Sunteți pe pagina 1din 24

Pe aripi

de vultur

Nr. 5
Rugăciunea 2019

Postul Cei trei vrăjmași Nesigur în viitor?


4 13 24
ai creștinului
Cuprins

Biblia practică
Postul..............................................................................................4
Condiţii morale pentru o rugăciune ascultată..............................9
De ce nu ne rugăm?......................................................................10
Adăpost, siguranţă, bucurie.........................................................18

Studiu biblic
Cei trei vrăjmași ai creștinului......................................................13

Concurs biblic
.......................................................................................................23

Vestea Bună
Nesigur în viitor?...........................................................................24

"Ei au primit Cuvântul cu toată bună-


voinţa, cercetând zilnic Scripturile."

Faptele apostolilor 17:11

Editură: Detalii de contact:


The Bereans Publishing Ltd., pearipidevultur@gmail.com
United Kingdom revista.clickbible.org
info@the-bereans.com
www.the-bereans.com

Drepturi de autor fotografii:


© Shutterstock.com:
pictograme;
© AdobeStock: pag. 1, 8, 13, 18, 20,
24

2 Pe aripi de vultur
Editorial

Mai este importantă adunarea de rugăciune?


Este o întrebare dar și o realitate a adunărilor copiilor lui Dumnezeu, cel puțin din
țara în care locuim noi, România. Absența celor credincioși de la aceste întâlniri este
un simptom, un efect nu o cauză. Rădăcina este ascunsă, acestea sunt doar roadele
care se văd la suprafață. Este nepăsarea, indiferența, lipsa de interes față de lucrurile
spirituale în general o trăsătură care a devenit generală, dominantă în poporul lui
Dumnezeu?
Voi încerca în aceste câteva rânduri să dau un răspuns la această întrebare. Lumea,
sistemul creat de om pentru a fi fericit fără Dumnezeu, și-a făcut loc încet, încet mai
întâi în afecțiunile noastre. Lucrurile care altădată erau recunoscute clar ca fiind
nefolositoare au fost acceptate ca fiind nevinovate, neutre. Nu există neutralitate
atunci când este vorba de lume. Apostolul Iacov o spune în termeni care nu au ne-
voie de interpretare: “Adulteri şi adultere! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie
faţă de Dumnezeu? Deci oricine va vrea să fie prieten al lumii se face vrăjmaş al lui
Dumnezeu.” Asta este cauza principală: ne-am împrietenit cu dușmanul! Am făcut
compromis. Nu lumea, care este neschimbată în aversiunea ei față de Hristos, ci
noi am făcut compromis. Cucerirea afecțiunilor nu s-a făcut agresiv, direct ci subtil
și aproape imperceptibil. Am fost cuceriți fără să tragem măcar “un foc”. Prizioneri
fără luptă.
Programe supra încărcate, posibilitatea de câștig fără limită, dorința unui standard
de viață cât mai ridicat, educație seculară pentru copii la cel mai înalt nivel, sunt
doar câteva dintre motivele absențelor noastre. Trăim pentru ce se vede, pentru
ce nu va rămâne, pentru efemer și vremelnic, deși cu gura așteptăm o altă lume.
Ne îndreptăm spre vremea când nu vom mai avea nevoie de această întâlnire ca și
adunarea din Laodiceea. Vremea atotsuficienței, când Hristos va sta la ușă iar noi
vom domni înăuntru.
Privilegiul preoției tuturor celor credincioși, aproape un mister în creștinism, a în-
ceput să fie privit ca ceva nonimportant și faptul ca avem acum acces direct în pre-
zența lui Dumnezeu ca un lucru rezervat doar pentru câțiva, mai speciali. Modelăm
tăcerea pentru generațiile care vin din urmă, și chiar avem curajul să numim aceasta
dovadă de spiritualitate.
Cred că cea mai importantă absență, dacă o putem numi așa, este aceea a copiilor și
a celor tineri. Poate că pare o afirmație exagerată, dar motivul ei este unul foarte im-
portant. Unde pot cei tineri să învețe dependența de Dumnezeu dacă nu aici unde
părinții și frații lor stau pe genunchi și își varsă inimile înaintea Domnului? Unde pot
auzi vocile fraților care mulțumesc, mijlocesc sau cer în prezența Domnului?
Ca și concluzie aș spune că există totdeauna posibilitatea restaurării. Adunării din
Efes i s-au adresat următoarele cuvinte: “Aminteşte-ţi deci de unde ai căzut şi po-
căieşte-te şi fă lucrările dintâi;”(Apocalipsa 2:5). El să ne dea harul ca viața noastră
personală de rugăciune să cunoască înviorarea și prospețimea necesare.

Emanuel Munteanu
Revista creștină pentru edificare și încurajare 3
choices

Postul

P ostul este deseori menționat în


Scriptură, nu numai în Vechiul
Testament ci și în Noul, și evident
S ensul din dicționar al cuvântu-
lui, care ne oferă sensul comun
folosit între oameni, este “abți-
are un loc important în viața ce- nerea de la mâncare, în principal
lui credincios, pentru că este unul pentru motive religioase.” Creștinii
dintre cele trei lucruri pe care Tatăl privesc aceasta fie în felul acesta,
le va răsplăti în mod special, atunci sau ca lepădare de sine în diferite
când este făcut potrivit (Matei 6). forme, culminând în lepădare de
Absența acestuia pare să indice sine ca tot, refuzul de a ne com-
o lipsă mare de putere spirituală pătimi, sau de a avea grijă de sine;
(Matei 17:21), fiind deseori menți- sau ca abstinență de la mijloacele
onat în legătură cu ocazii speciale naturale pentru a face slujba pe
de apropiere de Dumnezeu. Cu si- care o primim de la Domnul, ca
guranță deci, este foarte potrivit atunci când David a refuzat armu-
să ne întrebăm ce este postul cu ra lui Saul, sau când Ezra a refuzat
adevărat, potrivit lui Dumnezeu. să ceară escorta împăratului, și s-a
Fie ca Dumnezeu să ne ajute în dedat postului și rugăciunii. Nu
această investigație. negăm că aceste gânduri sunt cât
se poate de adevărate, dar gându-

4 Pe aripi de vultur
choices
Postul

rile lui Dumnezeu nu sunt gânduri- nul (ca și orice alt termen pe care-l
le noastre, ci sunt cu mult mai mi- folosește Dumnezeu) a fost din pă-
nunate. Ce spune El despre acest cate abuzat, dar soluția de îndrep-
subiect? Este remarcabil de obser- tare nu este să spui că filantropia
vat că El ne spune și ce nu este și nu are valoare, ci să arăți adevăra-
ce este. ta filantropie.

E l spune:
“Strigă tare, nu cruţa, înalţă-ţi
glasul ca o trâmbiţă şi fă cunoscut
C uvântul este folosit de două
ori în Scriptură. În Tit 3:4, este
tradus dragoste (a lui Dumnezeu,
poporului Meu fărădelegea lor şi Mântuitorul nostru) față de oa-
casei lui Iacov păcatele lor… Io- meni”, și în Fapte 28:2, este tra-
sua” (58:1-7). dus “bunătate”. Departe de faptul
că filantropia este fără valoare ci

P artea solemnă a acestui lucru


este că este spusă despre cei
care mărturiseau că se desfată în
ceea ce fiecare creștin trebuie să
aibă. El trebuie să fie un urmaș al
lui Hristos și să aibă duhul lui Hris-
a se apropia de Dumnezeu și în a tos. Ce făcea El? Nimeni nu putea
face dreptate, și erau foarte scru- să arate așa dragoste omului cum
puloși în ritualuri exterioare. Lor li a făcut-o Hristos. Dumnezeu era în
se spune că postul lor și spectaco- toate gândurile Sale, dar El s-a dat
lul exterior de tristețe era în zadar în totul slujirii omului. “Fiul Omu-
și că inimile lor erau greșite. lui nu a venit ca să i se slujească ci
ca să slujească și să-și dea viața ca

A poi vine partea remarcabilă a


acestui mesaj, pentru că, după
răscumpărare pentru mulți.”

ce li se spune ce nu este postul, li


se arată apoi ce este, și ciudat să
spui, nu este ceva negativ, așa cum
D acă ne gândim la post în legă-
tură cu Domnul, postul Lui de
40 de zile înainte de a începe slu-
ne-am fi așteptat, ci este ceva pozi- jirea ne vine în minte. Dar punctul
tiv. Cu alte cuvinte este filantropie principal pentru noi este că toată
adevărată. slujirea Lui este una a postului.
Pentru că dacă tot sufletul Lui s-a

A cum nu știm de ce mulți vor-


besc despre filantropie ca fiind
ceva rău. Fără îndoială că terme-
ridicat la Dumnezeu în devota-
mentul și ascultarea celei mai cu-
rate dragoste, El s-a cheltuit în to-
Revista creștină pentru edificare și încurajare 5
Postul

tul pentru om, și niciodată nu s-a Erau oare ucenicii comozi și critici,
gândit și nu s-a îngrijit de El însuși, sau s-au cheltuit în totul pentru
neavând nici ce mânca, binecu- oameni în slujba lui Hristos? Cu si-
vântând pe toți, căutând pe toți, guranță aceasta din urmă.
slujind pe toți, făcând bine tuturor,
și astfel, în renunțare de sine per-
fectă, arătând dragostea din inima
Tatălui pentru oameni.
N u avem prea multe despre via-
ța celor doisprezece, dar aceea
a apostolului Pavel este descrisă în
detaliu, arătând deschis toate se-

Ș i totuși, atât de puțin a apărut


oamenilor în post că l-au nu-
mit un om mâncăcios, un băutor
cretele inimii sale. Oh! Cum a pos-
tit, ca martor 1 Cor. 4:9-13; 2 Cor.
4:7-15; 6:3-10; 11:24-29, și nume-
de vin, un prieten al vameșilor și roase alte pasaje. Și totuși, în ciu-
al păcătoșilor. El era liber să mear- da minunatei sale lucrări, devota-
gă oriunde, în casa unui fariseu, mentului, dragostei și lepădării de
unde nu a fost bine primit de fapt; sine, nu i-au lipsit acuzatorii, care
în casa vameșului și a celui de jos au mers atât de departe încât l-au
din lume; dar totdeauna să dea, acuzat pe acest om ca Hristos, de
totdeauna cu har dres cu sare, o umblare în neorânduială (Fapte
totdeauna în cea mai mare lepă- 21:24). El s-a făcut totul pentru toți
dare de sine, pentru a-L glorifica ca prin orice mijloc să salveze pe
pe Dumnezeu și pentru a face bine unii, și pentru a face aceasta și-a
oamenilor. stăpânit trupul, și l-a supus dis-
ciplinei, și totuși mulți i-au găsit

C e viață de post a avut El, totul


pentru Dumnezeu, totul pen-
tru om, nimic pentru sine. Și totuși
vină, spunând că nu este un apos-
tol adevărat și i-au acuzat perma-
nent caracterul.
atât de diferită a fost viața Lui de
gândurile oamenilor, încât ei nu
au înțeles ca El a postit vreodată.
În aceasta, ca și în altele, a arătat
E l nu a făcut nimic ostentativ,
nu a căutat credit, el nu a vrut
nimic ca onoare de la oameni, a
tot ce a predicat în Matei 6 și în alte suferit pierderea tuturor lucrurilor
locuri. în credincioșie față de Hristos, slu-
jind sfinților, și a adus binecuvân-

D ar apostolii? Ei trebuiau să pos-


tească când Domnul era luat.
tare păcătoșilor. Cu toate acestea
el a fost un om practic. Priviți ce a
6 Pe aripi de vultur
Postul

făcut pe corabie, cum i-a încurajat separate. Gloria lui Dumnezeu im-
pe toți. Apoi pe insulă adunând plică binecuvântarea omului, iar
vreascuri. Dacă ar fi postit potri- adevărata binecuvântare a omului
vit oamenilor, ar fi fost separat cu merge doar împreună cu gloria lui
austeritate și severitate, lăsându-i Dumnezeu. Unii cred că pot face
pe ei să facă aceste lucruri. Dar bine omului lăsându-L pe Dumne-
acesta era adevăratul post, pe care zeu deoparte, ce greșeală teribilă!
doar cei care aveau ochii deschiși Dar o greșeală la fel de mare este
puteau să-l vadă, pentru că și-a să gândim că-L putem glorifica pe
uns capul și și-a spălat fața (figu- Dumnezeu lăsând pe om afară.
rativ vorbind) și în felul acesta nu Măsura dragostei noastre față de
s-a arătat oamenilor că postea. Lui Dumnezeu este dragostea noastră
îi păsa mult mai mult de sufletele față de fratele nostru, iar sentimen-
oamenilor decât de trupurile lor, și talismul nu este de folos în legătu-
totuși nu uita trupul, ci a atins su- ră cu aceasta. Devotamentul din
fletul prin trup (Fapte 20:33-35). toată inima pentru binele omului,
în conformitate cu voia lui Dumne-

S ă lăsăm aceste exemple să


ne învețe ce este adevăratul
post, să fim atât de constânși de
zeu, este ceea ce este atât de nece-
sar în

dragostea lui Hristos încât


să ne dăm în devotament
adevărat oamenilor, și
astfel să fim adevărați
urmași ai lui Hristos.
Nimeni să nu spună
că aceste lucruri nu
sunt la nivelul creș-
tinismului. Gloria lui
Dumnezeu și bine-
cuvântarea omului
sunt indisolubil lega-
te împreună. Ele sunt
întrepătrunse în viața lui
Hristos, în viața apostolilor
și în cea a sfinților. Ele nu pot fi
Revista creștină pentru edificare și încurajare 7
Postul

ziua de astăzi. Cunoștință este din dit lui însuși. El va ceda totul, va fi
belșug și vorbirea elocventă nu lip- slujitorul tuturor, va căuta binele
sește. Dar vieți care să ardă cu dra- tuturor, dar va spune (și gândi) “nu
goste pentru Dumnezeu și oameni am făcut nimic, nu a fost nici-un
sunt foarte, foarte rare, și datorită sacrificiu, totul a fost har și dra-
acestei lipse pierim. goste față de mine tot timpul.” Dra-
gostea suportă toate, crede toate,

Ș i totuși, doar câțiva recunosc


astfel de vieți atunci când le
întâlnesc. Mulți caută comporta-
speră toate, rabdă toate, nu piere
niciodată, pentru că nu există in-
teres personal în dragoste, totul,
mentul exterior, ceva care să placă totul, este pentru Dumnezeu, și
omului în carne, pe când adevăra- fiind pentru Dumnezeu, este deci
tul post nu se va arăta oamenilor pentru omul creat după chipul lui
cu fast, va ascunde ceea ce face, Dumnezeu.
va fi simplu, natural, bucuros,
neafectat, iubitor, inimos, blând,
și practic. El nu va lăsa ca mâna lui
stângă să știe ce face mâna dreap-
F ie ca Dumnezeu să-i ridice pe
cei care cu adevărat postesc în
felul acesta, pentru că postul nu
tă, adică, nu numai că nu va căuta este un lucru negativ, ci dragostea
acceptarea oamenilor, dar, și mai în acțiune.
important, nu-și va da niciun cre-

8 Pe aripi de vultur
Condiţii morale pentru o
rugăciune ascultată

O conştiinţă bună (Evrei 13:18; 1 Ioan 3:19-22). Păstrăm o conştiinţă bună


mărturisind şi părăsind orice păcat cunoscut (1 Ioan 1:9; Proverbe 28:13).
Părtășie (Ioan 15:7). Domnul a spus: “Dacă rămâneți în Mine... cereţi
orice vreți şi vi se va face”. Dacă umblăm în părtășie cu Domnul, vom
cunoaşte inima Sa şi gândurile Sale şi vom cere conform cu acestea.
Înţelegere (Ioan 15:7). Domnul a spus: “Dacă... cuvintele Mele rămân în
voi, cereți orice vreți şi vi se va face”. Citind Cuvântul, înțelegem prin-
cipiile lui Dumnezeu şi ne rugăm după voia Sa (1 Ioan 5:14-15).
Încredere (credinţă) (Matei 21:21-22). Domnul a spus: “Şi toate câte veți
cere în rugăciune, crezând, veți primi”. Adesea ne rugăm, dar fără a
crede că vom primi un răspuns (Iacov 1:6-7, Fapte 15:25, 12-17)
Precizie (Luca 11:5). Trebuie ca rugăciunile noastre să fie precise, clare.
Adesea ne rugăm prea vag. Omul care s-a dus la vecinul său i-a spus:
“Împrumută-mi trei pâini”.
Insistenţă (Luca 11:8). Aceasta înseamnă stăruință şi preocupare. Atunci
când așteptăm un răspuns, Dumnezeu se folosește de acest timp pentru
a ne îndrepta inimile şi pentru a ne smeri, dacă lucrul acesta este necesar
(Daniel 10:12).
Perseverență (Efeseni 6:18). Renunțăm prea uşor. Trebuie să “stăruim în
rugăciune” (Coloseni 4:2). Pavel vorbeşte despre a ne lupta împreună
în rugăciune; nu cred că mai cunoaștem ce înseamnă aceasta (Romani
15:30). Neemia a stăruit în rugăciune patru luni înainte de a primi un răs-
puns (Neemia 1:1, 5, 2:1-8).
Bruce Anstey
Revista creștină pentru edificare și încurajare 9
De ce nu ne rugam?

De ce nu ne
rugăm?

Rugăciunea este una dintre cele că le aveam…însa El nu face așa,


mai grele discipline din viața unui Dumnezeu a dorit ca noi să venim
creştin, dacă nu cea mai grea. De la El şi să cerem, clipă de clipă.
asemenea, rugăciunea este un ele- Dacă așa stau lucrurile, de ce exis-
ment vital în trăirea practică a vie- tă de multe ori în viața noastră
ţii de credință. perioade în care neglijăm rugă-
Sfânta Scriptură începe cu rugă- ciunea? Ce ne împiedică să ne ru-
ciune către Dumnezeu, “Atunci au găm? Unele dintre motive ar putea
început oamenii să cheme Numele să fie acestea:
Domnului” (Geneza 4:26) şi se în-
cheie cu rugăciune către Dumne- 1. Slăbiciunea cărnii noastre
zeu, “Vino, Doamne Isuse!” (Apo- “Vegheați şi rugați-vă, ca să nu in-
calipsa 22:20). trați în ispită. Duhul, în adevăr, este
Dumnezeu a ales ca să lucreze în plin de râvnă, dar carnea, fără pu-
viețile noastre prin rugăciune… tere” (Marcu 14:38).
putea să facă altfel, putea să ne Firea, sau carnea păcătoasă care
schimbe viețile în timp ce noi eram încă locuiește în noi până vom pa-
pasivi, putea să ne împlinească rași acest pământ, este contrară
nevoile şi năzuințele doar pentru oricărui lucru spiritual, şi se va lup-
10 Pe aripi de vultur
De ce nu ne rugăm?

ta ca să nu stăm pe genunchi. Asta nunchi, ajungem în locul unde Îl


ne spune Apostolul Pavel în Gala- chemăm pe Dumnezeu să lucreze
teni: “Deoarece carnea poftește în viețile noastre, şi El o să ne spu-
împotriva Duhului şi Duhul împo- nă ce să facem şi ce nu... tânărul
triva cărnii; şi acestea se împotri- bogat a venit înaintea Fiului lui
vesc unul altuia, ca să nu faceți Dumnezeu cu o cerere, însă răs-
ceea ce ați dori” (Galateni 5:17). punsul pe care l-a primit de la El a
fost unul pe care tânărul nu îl do-
2. Nu suntem disciplinați din rea!
punct de vedere spiritual Există momente în rugăciune când
“Ci îmi disciplinez trupul și-l țin în înțelegem că trebuie să facem
supunere” (1 Corinteni 9:27). anumite lucruri care pentru noi
Chiar dacă suntem mântuiți, este sunt dificile, şi există posibilitatea
nevoie totuşi să ne disciplinăm ca în unele situaţii, să nu dorim să
viețile, să ne punem inima să prac- ne rugăm, tocmai pentru că sun-
ticăm acele lucruri bune din viața tem conștienți de acest fapt, că ni
de credinţă, unul dintre ele fiind se va cere să facem ceva dificil.
rugăciunea. Disciplina este un
cuvânt care lipseşte din predicile 4. Există păcat în viața noastră
noastre, şi o stare care lipseşte din “Să ne apropiem deci cu îndrăz-
viețile noastre. neală de tronul harului, ca să pri-
Chiar şi Apostolul Pavel trebuia mim îndurare şi să găsim har, pen-
să arate foarte multă determinare tru ajutor la timpul potrivit” (Evrei
atunci când vine vorba de alerga- 4:16).
rea creștină, era nevoit sa fie foar- Păcatul din viața noastră ne poa-
te atent, ca nu cumva să ajungă să te împedica să avem îndrăzneală,
fie dezaprobat de la lucrarea Evan- şi aceasta poate să fie experiența
gheliei. multora din noi, atunci când am
avut perioade de păcat, am venit
3. Nu dorim ca Dumnezeu să in- mai rar înaintea lui Dumnezeu, am
tervină în viața noastră făcut şi noi la fel ca Adam, care s-a
“Învățătorule, ce bine să fac ca să ascuns de Dumnezeu pentru că îi
am viața eternă?” ... “Dacă vrei să era ruşine, păcatul din el reacţiona
fii desăvârșit, du-te” (Matei 19:16, la sfințenia lui Dumnezeu.
21). Dar, pentru un copil al lui Dumne-
Atunci când ne punem pe ge- zeu, păcatul ar trebui să ne împin-
Revista creștină pentru edificare și încurajare 11
De ce nu ne rugăm?

gă spre Dumnezeu: 6. Ne descurajăm repede


„ În primul rând, Pavel ne spune “Şi le-a spus şi o parabolă, ca să le
că “Dumnezeu Îşi arată pro- arate că trebuie să se roage neînce-
pria Lui dragoste faţă de noi tat şi să nu obosească” (Luca 18:1).
prin aceea că, pe când eram De multe ori putem să devenim
noi încă păcătoși, Hristos a descurajați pentru că nu vedem
murit pentru noi”, deci, dacă răspunsuri la rugăciunile noastre
atunci când eram vrăjmași sau ale altora. Totuşi, din aceasta
ai lui Dumnezeu, Dumnezeu parabolă, înțelegem că Domnul
ne-a primit, cu atât mai mult Isus doreşte de la noi să continu-
ne va primi acum când sun- ăm să ne rugăm, având nădejde că
tem copiii Sai Dumnezeu ascultă.
„ În al doilea rând, Apostolul Dumnezeu caută astfel de oameni,
Ioan ne spune că “dacă cineva care să aibă încredere in El, deşi
a păcătuit, avem la Tatăl un răspunsul la rugăciune întârzie;
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel atunci când continuăm să ne ru-
drept”, așadar, dacă am păcă- găm deşi nu vedem rezultate, îi
tuit, putem să venim la Tatăl aducem onoare lui Dumnezeu prin
pentru că avem un Mijlocitor faptul că avem încredere în El deşi
nu vedem cu ochii noștri rezulta-
5. Suntem leneși tele.
“Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dor- Fiecare dintre noi am trecut prin
mind” (Matei 26:40). unul sau mai multe din lucrurile
Rugăciunea este de multe ori soli- de mai sus, dar, fiind conștienți de
citantă, este nevoie de efort pen- poziția noastră în Hristos, de darul
tru a ne ruga așa cum trebuie, tre- Sfântului Duh care a fost pus în noi
buie să ne luptăm în rugăciune, de şi de credincioșia lui Dumnezeu,
aceea, de multe ori, lenevia este suntem chemați să ne rugăm
un motiv pentru care nu ne rugăm. neîncetat, pentru că rugăciunea
Pavel le cere romanilor: “să luptați aduce în viața noastră şi a altora,
împreună cu mine în rugăciunile pe Dumnezeu care poate să facă
voastre”, așadar, rugăciunea nu orice vrea El.
este doar ceva de moment, un im-
puls, ci rugăciunea este ceva pen- Adrian Cristea
tru care trebuie să ne disciplinăm
ca să o facem.

12 Pe aripi de vultur
Cei trei vrăjmași ai
creștinului...

calea lui Dumnezeu


de a-i birui
A ș dori să cercetăm puţin acest
subiect cu privire la cei trei vrăj-
mași ai creștinului. Pentru început
văzând nenorocirea pe care Ha-
zael urma s-o aducă asupra fiilor
lui Israel. Şi noi suntem angajaţi
să mergem la un pasaj din cartea 2 într-o luptă împotriva vrăjmașilor
Împărați 8:11, 12: “Şi el și-a ațintit noștri spirituali. Mulţumiri fie adu-
privirea asupra lui Hazael şi s-a ui- se lui Dumnezeu că, prin harul Lui,
tat la el până când a fost ruşinat; putem fi biruitori asupra acestor
apoi omul lui Dumnezeu a plâns. vrăjmași formidabili şi ne putem
Şi Hazael a zis: “Pentru ce plânge trăi vieţile pentru gloria Sa.
domnul meu?” Şi Elisei a răspuns:
“Pentru că ştiu răul pe care-l vei
face fiilor lui Israel”. L a fel ca profetul Elisei, sunt şi
eu foarte îngrijorat cu privire la
soarta celor credincioși, îndeosebi

E ra un timp de război în ţara lui


Israel. Poporul lui Dumnezeu se
afla într-un conflict aprig cu vrăj-
a celor tineri, căci știu din Cuvân-
tul lui Dumnezeu ce vor vrăjma-
şii să facă celor din poporul Său.
mașii lui, căutând să-și păstreze Incursiunile acestor duşmani au
moștenirea în ţara Canaan. Dom- făcut prăpăd în mărturia creștină
nul i-a descoperit profetului Elisei şi s-au soldat cu multe pierderi în
că acel om, Hazael, avea să devină rândurile credincioșilor angajaţi
conducătorul armatei vrăjmașe. în această luptă spirituală. Acest
Elisei a fost biruit de întristare pre- lucru este foarte serios. Acum câți-

Revista creștină pentru edificare și încurajare 13


Cei trei vrăjmași ai creștinului

va ani vorbeam cu un frate şi el îmi adunarea noastră în ultimii zece


spunea despre tinerii care fusese- ani. Trebuie să vă mărturisesc că
ră (no erau) odinioară în adunarea în această privinţă adunarea noas-
din care făcea parte. Mi-a spus că tră stătea şi mai prost. Cam 85%
la un moment dat erau cam 70 de din tineri se împrăștiaseră! Oricum
tineri care crescuseră în adunare am privi la această situaţie, statis-
şi care plecaseră, dintr-un motiv tica ne spune că procentajul tineri-
sau altul. Nu rămăseseră decât 10 lor care pleacă din adunările celor
sau 12. Cuvintele lui m-au pus în strânși pentru numele Domnului
uimire. Ce se întâmplase? M-am Isus este foarte ridicat.
întrebat. Unde au plecat toți aceș-
ti tineri? Vrăjmașul îi împrăștiase
într-un fel sau altul. Am făcut un
calcul simplu şi am descoperit că
A cest lucru nu este caracteristic
doar unei ţări sau unui con-
tinent, ci se întâmplă cam peste
circa 80% dintre ei plecaseră. Fra- tot. Oamenii cu care am crescut
tele a precizat că nu toți dintre ei împreună în adunare, pe care i-am
o luaseră pe drumuri destrăbălate cunoscut foarte bine, s-au depăr-
şi ticăloase, însă oricum toți se în- tat într-un fel sau altul! N-au picat
depărtaseră de locul unde Domnul cu toții în păcate scandaloase, dar
era în mijloc, unde întreg adevărul s-au depărtat de drumul pe care,
era mărturisit şi practicat, deşi în prin harul lui Dumnezeu, noi conti-
multă slăbiciune. Deci, în mare, nuăm să umblăm. Epafras se ruga
rămăseseră cam 20% dintre toți pentru sfinţi ca ei să fie “desăvâr-
tinerii! șiți şi cu totul siguri, în toată voia
lui Dumnezeu” (Col. 4:12). Dacă

A m împărtășit mai târziu aceste


lucruri unui alt frate, pe care
l-am întâlnit la o conferinţă. El
renunțăm la oricare parte din ade-

mi-a mărturisit cu mâhnire că așa La fel ca profetul


se întâmplase şi în adunarea lui lo- Elisei, sunt şi eu
cală. Era vizibil la fel de zguduit de foarte îngrijorat
aceste statistici ca şi mine. Pe când cu privire la soarta
ne întorceam de la conferinţă, am celor credincioși,
discutat cu soția mea despre acest îndeosebi a celor
subiect şi am făcut împreună un tineri.
mic calcul cu privire la tinerii din

14 Pe aripi de vultur
Cei trei vrăjmași ai creștinului

vărul care ne-a fost încredințat, nu eficientă metodă a vrăjmașului de


suntem desăvârșiți “în toată voia a aduce necinste Numelui Domnu-
lui Dumnezeu”. Acest lucru s-a în- lui este de a folosi un creştin pen-
tâmplat cu cea mai mare parte din tru acest lucru. Diavolul folosește
cei care au fost odată strânși pen- şi necredincioși pentru a ataca
tru Numele Domnului, iar acum mărturia creștină, dar când folo-
sunt împrăștiați prin alte locuri. sește un creştin (unul care poartă
acest nume) atacul lui este mult

N u este intenţia mea să-i critic


pe cei care s-au depărtat, fi-
indcă știu că noi, cei care am ră-
mai eficient.

Resursele Pregătite De Domnul


mas, nu suntem mai buni decât
ei. Doar prin harul lui Dumnezeu
ne mai aflăm încă aici. Menționez
V reau să arăt acum din Scripturi
că Dumnezeu a pregătit resur-
se minunate pentru noi, astfel ca
însă aceste lucruri pentru a scoate să-i putem birui pe cei trei vrăj-
în evidență faptul de necontestat mași ai noștri şi, în consecinţă, să
că avem un vrăjmaș formidabil de trăim o viaţă creștină fericită, biru-
puternic, care a avut multe succe- itoare şi rodnică.
se printre cei tineri. Ce se va întâm-
pla cu această generaţie? Vor sta
lucrurile altfel? A șa cum am spus deja, fără ha-
rul Domnului am fi fost şi noi
împrăștiați la fel ca ceilalți. Calea

V ersetul pe care l-am citat din


2 Împărați 8 mi-a venit în min-
te acum două zile, pe când cân-
creștină este plină de pericole şi de
capcane, însă este o cale fericită
dacă ne ținem aproape de Domnul
tam acea cântare: “Nu, nu este şi ne folosim de resursele pe care
un drum uşor...” Atunci mi-am zis: El ni le-a pregătit. Biblia spune:
“Oare acești tineri știu cu adevărat “Preaiubitul Domnului va locui în
despre ce cântă? Înțeleg ei oare siguranţă lângă El” (Deut. 33:12).
cu adevărat cât este de periculos Singurul loc sigur pentru noi este
drumul şi cât de puternici sunt “lângă El”. Apropierea de Hristos
dușmanii noștri spirituali?” Planul este extrem de necesară dacă do-
acestor duşmani este unul singur rim să fim păziți. David, care este
– să-l împingă pe creştin pe un o imagine a lui Hristos, i-a spus lui
drum al compromisului, unde să-L Abiatar: “Rămâi cu mine, nu te
dezonoreze pe Domnul. Cea mai teme de nimic, căci cel care caută
Revista creștină pentru edificare și încurajare 15
Cei trei vrăjmași ai creștinului

să ia viaţa mea, caută să o ia şi pe „ Avem activitatea ființelor în-


a ta; lângă mine vei fi bine păzit” gerești, pentru a ne izbăvi de
(1 Sam. 22:23). pericolele din această lume
(Evrei 1:14).

S ă privim la un alt verset în 2 „ Avem părtășia frățească,


Petru 1:3: “Dumnezeiasca Lui pentru încurajarea noastră pe
putere ne-a dăruit tot ce priveş- cale (2 Tim. 2:22).
te viaţa şi evlavia”. Acest verset
ne spune că Dumnezeu a pregătit
orice resursă necesară nouă pe N i s-a dat deci “tot ce priveşte
viaţa şi evlavia”. Cu alte cu-
vinte, am primit toate lucrurile de
drumul credinței. Cineva ar putea
întreba: “Care sunt aceste resurse care avem nevoie pe calea crești-
pe care le avem?” Dați-mi voie să nă. Prin urmare, nu avem niciun
enumăr câteva dintre ele: motiv să falimentăm în vreun fel.
„ Mai întâi avem Cuvântul lui Este drumul meu astăzi mai uşor
Dumnezeu, care să ne că- decât atunci când eram tânăr?
lăuzească picioarele (Ps. Nu; același vrăjmaș mă încolțește
119:105). şi nimic nu-l poate îmblânzi. Ce
„ Avem de asemenea Duhul lui trist că, în ciuda tuturor resurselor
Dumnezeu, care ne oferă pu- pregătite de Dumnezeu, vrăjmașul
terea pentru a umbla pe cale continuă să-și facă lucrarea – şi
(Rom. 8:2). și-o face foarte bine. Mulți au căzut
„ Avem apoi lucrarea de mijlo- datorită atacurilor lui!
cire a lui Hristos ca Mare Pre-
ot şi Avocat al nostru, pentru a Bruce Anstey
ne păzi de păcat sau pentru a
ne restabili, dacă este necesar
(Evrei 7:25; 1Ioan 2:1). Aceasta este prima parte a cărții
„ Avem scaunul harului, pentru fratelui Bruce despre acest subiect.
a căpăta îndurare şi har, ca să Ți-a plăcut articolul? (Bineînțeles
avem ajutor la momentul po- că ți-a plăcut!) Dorești să știi cum
trivit (Evrei 4:16). continuă? Comanda cartea trimi-
„ Avem toată armura lui Dum- țându-ne un e-mail.
nezeu, pentru a ne proteja
de uneltirile Diavolului (Efes.
6:11-18).
16 Pe aripi de vultur
Dar roagă-te...

În timpul cât trăiești aici Prin rugăciune și cu post,


Călătorind pe-acest pământ, În alergarea ta spre cer,
Tu zilnic trebuie să-ți ridici În Domnul, tu ai adăpost,
Privirile către Cel Sfânt. Chiar dacă-n juru-ți toate pier.

Cu Domnul să vorbești tăcut, De vrei să mijlocești cumva,


Chiar fără glas Lui să Îi spui; Pentru un frate-mpovărat,
Dacă ești trist sau abătut, Sau pentru orice altceva:
Tu spune-I totul, numai Lui! Înalță rugă necurmat!

Când peste tine va veni, Isus în timpul vieții Lui,


Un timp de suferință grea, Ca Fiu al omului, dar Sfânt,
Tu roagă-te și vei primi, Făcând doar voia Tatălui,
Alin și pace-n vremea rea! El s-a rugat pe-acest pământ.

Să ceri în rugăciunea ta, El S-a smerit și a postit,


Din darul Său nemărginit; Pe calea Sa, înspre calvar;
Ca necurmat să poți avea, Și pe Satan l-a biruit,
Har după har neprețuit. Ca să-ți ofere viața-n dar!

O armă tare și de preț Așa să faci o fiul meu,


Ai lângă tine ne-ncetat! Ca și copil ce-ai fost salvat;
Iar când te rogi, la Cel Măreț Când ești în bine sau în greu...
Ai ajutor nemăsurat! Tu roagă-te neîncetat!

Dragoș Iosif
Revista creștină pentru edificare și încurajare 17
Postul

Adăpost,
siguranţă,
bucurie

În ce clasă călătorești? în vagonul de tren, chiar în clipa


Călătorești... Călătorești din timp când trenul era gata de plecare.
către veșnicie. Şi cine poate fi în “Sunteți tare obosit!” i-a spus un
stare să ştie cât de aproape este alt călător. “Da”, a răspuns omul,
clipa deosebit de însemnată a în- răsuflând din greu la fiecare două
cheierii călătoriei tale? Tocmai de sau trei cuvinte, “dar am câştigat
aceea, dă-mi voie să te întreb: În patru ore şi merită să alergi pentru
ce clasă călătorești? Sunt numai ele”.
trei. A câştigat patru ore! Simţea că
Clasa întâi: cei care sunt mântuiți patru ore meritau un efort seri-
şi care știu lucrul acesta. os. Dar dacă e vorba de veşnicie?
Clasa a doua: cei care nu sunt si- Sunt azi mii de oameni pricepuţi,
guri de mântuirea lor, dar care ar prevăzători, care îşi urmăresc bine
dori mult să fie mântuiți. propriile interese în viaţă, dar par
cu totul orbi faţă de veşnicia care
Clasa a treia: cei care nu numai că le stă înainte. Fără să ţină seama
nu sunt mântuiți, dar sunt cu totul de scurtimea atât de cunoscută a
indiferenți cu privire la mântuirea vieţii omului aici pe pământ, fără
lor. să ţină seama de groaza judecăţii
Se spune că un om alerga într-o după moarte şi de posibilitatea so-
staţie de cale ferată şi cu răsu- lemnă de a se trezi în cele din urmă
flarea întretăiată şi-a luat locul în iad, în prăpastia pierzării veşni-
18 Pe aripi de vultur
Adăpost, siguranţă, bucurie

ce, oamenii zoresc spre un sfârşit în mare măsură adânca amărăciu-


amar, nepăsători, ca şi cum n-ar ne a sufletului. Şi ştiu că, cu cât vei
exista Dumnezeu, nici moarte, nici fi mai cinstit în privinţa problemei
judecată, nici ceruri, nici iad. Dum- acesteia atât de însemnate, cu
nezeu să-ţi deschidă ochii asupra atât setea îţi va fi mai mare, până
stării celei mai periculoase în care vei ajunge să ştii sigur că eşti în
te poţi afla, pe tărâmul alunecos al adevăr mântuit, acum şi pentru
unei pierzări veşnice. veşnicie. “Şi ce foloseşte unui om
Îţi dai seama sau nu, situaţia ta să câştige toată lumea, dacă îşi
este cu adevărat disperată. Nu mai pierde sufletul?” (Marcu 8:36).
amâna gândul veşniciei! Amâna- Să ne gândim la un exemplu. Sin-
rea este nu numai un hoţ, ci şi un gurul băiat al unui tată credincios
ucigaş. Este mult adevăr în prover- este plecat pe mare. Vine ştirea că
bul spaniol care spune: Calea “în vaporul lui a naufragiat pe nişte
curând” duce la cetatea “nicioda- ţărmuri în depărtare. Cine ar putea
tă”. Te rog stăruitor nu mai merge spune chinul tatălui, până ce i se
pe calea aceasta! “Astăzi este ziua aduce vestea demnă de încredere
mântuirii”. că băiatul este viu şi nevătămat!
Cineva va putea spune cam aşa: Şi tu eşti ca unul departe de casă.
“Eu nu sunt indiferent faţă de sta- Noaptea este întunecată şi rece şi
rea sufletului meu. Necazul meu calea îţi este cu totul necunoscută.
este cuprins într-un alt cuvânt: ne- Stând la o răspântie unde se între-
siguranţa. Eu mă aflu printre călă- taie două drumuri, întrebi pe un
torii din clasa a doua”. trecător care este calea care duce
Indiferenţa şi nesiguranţa sunt lăs- la oraşul unde vrei să ajungi şi el îţi
tari ai aceleiaşi rădăcini: necredin- va spune că poate o anumită cale
ţa. Indiferenţa rezultă din necre- ar fi cea dreaptă şi gândeşte că ar fi
dinţa cu privire la păcat şi la starea bine s-o apuci pe ea. Te-ar satisfa-
de ruină a omului, iar nesiguranţa ce vorba lui? Sigur că nu! Trebuie
din necredinţa cu privire la reme- să ai siguranţă în privinţa drumu-
diul suveran oferit de Dumnezeu lui, altminteri orice pas pe care l-ai
pentru om. Şi îndeosebi pentru face ţi-ar mări neliniştea. Nu este
sufletele doritoare să fie sigure în de mirare atunci că unii oameni
privinţa mântuirii lor au fost scrise n-au mai fost în stare nici să mă-
rândurile acestea. Îţi pot înţelege nânce, nici să doarmă, întrucât

Revista creștină pentru edificare și încurajare 19


Adăpost, siguranţă, bucurie

siguranţa veșnică a sufletului lor bătească dintre fii tăi”. Vino acum
se arăta a fi în pericol. A-ți pierde cu închipuirea la o scenă de acum
averea este mult. A-ți pierde să- trei mii de ani. Doi oameni, un pre-
nătatea este şi mai mult. Dar a-ți ot al lui Dumnezeu şi un israelit
pierde sufletul este o pierdere atât sărac stau de vorbă foarte serios.
de mare încât niciun om n-o poate Discută ceva şi nu este greu să ob-
evalua sau recupera. servi că subiectul conversației lor
Sunt trei adevăruri care doresc să este un măgăruș care stă lângă ei,
ne fie clare: încă nesigur pe picioarele lui.

1. calea mântuirii (Faptele Apos- “Am venit să aflu, spune sărma-


tolilor 16:17); nul israelit, dacă nu se poate face
2. cunoştinţa mântuirii (Luca de data aceasta o excepţie din
1:77); milă pentru mine. Micuţul acesta
3. bucuria mântuirii (Psalmul este cel dintâi născut al măgăriţei.
51:12). Şi, deşi ştiu bine ce zice legea lui
Dumnezeu despre el, nădăjduiesc
Deşi strâns legate între ele, aspec- că mi se va arăta înţelegere şi viaţa
tele acestea ale mântuirii au teme- măgăruşului va fi cruţată. Sunt un
iuri diferite, încât este cu putinţă om tare sărac în Israel şi cu greu
ca un suflet să ştie care este calea îmi pot permite să mă lipsesc de
mântuirii, fără să aibă siguranţa micuţul animal.”
că el însuşi este mântuit – sau să
ştie că este mântuit, fără să aibă “Dar, răspunde preotul cu hotă-
totdeauna bucuria care ar trebui râre, legea Domnului este clară
să însoţească această cunoaştere. şi fără greşeală: “Să răscumperi
cu un miel pe orice întâi-născut
al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răs-
Calea mântuirii
Deschide Biblia şi citeşte cu aten-
ţie Exodul 13:13. Aici găseşti cuvin-
tele acestea pe buzele Domnului:
“Să răscumperi cu un miel pe orice
întâi-născut al măgăriţei; iar dacă
nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâ-
tul. Să răscumperi de asemenea
pe orice întâi-născut de parte băr-
20 Pe aripi de vultur
Adăpost, siguranţă, bucurie

cumpăra, să-i frângi gâtul”. Unde lul. Peste puţin timp îl vezi mâ-
este mielul?” nând cu grijă pe micuţul animal pe
“O, domnule, eu n-am miel!” coastă şi în curând atât mielul cât
şi măgăruşul stau în picioare unul
“Atunci du-te, cumpără unul şi lângă altul. Apoi mielul este dus la
vino cu el, altminteri gâtul măgă- altar, sângele i se scurge şi focul
rușului va fi frânt. Mielul trebuie să mistuie jertfa. Preotul cel drept se
moară – ori măgărușul trebuie să îndreaptă spre omul cel sărac şi îi
moară.” spune:
“Atunci toate nădejdile mele s-au “Poţi să iei acasă măgăruşul. Nu i
dus, exclamă omul, căci eu sunt se va frânge gâtul! Mielul a murit în
prea sărac ca să pot cumpăra un locul lui şi prin urmare măgăruşul
miel!” este liber.”
O a treia persoană intră în vorbă Nu poţi să vezi în aceasta imaginea
şi, auzind istorisirea tristă a omu- pe care Dumnezeu o dă despre
lui, se întoarce spre el şi-i spune cu mântuirea păcătosului? Drepta-
bunătate: tea Lui faţă de păcatele tale cerea
“Fii bucuros! Pot să-ţi împlinesc un “gât frânt”, o judecată dreaptă
nevoia. Avem în casa noastră, colo peste capul tău vinovat – singura
pe vârful dealului, un miel fără cu- scăpare fiind moartea unui Înlocu-
sur şi fără pată. El nu s-a rătăcit ni- itor dumnezeiesc rânduit pentru
ciodată de acasă şi este, pe drept, aceasta. Tu nu poţi lua vreo măsu-
foarte plăcut tuturor celor din ră ca să ieşi cu bine într-un astfel
casă. Îţi voi aduce mielul!” de caz. Dar în Persoana preaiu-
bitului Său Fiu, Dumnezeu Însuşi
Şi îndată se grăbeşte să urce dea- S-a îngrijit de miel. “Iată Mielul lui
Dumnezeu!” spune Ioan ucenicilor
săi, când ochii i s-au îndreptat spre
Cel binecuvântat, spre Cel fără
pată. “Iată Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii!”
Hristos S-a dus la Golgota “ca un
miel pe care îl duci la măcelărie”
şi acolo El “a suferit o singură dată
pentru păcate, Cel Drept pentru
Revista creștină pentru edificare și încurajare 21
Adăpost, siguranţă, bucurie

cei nelegiuţi, ca să ne aducă la vinovaţi, crezând în El, să căpătăm


Dumnezeu” (1. Petru 3:18). El “a toată binecuvântarea şi să ne bu-
fost dat pentru greşelile noastre şi curăm în veci de veci de legătura
a înviat pentru îndreptăţirea noas- fericită cu Domnul. “Înălţaţi pe
tră” (Romani 4:25). Dumnezeu Domnul împreună cu mine! Să lă-
nu-Şi micşorează dreptatea, nici udăm cu toţii Numele Său!” (Psal-
cerinţele Lui sfinte împotriva păca- mul 34:3).
tului, atunci când îndreptăţeşte pe Dar poate întrebi şi aştepţi cu ne-
păcătosul care crede în Isus Hris- răbdare un răspuns: “Cum se face
tos (Romani 3:26). Binecuvântat că, deşi nu mă mai încred în fapte-
să fie Dumnezeu pentru un astfel le mele proprii şi mă bizui pe Hris-
de Mântuitor, pentru o astfel de tos, totuşi nu am o deplină sigu-
mântuire! ranţă cu privire la mântuirea mea?
Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Da, Dacă într-o zi simţurile mă fac să
răspunzi tu, ca păcătos vrednic spun că sunt mântuit, tot ele sunt
să fiu condamnat, eu am găsit în în stare să-mi răpească în ziua ur-
El pe Acela în care pot să mă în- mătoare orice nădejdi; sunt astfel
cred cu toată siguranţa. Eu cred în ca o corabie fără ancoră, aruncată
El. Atunci El îţi arată valoarea de- de colo până colo de furtună”.
plină a jertfirii şi morţii Sale, aşa Şi tocmai aici îţi este greşeala! Ai
cum Dumnezeu o vede împlinită auzit vreodată despre un căpitan
şi în totul potrivită pentru tine. O, de vapor care să caute să ancore-
ce cale minunată a mântuirii! Nu ze, aruncând ancora înăuntrul co-
este măreţ şi înălţător şi potrivit răbiei? Niciodată! Ancora trebuie
cu Dumnezeu, demn de Dumne- aruncată totdeauna în afară. Tre-
zeu Însuşi – adevărul că la Golgota buie să-ţi fie în întregime clar că
sunt înmănuncheate plăcerea pro- numai moartea lui Hristos este te-
priei Sale inimi plină de dragoste, meiul siguranţei, şi nimic altceva.
slava preaiubitului Său Fiu şi mân- Este cu totul greşit să socoteşti că
tuirea unui păcătos? Ce har şi ce ceea ce simţi tu ar putea da sigu-
slavă! Binecuvântat să fie Dumne- ranţa, o siguranţă statornică.
zeu şi Tatăl Domnului Isus Hristos,
care aşa a rânduit, ca preaiubitul
Său Fiu să facă toată lucrarea şi să G. Cutting
primească toată lauda, şi aceasta Va urma
pentru ca tu şi eu, nişte sărmani
22 Pe aripi de vultur
Concurs biblic

Regulamentul concursului este disponibil online pe site-


ul revista.clickbible.org iar răspunsurile pot fi trimise pe
e-mail-ul pearipidevultur@gmail.com.

3 locuit
1 e
Unde s e 2 Cât a
în Tar
a
ș t David
vorbe un nilor?
e Filiste
despr oc? Cine a
ef trebu
râu d it
coacă să își
pe ba pâinea
lega
de
bou?
4
Cât t 6
i
stat P mp a
avel î
chirie n 5 Cum s
-a
Cum s
e num
tea a
ea
mama
s
?
numit ului împără iei
t Etiop
împăra e? mea
pe vre or?
Manas olil
apost

7 stolă
Ce Epi t 8
a fos
doar oc a
scrisă l și În ce l zeu
e Dumne
de Pav i? o p r it e
Timot
e pe car
mana, e
o dăd
use 4
0
reilo r
d
? 10
ani ev
Cine
blest a Ce
Ierih ema ave culoa
onul t ap re
dărâ dup din erdeau
mare ă S
lui? a Sfin fânta a
telo
9 r?
Revista creștină pentru edificare și încurajare 23
Nesigur în viitor?

Există multă nesiguranță. Chiar foarte multă. Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:1).
Care om poate să privească în viitor? Niciunul.
Dar Dumnezeu vrea să-ți vină în ajutor. El are
Închipuiri neclare aici, planuri nesigure dinco-
o veste minunată pentru tine. El nu vrea ca
lo. Dar în fiecare caz în parte sunt numai ecua-
Fiul Său Isus Hristos să te întâlnească odată
ții cu multe necunoscute. Calcule a căror rezul-
ca judecător și să te trimită în întuneric veșnic
tat este bun sau nu. Și unde este oare o inimă
pentru că ai dus o viață plină de încăpățânare
omenească din care se nasc dorințe frumoa-
departe de Dumnezeu. Despre acest loc Biblia
se? Toate însă sunt ca niște baloane de săpun
vorbește cuvinte foarte serioase (Marcu 9.43-
care lucesc viu colorat și apoi dispar repede,
48). Dumnezeu te iubește! Voința Sa este ca tu
fără zgomot, de parcă nu ar fi fost niciodată.
să te întorci în timpul vieții tale ca să-L primești
Ce va fi cu poziția ta, cu cariera ta? Cum îți va
pe Domnul Isus ca Mântuitorul tău și astfel
merge ție și oamenilor pe care-i iubești? Ce va
să-L urmezi pe Domnul tău.
fi cu economiile și cu averea ta? De fapt pe ce
te poți baza, în ce te poți încrede? Iată întrebări Dacă tu nu vei ajunge în cer, aceasta se va da-
peste întrebări! tora faptului că ai hotărât conștient ca să rămâi
mai departe pe calea largă care duce la pierza-
Dar există ceva sigur. Și anume că trebuie să
re veșnică decât să asculți de Dumnezeu.
te întâlnești cu Domnul Isus Hristos. Aici sau
acolo. De ISUS HRISTOS, Fiul lui Dumnezeu Înainte de a te cufunda în întunericul veșnic va
nu poți să treci. Nu are nicio importanță dacă trebui conștient să nu observi strădaniile lui
tu vrei sau nu vrei. Indiferent dacă tu crezi sau Dumnezeu față de tine, trebuie să treci peste
nu, nu poți să ocolești acest adevăr; nu există o Biblie, să treci peste influența rugăciunilor pri-
ușă din dos. Dacă-L iubești sau Îl urăști, dacă-L etenilor credincioși, să treci peste Duhul Sfânt,
admiri sau Îl batjocorești, de ISUS HRISTOS nu peste minți de logică și peste crucea lui Isus
poți să treci. Dacă Îți este indiferent sau nu, da- Hristos.
că-L cauți sau nu, fugind, de El nu poți să treci.
Acolo pe cruce, pe Golgota, El a fost judecat în
Chiar dacă dorești ca trupul tău să fie ars și ce- locul nostru. Să primim darul lui Dumnezeu,
nușa împrăștiată, sau trupul tău să fie înghețat oferta Sa de a ne face liberi de păcat. Cum se
la temperaturi foarte joase, un adevăr rămâne poate face aceasta? Prin acel act de oprire de
neclintit: de Isus Hristos nu poți să treci. Va a ne mai ascunde de Dumnezeu mărturisind
trebui chiar să te arunci într-o zi cu fața în jos păcatele noastre Domnului Isus și apoi ur-
înaintea Lui. Biblia spune că fiecare genunchi mându-L ca pe Mântuitorul și Domnul nostru.
va trebui să se plece în fața Lui (Filipeni 2.10). Atunci poți privi liniștit spre viitor pentru că
Cu adevărat fiecare genunchi. Și genunchii ce- știi și vei trăi în convingerea că ești condus de
lor indiferenți, ai celor care neagă existența lui mâna puternică a Domnului tău. Atunci poți fi
Dumnezeu și ai celor care Îl batjocoresc. Și ge- sigur că te așteaptă o glorie eternă. De aceea te
nunchii celor care în viața aceasta s-au închi- rugăm să lași la o parte toți acei “dacă” și “sau”
nat eului și idealurilor lor. Și Biblia mai spune și primește acum chemarea Sa prietenească.
că și fiecare limbă va trebui să recunoască, că

S-ar putea să vă placă și