Sunteți pe pagina 1din 1

,W REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PREýEDINTELE RAIONULIJI UNGHENI

DISPOZITIE

diп /t. а r. 2022

Cu privire la сопvосаrеа qediп|ei ordiпore


а Consiliului rаiопаl Uпghепi
t

iп temeiul аrt. 45, р. 3 al Legii privind administratia publicё localй пr.436-ХVI din 28.12 .2006,

DISPUN:

I. Se сопvоаСй" ре data de 28.07.2022, ora 10.00, ;edinP ordinarб а Consiliului rаiопаl Uпфепi
(str. Nafionalё 11, sala de qedinfe) cu чrmёtоаrеа ordine de zi:

1. cu рrivirе la ехесutагеа bugetului rаiопаl pentru рrimul semestru al anului 2022.

) Cu рrivirе la артоЬатеа Strategiei de dezvoltare socio-economicЙ а raionului Uпфепi pentru


l perioada 2022- 2030.

J. Cu рrivirе 1а activitatea auditorului intern pTincipal pentru perioada anilor 2о20-202L.

,"
Ъr/-^enadi MITRIUC

t
ýef Sec{ie juridicё qi resurse чmапе Valentina PASCARU
ае"r?

S-ar putea să vă placă și