Sunteți pe pagina 1din 209
CINTARIDE PENTICOSTARYbYI Liy y \ cripartre Wh BiNeg Od AYaREA PREA FE a pAty\re 4 \ 1 stin \\ PATRIARHUL BISER}CI ORTON NE ROMANE Rj iM) & aca WRISTOS 2 WYIADE ® EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $1 DE MISIUNE AL BISERICI| ORTODOXE ROMANE BUCURESTI — 1980 CUVINT DE LAMURIRE In cadrul activitatii pentru notarea si uniformizarea cintarii noastre bisericesti — initiata de Sfintul Sinod al Bisericii noastre — s-au tiparit si ul pus pind acum la indemina slujitorilor bisericesti, a studentilor de la Institutcle teologice si a elevilor de la Seminariile si $colile de cintareti ale Bisericii Ortodoxe Romane, urmatoarele carti de muzica bisericeasca: Gramatica psaltica (in 1951, de Conf. N. Lungu, Pr. Gr. Costea si Prof. I. Croitoru), Cintdrile Sfintei Liturghii (in doua edi{ii: prima, insoyita de Cintéri la cateheze, de Conf. N. Lungu si Protodiacon A. Uncu, in rev. Studi Teologice’t, an. HII, 1951 si in volum separat; a doua, insotita de Podobiile celor opt glasuri, in 1960, de Conf. N. Lungu, Pr. Gr. Costea si Pr. Prof. Ene Braniste), Vecernierul (in 1953, de Conf. N. Lungu, Pr. Gr. Costea si Prof. I Croiteru), Utrenierul (in 1954, de Conf. N. Lungu, Pr. Gr. Costea si Pr. Prof. Ene Braniste), Cintdrile din slujbele sfintelor taine si ale ierurgiilor principale (in rev. ,,Studii Teologice", an. XVI, 1964, nr. 1-2, de Conf. N. Lungu, Pr. Gr. Costea si Pr. Prof. Ene Braniste) si Cintarile Sfintelor Pasti (de Conf. N. Lungu, Pr. Prof. Ene Braniste si Prof. Chiril Popescu, in rev. ,,Studii Teologice“, an. JIII, 1966, nr. 1—2), care constituie prima parte din Cintdrile Penticostarului uniformizat. Pentru inlesnirea celor care nu cunosc notatia psaltica, specifica muzicii noastre bisericesti, in toate aceste carti, cintarile respective au fost puse pe ambele notatii: psalticd (oriental) si liniara (occidentala, pe portativ), sistem preconizat in Biserica noastra inca din secolul trecut, de catre invatatul episcop Melchisedec Stefanescu al Romanului. Exceptie face, in aceasta privinta, micul buchet intitulat Carte de cintari bisericesti pentru credinctogii. crestini-ortodocs?, tiparita, cu aprobarea Sfintului Sinod, in 1975, numai pe note liniare, selectia si aranjarea in ordine a cintarilor fiind facut% de cei doi membri permanenti ai Comisiei, profesorii N. Lungu si Pr. Ene Braniste. s-a In continuarea acestei utile activita{i, Comisia de lucru, in ultima ei formatie (profesorii N. Lungu, Pr. Ene Braniste si Chiril Popescu), are gata, inc& de multa vreme, si restul cintarilor Penticostarului, a caror tiparire n-a putut insd continua, din diverse motive. Prin bunavointa Prea Fericitului Parinte Patriarh Tustin, Presedintele Sfintului Sinod, aceste cintari se tipdresc acum in intregime, in prezentul volum unic, in care se retipareste si partea tiparita deja in numarul mentionat mai sus, al revistei ,,Studii Teologice', adaugindu-se si restul cintarilor, care n-au putut fi tiparite pind acum. Ca gi cele tiparite pina acum, cintarile din acest nou buchet de muzica bisericeasca sint puse pe dubla notatie (psaltica gi liniara), pentru a inlesni, si celor ce nu cunosc semiografia psalticd, descifrarea si executarea lor. Ele erau tot atit de necesate si de mult cerute, ca gi celelalte cintari tiparite pina acum, deoarece ultima editie a Cintdrilor Penticostarului, in notatia cunoscutului profesor I. Popescu-Pasarea, aparuta in 1941, este de mult epuizata; dealtfel , ea nici nu cuprindea toate cintarile necesare pentru strana, ci numai o selecyie din ele, si folosea numai notatia psaltica, fiind deci inaccesibila mai ales slujitorilor bisericesti din Transilvania, care nu cunose aceasta notatie. In ceea ce priveste textul (cuvintele) cintarilor sfintelor slujbe din perioada Penticostarului, am luat ca normativ pe cel din ultima editie a Penticostarului (editia a VI-a a Sfintului Sinod, tiparita in 1973) si a Octoihului mic sau Catavasierului (editiile din 1959 si 1970), tiparite sub ingrijirea Sfintului Sinod gi diortosite de Pr. Prof. Ene Braniste. Cit priveste melodia cintarilor, ne-am calauzit de aceleasi_principii generale, trasate de Sfintul Sinod si respectate gi la claborarea volumelor anterioare, ad. ne-am straduit sa fixam gsi s4 notam linia melodica tradi- tionala, folosita si pastrata in bisericile si mindstirile noastre din Munten si Moldova, simplificata si notata cu semnele psaltice de marii reprezentan{i ‘ricesti: Macarie ieromonahul, Anton Pann, D. Suce- rea g. a. In cazurile in care se afla in circulatie mai i text, am preferat pe accea ai muzicii noastre bi: veanu, I. Popescu-Pas: multe formule muzicale valabile pentru a care reprezinta linia melodica cea mai simpla (deci mai usor de inva|at si de executat), mai fireasca si mai expresiva, adica mai in concordanta cu ideea exprimata in text si cu accentul natural al cuvintelor din vorbirea curenta. Punind acest nou volum de cintari bisericesti la indemina tuturor elevilor din Scolile de cintareti si Seminarii, a studentilor de la Institutele noastre teologice gsi a slujitorilor Bisericii noastre — clerici si cintareti cu dorinta ca tofi sa le cinte la fel, nadajduim ca am facut cu aceasta un pas inainte pe calea uniformizarii atit de mult dorite a cintarii religioase din intreaga noastra Bisericd, uniformizare care reprezinté si ea unul dintre mijloacele si una dintre caile pe care se poate ajunge la unitatea religious desavirsita dintre credinciosii Bisericii noastre. Rugim pe cei ce vor folosi aceste cintari sa ne trimita orice observatii gi sugestii utile pentru imbunata- firea activitatii noastre pe viitor, pentru a tine seama de ele la elaborarea restului cartilor care mai sint necesare pentru incheierea ciclului complet al cintarilor noastre bisericesti, si anume Cintarile din slujbele Triodului si cele de la sarbatorile praznicelor imparatesti si ale sfintilor, cuprinse in cartea numita mai inainte /diomelar. Aducem cu acest prilej omagiul nostru de respect, devotament si recunostinta fata de P.P. S.S. si I.I. P.P. S.S., membri ai Sfintului Sinod al Bisericii noastre si fata de Prea Fericitul Parinte Patriarh [ustin, Presedintele Sfintului Sinod, pentru aprobarea tiparirii carqii de faya, care vine sa umple un gol de multa vreme simtit in inva {amintul nostru teologic si in munca slujitorilor Bisericii noastre, preoti si cintare ti. PARTEA I CINTARILE DIM SLYJBA SFINTELOR PASTI CINTARILE DIN SLYIBA YTARNIE! In noaptee Sfintelor Pasti,ls miezul noptii dup ce s-acctit din Tried Cano- nul Simbetei celei Mari, Pre Cel ce e acoperit cu valul mérii...,se trag clopo- tele si se toacd indelung Se sting toste luminile din biseric&,afard de candela de la Sfinte Masa,de la care preotul, imbracat in toate sfintele vesminte lumi- nate,isi aprinde o luminare mai mare; apoi,deschizind sfintele Usi sidvera, iese intre sfegnicile mari cu faclia aprinsé in miini si rosteste cu glas mare: VENITI DE PRIMITI LYMINA ” i Glesul VIll ob Vi Vf a =~ 2a Se OS = XA" Ve - niti de pri-miti lu - mi - na! => z Ve - nifi de pri- miti lu - mi - na! Credinciosii se apropie acum si igi aprind luminarile dela preot.Apoi preotul ia Sfinta Evanghelie si Sfinta Cruce gi iese prin Sfintele Usimergind afar’ din biseric&;inaintes lui merge diacanul cu c&delnita,iar cintérefii,purtind icoana Invierii si doud sfegnice cu féclii aprinse,merg inainte cintind stihira [a Invierii dela Stihoavna Vecerniei, glasul al saselea: CINTARILE PENTICOSTARULUI INVIEREA TA, HRISTOASE... Glasul VI <> Ai T AM = eae! Sea Te he Vi =e) asia, js - toa - se, ars ' me we ; a SSS = ev - INn- vi-e rea Ta, Hris-toa - se, > 38s SS SSO ES NM eet er ru - le, in- ge - vii o + = @ SS es 2 * = ns — Min- tu - i - to in - ge -rii o > vs A ——. See ee tT wy la - u- di in rget Leas eo hari Si pre a = -5—— or === la - u- dj___ in, ioe ST Pun) Si pre noi, pe pa- mint ne__sin -_-vred - ni - SSS SS noi, pe pa-mint_..= sss nes in - ~vred - ni - | we ee Se eee eee _ eer 6 > x > —— tr Fegwe Ve rae > a ni- ma c- css ——___.._.fe cu i eee ni- m& cu- “ap cegeaes ifs cu i SFINTELE PASTI 7 i i SS ~ 8 & ra - 18 - s8 Te ma rim. 2 fo = = { = oat + <= ra - ta - sd rim. Mergind astfel,slyjitorii si credinciogif ies cu tofii din biserica,in sunetul clopotelor, po- trivind astfel ca le ceasurile doudsprezece din noapte sé fie in fate bisericii,unde s-a pus dinainte o mas&,pe care se ageazé acum sfegnicele cu lumini aprinse,icoana Invierii, Sfinta Cruce si Sfinta Evanghelie.Dup& ce a asezat Sfinta Evanghelie pe masé,preotul, tinind fn stinga Sfinta Cruce si faclia aprinsé, primeste cddelnita in dreapta gi cddestein jurul mesei,apoi spre credinciosi,dup& rinduiala(diaconul, dacd este,merge inaintea lui cu faclie aprins& in dreapta}Apoi dupa ce inceteaz& sunetul clopotelor si al toacei, preotul, stind in lature de apus a mesei,cu fata spre rasérirostesteal pentru ca s& ne invredni- cim noi a esculta Sfinta Evanghelie,pe Domnul Dumnezeul nostru s&-Lrugém!* ~ Cinféretii; Doamne milueste,intreit glesul II (Vezi Uirenier uniformizat peg- 55.) —Preotul:,Cu intelepciune,drepti,sé ascultém Sfinta Evenghelie! Pace tuturor! Ybinecu- vinfind,cu fata spre credinciosi.) intretii: Si duhulul Téu*. in Sfinta Evanghelie dela Mateicitire!*. »Slava Tie, Doamne, Slava Tie!” 298 [udm aminte!? Siciteste,cu fata la credinciog i,Evanghelia dela Liturghia >, terminind cu cuvintele: $i a ramas ~Preotul: Simbéteicelei Mari: ylar in seara Simbetei.... cuvintul acesta la evrei pin8 astézi.» CinfBretii si credinciosii: »Slav8 Tie, Doarnne, Slava Tie! » ~ Preotul, stind inaintea mesei cufata spre rastrit,finind cddelnita in dreapta,iar in sfinga faclia si Sfinta Cruce,cédeste spre ris&ritzicind: «Slav3 Sfintei gi celei de ofiint i; ,Amin® Preotul cinta odaf,epoi cintaretil gi credinciosii de doug ori: ~Cintireti HRISTOS A INVIAT —o Glasul Il > ai T eh em =e Se reo pe Hris - fos a in - vi eat — din antigo Hris - tos a in - vi eat = din = SP Te Fe, ~e tea pre Moar. te tea pre — moar. te 8 CINTARILE PENTICOSTARULUI cal > cind si Pe =— +8 ae ce lor____ din. mor - min-turi, vi- ea- a SS = a ce lor_ttt din mor-min- uri, vi - ea - SAU: HRISTOS a INVIAT (IMBISERICIT) 7 Glesul Vill Al.Podoleanu RRL Se me Hels - tos a in - vi - eat din morti, cu Moderato . Hris-tos a in - vi- eat din mort, cu Py / — Sn Se ee SSS Moar-tea pre moar-te cal-cind, $i ce - lor din ae 7 <= : moar-tea pre moar- te c&l-cind, Si ce - lor din SFINTELE PASTI 9 mor- min-furi vi- a - {8 d&-ru-in - du - le. Apoi preotul zice,pe rind,stihurile Invierii:(y 98 invieze Dumnezeu....>), inconjurind masa si c&dind in fata fiecarei laturi,iar cintéretii si credinciosii(corulycinta dupa fiecare stih: ‘sHristos a inviat,....°, ca mai sus. Urmeaza Ectenia mare,dupa care, luindu-se Sfinta Evan- ghelie, Sfinta Cruce,icoana Invierii,sfesnicele i cddelnita,siujitorii si credinciosii intra in bi- seric8,cu aceeasi rinduial& ca la iesire,cintind: CANONYL SPINTELOR PASTI 7 Cintarea I? Glasul 1% ne Lea am SS > > In - vi - e. ii, Alleghite miderato 6r5 = os 3 = eS = Zi- ua In-vi- e rii, po - poe - re Se 2 tee 2722 = a ass. —'= si ne lu- mi- nim, Pas__ ti- le, Dom 2. 1 . y cal sé ne lu- mi - nam, Pas > ti - le, Don, =~ > S> 3q4—— pe er Fe nu-lui, Pag- ti - le! Ca din moar-fe la vi =a — > nu-lui, Pas--ti-le! Ca din moar-te la vi SS ete See Se ea. ta, si de pe- pa- mint la cer, Hris- = = 3 ea ta, si de pe pa ~- mint la cer, Hris - 10 CINTARILE PENTICOSTARULUI a ae — >. Sea tos Dum- ne - zeu ne-a ire ——. «cut > > tos Dum - ne -zeu—_____ ne-a__ tre cut > = aa sul = Yo aS Se ee ce y - a cin - ta - st = Fe pe noi, cei. ce cin - tam cin — ta - > > = > rer = SF q —— 'e dex bi ___._ tu - de bi ta. Preotul intra in sfntl alter prin usile Imp8rdtesti,punind pe Stina Masi Sfinta Cruce si Sfin- ta Evanghelie. Cintéretii aseaz& icoane invierii la tetrapod (proschinitar) si frecind la stréni,cin- {8 alternetiv stihurile ronenuhifrenim urmeazé: yo = ~ 3.9 r- = SZ - wi- @ din font q 1 Hag ket ei a Hris - tos a in - vi - eat din — morti! Po oe sa cu- ra- tim sim-ti- ri - le si 88 Sé ne cu- ra- tim sim-ti- ri - le si 88 Sec? pee ee ee ee * Fiat ve - dem pe Hris- tos __ str8 - lu — cind, ve - dem pe Hris - tos stra - lu- cind, SFINTELE PASTI FI ne- a - pro- pi- a cu ne- @- pro- pi - a 2 | a — = I = — eee S i ; moa oiIn- vi- e rii; si cin- find ss > moa In- vi- & vii; si cin ~ tind —_ > > ye OF Ren Se dul cin - fa_tt_m___re de bi - ru__ ° > > dul cin- ta._t__ re de bi - ru in ta, lu - mi - nat s8-L— praz- nu - im | es a ee ee in lu - mi - nat s&-L préz- nu - im 1 ayia ee ee rall..._= xe ti va! Tall... zi—cind: bu- cu - ra Nw eS. Bs ud q ba - A eal di 4 Hris- fos a in - vi - eal din morti! = Hris-tos a in - vi - eaf — din morti! ‘ARILE PENTICOSTARULUI a i See See ee ee a ri - le du - pa cu- vi- in- a = = + SS SS = ru- ri - le du - p& cu - vi - in - «ow las SS Rw ain ta s8 ses ve - se___. lea___ océ, & i ps- ts s8 se ve - se__._ [ea sc Si pé - min - ful sd se Pree - cu - re, si sé préz- , wer er Sr FER ee min - tul se bu- cu - re, si s& praz- nu - ia sc& oh toa - 8 lu- mea cea va- f a tl ft Ess wee SSS SHR rae ™ nu - ia sc8 toa - ta lu- mea cea va- si cea ne - v8 - 7 SS pear aie ti; si cea ne- vé - ZU ° 2 wo 7 > 7. > ae = ; oh c& Sea scu - lat________ Hrris tos Bu - cu- — —— c3 Sa scu - lat — Hris fos Bu - cu- SFINTELE PASTI 13 ~-wrfw ee = eo ri a cea ves ni —,——._ ri cea ves SS Ce. Se repet& Catavasia:ZIUA iNVIERII dela Cinterea |*vezi pag. 5)apoi se cinta de trei ori Troparul: al te — > — —~ —-* q Hris - fos a in. - vi- x din morti,oh Allegretto modereto Hris - fos a in - vi - eat din morti, =P — <= > a io = Si cu moar moar. te cl - cu moer. pe = moar te cl -cind, pS Se eee Ft si ce - lor din mor- min turi. vi - ea- 14 CINTARILE PENTICOSTARULUI din mor - mint, pre - cum a zis mai na- A cS ~ ae Te Ne LN ee, in te, ne-e di - ru - it vi - ea - in te, nea dé - ru - it vi =) @a = a es See Oe ti ves- ni- c& ¢ ma- re mi SSS SS ta ves- ni - 8 gs ma > re Me >= L as een [AG a el = q oa fe oe a 4 1a. rei ori Le fiecare cintare a Canonului {nvierii, preotul face cddire mare(in toaté biserica) mina sting’ Sf.Cruce si faclie aprinsd si iesind prin Sfintele Usicare r8min deschise fn tot timpul,pind fa Dumineca Tomii,ca si usile laterale. Dup& terminarea cddirii incepe serviciul Proscomidiei,iar dup& ce s-a terminat Cintarea [*a Canonului Invierii,preotul rosteste,din Sfintul Altar Ectenia mic&,iar cintareti: raspund: ECTENIA MICA F Glasul VIII dbs Vi A af meee — a is Doam - ne mi - lu - eg a te; Maderato SFINTELE PASTI 15 wee ee Set Doam - ne mi - lu - es te. ob —s— > Doam - ne mi - lu - eg te. ¥ Se Ne Se, Se Ne ee rea Sfin- t§ Nas - c&- toa - re de Dum- ne- Allegretto > Prea Sfin - 18 Nas - c&- toa - re de Dum - ne- Sfome > ~ — ¥ 8 ee, =~. . zeu, mi - lu- eg - te-ne pre noi. Ti- e + > ee zeu, mi - lu-es - te - ne pre noi. Ti-e Fw tse on > UL he wae ke? Doam ne. A - min. ag SS sae Doin, eo snes A - min. Preotul incheie cu Vosglasuk,Ca a Ta este stapinires.....», dupa care efntaretii cinté mai departe Cenonul Invierit,incepind acum strane sting’. CINTAREA III? IRMOS Glasul re T {re is > ee ee ee 88 bem bd- u - tu - 18 ve — niti Allegretfo moderato SF 3 > ’ — = 16 CINTA RILE PENTICOSTARULUI 9 vA? Sr RGSS te no ua, nu din pia- tra stear__ pS fa - cu- ee no ua, nu din pia -tr& stear pS f§ - cu- > => SF ee i ta cu mi - nuni, ci din mor- min tul hui [SSS t8 cu mi - uni, ci din mor-min ae i Hris - tos, ca- re-le a iz-w- rit iz vo — = Hris - tos, ca-re-le a iz - vo- rit iz - vo___ Ago Gao Se ee rul ne - stri - c8 - civ nil, jn - tru ca - rul ne - stri- cd - ciu ni, jn - tru ca- rall. 2 7e- >? ll SOUT — ery, re -le ne in ta rim.—4,——— a Sas - —— 5 eee re- le ne in +8 rim.— G teem « v SS weir a Hris - tos a in - vi — eat din mori! SSS SS Hris - tos 8 in - vi - eat din morti! SFINTELE PASTI a ween wets SF OSC — A - cum toa - te s-au um — plut. de Hae + oo a ss = = eS A-~ cum toa - fe s-au um - plut oe i ce-rul gi pi - min SS = ce - va si pé - Ea = tl s pene pees | mi_____n&: Si si ce____ le de - de - subt. ae s& préz - 2S ==: Se © > i le de - ps - aA Deci sé i? 2 ca - — i > 18 fap - tu - ra In - x te fap - tu - ra In - Se WT, ey Be we te vi- e- rea ‘ui Hris- tos, in - tru ca = = — + =e a Se — vi - @-rea lui Hris- tos, in - tru ca rall... ual > = = ~~ i > q re $-8 In ta TitL——yall-—#§#|_ SSS SS re sa in fi Tite 2 Cintarile Penticostarului 18 CINTARILE PENTICOSTARULUI IF >> Se * Hris - - eat din morti! SS Hris - tos a in - vi - eat din morti! a ee ee i a a < > jeri mam in - gro- pat im - pre - m8 PS jeri m-am in - gro - pat jm - pre - u—___ nf = ss gel eee, SS ee cu Ti__ne,_—sHHris - toa se, as- fazi ma SS i — “fa ne, Hris - toa ae | ti- dic im - pre-u na cu ri - dic jim - pre-u ws7> > ee 7+3a--S Cel____ ce ai_—s in -_‘vi- eat. Ras- tig - ni - tu- Cel ce aj in- vi- eat. Rés - tig - ni - tu- q ne. m-am jeri im- pre- u_____s cu Ti , aati F eK SVs m-am jeri im- pre-u_———_ 8s Socu_—s*ST ne. SFINTELE PAS$TI 19 Re eh a SR ee In- suti im- pre- u na om& prea ma- nd ma prea = ma- in - suti im- pre - u res____ te, «= Min- tu - i - fo - ru-le, aa a 5. = See > > — e, Min- tu - i - to - ru - le, in - rall im - pa- ra - fi SSS SS ~ AI . SS tru Ue ks a Se repeta Catavasia: ,Veniti s8 bem...» (pagiljapoi Tropa sic 8 inviatYpag. 9); preotul rosteste Ectenia mic& (vezi pagidcu \iozolseek (Ca Tu esti... iar la strand Ipacoi (citi) dupa careurmeaza: CINTAREA IV21RMOS i Glasul | {ne ye Ce Nee ee te = ay. le dum- ne - ze - ias - ca stra i _Allggretto moderato a4 a dum - ne - ze - jas - ca stra ii a a de Dum - ne- zeu_____ gr - j - to - ru, A- ——— === 5 é « SS SSS de Dum- ne - zeu__.—._ gr - ji ~- «to - mul, A- 20 CINTA RILE PENTICOSTARULUI A wee, SS” See Ss ~ > va - cum, si stea im- pre - na oo SS. va - cum, sé stea im- pre - u ee nd —_ S= wt ag sé a-ra pe in- ge- rul SSS a fn, sé a- ra- ein - . - ful Sow wri r ee SS & cel pur - ta - tor de lu- mi na, 3 SSS cel pur - f8 - tor ng, S we ee ee eS SS a et a Ga 2 pe Sle 8 gra - itt *cu me- Ca_____ re --_ le a gr - te cu me - 20> oe? ~ eS Fe Se eee Oe OF re glas: As tizi es- te min- tu- i - rea 2 — ee —— I = zi == z= re glas: As tazi es - te min - tu- i - rea = oA _ c27 ™ of, ~ > — = tS OO oS mit, ca in - vi - eat Hris-tos, ca f feet lu mii, a jin - vi- eat Hris-tos, ca SFINTELE PASTI 21 r~ rall. ee re et ae 7S q gin gr A ss" thts Apes fere St A Sn Reni: é rall... > 4 un A - tot pu > ter _ ee ie, ne eS Hris - fos a in - vi - eat din morti mgt + t * : > f Hris - tos a th - vi - eat din morti! TY RS wee yt a Ss ae Par - te bar - b& - teas —__ 3, ca Cel ce Par - te - - ee, ca Cal ce c > me <2 2 > em 2 a des - chis___pin - te - ce- le cel fe - a des - chis. pin - te - ce le cel fe - —e 4 = cio- resc, @ fost Hris - tos; iar ca un) = om___ cio-resc, a fost Hris - tos; ier ca un om, = , 9 = a ew wee eee Nee ee tO mie - lu- sel S-a che-mat si {8 mie- lu - set S-a che- mat gi fa 22 CINTARILE PENTICOSTARULUI réopri- ha na, ca Cel ce na gus - tat = = = = > ra pri - ha—___—1na, ca Cel ce n-a gus - taf > > =a Se = 3 ~~ 0% in - ti - n&- ciu - ne, Pas____s'ti ~ le moas- é a 3 3 d ae: = ki | fee tre; si ca un Dum-ne- zeu a- de- va- — re, gi ca un Dum-ne- zeu a- de - vi - 1 “i > eee fe le (a = q rat, je - s& - vir - sit S-a che - mat. Sis — z o == ji ee de- sé - vir - sit S-a —che- mat, q - ; __ —— ot SSS a er = Hris ~ tos a in - vi- est din — morti! fm ---~- a un mie - lu - sel de an, cu SSS Ca un mie- lu - sel SFINTELE PASTI 23 on i 2 = wa eeae Se > nu nas cea—si - «sine vin - FSS na cea bi- ne cu - vin- ta —___ nu ae Sw HS es EE eae Pe ta_____ de_— noi,“ Hris - fos, de bu- nd vo - ie = noi, Hris - tos, d bu - 0 - Ie ee ee 2 i= > = FF ep pen - tru foti S-a jert - fit, Pas - le ce- === == pen - fru tof S-a jert-fit, Pas - lee ~cee \ Ag AN. Aes Ea 7 fh 5 i Btn & jt : & i a le cu- ré- ti - toa ne; si ia- rési a VW Ne “y é le cu- ra - fi - foa_____ re; $i ia - rasi wee eee eee an => din mor- mint a stré- lu - cit = din mor- mint a stra - lu - cit i a ral. = et SF BOS ee DS ay fru- mos, Soa-re- le drep-t§ —________ ti. > fru- mos, Soa- re-le drep- t§ — fii. 24 CINTARILE PENTICOSTARULUI in - vi - eat din morti! Soe Dum-ne - ze - es cul pa - rin fe —SG> wee ee Da - vid, 7 - na- in - tea chi- vo- tu - lui ; a ; == SSS Da - vid, 7 - na - in - tea chi - wo - tu- lui S 2 2» — = 7 wet q um _____ brei a sal - fat ju cind; SSS brei oa = Sal - tat______ ju cind; Saar ee ~ lar noi, po - po rul cel Sfint : a a ee ee al —— lui Dum - ne - zeu, pli - nf rea # = SSS lum 2 lui - ne - zeu, pli - ni _ re ler noi, po - po al SFINTELE PASTI 25 ~ SS ~ > oa he in- chi- pu- i - ri- lor va- zind, in - chi - pu - Ten Va - zind, Si —— = - . 2a OS SS ve - se - lim____ Dum - ne ze - eg te, wh + ——— & = eS SS ve - se- lim___ Dum - ne Ze - eg te, a i a a isn > a in - vi- eat His - tos, un & : SSS SS in - vi- eat Hris - tos, ca IN ea SOF peak SE Aide, GR >+~uark F Tot" = pul ter ae hae nia q > tot - pu - fer Se repetd Catavasia ,La dumnezeiasca siraj mica(vezi pag {0}cu Vozglasut C8 bun gi jubito nic. (vezi pagiSapoi preotul rosteste Ectenia jup& care urmeaza: CINTAREA V? IRMOS Lf Glasul | ® dle q Sami - ne- c’m cu mi - ne- ca__ Allegretto moderato SSS SSS SS omi- ne-cim cu mt - ne- ca 26 CINTARILE PENTICOSTARULUI a weir ee re a - din___ a. $i in loc de mir cin- é 3 =z " > > é rea - din — ea: $i in loc de min cin- ety te eee SEE ee oe ee — — ta re si oa- du________cem_=s Sté-_ pi- SSS Se ta re 8 crm St - pi- —~ Tl nu — lui; si s§ ve - dem—— pe Hris- Gos pS da e > nee, lai, si sé ve-dem______ pe__ Hrs - = — ey Ae ~—= tt.» F 2 — ~~, = fos,___ Soa - re - le drep- ta__—_ fii, tu- tu- eS SSS > > tos. Soa - re - le drep- t& fig t= Noe ese RDS Sah eae . i son ror vi - ea - f& ra - sé - esos j ‘ rall... ror Vi - ea - f8 rf iS qr FS i i aq Hris - tos a in- vi- ef din morti! : ga Hris - tos ain - vi- eat din — morti! SFINTELE PAS TI 27 v8 - zin- du-o cei Se v8 - zin- du-o cei S= eo ti See 4 > ma - su - ra ferecome ss ti nuti in le - gé - fu ri - le a aed comes WSS ia - du lui, la lu- mi- né au ie- ia - du lui la lu- mi ~ né au fale - Se ae SR lee ee sit, Hris - toa se, cu pi - cioa re —— a sit, His - toa se, cu pi - cioa re 9 ve - se - le, 8 - u- dind Pas - ti- le SS SS Pas - ti - le > s > ve - se - le, fa - u - dind eS ‘ARILE PENTICOSTARULUI 28 pall... =) =- =~ + 2 & n ce - le veg a yn ee 4 rall... ces = le veg ni ce. Ye ~S> we Sa q - Hris - tos 8 in - vi - ear din morti! Hris - tos a in - vi - eat din — morti- 2gP 1S aS —_—_— = —-~ > a - pro - pi - em, pur - fa- ess SS = a - pro - pi- em, pur - t& - SF Sie —cx a lor de lu- mi_—— na, es £ = = = lor de lu- mi ei ney oe Sele, Sel Hris - tos, Cel ce a ie - sit din mor- de Hris-tos, Cel ce a ie- git din mor- awe ee OS Ay — mint ca un mi res $i sé praz 2 = Z init. un omi re; Si s& praz- ca SFINTELE PASTI 29 nu- im, im- pre- u—_____ ngs ce 2 3. Wwe SS ine. Sv OF te - le ce- le ju- bi — toa re de te - le ce - le iu - bi - foa_____ re de at o— gsr ane i praz - ni - ce, Pas - ti - le lui Dum - ne-zeu, Ea : praz- ni - ce, Pas- ti - le lui Dum-ne -zeu, a 2 Sat Gael ee ee ae n ce fe min tue 1 toate re: 4 é —— = o = Zi ce le min - tu i - toa re, Se repeta Catavasia: »S8 minec&m...\vezi pag.2\)preotul rosteste Ectenia mic&(vezi pag.tD) cu Vozglasul: ,Cé s-a sfintit..°dup& careurmeazé: cIBTAREA VI IRMOS < Glasul | qj Sta ies >e ary ts Po - go- ri - tu- Teai in ce - le mai Allegretto pe. > > Po - go - ri - tu-Te-ai in ce- le mai CINTARILE PENTICOSTARULUI IE eS St eS sfé- ri- mat in- cu-ie - tori =a So ei —= 22> >a ca ce - le ves- ni- ce, re ti- neau pre ce - le veg- ni - ce, ca_______ re fi- neau pre ~ ~ = al m2 Ae ia 2 —— o- na - din cit? aaa jazi o - na din chit, ral... = . — = > i 7 > = = anh ai in - vi - eat din = mor - mint. q rall... SS ——s. . a . ae vt = ———$———— din = mor - mint. SFINTELE PASTI 31 IWS wom Sm 2 a q A = Hris- fos a in- vi - eat din morti! v > Hris - tos a in - vi - eat din — morti! SS Pa - zind pe ce - ti - le —— In - tregi Hris ° — it < < — so se, ai in - vi - eat din mor - @Ls Se se, ai in - vi - eat. din._—s mor - A > ae ~~ => —: ~ —- lee sit, chog n-ai tri - — cat che - i - (ao > mint, Cel ce n-ai _ stri - cat che - i - le Fe - cioa = — =, Atm =~ > =a le Fe - cioa > > qc > ee, eee, 8s or] = Se te - re, Si ne-ai des - chis no ua SSS te - re, Si ne-ai des -chis no _______._u 32 CINTARILE PENTICOSTARULUI eae rll... 2 We eae ee. Fun u st - le ra ize i: 4 rall. 2 ¢ =e u gi - le ra iu lui Hris - tos a in- vi - eat din — morti! Rin Rae ane ae — ~~ FF ~—— - fu - i - fo - pul meu, vi esi es = = Min - tu- i - fo - rul meu i wa? =a oe SS aie — > ne - jet - fi - t& jert fé ca oun Dum- = fa ca oun Dum- ) = vi ee gf > = ; ——S Se SO Se = Tham Sey, ne - zeu, pe Ti- ne je sufi —— a- é = ne--azeu pe! PT line. Pi => South He te < Ste pa Wss — = @ Sy - cin- du - Te de Ta - t&- Gee SS = = = 7 PS du - cin - du - Te Ta - ta- SFINTELE PASTI 33 oe ee ee > ta 34 tui ai in - vi- eat pe A ~ dam, i SSS lui i zy) in - vi - eat pe A ~ dam, jm - 9 2 A pre - u- na cu tot nea —________ mul, SSS SSS pre- u - na cu tot nea rl) Fall. = = >= 7 > le > a scu - lin du- Te din mor- mint. elas 5 rall... scu - fin du - Te din mor - mint. Se repet& Catavasia: »Pogoritu-Te-ai....> (vezi pag 25preotul rosteste Ectenia mic’ (vezi pag.!0cu Vozglasul: ,Ca Tu esti Impairatul pacii...” dupa care urmeazé: CONDACYL = Glasul Vill =& ya - oh I ee sw ae pew ch De Te-ai si po - go - rit fn mor - Allegretto f J De Te-ai po - go - rif— ‘in mor - ee io a a ea ne. mint, Ce - la ce esti f8 - 1 de = moar___ = e+ at = > mint, Ce- la ce esti fa- r& de — moar. 3 Cintarile Penticostarului 34 CINTARILE PENTICOSTARULUI i a aa a BG ote At Ete oh dar pu - te - rea ia 3 > pe te, dar pu - fe - rea ia ~ we em DW SSP De wm . . . a é Ss du - lui ai = zdro-bit, Y si ai in- vi- eaf | 2. Es a du luis ai zdro - bit, si ai in - vi- eat TN eee Se Oe ca un bi - ru - i - tor, Hris- toa- se, SS bi tu- i - tor, Hris - toa- se, Dum ne u le, = => a a — zi - cind fe - me i - lor mi - ro- no- ; a zi- cind fe-~ me t << lo ‘m= ro. - no~ A CN ee ee a == + a S| Site: Be Bu SM cuiipe ree! = ff at =] si - fe: ,Bu- cu - ra li - lor Tai pa - ce ee 7 3. ~~ BS ter : nce $i @ - ps to - li - lor Tai pa - ce Urmeazé lcosul si Sinaxarul(citite,dupa care imediat: Invierea lui Hristos vazind.... 36 CINTARILE PENTICOSTARULUL IMVIEREA LYIHRISTOSVAZIND oe Glasul I] GR Ai pee Se ete =a ee > = Ss Hris - tos ind, In- vi- e- rea lui v8- znd,” Allegretto In- vi - e - rea lui Hris-tos va - zind, S8 one n= chi- nim Sfin - fu - tui = Dom___ Gp = sine in - chi - nm Sfin - fu - lui Dom nu - ui | - j - sus U- mu - ia Ce - > 6 > > =~ — > 72> > ey lei fee rs de pa - cat. lui f8 — de pa - cat, Soe JS Ce ee ee Cru - cii Ta_ttt“ fe ne in - chi - nam, > eS - lat C= cis ee le! ne in - chi - nam, SFINTELE PASTI 37 > > Fike cs > ae Some Hris - toa e, si Sfin- 18 in - 72 o & - u- dm gi sa la - u - dam. $i | ~~ Pt ere Yasir s e «ater N mé - rim; C&é Tu esti Dum-ne- ze - ul nos SSS ma - rim, c&é Tu esti Dum - ne - ze - ul nos —— tul nu stim ju - me Tau nu-mim. ee Ss aw SS Vec= nti tof cre - din - cio - sii Ve - nit a - din - cio - sii 38 CINTARILE PENTICOSTARULL Oe ee See ee ee Oe sé ne ‘in - chi - nam, Sfin - tei in - vi- = sf ne in - chi - nam, Sfin - tei in - wi- vA ne i See ey . ~~ . se e ni lui Hris - fos, ca ja - f8 a ve- = es 1 ———_ e rii lui Hris - tos, ci ia - 18 ve - —=- “= - Sc s < ~~ > nit, prin cru ce bu- cu- ri t > nit, prin cru ce bu - cu- ri ~ + << 6 > ~~ we co 7 > => eG 0 [Ne la ——— we: toa - dea - u - > nul > bi cu - vin -find pre na i = ne BS ee 1 - u - dim > In - vi In = vi SFINTELE PASTI 39 » = _- wee ~~ a e rea Lui, ca rés- tig - ni - re rab- > e rea Lui, rés - tig - ni - re r&b- — > > 3S > > dind —______ pen - tru noi, cu moar tea dind____+___— pen - tru noi, cu moar tea = Sf Sat Sr = > rr —_—_—!;, > aoe moar - a stri - cat. pre moar - te a stri - $n Si indata: INVIIND IISYS DIN MORMINT... n 3 Glasul VI <> ma Tm 2S SS SS a SS In - vi- ind | - fj - Bs din | - i - sus din ee = > ~_ je pre - cum a SSS == mint, Pe - cum 40 CINTARILE PENTICOSTARULUI | me re mt De trei ori Apoi urmeazé: CINTAREA VII? IRMOS Of Glasul | gj /T8 7 q D he S i—_=—— a e| ____ ce a iz - ba - vit pe fti- Allegretto moderato | ee * “ Cel ce a iz - b’- vit pe ti- ~ JL ~ et EG neri din cup- tor, fa- cin du - se om, = 3 == neri din cup- tor, f& - cin du - se om, SFINTELE PASTI 41 ee ee -_-<-t— pa - ti- mes- te ca un mu - rj- tor, Si —2. pi - ti - mes - te a $i eo = un mu = ri ~ for, —_— aS ewererere Fe > eS 4 co J prin pa ti - mS pe cel mu- ri - tor; | arin pa ti- m& pe cel mu - ti - tor; ie ee in Se a il jim - bra - c& in po - doa ba one Eo = ’ > * i 2S == il im - bra - c& in po - doa ba ne - ~ ° stri c& - ciu nii, Cel ce es- te sin- | stri c4 - clu nii, Cel ce es - te sin- gur bi - ne cu- vin- tat, Dum - ne- ze______ul ° | ~zaaewe we twee YS CINTARILE PENTICOSTARULUI a « Sh >_— Fe SS Cwatt Hris - tos a in - vi - eaf din morti! oe — — = + — Ze 1 Hris - tos @ in - vi - eat din morti! ———s ~yrs s Eae ee Fe - me Ht wl! ke in tir Fe - me i le ce >. 7 tes, 74 4 — Dum-ne- zeu in - te - lep jmaCN i Lo ef Dum-ne-zeu in - fe - lep. ti —- ~ ~~ S> > =e ruri in ur- ma Ta au 2 - ler - gat; SSS == mi————ruri- in ur-ma_ Ta a - ler-gat; 2 Ns - , we = Fr Fr See sl bu - cu - rin __. SSS a 7 bu - cu- rin s-au in - chi se s-au in - chi Et. 5 A = we FO nat Ti e, Dum - ne - ze u > — > > > nat Ti e, Dum - ne = -ze—= =u SFINTELE PASTI 43 Se er Re on « yf > > lui ce - lui viu; pe ca_~ sre, ca : ee - o SS ee lui ce - lui viu; pe ca_______ re, ca crami Te cB - u- Se pe un mort, cu =P opémi= ae s - ou S [aoe si Pag- fi - le ce - ie de A yell my, — ; u- ce- ni ci - lor Tai, Hris-toa > * Se Pe Ree teu, si Pag- fi - le ce - le de tai ———? + ee ——- == === SS si le-au ob Loe RES a ee > q Hris - tos a in - vi - eat din morti! = Hris - is a in - vi - eat din — morti! EEL ‘ 44 CINTARILE PENTICOSTARULUI ~ ce - p§- tu-______ ra al tei vi-- eti 2 J > ~ e wR ee ee ves - ni - ce; si sdl-tind, 18 - u - dim____ pe : > . a . veg- ni - ce; si sal - tind, 8 - u - dim pe ~~ awe Re FP A Pa Pi-— Ch == ie tO err pe nul . *: . aa oa pri= 6 na — |S fo. 2 nil, * “peu nul ee oe tae SS re Cel bi ne cu- vin- tat, oh Dum-ne- ze = 2 — . Cel bi ne cu - vin - taf, Dum - ne - ze SFINTELE PA STI 45 pi-rin- ti - lor si prea ee : = == 2 = a ul p&-rin-ti- lor si prea—__._ sli ——— q - of oe See => a Hris - tos a jn - vi - eat din morti! = + + " Hris- fos a in - vi - eat — din morli! ye a <> SS baling my ee Cit es - te de Sfin— ta, cu eS Se Cit es - te de 8, cu ee ae ee de - v& - rat, A, si in - tru” fo— ful praz- nu- 5 2 FE f= oS Ee ee Ee SS ee de - v8 - rat, si in - tru to - ful praz- nu- Does ows Arie P ae a =. Ceas= tS, | noep=——te de = — ef = t = = f [eee # e 2: = Se ae, a - ceas -t& noap____ te de min-tu - i resi str3 lu = cf +8, SSS SS SS re si str8___._ lu - ci ac = = > | a> Se ee eer HS SH , CINTARILE PENTICOSTARULUI ee mai na- in - te ves - ti - toa re a zi- = = mai na - in - fe ves - ti- toa 3 fe re a zi- Se week, Se ee eS lei ce - lei pur-t8 - toa-re de lu- mi =] SS SS SSS . a . m1 boa = lei ce - lei pur-té - foa-re de lu - mi a ee oe Aq ae tan, naa In- vi- e ii, in - tru ca —— SSS ° re Lu - mi re Lu - mi na cea fa de ani, ~ > din = mor- mint tru - pe ste oh - tu - ror ; — ; —= din mor- mint tru - pe ste tu - tu - ror aw = q | patie | SFINTELE PA$TI 47 Se repeté Catevasia: ,Cel ce a izbavit....” ( vezi pag3é} preotul rosteste Ectenia mic’ vezi pag.t0)cuVozglasul:,Fie st&pinirea Imparatiei Tale...» siimediat: CINTAREA VIII? IRMOS Y Glasul | * la asul | & T qe x it, eee etn > > A - cea______ st8_ ves - fi Alegrto madersto_ a = J = # = = oo A - cea sti ves - ti ta si ° ° —_ eet al. om Wwe = Sfin - t& zi, u na a Sim be - 3— ——— —— = Sfin- 18 zi, u naa Sim be - i i id cae” weep Se te - lor im - p&- ra - fea s8 gi © Doam_—__ SS Se te - lor, im- pd - r& - tea sé si Doam ——— q' ¢ f f > AY a a a = na, al praz- ni - ci - lor. praz py pee al = praz- ni - ci - lor 9 —— Se ee — 7 > si sér - ba - toa a sar - ba- 3 SSS—= si sar - ba - foa —____ sér - ba - Af. 48 ARILE PENTICOSTARULUI — = TS es eon = , to soe ri = lor te, 4 >. > Z Sees a fo Be es lor 66. ae ite, ~~ ween went CS ee ee. in- fru ca- re bi - ne cu-vin-fim______ pe é a > = 5 = in- tru ca - re bi- ne cu - vin - tim______pe ral... = = my, fa Sam ei = Ay Hris - in vec rall_. = = = == S| Hris "7 Hris - tos a in - vi - eat din morti! = = * : ea _ Hris - tos a in - vi - eat din morti! yo ee el ee me dul cel nou al vi. SSS > Ve - aifi din ro dul cel nou al vi 9 = SF eee ee St tei, al Dum-ne - ze - eg fei ve - se - lii; ii oe >. 4 S- = = = SS pis = tei, al Dum-ne - ze fei ve - se-lii, SFINTELE PA§TI 49 ee ye <> ~~ In zi - ua cea ves - ti_~ a In zZi- ua cea ves - fi & a i qe — In vi - e rii, im pi - r8 - fi- See . > - a In Wi - es __e iis im - pa- ra - ti - Sp ei lui Hris-fos $8 ne im - par - +8 - sim§ , Nee ewe, we ei lui Hris - fos s8 ne im - par- t& - sim, ca pe un Dum - ne - zeu in veci. Yee < aA = Rg, e. Ce, ~~ a HFis - tos a fn - vi - eat din morti! Hris - tos a in - vi - eat — din morti! 4 ~ Cintarile Penticostarului CINTARILE PENTICOSTARULUI 50 ae qn wo SF Oe I q Ri - di - c& im- pre- jur o - chii tai, Si- pr J SS SSS > Ri - di - cé tm - pre - jur 6 - chii fai, Si- a > ee ee) 0a ne, si_vezi! Ca ia - t8 au ve- te == > a si vezi! C8 ia - 1% au ve- mae are eet 2 > nit la ti ne ca nis - fe = 2S nit la ne fi - ii = canis - te “Se ee ee = de Dum - ne - zeu lu mi - na__ fa - ol de Dum- ne ~ eu mcr a ~ wtP Smee 2 N ee te, la A - pus si la Mia - 28 la A ~ pus. si la Mia - 28 —S w ae FS ae a S noap si de la ma si 2 fe —— noap. te, a SFINTELE PASTI 51 ° — tS as r% Toso = aw la Ra - sa - rit, in - tru fi - ne bi ne —— la R&- sa-rit, in- tru fi - ne bi- ne ? 2 — reall... Be ig ge ee oe, Teky 4 =9> f cu - vin- tind pe Hris - tos in veci. ral... + cu-vin-find pe — Hris - tos in ——— —veci. Wem Sa ——>~ S- 2 i Hris - tos a in - vi - eat din morti! 5 “ > a. Hris - tos a in - vi - eat din — morti! on oa —_—= S i i a P§- rin- te, A - tot ——— ti i - to - ru- pe SS Z Pa - rin - te, A - tot________ fi -_ ji - to - mu~ nob # ie. — ia oe ~ eam 33 le, oh Cu vin te si Du- hu- le, = = — ft le, gi Cu vin te si, Du .~"\hu -. le, ie = Ce i i i | Fi- re ce-ea ce esti u na in trei SS eo > Ei =e sce Sea = ce; esti = nent rel —— a ARILE PENTICOSTARULUI Sa Ser ! ete ee i pos - ta suri, mai pre - Sus. de Ss Ss = oe i———— pos - suri, mai pre - Sus de fi - in ta si de Dum - ne - ze - == < Go ete eee i re, in - tru. Ti ne _____ne-am__ bo- SS] eas re, in - tru Ti_— ne___ne-am_bo- = “a, Coe ow pe ne Te bi- ne- cu- er =e OU vin - tim in - fru toti SFINTELE PAS$TI 53 Se repeta Catavasia.,Aceasta vestit i sfintd 2i...(vezi pagid preotul rosteste Ectenia mica vezi pag.ticu Vosglasul: ,C& s-a binec intat.....®, dup& care urmeaz’: CINTAREA IX? IRMOS Ss Glasul | * tle = q DPS ee eee .—- ~ > ir - ge-rul a sti - get se - lei Allegretto modersto SSeS In - ge - rul a stri- gat________ ce - lei ~ A 2 9 =e oe eS me SS weet pli ne de dar: Cu - ra té Fe -cioa- = oli ne de dar: Cu- ra- Fe -cioa- ~ ° 2 Se ee Se See. _, aS aS ré bu-_____ cu -_ ri = tel® Sf ip tes Pasi zie: + os ré bu cu- r& - te! Si ia rési zie. <2 oe SoS Oa > 72 > bu cu - 78 - te! Ci Fi - ul ‘Téa a in- vi- at a fre- ia a din we Tr = z ee A eee — =a vi- at oa tre- ja zi- din mor- mint SS 54 CINTARILE PENTICOSTARULUI = iT, DL Pe wenn nee nese q Mareste suflete al meu peCel ce a inviat a treia zi din mormint, Stih: Recitativ Mareste suflete al meu peCel ce a inviat a treia zi din mormint, Wee —— = = Sw SS al q pe Hris-tos, d&- t8 - to - rul de vi- ea “e a Allegretto moderato Se ; ae i- eo 8 Vi - . pe Hris- tos, d&- t& - to-rul de 7S a ae ee a | Lu - mi - nea z@ - te, lu- mi- nea - 2 Lu - mi - nea zi- te, lu-mi- nea - 28 2» A ~? je ek. a ee Se << te, no u - le | - e- rm - sa- fi__ 3. > ; te, no u-le [-.€\= ru sa - [fj —— <> 9 so EAS See ee eee ts ee me, ca sla - va Dom - nu lui pes - te me, c& sla - va Dom- nu lui pes - te = ol ie —=—— F > e7- > — so he a ré - sé - rit; Sal ta > + + = (eco ne oa ra - sa - rit; Sal 18 SFINTELE PAS$TI 55 ° eS SS eS, aS 2 a- cum si te bu - cu- r& Si - 0a = a- cm gi te by- cu- rs Si- ca ne! iar Tu, cy - ra- ta Nas - c3- toa re : rel ne! jar Tu, cu- ra -{& Nas - c&- toa re —o i t- de Dum-ne - zeu, ve- se - le fe Es ' \ : —— de Dum- ne - zeu, ve - se - le ste 9 ea, cows ast Sag oe, SENSE oe tec in - tu in - vi - e rea Ce £ o & SS > A te in - tru In- vi - lui nSs: =cut eo a ls Tall... lig nis - ot = alt oy T Po, sees > Ql Femeile au alergar sé puna m8 Apostolilor-Indraznifi acu ‘acum yindrazniti, Stih: pene Femeile au alergat s& spuna Apostolilor:Indrazniti acum, indrazniti, 56 . CINTARILE PENTICOSTARULUI F Daf mie eS q cs Hris - tos a in - vi - eaf Allegrétfo moderato = . = . ca Hris - tos a in - vi - eat = 2 wt om — — ts > ~~ oe: ae q tre - ia zi. din._—s mor - mint. t = = 7 & } SSS tre 7 | ee an mor - mint. , RSS see eesti Oos, a ew II Ql! Dum-ne- ze- es- cul, O! iu- bi a O! Dum-ne- ze- es-cul, O! ju - bij —— 2% Nowe Pgh: “> ~m ts? > ie, ar, tul, QO! prea dui-ce- le Tau glas! cé cau —— S ~ tul, O! prea dul- ce - le Tau glas! Ca cu ee ee ° oa 2 =—=—~— ee i ae ed noi ai fa - gi- du- it sa fii cu a- - n 2 —— + = = _———S noi ai fa - ga - du - it sé fii cu a- se oe A eee ee a de - va- rat, pi- nd la sfir - si- ful vea- cu- 2S : i = > > de - va - rat, pi- ni la sfir-si - tul vea - cu- SFINTELE PASTI 57 > = SS at St Se lui, Hris - toa __ se. Pe Ca re in - t8- >. é = =r = == SoS se. Pe Ca lui, Hris - toa. 9° Sew ew & ae ee oe 34 ri -re de n&- dej de oa - vin a 2 SSS ri - re de na ~ dej de a- vin du-L, —— ral... Sail: > = > 7 > ke a | cre - din - cio sii ne bu - cu - ram. rall... +f t = T B 6 oe? ae Sx! a cre din cio silo, nee nbd cura = ee ate Be es ee ee tet tee ete, Y Hristos, Pastile cele noi, jertfa cea vie jertfita, Mie - lu - se —— Stihy} 7 pct Allegretto moderato > Hristos,Pastile cele noi, jertfacea vie jertfifé, Mie - lu - se —— = wre eRe eS SO tC lul lui Dum - ne - zeu, Cel ce ri - di a lul lui Dum -ne- zeu, Cel ce riz di ae at Ca ee —= ~~ q cf =. leu mit. =i 5 == = se ch (pa) = (ca le lu mii. CINTARILE PENTICOSTARULUI 2 VI RE ce ees Re, Ae een Se 4 0! Pas ti - le ce-le mari si prea > > O! Pas tr- le ce- le mari si prea =e St ae eee Sfin - i te, Hris___ toa se ot in- Sfin - ti te, Hri te ~ lep - ciu -~ nea is 9 Semel os or a Se oN vin 2 > fe - lep- civ - nea ~_—_=— pu - te rea J ] = tul si com svitt= 285 ~~ tm ae OD lui Dum - ne - zeu! > Da - ne po > ‘ > pu - te rea lui Dum- ne - zeu! Da- ne —~» S zs Te ee ee no ua ne im - pér- t8 - sim cu : = SSS ~“ nom us sé one im - pir - 18 - sim cu 2 SS oF ee ee SS Ti - ne mai a - de - vB- rat in zi - ua $ + J = > Ti- ne mai a - de - ve - rat in zi - ua SFINTELE PASTI 9 2 = ° Ss ~w SS 2.2 te ne cea ne in- se ra ta a 4 = z + = + + cea ne in- se ra ta a IL = Te eee eee, >” Fela im - pi = rd. ti - ei Ta et & ja SSS im - pa- ré- ti- ei Ta__.———__le! Se repet& Catavasia: «Lumineaz&-te,lumineazé- mic vezi pag. 10) cu Vosglasul: C4 pre Tine Te laud&. ezi peg. 50)preotul rosteste Ectenia > dup& careurmeazé: LYMININDA > Glasul Ill “Xa VIS So Nee Net ee as fru - pul a - dor-mind___._ cas uns mu - indante > Cu fru - pul a - dor- mind c@ oun = mue 3 -. y ~ ene > Sh Sees — fi etop se np = pre = SSS In ps ro SN ee ee T a qu aa Dosim ace ne SSS es alas Cf ee ney 60 CINTARILE PENTICOSTARULUI a tre-ia zi aj in- vi - at a tre-ie zi ai in-vi- at | See Oe Sau DS, pe A- dam din sth Se (8 Cie ——— = pe A-dam din stri | a ee Pe if rd cind; Si moar = a: > tege pier® zin (oe Hern —————— c= 10; Pag-ti - le ne - stri- c&3- cit. nii, lu —— mii ee er > ~ wel ee ETT eee ee rer | cee ene O ee ere es SS we 7 > Pag-ti- le ne -stri - c& - ciu nii, lu mii z > eM NNN | ep De trei ori. Urmeazé indat&: SFINTELE PAS$TI 61 LAY Dd Pre 4 Stihiri ale Octoihului Glasul | 4 Stihiri ale Pastelui.....Glasul V wn Toa = a as ce ruri, la- Dom nul din I = SS a - — Dom nul din ce ruri, la - a a r > e ae? See u- dati pre EI in = a = = > = a J —~ sus; SS > tru. ‘cel de _ is, 2s i ‘ ) CINTARILE PENTICOSTARULUI 6: \ a See = = qi se cu vi cin - ta re, eS Sa Ss ne cin - fa —— Se FoNek |G Kinane = 20 eS ie. f == — Dum - ne - ze— ua le fae —i > > ay La - u-dati pre £l tofi in ge vii Lui; + + > . la - u—dati pre El toti inn ge fii Lu; wen tet > VS GS 7 FU l6 - u- dati pre El oy pu > \VL~ = we eke wee Sweeter ee lui; “Ti-.e. se cu- vi. ne cin-~ ta re = bs 2 re 5 lui; Ti - e se cu-vi__—_ ne cin- ta SFINTELE PASTI 63 Lf > Fem tena se is hey ESET Tes a cee ee eee IE. = SS UAT 22 Re 2 ere Sy ee ele nn a . — Cas& fac’ intru dinsiijudecatd scris8 slava aceasta este tuturor cuvi- Stih: Recitativ Ca sa fac’ intru dinsiijudecata scrisé slave aceasta este tuturor cuvi- T = Iw> TS Ss 5s SS 2 Se q (a lop, Lure q Andante TEST = (oe —_ lor——— Lui. q Cee alee “See SS pee Hy, L8 --u - dim, Hris- toa - se, pa - ti- ? laé- u- dm, Hris - 168 - se, pa - ti- 2 ma Ta cea min-tu - i =} = ( ( 4 ma i. ce min - == toe re, *. = > ae = win i> = Se SSS SS Le vi si sl - vim si sl - vim —_______ In_____—__—_-_ wi 64 CINTA RILE PENTICOSTARULUI —~= aw > I 7 SS) L e Neate aris mull Ty res } = = . e— a ee pegs =a: fess WP Race eh eneeeneses sat q Lgudati pre Domnul intru sfintii Lui,léudati pre El intruté fF? - a Stih: Recitativ of? Andante Léudati pre Domnul fr intru sfintii Lui léudati pre Elintruta ri - a —— to > P Ser ee dt pu - te a Si SSS = pu- te rii cats i. {vs ~ he oe ale I Cera nila cenipas-= tig’- neo re rab - = oe > ’ e lace ras al - ni - re @ rab - J Sy BI ae, SS ny dat = si moar. fea ai stri cat si o_¢ = . oe 0 4 dat $) mean x by 2 ae Fry cee cal $l — i= ae a afin vi eat dip ie tik, morti, c= SS a SS : in - vi - eat Se morti, SFINTELE PASTI 65 %G — > ee UC ca vi- e@ - fa — noas - tra, + = > ca vi- ea - ta noas - tra, SN = Doam ne, ca un pu- + = — = = = js = Doar one ca oun — pu- eat >_> 7 — 2 ered? a toa te. fet — H Ss SSS 8 toa = mae 16: ee . QL &udati pre El intru puterile Lui,|audati pre El dup’ mul- > Stih: ecitativ Andante mf LSudati pre El intru puterile Lui,laudati pre El dup& mul - ti- = > - ra lM SL OD mea sla —____ vej ___»_____ Lui. 4 = SS 2 Se mea sla le ¥%se ee SS tl Ce. la. ce is —— i dul oe == a * ; Shee Ce la ce ja dtl. 5— Cintarite Penticostarului 66 CINTARILE PENTICOSTARULUI = => > =~ > ee ai = pré____ dat, si pe om bei in ~ vi- 2 weet a= ecole, ight aS ett cu in - vi- e@ rea Hris f =e = eat Ser tha vi - Pa Tee ead Ss aoa =F . ee See, Se, a in - vred - ni- >- + = : = = =e zis —s— 4 a a - Se ..88) in - ved - ni- Ss 2 ew ee aa > iP = ce ste- ne pre noi cu -m& cu__ eee ste-ne pre no mé cu So wo Se Ss SS we ta a cin TN Se SS

S-ar putea să vă placă și