Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT PENTRU LOCUINŢĂ

Încheiat între:

D.na RUJOIU ELENA , domiciliat în PLOIESTI, STR ARCUSULUI NR 5, identificat cu


CI seria PH nr. 767667, eliberată de Ploiesti la data de 17.06.2008 , CNP 2680613293097, în
calitate de comodant
si
SC MER SAFETY CONS SRL din PLOIESTI, STR ARCUSULUI; NR 5
CUI : R 19053553 ;J29/2093/27.09.2006 reprezentata de Dl.RUJOIU MIHAI MARCEL
domiciliat în PLOIESTI, STR ARCUSULUI NR 5, identificat cu CI serie PH nr. 222941,
eliberată de Ploiesti la data de 16.03.2001 , CNP 1620416293126, în calitate de comodatar.

II Obiectul Contractului
2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, 3 camere, cu destinaţia de consultanta in
domeniul SSM - SU, în suprafaţă de ........ mp, cu acces la dependinţe, din locuinta situata pe
str. ARCUSULUI NR 5. Imobilul ce formează obiectul prezentului contract se află în
circuitul civil şi a intrat în proprietatea comodantului prin ........................
nr. ............................. din ..................................... transcris în Cartea funciară
nr. ....................................... din ..............................................., anexă la prezentul contract.
2.2. Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de .......................
(.....................) lei, numai în scopul stabilirii taxei de timbru.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
1. să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar;
2. să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa;
3. să suporte 30% din cheltuielile de folosinţă ale locuinţei (cheltuieli de întreţinere,
energie electrică şi termică), abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte
cheltuieli rezultate din folosirea imobilului;
4. să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului;
5. răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.
3.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
să predea spre folosinţă comodatarului cele 3 camere din imobilul mai sus menţionat;
să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale locuinţei;

Durată şi reziliere
Prezentul contract se încheie pe perioada valabilităţii contractului de muncă încheiat între
părţi şi poate fi reziliat în orice moment, fără preaviz, de către una din parti.

Redactat de către părţi şi încheiat astăzi, __________________, în două exemplare, câte


unul pentru fiecare parte.

Semnături,

Comodant Comodatar
D-na RUJOIU ELENA SC MER SAFETY CONS SRL
Prin Dl.RUJOIU MIHAI MARCEL

1
2

S-ar putea să vă placă și