Sunteți pe pagina 1din 38

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la


aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea
regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare și art.7 alin.(2) din Legea nr.27/2022
privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 60 art. 76), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului


unic de program pentru anii 2022-2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2022, nr. 6-16, art. 21), se modifică după cum urmează:

1) în tot textul hotărârii, cuvintele „Fondul național pentru dezvoltare


regională” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Fondul național
pentru dezvoltare regională și locală”, iar cuvintele „Consiliul Național de
Coordonare a Dezvoltării Regionale” la orice formă gramaticală se substituie cu
cuvintele „Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale” la
forma gramaticală corespunzătoare;

2) în Documentul unic de program:


a) Fraza a doua din punctul 2, după cuvintele „lista proiectelor prioritare de
dezvoltare regională” se completează cu cuvintele „și locală”, cuvintele
„(prevăzută în anexă)” se substituie cu cuvintele „(prevăzute în anexele 1 și 2)”,
iar cuvântul „trei” se exclude;
b) Se completează cu punctele 31 și 41 cu următorul cuprins:

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
2

„31 Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de


dezvoltare locală sunt:
1) îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;
2) construcția și renovarea infrastructurii sociale;
3) cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.”
și
„4.1 Măsurile, condițiile și procedurile de selectare, evaluare, aprobare și
implementare a proiectelor în domeniul dezvoltării locale sunt orientate spre:
1) dezvoltarea durabilă a localităților;
2) asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
3) creșterea accesului populației la infrastructura socială;
4) creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a
investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale.”;

c) punctul 6 va avea următorul cuprins:


„Condițiile de înaintare, selectare și aprobare a proiectelor finanțate din
Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în cadrul celor două tipuri
de apeluri, sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului
național pentru dezvoltare regională și locală.”;

d) la punctul 9, după cuvintele „agențiile de dezvoltare regională” se


introduce textul „ , entitatea de implementare a programelor și proiectelor de
dezvoltare regională și locală”;

e) punctul 10 va avea următorul cuprins:


„Procesul de raportare cu privire la implementarea proiectelor și a
programelor de dezvoltare regională și locală, se va desfășura în conformitate cu
prevederile procedurilor aprobate prin act departamental de către entitatea de
elaborare a politicii de dezvoltare regională.”;

f) anexa la Documentul unic de program devine anexa nr. 1;

g) din anexa nr. 1 la Documentul unic de program „Lista proiectelor


prioritare de dezvoltare regională pentru finanțare din mijloacele Fondului
național pentru dezvoltare regională în perioada 2022-2024”, poziția 11 se
exclude;

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
3

h) se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Documentul unic de program
pentru anii 2022-2024

LISTA
proiectelor prioritare de dezvoltare locală
pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și
locală în perioada 2022-2023

Nr. Regiunea de Localizarea Solicitantul


Codul proiectului Denumirea proiectului
crt. dezvoltare proiectului proiectului

1 2 3 4 5 6
Domeniul de intervenție 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE
LOCALE
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă,
de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Alimentarea cu apă și canalizarea Primăria
s. Corjeuți, r-nul
1 N 11 025 DL masivului locativ din partea nord-vest a Nord s. Corjeuți,
Briceni
satului Corjeuți, raionul Briceni r-nul Briceni
Îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii economice publice rurale Primăria
s. Drepcăuți, r-nul
2 N 11 141 DL prin forarea sondei arteziene în satul Nord s. Drepcăuți,
Briceni
Drepcăuți, raionul Briceni și r-nul Briceni
alimentarea cu apă a localității
Primăria
Extinderea sistemului de alimentare cu or. Lipcani, r-nul
3 N 11 199 DL Nord or. Lipcani,
apă din orașul Lipcani, raionul Briceni Briceni
r-nul Briceni
Primăria
Accesul echitabil la apă- un indicator al s. Larga, r-nul
4 N 11 524 DL Nord com Larga,
calității vieții în comunitate Briceni
r-nul Briceni
Primăria
Aprovizionarea cu apă a satului s. Moșana, r-nul
5 N 11 104 DL Nord com. Moșana,
Moșana, raionul Dondușeni Dondușeni
r-nul Dondușeni
Extinderea rețelelor de alimentare cu Primăria
s. Horodiște, r-nul
6 N 11 128 DL apă în satul Horodiște, raionul Nord s. Horodiște,
Dondușeni
Dondușeni, etapa II r-nul Dondușeni
Primăria
Alimentarea cu apă și canalizare în satul s. Frasin, r-nul
7 N 11 250 DL Nord com. Frasin,
Frasin, raionul Dondușeni Dondușeni
r-nul Dondușeni
Construcția rețelelor exterioare de Primăria
s. Sudarca, r-nul
8 N 11 262 DL alimentare cu apă în satul Sudarca, Nord com. Sudarca,
Dondușeni
raionul Dondușeni r-nul Dondușeni
Primăria
Extinderea rețelelor de apă potabilă a or. Dondușeni, r-
9 N 11 683 DL Nord or. Dondușeni,
orașului Dondușeni, etapa IV și VI nul Dondușeni
r-nul Dondușeni
Crearea infrastructurii de aprovizionare Primăria
s. Miciurin, r-nul
10 N 11 010 DL cu apă în satul Miciurin, raionul Nord s. Miciurin,
Drochia
Drochia r-nul Drochia
Primăria
Construcția rețelei de alimentare cu apă s. Petreni, r-nul
11 N 11 196 DL Nord com. Petreni,
din comuna Petreni, raionul Drochia Drochia
r-nul Drochia
Construcția rețelei de alimentare cu apă Primăria
s. Hăsnășenii Mari,
12 N 11 313 DL în satul Hăsnășenii Mari, raionul Nord s. Hăsnășenii
r-nul Drochia
Drochia Mari,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
4

1 2 3 4 5 6
r-nul Drochia
Extinderea sistemului de alimentare cu Primăria
s. Pelinia, r-nul
13 N 11 329 DL apă și canalizare în satul Pelinia, raionul Nord com. Pelinia,
Drochia
Drochia r-nul Drochia
Construcția rețelelor de canalizare în Primăria
or. Drochia, r-nul
14 N 11 336 DL cartierul nr.10, partea de sud-est a Nord or. Drochia,
Drochia
orașului Drochia r-nul Drochia
Primăria
Extinderea rețelei de alimentare cu apă s. Ochiul Alb, r-
15 N 11 340 DL Nord s. Ochiul Alb,
în satul Ochiul Alb, raionul Drochia nul Drochia
r-nul Drochia
Primăria
Construcția rețelelor de alimentare cu
s. Popeștii de Sus, s. Popeștii de
16 N 11 723 DL apă în satul Popeștii de Sus, raionul Nord
r-nul Drochia Sus,
Drochia
r-nul Drochia
Primăria
Construcția rețelelor de alimentare cu s. Parcova, r-nul
17 N 11 299 DL Nord com. Parcova,
apă din satul Parcova, raionul Edineț Edineț
r-nul Edineț
s. Zăbriceni și s.
Construcția rețelelor exterioare de Primăria
Onești, com.
18 N 11 131 DL alimentare cu apă și canalizare din Nord com. Zăbriceni,
Zăbriceni, r-nul
comuna Zăbriceni, raionul Edineț r-nul Edineț
Edineț
Lucrări de construcție a sistemului de Primăria
s. Bădragii Noi, r-
19 N 11 152 DL aprovizionare cu apă potabilă în satul Nord s. Bădragii Noi,
nul Edineț
Bădragii Noi, r-l Edineț r-nul Edineț
s. Clișcăuți și s.
Construcția rețelelor de alimentare cu Primăria
Hincăuți, com.
20 N 11 226 DL apă în comuna Hincăuți, localitățile Nord com. Hincăuți,
Hincăuți, r-nul
Hincăuți și Clișcăuți, raionul Edineț r-nul Edineț
Edineț
Primăria
Apă la robinet pentru locuitorii satului s. Făleștii Noi, r-
21 N 11 012 DL Nord com. Făleștii
Făleștii Noi nul Fălești
Noi, r-nul Fălești
Primăria
Alimentarea cu apă a satului Călugăr, s. Călugăr, r-nul
22 N 11 065 DL Nord com. Călugăr,
raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Primăria
Construcția sistemelor de aprovizionare s. Răuțel, r-nul
23 N 11 101 DL Nord s. Răuțel,
cu apă a satului Răuțel Fălești
r-nul Fălești
Primăria
Alimentarea cu apă a satului Egorovca, s. Egorovca, r-nul
24 N 11 130 DL Nord com. Egorovca,
raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Primăria
Apă pentru o viață mai bună a s. Hitrești, com.
com. Sărata
25 N 11 231 DL locuitorilor din satul Hitrești, comuna Nord Sărata Veche, r-
Veche,
Sărata Veche, raionul Fălești nul Fălești
r-nul Fălești
Construcția rețelelor de alimentare cu s. Popovca, com. Primăria
26 N 11 438 DL apă în satul Popovca, comuna Nord Natalievca, r-nul com. Natalievca,
Natalievca, raionul Fălești Fălești r-nul Fălești
Serviciu durabil de asigurare cu apă Primăria
s. Văscăuți, r-nul
27 N 11 087 DL potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Nord com. Văscăuți,
Florești
Florești r-nul Florești
Serviciu durabil de asigurare cu apă Primăria
s. Temeleuți, r-nul
28 N 11 089 DL potabilă extins în satul Temeleuți, Nord s. Temeleuți,
Florești
raionul Florești r-nul Florești
Serviciu durabil de asigurare cu apă Primăria
s. Cernița, r-nul
29 N 11 090 DL potabilă extins în satul Cernița, raionul Nord s. Cernița,
Florești
Florești r-nul Florești
Serviciu durabil de asigurare cu apă Primăria
s. Coșernița, r-nul
30 N 11 091 DL potabilă extins în satul Coșernița, Nord s. Coșernița,
Florești
raionul Florești r-nul Florești

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
5

1 2 3 4 5 6
Conectarea satului Rădulenii Vechi,
Primăria
raionul Florești, la conducta de apă
s. Rădulenii Vechi, s. Rădulenii
31 N 11 603 DL Bălți-Soroca și rețele sătești de apeduct Nord
r-nul Florești Vechi,
și canalizare din satul Rădulenii Vechi,
r-nul Florești
raionul Florești (etapa I, rețele de apă)
Construcția turnului de acumulare a Primăria
s. Cașunca, r-nul
32 N 11 178 DL apei și a rețelelor de apeduct în satul Nord s. Cașunca,
Florești
Cașunca, raionul Florești r-nul Florești
Primăria
Alimentarea cu apă și canalizare a
s. Gura Camencii, com. Gura
33 N 11 386 DL masivului locativ din satul Gura Nord
r-nul Florești Camencii,
Camencii, raionul Florești
r-nul Florești
Sistem de asigurare cu apă în satul s. Maiscoe, com. Primăria
34 N 11 653 DL Maiscoe, comuna Iliciovca, raionul Nord Iliciovca, r-nul com. Iliciovca,
Florești Florești r-nul Florești
Construcția sistemului de canalizare a Primăria
s. Petrunea, r-nul
35 N 11 071 DL apelor uzate din satul Petrunea, raionul Nord s. Petrunea,
Glodeni
Glodeni r-nul Glodeni
Construcția sondei arteziene și a Primăria
s. Cajba, r-nul
36 N 11 142 DL rețelelor de alimentare cu apă din satul Nord s. Cajba,
Glodeni
Cajba, raionul Glodeni r-nul Glodeni
Sporirea calității vieții locuitorilor Primăria
s. Viișoara, r-nul
37 N 11 355 DL comunei Viișoara prin asigurarea Nord com. Viișoara,
Glodeni
accesului la sanitație r-nul Glodeni
Dezvoltarea apeductului din Hîjdieni Primăria
s. Hîjdieni, r-nul
38 N 11 150 DL prin construcția tronsonului în cartierul Nord s. Hîjdieni,
Glodeni
La moară r-nul Glodeni
Primăria
Construcția sistemului de apeduct în s. Bîrnova, r-nul
39 N 11 074 DL Nord s. Bîrnova,
satul Bîrnova, raionul Ocnița Ocnița
r-nul Ocnița
s. Grinăuți-
Moldova și s. Primăria
Finalizarea construcției sistemului de
Grinăuți-Raia, com Grinăuți-
40 N 11 580 DL aprovizionare cu apă în comuna Nord
com Grinăuți- Moldova,
Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița
Moldova, r-nul r-nul Ocnița
Ocnița
s. Reteni și s.
Primăria
Construcția apeductului din comuna Reteni-Vasileuți,
41 N 11 533 DL Nord com. Braniște,
Braniște, raionul Rîșcani com. Braniște, r-
r-nul Rîșcani
nul Rîșcani
Îmbunătățirea serviciilor de alimentare s. Dămășcani, or. Primăria
42 N 11 549 DL cu apă în satul Dămășcani, raionul Nord Costești, r-nul or. Costești,
Rîșcani Rîșcani r-nul Rîșcani
Conectarea orașului Sîngerei la
apeductul Bălți-Soroca-Sîngerei:
Primăria
construcția a două rezervoare de apă or. Sîngerei, r-nul
43 N 11 392 DL Nord or. Sîngerei,
potabilă și reabilitarea rețelelor de Sîngerei
r-nul Sîngerei
alimentare cu apă din orașul Sîngerei,
etapa I
s. Sîngereii Noi și Primăria
Apă potabilă pentru toată comuna s. Mărinești, com. com. Sîngereii
44 N 11 442 DL Nord
Sîngereii Noi Sîngereii Noi, r- Noi,
nul Sîngerei r-nul Sîngerei
Primăria
S. Bilicenii Vechi, com. Bilicenii
45 N 11 500 DL Sanitație pentru Bilicenii Vechi Nord
r-nul Sîngerei Vechi,
r-nul Sîngerei

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
6

1 2 3 4 5 6
Sistem de canalizare a unor obiecte Primăria
s. Pepeni, r-nul
46 N 11 540 DL social culturale în comuna Pepeni, Nord com. Pepeni,
Sîngerei
raionul Sîngerei, etapa II r-nul Sîngerei
Construcția rețelelor exterioare de s. Dumbrăveni, Primăria
47 N 11 072 DL alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, Nord com. Vădeni, r-nul com. Vădeni,
raionul Soroca Soroca r-nul Soroca
Aprovizionarea cu apă potabilă a Primăria
s. Șeptelici, r-nul
48 N 11 156 DL locuitorilor satului Șeptelici, raionul Nord s. Șeptelici,
Soroca
Soroca r-nul Soroca
Construcția rețelelor exterioare de Primăria
s. Zastînca, r-nul
49 N 11 412 DL alimentare cu apă, etapa II în satul Nord s. Zastînca,
Soroca
Zastînca, raionul Soroca r-nul Soroca
s. Dărcăuți și s.
Construcția sistemelor interne de Primăria
Mălcăuți, com.
50 N 11 517 DL aprovizionare cu apă a localităților din Nord com. Dărcăuți,
Dărcăuți, r-nul
comuna Dărcăuți, raionul Soroca r-nul Soroca
Soroca
Construcția sistemului de aprovizionare Primăria
s. Volovița, r-nul
51 N 11 520 DL cu apă potabilă pentru satul Volovița, Nord com. Volovița,
Soroca
raionul Soroca, etapa I r-nul Soroca
Primăria
Reabilitarea rețelelor de alimentare cu s. Roșcani, r-nul
52 C 11 183 DL Centru s. Roșcani,
apă Anenii Noi
r-nul Anenii Noi
Construcția sistemului de alimentare cu Primăria
s. Mereni, r-nul
53 C 11 246 DL apă și canalizare din satul Mereni, Centru s. Mereni,
Anenii Noi
raionul Anenii Noi r-nul Anenii Noi
Primăria
Construcția și extinderea rețelelor de or. Anenii Noi, r-
54 C 11 443 DL Centru or. Anenii Noi,
canalizare în orașul Anenii Noi nul Anenii Noi
r-nul Anenii Noi
Construcția a două rezervoare de apă
Primăria
potabilă subterane cu volumul de s. Floreni, r-nul
55 C 11 696 DL Centru s. Floreni,
300m3 fiecare în satul Floreni, raionul Anenii Noi
r-nul Anenii Noi
Anenii Noi
Modernizarea sistemului de Primăria
s. Bulboaca, r-nul
56 C 11 716 DL aprovizionare cu apă din satul Bulboaca Centru s. Bulboaca,
Anenii Noi
(sectorul Fabrica de vin) r-nul Anenii Noi
Primăria
Alimentarea cu apă a satului Frumoasa, s. Frumoasa, r-nul
57 C 11 073 DL Centru s. Frumoasa,
raionul Călărași Călărași
r-nul Călărași
Alimentarea cu apă a satului Peticeni, Primăria
s. Peticeni, r-nul
58 C 11 176 DL raionul Călărași, extinderea rețelelor de Centru s. Peticeni,
Călărași
apeduct r-nul Călărași
Construcția rețelelor de apeduct Primăria
s. Bravicea, r-nul
59 C 11 481 DL conectate la sonda arteziană Cangea în Centru s. Bravicea,
Călărași
satul Bravicea, raionul Călărași r-nul Călărași
Primăria
s. Răciula, r-nul
60 C 11 509 DL Alimentare cu apă a satului Răciula Centru com. Răciula,
Călărași
r-nul Călărași
Extinderea rețelelor de apeduct în Primăria
s. Bahmut, r-nul
61 C 11 674 DL comuna Bahmut, raionul Călărași, etapa Centru com. Bahmut,
Călărași
II r-nul Călărași
Reabilitarea și modernizarea Primăria
s. Coșernița, r-nul
62 C 11 202 DL apeductului din satul Coșernița, raionul Centru s. Coșernița,
Criuleni
Criuleni r-nul Criuleni
Primăria
Construcția apeductului magistral în s. Jevreni, r-nul
63 C 11 266 DL Centru s. Jevreni,
satul Jevreni, raionul Criuleni Criuleni
r-nul Criuleni
Primăria
Construcția și instalarea a două turnuri s. Zăicana, r-nul
64 C 11 352 DL Centru s. Zăicana,
de apă Criuleni
r-nul Criuleni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
7

1 2 3 4 5 6
Primăria
Construcția stației de pompare cu rețele s. Ișnovăț, r-nul
65 C 11 379 DL Centru s. Ișnovăț,
de canalizare (extindere) Criuleni
r-nul Criuleni
Fântâna Arteziană , sistem de canalizare Primăria
s. Miclești, r-nul
66 C 11 123 DL și stația de epurare din satul Miclești, r- Centru com. Miclești,
Criuleni
nul Criuleni r-nul Criuleni
Dezvoltarea durabilă a primăriei Primăria
or. Criuleni, r-nul
67 C 11 497 DL orașului Criuleni prin alimentarea cu Centru or. Criuleni,
Criuleni
apă a microraionului nr 2 r-nul Criuleni
Renovarea rețelelor magistrale de apă s. Mălăieștii Noi, Primăria com.
68 C 11 535 DL potabilă din satul Mălăieștii Noi, Centru com. Bălăbănești, Bălăbănești,
comuna Bălăbănești, raionul Criuleni r-nul Criuleni r-nul Criuleni
Rețea de evacuare a apelor uzate din s. Porumbeni, Primăria
69 C 11 685 DL satul Porumbeni, comuna Pașcani, Centru com. Pașcani, r-nul com. Pașcani,
raionul Criuleni Criuleni r-nul Criuleni
Primăria
Construcția a două castele de apă în s. Holercani, r-nul
70 C 11 566 DL Centru s. Holercani,
satul Holercani, raionul Dubăsari Dubăsari
r-nul Dubăsari
Construcția rețelelor exterioare de s. Fundul Primăria s.
71 C 11 016 DL alimentare cu apă într-un sector al satul Centru Galbenei, r-nul Fundul Galbenei,
Fundul Galbenei, raionul Hîncești Hîncești r-nul Hâncești
Crearea accesului populației la sistemul Primăria com.
s. Sărata Galbenă,
72 C 11 017 DL de canalizare construit în satul Sărata Centru Sărata Galbenă,
r-nul Hîncești
Galbenă, raionul Hîncești r-nul Hâncești
Construcția rețelelor de aprovizionare Primăria
s. Mingir, r-nul
73 C 11 100 DL cu apă, canalizare și purificare din satul Centru com. Mingir,
Hîncești
Mingir, raionul Hîncești, etapa II r-nul Hîncești
Primăria
Construcția stației de epurare a apelor s. Negrea, r-nul
74 C 11 229 DL Centru s. Negrea,
uzate din satul Negrea, raionul Hîncești Hîncești
r-nul Hîncești
Primăria
s. Ciuciuleni, r-nul
75 C 11 296 DL Aprovizionarea cu apă și sanitație Centru s. Ciuciuleni,
Hîncești
r-nul Hîncești
Primăria
Extinderea sistemului de apeduct în s. Logănești, r-nul
76 C 11 307 DL Centru s. Logănești,
satul Logănești, raionul Hîncești Hîncești
r-nul Hîncești
Primăria
Rețelele de apeduct în localitatea s. Brătuleni, r-nul
77 C 11 350 DL Centru com. Brătuleni,
Brătuleni, raionul Nisporeni Nisporeni
r-nul Hîncești
Primăria
s. Buțeni, r-nul
78 C 11 515 DL Construcția stației de tratare Centru s. Buțeni,
Hîncești
r-nul Hîncești
Primăria
s. Stolniceni, r-nul
79 C 11 606 DL Apă și canalizare Centru s. Stolniceni,
Hîncești
r-nul Hîncești
Primăria
Rețele de canalizare cu stații de epurare s. Văratic. r-nul
80 C 11 550 DL Centru s. Văratic,
din satul Văratic, raionul Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Primăria
Servicii de sanitație de calitate și un or. Ialoveni, r-nul
81 C 11 314 DL Centru or. Ialoveni,
mediu nepoluat mai aproape de Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Primăria
Rețele de canalizare în satul Cigîrleni, s. Cigîrleni, r-nul
82 C 11 714 DL Centru s. Cigîrleni,
raionul Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Primăria
Extinderea sistemului de canalizare a s. Dănceni, r-nul
83 C 11 675 DL Centru s. Dănceni,
satului Dănceni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Instalații de epurare și rețele exterioare s. Bardar, r-nul Primăria
84 C 11 711 DL Centru
de canalizare Ialoveni s. Bardar,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
8

1 2 3 4 5 6
r-nul Ialoveni
Construcția sondei arteziene și rețelelor Primăria
s. Călimănești, r-
85 C 11 088 DL de alimentare cu apă în satul Centru s. Călimănești,
nul Nisporeni
Călimănești, raionul Nisporeni r-nul Nisporeni
Forarea sondei arteziene în scopul
Primăria
aprovizionării cu apă a părții de sud- s. Marinici, r-nul
86 C 11 118 DL Centru com. Marinici,
vest a satului Marinici, raionul Nisporeni
r-nul Nisporeni
Nisporeni
Creșterea ratei de acces și modernizarea Primăria
s. Bălănești, r-nul
87 C 11 122 DL sistemului de apeduct în localitatea Centru com. Bălănești,
Nisporeni
Bălănești, raionul Nisporeni r-nul Nisporeni
Construcția sistemelor interne de Primăria com.
s. Valea-Trestieni,
88 C 11 348 DL aprovizionare cu apă în comuna Valea- Centru Valea-Trestieni,
r-nul Nisporeni
Trestieni, raionul Nisporeni r-nul Nisporeni
Crearea condițiilor de aprovizionare cu Primăria
s. Camencea, com.
89 C 11 188 DL apă a locuitorilor din satul Camencea, Centru com. Donici,
Donici, r-nul Orhei
comuna Donici, raionul Orhei r-nul Orhei
Primăria
Alimentarea cu apă și canalizare în satul s. Chiperceni, r-nul
90 C 11 668 DL Centru com. Chiperceni,
Chiperceni, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Construcția rețelelor de canalizare Primăria
s. Ignăței, r-nul
91 C 11 221 DL magistrale și a stației de epurare în satul Centru s. Ignăței,
Rezina
Ignăței r-nul Rezina
Extinderea rețelelor de alimentare cu Primăria
s. Ghiduleni, r-nul
92 C 11 393 DL apă cu reamplasarea turnului de apă în Centru com. Ghiduleni,
Rezina
comuna Ghiduleni, raionul Rezina r-nul Rezina
s. Horodiște și s.
Forarea sondei arteziene pentru Slobozia- Primăria
93 C 11 486 DL aprovizionarea cu apă a comuna Centru Horodiște, com. com. Horodiște,
Horodiște, raionul Rezina Horodiște, r-nul r-nul Rezina
Rezina
Construcția sondei arteziene și a Primăria
s. Peciște, r-nul
94 C 11 616 DL sistemelor externe de aprovizionare cu Centru s. Peciște,
Rezina
apă în satul Peciște, raionul Rezina r-nul Rezina
Construcția rețelei de aprovizionare cu Primăria com.
s. Climăuții de Jos,
95 C 11 046 DL apă potabilă a satului Climăuții de Jos, Centru Climăuții de Jos,
r-nul Șoldănești
raionul Șoldănești r-nul Șoldănești
Construcția sistemului de alimentare cu Primăria
s. Găuzeni, r-nul
96 C 11 105 DL apă și canalizare în satul Găuzeni, Centru s. Găuzeni,
Șoldănești
raionul Șoldănești r-nul Șoldănești
Construcția sistemului de alimentare cu Primăria
s. Chipeșca, r-nul
97 C 11 108 DL apă și canalizare în satul Chipeșca, Centru s. Chipeșca,
Șoldănești
raionul Șoldănești r-nul Șoldănești
Extinderea sistemului intern de
aprovizionare cu apă potabilă și Primăria com.
s. Cotiujenii Mari,
98 C 11 191 DL sistemului de canalizare în sectorul III Centru Cotiujenii Mari,
r-nul Șoldănești
al satului Cotiujenii Mari, raionul r-nul Șoldănești
Șoldănești
Rețele de apeduct pentru cetățenii Primăria
s. Cobîlea, r-nul
99 C 11 223 DL satului Cobîlea și centrelor de menire Centru s. Cobîlea,
Șoldănești
socială r-nul Șoldănești
Construcția sondei arteziene și rețelelor Primăria
s. Poiana, r-nul
100 C 11 357 DL de alimentare cu apă în satul Poiana, Centru s. Poiana,
Șoldănești
raionul Șoldănești r-nul Șoldănești
Sistemul de alimentare cu apă și Primăria
s. Olișcani, r-nul
101 C 11 360 DL canalizare din satul Olișcani, raionul Centru s. Olișcani,
Șoldănești
Șoldănești r-nul Șoldănești

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
9

1 2 3 4 5 6
Forarea fântânii arteziene și construcția Primăria
s. Șestaci, r-nul
102 C 11 601 DL rețelei de apeduct și canalizare în satul Centru s. Șestaci,
Șoldănești
Șestaci, raionul Șoldănești r-nul Șoldănești
Construcția rețelelor de canalizare pe
Primăria
str. Ștefan cel Mare, cu conectarea la s. Zubrești, r-nul
103 C 11 495 DL Centru s. Zubrești,
rețeaua existentă în satul Zubrești, Strășeni
r-nul Strășeni
raionul Strășeni
Extinderea sistemului de canalizare al s. Sireți, r-nul Primăria s. Sireți,
104 C 13 701 DL Centru
satului Sireți, r-nul Strășeni, etapa I-a Strășeni r-nul Strășeni
s. Pănășești și s.
Primăria
Construcția sistemului de aprovizionare Ciobanca, com.
105 C 11 496 DL Centru com. Pănășești,
cu apă și canalizare în comuna Pănășești Pănășești, r-nul
r-nul Strășeni
Strășeni
Construcția rețelelor de canalizare și a Primăria
s. Romănești, r-nul
106 C 11 650 DL stației de epurare din satul Romănești, Centru s. Romănești,
Strășeni
raionul Strășeni, etapa VI r-nul Strășeni
Alimentarea cu apă, evacuarea și
Primăria
epurarea apelor uzate din satul Lozova, s. Lozova, r-nul
107 C 11 663 DL Centru com. Lozova,
raionul Strășeni (lucrări neîndeplinite, Strășeni
r-nul Strășeni
actualizate)
Primăria
Înlocuirea castelului uzat de apă din s. Ordășei, r-nul
108 C 11 154 DL Centru s. Ordășei,
satul Ordășei, raionul Telenești Telenești
r-nul Telenești
Primăria
Castel de apă situat în raionul Telenești, s. Căzănești, r-nul
109 C 11 321 DL Centru com. Căzănești,
comuna Căzănești, satul Căzănești Telenești
r-nul Telenești
Primăria
Extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești, r-nul
110 C 11 333 DL Centru or. Telenești,
orașul Telenești și satul Mihălașa Telenești
r-nul Telenești
Primăria com.
s. Valea Mare, r-
111 C 11 064 DL Sat modern european Centru Valea Mare,
nul Ungheni
r-nul Ungheni
Primăria com.
Canalizarea satului Suhuluceni, r-nul s. Suhuluceni, r-
112 C 11 138 DL Centru Suhuluceni,
Telenești nul Telenești
r-nul Telenești
Construcția rețelelor de canalizare în Primăria
s. Rădenii Vechi ,
113 C 11 041 DL localitatea Rădenii Vechi, raionul Centru s. Rădenii Vechi,
r-nul Ungheni
Ungheni r-nul Ungheni
Construcția rețelelor de alimentare cu s. Coșeni, s.
Primăria com.
apă a satelor Coșeni, Țîghira, Zăzulenii Țîghira și s.
114 C 11 076 DL Centru Negurenii Vechi,
Vechi, din comuna Negurenii Vechi, Zăzulenii Vechi, r-
Ungheni
raionul Ungheni nul Ungheni
Lucrări de construcție a sistemului de s. Romanovca și Primăria
115 C 11 096 DL apeduct, canalizare și epurare a satului Centru or. Cornești, r-nul or. Cornești,
Romanovca și orașul Cornești Ungheni r-nul Ungheni
Construirea conductei de aducțiune spre Primăria com.
s. Boghenii Vechi,
116 C 11 171 DL satul Boghenii Vechi din comuna Centru Boghenii Noi,
r-nul Ungheni
Boghenii Noi, raionul Ungheni r-nul Ungheni
Extinderea rețelelor de alimentare cu Primăria
s. Frăsinești, r-nul
117 C 11 375 DL apă potabilă în satul Frăsinești, comuna Centru com. Măcărești,
Ungheni
Măcărești, raionul Ungheni r-nul Ungheni
Eficientizarea infrastructurii publice Primăria
mun. Ungheni, r-
118 C 11 471 DL prin extinderea sistemului de canalizare Centru mun. Ungheni,
nul Ungheni
în municipiul Ungheni r-nul Ungheni
Rețele de canalizare pentru localitățile Primăria
s. Tohatin, mun.
119 M 11 303 DL Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de Chișinău com. Tohatin,
Chișinău
pompare regională mun. Chișinău
Extinderea rețelelor de alimentare cu s. Budești, mun. Primăria
120 M 11 351 DL Chișinău
apă și canalizare în sectoarele „B” și Chișinău s. Budești,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
10

1 2 3 4 5 6
„C” din satul Budești, municipiul mun. Chișinău
Chișinău
Rețele de canalizare a străzilor M.
Primăria
Eminescu, Păcii, Sfatul Țării, Dacia din s. Ghidighici, mun.
121 M 11 472 DL Chișinău s. Ghidighici,
satul Ghidighici, sectorul Buiucani, Chișinău
mun. Chișinău
municipiul Chișinău
Construcția sistemului de alimentare cu Primăria
s. Trușeni, mun.
122 M 11 584 DL apă în satul Trușeni, municipiul Chișinău com. Trușeni,
Chișinău
Chișinău (sectorul Vălicica Nouă) mun. Chișinău
Construcția rețelei de apă potabilă din Primăria
or. Durlești, mun.
123 M 11 590 DL str. Tudor Vladimirescu, nr. 114-146 A Chișinău or. Durlești,
Chișinău
din orașul Durlești, municipiul Chișinău mun. Chișinău
Primăria
Sistemul de canalizare și stația de
s. Sadaclia, r-nul s. Sadaclia,
124 S 11 304 DL epurare din satul Sadaclia, raionul Sud
Basarabeasca r-nul
Basarabeasca
Basarabeasca
Construcția sistemelor de alimentare cu
Primăria
apă, de epurare a apei și de canalizare s. Doina, r-nul
125 S 11 057 DL Sud com. Doina,
destinate obiectivelor publice de interes Cahul
r-nul Cahul
local
Construcția sondei arteziene și a Primăria
s. Lopățica, r-nul
126 S 11 192 DL rețelelor de alimentare cu apă din satul Sud s. Lopățica,
Cahul
Lopățica, raionul Cahul r-nul Cahul
Construcția sistemului de alimentare cu Primăria
s. Tătărești, r-nul
127 S 11 222 DL apă potabilă în satul Tătărești, raionul Sud s. Tătărești,
Cahul
Cahul r-nul Cahul
Proiect de forare a sondei exploatabile Primăria com.
s. Tartaul de
128 S 11 358 DL pentru aprovizionarea cu apă a comunei Sud Tartaul de Salcie,
Salcie, r-nul Cahul
Tartaul de Salcie r-nul Cahul
Proiectarea și construcția sistemului de Primăria
s. Baurci-
alimentare cu apă și canalizare în satul s. Baurci-
129 S 11 380 DL Sud Moldoveni, r-nul
Baurci-Moldoveni, raionul Cahul, etapa Moldoveni,
Cahul
II r-nul Cahul
Dezvoltarea infrastructurii locale de
Primăria
utilități și de prestare a serviciilor s. Alexanderfeld,
130 S 11 437 DL Sud s. Alexanderfeld,
publice în satul Alexanderfeld, raionul r-nul Cahul
r-nul Cahul
Cahul
Construcția stației de dezinfectare a
Primăria
apei, castelelor de apă și conectarea la s. Cenac, r-nul
131 S 11 168 DL Sud s. Cenac,
rețeaua existentă de apeduct din satul Cimișlia
r-nul Cimișlia
Cenac, raionul Cimișlia
Reabilitarea și extinderea sistemului de Primăria
or. Căinari, r-nul
132 S 11 015 DL apeduct în orașul Căinari, raionul Sud or. Căinari,
Căușeni
Căușeni, pentru zona I, sector II r-nul Căușeni
Primăria
Extinderea rețelelor de canalizare în s. Coșcalia , r-nul
133 S 11 136 DL Sud s. Coșcalia,
satul Coșcalia, raionul Căușeni Căușeni
r-nul Căușeni
Primăria com.
Construcția stației de epurare în comuna s. Chircăieștii Noi,
134 S 11 204 DL Sud Chircăieștii Noi,
Chircăieștii Noi, raionul Căușeni r-nul Căușeni
r-nul Căușeni
Accesul la apă potabilă de calitate prin Primăria
s. Opaci, r-nul
135 S 11 573 DL extinderea apeductului în satul Opaci, Sud s. Opaci,
Căușeni
raionul Căușeni r-nul Căușeni
Revitalizarea serviciului de canalizare Primăria
s. Zaim, r-nul
136 S 11 576 DL în satul Zaim prin conectarea localității Sud com. Zaim,
Căușeni
la stația de epurare r-nul Căușeni
Asigurarea condițiilor de trai la nivel Primăria
or. Căușeni, r-nul
137 S 11 578 DL orășenesc prin accesibilitatea la Sud or. Căușeni,
Căușeni
sanitația de calitate europeană r-nul Căușeni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
11

1 2 3 4 5 6
Construcția rețelei de apeduct (L=2,5
s. Dimitrova, s. Primăria
km) și a turnului de apă în satul
138 S 11 038 DL Sud Cîietu, r-nul com. Cîietu,
Dimitrova, comuna Cîietu, raionul
Cantemir r-nul Cantemir
Cantemir
Construcția rețelelor de canalizare și a Primăria
or. Cantemir, r-nul
139 S 11 177 DL stației de pompare în sectorul 104 din Sud or. Cantemir,
Cantemir
orașul Cantemir r-nul Cantemir
Primăria
Construcția stației de epurare din satul s. Cociulia, r-nul
140 S 11 294 DL Sud s. Cociulia,
Cociulia, raionul Cantemir Cantemir
r-nul Cantemir
s. Ciobalaccia și s.
Construcția rețelelor exterioare de Primăria com.
Victorovca, com.
141 S 11 630 DL alimentare cu apă, etapa II și turnul în Sud Ciobalaccia,
Ciobalaccia, r-nul
satele Ciobalaccia și Victorovca r-nul Cantemir
Cantemir
Construcția rețelelor de canalizare și a Primăria
s. Ceadîr, r-nul
142 S 11 037 DL stației de epurare a satul Ceadîr, raionul Sud s. Ceadîr,
Leova
Leova r-nul Leova
s. Seliște, s. Primăria
Construcția rețelelor de canalizare în
143 S 11 044 DL Sud Cazangic, r-nul com. Cazangic,
satul Seliște, raionul Leova
Leova r-nul Leova
Extinderea apeductului magistral Sarata
Nouă – Sărăteni, cu conectarea s. Sărățica Nouă și
Primăria com.
localităților: Cîmpul Drept și Sărățica s. Cîmpul Drept,
144 S 11 546 DL Sud Sărățica Nouă,
Nouă în raionul Leova, etapa II și com. Sărățica
r-nul Leova
construcția rețelelor de apeduct din Nouă, r-nul Leova
satul Cîmpul Drept, raionul Leova
Extinderea rețelelor de apeduct și
Primăria
renovarea sondelor arteziene existente
s. Ermoclia, r-nul s. Ermoclia,
145 S 11 124 DL cu numărul cadastral 8519316.066 și Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
8519316.067 din satul Ermoclia,
Vodă
raionul Ștefan Vodă
Primăria
Îmbunătățirea sistemului de alimentare
s. Volintiri, r-nul s. Volintiri,
146 S 11 243 DL cu apă potabilă în satul Volintiri, Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
raionul Ștefan Vodă
Vodă
Finalizarea lucrărilor de construcție a Primăria
infrastructurii tehnico-edilitare locale s. Feștelița, r-nul s. Feștelița,
147 S 11 184 DL Sud
de canalizare și stația de epurare în s. Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Feștelița, r-nul Ștefan Vodă Vodă
Extinderea rețelelor de apeduct din satul s. Hagichioi, com. Primăria com.
148 S 11 161 DL Hagichioi, comuna Albota de Jos, Sud Albota de Jos, r- Albota de Jos,
raionul Taraclia nul Taraclia r-nul Taraclia
s. Sofievca și s.
Construcția sistemei de alimentare cu Primăria com.
Roșița, com.
149 S 11 692 DL apă în satele Sofievca și Roșița, comuna Sud Albota de Sus,
Albota de Sus, r-
Albota de Sus, raionul Taraclia r-nul Taraclia
nul Taraclia
Primăria com.
s. Congazcicul de
Alimentarea cu apă și canalizare a UTA Congazcicul de
150 G 11 079 DL Sus, UTA
comunei Congazcicul de Sus Găgăuzia Sus,
Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Primăria
Asigurarea accesului la apă portabilă de UTA s. Bugeac, UTA
151 G 11 094 DL s. Bugeac,
calitate pentru cetățenii satului Bugeac Găgăuzia Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Primăria
Modernizarea sistemului de alimentare UTA s. Chiriet-Lunga,
152 G 11 431 DL s. Chiriet-Lunga,
cu apă în satul Chiriet-Lunga Găgăuzia UTA Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
12

1 2 3 4 5 6
Iluminat stradal modern în satul Criva, s. Criva, r-nul Primăria s. Criva,
153 N 12 237 DL Nord
raionul Briceni Briceni r-nul Briceni
Primăria
Extinderea rețelei de iluminat stradal în s. Chetrosu, r-nul
154 N 12 305 DL Nord s. Chetrosu,
satul Chetrosu, raionul Drochia Drochia
r-nul Drochia
s. Albinețul Vechi,
s. Albinețul Nou și
Renovarea și extinderea rețelei de Primăria com.
s. Rediul de Jos,
155 N 12 173 DL iluminat stradal din comuna Albinețul Nord Albinețul Vechi,
com. Albinețul
Vechi, Fălești r-nul Fălești
Vechi, r-nul
Fălești
Primăria
Extinderea sistemului de iluminat s. Risipeni, r-nul
156 N 12 551 DL Nord com. Risipeni,
stradal în com Risipeni Fălești
r-nul Fălești
Primăria
Iluminare stradală eficientă în satul s. Izvoare, r-nul
157 N 12 567 DL Nord s. Izvoare,
Izvoare, raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Primăria
Extinderea iluminatului public stradal s. Musteața, r-nul
158 N 12 596 DL Nord s. Musteața,
în satul Musteața, raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Construcția sistemului de iluminat Primăria
s. Pîrlița, r-nul
159 N 12 647 DL public stradal al satului Pîrlița, raionul Nord s. Pîrlița,
Fălești
Fălești r-nul Fălești
Asigurarea unui mediu de viață sigur și s. Cuhureștii de Jos
Primăria com.
confortabil în comuna Cuhureștii de și s. Țipordei, com.
160 N 12 409 DL Nord Cuhureștii de
Jos, raionul Florești, prin extinderea Cuhureștii de Jos,
Jos, r-nul Florești
rețelei de iluminat stradal r-nul Florești
Restabilirea și modernizarea sistemului Primăria
s. Băhrinești, r-nul
161 N 12 516 DL de iluminat stradal în satul Băhrinești, Nord s. Băhrinești,
Florești
raionul Florești r-nul Florești
Primăria
Instalarea sistemului de iluminare s. Cuhnești, r-nul
162 N 12 512 DL Nord com. Cuhnești,
stradală eficientă în comuna Cuhnești Glodeni
r-nul Glodeni
Primăria
Procurarea separată și instalarea s. Sauca, r-nul
163 N 12 387 DL Nord s. Sauca,
corpurilor de iluminat stradal Ocnița
r-nul Ocnița
Alimentarea cu energie electrică a Primăria
s. Clocușna, r-nul
164 N 12 627 DL iluminatului stradal exterior în satul Nord s. Clocușna,
Ocnița
Clocușna, raionul Ocnița r-nul Ocnița
Asigurarea securității populației prin Primăria
s. Hiliuți, r-nul
165 N 12 396 DL instalarea corpurilor de iluminat stradal Nord s. Hiliuți,
Rîșcani
în satul Hiliuți r-nul Rîșcani
Primăria
Sistem de iluminat public modern în s. Ocolina, r-nul
166 N 12 189 DL Nord com. Ocolina,
comuna Ocolina, raionul Soroca Soroca
r-nul Soroca
s. Schineni, com. Primăria
Instalarea sistemului de iluminat stradal
167 N 12 417 DL Nord Schineni, r-nul com. Schineni,
în satul Schineni, raionul Soroca
Soroca r-nul Soroca
Instalarea rețelelor de iluminare stradală
pe străzile I. Cebanu, Cebotarenilor, A.
Primăria
Milenti, Drumul Holmului, Miorița, s. Vasilcău, r-nul
168 N 12 530 DL Nord com. Vasilcău,
Stîncii, V. Apostol, M. Kogălniceanu, Soroca
r-nul Soroca
Trandafirilor din satul Vasilcău, raionul
Soroca
Primăria
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Iarova, r-nul
169 N 12 558 DL Nord com. Iarova,
comuna Iarova, raionul Soroca Soroca
r-nul Soroca

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
13

1 2 3 4 5 6
s. Rublenița și s.
Renovarea și extinderea rețelei de Primăria
Rublenița Nouă,
170 N 12 677 DL iluminat stradal din comuna Rublenița, Nord com. Rublenița,
com Rublenița, r-
raionul Soroca r-nul Soroca
nul Soroca
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Voloave, com. Primăria
171 N 12 703 DL satul Voloave, comuna Parcani, raionul Nord Parcani, r-nul com. Parcani,
Soroca Soroca r-nul Soroca
RMSI- Restabilirea și modernizarea Primăria
s. Hîrbovăț, r-nul
172 C 12 397 DL sistemului de iluminat stradal - etapa Centru s. Hîrbovăț,
Anenii Noi
finală r-nul Anenii Noi
Reabilitarea iluminatului stradal pe
traseul G109, ce unește localitățile s. Speia, r-nul Primăria s. Speia,
173 C 12 608 DL Centru
Speia, Șerpeni, Delacău, Puhăceni, Anenii Noi r-nul Anenii Noi
amplasate în zona de securitate
Sporirea gradului de acoperire a Primăria
s. Calfa, r-nul
174 C 12 633 DL străzilor cu iluminat stradal modern în Centru com. Calfa,
Anenii Noi
comuna Calfa, raionul Anenii Noi r-nul Anenii Noi
Primăria
Construcția rețelelor de iluminat stradal com. Șișcani, r-nul
175 C 12 117 DL Centru com. Șișcani,
în comuna Șișcani, raionul Nisporeni Nisporeni
r-nul Nisporeni
Extinderea serviciilor locale de bază Primăria
s. Ciorești, r-nul
176 C 12 207 DL pentru populația comunei Ciorești, Centru com. Ciorești,
Nisporeni
raionul Nisporeni r-nul Nisporeni
Sporirea gradului de acoperire a Primăria
s. Lipceni, r-nul
177 C 12 052 DL străzilor cu iluminat stradal modern în Centru s. Lipceni,
Rezina
localitatea Lipceni, raionul Rezina r-nul Rezina
Primăria
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Păpăuți, r-nul
178 C 12 345 DL Centru s. Păpăuți,
satul Păpăuți, raionul Rezina Rezina
r-nul Rezina
s. Dobrușa, s.
Recești și s. Primăria
Iluminat stradal în comuna Dobrușa,
179 C 12 165 DL Centru Zahorna, com. com. Dobrușa,
raionul Șoldănești
Dobrușa, r-nul r-nul Șoldănești
Șoldănești
Primăria
s. Dolna, r-nul
180 C 12 682 DL Lucrări de montare a felinarelor stradale Centru s. Dolna,
Strășeni
r-nul Strășeni
Restabilirea și extinderea iluminatului Primăria
s. Bănești, r-nul
181 C 12 048 DL stradal din comuna Bănești, raionul Centru com. Bănești,
Telenești
Telenești r-nul Telenești
Primăria
Construcția iluminatului public stradal s. Mîndrești, r-nul
182 C 12 317 DL Centru com. Mîndrești,
în satul Mîndrești, raionul Telenești Telenești
r-nul Telenești
Primăria
Creșterea gradului de acoperire a
s. Brînzenii Noi, r- com. Brînzenii
183 C 12 587 DL străzilor cu iluminat stradal în comuna Centru
nul Telenești Noi,
Brînzenii Noi, raionul Telenești
r-nul Telenești
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Florițoaia Primăria com.
184 C 12 080 DL comuna Florițoaia Veche, raionul Centru Veche, r-nul Florițoaia Veche,
Ungheni Ungheni r-nul Ungheni
s. Zagarancea și s. Primăria
Extinderea și modernizarea
Semeni, com. com.
185 C 12 408 DL iluminatului public în satele Zagarancea Centru
Zagarancea, r-nul Zagarancea, r-nul
și Semeni
Ungheni Ungheni
Montarea rețelelor electrice exterioare s. Hîrcești și s.
Primăria
pentru iluminarea străzilor din satele Drujba, com.
186 C 12 528 DL Centru com. Hîrcești,
Hîrcești și Drujba, comuna Hîrcești, Hîrcești, r-nul
r-nul Ungheni
raionul Ungheni Ungheni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
14

1 2 3 4 5 6
Extinderea sistemului de iluminat Primăria
s. Selemet, r-nul
187 S 12 164 DL public stradal în satul Selemet, raionul Sud s. Selemet,
Cimișlia
Cimișlia r-nul Cimișlia
s. Albina, s. Fetița
Modernizarea rețelei de iluminat public Primăria
și s. Mereni, com.
188 S 12 347 DL stradal în comuna Albina, raionul Sud com. Albina,
Albina, r-nul
Cimișlia r-nul Cimișlia
Cimișlia
Primăria
Modernizarea iluminatului stradal în s. Javgur, r-nul
189 S 12 659 DL Sud com. Javgur,
comuna Javgur, raionul Cimișlia Cimișlia
r-nul Cimișlia
Modernizarea sistemului de iluminat Primăria
s. Ursoaia, r-nul
190 S 12 120 DL public stradal pe str. Ștefan cel Mare și Sud com. Ursoaia,
Căușeni
Sfânt din satul Ursoaia, raionul Căușeni r-nul Căușeni
Primăria
Eficiența energetică pentru iluminarea s. Lingura, r-nul
191 S 12 475 DL Sud com. Lingura,
publică Cantemir
r-nul Cantemir
Primăria
Instalarea rețelei de iluminare stradală s. Borogani, r-nul
192 S 12 268 DL Sud s. Borogani,
în satul Borogani, raionul Leova Leova
r-nul Leova
Primăria
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Cupcui, r-nul
193 S 12 331 DL Sud s. Cupcui,
satul Cupcui, raionul Leova Leova
r-nul Leova
Primăria
Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, r- s. Carahasani,
194 S 12 354 DL Sud
satul Carahasani nul Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Vodă
Primăria
Restabilirea și modernizarea sistemului
s. Copceac, r-nul s. Copceac,
195 S 12 389 DL de iluminat stradal în satul Copceac, Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
raionul Ștefan Vodă
Vodă
Măsura 1.3 Elaborarea planurilor urbanistice generale
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Grimăncăuți, r-
196 N 13 230 DL pentru satul Grimăncăuți, raionul Nord s. Grimăncăuți,
nul Briceni
Briceni r-nul Briceni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Colicăuți, r-nul
197 N 13 311 DL pentru comuna Colicăuți, raionul Nord com. Colicăuți,
Briceni
Briceni r-nul Briceni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General or. Cupcini, r-nul
198 N 13 245 DL Nord or. Cupcini,
pentru orașul Cupcini, raionul Edineț Edineț
r-nul Edineț
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Rădoaia, r-nul
199 N 13 261 DL Nord s. Rădoaia,
pentru satul Rădoaia, raionul Sîngerei Sîngerei
r-nul Sîngerei
Dezvoltarea satului Rudi prin
s. Rudi, r-nul Primăria s. Rudi,
200 N 13 521 DL asigurarea îmbunătățirii serviciilor Nord
Soroca r-nul Soroca
publice și protecția mediului
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Elizaveta, mun.
201 N 13 583 DL Nord s. Elizaveta,
al satului Elizaveta Bălți
mun. Bălți
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Hoginești, r-nul
202 C 13 027 DL Centru s. Hoginești,
pentru satul Hoginești, raionul Călărași Călărași
r-nul Călărași
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Onișcani, r-nul
203 C 13 063 DL pentru comuna Onișcani, raionul Centru com. Onișcani,
Călărași
Călărași r-nul Călărași
Dezvoltarea durabilă a localității. Primăria
s. Rîșcova, r-nul
204 C 13 144 DL Actualizarea Planului de Amenajare a Centru s. Rîșcova,
Criuleni
Teritoriului localității și elaborarea r-nul Criuleni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
15

1 2 3 4 5 6
Planului Urbanistic General al satului
Rîșcova, raionul Criuleni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Bălțata, r-nul
205 C 13 169 DL Centru com. Bălțata,
pentru comuna Bălțata, raionul Criuleni Criuleni
r-nul Criuleni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Gangura, r-nul
206 C 13 086 DL pentru comuna Gangura, raionul Centru com Gangura,
Ialoveni
Ialoveni r-nul Ialoveni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Horodca, r-nul
207 C 13 092 DL Centru s. Horodca,
pentru satul Horodca, raionul Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Zîmbreni, r-nul
208 C 13 247 DL pentru comuna Zîmbreni, raionul Centru com. Zîmbreni,
Ialoveni
Ialoveni r-nul Ialoveni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Seliște, r-nul
209 C 13 289 DL pentru comuna Seliște, raionul Centru com. Seliște,
Nisporeni
Nisporeni r-nul Nisporeni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Teleșeu, r-nul
210 C 13 143 DL Centru s. Teleșeu,
pentru satul Teleșeu, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Isacova, r-nul
211 C 13 216 DL Centru s. Isacova,
pentru satul Isacova, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Întocmirea Planului Urbanistic General Primăria
s. Dolinnoe, r-nul
212 C 13 217 DL pentru comuna Dolinnoe, raionul Centru com. Dolinnoe,
Criuleni
Criuleni r-nul Criuleni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Ciocîlteni, r-nul
213 C 13 265 DL Centru com. Ciocîlteni,
pentru comuna Ciocîlteni, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Step-Soci, r-nul
214 C 13 277 DL Centru com. Step-Soci,
pentru satul Step-Soci Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Bulăiești, r-nul
215 C 13 278 DL Centru s. Bulăiești,
pentru satul Bulăiești, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Zorile, r-nul
216 C 13 281 DL Centru com. Zorile,
pentru comuna Zorile, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Sămănanca, r-
217 C 13 285 DL Centru s. Sămănanca,
pentru satul Sămănanca, raionul Orhei nul Orhei
r-nul Orhei
Primăria
s. Neculăieuca, r-
218 C 13 687 DL Elaborarea Planului Urbanistic General Centru s. Neculăieuca,
nul Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Bolohan, r-nul
219 C 13 689 DL Centru s. Bolohan,
pentru satul Bolohan Orhei
r-nul Orhei
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Negrești, r-nul
220 C 13 081 DL Centru s. Negrești,
pentru satul Negrești, raionul Strășeni Strășeni
r-nul Strășeni
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Onești, r-nul
221 C 13 251 DL Centru s. Onești,
pentru satul Onești, raionul Strășeni Strășeni
r-nul Strășeni
Primăria
Planul Urbanistic General pentru satul s. Voinova, r-nul
222 C 13 297 DL Centru s. Voinova,
Voinova, raionul Strășeni Strășeni
r-nul Strășeni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Codrul Nou, r-
223 C 13 162 DL pentru satul Codrul Nou, raionul Centru s. Codrul Nou,
nul Telenești
Telenești r-nul Telenești

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
16

1 2 3 4 5 6
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Leușeni, r-nul
224 C 13 636 DL Centru s. Leușeni,
pentru satul Leușeni, raionul Telenești Telenești
r-nul Telenești
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Mănoilești, r-nul
225 C 13 205 DL pentru comuna Mănoilești, raionul Centru com. Mănoilești,
Ungheni
Ungheni r-nul Ungheni,
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Cruzești, mun.
226 M 13 315 DL Chișinău com. Cruzești,
pentru comuna Cruzești Chișinău
mun. Chișinău
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General
s. Larga Nouă, r- com. Larga
227 S 13 155 DL pentru comuna Larga Nouă, raionul Sud
nul Cahul Nouă,
Cahul
r-nul Cahul
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Suric, r-nul Primăria s. Suric,
228 S 13 456 DL Sud
pentru satul Suric, raionul Cimișlia Cimișlia r-nul Cimișlia
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria
s. Taraclia, r-nul
229 S 13 432 DL de generație nouă pentru satul Taraclia, Sud s. Taraclia,
Căușeni
raionul Căușeni r-nul Căușeni
Elaborarea Planului Urbanistic General Primăria com.
s. Sărata Nouă, r-
230 S 13 526 DL pentru comuna Sărata Nouă, raionul Sud Sărata Nouă,
nul Leova
Leova r-nul Leova
Primăria
Elaborarea Planului Urbanistic General s. Tigheci, r-nul
231 S 13 565 DL Sud com. Tigheci,
pentru comuna Tigheci Leova
r-nul Leova

Domeniul de intervenție 2. CONSTRUCȚIA ȘI RENOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a
eficienței energetice
(creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Procurarea mobilierului pentru Primăria
s. Cotiujeni, r-nul
232 N 21 644 DL Gimnaziul din satul Cotiujeni, raionul Nord s. Cotiujeni,
Briceni
Briceni r-nul Briceni
Renovarea capitală și dotarea Grădiniței Primăria
s. Corbu, r-nul
233 N 21 473 DL de copii „Andrieș” din satul Corbu, Nord s. Corbu,
Dondușeni
raionul Dondușeni r-nul Dondușeni
Primăria
Reparația capitală a acoperișului IP s. Șuri, r-nul
234 N 21 062 DL Nord com. Șuri,
Gimnaziul „Viorel Ciobanu” Drochia
r-nul Drochia
Reparația capitală a acoperișului IP Primăria
s. Mîndîc, r-nul
235 N 21 539 DL Gimnaziul satului Mîndîc, raionul Nord s. Mîndîc,
Drochia
Drochia r-nul Drochia
Reconstrucția acoperișului șarpant la Primăria
s. Dominteni, r-nul
236 N 21 542 DL Grădinița Nr. 1 „Viorica”, satul Nord s. Dominteni,
Drochia
Dominteni, raionul Drochia r-nul Drochia
Dotarea cu mobilier și tehnologii Primăria
s. Maramonovca,
237 N 21 715 DL moderne a instituțiilor educaționale din Nord s. Maramonovca,
r-nul Drochia
satul Maramonovca r-nul Drochia
Lucrări de renovare a clădirii Primăria
s. Lopatnic, r-nul
238 N 21 029 DL Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Nord s. Lopatnic,
Edineț
Edineț r-nul Edineț
Lucrări de renovare exterioare și
Primăria
interioare pentru clădirea Centrului s. Terebna, r-nul
239 N 21 132 DL Nord s. Terebna,
cultural pentru tineret din satul Terebna, Edineț
r-nul Edineț
raionul Edineț
Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic Primăria
s. Gordinești, r-nul
240 N 21 335 DL din satul Gordinești cu mobilier și a Nord s. Gordinești,
Edineț
unei săli multimedia r-nul Edineț

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
17

1 2 3 4 5 6
Primăria
Amenajarea teritoriului aferent al s. Hlinaia, r-nul
241 N 21 508 DL Nord s. Hlinaia,
Grădiniței-creșă „Albinuța” Edineț
r-nul Edineț
Modernizarea sistemului electric intern Primăria
s. Ișcălău, r-nul
242 N 21 342 DL la grădinița de copii din satul Ișcălău, Nord com. Ișcălău,
Fălești
raionul Fălești r-nul Fălești
Primăria
Termoizolarea fațadei la Grădinița de s. Ilenuța, r-nul
243 N 21 430 DL Nord s. Ilenuța,
copii din satul Ilenuța, raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Renovarea Grădiniței de copii Primăria
s. Vertiujeni, r-nul
244 N 21 034 DL „Alunelul” din satul Vertiujeni, raionul Nord s. Vertiujeni,
Florești
Florești r-nul Florești
Primăria
Reparația sălii sportive, blocul „B” la
s. Vărvăreuca, r- com.
245 N 21 116 DL Gimnaziul din comuna Vărvăreuca, Nord
nul Florești Vărvăreuca, r-nul
raionul Florești
Florești
Reconstrucția unui bloc de studiu al
Primăria
Gimnaziului, cu schimbarea destinației s. Cunicea, r-nul
246 N 21 513 DL Nord s. Cunicea,
în Grădinița de copii, satul Cunicea, Florești
r-nul Florești
raionul Florești
Crearea accesului la educație timpurie
prin reabilitare, modernizare și Primăria
s. Domulgeni, r-
247 N 21 227 DL reconstrucția Grădiniței de copii din Nord s. Domulgeni,
nul Florești
satul Domulgeni - „Investim în viitorul r-nul Florești
tău”
Energie verde și eficiență energetică la Primăria
s. Izvoare, r-nul
248 N 21 257 DL Gimnaziul din satul Izvoare, raionul Nord com. Izvoare,
Florești
Florești r-nul Florești
Renovarea termică a edificiului Primăria
s. Trifănești, r-nul
249 N 21 403 DL Gimnaziu-grădiniță din satul Trifănești, Nord com. Trifănești,
Florești
raionul Florești r-nul Florești
Primăria
s. Cuhureștii de com Cuhureștii
250 N 21 420 DL Școala mea de vis Nord
Sus, r-nul Florești de Sus,
r-nul Florești
Reconstrucția acoperișului la instituția Primăria
s. Mărculești, r-nul
251 N 21 525 DL de educație timpurie „Guguță”, satul Nord s. Mărculești,
Florești
Mărculești, raionul Florești r-nul Florești
Lucrări de reparație a instituției de Primăria
s. Cobani, r-nul
252 N 21 097 DL educație timpurie din satul Cobani, Nord s. Cobani,
Glodeni
raionul Glodeni r-nul Glodeni
Reconstrucția acoperișului la Primăria
s. Limbenii Noi, r-
253 N 21 193 DL Gimnaziul satului Limbenii Noi, Nord s. Limbenii Noi,
nul Glodeni
raionul Glodeni r-nul Glodeni
Lucrări de reparație capitală și dotarea Primăria
s. Ciuciulea, r-nul
254 N 21 554 DL cantinei Gimnaziului satului Ciuciulea, Nord s. Ciuciulea,
Glodeni
raionul Glodeni r-nul Glodeni
Primăria
Construim viitorul comunității, s. Balatina, r-nul
255 N 21 361 DL Nord com. Balatina,
începând cu școala Glodeni
r-nul Glodeni
Lucrări de renovare și dotări la instituția Primăria
or. Glodeni, r-nul
256 N 21 426 DL de educație timpurie Grădinița nr.5 din Nord or. Glodeni,
Glodeni
orașul Glodeni r-nul Glodeni
Reparația capitală/curentă a
Primăria
acoperișului și amenajarea teritoriului la s. Sturzovca, r-nul
257 N 21 446 DL Nord s. Sturzovca,
instituția publică din satul Sturzovca, Glodeni
r-nul Glodeni
raionul Glodeni
Reparația cantinei Gimnaziului din s. Dușmani, r-nul Primăria
258 N 21 614 DL Nord
satul Dușmani, raionul Glodeni Glodeni s. Dușmani,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
18

1 2 3 4 5 6
r-nul Glodeni
Resistematizarea și reparația etajului 1 Primăria
al Gimnaziului pentru Grădinița de s. Fundurii Vechi, s. Fundurii
259 N 21 632 DL Nord
copii din satul Fundurii Vechi, raionul r-nul Glodeni Vechi,
Glodeni r-nul Glodeni
Blocul sanitar pentru elevi în cadrul Primăria
s. Dîngeni, r-nul
260 N 21 382 DL Gimnaziului, satul Dîngeni, raionul Nord s. Dîngeni,
Ocnița
Ocnița r-nul Ocnița
Primăria
Construcția anexei Grădiniței de copii s. Aluniș, r-nul
261 N 21 084 DL Nord s. Aluniș,
din satul Aluniș, raionul Rîșcani Rîșcani
r-nul Rîșcani
Implementarea măsurilor de eficiență
Primăria
energetică a clădirii IP Liceul Teoretic s. Recea, r-nul
262 N 21 279 DL Nord com. Recea,
„Recea” din satul Recea, raionul Rîșcani
r-nul Rîșcani
Rîșcani
Primăria
Dotarea și modernizarea Casei de s. Cotiujenii Mici, com. Cotiujenii
263 N 21 256 DL Nord
cultură din satul Cotiujenii Mici r-nul Sîngerei Mici,
r-nul Sîngerei
Reconstrucția acoperișului clădirii Primăria
Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din s. Iezărenii Vechi, com. Iezărenii
264 N 21 704 DL Nord
comuna Iezărenii Vechi, raionul r-nul Sîngerei Vechi,
Sîngerei r-nul Sîngerei
Reconstrucția acoperișului pe șarpanta
Primăria
din lemn în patru pante și învelitori din s. Vărăncău r-nul
265 N 21 589 DL Nord com. Vărăncău,
țiglă metalică al IP Gimnaziul din satul Soroca
r-nul Soroca
Vărăncău, raionul Soroca
Reparația capitală a acoperișului clădirii Primăria
s. Hristici, r-nul
266 N 21 095 DL Grădiniței de copii din satul Hristici, Nord s. Hristici,
Soroca
raionul Soroca r-nul Soroca
Condiții mai bune pentru copii de vârstă
Primăria
preșcolară din instituția de educație mun. Soroca, r-nul
267 N 21 356 DL Nord mun. Soroca,
timpurie nr.5 „Andrieș”, municipiul Soroca
r-nul Soroca
Soroca
Construcția acoperișului și
Primăria
termoizolarea fațadelor Grădiniței s. Chetrosu, r-nul
268 C 21 490 DL Centru com. Chetrosu,
„Prichindel” din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi
r-nul Anenii Noi
Anenii Noi
Construirea unui bloc nou de Primăria
s. Merenii Noi, r-
269 C 21 594 DL învățământ pentru educația timpurie în Centru s. Merenii Noi,
nul Anenii Noi
satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi r-nul Anenii Noi
Renovarea clădirii și dotarea instituției Primăria
s. Hîrjauca, r-nul
270 C 21 011 DL de educație timpurie „Povestea” din Centru com. Hîrjauca,
Călărași
satul Hîrjauca, raionul Călărași r-nul Călărași
Reparația capitală a acoperișului de tip
Primăria
șarpant în două pante și termoizolarea s. Țibirica, r-nul
271 C 21 121 DL Centru com. Țibirica,
fațadelor clădirii Bibliotecii din satul Călărași
r-nul Călărași
Țibirica, raionul Călărași
Primăria
Reparația capitală a clădirii Primăriei s. Dereneu, r-nul
272 C 21 254 DL Centru com. Dereneu,
comunei Dereneu, raionul Călărași Călărași
r-nul Călărași
Reparația rețelelor interioare de Primăria
electricitate la Grădinița de copii din s. Hîrtopul Mare, com. Hîrtopul
273 C 21 252 DL Centru
comuna Hîrtopul Mare, raionul r-nul Criuleni Mare,
Criuleni. r-nul Criuleni
Primăria
Reparația blocului „A” la Grădinița de
s. Dubăsarii Vechi, s. Dubăsarii
274 C 21 385 DL copii „Romanița” din satul Dubăsarii Centru
r-nul Criuleni Vechi,
Vechi, raionul Criuleni
r-nul Criuleni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
19

1 2 3 4 5 6
Reparația și dotarea Grădiniței din satul Primăria
s. Mașcăuți, r-nul
275 C 21 485 DL Mașcăuți, raionul Criuleni, în vederea Centru s. Mașcăuți,
Criuleni
deschiderii unei grupe de creșă r-nul Criuleni
Primăria
Dotarea cu echipamente, utilaje și s. Hrușova, r-nul
276 C 21 631 DL Centru com. Hrușova,
mobilier a instituțiilor educaționale Criuleni
r-nul Criuleni
Îmbunătățirea serviciului public de
educație preșcolară prin sporirea Primăria
s. Coșnița, r-nul
277 C 21 272 DL capacităților de instituționalizare a Centru com. Coșnița,
Dubăsari
copiilor din satul Coșnița, raionul r-nul Dubăsari
Dubăsari
Asigurarea accesului locuitorilor la
Primăria
servicii publice calitative prin s. Lăpușna, r-nul
278 C 21 240 DL Centru com. Lăpușna,
construcția clădirii Primăriei în comuna Hîncești
r-nul Hîncești
Lăpușna, raionul Hîncești
Reparația capitală a acoperișului Primăria
s. Bălceana, r-nul
279 C 21 424 DL Grădiniței de copii din satul Bălceana, Centru s. Bălceana,
Hîncești
raionul Hîncești r-nul Hîncești
Îmbunătățirea procesului educațional in Primăria
or. Hîncești, r-nul
280 C 21 463 DL cadrul instituției de educație timpurie Centru mun. Hîncești,
Hîncești
nr. 4 „Andrieș” r-nul Hîncești
Reparația clădirii instituției instructiv Primăria
s. Cioara, r-nul
281 C 21 491 DL educaționale din satul Cioara, raionul Centru s. Cioara,
Hîncești
Hîncești r-nul Hîncești
Lucrări de reparație capitală a Primăria
s. Caracui, r-nul
282 C 21 669 DL Grădiniței din satul Caracui, raionul Centru s. Caracui,
Hîncești
Hîncești r-nul Hîncești
Reconstrucția acoperișului,
Primăria
termoizolarea fațadei și amenajarea s. Cărbuna, r-nul
283 C 21 295 DL Centru s. Cărbuna,
accesului Primăriei din satul Cărbuna, Ialoveni
r-nul Ialoveni
raionul Ialoveni
Primăria
Renovarea capitală a clădirii Primăriei s. Răzeni, r-nul
284 C 21 286 DL Centru com Răzeni,
comunei Răzeni, raionul Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Reconstrucția clădirii cu numărul
cadastral 5526203420,01 pentru
amplasarea unui Centru zonal de Primăria
s. Puhoi, r-nul
285 C 21 410 DL asistență medicală urgentă Centru s. Puhoi,
Ialoveni
prespitalicească la nivelul I și a r-nul Ialoveni
Centrului medical de zi de reabilitare la
nivelul II.
Primăria
Reconstrucția acoperișului și reparația s. Suruceni, r-nul
286 C 21 519 DL Centru s. Suruceni,
capitală a Casei de cultură Ialoveni
r-nul Ialoveni
Reparația capitală a cantinei și a sălii de Primăria
sport a Liceului Teoretic „Mihail s. Mileștii Mici, r- com. Mileștii
287 C 21 536 DL Centru
Bîrcă,” din satul Mileștii Mici, raionul nul Ialoveni Mici,
Ialoveni r-nul Ialoveni
Eficientizarea energetică a edificiului
s. Ulmu, r-nul Primăria s. Ulmu,
288 C 21 640 DL Gimnaziului „Mihai Eminescu” din Centru
Ialoveni r-nul Ialoveni
satul Ulmu, raionul Ialoveni
Reparația capitală a Grădiniței de copii Primăria
s. Vărzărești, r-nul
289 C 21 384 DL „Albinuța” din satul Vărzărești, raionul Centru com. Vărzărești,
Nisporeni
Nisporeni, etapa I r-nul Nisporeni
Dotarea terenului de sport și a sălii Primăria
s. Bărboieni, r-nul
290 C 21 679 DL multifuncționale a Grădiniței „Raza” cu Centru s. Bărboieni,
Nisporeni
echipament și inventar sportiv r-nul Nisporeni

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
20

1 2 3 4 5 6
Renovarea acoperișului la blocul Primăria
s. Peresecina, r-nul
291 C 21 225 DL Liceului „A. Donici” din satul Centru s. Peresecina,
Orhei
Peresecina r-nul Orhei
Primăria
s. Morozeni, r-nul
292 C 21 269 DL Accesul la o educație în siguranță Centru com. Morozeni,
Orhei
r-nul Orhei
Primăria
s. Mîrzești, r-nul
293 C 21 274 DL Reconstrucția instituțiilor educaționale Centru com. Mîrzești,
Orhei
r-nul Orhei
Reparația capitală a acoperișului Primăria
s. Ivancea, r-nul
294 C 21 328 DL blocului de gospodărie a Grădiniței de Centru com. Ivancea,
Orhei
copii din satul Ivancea, raionul Orhei r-nul Orhei
Primăria
Schimbarea acoperișului la Gimnaziul s. Trebujeni, r-nul
295 C 21 390 DL Centru com. Trebujeni,
din satul Trebujeni, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
mun. Orhei, r-nul
296 C 21 492 DL Proiect de dezvoltare locală Centru mun. Orhei,
Orhei
r-nul Orhei
Condiții decente, asigurate pentru Primăria
s. Clișova, r-nul,
297 C 21 571 DL cetățeni în clădirile publice ale satului Centru s. Clișova,
Orhei
Clișova r-nul Orhei
Alimentarea cu energie electrică,
echipament electric de forță, iluminatul Primăria
s. Cuizăuca, r-nul
298 C 21 005 DL electric interior al Liceului Teoretic Centru s. Cuizăuca,
Rezina
„Ion Creangă” din satul Cuizăuca, r-nul Rezina
raionul Rezina
s. Țahnăuți, com. Primăria
Renovarea Grădiniței „Ghiocel” din
299 C 21 568 DL Centru Țareuca, r-nul com. Țareuca,
satul Țahnăuți
Rezina r-nul Rezina
Amenajarea teritoriului și renovarea Primăria
or. Șoldănești, r-
300 C 21 667 DL rețelelor de canalizare și apeduct la Centru or. Șoldănești,
nul Șoldănești
Grădinița de copii „Andrieș” r-nul Șoldănești
Amenajarea terenului de joc la Primăria
s. Țigănești, r-nul
301 C 21 211 DL Grădinița de copii din satul Țigănești, Centru s. Țigănești,
Strășeni
raionul Strășeni r-nul Strășeni
Primăria
,Servicii publice performante pentru s. Vorniceni, r-nul
302 C 21 276 DL Centru s. Vorniceni,
dezvoltarea durabilă în satul Vorniceni Strășeni
r-nul Strășeni
Primăria
Reconstrucția Grădiniței de copii din or. Bucovăț, r-nul
303 C 21 398 DL Centru or. Bucovăț,
orașul Bucovăț, raionul Strășeni Strășeni
r-nul Strășeni
Servicii medicale într-un mediu sigur și Primăria
s. Recea, r-nul
304 C 21 402 DL confortabil, satul Recea, raionul Centru s. Recea,
Strășeni
Strășeni r-nul Strășeni
Reconstrucția Centrului administrativ Primăria
s. Ghelăuza, r-nul
305 C 21 544 DL multifuncțional în satul Ghelăuza, Centru com. Ghelăuza,
Strășeni
raionul Strășeni r-nul Strășeni
Reparația acoperișului Grădiniței de Primăria
s. Coropceni, r-nul
306 C 21 135 DL copii din satul Coropceni, raionul Centru s. Coropceni,
Telenești
Telenești r-nul Telenești
Reparația capitală a tavanului și Primăria
acoperișului Casei de cultură din s. Sărătenii Vechi, com. Sărătenii
307 C 21 166 DL Centru
comuna Sărătenii Vechi, raionul r-nul Telenești Vechi,
Telenești r-nul Telenești
s. Brînzenii Vechi, Primăria
Lucrări de reparație a Grădiniței de com. Brînzenii com. Brînzenii
308 C 21 325 DL Centru
copii din satul Brînzenii Vechi Noi, r-nul Noi,
Telenești r-nul Telenești

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
21

1 2 3 4 5 6
Reparația acoperișului comun al Primăria
s. Zgărdești, r-nul
309 C 21 366 DL Gimnaziului și Grădiniței de copii din Centru com. Zgărdești,
Telenești
comuna Zgărdești, raionul Telenești r-nul Telenești
Construcția blocului bucătăriei către Primăria
s. Țînțăreni, r-nul
310 C 21 585 DL clădirea Grădiniței de copii din satul Centru s. Țînțăreni,
Telenești
Țînțăreni, raionul Telenești r-nul Telenești
Primăria
Reabilităm instituțiile educaționale și s. Negureni, r-nul
311 C 21 641 DL Centru com. Negureni,
creștem prin educație Telenești
r-nul Telenești
Reconstrucția instituției de învățământ
Primăria
timpuriu din satul Măgurele, raionul s. Măgurele, r-nul
312 C 21 290 DL Centru s. Măgurele,
Ungheni și înființarea Complexului Ungheni
r-nul Ungheni
educațional „Gimnaziu-Grădiniță”
Construcția Oficiului medicilor de Primăria
s. Buciumeni, r-nul
313 C 21 343 DL familie din satul Buciumeni, raionul Centru com. Buciumeni,
Ungheni
Ungheni r-nul Ungheni
Primăria
s. Cetireni, r-nul
314 C 21 406 DL O școală dotată este performantă Centru s. Cetireni,
Ungheni
r-nul Ungheni
Sporirea accesului și gradului de
Primăria
participare a copiilor la educația s. Sculeni, r-nul
315 C 21 541 DL Centru com. Sculeni,
timpurie în satul Sculeni, raionul Ungheni
r-nul Ungheni
Ungheni
Reparația capitală a clădirii IMSP
Primăria
Centru sănătate publică, str. Hipocrat, s. Colonița, mun.
316 M 21 020 DL Chișinău s. Colonița,
nr. 3, satul Colonița, mun. Chișinău, Chișinău
mun. Chișinău
etapa II, reparații interioare.
Construcția acoperișului Liceului
Primăria
Teoretic „N. Bălcescu”, str. Alexandru s. Ciorescu, mun.
317 M 21 102 DL Chișinău com. Ciorescu,
cel Bun, nr. 2, comuna Ciorescu, Chișinău
mun. Chișinău
municipiul Chișinău
Primăria
Reconstrucția Centrului administrativ- s. Grătiești, mun.
318 M 21 483 DL Chișinău com. Grătiești,
cultural din comuna Grătiești Chișinău
mun. Chișinău
Primăria
Reparația fațadei principale la Casa de s. Brînza, r-nul
319 S 21 208 DL Sud s. Brînza,
cultură din satul Brînza, raionul Cahul Cahul
r-nul Cahul
Renovarea acoperișului Gimnaziului Primăria
s. Andrușul de Jos,
320 S 21 374 DL „G. Coșbuc”, satul Andrușul de Jos, Sud s. Andrușul de
r-nul Cahul
raionul Cahul Jos, r-nul Cahul
Primăria
Spre o școală durabilă și eficientă, satul s. Slobozia Mare,
321 S 21 429 DL Sud s. Slobozia Mare,
Slobozia Mare, raionul Cahul r-nul Cahul
r-nul Cahul
Primăria
Reparația și termoizolarea Primăriei s. Crihana Veche,
322 S 21 556 DL Sud s. Crihana Veche,
satului Crihana Veche r-nul Cahul
r-nul Cahul
Dotarea cu echipamente, utilaje și Primăria
s. Găvănoasa, r-nul
323 S 21 615 DL mobilier a instituțiilor educaționale, Sud com. Găvănoasa,
Cahul
comuna Găvănoasa, raionul Cahul r-nul Cahul
Reparația capitală a clădirii
Primăria
administrative a Centrului cultural din s. Colibași, r-nul
324 S 21 673 DL Sud s. Colibași,
satul Colibași cu amenajarea căilor de Cahul
r-nul Cahul
acces, satul Colibași, raionul Cahul
Replanificarea blocului „G” a Școlii Primăria com.
s. Ecaterinovca, r-
325 S 21 282 DL primare din satul Ecaterinovca, raionul Sud Ecaterinovca,
nul Cimișlia
Cimișlia în Grădiniță de copii r-nul Cimișlia
Primăria
Reparația capitală a acoperișului s. Troițcoe, r-nul
326 S 21 445 DL Sud s. Troițcoe,
Grădiniței de copii și a blocului Cimișlia
r-nul Cimișlia

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
22

1 2 3 4 5 6
alimentar din satul Troițcoe, raionul
Cimișlia
Reconstrucția unei părți a blocului de
studii, aripa dreaptă, et. 1 și et. 2 a Primăria
s. Sagaidac, r-nul
327 S 21 622 DL Gimnaziului Sagaidac, în Centru de Sud s. Sagaidac,
Cimișlia
dezvoltare a preșcolarilor din satul r-nul Cimișlia
Sagaidac, raionul Cimișlia
Primăria
Reparația capitală a Grădiniței or. Cimișlia, r-nul
328 S 21 722 DL Sud or. Cimișlia,
„Andrieș” din orașul Cimișlia Cimișlia
r-nul Cimișlia
Ridicarea calității serviciilor publice
prestate, îmbunătățirea accesului la Primăria
s. Fîrlădeni, r-nul
329 S 21 040 DL acestea prin renovarea fațadei și Sud com. Fîrlădeni,
Căușeni
izolarea termică a clădirii Primăriei r-nul Căușeni
comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni
Termoizolarea fațadei Grădiniței Primăria com.
s. Cîrnățenii Noi,
330 S 21 365 DL „Viorica” și reparația blocului B, satul Sud Cîrnățenii Noi,
r-nul Căușeni
Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni r-nul Căușeni
Mijloace TIC pentru necesitățile Primăria
s. Hagimus, r-nul
331 S 21 600 DL didactice în Gimnaziul „Ioan Vodă” din Sud s. Hagimus,
Căușeni
satul Hagimus, raionul Căușeni r-nul Căușeni
Primăria
Grup sanitar pentru IP Gimnaziul s. Antonești, r-nul
332 S 21 047 DL Sud com. Antonești,
„Liubomir Chiriac”, comuna Antonești Cantemir
r-nul Cantemir
Reconstrucția Centrului multifuncțional s. Chioltosu, s. Primăria
333 S 21 377 DL din satul Chioltosu, comuna Țiganca, Sud Țiganca, r-nul com. Țiganca,
raionul Cantemir Cantemir r-nul Cantemir
Reabilitarea termică a Gimnaziului Primăria
s. Vișniovca, r-nul
334 S 21 559 DL „Paraskiewa Wiszniowska”, satul Sud s. Vișniovca,
Cantemir
Vișniovca, raionul Cantemir r-nul Cantemir
Instrumente didactice digitale în IP Primăria
s. Filipeni, r-nul
335 S 21 323 DL Gimnaziul din satul Filipeni, raionul Sud s. Filipeni,
Leova
Leova r-nul Leova
Amenajarea terenului și construcția Primăria
s. Sîrma, r-nul
336 S 21 339 DL gardului la Grădinița de copii din satul Sud s. Sîrma,
Leova
Sîrma, raionul Leova r-nul Leova
Primăria
Renovarea Căminului cultural din s. Băiuș, r-nul
337 S 21 421 DL Sud com. Băiuș,
comuna Băiuș, raionul Leova Leova
r-nul Leova
Primăria
Reconstrucția acoperișului a instituției
s. Ștefănești, r-nul s. Ștefănești,
338 S 21 032 DL de educație timpurie „Ghiocel” din satul Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Ștefănești, raionul Ștefan Vodă
Vodă
Reabilitarea și modernizarea Primăria
infrastructurii instituției educației s. Antonești, r-nul s. Antonești,
339 S 21 455 DL Sud
timpurii din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Ștefan Vodă Vodă
Primăria
Renovarea și eficientizarea energetică a
or. Ștefan Vodă, r- or. Ștefan Vodă,
340 S 21 510 DL clădirii Centrului administrativ Sud
nul Ștefan Vodă r-nul Ștefan
multifuncțional din orașul Ștefan Vodă
Vodă
Primăria
Dotarea cu mobilier modern a instituției
s. Răscăieți, r-nul com. Răscăieți,
341 S 21 670 DL de educație timpurie „Andrieș” din Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă
Vodă
s. Ciumai, com. Primăria com.
342 S 21 428 DL O casă caldă-pentru fiecare copil Sud Vinogradovca, r- Vinogradovca,
nul Taraclia r-nul Taraclia

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
23

1 2 3 4 5 6
Reconstrucția sălii sportive a Primăria
s. Cairaclia, r-nul
343 S 21 318 DL Gimnaziului din satul Cairaclia, raionul Sud s. Cairaclia,
Taraclia
Taraclia r-nul Taraclia
Primăria
Revizia acoperișului moale al IP Liceul s. Balabanu, r-nul
344 S 21 381 DL Sud s. Balabanu,
Teoretic „I. Vazov”, filiala Balabanu Taraclia
r-nul Taraclia
Construirea unei unități de catering în Primăria
or. Tvardița, r-nul
345 S 21 450 DL Liceul Teoretic al orașului Tvardița, Sud or. Tvardița,
Taraclia
raionul Taraclia r-nul Taraclia
Reparația acoperișului Școlii din satul UTA s. Joltai, UTA Primăria s. Joltai,
346 G 21 045 DL
Joltai Găgăuzia Găgăuzia UTA Găgăuzia
Măsuri de îmbunătățire a eficienței Primăria
UTA s. Tomai, UTA
347 G 21 075 DL energetice clădirii multifuncționale a s. Tomai,
Găgăuzia Găgăuzia
Primăriei satului Tomai UTA Găgăuzia
Îmbunătățirea calității procesului
educațional prin crearea condițiilor
sigure și confortabile pentru copii, elevi
și profesori ai Gimnaziului-grădiniță de
Primăria
copii „Marco Vovcioc” din satul UTA s. Ferapontievca,
348 G 21 399 DL s. Ferapontievca,
Ferapontievca. Repararea acoperișului Găgăuzia UTA Găgăuzia
UTA Găgăuzia
plat pe blocuri de diferite niveluri al
Gimnaziului-grădiniță de copii „Marco
Vovcioc” din satul Ferapontievca, cu o
suprafață de 1300 m2
Reparația acoperișului clădirii Primăria
UTA s. Cazaclia, UTA
349 G 21 415 DL principale a Gimnaziului din satul s. Cazaclia,
Găgăuzia Găgăuzia
Cazaclia UTA Găgăuzia
Primăria
Educație calitativă în condiții UTA s. Cişmichioi,
350 G 21 531 DL s. Cişmichioi,
confortabile Găgăuzia UTA Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Set de măsuri de reconstrucție și
Primăria
ridicarea nivelului de eficiență UTA mun. Comrat,
351 G 21 655 DL mun. Comrat,
energetică a Grădiniței de copii nr .9 din Găgăuzia UTA Găgăuzia
UTA Găgăuzia
municipiul Comrat

Măsura 2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile

Sursele regenerabile de energie pentru Primăria


s. Șirăuți, r-nul
352 N 22 368 DL creștere economică durabilă în Nord s. Șirăuți,
Briceni
localitatea Șirăuți, raionul Briceni r-nul Briceni
Primăria
Construcția centralei electrice s. Chirileni, r-nul
353 C 22 083 DL Centru s. Chirileni,
fotovoltaice cu puterea instalată 60 KW Ungheni
r-nul Ungheni
Construcția centralei electrice Primăria
s. Bușila , r-nul
354 C 22 560 DL fotovoltaice cu puterea instalată de 80 Centru s. Bușila,
Ungheni
KW din satul Bușila, raionul Ungheni r-nul Ungheni
Construcția parcului fotovoltaic de Primăria
s. Cîrnățeni, r-nul
355 S 22 309 DL 300W tip on-grid în satul Cîrnățeni, r- Sud s. Cîrnățeni,
Căușeni
nul Căușeni r-nul Căușeni
Construcția centralei electrice Primăria
fotovoltaice cu puterea instalată de 200 s. Căplani, r-nul s. Căplani,
356 S 22 610 DL Sud
kW în satul Căplani, raionul Ștefan Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Vodă Vodă
Primăria
Lucrări de instalare a sistemei UTA s. Cotovscoe, UTA
357 G 22 422 DL s. Cotovscoe,
fotovoltaice în satul Cotovscoe Găgăuzia Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Instalarea sistemei de producere a Primăria
UTA s. Beșalma, UTA
358 G 22 498 DL energiei electrice folosind resurse s. Beșalma,
Găgăuzia Găgăuzia
regenerabile în satul Beșalma UTA Găgăuzia

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
24

1 2 3 4 5 6
Dezvoltarea infrastructurii sociale a mun. Ceadâr- Primăria mun.
UTA
359 G 22 671 DL municipiului .Ceadâr-Lunga, prin surse Lunga, UTA Ceadâr-Lunga,
Găgăuzia
alternative de energie Găgăuzia UTA Găgăuzia
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării
serviciilor sociale destinate populației din grupurile
social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale),
inclusiv a infrastructurii medicale
Reabilitarea și consolidarea Centrului
Primăria
comunitar Poienița copilăriei din satul s. Rediul Mare, r-
360 N 23 588 DL Nord s. Rediul Mare,
Rediul Mare pentru dezvoltarea nul Dondușeni
r-nul Dondușeni
durabilă a comunității
Primăria
Viișoara - sat frumos spre un viitor s. Viișoara, r-nul
361 N 23 172 DL Nord s. Viișoara,
sănătos Edineț
r-nul Edineț
Primăria
Lucrări de amenajare a stadionului din s. Năvîrneț, r-nul
362 N 23 394 DL Nord s. Năvîrneț,
satul Năvîrneț, raionul Fălești Fălești
r-nul Fălești
Construcția terenului de joacă pentru
Primăria
copii, adiacent instituției de educație s. Taxobeni, r-nul
363 N 23 461 DL Nord com. Taxobeni,
timpurie din satul Taxobeni, comuna Fălești
r-nul Fălești
Taxobeni, raionul Fălești
Primăria
Supraetajarea edificiului administrativ or. Florești, r-nul
364 N 23 058 DL Nord or. Florești,
sportiv al Stadionului orășenesc Florești Florești
r-nul Florești
Construcția terenului sportiv universal Primăria
și a unui teren de joacă pentru copii s. Limbenii Vechi, s. Limbenii
365 N 23 209 DL Nord
lângă Gimnaziul „Limbenii Vechi” din r-nul Glodeni Vechi,
satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni r-nul Glodeni
Construcția terenului sportiv universal
și a terenului de joacă pentru copii pe s. Ustia, r-nul Primăria s. Ustia,
366 N 23 214 DL Nord
lângă Casa de cultură din satul Ustia, Glodeni r-nul Glodeni
raionul Glodeni
Reabilitarea (reparația capitală) a
clădirii cu numărul nr. cadastral
6203105215.01, construcția rețelelor
inginerești exterioare aferente
(electricitate, gaz, apă-canalizare), Primăria
or. Otaci r-nul
367 N 23 534 DL construcția garajului cu 3 boxe, Nord or. Otaci,
Ocnița
amenajarea teritoriului adiacent pentru r-nul Ocnița
organizarea Punctului de asistență
medicală urgentă „Otaci”, str. Pavel
Corceaghin, orașul Otaci, raionul
Ocnița
Construcția terenului de tenis și dotarea
Primăria
cu utilaj sportiv în cadrul Stadionului s. Corlăteni, r-nul
368 N 23 302 DL Nord s. Corlăteni,
sportiv multifuncțional din satul Rîșcani
r-nul Rîșcani
Corlăteni, raionul Rîșcani
s. Mihailovca, Primăria
Crearea infrastructurii sportive în satul
369 N 23 507 DL Nord com. Prepelița, r- com. Prepelița,
Mihailovca, raionul Sîngerei
nul Sîngerei r-nul Sîngerei
s. Bălășești și s.
Amenajarea terenurilor de joacă pentru Primăria
Sloveanca, com.
370 N 23 725 DL copii în comuna Bălășești, raionul Nord com. Bălășești,
Bălășești, r-nul
Sîngerei r-nul Sîngerei
Sîngerei
Primăria
Renovarea Sălii de sport din satul s. Oclanda, r-nul
371 N 23 238 DL Nord s. Oclanda,
Oclanda, raionul Soroca Soroca
r-nul Soroca
Centrul social comunitar - oportunitate com. Geamăna, r-
372 C 23 330 DL Centru Primăria
de incluziune pentru grupurile nul Anenii-Noi

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
25

1 2 3 4 5 6
defavorizate din comuna Geamăna, com. Geamăna,
raionul Anenii-Noi r-nul Anenii-Noi
Primăria
Amenajarea Parcului central din satul s. Delacău, r-nul
373 C 23 369 DL Centru s. Delacău,
Delacău Anenii-Noi
r-nul Anenii-Noi
Crearea infrastructurii sportive în satul s. Crețoaia, com. Primăria
374 C 23 453 DL Crețoaia, comuna Țînțăreni , ca pentru Centru Țînțăreni, r-nul com. Țînțăreni,
un sat cu adevărat european Anenii-Noi r-nul Anenii-Noi
Telița - comunitate sigură și sănătoasă:
amenajarea pistei pentru bicicliști și a Primăria
s. Telița, r-nul
375 C 23 459 DL pietonalei pe str. Tighina, pentru acces Centru com. Telița,
Anenii Noi
sigur la instituțiile educaționale și r-nul Anenii Noi
dezvoltare comunitară europeană
Amenajarea zonelor de agrement pentru Primăria com.
s. Cobusca Veche,
376 C 23 474 DL locuitorii comunei Cobusca Veche, Centru Cobusca Veche,
r-nul Anenii Noi
raionul Anenii Noi r-nul Anenii Noi
Estrada de vară și amenajarea Primăria
s. Nișcani, r-nul
377 C 23 400 DL teritoriului adiacent situat în raionul Centru s. Nișcani,
Călărași
Călărași, satul Nișcani (Obiect nr. 3588) r-nul Călărași
Amenajarea unui scuar cu zonă de Primăria
s. Hirova, r-nul
378 C 23 198 DL agrement în satul Hirova, raionul Centru s. Hirova,
Călărași
Călărași r-nul Călărași
Primăria
Îmbunătățirea condițiilor de sport or. Călărași, r-nul
379 C 23 419 DL Centru or. Călărași,
pentru copiii din orașul Călărași Călărași
r-nul Călărași
Primăria
Reabilitarea Centrului cultural-sportiv s. Corjova, r-nul
380 C 23 235 DL Centru s. Corjova,
din localitatea Corjova, raionul Criuleni Criuleni
r-nul Criuleni
Primăria
s. Măgdăcești, r-
381 C 23 258 DL Construcția Centrului cultural-sportiv Centru s. Măgdăcești,
nul Criuleni
r-nul Criuleni
Reparația capitală (reconstrucția) a Sălii Primăria
s. Drăsliceni, r-nul
382 C 23 676 DL sportive din satul Drăsliceni, raionul Centru s. Drăsliceni,
Criuleni
Criuleni r-nul Criuleni
Amenajarea și dotarea unui teren
multifuncțional pentru educarea
s. Pîrîta, r-nul Primăria s. Pîrîta,
383 C 23 263 DL preșcolarilor în spiritul valorilor umane Centru
Dubăsari r-nul Dubăsari
și activităților motrice din Grădinița
„Viorica”, satul Pîrîta, raionul Dubăsari
Primăria
Construcția unui teren monosportiv s. Doroțcaia, r-nul
384 C 23 371 DL Centru s. Doroțcaia,
multifuncțional, etapa II Dubăsari
r-nul Dubăsari
Amenajarea teritoriului Centrului Primăria
s. Hansca, r-nul
385 C 23 133 DL educativ pentru copii din satul Hansca, Centru s. Hansca,
Ialoveni
raionul Ialoveni r-nul Ialoveni
Primăria
s. Nimoreni, r-nul
386 C 23 157 DL CSN - Complexul Sportiv Nimoreni Centru s. Nimoreni,
Ialoveni
r-nul Ialoveni
Primăria
Amenajarea parcului de agrement in s. Bălăurești, r-nul
387 C 23 312 DL Centru s. Bălăurești,
satul Bălăurești, raionul Nisporeni Nisporeni
r-nul Nisporeni
Amenajarea și reparația capitală a Primăria
s. Milești, r-nul
388 C 23 458 DL stadionului Gimnaziului din satul Centru s. Milești,
Nisporeni
Milești, raionul Nisporeni r-nul Nisporeni
Modernizarea Complexului cultural Primăria
s. Zberoaia,
389 C 23 672 DL sportiv prin construcția terenului Centru s. Zberoaia,
Nisporeni
artificial de minifotbal r-nul Nisporeni
Servicii de calitate locuitorilor din satul s. Brăviceni, r-nul Primăria
390 C 23 114 DL Centru
Brăviceni, raionul Orhei Orhei s. Brăviceni,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
26

1 2 3 4 5 6
r-nul Orhei
Complex de terenuri de joacă pentru o Primăria
s. Codreanca, r-nul
391 C 23 060 DL copilărie frumoasă în comuna Centru com. Codreanca,
Strășeni
Codreanca r-nul Strășeni
Primăria
Terenuri de joacă moderne pentru o s. Rădeni, r-nul
392 C 23 308 DL Centru com. Rădeni,
copilărie fără griji Strășeni
r-nul Strășeni
Amenajarea terenului de joacă pentru Primăria
s. Chirianca, r-nul
393 C 23 413 DL copii din satul Chirianca, raionul Centru s. Chirianca,
Strășeni
Strășeni r-nul Strășeni
Construcția , amenajarea și dotarea Primăria
s. Greblești, r-nul
394 C 23 449 DL terenului sportiv multifuncțional din Centru com. Greblești,
Strășeni
satul Greblești, raionul Strășeni r-nul Strășeni
Edificarea Complexului sportiv Primăria
mun. Strășeni, r-
395 C 23 623 DL multifuncțional din municipiul Strășeni Centru mun. Strășeni,
nul Strășeni
- Complexul Generațiilor, faza II r-nul Strășeni
Primăria
Lucrări de amenajare a scuarului central s. Chiștelnița, r-nul
396 C 23 113 DL Centru s. Chiștelnița,
din satul Chiștelnița, raionul Telenești Telenești
r-nul Telenești
Primăria
Construcția și amenajarea Stadionului s. Scorțeni, r-nul
397 C 23 163 DL Centru s. Scorțeni,
cu zonă de odihnă Telenești
r-nul Telenești
Amenajarea parcului de agrement din s. Cîșla, r-nul Primăria s. Cîșla,
398 C 23 242 DL Centru
satul Cîșla , Raionul Telenești Telenești r-nul Telenești
Amenajarea parcului de cultură și
agrement „Bunica Ioana” din satul Primăria
s. Ciulucani, r-nul
399 C 23 434 DL Ciulucani, Telenești și drumului de Centru s. Ciulucani,
Telenești
acces către parc pentru consolidarea r-nul Telenești
spiritului comunitar în localitate
Primăria
s. Unțești, r-nul
400 C 23 022 DL Parcul viitorului european la noi acasă Centru s. Unțești,
Ungheni
r-nul Ungheni
Primăria
Renovarea și dotarea Centrului sportiv s. Bumbăta, r-nul
401 C 23 059 DL Centru s. Bumbăta,
din satul Bumbăta Ungheni
r-nul Ungheni
Construcția unui parc public cu terenuri
Primăria
de joacă pentru copii situat pe str. s. Stăuceni, mun.
402 M 23 031 DL Chișinău com. Stăuceni,
Alexei Mateevici, comuna Stăuceni, Chișinău
mun. Chișinău
municipiul Chișinău
Construcția instituției de educație
Primăria
timpurie cu o capacitate de 160 locuri în s. Bubuieci, mun.
403 M 23 259 DL Chișinău com. Bubuieci,
satul Bîc, comuna Bubuieci, municipiul Chișinău
mun. Chișinău
Chișinău
s. Revaca, or. Primăria
Construcția teren de fotbal în or.
404 M 23 149 DL Chișinău Sîngera, mun. or. Sîngera,
Sîngera,s. Revaca
Chișinău mun. Chișinău
Creșterea ratei de beneficiari ai Primăria
infrastructurii sportive dezvoltate în s. Carabetovca, r- s. Carabetovca,
405 S 23 115 DL Sud
satul Carabetovca, raionul nul Basarabeasca r-nul
Basarabeasca Basarabeasca
Primăria
Reparația capitală a edificiului sportiv
s. Taraclia de s. Taraclia de
406 S 23 646 DL din satul Taraclia de Salcie, raionul Sud
Salcie, r-nul Cahul Salcie,
Cahul
r-nul Cahul
Primăria
Amenajarea unui teren de joacă și s. Alexandru Ioan s. Alexandru
407 S 23 629 DL Sud
sportiv în parcul multifuncțional Cuza, r-nul Cahul Ioan Cuza,
r-nul Cahul

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
27

1 2 3 4 5 6
Împreună creștem copii tineri și Primăria
s. Andrușul de Sus,
408 S 23 378 DL sănătoși, satul Andrușul de Sus, raionul Sud s. Andrușul de
r-nul Cahul
Cahul Sus, r-nul Cahul
Amenajarea și renovarea Scuarului Primăria
s. Zîrnești, r-nul
409 S 23 383 DL public central din localitatea Zîrnești, Sud com. Zîrnești,
Cahul
raionul Cahul r-nul Cahul
Construcția Complexului sportiv
Primăria
multifuncțional de joacă și de sport s. Burlăceni, r-nul
410 S 23 444 DL Sud com. Burlăceni,
pentru copii de la 3 până la 18 ani în aer Cahul
r-nul Cahul
liber
Reparația și amenajarea Stadionului Primăria
mun. Cahul, r-nul
411 S 23 462 DL „Junior” a Școlii sportive nr. 1 din Sud mun. Cahul,
Cahul
municipiul Cahul r-nul Cahul
Construcția spațiilor de menire socială
Primăria
și sportivă moderne pentru serviciile s. Codreni, r-nul
412 S 23 103 DL Sud com. Codreni,
sociale calitative în localitatea Codreni, Cimișlia
r-nul Cimișlia
raionul Cimișlia
Reparația capitală a Oficiului de s. Iurievca, com. Primăria
413 S 23 493 DL sănătate din satul Iurievca, raionul Sud Gradiște, r-nul com. Gradiște,
Cimișlia Cimișlia r-nul Cimișlia
Amenajarea terenului de joacă la Primăria com.
s. Tănătarii Noi, r-
414 S 23 070 DL Gimnaziul-grădinița din satul Tănătarii Sud Tănătarii Noi,
nul Căușeni
Noi, raionul Căușeni r-nul Căușeni
Construcția terenului de minifotbal cu Primăria
s. Baimaclia, r-nul
415 S 23 129 DL acoperire artificială, comuna Baimaclia, Sud com. Baimaclia,
Căușeni
raionul Căușeni r-nul Căușeni
Modernizarea serviciilor sociale
Primăria
prestate prin crearea Centrului s. Sălcuța, r-nul
416 S 23 215 DL Sud s. Sălcuța,
multifuncțional social în satul Sălcuța, Căușeni
r-nul Căușeni
raionul Căușeni
Construcția terenului de minifotbal cu Primăria
s. Tănătari, r-nul
417 S 23 370 DL acoperire artificială în satul Tănătari, Sud s. Tănătari,
Căușeni
raionul Căușeni r-nul Căușeni
Consolidarea viitoarelor generații prin
Primăria
construcția sălii festive și de sport la s. Chircăiești, r-nul
418 S 23 470 DL Sud s. Chircăiești,
Grădinița de copii „Andrieș” din satul Căușeni
r-nul Căușeni
Chircăiești, raionul Căușeni
Primăria
Dăm viață terenului sportiv din satul s. Tartaul, r-nul
419 S 23 182 DL Sud s. Tartaul,
Tartaul, raionul Cantemir Cantemir
r-nul Cantemir
Amenajarea terenului de joacă pentru Primăria
s. Chioselia, r-nul
420 S 23 548 DL Grădinița de copii nr. 1 din comuna Sud com. Chioselia,
Cantemir
Chioselia, raionul Cantemir r-nul Cantemir
Primăria com.
s. Hănăsenii Noi,
421 S 23 320 DL Construcția unui teren de joacă Sud Hănăsenii Noi,
r-nul Leova
r-nul Leova
Primăria
Renovarea parcului orășenesc din or. Leova, r-nul
422 S 23 697 DL Sud or. Leova,
orașul Leova Leova
r-nul Leova
Primăria
Înființarea și amenajarea zonei de
s. Crocmaz, r-nul s. Crocmaz,
423 S 23 195 DL agrement în Crocmaz, raionul Ștefan Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Vodă
Vodă
Primăria
Construcția ministadionului în satul s. Slobozia, r-nul s. Slobozia,
424 S 23 201 DL Sud
Slobozia, raionul Ștefan Vodă Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Vodă

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
28

1 2 3 4 5 6
Primăria
Dezvoltarea Complexului sportiv
s. Cioburciu, r-nul s. Cioburciu,
425 S 23 575 DL multifuncțional - satului european Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Cioburciu
Vodă
Primăria
Revitalizăm satul: amenajarea spațiului
s. Purcari, r-nul com. Purcari,
426 S 23 605 DL public al comunei Purcari, raionul Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Ștefan Vodă
Vodă
Îmbunătățirea condițiilor de agrement și Primăria
UTA s. Carbalia, UTA
427 G 23 210 DL a modului sănătos de viață a locuitorilor s. Carbalia,
Găgăuzia Găgăuzia
satul Carbalia UTA Găgăuzia
Reconstrucția acoperișului clădirii - Primăria
UTA s. Dezghingea,
428 G 23 468 DL actualul Centru social-sportiv din satul s. Dezghingea,
Găgăuzia UTA Găgăuzia
Dezghingea UTA Găgăuzia
Extinderea drepturilor și posibilităților Primăria
UTA s. Copceac, UTA
429 G 23 634 DL locuitorilor satul Copceac prin s. Copceac,
Găgăuzia Găgăuzia
construcția bazinului deschis de înot UTA Găgăuzia
Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice
specifice
pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv
monumente de for public
Renovarea și dotarea Casei de Cultură Primăria s.
s. Slobozia-Șirăuți,
430 N 24 003 DL din satul Slobozia-Șirăuți, raionul Nord Slobozia-Șirăuți,
r-nul Briceni,
Briceni r-nul Briceni
Restaurarea conacului „Russo” din satul s. Măcăreuca, com Primăria
431 N 24 253 DL Măcăreuca, comuna Cotova, raionul Nord Cotova, r-nul com Cotova,
Drochia Drochia r-nul Drochia
Conservarea patrimoniului imaterial și a
tradițiilor proprii ale comunității din Primăria
s. Alexeevca, r-nul
432 N 24 024 DL satul Alexeevca, raionul Edineț prin Nord s. Alexeevca,
Edineț
renovarea Casei de Cultură din satul r-nul Edineț
Alexeevca
s. Buzdugeni, com. Primăria
Dotarea Căminului de cultură cu
433 N 24 106 DL Nord Burlănești, r-nul com. Burlănești,
vestimentația tradițională
Edineț r-nul Edineț
Dezvoltarea socio-culturala a localității Primăria
s. Tîrnova, r-nul
434 N 24 175 DL prin modernizarea Căminului cultural Nord s. Tîrnova,
Edineț
din satul Tîrnova, raionul Edineț r-nul Edineț
Casa de cultură din satul Gordineștii s. Gordineștii Noi, Primăria
435 N 24 618 DL Noi - un Centru comunitar Nord mun. Edineț, r-nul mun. Edineț,
multifuncțional Edineț r-nul Edineț
Primăria
Dotarea casei de cultură cu s. Napadova, r-nul
436 N 24 411 DL Nord s. Napadova,
echipamente, utilaje și mobilier Florești
r-nul Florești
Lucrări de modernizare a inventarului Primăria
s. Camenca, r-nul
437 N 24 110 DL Casei de cultură și Bibliotecii din satul Nord com. Camenca,
Glodeni
Camenca, raionul Glodeni r-nul Glodeni
Primăria
Reparația Casei de cultură, satul s. Gîrbova, r-nul
438 N 24 244 DL Nord s. Gîrbova,
Gîrbova, raionul Ocnița Ocnița
r-nul Ocnița
Dotarea cu fotolii teatrale și sistemul de Primăria
or. Rîșcani, r-nul
439 N 24 552 DL încălzire a sălii mari de concerte a Casei Nord or. Rîșcani,
Rîșcani
de cultură din orașul Rîșcani r-nul Rîșcani
Îmbunătățirea calității și aspectului
infrastructurii publice rurale prin Primăria
s. Pociumbăuți, r-
440 N 24 563 DL reabilitarea și modernizarea Casei de Nord s. Pociumbăuți,
nul Rîșcani
cultură din satul Pociumbăuți, raionul r-nul Rîșcani
Rîșcani

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
29

1 2 3 4 5 6
Primăria
Modernizarea Casei de cultură din satul com. Copăceni, r-
441 N 24 018 DL Nord com. Copăceni,
Copăceni nul Sîngerei
r-nul Sîngerei
Modernizarea studioului fanfarei din
Primăria
comuna Cubolta, raionul Sîngerei și s. Cubolta, r-nul
442 N 24 055 DL Nord com. Cubolta,
transformarea acestuia într-un Sîngerei
r-nul Sîngerei
important centru cultural local
Conservarea patrimoniului imaterial și a
Primăria
tradițiilor proprii ale comunității din s. Racovăț, r-nul
443 N 24 007 DL Nord s. Racovăț,
satul Racovăț, raionul Soroca, prin Soroca
r-nul Soroca
renovarea Casei de cultură din localitate
Oportunități mai bune pentru
Primăria
impulsionarea participării la activitățile s. Holoșnița, r-nul
444 N 24 666 DL Nord com. Holoșnița,
culturale a cetățenilor din comuna Soroca
r-nul Soroca
Holoșnița
Reparația acoperișului și schimbarea Primăria
s. Puhăceni, r-nul
445 C 24 477 DL tâmplăriei Casei de cultură din satul Centru s. Puhăceni,
Anenii-Noi
Puhăceni r-nul Anenii-Noi
Primăria
Casa de cultură din satul Sadova- s. Sadova, r-nul
446 C 24 327 DL Centru s. Sadova,
Ancora Călărași
r-nul Călărași
Casa de cultură din comuna Sipoteni - Primăria
s. Sipoteni, r-nul
447 C 24 482 DL Centru cultural multifuncțional, model Centru com. Sipoteni,
Călărași
de consolidare a comunității locale r-nul Călărași
Amenajarea terenului adiacent Primăria
s. Vălcineț, r-nul
448 C 24 654 DL construcției existente, Casa de cultură Centru s. Vălcineț,
Călărași
din satul Vălcineț, raionul Călărași r-nul Călărași
Dotarea Casei de cultură „Andrei
Primăria
Ciorbă” din satul Cruglic, raionul s. Cruglic, r-nul
449 C 24 506 DL Centru s. Cruglic,
Criuleni cu mobilier, echipament Criuleni
r-nul Criuleni
acustic și cortina de pe scenă
Primăria
Reparația capitală a Casei de cultură din s. Țipala, r-nul
450 C 24 013 DL Centru com. Țipala,
comuna Țipala, raionul Ialoveni Ialoveni
r-nul Ialoveni
Primăria
Lucrări de renovare și dotare a Casei de s. Ruseștii Noi, r- com. Ruseștii
451 C 24 186 DL Centru
cultură nul Ialoveni Noi,
r-nul Ialoveni
Primăria
Reparația interioară a Casei de cultură s. Costești, r-nul
452 C 24 604 DL Centru s. Costești,
din satul Costești Ialoveni
r-nul Ialoveni
Reconstrucția acoperișului Casei de Primăria
s. Horești, r-nul
453 C 24 645 DL cultură din satul Horești, raionul Centru s. Horești,
Ialoveni
Ialoveni r-nul Ialoveni
Primăria
Reconstrucția edificiului Casa or. Nisporeni, r-nul
454 C 24 460 DL Centru or. Nisporeni,
Națională Nisporeni
r-nul Nisporeni
Conservarea patrimoniului imaterial și
al tradițiilor proprii ale comunității din
Primăria
comuna Boldurești, raionul Nisporeni, s. Boldurești, r-nul
455 C 24 009 DL Centru com. Boldurești,
prin reconstrucția și dotarea Casei de Nisporeni
r-nul Nisporeni
cultură din satul Boldurești, comuna
Boldurești
Valorificarea culturii și promovarea
patrimoniului cultural în cadrul unui Primăria
s. Iurceni, r-nul
456 C 24 068 DL spațiu verde, reabilitat pentru for public Centru com. Iurceni,
Nisporeni
și de agrement în localitatea Iurceni, r-nul Nisporeni
raionul Nisporeni.

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
30

1 2 3 4 5 6
Primăria
Dotarea a 3 cămine culturale din s. Puțintei, r-nul
457 C 24 503 DL Centru com. Puțintei,
comuna Puțintei, raionul Orhei Orhei
r-nul Orhei
Primăria
s. Mateuți, r-nul
458 C 24 148 DL Renaștem satul prin cultură Centru s. Mateuți,
Rezina
r-nul Rezina
Amenajarea și reabilitarea spațiului
Primăria
public - aleea pietonală din parcul s. Cojușna, r-nul
459 C 24 146 DL Centru s. Cojușna,
central al satului Cojușna, raionul Strășeni
r-nul Strășeni
Strășeni
Primăria
Finalizarea reparației Casei de cultură s. Roșcani, r-nul
460 C 24 233 DL Centru s. Roșcani,
(Centru comunitar multifuncțional) Strășeni
r-nul Strășeni
Modernizarea Casei de cultură din satul
Primăria
Micleușeni, raionul Strășeni prin s. Micleușeni, r-
461 C 24 505 DL Centru com. Micleușeni,
eficientizarea energetică și dotarea cu nul Strășeni
r-nul Strășeni
echipament acustic contemporan.
Construcția și dotarea Complexului
muzeistic a satului Scoreni pentru Primăria
s. Scoreni, r-nul
462 C 24 537 DL promovarea elementelor istorice , Centru s. Scoreni,
Strășeni
tradiționale, meșteșugărești și r-nul Strășeni
amenajarea zonei adiacente
Dotarea Casei de cultură (sala de fitness
Primăria
și gimnastică curativă, sala de forță s. Căpriana, r-nul
463 C 24 592 DL Centru s. Căpriana,
pentru bărbați) cu echipamente sportive Strășeni
r-nul Strășeni
și aparate de fitness
s. Inești, r-nul Primăria s. Inești,
464 C 24 613 DL Păstrăm folclorul la noi acasă Centru
Telenești r-nul Telenești
Primăria
Renovarea Căminului cultural din
or. Basarabeasca, or. Basarabeasca,
465 S 24 260 DL orașul Basarabeasca, raionul Sud
r-nul Basarabeasca r-nul
Basarabeasca
Basarabeasca
Reparația și dotarea Casei de cultură, Primăria
s. Burlacu, r-nul
466 S 24 363 DL etajul II, aripa dreaptă, comuna Burlacu, Sud com. Burlacu,
Cahul
raionul Cahul r-nul Cahul
Primăria
Modernizarea și dotarea Casei de s. Cucoara, r-nul
467 S 24 501 DL Sud com. Cucoara,
cultură din satul Cucoara, raionul Cahul Cahul
r-nul Cahul
Construcția casei tradiționale Primăria
s. Pelinei, r-nul
468 S 24 611 DL moldovenești, comuna Pelinei, raionul Sud com. Pelinei,
Cahul
Cahul r-nul Cahul
Primăria
Reutilarea imobilului existent în Atelier s. Văleni, r-nul
469 S 24 649 DL Sud s. Văleni,
de țesut covoare Cahul
r-nul Cahul
Primăria
Centru socio-cultural multifuncțional s. Hîrtop, r-nul
470 S 24 720 DL Sud com. Hîrtop,
Hîrtop, raionul Cimișlia Cimișlia
r-nul Cimișlia
Reparația interioară a sălii festive la
s. Săiți, r-nul Primăria s. Săiți,
471 S 24 028 DL Casa de cultură din satul Săiți, raionul Sud
Căușeni r-nul Căușeni
Căușeni
Primăria
Reparația curentă a Casei de cultură din s. Porumbești, r-
472 S 24 476 DL Sud s. Porumbești,
satul Porumbești, raionul Cantemir nul Cantemir
r-nul Cantemir
Primăria
Reabilitarea Casei de cultură din satul s. Tomai, r-nul
473 S 24 077 DL Sud s. Tomai,
Tomai, raionul Leova Leova
r-nul Leova
Primăria
Construcția Clubului pentru 200 locuri s. Covurlui, r-nul
474 S 24 306 DL Sud s. Covurlui,
în satul Covurlui, raionul Leova Leova
r-nul Leova

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
31

1 2 3 4 5 6
Primăria
Reparația interioară a încăperilor
s. Popeasca, r-nul s. Popeasca,
475 S 24 125 DL Căminului cultural din satul Popeasca, Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
raionul Ștefan Vodă
Vodă
Primăria
Reconstrucția acoperișului Casei de
s. Olănești, r-nul s. Olănești,
476 S 24 435 DL cultură din satul Olănești, raionul Ștefan Sud
Ștefan Vodă r-nul Ștefan
Vodă
Vodă
Primăria
Replanificarea Muzeului de istorie și or. Taraclia, r-nul
477 S 24 699 DL Sud or. Taraclia,
cultură, orașul Taraclia, raionul Taraclia Taraclia
r-nul Taraclia
Primăria
Reconstrucția acoperișului Casei de UTA s. Cioc-Maidan,
478 G 24 036 DL s. Cioc-Maidan,
cultură din satul Cioc-Maidan Găgăuzia UTA Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Primăria
Instalarea acoperișului deasupra Casei UTA s. Beșghioz, UTA
479 G 24 353 DL s. Beșghioz,
de cultură a Primăriei satului Beșghioz Găgăuzia Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Primăria
Lucrări de renovare a Centrului cultural UTA s. Gaidar, UTA
480 G 24 466 DL s. Gaidar,
din satul Gaidar Găgăuzia Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Primăria
Reparația sălii la Casa de cultură din UTA s. Chioselia Rusă, s. Chioselia
481 G 24 514 DL
satul Chioselia Rusă Găgăuzia UTA Găgăuzia Rusă,
UTA Găgăuzia
Domeniul de intervenție 3. COFINANȚAREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE DIN SURSELE DE
ASISTENȚĂ EXTERNĂ
Măsura 3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale
finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare
Proiectul de implicare civică în Primăria
s. Nișcani, r-nul
482 C 31 008 DL guvernarea locală „Mă implic” (2019- Centru s. Nișcani,
Călărași
2023) r-nul Călărași
Parteneriat multidimensional pentru o
dezvoltare economică sustenabilă
Primăria
inclusivă în comuna Cărpineni (Multi- s. Cărpineni, r-nul
483 C 31 061 DL Centru com. Cărpineni,
dimensional Parthership for Inclusive Hîncești
r-nul Hîncești
Sustainable Economic Development în
Cărpineni Commune)
Primăria
Renovarea fațadei Centrului cultural din s. Cărpineni, r-nul
484 C 31 727 DL Centru com. Cărpineni,
comuna Cărpineni, raionul Hîncești Hîncești
r-nul Hîncești
Programul „Comunitatea Mea”, Primăria
s. Zubrești, r-nul
485 C 31 069 DL Proiectul „Reconstrucția Casei de Centru s. Zubrești,
Strășeni
cultură, lucrări exterioare” r-nul Strășeni
Primăria
Schimbarea turnului de apă a sondei s. Ratuș, r-nul
486 C 31 728 DL Centru com. Ratuș,
arteziene Telenești
r-nul Telenești
Construcția și amenajarea parcului cu Primăria
s. Băcioi, mun.
487 M 31 006 DL teatru de vară și havuz din comuna Chișinău com. Băcioi,
Chișinău
Băcioi mun. Chișinău
Primăria
Centrul de dezvoltare a afacerilor locale s. Crihana Veche,
488 S 31 721 DL Sud s. Crihana Veche,
în Crihana Veche, raionul Cahul r-nul Cahul
r-nul Cahul
Amenajarea scuarului „Recunoștinței”
Primăria
din orașul Cimișlia si edificarea or. Cimișlia, r-nul
489 S 31 729 DL Sud or. Cimișlia,
Monumentului eroilor cimișleni, căzuți Cimișlia
r-nul Cimișlia
în cel de-al doilea război mondial
Realizarea lucrărilor de protecție s. Gotești, r-nul Primăria
490 S 31 043 DL Sud
împotriva dezastrelor provocate de Cantemir com. Gotești,

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
32

1 2 3 4 5 6
inundații ale pâraielor în comuna Ștefan r-nul Cantemir
cel Mare din județul Vaslui și comuna
Gotești din raionul Cantemir
Capaclia se implică pentru a îmbunătăți
Primăria
serviciul de alimentare cu apă potabilă s. Capaclia, r-nul
491 S 31 730 DL Sud s. Capaclia,
în perioada anilor 2022-2023, cu Cantemir
r-nul Cantemir
suportul proiectului „Mă implic”
Modernizarea serviciului comunal de Primăria
s. Valea Perjei, r-
492 S 31 726 DL colectare și transportare a deșeurilor Sud s. Valea Perjei,
nul Taraclia
menajere solide în satul Valea Perjei r-nul Taraclia”.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\18704\18704-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr.23/2022 cu privire la aprobarea Documentului
unic de program pentru anii 2022-2024

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.23/2022 cu
privirea la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 este elaborat
de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite
Proiectul actului normativ este elaborat în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438/2006
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și art.7 alin.(2) din Legea nr.27/2022
privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și urmărește modificarea
Hotărârii Guvernului nr.23/2022 ca urmare a modificării cadrului normativ în domeniul
politicii de dezvoltare regională și locală.
Totodată, proiectul de act normativ prevede completarea Documentului unic de program
pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022 cu o anexă nouă care
constituie Lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțarea din sursele
Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL).
În temeiul Legii nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală,
prin Hotărârea de Guvern nr.152/2022 s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea
mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)
și regulamentele privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și
aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și, respectiv, de dezvoltare
locală.
În baza Hotărârii de Guvern prenotate, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării
Regionale și Locale a aprobat Ghidul de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor de
dezvoltare locală (Decizia nr. 06/22 din 18.03.2022) și a dispus, organizarea concursului
pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală, propuse spre
finanțare din FNDRL (Decizia nr. 07/22 din 18.03.2022): Concursul a fost desfășurat în
următoarea consecutivitate:
Etapa 1 21.03.2022 ▪ Lansarea concursului
Etapa 2 22.03 – 20.04.2022 ▪ Sesiunea de informare și instruire.
▪ Depunerea cererilor de finanțare
Etapa 3 21.04 – 13.05.2022 ▪ Evaluarea administrativă a dosarelor de aplicare.
▪ Desfășurarea vizitelor de constatare în teren.
Etapa 4 16.05 - 24.06.2022 Evaluarea tehnicii $i financiarii a dosarelor de aplicare.
Elaborarea proiectului DUP $i prezentarea spre avizare
ciitre CNCDRL
Promovarea $i aprobarea proiectului HG cu privire la proiectele
selectate pentru DUP

Ca urmare a desGgur5rii Concursului, piing la data de 20.04.2022 au fost inregistrate 728


dosare, cu valoarea sumar5 de 3.028,63 mln. lei, inclusiv cu solicitarea de finantare din
FNDRL 'in sum5 de 2.833,71 mln. lei.
Valoarea total5 a proiectelor admise administrativ constituie 3.011,68 mln. lei, cu
solicitarea de finantare din FNDRL in sum5 de 2.817,05 mln. lei.
Conform reglementiirilor pentru concurs, evalu5rii tehnice gi financiare au fost supuse toate
701 propuneri de proiecte admise la mrisurile de interventie M-1.1.. .M-2.4 (cu exceptia a
12 propuneri admise la m5sura M-3.1, care nu se supun evaluiirii, dar au urmat procedura
de avizare de c5tre Ministerul Finantelor).
Aditional la cele mentionate, 92 de propuneri de proiecte depuse la m5sura M-1.3, 'inainte
de evaluarea de critre comisie, au fost supuse aviziirilor de c5tre Direcfia urbanism,
construcfii gi locuinfe a MIDR.
Se menfioneaz5 faptul, c5 in conformitate cu p.26 lit. d) a Regulamentului privind
organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea ~i aprobarea programelor si
proiectelor de dezvoltare local6 propuse spre finantare din Fondul national pentru
dezvoltare regional5 gi local5, aprobat prin Hotikirea Guvernului 15212022, evaluarea
tehnic5 a cererilor de finantare este realizat5 de c5tre o comisie de evaluare, constituit5 prin
ordinul conduc5torului entit5tii de implementare a programelor gi proiectelor de dezvoltare
regional5 si local5.
Astfel, in scopul desGqur5rii activit5tilor de evaluare, prin Ordinul Oficiului National
de Dezvoltare Regional5 gi Local5, nr.4 din 16.05.2022, a fost constituit5 Comisia de
evaluare tehnic5 a cererilor de finantare Concomitent cu aprecierea prin punctaj a
propunerilor de proiecte. Comisia nominalizat5 a determinat ~i gradul de preg5tire a
proiectelor pentru lansare, acordind punctajul pentru fiecare proiect aviind min. qi max.
pentru fiecare M5sur5 conform tabelului:
Numilrul de
proiecte Diapazonul
Milsura Denumirea milsurii de intewentie
incluse in punctajului
DUP
- 11 Construc~idextinderedreabilitarealmodernizarea 152 Max - 98,33
sistemelor de alimentare cu apii, de epurare a apei $i Min - 58,80
de canalizare, destinate obiectivelor publice de
interes local
M-1.2 Instalarea iluminatului public 43 Max - 96,22
Min - 5 8 , l l
M-1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale 35 Max - 76,7
Min - 52,4
M-2.1 Constructia, renovarealreabilitarea cladirilor publice, 120 Max - 93,89
inclusiv prin masuri de imbunatgtire a eficientei Min - 61,89
energetice (creqterea performantei energetice) a
cladirilor publice
M-2.2 Instalarea sistemelor de producere $i furnizare a 8 Max - 88,8
energiei folosind resurse regenerabile" Min - 73,7
M-2.3 Constructia, reconstructia edificiilor sportive, 71 Max - 88,O
inclusiv a edificiilor destinate dezvoltkii serviciilor Min - 33,89
sociale destinate populatiei din grupurile social
vulnerabile (centre de ingrijire pentru copii, persoane
in etate $i persoane cu necesitati speciale), inclusiv a
infrastructurii medicale
M-2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / 52 Max - 91,78
conservarea monumentelor / structurilor istorice Min - 22,89
specifice pentru arhitectura rural8 traditional2 intr-o
anumita zonk destinate unor scopuri publice,
inclusiv monumente de for public
M-3.1 Creqterea capacitatilor de valorificare a surselor de 11 Conform
finantare a proiectelor investitionale finantate alocate avizului
din sursele partenerilor de dezvoltare Ministerului
Finantelor

in acelaqi timp, departajarea proiectelor a fost Ecut5 qi in baza gradului de preg5tire a


documentafiei tehnice qi a rapoartelor de expertiz5.
Concomitent, in urma evaluiirii financiare ale propunerilor de proiecte, s-au produs ajustiiri
prealabile la previziunile bugetare ale proiectelor, conform devizelor de cheltuieli si
evaluarea prin prisma criteriilor de eligibilitate stabilite, a fi majorat5 suma initial
solicitat5 din FNDRL, diferenta in acest caz fiind pus5 in responsabilitatea aplicantilor.
Aceste recomandiiri de ajustare a bugetelor urmeazii sii fie luate in considerafie la semnarea
contractelor de finantare a proiectelor qi stabilirea alocatiilor financiare acordate din
FNDRL.
in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare local5
din FNDRL, acestea urmeaz5 s5 fie incluse in Documentul unic de program (DUP).
Actualul DUP este aprobat prin HG nr.2312022 qi listeazgproiectele prioritare de dezvoltare
regional5 pentru finantare in perioada anilor 2022-2024.
Ca rezultat a1 desEquriirii Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare local5 pentru
a fi incluse in DUP 2022-2024 se propune ca Lista proiectelor de dezvoltare local5 prioritare
s5 fie format5 din 492 de propuneri de proiecte in sum5 de 2 045 883 852,83 de lei.
Subsecvent, avind drept temei prevederile pct.23 c) a Hotiiririi Guvernului nr.17212022
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea qi functionarea Consiliului
National de Coordonare a Dezvoltiirii Regionale ~i Locale, prin Decizia nr. 11/22 din
08.07.2022, Consiliul National a avizat lista proiectelor de dezvoltare local5 propuse pentru
a fi incluse în Documentul unic de program, care în baza art.10 alin (2) al Legii nr. 438/2006
se prezintă a fi aprobată prin hotărâre de Guvern.
După aprobarea proiectului actului normativ, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și
Locală va iniția procedura de semnare a contractelor de finanțare cu administrațiile publice
locale ale căror proiecte au fost incluse în Lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală
pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
(Anexa 2 la Documentul unic de program).
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene
Acest proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia statelor membre
ale Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Documentul unic de program este un document de planificare elaborat pe termen mediu,
pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională. În esența sa, DUP
reprezintă un document-sinteză a programelor operaționale regional și include proiectele
prioritare de dezvoltare regională și locală selectate în baza concursurilor, organizate de
către autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională - MIDR.
Prin proiectul actului normativ se ajustează denumirile Fondului național și Consiliului
Național din Hotărârea Guvernului nr.23/2022 cu prevederile Legii nr. 27/2022 și Hotărârii
Guvernului nr.172/2022.
Concomitent, textul Documentului unic de program se completează cu puncte noi 31, care
descrie domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare locală și
cu punctul 41, care determină spre ce sunt orientate măsurile, condițiile și procedurile de
selectare a proiectelor de dezvoltare locală.
Se menționează că punctele 6, 9 și 10 se modifică și se expun într-o nouă redacție, iar Anexa
la Documentul unic de program devine Anexa 1 și include Lista proiectelor prioritare de
dezvoltare regională pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și
locală, care se modifică prin excluderea a unui proiect de dezvoltare regională.
Astfel, proiectul „Dezvoltarea atractivității turistice în comunitățile de pe ,,Platoul Coșnița”
și orașul Criuleni”, fiind inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, a
fost planificat pentru lansare în anul 2022, cu finanțare din Fondul Național pentru
Dezvoltare Regională și Locală.
În conformitate cu procedurile stabilite de lansare, proiectul a fost supus procedurilor legale
de actualizare a costurilor.
Exercițiile de actualizare a proiectelor înainte de lansare sunt condiționate de faptul că
bugetele inițiale ale proiectelor au fost determinate în baza devizelor de cheltuieli, elaborate
de către aplicanți (autoritățile publice locale) în anul 2020, la depunerea cererilor de
finanțare la concurs.
Consecvent, beneficiarii au renunțat la finalizarea procedurilor de actualizare a costurilor
și au solicitat retragerea proiectului din DUP, inițiativa de retragere fiind motivată prin
povara în creștere a contribuției beneficiarului și a partenerilor, condiționată de majorarea
bugetului actualizat.
Demersul aplicantului privind retragerea de la finanțare a proiectului a fost aprobat de către
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru.
În contextul celor relatate, CNCDRL a acceptat demersul CRD Centru de retragere a
proiectului din Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024.
Subsecvent, în baza art. 7 alin. (2) din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru
dezvoltare regională și locală, Documentul unic de program, se completează cu Anexa 2
care include Lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul
național pentru dezvoltare regională și locală, selectate ca urmare a finalizării Concursului.
5. Fundamentarea economico-financiară
Pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de
program pentru anii 2022-2024 se vor utiliza mijloacele financiare alocate Fondului
național pentru dezvoltare regională și locală, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat,
mijloacele financiare alocate din surse externe, bugetele APL și alte surse neinterzise de
lege.
Se specifică, că pentru implementarea proiectelor incluse în Lista proiectelor prioritare de
dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală,
pentru anul curent în FNDRL sunt prevăzute surse financiare în mărime de 670 mln. de lei,
iar mărimea Fondului pentru anul curent nu suferă careva schimbări odată cu operarea
modificărilor în Anexa 1 și includerea Anexei 2 în Documentul unic de program.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Aprobarea actului normativ nu va necesita modificarea cadrului normativ în vigoare.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Având la bază prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea
regională în Republica Moldova, la data de 08.07.2022, proiectul actului normativ cu
Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 și Lista proiectelor prioritare de
dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală,
a fost avizat de către membrii CNCDRL prin Decizia nr. 11/22, fiind propus spre aprobare
Guvernului. În componența Consiliului intră miniștrii cu competențe în domeniile
dezvoltării regionale, economie, finanțe, alți miniștri, președinții consiliilor regionale
pentru dezvoltare, reprezentanți ai sectorului privat și civic, fiind asigurat un proces
participativ și transparent de luare a deciziilor.
Decizia CNCDRL privind avizarea DUP 2022-2024 se anexează.
Subsecvent, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017, proiectul de act normativ a
fost avizat de instituțiile administrației publice centrale în modul stabilit. Sinteza avizelor
se anexează.
De asemenea, proiectul este publicat pe pagina web a Ministerului la compartimentul
Transparență decizională, precum și la adresa www.particip.gov.md.
8. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, iar recomandările și normele de tehnică legislativă
incluse în proiectul hotărârii, respectiv în sinteza propunerilor și recomandărilor la proiect.
Recomandările Ministerului Justiției au vizat în parte obiecții ce țin de respectarea normelor
de tehnică legislativă și corelarea cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative.
Obiecțiile și recomandările au fost acceptate, iar proiectul actului normativ a fost redactat
prin prisma celor expuse.
9. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul de act normativ a fost remis pentru expertiză anticorupție. Prin demersul său,
Centrul Național Anticorupție a reliefat că ,,apreciind prin prisma prevederilor art.28
alin.(2) lit. a) din Legea integrității nr.82/2017, coraborat cu prevederile art.24, 35 ale Legii
privind actele normative nr.100/2017, proiectul prenotat nu este pasibil de expertiza
anticorupție”.

Ministru Andrei SPÎNU

S-ar putea să vă placă și