Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1


Com. Făurei, jud.Neamț
Tel/fax 0233762042, e-mail faureiscoala@yahoo.com

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM


ANUL ŞCOLAR 2020_2021

NR.
DENUMIREA ACTIVITATII TERMEN RESPONSABILI
CRT.
1. Stabilirea responsabililor de catedra 11.09.2020 Cadre didactice
si a catedrelor Director
Responsabil comisie
pentru curriculum
2. Avizarea la nivelul şcolii a 25.09.2020 Director
opţionalelor care sunt cuprinse în Responsabil comisie
Oferta educaţională pentru anul Comisia pentru
şcolar 2020- 2021 curriculum
3. Obţinerea avizului inspectorilor de 16.10.2020 Cadrele didactice
specialitate de la ISJ Neamt pentru
opţionalele propuse pentru anul
şcolar 2020- 2021
4. Realizarea unei baze de date privind 16.10.2020 Comisia pentru
opţionalele propuse pentru anul curriculum
şcolar 2020- 2021
5. Propuneri din partea comisiilor 18.12.2020 Comisiile metodice
metodice privind Oferta educaţională
pentru anul şcolar 2021- 2022
6. Stabilirea Ofertei educationale- 15.01.2021 Director
pentru anul scolar 2021-2022 pe Comisia pentru
baza propunerilor comisiilor metodice curriculum
si ale nevoilor de formare ale elevilor
7. Exprimarea opţiunilor elevilor şi 22.01.2021 Comisia pentru
NR.
DENUMIREA ACTIVITATII TERMEN RESPONSABILI
CRT.
părinţilor acestora în ceea ce priveşte curriculum
Oferta educaţională pentru anul Diriginţi
şcolar 2021- 2022
8. Analizarea opţiunilor elevilor 05.02.2021 Comisia pentru
curriculum
9. Definitivarea ofertei educaţionale 12.02.2021 Director
pentru anul şcolar 2021- 2022 Comisia pentru
curriculum
10. Popularizarea ofertei educaţionale a 29.04.2021 Director
şcolii pentru anul şcolar 2021- 2022 Comisia pentru
în rândul cadrelor didactice, al curriculum
elevilor şi părinţilor, al comunităţii
locale şi educative
11. Întocmirea Raportului anual al 18.06.2021 Responsabil comisie
Comisiei pentru Curriculum pentru Comisia pentru
anul şcolar 2020-2021 Curriculum

Responsabil Comisia pentru Curriculum,


Prof. Varvara Teodora

S-ar putea să vă placă și