Sunteți pe pagina 1din 24

siiXcïM spÂHmxi

Mgceiüc m m
MÄRTIRXL $1
PIL0S0P8L
vecernia mare Iustine; ci mare îndrăznire,
Sfinte, luând către Domnul
După obişnuitul Psalm, se cântă: Puterilor, către Acela te roagă
Fericit bărbatul..., starea întâi. neîncetat pentru cei ce te cinstim
-§ ' ^ La Doamne strigat-am..., se pun cu cântări.
stihurile pe 8: 3 ale Praznicului şi 5
ale Sfântului. Iar, de nu suntem în De nezidita lumină a
Praznic, se cântă numai ale Sfântului
ziditoarei Treimi, prin aţintirea
repetând pe primele două. minţii desfătându-te, Sfinte, pe
Glasul 1: Domnul, fericite, roagă-L mereu
Podobie: Ceea ce eşti bucuria...
pentru cei ce te laudă şi
scânteierea aceea a o vedea
u harul Crucii, slăvite, mijloceşte-le, rugămu-te.
întru credinţă răbdând Glasul al 2-lea:
•>
Podobie: Când de pe lemn...
mucenicească moarte,
biruit-ai vrăjmaşul şi C ând gerul necunoştinţei prin
slava Lui Hristos, supărările vrăjmaşului,
Iustine, pe drept moştenit-ai, stăpânea toată făptura şi se
viteazule; ci mântuire soleşte cinstea mulţimea idolilor; atunci
9 7

celor ce săvârşesc cu căldură voi, măriţilor Mucenici, cu


9

pomenirea ta. inimă sârguitoare şi cu căldura


dumnezeieştii credinţe, l-aţi
C u îndrăznire, prin chinuri,
oprit pe el, vărsându-vă sângele,
ca un viteaz mucenic,
pentru dragostea Celui ce Şi-a
tiraniceasca dogmă ai călcat-o,
LUNA IUNIE

vărsat arătat, sângele Său pe cuvântul Crucii; că pentru


Cruce. Hristos luând mucenicie si 9
■ • V * • •

P eon, pătimitorul cel viteaz, cununa nestncăcmnu


Valerian si Hariton, si Harita, dobândindu-o, solitori
9 7 9 7

împreună cu dânsul si dumneze­ nezăbavnici ii avem pe aceştia in


iescul Iustin, si Evelpist, si Ierax, împărăţia Cerurilor.
măritul, vopsindu-si vesmântul Si acum..., a Praznicului sau a
Născătoarei de Dumnezeu -
dumnezeiesc din sângiurile lor si Dogmatica
împodobindu-se, stau în ceruri
împreună cu îngerii, înaintea P e ceea ce este mărirea a toată
Stăpânului Hristos, împăratul
/V
lumea, care din oameni a răsărit
tuturor. şi pe Stăpânul L-a născut, uşa
cea cerească, lauda celor fără de
C ând cu dumnezeiasca insu­
trup şi podoaba credincioşilor,
flare, aţi alergat către nevoinţele pe Maria Fecioara să o lăudăm.
cele mai presus de fire, Că aceasta s-a arătat cer şi
lepădându-vă de trupul cel Biserică a Dumnezeirii; aceasta,
stricăcios; atunci întărindu-vă peretele cel din mijloc al vrajbei
cu puterea Celui Atotputernic, surpându-l, pace a adus şi
nu v-aţi înspăimântat de foc, nici împărăţia a deschis. Deci, pe
de săbiile cele ascuţite. Pentru 9
aceasta având-o întărire a
aceasta, plecându-vă grumajii la credinţei, apărător avem pe
Dumnezeu, cu veselie aţi primit Domnul, Cel ce S-a născut dintr-
fericitul sfârsit. 9
A

însa. îndrăznească, dar, îndrăz­


Slavă..., nească poporul lui Dumnezeu.
Glasul 1 Că Acesta va birui pe vrăjmaşi,
V eniţi ucenicii Cuvântului si
9 9 ca un atotputernic.
ai înţelepciunii în cântări să vohod
• A i i • •• A A j V • W

lăudăm pe cel cu adevărat LUMINĂ LINĂ...


iubitor al înţelepciunii si al Prochimenul zilei
Cuvântului, pe Mucenicul
Iustin; si dimpreună cu el pe P A R e fflM :
vitejii săi împreună biruitori, ca Din Poorocia lui Isaia, citire:
pe unii ce au lepădat ca desartă (43: 9-14)
legătura cu cele de aici si ale Neamurile toate laolaltă să se adune
făpturilor rosturi întru şi să se strângă popoarele! Care
Dumnezeu le-au tâlcuit prin dintre ele ne-au dat de ştire aceasta si
ZIUA INTAI 5
ne-au făcut proorocii? Să-şi aducă adevărul şi credincioşii vor petrece în
martorii şi să dovedească, să audă dragoste cu Dânsul. Că har şi milă
toti şi să zică: «Adevărat! Voi sunteti este întru cuvioşii Lui şi cercetare
9 9 9 9 9

martorii Mei», zice Domnul, «şi întru aleşii Lui.


7 7 9 9

Sluga pe care am ales-o. Ca să ştiti, A

să credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt: Din înţelepciunea lui Solomon,


înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi 9
citire:
nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu (5: 15-24, 6: 1-3)
sunt Domnul şi nu este izbăvitor
9 Drepţii în veac vor fi vii şi de la
afară de Mine! Eu sunt Cel ce am Domnul este plata lor, şi purtarea de
vestit. Cel ce am izbăvit şi Cel ce am grijă pentru dânşii este de la Cel
9

prezis şi nu sunt străin la voi. Voi Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
sunteti martorii Mei», zice Domnul. împărăţia podoabei şi stema
«Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de frumuseţii din mâna Domnului; căci
9 9

aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate cu dreapta Sa îi va acoperi şi cu


să iasă de sub puterea Mea şi ceea ce braţul Său îi va apăra. Lua-va râvna
fac Eu, cine poate strica?» Aşa zice Lui drept armă şi va întrarma
Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul făptura spre izbânda asupra
lui Israel. vrăjmaşilor. Îmbrăca-Se-va în
platoşa dreptăţii şi-Şi va pune drept
Din Înţelepciunea lui Solomon, coif judecata cea nefăţarnică. Lua-va
citire: drept pavăză bine întărită sfinţenia,
(3: 1-9) va ascuţi mânia cumplită drept sabie
S ufletele drepţilor sunt în mâna lui şi împreună cu Dânsul lumea va da
Dumnezeu şi nu se va atinge de ele război împotriva celor fără de minte.
chinul. Părutu-s-a în ochii celor Porni-se-vor bine-ochite săgeţile
nepricepuţi că au murit şi ieşirea lor fulgerelor şi, ca dintr-un arc bine-
din această lume s-a socotit pedepsire încordat al norilor, la ţintă vor lovi.
şi plecarea lor de la noi, sfărâmare, Şi din mânia lui, ca o praştie, va
iar ei sunt în pace. Că de ar fi azvârli noian de grindină. Întărâta-
pedepsiţi în faţa oamenilor, nădejdea se-va asupra lor apa mării şi râurile
lor este plină de nemurire. Şi puţin îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva
fiind pedepsiţi, cu mari binefaceri lor Duhul puterii dumnezeieşti şi ca
vor fi dăruiţi, că Dumnezeu i-a ispitit un vifor îi va vântura pe ei, şi
pe dânşii şi i-a aflat vrednici de El. fărădelegea va pustii tot pământul şi
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit şi răutatea va răsturna scaunele celor
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a puternici. Auziţi, dar, împăraţi, şi
primit. Şi în vremea cercetării lor vor înţelegeţi; luaţi învăţătură,
străluci şi ca scânteile pe paie vor judecători ai marginilor pământului.
fugi. Judeca-vor neamuri şi vor Luaţi aminte, cei ce stăpâniţi mulţimi
stăpâni popoare şi va împărăţi peste şi cei ce vă trufiţi cu ocârmuirea
9 9

dânşii Domnul în veci. Cei ce mulţimii neamurilor, că de la


9

nădăjduiesc spre El vor înţelege


LUNA IUNIE

Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi propovăduit Fiu al Tatălui, prin


puterea de la Cel Preaînalt. cercare L-a cunoscut acum că
este partea celor mântuiţi.
la t m e Căruia se şi roagă neîncetat
Glasul 1
pentru sufletele noastre.
Lepădând filosofia stricăcioa- Si acum..., a Praznicului sau a
să ca un vânător, prin teologia Născătoarei
vie a Crucii, iubirea ta către F ericimu-te pe tine
Mântuitorul ai pecetluit-o prin Născătoare de Dumnezeu,
sânge, fericite Iustin. Pentru Fecioară, şi te mărim
7 9

aceea, te-ai încununat ca un credincioşii după datorie, pe tine


biruitor, dobândindu-ţi dori­ cetatea cea neclintită, zidul cel
rea. Si acum te bucuri fiind nesurpat, ocrotitoarea cea tare
neîncetat în cele ce înţelepţeşte şi scăparea sufletelor noastre.
le-ai cercetat. Pentru aceea, nu
ne trece cu vederea, rugămu-te,
pe noi, cei ce săvârşim
la sthoavh A
Glasul al 4-lea:
pomenirea ta. Podobie Ca pe un viteaz între
B ucură-te veselindu-te lumi­ mucenici... 58
nat, de trei ori fericite Iustin, că î ntâiul filosof al Stăpânului,
pe Cel pe care L-ai propovăduit, gură bine grăitoare, vestitorul
pe Dumnezeu, întru slavă îl vezi întrupării, trâmbiţa dumneze-
neîncetat în ceruri. S-au astupat irii, crainicul mântuirii, trimis al
spurcatele glasuri deşarte ale harului te cunoastem, preaînţe-
înţelepciunii nebuneşti prin lepte Iustin. Pentru aceasta,
sfârşitul tău mucenicesc. Pentru
9
astăzi săvârşind
9
sfântă
aceea cu acelaşi nume ai fost
9
pomenirea ta, te rugăm
îndreptat prin vărsarea sângelui mijloceşte către Domnul pentru
tău şi te rogi neîncetat pentru cei noi.
ce te laudă. Stih: reptul ca finicul va înflori si ca
Slavă..., glasul al 5-lea: cedrul, cel din Liban, se va înmulţi
C el ce a ales calea vieţii, taina (Psalm 91,12).
Crucii, astăzi s-a făcut A i risipit întunecata negură a
moştenitor împărăţiei lipsirii de Dumnezeu şi pe
Cerurilor, cununa muceniciei Hristos L-ai propovăduit Domn
luând. Că pe Care L-a al tuturor; nebuneasca
ZIUA INTAI 7
închinare la idoli ai lepădat-o, Si acum..., a Praznicului sau a
ucenice al adevărului, Născătoarei
preaînţelepte Iustin si i-ai înnoit N ăscătoare de Dumnezeu, tu
pe cei mai-nainte împovăraţi in eşti viţa cea adevărată care ai
9 9

cumpăna păcatului înfricoşător, odrăslit Rodul vieţii; ţie ne


vestitorule al lui Hristos. rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu
Stih : Cinstită este înaintea Domnului Apostolii şi cu toţi Sfinţii, să se
moartea cuviosului Lui (Psalm 115, miluiască sufletele noastre.
6).
înţelepciunea lui Dumnezeu ai Acum slobozeşte Sfinte
iubit-o ca pe cea dreaptă şi Dumnezeule..., Tatăl nostru...,
înţelept aflat-ai neguţătoria,
La binecuvântarea pâinilor cântăm
dreptule, care te-a dus la
troparul sfântului mucenic de două
mântuire si în slava veşnică,
9 ţ s
ori, apoi Născătoare de Dumnezeu,
dăruindu-i Bisericii ucenicia pe Fecioară, bucură-te..., o dată.
viaţă la picioarele lui Hristos; de troparul
unde întâi tu potolituţi-ai setea şi Glasul al 4-lea:
multora te-ai arătat apoi
fântână care izvorăşte viată. înţelepciunea omenească
Slavă..., glasul al 6-lea: având-o, pe Cea cerească ai
Ţ Ţ primit-o, slăvite; şi
M ărgăritarul de mult preţ împotrivindu-te păgânilor, ca
aflându-l, iubitorule de un viteaz, şi Cuvântul Tatălui
Dumnezeu, Iustin, ai vândut mărturisindu-L prin sânge,
toată pierzătoarea înţelepciune cetelor muceniceşti te-ai
şi spre desfătarea de taină, în alăturat, Iustine; cu care roagă-
urma Domnului, cu însetare ai L pururi pe Hristos să-i
alergat; şi prin unire mântuiască pe cei ce te laudă.
luminându-te, a doua lumină te-
ai arătat, călăuzitoare spre
mântuire. Pentru aceasta,
lăudându-te cu doxologie, de
Hristos iubitorule şi încununate
9

Mucenice, mijloceşte, rugămu-


te, ca şi noi, pe Cel dorit
dobândindu-L, pe Cuvântul să-
L slăvim.
8 LUNA IUNIE

la utrenie toţi, şi mijloceşti cu putere mereu


pentru robii tăi.
După a doua catismă, sedealna a
La Dumnezeu este Domnul..., se doua,
cântă troparul Praznicului (de două ori), Glasul al 3-lea:
Slavă..., al Sfântului, Şi acum..., al Podobie: Pentru mărturisirea...,
Praznicului.
Dacă suntem în postul Sfinţilor
Apostoli, se cântă troparul Sfântului (de Dumnezeiască trâmbiţă te-a 9

două ori), Slavă..., Şi acum..., al câştigat Biserica, dumnezeiasca


Născătoarei de Dumnezeu-al Învierii pe dogmă a înomenirii Mântuito­
glasul troparului Sfântului. rului pe toţi învăţându-i, iar cu
După prima catismă, vărsarea cinstitului tău sânge,
Sedealna întâi, te-a rânduit în neamul celor
glasul 1: întâi născuţi. Pentru aceasta toţi
9 9

Podobie: Mormântul Tău, cinstind pomenirea ta, strigăm


Mântuitorule... către tine: nu uita, Iustine, pe
robii tăi.
Slavă... Şi a c u m ., a Praznicului
iar de va fi post, a Născătoarei de
ui Hristos urmându-I, Dumnezeu, asemenea:
Iustin întru tot fericite,
har îmbelşugat de la El Minune prea mare Maică
adunat-ai şi te-ai arătat Fecioară cum ai ţinut în braţele
9 9

fântână de Dumnezeu săpată, tale pe Cel ce ţine toate cu palma


dătătoare de apele credinţei, şi cum ai hrănit cu lapte pe
prin cuvintele tale de Dumnezeu Dătătorul de hrană şi Ziditorul
iubitoare adăpând toate făpturii, Preacurată Fecioară,
vlăstarele cinstitei Biserici; roagă-L neîncetat pe Acesta să
pentru aceasta te slăvim. ne dăruiască mare milă.
Slavă... Şi acum..., a Praznicului
iar de va fi post, a Născătoarei de Polieleu: Robii Domnului...
Dumnezeu, asemenea:
Ţ Ţ

M arie, ceea ce ai născut pe Mă r m x r m


Stăpânul, ridică-ne pe noi din Glasul 1:
cumplita cădere în prăpastia
Stih 1: Dumnezeu este scăparea
grijilor şi a nevoilor, şi a
noastră si puterea, ajutor întru
deznădăjduirilor, că greşiţilor le necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
eşti liman de scăpare şi ajuţi pe foarte (Psalm 45,1).
ZIUA INTAI 9
M ărimu-te pe tine, Mucenice Dumnezeu iubitoare, pe Iustin
Iustine, de înţelepciune Mucenicul, pe cel ce pentru
iubitorule si cinstim sfântă iubirea lui Hristos,
9

pomenirea ta mărturisitorule al înţelepciunea Crucii a ales, ca să


credinţei. dobândească comorile harului.
9
Slavă... Şi acum..., a Praznicului
Stih 2: ÎJărsat-au sângele lor ca apa, iar de va fi post, a Născătoarei de
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78, Dumnezeu, asemenea:
3). Ţ Ţ

Stih 3: Că pentru Tine suntem ucişi


M oise te-a văzut, Fecioară, rug
toată ziua (Psalm 43, 24). purtător de foc care ai purtat
Focul ce luminează sufletele
Stih 4: Socotiţi am fost ca nişte oi de noastre şi nu te-ai ars, Preacurată,
junghiere (Psalm 43, 24). ci mai vârtos te-ai umplut de roua
V eniţi, toţi credincioşii, în harului.
cântări să lăudăm pe Iustin
înţeleptul zicând: pe întărirea Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Bisericii. Din tinereţile mele...
y

i Stih 5: Trecut-am prin foc şi prin apă,


dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Psalm Prochimen, glasul al 4-lea:
2 ^ 5 65,11).
Stih 6: Frin sfinţii care sunt pe Dreptul ca finicul va înflori si
pământul Lui, minunate a făcut ca cedrul, cel din Liban, se va
Domnul toate voile Sale (Psalm 15, 3).
înmulţi (Ps. 91,12).
Slavă..., glasul 1:
Stih: ăsădiţifiind în casa Domnului,
Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte,
în curţile Dumnezeului nostru vor
Cuvinte si Duhule Sfinte, zicând:
înflori (Ps.91,13).
Slavă Ţie, Dumnezeule.
Şi acum..., acelaşi glas:
Toată suflarea...
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Şi prin tine cu noi. Evanghelia de la Luca (21: 12­
Aliluia, aliluia, aliluia, 19): Zis-a Domnul către ucenicii Săi:
Dumnezeule (de trei ori)! Păziţi-vă de oameni... (caută marţi în
Săptămâna a 29-a după Rusalii).
După Polieleu, Sedealna.
glasul al 4-lea: Psalmul 50.
Podobia: Arătatu-Te-ai astăzi...,
S lăvim astăzi în cântări de
Slavă..., glasul al 2-lea
LUNA IUNIE

P entru rugăciunile CANOANELE


Filosofului Tău, Milostive,
Canonul Praznicului, cu irmosul pe 8
curăţeşte mulţimea păcatelor şi canonul sfântului, pe 4.
noastre. Iar dacă va f i post canonul
Şi acum..., acelaşi glas: Născătoarei de Dumnezeu de la
P entru rugăciunile Paraclis, pe 8 şi canonul sfântului cu
irmosul pe 6.
Născătoarei de Dumnezeu,
Milostive, curăţeşte mulţimea
7 9 9 9 CANONUL Sfinţilor9

păcatelor noastre. Cântarea I,


glasul al 2-lea:
Ţ Ţ

Stih: . iluieşte-ne, Dumnezeule, după Irmosul:


mare mila Ta si după mulţimea Veniţi popoarelor să cântăm
îndurărilor Tale curăţeştefărădelegile «cântare lui Hristos Dumnezeu,
noastre (Ps. 50,1-2). «Celui ce a despărţit marea şi a
Şi idiomela,
«trecut pe poporul, pe care l-a
glasul al 6-lea: «izbăvit din robia egiptenilor, că
«S-a preaslăvit».
- '
P omenirea Filosofului şi 9
F iind împodobiţi cu lumini
Mucenicului Iustin cu bucurie muceniceşti, Mucenicilor, staţi
astăzi prăznuindu-o, iubitorii înaintea divanului celui curat al
dumnezeieştilor sale cuvinte, cu Stăpânului tuturor, dându-ne
dor să zicem: vino, slujitorule de nouă dezlegare păcatelor.
Hristos ascultător, şi te bucură, ine-credincioşii apărători ai
luând răsplătirile ostenelilor adevărului, nevoindu-se
tale: în locul cuvântului trecător înaintea divanului celui tiranic,
pe însuşi Cuvântul Tatălui, în cu un gând au surpat
locul înţelepciunii pieritoare, pe înşelăciunea lui Veliar, prin
însăşi înţelepciunea, pe puterea Duhului.
Dumnezeu şi Omul, şi în locul Slavă...
sângelui vărsat, cununa
nestricată a Mucenicilor. B ine-credincioşii, marii
Aşadar, bucură-te şi te roagă Mucenici, prin chinuri, prin
pentru sufletele noastre. bătăi şi prin supărări, au
câştigat împărăţia Iui Hristos, în
care vieţuiesc acum, purtând
cununi.
ZIUA INTAI 11
Şi acum..., a Născătoarei: îndrăznesc a privi puterile
C el ce eşti bogat în milă, cerurilor, pururea Fecioară.
Irmosul:
vrând să m ântuieşti zidirea / >

m âinilor Tale, Te-ai sălăşluit în Intăreşte-ne pe noi intru Tine,


pântecele Fecioarei celei «Doamne, Cel ce prin lemn ai
neispitite de bărbat şi o ai arătat «omorât păcatul, şi frica Ta o
pe dânsa apărătoarea noastră. «sădeşte în inimile noastre, ale
«celor ce Te lăudăm pe Tine».
Cântarea a 3-a:
A

Irmos: Intăreşte-nepe noi întru Dacă suntem în timpul


Tine... Praznicului, se pune aici Condacul
Sfântului.
Dacă suntem în perioada
A vând, Iustine, în inima ta pe
Octoihului, se pune:
Hristos întărire, vitejeşte ai stat
împotriva judecătorului celui S E D E A L N A Mucenicilor
fără de lege, care îţi poruncea să glasul al 5-lea:
faci cele fără de lege. Podobie: Pe Cuvântul cel împreună...
# ^ C eată luminată de Dumnezeu, sss
ostaşi de Dumnezeu aleşi, popor Iustin, Hariton, Peon şi
sfânt al Sfinţilor Mucenici, Evelpist, Harita şi Ierax, şi
adunându-vă acum, aţi biruit cu Valerian, luminătorii cei
trupul pe vrăjmaşii cei fără de luminoşi, care luminează
trup. marginile pământului cu
Slavă... luminile pătimirii lor, să fie
M ucenicii cei mari la suflet, lăudaţi de toţi cu glas mare,
dându-şi trupurile la chinuri, se pentru că se roagă Iui Hristos să
veseleau, văzând mai înainte ne mântuim noi.
desfătarea cea veşnică, slava şi
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.
strălucirea cea viitoare. Iar de va fi în post, a Născătoarei de
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, asemenea:
Dumnezeu:
Infricoşătoarea minune a
F ără de sămânţă ai zămislit în
9
zămislirii şi chipul cel de negrăit
pântece pe Dumnezeu, şi în chip al naşterii, întru tine s-a
de negrăit L-ai născut întrupat, cunoscut cu adevărat, o,
pe Acela la Care nici nu pururea Fecioară; îmi
inspaimanteaza mintea şi-mi
LUNA IUNIE

înfricoşează gândul, Născătoare Şi acum..., a Născătoarei de


de Dumnezeu, slava ta cea tinsă Dumnezeu:
tuturor, spre mântuirea R ugămu-te, Preacurată, ceea
sufletelor noastre. ce ai zămislit pe Dumnezeu fără
A Crucii, a Născătoarei de de sămânţă, să te rogi pururea
Dumnezeu, asemenea: pentru robii tăi.
C u Crucea Fiului tău, ceea ce
eşti de Dumnezeu cu daruri Cântarea a 5-a:
dăruită, toată rătăcirea Irmosul:
idolească s-a pierdut, şi puterea Dătătorule de lumină şi
demonilor s-a călcat. Pentru «Făcătorule al veacurilor,
aceasta, noi credincioşii, după «Doamne, întru lumina
datorie, totdeauna te lăudăm şi «poruncilor Tale povăţuieşte-ne
te binecuvântăm, şi Născătoare «pe noi, că afară de Tine pe alt
de Dumnezeu cu adevărat «Dumnezeu nu ştim».
mărturisindu-te, te mărim.
8 mplându-te de dumneze­
Cântarea a 4-a:
iescul Duh, ai înecat duhurile
m Irmosul:
viclenirii celei rele în pâraiele
A uzit-am, Doamne, auzul sângiurilor tale, Iustine, foarte
«rânduielii Tale şi Te-am tare pătimind, fericite
«preaslăvit pe Tine, Unule, Mucenice.
«Iubitorule de oameni».
C ea cu numele de dar s-a făcut
De pătimirile lui Iustin şi ale plină de har dumnezeiesc, şi
lui Hariton, şi ale Haritei, şi ale uitându-şi neputinţa femeiască,
lui Peon, s-au înspăimântat cu adevărat a pătimit după lege
cetele îngerilor. şi s-a învrednicit de slavă.
T rupurile, care erau Slavă...
zdruncinate cu chinurile, F iindu-ţi sufletul plin de har,
aduceau vitejilor dumnezeiasca prin mărturisiri, Sfinţite, ai stins
fericire. răutatea vrăjmaşului celui din
Slavă... vechime, pătimitorule Hariton,
S tăpânitorii întunericului s­ podoaba cea cinstită a
au înspăimântat de bărbăţia lui dumnezeieştilor purtători de
Evelpist şi a lui Ierax, a Muce­ chinuri.
nicilor celor nebiruiţi.
9

Bk_
ZIUA INTAI 13
Şi acum..., a Născătoarei de Irmosul:
Dumnezeu:
De adâncul greşelilor fiind
Ţie, celeia ce ai născut pe «înconjurat, chem adâncul
Hristos, Ziditorul a toată lumea, «milostivirii Tale cel neurmat:
strigăm: Bucură-te, Preacurată; «Din stricăciune, Dumnezeule,
bucură-te, ceea ce ne-ai răsărit «scoate-mă».
nouă lumina; bucură-te, ceea ce Dacă suntem în timpul Praznicului,
ai încăput pe Dumnezeu cel se pun aici Condacul şi Icosul
neîncăput. Praznicului.
Dacă suntem în perioada
Cântarea a 6-a: Octoihului, se pune:
Irmos: De adâncul greşelilor...
comdacsl
glasul al 2-lea:
P rimind chemare din cer,
asemenea dumnezeiescului
Pavel, şi alergând călătoria cea C u înţelepciunea dumnezeieş­
dreaptă, foarte bine ai săvârşit tilor tale cuvinte, Iustine, toată
nevoinţele muceniciei, de Biserica lui Dumnezeu înfrumu-
Dumnezeu înţelepţite. seţându-se, prin strălucirea
vieţii luminezi lumea. Iar pentru
T recut-aţi noianul neviforât al vărsarea
9
sângelui primind
chinurilor prin ocârmuire cunună, şi înaintea lui Hristos
dumnezeiască, şi aţi ajuns către stând împreună cu îngerii,
limanul cel lin al împărăţiei lui roagă-te neîncetat pentru noi
Hristos, Mucenicilor. toţi.
Slavă... alt cohdac
C a nişte stele nerătăcite lu­ glasul al 2-lea:
minând la întărirea cea cinstită
a Bisericii, luminaţi toată lumea P e adevăratul propovăduitor
cu strălucirile patimilor. al cinstirii de Dumnezeu şi alesul
Şi acum..., a Născătoarei de ritor al tainelor, pe Iustin,
Dumnezeu: iubitorul de înţelepciune, cu
Heispitită de bărbat ai născut, laude să-l cinstim; căci cu
Fecioară, şi în veac petreci, puterea înţelepciunii şi a harului
Fecioară, arătând semnele a vestit cuvântul credinţei,
Dumnezeirii celei adevărate ale tuturor mijlocind dumnezeiasca
Fiului şi Dumnezeului tău. iertare.
14 LUNA IUNIE

/y
sinaxar El îşi povesteşte convertirea ca pe o
In această lună, în ziua întâi, facem experienţă greu de înţeles: pe când se
pomenirea Sfântului Mucenic Iustin plimba pe malul mării, lângă el a
Martirul şi Filozoful. apărut un bătrân, care îl îndemna la
rugăciune şi dragoste de Dumnezeu,
Sfântul Mucenic Iustin, Filosoful, a ca mai apoi să ajungă la cunoştinţa
trăit în secolul al II-lea, în timpul profundă a tainelor Dumnezeirii.
persecuţiilor îndreptate împotriva Cuvintele bătrânului îi arătau că
creştinilor. Data naşterii şi cea a prin venirea lui Iisus se împlineau
adormirii sale nu se cunosc. Se crede făgăduinţele făcute de Dumnezeu
că s-a născut între anii 100 şi 114 d. profeţilor din neamul evreiesc, iar
Hr. şi că s-a săvârşit între anii 162­ credinţa în El era singura filosofie
/V

168. Cele mai multe informaţii adevărată. In urma acestei discuţii


despre viaţa lui provin din propriile mărturiseşte: „Iar mie mi s-a aprins
sale scrieri. S-a născut în Palestina, în deodată un foc în suflet si m-a cuprins
cetatea Flavia Neapolis (cunoscută o mare dragoste de profeţi, ca si de
sub numele Sichem în Vechiul bărbaţii aceia care au fost prietenii lui
Testament, iar în prezent ca Nablus). Hristos. Şi, gândindu-mă la cuvintele
Sfântul Iustin, samaritean de origine, lui, găseam că aceasta este singura
a crescut într-o familie bogată, filosofie sigură si aducătoare de folos.
păgână (tatăl său, Priscus, şi bunicul În felul acesta si pentru aceasta sunt
său, Baccheios, fiind de origine filosof’ (Dialog cu iudeul Trifon,
/V

greacă sau romană). însetat după VIII, 1, p.130). Plecând de la faptul


adevăr, după cunoaştere, Iustin nu că termenul de filosofie se traduce
era mulţumit cu starea aceasta. prin iubire de înţelepciune, filosoful
Simţea că se află pe un drum greşit, creştin este cel iubitor de Hristos.
nu găsea finalitatea efortului său Cu sufletul aprins de dragostea
moral şi de aceea a început să caute pentru profeţi şi pentru prietenii lui
răspunsuri legate de existenţa Hristos, în urma lecturii Sfintei
pământească şi de rostul omului. A Scripturi, totodată impresionat şi de
alergat la filosofii timpului, însă n-a statornicia în credinţă a mucenicilor
găsit împlinire pentru sufletul lui. A creştini, Iustin, s-a botezat şi a
făcut studii de filosofie în mai multe devenit creştin în preajma anului
şcoli, între care cele din Alexandria şi 130. Nu un simplu creştin, ci unul
Efes. A călătorit mult, stabilindu-se mărturisitor care a călătorit şi a scris
în cele din urmă la Roma. mult pentru apărarea religiei
Iniţial, studiile sale l-au făcut să adevărate creştine. A scris destoinic
/\ i • i • •
încline spre stoicism, apoi spre

şi cu multă simplitate învăţătura cea
doctrina pitagoreică şi spre adevărată şi sănătoasă - Cuvântul lui
platonism, înainte de a începe să fie Dumnezeu, sprijinind pe fraţii
interesat de creştinism - în perioada creştini atât prin faptă, cât şi prin
petrecută la Efes.

rn
ZIUA ÎNTÂI 15
cuvânt, fiind un mare apărător al pe filosoful Crescent într-o serie de
Creştinismului în faţa păgânilor. dezbateri la Roma, Iustin, a fost
Ca cel care a îndrăgit studiul condamnat la moartea prin
filosofiei, el înţelegea creştinismul decapitare, fiind chinuit mai înainte
drept credinţa care desăvârşeşte cu multe chinuri, împreună cu şase
filosofiile păgâne. dintre însoţitorii lui: Hariton,
După ce a devenit creştin, a plecat la fecioara Harita, Evelpist, Peon, Ierax
Efes, unde a avut loc dialogul cu şi Valerian.
iudeul Tryfon. Apoi a ajuns la Roma, Sfântul Iustin, Martirul şi Filosoful,
pe timpul cârmuirii împăratului a reuşit să creeze o punte solidă de
Antonin, unde a deschis prima şcoală legătură între credinţa creştină şi
filosofică în care se preda credinţa filosofia lumii, fiind cununa
creştină. Aici, în anul 155, a dat apologeţilor, adică a apărătorilor
împăratului Antonin o apologie în învăţăturii creştine din secolul al II-
scris împotriva rătăcirii idolilor, lea.
dezvinovăţitoare pentru credinţa în Pentru viaţa lui curată şi fără
Hristos, în care pe una, adică prihană, ajungând la fapta bună cea
credinţa creştinilor, o adeverea şi o desăvârşită, şi ajungând plin de toată
întărea, iar pe cealaltă, adică înţelepciunea, şi dumnezeiască şi
înşelăciunea idolească, o supunea cu omenească, a lăsat pentru toţi
dovediri din Scripturi. credincioşii scrieri pline de toată
Mai târziu, în anul 161, pe vremea înţelepciunea şi folosul duhovnicesc. 8 © *
împăratului Marcus Aurelius, el a Martir al lui Hristos şi Filosof
scris o a doua Apologie, adresată de neîntrecut al Creştinismului, Sfântul
această dată Senatului Roman, în Iustin este sărbătorit de Biserica
care vorbea despre frumuseţea Ortodoxă în fiecare an la data de 1
religiei creştine şi cerea stăruitor Iunie.
încetarea persecuţiilor. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne
Prin vorbele şi faptele Sfântului Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Iustin, care avea Har de la miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Dumnezeu, şi cu ajutorul celorlalţi Amin.
creştini ce aveau o viaţă îngerească,
superioritatea Creştinismului era Cântarea a 7-a:
imediat scoasă la lumină. Irmosul:
A purtat dicuţii cu toţi filosofii C hipul cel de aur în câmpul
păgâni ai timpului, care nu i-au putut
rezista şi care nu aveau dovezi «Deira fiind cinstit, cei trei tineri
temeinice pentru a-l contrazice pe «au defăimat porunca cea fără
Iustin. «de Dumnezeu, şi fiind aruncaţi
Astfel, în preajma anului 165, din «în mijlocul focului, răcorindu-
cauza răutăţii filosofilor păgâni «se, au cântat: Bine eşti
zdrobiţi în discursuri şi, mai ales,
pentru că îl înfruntase şi-l învinsese
ik_
16 LUNA IUNIE

«cuvântat, Dumnezeul Părinţi- sfintele


7 9
Ipostasuri S-a
«lor noştri». împreunat cu trupul omenesc.
U scând adâncimea înşelăciu-
•• /V 1 A • • 1 Cântarea a 8-a:
i •

nii cu râul sângiurilor, aţi Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a


izvorât, Mucenicilor, izvoare de pogorât...
minuni, cu care stingeţi
jăratecul patimilor celor rele, a P urtătorilor de chinuri ai
celor ce totdeauna strigă: Bine Domnului, cu tărie fiind
eşti cuvântat Dumnezeul lămuriţi ca într-un cuptor, cu
Părinţilor noştri. focul chinurilor, dumnezeieşte
Cu înţelepciunea lui aţi strălucit cu adevărat mai
9

Dumnezeu fiind împodobit mult decât aurul, strigând şi


înţeleptul Iustin, filozofia lăudând pe Hristos în veci.
o
elinilor prin dar o a dovedit ca împreună cu Iustin cel
nebunie, plecând pe aceia să se înţelept, să fie lăudaţi Harita,
închine Treimii, cu dreaptă Peon, Hariton şi marele Ierax,
credinţă strigând: Bine eşti împreună cu Valerian, cei ce
cuvântat, Dumnezeul Părinţilor prin pătimiri au nimicit
noştri. înşelăciunea, şi s-au împreunat
Slavă... cu cetele îngerilor.
Cu focul dumnezeieştii Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi
dragoste vitejeşte aţi ars, pe Sfântul Duh, Domnul.
înţelepţilor, materia răutăţii, şi S ârguindu-vă către viaţa cea
ca nişte luminători strălucind, veşnică, înţelepţilor, vitejeşte v-
aţi luminat inimile tuturor celor
9 aţi plecat cu toţii grumajii la
ce cu credinţă strigă: Bine eşti sabie, întru unirea sufletului,
cuvântat, Dumnezeul Părinţilor Mucenicilor, aducându-vă ca
noştri. nişte jertfe lui Dumnezeu.
Şi acum..., a Născătoarei de
Dumnezeu: Şi acum..., a Născătoarei de
P e tine te-a văzut mai înainte Dumnezeu:
Moise în muntele Sinai rug P urtând în pântece pe
arzând, Preacurată, care ai Hristos, Mirul cel deşertat
purtat fără de ardere strălucirea pentru noi, bine ai înmiresmat
cea de nesuferit a Fiinţei celei 9
lumea cu miresme insuflate de
negrăite, din Care unul din Dumnezeu. Pentru aceea,
ZIUA INTAI 17
strigăm ţie, Născătoare de sângiurile voastre, cu bucurie v-
Dumnezeu: Bucură-te, şi-L aţi suit la ceruri şi aţi luat din
preaînălţăm pe Hristos întru toţi mâna, cea purtătoare de viaţă,
vecii. cununile biruinţei, neîncetat
Irmosul: rugându-vă pentru noi,
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să înţelepţilor.
ne închinăm Domnului, cântându-I şi Şi acum..., a Născătoarei de
prea- înălţîndu-L pe Dânsul întru toţi Dumnezeu:
vecii.
F iul, Cel mai înainte de toţi
P e Dumnezeu, Cel ce S-a 7 9

vecii, Cel fără de început cu


«pogorât în cuptorul cel cu foc la
Tatăl, întrupându-Se din
«tinerii evrei şi văpaia in rouă o
preacurate sângiurile tale, ca
«a prefăcut, ca pe Domnul
soarele S-a arătat nouă, Maică
«lăudaţi-L, lucrurile, şi-L
Preacurată nenuntită, şi gonind
«preainălţaţi întru toţi vecii».
întunericul, a luminat toată
Cântarea a 9-a: lumea.
Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...
Irmosul:
'Ş r J J C
v b uminându-vă cu slava P e Dumnezeu Cuvântul cel
dumnezeiască, aţi topit gerul «din Dumnezeu, Care cu
înşelăciunii, vitejilor pătimitori, «negrăită înţelepciune a venit să
şi făcându-vă părtaşi Patimilor «înnoiască pe Adam cel căzut
celor sfinte ale Celui ce a luat «rău, prin mâncare, întru
trup pentru noi, împreună cu «stricăciune, din Sfânta
Dânsul vă veseliţi în ceruri, în «Fecioară în chip de negrăit
9 7

veci. «întrupându-Se pentru noi


«credincioşii, cu un gând în
C u adevărat s-au mirat îngerii
«laude îl slăvim».
de înţelepciunea lui Iustin, de
bărbăţia Haritei, de îndrăzneala
lui Hariton, de luptele cele bXMHÂHM
vitejeşti ale lui Peon şi ale lui Mucenicilor, glasul al 2-lea:
Ierax, şi de răbdarea cea multă Podobie: Ucenicii văzându-Te...
a lui Valerian, faţă de chinuri.
7 9
C etele cereşti şi mulţimile
Slavă...
oamenilor s-au înspăimântat de
C a pe un car dumnezeiesc nevoinţele lui Iustin, Hariton,
suindu-vă strălucit peste Evelpist, şi ale fecioarei Harita,
18 LUNA IUNIE

ale lui Ierax, Valerian şi Peon, pe Hristos, raza Tatălui, pe Care


cu care împreună, în cântări, pe aflându-L prea înţelept negoţ,
ei îi lăudăm. nesocotit-a lumeasca zbatere,
Slavă..., vas cu adevărat al virtuţilor si al
•> •>

P e Mucenicul Iustin, numit cu vederii dumnezeieşti celei de


numele dreptăţii apărătorul şi gând, nouă arătându-se, si al
mărturisitorul dreptei credinţe, virtuţilor.
•>

care cununa dreptăţii a primit şi P uţul surpat al dogmelor


întru credinţă s-a săvârşit, să îl filosofeşti părăsind, şi-nsetând,
rugăm fierbinte nerătăciţi să ne înţeleptule, ca un cerb ai alergat
păzească. înspre apele harului; şi de la
chipuri la Cel închipuit cu
Şi acum..., a Praznicului. chibzuinţă mintea mutându-ţi-
•> •>

Iar de va fi în post, a Născătoarei de o, filosof cu adevărat ai fost,


Dumnezeu, asemenea: Mucenicule, cele de acum
C eea ce ai purtat Lumina cea înţelept schimbându-le cu cele
neapusă, pururea Fecioară, cevor fl.
Care luminează pe cei ce stau C uvântul veşnic al Tatălui
întru întunericul necunoştinţei, adulmecat din făpturi cu
luminează-ne şi pe noi păcătoşii, smerenia duhului pe de-a-
cu lumina Fiului tău. ntregul te-a schimbat, de cuvânt
iubitorule, şi cu cârligul Crucii
la lasde prinzându-te, pescar de oameni
lumii te-a arătat; Căruia din
Se pun stihirile pe 6: 3 ale belşug cu mreaja cuvântului I-ai
Praznicului şi 3 ale Sfântului. şi adus peştii cuvântători, o,
Iar de va fi în post, numai ale filosofule.
Sfântului pe 4, cântându-se prima
stihiră de două ori. Lumina harului Duhului ai
Stihirile Mucenicului, strălucit tuturor şi cuvântul cu
glasul al 8-lea: sângele, Iustine, ţi-ai întărit,
Podobie: O, preaslăvită minune...
Mucenice al Domnului,
vremelnicia Legii evreilor şi
rătăcirea idolilor vădind; ci
A stăzi pe fiii harului
răsplata luându-ţi-o şi cununa
dumnezeiescul Iustin luminat
veşnică de la Hristos, nu înceta,
ne-a adunat cu toţii să lăudăm
slăvitule, a mijloci pentru noi.
Slavă..., primindu-le, roagă-te să ne
Glasul al 8-lea. mântuim noi toţi. 9
*■>

înţelepciunea lui Dumnezeu


ipostatică, Hristos iubitorul de Doxologia mare, troparele,
oameni, aflându-te vas de bună ecteniile si otpustul.
trebuinţă, în tine S-a sălăşluit,
fericite Iustin; şi cu
înţelegătoarele luminări, în
toate zilele, desăvârşit
luminându-te, oglindă curată a
harului Său lumii te-a arătat; că
acum Cuvântul, nu doar ca
sămânţă lucrează, ci tuturor
deplin Se dă nemijlocit prin
iubirea de Dumnezeu; astfel, la litxrghie
Fericirile din canonul Praznicului,
dar, desfătându-te cu fericitele cântarea de rând, pe 4, şi din canonul
vederi dumnezeieşti, sporit-ai Sfântului, cântarea a 6-a, pe 4.
darul, înmulţit-ai talantul şi ai ntru împărăţia Ta când vei veni,
dobândit cununa mărturisirii; pomeneşte-ne pe noi, Doamne, când
pentru aceasta, Sfinte Mucenice, vei veni întru împărăţia Ta.
ca unul ce stai înaintea lui Pe 12
Dumnezeu, roagă-te pentru fericiţi cei săraci cu duhul,7 că a
y

sufletele noastre. acelora este împărăţia cerurilor.


Şi acum..., a Praznicului, iar, de va ericiţi cei ce plâng, ca aceia se vor
fi în post, a Născătoarei de mângâia.
Dumnezeu. Pe 10
ericiţi cei blânzi, că aceia vor
F ecioară nenuntită, care pe moşteni pământul.
Dumnezeu în chip de negrăit L­ ericiţi cei flămânzi şi însetaţi de
dreptate, că aceia se vor sătura.
ai zămislit cu trup, Maica
Pe 8
Dumnezeului Celui Preaînalt,
ericiţi cei milostivi,7 că aceia se vor
rugăciunile robilor tăi primeşte- milui.
y

le, ceea ce eşti cu totul fără


prihană. Ceea ce tuturor f l • • . • • , • • • V •

dăruieşti curăţire de greşeli, ericiţi cei curaţi cu inima,7 că aceia


y y

acum rugăciunile noastre vor vedea pe Dumnezeu.


LUNA IUNIE

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia Dumnezeirii cele adevărate ale


fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fiului şi Dumnezeului tău.

Fericiţi cei prigoniţi pentru troparul


dreptate, că a acelora este împărăţia Glasul al 4-lea:
cerurilor. Intelepciunea omenească
având-o, pe Cea cerească ai
ericiţi veţi f i când, din pricina primit-o, slăvite; şi
Mea, vă vor ocărî si vă vor prigoni şi, împotrivindu-te păgânilor, ca
minţind, vor zice tot cuvântul rău un viteaz, şi Cuvântul Tatălui
împotriva voastră. mărturisindu-L prin sânge,
P rimind chemare din cer, cetelor muceniceşti te-ai
asemenea dumnezeiescului alăturat, Iustine; cu care roagă-
Pavel, şi alergând călătoria cea L pururi pe Hristos să-i
dreaptă, foarte bine ai săvârşit mântuiască pe cei ce te laudă.
nevointele muceniciei, de
Dumnezeu înteleptite. cohdacul
ucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata glasul al 2-lea:
voastră multă este în ceruri.
T recut-ati noianul neviforât al
9
C u întelepciunea dumnezeieş­
chinurilor prin ocârmuire tilor tale cuvinte, Iustine, toată
dumnezeiască, şi ati ajuns către Biserica lui Dumnezeu înfrumu-
limanul cel lin al împărătiei lui setându-se, prin strălucirea
Hristos, Mucenicilor. vietii luminezi lumea. Iar pentru
vărsarea sângelui primind
Slavă... cunună, şi înaintea lui Hristos
stând împreună cu îngerii,
C a nişte stele nerătăcite lu­
roagă-te neîncetat pentru noi
minând la întărirea cea cinstită
toti.
a Bisericii, luminati toată lumea
cu strălucirile patimilor.
alt cohdac
glasul al 2-lea:

Şi acum..., a Născătoarei de
Dumnezeu: P e adevăratul propovăduitor
al cinstirii de Dumnezeu şi alesul
Heispitită de bărbat ai născut,
ritor al tainelor, pe Iustin,
Fecioară, şi în veac petreci, iubitorul de înţelepciune, cu
Fecioară, arătând semnele
ZIUA INTAI 21
laude să-l cinstim; căci cu
puterea înţelepciunii şi a harului
a vestit cuvântul credinţei,
tuturor mijlocind dumnezeiasca
iertare.

Apostoli
Din Epistola către Romani (8, 28-39):
„Fraţilor, ştim că Dumnezeu toate le
lucrează spre binele celor ce îl iubesc
pe El...” (caută la ziua de 2
septembrie).

evanghelia
De la Matei (10: 16-22): Zis-a
Domnul ucenicilor Săi: Iată, Eu vă
trimit pe voi ca pe nişte oi... (caută la
26 octombrie, Evanghelia de la
Utrenie).

CHINONICUL:
P aharul mântuirii voi lua si 9

numele Domnului voi chema.

S-ar putea să vă placă și