Sunteți pe pagina 1din 9

- -- - ------PATRIMONIU------'---- --

IMPORTANŢA UNUI ACT DE CULTURĂ-MUZEUL ION KALINDERU

ARIADNA ZECK

B u c u reştii de as tăzi care „nu sînt un oraş stan- ţiilor ele o durobilitate roma.nă" 6 . Dar cît s-a putut con-
Î nclarclizat şi construit în serie ele la uncapăt la altul" 1, strui în aoest B u c u reşti , ca în statisticile documentare
oraş în c ontinuă moderni zare, cu s tră zi şi bulevarde rec- · ă a pară suma de 841. 309.721 lei (aur) investită n umai
tilinii, cu multe, cu foarte multe cartiere noi adaptate în l u crăril e publice extraordinare, şi a ta numai pînă
nevoilor contemporan e, se p ăstre ază încă - p recum me- la 1899, anul crizei econ om ice? „Să luăm cîteva con-
moria s trăbunicilor în conştiinţa n epoţilor - atmosfera strucţii edilitare m ai însemnate numai în Bucureşti şi
oraşului de altă d a tă, cu ale sale monumente care a u numai din 1890 încoace. Adică anul cînd în februarie,
:înfruntat timpul istoriei şi cu acele locuri făc ute parcă, lumina e lectrică îşi face apariţia pe s trăzil e Capitalei,
din adin s, să te incite la m e ditaţi e. !n acest Bu cureşti , prin cele două lămpi instalate în faţa Palatului rega.l [. .. ]
exi · t ă piese vechi de arhit ect ur ă ce se a cund dibac i clin a.nul ele cînd Bu cureştiul a.re t elefon şi ici fiinţă Di-
în spatele unor adaosu ri sau s uprim ăh post erioa J'e ce re cţ ia po ş t e l or, telefoan elor şi t elegrafelor." .9
le modHică form a iniţială , pierzîndu-se discret prin t re 1n 1890, primar fi ind Pake Protopopescu , se va tăi a
marile blocuri. Una din aoeste piese este şi clă direa ce marele bulevard de la Universitate la Şos. Mihai Bravu
a dă p o ·tea odinioară Muzeul Kalinderu, ce se desp rindea şi de la Universitate la Cotroceni, în 1895, întreag1 a ar-
din m onoton ia caselo1' de locuit ce-l încon;jum u, pr in t ră, de la un cap la celălalt , fiind gat a. Cu un an m ai
faţadele atît de împodobite, pline p arcă de impo rtan ţa îna inte, în timpul p rima rului Nicolae Filipescu se· în-
fun cţi ei sale. In stituţi a şi clă di rea se înserau armonios cepuse tăie1·e1a celuilalt m are bulevard Nord-Sud , şi anume
î n acel B u c u reşti al începutului de veac, în care aşa cum a doua porţiune a lui . Sub primariatul acel uiaşi Fili-
rec un oştea Tudor Arghezi , „ s trăinului nu i se arată pescu se întocm eşte şi planul de sistematizare şi' de li-
monumente nemaivăzute , col e cţ'ii m oarte, muzee mai mita re a Capitalei. Tot din 1890 este şi clădire a fostei
·m ari si m ai bine înzestrate clecît ale tăril or cu o vec he Şcoli Centrale de fete (azi Lice ul Zoia Kosmodemian-
cultura a pietrei şi a canali,zărâ" 2 . Ac~st Bucureşti „aşe ­ skaia) a arhi tectului Ion Mincu. D ouă construcţii mo-
z at pe Dîmb oviţa, în poziţia cea mai defavora bi lă unui numentale, P alatul Ministe'I"ului Agricultur ii şi Dome-
m are oraş" 3 , intra în noul veac, „fără scepticismul ca- niilor (arh. Louis Blan c) şi Palatul Justiţiei „cu aspra
n tcteristic tuturor în ceputurilor" .4 faţadă goală" 1 0 (arh. A. Ballu) sînt gata în 1895. Între
Român ii au fost şi ei contaminaţi de ace ast ă că utare anii 1891_:.1895 şi respectiv 191 4 a fo st construţtă Bi-
a unui nou universal. Cîţi va a ni după 1900, Traian Vuia blioteca Centrală Universitară , după planurile arhitec-
se ri dica de la sol într-o maşină proprie. Astfel, România tului P aul Gotternau . Curtea de Contur i îşi va lua locul
mo d erni zată era în rînd cu lumea întreagă , participînd lîngă acela al Minist eirului de Finanţe în 1898. Doi ani
la transformareia lumii visurilor, a celui m ai fantasti c mai tîrziu, la finele lui 1900, e gat a somptuosul Palat al
dintre toiate visurile - zborul - într-un fapt real (1906) . Poşte lor (arh. Alex. S ăvule s cu), p r in faţa căruia mi-
I ar în Capitala României, cu ai săi bu cureş teni „marcaţi nistrul de finanţe D. A. Sturdza, de cîte ori trecea,
de superba fu,rie ele ct construi [ . . . J5 se cons truie ş te. întorcea capul să nu vad ă „r isipa" care se făc use întru
Case m a·ri, ele toate formele, ele toate culorile, ele toate ri.dioarea acestei monumentale clă di'r i: costase 6.071 .227 lei
stilurile, de toate dimensiunile înlocuiesc maidane, ul"iţe, (aur). Pe locul fostei m ănăstiri Sf. Ioan Grecesc, arlhi-
grupuri ele cocioabe , grădini boi ereşti" . 6 S-a construit tectul P1aul Gottereau prniiectează Casa de1 Economii,
foarte mult, d eşi în ultimul an al secolului trecut Româ- depuner i şi con semnaţiuni, a cărei inaugurare are loc
nia trecea printr-o gravă criză economi că. Elie Radu în 1901. Tot în aoest an, în Piiaţa Victoriei, se i sprăvea
de const:ruit lux osul şi prea împodobitul Palat Sturdza,
(1853-1931), inginerul care a contribuit mult la mode'r- clădi re care via deveni prin moartea proprieitarului (care
nizarea Capitalei, cel care a fost .colaboratorul intim al n -a apucat s ă-l locuias că) Ministerul de Externe. Anul
lui Anghel Saligny, a încercat s ă demonstreze că „pa- 1903 aduce cu sine d ouă mari instituţii: Facultatea de
siunea constructivă" a fost dublată de necesita tea con- Medi ci nă (arh. Louis Blanc) şi localul Institutului de
ceperii unei Capitale moder ne : „sosise timpul construc- Bacteriologie. Flancînd intrarea în Şoseaua Kisseleff,
cele două in stituţii de cultUJră, Muzeul de Istorie Natu-
1 Tudor Arghez i, Cu bastonul prin Bucureş ti, Bu c ur eşti , Ed. Minerva, rală şi Institutul geologic, îşi au clădirile cu grijă is-
1972, p . 22. . prăvite în 1906. Tot în acest an a fost inaugurat şi
2 Ibidem, p . 41-42. Parcul Libertăţii.
3 Ibidem, p. 15. La 30 iunie 1906 este înregistrată cu nr. 30.002, }a
4
Ion Bulei, Lumea românească la 1900, Bucur eş ti , Ed. Eminescu, Primăria Corn. Bucureşti, următoiaa:ea adresă: „Domnule
1984, p . 311.
5 Sextil Puşca riu , Memorii, (e diţi e tngrijită de Magda lena Vulpe),
Bucure şti , Ed. Minerva, 1978, p. 526. s lbidem , p . 135.
6 Victor Eftimiu , Portret e şi amintiri, Bucureşti, 1965, p. 3 .
9 Ibidem, p . 134 -135.
7
Ion Bulei, op. cit., p. 135 . 10 Nicolae Iorga, Istoria Bucureş tilor, Bucur eşti , 1939, p . 320.

77

http://patrimoniu.gov.ro
Imobilul di n st r . Hennş l c rii (azi Dr. Sion
nr. 2- 11) - Muzeul Kalinderu (stînga)
ş i casa în cnrc a locuit Jon J<nl inderu
(drcn pla)

Primar, dorind a con trui pe locul meu situat în str.


Renasterii nr. 4 un rnoclest muzeu ele belle-arte cu de-
pe ndinţe pe care-l destin ţărei, am onoarea a depune, ... ' .' ...
oclată cu acesta, planurile în dublu e.1.:empl.or compuse
d~n 20 foi, şi vă rog să bine voiţ'i a dispune să mi se
dea cuvenita autorizaţie. Primiţi vă rog Domnule Pri-
mar, a igurarea deosebitei m ele s ideraţiuni." 11 Această
adresă purta semnătura lui _ oan Kalinderu.
Intr-un moment în care Bucureştii îşi ţin eau „co-
morile ele artă antică şi artă re ligio asă în. nişt e cămăruţe
clin vechea Universitate" 12, şi care vor fi a dăpo s tite i
respectiv, în Casa Macca din str. I. C. Frimu (azi sediul
In stitutului de Arheologie) - antichităţile - şi în Casa
Creţul esc u - arta religioa ă -, numai prin lupta m a-
relui lor'ga „contra relei vo'iriţe", cînd „particulari au
dăruit Museul A m an (1904) consacrat amintirii unui sin-
gur artist" ( .. .) şi cînd cole cţiil e „particulare nu erau
încă desc hise ca în alte Capitale" 13 , g stul lui Kalinderu
a fo. ·t con siderat un adevărat şi a utentic act de cultură.
De aceea în şe dinţia Con siliului, din 13 iulie 1906, s-a
dat urm ătoarea „decisiune": „ [ . . . ] \!ăzîncl planurile
depuse ele D-sa şi avînd în vedere scopul frumos ce
urmăreste D-ul Kalincleru; că o asem en ea institutie e
fo lo itoc1re ţării şi neamului, decide a se cuti de ·taxa
ele construcţie c lădirea ce el-sa voeşte a construi, con-
form planurilor preeentate, pe num·ita proprieta.te"14 _
Tindem, în să, a accepta ideea ă ecea tă „decisiune" a
fost emi ă ţinîndu-se în primul rînd seama de persoana
lui Ion Kalinderu, ar a fost unul dintre cele mai r e-
prezentative şi influente personaje din B u cureştii de
altădată, şi mai apoi d rolul Muzeului Kalind ru „ele
colecţii amestecate" .1s Căci la acea dată, toată lumea
bună a Bucureştilor cunoştea nu numai hobby-ul lui
Kalin deru atît de vizibil, deoarece „zidurile casei sale Mu zeu l I<alinclcrn - a spcc lul inj\ ia l
clin strada Renaşte rii (azi Dr. Sion) erau ilustrate ele
sus pînă jos cu fel ele fel de fragmente sculptate în mar- artă -
picturi, sculpturi, etc. destinate, toată lumea
moră sau piatră, cumpărate de pe lei negustori de anti- o şti a,
unui v iitor muzeu Kalincleru".17
chităţi clin străinătate, fără prea multă alegere [ ... ]"16, „O figură a Bucureştilor, un adevărat" „eclec"1s, Ion
ci şi intenţi a ace tui bizar personia:j. bucureştean: „[ . . . ) ~alin d eru a fost exponentul tipic al societăţii bucureş­
pe dinăuntru casa, era plină pînă în v îrf ele obiecte ele ten - de început de veac, moderniza.tă şi occi d entalizată
(în măsura în care influenţa occidentului devine una din
11 Arhivele Slatului , B u c ur eş li , Fond Primă ri a M1111i cipilllui
componentele 'd ominante ale noilor relaţii capitaliste)
B ll cureşli,dosa r 162 /1()06. atît de rapid. Cei oare au pă strat amintirea. acelui Ka -
12 Nicolae Ior ga, op. cil. , p . 324 şi 328 . linderu - în scris - (Iorga, Lapeda.tu, C. C. Giurescu),
la Ibidem , p. 328. l-au prezentat ca pe un personaj cu ochi vicleni „de
H Arhivele Statului , dosa r . ·it.
16 Nicolae Iorga, op. cil. , p . 328. 17
Ibidem, p. 225.
10 Alexandru Lapedatu, Scrieri alese (ed iţi e în grijită, note ş i comen- 18
Constantin C. Giurescu , A m intiri, l , Bucureşt i , Ed. Sport-Tu-
tarii de Ioan Opri ş), Cluj-Napoca, E d . Dacia, 1985, p. 224-225. rism, 1976, p. 36-37.

78

http://patrimoniu.gov.ro
C l ă dir ea Muze ului K a .lindcru - qspc_c-
tul actu a l

orientC1l pe jumăta te închişi [ .. . ] cu mu s tăţil e cernite Toate „ocupaţiunil e atît de cliverse şi de obositoare"
co ale lui Na poleon al III-l ea." 19 , s trăb ătînd B ucure ştii nu l-a u stînj en it pe K alinderu „de la munca sa de pre-
căla re, îmbr 1ăcat după moda engleze ască „cu botfori, pan- d il e cţie, ce închina Comisiunii [ . . . ]"25 Monumentelor
toloni bufanţi, jctchet gri, cu o e normă flo are la buto- Istori ce. Timp de 12 ani (din 1901 pînă l a 13 decembrie
neră. şi cu pălări e înaltă tot gri [ . .. ]" 20, „înnodînd con-· 191 3), cît a fos t „preşe dinte l e [. . . harnic şi price put,
versaţii de pe şa pentru plăce rea de a t e prezenta tîrin- iub"it ş'i. respectat" 26 al Comi iunii Im Kalinderu a de -
clu-te după Rosinanta lui ( .. .)"21. făşurat o „actii vitate m a-re şi fe ricit ă~27
Jurist cunoscut (membru al Curţii de C asa ţi e ) cu Înţelegînd că monume ntele de arhitectuTă, alături
doctor·atul luat la P aris, fi t1e orgoli oa s ă dar nu vindi ca- de cele arheologice repre z int ă argumentul m aterial su-
tivă, avid ă de fun cţi i şi prea m ăriri, Ion Kalinderu (năs ­ prem a l exi s t e nţe i une i vechi culturi, cu car e un popor,
c ut în Bu c ureşti, la 28 decembri e 1840) a ajuns să ob- respecti v poporul r omân, se le gitime ază în faţa civili-
ţină preş e dinţi a celor mai importante in stituţii , socie- z aţi e i uni versale, K alinderu a acord at, în diversitatea
t ă ţi şi com'itete de c ultură : la Aoad emia Român ă , la pr e o c upă rilor ş i luc rărilor sale, o deose bită importanţă
Ateneul Român, la Societatea de geografi e, la Socie- Comi ·iunii Monumentelor Istor ice, considerînd ,)ocupa-
tatea de cultură „Steaua" , la Societ atea „Pr ogresul", la ţiunil e Comisiunii [ ... ] ca una din puţine ze plăceri ce - şi
r evi ta „Albinia", la Societatea s ilvică, la Crucea Roşi e , acorcla în viaţa lui plină de muncă"2B. Cu spiritul său
l a Comisiunea Monum entelor Istor ice. Chiar da că ajun- ve şni c în activitate, şi dorind să imprime o nouă ori-
ses să fi e un „personaj cam ridicol şi humoristic", atr ă­ entare Comisiunii, orientare la baza căreia trebuia să
gîndu-şi nu de puţine ori (mai cu seamă în ultimii ani stea teza lui Kogălni c eanu .care susţinea că : „Un popor
ai exi s tenţei) „hazul şi ze fl enieaua publi că "22, Kalind eru lipsit ele t?-·ecut nu poate avea viitor", Ion Kalinderu a
nu a trata t aceste fun ţii ca pe ni şte obligaţii m ond ne. Pre- muncit n eobosit întru salvgardarea patrimoniului cul-
zida aceste „comitete şi comiţii" nu onorific ci „efectiv par- tural naţional , în acest sens luoDările Comisiunii atră­
t-icipînd regulat ş·i se<rios la lucrări ş·i obligînd şi pe cei gîndu-1 „chfor mai mult decît oricare alt e l e. " 2 ~ Ion Ka-
cu care ciVe a să colaboreze să-şi facă la fel datoria." .23 linderu a s imţit intuitiv (el fiind doar jurist) că patri-
„Chiar în ultimele luni ale vie ţii sale - aşa cum ni-l moniul nu în seamnă numai monumentul în sine. Punctul
evo că E . A P angrati, Directorul Şcoalei superioare de lui de vedere era că patrimoniul se compune din toată
arhitec tură şi membru al Comisiunii Monumentelor Is- zestrea de mărturii material-cuittllI'ale, zestre ce trebuie
torice, în neclJ:·ologul publicat în Buletinul Com1isiunii - con servată şi re s taurată, pentru oa noHe generaţii de
d nd starea ele răz boi şi epidemia gravă ce a bîntuit artişti şi de arhitecţi s ă se poată adăpa de la acest iz-
apoi ţaro, îl preocupa zilnic şi îl făceau mereu să călă­ vor n es cat de el mente specifice, în veder ea creării unui
tore o scă pentru inspecta.rea. diferitelor spitale organizate stil naţional închegat. „ As tă zi - rostea N alinderu în
d e Crucea Roşie - chia.~ r- în aceostă epocă de frămîntare ş e dinţa de la 1 decembrie 1912 - aceste monumente
şi de oboseală mare, on1 Ka.linderu nu uita nici un mo- atît de scumpe, nu sînt v izitate numai de cercetătorii
ment diferitele sa.le 'fJ'P ocupări culturale şi economice. se toşi de a scoate şi oglindi, din r'Uinele sau din făpt'Ui ­
O ultimă broşură, a XLVII, a apărut în Biblioteca Dome- rea şi împodobirea lor, trecutul nostru: Artiştii se in-
niilor Coroanei . Tot în acest timp se ocupa statornic spiră clin frumuseţea lor pentir u înălţarea artei naţio­
de instalarea Societăţii Geografice în noul său local din nale [ .. . ]"30. A c astă idee s trăbate ca un fir roşu în-
Palatul Ateneului; iar pentru mai buna organizare a treaga mentalitate a sîrguinoiosului şi activului ocrotitor
Crucii Roşii în campanie, Ion Kalinderu a găsit timp al p atrimoniului cultura l naţlional. Un an mai tîrziu, în
ă facă şi o călătorie la Viena, unde a. studiat de aproape cuvîntarea ro s tită cu ocazia instală'nii noii Comisiuni,
organizarea Crucii roşii austriece".24 Kalinderu spunea: „Căci dacă n-am avut picturi de va-

19Ni colae Ior ga, Orizo nturile mele, O via/ă de om aş a cum a fost , 25 „Bu le t.inul Comisiuni i Monum cnlclor Istori ce", a nul VI, 1913,
Bu c ur eşti.Ed . Min erva, 1972, p. 321 -3'22 . p. 42.
20 Al exandru Lapeda tu, op. cil. , p . 224. 20 ibidem, p. 41 - 42.
21 Nicolae Ior ga , op . cil. , p. 321- 322. 27 ibidem, p. 45 .
2 2 Al exandru La pcclatu, op. cil. , p. 224 . 2s ibidem, p. 43·.
23 Ibidem , p. 225. 20 „Bulet inul Comisiunii Monumente lor Istoric e", anul V, 1912,
2 4 „Bu letinul Comisiun ii Monumentelor Isto rice", anul V( 1913, p . 191.
p. 42. ao ibidem, 192.

79

http://patrimoniu.gov.ro
loarea celor din Italia de pildă, am avut şi avem însă şedinţele Comi ·iunii imprimă ace. tora un ritm de lucru
icoane, şi alte obiecte, mai mult sau m ed puţin artis- regulat: la început şedinţele se ţineau lunar, a jungînd
tice, dar foarte însemnate pentru cunoaşterea istoriei pe parcurs a se ţine săptămînal, în raport de igur de
noastre. La o biserică sau alt monument vechiu, aproape multiplele şi complexele probleme ce apăreau. Toată
nu .este piatră sau lemn, care prin forma, prin tăietura corespondenţia Comisiunii nu era numai frunzărită de
sau sculptura lui, să nu fie de folos pentru studiul şi Kalinderu, ci citită cu atenţie şi rezolvată de însuşi
stabilirea construcţiei".3 1 Ar ti tul arhitect, a cărui pildă preşedintele Comisiunii, care „întreţinea corespondenţă
trebuia urmată, e1'a, desigur, Ion Min cu , căci „arhitec- personală cu autorităţile, cu specialiştii, cu arhitecţii, cu
tura sa n-a fo st numai o combinaţie de linii, ci o artă pictorii şi chiar cu bursierii [ . .. ] în străinătate." 4 1 Odată
răsărită cu putere din trecutul şi amintirile unui neam cu venirea acestui om de acţiune în fruntea Comisiunii,
întreg, înviorată de poezia vremurilor cînd boierii ro- activitatea acesteia e va manifesta pe mai toate pla-
mâni cisluiau în cerdace acoperite de e deră" .32 nurile, nu însă în paralel. Pe de o parte, mun ca erudită
Convingerea lui Kalinderu că astfel de obiecte con- de cercetare ştiinţifică îmbinată cu o tehnică aferentă
stituie patrimoniul no tru cultural naţional este dublată exi stentă. Un singur exemplu în acest sen . este s ufi-
nu numai de ideea conservă·rii şi restaiUrării a cestora, cient în multitudinea lor existentă: atunci cînd D. D.
ci şi de cea a opririi exportului unor asemenea lucruri. Nifon, Epi scopul Dunării de Jos, delegat al Sf. Sinod,
Astfel, în 1913, atunci cînd propunea modificarea „Legii oere Comisiunii să se s tabilească în principiu ca prin
pentru dei;;copeiI'irea monume(rrtei011" şi obiectelor"n e 1l „bisericile şi mănăstirile declara.te monumente istorice'ţ
susţinea că această lege „va trebui şi ea modificată şi să nu e înţeleagă numai „bisericile ca a.tare, ci Ş'i în-
compl e tată, cu deosebire în partea privitoare la decla- treg aşezămîntul ce a.parţ'ine ele clînsele"42, Preşedintele
rarea obiectelor aj'late şi la reţinerea lor în ţară"33, an- Comisiunii arată că acest lucru poate deveni. posibil
ticipînd astfel o lege a patrimoniului. Susţinînd cu tărie numai în urma unei cercetări ·usţinute - documentare
ideea că „în cunoaşterea trecutului şi în munca fără şi de tere n - „pentru fiecare caz în parte", lucru ce se
preget constă izvorul înfloriri.i viitoare"34, Ion Kalinder u va întreprinde „cu prilejul rev-izuiri'i inventarului mo-
a luptat neobosit p entru ca monumentele noastre să fie numentelor istorice".43
„cît m ai b'ine păstrate în toate părţil e ţării", deoarece
numai aşa ele vor putea „sădi mai adînc în inimile ge-
neraţiilor viitoare [ ... ] dragostea de n eam şi clorul ele
înălţare naţională" . 35 Iată, deci, ce semnifi caţi e înaltă
dădea acestui p atrimoniu preşe dint ele Comisiunii. Inainte
de toate , p atrimoniu . reprezenta unitatea naţion ală (atît
de rîvnită de români la acea dată), unitate la b aza că­
reia s tătea unitatea de limbă şi cre dinţă, cît şi dragos-
tea de ţară. Aceste idei ce au con stituit temeiul teo-
retic 1 Comisiunii timp de 12 ani (numai Nicolae Iorga
va d păşi o atît de lungă şi uniform ă preş edinţi e, el
11'.'ă mînînd preşe dinte al Comisiunii din 1923, pină la
28 noi embrie 1940) au contribuit, alături de „ piritul
său ele organ'izator", de „munca sa stăruitoare şi prin
sprijinul găsit la m inistrul Haret"3 6 , şi nu numai la Haret
ci şi la C. C. Arion şi C. G . Dissescu, ca Legea din 24
noiembri e 1892 care reproducea multe din di spo ziţiile
Regulamentului asupra conservării şi restaurării monu-
mentelor istoric emis de B. Boer cscu, căzu t în d sue- Pcba j de Ion Andrcc scn. Astăzi i n co lcc \.ia Muzeului de Arlii n I
tudine fără să fi fost măcar aplicat, aşa cum a dem on- R. S. Rom~nia
trat Alex. liapedatu în Scurtă priv'ir·e asupra cestiunii
conservării şi restaurării monumentelor istorice (studiu A vînd un adevărat cult pentru trecutul poporului
publicat în volumul omagial „Lui. Sp. Haret"), să d evin ă .· ău, Ion K alind eru a muncit neobosit pînă în ultimele
o realitate. Ac eastă realitate -a numit Ion Kalinderu, momente ale exis tenţei („cu 9 zile înainte el lua se încă
de vreme ce „aproape 30 ele ani, Comisiunea Monumen- parte lCl lucrările Comisiunii şi proiecta.se vizitarea. bi-
telor Istorice a fost numCL'i o :ficţiune l egală, fără nici o sericii Stcwropole · pentru ziua de 6 Decembrie şi o ex-
activitate şi fă.ră nici un folos" 37 , şi atîta timp cît „toate cursiune pentru cercetarea cetăţii roma.ne ele la T.-Se-
ramurile de activitate a.le Comisiunii Monumentelor Is- verin, excursiune Jixată chiar pentru ziua cînd a încetat
torice au fost crea.te de clînsul". 36 Nu numai l egea din clin v ia.ţă" 44j atît p entru ca lu crările de re taurare şi
1892 devine o realitate, ci „Comisiunea însăşi o devenit conservare să se d esfăşoare în condiţii cît m ai bune („r es -
o realitate numai în ultimii 12 a.ni, de cînd Ka.linderu taurările şi lucrăril e ele întreţinere sînt preceda.te ele studii
îi conduce lucrăril e" .39 istemotice şi executate cu îngrijirea şi re pectul datorit
Această a treia p erioadă a Comisiunii (prima Boe- a.~·tei şi monumentelor trecutului nostru" )45, cît şi p entr u
rescu cu Regul amentul din 1874, a doua cu Legea din
1 ca întreaga Comisiune (în sen s admini strativ, tehnic,
1892), -o numim perioada Kalinderu, se constituie în- ştiinţifi c), sincron organizată, · ă funcţioneze omogen. !n
tr-un moment „de exigenţă reală: organiza.re, regulă, lu- acest sen s preşe dintele n eobosit al Comisiunii nu numai
cra.re sistematică şi rodnică".40 Ka linder u n elip it de la că a luptat, dar a şi creat Secretariatul Comisiunii -
primul secretar fiind numit, la 1 apr ilie 1904, în p er-
soana lui Alexandru Lapedatu - (cair va rămîne în
31 „B ul etinul Comisiunii Monnmcntclor Istori ce", anul VI, 1913, această funcţi e pînă în 1919) - , şi a statornicit un „local
p. 92. propriu pentru lucrările (Comisiunii) [ . .. ] rea.lizat La
~2 Ibidem , p. 56.
1904, curîncl clupă înfiinţarea Casei Bisericii. S-a început
33 Ibidem , p. 92.
tot atunci formarea. B'ibliotecii şi Arhive'i Comisiunii.
34 .,Buletinul Co mi siunii Monum ente lor Tslori cc, anul , V, 191 2,
p. 191.
La 1906 un arhitect competent a fost pus în ca.pul ser-
35 Ibidem, p. 191.
viciului său tehnic, care devine un servidu definitiv
3a „Buletinul Com isiunii Monumentelor Isloricc", anul VI, 1913,
p. 45. 41 Ibidem, p. 43 .
37 Ibidem, p. 43. 42 Ibidem , p. 94-95 .
43 ibidem , p. 94-95.
3B Ibidem, p. 43.
44 Ibidem , p. 41.
39 Ibidem , p. 43·.
45 Ibidem , p. 45.
40 Ib!dem , p. 44 .

80

http://patrimoniu.gov.ro
nizare rigur oasă, atît cu prtV'lre lei construcţii cît ~ i la
pi ctură", deoar ece el considera ~ şi nu greşea el . ~o ~ -
că toate acestea v or cla un nou impuls cuno aş terii isto-
riei" îmbogăţind~-se a tfel „izvorul nostril ele v iaţă na-
t i ona lă"4B . Astfel, la 28 m a rtie 1913, Adunarea deputa-
ţil o r, i-ar, la 30 m a rti e, Sen atul v otează n?ue:1 fege_p ent~u
con se1'varea şi restaur~area monumentelor. ~st on ce, ia r I?rll~
Decretul 3.475 din mai 1913 era Lt num1ţ1 ca membn ai
Comisiunii , Episcopul Dun ă 1~ii de ~os ~ . D. D. Ni! on , I.
K alind eru (urma t ît eva lum rn a 1 tirzm de V. Parvan),
c. I. Ist<rati, D. Onciul, E. . CNchez, G. Mur nu, G. Ba lş ,
ia l' ca preşe dinte, Ion K,alinderu (înlocuit la l G decem -
brie 1913 de C. L· Istrati).
Legea. nou ă , oa re a fost con ccput~t - aşc_t c~m ~u ~
ţin e ministrul C. G. Di.sse.·cu - în Ul'ma „ii:ne1, clt cue,u1~i
, ;, co l o b orăr i. [ . . . ] în deose bi cu cl-l Kaţ incleri:.' . ca.ruia
i-am, u ptlS toate lu crăril e [ . .. ]49 , a adus mova ţu im por-
tante în domeniul con se1J."Vă rii şi resta ură rii m onumen te-
lol' istol'ice, supl'avegherea să păturilor arheologice, in-
ventari rea m onum entelor inclusiv pentru un propus Cor-
pus Inscriptionum Slavo-Romanicorum: î.n ~~"ga ni za rea
mu zeelor regional e şi edu ca rea. m arelui pub~i c (art . 2).
Legiuitorul cerea mijloace speciale per:tru evid enţa _ i-i:o-
Fal ă i1L vie de N icolnc G ri gorescu. Azi in co lcc!.ia Muzeului ele Arl ă al numentelor şi pentrn săpă turi , în ar ticolul 3 (a mm~i~11
R . S. Romflnin
că în că în 1909 Comis iunea a introdus î.n. emnul specific
pentru monumente) . Legea n~uă .---: con cepută . î1: U~"m a
orguni zut ele la 1907 ş i c 01:ipl e t c~t treptat, ~u . ar hitecţ·~ unui studiu amănunţit al legi sl a ţi ei frian ceze şi italiene
tineri, oleş i printre cei mw. bu ni a bso lve nţl a~ ?coal ~ 1 afect at e monum entelor istorice şi săpăturilor arheologice
nou:;tre ele Arhit e ctură, cr escuţi în dragostea Ş l in prt- - înfiint.a o Casă a m onum entelor istorice, finanţa tă de
cepereu stilului na ţ;ionol . Cnl e_cţ·i:i-ni! e. Comisiun_ii ~e _îm- Stat, pen:tru studier ea , conscrvar a şi r~staurarea mon~­
bogăţesc pe fiecare zi; un specw.li t inimos est~ i~sarcznat mentelor ca. şi pentru săpătu r i arheologice (art. 12), def~­
cu conservarea lor. Coto logul acestor c ol e c ţiuru, redac- nind totod ată şi monumentul istori c, limitat cronologic
tat cu m Ctre îngri.)ire, apare la 1912. În ace l~şi timp un la anul 1834. Tot acea tă lege a reglementat şi r ostul Co-
m uzeu ele mulaje clupă principalele sculpturi al e monu- misiunii form a tă din 9 m embri on orifi ci cor esponde nţi,
m entelor nationale este organizat în Polatul A rtelor ele numiţi pe 5 ani (art. 5-6), asigur îndu - i acestei a toate
la Pilaret iot prin îngrijirea Comisiunii monum.entelor serviciile de resort (secretari at, bibliotecă, ainhi vă, mu-
istorice. Burse speciale pentru studiul picturii în străi­ zeu) , compus din 11 sal a riaţi «art. 8). In baza noii legi,
nătute sînt create ş i. tinerilor trimişi li se fi~e ază un pr:o- Comisiunea in stalată la 17 mai 1913 va purcede la rea-
grmn ele Zucru în . pjritul şi în sen. ul ~rte i noastre pic: lizarea programului de lucru prestabilit, într-un c~nte xt
turale bisericeş ti" . 46 Jn acea stă atmosfera de eferve ·centa economic şi politic defavorabil în să, p rogram ce va fi bru-
s piritu alitat î nce pe şi publicarea. „~ule tinu~ui C~m~­ t al întrerupt de primul război mondi1a l.
siunii Monumientelor Istori ce, pubb c aţrnne trimestriala. Dar fiind că după 1913 Comisiunea se va mai bucura
Sub auspiciile Mini ' terului de Culte şi In strucţiune Pu- de preşedinţia beneficului Kalinderu doar cîteva luni , să
blică şi î.n editura Admini traţiei Casei Bisericii", pe lu ă m anul 1911 ca exemplu în ceea ce p riveşte ritmul
temeiul Dec iziei nr. 34.329 din 19 octombrie 1907, în ar- lu c rărilor de r e:taUI1are, con er va.re şi întreţinere (oa şi
ti colul de fond , apărut în primul număr (intitulat „Cu- în anii precedenţi foarrte multe lucrări solicitate nu au
vinte începătoar e " - „BCMI", I, 1908, p. 5- 7) se ex- putut fi efectuate din cau oa lipsei mijloacelor necesare
plică sen sul sarcinilor trasate de Decizia din octombrie
şi a unui ·personal avizat m ai numer os). Cităm în acest
1907. Să sublini em - prin republicare - cîteva din ele : sens o parte a r aportului întocmit de I. Kalinderu şi Al.
Buletinul trebuie să rămîie pentru cei v i'itori o arhi vă La pedatu în ianuarie 1912: „lncepem cu lucrările ele res-
ele icoane cît mai " creclincioasti, sub toate raporturi·z e, a taurare si conservare cari sunt ele două categorii: lucrări
s tării în care se găse s c azi monumentele noastre s tră­
v echi, el~ restaurare, în continuare şi lucrări noi, pa.rte ele
bune" şi , totodată, să contribuie „Za cultivarea spirituală restaurare, cele mai multe însă ele conservare, începute
şi sufl e tească a publicului cărturar român~sc întru buna_ şi, acest ea clin urmă, efectuate chiar în campania anului
cunoastere, trebuitoarea înţelegere, cuv enitul respect şi trecut. În prirna categorie 'intră lucrările de la biserica
datorita pietate ce cu toţii trebuie să avem faţă de mo- Stavropoleos din Bucureşti, m-rea Hure zi, biserica Albă
numentele noastre istor'ice, aceste singure mărturii vă­ clin Baia, m-rea Căldăruşani, biserica Sf. Gheorghe din
dite şi obşteşti a vieţi'i strămoşeşti [ . . . ]" Impresionant Botoşani, biserica fostului schit Mamu clin Vîlcea, bise-
acest credo al primului comitet de reda cţi e - Ion K a- rica Domnească din Tîrgovişte şi biserica Vădeni-Gorj.
linderu, Gr. G. Tocilescu, Gr. Cerchez, N. Gabrielescu, Tot în grupul acestora ar fi să însemnăm biserica Golia
Petre Gîrboviceanu şi Alex . Lapedatu . din Iaşi, biserica Bucur clin Capitală şi m-rea Coma.na
Fiind puternic ancorat in trecutul ţării sale şi înţe ­ clin Vlaşca. Cu regret însă trebuie să arătăm că lucrările
legînd sen: ul profund al ocrotirii patrimoniului cultural pentru restaura.rea acestora din urmă monumente au fost
naţional, Ion Kalinderu, în şe din ţa Comisiunii, de la 1
întrerupte anul trecut - la cele două dintîi din cauza
decembrie 1912, în prezenţa ministrului Cultelor şi In- lipsei ele fonduri, iar cele din urmă clin cauză că fondul
strucţiunii C. G. Dissescu, arată că Legea pentru conser-
promis de Ministe.r ul de Justiţie şi de Judeţ, în v edere a
varea şi restaur area monumentelor publice din 1892 era căruia s-au şi fi'j.cut cercetările şi studiile necesare, nu
d epăşită de noile şi complexele probleme apărute (făcînd
s-a. dat. !n categoria a doua intră, ca lucrări noi de res-
trimitere directă la „re staurăril e " lui Lecomte de Noi.iy), taurare, Biserica Domnească din Cu'rtea ele Argeş, m-rea
şi ce: re--atribuţiuni noi pentru Comisiune" [ . .. ] credem
Cetăţuia de lingă Iaşi, fost a catedrală mitropolitană din
că o lărgir e a atribuţiunilor Comisiunii e necesară . Cu
Tîrgovişte (cedată a.cum 2 arni de serviciul d-lui Lecomte
voia d-voas tră, aclaog că se impune, căci multe biserici se serviciului nostru de monumente), biserica din Popeşti­
restaurau ştirbindu-se caracterul construcţiunii şi zugră ­ Vlaşca şi biserica mică a m-rei Sinaia - la care s-au
velelor/"47 Kalinderu cer ea „ să se clea Comisiunii o orga.-
48 I biclem, p. 191.
46 I bir/cm , p. 45. 49 „Bule tinul Comi siunii Monumcnlc lor Istoric e", nnu l VI. 1913,
H „Buletinul Comisiunii ~lonurn c ntclor l ~tori cc " , anu l V,1912, p.191 p . 92.

81

http://patrimoniu.gov.ro
exaniinc1t şi aprobat numai planurile de restaurare, lu- rner a te la început), au fost ei înşişi francezi sau români
crarea rămînînd a se executa ele E:foria Spitalelor Civile , ş coliţi la ş coala franceză, cazul arhitectului Ion D . Be-
căreia aparţi ne SO. r indei (1871-1929), dup ă ale cărui planuri a fo st r idi-
cată şi clă di rea cu „.faţade l e împodobit e :fără nici o regulă
Trecînd în revi stă tot ceea ce a înfăptuit Comi ·iu-
n ea Monumentel or Istorice sub preşedinţia „celui mai bă­ cu d·i.ferite basoreliefuri şi teracote" 52 , ce t rebuia sE't adă­
trîn dintre membri" - aşa cum îi pl ăcea să i se spună - , postească o colecţi e p arti c ulară de artă . Este foair t e in-
am ţinut să sublini ez nu numai marea resp on sabilita te a ter esant că aceas tă clădire apare o singură d a tă în lite-
lui K alinderu faţă de acest ot·ganism de c ultură, ci şi ati- ratura de sp ecialitate, circumscri s ă unui stil: stilului 1900,
tudin ea şi, în definitiv, rel.a ţia dintre acesta şi acea artă Paul Con stantin, în •am'pla sa lucrare A rta 1900 în Ro-
care dăinuie în mijlocul şi prin mijlocirea oam enilor: mânfo, d emon strea ză că „numeroase clădiri eclectice -
arhitectura. n eorocaille sau, în general, n eobaroce, din Bucureşti [ . .. ]
- v ădesc influenţa A rt N ouveau. Printre acestea se a.flă
Prin ad resa nr. 2.085 din 4 iulie 1986, fostul Muze u - pentr u a aminti doa r cîteva dintre ele - două lucrări
Kalind eru, situat în str. Dr. Sion nr. 2-4, a fost cuprins ale arhitectului Ion D. Berindei: ·i mobilul Sincl'icatultâ
în lista de propuneri pentru a face p arte din patr imo- Ziariş tilor [ . .. ]clin B-clul Republicii nr . 21 B şi chiar
niul cultural-n aţional. S ă luăm acest act - pentr u care a Palatul Cantacuzino-Na babul [ ... ] ele pe Calea Victo-
ins istat Uniunea Artiştilor Plastici - drept un omagiu riei."53. Urmărind această idee, la sfîrşitul studiului său,
a du s celui care a fost unul dintr e cei mai activi repre- Paul Con stantin propune o cronologie generală a artei
zent• a nţi ai unui nucleu de „oameni de bine", care a ape-
1900. La punctul B, 1900-1914. Perioada geometrică .
lat , în primul rînd, La conştiinţa i storică-naţion ală şi care Arta 1900 tîrzie, la Români a , apar ca fiind reprezenta-
s- a numit Com~ siunea Monumentelor Istor ice. tive dou ă clă diri, cuprinse în nota: „ . .. arh. I . D. Berin-
Spre deosebire de muzeul sau pinacoteca de stat, dei: Casa A l. G. Florescu - (azi Casa de cultură a R. F.
mu zeul particular devine imaginea fotografică a socie- Germania) - , str. I. C. Frimu 22 şi Muzeul Kalinderu -
tăţii şi în special a p ers onalităţii pe drure o re prezintă. (azi clEtdirea Uniunii Artiştilor Plastici) - , str. Dr. Sion
Cu atît mai mult aceas tă componentă devine m ai repre- 4, ambele în Bucureş ti"5 4 . Ţinînd chiar seama de această
zentativă în cazul Muzeului Kalinderu , cu cît el a fo st p ropunere de clasificare, im obilul din str. Dr. Sion nr.
opera unui singur ctitor. Acest muzeu - de la prima 2- 4, fost Muzeul K alinderu, ca şi de plastica globală a
cărămi d ă pînă la ultimul obiect achiziţionat - a ilus- faţadelor, pînă la cele mai mici şi mărunte detalii deco-
trat m entalitatea, gus tul şi pr e g ă tir ea es t e ti că ale unui rative, trebuie con siderat m ai degrabă o manifestar e în
exponent al soci t ăţii bucureşte ne din mijlocul cărei a s-a spiritul eclectismului de şcoală franceză. Această afir-
d espr ins, de la în ceputul secolului al XX-lea. maţie capătă m ai multă greutate, dacă subliniem faptul
A recompune imaginea acestei clădiri, ce a adăpos ­ că în cazul Muzeului K alinderu, exteriorul - legat indi-
tit un miuze u cu o foarte m are co lecţie , în s eamnă, de ."olubil de rezolvarea s paţiilor interioare - constituie o
fapt, a scrie un capitol de is torie a României, mai cor ect problem ă ap arte a gîndir ii arhitectoni ce. Gîndil'ea şi ima-
spus a capitalei ace t eia, afla tă în pragul unui veac n ou. g inaţi1a arhitectului Berindei au devenit cutia de rezo-
Iar în acea ca pit a lă (aşa cum am a r ătat ) în primul r înd se n anţă a preferinţelor şi a gustului unui spirit modelat în
constr uia. A construi o „in stituţiun e " ca cea a lui K a- Parisul anilo r 1860-1870. Parisul anilor de studiu ai co-
linderu „m e nită să adu că roade oraşu lui pe tărîm artis - lecţion a rului era, pe planul arhitecturii, oraşul care a aso-
tic"51 în semna ceva nu numai p entr u capitala României, oiat cel m ai bine cele dou ă elemente componente ce au
ci p entru întreia ga ţară, care, în acel moment, dorea m ai def.init m ai apoi întregul stil: idealul burgh ez şi dorinţa
presu s de orice împlinirea aspiraţie i poporului său: r ea- de în av uţire , pe de o p arte, spiritul practi c şi _rigiditatea
li zarea unităţii statului naţion al. Iar muzeul, ca institu- a pa re nt ă a gustului , pe de a lt ă p arte . Eclectis mul, care
ţie, su sţine p e planul spiritual această idee, acest ideal, a în s umat aceste componente, se manife ta în arhitec-
punînd sub ocrotire şi în circuit diverse dovezi privind tura P arisului lui Napoleon al III-lea sub acea formă
existe nţa continuă şi unita ră a unui popor într-un p a- aparte care i-a şi definit ontologia. El rezulta din com-
ţiu geografic bine determina t. D acă ţinem seama, în pd- promisul b azat p e concilie11ea dintre elementele decora-
rn'ul rînd , de faptul că fon Kalinderu a fost un m are iu- tive ce descind din repertoriul stilurilor con sacrate apuse,
bitor de artă, un col ecţion ar p asionat şi un intelectual cu o planimetr ie, o fun cţion a litate şi o rezolvare globală
care a iubit şi resp ectat is tori a n aţi onală, con cretizată în în -w rfectă.. c oncor d an ţă cu n ece sităţile şi aspira ţia pe-
m entalitatea sa m ai întîi prin monum entele trecutului cifi că burgheziei. Aproape întreagă acea tă arhite c tură
n ostr u, apoi de faptul că muzeogtriafia în România se naşte s- a s trăduit să fi e oglinda m ăgulitoare a ex i s tenţei unui
şi se d ezvoltă p e mă sura specificului naţional şi a epoci i, grup social rest rîns, ce dispunea, pe deplin, de puterea
putem trage concluzi a - fără a ne înşela - , că această economică şi politi că şi , care, în conformitate cu aces-
in s tituţie de c ultură s-ia n ăsc ut la în ceputul secolului al tea, îşi conturase o ideologie proprie.
XX-lea, atît din dragostea pentr u obie ctul de artă în sine R aportîndu-ne la faptul că gîndirea est eti că a tînă­
dt şi din dori nţa promovării idealului niaţion al. De aceea rnlui K alinderu a fost puternic marcată de ac e astă ex-
această „operă de artă" în totalitatea sa trebuie jud eca tă peri e nţ ă pari z ian ă, cît şi de faptul că o ca să acţion ează
î ntocm ai ca faptul istoric: aşezată în epocă şi, o da tă cu în primul r înd ca m anifestare a lui „zoon politicon", fiinţa
aceasta, privită ş i jud ecată în lumina timpului să u. Iar s oda lă, iar Ion K alinderu era exponentul burgheziei ro-
timpul să u a însemnat în primul rînd un Bucureşti în mâ ne şti în ascen siune , putem înţelege m ai lesne de ce
·co nstr ucţi e. Edificiile noi con struite, ca o refle ctare a acest edificiu cu caracter public a pr eferat, pentr u solu-
orientării către occident a claselor dominante, în afară ţ ion a rea plasticii faţadelor, for mele atît de caracteristice
d e rolul lor funcţional, a u p referat , în soluţionarea plas- eclectismului de şc oa l ă fran ceză.
ticii arhitecturale, formele ca:i.iacteristice eclectismului, In anul 1906 ap ar planurile propu ei con strucţii,
stilul. ce se impusese în arhitectur a Eur opei acelei vremi, pentru a primi aut orizaţia Pri m ări ei. Aceste planuri, de-
şi în special cele ale academismului de şcoală franceză . puse p ersonal de Ion Kalinderu (vezi adr esa citată la p.
Casa vech e ro mân ească cu pridvor, „expresia stilului ro- 78), nu p oartă semnătura lui Berindei, ci a unui alt arhi-
m ân esc, acel nearom ân esc creat de Ion Mincu, în cepe să tect al vremii, a cărui semnătură nu se poa te descifra pe
di pară, făcînd loc aşa-numitelor „hâte ls prives", în stil frumosul şi foarte împodobitul desen ce pă s trează numai
eclectic, -am estec de n eoclasicism cu r ococo sau b aroc. volumul general al viitoar ei instituţii de cultură. Privind
D e altfel arhitec ţii oraşului care se disting acum, şi după cu atenţie desenul, sîntem înd re ptăţiţi a susţine că, de
.ale căror planuri s-au ridicat monumentalele edificii (enu-
52Grigore Ionescu , B u cur e şti, (;flid i stori c si artistic cu 157 ilu st raţ ii
în t ext şi
5 pl a nuri a far ă de t ext, Bu c ur eş ti , 1!J38, p . 130 .
50 „Bul e tinul Co mi siunii Monum ent e lor istorice", a nul V, 1912,
53 Paul Constantin, A rta 11! 00 în România , Bu c ur eşti, E d. Meridiane,
:P · 3() ,
51 Arhivele Statului , Bu c ur e şti, Fond P rimări a Municipiu lui 1972, p. 90.
Bucur eşt i. dosar 162 /1906. 54 Ibidem, p. 217.

82

http://patrimoniu.gov.ro
n a, cu o · culptură . Sp aţiile dintre nişe erau sublini ate
de ornamente m etali e (executate probabil din bron z) .
Faţada din spre . tradă avea ca lem nt domin ant intrar a,
gîndită cai un autentic portal, cu o monumenta lă uşă de
fier forjat, preced ată d îteva trepte şi încadrată de
două lămpi. în axul intră rii, la eta:j, e afla un balcon
drept de fi er forjat a că rui deschidere era ubliniată de
doi pil a ştri în formă de terminus. Ex ista o intrare şi pe
cea laltă latură a clădirii , pre e d ată de cinci trepte, deco-
rată şi ca printr-o bogat ornam ntată uşă d fi r for-
jat. cea tă faţa d ă at ît d v ibrantă de multitudinea el -
m ntelor decorative şi a materialului de lucru (bronz, fi er
forjat, piatră, tencuieli cu praf de pi att'ă, m armură) era
în ununa tă de o co rniş ă d ecora tivă di.n m ai multe regi s-
t r : rneda lio n e alL mînd cu panmn·i orizontale, consol ,
den ticuli şi un profil cu lac rimar. Podul ş i învelitoarea,
- ca ultim niv 1 - , era u mascate la exte rior, pe am-
bele laturi, de o a ti ~l cu baluştri din praf de piatră.
Fa~ada prin c ip ală primea la acest nivel, ca ultim ele-
m nt decora tiv, un g rup statuar bin an orat în zid·l ri a
r:ar cu boi dl) , ico lnc G ri gorrscu. As Ji', zi ln eo lce \i n ~ l11 zl'11l 11i •1c .\rl :'i nl c·l ă di rii.
n. s. i-{0 111 ,\ ni n înd ·:i fost ridi ca t muz ul, Ion Kalindr u a dorit î n
primul rînd ă-şi ere ze o lume ·1 a. „[ .. . ] năzuinţa lui
fa pt, a e.te pla nur i au r prezentat transpunerea, în pla- Ketlincleru ele a-şi îm bagă.ţi Muze·ul cu o serie ele mulaje
nul estet i.ci i, a unor form e nă scute din gustul Şi pu te rea şi re produceri este cît e poate ele lăuda. bilă. Ace ta e
unui singm om, Ion Kalind e m. De la tr adiţi a clasi că, singurul mijloc - e drept puţin perfect - ele a pune în
eclectismul a pr luat a pelul la valorile m.0 11a le şi civi e con tac t publicul, ele a-l face ă se familiari zeze cu opere
ale un i Ant i chităţi mitice, de la b aroc ş i m ai a les de la ele Ct.rtă celebre care clin ca.uza dim ensiunilor lor şi m ed
rococo, moşteni s e el m ntele naturii ca ·im.bol a l forţei. ales a riscurilor nu pot trece grcm.iţe l e ţării lor ele baş­
Intre acest e d ouă extremităţi a pendulat imagina\i a ar- tină . Dacă, în loc ele a încaslrCt. o parte clin aceste mulaje,
hitectului cr a tor de form e şi moti ve se mnifi cativ , în- în ziclur'ile exterioare ale clădirii, :fără nici un criteriu
tr-o viziune întemeiată pe conştiinţa n a\ionaFt (expri- prea va.labil, Kalincleru le-ar fi adunat pe toate la un
mată în acest caz de Fun cţi a at ribuită cl ă dirii ). Iar pînă loc într-o sală, aşezînclu -l e clupă epoC'i, filiaţie şi stiluri,
la urm ă, proba bil da torită unei limită ri mate ri ale care ir .fi obţinut un .foarte bun muzeu ele mulaje despre a.
nu a permi s reali zarea primei gran di oas propuneri - , cărui u tilitote nu e n ev oie să m ai vm·bim."5 6
a rhitectul reator a fo st ale · în pe r ·oan a lui I. D. J erin- onstruită din cără mid ă cu ziduri por tant şi plan-
d i. După planurile sale a. fost ri di cată clădirea, anul . ă­ şe din profile m tali c cu bolz işori de cărămid ă şi cu
vîrşi rii sale fiind 1908, an în ca re ste inaugura tă şi o învelitoa re din tablă, clădir ea trebuie priv ită, p entr u a-i
altă clădire repre zentati vă: Mu ze ul de zoologie (az i Mu- înţelege m orfologia, cu ochii oamenilor v!'emii lui Ka-
zeul de I torie naturală „Gr. Antipa") în localul propriu Jind ru, pentru a nu o arunca greşit în categoria celor
din Piaţa Vi ctoriei, sub direcţi,a savantului Gr igore An- aparţi n ă toar kitsch-ului, amintindu-n 111 r u că „pros-
tipa. tul gust e pentru o g e neraţ; i e , gustul g enera.ţfai ce a. p;re-
Conce pu tă iniţi a l pe ntru a a d ăpoi:;ti o cole cţi e p arti- ceclat-o." (Gustave Flauber t).
c ulară de artă, clădir ea atrăgea atenţi a prin on or d a nţa fon K alinderu, înainte de toate, a fo st , prin tot ceea
dintre co nţinutul şi forma unei omogen e opere d arhi- c a într prins, tm exponent al timpului să u, şi m a i
t ctură. Omogenitat a aceasta a urm ă rit, î n primul rînd, apoi pasion a tul pos sor al, obi ctului d artă . Ac a tă
consonanţa dintre utilitatea construc\iei şi bogăţia de pasiune nu a fo st în ă dubl a tă d o com plcx·l cultură
s mnifica ţie a ace ·teia. In acest sen: po te . ă ·e vor- arti s ti că , ·i de ochiul ag r nl . ·inticarului corn er iant
bească de omogenitate şi la o asemen a clădi1·e (eclec- dor nic să adune cît mai mult în ti csita şi neîncă p ă ­
ti că ), în ciuda elementelor diferite cît şi a unei m a ri fan- toarea prăvălie. D aceea „Kalincleru era gata să cum-
tezii, ca re a u concurat la alcăt uirea r epertor iului deco- pere aricit şi orice. Nu cla îndărăt în faţa unei pînze
rativ. C lădirea muzeului, unde multă vreme a u existat ele maestru cunoscut ce treb'Uia. plătită cu bani grei.
„cîteva lucruri foarte frumoas e ele văzut"55, este co rn pu să Dar în acelaşi timp n'U şovăia . ă. cumpere un ceas
dintr-un volum pri matic compact, cu patru nivele: un ele buzunar sau o medalie obişnuită, lăsînclu-se cu uşu­
subsol gîndit ca oclu al edifi ciului, cu încăperi boltite, rinţă înşelat ele un anticor autohton ele a treia. mînă . "57
iniţial decorate cu picturi murale de tip pompeian . Par- Cu toa te aceste scăderi, colecţionarul Kalinderu era, aşa
terul este monurn ntal, decupat din loc în loc, atît pc fa- cum ni l-a descris E. A. Pangrati, „un mare iubitor ele
ţada princip ală cît şi p e cea care d ă spre curtea inte- artă încă clin tinereţea sa şi excelent cuno cător mai cu
rioară , de feres tr în arc de er e a că ror parte inf rioară se amă în arta picturii" [ ... ] „Sunt 53 ele ani ele cîncl adun
era protej a.tă de un grilaj de fier forjat. Faţada dinspre această comoară" - îi declara Kalinderu lui Pangrati cu
urte era dec orată cu cîteva mulaje în a ·trate în zidurile eîteva săptămîni înainte d moarte, vorbindu-i de mu-
exterioare ale clădirii „fără nici un fel ele criteriu prea zeul său - „clar arta pot zice că am iubit-o ele mic co-
valabil" sau măcar logi c şi d trei statui a ş ezate în cit pil. !n camera noastră, erau cîtevCt. stampe bune, pe pă­
o niş ă. O nişă mare, spre stradă, uşor d ecroşată, era în- re ţi. Ore întregi le priveam C'U a.clevărată fericire . 'Ufle-
a drată de două lampioane. Eta:jul cu ferestre drepte şi tea că. "58
console, p e care odihneau busturi la partea inferioară, Iniţi a l , Mu zeul Kalinde1·u poseda cea m ai interesantă ,
onstituia al heilea nivel. Etajul faţad ei secund are spre ompletă şi complexă colecţie de Grigoreşti. ;,Chiar co-
curte nu avea iniţi al nici un fel de deschidere, lumina lecţia Pinacotecii Statului era întrecută cu mult ele co-
pătrunzînd în interior, filtra tă printr-un m arc luminator l e cţia Muzeului KalinclerU."59 în sprijinul afirmaţiei lui
central dublu. Locul deschiderilor (ferestrelor) era luat
de trei nişe drepte, decorate în interior prin ghirla nd e
5G E 111il Co liu , M 11ze11! Toa11 R.alinderu. Du c ur eş li , „B oabe de Griu ",
de flori, nişe ce adăposteau încă trei statui, replici dup ă Hcvi s l ă de c ullurii, nmd V, nr. 8, p. 473 - 488, p. 476
piese antice clasice şi o nişă arcuită şi de plan sem'icir- 57 ibidem, p. 473 - 474.
culaor, în axul celei de la parter, împodobită, de aseme- 5R „Buletinul Comisiunii Monumcnlclor Jsloricc ", anul VT, 1913,.
p. 42 - 13.
55 Scxli l Puşcariu , op. cil „ p. 558 . 59 E mil Coliu , op. cil „ p . 480.

83

http://patrimoniu.gov.ro
Emil Coliu din revista „Boab e de Grîu", precizam că din Aceas tă lipsă de un itate conceptual ă, corn pon ent~t cc a
cel 1350 de picturi, grav uri şi des n e ce a u alcătuit o şi definit curn:v a co lecţia K alinderu, trebuie ex plic ată, în
parte a m arelui t ezau r încredinţat spre păstrare Rusiei primul rînd, prin personalitatea întem eietorului ei. De
în anul 1916, 120 emu i scălite de Ni colae Grigorescu. aceea legătura dintre artă, gustul artistic şi viaţa coti-
Dintre acestea, 55 de picturi şi 22 de desene ap arţine a u di an ă a persona jului n ostru exclud oarecum alunecarea
Muzeului Kalinderu. Preci zăm, în să, că impresionanta în speculativ. Lipsa de unitate a fost dublată şi de un
colecţie de Gr igoreşti (ca şi Andreeştii în m are parte), a lt n eajuns datorat, în exclusivitate, tot lui K alinde ru:
provenea de fapt din cole cţia fratelui lui Ion Kalinderu, supraîncăr carea. „ ... pînă în ultim ii ani ai v ieţii sale,
doctorul Nicolae Kalinderu (1835-1902), poreclit dato- Kalinderu a urmat ace laşi ritm precipitat în ac hiziţii, cleşi
rită unei excelente reputaţii profesionale „doctorul mi- localul nu m ed era în stare să adăpostească în concl i ţ'i'i
nun e."60 „Cunoscător fin şi wnator pasionat de pictură, mulţumitoare obiecte n ouă„ "66
Doctorul K alincleru avea un adevărat cult pentru Gri- Cu cîţiva ani în ainte de distrugerea parţi ală a colec-
gorescu. Cînd maestrul desc hidea o expoziţie, Doctorul ţiei , în u r m a b ombardam entelor din 1944, Nicolae Iorga
K alincleru era primul în a-i trece pragul. Din cea clintîiu scria, la 13 noi embrie 1936: „Muzeul Kalinderu, revizu·i t
zi alegea şi reţinea cele m ai bune pînze, de teamă să apoi ele gustul el-lui Steriacli, păstra şi păstrează, defec-
nu-i ia cineva înainte. Pre zenţa lui devenise pentru m a- tele primei sale formaţiuni."67
estrul care - şi iubea mylt tablourile, o obsesie ele vis rău Ctitorit pentru a ad ăposti o colecţi e parti c ulară de
care-l chinuia cu mult înainte ele desc hiderea unei ex- artă, Muzeul Kalinderu va fun cţi on a ca atare p înă în
poziţii. "6 1. Iată cum aces t adevărat Tretiakov al Bucu- anul 1913, anul m orţii ctitorului să u , an în care mpşte ­
r eş tilor de a ltă d a t ă a reu şi t să adune, într-un tim p r e- nitorii colecţionar ului vor vinde clăd i rea Statului , îm-
lativ scurt, acea.-tă colecţi e b ogată în Grigoreşti. preun ă cu toate co lecţiile strînse cu atîta iubire de Ion
O surpriză la fel de plăcu tă, ca şi cea a p în zelor re - şi Nicolae Kalinderu . În anul 1915, s-a am en a jat, în urm a
prezentative pentr u ar ta grigore scia nă (Păs toriţa, Călă ­ tran zacţi e i înch eia te de m oş tenitorii Kalinderu şi Minis-
reţi în pădure, Mesteacăni, Ţărancă - studiu - , ln pă­ terul Instrucţiuni i Publice ş i al Cultelor, Muzeul Kalin-
durea Fontainebleau, Studiu pentru Bătălia de la Smîr- deru : „Avîncl în vedere importanţa Mu zeului K alinderu
clan, Toanină, Fata cu basrn.a verde, Ştrengar, Pe m argi- prin colecţiun'ile sile de m are valoare artistică", M.inis-
n ea Prahovei ş.a.), oferea Mu zeul Kalinderu şi prin gale- t erul Ins tru c ţiunii Publice ş i al Cultelor va h ot ă rî prin
ria desen elor amena j ată la etajul întîi, în sala ce e des- decizia nr. 6.576 din 6 ia nu arie 1915, ca „postul de con-
chidea în faţa · că di monumentale (cu al său vitrou re- s 'rvator al Muzeul ui Kalinderu" să se „transform e pe
pL·ezentînd pe Mihai Viteazul la Curtea lui Rudolf al ziua ele 1 februarie 1915, în post de Director, care se în-
II-lea : o copie exec utată de f irma Zwi:ilfer dup ă tabloul credinţa D-lui I . Steriacle (art. 1)"68, cunoscutul pictor
original al lui Frans F ranken II, aflat la Viena), foarte (1880-1956) ce va lupta „cu o admirabi l ă îndărătnici e
bine lumina tE't, flan cată de 'cele două picturi p pînză pentru ridicarea a„ ezămîntului cc concluce."69 Cu toate
m aruflată reprezentînd pe „Cei patru Evanghelişti", co- acestea, în.-ă, p înă la sfîrşitul fiinţării ale, b ogata colec-
pii executate dup ă origin alele lui Albrecht Di.'Lrer aflate ţie de pi ctură, sc ulptură, p orţelanu ri , ceramică, bijuterii,
la Pinacoteca rn'iln ch eneză , şi cu plafoan ele pictat e de care a ajw1s în forma sa finală d atorită ritm.ului „pre-
Adolfo de Carolis, adu de K alin deru înadins pentru a- cipitat" de ach iz iţionare m enţinut pîn ă la moartea colec-
ceastă lu crare. Galeria înfăţi şa „un ansamblu de de sene ţi o n arului , a răm as neclasi fi cată şi n einven tariată. E ade-
pe cît de bogat pe atît ele variat."62 Ea înmănunch i a de- vărat că , în anul 1928, o d a tă cu măsurile de înd1,ep bre
s~n e a p arţin ătoare a trei şcoli : cea germană , la care amin- a activităţii Pinacotecii Naţionale, Alexandru Lapeda tu
tim desen ele Angelicăi K aufman, ale lui Rafael Men g şi va dispune ş i întocmirea unui inventar la Muzeul Ka -
studiile în pen i ţă de o uimitoare minuţio zitate emnate linder u. Era însă prea tîrziu: trecuseră deja 20 de a ni
de H. Mackart; cea fran ceză ilu s trată în primul rînd de de cînd cele mai valoroase piese ale co lecţi ei fuse seră
nume mari ca Millet , Decamps şi R affet, şi cea rom â- panotate p e pereţii Mu zeului Kalinderu fără a fi î n să şi
n ească, în care erau cuprinse desene ce purtau semnă ­ inventariate.
tura lui. Am an , Mirea şi, bineînţele . , a lui Grigor•e. cu . Ex p erienţa b ogată în m aterie de restau rare a arătat,
Tot la capitolul „desene" , trebuie amintit fa ptul că acest pîn ă acum, că nu ·-au putut tabili reţe te de restaurare
muzeu era posesorul celor 27 de volum cu calcografiilc ci numai principii directoare, ce p ot varia de la un caz la
lui Pirane ·i, d ăruite României de Regele Victor Emanuel altul , în funcţie de problemele multe şi compl exe ce apar
al III-lea, ca mulţ umire pentr u a jutor ul dat de România numai la o an ali ză criti că a m onum entului, anali ză care
sinis traţilor cutremurului de la Messina din 1908, p ăs ­ d etermin ă în ce mă su ră tran s formările - a d ăugirile sau
trate cu sfi.nţenie într-una din camerele depozit din pod up r imările - faţă de con strucţia iniţi ală , au un carac-
„într-un du lap anum e construit."63 te'r artisti c sau t run chiază individualitatea pr oprie a m o-
In ega l ă m ăsură Kalinderu a fo t atras şi de ceramica numentului. D atorită faptului că aceas t ă con s trucţi e a
grec;ească, fiind :în acel moment, alături de generalul Ma-
·u feri t distrugeri mari în urm a b ombardam entului din
vros, unul dintre cei mai m ari colecţion ari din ţară in- cursul celui de al doilea război mondial, la care s-au adău­
t eresat de ace t important capitol din istoria picturii an- gat intervenţii incorect gîndite, ce i-au afectat indivi-
tice greceşti. In semnătatea acestei părţi a col e cţiei Ka- du alitatea prin şti rbirea nejus tificată a mărcii timpului
· ău, a stru ctu rii ca racteristice unui timp istoric, am pro-
Linderu nu a const at numai în numărul impresionant de
pus, dup ă un studiu prealabil, r econstituirea, pe cît se
p iese - 100 - , foarte bine conservat e, ci şi în faptul
poate de fid elă, a acestei clă di ri ce a ad ăp ostit odinioară
că „unele dintre aceste vase - mă refer la cele proto-
corinthiene - sînt unice pentru ţcira no astră, iar altele o m are colecţie de a'r1:ă. Problema n ăscut ă, desigu r, ca o
con se cinţă a studiului teoretic, proble mă ce a apărut la
- cele attice cu f'iguri negre - consti.tuiesc o strălucită
mai toate rest aurările 1anterioare, este dacâ întreg acest
serie ce întrece cu mult seria resp ect'ivă a Muzeului Na- vast repertoriu de elemente decorative poate fi executat
ţional ele Antichităţi, compusă clin exemplare m ai mult
din m ateriale identice cu cele iniţi ale. De la caz la caz,
comune ."64 Mare parte dintre ele aµ fost distruse o d a tă după calcule preliminar e, arhitectul Dan Marin, dublat
cu bombar darea clădirii în anul 1944, dar 56 se m ai păs­ de un CQlectiv avizat de ingineri, va fixa materialele de
trează încă. Ală turi însă de aceste piese de rezis tenţă ale
Muzeului, de m ar e valoar e artistică, erau expuse multe,
ibidem , p . 175.
chiar foarte multe „piese m ediocre şi u nele chiar slabe".65 65
66 Tbiden :, p . 474.
67 Nico lae lor gil, S faturi pe întunerec, Conferinţe la r a dio, Anto lo gie,
GO Ion Bn lei, op. cil. , p. 1'l8. ( e diţi e in g rijiti'i , note ş i co menta rii Va leri u şi Sanda Râpeanu), B u cur eş ti ,
61 Emil Colin , op . cil ., p . 479 . 1977, p . 48.
02 Ibidem, p. 482. 6 " Arhi vele Sla tulu i, Dosar - Ministeru I Instrucţiunii P ublice ş i
na Gri gore Ionescu, op. cit ., p. 137. a l Cultelor , Inv ăţi'i mintul Secundar ş i Superior, nr. 77, anul 1915.
6 ~ Emi l Coliu , op . cil ., p. 473.
64 Emil Coliu, op. cil., p. 485.

:84

http://patrimoniu.gov.ro
exec uţie în aşa fel încît să nu fie afectată rezi s tenţa clă- (pictura) nu poate fi şc himbată după bunul plac al restau-
dirii prin îngr·e unare, ţinîndu-se seama în permanenţă ca ratorului prin alte imagini, deoarece ea nu poate fi ima-
materialele folosite să se apropie ::;au cel puţin s ă re- ginată decît în locul desemnat şi cu imaginea ei speci-
producă aspectul exterior al celor iniţiale. fică. Picturile din casa scă rii ~i c le de la parter se mai
Această clădire, prin noua d es tinaţie, se va înscrie in Li- păs Uează parţial şi în condiţii precare de conservare.
mitele funcţiei iniţiale dată monumentului - săli de Cu toate aceste mari neajunsuri, însă, se m ai simt.e încă
expoz i ţii. De aceea, este nece s-ară şi o reconstituire a faptul că întreaga arhitectură interioară a fost insufle-
-compartimentării originale. Pentru interior, în să, se va ţită de imagine.
avea în vedere numai r econstituirea fidelfl a dispozi~iei În cursul restaurării , se vor studia mijloacele, teh-
planimetrice, nu şi decoraţi a iniţială, deoarece interio- nicile, m ateri1a lele de lucru ale picturii aflate încă în in-
rul, la vremea sa, •a reprezentat acea întîlnire fertilă teriorul imobilului din str. Dr. Sion nr. 2- 4. Se va fa ce
dintre pictură şi arhitectură. Pictura nu era întruchipată o propunere circumst~mţiată ca aceste picturi să fie inte-
numa i pr in lucrările individuale ce ia u constituit o p arte grate într-un ansamblu decorativ pe locul lor originar
a cole cţiei Kalinderu. Ea apărea şi pe supriafaţa perete- - cele din sala centrală - fie de refolosire în alte loculi,
lui, pătrunzînd în silueta acestuia. Altă dată plafonul cu indioarea locului originar - cele din vestibul-. Odată
sălii centriale de la parter avea în centru o pi ctură pe stabilite aceste etape preliminare de lucru, apare preocu-
pîn ză ma·rufliată, reprezentînd Geniile, s emnată de B. par ea d a evidenţia, prin r estaurarea care le va conserva,
Ricci.; în dreapta, Răpirea Aurore·i de către Helios, atri- toate picturile ca şi toate formele decorative păstrate sau
buită .l u~ G. B. Tiepolo; în stîn?a, ~poteoza Veneţiei de recompuse prin imaginile-document în interior. Etapele
R ~t~CL Patru concert~ de in,9.~'.·.i, executate tot . ~~ 0 r~stam:ării v.or fi ;studiate, urmărite, notate, fotografiate
R~cc_1 m cad!au aceste t:e1 co~np.0~1ţ11 c. ntrnle. Ca a s~ ş1 apoi analizate mtr-un vi itor studiu, acum fiind pre-
r11, m afar a de d ecoraţia ammtita , mai primea ca d co- matur să se vorbească despre t oate acestea.
raţi e două monumentale pictur i în ulei, pe pînză m aru@ / St d' 1 d · · · · .
- ce m
fl a t a, J.n" d - F
- ea d rau f rumosu 1 v1·trou, cj'.J:'n upa anii i
·z· O u rn e reconstituire ca ş1 rest aurarea mteresante.1
l' d' ,· b • t . · " .
lui Frans Hales (dreapta) şi după Petrecerea de I. lor- ca :n ucur eş ene _vor sco~te .m :v1denţa impo_rbanţ~
·daens (dreapta), ambele originale aflate La Pinacoteca din unui . ~ct ?e ~ultu~a, oa~e trebuie sa apara cu e tit mat
Mi.inch en: Plafonul era decorat prin pictura lui A. Ve- semn~~icati~ ş~ m a1 emoţ1on~nt, cu cît Muzeul K~linderu
ron a Ursitoarele, iar pereţii laterali primeau două baso- se n~~t.ea mtr_.~u~ i:ior:ient_ ~n ca:·e~ pe pl~n naţ10nal se
relieful'i de br onz înfăţişînd pe cei doi donatori ai Mu- oncr etrna donnţa _ m fapt.mn1 umtaţu n aţionale, iar pe
-zeului: Nicolae K1alinderu şi E. Eustaţiade . Primul baso- plan . ~uropean aparea f.aun~su! manifest futuri st lan at
reli ef era semnat de Mai·chetti, al doilea de Hegel. La d': F~lippo Ton:-aso M<::~metti, m anul 1909, care p r opo-
daj , galeria desen elor cu a sa d ecoraţie murală era prclun- va~ma ide~a _distr~ger11 a . t~t _ceea c.e ia însemnat mă:r-
gită pri:i trei săli ale căror plafoane purtau urmă to ar ~ lc tuna mate:ia~~ .a}re:utulu: ş1 m spec1a.1. a muzeelor, tra-
p 1ctun m ulei pe pînză m aruflată : Triumful lui Her ul e ta!e ca ,„ctmzt~i ~ ' .. ca. „d01m1.to9.re publice"; ca „a.bsurcle
asup1·a Ce ntaurului de A. de Carolis, Spre lumină de A. macel11:ri -~e pictui i . şi. sculpt~;·i ce se c1sasinează feroce,
V erona şi A lego'l"ia artei de N. Verrn ont. În toate cele patru cu lovi.tuf/ l de culori ş·1, ele linii,, pe pereţi dispu.taţi."70
s~li de la eta:j , pictorul, independ ent de numele pur tat ,' . . - P 1: 11: }11 să_u r:iuzeu, ce înrnagazin~ o imensă încărcă-
lia-a cr eat pe supra faţa plafoanelor cadrajele (casetoa- tui a_ spnituala ş1 . un pr ofund m esa.] adresat omenirii
n ele), de car e a avut n evoie în delimitarea co mpozitiilor aflata m pragul prnnului. război m ondial, ca şi prin efor~
sale. De aceea, în aceste încăperi, iarhitectu ra nu mai di- tul depus la condu cerea Comisiunii Monumentelor I to-
rija : ea în s oţea. Tot acest ansamblu, însă, a fost distru s rice, Ion Ka linderu s-a dovedit capab il . ă aducă în actua-
d e repaeaţiile greşit înţelese, efectuate în u r m a bombar- lita te tot ceea ce s-a numit şi se numeşte m.ărturi a unui
dlam entului. D atorită fa ptului că pictorii decoratori, ală- bogat trecut istoric.
tm·i d Ion Kalinderu ca:re s-a adresat lor şi numa.l lor
pentru a-i decora interiorul, reuşesc să obţin ă o fonnă 'o Ma ri o n e M ich c li , 1\ 1Jr1J1(/ard a r11·tis liNi a scco lul11i xx . Bu c ur cş li
pi ct u rală e g al ă în drepturi cu cea arhitectur a lă, aceasta E d. Mcr i<li a 11 c . 1 968, p . : 1:~n.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUMMARY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thi s slnd y prcscnts a buildin g ancl an irnporln nt ma n of ancic nt co unt t h at Jon Ka li ndcrn wa s vcr y :fond of nr t, bcing a pn ssion a le co !lector'
Bucha rcsl. thc " Ion K a linclt: ru " Muscum and ils l'ound cr. a nd an intc llnctunl who lovcd ancl rcspcctcd thc nationa l hi stor y matcria-
Th c a ulhor ol' Lh c sludy bas undcr slood noL on ly that lo rccomposc li zc d, in hi s opinion mainl y , in thc monumcnl s oftbe pasl a ncl c onsidcring
th c imagc ol' the bui ldi11g which u se ri to shcltcr a muscum wilh a largc that muscoqraphy wa s horn ancl clcvelopcd in a ccorclancc with thc na tîonal .
collcction mea ns in !' act to writc a chap lc r ol' Ro ma ni a 's histor y - ruor c spec ific fca lurcs of thc cpoch . thc author of tlle prescnt stucly clra:vs ~h e
prcc iscJy of its Ca pi ta I on Lhc thrcsholcl of a ncw ccnLury , bnt a Iso Lhc facL conclusion that lh c "Ion Kalinderu" Muscum wns horn at th c bcgmnm g
llrn tarnonga ll ma n 's dcccls, it is th c man who is most inle rt:s lin g will! of tb e XX-th cc ntury as n resu lt or both Lhe Iove for th c objcct of a rt .urnt
hi s spir ilua l lifc . Accorclin gly , a l'lcr proscntin g th c picturc ol' Bucharest ha d to bc co nsc rv cd (conscrvat ion bcin g onc of th e rnu sc um 's funct1ons)
at th c beginnia g of th e cc ntur y wh cn man y u nei ununiform builclingswcrc a nd th e wi sh of promotiug t11 c national idea l.
crcclcd, Lhc a uth or tri cs to skctch lh c portra i t of thc man who wa s a r ea I Thc "Ka linclcru " Mu scum was found cd în order to shcltcr an irn-
~iaci authentic li gur c ol' a ncienl Bucha r cst. Impli ccl in a lm osl a ll com- m cnsc priva te coll cct ion inclucling pa inlings of som~ famous nrti~t~ -
rnittccs not on ly as a si mp lc m ~ m \J ) r bu t a Iso u s their cha i rman , Jon Kn lin- A ma n, Groîgo rcscu, Andrccscu, Millet, Dccamp, Hn1'lct, Mcngs. Mackart,
d cn1 succccded in bccoming thc cha irma n ol' t h c most importa nt inslilu- Angeli ca Kaufman, P irancsi. . .
Lions, socicti cs a nd com :niltc cs or cullure: thc Romania n Acaclc my, thc A lwaysr cmarking tha t t he private muscum , ua!Jkc thc State .Picturc
H.01111 nia n Alhcn cum , thc Gcogra phica I Soc icty , thc "Steaua" Socicty of
Ga ller y, becomes thc photog raphî c pi cturc of thc socict y and particul~rl y
Cutturn, Lhc "Progresu I" Soc iety, thc "Albina " Ma ga zin c, 'he Fo rcst So- of thc pcrsona lity whom it r cp r esenls. Th c author of thc study underlln es
ciety , thc .Hccl Cross. lhc Commitlcc of Histori c Monum cnls who b ~ca m c t hefa ctth at Kalinclcru 's nctappca r s th c mor e important so as he proved
a rcalily tlrnnks to Ton Kalinclcru's act ivity. Durin g 12 ycnrs wh1l c h e to bc ablc of ma king topi ca ! a ll tlrnt wc call thc cvidencc of a ri ch cultural
was thc chairman of th c Com .nittec or Historic Monun1cnls, I<a l1n dcrn past. .
trî cd a nd succecclcd în impll'lin (\ a new orientntîon to thî~ co mrnittcc . Consequ cntl y, thc author of thc present stucly proposes 111 the Iast
Bein g convi ctcd tha t a li thc we a ILh of cu Itura I and ma teri a I cviclencc part of his p a per the r cs toratîon of thc former Kalindcru Museum under-
bca rs thc na mc ofpatrimony, Jon Kalindewmilita lccla ll his lifc in favour lining tha t thc r cs torat ion of thîs building mea n s in fact a hommage
of îts protccli on throngh conservation and r es loration. Taking into ac- paici to a man who lovcd and rcspectcd the monuments of the country.

http://patrimoniu.gov.ro

S-ar putea să vă placă și