Sunteți pe pagina 1din 1

MEP I, disciplina Sistemul fiscal național, Tema 2

Aplicații de rezolvat

1. O microîntreprindere având obiect de activitate „Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și


activități conexe”, cod CAEN 6311, are încadrat un angajat cu contract de muncă pe durată nedetermiantă,
cu normă întreagă, în condiții normale de muncă. În luna martie 2022, angajatul a realizat următoarele
venituri din salarii:
- salariul de bază pentru timpul lucrat = 4.000 lei;
- sporuri = 800 lei.
Salariatul are domiciliul în România și funcția de bază la această microîntreprindere. Salariatul are
două persoane în întreținere, nu plătește cotizație sindicală, nu plătește contribuții la fonduri sau scheme
facultative de pensii, nu are asigurare voluntară de sănătate și nici contract pentru servicii medicale furnizate
pe bază de abonament.
Pentru luna martie 2022, calculați: venitul brut lunar din salarii, contribuțiile sociale obligatorii în
sarcina angajatului (indicând baza de calcul și cotele aplicate), venitul net din salarii, impozitul pe veniturile
din salarii (indicând baza de calcul și cota aplicată), contribuțiile sociale obligatorii în sarcina angajatorului
(indicând baza de calcul și cotele aplicate).

2. Rezolvați aplicația 1, considerând că salariatul a depus, la angajator, documente care atestă încadrarea sa
în categoria persoanelor cu handicap accentuat, potrivit reglementărilor legale.

3. O persoană fizică având domiciliul în România a estimat că va realiza, în anul 2022, din profesia liberală
de arhitect (desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare) un venit net de 80.000
lei.
Calculați impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate, pe anul 2022, de către contribuabil,
pe baza următoarelor informații privind veniturile realizate și cheltuielile aferente acestora:
• venituri încasate din activitatea de arhitect = 250.000 lei, fără taxa pe valoarea adăugată, întrucât
aplică regimul special de scutire de taxă prevăzut la art. 310 din Codul fiscal;
• plăți pentru achiziții de materiale consumabile necesare desfășurării activității generatoare de
venituri = 30.000 lei;
• plăți reprezentând cheltuielile cu chiria și utilitățile spațiului în care se desfășoară activitatea =
40.000 lei;
• plăți reprezentând cheltuieli de protocol = 2.000 lei;
• plăți reprezentând cheltuieli cu serviciile prestate de terți = 25.000 lei;
• amortizarea fiscală, pe anul 2022, a mijloacelor fixe din patrimoniul biroului de arhitectură =
10.000 lei, calculată în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul fiscal;
• venitul ales de către contribuabil ca bază anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale este de
50.000 lei;
• contribuabilul realizează venituri doar din profesia de arhitect.

4. Calculaţi dividendul brut, impozitul pe dividende şi dividendul net, pe fiecare acționar, ştiind că rata de
distribuire a dividendelor, din profitul net realizat în 2021 de o societate pe acțiuni, persoană juridică
română, în sumă de 4.000.000 lei, este de 50%, iar acționarii sunt:
• A - persoană fizică având rezidenţa în Olanda, care a prezentat certificat de rezidenţă fiscală şi care
deţine 40% din capitalul social, din anul 2011;
• B - persoană fizică având domiciliul în România, care deține, din anul 2011, 20% din capitalul social
al companiei;
• Societatea X-SRL - persoană juridică română, care deţine 35% din capitalul social, din anul 2011.
• Societatea Y-SRL - persoană juridică română, care deţine 5% din capitalul social, din anul 2011.
Persoanele juridice române, Societatea X-SRL și Societatea Y-SRL, nu intră sub incidența alin. (5) al art. 43
din Codul fiscal
Dividendele sunt plătite acționarilor în luna mai 2022.