Sunteți pe pagina 1din 44

Slujba Sfântului

Mare Mucenic
Cneaz Lazăr
LA VECERNIA MICĂ dincioasă, intră întru bucuria
Domnului tău.
La Doamne strigat-am... Stihirile Bună rădăcină și sămânță
mucenicului pe 4,
fericită fiind, la izvoarele
Glasul 1 evlaviei sădită, pom roditor de
fapte bune te-ai arătat și pe
acestea la timp Făcătorului și
oștirilor îngerești Ziditorului tău le-ai încredințat.
bucurie și pe pământ a
oamenilor veselie, Slavă..., glasul al 2-lea
Lazăre preaslăvite, te
Veniți toți credincioșii, pe
vedem îndreptându-te
Lazăr cel înțelept cu cântări să-
către porțile cerești și intrând
l cinstim, pe cel care prin
întru bucuria Domnului tău,
credință Domnului i-a
după Care ai dorit și de slava
bineplăcut și de cununa
Lui minunat te-ai îndulcit. (de 2
ori) muceniciei s-a învrednicit și cu
îngerii sălășluire a dobândit.
Talantul cârmuirii cel Acestuia cu dragoste să-i
încredințat ție, de Dumnezeu cântăm: Vino și stai de față
înțelepțite Lazăre, l-ai înmulțit împreună cu noi și pune început
cu harul cel îmbelșugat, pentru prăznuirii tale și roagă pe
el vărsându-ți și sângele. Pentru Hristos Dumnezeu pentru
aceasta, auzi: Slugă bună și cre- sufletele noastre.
4 LUNA IUNIE

Și acum..., a Praznicului, iar de vaaflându-te, din preacuratele tale


fi post, a Născătoarei de Dumnezeu, sângiuiri se întrupează,
același glas. Fecioară, și după naștere
Toată nădejdea mea spre tine nestricată se arată.
o pun, Maica lui Dumnezeu.
Păzește-mă sub Sfânt Acoperă- TROPARUL,
mântul tău! Glasul al-3-lea
Podobie: „Să se veselească cele
LA STIHOAVNĂ cerești..."
Stihirile, Glasul al 2-lea, Slava lumii lepădându-o,
Veniți, popoarelor, să-l Voievodule Lazăre, și asemenea
prăznuim pe Lazăr cel Nou, lui Hristos făcându-te, ai
slăvindu-l ca pe un bineplăcut dobândit împărăția cea
al lui Dumnezeu, Cel în trei cerească. Roagă-te, deci,
Ipostasuri. Mântuitorului pentru robii tăi,
mijlocind către Dânsul,
Stih: Dreptul ca finicul va înflori și împreună cu tine să ne
ca cedrul cel din Liban se va înmulți. învrednicească de vederea
(Psalm 91:12) slavei Sale.
Cu podoabele faptelor bune
mai întâi înveșmântându-te, cu Slavă... Și acum..., al Praznicului
cununa muceniciei mai apoi sau a Născătoarei de Dumnezeu-al
împodobindu-te, acum prea Învierii:
frumos stai întru slavă înaintea Pe tine, ceea ce ai mijlocit
mântuirea...
Stăpânului. (Caută la sfârșitul mineiului, la
troparele de obște)
Stih: Răsădiți fiind în casa
Domnului, în curțile Dumnezeului
nostru vor înflori. (Psalm 91:13)
Podoabă a drepților și a
mucenicilor, a împăraților și a
patriei tale laudă, primește
cântarea celor ce te slăvesc cu
credință.
Slavă... Și acum...
Casă preacurată, pe tine
înțelepciunea lui Dumnezeu
ZIUA A CINCISPREZECEA 5

LA VECERNIA MARE O, preamărită minune! Cum


te vom numi pe tine,
După obișnuitul Psalm se cântă: minunatule! Drept, căci
Fericit bărbatul..., starea întâi. poruncile Domnului pe pământ
La Doamne, strigat-am…, se pun le-ai păzit; mucenic, căci de cei
Stihirile pe 8: 3 ale Praznicului și 5
nelegiuiți capul ți-a fost tăiat.
ale Sfântului repetându-o pe prima.
Iar de este afară de Cincizecime se Întru amândouă Domnului ai
poate uni cu a Sfântului Prooroc bineplăcut și împreună cu
Amos (a zilei din minei). îngerii te-ai sălășluit. O,
Glasul al 2-lea preaminunat este lăcașul tău,
Lazăre, întru care Hristos te-a
sălășluit ca pe un cinstit
ând, prin Purtarea de mucenic.
grijă a lui Dumnezeu, O, preaslăvită minune! O,
ocârmuirea turmei minunată schimbare și
creștine ți s-a încredin- preaslăvire a dreptei celui
țat, atunci ochi Preaînalt, pe care a arătat-o
neadormit pentru ea ai avut și, asupra ta Domnul,
ca un bun păstor, te-ai nevoit preaîmbelșugat, Lazăre, căci și
până la moarte. Pentru aceasta după moarte te-a proslăvit pe
auzi: „Bine, slugă bună și tine ca pe un plăcut al Său, căci
credincioasă; peste puține ai cinstitul tău trup, pus în raclă,
fost credincioasă, peste multe te l-a arătat nestricăcios și
voi pune." ( de 2 ori) bineînmiresmat, încredințându-
O, preaslăvită minune! i pe toți de cinstea de care te-ai
Dănțuiesc astăzi îngerii în învrednicit și de slava pe care în
ceruri și oamenii pe pământ ceruri o ai dobândit.
întru pomenirea lui Lazăr cel
Nou. îngerii îl încununează ca Slavă..., glasul al 6-lea
pe un biruitor, iar oamenii Cine nu te va ferici pe tine,
cântare de laudă îi aduc, râvnitorule împlinitor al
minunându-se și grăind: „O, poruncilor Domnului, sau cine
cum ți-ai săvârșit viața! O, va lăuda preafrumoasă
negrăită veselie, preaînțelepte, viețuirea ta? Adunat-ai precum
căreia cu adevărat a fi părtaș o albină nectarul cel preaales al
te-ai învrednicit!" multor virtuți; slava viitoare
6 LUNA IUNIE

căutându-o, cu cea lumească ai Lumină lină...,


schimbat-o. Prin mâna ta cea Prochimenul zilei
grabnică spre milostivire PAREMIILE:
făcutu-te-ai ochi celor orbi,
picioare celor ologi, toiag Din Prorocia lui Isaia, citire:
bătrâneților și tuturor toate. (Capitolul XLIII, 9-14)
Mai apoi, cu cununa muceniciei
capul încununându-ți, stai Acestea zice Domnul:
acum înaintea lui Hristos „...Neamurile laolaltă să se adune și
Dumnezeu, îndulcindu-te de să se strângă popoarele! Care dintre
slava Lui. Aceluia roagă-te, ele ne-au dat de știre aceasta și ne-
au făcut proorocii? Să-și aducă
Lazăre preaînțelepte,
martorii și să dovedească, să audă
moștenirea ta să fie păzită în toți și să zică: «Adevărat!» Voi
pace și să se mântuiască sunteți martorii Mei, zice Domnul, și
sufletele noastre. sluga pe care ai ales-o, ca să știți să
credeți și să pricepeți că Eu sunt:
Și acum..., a Praznicului; iar de înainte de Mine n-a fost Dumnezeu
este afară de Cincizecime, se cântă: și nici după Mine nu va mai fi! Eu
Și acum..., a Născătoarei de sunt Dumnezeu și nu este izbăvitor
Dumnezeu – a Învierii (Dogmatica, afară de Mine! Eu sunt Cel care am
glasul al 6-lea). vestit, Cel care am izbăvit și Cel
care am prezis și nu sunt străin la
Cine nu te va ferici, voi. Voi sunteți martorii Mei, zice
Preasfântă Fecioară? Sau cine Domnul. Eu sunt Dumnezeu din
nu va lăuda preacurată veșnicie și de aici încolo Eu sunt!
nașterea ta? Că Fiul Unul- Nimeni nu poate să iasă de sub
Născut, Cel ce a strălucit fără puterea Mea și ceea ce fac Eu, cine
de ani din Tatăl, Același din poate strica?" Așa zice Domnul,
Izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israil.
tine, cea curată, a ieșit în chip
negrăit întrupându-se; din fire Din Înțelepciunea lui Solomon,
Dumnezeu fiind și cu firea om citire:
făcându-Se pentru noi, nu în (Capitolul III, 1-9)
două fețe fiind despărțit, ci în
două firi, fără amestecare, fiind Sufletele drepților sunt în mâna lui
cunoscut. Pe Acela roagă-L, Dumnezeu și chinul nu se va atinge
Curată, cu totul fericită, să se de ele. În ochii celor fără de minte,
drepții sunt morți cu desăvârșire și
mântuiască sufletele noastre.
ieșirea lor din lume li se pare mare
nenorocire. Și plecarea lor dintre
VOHOD noi un prăpăd, dar ei sunt în pace.
ZIUA A CINCISPREZECEA 7
Chiar dacă în fața oamenilor ei au Săgețile fulgerului Său vor porni
îndurat suferințe, nădejdea lor este bine îndreptate și vor lovi în țintă,
plină de nemurire. Și fiind pedepsiți zburând din arcul puternic încordat
cu puțin, mare răsplată vor primi, al norilor. Mânia lui, ca o praștie, va
căci Dumnezeu i-a pus la încercare azvârli noian de grindină; apele
și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur mării se vor întărâta asupra lor și
în topitoare, așa i-a lămurit, și ca pe râurile îi vor îneca vijelios. Duhul
o jertfă de ardere întreagă i-a puterii dumnezeiești se va ridica
primit. Străluci-vor în ziua împotriva lor și ca viscolul îi va
răsplătirii și ca niște scântei care se vântura. Astfel fărădelegea va aduce
lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca- pustiire pe pământ și răutatea va
vor neamurile și stăpâni vor fi peste răsturna scaunele celor puternici.
popoare și Domnul va împărăți Ascultați deci, regilor, și înțelegeți,
întru ei în veci. Ei vor înțelege luați învățătură voi, care judecați
adevărul ca unii care și-au pus marginile pământului. Băgați în
încrederea în Domnul; cei urechi, voi cei ce stăpâniți peste
credincioși vor petrece cu El în mulțimi și care vă mândriți cu
iubire, căci harul și îndurarea sunt mulțimea popoarelor voastre.
partea aleșilor Lui. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de
la Domnul și puterea de la Cel
Din Înțelepciunea lui Solomon, Preaînalt, Care va cerceta faptele
citire: voastre și va pune la încercare
(Capitolul V, 15-VI, 3) gândurile voastre.

Cei drepți vor fi vii în veacul La Litie


veacului și răsplata lor este de la Stihirile idiomele:
Domnul și Cel Atotputernic are
grijă de ei. Drept aceea vor primi
Glasul 1:
din mâna Domnului împărăția Veniți iubitorilor de
frumuseții și cununa cea prăznuire, căci Lazăr cel Nou
strălucitoare, căci El îi va ocroti cu astăzi cu propovăduire aleasă
dreapta Sa și cu brațul Său;
ne cheamă la ospăț
asemenea unui scut îi va acoperi. El
va face arme din mânia Sa și cu ele duhovnicesc. Veselindu-ne, cu
va întări făptura mâinilor Sale ca să osârdie să ne adunăm și
răsplătească vrăjmașilor. Din pomenirea săvârșirii sale din
dreptate El își va face platoșă și din această viață să o cinstim,
judecata cea nefățarnică își va face slăvindu-l ca pe un plăcut al lui
coif. Din sfințenia Sa va face pavăză Dumnezeu.
nebiruită, iar din cumplita Sa mânie
va face sabie ascuțită și lumea va Arătatu-te-ai, fericite, împo-
porni război împreună cu El dobit cu bunătatea, blândețea și
împotriva celor fără de minte.
8 LUNA IUNIE

nerăutatea, înveșmântat cu neîngrădit, al Ortodoxiei


adevărul și dreptatea, și de apărător neînfricat, pe cel ce
toate lucrurile rele te-ai lupta cea bună a luptat și viața
îndepărtat, dorind după slava în chip slăvit și-a săvârșit. Pe
cea de sus, în care intrând după cel ce împreună cu plăcuții lui
vrednicie, stai înaintea lui Dumnezeu sălășluire a aflat, a
Hristos Dumnezeu, mijlocind ocârmuitorilor laudă și
pentru noi cu rugăciunile tale. podoabă, pe al nostru
Împodobitu-te-ai îmbelșugat întâistătător și mijlocitor cu
cu frumusețea faptelor bune, cântări bine răsunătoare
lămuritu-te-ai în cuptorul lăudându-l, așa să-i zicem: Ca
pătimirilor, cu mucenicii după cel ce de-a pururea stai înaintea
vrednicie fiind numărat, Sfinte Treimii, Lazăre preaslăvite,
Lazăre. La slava cea fără de roagă-te să fim izbăviți de toate
sfârșit de la cele pământești te- primejdiile cu rugăciunile tale.
ai mutat și împreună petrecător
cu sfinții te-ai arătat, cu care Și acum...
cere de la Hristos pentru noi Să trâmbițăm cu trâmbițe
bogată milă. duhovnicești, căci dintru
înălțime plecându-se împără-
Slavă..., glasul al 5-lea teasa Maică Fecioară, cu
Să trâmbițăm cu cântări bine binecuvântări îi încununează pe
răsunătoare cei ce astăzi în cei care îi cântă ei. Împărații și
Duhul cel Dumnezeiesc ne-am ocârmuitorii să se adune și
adunat la prăznuirea cea întru cântări să o laude pe
preacinstită a plăcutului lui împărăteasa, care pe împăratul
Hristos, care pe toți iubitorii de L-a născut, pe Cel ce a binevoit
prăznuire spre laudă îi cheamă a dezlega pe cei ce mai înainte
spre a-i cânta cu dragoste de moarte erau ținuți. Păstorii
pomenirea sa. Împărații și și învățătorii, adunându-ne să o
ocârmuitorii, adunați-vă, lăudăm pe Preacurata Maică a
minunându-vă de viețuirea și Păstorului celui Bun. Pe
nevoința celui ce a strălucit și sfeșnicul cel cu strălucire de
lăudați pe propovăduitorul aur, pe norul cel purtător de
curăției, pe stâlpul cel neclintit lumină, cel mai lat decât
al Ortodoxiei, ctitorul cerurile, pe chivotul cel
bisericilor, al săracilor miluitor însuflețit, pe scaunul cel de foc
ZIUA A CINCISPREZECEA 9

al Stăpânului, pe năstrapa de poporul său. Pe Acela și acum


aur purtătoare de mană, pe ușa roagă-L, plăcutule al lui
cea încuiată a Cuvântului, pe Dumnezeu, cerând pentru cei ce
limanul tuturor creștinilor cu te slăvesc pace și mare milă.
cântări bine alcătuite așa să-i
zicem: palatule al Cuvântului, Stih: Răsădiți fiind în casa
învrednicește-ne împărăției Domnului, în curțile Dumnezeului
Cerurilor pe noi smeriții, că nostru vor înflori. (Psalm 91:13)
nimic nu este cu neputință Ce cântare îți vom aduce
mijlocirii tale. după vrednicie, Lazăre?
Viețuit-ai pe pământ în evlavie
LA STIHOAVNĂ și curăție, înfrumusețatu-te-ai
Stihirile, glasul al 2-lea: cu virtuțile, lupta cea bună
luptând, cotropirii și mândriei
Cu ce cântări de laudă îl vom agarenilor te-ai împotrivit,
mări pe Lazăr, pe pricinuitorul nesuferind a vedea turma ta cea
prăznuirii acesteia? Slăvit în drept slăvitoare împrăștiată.
viață pe pământ ai fost, dar și Pentru aceasta, mucenice, în
mai slăvit faptele tale bune te- schimbul pătimirilor tale te-ai
au arătat, împlinind poruncile făcut moștenitor al lăcașurilor
Stăpânului tău. Chiar dacă nu mucenicilor, dimpreună cu care
ne pricepem a-ți aduce laudă cere-ne nouă pace și mare milă.
după vrednicie, întărește-ne,
înțelepte, pe noi, cântăreții tăi, Slavă..., glasul al 4-lea
și cere de la Hristos mare milă!
Astăzi Biserica drept
Stih: Dreptul ca finicul va înflori și slăvitoare în chip tainic
ca cedrul cel din Liban se va înmulți. dănțuiește, cu veșmânt nou
(Psalm 91:12) împodobindu-se astfel strigă:
Cum îi vom aduce cu buze de „Mărește slava mea pe Domnul,
tină laudă înțeleptului Lazăr, Cel ce mi-a dăruit o asemenea
cel ce a strălucit în vremurile podoabă." Și iarăși cu
cele mai de pe urmă, pe cel ce îndrăzneală să strigăm:
încă din tinerețe a fost sălaș al „Hristoase Dumnezeule, Cel ce
Duhului, pe stâlpul Ortodoxiei ai proslăvit pe al Tău purtător
cel neclintit, pe cel împodobit cu de chinuri, împacă lumea și
virtuțile, pe cel ce înaintea lui mântuiește sufletele noastre.
Dumnezeu se roagă pentru
10 LUNA IUNIE

Și acum... LA UTRENIE
Caută spre rugăciunile La Dumnezeu este Domnul..., se
robilor tăi, ceea ce ești cu totul cântă troparul Praznicului (de două
fără prihană potolind pornirile ori), Slavă..., a Sfântului Și acum...,
al Praznicului.
cele rele împotriva noastră, din Dacă suntem în postul
tot necazul izbăvindu-ne pe noi; Sfinților Apostoli, se cântă troparul
că pe tine singură te avem anco- Sfântului Lazăr (de două ori),
ră tare și neclintită și a ta Slavă..., a Proorocului, Și acum..., al
ocrotire am dobândit să nu fim Născătoarei de Dumnezeu - al
rușinați, Stăpână, cei ce te Învierii (pe glasul Troparului
chemăm pe tine. Grăbește spre Proorocului).
rugăciunile robilor celor ce După Catisma întâi, Sedealna,
strigă ție cu credință: Bucură- Glasul 1,
te, Stăpână, ajutătoarea
tuturor, bucuria, acoperă-
mântul și mântuirea sufletelor
noastre. e piatra neclintitei
credințe picioarele în-
TROPARUL,
tărindu-ți, de Dumne-
Glasul al-3-lea
zeu înțelepțite,
Slava lumii lepădându-o, furtuna, cu valurile ei,
Voievodule Lazăre, și asemenea n-a reușit să te clatine, ci ai
lui Hristos făcându-te, ai trecut-o neudat către
dobândit împărăția cea Dumnezeu ridicându-te, cu
cerească. Roagă-te, deci, Care împreună sălășluindu-te,
Mântuitorului pentru robii tăi, îi cânți cu veselie: Slavă
mijlocind către Dânsul, milostivirii Tale, Mântuitorule,
împreună cu tine să ne slavă împărăției Tale, Slavă
învrednicească de vederea rânduielii Tale, Unule
slavei Sale. Iubitorule de oameni.
La binecuvântarea pâinilor se
pune de două ori troparul Sfântului Slavă... Și acum..., a Praznicului,
și „Născătoare de Dumnezeu..." o
iar de va fi în post, a Născătoarei de
dată.
Dumnezeu, asemenea:
Mâinile tale cele dumnezeiești
cu care L-ai purtat pe
Făcătorul întrupat cu
Dumnezeirea, ridicându-le,
ZIUA A CINCISPREZECEA 11

Preasfântă Fecioară, roagă-te Polieleu: Robii Domnului...


să fim izbăviți de ispite, de
patimi și de necazuri noi, cei ce Mărimurile
cu dragoste te lăudăm pe tine și Glas 1
îți cântăm: Slavă Celui ce S-a
Stih 1: Dumnezeu este scăparea
sălășluit întru tine, slavă celui
noastră și puterea, ajutor întru
ce a ieșit din tine, slavă celui ce necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
ne-a slobozit pe noi prin foarte (Psalm 45, 1).
nașterea ta.
Mărimu-te pe tine,
După Catisma a doua, Sedealna, purtătorule de chinuri, Sfinte
Glasul al 3-lea Mare Mucenice Lazăr, și
cinstim chinurile tale pe care,
Cu frumusețea viețuirii tale, pentru Hristos, le-ai răbdat.
și cu răbdarea chinurilor tale
pe îngeri i-ai minunat și pe
oameni i-ai bucurat. Pentru Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa,
împrejurul Ierusalimului (Psalm
aceasta, moartea ți s-a făcut ție 78,3).
odihnă și către veselia cea fără
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși
de sfârșit te-ai mutat, Sfinte
toată ziua (Psalm 43, 24).
Cneazule Lazăr. Acolo acum
petrecând, cere pentru noi de la Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de
junghiere (Psalm 43,24).
Hristos mare milă.
Stih 5: Trecut-am prin foc și prin
Slavă... Și acum..., a Praznicului, apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă
(Psalm 65,11).
iar de va fi în post, a Născătoarei de
Dumnezeu, asemenea: Stih 6: Prin sfinți care sunt pe
pământul Lui, minunate a făcut
De frumusețea fecioriei tale și Domnul toate voile Sale (Psalm 15,3).
de strălucirea curăției tale
Gavriil minunându-se, a strigat Slavă..., glasul 1:
ție, Născătoare de Dumnezeu: Slavă Ție, Treime Sfântă, Părinte,
ce laudă îți vom aduce după Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
vrednicie sau cum te vom numi Slavă Ție, Dumnezeule!
pe tine? Nu mă pricep și mă
minunez. De aceea, precum mi Și acum..., același glas:
s-a poruncit strig ție: Bucură- Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
te, cea plină de har!
Și prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție,
12 LUNA IUNIE

Dumnezeule! (de trei ori) izbăvi pe ei Domnul. (Psalm


33,18)
Sedelnele după polieleu; Stih: Strigat-au drepții, și Domnul i-a
Glasul al 8-lea auzit și din toate necazurile lor i-a
izbăvit. (Psalm 33, 16)
Poruncilor Domnului
supunându-te cu înțelepciune, Toată suflarea...,
frica lui Dumnezeu întru tine s-
a sălășluit, de care fiind Evanghelia de la Luca (X, 16-
călăuzit, de la calea cea dreaptă 22): Zis-a Domnul ucenicilor
nu te-ai abătut, ci pe ea Săi: Iată, Eu vă trimit… (caută la
călătorind, în ceata mucenicilor Utrenia Sfântului Mare Mucenic
ai intrat, cu care cere smerenie Dimitrie, 26 octombrie)
celor ce îți cântă cu mulțumire:
Bucură-te, preabogatule Psalmul 50
Lazăre!
Slavă..., glasul al 2-lea:
Slavă... Și acum..., a Praznicului, Pentru rugăciunile
iar de va fi în post, a Născătoarei de Mucenicului Tău Lazăr,
Dumnezeu, asemenea: Milostive, curățește mulțimea
Porunca cea cu taină luând-o păcatelor noastre.
întru cunoștință cel fără de Și acum...
trup, în casa lui Iosif degrabă a Pentru rugăciunile
stătut înainte zicând Celei ce nu Născătoarei de Dumnezeu,
știa de nuntă: Cel ce a plecat cu Milostive, curățește mulțimea
pogorârea Sa Cerurile, încape păcatelor noastre.
fără schimbare tot întru tine;
pe Care și văzându-L în Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
pântecele Tău, luând chip de mare mila Ta și după mulțimea
rob, mă spăimântez a striga ție: îndurărilor Tale curățește
Bucură-te, Mireasă, pururea fărădelegile noastre.
Fecioară! Și idiomela, glasul al 6-lea:
Iubitorilor de praznic, care de
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
harul Dumnezeiescului Duh am
PROCHIMENUL,
fost adunați astăzi, împreună să
Glasul al 4-lea: cântăm cântare nouă, săvârșind
pomenirea Fericitului Lazăr.
Multe sunt necazurile Adunându-ne deci, pe
drepților și din toate acelea îi va
ZIUA A CINCISPREZECEA 13

Mântuitorul să-L slăvim și diavolilor și întărirea noastră a


pricinuitorului prăznuirii întru credincioșilor.
rugăciuni să-i cântăm: Ca cel ce Tatăl a binevoit și Fiul S-a
ai îndrăzneală înaintea pogorât prin umbrirea
împăratului Slavei, roagă-te să Sfântului Duh în pântecele tău,
se izbăvească de toată preanevinovată Stăpână a
primejdia cei ce te măresc pe lumii.
tine.
Canonul Sfântului Lazăr
CANOANELE Glasul al 8-lea
Irmosul:
Pe Faraon cel ce se purta în
Se pune Canonul Praznicului, cu
irmosul pe 6, și al Mucenicului pe 6.
Iar de va fi în post, al Născătoarei «car l-a cufundat toiagul lui
de Dumnezeu, cu irmosul pe 6, al «Moise, cel ce a făcut minuni de
Mucenicului pe 4, și al Proorocului «demult, în chipul Crucii lovind
pe 4. «și despărțind marea și pe Israil
Cântarea 1: «cel ce fugea, l-a izbăvit, pe cel
CANONUL Născătoarei de Dumnezeu
glasul al 8-lea:
«ce cânta cântare lui
Irmosul: «Dumnezeu.»
Apa trecând-o ca pe uscat și Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr,
«din răutatea egiptenilor roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
«scăpând, israeliteanul striga: Pururi dănțuind cu cetele
«Izbăvitorului și Dumnezeului
îngerești înaintea tronului lui
«nostru să-I cântăm».
Dumnezeu, de raza Lui cea
Tirania morții de demult, strălucitoare fiind luminat,
prin nașterea ta, Stăpână, o ai roagă-te, ca și sufletul meu cel
surpat; pentru aceasta grăim întunecat să se lumineze, ca
ție: Bucură-te, mântuirea celor după vrednicie să încep a cânta
robiți; bucură-te, înnoirea tutu- pomenirea ta, Sfinte Lazăre.
ror, Stăpână. Deși a te lăuda după
Noi întru tine ne lăudăm și vrednicie nu ne pricepem noi,
prin mijlocirea ta scăpăm din cei ce te cinstim, dar întrucât
cursele cele de multe feluri ale după putere cântare împletim
diavolului; pentru aceasta, slăvitei pomenirii tale,
grăim către tine, Născătoare de propovăduind viețuirea și
Dumnezeu: Bucură-te, căderea pătimirea ta, tu, ca un iubitor
14 LUNA IUNIE

de fii, primește această a «ai zidit Biserica, Tu pe mine


noastră nevrednică laudă. «mă întărește întru dragostea
Ca începătură a virtuoasei «Ta; că Tu ești marginea
tale viețuiri frica lui Dumnezeu «doririlor și credincioșilor
ai avut, înțelepte Lazăre. Ea ți-a «întărire, Unule, Iubitorule de
fost și călăuzitoare pe calea cea «oameni».
dreaptă, pe care călătorind, în Moise Proorocul de demult
curțile Domnului ai intrat. te-a închipuit pe tine, zicând:
Rug însuflețit și nears ești,
Slavă... Fecioară, ceea ce ai în pântece
Când ai fost pus la straja focul Dumnezeirii.
ținutului sârbesc încredințat ție Fiul tău ascultând rugă-
de Dumnezeu, fericite Lazăre, ciunea, Preacurată, Născătoare
atunci ochi neadormit ai de Dumnezeu, Se milostivește
dobândit spre păzirea turmei spre sufletele noastre, ca un
încredințate ție, pentru care iubitor de oameni.
nevoindu-te până la moarte, ai Pe Unul din Treime ai
primit răsplata ostenelilor tale. născut, Maică prealăudată, cu
nespusă minune, pe Care L-a
Și acum... lăudat adunarea pruncilor,
Mai înaltă decât puterile strigând: Osana, bine este
îngerești cunoscându-te pe tine cuvântat Cel ce vine întru
noi, poporul cel credincios, pe numele Domnului.
Mântuitorul și Domnul îl
proslăvim, Fecioară întru tot Canonul Sfântului Lazăr
cântată, și ca pe Născătoarea de Irmosul:
Dumnezeu din suflet slăvindu- Cel ce ai întărit Cerurile cu
te, ne rugăm: de toată năvălirea «pricepere și ai întemeiat
potrivnicilor izbăvește-i pe cei «pământul peste ape, întărește-
ce te cântă pe tine. «mă pe piatra Bisericii,
Catavasiile Praznicului sau «Hristoase, că nu este sfânt
Deschide-voi gura mea... «afară de Tine, Unule
«Iubitorule de oameni.»
Cântarea a 3-a:
Irmosul: Din tinerețe te-ai arătat a fi
Doamne, Cel ce ai făcut cele plin de harul Dumnezeiesc,
împodobit fiind cu
«de deasupra crugului ceresc și
ZIUA A CINCISPREZECEA 15

înțelepciunea și cu mărinimia, mucenicilor frumusețea și


săracilor avuția ți-ai împărțit. tuturor celor ce bine s-au nevoit
Pentru aceasta Hristos în și patimile și-au răstignit,
Ceruri cu multe bogății te-a puterea Ta, îndurate.
îmbogățit. SEDEALNA, glasul al 8-lea:
Lui Avraam pe pământ cu Cu înțelepciunea și cu
iubirea de străini asemănându- priceperea împodobit, cu cuget
te, ai avut mână grabnică spre bărbătesc și viteaz strălucind,
dăruire: primindu-i pe bolnavi, bun, blând și milostiv ai fost și
pe străini și pe călători și te-ai turma cea încredințată ție bine
învrednicit, și pe Domnul a-L o ai păstorit, însă de la
primi întru inima ta, Sfinte cotropitorii păgâni junghiere
Lazăre. nedreaptă ai suferit, pentru
O, preaminunată și slăvită aceasta și cununa mucenicească
ai luat. De aceea și noi strigăm
casa ta, preafericite Lazăre, pe
ție, Lazăre: Roagă-L pe Hristos
care pe pământ cu podoaba vir-
Dumnezeu să dăruiască iertare
tuților ai înfrumusețat-o,
de greșeli celor ce cinstesc cu
tânjind înțelepte după bunurile
dragoste sfântă pomenirea ta.
veșnice, pentru aceasta, și de
Cereasca împărăție te-ai
Slavă... Și acum..., a Praznicului,
învrednicit. iar de va fi în post aceasta, același
glas:
Slavă...
Ca o neîntinată Mireasă a
Pe persanul ce se îndrăcea, Făcătorului, ca o neispitită de
dacă l-ai văzut venind asupra ta
bărbat, Maică a Izbăvitorului,
cu mulțime de oști, ca și David
sălășluire a Mângâietorului,
odinioară, la luptă întru întru tot cântată, pe mine, cel ce
întâmpinarea lui ai ieșit și ca pe
m-am făcut sălaș întinat al
un alt Goliat biruindu-l, ai fărădelegii și jucărie demonilor
strigat: Nu este sfânt afară de
întru cunoștință, sârguiește ca
Tine, Doamne! din acestea să mă izbăvești și
lăcaș luminos al virtuților mă
Și acum... arată, alungă de la mine norul
Răsărit-ai din Fecioară, patimilor, învrednicindu-mă
precum din nor o stea luminii neînserate și părtășiei
strălucitoare, arătând celei de Sus, cu rugăciunile tale.
16 LUNA IUNIE

Cântarea a 4-a: «Părintești și a noastră sărăcie


Irmosul: «ai cercetat; pentru aceasta,
Am auzit, Doamne, taina «împreună cu Prorocul
«rânduielii Tale, am înțeles «Avacum strig către Tine:
«lucrurile Tale și am prea- «Slavă puterii Tale, Iubitorule
«slăvit Dumnezeirea Ta». «de oameni!»
Cu strigare fără încetare, te Templu al Duhului te-ai
chema pe tine bolnavul cel arătat după vrednicie, biserică
slăbănogit în boala cea fără de preafrumoasă Aceluia înălțând,
vindecare, pe care, auzindu-l, l- de care toți se minunează,
ai vindecat, preanevinovată Stă- împodobindu-o cu nenumărate
până. odoare, slăvite Lazăre, în care
ai adunat mulțime de monahi.
Zapisul căpeteniei celei ce
scrisese cu sângele său, l-ai scos Talantul stăpânirii
din mâna diavolului, Stăpână, încredințat ție, Sfinte Lazăre,
cu puterea ta cea atotstăpâni- nu l-ai îngropat în pământ
toare. precum sluga cea leneșă, ci
lucrând ca un rob credincios,
Auzind de puterea ta, cu care înmulțit l-ai adus Stăpânului
ai izbăvit pe mulți din tău.
primejdii, Preacurată
Născătoare de Dumnezeu, Ca un alt Ghedeon
grăim către tine: Ceea ce ai preaputernic, ai îndrăznit
născut pe Cel slăvit în Treime, împotriva gloatei cotropitorilor
roagă-te să ne mântuiască de persienești, nerăbdând a vedea
partea cea de-a stânga. bisericile și sfintele odoare
pângărite, dorind mai degrabă
Cu adevărat, Născătoare de pentru ele a muri și sufletul a-ți
Dumnezeu, tu ești scăparea pune. Drept aceea, pe toate le-ai
noastră din amărăciunea păca- răbdat cântând: Slavă puterii
tului lui Adam, cel întâi zidit. Tale, Doamne!
Canonul Sfântului Lazăr
Irmosul: Slavă...
Tu ești tăria mea, Doamne, Preaminunat și neînfricat în
«Tu și puterea mea, Tu lupte ai fost, noule între
«Dumnezeul meu, Tu bucuria mucenici, viteazule Lazăr, răni
«mea, Cela ce n-ai lăsat sânurile multe și tăierea capului pentru
ZIUA A CINCISPREZECEA 17

dragostea lui Hristos de la cei în Stăpâna îngerilor, Maica să-


fărădelege pătimind, duhul ți l- racilor și ajutorul celor străini,
ai încredințat în mâinile lui la cunoștința ta, la ajutorul tău
Dumnezeu, bucurându-te. și la acoperământul tău scap, ca
să mă miluiești.
Și acum...
Milostivește-te spre mine,
Noi, poporul cel credincios, Maica lui Dumnezeu, precum
care te slăvim pe tine, Maică a te-ai milostivit spre cele două
lui Dumnezeu, căzând, ne ru- fecioare curate, trimițându-le
găm curăției tale: Roagă-te, lor cununi din cer.
Stăpână, cu Sfântul Mucenic
Lazăr, pentru cei ce te cinstesc Canonul Sfântului Lazăr
pe tine, pentru că poți toate, ca Irmosul:
ceea ce L-ai născut pe Hristos, Pentru ce m-ai lepădat de la
de Dumnezeu fericită.
«fața Ta, Cela ce ești Lumină
«neapusă, și m-a acoperit
Cântarea a 5-a:
Irmosul:
«întunericul cel străin pe mine
«ticălosul? Ci mă întoarce și la
Luminează-ne pe noi, «lumina poruncilor Tale
«Doamne, cu poruncile Tale și «îndreptează căile mele, rogu-
«cu brațul Tău cel înalt, pacea «mă.»
«Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule
«de oameni».
Lui Iosif cel feciorelnic întru
curăția și viețuirea cea după
Miluiește-mă, Maica lui Dumnezeu asemănându-te,
Dumnezeu, precum ai miluit pe împărțitor de grâu și milostiv
femeia aceea, căreia i se umflase spre săraci te-ai arătat;
tot trupul, că nu am altă sămânța milostivirii
nădejde sau ajutor afară de aruncându-o în brazdele celor
tine. năpăstuiți de sărăcie, de unde la
ªtiu, Doamna mea, că pentru vremea secerișului, cu veselie,
păcatele mele te supăr, dar roade ți-ai adunat.
pentru că S-a întrupat Fiul lui Pentru milostivirea ta pe care
Dumnezeu întru tine și pentru pe pământ ai arătat-o și pentru
noi s-a făcut om, pentru aceea dreptatea pe care ai apărat-o,
am năzuit la tine eu, ticălosul, câștigul tău a rămas
să mă miluiești. nestricăcios, pe care luându-l ca
18 LUNA IUNIE

răsplată a nevoințelor tale, «Dumnezeule, din stricăciune


locuiești cu cetele drepților și «scoate-mă».
ale mucenicilor, bucurându-te. Bucură-te, ceea ce ești plină
Cei împovărați de sărăcia cea de bucurie, Marie, Domnul este
grea și cei încătușați de robie și cu tine, a strigat Aglaida și a
de necazuri trâmbițează în tot izgonit pe diavolul, care-i făcea
pământul mulțimea cea supărare în tot ceasul.
nenumărată a binefacerilor Cu dinadinsul mă rog ție,
tale, Lazăre prea minunate. Maica lui Dumnezeu, să mă
miluiești și să mă acoperi sub
Slavă... acoperământul tău, când va
Toate țările învecinate ședea Fiul tău pe scaunul cel
propovăduiesc viețuirea și înfricoșător.
nevoințele tale, dar mai cu Cu cântări întreite cântăm
seamă patria ta trâmbițează și ție: Bucură-te, ceea ce ai născut
Sfânta Biserică slăvește Lumina lumii; bucură-te, ceea
pomenirea ta, că pentru ea ce ne mântuiești de primejdiile
sângele ți-ai vărsat, noule între noastre; bucură-te, Maica lui
mucenici, Sfinte Lazăre. Hristos, Dumnezeul nostru.
Și acum... Canonul Sfântului Lazăr
Maică pururea Fecioară ca Irmosul:
pe o Curată, pe tine Cuvântul Curățește-mă, Mântuitorule,
cel curat te-a iubit. Dintru tine «că multe sunt fărădelegile mele
întrupându-Se, l-a înnoit pe om «și mă ridică dintru adâncul
și pe plăcutul Său Lazăr cu «răutăților, rogu-mă, căci către
minuni l-a proslăvit. «Tine am strigat, și mă auzi
«Dumnezeul mântuirii mele.»
Cântarea a 6-a: O, preafrumos târg, o,
Irmosul:
preaminunată schimbare! Căci
Rugăciunea mea voi vărsa prin slava cea vremelnică pe
«către Domnul și Lui voi spune cea veșnică ai dobândit-o, în
«necazurile mele; că s-a care petrecând acum, roagă-te
«umplut sufletul meu de rău- pentru noi, Sfinte Lazăre.
«tăți și viața mea de iad s-a Cine nu se va minuna de
«apropiat, și ca Iona mă rog:
viețuirea ta, slăvite Lazăre?
ZIUA A CINCISPREZECEA 19

Căci precum o albină ai adunat Pe mucenicul neînfrânt al


mulțime de virtuți felurite, cu Adevărului, apărătorul și
care împodobindu-te și pe noi nădejdea ortodocșilor,
ne înmiresmezi. credincioșii să-l cinstim după
Slava cea mult dorită ai luat- vrednicie. Ci ca cel ce ai către
o după vrednicia viețuirii tale Domnul îndrăznire, Milostiv
celei minunate de la Hristos arată-L celor ce te laudă:
Dumnezeu, Căruia îi și stai Bucură-te, Lazăre, Voievodule
acum înainte îmbrăcat în al lui Hristos!
veșmântul cel luminos al
virtuților, bucurându-te. ICOS
Ca cela ce ești viu și după
Slavă...
moarte, te are pe tine patria și
Domnul nu a lăsat în turma ta dar preacinstit,
mormântul uitării trupul tău, ci bogăție neîmpuținată, mare
poruncind firii pământești să mijlocitor și tare apărător, o,
nu se risipească, l-a arătat iubitorule de bine. Pentru
întreg și plin de bună aceasta și în ziua adormirii tale
mireasmă, simțurile și văzul cântări de laudă după vrednicie
credincioșilor întru uimire îți aducem și mărindu-te îți
aducându-le. strigăm unele ca acestea:
Și acum... Bucură-te, că din tinerețe ai
Cela ce dintru neființă întru păzit poruncile Domnului!
ființă toate le-ai adus și pentru Bucură-te, stâlpule neclintit al
noi din Fecioara cea neispitită Ortodoxiei!
de bărbat Te-ai întrupat, pe toți Bucură-te, ctitor și împodobitor
vrăjmașii ce se ridică împotriva al sfintelor lăcașuri!
noastră risipește-i, poporului Bucură-te, miluire îmbelșugată
nostru biruință dăruindu-i, a săracilor!
pentru mijlocirile Sfântului Bucură-te, păstorule bun, care
Lazăr și ale celei ce Te-a născut ți-ai pus sufletul pentru poporul
pe Tine, Cuvinte al lui lui Dumnezeu!
Dumnezeu. Bucură-te, că pentru dreapta-
slăvire sângele ți-ai vărsat!
CONDAC, glasul al 8-lea: Bucură-te, că pentru aceasta cu
Podobie: „Apărătoare Doamnă..." mucenicii te-ai numărat și
20 LUNA IUNIE

împreună cu dânșii sălășluire ai V-lea (2 decembrie), care a fost


aflat! succedat de Lazăr, cu titlul de
Bucură-te, căci cu tine se laudă Cneaz. În ciuda rivalității și a
încercărilor de asasinare din care a
ortodocșii! supraviețuit în mod miraculos,
Bucură-te, că cinstirea adusă ție Cneazul Lazăr a început să-și
s-a răspândit în toată lumea! concretizeze planul pe care îl avea,
Bucură-te, al nostru mijlocitor acela de a uni sârbii divizați, cu
și izbăvitor! scopul de a face față împotriva
Acestea după vrednicie ți le turcilor.
aducem, Sfinte, și ne rugăm ție: În afară de activitățile sale politice,
cneazul a arătat o mare iubire
Răsplătește-ne pe noi cei ce te pentru biserică. Imediat după ce a
slăvim, și de toată primejdia ne urcat pe tron, principala sa
izbăvește ca să-ți strigăm: preocupare a fost să împace cât mai
Bucură-te, Lazăre, pururea repede Biserica Sârbă cu cea a
pomenite! Constantinopolului, care încetase
comuniunea din cauza proclamării
Patriarhiei Serbiei de către
SINAXAR împăratul Ștefan Dușan. O delegație
condusă de către călugărul Isaia a
Sinaxarul din Minei, apoi acesta. fost trimisă la Constantinopol și a
Tot în această zi pomenirea reușit să obțină de la Sfântul
Sfântului Mare Mucenic Cneaz Patriarh Filotei (11 octombrie)
Lazăr ridicarea anatemei (la anul 1375).
Stih: Alegând împărăția Cerească, Sfântul Lazăr a ctitorit numeroase
cea veșnică și nepieritoare, întru a biserici și mănăstiri, atât în Serbia
cincisprezecea zi Lazăr dintru această cât și în afara ei, în special în Țara
viață se săvârși. Sfântă și la Muntele Athos. După
Sfântul Lazăr s-a născut în satul 1371, i-a primit de bunăvoie pe
Prilepac din Serbia în anul 1329 și ucenicii Sfântului Grigorie Sinaitul
de mic copil a avut multe calități, (6 Aprilie) care părăsiseră Sfântul
încât a atras atenția împăratului Munte din cauza amenințării
Ștefan Dușan, care l-a adus în turcești. S-a îngrijit să se ridice
palatul lui din Skopje, unde a Mănăstirile Gornyak și Ravanica,
câștigat aprecierea tuturor prin care, sub îndrumarea Sfântului
bunătatea, eroismul și evlavia de Romulus (18 septembrie), au rămas
care dădea dovadă. S-a căsătorit cu cele mai importante ctitorii ale sale.
o rudă a Țarului, Sfânta Milița (19 Sfântul Nicodim Aghioritul
iulie), de la care a dobândit cinci menționează în Sinaxarul lui despre
fiice și trei fii. Sfântul Lazăr următoarele: ”a
După Dușan, Regatul Serbiei a fost dăruit o Cruce Împărătească, care
condus de împăratul Ștefan Uroș al avea Precinstitul Brâu al Preasfintei
ZIUA A CINCISPREZECEA 21
Născătoare și o mare bucată din Bătălia de la Kosovo Polje a avut ca
Cinstitul Lemn, Sfintei Mănăstiri rezultat faptul că Regatul Serbiei a
Vatopedi din Muntele Vatopedi. devenit vasal al Imperiului Otoman,
Crucea era de mărimea a șapte deschizând calea pentru extinderea
degete și lățimea de două degete și se turcilor în Peninsula Balcanică, dar
află la această Mănăstire până în a rămas un simbol al rezistenței
ziua de astăzi. Pe spatele Crucii este poporului sârb. Se spune că în
scris cu caractere sârbești ajunul bătăliei, Îngerul Domnului i
următoarele: Lazăr, Cneaz al Serbiei s-a arătat Cneazului Lazăr și l-a
întru Hristos Dumnezeu și Împărat al întrebat dacă preferă puterea
Greciei, dăruiesc această armă pământească sau Împărăția
puternică, împreună cu Preacinstitul Cerească? Cneazul a răspuns:
Brâu al Maicii Domnului, Mănăstirii ”Dacă aș prefera puterea
Vatopedi a Împărăției mele”. pământească, aș avea ceva
(Sinaxarul Sfântului Nicodim neînsemnat, stricăcios și vremelnic,
Aghioritul, ziua de 31 august). în timp ce Împărăția Cerurilor este
Sfântul domnitor a întreprins mai veșnică”.
multe campanii împotriva turcilor, Înaintea execuției, atunci când și-a
însă se izbea mereu de dezbinările plecat capul spre sabie, s-a rugat,
din sânul poporului său. În cele din zicând ”Făcătorule, Cel care judeci
urmă, a reușit să-i adune pe toți greșelile mele cele cu știință și cu
nobilii locului și conducătorii de oști neștiință, mă închin Ție și Te rog
la Krusevac, cerându-le să uite de iartă ceea ce am făcut împotriva
disputele lor și să conlucreze voinței Tale și mântuiește poporul
împotriva dușmanilor Crucii. Apoi a meu sau mai degrabă poporul Tău”.
fost săvârșită Sfânta Liturghie, unde Când sultanul Baiazid a aflat cu
toți soldații s-au împărtășit cu câtă demnitate și-a acceptat moartea
Sfântul Trup și Sânge al acest conducător creștin, a îngăduit
Mântuitorului. Înfruntând armata să fie înmormântat cu onoruri în
sultanului Murad, care era de două Biserica Înălțării din Prizren.
ori mai mare, în câmpia Kosovo la Un an mai târziu, la reîngropare,
15 iunie 1389, legendarul domnitor din cinstitele sale moaște ieșea o
dreptcredincios a fost decapitat, mireasmă minunată, nestricată.
după ce a fusese rănit de șaisprezece Moaștele au fost mutate la
ori în timpul bătăliei. Alte surse Mănăstirea Ravanica. În timpul
relatează că domnitorul a reușit să marelui exod al sârbilor din secolul
se infiltreze în tabăra inamică cu al XVII-lea, moaștele Cneazului
câțiva oameni curajoși. Unul dintre Lazăr au fost mutate de la Ravanica
aceștia l-a rănit pe Murad, care a la Vrdnik (noua Ravanica), în
murit trei zile mai târziu, după ce a nordul Serbiei, iar după al doilea
dat instrucțiuni să îi execute pe Război Mondial au fost așezate în
Lazăr și pe însoțitorii săi. catedrala din Belgrad. În 1989, la
aniversarea bătăliei de la Kosovo
22 LUNA IUNIE

Polje, sfintele moaște au fost puse pe tine te binecuvântăm întru


spre închinare credincioșilor din toți vecii.
întreaga țară, iar apoi au fost
readuse la Mănăstirea Ravanica.
Canonul Sfântului Lazăr
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Irmosul:
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne,
mântuiește-ne și ne luminează pe De pogorârea lui Dumnezeu
noi! Amin. «focul s-a rușinat în Babilon
«oarecând; pentru aceasta
Cântarea a 7-a: «tinerii în cuptor cu picioare
Irmosul: «vesele ca într-o grădină verde
Tinerii, cei ce au mers din «săltând, au cântat: Bine ești
«Iudeea în Babilon oarecând, «cuvântat, Dumnezeul
«cu credința Treimii, văpaia «părinților noștri.»
«cuptorului au călcat-o, Pentru Dumnezeu cu evlavie
«cântând: Dumnezeul râvnind, noian de sfinte
«Părinților noștri, bine ești locașuri ai reînnoit, dar și mai
«cuvântat». multe le-ai ridicat din temelie
Pe Mângâietorul tuturor spre slava lui Dumnezeu,
născând, Maică prealăudată, printr-însele făcându-te pe tine
curată ai rămas ca și înainte de însuți locaș al Duhului Sfânt,
naștere; pentru aceasta, grăim: cântând întru bucuria inimii:
Bucură-te, Maică, care nu știi Binecuvântat ești, Dumnezeul
de mire; pe tine te părinților noștri!
binecuvântăm întru toți vecii. Nerăbdând, de Dumnezeu
Fecioară ai fost mai înainte înțelepțite, a vedea cum
de naștere și întru naștere iarăși locașurile de închinare erau
ai fost fecioară și după naștere arse de păgâni și turma era
iarăși fecioară ai rămas; pentru risipită, cu înflăcărare, de
aceasta, pe tine te dragostea Domnului te-ai
binecuvântăm întru toți vecii. aprins și ieșind întru
Învăluindu-ne întru această întâmpinarea lor, mucenicească
tăiere a capului de la ei ai
lume și căzând în noroiul păca-
primit, strigând: Dumnezeul
telor, Stăpână, grăim ție: Vino
părinților noștri, bine ești
degrab și ne scoate pe noi din
cuvântat!
adâncul răutăților noastre, că
ZIUA A CINCISPREZECEA 23

Cu cetele îngerești petrecând «lăudați-L și-L preaînălțați


întru lumină și în cetele «întru toți vecii».
mucenicești sălășluindu-te ca Pe Împărăteasa cerului și a
un mucenic, Sfinte Mare pământului, care a născut neis-
Mucenice Lazăr, înaintea pitită de nuntă pe Hristos, Fiul
tronului împăratului tuturor și lui Dumnezeu, și pe care o
Dumnezeului nostru strigi: Bine laudă oștile îngerești, lăudați-o
ești cuvântat, Dumnezeul și preaînălțați-o întru toți vecii.
părinților noștri! Daniil Proorocul, de demult a
închipuit nașterea ta, Preacu-
Slavă... rată Născătoare de Dumnezeu,
Astăzi se veselește tot sufletul că ai purtat în pântecele tău pe
creștinesc, adunându-se la Făcătorul cerului și al pămân-
sfânta ta prăznuire în tului, pe Care, născându-L, ai
preasfântă biserica ta și văzând rămas nestricată; pe tine te
într-însa ca pe un soare sfintele preaînălțăm întru toți vecii.
tale moaște, se bucură strigând: Pe Dumnezeu, Cuvântul cel
Binecuvântat ești, Dumnezeul din Dumnezeu, Care S-a
părinților noștri! pogorât în pântecele tău prin
umbrirea Sfântului Duh, L-ai
Și acum... născut fără de stricăciune; pe
Fără de sămânță pe Cuvântul tine te preaînălțăm întru toți
lui Dumnezeu L-ai născut, o, vecii.
Maică a lui Dumnezeu, cea Canonul Sfântului Lazăr
neispitită de bărbat, după cum Irmosul:
însuși a binevoit. Pe Acesta și De
șapte ori cuptorul,
slăvitul Mucenic Lazăr cu «chinuitorul haldeilor, l-a ars
bărbăție propovăduindu-L,«nebunește, pentru cinstitorii
după dorire și de bunăvoie a și«de Dumnezeu; dar văzându-i
pătimit. «pe aceștia mântuiți de o putere
«mai mare, Făcătorului și
Cântarea a 8-a: «Izbăvitorului a strigat: Tineri,
Irmosul: «binecuvântați-L, preoți,
Pe Împăratul ceresc, pe Care «lăudați-L, popoare,
«Îl laudă oștile îngerești, «preaînălțați-L întru toți vecii.»
24 LUNA IUNIE

Prea puțina și neiscusita La slava și lumina cea


rugăciune a noastră nu o trece dumnezeiască mutându-te cu
cu vederea, rugămu-te, duhul, ca un iubitor de fii nu
locuitorule al împărăției celei de ne-ai lăsat orfani, ci precum
Sus, Sfinte Lazăre, ci caută spre odinioară Ilie lui Elisei cojocul
turma ta, precum în viață, așa spre mângâiere i-a aruncat, așa
și după moarte, și virtutea și cinstitele tale moaște întregi
smereniei cere pentru neamul și bineînmiresmate ni le-ai
nostru și pentru toți cei ce te lăsat, purtând grijă și după
laudă. moarte de fiii tăi, care cântă:
Fără a aștepta moartea cea Tineri binecuvântați, preoți
după rânduiala firii, ci precum lăudați, popoare preaînălțați pe
ai dorit-o așa ai și primit-o, Hristos întru toți vecii.
prea frumoasă viața ta cu
mucenicia împodobindu-ți-o, ai Și acum...
trecut la locașurile cele de Sus, Cu adevărat de Dumnezeu
unde vezi frumusețea cea de Născătoare cunoscându-te pe
nespus și ca un mucenic, având tine Mucenicul Lazăr, și pe
îndrăzneală strigi: Tineri Dumnezeu Cel născut din tine
binecuvântați, preoți lăudați, propovăduindu-L, asupra
popoare preaînălțați-L pe păgânilor cu dragoste s-a
Hristos întru toți vecii. întrarmat și până la sânge cu
Ca o stea călăuzitoare te-ai bărbăție împotrivindu-se, te
arătat oștirii tale, celei de mărește întru toți vecii.
Dumnezeu adunate, și pe
Să lăudăm, să binecuvântăm și să
aceasta către corturile cele ne închinăm Domnului, cântându-I
luminoase ai călăuzit-o pe calea și preaînălțându-L întru toți vecii!
cea spinoasă a pătimirii, cetei
mucenicilor adăugându-i pe Cântarea a 9-a:
oștenii tăi și dimpreună cu ei Irmosul:
sângele vărsându-ți, Sfinte
Cu adevărat, Născătoare de
Lazăre, strigând: Tineri bine-
«Dumnezeu te mărturisim pe
cuvântați, preoți lăudați,
«tine Fecioară curată, noi cei
popoare preaînălțați pe Hristos
«izbăviți prin tine, slăvindu-te
întru toți vecii.
«cu cetele cele fără de trup».
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
Sfântul Duh, Domnul,
ZIUA A CINCISPREZECEA 25

Isaia, de demult, dănțuind a biserica ta a dobândit moaștele


grăit: Iată, Fecioara în pântece tale, împodobindu-se cu ele,
va lua și va naște Fiu. Pentru strigă veselindu-se: Mărește
aceasta grăim ție: Bucură-te, slava mea pe Domnul, Cel ce
ceea ce ai purtat în pântecele mi-a dăruit podoaba aceasta ca
Tău pe Cel mai înainte de toți acoperământ și apărare îm-
vecii; pe Acela roagă-L să potriva celor potrivnici.
mântuiască sufletele noastre. Bucurându-ne întru tot
Proorocul David te-a lăudat slăvită ziua adormirii tale,
oarecând în cartea Psalmilor, Biserica credincioșilor de la
arătându-te Maica Făcătorului toate marginile adunându-se,
tuturor, pe Care roagă-L să prăznuiește, pentru că te-a
mântuiască sufletele noastre. dobândit ocrotitor și grabnic
mijlocitor, pe care o păzește cu
Ce limbă omenească te va rugăciunile tale, ca pe tine să te
lăuda pe tine după vrednicie, mărim.
ceea ce ești mai cinstită decât
heruvimii? Pentru aceasta cu Adunându-ne astăzi, să ne
guri fără tăcere, grăim ție: veselim de pomenirea Sfântului
Bucură-te, ceea ce de îngeri ești Mare Mucenic Lazăr, văzând
mult lăudată, Domnul este cu astăzi cuvintele prorocești
tine. împlinindu-se: că drepții în veci
vor fi vii, și răsplata lor este la
Canonul Sfântului Lazăr Domnul. Deci și noi cu cântări
Irmosul: de laude să-l mărim.
Spăimântatu-s-a de aceasta
Slavă...
«cerul, și marginile pământului
«s-au minunat, că Dumnezeu S- Ție, Sfinte, cu osârdie ne
«a arătat oamenilor trupește, și rugăm: Roagă-te pentru
«pântecele Tău s-a făcut mai Biserica Dreptslăvitoare,
«desfătat decât Cerurile; pentru care și sângele
«pentru aceasta, pe tine, de mucenicește ți-ai vărsat, iar
«Dumnezeu Născătoare, cetele credinței ortodoxe tărie asupra
«îngerești și cele omenești te eresurilor mijlocește-i și
«mărim.» dăruiește smerenie celor ce cu
dragoste te cinstesc pe tine,
Bogăție de mare preț și preaslăvite Lazăre.
nepieritoare, Sfinte Lazăre,
26 LUNA IUNIE

Și acum... pe cel ce stă împreună cu îngerii


O, împărăteasă prealăudată, înaintea lui Hristos și se roagă
Care pe împăratul slavei Cel pentru cei ce îl cinstesc, cu
fără de început L-ai născut, dă- dragoste săvârșindu-i
ruiește iertare greșelilor și pomenirea.
îndreptare vieții celor ce îți Pe bunul și viteazul luptător,
cântă ție, pentru rugăciunile îndoit mai tare decât
mucenicului Lazăr. diamantul, pe apărătorul
Ortodoxiei cel neînfrânt, pe
LUMINÂNDA stâlpul dreptei cinstiri cel
neclintit, pe Lazăr cel minunat
Patria ta, care pe tine te-a
să-l fericim, pe râvnitorul și
odrăslit, se laudă cu biruințele
următorul marelui Avraam, pe
tale, iar cu nevoințele și
cel care pentru adevăr mucenic
pătimirile tale se împodobește,
s-a arătat, înaintea lui Hristos
noule între mucenici, Lazăre; se
stând și pentru noi rugându-se.
luminează încă și Biserica
Mântuitorului Hristos, comoară Cu nevoințele și pătimirea ta,
de mare preț având sfintele tale Biserica dreptslăvitorilor se
moaște. Iar noi, credincioșii, împodobește, căci pentru ea
pomenirea săvârșindu-ți, sângele ți-ai vărsat, cu care ea
cerem, rugându-te: Pe cei ce te înfrumusețându-se, tainic
cinstesc izbăvește-i de toată dănțuiește, veselindu-se, și
primejdia, cu rugăciunile tale. cinstește slăvită adormirea ta,
frumusețea mucenicilor, lauda
LA LAUDE ocârmuitorilor, Sfinte Lazăre.
Se pun stihirile pe 4, Drept aceea, ție ne rugăm:
Glasul al-4-lea: Apără-o pe aceasta de toată
primejdia.
Pe osârdnicul împlinitor al Slavă...
poruncilor Domnului,
adunându-ne, să-l lăudăm pe Încă de la începutul
Noul Mucenic Lazăr, pe virtuoasei tale viețuiri frica
rădăcina cea bună, pe ramura Domnului ti-ai sădit în suflet.
prea aleasă, pe cel ce s-a arătat De către aceasta călăuzit fiind
slăvit întru stăpânirea cea pe calea cea dreaptă nu ai dat
pământească, dar și mai greș, și cu aceasta călătorind,
înfrumusețat cu toată virtutea, Domnului ai bineplăcut și
talantul încredințat ție bine l-ai
ZIUA A CINCISPREZECEA 27

lucrat, pentru el și tăierea Iar dacă suntem în post doar din


capului primind, astfel, și mai canonul sfântului.
mult lui Hristos asemănându-te. Întru împărăția Ta când vei veni,
Pentru aceasta, lăcașurile pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta.
dumnezeiești și Cetatea
Pe 12
cerească prea frumos sufletul
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
tău l-au primit, unde acum acelora este împărăția cerurilor.
dănțuiește înaintea împăratului Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
Hristos. Roagă-te pentru cei ce mângâia.
cu dragoste te cinstesc, Sfinte Pe 10
Mare Mucenice Lazăr. Fericiți cei blânzi, că aceia vor
moșteni pământul.
Și acum... Fericiți cei flămânzi și însetați de
O, Fecioară Preanevinovată, dreptate, că aceia se vor sătura.
Pe 8
având acoperământul și
Fericiți cei milostivi, că aceia se
ajutorul rugăciunilor tale,
vor milui.
viteazul ostaș al Fiului și
..........
Dumnezeului tău, pe conducă-
Fericiți cei curați cu inima, că
torul păgân l-a biruit, iar sieși aceia vor vedea pe Dumnezeu.
și-a hărăzit slava cea ..........
mucenicească. Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Doxologia mare, troparele,
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
ecteniile și apolisul.
..........
Fericiți cei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
..........
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
LA LITURGHIE Cine nu se va minuna de
viețuirea ta, slăvite Lazăr? Căci
La Fericiri punem 8 stihuri: 4 din
Cântarea a 3-a, ale Praznicului și 4 precum o albină ai adunat
din Cântarea a 6-a din Canonul mulțime de virtuți felurite, cu
sfinților. care împodobindu-te și pe noi
ne înmiresmezi.
28 LUNA IUNIE

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata dobândit împărăția cea


voastră multă este în ceruri. cerească. Roagă-te, deci,
Slava cea mult dorită ai luat- Mântuitorului pentru robii tăi,
o după vrednicia viețuirii tale mijlocind către Dânsul,
celei minunate de la Hristos împreună cu tine să ne
Dumnezeu, Căruia îi și stai învrednicească de vederea
acum înainte îmbrăcat în slavei Sale.
veșmântul cel luminos al
virtuților, bucurându-te. CONDAC, glasul al 8-lea:
Slavă..., Podobie: „Apărătoare Doamnă..."
Domnul nu a lăsat în Pe mucenicul neînfrânt al
mormântul uitării trupul tău, ci Adevărului, apărătorul și
poruncind firii pământești să nădejdea ortodocșilor,
nu se risipească, l-a arătat credincioșii să-l cinstim după
întreg și plin de bună vrednicie. Ci ca cel ce ai către
mireasmă, simțurile și văzul Domnul îndrăznire, Milostiv
credincioșilor întru uimire arată-L celor ce te laudă:
aducându-le. Bucură-te, Lazăre, Voievodule
Și acum... al lui Hristos!
Cela ce dintru neființă întru
ființă toate le-ai adus și pentru Apostolul
Epistola a II-a către Timotei (I, 8-
noi din Fecioara cea neispitită 18): Fiule Timotei, nu te rușina de
de bărbat Te-ai întrupat, pe toți mărturisirea Domnului nostru…;
vrăjmașii ce se ridică împotriva
noastră risipește-i, poporului Aliluia, glasul al 2-lea: Preoții Tăi
nostru biruință dăruindu-i, Doamne se vor îmbrăca cu dreptate.
pentru mijlocirile Sfântului Stih: Căci Domnul a ales Sionul, și
Lazăr și ale celei ce Te-a născut l-a ales ca locuință Lui.
pe Tine, Cuvinte al lui (Caută la ziua de 10 februarie).
Dumnezeu.
Evanghelia
De la Ioan (XV, 17-27; XVI, 1-2):
TROPARUL, Zis-a Domnul ucenicilor Săi: aceasta
Glasul al-3-lea vă poruncesc vouă: să vă iubiți unul
pe altul…
Slava lumii lepădându-o, (Caută Evanghelia din ziua de 26
Voievodule Lazăre, și asemenea octombrie).
lui Hristos făcându-te, ai
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

După începutul obișnuit zicem:

Condacul 1
Înaintea alesului luminător al pământului sârbesc cu osârdie și
cu dragoste să ne închinăm, și cântări de laudă aducând, faptele
tale înălțăm, Sfinte Mare Mucenice Lazăre, mare făcătorule de
minuni. Primește aceste rugăciuni de la cei care te cinstesc pe tine,
precum a primit Domnul cei doi bani ai văduvei de la noi cei care
îți cântă cântare de biruință: Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre,
lauda și apărarea ortodocșilor!

Icosul 1
Atunci când a vrut să cheme neamul sârbesc în împărăția
Cerurilor, Creatorul îngerilor te-a ales pe tine, Sfinte Lazăre,
pentru a binevesti și a împlini buna Sa voință. Inima țarului
Dușan a îndreptat-o către tine, iar el te-a iubit ca pe un fiu și te-a
înălțat la demnitatea de cneaz. Drept aceea, îi mulțumim
Ziditorului a toate pentru aceasta, iar noi, cei care te cinstim,
astfel îți aducem cântare:
Bucură-te, vas preaslăvit, care, umplându-te de harul
dumnezeiesc, ai condus neamul sârbesc în împărăția Cerurilor;
Bucură-te, sălaș al Duhului Sfânt, că luminarea dumnezeiască
asupra ta strălucea;
Bucură-te, că inima ta s-a făcut lăcaș sfințit, unde Tatăl și Fiul și
Dumnezeiescul Duh sălășluiesc mai presus de fire;
Bucură-te, limbă de miere curgătoare, care ai adus vestea
bucuriei că Domnul deschide neamului sârbesc poarta împărăției
Cerurilor;
Bucură-te, că jertfa, dragostea și moartea ta mucenicească s-au
întipărit adânc în inimile credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!
30 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

Condacul al 2-lea
De Dumnezeu înzestrat cu ascuțimea minții, cu înțelepciunea și
înălțimea viețuirii tale, ca soarele ai strălucit, încât toți se
minunau de bunătatea, bărbăția și iscusința ta în meșteșugul
armelor și în purtarea războaielor. Având rugăciunea ca scut și
fiind împodobit cu puterea lui Samson, multe biruințe ai
dobândit, povățuindu-ți turma să împlinească poruncile
evanghelice, arătându-te tu însuți pildă de dragoste față de
Hristos. Și pe noi ne povățuiește ca împodobindu-ne cu virtuțile,
în dragoste unul față de altul, din adâncul inimii, lui Dumnezeu
Celui Care te-a proslăvit să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Cu înțelepciune Ceruri veseliți-vă, să ne bucurăm, popoare,
amintindu-ne de Lazăr, purtătorul de cruce, după Sfântul Sava și
Sfântul Simeon, cel mai mare și mai mărinimos dăruitor. Veniți
mieii Domnului, veniți pătimitorilor, bogați și săraci, sănătoși și
neputincioși, la izvorul cel de multe boli tămăduitor, căci
rugându-vă, după credință, primiți tămăduire. Săltăm veselindu-
ne ca David înaintea chivotului Legământului, ca minunatului
nostru doctor cu înflăcărare cântări de psalmi să-i cântăm: Fericit
bărbatul cel ce se teme de Domnul, fără de prihană pe calea
poruncilor Sale ai alergat, de aceea te lăudăm:
Bucură-te, că din nemăsurată milă, îi asculți pe toți cei care ți se
roagă;
Bucură-te, că pentru fiecare boală duhovnicească și trupească
dăruiești tămăduire;
Bucură-te, că pe cei neputincioși îi ridici, iar pe cei împovărați și
chinuiți de ispitele acestui veac îi ajuți;
Bucură-te, căci cu înțelepciune te îngrijești de noi, cei care mult
pătimim;
Bucură-te, căci curățindu-ți mintea și inima, chipul lui
Dumnezeu îl privești;
Bucură-te, căci ca un miel neprihănit, pe sine, Domnului prinos
curat te-ai adus;
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 31
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 3-lea
Chemare dumnezeiască s-a pogorât asupra ta, minte cerească,
care privești tainele dumnezeiești, Dumnezeu predându-ți cârma,
de Patriarhul Ioanichie ai fost uns împărat, pentru a lupta
împotriva vrăjmașilor agareni ce se năpustiseră asupra patriei
tale. Iar acum și asupra noastră privește ca un părinte ceresc,
stăvilește și îmblânzește furtuna ce ne-a cuprins, și curmă
atacurile cumpliților demoni. Călăuzește-ne pe calea pocăinței,
inimile noastre împietrite le înmoaie pentru a împlini poruncile
dumnezeiești. Și mulțumindu-I Domnului pentru o astfel de milă
revărsată asupra noastră, Celui Ce te-a încununat, să-I cântăm:
Aliluia!
Icosul al 3-lea
Acoperit de harul Blândului Călăuzitor al păstorilor, al lui
Hristos, cu puterea sfintei cruci pe care o purtai la piept, ai fost
păzit de moartea subită pusă la cale de nebunul Nikola, pentru ca
în Kosovo în chip văzut cununa muceniciei să primești și pe
oameni cu cetățenii cerești să-i unești. Slăvindu-L pe Dumnezeu,
Cel Care te-a ocrotit, și minunându-ne de această dumnezeiască
bunăvoire, te rugăm, alesule al nostru, ajută-ne să dobândim
rugăciune desăvârșită, iar credința, nădejdea și dragostea să o
păzim, pentru ca în evlavie și sporire cu bucurie să te proslăvim, și
cântare de laudă să-ți aducem:
Bucură-te, că mijlocind înaintea lui Dumnezeu, din multe și
felurite ispite ne izbăvești;
Bucură-te, căci doctor milostiv fiind, neputințele noastre îndată
le tămăduiești;
Bucură-te, că atât bunătățile trecătoare, cât și cele veșnice de la
Domnul pentru noi le dorești;
Bucură-te, căci cu blândețea și smerenia inimii, precum un miel
neprihănit, la luptă pentru apărarea credinței ai ieșit;
Bucură-te, că intrând în turmă, ca cneaz și călăuză cu dragoste
ai fost primit;
32 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea


ortodocșilor!

Condacul al 4-lea
La vifornița din patrie și discordia din biserică cu durere ai
privit. Fiind înzestrat cu dreptate dumnezeiască, te-ai îngrijit să
aduci pace între Biserica Sârbă și Patriarhia de la Constantinopol.
Ai înlăturat anatema și ai cerut iertare pentru cei vii, și pentru cei
adormiți, înnoind viața duhovnicească și unindu-i pe toți cu
Biserica lui Hristos Dumnezeu. Înnoiește-ne și pe noi și sădește în
inimile noastre frica aducătoare de mântuire, dăruiește-ne duh
înfrânt, inimă smerită și îndreptare a vieții. Luminează-ne mintea,
bineplăcutule al lui Hristos, pentru a înțelege calea Domnului,
păzește-ne de atacurile vrăjmașilor, pentru ca împreună
Domnului să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind despre tine câte bunătăți ne-ai dăruit, mărginită este
mintea și fără de grai este limba celor mai înțelepți să spună
virtuțile care înfloresc întru tine. Dreptatea ta biruiește cuvintele
noastre și nu știm cum să te numim: oare, căpetenie a ortodoxiei,
ochiul evlaviei, părintele orfanilor și ocrotitorul tuturor săracilor,
hrănitorul flămânzilor, făcătorul de pace al celor învrăjbiți? Și pe
noi, care în dragoste și fapte bune îndurăm sărăcie, ridică-ne din
slăbănogirea duhovnicească, pentru a dobândi bunătățile
duhovnicești și a intra în palatul Atotțiitorului, lăudându-te:
Bucură-te, păstorule trezvitor, căci cu toiagul înțelepciunii ți-ai
învățat turma tainele cerești;
Bucură-te, că de Dumnezeu fiind călăuzit, poruncile Sale ai
împlinit;
Bucură-te, iubitorule de pace, că ai fost re-născătorul împărăției
distruse, iar prin tine Dumnezeu unirea Bisericilor ne-a dăruit;
Bucură-te, bunule și Dreptule Iov, că urcând pe scara virtuților,
turmei tale calea mântuirii ai arătat;
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 33
Bucură-te, samarineanule milostiv, că pe popor și pe cneji ca pe
niște frați i-ai binecuvântat, de cei năpăstuiți te-ai îndurat, celor
străini de grijă le-ai purtat și milostiv față de toți ai fost;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 5-lea
Patria ta cu multe locașuri sfinte ca și cu niște stele ai
înfrumusețat-o, slăvitule ctitor al Mănăstirilor Ravanița, Lazarița,
Gorniak și al multor altor locașuri de închinăciune, care și astăzi
aduci buna mireasmă a dreptei credințe asupra turmei tale.
Intrând în rândul ctitorilor Nemania, ai purces pe cărarea
părinților, arătând o mare dragoste față de Sinai și îngrijindu-te
de mănăstirile din Sfântul Munte și mai cu seamă de Hilandar,
unde, dorind să păzești tainița conștiinței duhovnicești, ai zidit un
preafrumos și minunat pronaos. Cu dărnicie l-ai înzestrat cu cele
necesare, locul în care de veacuri numele tău neîncetat este
proslăvit, și cu vrednicie împreună cu puterile îngerești cânți lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Iubindu-L pe Hristos, ai îndrăgit tagma monahicească. Munții și
văile le-ai împrejmuit și pustiile au înflorit. Sinaiților, care
fugiseră din Sfântul Munte din calea agarenilor, în hotarele
patriei tale le-ai aflat odihnă, părinte de milostenie dăruitor. Ai
ridicat biserici, pentru ca în ele să fie proslăvit numele Domnului
și credincioșii să se întărească duhovnicește. Sfântului Grigorie cel
Tăcut, Mănăstirea Gorniak i-ai înălțat, Sfântului Sisoie, Sfântului
Vavila și Sfântului Romil, Mănăstirea Ravanița le-ai zidit, pentru
a-ți fi ție loc de îngropăciune, spre odihna trupului tău până la
sfârșitul veacurilor, unde este lăudat numele lui Dumnezeu, și
osteneala ta cu bucurie în cântări este lăudată:
Bucură-te, iubitorule de oaspeți Avraame, că multe bolnițe și
arhondării pentru hrănirea celor neputincioși și bolnavi ai înălțat;
Bucură-te, că multe biserici ai zidit și frumos le-ai împodobit;
34 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

Bucură-te, că pe monahii isihaști și pe cei ce slujeau Domnului i-


ai iubit;
Bucură-te, că îmbogățindu-ți neamul tău cu slavă netrecătoare,
străbunilor Simeon și Sava te-ai asemănat;
Bucură-te, că ajutându-i pe Sfinții Sinaiți, aceștia patria ta au
sfințit și viața duhovnicească întru ea au însuflețit-o;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 6-lea
Când a trebuit să te confrunți cu păgânii care tulburau patria
ta, voind să o supună credinței mahomedane, multe rugăciuni ai
înălțat, cerându-i Domnului să te înțelepțească și să-ți arate voia
Lui. Kosovo este pentru tine o a doua Ghetsimani, în care ai rostit
cuvintele de mântuire aducătoare: „Părinte, să fie voia Ta precum
în Cer, așa și pe pământ." Și, primind poruncă să mergi în
întâmpinarea celor răufăcători, împodobit cu puterea lui Samson,
nu te-ai temut de mânia păgânilor, cu cuget înflăcărat
îmbărbătându-ți oștirea să se pornească la nevoință mucenicească.
Drept aceea, Serbia Cerească cântă Sfintei Treimi în toată
vremea: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Ai strălucit în inimile credincioșilor, nobile domnitor, după
bunătatea firii făcându-te asemenea Domnului însuși. Urmând
Celui Care înainte de patima Sa a pregătit ucenicilor Cina cea de
Taină, ai oferit moșierilor și nobililor o cină a dragostei, la care ai
întărit oastea, cerându-le să nu fie trădători precum Iuda.
Domnul pe Golgota a pătimit, iar al tău loc de pătimire a fost
Kosovo, în care a pierit o ceată de ostași. De pe cal ai căzut cu
șaisprezece răni te-ai încununat, când nelegiuiții ca niște fiare
voiau cu furie să-l sfâșie pe cel de nebiruit, iar tu, precum un miel
neprihănit spre junghiere Aceluia Care pentru noi a binevoit să
fie înjunghiat, ai cântat: „Să se verse sângele meu întru dragostea
Hristosului meu." Capul ți-a fost despărțit de trup și atunci
îngerii din Ceruri și-au înălțat glasurile, cu bucurie întâmpinând
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 35
sufletul tău și al celor ce au pierit împreună cu tine, au slăvit
nevoințele și pătimirile tale, aducând cântare de laudă așa:
Bucură-te, de Dumnezeu adunată turmă, că astăzi slăvitul
Cneaz Lazăr se înalță la Împăratul ce împărățește peste toate;
Bucură-te, că sângele tău ca un alabastru de mir lui Hristos l-ai
adus;
Bucură-te, că seara pe Sfântul Proroc Amos, ocrotitorul casei
tale, cu pâini și vin l-ai slăvit;
Bucură-te, că Secerătorul Domn, secerând grâul, sufletele
mucenicilor în chipul unor spice aurite, curățindu-le de neghină,
în jitnița palatelor cerești le-a sălășluit;
Bucură-te, că trupurile lor au fost diamantul prețios de pe
această cumplită țarină;
Bucură-te, blândule David, că pe cumplita fiară, pe Murat, ca
pe un alt Goliat l-ai biruit și, prin vărsarea sângelui tău, ai zburat
la înălțimile cerești;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 7-lea
A voit Iubitorul de oameni să arate lumii că toți cei care sunt
bineplăcuți lui Dumnezeu de mari răsplătiri se învrednicesc.
Trupul tău cel mult pătimitor a fost proslăvit cu slava
nestricăciunii. Pământul te-a tăinuit timp de doi ani și din pieptul
tău a odrăslit mir binemirositor veselind turma ta. Această
comoară prețioasă, care dă semne minunate, a fost așezată la
Ravanița, în biserica închinată Mântuitorului. Minunate sunt
faptele Tale, Doamne, că prin minuni preaslăvite, pe bineplăcutul
Tău l-ai arătat, strălucind de slavă cerească. Dăruiește-ne să ne
desfătăm cu bucurie îngerească și împreună cu tine să slăvim
Treimea cea de o ființă aducând cântare: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Minunate sunt tainele Tale, Hristoase, fiindcă ne-ai dăruit un
asemenea luminător, care ne-a îmbogățit cu nestricăciosul său
trup, precum Ilie pe Elisei îndoit cu harul său. Cădem în genunchi
36 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

și ne rugăm să ne îmbogățim din tainica Ta comoară, celor ce i se


roagă, mântuire, sănătate și dragoste le dăruiește. Împacă inimile
noastre și umple-ne de duhul înțelepciunii, pe noi, cei care îl
preamărim pe bineplăcutul tău Lazăr, aducându-i cântare de
laudă:
Bucură-te, că trupul tău ne dăruiește un alt Siloam, din care
izvorăsc tămăduiri celor ce suferă de boli trupești și de patimi
duhovnicești;
Bucură-te, că Ravanița și poporul sârb saltă și se veselește că
este odrasla unui asemenea părinte;
Bucură-te, căci capul tău pentru Hristos Dumnezeu, sub sabie
cu bucurie de trup s-a despărțit;
Bucură-te, că jertfa, dragostea și moartea ta mucenicească s-au
întipărit adânc în inimile și conștiința poporului sârb;
Bucură-te, căci credința ta cea tare, de erezii, Serbia a păzit și
pe noi întru săvârșirea de fapte bune ne-a întărit;
Bucură-te, miel de mare preț, ce sufletul tău jertfă curată și
neîntinată Domnului l-ai adus;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 8-lea
Ismailitenii, trecând prin Marea Roșie, au purtat osemintele lui
Iosif, iar noi, Noul Israil, prin Serbia îți purtăm moaștele tale,
sfințind văzduhul cu bună mireasmă. Revarsă asupra noastră
adâncul milostivirii tale, alungă nenorocirile și nedreptățile,
învață-ne să le disprețuim pe cele pământești, și să le contemplăm
și să le iubim pe cele cerești. Binecuvântează cununa anului cu har
pentru ca roadele să se înmulțească, tot sufletul să se
împărtășească de buna ta voire, bucurându-se datorită slavei tale
cerești și cu umilință să aducă fierbinte cântare: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Racla moaștelor tale s-a făcut izvor de bucurie și mângâiere
credincioșilor, celor ce cu dragoste și evlavie le sărută. Păzește
lăcașurile noastre, iar pe cei dezbinați îi unește, mijlocește pe cei
care te slujesc și vin în sfânt lăcașul tău. Veniți cetele monahicești
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 37
și iubitorilor de praznice să ne desfătăm de harul său și să ne
închinăm sfintelor sale moaște și, astfel sfințiți, să-ți aducem
aceste cântări:
Bucură-te, nesecat izvor al binecuvântării și milei lui
Dumnezeu;
Bucură-te, îngere pământesc, Lazăre, că moaștele tale în
Catedrala din Belgrad au fost așezate, umplând de bună
mireasmă mult pătimitoarea Serbie;
Bucură-te, că, la sosirea ta la Ravanița, femeia, care era în
pragul morții, de cumplita boală prin mila ta a fost tămăduită, și
mulți dintre cei care s-au apropiat cu credință de racla moaștelor
tale au primit grabnică tămăduire;
Bucură-te, că trupul tău cel de mir izvorâtor răspândește bună-
mireasmă și duhul poporului îl însuflețește;
Bucură-te, caldule rugător, primește cântarea și ascultă
rugăciunile celor care îndură necazuri și acum pătimesc și la
limanul liniștit îi călăuzește;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 9-lea
Mulțumim lui Dumnezeu noi, cei plini de frică, fiindcă vedem
adâncul minunilor dumnezeiești. Veniți cei împovărați să
dobândiți ușurare sărutând sfânta lui mână dreaptă. Mâinile
străpunse de păgâni sunt întregi și până astăzi se văd pe ele rănile
luptelor tale, iar nouă ne revarsă mir bine mirositor, dăruind
credincioșilor felurite tămăduiri. Veniți, cei împovărați, și toți cei
care îl iubiți pe Dumnezeu, să-l slăvim pe Sfântul Lazăr, minunat
întru sfinții Săi, cântându-i: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cu felurite graiuri sunt ca niște pești necuvântători
înaintea ta, Sfinte Cneazule Lazăr, căci neamul sârbesc s-a
îmbogățit și cu sângele său a fost răscumpărat, dăruindu-i și
pecetluindu-i ca moștenire veșnică Împărăția Cerurilor. Așa cum
un stâlp de foc i-a scos pe israiliteni din Egipt, așa și crucea ta
38 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

strălucind conduce turma ta în pământul făgăduinței din Ceruri,


unde se cântă cântare de slavă: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul
Savaot, plin este cerul de slava Ta." Aducându-ne aminte de
preaslăvita ta junghiere pentru noi, îți mulțumim și te rugăm,
auzi-ne căci îți aducem cântare de laudă:
Bucură-te, ocrotitorul ortodocșilor, celor amărâți mângâiere,
iar celor întunecați luminare;
Bucură-te, întru Dumnezeu și Preasfânta Sa Maică al nostru
tare ajutător;
Bucură-te, că ție Domnul îți zice: „Voi veți fi alesul meu popor,
iar eu voi fi Dumnezeul vostru";
Bucură-te, căci bând cupa pătimirii lui Hristos, sângele ți-ai
vărsat, și pentru Domnul la junghiere te-ai adus;
Bucură-te, că pentru poporul sârb Kosovo este poarta prin care
se urcă la Cer;
Bucură-te, că prin nestricăciunea trupului tău ne dăruiești
nădejde la învierea cea de obște;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 10-lea
Stâlp al evlaviei și scară ce duce la Ceruri, tu ești Cneazule
Lazăr, râvnitor de cele cerești, iar ca un soare ne luminezi pe noi,
cei care trăim în întunericul necunoștinței. La nevoință
monahicească ne întărește să biruim ispitele vieții, întru pace să
ne bucurăm, cere de la Dumnezeu Dăruitorul ceea ce îi este
fiecăruia de folos: celor bolnavi tămăduire, ca sănătoși cu sufletul
și cu trupul să putem petrece celelalte zile bineplăcând lui
Dumnezeu. Fă-ne lăcașuri ale Duhului Preasfânt, să dobândim
bunătățile duhovnicești și să ne învrednicim să primim sfârșit bun
al vieții, intrând împreună cu fecioarele cele înțelepte în palatul
lui Hristos, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Împăratului Ceresc I-ai zidit un minunat locaș, în slava înălțării
Sale, unde tu, stâlpul de neclintit al credinței, ca un soare ne
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 39
luminezi pe noi cei care trăim întru întuneric în aceste vremuri.
Împlinește cererile celor ce vin cu credință la tine, celor ce au
trebuință de ajutorul tău din belșug dăruiește-le, celor ce viețuiesc
în locașul tău și în alte locașuri, dăruiește-le toate cele de folos,
mângâiere și mântuire, ca în smerita cugetare să aducem cântare:
Bucură-te, păzitorul nostru, că din lăcașurile Raiului turma ta o
privești și de ea cu dragoste te îngrijești;
Bucură-te, că râvnitor asemenea lui Ilie făcându-te, cu mânie te-
ai înflăcărat împotriva vrăjmașilor Crucii lui Hristos;
Bucură-te, că datorită ție Ravanița arată ca o bolniță a celor
neputincioși, și precum un liman pentru cei cuprinși de furtuna
patimilor;
Bucură-te, iscusitule semănător al evlaviei, că roade prea bogate
ai secerat, aducând mulțime de mucenici în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, prea frumoasă ceată de Dumnezeu aleasă, că prin
voi a sporit credința în biruința dreptății;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 11-lea
Să înălțăm cântare, fraților, de Dumnezeu înțelepțitului Lazăr
și cetei sale. Frumusețea trupurilor voastre arată strălucirea
voastră lăuntrică, căci cuvintele lui Lazăr cu înțelepciune le-ați
ascultat, sângele necruțându-vă pentru credință l-ați vărsat,
neputința firii ați uitat, și ca niște miei la junghiere v-ați adus.
Prea minunaților, strălucitorilor viteji, slăviți, curajoși și nobili,
unul pe altul la râvnă v-ați îndemnat: „Să mergem pe câmpia din
Kosovo pentru Cinstita Cruce să ne vărsăm sângele și să murim
pentru credință". Veniți, cetele credincioșilor, cu căldură să ne
închinăm mucenicilor, să le înălțăm cântare de laudă ca în viața
cea de apoi să ne îmbrace în lumină dumnezeiască și împreună cu
voi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Cu rugăciuni și cu cântări vă proslăvim ca pe niște apărători
înaintea lui Dumnezeu, căci, uniți fiind precum este Treimea de o
40 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

ființă, ați avut un singur gând. Precum David vă grăim: „Ce este
bine și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună?" Voi
nu sunteți legați prin dragoste trupească, ci prin credința
ortodoxă, prin credința iubirii de frați. Dacă rădăcina e sfântă și
ramurile sunt sfinte. Cinstita voastră moarte s-a arătat înaintea
lui Dumnezeu ca o cosiță de Dumnezeu împletită. Legați de har, în
înălțimi v-ați luat zborul, prin vărsarea sângelui pământul
sfințind, ca și cu niște flori binemirositoare l-ați împodobit.
Dăruiți-ne duhul râvnei voastre, să ne învrednicim a ne îndulci de
darurile cerești aducându-vă cântare:
Bucurați-vă, vulturi din Kosovo, fii de neam ales;
Bucurați-vă, toți mucenicii care cu dragoste nefățarnică, cu
credință neclintită, cu cuvântul adevărului, unul altuia pilda ați
urmat;
Bucurați-vă, că ați fost pod care leagă generațiile și le înscrie în
Cartea Vieții;
Bucurați-vă, că jertfă vie v-ați adus Sfintei Treimi, iar poarta
cerească larg s-a deschis primindu-vă pe voi;
Bucurați-vă, că împreună cu voi, de Dumnezeu înțelepțitul
Lazăr astăzi în ceruri se veselește;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!

Condacul al 12-lea
Cu harul lui Dumnezeu corabia voastră a ajuns la limanul
liniștit al vieții veșnice ca la o comoară prea bogată. Ai păzit
poporul de-a lungul robiei de veacuri, predându-l în purtarea de
grijă a lui Dumnezeu, celui mai mare Doctor care tămăduiește
rănile cele ascunse ale sufletelor cu leacurile pătimirii și ale
umilinței. Aprinde întru noi lumina dragostei de care sufletul tău
s-a umplut, căci săraci ne-am făcut neavând dragoste față de
Domnul și față de aproapele, pentru a afla milă în Ziua Judecății
și prin apărarea ta să ne izbăvim de partea cea de-a stânga și să
auzim fericitul glas: „Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de
moșteniți ceea ce v-am pregătit", și ca pe Treimea de o ființă să O
proslăvim cântându-I: Aliluia!
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr 41
Icosul al 12-lea
Rugăciuni înălțând către voi, sfinților mucenici din Kosovo, fiți
nouă călăuzitori către mântuire, pace patriei aducând, iar bisericii
o singură voire. Cu adevărat a zis Solomon: „Amintirea dreptului
cu laude se face", în această zi totul este plin de bucurie să intrăm
în sfântul lăcaș de la Ravanița, pentru a vedea făclia ce nu se
stinge, moaștele tale de minuni făcătoare, care ca un crin îmbată
prin bună mireasmă, dăruiesc daruri de tămăduiri. Nebiruitule
mucenic, poporul tău rugăminți îți aduce:
Bucură-te, că trecerea din această viată la cele cerești este
preaslăvită;
Bucură-te, Sfinte Cneazule Lazăr, râu cu afluenții tăi în chipul
sfinților mucenici, care prin sfântul sânge fața pământului au
adăpat-o, iar din sângele tău au înflorit bujori;
Bucură-te, cinstitule Cneaz, că ceata mucenicilor ai condus-o în
Ierusalimul de Sus, precum Isus al lui Navi a fost călăuzitor către
pământul făgăduinței;
Bucură-te, Serbie de Dumnezeu iubită, că mireasma sfințitei
viețuiri a mucenicilor tăi s-a înălțat la Hristos;
Bucură-te, lună, că printre stele așa cum s-au făcut ostașii tăi,
minunat strălucești;
Bucurați-vă, sfinților mucenici împreună cu Țarul Lazăr,
inimile noastre cântare de mulțumire înalță: „Slavă vouă și
laudă!";
Bucură-te, Sfinte Mucenice Lazăre, lauda și apărarea
ortodocșilor!
Condacul al 13-lea
O, adâncul înțelepciunii și al gândirii la Dumnezeu, Mare
Mucenice Cneaz Lazăr, talantul cârmuirii patriei, înmulțit,
Cârmuitorului a toate l-ai dus. Drept aceea, ai auzit fericitul glas:
„Bine slugă bună și credincioasă, lucrătorul viei lui Hristos, intră
întru bucuria Domnului tău!". Vezi lacrimile și suspinele inimii
noastre, cererile ne împlinește, stinge flacăra ispitelor, și
împiedică moartea subită, dăruiește-ne să iubim dreptatea și
facerea de bine unul pentru altul, pentru ca urmând viețuirii tale,
să ne învrednicim de slava cea veșnică. Primește această săracă
42 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Cneaz Lazăr

mulțumire, căci ție slavă îți înălțăm, iar Domnului nostru îi


cântăm. Aliluia! (de trei ori)

Apoi îndată, Icosul 1 „Atunci când a vrut să cheme neamul


sârbesc...” și Condacul 1 „Înaintea alesului luminător al
pământului sârbesc...”

S-ar putea să vă placă și