Sunteți pe pagina 1din 42

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.

2022

REPUBLICĂRI
REGULAMENTUL
Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea
la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit*)

CAPITOLUL I persoane declarante față de un debitor și se determină de către


Dispoziții generale persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în
considerare atât operațiunile desfășurate de debitor în nume
SECȚIUNEA 1 propriu, cât și cele desfășurate împreună cu alte persoane fizice
Domeniul de aplicare și definiții
și/sau juridice, care formează un grup de clienți aflați în
legătură/un singur debitor.
Art. 1. — (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie Componența grupului de persoane fizice și/sau juridice care
organizarea și funcționarea la Banca Națională a României formează un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor,
a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC. denumit în continuare grup, se raportează la CRC. La stabilirea
(2) CRC gestionează informația de risc de credit și informația sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea
despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale în vedere următoarele:
utilizatorilor, în condițiile păstrării secretului profesional. a) criteriile prevăzute în legislația în vigoare cu privire la
Art. 2. — Pentru scopurile prezentului regulament: expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice și/sau
1. Informația de risc de credit cuprinde datele de identificare juridice în categoria grup de clienți aflați în legătură/un singur
ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică debitor, după caz;
nonbancară, și operațiunile în lei și în valută prin care b) persoana declarantă să înregistreze expunere față de cel
persoanele declarante se expun la risc față de acel debitor. puțin una dintre persoanele din grup.
Informația de risc de credit este informația care se raportează de 4. Persoana recenzată este persoana fizică sau persoana
către persoanele declarante, se prelucrează și se difuzează de juridică nonbancară, înscrisă în baza de date a CRC ca urmare
către CRC. a raportării acesteia de către persoana declarantă.
Operațiunile prin care persoanele declarante se expun la risc 5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de
sunt: toate persoanele declarante pentru același debitor, mai puțin
a) acordarea de credite; valoarea operațiunilor în lei și în valută prevăzute la art. 2 pct. 1
b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, lit. c). Riscul global reprezintă expunerea tuturor persoanelor
în numele debitorului, față de o persoană fizică, o persoană declarante din România față de un singur debitor și se determină
juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de CRC.
de credit/instituție financiară din străinătate; 6. Persoanele declarante la CRC sunt:
c) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, — instituțiile de credit, persoane juridice române, pentru
în numele debitorului, față de altă persoană declarantă care toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele
funcționează pe teritoriul României. cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România;
2. Informația despre fraudele cu carduri este informația — sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine,
raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre
prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale;
și/sau de credit, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege — instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române,
pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei nefiind înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de
înregistrată la restanțe în evidențele persoanei declarante. credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din
3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor unitățile lor teritoriale din România;
prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă — sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine
pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de
nonbancară, cu condiția să fie egală ori mai mare decât limita credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din
de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei unitățile lor teritoriale din România;

*) Republicat în temeiul art. IV din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 390 din 21 aprilie 2022, dându-se textelor o nouă numerotare.
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 și 49 bis din 20 ianuarie 2012 și ulterior a mai fost modificat și completat prin:
— Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea
și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 aprilie 2015;
— Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea
și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 12 septembrie 2016;
— Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2017 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea
și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 22 decembrie 2017;
— Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea
și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 29 mai 2020;
— Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea
și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 2 martie 2021.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 7

— instituțiile emitente de monedă electronică, persoane (2) Accesarea sistemului informatic al CRC de către
juridice române, care desfășoară activități de creditare legate persoanele acreditate la CRC se face pe bază de nume atribuit
de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) de Banca Națională a României.
din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru
modificarea unor acte normative, pentru toate informațiile de risc CAPITOLUL II
de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din Regimul informației de risc de credit
unitățile lor teritoriale din România;
și al informației despre fraudele cu carduri
— instituțiile de plată, persoane juridice române, care
desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată
prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr. 209/2019 SECȚIUNEA 1
privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte Transmiterea și înregistrarea informației de risc de credit
normative, pentru toate informațiile de risc de credit și și a informației despre fraudele cu carduri
informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor
teritoriale din România. Art. 6. — Persoanele declarante sunt obligate să raporteze
7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de la CRC, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul
conducerea persoanei declarante să transmită la și să regulament, informația de risc de credit pentru fiecare debitor
recepționeze de la CRC informații de risc de credit și informații care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv să fi
despre fraudele cu carduri. înregistrat față de acesta un risc individual, precum și informația
8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele despre fraudele cu carduri constatate.
de 1 și 17 ale lunii în care se raportează informația de risc de Art. 7. — (1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de
credit aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data
la data de 17 la ora 17.00; fiecare persoană declarantă are eliberării de către Banca Națională a României a documentului
obligația să efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi care atestă înscrierea acestora în Registrul special.
a perioadei de raportare.
(2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile
În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de
de plată au obligația de raportare la CRC, în termen de cel mult
raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 17.00.
9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Națională 6 luni de la data la care Banca Națională a României constată
a României, precum și creditorii din statele membre în condițiile că acestea înregistrează un nivel semnificativ al activității de
prevăzute de art. 25 din prezentul regulament. creditare.
Art. 3. — (1) Limita de raportare, în funcție de care (3) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul
persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data
debitor, este de minimum 20.000 (douăzeci de mii) lei. intrării în vigoare a prezentului regulament, și ca urmare a
(2) Suma reprezentând limita de raportare poate fi modificată autorizării ca instituții de plată/instituții emitente de monedă
de către Banca Națională a României. electronică sunt radiate din Registrul special își mențin calitatea
SECȚIUNEA a 2-a
de persoane declarante la CRC până în luna când Banca
Națională a României constată că nu mai înregistrează un nivel
Structura bazei de date a CRC și accesarea acesteia
semnificativ al activității de creditare.
Art. 4. — CRC organizează și gestionează o bază de date Art. 8. — (1) Instituțiile financiare nebancare radiate din
care cuprinde: Registrul special își pierd calitatea de persoane declarante la
a) Fișierul central al creditelor (FCC), care conține informațiile CRC, începând cu luna în care s-a efectuat radierea.
de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate (2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile
și difuzate de către CRC în vederea valorificării de către
de plată își pierd calitatea de persoane declarante la CRC
utilizatori în condițiile păstrării secretului profesional;
începând cu luna în care nu mai înregistrează un nivel
b) Fișierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar
de FCC cu informații de risc de credit referitoare la debitori și la semnificativ al activității de creditare.
creditele restante ale acestora față de toate persoanele Art. 9. — Fluxul informațional privind transmiterea,
declarante din România; înregistrarea, organizarea și difuzarea informației de risc de
c) Fișierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC credit și a informației despre fraudele cu carduri este prezentat
cu informații despre grupuri; în anexa nr. 10 „Fluxul informațional al CRC”.
d) Fișierul fraudelor cu carduri (FFC), care conține informații Art. 10. — În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6,
despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de persoana declarantă trebuie să transmită la CRC, lunar, în
debit și/sau de credit. format electronic prin Rețeaua de comunicații interbancară, în
Art. 5. — (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele perioada de raportare, informația de risc de credit, folosind în
declarante au obligația să desemneze maximum 5 persoane mod obligatoriu următoarele proceduri:
acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze și să
1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizată în
actualizeze formularul „Fișă de acreditare la CRC a persoanelor
cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui debitor de către
autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de
credit și informații despre fraudele cu carduri” (F1), conform respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de
anexei nr. 1. Această fișă va fi întocmită în două exemplare identificare ale unor debitori raportați anterior de către aceeași
având același conținut, cu următoarele destinații: persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea
— exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din informației de risc de credit prin această procedură se realizează
Banca Națională a României care coordonează activitatea CRC; prin utilizarea „Formularului de raportare a debitorilor” (F2 A) și
— exemplarul 2 se păstrează pentru evidențele proprii. a „Formularului de raportare a fuziunilor/divizărilor” (F2 C).
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt Art. 14. — (1) Înregistrarea în FCC poate fi efectuată dacă
prezentate în anexa nr. 2. informația de risc de credit transmisă de către o persoană
2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizată în declarantă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare:
cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui grup de către a) respectă standardele de conținut și modul de completare
persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul a formularelor prevăzute în prezentul regulament;
raportat anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit b) este în concordanță cu informația de risc de credit
modificări. Transmiterea informației de risc de credit prin această cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de
procedură se realizează prin utilizarea „Formularului de CRC în acest sens.
raportare a grupurilor” (F2 B). (2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuată dacă informația
Conținutul acestui formular și modul de completare sunt privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană
prezentate în anexa nr. 2. declarantă respectă standardele de conținut și modul de
3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie completare a formularului prevăzut în prezentul regulament.
utilizată în cazul în care debitorul îndeplinește condiția de a fi Art. 15. — CRC nu poate modifica din proprie inițiativă
raportat. Transmiterea informației de risc de credit prin această informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu
procedură se face utilizându-se „Formularul de raportare a carduri transmisă de către persoanele declarante.
riscurilor individuale” (F3 A).
SECȚIUNEA a 2-a
Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 3. Organizarea și gestionarea informației de risc de credit
4. Procedura de ștergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul și a informației despre fraudele cu carduri
în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în Art. 16. — (1) CRC asigură înregistrarea informațiilor
evidențele persoanei declarante, precum și în cazul riscurilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor
raportate anterior care cad sub incidența prevederilor art. 5 informații în scopul obținerii de date agregate necesare
alin. (31) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor utilizatorilor.
bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin (2) FCC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC,
credite, cu modificările și completările ulterioare. Ștergerea astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind:
informației de risc de credit prin această procedură se face — identificarea debitorilor și evidențierea, după caz, a
utilizându-se formularul F3 A. situațiilor speciale;
5. Procedura de ștergere a unui grup trebuie utilizată în cazul — riscurile individuale și caracteristicile acestora;
în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. — riscurile globale și caracteristicile acestora.
Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se Informațiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate
formularul F2 B. lunar.
Art. 11. — Informația de risc de credit raportată la CRC este (3) FCR este gestionat conform necesităților proprii ale CRC,
cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind
lunii pentru care se face raportarea, cu excepția riscurilor de abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate
credit care cad sub incidența prevederilor art. 5 alin. (31) din de debitori față de toate persoanele declarante din România.
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în (4) FG este gestionat conform necesităților proprii ale CRC,
vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările astfel încât să poată evidenția informațiile despre grupurile de
și completările ulterioare. persoane fizice și/sau juridice.
Art. 12. — Fraudele cu carduri se raportează de către (5) FFC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC,
persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel: astfel încât să poată evidenția informațiile despre fraudele cu
1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către carduri comise de către posesorii acestora.
persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu Art. 17. — Informațiile de risc de credit și informațiile despre
un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. fraudele cu carduri sunt menținute în FCR și FFC pe o perioadă
Transmiterea informației se realizează prin utilizarea de 7 ani de la data înscrierii.
„Formularului de raportare a fraudelor cu carduri” (F3 B).
SECȚIUNEA a 3-a
Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 3. Difuzarea informației de risc de credit
2. Ștergerea unei fraude cu card se efectuează de către și a informației despre fraudele cu carduri
persoana declarantă în situația în care constată că informația Art. 18. — Fluxul difuzării informației de risc de credit și a
transmisă este eronată; transmiterea acestei informații se informației despre fraudele cu carduri deținute de CRC către
realizează prin utilizarea formularului „Sesizare de corecție” utilizatori este prezentat în anexa nr. 10 „Fluxul informațional al
(F8). CRC”.
Conținutul acestui formular și modul de completare sunt Art. 19. — CRC poate difuza informația conținută în baza sa
prezentate în anexa nr. 8. de date din proprie inițiativă sau la cerere.
Art. 13. — Banca Națională a României va asigura, la sediul Art. 20. — (1) CRC transmite lunar fiecărei persoane
său central, condițiile tehnice care să permită înregistrarea, declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul
gestionarea și difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă,
electronic a informațiilor de risc de credit și a informațiilor privind la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele
fraudele cu carduri. de plăți ale persoanelor recenzate, utilizând formularul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 9

„Situația riscului global privind persoanele recenzate” (F4 A), și (5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a
informația referitoare la grupurile raportate de persoana CRC sunt următoarele:
declarantă în luna respectivă, utilizând formularul „Situația a) „Acord de consultare a bazei de date a CRC” (F5)
grupurilor” (F4 C). Formularul F5 se întocmește în 3 exemplare, având același
Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt conținut, cu următoarele destinații:
prezentate în anexa nr. 4. — exemplarul 1: rămâne în posesia persoanei care a dat
(2) Informația despre incidentele de plăți este preluată din acordul;
baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți. — exemplarul 2: se depune la unitatea teritorială a persoanei
Art. 21. — (1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante declarante care a primit acordul și se arhivează de către
informații referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, aceasta;
evidențiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de către — exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei
aceasta în luna respectivă, utilizând formularul „Situația declarante (sau sucursalei/unității teritoriale a persoanei
creditelor restante” (F4 B). Conținutul acestui formular și modul declarante care are drept de acces la baza de date — în cazul
de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. în care aceasta face consultarea) în ziua emiterii acordului.
(2) Situația creditelor restante include și informații referitoare Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
la riscul global, la fraudele cu carduri, precum și informații prezentate în anexa nr. 5.
despre incidentele de plăți ale debitorilor. b) „Cerere de consultare a bazei de date a CRC” (F6)
Art. 22. — CRC transmite, la cerere, oricărei persoane Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
declarante informații referitoare la fraudele cu carduri,
prezentate în anexa nr. 6.
evidențiate în FFC, utilizând formularul „Situația fraudelor cu
(6) Difuzarea de către CRC a informației de risc de credit și
carduri” (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de
a informației despre fraudele cu carduri se face în termen de cel
completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei
Art. 23. — (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru
de date a CRC.
propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei
Art. 25. — CRC furnizează creditorilor din statele membre
de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul
informații de risc de credit referitoare la o persoană fizică în baza
sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională
transmiterii de către aceștia a unei solicitări de consultare cu
a României.
(2) În situația în care persoanele declarante nu au sucursale, privire la persoana respectivă, împreună cu acordul scris al
acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei acesteia, respectând condițiile legale.
de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare județ. Art. 26. — Persoana declarantă este obligată să remită, la
Conectarea unităților teritoriale se realizează prin intermediul cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care
sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a primit informații de la CRC informațiile de risc de credit și cele
a României. despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.
(3) În situația în care o sucursală a persoanei declarante sau Art. 27. — Directorul direcției de specialitate din cadrul Băncii
o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă Naționale a României care coordonează activitatea CRC poate
are obligația să solicite CRC retragerea dreptului de consultare dispune sistarea difuzării informației de risc de credit și a
a bazei de date pentru aceste entități. informației despre fraudele cu carduri deținute de CRC, în cazul
Art. 24. — (1) Persoanele declarante pot consulta baza de în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane
date a CRC, în vederea obținerii informației de risc de credit neautorizate.
referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu
condiția să aibă acordul scris al persoanei respective, CAPITOLUL III
respectând condițiile legale. Corectarea erorilor
(2) În cazul în care informația de risc de credit pentru care
persoana declarantă consultă baza de date se referă la un SECȚIUNEA 1
debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare Corectarea informației transmise eronat la CRC
încheiată și/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu în perioada de raportare
carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.
(3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt: Art. 28. — (1) Corectarea informației de risc de credit
— datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în transmise, care nu a îndeplinit cel puțin una dintre condițiile
ultima lună, pe numele persoanei recenzate; prevăzute la art. 14 alin. (1), și completarea informației de risc
— datele referitoare la riscul global și creditele restante de credit transmise se pot face în perioada de raportare (prin
înregistrate față de toate persoanele declarante în cel mult ultimii retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B și F3 A:
7 ani, de aceeași persoană recenzată; a) ca urmare a sesizării de către CRC a erorilor, aceasta va
— datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la
7 ani; și/sau data primirii oricărei raportări, formularul „Lista erorilor privind
— datele referitoare la situația grupurilor raportate de fiecare informația de risc de credit” (F7).
persoană declarantă, respectiv riscul global și suma restantă Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
aferente grupurilor pentru ultima lună încheiată. prezentate în anexa nr. 7;
(4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a
persoanei recenzate, precum și cele referitoare la creditele erorilor și omisiunilor proprii.
restante includ și informații despre fraudele cu carduri și despre (2) Persoana declarantă care sesizează erori în informația
incidentele de plăți ale acesteia. de risc de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informația Conținutul acestui formular și modul de completare sunt
de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate prezentate în anexa nr. 9.
efectua și prin utilizarea formularului F8. Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același
(3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează conținut, cu următoarele destinații:
corecțiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai — exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis
informația de risc de credit care îndeplinește condițiile prevăzute cererea;
la art. 14 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare — exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei
informația de risc de credit omisă. declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează
de către aceasta;
SECȚIUNEA a 2-a — exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei
Corectarea informației înregistrate în baza de date a CRC declarante;
— etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana
Art. 29. — Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A,
declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi
F2 B, F2 C, F3 A și F3 B care constituie o raportare anterioară
lucrătoare de la data acceptării acesteia;
se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea — etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de
formularului F8, astfel: risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri,
a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a
constată existența unor date eronate care au fost înregistrate raportat-o;
pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana — etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a
declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele
sursa erorii; cu carduri supuse concilierii;
b) din inițiativa persoanei declarante, atunci când aceasta — etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către
constată existența unor date eronate înregistrate în baza de persoana declarantă în termen de maximum două zile
date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o. lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit
Art. 30. — CRC poate proceda pe baza unei „Sesizări de și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii.
corecție” transmise de o persoană declarantă pe suport hârtie, În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei
însoțită de documente doveditoare, în situația în care se informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații
impune, la trecerea informațiilor de pe un cod numeric personal eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana
pe altul, cu condiția ca eroarea să provină de la autoritățile declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile
competente pentru atribuirea codurilor numerice personale. prin emiterea formularului F8;
Art. 31. — (1) În cazul în care informația de risc de credit — etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei
conținută în formularul F8 îndeplinește condițiile prevăzute la declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării
art. 14 alin. (1), CRC efectuează înregistrarea acesteia în cel informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată
mult o zi bancară de la data primirii sesizării. să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum
(2) În cazul în care informația de risc de credit conținută în o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC.
formularul F8 nu îndeplinește cel puțin una dintre condițiile CAPITOLUL IV
prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectuează înregistrarea
Răspundere și sancțiuni
acesteia.
Art. 32. — Informația de risc de credit corectă, transmisă la Art. 35. — Persoanele declarante răspund pentru
CRC prin formularul F8, este cea înscrisă în evidențele veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a
persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referă. informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC.
Art. 36. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentului
SECȚIUNEA a 3-a regulament se sancționează cu amendă astfel:
Procedura de conciliere a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la
CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă
Art. 33. — (1) Persoana recenzată care contestă de 5.000 lei;
corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe b) netransmiterea de către persoanele declarante a
numele său, fără a cunoaște persoana declarantă — sursă a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a
erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9,
informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu în cadrul termenului prevăzut la art. 34 etapa a 5-a primul
carduri declanșarea procedurii de conciliere în cel mult o zi paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere,
lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC. dar nu mai mult de 2.000 lei;
(2) O informație poate fi supusă procedurii de conciliere o c) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a
singură dată de către persoana recenzată. informației de risc de credit referitoare la debitorii care
Art. 34. — Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele: îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea
— etapa 1: emiterea formularului „Cerere de conciliere” (F9) informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea
de către persoana recenzată și acceptarea cererii de către informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a
persoana declarantă. CRC, se sancționează cu amendă de 500 lei dacă se identifică
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 11

20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv Art. 41. — Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în
raportați/raportate eronat; se adaugă la suma menționată câte Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și
25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și instituțiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al
pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20; activității de creditare, comisionul lunar se reține din contul
d) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor instituției de credit ce funcționează pe teritoriul României, la care
de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă instituțiile nominalizate au contul deschis, al cărei nume va fi
informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei comunicat direcției de specialitate din cadrul Băncii Naționale a
României care coordonează activitatea CRC.
la 1.000 lei.
Art. 42. — Banca Națională a României poate modifica
(2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)
nivelul comisionului prevăzut la art. 40.
și b) se face de către direcția de specialitate din cadrul Băncii
Art. 43. — Sumele provenite din comisioane sunt folosite de
Naționale a României care coordonează activitatea CRC.
Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de
(3) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) funcționare și dezvoltare a CRC.
și d) se face de către persoanele din cadrul Direcției Art. 44. — (1) Persoanele declarante au obligația să
supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul
al Băncii Naționale a României. desfășurării propriei activități.
Art. 37. — Banca Națională a României poate modifica (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a
cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta secțiune. României, persoanele declarante raportează lunar și/sau
Art. 38. — Sancțiunile se aplică prin ordin emis de către trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în
guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile formularul F3 A, secțiunea 2, secțiunea 3 și secțiunea 4.
se fac venit la bugetul de stat. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului
ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții
CAPITOLUL V extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit.
Alte dispoziții Persoanele declarante vor transmite informațiile care se
Art. 39. — Documentele care conțin informația de risc de raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie
pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai
credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și
pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august
primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la
pentru luna iunie și în perioada de raportare din luna noiembrie
persoanele declarante.
pentru luna septembrie.
Art. 40. — Pentru serviciile de informare prestate de CRC se
Art. 45. — Informațiile de risc de credit transmise la și primite
percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus de la CRC au caracter confidențial.
după cum urmează: Art. 46. — CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul
a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de
baza de date a CRC în luna curentă: risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către
— 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante persoanele declarante.
care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC Art. 47. — (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru
în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare
formularul F4 A; judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de
— 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de
care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție Lichidatorul transmite informațiile de risc de credit în format
formularul F4 A; electronic sau pe suport hârtie.
— 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele (2) CRC nu are obligația de a transmite lichidatorului
declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a desemnat informațiile din formularul F4 A.
CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție CAPITOLUL VI
formularul F4 A; Dispoziții finale
b) comision calculat în funcție de numărul de consultări
Art. 48. — Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din
efectuate cu acordul debitorilor potențiali:
prezentul regulament.
— 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au
Art. 49. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul
efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat
Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de
credite în luna curentă; 1 februarie 2012.
— 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se
efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2004
li s-au acordat credite în luna curentă; privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a
— 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul
efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu
cărora li s-au acordat credite în luna curentă. modificările și completările ulterioare.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
ANEXA Nr. 11

$QH[DQUSDJ
)

)LúăGHDFUHGLWDUH 
OD&HQWUDOD5LVFXOXLGH&UHGLWDSHUVRDQHORUDXWRUL]DWHVăWUDQVPLWă
úLVăUHFHSĠLRQH]HLQIRUPDĠLLGHULVFGHFUHGLWúLLQIRUPDĠLLGHVSUHIUDXGHOHFXFDUGXUL3(562$1$'(&/$5$17$

'HQXPLUH «««««««««««««««««««««««««« &RG «««««««««««««

$GUHVD ««««««««««««««««« 7HOHIRQ ««««««««« )D[ «««««««««


3(562$1($&5(',7$7( 
1XPH ««««««««««««««««««««««« 
3UHQXPH «««««««««««««««««««««

)XQFWLD ««««««««««««««««««««««
 7HOHIRQ ««««««««« )D[ «««««««««««
( PDLO «««««««««««««««««««««« 
6SHFLPHQVHPQDWXUD 6SHFLPHQVWDPSLODLQVRWLWRDUH
'UHSWXUL GHSOLQH GHFRQVXOWDUH 

1XPH ««««««««««««««««««««««« 
3UHQXPH ««««««««««««««««««««« 
)XQFWLD «««««««««««««««««««««« 
7HOHIRQ «««««««« )D[ ««««««««««« 
( PDLO «««««««««««««««««««««« 
GHFRQVXOWDUH 
6SHFLPHQVHPQDWXUD 6SHFLPHQVWDPSLODLQVRWLWRDUH
'UHSWXUL GHSOLQH 


1XPH ««««««««««««««««««««««« 
3UHQXPH ««««««««««««««««««««« 
)XQFWLD ««««««««««««««««««««« 
7HOHIRQ «««««««« )D[ ««««««««««« 
( PDLO «««««««««««««««««««««« 
GHFRQVXOWDUH 
6SHFLPHQVHPQDWXUD 6SHFLPHQVWDPSLODLQVRWLWRDUH
'UHSWXUL GHSOLQH 


1XPH «««««««««««««««««««««««

3UHQXPH ««««««««««««««««««««« 
)XQFWLD ««««««««««««««««««««« 
7HOHIRQ «««««««« )D[ ««««««««««« 
( PDLO «««««««««««««««««««««« 
6SHFLPHQ VHPQDWXUD D 6SHFLPHQVWDPSLODLQVRWLWRDUH
6SHFLPHQ VWDPSLO D vQVR WLWRDUH
'UHSWXUL GHSOLQH GHFRQVXOWDUH  


1XPH «««««««««««««««««««««««

3UHQXPH «««««««««««««««««««««

)XQF
)XQFWLD ««««««««««««««««««««« 
7HOHIRQ «««««««« )D[ ««««««««««« 
( PDLO «««««««««««««««««««««« 
GHFRQVXOWDUH 
6SHFLPHQVHPQDWXUD 6SHFLPHQVWDPSLODLQVRWLWRDUH
'UHSWXUL GHSOLQH 
6SHFLPHQVHPQ DWXU D 6SHFLPHQ VWDPSLO D vQVR WLWRDUH$'0,1,675$725,

1XPH «««««««««««««««««« 3UHQXPH «««««««««««««««««««««

7HOHIRQ «««««««««««« )D[ «««««««
 (PDLO ««««««««««««««««««


 «««««««««««««««««««««
1XPH «««««««««««««««««« 3UHQXPH

7HOHIRQ «««««««««««« )D[ «««««««
 (PDLO ««««««««««««««««««


 &RQGXFHUHDSHUVRDQHLGHFODUDQWH 
66/6 

1 Fișa de acreditare este reprodusă în facsimil.


* Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit.
** Este obligatorie desemnarea a doi administratori.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 13

Modul de completare
Zona 1 — PERSOANA DECLARANTĂ
Rubrica „Denumire”
Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
care acordă acreditarea.

Rubrica „Adresa”
Se completează cu adresa persoanei declarante.

Rubrica „Telefon”
Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.

Rubrica „Fax”
Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.

Zona 2 — PERSOANE ACREDITATE


Rubricile „Nume” și „Prenume”
Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate.

Rubrica „Funcția”
Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante.

Rubricile „Telefon/Fax/E-mail”
Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale persoanei acreditate.

Rubrica „Drepturi”
Se completează prin marcarea câmpului:
a) „depline” — pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații
de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri;
b) „de consultare” — pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.

Rubrica „Specimen semnătură”


Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.

Rubrica „Specimen ștampilă însoțitoare”


Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate.

Zona 3 — ADMINISTRATORI
Rubricile „Nume” și „Prenume”
Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei
declarante.

Rubricile „Telefon/Fax/E-mail”
Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale administratorului.

Rubrica „Conducerea persoanei declarante”


Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta
ștampilei ce însoțește semnătura.
ANEXA Nr. 2*)

14

$QH[DQUSDJ
)$
1U«««'DWD««««
)2508/$5'(5$3257$5($'(%,725,/25
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

3HUVRDQăGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

6HFĠLXQHD

3UREDELOLWDWHD
'HELWRU &RG/(, GH
)RUPă
6LWXDĠLH 6HFWRU )RUPă *UDGGH 6WDWXW GHLGHQWLILFDUHD QHUDPEXUVDUH
1UFUW $FWLYLWDWH ğDUă -XGHĠ MXULGLFăGH
VSHFLDOă LQVWLWXĠLRQDO GHSURSULHWDWH vQGDWRUDUH RFXSD‫܊‬LRQDO GHELWRULORU DQXDOă
RUJDQL]DUH
&RGGH 1XPH SHUVRDQHMXULGLFH 3'DQXDO(&/
LGHQWLILFDUH 'HQXPLUH

       

6HFĠLXQHD
6XFXUVDOăDXQHLSHUVRDQHMXULGLFH
1UFUW
&RGGHLGHQWLILFDUH 'HQXPLUH ğDUă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

  

3HUVRDQăDFUHGLWDWă

*) Formularul F2 A este reprodus în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 15

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele
declarante.
Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se emite formularul.
Rubricile „pentru luna” și „anul”
Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit.
Rubrica „Persoană declarantă”
Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului
de Credit.
Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.
Secțiunea 1
Rubrica 0 — „Nr. crt.”
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 — „Debitor — Cod de identificare”
Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.
Rubrica 2 — „Debitor — Nume/Denumire”
Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.
Rubrica 3 — „Situație specială”
Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările
ulterioare, și Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,
astfel:
— cu litera R — în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de reorganizare;
— cu litera I — în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de insolvență;
— cu litera F — în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de faliment;
— cu litera P — în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvență.
În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N.
Rubrica 4 — „Sector instituțional”
Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul
Sectoare Instituționale, conform SEC 2010.
Rubrica 5 — „Activitate”
Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activității principale;
— în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activității
principale;
— în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.
Rubrica 6 — „Formă de proprietate”
Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de
proprietate” elaborat de Ministerul Finanțelor;
— în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul
„Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanțelor;
— în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica 7 — „Țară”
Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;
— în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis
pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Rubrica 8 — „Județ”
Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul — persoană juridică rezidentă este
înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază debitorul — persoană fizică.
Rubrica 9 — „Formă juridică de organizare”
Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din
Nomenclatorul Forma juridică de organizare.
Rubrica 10 — „Grad de îndatorare”
Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.
Rubrica 11 — „Statut ocupațional”
Se completează cu codul statutului ocupațional al debitorului persoană fizică, astfel:
— litera A — Salariat;
— litera B — Patron;
— litera C — Lucrător pe cont propriu în activități neagricole;
— litera D — Membru al unei cooperative neagricole;
— litera E — Lucrător pe cont propriu în agricultură;
— litera F — Membru al unei cooperative agricole;
— litera G — Ajutor familial;
— litera H — Șomer;
— litera I — Pensionar;
— litera J — Elev;
— litera K — Student;
— litera L — Casnică;
— litera M — Alt statut (persoană vârstnică, preșcolar, persoană întreținută, persoană cu handicap etc.).
Rubrica 12 — „Cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice”
Se completează conform Recomandării CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare
a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice pentru persoanele juridice
cărora le-a fost atribuit un astfel de identificator, dacă persoana declarantă deține informația. Codul LEI
(Legal Entity Identifier) este un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică
a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare, precum și datele
de referință asociate, cu respectarea Standardului ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de
Standardizare.
Rubrica 13 — „Probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL)”* — se raportează de către
instituțiile de credit
Se completează conform IFRS 9 cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă
probabilitatea de nerambursare anuală determinată de instituția de credit în scopul estimării ajustărilor
pentru pierderea așteptată.
Secțiunea 2
Rubrica 0 — „Nr. crt.”
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 — „Sucursală a unei persoane juridice — Cod de identificare”
Se completează astfel:
a) cu codul unic de înregistrare al societății-mamă, în cazul în care aceasta este o persoană juridică
rezidentă;
b) cu codul țării, precum și cu codul de înregistrare din țara de origine a societății-mamă, în cazul în
care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.
Rubrica 2 — „Sucursală a unei persoane juridice — Denumire”
Se completează cu denumirea societății-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată
la Centrala Riscului de Credit.
Rubrica 3 — „Țară”
Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
— în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică.

* Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația aplicației informatice a Centralei
Riscului de Credit.
F2 B $QH[DQUSDJ
1U«««'DWD««««««««

)2508/$5'(5$3257$5($*58385,/25
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

3HUVRDQăGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

&RPSRQHQĠăJUXS
1U 'HQXPLUH &RG
'HELWRUFDUHDOXDW 7LSUDSRUWDUH
FUW JUXS JUXS &RG 1XPH
FUHGLWHDQJDMDPHQWHvPSUHXQă ğDUă
GHLGHQWLILFDUH 'HQXPLUH
FXDOĠLGHELWRULGLQJUXS
    

Not: Nu se vor raporta grupurile de tipul “angajator-angajat”


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

3HUVRDQăDFUHGLWDWă

/DVWDELOLUHDVIHUHLGHFXSULQGHUHDJUXSXOXLSHUVRDQHOHGHFODUDQWHYRUDYHDvQYHGHUHFULWHULLOHSUHYă]XWHvQRegulamentul nr. 14/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale
firmelor de investitii FXPRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHúLvQRegulamentul nr. 20/2009 privind instituiile financiare nebancare, FXPRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH, SHQWUX
LQFOXGHUHDSHUVRDQHORUIL]LFHúLVDXMXULGLFHvQFDWHJRULDJUXSGHFOLHQĠLDIODĠLvQOHJăWXUăXQVLQJXUGHELWRU
17

1 Formularul F2 B este reprodus în facsimil.


18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana
declarantă.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna” și „anul”


Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit.

Rubrica „Persoană declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care
transmite formularul la CRC.

Rubrica 0 — „Nr. crt.”


Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.

Rubrica 1 — „Denumire grup”


Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau
juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica 2 — „Cod grup”


Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel
încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica 3 — „Componență grup — Cod de identificare”


Se completează cu codurile de identificare ale clienților, persoane fizice și/sau juridice, care compun
grupul.

Rubrica 4 — „Componență grup — Nume/Denumire”


Se completează cu numele/denumirile complete ale clienților, persoane fizice și/sau juridice care
compun grupul.

Rubrica 5 — „Componență grup — Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori
din grup”
Se completează astfel:
— cu litera C — pentru debitorul care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup;
— cu litera N — pentru ceilalți membri ai grupului.

Rubrica 6 — „Componență grup — Țară”


Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;
— în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis
pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 7 — „Tip raportare”


Se completează astfel:
— cu litera S — în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;
— cu litera N — în cazul în care grupul trebuie raportat.
$QH[DQUSDJ
)&
1U«««'DWD««««

)2508/$5 '(5$3257$5($)8=,81,/25',9,=Ă5,/25
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

3HUVRDQăGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««

&RG«««««««««««««««««««««

3HUVRDQăMXULGLFăUH]XOWDWăvQXUPDIX]LXQLLGLYL]ăULL 3HUVRDQăMXULGLFăLPSOLFDWăvQIX]LXQHGLYL]DUH
&RG &RG
'HQXPLUH ğDUă 'HQXPLUH ğDUă
GHLGHQWLILFDUH GHLGHQWLILFDUH
   
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

3HUVRDQăDFUHGLWDWă
19

* Formularul F2 C este reprodus în facsimil.


20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Persoana declarantă”
Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care
transmite formularul la CRC.
Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada
de raportare când intră în posesia acestor informații.

Rubrica 1 — „Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării — Cod de identificare”


Se completează astfel:
a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;
b) în cazul divizării, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de
divizare.

Rubrica 2 — „Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării — Denumire”


Se completează astfel:
a) în cazul fuziunii, cu denumirea persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;
b) în cazul divizării, cu denumirea fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.

Rubrica 3 — „Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării — Țară”


Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
— în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 4 — „Persoană juridică implicată în fuziune/divizare — Cod de identificare”


Se completează astfel:
a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice implicate în procesul de fuziune;
b) în cazul divizării, cu codul de identificare a persoanei juridice care a fost supusă procesului de
divizare.

Rubrica 5 — „Persoană juridică implicată în fuziune/divizare — Denumire”


Se completează astfel:
a) în cazul fuziunii, cu denumirea fiecărei persoane juridice implicate în procesul de fuziune;
b) în cazul divizării, cu denumirea persoanei juridice care a fost supusă procesului de divizare.

Rubrica 6 — „Persoană juridică implicată în fuziune/divizare — Țară”


Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
— în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică.
ANEXA Nr. 3*)

$QH[DQUSDJ
)$
1U«««««'DWD«««««««

)2508/$5'(5$3257$5($5,6&85,/25,1',9,'8$/(
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

3HUVRDQăGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

6HF‫܊‬LXQHD OHL
6XPH
&RGULVF
GDWRUDWH
&UHGLWHVFRDVH
&RGGH &UHGLWDQJDMDPHQW
1U &RG 6XPH *DUDQ‫܊‬LL 6WDUH &RPSRUWDPHQW vQDIDUD
LGHQWLILFDUH 9DOXWă 'DWDDFRUGăULL 'DWDVFDGHQĠHL OXDWvPSUHXQăFX &RG&5& 6XPHUHVWDQWH 6HUYLFLXOGDWRULHL 5HVWUXFWXUDUH 7LSUDSRUWDUH ,GHQWLILFDWRU
FUW XQLWDWH DFRUGDWH 7LS 7HUPHQGH &DUGXUL FUHGLW FUHGLW ELODQ‫܊‬XOXL
GHELWRU DOĠLGHELWRUL 9DORDUHD XWLOL]DWH QHXWLOL]DWH
ULVF DFRUGDUH ‫܈‬LOHDVLQJ 3ULQFLSDO
7LSJDUDQ‫܊‬LH JDUDQ‫܊‬LHL
7RWDO
         
   
D E

7RWDO 7RWDO
5,6&,1',9,'8$/ 727$/680(
+ 5(67$17(

« «

6HF‫܊‬LXQHD

5DWD &UHGLWHVFRDVHvQDIDUD 7LSDMXVWăUL


6XPD 6XPDGH 'REkQGD /795DSRUWXO &UHGLWHVFRDVHvQ $MXVWăULSHQWUX 9DORDUHD )DFWRUXOGH
9DORDUH 6XPD 6XPD 'REkQ]L DQXDOL]DWăD ELODQĠXOXL&UHDQĠH SHQWUXSLHUGHUL
1U 3UREDELOLWDWHGH 7LSJDUDQ‫܊‬LH ([SXQHUL ,PSUREDELOLWDWH 6WDUHGH &UHGLWH GHSODWă SODWă DQXDOă YDORDUHD DIDUDELODQĠXOXL SLHUGHUL &UHGLW 7LSRSHUD‫܊‬LXQH 6WDGLXOGH &DWHJRULDGH DFWLYXOXL FRQYHUVLH ([SXQHUHDOD
&ODVăUDWLQJ JDUDQ‫܊‬LH GHSODWăOXQDUă UHVWDQWă SHQDOL]DWRDUH GREkQ]LL DWDúDWHDFXPXODWHGXSă D‫܈‬WHSWDWHDMXVWăUL
FUW QHUDPEXUVDUH LPRELOLDUă QHSHUIRUPDQWH GHSODWă QHUDPEXUVDUH GHSUHFLDWH OXQDUă OXQDUă HIHFWLYă FUHGLWXOXLSH &UHDQĠHDWDúDWHúL D‫܈‬WHSWDWHDMXVWăUL QRXYHFKL FUHGLW GHSUHFLHUH FODVLILFDUH SRQGHUDWODULVF DVRFLDWSăU‫܊‬LL ULVFXOGHFUHGLW
LPRELOLDUă 'REkQGă 'REkQ]L VXPH DSOLFDWă VFRDWHUHDvQDIDUD SHQWUX
7RWDO 3ULQFLSDO '$( JDUDQ‫܊‬LL VXPHGHDPRUWL]DW SHQWUXGHSUHFLHUH 5:$ H[WUDELODQ‫܊‬LHUH
FUHGLWXOXL ELODQĠXOXL GHSUHFLHUH

              

6HF‫܊‬LXQHD
'DUHDvQSODWă
9DORDUH
9DORDUHJDUDQ‫܊‬LH RE‫܊‬LQXWăGLQ
1U LPRELOLDUă H[HFXWDUHD 0RGLILFDUH
/RFXLQ‫܊‬ă
FUW VXSXVă VLOLWăD YDOXWă (WDSHDOHGăULLvQ 'DWDHWDSHLGăULL
H[HFXWăULLVLOLWH JDUDQ‫܊‬LHL SODWă vQSODWă
LPRELOLDUH

   
 

6HF‫܊‬LXQHD
7LSXO
5DSRUWVHUYLFLXO $PSODVDUHD
5DSRUW SURSULHWă‫܊‬LL 5DWDGH
5DSRUW 7LSXOSURSULHWă‫܊‬LL 5DWDGH vPSUXPXWXOXL 5DSRUWvPSUXPXW 5DSRUWvPSUXPXW SURSULHWă‫܊‬LL
7LSXOGH /RFD‫܊‬LD vPSUXPXW &XPSăUăWRU LPRELOLDUH DFRSHULUHD
1U 7LSXOUDWHL GDWRULLYHQLWXULOD LPRELOLDUHGXSă DFRSHULUHD YHQLWXULOD YHQLWXULOD FKLULLODDFRUGDUHD LPRELOLDUH 5DSRUWvPSUXPXW
&UHGLWYHUGH &UHGLWH&(56 DPRUWL]DUHD SURSULHWă‫܊‬LL JDUDQ‫܊‬LL SHQWUXSULPD FRPHUFLDOH VHUYLFLXOXL
FUW GREkQ]LL DFRUGDUHD PRGXOGHXWLOL]DUH GREkQ]LORU DFRUGDUHD DFRUGDUHD FUHGLWXOXL FRPHUFLDOH FRVWXUL
FUHGLWXOXL LPRELOLDUH FXUHQW GDWă GXSă GDWRULHL
FUHGLWXOXL DDFHVWHLD ,&5 FUHGLWXOXL FUHGLWXOXL /7,2 /752 XWLOL]DWHGUHSW /7&
 /79& GHVWLQD‫܊‬LD '6&5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

 '7,2 /67,2 JDUDQ‫܊‬LH


DFHVWHLD
         

3HUVRDQăDFUHGLWDWă
21

*) Formularul F3 A este reprodus în facsimil.


22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare F — gajuri fără deposedare;


Rubrica „Nr.” G — alte garanții primite de la clientelă;
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit H — fără garanții;
formularului completat de persoana declarantă. I — depozite colaterale;
Rubrica „Data” J — garanții primite de la instituții nefinanciare;
Se completează cu data la care se emite formularul. K — clădiri rezidentiale;
Rubricile „pentru luna” și „anul” L — clădiri comerciale;
Se completează cu luna și anul pentru care se completează M — terenuri;
informația de risc de credit.
N — alte ipoteci imobiliare;
Rubrica „Persoană declarantă”
Se completează cu denumirea persoanei declarante care V — garanții primite de la Fondul Național de Garantare
transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM)
Rubrica „Cod” pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit
Națională a României persoanei declarante care transmite prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020
formularul la Centrala Riscului de Credit. privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de
Secțiunea 1 instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor
Rubrica 0 — „Nr. crt.” categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare;
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. W — garanții primite de la FNGCIMM, pentru creditele care
Rubrica 1 — „Cod unitate” beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca în contextul pandemiei de COVID-19 — cu excepția Ordonanței
Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și
care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul. completările ulterioare.
Rubrica 2 — „Cod de identificare debitor” În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe
Se completează astfel:
tipuri de garanții, se vor completa toate codurile acestora în
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de
înregistrare; ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric lit. b: Valoarea garanției — Total:
personal; Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform
emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana evidențelor contabile.
declarantă la deschiderea contului curent; — poziția 2 — Tip risc:
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, A1 — creanțe comerciale;
urmat de informația solicitată de persoana declarantă la B1 — credite de trezorerie;
deschiderea contului curent. C1— credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț
Rubrica 3 — „Sume acordate” exterior;
Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau D1 — credite pentru finanțarea stocurilor;
angajamentul asumat conform contractului. D2 — credite pentru echipamente;
Rubrica 4 — „Valută” E1 — credite ipotecare;
Se completează cu codul valutei în care a fost acordat E2 — alte credite pentru investiții imobiliare;
creditul.
F1 — alte credite;
Rubrica 5 — „Data acordării”
Se completează cu data la care începe derularea G1 — obligațiuni;
contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își H1 — angajamente asumate în numele debitorului față de
asumă angajamentul. o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele
Rubrica 6 — „Data scadenței” declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară
Se completează cu data până la care creditul trebuie din străinătate;
rambursat integral sau cu data încetării angajamentului H2 — angajamente asumate față de debitor;
persoanei declarante. I1 — angajamente asumate în numele debitorului față de
Rubrica 7 — „Credit/angajament luat împreună cu alți o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul
debitori” României;
Se completează astfel: J1 — depozite de garanții vărsate pentru operațiuni
— cu litera P — credit/angajament luat în nume propriu; cu instrumente financiare derivate;
— cu litera C — credit/angajament luat împreună cu alți K1 — credite de consum;
debitori. K2 — vânzări în rate;
Rubrica 8 — „Cod risc1 — poziția 3 — Termen de acordare:
Se completează cu un cod format din 4 poziții, care A — credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de
B — credite și angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
acordare și informațiilor referitoare la carduri și leasing, aferente
creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel: C — credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
— poziția 1 — Garanții: — poziția 4 — Carduri și leasing:
lit. a: tip garanție: C — pentru cardurile de credit;
A — garanții primite de la instituțiile administrației publice și D — pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de
asimilate; cont;
B — garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare; L — pentru leasing;
C — garanții primite de la alte instituții financiare; N — pentru celelalte credite acordate și angajamente
E — gajuri cu deposedare; asumate de persoana declarantă.
1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru
modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 23

Rubrica 9 — „Stare credit” se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți


Se completează astfel: în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);
— litera E — credit/angajament existent în portofoliul — cu litera C — expunere neperformantă cu măsuri de
persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor,
cumpărat sau intermediat; în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a
— litera R — credit răscumpărat de persoana declarantă se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor
după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul financiare (dificultăți financiare);
entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv
— cu litera D — expunere neperformantă cu măsuri de
nerezident;
— litera C — credit cumpărat de persoana declarantă de la restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care
o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți
respectiv nu a fost vândut de această instituție. în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);
Rubrica 10 — „Cod CRC” — cu litera E — credite renegociate, inclusiv creditele
Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de refinanțate, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare;
Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv — cu litera F — credit care beneficiază de suspendarea plății
și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei ratelor pentru o perioadă de 1—3 luni;
declarante. — cu litera G — credit care beneficiază de suspendarea plății
Rubrica 11 — „Sume datorate” ratelor pentru o perioadă de 4—6 luni;
— poziția 1 — Sume datorate — utilizate — cu litera H — credit care beneficiază de suspendarea plății
Se completează astfel: ratelor pentru o perioadă de 7—9 luni;
— pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; — cu litera I — credit care beneficiază de suspendarea plății
— pentru tipurile de risc A1 — F1 și J1 — K2 cu sumele
înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni;
care se face raportarea; — cu litera N — credite fără restructurări/refinanțări.
— pentru angajamentele asumate de către persoana Rubrica 15 — „Comportament credit”
declarantă, cu cifra 0 (zero). Se completează astfel:
În aceste sume sunt incluse și sumele restante. — cu litera C — credit (toate facilitățile care nu sunt linie
— poziția 2 — Sume datorate — neutilizate de credit);
Se completează astfel: — cu litera L — linie de credit.
— pentru tipurile de risc A1—F1, K1 și K2 care funcționează ca Rubrica 16 — „Credite scoase în afara bilanțului — Principal”*
o linie de credit cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon Rubrica 17 — „Tip raportare”
neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier; Se completează astfel:
— pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate — cu litera N — pentru creditele și/sau angajamentele care
în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana nu se șterg și pentru creditele care au fost suplimentate și care
declarantă;
se raportează ca fiind credite noi;
— pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);
— pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu — cu litera R — pentru creditele refinanțate la altă persoană
instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). declarantă și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste
Rubrica 12 — „Sume restante” credite se transmite și suma refinanțată;
Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente — cu litera C — pentru creditele cesionate și care se
creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmit
lunii pentru care se face raportarea. și următoarele informații:
Pentru angajamentele asumate de către persoana — prețul cesiunii;
declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). — tipul entității căreia i-a fost cesionat creditul:
Rubrica 13 — „Serviciul datoriei” — rezident/nerezident;
Se completează astfel: — instituție de credit, instituție financiară nebancară,
— cu litera A — în situația în care ratele sunt plătite firmă de recuperare, alte entități;
la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv; — denumirea entității căreia i-a fost cesionat creditul;
— cu litera B — în situația în care ratele sunt plătite cu
— cu litera P — pentru creditele la care se înregistrează
o întârziere între 16—30 de zile inclusiv;
— cu litera C — în situația în care ratele sunt plătite cu pierdere și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste
o întârziere între 31—60 de zile inclusiv; credite se transmite și valoarea pierderii;
— cu litera D — în situația în care ratele sunt plătite cu — cu litera D — pentru creditele închise ca urmare a
o întârziere între 61—90 de zile inclusiv; notificării de dare în plată și care se consideră riscuri care se
— cu litera E — în situația în care ratele sunt plătite cu șterg; pentru aceste credite, la data finalizării procedurii de dare
o întârziere între 91—180 de zile inclusiv; în plată în favoarea debitorului, se transmite valoarea creanței
— cu litera F — în situația în care ratele sunt plătite cu rămase de rambursat la data dării în plată;
o întârziere între 181 de zile și 1 an inclusiv; — cu litera S — pentru creditele și/sau angajamentele care
— cu litera G — în situația în care ratele sunt plătite cu se șterg; pentru acestea se completează valoarea 0.
o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv; Rubrica 18 — „Identificator”
— cu litera H — în situația în care ratele sunt plătite cu Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.
o întârziere de peste 5 ani. Secțiunea 2
Rubrica 14 — „Restructurare”
Se completează astfel: Rubrica 19 — „Clasă rating”
— cu litera A — expunere performantă cu măsuri de Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013
restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013
în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și
se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE)
financiare (dificultăți financiare); nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfa-
— cu litera B — expunere performantă cu măsuri de numerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat
restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care creditul, dacă persoana declarantă deține informația.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Rubrica 20 — „Probabilitate de nerambursare” Rubrica 50 — „Darea în plată”


Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, — poziția 1 — „Etape ale dării în plată”:
cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă Se completează astfel:
probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de — cu codul 1 — Notificarea efectuată de client către
persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține persoana declarantă privind darea în plată;
informația. — cu codul 3 — Acceptarea dării în plată;
Rubrica 21 — „Tip garanție imobiliară”* — cu codul 0 — Anularea dării în plată;
Rubrica 22 — „Valoare garanție imobiliară”* — poziția 2 — „Data etapei dării în plată”:
Rubrica 23 — „Expuneri neperformante”* Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.
Rubrica 24 — „Improbabilitate de plată”* Secțiunea 4
Rubrica 25 — „Stare de nerambursare”* Rubrica 51 — „Tipul ratei dobânzii”*
Rubrica 26 — „Credite depreciate”* Se completează cu un cod format din 2 caractere
Rubrica 27 — „Suma de plată lunară — Total”* alfanumerice care reprezintă tipul ratei dobânzii fixe după durata
Rubrica 28 — „Suma de plată lunară — Principal”* perioadei fixe și tipul indicelui de referință pentru rata dobânzii
Rubrica 29 — „Suma de plată lunară — Dobândă”* variabile.
Rubrica 30 — „Suma restantă — Dobânzi”* Rubrica 52 — „Credit verde”*
Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere
Rubrica 31 — „Dobânzi penalizatoare — sume”*
alfanumerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia
Rubrica 32 — „Rata anualizată a dobânzii aplicată
UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei
creditului”* destinații climatice ale creditului, așa cum au fost determinate
Rubrica 33 — „Dobânda anuală efectivă (DAE)”* de persoana declarantă.
Rubrica 34 — „LTV — Raportul valoarea creditului pe Rubrica 53 — „Credite CERS”
garanții”* Se completează în baza Recomandărilor CERS/2016/14 și
Rubrica 35 — „Credite scoase în afara bilanțului — Creanțe CERS/2019/3, astfel:
atașate și sume de amortizat”* — cu litera L — dacă este un credit pentru un bun imobil
Rubrica 36 — „Credite scoase în afara bilanțului — Creanțe locativ — BIL;
atașate acumulate după scoaterea în afara bilanțului”* — cu litera C — dacă este un credit pentru un bun imobil
Rubrica 37 — „Ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări comercial — BIC;
pentru depreciere”* — cu litera N — dacă nu este credit BIL/BIC.
Se completează astfel: Rubrica 54 — „Tipul de amortizare a creditului”
— ajustări pentru pierderi așteptate se completează de către Se completează astfel:
instituțiile de credit; — cu litera A — amortizare completă, plăți cu anuități
— ajustări pentru depreciere se completează de către constante;
persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit. — cu litera B — amortizare completă, plăți cu principal
Rubrica 38 — „Tip ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări constant;
pentru depreciere”* — cu litera C — amortizare parțială;
Se completează astfel: — cu litera D — fără amortizare;
— tip ajustări pentru pierderi așteptate se completează de — cu litera E — fără amortizare, dar pentru care există
către instituțiile de credit; mecanisme de răscumpărare;
— tip ajustări pentru depreciere se completează de către — cu litera F — amortizare accelerată.
persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit. Rubrica 55 — „Raport datorii/venituri la acordarea creditului
Rubrica 39 — „Credit nou/vechi”* (DTI-O)”
Rubrica 40 — „Tip operațiune credit”* Se completează astfel:
Rubrica 41 — „Stadiul de depreciere”* — se raportează de — cu codul 1 — dacă are valori egale sau mai mici de 3;
către instituțiile de credit. — cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5];
Rubrica 42 — „Categoria de clasificare”* — se raportează — cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4];
de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit. — cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5];
Rubrica 43 — „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)”* — cu codul 5 — dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5];
Acest indicator se raportează trimestrial. — cu codul 6 — dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5];
Rubrica 44 — „Factorul de conversie asociat părții — cu codul 7 — dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6];
— cu codul 8 — dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5];
extrabilanțiere”*
— cu codul 9 — dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];
Acest indicator se raportează trimestrial.
— cu codul 10 — dacă are valori mai mari de 7.
Rubrica 45 — „Expunerea la riscul de credit”* Rubrica 56 — „Locația proprietății imobiliare”* — se
Acest indicator se raportează trimestrial. raportează de către instituțiile de credit și se completează cu
Secțiunea 3 codul țării urmat de codul județului pentru locația proprietății
Rubrica 46 — „Locuință” imobiliare utilizate drept garanție principală.
Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel: Rubrica 57 — „Tipul proprietății imobiliare după modul de
— cu litera L — dacă debitorul locuiește în imobilul cumpărat utilizare a acesteia” — se raportează de către instituțiile de
cu creditul respectiv; credit.
— cu litera N — dacă debitorul nu locuiește în imobilul Se completează cu tipul proprietății imobiliare utilizate drept
cumpărat cu creditul respectiv. garanție principală după modul de utilizare al acesteia, astfel:
Rubrica 47 — „Valoare garanție imobiliară supusă executării — cu litera A — proprietate imobiliară utilizată în scop propriu
silite”* (locuire sau pentru desfășurarea activității);
Rubrica 48 — „Valoare obținută din executarea silită a — cu litera B — proprietate imobiliară dată în chirie;
garanției imobiliare”* — cu litera C — proprietate imobiliară generatoare de
Rubrica 49 — „Modificare valută” venituri în alt mod;
Se completează cu noua valută în situația în care se modifică — cu litera D — proprietate imobiliară utilizată ca locuință
valuta din contractul de credit. socială;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 25

— cu litera E — proprietate imobiliară în curs de construcție; Rubrica 63 — „Cumpărător pentru prima dată” — se
— cu litera N — nu se aplică. raportează de către instituțiile de credit.
Rubrica 58 — „Raport împrumut/garanții curent (LTV-C)”* — Se completează pentru debitorii persoane fizice astfel:
se raportează de către instituțiile de credit. — cu codul 0 — dacă nu este cumpărător pentru prima dată;
Rubrica 59 — „Rata de acoperire a dobânzilor (ICR)” — — cu codul 1 — dacă este cumpărător pentru prima dată.
se raportează de către instituțiile de credit. Rubrica 64 — „Amplasarea proprietății imobiliare comerciale
Se completează astfel: utilizate drept garanție” — se raportează de către instituțiile de
— cu codul 0 — dacă are valori egale sau mai mici de 0%; credit.
— cu codul 1 — dacă are valori cuprinse în intervalul (0%; Se completează cu amplasarea proprietății imobiliare
comerciale utilizate drept garanție principală, astfel:
100%]; — cu litera A — amplasare primară națională;
— cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (100%; — cu litera B — amplasare secundară națională;
125%]; — cu litera C — amplasare în străinătate.
— cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (125%; Rubrica 65 — „Tipul proprietății imobiliare comerciale după
150%]; destinația acesteia” — se raportează de către instituțiile de
— cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (150%; credit.
175%]; Se completează cu tipul proprietății imobiliare comerciale
— cu codul 5 — dacă are valori cuprinse în intervalul (175%; utilizate drept garanție principală după destinația acesteia,
200%]; astfel:
— cu codul 6 — dacă are valori mai mari de 200%. — cu litera A — birouri;
Rubrica 60 — „Raport serviciul împrumutului/venituri la — cu litera B — comerț cu amănuntul;
acordarea creditului (LSTI-O)” — se raportează de către instituțiile — cu litera C — industrial;
de credit. — cu litera D — locativ;
Se completează astfel: — cu litera E — altele.
— cu codul 1 — dacă are valori egale sau mai mici de 10%; Rubrica 66 — „Rata de acoperire a serviciului datoriei
(DSCR)” — se raportează de către instituțiile de credit.
— cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (10%;
Se completează astfel:
20%]; — cu codul 0 — dacă are valori egale sau mai mici de 0%;
— cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (20%; — cu codul 1 — dacă are valori cuprinse în intervalul (0%;
30%]; 50%]
— cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (30%; — cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (50%;
40%]; 75%];
— cu codul 5 — dacă are valori cuprinse în intervalul (40%; — cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (75%;
50%]; 100%];
— cu codul 6 — dacă are valori cuprinse în intervalul (50%; — cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (100%;
60%]; 125%];
— cu codul 7 — dacă are valori cuprinse în intervalul (60%; — cu codul 5 — dacă are valori cuprinse în intervalul (125%;
70%]; 150%];
— cu codul 8 — dacă are valori cuprinse în intervalul (70%; — cu codul 6 — dacă are valori cuprinse în intervalul (150%;
80%]; 175%];
— cu codul 9 — dacă are valori cuprinse în intervalul (80%; — cu codul 7 — dacă are valori cuprinse în intervalul (175%;
200%];
90%];
— cu codul 8 — dacă are valori mai mari de 200%.
— cu codul 10 — dacă are valori cuprinse în intervalul (90%; Rubrica 67 — „Raport împrumut/costuri (LTC)”* —
100%]; se raportează de către instituțiile de credit.
— cu codul 11 — dacă are valori mai mari de 100%. Rubrica „RISC INDIVIDUAL” se obține prin însumarea
Rubrica 61 — „Raport împrumut/venituri la acordarea totalurilor rubricilor 11.1 și 11.2.
creditului (LTI-O)” — se raportează de către instituțiile de credit. Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor
Se completează astfel: din coloana 11.
— cu codul 1 — dacă are valori egale sau mai mici de 3; Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”
— cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5]; Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor
— cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4]; din coloana 12.
— cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5]; În cazul creditelor acordate și angajamentelor asumate în
— cu codul 5 — dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5]; valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile
— cu codul 6 — dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5]; pieței valutare comunicate de Banca Națională a României,
— cu codul 7 — dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6]; utilizate pentru închiderea situațiilor financiare ale lunii pentru
— cu codul 8 — dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5]; care se face raportarea.
În cazul creditelor și angajamentelor unui debitor raportat
— cu codul 9 — dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];
pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit și în cazul
— cu codul 10 — dacă are valori mai mari de 7. creditelor și angajamentelor acordate unei persoane recenzate
Rubrica 62 — „Raport împrumut/chirii la acordarea creditului în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate
(LTR-O)” — se raportează de către instituțiile de credit. rubricile formularului, mai puțin rubrica 10, „Cod CRC”, care se
Se completează astfel: completează de Centrala Riscului de Credit și care se
— cu codul 1 — dacă are valori egale sau mai mici de 5; retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor
— cu codul 2 — dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 10]; declarante care le-au raportat.
— cu codul 3 — dacă are valori cuprinse în intervalul (10; 15]; În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate
— cu codul 4 — dacă are valori cuprinse în intervalul (15; 20]; anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere,
— cu codul 5 — dacă are valori mai mari de 20. se completează rubricile 11—67.

* Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația aplicației informatice a Centralei Riscului de Credit.
26

F3 B 

 

 )!
"!! #
 $$$

  


 

1XPH'HQXPLUH &RGGHLGHQWLILFDUHSRVHVRU 'DWDFRQVWDWăULL 6XPăIUDXGDWă


ğDUă -XGHĠ 7LSFDUG 9DOXWă
SRVHVRUFDUG GHFDUG IUDXGHL OHL
    

3HUVRDQăDFUHGLWDWă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

*) Formularul F3 B este reprodus în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 27

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica „Persoană declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
care transmite formularul la CRC.

Rubrica 1 — „Nume/Denumire posesor de card”


Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.

Rubrica 2 — „Țară”
Se completează astfel:
— în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;
— în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis
pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 3 — „Județ”
Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card — persoană juridică rezidentă
este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază posesorul de card — persoană fizică.

Rubrica 4 — „Cod de identificare posesor de card”


Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 5 — „Tip card”


Se completează astfel:
— cu litera „C” — pentru card de credit;
— cu litera „D” — pentru card de debit.

Rubrica 6 — „Valută”
Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.

Rubrica 7 — „Data constatării fraudei”


Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card,
de către persoana declarantă.

Rubrica 8 — „Sumă fraudată”


Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
ANEXA Nr. 4*)

*) Formularul F4 A este reprodus în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 29

Modul de completare — cu litera N — în cazul în care debitorul nu este sucursală


Rubrica „Nr.” a unei persoane juridice.
Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit Rubrica „Activitate”
formularului completat de către Centrala Riscului de Credit. Se completează astfel:
Rubrica „Data” — în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN
Se completează cu data la care se completează formularul. corespunzător activității principale;
Rubricile „pentru luna” și „anul” — în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează
Se completează cu luna și anul pentru care se transmite un cod CAEN, corespunzător activității principale;
situația. — în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.
Rubrica „Persoana declarantă”
Rubrica „Sector instituțional”
Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia
Se completează cu codul sectorului instituțional din care face
i se transmite situația.
parte debitorul, din Nomenclatorul Sectoare instituționale,
Rubrica „Cod”
conform SEC 2010.
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca
Rubrica „Formă de proprietate”
Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite
Se completează astfel:
situația.
Rubrica „Referință” — în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul
Se completează în cazul în care formularul este emis ca corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate”
urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data elaborat de Ministerul Finanțelor;
cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de — în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează
Credit. un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate”
Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată” elaborat de Ministerul Finanțelor;
Se completează cu numele sau denumirea completă a — în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
persoanei recenzate. Rubrica „Formă juridică de organizare”
Rubrica „Cod de identificare” Se completează cu codul formei juridice de organizare din
Se completează astfel: care face parte debitorul, din Nomenclatorul Forma juridică de
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de organizare.
înregistrare; Rubrica „Situație specială”
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric Se completează astfel:
personal; — cu litera R — în cazul în care debitorul persoană juridică
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a se află în situația de reorganizare;
emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana — cu litera I — în cazul în care debitorul persoană juridică se
declarantă la deschiderea contului curent; află în situația de insolvență;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, — cu litera F — în cazul în care debitorul persoană juridică
urmat de informația solicitată de persoana declarantă la se află în situația de faliment;
deschiderea contului curent. — cu litera P — în cazul în care debitorul persoană fizică se
Rubrica „Grup” află în insolvență.
Se completează astfel: În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile
— cu litera G — în cazul în care debitorul face parte dintr-un de mai sus, se va completa cu litera N.
grup;
Rubrica „Risc global”
— cu litera I — în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un
Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.
grup.
Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri”
Rubrica „Țară”
Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu
Se completează astfel:
carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de
— în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor
Credit, astfel:
fizice române, cu codul României;
— în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice — număr fraude cu carduri;
nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al — total sumă fraudată.
țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți”
Rubrica „Județ” Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de
Se completează cu codul numeric al județului în care plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți,
debitorul — persoană juridică rezidentă este înregistrat la astfel:
Registrul Comerțului sau în care domiciliază debitorul — — numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care
persoană fizică. numărul incidentelor majore;
Rubrica „Sucursală a unei persoane juridice” — perioade de interdicție bancară.
Se completează astfel: Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente
— cu litera D — în cazul în care debitorul este sucursală a zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de
unei persoane juridice; Credit.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Rubrica 1 — „Acro” instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor


Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare;
riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, W — garanții primite de la FNGCIMM, pentru creditele care
sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare
Rubrica 2 — „Cod CRC” în contextul pandemiei de COVID-19 — cu excepția Ordonanței
Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și
Centrala Riscului de Credit riscului respectiv. completările ulterioare.
Rubrica 3 — „Identificator” În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe
Se completează cu codul atribuit de persoană declarantă, tipuri de garanții, se vor completa toate codurile acestora în
dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.
aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană lit. b: Valoarea garanției:
declarantă. Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente
Rubrica 4 — „Stare credit” creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform
Se completează astfel: evidențelor contabile.
— litera E — credit/angajament existent în portofoliul — poziția 2 — Tip risc:
persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, A1 — creanțe comerciale;
cumpărat sau intermediat; B1 — credite de trezorerie;
— litera R — credit răscumpărat de persoana declarantă C1 — credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț
exterior;
după ce anterior a fost vândut din portofoliu;
D1 — credite pentru finanțarea stocurilor;
— litera C — credit cumpărat de persoana declarantă de la
D2 — credite pentru echipamente;
o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu,
E1 — credite ipotecare;
respectiv nu a fost vândut de această instituție.
E2 — alte credite pentru investiții imobiliare;
Rubrica 5 — „Credit/angajament luat împreună cu alți
F1 — alte credite;
debitori”
G1 — obligațiuni;
Se completează astfel:
H1 — angajamente asumate în numele debitorului față de o
— cu litera P — credit/angajament luat în nume propriu;
persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele
— cu litera C — credit/angajament luat împreună cu alți declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară
debitori. din străinătate;
Rubrica 6 — „Cod risc”1 H2 — angajamente asumate față de debitor;
Se completează cu un cod format din 4 poziții, care I1 — angajamente asumate în numele debitorului față de o
corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul
acordare și comportamentului creditului, aferente creditelor României;
acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel: J1 — depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu
— poziția 1 — Garanții: instrumente financiare derivate;
lit. a: Tip garanție: K1 — credite de consum;
A — garanții primite de la instituțiile administrației publice și K2 — vânzări în rate;
asimilate; — poziția 3 — Termen de acordare:
B — garanții primite de la societăți de asigurare și A — credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
reasigurare; B — credite și angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
C — garanții primite de la alte instituții financiare; C — credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
E — gajuri cu deposedare; — poziția 4 — Carduri și leasing:
F — gajuri fără deposedare; C — pentru cardurile de credit;
G — alte garanții primite de la clientelă; D — pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de
H — fără garanții; cont;
I — depozite colaterale; L — pentru leasing;
J — garanții primite de la instituții nefinanciare; N — pentru celelalte credite acordate și angajamente
K — clădiri rezidențiale; asumate de persoana declarantă.
L — clădiri comerciale; Rubrica 7 — „Comportament credit”
M — terenuri; Se completează astfel:
N — alte ipoteci imobiliare; — cu litera C — credit (toate facilitățile care nu sunt linie de
V — garanții primite de la Fondul Național de Garantare a credit);
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) — cu litera L — linie de credit.
pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de Rubrica 8 — „Serviciul datoriei”
suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit Se completează astfel:
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 — cu litera A — în situația în care ratele sunt plătite la
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioada de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru
modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 31

— cu litera B — în situația în care ratele sunt plătite cu — pentru tipurile de risc A1 — F1 și J1 — K2 cu sumele
o întârziere între 16—30 de zile inclusiv; înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru
— cu litera C — în situația în care ratele sunt plătite cu care se face raportarea;
o întârziere între 31—60 de zile inclusiv; — pentru angajamentele asumate de către persoana
— cu litera D — în situația în care ratele sunt plătite cu declarantă, cu cifra 0 (zero).
o întârziere între 61—90 de zile inclusiv; În aceste sume sunt incluse și sumele restante.
— cu litera E — în situația în care ratele sunt plătite cu — poziția 2 — sume datorate — neutilizate
o întârziere între 91—180 de zile inclusiv; Se completează astfel:
— cu litera F — în situația în care ratele sunt plătite cu — pentru tipurile de risc A1 — F1, K1 și K2 care funcționează
o întârziere între 181 de zile și 1 an inclusiv; ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca
— cu litera G — în situația în care ratele sunt plătite cu plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate
o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv; extrabilanțier;
— pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate
— cu litera H — în situația în care ratele sunt plătite cu
în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana
o întârziere de peste 5 ani.
declarantă;
Rubrica 9 — „Valută”
— pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);
Se completează cu codul valutei în care a fost acordat
— pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu
creditul.
instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
Rubrica 10 — „Restructurare” Rubrica 13 — „Sume restante”
Se completează astfel: Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente
— cu litera A — expunere performantă cu măsuri de creditului, respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi
restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, a lunii pentru care se face raportarea.
în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a Pentru angajamentele asumate de către persoana
se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).
financiare (dificultăți financiare); Rubrica 14 — „Credite scoase în afara bilanțului —
— cu litera B — expunere performantă cu măsuri de Principal”*
restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care Rubrica 15 — „Angajamente față de alte persoane
se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți declarante”
în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare); Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor
— cu litera C — expunere neperformantă cu măsuri de asumate de către persoana declarantă în numele debitorului față
restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, de alte persoane declarante (litera I1 pe poziția 2 în rubrica 6 —
în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a „Cod risc”).
se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor Rubrica 16 — „Data acordării”
financiare (dificultăți financiare); Se completează cu data la care începe derularea
— cu litera D — expunere neperformantă cu măsuri de contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își
restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care asumă angajamentul.
se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți Rubrica 17 — „Data scadenței”
în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare); Se completează cu data până la care creditul trebuie
— cu litera E — credite renegociate, inclusiv creditele rambursat integral sau cu data încetării angajamentului
persoanei declarante.
refinanțate, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare;
Rubrica 18 — „Credit verde”*
— cu litera F — credit care beneficiază de suspendarea plății
Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere
ratelor pentru o perioadă de 1—3 luni;
alfa-numerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia
— cu litera G — credit care beneficiază de suspendarea plății
UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei
ratelor pentru o perioadă de 4—6 luni;
destinații climatice ale creditului, așa cum au fost determinate
— cu litera H — credit care beneficiază de suspendarea plății
de persoana declarantă.
ratelor pentru o perioadă de 7—9 luni; Rubrica „RISC GLOBAL” se obține prin însumarea totalurilor
— cu litera I — credit care beneficiază de suspendarea plății rubricilor 12.1 și 12.2.
ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni; Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu
— cu litera N — credite fără restructurări/refinanțări. totalul sumelor din coloana 12.
Rubrica 11 — „Sume acordate” Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”
Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu
angajamentul asumat conform contractului. totalul sumelor din coloana 13.
Rubrica 12 — „Sume datorate” Rubrica „TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE PERSOANE
— poziția 1 — sume datorate — utilizate DECLARANTE”
Se completează astfel: Se completează, pentru fiecare persoană recenzată,
— pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; cu totalul sumelor din coloana 15.

* Se completează cu informația aferentă, după caz.


F4 B Nr. ............... Data ..................... 32

S I T U A Ț I A C R E D I T E L O R R E S TA N T E
Către
Persoana declarantă .........................................................................
Cod .............................................................

Nume/Denumire persoană recenzată ......................................................


Cod de identificare .............................................
Informații referitoare la fraudele cu carduri .............................
Informații referitoare la incidentele de plăți .............................
— lei —

Sume restante — Serviciul datoriei


Credite scoase în Sume Suma obținută din Credit notificat pentru dare în plată/
Total sume Sume Prețul
Luna/Anul Risc global afara bilanțului — raportate executarea silită a Valoarea creanței rămase de
restante refinanțate cesiunii
Principal ca pierderi garanției imobiliare rambursat la data dării în plată

A B C D E F G H

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 33

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala
Riscului de Credit.
Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.
Rubrica „Persoana declarantă”
Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.
Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
căreia i se transmite situația.
Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată”
Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.
Rubrica „Cod de identificare”
Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația
solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.
Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri”
Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date
a Centralei Riscului de Credit, astfel:
— număr de fraude cu carduri;
— total sumă fraudată.
Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți”
Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a
Centralei Incidentelor de Plăți, astfel:
— numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;
— perioade de interdicție bancară.
Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării
Centralei Riscului de Credit.
Rubrica 1 — „Luna/Anul”
Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante.
Rubrica 2 — „Risc global”
Se completează cu riscul global al debitorului.
Rubrica 3 — „Sume restante — Serviciul datoriei — A”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.
Rubrica 4 — „Sume restante — Serviciul datoriei — B”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
Rubrica 5 — „Sume restante — Serviciul datoriei — C”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
Rubrica 6 — „Sume restante — Serviciul datoriei — D”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.
Rubrica 7 — „Sume restante — Serviciul datoriei — E”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.
Rubrica 8 — „Sume restante — Serviciul datoriei — F”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.
Rubrica 9 — „Sume restante — Serviciul datoriei — G”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.
Rubrica 10 — „Sume restante — Serviciul datoriei — H”
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei H.
Rubrica 11 — „Total sume restante”
Se completează cu totalul sumelor restante.
Rubrica 12 — „Credite scoase în afara bilanțului — Principal”*
Rubrica 13 — „Sume refinanțate”
Se completează cu sumele creditelor refinanțate la alte instituții și care se consideră riscuri ce se șterg.
Rubrica 14 — „Sume raportate ca pierderi”
Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.
Rubrica 15 — „Prețul cesiunii”
Se completează cu prețul cesiunii.
Rubrica 16 — „Suma obținută din executarea silită a garanției imobiliare”
Se completează cu valoarea obținută din executarea garanției imobiliare.
Rubrica 17 — „Credit notificat pentru dare în plată/Valoarea creanței rămase de rambursat la data
dării în plată”
Se completează cu textul „Notificat pentru dare în plată”, la data notificării, respectiv cu valoarea
creanței rămase de rambursat la data dării în plată, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea
debitorului
* Se completează cu informația aferentă, după caz.
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

F4 C Nr. ........ Data ..............

SITUAȚIA GRUPURILOR
pentru luna ................................. anul .................

Către
Persoana declarantă ......................................................................
Cod ..........................................
Denumirea grupului ...........................................................................
Codul grupului de clienți ...........................................
Riscul global al grupului (lei) .........................
Sumele restante ale grupului (lei) ....................

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna” și „anul”


Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația.

Rubrica „Persoana declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
căreia i se transmite situația.

Rubrica „Denumirea grupului”


Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau
juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica „Codul grupului de clienți”


Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice,
astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica „Riscul global al grupului (lei)”


Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului.

Rubrica „Sumele restante ale grupului (lei)”


Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului.
)' $QH[DQUSDJ

1U«««««'DWD«««««««

6,78$ğ,$ )5$8'(/25&8&$5'85,

&ăWUH
3HUVRDQDGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

OHL
1XPH'HQXPLUH &RGGHLGHQWLILFDUH 'DWD 6XPăIUDXGDWă
7LSFDUG 9DOXWă
SRVHVRUFDUG SRVHVRUGHFDUG FRQVWDWăULLIUDXGHL OHL

   
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
35

*) Formularul F4 D este reprodus în facsimil.


36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica „Persoana declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
căreia i se transmite situația.

Rubrica 1 — „Nume/Denumire posesor de card”


Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.

Rubrica 2 — „Cod de identificare posesor de card”


Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 — „Tip card”


Se completează astfel:
— cu litera „C” — pentru card de credit;
— cu litera „D” — pentru card de debit.

Rubrica 4 — „Valută”
Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.

Rubrica 5 — „Data constatării fraudei”


Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card
de către persoana declarantă.

Rubrica 6 — „Sumă fraudată”


Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 37

ANEXA Nr. 5*)

) 


$&25''(&2168/7$5($%$=(,'('$7(
$&(175$/(,5,6&8/8,'(&5(',7

1U««««
 GDWDHPLWHULL  3HUVRDQD
               


&2''(,'(17,),&$5(         
3ULQSUH]HQWDDXWRUL]ăPSHUVRDQDGHFODUDQWă

 
 'HQXPLUH«««««««««««««««««««««««««««««

 &RG««««««««««««««««««««««««««««


VăVROLFLWHúLVăSULPHDVFăGHOD&5&
XUPăWRDUHOHLQIRUPDĠLLGHULVFGHFUHGLWvQUHJLVWUDWHSHQXPHOHPHX


 D 6,78$ğ,$5,6&8/8,*/2%$/
 E 6,78$ğ,$&5(',7(/255(67$17( $FRUGXOGHFRQVXOWDUHDED]HLGHGDWHD&5&HVWHYDODELOvQSHULRDGD««
 


 
 6HPQăWXUD
 HPLWHQWXOXL

     6HPQăWXUDDXWRUL]DWă
    úLúWDPSLODSHUVRDQHLGHFODUDQWH


*) Formularul F5 este reprodus în facsimil.


38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului.

Rubrica „(data emiterii)”


Se completează cu data la care se dă acordul.

ZONA 1
Rubrica „Persoana”
Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul.

Rubrica „COD DE IDENTIFICARE”


Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.

ZONA 2
Rubrica „Denumire”
Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă
acordul.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a
persoanei declarante căreia i se dă acordul.

ZONA 3
Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcție de informația pentru obținerea căreia
se dă acordul.

ZONA 4
Se completează cu perioada pentru care persoana își dă acordul de consultare a bazei de date a CRC.
Prin „Semnătura emitentului” se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului
persoanei juridice și ștampila însoțitoare.
Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante” se înțelege semnătura reprezentantului
persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 39

ANEXA Nr. 6*)

) 


&(5(5('(&2168/7$5($%$=(,'('$7($
&(175$/(,5,6&8/8,'(&5(',7

1U««««

GDWDHPLWHULL 
3(562$1$'(&/$5$17Ă««««««««««««««««&RG««««


ÌQED]D

 
 $&25'8/8,'(&2168/7$5(1U«««««««GLQ««««««««
 'HSXVOD«««««««««««««««««««««««««««««««


9ăUXJăPVăQHIXUQL]DĠLXUPăWRDUHOHLQIRUPDĠLL


 D 6,78$ğ,$5,6&8/8,*/2%$/
 E 6,78$ğ,$&5(',7(/255(67$17(

 F 6,78$ğ,$)5$8'(/25&8&$5'85,
 G 6,78$ğ,$*58385,/25'(&/,(1ğ,

SULYLQG

 3HUVRDQD

               


 &2''(,'(17,),&$5(         
 

    3HUVRDQăDFUHGLWDWă
    

*) Formularul F6 este reprodus în facsimil.


40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana
declarantă.

Rubrica „(data emiterii)”


Se completează cu data la care se emite cererea de consultare.

ZONA 1
Rubrica „PERSOANA DECLARANTĂ” și „Cod”
Se completează cu denumirea completă și codul informatic atribuit de Banca Națională a României
persoanei declarante care solicită consultarea.

ZONA 2
Rubrica „ACORDULUI DE CONSULTARE Nr.” și „din”
Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat
acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.

Rubrica „Depus la”


Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul.

ZONA 3
Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate.

ZONA 4
Rubrica „Persoana”
Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită
informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri.

Rubrica „COD DE IDENTIFICARE”


Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.
ANEXA Nr. 7*)

) $QH[DQUSDJ

1U«««« 'DWD««««««««

/,67$(525,/2535,9,1',1)250$ğ,$'(5,6&'(&5(',7
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

&ăWUH
3HUVRDQDGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

7LSIRUPXODU 1XPăUFXUHQW 5XEULFă &RGHURDUH

  
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
41

*) Formularul F7 este reprodus în facsimil.


42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna” și „anul”


Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor.

Rubrica „Persoana declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
căreia i se transmite lista erorilor.

Rubrica 1 — „Tip formular”


Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnalează eroarea.

Rubrica 2 — „Număr curent”


Se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent
din formularul transmis de persoana declarantă.

Rubrica 3 — „Rubrică”
Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3 A,
coloana 8, respectiv 13, numărul va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13
(numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea.

Rubrica 4 — „Cod eroare”


Se completează cu un cod stabilit de CRC.
ANEXA Nr. 8*)

) $QH[DQUSDJ

1U«««« 'DWD««««««««

6(6,=$5('(&25(&ğ,(
SHQWUXOXQD«««««««««DQXO«««««

3HUVRDQăGHFODUDQWă«««««««««««««««««««««««««
&RG«««««««««««««««««««««

&RGGHLGHQWLILFDUHSHUVRDQăUHFHQ]DWă
7LSIRUPXODU 5XEULFă ,QIRUPDĠLHHURQDWă ,QIRUPDĠLHFRUHFWă
&RG&5&

  

3HUVRDQăDFUHGLWDWă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022
43

*) Formularul F8 este reprodus în facsimil.


44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana
declarantă.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna” și „anul”


Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația
referitoare la fraudele cu carduri.

Rubrica „Persoană declarantă”


Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica „Cod”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
care transmite formularul la CRC.

Rubrica 1 — „Tip formular”


Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis
informația eronată.

Rubrica 2 — „Cod de identificare persoană recenzată/Cod CRC”


Se completează cu codul de identificare al persoanei recenzate sau cu codul CRC atribuit riscului
pentru care se solicită corecția.

Rubrica 3 — „Rubrică”
Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3 A,
coloana 8, respectiv 13, numărul va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13
(numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea.

Rubrica 4 — „Informație eronată”


Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată
transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3.

Rubrica 5 — „Informație corectă”


Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care
va înlocui informația eronată.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022 45

ANEXA Nr. 9*)

$QH[DQUSDJ
)
1U'DWD«««


&(5(5('(&21&,/,(5(

SHQWUXOXQDDQXO 3HUVRDQDUHFHQ]DWă
               
 

 &2''(,'(17,),&$5(         
 

3ULQSUH]HQWDVROLFLWăPSHUVRDQHLGHFODUDQWH 'HQXPLUH«««««««««««««««««««««««««««««

 &RG««««««««««««««««««««««««««««


Vă LQLĠLH]H SURFHGXUD GH FRQFLOLHUH D XUPăWRDUHORU LQIRUPDĠLL GH ULVF GH FUHGLW úLVDX
LQIRUPDĠLLGHVSUHIUDXGHOHFXFDUGXULSHFDUHOHFRQVLGHUHURQDWHvQUHJLVWUDWHSHQXPHOH
PHXvQED]DGHGDWHD&5&
&RGXOGHLGHQWLILFDUH ,QIRUPDĠLDFRQWHVWDWă
,QIRUPDĠLDFRQVLGHUDWă
DSHUVRDQHLUHFHQ]DWH
'HQXPLUH FRUHFWă
&RGXO&5& &RQĠLQXW
UXEULFă
    
  
  
   6HPQăWXUD
 HPLWHQWXOXL
    6HPQăWXUDDXWRUL]DWă
    úLúWDPSLODSHUVRDQHLGHFODUDQWH

*) Formularul F9 este reprodus în facsimil.


46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

Modul de completare
Rubrica „Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana declarantă.

Rubrica „Data”
Se completează cu data la care se acceptă cererea.

Rubricile „pentru luna” și „anul”


Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația
referitoare la carduri.

ZONA 1
Rubrica „Persoana recenzată”
Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate care a emis cererea.

Rubrica „CODUL DE IDENTIFICARE”


Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana
declarantă la deschiderea contului curent.

ZONA 2
Rubrica „Denumirea”
Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea.

Rubrica „Codul”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a
persoanei declarante la care se depune cererea.

ZONA 3
Rubrica 1 — „Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC”
Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit de CRC riscului
pentru care se solicită concilierea.

Rubrica 2 — „Informația contestată — Denumire rubrică”


Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare.

Rubrica 3 — „Informația contestată — Conținut”


Se completează cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri considerată eronat
înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 și 2.

Rubrica 4 — „Informația considerată corectă”


Se completează de către persoana recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc de credit
sau informația referitoare la carduri presupusă corectă.
Prin „Semnătura emitentului” se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului
persoanei juridice și ștampila însoțitoare.
Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante” se înțelege semnătura reprezentantului
persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea.
ANEXA Nr. 10*)

FLUXUL INFORMAȚIONAL AL CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT


81,7Ăğ,/(
7(5,725,$/( 3(562$1(/(
$/(3(562$1(/25 5(&(1=$7(
&(175$/$5,6&8/8,'(&5(',7 '(&/$5$17(

6(',8/&(175$/$/
3(562$1(/25
'(&/$5$17( 


),ù,(58/&(175$/$/&5(',7(/25 6(',8/&(175$/$/
3(562$1(/25'(&/$5$17(
 
81,7Ăğ,/(7(5,725,$/( ),ù,(58/&5(',7(/255(67$17(
$/(3(562$1(/25 
'(&/$5$17(
),ù,(58/*58385,/25

),ù,(58/)5$8'(/25&8&$5'85,
 &(175$/$%Ă1&,,1$ğ,21$/($
520Æ1,(,

75$160,7(5($ Ì15(*,675$5($25*$1,=$5($
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/18.VII.2022

',)8=$5($
,1)250$ğ,(, ù,*(67,21$5($,1)250$ğ,(, ,1)250$ğ,(,
47

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

S-ar putea să vă placă și