Sunteți pe pagina 1din 15

OCROTIREA MINORULUI

Ocrotirea minorului reprezint acea institu ie juridic ce cuprinde ansamblul drepturilor i obliga iilor acordate, respectiv impuse de lege anumitor persoane sau organe.Cadrul legal asigur , ntr-o m sur mai larg respectarea, promovarea i garantarea drepturilor copilului printr-o serie de m suri ce privesc identitatea, dreptul la libertatea de gndire, de con tiin i de religie, cre terea sa n condi ii care s -i permit dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral i social , dreptul la protec ie alternativ , asisten medical special etc. Ocrotirea minorului se realizeaz sub trei forme: ocrotirea minorului de c tre p rin i (ocrotirea p rinteasc ); ocrotirea minorului prin tutel ; ocrotirea minorului n cazuri speciale. Rolul principal n ocrotirea minorului l are familia, interven ia statului i a colectivit ilor locale avnd un caracter subsidiar, numai n m sura n care protec ia copilului n propria familie nu este posibil sau nu este n interesul acestuia. n acest caz, institu iile specializate ale statului au obliga ia de a interveni prin m suri de protec ie alternativ a copilului i de a sprijini sau de a prelua integral, prin m suri cu caracter temporar sau permanent sarcina ocrotirii acestuia. Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului coreleaz legisla ia noastr intern n materie , cu jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, care a subliniat c , pentru un copil, faptul de a tr i mpreun cu p rin ii s i reprezint o component fundamental a vie ii de familie astfel nct plasarea acestuia ntr-o institu ie de ocrotire social reprezint , n sine, o ingerin (Interven ie, amestec nedorit, for at) n via a familial a celor interesa i.Curtea Europeana a drepturilor omului a mai decis c asemenea m suri trebuie s aib un caracter temporar, cu posibilitatea suspend rii lor, pentru a nu fi pierdut din vedere posibilitatea realiz rii reuniunii copilului cu p rin ii s i. Ocrotirea p rinteasc Prin no iunea de ocrotire p rinteasc se desemneaz totalitatea drepturilor i obliga iilor acordate de lege p rin ilor pentru a asigura cre terea i educarea copiilor. Institu ia ocrotirii p rinte ti este tratat n Titlul III, capitolul I, sec iunea I din Codul familiei sub denumirea de Drepturile i ndatoririle p rin ilor fa de copiii minori, care se completeaz cu dispozi iile Legii privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, nr. 272/2004. Potrivit legisla iei actuale, n privin a ocrotirii copilului drepturile sunt recunoscute deopotriv ambilor p rin i, indiferent dac acel copil este din c s torie, din afara c s toriei sau din adop ie. Principiile ocrotirii p rinte ti Exercitarea ocrotirii p rinte ti numai n interesul minorului Acest principiu rezult din textul art. 97 alin. (2) C.fam. care prevede c p rin ii trebuie s - i exercite drepturile p rinte ti numai n interesul copiilor. Prin interes al copilului legiuitorul desemneaz , pe de o parte, un interes social, superior, conform c ruia p rin ii au obliga ia s creasc i s educe copilul, n conformitate cu regulile i principiile generale ale societ ii, iar, pe de alt parte, un interes personal concret al minorului, n acest sens p rin ii avnd obliga ia de a se ngriji de s n tatea i dezvoltarea lui fizic , dar i de educarea i preg tirea profesional potrivit cu nsu irile sale. Principiul independen ei patrimoniale dintre copil i p rinte Acest principiu rezult din prevederile art.106 C.fam., potrivit c rora p rintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului i nici copilul asupra bunurilor p rintelui n afar de

dreptul la mo tenire i ntre inere. n lumina acestei prevederi legale cele dou patrimonii, ale p rin ilor i ale copilului nu se contopesc, ele fiind entit i juridice distincte. Administrarea bunurilor copilului de c tre p rin ii s i, potrivit art. 105 C.fam., trebuie s se fac cu respectarea acestui principiu, care este n m sur s apere interesele patrimoniale ale copilului minor 1. Principiul egalit ii p rin ilor n exercitarea ocrotirii p rinte ti Egalitatea p rin ilor n exercitarea drepturilor i obliga iilor p rinte ti, este reflectarea principiului constitu ional al egalit ii pe toate planurile dintre b rbat i femeie, el fiind concretizat prin mai multe texte ale Codul familiei. Asimilarea deplin a copilului din afara c s toriei cu copilul din c s torie A a cum deja am subliniat, n actuala redactare, Codul familiei asimileaz deplin copilul din afara c s toriei cu cel din c s torie. Articolul 63 C.fam. prevede: copilul din afara c s toriei a c rui filia ie a fost stabilit prin recunoa tere sau prin hot rre judec toreasc are fa de p rinte i rudele acestuia aceea i situa ie ca i situa ia legal a unui copil din c s torie. Se d astfel expresie principiului constitu ional al egalit ii persoanelor i se ocrote te, nc o dat , interesul copilului. Exercitarea ocrotirii p rinte ti Exercitarea ocrotirii p rinte ti de c tre ambii p rin i n principiu, ca o expresie a egalit ii depline ntre b rbat i femeie, astfel cum art. 98 alin. (1) C.fam. prevede expres, drepturile i ndatoririle p rinte ti privitoare la persoana i bunurile copilului se exercit de comun acord de c tre ambii p rin i. Nen elegerile dintre p rin i privitoare la exercitarea ocrotirii p rinte ti n regul general , dac p rin ii nu se n eleg cu privire la exercitarea drepturilor i ndatoririlor p rinte ti se prevede competen a instan ei judec tore ti n solu ionarea nen elegerilor dintre p r i. Exercitarea ocrotirii p rinte ti de c tre un singur p rinte Articolul 98 alin. (2) C.fam. precizeaz care sunt acele situa ii de fapt sau de drept cnd exercitarea ocrotirii p rinte ti, neputndu-se face de c tre ambii p rin i, se va face numai de c tre unul din ei. A) Moartea unuia dintre p rin i n mod obiectiv, n cazul mor ii fizic constatate a unui p rinte sau a mor ii declarate prin hot rre judec toreasc , ocrotirea p rinteasc , neputndu-se exercita de c tre ambii p rin i, se va exercita de p rintele r mas n via . SPETAB) Dec derea unui p rinte din drepturile p rinte ti A a cum rezult din prevederile art. 109 C.fam., dac drepturile i ndatoririle p rinte ti sunt exercitate astfel nct este primejduit s n tatea sau dezvoltarea fizic a copilului sau dac educarea sau preg tirea profesional nu se fac n spiritul moralei i al ordinii de drept, se poate pronun a dec derea unuia sau ambilor p rin i din drepturile p rinte ti. Dec derea din drepturile p rinte ti nu stinge ns drepturile copilului fa de p rintele s u, ceea ce nseamn c i obliga iile p rinte ti corelative acestor drepturi r mn n fiin . Se men ine astfel, potrivit art. 110 C.fam., ndatorirea de a ntre ine minorul. P rintele i p streaz , potrivit art. 111 C.fam., dreptul de a avea leg turi personale cu copilul, afar
Anterior adopt rii Codului familiei, potrivit dispozi iilor Codului civil, p rin ii aveau, a a cum am mai ar tat, dreptul de uzufruct i folosin a legal asupra averii copilului lor, a se vedea C. H a m a n g i u .a.,op. cit., p. 372.
1

numai dac prin asemenea leg turi cre terea, educarea, nv tura sau preg tirea profesional a copilului ar fi primejduite. C) Punerea sub interdic ie a unuia dintre p rin i Punerea sub interdic ie a unuia din p rin i face ca ocrotirea p rinteasc n totalitatea ei s fie exercitat de cel lalt p rinte. D) Neputin a, din orice mprejurare, a unuia dintre p rin i de a- i manifesta voin a Textul art. 98 alin. (2) C.fam., nef cnd nicio precizare n privin a mprejur rilor de natur a-l pune pe unul dintre p rin i n neputin de a- i manifesta voin a, n cele ce urmeaz ne vom opri asupra ctorva din cazurile re inute ca atare n doctrina i practica judiciar . y Dispari ia unui p rinte Dispari ia unui p rinte duce la imposibilitatea exercit rii ocrotirii p rinte ti de c tre p rintele disp rut, fie c acesta a fost declarat disp rut prin hot rre judec toreasc , fie c dispari ia este numai o stare de fapt. y Contrarietatea de interese dintre minor i unul dintre p rin i Aceast mprejurare nu este de natur a nl tura pe p rinte de la exercitarea tuturor drepturilor i ndatoririlor p rinte ti, ci numai de la acelea n leg tur cu actul care a generat contrarietatea de interese, situa ie n care drepturile i ndatoririle p rinte ti vor fi exercitate de cel lalt p rinte sau dac i acela este n imposibilitate de a- i manifesta voin a, instan a judec toreasc va numi un curator. y mpiedicarea unui p rinte de a ndeplini un anumit act n interesul minorului Aceast mprejurare este reglementat distinct prin art. 152 lit. c) C.fam. potrivit c ruia dac din cauza bolii sau din alte motive, p rintele sau tutorele este mpiedicat s ndeplineasc un anumit act n numele persoanei ce reprezint sau ale c rei acte le ncuviin eaz , instan a judec toreasc va putea numi un curator. Boala grav i de lung durat este nu numai o mprejurare care l mpiedic pe p rinte s -l reprezinte pe minor sau s -i ncuviin eze actele, ci ea este o cauz de mpiedicare a exercit rii ocrotirii p rinte ti n totalitatea ei. y Condamnarea unui p rinte la o pedeaps privativ de libertate Privarea de libertate presupune izolarea celui condamnat de societate i de familia sa, astfel c , pe durata execut rii pedepsei, n mod obiectiv ocrotirea p rinteasc va fi exercitat de cel lalt p rinte. Scindarea ocrotirii p rinte ti No iunea de scindare a ocrotirii p rinte ti reune te cazurile n care, fie c p rin ii exercit ocrotirea n mod neegal ntre ei, fie c ocrotirea este exercitat n parte de c tre p rin i, iar n parte de c tre persoana, familia sau serviciul public c ruia copilul i-a fost ncredin at spre cre tere i educare2. Dac , de regul , a a cum este i firesc, ocrotirea p rinteasc este exercitat de ambii p rin i, exist situa ii cnd, de i p rin ii sunt n via , n mod obiectiv ei nu mai pot exercita n aceea i m sur drepturile i ndatoririle p rinte ti. Astfel de situa ii sunt urm toarele: A) ncredin area copilului la desfacerea c s toriei Din analiza textului art. 42 C.fam. rezult c , n cazul desfacerii c s toriei prin divor , pot ap rea dou situa ii de scindare a ocrotirii p rinte ti: ncredin area copilului unuia dintre p rin i i ncredin area copilului unor rude sau altor persoane str ine, ori unui serviciu public specializat sau organism privat autorizat. Potrivit art. 43 alin. (1) C.fam. p rintele divor at, c ruia i s-a ncredin at copilul, exercit n privin a acestuia drepturile p rinte ti. Cel lalt p rinte p streaz dreptul de a avea leg turi personale cu minorul i ndatorirea de a veghea la cre terea, educarea, nv tura i
2

A se vedeaI. Al b u , Dreptul familiei, op. cit., p. 326.

preg tirea lui profesional . n situa ia n care ncredin area copilului s-a f cut unor rude, unei persoane str ine sau unei institu ii de ocrotire3, drepturile i ndatoririle prev zute de art. 43 alin. (3) C.fam. vor reveni ambilor p rin i. Drepturile p rintelui divor at c ruia nu i s-a ncredin at copilul sunt: - dreptul de a avea leg turi personale cu minorul. - p rintele c ruia nu i s-a ncredin at copilul are dreptul s cear rencredin area acestuia, fie lui, fie unui serviciu public specializat sau altor persoane. - p rintele c ruia nu i s-a ncredin at copilul are i dreptul de a cere ca cel lalt p rinte s fie sanc ionat n situa ia n care nu- i ndepline te n mod corespunz tor ndatoririle ce decurg din ocrotirea p rinteasc ; - dreptul de a consim i la adop ie este p strat, indiferent dac p rin ii sunt divor a i, iar copilul este ncredin at unuia dintre ei. B) ncredin area copilului n cazul desfiin rii c s toriei ntruct n caz de declarare a nulit ii c s toriei, potrivit art. 24 alin. (2) C.fam., urmeaz a se aplica, n privin a copiilor minori, dispozi iile legale din materia divor ului, solu iile preconizate mai sus sunt valabile i pentru copiii rezulta i dintr-o c s torie desfiin at . C) ncredin area copilului din afara c s toriei n cazul n care filia ia copilului din afara c s toriei a fost stabilit fa de ambii p rin i, art. 65 C.fam. prevede c ncredin area copilului i contribu ia p rin ilor la cheltuielile de cre tere, educare, nv tur i preg tire profesional , sunt guvernate prin asem nare de dispozi iile legale privind copilul n caz de divor (art. 42-44 C.fam.).

Sanc iuni pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a ocrotirii p rinte ti
Sanc iunile care, potrivit legii, se pot aplica p rin ilor pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a ndatoririlor p rinte ti se clasific , fie dup ramura de drept c reia i apar in, n: sanc iuni de drept penal, sanc iuni de drept administrativ, civil, ori de drept al familiei, fie dup cum ele intervin pentru nendeplinirea ndatoririlor cu privire la persoana copilului sau cu privire la bunurile sale4. Sanc iuni pentru nendeplinirea ndatoririlor p rinte ti privitoare la persoana copilului Plasamentul copilului la o persoan , o familie, un asistent maternal sau la un serviciu de tip reziden ial Aceast m sur urm re te, n primul rnd, ocrotirea acelor minori a c ror cre tere i educare are de suferit datorit neglijen ei i lipsei de interes a p rin ilor, dar, n acela i timp, ea are i caracterul unei sanc iuni pentru culpa p rin ilor n ndeplinirea necorespunz toare a ndatoririlor p rinte ti. Dec derea din drepturile p rinte ti Dec derea din drepturile p rinte ti, sanc iune de dreptul familiei, se poate aplica pentru motivele prev zute de art. 109 alin. (1) C.fam. i anume, dac s n tatea sau dezvoltarea fizic a copilului este primejduit prin felul de exercitare a drepturilor p rinte ti, prin purtarea
Prin adoptarea Legii nr. 272/2004, acestea sunt de mai multe tipuri: servicii de tip familial i de tip reziden ial. Din categoria celor din urm fac parte: centrele de plasament, centrele de primire a copilului n regim d e urgen i centrele maternale. 4 A se vedea:I. Al b u , Dreptul familiei, op. cit., p. 331; I.P. F i l i p e s c u , A.I. F i l i p e s c u, Tratat ..., op. cit., p. 582.
3

abuziv sau prin neglijen grav n ndeplinirea ndatoririlor de p rinte, ori dac educarea, nv tura sau preg tirea profesional a copilului nu se fac conform ordinii de drept i moralei. Aceast sanc iune se poate adopta, astfel cum rezult din textul citat, care este de strict interpretare, pentru abateri grave de la ndeplinirea ndatoririlor p rinte ti cu privire la persoana minorului, dar nu i cu privire la bunurile acestuia. Ea se pronun de instan a judec toreasc la cererea autorit ii tutelare, citarea acesteia precum i a p rin ilor copilului fiind obligatorie [art. 109 alin. (2) C.fam.]. Ca urmare a pronun rii acestei sanc iuni, p rintele decade din drepturile i ndatoririle ce formeaz con inutul ocrotirii p rinte ti, cu excep ia ndatoririi de a ntre ine copilul (art. 110 C.fam.) i a dreptului de a avea leg turi personale cu acesta.Leg turile personale vor fi ng duite cu condi ia s nu se primejduiasc cre terea, educarea, nv tura sau preg tirea profesional a copilului (art. 111 C.fam.)5. R spunderea civil a p rin ilor pentru faptele ilicite ale copiilor Articolul 1000 alin. (2) din Codul civil instituie o prezum ie relativ de culp mpotriva p rin ilor, care sunt inu i a r spunde pentru prejudiciul cauzat altor persoane de copiii lor minori. R spunderea p rin ilor este o r spundere civil delictual , indirect , respectiv pentru fapta altei persoane i intervine atunci cnd sunt ndeplinite anumite condi ii. Condi iile generale ale r spunderii p rin ilor sunt: existen a prejudiciului, a faptei ilicite a minorului i a raportului de cauzalitate dintre fapt i prejudiciu, iar condi iile speciale sunt: copilul s fie minor i s aib locuin a la p rin ii s i. Dup ce s-a f cut dovada ndeplinirii acestor condi ii ac ioneaz tripla prezum ie legal referitoare la: - fapta ilicit a p rin ilor constnd n nendeplinirea ori ndeplinirea necorespunz toare a obliga iilor privind supravegherea, educarea sau cre terea minorului; - existen a raportului de cauzalitate ntre fapta p rin ilor i fapta ilicit a minorului i - existen a vinei p rin ilor n nendeplinirea obliga iilor6. R spunderea contraven ional Potrivit Legii nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nc lcare a unor norme de convie uire social a ordinii i lini tii publice, urm toarele fapte care intereseaz ocrotirea p rinteasc sunt considerate contraven ii: - apelarea, n mod repetat, la mila publicului, de c tre o persoan apt de munc , precum i determinarea unei persoane la s vr irea unei astfel de fapte; - organizarea, ng duirea sau participarea la jocuri de noroc altele dect cele autorizate potrivit legii de natur s lezeze bunele moravuri; - atragerea de persoane n vederea practic rii de raporturi sexuale cu acestea spre a ob ine foloase materiale, precum i ndemnul sau determinarea unei persoane la s vr irea acestor fapte; - servirea cu b uturi alcoolice, n localurile publice, a consumatorilor afla i n v dit stare de ebrietate, precum i a minorilor; - alungarea din locuin a comun a so ului sau a so iei, a copiilor, precum i a oric rei alte persoane aflate n ntre inere; - ndemnul sub orice form a minorilor la s vr irea de contraven ii;

5 6

C.S.J., sec ia civil , decizia nr. 3878/1996, B.J.1996, p. 84 -87. A se vedeaC. S t t e s c u, C. B r s a n , Teoria general a obliga iilor, ed. a VIII -a, Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. 234.

- neluarea de c tre p rin i sau de c tre persoanele c rora li s-a ncredin at spre cre tere i educare un minor n vrst de pn la 16 ani sau care au n ngrijire un alienat ori debil mintal a m surilor necesare, pentru a-l mpiedica de la fapte de vagabondaj, cer etorie sau prostitu ie; R spunderea penal A) Interzicerea drepturilor p rinte ti n cazul s vr irii de infrac iuni Printre pedepsele complementare prev zute de art. 64 C.pen. se afl i interzicerea drepturilor p rinte ti. Astfel cum rezult din prevederile art. 65 C.pen. pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi, deci i a drepturilor p rinte ti, se aplic facultativ atunci cnd pedeapsa stabilit este nchisoarea de cel pu in doi ani i instan a constat c fa de natura i gravitatea infrac iunii, mprejur rile cauzei i persoana infractorului, aceast pedeaps este necesar , i obligatoriu cnd legea prevede expres aceast pedeaps . B) Interdic ia de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat Codul penal, n art. 112 lit. g), se refer la aceast m sur de siguran ce are rolul de a preveni actele de violen fizic sau psihic mpotriva membrilor familiei. C) Abandonul de familie Comiterea acestei infrac iuni prev zut de art. 305 C.pen. este pedepsit alternativ cu nchisoarea strict sau cu zile-amend i const n s vr irea de c tre persoana care are obliga ia legal de ntre inere, fa de cel ndrept it la ntre inere a uneia dintre urm toarele fapte: - p r sirea, alungarea sau l sarea f r ajutor, expunndu-l la suferin e fizice sau morale; - nendeplinirea cu rea-credin a obliga iei de ntre inere prev zut de lege; - neplata cu rea-credin , timp de dou luni a pensiei de ntre inere stabilite pe cale judec toreasc . D) Relele tratamente aplicate minorului Potrivit art. 306 din Codul penal aceast infrac iune const n punerea n primejdie grav , prin m suri sau tratamente de orice fel, a dezvolt rii fizice, intelectuale sau morale a minorului de c tre p rin i sau de orice persoan c reia minorul i-a fost ncredin at spre cre tere i educare. E) Nerespectarea m surilor privind ncredin area minorului Articolul 307 C.pen. incrimineaz , sub denumirea de nerespectarea m surilor privind ncredin area minorului, n alin. (1) re inerea de c tre un p rinte a copilului s u minor, f r consim mntul celuilalt p rinte sau al persoanei c reia i-a fost ncredin at minorul, potrivit legii, , iar n alin. (2) fapta persoanei c reia i s-a ncredin at minorul prin hot rre judec toreasc , spre cre tere i educare, de a mpiedica n mod repetat pe oricare dintre p rin i s aib leg turi personale cu minorul n condi iile prev zute de p r i sau de organul competent. F) Punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji Aceast infrac iune este prev zut n art. 314 C.pen. i const n p r sirea, alungarea sau l sarea f r ajutor, n orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putin a de a se ngriji, de c tre persoana care o are sub paz sau ngrijire, punndu-i n pericol iminent via a, s n tatea sau integritatea corporal . Potrivit art. 314 alin. (2), Este ap rat de pedeaps persoana care dup s vr irea faptei, i reia de bun voie ndatoririle. Sanc iuni pentru nendeplinirea ndatoririlor cu privire la bunurile copilului R spunderea p rin ilor pentru pagubele pricinuite minorului din culpa lor P rin ii au, potrivit art. 105 alin. (1) C.fam., ndatorirea de a administra bunurile copilului minor i de a-l reprezenta n actele civile, dac nu a mplinit vrsta de 14 ani. La fel ca tutorele (art. 141 C.fam.), ei r spund dac n calitatea lor de administratori au pricinuit

minorului pagube. R spunderea lor este solidar (art. 1003 C.civ.) dac au administrat mpreun i de comun acord bunurile minorului. Gestiunea frauduloas Aceast infrac iune este prev zut de art. 214 C.pen. Ea se s vr e te ca urmare a nendeplinirii n condi ii corespunz toare a ndatoririi de administrare a bunurilor minorului de c tre p rin i sau cei ce au aceast ns rcinare, dac s-a pricinuit o pagub cu rea-credin . n actuala reglementare fapta se sanc ioneaz numai cu nchisoarea, pedeapsa alternativ a amenzii nemaifiind prev zut . Capitolul XIV. Ocrotirea copilului n cazuri speciale n capitolul anterior ne-am ocupat de ocrotirea copilului exercitat prin p rin i (sau doar printr-unul dintre ei), ns exist i cazuri n care copiii sunt lipsi i de ocrotire p rinteasc sau aceasta se exercit necorespunz tor. n aceste situa ii, se vor lua m surile de protec ie alternativ prev zute de Legea nr. 272/2004, anume: tutela, m surile de protec ie special sau adop ia. 7.1. Tutela i curatela Aceste institu ii sunt reglementate de Codul familiei7 i privesc protejarea copilului lipsit de ocrotire p rinteasc , respectiv a celui care necesit reprezentare provizoriu, n cazuri speciale. 7.1.1. Tutela. Deschiderea tutelei Tutela, ca institu ie juridic , grupeaz ansamblul normelor juridice care reglementeaz ocrotirea unui minor lipsit de ocrotire p rinteasc prin intermediul unei persoane numite tutore i care- i exercit atribu iile sub supravegherea autorit ii tutelare8. Tutela se deschide cnd copilul este lipsit temporar sau definitiv de ocrotire p rinteasc , deci de ngrijirea ambilor p rin i, cazurile fiind cele prev zute de art. 113 C.fam. i art. 40 din Legea nr. 272/2004, i anume: - ambii p rin i sunt mor i sau declara i mor i; - ambii p rin i sunt necunoscu i sau disp ru i9; - ambii p rin i sunt pu i sub interdic ie; - ambii p rin i sunt dec zu i din drepturile p rinte ti. Tutela se instituie i n cazul n care, la ncetarea adop iei, instan a judec toreasc hot r te c aceasta este n interesul copilului. Numirea tutorelui se face de c tre instan a judec toreasc . Alegerea tutorelui trebuie f cut astfel nct s fie ocrotite interesele copilului, preferabil fiind numirea unei rude, a unui afin ori a unui prieten al familiei copilului, n stare s ndeplineasc aceast sarcin . Persoana fizic sau familia care urmeaz a fi tutore trebuie s fie evaluat de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului cu privire la garan iile morale i condi iile materiale pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a primi un copil n ngrijire. Evaluarea se realizeaz de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului de la domiciliul persoanei sau

De i sunt reglementate de Codul familiei, unii autori au caracterizat aceste institu ii ca fiind mijloace de drept civil de ocrotire a minorilor , spre deosebire de o crotirea prin p rin i care ar apar ine dreptului familiei (a se vedea E. L u p a n, D.A. P o p e s c u,op. cit., p. 157 -158). 8 A se vedea:I.P. F i l i p e s c u , A.I. F i l i p e s c u , Tratat , op. cit., p. 596; E. L u p a n, D.A. P o p e s c u,op. cit., p. 158; M. B a n c i u,op. cit., p. 373 ; E. F l o r i a n ,op. cit., p. 396; C. S t t e s c u , Drept civil. Persoanele fizice i juridice, Bucure ti, E.D.P., 1963, p. 281. 9 Din formularea textului rezult c nu este necesar o hot rre judec toreasc de declarare a dispari iei pentru instituirea tutelei, n acest caz fiind suficient simplul fapt al dispari iei p rin ilor ( E. L u p a n , D.A. P o p e s c u,op. cit., p. 163).

familiei, acordndu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului. La numirea tutorelui se va ine seama de rela iile personale, de apropierea domiciliilor i de opinia copilului. Potrivit acestui articol nu pot fi tutori: minorul sau cel pus sub interdic ie; cel dec zut din drepturile p rinte ti sau declarat incapabil de a fi tutore; cel c ruia i s-a restrns exerci iul unor drepturi politice sau civile, fie n temeiul legii, fie prin hot rre judec toreasc , precum i cel cu rele purt ri; cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege i de a fi ales; cel care, exercitnd o alt tutel a fost ndep rtat din aceasta; cel care din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului nu ar putea ndeplini sarcina tutelei. Cnd numirea unui tutore necesit un timp mai ndelungat, se poate numi, provizoriu, un curator care s reprezinte interesele copilului. 7.1.2. Caracterele generale ale tutelei A) Tutela se exercit numai n interesul minorului (art. 114 C.fam.) Ea se instituie n toate cazurile n care un minor este lipsit de ocrotire p rinteasc i are ca scop suplinirea acestei ocrotiri. De aceea unele persoane care au s vr it fapte antisociale grave sau au avut o comportare necorespunz toare n propria familie, nu pot fi tutore. B) Tutela este o sarcin legal , obligatorie (art. 118 C.fam.) Cel numit tutore nu poate refuza aceast sarcin , cu excep ia cazului n care se afl ntr-una din urm toarele situa ii: are vrsta de 60 de ani mplini i; este o femeie ns rcinat sau mama unui copil mai mic de 8 ani; cre te i educ 2 sau mai mul i copii; exercit o alt tutel sau curatel ; din cauza bolii, a infirmit ii, a felului ndeletnicirii, a dep rt rii domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate, nu ar putea ndeplini aceast sarcin . Din excep iile prev zute de textul legal rezult importan a care trebuie acordat acestei sarcini, astfel c , dac o persoan nu o poate ndeplini corespunz tor, datorit problemelor familiale, profesionale sau de alt natur , poate refuza numirea ca tutore. C) Tutela este o sarcin gratuit (art. 121 C.fam.)10 Totu i, innd seama de munca depus n administrarea averii i de starea material a minorului i a tutorelui, se va putea stabili n favoarea acestuia din urm o remunera ie care nu va dep i 10% din veniturile bunurilor minorului. Acest caracter reflect i autonomia patrimonial dintre minor i tutore, conform c reia tutorele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului i nici copilul asupra bunurilor tutorelui. D) Tutela este o sarcin personal Tutorele este desemnat n considerarea persoanei acestuia, astfel c sarcina sa nu poate fi transmis . n cazul n care se ivesc situa ii care-l mpiedic s - i exercite ndatoririle, tutorele trebuie s solicite nlocuirea sa. 7.1.3. Procedura instituirii tutelei n reglementarea Legii nr. 272/2004 tutela se instituie de c tre instan a judec toreasc , respectiv de Tribunalul pentru minori i familie n a c rui circumscrip ie teritorial domiciliaz sau a fost g sit copilul11. Cererile sunt scutite de tax judiciar de timbru i pot fi formulate de orice persoan interesat .

Legea nr. 272/2004 prin art. 119 prevede c tutorelui i se acord o aloca ie lunar ce se indexeaz periodic prin hot rre a guvernului. A a fiind, se pare c gratuitatea tutelei, consacrat tradi ional Codul civil i apoi de Codul familiei este nl turat . n sensul c instituirea acestei aloca ii va duce la nmul irea cazurilor n care se va lua aceast m sur d e protec ie alternativ , a se vedea I. Imbrescu, E. Imbrescu , Discu ii cu privire la recentele acte normative din domeniul protec iei i promov rii drepturilor copilului,Dreptul nr. 7/2005, p. 66. 11 n sensul c cererea este de competen a judec toriei, a se vedea T. Bodoa c , Contribu ii la studiul , loc. cit., p. 65.

10

Direc ia general de asisten social i protec ia copilului are obliga ia de a ntocmi raportul referitor la copil, conform art.130 alin. (1) din Legea nr. 272/2004. ntruct legisla ia nu prevede alte dispozi ii speciale pentru judecarea cererii de instituire a tutelei, se va aplica dreptul comun, de i celeritatea cu care trebuie solu ionate aceste cereri impunea, cel pu in, instituirea unor termene procedurale mai scurte. n plus, la instituirea tutelei trebuie respectate i condi iile impuse, n general, pentru formele protec iei alternative a copilului, respectiv: s se asigure continuitatea n educarea copilului i s fie ascultat copilul care a mplinit 10 ani (poate fi ascultat i copilul care nu a mplinit aceast vrst , dac se apreciaz necesar). 7.1.4. Exercitarea tutelei. Drepturile i ndatoririle tutorelui A) Exercitarea tutelei asupra persoanei minorului Con inutul tutelei n aceast privin este identic cu cel al ocrotirii copilului prin p rin ii fire ti. Tutorele are obliga ia de a ocroti minorul i de a-i asigura locuin , dar i dreptul de a cere napoierea copilului de la orice persoan care l ine f r drept12. B) Exercitarea tutelei asupra bunurilor minorului ntinderea drepturilor i obliga iilor tutorelui sub aspect patrimonial depinde de vrsta minorului. 1. Cnd minorul nu a mplinit 14 ani, tutorele are obliga ia de a administra bunurile minorului i de a-l reprezenta n actele civile. Ca urmare, actele civile vor fi ncheiate de tutore n numele, dar pe seama minorului. Tutorele poate ncheia singur, f r vreo ncuviin are prealabil , acte de conservare a patrimoniului minorului 13 i acte de administrare a patrimoniului care pot include chiar nstr inarea unor bunuri supuse pieirii sau stric ciunii, precum i a bunurilor de valoare mic i care nu sunt folositoare minorului14 (art. 129 alin. final C.fam.). Actele de dispozi ie pot fi ncheiate de tutorele minorului sub 14 ani numai cu ncuviin area prealabil a autorit ii tutelare. n aceast categorie, textul legal [art. 129 alin. (2) C.fam.] cuprinde: nstr inarea sau gajarea bunurilor minorului, renun area la drepturile sale patrimoniale, orice acte care dep esc dreptul de a administra. n aceast ultim categorie trebuie inclus i o eventual tranzac ie avnd ca obiect bunurile minorului, ntruct tranzac ia este asimilat unui act de dispozi ie15. Legea interzice tutorelui s ncheie anumite acte juridice, considerate prejudiciabile pentru minor, chiar dac ar exista ncuviin area autorit ii tutelare. Astfel de acte sunt: - contractele de dona ie i cele prin care se garanteaz obliga ia altuia [art. 129 alin. (1) C.fam.]; - actele juridice ntre tutore, so ul, o rud n linie dreapt ori fra ii i surorile tutorelui, de o parte i minor de alta (art. 128 C.fam.)16. 2. Cnd minorul a mplinit 14 ani, deci are capacitate de exerci iu restrns , el ncheie singur acte civile, ns cu ncuviin area prealabil a tutorelui. Nemaifiind total lipsit de capacitate de exerci iu, minorul poate ncheia singur, f r nicio ncuviin are, anumite acte juridice, ca de exemplu:
Unii autori au opinat c tutorele este chiar obligat s cear minorul, atunci cnd acesta este de inut de c tre alte persoane sau i-a schimbat n fapt locuin a f r ncuviin area autorit ii tutelare ( V. Ur s a ,op. cit., p. 263). 13 A se vedeaC. S t t e s c u,op. cit., p. 293. 14 Valoarea bunurilor ce pot fi nstr inate este de sub 250 de lei. De lege ferenda, s-a propus modificarea acestei sume, n sensul cre terii ei pn la o valoare care s corespund realit ilor economice a ctuale (M. B a n c i u ,op. cit., p. 383, E. L u p a n, D.A. P o p e s c u,op. cit., p. 169). Unii autori au considerat chiar, c , i de lege lata, aceast valoare nu ar trebui luat n considerare. A se vedea, n acest sens, M. M u r e a n, Drept civil. Persoanele, note de c urs, Ed. S.C. Cordial S.R.L., Cluj Napoca, 1992, p. 113. 15 Trib. Suprem, sec ia civil , decizia nr. 683/1983, R.R.D. nr. 4/1984, p. 70. 16 A se vedeaI. Al b u , Dreptul familiei, op. cit., p. 330.
12

- acte de dreptul familiei minora de 16 ani se poate c s tori, minorul care a mplinit 10 ani trebuie s - i dea consim mntul la adop ie; - acte de drept civil minorul de 16 ani poate dispune prin testament de jum tate din averea sa i poate s accepte o dona ie f r sarcini sau condi ii, s ncheie acte de administrare i de conservare; - acte de dreptul muncii ncheierea i executarea contractului de munc de c tre minorul care a mplinit 16 ani. Actele de dispozi ie nu pot fi ncheiate f r ncuviin area tutorelui, iar pentru actele ce l-ar putea prejudicia este nevoie de ncuviin area prealabil a autorit ii tutelare (este vorba despre actele pentru ncheierea c rora i tutorele minorului sub 14 ani are nevoie de ncuviin area autorit ii tutelare). n exercitarea sarcinii sale tutorele este obligat s prezinte autorit ii tutelare d ri de seam periodice privitoare la activitatea sa, precum i o dare de seam general , atunci cnd tutela nceteaz . 7.1.5. ncetarea tutelei Tutela nceteaz atunci cnd dispar cauzele care au dus la deschiderea ei. Astfel de situa ii sunt: - mplinirea vrstei de 18 ani de c tre minorul ocrotit; - c s toria minorei de peste 16 ani i dobndirea capacit ii depline de exerci iu de c tre aceasta; - p rin ii minorului au fost identifica i, au reap rut (n urma dispari iei sau a declar rii mor ii) sau li s-a ridicat sanc iunea dec derii din drepturile p rinte ti; - minorul moare sau este declarat mort prin hot rre judec toreasc definitiv ; - a fost ridicat punerea sub interdic ie pronun at mpotriva p rin ilor fire ti ai minorului. ncetarea tutelei nu se confund cu ncetarea func iei tutorelui, aceasta din urm intervenind ntr-un num r mai mare de situa ii. Ca urmare, ncetarea func iei tutorelui are loc la ncetarea tutelei, dar i cnd tutorele moare, a fost ndep rtat de la tutel (cnd se ive te vreun caz prev zut de art. 117 C.fam. care-l fac incapabil de a fi tutore) sau a fost nlocuit [la cererea sa, n cazurile prev zute de art. 118 alin. (2) i (3) C.fam.]. 7.1.6. R spunderea tutorelui ntruct sarcina tutelei este deosebit de important i poate avea urm ri asupra dezvolt rii psihico-fizice i sociale a persoanei ocrotite, legiuitorul a instituit r spunderea tutorelui diferit, n func ie de natura i consecin ele faptelor sale. a) R spunderea civil a tutorelui poate fi patrimonial sau nepatrimonial 17. R spunderea nepatrimonial specific este ndep rtarea de la tutel atunci cnd s vr e te un abuz, o neglijen grav sau fapte care l fac nevrednic de a fi tutore [art. 138 alin. (2) C.fam.]. R spunderea patrimonial se ntemeiaz pe principiile r spunderii civile delictuale prev zute de art. 998-999 C.civ. Aceast form a r spunderii opereaz chiar i n cazul n care autoritatea tutelar a dat desc rcare de gestiune, ntruct tutorele trebuie s r spund pentru prejudiciile cauzate minorului sau unor ter i prin fapta sa18. b) R spunderea administrativ intervine, ca i n cazul p rin ilor, n cazul s vr irii unor contraven ii. Sanc iunea aplicabil este amenda. c) R spunderea penal poate interveni atunci cnd faptele s vr ite sunt grave i ntrunesc elemente constitutive ale unei infrac iuni ca: rele tratamente aplicate minorului, punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji etc. 7.1.7. Curatela minorului

17 18

A se vedeaGh. B e l e i u ,op. cit., p. 218. A se vedeaV. Ur s a ,op. cit., p. 270.

Curatela reprezint o institu ie de ocrotire a minorului care are caracter temporar i subsidiar19. Curatela nu este specific ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate de exerci iu, ci poate interveni i n cazul persoanelor capabile, care din diferite motive, nu- i pot ngriji interesele (art. 152 C.fam.). n cazul minorului, curatorul este chemat s nlocuiasc p rin ii fire ti sau tutorele fie la ncheierea anumitor acte juridice, fie la ncheierea tuturor actelor presupuse de ocrotirea minorului, ns numai provizoriu. Curatela minorului se instituie: - cnd exist contrarietate de interese ntre ocrotitorul legal i minor20 (art. 132 i art. 105 C.fam.); - cnd ocrotitorul legal, p rinte sau tutore este vremelnic mpiedicat s - i ndeplineasc ndatoririle [art. 152 lit. c) C.fam.]; - cnd, pentru numirea sau nlocuirea tutorelui minorului, este nevoie de o perioad mai ndelungat (art. 139 C.fam.); - pn la solu ionarea cererii de punere sub interdic ie a minorului (art. 146 C.fam.). Exercitarea curatelei se face aplicndu-se prin asem nare regulile prezentate la tutela minorului. Curatela nceteaz cnd dispar cauzele ce au dus la instituirea ei21. 7.2. Protec ia special a copilului Legisla ia actual impune institu iilor statului, respectiv serviciului public de asisten social i Direc iei generale de asisten social i protec ia copilului, s ac ioneze pe dou planuri n vederea protej rii copiilor. n primul rnd, se urm re te prevenirea separ rii copilului de p rin i i, n al doilea rnd, dac separarea a intervenit, se urm re te integrarea copilului ntr-un mediu familial stabil, permanent, n cel mai scurt timp posibil. Serviciul public de asisten social va lua toate m surile necesare pentru depistarea precoce a situa iilor de risc care pot determina separarea copilului de p rin ii s i, precum i pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p rin ilor i a violen ei n familie. Orice separare a copilului de p rin ii s i, precum i orice limitare a exerci iului drepturilor p rinte ti trebuie s fie precedate de acordarea sistematic a serviciilor i presta iilor prev zute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunz toare a p rin ilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate pe baza unui plan de servicii. Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea separ rii copilului de p rin ii s i. n acest scop serviciul public de asisten social ori, dup caz, direc ia general de asisten social i protec ia copilului de la nivelul fiec rui sector al municipiului Bucure ti sprijin accesul copilului i al familiei sale la serviciile i presta iile destinate men inerii copilului n familie. Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului a cererii de instituire a unei m suri de protec ie special a copilului, numai dac , dup acordarea serviciilor prev zute de acest plan, se constat c men inerea copilului al turi de p rin ii s i nu este posibil .

A se vedeaGh. B e l e i u ,op. cit., p. 299. Pentru interese contrare ntre p rinte i copil, a se vedea Trib. Suprem, sec ia civil , decizia nr. 1776/1984, C.D. 1984, p. 176 i T.M.B., sec ia a IV -a civil , decizia nr. 1587/1990, n I. M i h u , Culegere pe anul 1990, p. 52, iar pentru interese contrare ntre adoptator i adoptat, T.M.B., sec ia a IV -a civil , decizia nr. 818/1990, n I. M i h u , Culegere pe anul 1990, p. 53. 21 Competen a de a decide anularea deciziei de instituire a curatelei, ca act administrativ, apar ine instan elor judec tore ti, n baza art. 1 raportat la art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004 (M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004), i nu autorit ii tutelare, iar ac iunea e admisibil , chiar dac ntre timp curatela a ncetat (C.S.J., sec ia civil , decizia nr. 2694/2001, Dreptul nr. 6/2002, p. 213).
20

19

n cazul n care copilul a fost separat de familia sa, respectiv este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea p rin ilor s i, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija acestora, are dreptul la protec ie alternativ . Protec ia alternativ include instituirea tutelei, m surile de protec ie special prev zute de prezenta lege, adop ia. n alegerea uneia dintre aceste solu ii autoritatea competent va ine seama n mod corespunz tor de necesitatea asigur rii unei anumite continuit i n educarea copilului, precum i de originea sa etnic , religioas , cultural i lingvistic . Institu iile tutelei i adop iei au fost analizate n paginile anterioare, ca urmare, n cele ce urmeaz , ne vom ocupa doar de m surile de protec ie special . Acestea se stabilesc i se aplic pe baza planului individualizat de protec ie. Planul individualizat de protec ie este documentul prin care se realizeaz planificarea serviciilor, presta iilor i a m surilor de protec ie special a copilului, pe baza evalu rii psihosociale a acestuia i a familiei sale, n vederea integr rii copilului care a fost separat de familia sa ntr-un mediu familial stabil permanent, n cel mai scurt timp posibil. Protec ia special se aplic n situa ia urm toarelor categorii de copii: - copilul ai c rui p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul drepturilor p rinte ti sau c rora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor p rinte ti, pu i sub interdic ie, declara i judec tore te mor i sau disp ru i, cnd nu a putut fi instituit tutela; - copilul care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija p rin ilor din motive neimputabile acestora; - copilul abuzat sau neglijat; - copilul g sit sau copilul abandonat de c tre mam n unit i sanitare; - copilul care a s vr it o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde penal. M surile de protec ie special se acord pn la dobndirea capacit ii depline de exerci iu, dar pot fi acordate i n continuare, la cererea copilului care- i continu studiile ntr-o form de nv mnt de zi, pe toat durata studiilor, dar f r a dep i 26 de ani. Tinerii care nu- i continu studiile, dar nici nu pot reveni n propria familie, fiind confrunta i cu riscul excluderii sociale pot beneficia, la cerere, de protec ie special , pe o perioad de doi ani. Serviciile de protec ie special sunt: - servicii de zi; - servicii de tip familial; - servicii de tip reziden ial. Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigur men inerea, refacerea i dezvoltarea capacit ilor copilului i ale p rin ilor s i, pentru dep irea situa iilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigur , la domiciliul unei persoane fizice sau familii, cre terea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a m surii plasamentului. Serviciile de tip reziden ial sunt acele servicii prin care se asigur protec ia, cre terea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a m surii plasamentului. Fac parte din categoria serviciilor de tip reziden ial centrele de plasament i centrele de primire a copilului n regim de urgen . Sunt considerate servicii de tip reziden ial i centrele maternale. Serviciile de tip reziden ial se organizeaz pe model familial i pot avea caracter specializat n func ie de nevoile copiilor plasa i. Obiectivele planului individualizat de protec ie sunt cu prioritate: reintegrarea copilului n familia sa, plasamentul n familia extins , la un asistent maternal sau la alt persoan sau familie i, abia n ultimul rnd, plasamentul ntr-un serviciu de tip reziden ial.

M surile de protec ie special a copilului care a mplinit vrsta de 14 ani se stabilesc numai cu consim mntul acestuia. n situa ia n care copilul refuz s i dea consim mntul, m surile de protec ie se stabilesc numai de c tre instan a judec toreasc , care, n situa ii temeinic motivate, poate trece peste refuzul acestuia de a- i exprima consim mntul fa de m sura propus . P rin ii, precum i copilul care a mplinit vrsta de 14 ani au dreptul s atace n instan m surile de protec ie special instituite de prezenta lege, beneficiind de asisten juridic gratuit , n condi iile legii. M surile de protec ie special a copilului sunt: a) plasamentul; b) plasamentul n regim de urgen ; c) supravegherea specializat . 7.2.1. Plasamentul Plasamentul copilului constituie o m sur de protec ie special , avnd caracter temporar, care poate fi dispus , n condi iile prezentei legi, dup caz, la: o persoan sau familie; un asistent maternal; un serviciu de tip reziden ial. Persoana sau familia care prime te un copil n plasament trebuie s aib domiciliul n Romnia i s fie evaluat de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului cu privire la garan iile morale i condi iile materiale pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a primi un copil n plasament. Principiile urm rite la stabilirea acestei m suri sunt: a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extins sau la familia substitutiv ; b) men inerea fra ilor mpreun ; c) facilitarea exercit rii de c tre p rin i a dreptului de a vizita copilul i de a men ine leg tura cu acesta. Este interzis plasamentul copilului sub 2 ani ntr-un serviciu de tip reziden ial, cu excep ia cazului n care acesta prezint handicapuri grave cu dependen de ngrijiri specializate. M sura se instituie de c tre Comisia pentru protec ia copilului sau instan a de judecat . M sura plasamentului se stabile te de c tre comisia pentru protec ia copilului, n situa ia n care exist acordul p rin ilor, pentru situa iile prev zute la art. 56 lit. b) i e). M sura plasamentului se stabile te de c tre instan a judec toreasc , la cererea direc iei generale de asisten social i protec ia copilului: a) n situa ia copilului prev zut la art. 56 lit. a), precum i n situa ia copilului prev zut la art. 56 lit. c) i d), dac se impune nlocuirea plasamentului n regim de urgen dispus de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului; b) n situa ia copilului prev zut la art. 56 lit. b) i e), atunci cnd nu exist acordul p rin ilor sau, dup caz, al unuia dintre p rin i, pentru instituirea acestei m suri. Efectele m surii plasamentului sunt urm toarele: - domiciliul copilului se afl la persoana sau serviciul ce-l are n ngrijire; - drepturile i obliga iile p rinte ti referitoare la persoana i bunurile copilului r mn la p rin i, cnd m sura a fost dispus de comisia pentru protec ia copilului. Relativ la copilul pentru care nu a putut fi instituit tutela i pentru care instan a a dispus m sura plasamentului drepturile i obliga iile p rinte ti sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre pre edintele consiliului jude ean, respectiv primarul sectorului municipiului Bucure ti 22, p rin ii p strnd doar dreptul de a consim i la adop ia copilului i obliga ia de ntre inere;

22

C.A. Bucure ti, sec ia a III -a civil 3/2006, p. 91-95.

i pentru cauze cu minori i familie, decizia nr. 1012/2005 i nr. 267/2006, P.R. nr.

- comisia pentru protec ia copilului sau instan a stabile te sumele cu care p rin ii trebuie s contribuie la ntre inerea copilului, conform Codului familiei. Aceste sume se fac venit la bugetele locale. 7.2.2. Plasamentul n regim de urgen Plasamentul copilului n regim de urgen este o m sura de protec ie special , cu caracter temporar, care se stabile te n situa ia copilului abuzat sau neglijat, precum i n situa ia copilului g sit sau a celui abandonat n unit i sanitare. Pe toata durata plasamentului n regim de urgen se suspend de drept exerci iul drepturilor p rinte ti, pn cnd instan a judec toreasc va decide cu privire la men inerea sau la nlocuirea acestei m suri i cu privire la exercitarea drepturilor p rinte ti. Pe perioada suspend rii, drepturile i obliga iile p rinte ti privitoare la persoana copilului sunt exercitate i, respectiv, sunt ndeplinite de c tre persoana, familia, asistentul maternal sau de c tre eful serviciului de tip reziden ial care a primit copilul n plasament n regim de urgen , iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate i, respectiv, sunt ndeplinite de c tre pre edintele consiliului jude ean, respectiv de c tre primarul sectorului municipiului Bucure ti. M sura plasamentului n regim de urgen se stabile te de c tre directorul direc iei generale de asisten social i protec ia copilului din unitatea administrativ-teritorial n care se g se te copilul g sit sau cel abandonat de c tre mam n unit i sanitare ori copilul abuzat sau neglijat, n situa ia n care nu se ntmpin opozi ie din partea reprezentan ilor persoanelor juridice, precum i a persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia copilului respectiv. Instan a judec toreasc dispune aceast m sur numai cnd se constat c n leg tur cu un copil ncredin at unei persoane fizice sau juridice exist o situa ie de pericol iminent, datorit abuzului sau neglij rii. Instan a se va pronun a prin ordonan pre edin ial . n situa ia plasamentului n regim de urgen dispus de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului, aceasta este obligat s sesizeze instan a judec toreasc n termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceast m sur . Instan a judec toreasc va analiza motivele care au stat la baza m surii adoptate de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului i se va pronun a, dup caz, cu privire la men inerea plasamentului n regim de urgen sau la nlocuirea acestuia cu m sura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului n familia sa. Instan a este obligat s se pronun e i cu privire la exercitarea drepturilor p rinte ti. 7.2.3. Supravegherea specializat M sura de supraveghere specializat se dispune n condi iile prezentei legi fa de copilul care a s vr it o fapt penal i care nu r spunde penal. n cazul n care exist acordul p rin ilor sau al reprezentantului legal, m sura supravegherii specializate se dispune de c tre comisia pentru protec ia copilului, iar, n lipsa acestui acord, de c tre instan a judec toreasc . Fa de copiii care au s vr it o fapt penal , dar care nu r spund penal se pot dispune urm toarele m suri: m sura plasamentului, care a fost analizat anterior, i supravegherea specializat . Pentru a alege ntre cele dou m suri, instan a sau comisia pentru protec ia copilului va ine seama de: a) condi iile care au favorizat s vr irea faptei; b) gradul de pericol social al faptei; c) mediul n care a crescut i a tr it copilul; d) riscul s vr irii din nou de c tre copil a unei fapte prev zute de legea penal ; e) orice alte elemente de natur a caracteriza situa ia copilului. M sura supravegherii specializate const n men inerea copilului n familia sa, sub condi ia respect rii de c tre acesta a unor obliga ii, cum ar fi:

a) frecventarea cursurilor colare; b) utilizarea unor servicii de ngrijire de zi; c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg turi cu anumite persoane. n cazul n care men inerea n familie nu este posibil sau atunci cnd copilul nu i ndepline te obliga iile stabilite prin m sura supravegherii specializate, comisia pentru protec ia copilului ori, dup caz, instan a judec toreasc poate dispune plasamentul acestuia n familia extins ori n cea substitutiv , precum i ndeplinirea de c tre copil a obliga iilor prev zute mai sus. n cazul n care fapta prev zut de legea penal , s vr it de copilul care nu r spunde penal, prezint un grad ridicat de pericol social, precum i n cazul n care copilul pentru care s-a luat deja o m sur s vr e te n continuare fapte penale, comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a judec toreasc dispune, pe o perioad determinat , plasamentul copilului intr-un serviciu de tip reziden ial specializat. Este interzis s se dea publicit ii orice date referitoare la s vr irea de fapte penale de c tre copilul care nu r spunde penal, inclusiv date privitoare la persoana acestuia.

S-ar putea să vă placă și