Sunteți pe pagina 1din 4

Formularul GL 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____________________________


(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preţuri Licitatie Publica
(tipul procedurii de achiziție)
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: _________________________

1. Denumirea autorității contractante: ___________________


2. IDNO: __________________
3. Adresa: ____________________
4. Numărul de telefon/fax: ____________________________
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ______________________
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: ____________________________________
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: APL nivelul I
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Unitatea Valoarea
Nr. Denumirea bunurilor/ Specificarea tehnică deplină
de Cantitatea estimată
d/o serviciilor solicitată, Standarde de referință
măsură
Buc. 1

Valoarea estimativă totală

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

11.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite


(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile vor fi livrate în termen de
minim 30 zile după semnarea contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
Nr. Criteriile de calificare și de selecție Mod de demonstrare a Nivel minim/
d/o (Descrierea criteriului/cerinței) îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligativitatea
1 Formularul ofertei
2 Garanția pentru ofertă
3 Specificatii tehnice Specificații tehnice conform Obligatoriu
anexei nr. 22 confirmata prin
aplicarea semnaturii electronice
4 Specificatia de pret Specificatii de pret conform Obligatoriu
anexei nr. 23 confirmata prin
aplicarea semnaturii electronice
Formular informativ despre ofertant
5 Raportul financiar Raportul financiar –copie Obligatoriu
confirmata prin aplicarea
semnaturii electronice
6 Dovada înregistrării persoanei juridice, Certificat/decizie de înregistrare a Obligatoriu
în conformitate cu prevederile legale întreprinderii/extras din Registrul
din ţara în care ofertantul este stabilit de Stat al persoanelor juridice –
copie, confirmata prin aplicarea
semnaturii electronice
7 Certificat de efectuare sistematica a Copia originalului eliberat de Obligatoriu
platii impozitelor,contributiilor Inspectoratul Fiscal, confirmata
prin semnatura si stampila
participantului
8 Certificat de atribuire a contului bancar Copia originalului eliberat de Obligatoriu
banca detinatoare de cont,
confirmata prin aplicarea
semnaturii electronice.
Certificat pentru confirmarea
capacităţii executării calitative a
contractului de achiziţie – original –
eliberat de Participant, care reflectă
următoarea informaţie:
- experienţa acumulată,
performanţele;
- volumul de producere, desfacere;
- numărul angajaţilor;
- dotarea tehnică;
- anexarea copiei contractelor
încheiate ş.a.
Certificat pentru confirmarea bonităţii
Participantului – original – eliberat de
Inspectoratul Fiscal, care reflectă
următoarea informaţie:
- Participantul nu se află în proces
de lichidare sau faliment;
- patrimoniul participantului nu
este sechestrat;
- activitatea Participantului nu este
suspendată.
Certificate de conformitate
15. Garanția pentru ofertă, după caz scrisoare de garantie bancara, cuantumul 1%.
16. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se aplica, cuantumul ___.
17.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
 plata va fi efectuată în decurs de 30 zile de la emiterea facturii în SIA e-factură, în lei
moldovenesti;
 toate echipamentele trebuie să fie compatibile cu Tractorul propus;
 ofertantul va asigura deservirea tehnică necesară şi piese de schimb pe toată durata de
funcţionare a produsului, stabilită în documentele normative sau declarată de către
producător ori convenită de părţi;
18.Ofertele se prezintă în valuta MDL
19.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: nu se aplică

Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea%


d/o

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:


- _____________________
22.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
____________________________________________________
23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24.Locul deschiderii ofertelor: ______________________________________________

Ofertele întârziate vor fi respinse.


25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor
26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Proiectul de implicare civică – Mă Implic.

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:


Grupul de lucru al Autorităţii contractante
_____________________________
Adresa: _____________________________;
Tel/Fax/email: _____________________________
28.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________________
29.Alte informații relevante: ________________________________________________________
Conducătorul grupului de lucru: ____________________ .

S-ar putea să vă placă și