Sunteți pe pagina 1din 8

www.CHISINAU.

md SE DISTRIBUIE GRATUIT

CHIȘINĂU
B U L E T I N I NFO R M AT I V A L P R I M Ă R I E I

LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ DIN SURSE BUGETARE


în 75 de blocuri din Chișinău
În acest an, în 75 de blocuri din oraș vor fi executate lucrări de reparație capitală, inclusiv schimbarea
geamurilor - 25 de blocuri, reparația acoperișului - 25 de blocuri și reabilitarea rețelelor inginerești - 25 de blocuri.
Pag. 2
Consiliul Municipal Instituții medicale

Cum activează CMC


Consiliul municipal este autoritatea reprezen-
tativă și deliberativă a populației municipiului
Chișinău, care beneficiază de autonomie decizio-
nală, organizațională, gestionară și financiară.

Pag. 5

Program Municipal Pilot

Primăria Chișinău a prezentat Programul


„STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” Dotarea instituțiilor
Bugetul proiectului este
medicale municipale
de 10 milioane de lei și are cu utilaj performant
scopul de a stimula antrepre-
noriatul în rândurile tinerilor Secția de imagistică a Spitalului Clinic Munici-
și migranților din Municipiul pal „Sfântul Arhanghel Mihail” a fost renovată și
Chișinău prin facilitarea lansă- dotată cu cel mai performant tomograf compute-
rii și dezvoltării afacerilor sus- rizat existent actualmente în republică. Banii au
tenabile și susținerea creării fost alocați din bugetul municipal.
locurilor de muncă.

Pag. 4 Pag. 6
2 Actualități www.CHISINAU.md

LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ DIN SURSE BUGETARE


ÎN 75 DE BLOCURI DIN CHIȘINĂU
În aceat an, în 75 de blocuri din oraș sunt exe-
cutate lucrări de reparație capitală. Este vorba
de schimbarea geamurilor în 25 de blocuri, de
reparația acoperișului în alte 25 și de reabilitarea
rețelelor inginerești, la fel, în 25 de blocuri. În acest
scop, din sursele bugetului municipal pentru anul
2022 au fost alocate 36 demilioane de lei. Executa-
rea lucrărilor este asigurată de Direcția locativ-co-
munală și amenajare. Adresele blocurilor selectate
pentru reparații au fost identificate în baza solicită-
rilor făcute de cetățeni.
Viceprimarii, împreună cu responsabilii de la
Direcția locativ-comunală, preturi și agenți econo-
mici care au câștigat licitația efectuează periodic
vizite în teren pentru a inspecta adresele unde au
Reparația capitală a acoperișului blocului din strada Calea Orheiului 111/3
loc lucrările.

Schimbarea geamurilor în scara blocului din strada Grădinilor 56 Renovarea acoperișului blocului din str. Tudor Vladimirescu 1

Strada 27 Martie 1918 din sectorul Buiucani Desfășurarea lucrărilor de amenajare a scuarului Serghei Lazo

O NOUĂ FAȚĂ CONTINUĂ AMENAJAREA


A STRĂZILOR CAPITALEI ZONEI VERZI DIN PREAJMA
Străzile Capitalei prind viață. La începutul lunii iulie, Primăria municipiu- MONUMENTULUI ”SERGHEI LAZO”
lui Chișinău a încheiat lucrările de reabilitare integrală a străzii 27 martie
1918 din sectorul Buiucani al Capitalei. Proiectul a fost realizat de Regia Încă un proiect frumos este realizat în acest an în sectorul Botanica.
”Exdrupo”. Este vorba despre amenajarea spaţiului verde din preajma monumen-
Lucrările de reabilitare a străzii au presupus: tului Serghei Lazo. În prezent se efectuează lucrările de pavare a zonei
- Schimbarea bordurilor degradate pietonale, iar în următoarea etapă se va pava/asfalta parcarea amplasată
- Reparaţia trotuarelor pe bd. Decebal.
- Ridicarea la cotă a gurilor de vizitare Lucrările ce urmează a fi realizate: reparaţia trotuarului și aleilor pi-
- Reparaţia unui segment de canalizare pluvială etonale; montarea sistemului de irigare; amenajarea spațiilor de joacă
- Aplicarea asfaltului pe partea carosabilă. pentru copii; amenajarea spațiilor de sport; amenajarea locurilor de par-
S-a lucrat și la modernizarea iluminatului stradal, fiind montați pilonii care; amenajarea spațiilor verzi; instalarea mobilierului urban și moder-
și liniile aeriene. În anul curent urmează să intre în reparație și strada Ion nizarea iluminatului stradal.
Neculce.
3 Actualități www.CHISINAU.md

GALA ABSOLVENȚILOR 2022

Concertul „Gala Absolvenților 2022” din Parcul „La Izvor”

În premieră, Primăria municipiului Chișinău ceput pentru fiecare dintre cei circa 12 mii de și le-au dorit multă sănătate părinților și profe-
a organizat un program cultural dedicat absolvenți de clasa IX-a și a XII-a din cele 150 de sorilor care se dedică zilnic pentru educarea și
absolvenților din instituțiile municipale de instituții educaționale din municipiu. creșterea tinerilor. Organizatorii au menționat
învățământ. Absolvenții anului 2022 au fost De asemenea, autoritățile au reiterat faptul că manifestările și concertele pregătite de Pri-
felicitați cu ocazia susținerii examenelor de că tinerii sunt viitorul nostru, de aceea le-au măria Chișinău împreună cu direcțiile au fost un
absolvire, inclusiv celor de bacalureat. Respon- urat absolvenților mult succes în continuare, cadou oferit absolvențiilor.
sabilii de la Primărie, prezenți la eveniment, să viseze, să călătorească, să creeze, să învețe
au menționat că examenele sunt un nou în- și să descopere tot ce este mai bun pentru ei

CONTINUĂ ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERE


A COPIILOR ÎN CLASA I ÎN ȘCOLILE DIN
CHIȘINĂU
În capitală continuă înscrierea data de 20 iunie, curent, în total au
copiilor de vârstă școlară în clasa fost depuse 10271 de cereri, din-
I, prin intermediul platformei on- tre care 4638 au fost transferate în
line e-scoala.chisinau.md. Pentru etapa a doua. Amintim că cpotrivit
completarea locurilor rămase dis- Regulamentului Direcției Generale
ponibile părinții pot depune cereri Educație, Tineret și Sport cu privi-
până în data de 29.08.2022. În ca- re la înscrierea online a copiilor în
drul primei etape desfășurate între clasa I, sunt înmatriculați la școală
01.04.2022 - 13.06.2022 au fost obligatoriu toți copiii din districtul de studii. Menționăm că pagina „educatieonline.md”.
depuse cereri în instituții, con- școlar corespunzător care au împli- web „e-scoala.chisinau.md” poa-
form adresei de domiciliu. Până la nit 7 ani până la începutul anului te fi accesată și de pe platforma

MAI MULTE DETALII:

www. CHISINAUEDU. md www. EDUCATIEONLINE. md

Urmează să fie deschise

PATRU INSTITUȚII TREI GRĂDINIȚE NOI:

de învățământ din capitală vor fi redeschise


Grădinița
191 de instituții de învățământ din capitală beneficiază de reabilitare №3
sectorul Buiucani
în anul 2022, iar cheltuielile în acest scop sunt de 169,5 milioane de
lei din bugetul Primăriei municipiului Chișinău. Grădinița Grădinița

Liceul Teoretic „Pro Succes” din sectorul Botanica, care anterior a


№18
sectorul Buiucani
№28
sectorul Rîșcani
fost optimizat, face parte din aceste instituții. Lucrările de reparație
ale acestuia sunt la etapa de finalizare, urmând ca de la
1 septembrie 2022, școala să fie redeschisă. Toate cele trei instituții de educație timpurie se află în proces
de reparație capitală. De asemenea, lucrări de reparație se
desfășoară și în celelalte instituții de învățământ municipale.
4 Actualități www.CHISINAU.md

10 milioane de lei în cadrul programului municipal

„START-UP PENTRU TINERI


ȘI MIGRANȚI”
Primăria Chișinău a prezentat ”Program pilot al municipalității ”Start-Up pentru tineri
și migranți”. Bugetul proiectului este de 10 milioane lei și are scopul de a stimula
antreprenoriatul în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea
lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.
Astfel, municipalitatea își propune să faciliteze accesul tinerilor și lucrătorilor migranţi
la resurse financiare necesare, care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, prin
acordarea unui suport financiar nerambursabil în sumă maximă de 200.000 lei.
De asemenea, în cadrul Programului va fi oferit suport tinerilor care dețin o afacere
și au realizat o investiție din resurse creditare, prin compensarea valorii dobânzii
achitate pentru ultimele 24 luni în sumă maximă de 100.000 lei. Beneficiarii
programului sunt: viitorii tineri antreprenori, lucrători migranți, tineri investitori,
tineri refugiați viitori antreprenori, cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani.

Domeniile prioritare ale programului


Afacerile care vor desfășura Afacerile care conțin activități inovatoare
activități de producere sau ori își propun să implementeze proiecte
prestări servicii de transfer tehnologic și de know-how

Tineri la prezentarea programului municipal pilot

SUPORT FINANCIAR Afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor Afacerile care oferă


LA LANSAREA AFACERII: domenii: industria tehnologiei informației și servicii/produse
comunicațiilor; electromecanică; industria companiilor terțe
suma grantului este de maximum 70% contribuția beneficiarului agroalimentară și HoReCa; industria ușoară;
din valoarea proiectului investițional va constitui minimum 30% industria creativă; turism; sănătate și frumusețe;
și nu va depăși 200 000 de lei pentru din valoarea proiectului activități profesionale, științifice sau tehnice;
finanțarea proiectului investițional; investițional. eficiență energetică, agricultură, etc

Gestionarea și coordonarea Programului va fi realizată de către un Con- drept de vot) și Unitatea de Implementare a Programului, care va fi formată
siliu de Coordonare format din 12 persoane (6 din partea Consiliului Munici- din 7 persoane, inclusiv: coordonatorul UIP, 3 specialiști, specialist dezvoltare
pal Chișinău și 6 din partea Primăriei Chișinău, inclusiv secretarul comisiei (fără afaceri, jurist și operator.

CENTRE MUNICIPALE
DE TINERET
Primăria Chişinău a deschis încă două centre municipale de tineret, pe lângă
centrul de tineret din sectorul Ciocana. În sectorul Buiucani, centrul se află în Par-
cul „La Izvor”, str. Ghidighici 3, iar în sectorul Rîșcani - str. Miron Costin 7B.

Centrul Municipal de Tineret Buiucani - str. Ghidighici 3

Centrele sunt multifuncționale Programul de activitate al cen-


și vor presta mai multe servicii de trelor este de luni până sâmbătă
tineret: de la ora 10:00 până la 19:00. În
• Voluntariat prezent, Primăria Chişinău împreu-
• Dezvoltare personală și animare nă cu UNICEF efectuează lucrări de
a timpului reparații în centrul de tineret din
• Ghidare în carieră sectorul Centru.
Centrul Municipal de Tineret Rîșcani - str. Miron Costin 7B • Consiliere psihologică

COMPENSAȚII PENTRU ÎNCHIRIEREA


LOCUINȚELOR
Tinerii specialiști din municipiul Chișinău vor beneficia și în Plata va fi stopată la încetarea raporturilor de muncă în
acest an de compensații pentru chiria locuinței. Indemnizația cazurile prevăzute de legislația în vigoare, la împlinirea a 3
în valoare de 1000 de lei a fost majorată la 2000 de lei și va fi ani de activitate a salariatului sau la prezentarea actelor
oferită tuturor celor care activează de cel mult trei ani în școli, care confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra
grădinițe și APL. Primii trei ani de activitate este perioada de locuinței în municipiul Chișinău.
statut ca tânăr specialist, ca și perioadă de adaptare, de instru-
ire. În prezent sunt 336 de beneficiari.
5 Consiliul municipal Chișinău www.CHISINAU.md

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU


Consiliul municipal este autori-
tatea reprezentativă și deliberativă
a populației municipiului Chișinău,
care beneficiază de autonomie deci-
zională, organizațională, gestionară
și financiară, cu drept de inițiativă
în tot ceea ce privește administrarea
treburilor publice în teritoriul muni-
cipiului Chișinău, exercitându-și, în
condițiile legii, autoritatea în limite-
le teritoriului administrat.
CMC este constituit din 51 de
consilieri aleși prin vot universal,
egal, direct, secret și liber pe un
mandat de 4 ani. Ședința Consiliului Municipal Chișinău

STRUCTURA CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU: COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CMC:


Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova - 21 consilieri COMISIA juridică, pentru ordinea publică și activitate
Fracțiunea ACUM Platforma DA - 11 consilieri administrației publice locale
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate - 6 consilieri COMISIA pentru buget, economie, finanțe, patrimo-
Fracțiunea Partidului Liberal - 3 consilieri niu public local, agricultură și problemele suburbiilor
Partidul Politic „ȘOR” - 2 consilieri COMISIA pentru gospodărie locativ-comunală, ener-
Partidul Democrat - 1 consilier getică, servicii tehnice, transport, comunicații și eco-
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 1 consilier logie
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” - 1 consilier COMISIA pentru construcții, arhitectură și relații fun-
Consilieri neafiliați politic - 5 ciare
Pentru organizarea activității CMC se constituie Biroul permanent care este un organ consulta- COMISIA pentru protecție socială, ocrotire a
tiv al CMC și din care fac parte președinții fracțiunilor, un consilier din partea consilierilor neafiliați sănătății, educație, cultură, mass-media și relații in-
și secretarul CMC. teretnice
Organele de lucru ale CMC sunt comisiile consultative de specialitate. Acestea se formează Participarea consilierilor la ședințelor CMC și ale
pentru principalele domenii de activitate și au menirea de a asigura eficiența activității CMC. comisiilor consultative de specialitate este obligatorie.

Funcționarea CMC -
convocarea ședințelor
Consiliul municipal Chișinău se întrunește în ședință or-
dinară o dată la trei luni, la convocarea Primarului general,
cu excepția primei ședințe. CMC se poate întruni în ședință
extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de câte ori este
necesar, la cererea Primarului general sau a cel puțin a unei
treimi din numărul consilierilor aleși Convocarea CMC se face
prin dispoziția Primarului general sau, în cazul în care acesta
se află în imposibilitatea de a convoca Consiliul municipal în
ședință, prin dispoziția semnată de către unul dintre vicepri-
Ședința CMC în sala de ședințe a Primăriei Chișinău mari. Ședința CMC este convocată de către un grup de cel
puțin o treime din consilierii aleși (17 consilieri), cu ordinea
de zi propusă, în cazul în care Primarul general sau vicepri-
marul:
- nu a convocat în ședință ordinară CMC în decurs de 15 zile
după expirarea termenului de convocare;
- nu a emis dispoziția de convocare ordinară a ședinței CMC
în decurs de 3 zile de la data înaintării cererii de convocare a
ședinței;
- refuză în scris sau tacit, sau se află în imposibilitate de a
convoca în ședință Consiliul municipal.
În acest caz, semnatarii cererii expediază secretarului Con-
siliului municipal și consilierilor municipali înștiințarea privind
convocarea ședinței cu indicarea ordinii de zi, datei, orei, și
locului desfășurării ședinței.
Ședința CMC în sala de ședințe a Preturii Centru
6 Actualități www.CHISINAU.md

DOTAREA INSTITUȚIILOR MEDICALE MUNICIPALE


CU UTILAJ PERFORMANT
Secția de imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” a fost renovată și dotată cu cel mai performant tomo-
graf computerizat existent actualmente în republică. Banii au fost alocați din bugetul municipal.
Este cel mai important proiect medical din ul- de înaltă calitate și oferă posibilitatea să detecte- tigaţii la circa 10 persoane, asta permite optimiza-
timii 30 ani. Tomograful computerizat Revolution ze problema potrivită într-un stadiu incipient și să rea timpului medicilor și pacienților, precum și cal-
EVO Gen 2 este conceput pentru diagnosticarea ofere tratament eficient. culează doza potrivită de radiații pentru pacient,
maladiilor ascunse, obținerea imaginilor rapide şi Zilnic, acest aparat medical poate efectua inves- oferind în același timp calitatea corectă a imaginii.
Astăzi, Secția imagistică medicală din cadrul Spi-
talului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
dispune de o gamă largă de echipamente radio-
logice de ultimă generație şi cuprinde mai multe
proceduri imagistice, inclusiv: radiografie, radio-
scopie, tomografie computerizată, investigații care
permit studierea întregului corp uman. Aceste
investigații sunt efectuate de medici profesioniști
cu pregătire profesională atât în țară, cât și peste
hotarele Republicii Moldova și au drept scop de-
pistarea precoce a oricărei maladii şi un diagnostic
precis al acestora. De asemenea din sursele buge-
tului municipal, pe parcursul ultimilor 2 ani a fost
reparată şi dotată cu utilaj medical performant şi
mobilier, secția de diagnostic din cadrul spitalului
respectiv.
Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel
Mihail” va marca în noiembrie 193 de ani de la
fondare.
Prezentarea noului tomograf de la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

Cel mai modern Bloc operator obstetrical-


ginecologic, cu servicii prestate la standarde
A fost deschis CEL MAI MODERN BLOC OPERATOR
internaționale, a fost deschis la Spitalul Clinic
obstetrical-ginecologic
Municipal ”Gheorghe Paladi”.
Jumătate de an în urmă, sălile pentru
operație, holul și blocurile sanitare erau într-o
stare avariată. Blocul nu a fost reparat capital din
anul 1981, de la inaugurarea spitalului. Aici sunt
efectuate cele mai complicate intervenții din re-
publică şi internate femeile gravide cu patologii
severe. Investiția din bugetul municipal a consti-
tuit cca 7 mln. lei. Bloc operator obstetrical-ginecologic
Lucrările de reparație au durat 5 luni, iar acum, cca 6300 de nașteri. glicemiei, procurarea şi distribuirea ochelarilor,
în noul bloc operator sunt 6 săli de operații dotate În prezent, în Chișinău sunt realizate mai mul- prestarea serviciilor de protezare dentară, fortifi-
cu tehnică performantă și mese de operații noi. te programe municipale importante pentru să- carea instituțiilor medico-sanitare publice munici-
Au fost renovate și circuitele personalului medi- nătatea populației: procurarea şi distribuirea pale și a infrastructurii de diagnostic și tratament.
cal, camera de pregătire a pacienților. produselor lactate pentru copii până la un an, Vom investi în continuare în protejarea sănătății
Anual, aici sunt efectuate peste 3700 de screening-ul oncologic al glandei mamare, pro- cetățenilor și ajustarea instituțiilor medicale mu-
intervenții chirurgicale ginecologice și asistate curarea şi distribuirea testelor pentru măsurarea nicipale la cele mai înalte standarde.

O școală din Chișinău va purta numele


SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI
ŞCOALA PRIMARĂ NR. 90 DIN SECTORUL BOTANICA VA FI
REDENUMITĂ ÎN ȘCOALA PRIMARĂ „SPIRIDON VANGHELI”
O decizie în acest sens a fost votată de Consiliul Municipal Chișinău,
chiar în ziua când „tatăl lui Guguță” a împlinit venerabila vârstă de 90 de
ani. Inițiativa de redenumire a instituției aparține administrației școlii și
părinților elevilor. În prezent în cadrul instituției activează 14 clase prima-
re, cu un număr de 415 elevi și 22 de cadre didactice. În cadrul aceleiași
ședințe, CMC a votat redenumirea Gimnaziului nr. 7 din sectorul Centru, în
Gimnaziul „Adrian Păunescu”.
Menționăm că în 2021 Primăria Chișinău a amenajat și scuarul ”Guguță”
în sectorul Rîșcani. Acolo poate fi admirată sculptura lui Guguţă - personajul
Școala Primară nr.90 din sectorul Botanica literar din creaţia lui Spiridon Vangheli. Sculptura din bronz a fost creată de
Veaceslav Jîgliţchi şi întruchipează chipul copilului Guguţă.
7 Actualități www.CHISINAU.md

PROIECTUL „DIALOG CULTURAL CU CHIȘINĂUIENII”


se desfășoară al doilea an consecutiv
Proiectul „Dialog cultural cu chişinăuienii”,
organizat al doilea an consecutiv, presupune eve-
nimente culturale organizate în toate sectoarele
Capitalei în zilele de weekend, unde sunt implicaţi
artişti, oameni de cultură dar şi tinerii, elevii de la
școlile de muzică şi artă ale municipiului. Inițierea
proiectului a apărut din dorința de a diversifica
formele de organizare a manifestărilor culturale
în perioada pandemiei, având drept scop:
• valorificarea potențialului artistic a
comunităților de artă, asigurarea schimbului de Pretura Centru Pretura Buiucani
experiență, cunoaşterea şi comunicarea dintre
generațiile de artiști și tineri;
• atragerea și valorificarea celor mai talentaţi
copii și tineri din instituții;
• promovarea tinerilor talentați;
• stimularea interesul publicului pentru recep-
tarea creaţiilor artistice autentice;
• promovarea tezaurului artistic autohton
- colectivele artistice, valorile culturale din do-
meniul artelor vizuale, precum și patrimoniul
cultural al orașului Chișinău, punând accent pe
Pretura Rîșcani Pretura Botanica
consolidarea dezvoltării managementului cul-
tural și asigurând dialogul social cu spectatorii. Evenimentele în cadrul „Dialogului cultural cu chișinăuienii” sunt organizate în toate sectoarele orașului.

TIR cu ajutor umanitar din Marea Britanie Refugiați în fața Centrului municipal pentru refugiați „Lukoil”

Două loturi cu ajutor umanitar din partea partenerilor au ajuns la


CENTRUL MUNICIPAL PENTRU REFUGIAȚI
Un lot din Marea Britanie cu produse ali- lor pe care le are Primăria municipiului Chișinău care vin din toată republica. De la deschiderea
mentare, igienice şi câteva unităţi de tehnică cu alte orașe înfrățite și partenere. Centrului de plasament, voluntarii şi responsa-
(plite, frigidere, maşini de spălat) și un lot din Zilnic, la centrul municipal pentru refugiați bilii de la Direcţia generală asistenţă socială şi
Mannheim, Germania, cu produse alimentare, din clădirea fostului cinematograf din sectorul sănătate au eliberat peste 29 mii de pachete cu
au ajuns la centrul municipal pentru refugiați. Rîșcani sunt eliberate pachete cu diferite pro- produse pentru refugiaţii din Ucraina.
Acest ajutor a fost posibil datorită colaborări- duse şi haine pentru circa 500 de beneficiari

GRĂDINA ZOOLOGICĂ ÎN ULTIMII 3 ANI


noi modernizări
20
PESTE MILIOANE DE LEI
pentru dezvoltarea și
Grădina Zoologică s-a transformat în ultimii ani! Primăria mu- modernizarea Parcului Zoo

nicipiului Chișinău a investit semnificativ în dezvoltarea infras-


tructurii dar și în procurarea de noi specii de animale și păsări.
Au fost construite, reconstruire și modernizate noi spații, cuști,
voliere, dar și amenajate căi de acces, spații verzi, foișoare și
terenuri de joacă, iar vizitatorii deja se pot plimba și admira ani-
malele în zonele unde accesul era anterior interzis. În prezent, la
Grădina Zoologică locuiesc peste 1000 de animale și păsări, pes-
te 138 de specii, dintre care 10 specii rare, pe cale de dispariție.
În ultimii 3 ani, Primăria Chișinău a alocat din bugetul muni-
cipal peste 20 de milioane pentru dezvoltarea și modernizarea Serval într-un volier restaurat de la Grădina
Parcului Zoo. Zoologică
8 Actualități www.CHISINAU.md

„TE SALUT, CHIȘINĂU!”


Festival dedicat Chișinăului

Mii de oameni s-au adunat în centrul Capi- Festivalul a atras și mulți turiști, atât din țară, strada pietonală ”Eugen Doga” a fost amenajat
talei la Festivalul ”Te salut, Chișinău!”, orga- cât și din străinătate, care nu au ezitat să vizite- un târg al meșterilor populari artizani. De ase-
nizat de Primăria Capitalei în perioada 14 -17 ze Chișinăul într-o perioadă estivală. menea, oamenii au putut călători cu troleibuzul
iulie. Programul evenimentelor, care au inclus Vizitatorii s-au delectat cu bucătăria turistic, pornirea fiind chiar din fața Arcului de
evoluții ale interpreților noștri, expoziții și ate- tradițională, cu dansul și cu muzica populară. Triumf. Autoritățile Capitalei anunță că Festiva-
liere meșteșugărești, dar și proiecții de filme, a Locuitorii și oaspeții Capitalei au participat și la lul ”Te salut, Chișinău!" va reveni și în 2023 la
fost dedicat celor 586 de ani de la prima ates- diverse activități cultural-artistice, organizate în cea de-a treia ediție, cu un program mult mai
tare a Chișinăului, marcată în data de 17 iulie. centrul orașului și în sectoare. De exemplu, pe amplu.

INAUGURAREA SCUARULUI
NOI PASAJE SUBTERANE MODERNIZATE
DIN STRADA IVAN ZAIKIN
Scuarul din str. Ivan Zaikin, din sec- Primăria Capitalei continuă să Costul lucrărilor, care vor fi rea-
torul Râșcani a fost inaugurat.Spațiul a vină cu noi proiecte pentru siguranța lizate de un agent economic, este
fost amenajat grație suportului oferit de pietonilor. La începutul lunii iulie, de aproximativ 8,3 milioane de lei,
reprezentanții Comunității Evreiești din autoritățile municipale au dat startul iar proiectul urmează să fie încheiat
Chișinău, în valoare de peste 3 milioane lucrărilor de reabilitare a pasajului până la sfârșitul anului.
de lei. Reabilitarea scuarului din str. Ivan subteran de la intersecția bulevar- Până acum, 10 pasaje subterane
Zaikin, intersecție cu str. Sf. Andrei a pre- delor Decebal, Dacia și Traian. Vor fi din Capitală au fost deja reabilitate
văzut următoarele lucrări: construcția modernizate atât pasajul propriu-zis, iar 5 sunt în proces de reabilitare.
barajului de protecție împotriva denive- terenul adiacent, adică scările exte-
lărilor, amenajarea aleilor pietonale, in- rioare și trotuarele cât și cele două
clusiv a unei căi de acces pentru persoa- scuare din imediata apropiere.
nele cu mobilitate redusă, reabilitarea În trecerea principală, conform
spațiului verde, instalarea iluminatului proiectului, sunt prevăzute opt vitri-
stradal, a sistemului de irigare, precum Pe teritoriul aceluiași scuar, toamna ne pentru expoziții. În spațiul de la
și a sistemului de supraveghere video. trecută, în cadrul campaniei de înver- intersecția bulevardelor Dacia și De-
De asemenea, a fost amenajat un loc de zire lansate de municipalitate, au fost cebal va fi amenajată o zonă de re-
joacă pentru copii și mobilier urban. plantați 150 de arbori. creere cu spații verzi, mobilier urban
și iluminat stradal.
Urmărește activitatea Primărie municipale pe

WWW.CHISINAU.MD
și pe rețelele de socializare
Material elaborat în cadrul Planului de acțiuni anticorupție al Autorității Publice Locale Chișinău pentru anii 2022 - 2025, aprobat prin Decizia nr. 4/1 din 17.05.2022 a Consiliului Municipal Chișinău.
Tiparul este executat la ”Edit Tipar Grup” S.R.L., conform contractului nr.68-C/22 din 20.07.2022 Com. nr. 672 Tiraj total — 5000ex.

S-ar putea să vă placă și