Sunteți pe pagina 1din 20

SLUJBA

SFINTEI CUVIOASE
AGAFIA
La VECERNIA MARE Sfânt. Pentru aceasta, de
Dumnezeu înțelepțită Maică
Dacă suntem în perioada Agafia, roagă-te să se
Penticostarului, se cântă 3 stihiri ale mântuiască sufletele noastre.
praznicului și 5 ale Cuvioasei, iar Supunându-te poruncii Maicii
dacă nu suntem în perioada
Domnului, te-ai arătat
Penticostarului, atunci se cântă
stihirile Cuvioasei pe 8, fiecare desăvârșită ascultătoare la
stihiră de 2 ori. chemarea ei și înfruntând cu
După obișnuitul început, cântăm: credință greutățile trupului, te-
Fericit bărbatul... ai învrednicit de darul facerii de
La Doamne, strigat-am..., se pun minuni. Pentru aceasta, toți
stihirile pe 8, adunați fiind, strigăm ție fericită
glasul al 2-lea:
maică: nu înceta a cere să se
Podobie: Când de pe lemn...,
mântuiască sufletele noastre.
Deși pruncă fiind, ai lepădat
iubirea părintească pentru
u credință și cu dragoste
dragostea lui Hristos, și căutând
din pruncie ai urmat lui
a-I urma Lui, aleasă de
Hristos, Celui ce S-a
Dumnezeu ai fost pentru a sluji
răstignit pentru noi, iar
celor suferinzi și în nevoi.
prin răbdarea îndelun-
Pentru aceasta, cuvioasă maică,
gatelor suferințe, te-ai făcut
cu credință îți strigăm: nu înceta
locaș desăvârșit al Duhului
4 LUNA IUNIE

a cere să se mântuiască sufletele PAREMIILE:


noastre. Din Înțelepciunea lui Solomon,
Credincioasă fiind chemării citire:
(5: 15-24, 6: 1-3)
tale, maică Agafia, nu te-ai uitat
la neputința trupului, ci cu Drepții în veac vor fi vii și de la
Domnul este plata lor, și purtarea de
râvnă ai împlinit ascultarea ta
grijă pentru dânșii este de la Cel
până la sfârșitul vieții tale și, Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
astfel, în sfințenie sfârșindu-ți împărăția podoabei și stema
calea, te-ai învrednicit de frumuseții din mâna Domnului; căci
Împărăția cerurilor împreună cu dreapta Sa îi va acoperi și cu
cu fecioarele cele înțelepte. brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna
Slavă..., Lui drept armă și va întrarma
făptura spre izbânda asupra
Sălășluindu-te în locașurile vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în
cele cerești și primind răsplata platoșa dreptății și-Și va pune drept
pentru ostenelile tale, de la coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
Dătătorul a tot binele, cuvioasă drept pavăză bine întărită sfințenia,
va ascuți mânia cumplită drept sabie
maică, te-ai învrednicit bucuriei
și împreună cu Dânsul lumea va da
celei nespuse, văzând fața lui război împotriva celor fără de minte.
Hristos Dumnezeu, unde Porni-se-vor bine-ochite săgețile
pururea Îl slăvești împreună cu fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-
cetele îngerilor. încordat al norilor, la țintă vor lovi.
Și acum..., a Praznicului sau a Și din mânia lui, ca o praștie, va
Născătoarei: azvârli noian de grindină. Întărâta-
se-va asupra lor apa mării și râurile
Trecut-a umbra Legii când îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva
Darul a venit; că precum rugul lor Duhul puterii dumnezeiești și ca
cel aprins nu se mistuia, așa și un vifor îi va vântura pe ei, și
tu, Fecioară, ai născut și fecioară fărădelegea va pustii tot pământul și
ai rămas. În locul stâlpului de răutatea va răsturna scaunele celor
foc, a răsărit Soarele dreptății; puternici. Auziți, dar, împărați, și
înțelegeți; luați învățătură,
în locul lui Moise, Hristos, judecători ai marginilor pământului.
mântuirea sufletelor noastre. Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
VOHOD mulțimii neamurilor, că de la
Lumină lină… Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
Prochimenul zilei puterea de la Cel Preaînalt.
ZIUA A NOUA 5
Din Înțelepciunea lui Solomon, schimbe răutatea mintea lui sau
citire: viclenia să înșele sufletul lui. Că
(3: 1-9) râvna răutății întunecă cele bune și
Sufletele drepților sunt în mâna neînfrânarea poftei schimbă gândul
lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
chinul. Părutu-s-a în ochii celor în scurt timp, dreptul a plinit ani
nepricepuți că au murit și ieșirea lor îndelungați; că plăcut era Domnului
din această lume s-a socotit pedepsire sufletul lui. Pentru aceasta
și plecarea lor de la noi, sfărâmare, Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din
iar ei sunt în pace. Că de ar fi mijlocul răutății. Iar popoarele au
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea văzut și nu au cunoscut, nici nu au
lor este plină de nemurire. Și puțin pus în gând una ca aceasta. Că har și
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri milă este întru cuvioșii Lui și
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit cercetare întru aleșii Lui.
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și La LITIE
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a Glasul al 2-lea
primit. Și în vremea cercetării lor vor
străluci și ca scânteile pe paie vor Prăznuind cinstita pomenire
fugi. Judeca-vor neamuri și vor a cuvioasei Agafia, cu credință
stăpâni popoare și va împărăți peste să o lăudăm pe ea, ca una ce s-a
dânșii Domnul în veci. Cei ce făcut biserică vie a lui Hristos
nădăjduiesc spre El vor înțelege Dumnezeu.
adevărul și credincioșii vor petrece în
dragoste cu Dânsul. Că har și milă Petrecerii
celor fără de
trupuri, te-ai arătat următoare
este întru cuvioșii Lui și cercetare
întru aleșii Lui. prin răbdarea suferințelor, prin
înfrânare și prin cântărea cea
Din Înțelepciunea lui Solomon, necontenită a psalmilor, fericită
citire:
maică, ceea ce ești vrednică de
(4: 7-15)
laudă.
Dreptul, de va ajunge să se Slavă...,
sfârșească, întru odihnă va fi. Că
bătrânețile sunt cinstite, nu cele de Căutând totdeauna spre cele
mulți ani, nici cele ce se măsoară cu de sus, ai călătorit pe calea cea
numărul anilor, ci căruntețile sunt îngustă din pruncia ta, cuvioasă
înțelepciunea oamenilor, iar vârsta maică. Pentru care și făcându-te
bătrâneților, viața nespurcată.
Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
locaș Duhului, în cântări
iubit și fiindcă viețuia între păcătoși, lăudându-te, te fericim.
a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
6 LUNA IUNIE

Și acum., a Praznicului sau a credincioși vor petrece cu El întru


Născătoarei: iubire (Înțe. Solomon 3, 9).
Lauda robilor tăi, ești Răsărit-ai în pământul
Născătoare de Dumnezeu, Moldovei, de Dumenzeu
îndrăzneala și puterea, și slava, înțelepțită, maică Agafia, și,
și adevărata desăvârșire a nevoindu-te în locașul Adormirii
nădejdii noastre. Maicii Domnului din Cușelăuca,
te-ai arătat preaslăvită
LA STIHOAVNĂ făcătoare de minuni, celor ce cu
Stihirile, glasul 1: credință vin și se roagă ție.
Podobie: Ceea ce ești... Slavă...,
Ca o grabnică ajutătoare te-ai Astăzi luminat prăznuiește
arătat tuturor, fericită maică, locașul Maicii Domnului și cu
săvârșind minuni mărețe, căci a bucurie se veselește, căci are în
binevoit Cel Preaînalt a te sine cinstitele moaște ale fericitei
preamări prin darurile Sale, iar Agafia, care izvorăsc mulțime de
noi, adunați fiind, într-un glas minuni celor ce vin și cer cu
slăvim pe Cel ce te-a preamărit credință, iar noi, adunați fiind,
pe tine. în cântări duhovnicești,
Stih: Scumpă este înaintea Domnului lăudând-o, o fericim.
moartea cuvioșilor Lui (Ps. 115, 6). Și acum..., a Praznicului sau a
Născătoarei:
Dăruindu-te întru totul lui
Dumnezeu, ai fost împodobită Iată s-a împlinit proorocia lui
cu Harul Duhului Sfânt, Isaia: că, fecioară fiind, ai
săvârșind minuni necontenite, născut, iar după naștere, ca și
cuvioasă maică, și acum pe cei ce mai înainte de naștere ai rămas;
aleargă la ajutorul tău, de boli și că Dumnezeu era Cel ce S-a
neputințe îi slobozești, ca născut, pentru aceasta și firile
izbăviți fiind să slăvească pe le-a înnoit. Ci, o, Maica lui
Dătătorul a tot binele, pe Dumnezeu, rugăciunile robilor
Hristos, Mântuitorul sufletelor tăi, ce se aduc ție în biserica ta,
noastre. nu le trece cu vederea, ci, ca
aceea care ai purtat în brațele
Stih: Cei ce nădăjduiesc în El vor
cunoaște adevărul, ca unii care și-au
tale pe Cel milostiv, spre robii
pus nădejdea în Domnul, cei tăi milostivește-te și-L roagă să
mântuiască sufletele noastre.
ZIUA A NOUA 7
Acum slobozește..., Sfinte LA UTRENIE
Dumnezeule..., Tatăl nostru...,
La Dumnezeu este Domnul..., se
La binecuvântarea pâinilor cântăm
cântă troparul Praznicului (de două ori),
troparul Sfintei de două ori, apoi
Slavă..., al Sfintei, Și acum..., al
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
Praznicului.
bucură-te..., o dată.
Dacă suntem în postul Sfinților
Apostoli, se cântă troparul Sfintei (de
TROPARUL două ori), Slavă..., Și acum..., al
Glasul al 8-lea: Născătoarei de Dumnezeu-al Învierii pe
glasul troparului Sfintei.
În răbdarea crucii tale ai După prima catismă,
dobândit mântuirea, iar în Sedealna întâi,
cântarea necontenită a glasul al 8-lea:
psalmilor, te-ai învrednicit de Podobie: Pe Înțelepciunea și
rugăciunea curată, Fericită Cuvântul...
Maică Agafia. Întru care și
darul facerii de minuni și darul
întrajutorării ai primit de la runcă fiind, ai părăsit
Hristos Dumnezeu, pe Care casa părinților tăi
roagă-L să lumineze și să pentru a te închina
mântuiască sufletele noastre. sfinților ce s-au nevoit
Dacă nu se face binecuvântarea în Lavra Peșterilor din
pâinilor, se pune troparul Sfintei (o cetatea Kievului, și neajungând
dată), Slavă..., Și acum..., a a-ți săvârși dorința pentru
Praznicului, sau al Născătoarei de încercările cele întâmplate,
Dumnezeu – al Învierii. ocrotită ai fost de Cel Preaînalt,
pentru care și schimbându-ți
viața, te-ai arătat cu adevărat
slujitoare a voii celei
dumnezeiești, fericită maică
Agafia.
Slavă..., Și acum..., a Praznicului
sau a Născătoarei:
Născătoare de Dumnezeu,
care ești ușa cea cerească,
izbăvește din nevoi și primejdii
pe cei ce aleargă cu credință la
8 LUNA IUNIE

tine, ca să mărim preasfântă Cu aceste stihuri:


nașterea ta, spre mântuirea Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post
sufletelor noastre. și trupul meu s-a istovit din lipsa
După a doua catismă, sedealna a untuluidelemn (Ps. 108, 23).
doua, Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,
Glasul al 6-lea:
eu am păzit căi aspre (Ps. 16, 4).
Podobie: Toată nădejdea...
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
Aflându-te în fântâna cea întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-
părăsită timp de trei ani, deși ai încins cu veselie (Ps. 29, 11).
neputincioasă fiind, ocrotită ai Stih 5: Să știți că minunat a făcut
fost de un sfânt înger, din Domnul pe cel cuvios al Său (Ps. 4, 3).
poruncă dumnezeiască, și hrană Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși
cerească primind, te-ai întărit în ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei
harul cel dumnezeiesc, cuvioasă Lui (Ps. 29, 4).
maică. Slavă..., glasul 1:
Slavă..., Și acum..., a Praznicului Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
sau a Născătoarei: Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
Preacurată Fecioară, te-ai Slavă Ție, Dumnezeule.
Și acum..., același glas:
arătat mai sfântă decât
Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Heruvimii și Serafimii, născând
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
pe Făcătorul zidirii, pe Care Și prin tine cu noi.
neîncetat roagă-L să miluiască Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
pe robii tăi, cei ce te măresc pe Dumnezeule (de trei ori)!
tine.
Polieleu: Robii Domnului... După Polieleu, Sedealna.
glasul al 4-lea:
Podobia: Dat-ai semn...
Mărimurile
Glasul 1: Prin voia cea dumnezeiască,
ai fost găsită de păstorul
Stih 1: Așteptând am așteptat pe
Domnul și El a căutat spre mine și a Dimitrie, și adusă în casa
auzit rugăciunea mea (Ps. 39, 1-2). părintească, cunoscut-au toți
bogăția harului ce era asupra ta,
Mărimu-te pe tine, sfântă prin vindecarea și tămăduirea
cuvioasă maică, Agafia, și celor neputincioși, cu
cinstim sfântă pomenirea ta, că rugăciunile tale, fericită maică
tu te rogi pentru noi lui Hristos Agafia.
Dumnezeului nostru.
ZIUA A NOUA 9

Slavă..., Și acum..., a Praznicului Milostive, curățește mulțimea


sau a Născătoarei: păcatelor noastre.
Preacurată Fecioară, ceea ce
ești primitoarea Luminii, Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
luminează sufletul meu cel mare mila Ta și după mulțimea
întunecat de patimi, ca pururea îndurărilor Tale curățește fărădelegile
noastre (Ps. 50, 1-2).
cu credință și cu dragoste să te
măresc pe tine. Și idiomela,
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: glasul al 6-lea:
Din tinerețile mele...
Ca o grabnică ajutătoare te-ai
Prochimen, glasul al 4-lea: arătat tuturor, fericită maică
Agafia, săvârșind minuni
Scumpă este înaintea Domnului mărețe, căci a binevoit Cel
moartea cuvioșilor Lui (Ps. 115, Preaînalt a te preamări prin
6). darurile Sale, pe care noi,
Stih: Ce vom răsplăti Domnului adunați fiind, într-un glas
pentru toate câte ne-a dat nouă (Ps. slăvim pe Cel ce te-a preamărit
115, 3)? pe tine.
Toată suflarea... CANOANELE
Evanghelia de la Matei Canonul Praznicului, cu irmosul pe 8
(25, 1-13) și canonul sfintei pe 4.
(Caută la Evanghelia de sâmbătă din Iar dacă va fi post, canonul
săptămâna a șaptesprezecea după Născătoarei de Dumnezeu de la
Pogorârea Sfântului Duh.) Paraclis pe 8 și canonul Sfintei cu
irmosul pe 6.
Psalmul 50.
Canonul Cuvioasei
Slavă..., glasul al 2-lea: Cântarea I,
Pentru rugăciunile cuvioasei
glasul al 6-lea:
Irmosul:
maicii noastre Agafia, Milostive,
curățește mulțimea greșelilor Ca pe uscat umblând Israel cu
noastre. «urme prin adânc, pe
Și acum..., același glas: «prigonitorul Faraon văzându-
«l înecat, a strigat: Lui
Pentru rugăciunile «Dumnezeu cântare de biruință
Născătoarei de Dumnezeu, «să-I cântăm».
10 LUNA IUNIE

Adunându-ne astăzi toți, arătând prin aceasta râvna


împreună duhovnicește să inimii tale, de a urma pe cei ce
fericim pe cuvioasa Agafia, prin au dobândit mântuirea.
care harul dumnezeiesc revarsă Iubind pe Hristos cu
mulțime de minuni, și să slăvim desăvârșire, nu te-ai împuținat
pomenirea ei. pentru căderea în fântâna cea
Din pruncie ai fost crescută în părăsită, ci încredințându-te
dragoste pentru Hristos, de Celui Preaînalt, te-a făcut vas
către evlavioșii tăi părinți, ales al harului Său.
Căruia I-ai slujit cu râvnă toată Slavă...,
viața, fericită maică. Trei ani aflându-te în fântâna
Slavă..., cea părăsită, deși neputincioasă
Deși pruncă fiind, cu râvnă fiind, ai fost ocrotită de harul
înflăcărată, ai căutat cele de sus dumnezeiesc prin îngerul care
și adevărate, pentru care și vas îți slujea și întărită fiind cu
ales al Duhului Sfânt te-ai hrană cerească.
arătat, cuvioasă maică Agafia. Și acum..., a Născătoarei:
Și acum..., a Născătoarei: Biserică și locaș dumnezeiesc
Avându-te pe tine rai al Cuvântului fiind, Născătoare
înțelegător, care ai primit în de Dumnezeu, fii mie curățire de
pântece pe Hristos, lemnul vieții, greșelile mele, Preasfântă
cinstindu-te, te preaslăvim Mireasă dumnezeiască.
Fecioară.
SEDEALNA
glasul al 2-lea:
Cântarea a 3-a:
Irmosul: Te-ai arătat vas curat Celui ce
Nu este sfânt precum Tu, pentru milostivire S-a făcut
«Doamne, Dumnezeul meu, asemenea nouă, lui Hristos Celui
«Care ai înălțat fruntea iubitor de oameni, Care te-a și
«credincioșilor Tăi, Bunule, și învrednicit de darul facerii de
«ne-ai întărit pe noi pe piatra minuni și a moșteni Împărăția
«mărturisirii Tale». cea de sus. Pentru aceasta,
strigăm către tine, cuvioasă
Înflăcărată după cele cerești, maică, rugându-te lui Hristos
deși pruncă fiind, ai pornit spre Dumnezeu, să ne dăruiască nouă
Lavra Peșterilor din Kiev, iertare de greșeli și mare milă.
ZIUA A NOUA 11

Slavă..., Și acum..., a Praznicului Născătoare de Dumnezeu


sau a Născătoarei:
Fecioară, gonește norii
Pe Cuvântul Tatălui, prin sufletului meu și-mi dă,
cuvânt L-ai zămislit și mai Stăpână, ca să privesc curat
presus de cuvânt L-ai născut și, frumusețea cea mântuitoare, a
după naștere, mai presus de fire Celui ce negrăit a strălucit din
și de cuvânt iarăși ai rămas preasfânt pântecele tău, spre
fecioară, ca și mai înainte de lumina neamurilor,
naștere. preacântată.
Cântarea a 4-a: Cântarea a 5-a:
Irmosul: Irmosul:
Hristos este puterea mea, Cu dumnezeiască strălucirea
«Dumnezeu și Domnul, cinstita «Ta, Bunule, sufletele celor ce
«Biserică cu dumnezeiască «mânecă la Tine, cu dragoste,
«cuviință cântă strigând, din «mă rog, luminează-le, ca să Te
«cuget curat întru Domnul «vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu,
«prăznuim». «pe Tine Adevăratul Dumnezeu,
Aflată fiind și adusă în casa «Cel ce chemi din negura
părinților tăi, cunoscut-au toți «greșelilor».
harul lui Dumnezeu ce era Plecându-te voii Stăpânului
asupra ta, prin minunile tău, cuvioasă maică, și făcând
săvârșite cu rugăciunile tale. toate cele plăcute Lui, ai primit
Aleasă și unsă de harul Evanghelia, adusă ție ca întărire
Duhului Sfânt, multora ai fost în slujirea ta.
ajutătoare în boli și neputințe, Primind poruncă de la
cu rugăciunile tale, fericită Născătoarea de Dumnezeu, de a-
maică. i sluji în locașul închinat
Slavă..., Adormirii ei, te-ai arătat
Nu te-ai scârbit de neputința grabnică ascultătoare la cele
trupului, nici de mulțimea poruncite ție, fericită Maică.
bolilor, fericită, având ochii Slavă...,
minții totdeauna privind la cele Ducând viață curată și
cerești. ascultătoare arătându-te întru
Și acum..., a Născătoarei: toate, cinstită maică, ai părăsit
casa părintească și te-ai sălășluit
12 LUNA IUNIE

în locașul închinat Preacuratei primind de la Hristos arătările


Fecioare. cele de taină și dumnezeiești.
Și acum..., a Născătoarei: Și acum..., a Născătoarei:
Negrăit chipul nașterii tale, Din pântecele tău cel sfânt, a
limbile pământenilor și ale răsărit Soarele dreptății, cel
îngerilor îl cinstesc, slăvindu-te neapus, și pe cei credincioși i-a
pe tine Stăpână, cea mai înaltă luminat, Născătoare de Dumne-
decât toate făpturile. zeu, Fecioară preacântată.

Cântarea a 6-a: CONDACUL


Irmos: glasul al 2-lea:
Marea vieții văzând-o, Dorind viață desăvârșită,
«înălțându-se de viforulsupusă ai fost poruncii Maicii lui
«ispitelor, la limanul Tău cel lin Dumnezeu și cu tărie răbdând
«alergând, strig către Tine: bolile și îndelungata suferință,
«Scoate din stricăciune viața te-ai învrednicit de darul facerii
«mea, mult-Milostive». de minuni, Fericită Maică
Având totdeauna în gura ta Agafia, grăbește spre ajutorul
rostirea psalmilor și privirea nostru, celor ce cu credință
minții îndreptată spre cele pururea te chemăm pe tine.
cerești, ai primit ca dar de la
Preacurata Fecioară rugăciunea ICOS
curată, fericită maică.
Veniți, adunarea monahilor și
Luminându-te cu strălucirea mulțimea iubitoare de
Duhului, la ochii cei înțelegători prăznuire, cu cântări
ai sufletului, ai căutat mai mult duhovnicești să lăudăm pe vasul
spre privirea la cele înalte, de cel plin de daruri, pe podoaba
Dumnezeu înțelepțită maică, fecioarelor, pe cercetătoarea
Agafia. celor bolnavi, pe ascultătoarea
Slavă..., cea grabnică în nevoi, pe fericita
Dobândind cele desăvârșite și Agafia, cea de Dumnezeu aleasă,
urcând pe scara faptelor bune, care dă tuturor tămăduiri, căci a
te-ai înălțat spre înălțimea dobândit dar de minuni cu
vederii celei înțelegătoare, dumnezeiască poruncă.
ZIUA A NOUA 13

SINAXAR pecetluit viața de mai departe pentru


În această lună, în ziua a noua, că, chiar după ce a fost găsită, a fost
pomenirea Sfintei Cuvioase Agafia nevoită să stea tot timpul la pat. În
de la Cușelăuca. această fântână copila a petrecut trei
ani, fiind mângâiată și întărită de
Fericita Agafia, cum îi spun Dumnezeu și de îngeri, care au
surorile de la Cușelăuca, s-a născut hrănit-o cu mană cerească, potrivit
în anul 1819, în satul Păsățel, în unor mărturii.
Moldova dintre Bug și Nistru, în La întoarcerea lor din Kiev, părinții
familia creștinilor Ioan și Eudochia au suferit mult pierderea fiicei dragi
Maranciuc. Soții Maranciuc duceau și au plâns-o ca pe o decedată. Iar
o viață creștinească deosebită și milostivul Dumnezeu, căutând la
mergeau des la locurile sfinte, având suferințele micuței Agafia și la
o evlavie aparte pentru sfinții din neliniștea părinților ei, S-a îndurat
Lavra Peșterilor din Kiev. Micuța de ei și le-a pregătit o mare bucurie și
Agafia își ruga părinții cu lacrimi în binecuvântare.
ochi să o ia cu ei la locurile sfinte din În locurile acelea pământul era
Kiev, dar părinții, cunoscând foarte roditor, iar pășunile erau
greutățile drumurilor, lăsau copila acoperite cu o iarbă mustoasă. Nu
acasă în grija celor apropiați. departe de fântâna părăsită în care
Trebuie să ținem cont că, pe acele petrecea în chip minunat micuța
timpuri, cea mai mare parte a Agafia, își păștea turmele un baci pe
pelerinajului se făcea pe jos și un nume Dimitriu, care se deosebea de
copil mic era o povară suplimentară alții prin bunătatea sufletească.
pentru drumeți. Odată, pe când își ducea turma în
Odată, soții Maranciuc au pornit câmpie și a început a cânta psalmi, a
spre Lavra Peșterilor, lăsând-o pe auzit o melodie îngerească care venea
micuța Agafia în supravegherea din fântână. Astfel, a fost descoperită
rudelor. Nu puteau ști de ce fapte Agafia. Baciul a scos-o din fântână și
minunate în ochii lui Dumnezeu este a dat de veste părinților. Suferinda
în stare un copil, a cărui inimă s-a Agafia mărturisea mai târziu că în
aprins de dorul de a se apropia de tot acest timp, cât a stat în fântână,
moaștele sfinților de la Kiev. La veneau la ea doi porumbei care o
câteva zile după plecarea părinților, hrăneau și o încălzeau. Părinții,
micuța Agafia se pornește în văzând că ea nu poate să meargă, au
pelerinaj spre Kiev, gândind că poate pus-o într-un cărucior și au dus-o
ajunge și singură acolo. Însă Domnul acasă.
i-a pregătit altă cale. Fiind în drum Binecuvântarea Sfântului Munte
spre Lavră, în întunericul nopții Așa a ajuns Agafia în casa
copila cade într-o fântână pustie și părintească unde s-a bucurat de
adâncă, traumatizându-și grav purtarea de grijă și de dragostea
ambele picioare. Acest accident i-a apropiaților săi. Însă în viața fetiței
14 LUNA IUNIE

au survenit schimbări: copila credință, ajutând oamenii,


vorbăreață și prietenoasă de îndrumându-i și rugându-se pentru
odinioară s-a scufundat într-o tăcere ei. Vestea despre binefacerile ei s-a
profundă, petrecând tot timpul în răspândit și la mănăstire au început
rugăciuni. În această tăcere a veni oameni, nu doar din
neînțeleasă a petrecut Agafia câțiva localitățile apropiate, ci și din locuri
ani, suferind dureri și boli. Dar prin mai îndepărtate. Creștinii care
această tăcere, suferință și răbdare a veneau din toate părțile la Agafia
învrednicit-o Dumnezeu de darul aduceau diferite daruri și
facerii de minuni. La patul ei de contribuiau la dezvoltarea
boală se adunau mulți nenorociți și mănăstirii. Au apărut noi
sărmani, iar Agafia cu sfatul și construcții, s-a mărit numărul
rugăciunile sale curate le ușura maicilor și al surorilor, s-a întărit o
tuturor suferințele. La patul ei din pravilă mai aspră la mănăstire.
casa părintească a fost vizitată și de Chilia săracă a Agafiei adăpostea și
către doi călugări athoniți. După mai acum oameni cu diferite nevoi și
multe discuții călugării i-au dăruit suferințe. Între cei care îi pășeau
Agafiei ca semn de binecuvântare a adeseori pragul cu fel de fel de
Muntelui Sfânt o Evanghelie, de care trebuințe se numără și o diaconiță,
ea nu s-a despărțit niciodată. căreia Agafia i-a prevestit că, după
Casa părinților, unde locuia Agafia, trecerea ei din viață va deveni stareță
era pentru mulți loc de mângâiere și în această mănăstire. După acea
întărire în credință. Mulți aduceau discuție Agafia i-a dăruit soției
cadouri bogate în semn de diaconului metanii călugărești, ceea
recunoștință și mulțumire pentru ce era și un semn de schimbare a
rugăciunile ei, prin care Domnul cel vieții și de conformare cu nevoințele
multmilostiv îi vindeca pe cei monahale.
bolnavi, le dădea grai celor muți, Agafia a trăit în mănăstire 42 de ani,
întorcea vederea orbilor, întorcea timp în care nu s-a ridicat niciodată
auzul surzilor, îi liniștea pe toți care din pat din cauza bolii, n-a schimbat
erau pomeniți de cuvioasa în legea călugărească și a servit drept
rugăciunile sale. Însă n-a fost în exemplu tuturor maicilor din
pronia dumnezeiască ca acea casă, în mănăstire. Ea a suferit și boli, și
care locuia Agafia împreună cu amarul vieții, și alte greutăți, pentru
părinții săi, să rămână un adăpost care a fost înzestrată de Dumnezeu
pentru cei ce căutau liniște cu darul înainte-vederii. Ea a
sufletească: Maica Domnului i-a prevăzut înflorirea și apoi decăderea
poruncit în vis să se așeze în cea mai vieții mănăstirii, ceea ce s-a și
săracă mănăstire din Basarabia – întâmplat în anii prigoanei
mănăstirea Cușelăuca. comuniste, când miliția sovietică a
Venind la Cușelăuca, Agafia a închis bisericile, a naționalizat
continuat să facă fapte vrednice de pământurile mănăstirești, iar pe
ZIUA A NOUA 15
măicuțe le-au pus să lucreze în «Binecuvântat ești, Dumnezeul
colhoz. «părinților noștri!»
În ultimele luni din viața sa, Fericita
Agafia discuta mult cu egumena și cu Primind cele adevărate și
surorile mănăstirii, îndemnându-i pe păzind vrednicia cea după
toți să-și ducă crucea vieții cu liniște chipul Celui ce ne-a
și pocăință. Pe unii creștini îi certa răscumpărat pe noi, dăruiește
rău, apoi îi liniștea și le promitea har îmbelșugat celor ce cu
rugăciunile ei.
În data de 9 iunie 1873, Agafia s-a
credință aleargă la ajutorul tău.
împărtășit cu Sfintele Taine și și-a Locaș preafrumos și plin de
dat sufletul cu pace în mâinile daruri te-ai arătat, de
Domnului. Martorii istorisesc că, Dumnezeu înțelepțită maică,
după ce a primit Sfânta
tuturor celor ce te cheamă cu
Împărtășanie, fața Agafiei lumina cu
o lumină neobișnuită. credință și aleargă la mijlocirea
În cadrul ședinței Sfântului Sinod al ta.
Bisericii Ortodoxe Ruse din Slavă...,
15.07.2016, în urma prezentării Ai strălucit ca o stea, cu razele
raportului președintelui Comisiei
Sinodale pentru Canonizarea faptelor bune și prin minunile
Sfinților, PS Pangratie, Episcop de tale, te-ai făcut cunoscută
Troițk, la cererea Mitropolitului tuturor, fericită maică,
Vladimir și a Sinodului Bisericii tămăduind pe cei ce cu credință
Ortodoxe din Moldova, a luat decizia se roagă ție.
privind canonizarea ascultătoarei Și acum..., a Născătoarei:
Agafia Maranciuc de la mănăstirea
Cușelăuca. Pomenirea ascultătoarei Vindecă patimile sufletului
Agafia a fost stabilită în ziua trecerii meu, ceea ce ai zămislit Izvorul
sale la cele veșnice – 9 iunie. nepătimirii, Fecioară, și-mi dă
Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne mie ploi de umilință, cele ce-mi
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
pricinuiesc mie acolo
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. mângâiere, Născătoare de
Cântarea a 7-a: Dumnezeu, Preasfântă.
Irmosul:
Cântarea a 8-a:
Dătător de rouă cuptorul l-a Irmos:
«făcut îngerul cuvioșilor tineri;
«iar pe haldei arzându-i Din văpaie rouă ai izvorât
«porunca lui Dumnezeu, pe «cuvioșilor și jertfa dreptului cu
«chinuitorul l-a plecat a striga: «apă ai ars-o; că toate le faci,
16 LUNA IUNIE

«Hristoase, cu singură voirea «Care nu cutează a căuta cetele


«Ta; pe Tine Te preaînălțăm «îngerești; iar prin tine,
«întru toți vecii». «Preacurată, S-a arătat
Sosind vremea plecării tale, și «oamenilor Cuvântul întrupat,
împărtășindu-te cu Tainele cele «Pe Care mărindu-L cu oștile
dumnezeiești, te-ai învrednicit a «cerești, pe tine te fericim».
dobândi cele nestricăcioase și Săvârșind alergarea cea
veșnice, fericită maică. pământească, fericită, ai primit
Bogăția harului Duhului cununa ostenelilor tale,
Sfânt s-a arătat întru tine, urcându-te la cele cerești și
cuvioasă maică, luminându-te împărățind cu cetele cele de sus.
cu raze dumnezeiești, asemenea Bucură-te, mulțime iubitoare
părinților celor de demult. de prăznuire, și te minunează, că
Binecuvântăm pe Tatăl..., sfintele moaște izvorăsc
Împăratul Hristos, pe Care L- tămăduiri și dau celor ce vin cu
ai slujit din pruncie, de credință vindecări în dar,
Dumnezeu aleasă maică, te-a pentru rugăciunile cuvioasei
învrednicit a petrece în Agafia.
Împărăția cea neînserată,
împreună cu cetele cele Slavă...,
nematerialnice. Saltă și te veselește, locașul
Și acum..., a Născătoarei: Preacuratei Fecioare, și tu,
Moise mai înainte văzând popor credincios, că ai dobândit
rugul nears, aprinzându-se cu rugătoare și mijlocitoare la Cel
foc în Sinai, mai înainte a Preaînalt pe fericita maică
închipuit pântecele tău, Maică Agafia.
Preacurată. Căci zămislind
Focul cel dumnezeiesc, nu te-ai Și acum..., a Născătoarei:
ars, ci ai născut pe Făcătorul Lăudăm preacurată nașterea
lumii, Dumnezeu și om. ta, Născătoare de Dumnezeu,
prin care toți ne mântuim și din
Cântarea a 9-a: lanțurile morții, și din păcatul
Irmos: cel cumplit, și din legăturile
Pe Dumnezeu a-L vedea nu iadului scăpăm.
«este cu putință oamenilor, spre
ZIUA A NOUA 17

Luminânda bolile și neputințele, cu credință


te rugăm: cere să se mântuiască
Ca o stea prealuminoasă ai sufletele noastre.
strălucit în pământul nostru,
cuvioasă maică, iar cinstitele Pomenirea ta cea sfântă și
tale moaște izvorăsc minuni plină de darurile Sfântului Duh,
tuturor celor ce cu credință este cu adevărat vrednică de
aleargă la ajutorul tău. Pentru laudă, căci luminează cu
aceasta, te rugăm, fericită, cere dumnezeiești raze, mulțimea
Mântuitorului tuturor să dea credincioșilor și îndeamnă să te
iertare de greșeli celor ce cu slăvească pe tine, cuvioasă
dragoste săvârșesc cinstită maică.
pomenirea ta. Adunându-ne astăzi toți
Slavă..., Și acum..., a Praznicului împreună, să cinstim cu credință
sau a Născătoarei: pe fericita maică, Agafia, care
La tine, Preasfântă, singurul revarsă râuri de tămăduiri și
Acoperământ cel tare al risipește supărările de tot felul
credincioșilor, scap, spre tine de patimi prin Duhul cel
îmi pun nădejdea mântuirii dumnezeiesc.
mele; Stăpână de Dumnezeu Slavă..., glasul al 6-lea:
Născătoare, nu mă trece cu Din pruncie ai fost aleasă de
vederea. Mântuitorul Hristos și pe sineți
Lui te-ai dăruit, cuvioasă. Deși
LA LAUDE neputincioasă fiind, ai fost
împodobită cu darul tămăduirii
și al slujirii celor neputincioși.
Se pun stihirile pe 6: 3 ale
Praznicului și 3 ale Sfintei. Pentru aceasta, și cununa cea
Iar de va fi în post, numai ale Sfintei nestricăcioasă din mâna Lui ai
pe 4, cântându-se prima stihiră de luat; Căruia roagă-te să se
două ori. mântuiască sufletele noastre.
Stihirile Sfintei, Și acum..., a Praznicului sau a
glasul 1: Născătoarei:
Podobie: Ceea ce ești...
Născătoare de Dumnezeu, tu
Dobândind cămara cea ești vița cea adevărată, care ai
cerească, împreună cu fecioarele odrăslit Rodul vieții; ție ne
cele înțelepte, fericită, de unde ai rugăm, roagă-te, Stăpână, cu
și primit darul de a vindeca
18 LUNA IUNIE

cuvioasa Agafia, să miluiască Fericiți cei curați cu inima, că aceia


sufletele noastre. vor vedea pe Dumnezeu.
......
Doxologia mare, troparele, Fericiți făcătorii de pace, că aceia
ecteniile și otpustul. fiii lui Dumnezeu se vor chema.
......
Fericiți cei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
........
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
LA LITURGHIE Având totdeauna în gura ta
Fericirile din canonul Praznicului, rostirea psalmilor și privirea
cântarea de rând, pe 4, și din canonul minții îndreptată spre cele
Sfintei, cântarea a 6-a, pe 4. cerești, ai primit ca dar de la
Dacă suntem în post, din canonul Preacurata Fecioară rugăciunea
Sfintei cântarea a 3-a și a 6-a, pe 8.
curată, fericită maică.
Întru împărăția Ta când vei veni,
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
voastră multă este în ceruri.
vei veni întru împărăția Ta.
Pe 12 Luminându-te cu strălucirea
Fericiți cei săraci cu duhul, că a Duhului, la ochii cei înțelegători
acelora este împărăția cerurilor. ai sufletului, ai căutat mai mult
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor spre privirea la cele înalte, de
mângâia. Dumnezeu înțelepțită maică
Pe 10 Agafia.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor Slavă...,
moșteni pământul.
Fericiți cei flămânzi și însetați de Dobândind cele desăvârșite și
dreptate, că aceia se vor sătura. urcând pe scara faptelor bune,
Pe 8 te-ai înălțat spre înălțimea
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor vederii celei înțelegătoare,
milui. primind de la Hristos arătările
..... cele de taină și dumnezeiești.
ZIUA A NOUA 19

Și acum..., a Născătoarei: APOSTOLUL


Din pântecele tău cel sfânt, a Prochimen, Glasul al 4-lea:
răsărit Soarele dreptății, cel Scumpă este înaintea Domnului
neapus, și pe cei credincioși i-a moartea cuvioșilor Lui.
luminat, Născătoare de Dumne- Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie?
zeu, Fecioară preacântata.
Epistola întâi către Corinteni (9, 2-
12) „Fraților, voi sunteți pecetea
apostoliei mele în Domnul....
TROPARUL
(Caută duminică din săptămâna a 11-a
Glasul al 8-lea:
după Pogorârea Sfântului Duh.).
În răbdarea crucii tale ai
dobândit mântuirea, iar în EVANGHELIA
cântarea necontenită a Evanghelia de la Luca (7: 36-50)
psalmilor, te-ai învrednicit de ,,În vremea aceea unul din farisei
rugăciunea curată, Fericită L-a rugat pe Iisus ...”
Maică Agafia. Întru care și (Caută la Evanghelia de luni din
darul facerii de minuni și darul săptămâna a douăzeci și una după
întrajutorării ai primit de la Pogorârea Sfântului Duh.)
Hristos Dumnezeu, pe Care
roagă-L să lumineze și să CHINONICUL:
mântuiască sufletele noastre.
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
teme.
CONDACUL
glasul al 2-lea:
Dorind viață desăvârșită,
supusă ai fost poruncii Maicii lui
Dumnezeu și cu tărie răbdând
bolile și îndelungata suferință,
te-ai învrednicit de darul facerii
de minuni, Fericită Maică
Agafia, grăbește spre ajutorul
nostru, celor ce cu credință
pururea te chemăm pe tine.

S-ar putea să vă placă și