Sunteți pe pagina 1din 24

Ieremia – Context Istoric

Perioada Evenimente în Iuda și Israel Evenimente în Orientul Glasul profeților în Iuda și Israel
Apropiat
911 Divizarea Regatului lui Israel după moartea lui Solomon urmată Începe ascensiunea Imperiului
de perioade de idolatrie atât în Iuda cât și în Israel. Asirian: urmaşii lui Adad-Nirari
II (911-891 î.Hr) au creat o
dinastie puternică şi de temut în
întregul Răsărit.
IUDA (Sud) ISRAEL (Nord) IUDA (Sud) Israel (Nord)
910
. În Iuda continuă închinarea la Israel se rupe total de Continuă ascensiunea Imperiului
. Templu dar continuă și închinarea de la Templul din Asirian care devine principala
. închinarea la idoli. Ierusalim. putere și ameninţare din bazinul
. Mării Mediterane.
. În Iuda alternează perioadele În regatul de Nord (Israel) sunt
. de idolatrie cu perioadele de în această perioadă doar Ilie și minunile sale
. trezire spirituală, de curățire a împărați necredincioși care (876-852)
. țării și de întoarcere la conduc poporul în mod Imperiul Asirian devine unealta Elisei și minunile sale
. închinarea autentică la constant către idolatrie. din mâna Creatorului prin care (852-796)
. Templu. Aceste treziri sunt sunt judecate și pedepsite atât
. inițiate de împărați credincioși Împăratul AHAB (874-853) regatele lui Iuda și Israel, cât și
. Domnului sprijiniți de profeții amplifică răul și idolatria din popoarele din vecinătatea Iona (784-772),
. Domnului. Împărații Israel, face lucruri strigătoare la acestora. Obadia(841-825), profețește în timpul
. credincioși deci, readuc cer și conduce poporul într-o profețește împotriva domniei lui Ieroboam
. poporul la închinarea criză spirituală fără precedent. Imperiul Asirian dă dovadă de o EDOMULUI în timpul II (793-753)
. adevărată de la Templu, cruzime cumplită în acțiunile sale Împărătesei Atalia și regelui Amos (767-755)
. împărații necredincioși readuc permanente. Ioas și este contemporan cu profețește și el în
. poporul în idolatrie dar fără să Elisei. timpul lui Ieroboam II
. desființeze închinarea de la Nu are loc nici o trezire Ioel (825-809) profețește în
. Templu. Aceasta continuă, dar spirituală, nici o întoarcere Astfel se explică încăpățânarea timpul regelui Ioas și este
este adesea neglijată și anumite (măcar formală) către lui IONA de a se duce pentru a contemporan cu Elisei. Osea, ultimul profet al
. părți ale Templului se închinarea la Templul din oferi cetății NINIVE (capitală a lui Israel (755-714),
. degradează și necesită Ierusalim. Asiriei) șansa pocăinței și a profețește în perioada
. renovări. izbăvirii de pedeapsă. ultimilor împărați ai lui
. Israel (Zaharia, Șalum,
. Menahem, Pecahia,
. Profeții Domnului sunt Imperiul Asirian devine și Pecah și OSEA) până
. respinși, prigoniți și batjocoriți. principala unealtă în mâna celui când regatul de Nord
. Poporul se adâncește din ce în rău prin care diavolul atacă inima este dus în robia
735 Împăratul AHAZ, (735-715) ce mai mult în idolatrie și împăraților lui Iuda și Israel. Sub asiriană în 722.
. aduce ceva NOU în degradarea fărădelege. amenințarea Asiriei adesea
. spirituală a lui Iuda. Pentru împărații leapădă încrederea în
. prima dată PÂNGĂREȘTE Împietrirea din Israel devine Domnul, fac compromisuri și Isaia (739-681) profețește
. închinarea de la Templu. inimaginabil de mare. Așa se alianțe străine, interzise de în vremea împăraților Ozia,
. Închinarea nu este doar explică faptul că Dumnezeu Domnul. Iotam, Ahaz, Ezechia.
. neglijată, dar este acum apelează la gesturi absolut
. PERVERTITĂ: Ahaz șocante pentru a încerca să Mica (733-701),
. îndepărtează din Casa trezească poporul (Profetul contemporan cu Isaia.
Domnului altarul de aramă și-l Osea este trimis să se
721 înlocuiește cu un altar străin căsătorească cu o curvă...)
făcut după modelul altarului
păgân din Damasc (capitala
Siriei).

Ahaz stă pe tronul lui Iuda Cele 10 seminții din Regatul de Salmanasar V (727-722)
722 alături de fiul său Ezechia care Nord sunt duse în robia cucerește Samaria și ia în robie pe Isaia și Mica profețesc în Osea cheamă pe
este co-regent din anul 728. asiriană. Israel. Iuda. Ezechia are acces la Israel la pocăință
Ezechia este MARTOR la profețiilor lor și probabil până în ultima clipă.
căderea Samariei. ASTFEL se smulge de sub
influența spirituală negativă
a tatălui său.
722 Continuă perioada de co- Populații străine sunt aduse în Sargon II (722-705) se află pe Isaia și Mica își continuă
. regență Ahaz-Ezechia. regatul de Nord (cei ce vor fi tronul Asiriei. lucrarea profetică în Iuda.
. numiți Samaritenii).
716
Perioada Evenimente în Regatul lui IUDA Evenimente în Orientul Apropiat Glasul profeților în IUDA
715 Moare Ahaz și Ezechia rămâne singur pe Sargon II (722-705) se află pe tronul Asiriei.
tronul lui Iuda și se pare că în acest an Isaia și Mica își continuă lucrarea
începe în mod plenar reforma religioasă și profetică în Iuda.
trezirea spirituală inițiată de Ezechia.
715-701 Ezechia curățește țara de idolatrie, curățește Sargon II (722-705 î.Hr.) este amintit în Isaia 20:1. Două
și renovează Templul, îndepărtează chiar și evenimente de maximă importanţă care au avut loc cu puţin timp
înălțimile! înaintea urcării sale pe tronul Asiriei aveau să-i influenţeze deciziile:
pătrunderea Egiptului pe teritoriul Palestinei şi a Elamului în
Babilonia (Elamul avea capitala la Susa, care mai târziu va deveni
capitala perşilor). Aceste lucruri s-au întâmplat întrucât singura rută
comercială a Elamului fusese închisă de Tiglat Pileser III, iar Egiptul
a rămas fără principalul său client comercial, Fenicia (devenită parte
a imperiului asirian).
Un moment critic al domniei sale a fost revolta regelui
Babilonului, Merodac-Baladan (care apare în 2 Împăraţi 20:12 şi
Isaia 39:1), aliat cu regele Elamului. Sargon II a mers împotriva lui,
inscripţiile din vremea sa pretinzând victoria absolută. Totuşi, Isaia profețește la curtea lui Ezechia
„Cronica babiloniană”, mai imparţială, afirmă clar că asirienii au împotriva alianțelor militare și politice
fost învinşi de elamiţi. cu cei ce se răsculau împotriva Asiriei.
Egiptul este cel care inițiează o alianță
Amenințarea Asiriei crește. Noi invazii militare ale Asiriei în militară împotriva Asiriei. Ezechia este
vecinătățile lui Iuda. Bucuria trezirii spirituale din Iuda este umbrită îndemnat să se încreadă doar în Domnul
de amenințarea crescândă a Asiriei. care-l va proteja de împăratul Asiriei.

705 În 705 urcă pe tronul Asiriei împăratul SANHERIB (705-681).


Sanherib (704-681 î.Hr.) este întâlnit în 2 Împăraţi 18:13, 2 Cronici
32:1 şi Isaia 36:1. Imediat după moartea lui Sargon II au izbucnit
revolte în districtele mediteraneene şi în Babilon, pe care Sanherib s-
a văzut devreme nevoit să le curme. Propaganda egipteană din
Fenicia şi Palestina a convins Sidonul, Ascalonul, Ecronul şi Iuda Isaia mustră pe Ezechia și pe Iuda
Se pare că în jurul anului 703 Ezechia (condus de Ezechia) să rupă legăturile cu Ninive (capitala Asiriei în pentru alianța făcută cu Egiptul. Se
703 vremea lui Sanherib, zidită chiar de el). profețește pedeapsa ce va veni prin
cedează presiunilor și face alianța cu
Egiptul. Împăratul Asiriei, dar și izbăvirea pe
care Domnul o va aduce Ierusalimului
când acesta se va căi și se va întoarce la
Domnul.
701 Toate cetățile lui Iuda cu excepția Invazia lui Sanherib în Iuda. Egiptul nu vine în ajutorul lui Ezechia.
Ierusalimului cad în mâinile Asiriei. Sanherib a mers împotriva lor în 701 î.Hr, risipindu-şi duşmanii. În
urma luptei, regele Sidonului a fugit în Cipru, regele Ascalonului a
fost luat prizonier în Asiria, armata egipteană trimisă în
sprijinul Ecronului a fost învinsă şi în toate aceste cetăţi au fost puşi
conducători loiali Asiriei. Sanherib a atacat apoi Iuda, a asediat şi a
capturat Lachisul (cetate extrem de fortificată) şi a trimis trupe
împotriva Ierusalimului.
În acest context trebuie plasat dramaticul episod descris în 2
Împăraţi 18:1-19:37 şi Isaia 36:1-37:38, din vremea lui Ezechia. Isaia este alături de Ezechia în
Mulţi istorici au crezut multă vreme că Sanherib a lansat o a doua Ierusalim și mijlocește.
campanie în Palestina, spre sfârşitul domniei sale, şi că de acolo
plănuia să invadeze Egiptul. Ajunsese deja aproape de Marea Roşie,
când tabăra sa a fost devastată de „îngerul Domnului” (cum spune
Isaia), de „o legiune de şobolani, care au ros toate armele
confecţionate din frânghii şi piele” (după spusele lui Herodot), sau
de o „boală ucigătoare care a ucis 185.000 de oameni, cu tot cu
comandanţi şi ofiţeri” (după cum scrie Berossus).
Sanherib este pe tronul Asiriei.

Ezechia și rămășița din Ierusalim își pun 185.000 de asirieni mor în jurul Ierusalimului. Sanherib se întoarce
nădejdea în Domnul. în țara sa.
702 Ultima perioadă din domnia lui Ezechia. Sanherib continuă să fie rege al Asiriei. În urma îngâmfării inimii lui Iuda în
. După învingerea lui Sanherib urmează boala Situaţia în Babilonia era şi mai gravă decât în Palestina devastată de urma vizitei trimișilor din Babilon, Isaia
. și însănătoșarea sa. După vindecarea sa invazia lui Sanherib. anunță ducerea lui Iuda în robia
. babilonienii (care au încercat în reptetate În 703 î.Hr., Merodac-Baladan II a părăsit Elamul, a revenit în babiloniană.(Isaia 39).
. rânduri să scape de dominația Asiriei) trimit Babilon, unde s-a proclamat rege al cetăţii. Sanherib l-a înlocuit
. o scrisoare de laudă lui Ezechia. Ezechia se imediat cu un rege supus, dar după 3 ani Merodac-Baladan II a
. mândrește. provocat din nou conducerea asiriană.
. În 694 î.Hr., Sanherib a organizat o operaţiune militară
. extraordinară, pe apă şi pe uscat, pentru a securiza accesul Asiriei la
. Golful Persic. Flota a fost construită la Ninive de meşteşugari sirieni
. şi condusă de marinari fenicieni şi ciprioţi. Navigarea a trebuit să se
697 În această perioadă se naște MANASE care facă pe râul Eufrat, nu pe Tigru. Din această cauză flota a trebuit să
. începând cu anul 697 este co-regent cu tatăl fie cărată pe uscat.
. său Ezechia. Armata de uscat şi flota au ajuns în Golf, au invadat Elamul, au
. cucerit câteva cetăţi şi s-au întors cu pradă. Dar elamiţii au ripostat
. de îndată, invadând Mesopotamia. Babilonienii s-au aliat imediat cu
. elamiţii, iar pe tronul Babilonului a fost adus un prinţ supus
. Elamului, înlocuit ulterior de puterea asiriană.
. Nemulţumirea babilonienilor a fost uriaşă, astfel că, în 689 î.Hr.,
. aceştia au cumpărat alianţa Elamului cu comorile templului lui
. Marduk (zeul Babilonului).
. Orbit de mânie, Sanherib a năvălit peste Babilon şi a distrus „oraşul
. sfânt” până la temelie, inundând ruinele pentru a se asigura că
. distrugerea a fost totală. Textele cuneiforme spun că marii zei ai
. Sumerului şi Akkadului nu puteau lăsa nepedepsită o asemenea
. crimă..
. Distrugerea Babilonului a avut loc în timpul domniei lui Ezechia, În contextul distrugerii Babilonului,
. care, la un moment dat, încercase o alianţă cu acesta împotriva Isaia a profeţit tocmai renaşterea
. Asiriei. În contextul distrugerii Babilonului, Isaia a profeţit acestuia, care va distruge Asiria. Astfel,
. tocmai renaşterea acestuia, care va distruge Asiria. Astfel, rolurile se rolurile se schimbau, iar Dumnezeu îi
. schimbau, iar Dumnezeu îi vestea lui Ezechia că asirienii care vestea lui Ezechia că asirienii care
. ameninţau atunci regatul lui Iuda aveau să fie învinşi şi înlocuiţi pe ameninţau atunci regatul lui Iuda aveau
. scena istoriei tocmai de cetatea pe care o distruseseră. să fie învinşi şi înlocuiţi pe scena
. istoriei tocmai de cetatea pe care o
686 În 686 Ezechia moare. distruseseră.

686 Manase este pe tronul lui IUDA. El nu În 686 Sanherib este încă pe tronul Asiriei. Isaia moare la începutul domniei lui
. urmează calea tatălui său Ezechia, ci este cel Manase, probabil jurul anului 681.
. mai rău împărat din Iuda. El readuce în țară Orbit de mânie, Sanherib năvălise peste Babilon şi a distrusese Tradiția spune că a fost tăiat în două cu
. idolatria, umple țara de idolatrie și ocultism, „oraşul sfânt” până la temelie, inundând ruinele pentru a se fierăstrăul.
. își jertfește fiul idolilor și varsă mult sânge asigura că distrugerea a fost totală. Textele cuneiforme spun că
. nevinovat. Și alături de toate acestea duce pe marii zei ai Sumerului şi Akkadului nu puteau lăsa nepedepsită o Prin moartea lui Sanherib se împlinește
681 noi culmi ceea ce începuse bunicul său asemenea crimă. În 681 î.Hr., în timp ce se ruga în templul său, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-
. AHAZ, și anume PÂNGĂRIREA, Sanherib a fost înjunghiat mortal de unul din fii săi (aspect o prin Isaia lui Ezechia, și anume că
. PERVERTIREA închinării de la TEMPLU: menţionat şi în Isaia 37:38). Isaia însă prezintă moartea lui vrăjmașul său de moarte va muri ucis de
. A zidit astfel altare în Casa Domnului,
Sanherib însă ca pe o pedeapsă din partea lui Yahwe pe care sabie după ce se va întoarce în țara lui
. măcar că Domnul spusese: „În Ierusalim Îmi
acesta Îl batjocorise când invadase Iuda. (vezi Isaia 37:7). Este foarte interesant
. voi pune Numele.”... A zidit altare întregii că profeția se împlinește mult timp după
. oştiri a cerurilor. A făcut din ce în ce mai întoarcerea lui Sanherib în Asiria și
Esarhaddon (680-669 î.Hr.) apare menţionat în Isaia 37:38.
. mult ce este rău înaintea Domnului, după 5 ani după moartea lui Ezechia. La
Acest rege era cel mai mic fiu al lui Sanherib, născut din a doua
. mâniindu-L. A pus idolul Astarteii, pe care-l sa soţie, care a trebuit să lupte pentru a urca pe tronul care fusese fel de interesant este faptul că Isaia se
. făcuse, în Casa Domnului. (2 Împ.21:4-7). uzurpat de ucigaşul tatălui său. Primul act al domniei sale a fost pare că moare în același an cu Sanherib.
. răscumpărarea păcatelor lui Sanherib prin reconstruirea
. Manase devine astfel pricina rătăcirii Babilonului, interpretată în scrierile vremii ca act religios. În
. IREMEDIABILE A lui Iuda. Iuda ajunge să conţinutul acestora, zeii, în mânia lor, decretaseră că oraşul va
. facă mai mult rău ca neamurile canaanite pe zăcea în ruine timp de 70 de ani. Preoţii au găsit însă o cale mai
. care le nimicise Domnul și națiunea merge uşoară de a se opune acestui blestem, aşa cum indică inscripţia:
. „Preaîndurătorul Marduk a întors Cartea Sorţii cu susul în jos şi a Dumnezeu anunță prin profeții Săi că
pe un drum al împietririi irevocabile. Se pare
. ordonat restaurarea oraşului în al 11-lea an”, deoarece, în scrierea din pricina lui Manase a luat decizia
. că amestecarea celor două sisteme opuse de (care pare irevocabilă) de a nimici Iuda
închinare (Templu versus idoli) a cauzat o cuneiformă, semnul numărului 70 devine 11 când este răsturnat
. și Ierusalimul. (vezi 2 Împ.21.10-15).
confuzie spirituală prea adâncă în conștiința (aşa cum 9 devine 6 în scrierea noastră).
.
.
Toată domnia lui a fost ocupat cu lucrările de restaurare a
națională ca să mai poată fi vindecată chiar
. Babilonului, reclădindu-l mult mai întins ca suprafaţă şi mai
de o reformă spirituală exemplară ca cea a
. strălucitor decât vechea cetate, ceea ce i-a atras prietenia
lui Iosia. babilonienilor, care nu s-au mai aliat cu elamiţii.
.
. Esarhaddon va încerca să cucerească Egiptul, dar eşecul va fi
. lamentabil.
. La sfârşitul domniei sale, pentru a evita o criză asemănătoare cu
. cea din timpul tatălui său, el a hotărât ca primul său fiu,
. Assurbanipal, să conducă Asiria, iar fiul cel mai mic,
. Şamuşşarukin, Babilonul, cu condiţia ca ultimul să fie supus
. primului. În această de pe urmă hotărâre s-au putut vedea deja
. semnele ridicării Babilonului.
. Este interesant că Imperiul Asiriei se ridică după divizarea
. Regatului lui Solomon iar Babilonul este reconstruit și renaște
. tocmai pe vremea lui Manase. Nu cred că greșim dacă afirmăm
. că decăderea spirituală a lui Israel a cauzat ridicarea pe scena
. istoriei a celor doi mari dușmani care i-au adus distrugerea
. (Asiria și apoi Babilonul)!
.
.
În anul 669 se așează pe tronul Asiriei Asurbanipal care va
.
domni până în 633 (sau 627 – data e incertă), adică până în timpul
.
.
domniei lui Iosia. Asurbanipal continuă campania neterminată a
. tatălui său împotriva Egiptului; dar pentru a redobândi controlul Știm sigur că Naum își începe lucrarea
asupra Egiptului a fost nevoie de 3 campanii dificile și de
. jefuirea Tebei în 663 (vezi Naum 3:8 – cetatea No-Amon; undeva DUPĂ 663, deci după cucerirea
. cucerirea cetății Teba are un răsunte imens în tot Orientul. Tebei menționată în Naum 3:8. Cel mai
. Această victorie asiriană determină ultimele state feniciene sau probabil însă Naum profețește în timpul
. arameene să se supună: regele Ba’al din Tir, care rezistase 10 ani lui Iosia, și nu al lui Manase (vezi
. asediului asirian în insula în care se afla statul său oraș, se supune argumentarea acestui fapt în
. ca și regele lidienilor din Asia Mică, Gyges)). În timpul domniei comentariul cărții Naum).
. sale Asiria a atins cea mai mare extindere geografică. Raidurile
. împotriva triburilor arabe și restaurarea lui Manase, regele lui
. Iuda, probabil că a avut ca scop menținerea unei căi libere către
.
Egipt. Cu toate acestea, Asiria a fost sortită să cadă cu
.
repeziuciune. Mezii și-au întărit stăpânirea asupra triburilor
.
.
învecinate și au amenințat teritoriul Asiriei.
. În anul 652 Samas-Sumukin s-a răsculat și lupta care a urmat
. cu Babilonul a împiedicat armata să lupte în ținuturile mai
. La sfârșitul domniei sale, Manase este luat îndepărtate şi s-a încheiat cu jefuirea capitalei de S în 648.
. luat rob de împăratul Asiriei, legat în lanțuri Această răzvrătire a fost susținută de Elam și de aceea
. și dus în Babilonul reconstruit de Asurbanipal a înaintat împotriva capitalei Susa în 645 și a
. Esarhaddon. Acolo în Babilon Manase se transformat-o în provincie asiriană. La răscoala din 652 au
. căiește. Dumnezeu îi aude glasul și-l aduce participat și toate statele arameene, căpeteniile arabilor de vest,
înapoi în Iuda. Revenit în Iuda el curăță din cele din Siria, Lidia, Egiptul, regii din Siria și Elam, precum și
țară și din Casa Domnului toți idolii pe care PALESTINA. Se pare că acesta este momentul în care Manase se
tot el îi răspândise. Cu toate acestea răzvrătește împotriva Asiriei, fapt care a dus la prinderea și
Dumnezeu nu se râzgândește și nu-și ducerea lui în robie de către asirieni.
schimbă decizia cu privirea la nimicirea lui În absența incursiunilor frecvente ale armatei asiriene în sprijinul
Iuda și a Ierusalimului. Manase moare în guvernatorilor locali și a colectorilor de impozite, orașele-state
642. din V s-au îndepărtat treptat de Asiria, iar în Iuda această
642 libertate s-a reflectat în reformele inițiate de Iosia. Egiptul a
devenit din nou independent și a instigat din nou popoarele din
Palestina împotriva Asiriei.
642 Amon, fiul lui Manase domnește doi ani. El Pe tronul Asiriei șade Asurbanipal. .
. readuce toată idolatria promovată de Manase
. în timpul domniei sale și apoi înlăturată de
640 acesta la final.
640 În anul 640 începe domnia împăratului Pe tronul Asiriei șade Asurbanipal. Babilonul se află într-o Probabil undeva la ÎNCEPUTUL
. Iosia. perioadă de renaștere, dar marea putere a vremii este în continuare domniei lui Iosia, înainte ca acesta să
. Iosia are 8 ani când devine împărat. Chiar Imperiul Asirian. înceapă să caute pe Domnul) își începe
. dacă relatarea domniei lui Iosia din 2 lucrarea profetul ȚEFANIA care anunță
. Împărați ne sugerează că reforma și curățirea pedeapsa Domnului asupra popoarelor
. țării de idolatrie ar fi început DUPĂ străine (țara Filistenilor, Moab, Amon,
. descoperirea Legii în Casa Domnului, totuși Etiopia, și inclusiv Asiria și capitale ei
. relatarea aceleeași domnii în 2 Cronici ne Ninive – vezi Țefania cap.2), dar și
. indică foarte clar că reforma a început asupra lui Iuda și a Ierusalimului din
. ÎNAINTE de descoperirea Cărții Legii. 2 pricina IDOLATRIEI (vezi Tefania
. Cronici ne indică următoarea desfășurare de cap.1 și cap.3). Este posbil ca Țefania să
. evenimente: fi avut un rol curcial în trezirea
. spirituală a lui Iosia și să explice de ce
636 aceasta a putut avea loc fără accesul
. direct la cartea Legii.
632 În anul al 8-lea al domniei sale (632), Iosia În 632 invadatorii sciți au atacat Asiria! Iosia a reușit să ducă la
. a început să caute pe Domnul, deci când îndeplinire reformele fără amestectul Siriei. Sciții au înaintat în spre Cel mai probabil, în timpul domniei
. avea 16 ani de zile. Vestul Asiei și au ajuns granița Egiptului unde au fost opriți de lui IOSIA profețește și NAUM. Acesta
. Faraonul Psametic I care le-a oferit bani. Se pare că ei NU au atacat anunță căderea grabnică a capitalei
628 În anul al 12-lea al domniei sale (628), Israelul, dar ferocitatea atacurilor lor a constituit cadrul în care Asiriei (NINIVE), precum și a
. când avea 20 de ani, a început să ȚEFANIA a zugrăvit mânia lui Yahwe. întregului Imperiu Asirian. El vine astfel
. curățească Iuda și Ierusalimul de să încurajeze reforma lui Iosia care sfida
. idolatrie. El extinde această curățire stăpânirea asiriană. Reformatorii sunt
. exemplară DINCOLO de granițele lui Iuda încurjați să nu se teamă de vreo ripostă a
. și anume în Manase, Efraim, Simeon, Asiriei căci sfârșitul jugului asirian este
. Neftali. Iosia merge personal în țară pentru a Asiria era un Imperiu al terorii din pricina cruzimii ei și jafurilor aproape.
. realiza curățirea, și apoi se întoarce la crunte și repetate efectuate de armata asiriană. De asemenea Asiria
. Ierusalim pentru a drege Casa Domnului. făcea toate cuceririle justificate religios, în și pentru numele zeului
. Curățirea a durat deci cel puțin 6 ani. Assur. Asiria cerea ținuturilor cucerite nu doar tribut ci și să jure În anul al 13-lea al domniei sale (627)
. loialitate și să aducă închinare zeului Assur. Reforma religioasă a este chemat în lucrare profetul
627 În anul al 13-lea al domniei sale (627) este lui Iosia a fost un act extrem de curajos care însemna o sfidare a Ieremia. Deci Ieremia își începe
. chemat în lucrare profetul Ieremia. puterii și dominației asiriene. Dar Asiria nu a apucat să riposteze lucrarea într-o plină trezire spirituală. În
deloc la reforma lui Iosia. A fost atât de ocupată de răscoalele și mod paradoxal mesajul său nu este însă
625 atacurile de la granita de NV a Imperiului (elamiții, sciții), încât nu a luminos, ci plin de amenințările
. putut să mai intrevină în Sudul Imperiului. Iosia s-a bucurat în judecății divine. În Ieremia 3:6 avem a
. toată domnia sa de pace și independență. El nu a încheiat nici o doua și ultima referire directă la faptul
alianță străină cu Egiptul( sau cu altă putere) ca Ezechia, și Domnul că Ieremia a profețit pe vremea lui Iosia.
a fost credincios și a protejat curajoasa reformă inițiată de acesta. Unii comentatori ne sugerează faptul
că de fapt primele 20 de capitole din
cartea Ieremia (exceptând doar câteva
Data morții lui Asurbanipal este incertă (cca 631-627). Datele pasaje din acest calup de text) conțin
istorice sunt puține pentru această perioadă. Hoardele de sciți au profeții din timpul lui Iosia. Într-
început să domine zona Eufratului Mijlociu și Kyaxares, Medul, a adevăr, până în capitolul 21 nu mai apar
asediat Ninive. Se prea poate ca Assurbanipal să fi delegat puterea detalii istorice ca cele din Ier.1:2 și 3:5
fiilor săi Assuretelilani (632-628) si Sinsariskun (628-612). care ne vorbesc despre vremea
împăratului Iosia. Însă profețiile din
626 este un an foarte important căci este anul în care se ridică la cap.21-cap.44, deși nu sunt așezate în
putere Nabopolasar, întemeietorul dinastiei haldeene și tatăl lui ordine cronologică sunt fixate cu destulă
Nebucadnețar. În 625 haldeii alungă pe asirieni din Babilon. precizie în perioada istorică ce a urmat
Domnește până în 605 când se stinge din viață. DUPĂ moartea lui Iosia. Deci există
temeiuri să acceptăm faptul că Ieremia
622 În al 18-lea an al domniei sale, când avea 1-20 conține profeții din timpul lui
. 26 ani, (622), DUPĂ ce a curățit țara și Iosia. Desigur apar anumite dificultăți
. Casa a trimis pe căpeteniile să dreagă legate de faptul că în aceste capitole
. Casa Domnului cu argintul DEJA strâns Ieremia denunță IDOLATRIA din
. pentru acest scop de Leviți de la întreg popor, și totuși Iosia curățise țara de
. poporul din Iuda, Beniamnim, Manase și idolatrie. De asemenea aceste capitole
. Efraim și de la toată cealaltă parte a lui ne descriu și împotrivirea și uneltirile
. Israel. celor din popor pentru a-i lua viața lui
. În acest moment (în anul 622) are loc Ieremia. Dar nu era oare Ieremia
. celebrul moment al găsirii în Casa protejat de Iosia? Desigur Ieremia ar
. Domnului a cărții Legii Domnului. putea denunța de fapt idolatria ascunsă
. Desigur ne întrebăm cum de nu a avut acces care a rămas în inima poporului, și
. la Lege Iosia până în acel moment și pe ce unletirile ar fi putut fi organizate și ele
. bază a inițiat el marea curățire a țării. Și pe ascuns și fără știrea lui Iosia. Vom
. aceasta cu atât mai mult cu cât Ieremia era mai dezbate această ipoteză. Reținem
. deja activ ca profet în Iuda. însă că este foarte probabil ca Ieremia
. Iosia se îngrozește și se smerește în fața 1-20 să fie rostite pe vremea lui Iosia.
. cuvintelor Legii, și întreabă pe Domnul. Este Mesajul devine tulburător: deși reforma
. foarte interesant că slujitorii săi se duc la lui Iosia progresează, mesajul judecății
. proorocița HULDA și nu la Ieremia care rămâne statornic. Acest lucru este în
. deja avea 5 ani de lucrare publică. Domnul îi armonie cu pasajele din 2 Împărați și 2
. spune că a sa căință va amâna dar nu va Cronici care insistă că în pofida
. anula pedeapsa hotărâtă asupra lui Iuda. reformei lui Iosia Domnul nu se întoarce
. Iosia continuă reforma și curățirea din iuțimea mâniei Sale față de Iuda.
. focalizându-se acum nu atât pe îndepărtarea Poate mesajul lui Ieremia nu a fost
. răului cât și pe înfăptuirea binelui. înțeles de la început nici de tânărul
. În același an 622 el adună tot poporul la Iosia, care era entuziasmat de reforma
. Ierusalim și reînnoișete LEGĂMÂNTUL din țară și nu cunoștea încă Legea
. între popor și Domnul. Împăratul, Domnului. Așa s-ar explica de ce Iosia
. căpeteniile și poporul își iau angajamentul să nu întreabă pe Domnul apelând la
. păzească toate poruncile Domnului. Ieremia ci la proorociția Hulda.
. În același an 622 se sărbătorește Paștele Proorocia Hulda însă confirmă mesajul
. după Lege. Un asemenea Paște nu mai lui Ieremia din cap.1-20: poporul doar s-
. fusese sărbătorit de pe vremea lui Samuel. a conformat reformei iar Domnul nu Își
. Iosia devine un campion al ÎNTOARCERII schimbă hotărârea de a pedepsi pe Iuda
. către Domnul. Nimeni înainte de el sau după și Ierusalimul.
. el nu s-a întors ca el din TOATĂ inima la
. Domnul. Și în tot timpul vieții lui Iosia
. poporul a slujit Domnului și nu a mai slujit
. idolilor (vezi 2 Cronici 34:33).
. TOTUȘI, din PRICINA lui MANASE,
. Domnul NU S-a întors din iuțimea mâniei
. Sale și a rămas hotărât să lepede pe Iuda și
. Ierusalimul. (vezi 2 Împ.23:25-27)
.
.
. În timpul domniei lui IOSIA (unii
. susțin că în jurul anului 621) își
. începe lucrarea și HABACUC. Acesta
. primește înștiințarea că pedeapsa asupra
623 lui Iuda va veni prin Haldei (deci prin
. Babilon). El este tulburat căci nu
. înțelege cum Domnul poate pedepsi pe
621 Iuda cel păcătos tot printr-un popor
. păcătos (Haldeii), poate chiar mai
. mândru și nelegiuit decât Iuda.
. Dumnezeu îi răspunde frământării lui
. anunțându-l că și Babilonul la rândul lui
. va fi pedepsit mai târziu pentru
. nelegiurea lui.
.
.
.
.
.
.
620
.
.
.
.
În 616 se întâmplă ceva extrem de interesant: Egiptul care era mereu
creierul revoltelor și alianțelor anti-asiriene, VINE în ajutorul
Asiriei!!! Forța crescândă a MEZILOR și amenințarea pe care o
exercitau asupra întregii Mesopotamiei îl determină pe Faraonul
de sus, Psametic I, să vină în ajutorul asirienilor cu o armată. Nu
exită nici un indiciu că IOSIA s-ar fi opus expediției Faraonului,
contrat cu ceea ce face în 609 față de o expediție similară a
Faronului Neco!

În 614 Babilonienii se unesc cu Mezii și cu cerecs cetatea Assur iar


în 612, așa cum au prezis Naum și Țefania, Ninive a căzut în
urma atacurilor lor. Zidurile au fost sparte de inundații (vezi Naum
612 1:8), iar Sinsariskun, regele asirian, a murit în flăcări. Aceste
. campanii sunt descrise în detaliu în Cronica babiloniană. Deci
. alianţa mezilor şi a babilonienilor distruge principalele cetăţi
. asiriene din nord (Ninive, Assur, Nimrud), și pune astfel capăt
. supremaţiei asiriene în istorie.
. Timp de 2 ani guvernul lui Assur-Uballit (ultimul rege În anul 609 și-ar sfârși și Habacuc
În anul 609 (al 31-lea an al domniei sale, asirian) a rezistat la Haran, dar nu a primit nici un ajutor din lucrarea profetică. Habacuc a văzut
. când Iosia avea 39 de ani), Faraonul NECO Egipt întrucât Neco a pornit prea târziu ca să împiedice căderea deci ascensiunea Babilonului dar nu a
. se suie să lupte împotriva Carchemișului, pe cetății în mâinile babilonienilor și a sciților în 609. Asiria a mai apucat să vadă și pedepsirea lui. Cel
Eufrat. Iosia îi iese înainte și nu vrea să încetat să existe și teritoriul ei a fost ocupat de babilonieni. În neprihănit avea să trăiască prin credință
asculte îndemnul lui NECO de a nu participa istroria ce va urma, teremenul de Asiria va fi folosit doar ca un până la capăt. Acea promisiunie a
la acest război, îndemn care venea din nume geografic general pentru a descrie fosta țară. pedespirii Babilonului carea avea să
partea Domnului. Iosia este rănit de arcașii Neco, Faraonul Egiptului (610-595) în 609, continuând politica vină negreșit și pe care Habacuc trebuia
609 lui Neco în valea Meghido și moare la tatălui său (Psammetichus I) de a-și menține puterea în Asia de să o aștepte (vezi Habacuc cap.2) nu a
Ierusalim. Ieremia face un cântec de jale Vest, Neco II înaintează spre Siria pentru ca să-l ajute pe Assur- venit pe când el era încă în viață.
pentru Iosia. ubalit II (ultimul rege al Asiriei) în lupta acestuia împotriva Habacuc a trăit prin credință până la
Babilonului. Dar Iosia împăratul lui Iuda a ieșit înaintea acestuia final.
la Meghido; această întârziere a ajutorului care venea din partea
egiptenilor pentru asirieni a pecetluit soarta acestora din urmă, cu
costul vieții lui Iosia.
Observăm că decizia lui Iosia a fost una justificată din punct de
vedere politic. Asiria era de secole dușmanul de moarte al lui
Iuda, dușman atât fizic cât și spiritual. Asiria a pustiit de multe ori
țara lui Iuda, a dus pe Israel în robie, a făcut ca inima împăraților
evrei să nu se încreadă în Domnul, a atras inima poporului spre
idolii Asirieni. Iosia a avea toate motivele să dorească să scape de
acest țepuș, de acest ghimpe istoric în coastele națiunii evreiești.
El a ieșit înaintea lui Neco tocmai pentru ca Asiria să nu
primească ajutor și amenințarea ei să dispară din istorie.
Observăm în același timp că decizia lui Iosia nu a fost
justificată din punct de vedere spiritual. Profețiile lui Naum,
Țefania și Habacuc au fost rostite în auzul lui Iosia. Or, tocmai
aceste profeții erau menite să pregătească inima lui Iosia pentru
încercarea din anul 609. Aceste profeții anunțau căderea
definitivă a lui Ninive și a Asiriei. Ninive deja căzuse în 612. Și
după cum anunțase Habacuc se ridica noua putere a lumii:
Haldeii. Dar oare profețiile nu aveau să se împlinească până la
capăt? Oare era nevoie ca Iosia să sprijine carul lui Dumnezeu în
istorie? Dumnezeu îi vestise lui Iosia mai dinainte căderea Asiriei
și ridicarea Babilonului. Dar în aceste profeții El nu a cerut ca
Iosia să se implice direct în împlinirea acestei profeții. Singura
cerință pentru Iosia și Israel era să se căiască și să asculte de
Domnul. Nu era sfera de responsabilitate a lui Iosia să intervină
în destinul istoric din afara lui Israel, care era în mâna lui
Dumnezeu și era hotărât de Domnul. Dar se pare că Iosia nu a
luat aminte la profețiile lui Naum, Țefania și Habacuc, și nu a
înțeles că Domnul îi vestește schimbările de pe scena istoriei mai
dinainte tocmai pentru A NU SE IMPLICA în conflcitele externe.
De asemenea, la inițiativa puternicului Faraon Neco de ajuta
Asiria, Iosia s-a temut că Asiria ar putea renaște. Nu a avut
suficientă încredere că ceea ce Domnul a prezis se va împlini
întrutotul în pofida implicării lui Neco în conflictul asiro-
babilonian și chiar dacă Iosia nu-l va împiedica pe Neco să ajute
Asiria. Prin profețiile lui Naum, Țefania și Habacuc, Iosia avea
suficiente resurse pentru a lua testul și pentru a nu intra într-o
bătălie care nu era a lui. Nu a fost doar o simplă neveghere, ci a
fost o decizie încăpățânată care a sfidat profețiile Domnului. Și de
aici se explică și consecința tragică a acestei decizii: Iosia moare
în luptă și odată cu acest lucru se scurtează perioada de har de
peste Iuda pe care domnia sa o adusese.

609 Ioahaz (fiul lui Iosia, are 23 de ani), Neco întârzie și nu reușete să ofere ajutor Asiriei. La întoarcerea sa În cartea IEREMIA nu găsim profeții
domnește 3 luni. Împăratul Egiptului îl în Sud destituie și deportează pe Ioahaz și pune un rege vasal rostite în timpul domniei lui Ioahaz.
detronează, cere tribut greu lui Iuda și pune Egiptului și anume pe Ioachim, fratele lui Ioahaz. Egiptul a pretins Ioahaz este menționat în IEREMIA doar
în locul său pe fratele său Eliachim, care ca Palestina să-i fie dată ca parte ce i se cuvine în urma destrămării în Ier.23:33-34 sub numele de ȘALUM.
primește de la Neco numele de Ioachim. Imperiului Asirian.
609 Ioachim (fiul lui Iosia, are 25 ani) Profeția din IEREMIA 26 este rosită
. domnește 11 ani la Ierusalim. El face ce la începutul domniei lui IOACHIM.
. este rău înaintea Domnului. El este vasal Ieremia profește împotriva Casei
. Egiptului și plătește în prima parte a Domnului. Preoții și proorocii mincinoși
. domniei sale tribut acestuia. vor să-l omoare dar este salvat prin
. intervenția unor căpetenii de la curtea
lui Ioachim.
Profeția din IEREMIA 27 este rostită
tot la începutul domniei lui
IOACHIM. La Ierusalim se
organizează o coaliție internațională
împotriva Babilonului la care participă
Edomul, Moabul, Amonul, Tirul și
Sidonul. Ieremia le transmite mesajul lui
Yahwe: Domnul a dat pământul lui
Nebucadnețar, deci dacă vor să trăiască,
să i se supună.

În 606, în treilea an (după Daniel 1:1) al


domniei lui Ioachim, Nebucadnețar vine În 605 are loc importanta bătălie de la Carchemiș. Pe tronul
împotriva Ierusalimului. Babilonului șade încă Naboplolasar. Oștile haldeilor sunt însă În 605, în al 4-lea an al domniei lui
605 605, anul al patrulea al domniei lui conduse pe câmpul de luptă de prințul moștenitor Nebucadnețar. Ioachim și în primul an al domniei lui
IOACHIM. În acest an 605 Nebucadnețar În 605 acesta îl înfrânge pe Neco și pe egipteni la Carchemiș și la Nebucadnețar, se rostește profeția din
obține victoria și duce o parte din vasele Hamat. Cronica Babiloninacă consemneează că tot în această vreme IEREMIA 25, prin care Ieremia anunță
Domnului în Babilon, împreună cu un grup cucerește întregul Hati (adică Siria și Palestina). Are loc primul val că Nebucadnețar va pustii Ierusalimul,
de tineri iudei din familiile mai marilor lui de ducere a evreilor în robia babiloniană. Pe când era încă în câmpul Egiptul, Filistia, Arabia, Moabul,
Israel (printre care și Daniel). de bătălie, Nebucadnețar aude de moartea tatălui său și Amonul, Tirul, Sidonul, Arabia.
traversează deșertul pentru a urca pe tronul Babilonului pe data
de 6 septembrie 605.
IEREMIA 35 (evidențierea neascultării
lui Iuda prin contrastul ei cu
RECABIȚII) este rostită tot în vremea
lui IOACHIM.

Evenimetele din IEREMIA 36


(scrierea și arderea cărții lui Ieremia) au
loc tot în al patrulea an al lui
IOACHIM.

IEREMIA 45 (proorocia către


BARUC) este rostit tot în anul al
patrulea al domniei lui IOACHIM.
Observăm că multe profeții din cartea
Ieremia au fost rostite în acest al
patrulea an al domniei lui IOACHIM.
De ce este așa de important acest an?
Probabil pentru că este anul când are loc
prima jefuire a Templului de către
Nebucadnețar.

În 605 tânărul Daniel (viitorul profet) și


prietenii săi sunt duși în Babilon (vezi
Daniel cap.1). Observăm că Daniel a
fost martor la prima parte a lucrării
profetice a lui Ieremia.

604 Ioachim a fost supus trei ani lui În 604 Ioachim, împreună cu alți domnitori, se duce înaintea lui În al doilea an al lui Nebucadnețar
Nebucadnețar dar apoi s-a răsculat din nou. Nebucadnețar pentru a-i fi vasal. În acest prim an de domnie al lui (cca 604), Nebucadnețar are un vis
(2 Împ.24:1) Nebucadnețar, el primește tribut în Siria de la împăratul Damascului, care-l tulbură și pe care i-l tâlmăcește
de la împăratul Tirului și al Sidonului, și de la alții, inclusiv de la Daniel. (vezi Daniel cap.2). Acest mesaj
Ioachim care-i va fi supus trei ani. Ascalonul a refuzat să plătească din partea lui Dumnezeu îi este dat lui
tribut și a fost jefuit. Nebucadnețar înainte ca acesta să
dărmîne Templul. Inima lui
Nebucadnețar este pregătită astfel de
601 Ioachim se răscoală împotriva lui Domnul pentru a nu interpreta greșit
Nebucadnețar. Acesta trimite împotriva lui În campania din 601 împotriva Egiptului, babilonienii au fost dărâmarea Templului de la Ierusalim în
cete de Haldei, de Sirieni, de Moabiți și de înfrânți de Egipteni. Așa se explică răscoala lui Ioachim împotriva sesnul că el și idolii săi l-au învins pe
Amoniți (2 Împ.24:2). lui Nebucadnețar. Ioachim devine vasal Egiptului în ciuda Yahwe.
avertizărilor rostite de Ieremia împotriva învingătorilor (vezi Ieremia
Când Ioachim se răscoală, la început 27).
Nebucadnețar nu intervine ci trimite
împotriva lui trupe din garnizoana Profeția din Ieremia 22 (și probabil și
babiloniană locală împreună cu sirieni, cea din Ieremia 23) este rostită tot în
moabiți și amoniți. Când aramata lui se întărește din nou, Nebucadnețar face incursiuni perioada lui IOACHIM.
printre triburile arabe din Chedar și la Est de Iordan în 599-598, așa
În cele din urmă, cu 3 luni și 10 zile înainte cum prezisese Ieremia (Ier.49:28-33), în pregătire pentru represaliile
de căderea Ierusalimului în mâinile pe care le plănuia împotriva lui Ioachim și Iuda (2 Cr.36:6).
asediatorilor babilonieni, Ioachim a murit Urmează asedierea Ierusalimului de către babilonieni.
în vîrstă de 36 de ani (la 6 dec.598).
598 Moartea lui a avut loc în drumul spre Egiptul nu vine în ajutorul lui Ioachim (2 Împ.24:7) de teama
captivitate (2 Cronici 36:6), probabil ca împăratului Babilonului.
urmare a instigării lui Nebucadnețar, care
potrivit lui Josephus Flavius, a cerut ca În timpul asediului moare regele Ioachim. Prin moartea lui Ioachim se împlinește
trupul lui să fie aruncat peste zidul cetății, profeția din Ieremia 22:18-19.
așa cum prezisese Ieremia (Ier.22:18). 2
Împ.24:6 păstrează tăcerea cu privire la
îngroparea lui.

597 În locul lui Ioachim, domnește fiul său În al 7-lea an al domniei sale, înaintează spre Palestina și
Ioachin (de 8 sau 18 ani). El face ce este împrejmuiește cetatea lui Iuda pe care o cucerește în a doua zi a În 597, Ezechiel (viitorul profet) este
rău înaintea Domnului. Domnește în timpul lunii Adar (16 Martie, 597). El duce în robie tot Ierusalimul. E dus în robie împreună cu Ioachin.
asediului 3 luni și 10 zile, până când cetatea vorba de al doilea val al ducerii evreilor în robia babiloniană.
cade defintiv în mâinile lui Nebucadnețar. În cartea Ieremia, Ioachin este
Este dus în robie împreună cu uneltele menționat sub numele de IECONIA.
scumpe din Casa Domnului, împreună cu Ducerea sa în robie este profețită în
mama împăratului, nevestele împăratului, Ier.22:24-30, și el mai este menționat în
dregătorii lui și mai marii țării, toți Ier.24:1, 29:2 etc.
războinicii, teslarii și ferarii, și împreună cu
ei și Ezechiel. (2 Împ.24:13-16)
Ioachim mai trăiește mulți ani în Babilon,
unde se va bucura mai târziu de o frumoasă
reabilitare. (vezi Ieremia 52:31-34).
597 Începe domnia lui Zedechia (fiul lui Iosia Nebucadnețar pune la Ierusalim un împărat vasal lui, pe Zedechia, Profețiile rostite de IEREMIA în
și unchiul lui Ioachin). Are 21 de ani și unchiul lui Ioachin. În Ierusalim se formează o nouă structură de prima parte a domniei lui
domnește 11 ani la Ierusalim. El este la conducere formată însă din oameni de rând și oportuniști. ZEDECHIA, înainte de începerea
început vasal regelui Babilonului. El face ce asedierii Ierusalimului de
este rău înaintea Domnului. În 596 Nebucadnețar luptă împotriva Elamului (confirmat de Nebucadnețar:
Ieremia 49:34). - Ieremia 28 (Proorocia
În 595 înăbușește o revoltă în propria sa țară. împotriva proorocului mincinos
Lipsesc documentele istorice babiloniene care descriu perioada Hanania care anunța că robia va
imediat uletrioară însă se știe că în al 17-lea până în al 19-lea an al fi scurtă, doar de 2 ani).
domniei sale el a purtat campanii de război din nou pe frontul de - Ieremia 24 (Proorocia care a
vest. pronit de la cele două coșuri de
smochine, care simbolizau pe
cei rămași în țară și pe cei pe cei
plecați deja în robie).
- Ieremia 29 (Scrisoarea lui
Ieremia către cei aflați în robie
în care le vestește că robia va fi
lungă).

593 În al 5-lea an al robiei lui Ioachim


(cca 593) are loc chemarea în lucrare
a profetului Ezechiel. Acesta se află
deja în robia babiloniană și proorocește
către evreii care se află în robie, spre
deosebire de Ieremia care profețete în
special evreilor din Ierusalim și Iuda
(deși și Ieremia trimite câteva mesaje,
scrisori evreilor din robie, susținând
astfel lucrarea lui Ezechiel). Evreii din
robie nu credeau că Domnul va distruge
Ierusalimul și Templul și sub influența
proorocilor mincinoși credeau că robia
va fi scurtă. Ei minimalizau gravitatea
păcatelor din Iuda și a Ierusalimului.
Prin Ezechiel, Dumnezeu le descoperă
grozăvia păcatelor din Ierusalim și le
explică legitimitatea judecății lui
Dumnezeu. Ei sunt pregătiți pentru
momentul dărâmării Templului, și
chemați să trăiască în ascultare de
Domnul acolo în robie, chiar dacă
Templul va fi dărâmat și robia va fi
lungă. Primele 24 de capitole din
Ezechiel includ profețiile lui Ezechiel
din anul 593 până în anul 587.
Zedechia se răscoală și el împotriva lui
Nebucadnețar și acesta vine împotriva sa
Profețiile lui IEREMIA de după
585 În al 9-lea an al domniei sale, oștile lui De la reședința sa din Ribla el a condus operațiunile care au dus la răzvrătirea lui Zedechia împortiva lui
Nebucadnețar împresoară Ierusalimul. jefuirea Ierusalimului și la prinderea răzvrătitului Zedechia. Nebucadnețar și din timpul
Urmează foamete și momente cumplite ASEDIULUI Ierusalimului:
pentru cei din cetate. - Ieremia 21 când Zedechia
întreabă pe Ieremia dacă
Domnul va interveni cu vreo
minune pentru a-i salva.
- Ieremia 32-33 (și probabil și
Ier.30-31) – aceste capitole
conțin promisiunile restaurării
lui Iuda și reprezintă cea mai
luminoasă parte a cărții; în mod
paradoxal aceste promisiuni
minunate sunt rostite chiar în
timpul asediului final care a
dus la distrugerea cetății și a
Templului.
Când Apres, succesorul lui Neco II al Egiptului a invadat Fenicia și - Ieremia 34, 37 și 38. Aceste
Gaza, împresurarea Ierusalimului a fost întreruptă pentru o perioadă. profeții sunt rostite în contextul
(vezi Ieremia 34:21, Ieremia 37:5). retragerii temporare a armatelor
babiloniene din timpul
asediului.

Capitolul 24 din Ezechiel reprezintă


profeția pe care o primește Ezechiel cu
Cetatea cade în mâinile lui Nebucadnețar foarte puțin timp înainte de dărâmarea
în anul al 11-lea al domniei lui Zedechia. Templului.
Evreii sunt omorâți fără milă, Templul este
ars, și zidurile sunt dărâmate.
587 Zedechia face o spărtură în zid și încearcă să Nebucadnețar cucerește Ierusalimul în 587. IEREMIA 39 și IEREMIA 52 descriu
scape. Dar este prins de Haldei și adus la evenimentul căderii Ierusalimului.
Ribla, reședința din care Nebucadnețar
conducea asediul Ierusalimului operat de
căpetenia Nebuzaradan. Fiii săi sunt
înjughiați înaintea sa, ochii îi sunt scoși, iar Cartea PLÂNGERILE LUI
el este luat în lanțuri în Babilon. IEREMIA sunt cântecul de jale scris de
Ieremia după căderea cetății.

Este lăsat în țară ca și conducător Ghedalia Profețiile rostite de Ieremia după


peste rămășița evreilor. Dar Ghedalia este căderea cetății atât în Iuda cât și apoi
ucis de Isamail, trimis de Împăratul în Egipt: IEREMIA cap.40-44.
Amoniților. În urma acestui incident, de
teama Haldeilor, rămășiţa evreilor pleacă în
Egipt în ciuda avertismentelor lui Ieremia de
a nu pleca în Egipt. Capitolele 25-48 din Ezechiel
reprezintă profețiile rostite de Ezechiel
Nebucadnețar ridică un chip de aur în valea Dura. Episodul cu DUPĂ dărâmarea Templului.
cei trei prieteni ai lui Daniel în cuptorul de foc (vezi Daniel Dumnezeu a continua să vorbească
cap.3). Acest eveniment nu este datat în cartea Daniel. Unii profeților Săi chiar în mijlocul robiei și
comentatori sugerează că evenimentul a avut loc după dărâmarea chiar după dărâmarea Templului. Într-
Templului de la Ierusalim. Nebucadnețar s-ar fi mândrit și s-ar fi adevăr, Dumnezeul care a vorbit prin
văzut mai mare decât Yahwe și din această pricină ar fi ridicat acel Ieremia până la dărâmarea Templului, a
chip de aur, care-l reprezenta de fapt pe el însuși. Prin episodul cu continuat să vorbească prin Ezechiel și
cuptorul de foc Dumnezeu îi arată că deși Templul a fost dărâmat, după dărâmarea Templului, ca apoi să
Yahwe rămâne mai presus de toți zeii. continue să vorbească prin Daniel până
în anul întoarcerii din robia Babiloniană.
Dumnezeu nu Și-a lăsat poporul Său
fără mesaje de încurajare și nădejde.
Dumnezeu a încurajat pe cei credincioși
din robie și a vrut să trezească pe cei
împietriți. Vorbirea Sa în mijlocul robiei
582 În al 23-lea an al domniei lui Nebucadnețar, în anul 582, s-a mai a fost semnul că Dumnezeu nu a lepădat
ordonat deportarea unui alt grup de iudei în Babilon (Ieremia 52:30). pentru totdeauna pe Israel și a fost
Tot în această vreme are loc și a 13-a împresurare a Tirului manifestarea iubirii și grijii
(Ezechiel 26:7). Dumnezeului mângâierilor față de toți
copiii Săi traumatizați de evenimentul
dărâmării Ierusalimului și de robia
babiloniană.

În jurul anului 572 Ezechiel primește


prin revelație celebra profeție despre
Noul Templu. (Ezechiel 40-48).

562 Nebucadnețar moare în 562 și în locul său domnește fiul său Evil-
Merodac (562-560). Acesta este cel care-l înalță pe Ioachin, îl
scoate din temniță și-l pune să mănânce la masa sa. (vezi Ieremia
52:31-34).

560 Domnia împăratului Neliglisar (560-556).

Domnia Împăratului Labashi-Marduc (556)


556

Domnia Împăratului Nabonide (556-539). Unii comentatori susțin


că el este personajul din Daniel cap.4 (denumit tot Nebucadnețar ca
și tatăl său) care a experimentat episodul de nebunie.
553
În 553 începe domnia lui Belșațar, ultimul împărat al Babilonului În primul an al lui Belșațar (553)
care domenșete (alături de Nabonide) până în 539. Daniel primește vedenia din Daniel
cap.7 despre cornul cel mic.

550 În al treilea an al lui Belșațar (550)


Daniel primește vedenia din capitolul 8
despre viitoarele Imperii: Mezii și
Perșii, și apoi Grecii.

În 539: Mesajul pedepsei primit de


În 539 Căderea Babilonului și ridicarea Noului Imperiu: Imperiul Belșațar prin mâna care a scris pe
539 Medo-Persan. perete: Mene mene techel ufrasin (vezi
Daniel cap.5).

În 539 (înainte de Edictul lui Cir!), în


primul al al lui Dariu, mijlocirea lui
Daniel pentru restaurarea Templului din
Daniel capitolul 9 și vedenia cu cele 70
de săptămâni.

În 539 Daniel în groapa cu lei (Daniel


cap.6). (înainte de Edictul lui Cir!)

În 537-536 Zorobabel și o rămășița a În 539: Edicitul lui Cir de repatriere a Iudeilor în țara promisă.
evreilor se întorc la Iersualim și încep
rezidirea Templului (Ezra cap.1)
536
În 536, în anul al treilea al lui Cir,
Daniel primește ultima vedenie, cea din
Daniel cap.10-11. Daniel se află încă la
Eufrat. Moare în robie și nu mai apucă
să se întoarcă în Ierusalim.
.

S-ar putea să vă placă și