Sunteți pe pagina 1din 1

r@puDt ca lwotaova

W Consiliul Municipal Ungheni


P rimar al M unicipial ui Ung h e ni

3600, str. Nalionaltr 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax. (236) 2.31.81

DISPOZITIE nr. 187-02/1-7


din 25.07.2022

Cu privire la convocarea
Consiliului Municipal Ungheni

in temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI dn 28.12.2006 privind administratia
public6 locali,

DISPUN:

Se convoaci Consiliul Municipal Urigt.ni in gedin{i ordinarI, pe data de09.08.2022, la


orele 15:00, in sala de gedinle a Primiriei Municipiului Ungheni, cu urm6toarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea economico-financiarl a tntreprinderii Municipale


,,Api-Canal" din Ungheni pe anul 2021
Raportor: P. Scutaru, administratorul i.l,t. ,j,pa-Canal" din Ungheni
2. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pentru primul semestru
al znului2022
Raportor: T. Pavliuc, contabil-qef
3. Cu privire la nvelul de pregltire a institu{iitor educafionale din mun. Ungheni
citre noul an de studii 2022- 2023
Raportor : D. Temovschi, viceprimar
4. Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii semiciului public de
alimentare cu apd Si canalizare, nr. 01 din 07.12.2018' incheiat intre Consiliul Municipal
Ungheni qi I. M. ,,Apa - Canal" din Ungheni
Raportor: I. Galugcd, viceprimar
5. Cu privire la transmiterea in gestiune t.M. ,,Apl-Canal" din Ungheni a re{elelor de
apeduct qi canalizare, situate pe teren public din mun. Ungheni construite de cltre persoane
fizice
6. Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare
Raportor : T. Pavliuc, contabil-gef
7, Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la balanfa institu{iilor publice din
subordinea Primiriei Municipiului Ungheni
Raportor : T. Pavliuc, contabil-gef
8. Diverse

Primar Alexandru AMBROS

S-ar putea să vă placă și