Sunteți pe pagina 1din 2

Standard 16 – AUDITUL INTERN

FIŞĂ DE STANDARD

Standard 16 AUDITUL INTERN


Descrierea Standardului
Entitatea înființează un compartiment de audit public intern (sau are acces la o capacitate
de audit competentă), organizat cu scopul îmbunătățirii managementului entității prin
activități de asigurare și consiliere.

Documente/elemente
Cerinţe generale standard Activităţi necesare
justificative
1. Asigurarea funcţionării
 Organigramă;
 Auditul intern asigură compartimentului de audit
evaluarea independentă şi  Stat de funcţii;
public intern.
obiectivă a activităţilor
2. Dimensionarea
desfăşurate în cadrul entităţilor
pentru îndeplinirea compartimentului de audit
obiectivelor acestora, inclusiv public intern în funcţie de  Stat de funcţii;
evaluarea sistemului de control complexitatea activităţilor
intern managerial. şi mărimea entităţii.
 3. Încadrarea
 Domeniul activităţii de audit compartimentului de audit
intern trebuie să permită  Fişe de post;
public intern cu personal
obţinerea unei asigurări cu
privire la eficienţa şi adecvat.
eficacitatea managementului 4. Asigurarea formării
riscului, controlului şi profesionale permanente a
proceselor de guvernanţă.  Cursuri de formare
personalului
 Compartimentul de audit profesională aprobate;
compartimentului de audit
public intern este dimensionat
public intern.
pe baza volumului de activitate
şi a mărimii riscurilor asociate,  Plan anual de audit
astfel încât să asigure auditarea 5. Elaborarea Planului intern aprobat de
activităţilor cuprinse în sfera anual de audit intern. conducătorul entităţii
auditului public intern. publice;
 Conducătorul 6. Realizarea misiunilor  Rapoarte ale structurii
compartimentului de audit
de audit planificate de audit întocmite la
intern este responsabil pentru
organizarea şi desfăşurarea inclusiv în domeniul sfârşitul misiunilor de
activităţilor de audit. controlului intern audit;
managerial
Documente/elemente
Cerinţe generale standard Activităţi necesare
justificative
7. Realizarea de misiuni
Rapoarte ale
de audit neplanificate (ad-
structurii de audit
hoc) solicitate de întocmite la sfârşitul
conducerea entităţii. misiunilor de audit;
8. Întocmirea Raportului
anual de activitate al  Raport anual de
compartimentului de audit activitate;
public intern.
9. Aprobarea raportului
anual de activitate al
 Raport anual de
compartimentului de audit
activitate aprobat;
public intern de către
conducătorul entităţii.
10. Dispunerea de
 Auditorii interni trebuie să îşi  Măsurile dispuse de
îndeplinească atribuţiile în către conducerea entităţii
către conducerea entităţii
mod obiectiv şi independent, a măsurilor necesare
publice de preluare a
cu profesionalism şi eliminării punctelor slabe
recomandărilor
integritate, conform constatate în misiunile de
reglementărilor legislative, a auditului;
auditare.
normelor şi procedurilor 11. Consiliere din
specifice activităţii de audit
partea Compartimentul de
public intern.
 Auditorii interni trebuie să îşi Audit public intern,
îmbunătăţească cunoştinţele, acordată tuturor 
abilităţile şi valorile în cadrul compartimentelor, pe
formării profesionale continue aspecte de control intern
şi să asigure compatibilitatea managerial.
pregătirii cu tipul şi natura

S-ar putea să vă placă și