Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

I. Părțile contractante:

1. Mariana Copoț și Mihai-Gavril Copoț , domiciliați în București , B-dul Regina Maria nr 29 , Sector 4
, posesori ai CI seria DP nr 151989 CNP 2581006400509 și CI seria DP nr 151988 CNP
1561021400583 eliberate de DEPABD la data de 29.10.2012 în calitate de LOCATORI și ,

2. cu sediul social in
reprezentată legal prin Makhonia Yana domiciliata in Ucraina , posesoare a pașaportului cu numarul
FE636139 eliberat la data de 22.06.2016 în calitate de LOCATAR au convenit incheierea prezentului
contract de închiriere.

La data încheierii și semnării prezentului contract , Locatorii sunt proprietarii imobilului cu destinație
spațiu comercial în suprafață de 100 m.p , imobil situat in București , B-dul Regina Maria , nr. 29 ,
parter , sector 4 , întabulat în cartea funciară sub nr. 19411 cu numar cadastral 1570 , în baza
contractului de vanzare-cumpărare nr.2017/2001 emis de BNP Floarea Sîrbu.

În spațiul închiriat , Locatarul urmează să funcționeze ca magazin de prezentare și vanzare


( showroom ) și să desfășoare activități specifice de reprezentare a activitățiilor în domeniul salonului
de înfrumusețare. ( COD CAEN 9602)

In spatiul inchiriat se doreste stabilirea sediului social si a punctului de lucru pentru desfasurarea
activitatii in domeniul specific codului CAEN 9602.

II. Durata contractului


Termenul de închiriere al spațiului de 1 an , de la data de 1.07.2022 pană la data de 31.06.2023. La
expirarea acestui termen , contractul se poate prelungi , prin acordul părților , materializat într-un act
adițional.În cazul în care una dintre părți va dori prelungirea prezentului contract , va trimite in acest
sens, celeilalte părți , o notificare cu 60 ( șaizeci ) de zile inainte de expirarea termenului de 1 an. În
cazul în care părțile vor fi de acord cu prelungirea prezentului contract , acestea vor începe negocierile
pentru a stabili termenii noului act adițional.

III. Utilități
Locatorii vor permite și vor asigura Locatarului accesul deplin și neîntrerupt la utilitățile imobilului. În
acest sens , Locatorii se obligă să-și îndeplinească integral și fara întarziere toate obligațiile care le
revin în baza contractelor încheiate cu furnizorii utilităților , astfel încat furnizarea utilităților către
Locatar și funcționarea optimă a societății să nu fie in nici un fel afectate sau întrerupte.Toate costurile
utilităților datorate pana la data predarii/ primirii spatiului sunt in sarcina Locatorilor. Incepand cu
aceasta data , pe perioada inchirierii , ele vor fi suportate de Locatar. ( respectiv gaze , curent electric si
apa ) Pentru consumul partile convin ca locatarul sa achite locatorilor o suma lunara de 70 de RON.
La data 18.07.2022 , la redactarea prezentului contract , Locatarul constituie in favoarea Locatorilor o
garantie pentru plata utilităților in suma de 1000 RON ( 200 euro ) garantie care va functiona pe toata
perioada contractului.

IV.Taxe și impozite

Locatarii vor suporta integral toate taxele si impozitele aferente imobilului .


V.Folosinta spațiului

Locatarii vor permite și vor asigura Locatarului , conform legislației in vigoare , folosinta deplina si
netulburata a spatiului , precum si exercitarea de catre Locatar a tuturor drepturilor care ii revin
conform prezentului contract fara a fi impiedicat sau tulburat in vreun fel. Locatarul va realiza
amenajarea interioara a spatiului , amenajare care să corespunda nevoilor desfasurarii activitatilor
specifice societatii , de reprezentare.

Locatarul se obliga sa foloseasca spatiul si instalatiile aferente furnizarii utilitatilor cu diligenta unui
bun chirias , in conformitate cu destinatia de folosinta convenita de parti in prezentul contract , fara a
tulbura in vreun fel confortul si linistea celorlalti locatari din condominium.
Periodic , Locatarul va permite accesul Locatarului in spatiul mentionat , pentru a putea constata
impreuna exploatarea corespunzatoare a acestuia. Accesul se va face si in oricare din situatiile cand se
impune alaturarea unor deficiente sau avarii legate de exploatarea intregului imobil , dar numai in
prezenta reprezentantului Locatarului.

VI. Chiria

În considerarea folosirii spatiului potrivit prevederilor prezentului contract , Locatarul va plati Locatorilor o
chirie lunara de 1400 EUR/ lună cu inceperea de la 01.08.2022 pana la data de 31.07.2023. Chiria va fi platită
lunar pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna in curs. Chiria lunara se va plati echivalentul in lei in contul
RO82BTRLRONCRToP67663801 nume Copoț Mihai-Gavril deschis la Banca Transilvania.
Locatarul va achita in contul propietarului Locator o garantie in suma de 1400 EUR ( curs BNR ) reprezentand
contravaloarea unei luni de chirie. Garantia va fi folosita de catre proprietarii Locatori pentru plata ultimei luni
de contract.

VII. Incetarea contractului


Prezentul contract inceteaza de drept la data expirarii termenului mentionat. Locatarul are dreptul sa denunte
prezentul contract inainte de termen prin notificarea scrisa comunicată Locatorilor cu cel putin 45 de zile inainte
de incetarea contractului in acest mod.
Daca locatarul intentioneaza sa rezilieze prezentul contract inainte de trecerea perioadei de 2 ani de la data
incheierii acestuia , Locatarul este obligat sa plateasca Locatorului pentru fiecare luna de utilizare a spatiului in
primul an de inchiriere suma de cate 100 EUR pentru fiecare luna trecuta din perioada de contractare.

Prezentul contract intra in vigoare din data de 01.07.2022.

PROPRIETAR , CHIRIAŞ,

S-ar putea să vă placă și