Sunteți pe pagina 1din 10

S.C. AME PROINSTAL CON S.R.L.

Str. Ghimpati, nr. 23, bl. 2, ap 214, secrtor 4, Bucuresti,


Tel: 031-409.27.90; Fax: 031-815.71.02
CIF: RO18177030; Nr. R.C.: J40/20163/2005
Cont: RO34 RNCB 0278 0018 5990 0001 – BCR – Sucursala Serban Voda

EXTINDERE CORP C1P+POD LA P+MANSARDA

Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti

Beneficiar: Şerbănescu Valeriu şi


Şerbănescu Teodora

INSTALAŢII ELECTRICE
Faza – P.T.

Proiectant de specialitate
Ing. Eugen BADEA

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 2 / 42

BORDEROU

BORDEROU

PARŢI SCRISE

A. Memoriu Tehnic

B. Program pentru controlul calităţii

C. Balanţa puterilor

D. Caiet de sarcini

E. Listă de cantităţi de lucrări

PARŢI DESENATE

Nr. crt. Denumire planşă Nr.


planşă
1. Instalaţii electrice – Legenda planuri instalații electrice E01
2. Instalaţii electrice – Plan priză de pământ E02
3. Instalaţii electrice – Plan subsol E03
4. Instalaţii electrice – Plan parter E04
5. Instalaţii electrice – Plan etaj E05
6. Instalaţii electrice – Plan mansarda E06
7. Instalaţii electrice – Tabloul electric general E07
8. Instalaţii electrice – Tabloul electric etaj 1 E08

Întocmit,
Ing. Eugen BADEA

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 3 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

A. MEMORIU TEHNIC
Instalaţii electrice

1. GENERALITĂŢI

1.1. OBIECT

1.2. BAZE DE PROIECTARE

1.3. ÎNCADRAREA ÎN NORME

1.4. EXIGENŢE DE CALITATE

1.5. FAZE DETERMINANTE

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

3.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

3.2 INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT

3.3 INSTALAŢII ELECTRICE DE PRIZE

3.4 INSTALAŢII ELECTRICE DE FORŢĂ

3.5 INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI

3.6 INSTALAŢII DE PRIZĂ DE PĂMÂNT

3.7 INSTALAŢII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ŞOCURILOR ELECTRICE

4. MĂSURI PSI ŞI TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

5. DIVERSE

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 4 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITĂŢI
1.1. OBIECT

Prezentul proiect tratează instalaţiile electrice pentru obiectivul EXTINDERE CORP


C1P+POD la P+MANSARDA amplasată în Bucureşti, sector 3, Intr. Traian Demetrescu nr. 12,
Beneficiar: Șerbănescu Valeriu şi Șerbănescu Teodora. Obiectivul este alcătuit dintr-o locuinţă cu
parter şi etaj 1 ce va fi racordată la reţeaua orăşenească de energie electrică din zonă printr-un
branşament.
În prezenta documentaţie sunt descrise soluţiile adoptate la faza P.T.
- instalaţii de alimentare cu energie electrică;
- instalaţii de iluminat;
- instalaţii de prize;
- instalaţii de curenţi slabi;
- instalaţii pentru alimentarea receptoarelor de forţă;
- instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.
- priză de pământ;
La baza lucrării au stat:
- proiectul de arhitectură şi de amplasare în plan
- normativele şi standardele de specialitate în vigoare

1.2. BAZE DE PROIECTARE


Baza de proiectare a fost proiectul de arhitectură precum şi normativele şi standardele în
vigoare. Imobilul este dotat cu instalaţii pentru asigurarea cerinţelor de confort termic, igiena,
protecţie la incendiu si necesitaţi sanitare/tehnologice corespunzătoare cu prevederile cadru din
TEMA DE PROIECTARE si normele tehnice.

1.3. ÎNCADRAREA ÎN NORME


- Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor
- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995
- Legea nr. 123 2007 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995
- Legea 137/97 Legea protecţiei mediului.
- HG 525/196 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism
- HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii
- HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice si
alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor
- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora,
aprobat cu H.G.R. nr.273/1994
- Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
construcţiilor, indicativ C56-02
- Normativul I 18/2-2001 pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice de curenţi
slabi aferente clădirilor civile si de producţie
- Normativul I 18/2-2002 pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri
- Pr. EN 54 /14 ( proiect de standard european ) – Detectarea incendiului şi sistemele de
alarmă la incendiu; Partea 14: Ghid pentru proiectare, instalare, punere în funcţiune, utilizare şi

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 5 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

întreţinere
- NP 061 – 02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din clădiri
- NP 062 – 02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat rutier si
pietonal
- NTE 007/08/00 din 2008 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri
electrice, indicativ care înlocuieşte Normativul PE107 / 95
- P 118 / 1999 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor
- SR EN 61140/2000 şi SR HD 60364-4-41/2007 Protecţia împotriva şocurilor electrice
- SR HD 60364-5-54/2007 - Sisteme de legare la pământ
- Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice,indicativ PE116/
94;
- Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ, indicativ 1RE-Ip30;
- Codul reţelelor electrice de distribuţie – ANRE
- Ghidul de performanţă pentru instalaţiile electrice, MLPAT-CTS
- Dispoziţiile generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor –
D.G.P.S.I.- 005 aprobate prin Ordinul nr. 138 /2001
- Instrucţiuni de programare a echipamentelor din componenţa instalaţiei
Verificarea proiectului s-a efectuat in conformitate cu Legea privind calitate in construcţii
(Legea nr.10/1995) si cu HG nr.925/1995 ce înlocuieşte HG nr.731/1991.
La elaborarea prezentului proiect s-au respectat „Legea protecţiei muncii nr. 319/2006 +
Normele metodologice de aplicare a acesteia” şi „Normele generale de prevenire şi stingere a
incendiilor” aprobate prin ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163 din 2007,
„Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranţă la foc” aprobată prin ordinul Ministerului
Administraţiei şi Internelor nr. 130 din 2007.
De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare I7–2011 privind proiectarea,
execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor şi prevederile STAS-urilor în
vigoare.
În conformitate cu HG 766/1997 Hotărâre privind aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii, spaţiul se încadrează în categoria de importanţă este C (construcţii de
importanţă normală). Pentru această clădire este obligatorie verificarea tehnică de calitate a
proiectului la cerinţele A (Rezistenţă şi stabilitate), B (Siguranţa în exploatare), C (Siguranţa la
foc), D (Igiena, sănătatea oamenilor, protecţia şi refacerea mediului), E (Protecţia termică,
hidrofugă şi economia de energie) şi F (Protecţia la zgomot), în conformitate cu Regulamentul de
verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor aprobat prin
ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

1.4. EXIGENŢE DE CALITATE


Proiectul asigură realizarea unor instalaţii electrice de calitate corespunzătoare, urmărind
satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în exploatare,
siguranţa la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia
împotriva zgomotului), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în
construcţii.

1.5. FAZE DETERMINANTE


Fazele determinante ale specialităţii instalaţii electrice sunt:
- măsurarea rezistenţei prizei de pământ
- verificarea circuitelor, a legăturilor electrice la tabloul electric înainte de punerea lor
sub tensiune
- măsurarea rezistenţei de izolaţie a conductorilor electrici
EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 6 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Construcţia este existentă. Din punct de vedere al instalaţiilor, în zonă există reţele de
energie electrică, telefonie şi internet.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE


Proiectul va fi întocmit conform normativelor şi standardelor în vigoare, fără derogări.
Proiectul nu va cuprinde racordul la reţeaua furnizorului de energie electrică în amonte de blocul
de măsură (firida de branşament).

3.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ


Obiectivul se racordează la reţeaua urbană cu energie electrică. Tensiunea de alimentare
este de 380/220V-50Hz, puterea instalată totală fiind de 36,30kW. Ţinând cont de coeficientul de
simultaneitate (0,31), puterea cerută va fi de 11,17kW. Toate circuitele electrice de lumină vor fi
protejate cu întreruptoare automate de 10A, montate în tabloul electric. Pentru protecţia circuitelor
de priză dar şi pentru protecţia împotriva electrocutării vor fi folosite disjunctoare diferenţiale de
30mA, cu un curent nominal în funcţie de puterea circuitelor.
Rezolvarea alimentării cu energie electrică se face prin conectarea la reţeaua de energie
electrică din zonă.
Distribuţia energiei electrice se va face de la tabloul electric general denumit în cadrul
proiectului TEG. Acesta va fi amplasat la parter. Tabloul este racordat la reţeaua de distribuţie a
energiei electrice printr-un branşament trifazat (blocul de măsură şi protecţie), executat şi proiectat
de către o societate agreată de furnizorul de energie electrică din zonă. Pe proprietate există un
branşament ce trebuie modificat conform prezentului proiect.
La etaj, va fi prevăzut un tablou electric propriu (TE1) ce va alimenta consumatorii de la
nivelul 1 al cădirii.
Obiectivul nu este prevăzut cu sursa de alimentare electrică de rezervă.

Tablouri electrice - generalităţi


Tablourile electrice vor cuprinde:
• separator pentru intrarea în tabloul electric respectiv;
• întreruptoare automate cu protecţie magnetică şi termică pentru circuitele de lumină
• întreruptoare automate cu protecţie magnetică, termică şi diferenţială pentru
circuitele de priză
• întreruptoare automate cu protecţie magnetică şi termică pentru circuitele de forţă
• disjunctoare magneto-termice pentru circuitele ce alimentează motoare
Dimensionarea tabloului electric se va face cu 25% mai mult pentru dezvoltări viitoare.
Echipamentele electrice montate în tablourile electrice vor fi de tip Merlin Gerin sau
Telemecanique (Schneider) sau similar.

3.2 INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT


Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat de plafon cu lămpi cu incandescenţă
şi cu lămpi fluorescente sau fluorescent compacte, în funcţie de destinaţia încăperii şi de
solicitările beneficiarului.
Alegerea corpurilor de iluminat s-a făcut ţinând cont de modul de montaj al acestora (de
plafon sau de perete) şi de categoria în care se încadrează spatiile din punct de vedere al
mediului, astfel încât să se realizeze o acoperire globala a condiţiilor impuse. Achiziţionarea
corpurilor de iluminat se va face de către beneficiar.

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 7 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

Numărul şi poziţia corpurilor de iluminat au fost stabilite în vederea asigurării nivelului


minim de iluminare necesar în fiecare încăpere în funcţie de destinaţia ei.
Cerinţa proiectantului este ca la achiziţionarea corpului de iluminat să se respecte tipul şi
puterea lămpii, gradul de protecţie al corpului de iluminat (care este specificat pe planşe),
posibilitatea de montaj prevăzută în proiect şi să fie agrementate tehnic în România.
Este foarte important sa se respecte legăturile de la întrerupător la corpul de iluminat,
pentru a se realiza aprinderile prevăzute în proiect.
Toate întrerupătoarele se vor monta îngropat, la 0,90m de la pardoseala finită.
Întrerupătoarele şi comutatoarele se vor monta la 10 cm de tocul uşii încăperii deservite.
Corpurile de iluminat din băi şi terase acoperite vor avea un grad de protecţie de IP44.
Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalaţia de protecţie împotriva şocurilor electrice
prin conductorul de nul de protecţie.
Circuitele de alimentare ale corpurilor de iluminat exterior sunt realizate din cabluri armate
cu otel şi izolate cu manta de PVC, montate îngropat în pământ, cu conductoare de cupru de tip
CyABy3x2,5mm2 cu conductor de protecţie împotriva atingerilor directe şi indirecte. Corpurile de
iluminat exterior vor avea un grad de protecţie de IP54.
În grupurile sanitare s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe de tip spoturi (montate
deasupra lavoarelor) şi incandescente (montate pe tavan). Corpurile de iluminat de deasupra
lavoarelor sunt prevăzute cu conductor de protecţie împotriva atingerilor directe şi indirecte.
În subsol s-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescent, etanşe, cu protecţie IP231.
La execuţie se va acorda o atenţie deosebită la amplasarea corpurilor de iluminat,
coordonându-se cu celelalte instalaţii.
Tipul corpurilor de iluminat prevăzut în proiect poate fi schimbat la cererea beneficiarului,
cu aprobarea proiectantului.
Circuitele electrice de lumină se vor realiza cu cabluri de cupru tip CyyF, cu întârziere
mărită la propagarea focului, pozate îngropat în elementele de construcţie.

3.3 INSTALAŢII ELECTRICE DE PRIZE


Poziţia şi numărul de prize au fost stabilite în funcţie de mobilarea spaţiilor, precum şi la
cerea beneficiarului.
Înălţimea de montaj a prizelor va fi de 0,2m, măsurată de la pardoseala finită, dacă nu este
specificat altfel pe plan.
Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri de cupru tip CyyF, cu întârziere mărită
la propagarea focului, pozate îngropat în elementele de construcţie.
Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepţia celor de sub întrerupătoare sau
comutatoare sau de sub aplice, care se vor monta pe aceeaşi verticală cu acestea.
Toate prizele vor avea contact de protecţie.
Execuţia instalaţiilor electrice de prize se va realiza în conformitate cu prevederile din
normativul I.7-2011 privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor.

3.4 INSTALAŢII ELECTRICE DE FORŢĂ


Maşina de spălat vase şi maşina de spălat rufe vor fi alimentate pin circuite separate
pentru fiecare unitate în parte.
Au fost prevăzute circuite electrice de rezervă în tabloul electric în vederea alimentării
eventualilor receptori electrici ce se vor apărea suplimentar.
EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 8 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

Au fost prevăzute circuite electrice separate pentru aerele condiţionate de tip split.
Circuitul de alimentare grătar se va realiza din cablu cu conductor de cupru tip CyABy cu
armătură metalică, montat îngropat în pământ. Doza de legătură cu exteriorul este montată pe
peretele exterior al clădirii conform planului
Au fost prevăzute circuite separate pentru, hotă, cuptorul electric, instalaţia de curenţi
slabi, hidrofor, pompă başă şi alarmă..
A fost prevăzut un circuit separat de alimentare a centralei termice.
A fost prevăzută o alimentare pentru tabloul electric aferent etajului 1 (TE1) din care sunt
alimentate circuite separate de lumină, priză, aer condiţionat şi degivrare.

3.5 INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI


Clădirea este prevăzută cu instalaţii electrice de curenţi slabi: internet, televizor şi
sonorizare.
Poziţia prizelor de televiziune, internet şi sonorizare este aleasă în funcţie de mobilarea
încăperilor. Firida de internet şi distribuitorul TV sunt amplasate pe peretele exterior al clădirii
(conform planului).
Este prevăzută şi o instalaţie pentru internet atât de tip wireless formată dintr-un router
montat la parter amplasat astfel încât să fie asigurată conexiunea din orice punct al clădirii, cât şi
tip cablare structurată.
Circuitul de curenţi slabi poate fi utilizat şi pentru alte tipuri de instalaţii de tensiune redusă
(transmitere date, diverse automatizări) ce pot apărea suplimentar.
Instalaţia de sonorizare este de tip 5+1 şi este realizată în living room. Prizele acestei
instalații sunt amplasate funcţie de mobilarea spaţiului.
Tipul cablurilor ce urmează a fi trase în tuburi va fi stabilit de comun acord cu furnizorul de
echipamente, funcţie de caracteristicile echipamentelor achiziţionate pentru fiecare instalaţie în
parte.
Distribuţia circuitelor electrice de curenţi slabi nu se va face prin doze comune cu cele ale
instalaţiei electrice de lumina şi priza.

3.6 INSTALAŢII DE PRIZĂ DE PĂMÂNT


Locuinţa va avea o priza de pământ realizată din platbandă de oţel zincat Pb OL Zn
35x3,5mm, montată parţial în pământ conform planului. Sunt prevăzuţi a se monta şi 4 electrozi
verticali profil tip cruce de OL Zn, cu o lungime de 2m. Capătul superior al electrozilor verticali se
va suda de electrodul orizontal montat în fundaţie. La platbanda se vor suda din 3 in 3 metri
armaturile plăcii de beton a parterului. Înnădirea platbandei si derivațiile acesteia se vor face prin
suprapunere minima de 10cm, iar sudura se va realiza pe toate laturile. Cordonul de sudura va
avea o grosime minima de 3mm. Priza de pământ va deservii numai instalaţia de protecţie
împotriva şocurilor electrice.
Dimensiunea prizei de pământ va rezulta din măsurători repetate până la coborârea
rezistenţei de dispersie sub valoarea de 4ohm deoarece la priza de pământ se leagă numai
instalaţia de protecţie împotriva şocurilor electrice.
Se vor prevedea doua conexiuni a instalației de protecție împotriva șocurilor electrice cu
priza de pământ, conform planului. Conexiunile se vor realiza din platbanda de OL Zn 30x3,5mm,
montate îngropat in elementele de construcție. O conexiune se va lega la TEG al clădirii si firida
de branșament, iar cealaltă va conecta toate utilajele din spațiul tehnic de la subsol.
După realizarea prizei de pământ si înainte de turnarea plăcii de beton a parterului se va
realiza măsurarea acesteia. Valoarea rezistente prizei de pământ trebuie sa fie mai mica de 4
EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 9 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

ohm. In cazul in care valoarea acesteia este mai mare se vor lua masuri pentru scaderea
rezistente prizei de pământ prin adăugarea de electrozi verticali si/sau extinderea prizei de
pamant si in alte camere.

3.7 INSTALAŢII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ŞOCURILOR ELECTRICE

Protecţia prin legare la pământ va asigura racordarea elementelor metalice


conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pământ. Protecţia prin legare la
pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oţel zincat OL Zn 25x4 mm.
Astfel al fost prevăzute în locuinţă 3 coborâri care se vor lega la priza de pământ prin
intermediul pieselor de separare montate in firide, ce se vor conecta la tabloul electric general, la
echipamentele din subsol şi la centrala termică.
Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza îngropat în elementele de
construcţie si se vor finisa astfel încât să se poată încadra în arhitectura clădirii, vor avea
prevăzute uşi cu deschidere cu chei speciale. Firidele se va monta la parter în exteriorul sau
interiorul clădirilor, la h=0,5m fată de sol.
La instalaţia de protecţie contra electrocutării se vor conecta toate elementele metalice
care pot fi puse accidental sub tensiune, utilajele din încăperile tehnice, tabloul electric,
conductele metalice de apă, canalizare, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune şi
armăturile cablurilor electrice de curenţi slabi, uşile metalice, etc.
În timpul execuţiei se va urmări în permanenţă continuitatea între elementele componente
ale instalaţiei de protecţie împotriva şocurilor electrice şi prizele de pământ. Pentru asigurarea
continuităţii se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce
alcătuiesc instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări
demontabile vor fi cele din cutiile de separaţie pentru măsurarea prizei de pământ.
Protecţia prin legare la conductorul de protecţie se va folosi ca măsură principală de
protecţie pentru aparate şi echipamente care în caz de defect a izolaţiei pot căpăta potenţialul
fazei defecte. Conductorul de protecţie se va executa în varianta similara cu conductorii activi.
Pentru evitarea unor întreruperi accidentale a reţelei de protecţie aceasta va fi inscripţionată
distinct (culoare specifică a izolaţiei, verde-galben alternativ) şi va fi legată la pământ în
apropierea sursei de alimentare (tablou general de distribuţie, firida de branşament).
Protecţia prin deconectare automată va asigura întreruperea automată a alimentării cu
energie electrică a circuitelor aferente receptorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum şi a
tablourilor electrice în cazul apariţiei unor curenţi de defect. Protecţia se va asigura prin blocuri
diferenţiale care acţionează la apariţia unei diferenţe de curent ce rezultă din compararea
curentului pe diferite conductoare ale cablului de alimentare.
Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de recepţie şi de verificare a instalaţiei de legare la
pământ de protecţie conform SR EN 61140.

4. MĂSURI PSI ŞI TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII


Este obligatorie legarea la pământ a aparatelor şi utilajelor ce se pot afla în mod accidental
sub tensiune.
La montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei ce face obiectul
prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice lucrărilor ce se
execută.
Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste
tipuri de operaţii. Se verifica efectuarea, însuşirea şi perioada de validitate a instructajului general.
Alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor se va face numai de la prize cu
contact de protecţie sau tablouri electrice legate la instalaţia de protecţie contra tensiunilor

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.
Pagina 10 / 42

A. MEMORIU TEHNIC

accidentale de atingere. Pentru lucrul la înălţimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate
rigid, schelete metalice şi centuri de siguranţă. La fiecare loc de munca vor fi afişate mijloace de
avertizare vizuală.
In timpul executării lucrărilor şi a perioadei de exploatare, se vor lua la cunoştinţă
următoarele regulamente privind protecţia la foc şi norme de protecţie a muncii, conform celor de
mai jos:
I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor
electrice aferente clădirilor
Legea 319 / 2006 - Legea protecţiei muncii + Normele metodologice de aplicare a
acesteia
IPI 65/2007 - Instrucţiuni proprii interne de securitatea şi sănătatea muncii
pentru transportul şi distribuţia energiei electrice – Decizie
Electrica nr.222/2007
STAS 12217 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele
electrice mobile. Prescripţii.
SR EN 61140/2000 SR - Protecţia împotriva şocurilor electrice
HD 60364-4-41/2007
SR HD 60364-5-54/2007 - Sisteme de legare la pământ
STAS 2612 - Protecţia de separaţie împotriva electrocutării. Limite admisibile
Obiectivele proiectate nu se vor pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp
limitat, înainte de asigurarea tuturor măsurilor de tehnica securităţii şi igienei muncii.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele şi mijloacele de
protecţia muncii prevăzute în normativele în vigoare.
Se vor monta dispozitive de protecţie cu chei speciale la uşile tablourilor electrice şi se
prevăd plăcuţe avertizoare şi alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele
electrice.
Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucţiuni proprii, speciale şi specifice tuturor
locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu
dau prescripţii suficiente, care să conducă la securitatea investiţiei şi a personalului (NRPM art.6).

5. DIVERSE
Înainte de punerea sub tensiune a instalaţiei electrice se va verifica dacă toate circuitele şi
legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum şi integritatea izolaţiei
conductoarelor şi buna funcţionare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în
instalaţia electrică.
Este interzisă montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe
durata transportului, şi care nu mai corespund din punct de vedere al siguranţei în funcţionare.
Pe timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii-montaj se vor respecta prevederile
republicane privind protecţia muncii precum şi cele PSI.
Proiectul va fi verificat conform Legii Calităţii în Construcţii la următoarele exigenţe de
calitate: A, B, C, D, E, F.
Orice modificare la prezenta documentaţie solicitată de beneficiar sau de constructor se va
face numai cu acordul proiectantului.
Întocmit,
Ing. Eugen BADEA

EXTINDERE CORP C1P+POD la P+MANSARDA – Intr. Traian Demetrescu, nr. 12, sector 3, Bucureşti
INSTALAŢII ELECTRICE
FAZA P.T.

S-ar putea să vă placă și