Sunteți pe pagina 1din 20

slujba

sfântului cuvios
NICOLAE
cabasila
La VECERNIA MARE te, pomenește-ne pe noi, cei ce te
pomenim pe tine.
După obișnuitul Psalm, se cântă: Preaales
ajungând prin
Fericit bărbatul…, starea întâi. cuvânt, prin înțelepciune
La Doamne strigat-am…, se pun îmbelșugată și viețuire
stihurile pe 8: 3 ale Praznicului și 5
luminoasă, cuvioase, te-ai arătat
ale Sfântului.
preadumnezeiesc cunoscător al
Iar, de nu suntem în Praznic, se cântă
numai ale Sfântului repetând pe tainei harului și de toți cinstit ca
primele două. întărire a dogmelor ortodoxe și
Glasul al 2-lea: gură dumnezeiască. De aceea, ca
Podobie: Când de pe lemn... pe o călăuză de Dumnezeu
grăitoare, te cinstește toată
Biserica lui Hristos pe tine,
lăstar duhovnicesc din sfinte Nicolae.
rădăcină de neam bun Cu limbă de Dumnezeu
te-ai arătat cu adevărat, mișcată îmbogățindu-te,
fericite Nicolae, și prin povățuitor de viață în virtute ai
plugăria cea bună lui fost văzut, Nicolae, căci prin
Hristos strălucită rodire ai adus cuvântul tău, cuvioase, arăți
dumnezeieștile izbânzi de viață după nume harurile și
în virtute și cuvânt dumnezeiesc. răsplătirile biruinței celei din
Și acum cu îngerii dănțuind și de faptele credinței. De aceea, ca pe
viața fără de sfârșit desfătându- un dumnezeiesc dascăl și
4 LUNA IUNIE

arătător al tainei slavei Slavă..., glasul al 6-lea:


dumnezeiești credincioșii pe tine Câștigând înțelepciunea cea
te lăudăm în cântări. din afară, comoară a cunoștinței
Ambrozie dulce și nectar fără de sus te-ai arătat prin curată
materie curg de pe buzele tale, viața ta, de Dumnezeu
cuvântul mântuitor, părinte cugetătorule Nicolae; căci în
Nicolae, veselind pururea povățuirea Domnului fiind
gândul credincioșilor și crescut, ai ales ce e mai bun și ai
veștejind toată amărăciunea iubit să fii împreună cu
patimilor; căci tu în Hristos Dumnezeu disprețuind toate
Mântuitorul grăiești și de cele ce trag în jos; și cu
dumnezeiască luminare umpli dumnezeiasca voință
pururea inimile noastre. îndreptându-ți viața, prin
Vas al virtuții dovedindu-te, cuvântul harului te-ai arătat
rănit fiind cu dorul cel sfânt, întru toate călăuză sigură pe
părinte Nicolae, tuturor te-ai cărările bunei-cinstiri; de aceea
arătat cinstit prin viața ta: între sfinți a ajuns moștenirea ta
împăraților și stăpânitorilor, și bunătăților veșnice te-ai făcut
străinilor și pământenilor, ca părtaș rugându-te pentru noi
unul atotîndumnezeit; căci ca un pururea.
înțelept ager la minte și ca un Și acum..., a Praznicului sau a
Născătoarei de Dumnezeu –
arătător al bunei-cinstiri ne Dogmatica
dăruiești tuturor cele
mântuitoare. Cine nu te va ferici,
Preasfântă Fecioară? Sau cine
Cu dumnezeiasca lumină
nu va lăuda preacurată nașterea
strălucit fiind, în Tesalonic, ta? Că Cel ce a strălucit fără de
patria ta, și mai apoi în cetatea ani din Tatăl, Fiul Unul Născut,
Sfântului Constantin ai luminat Același din tine, cea curată, a
cu darurile tale, înțelepte, ieșit, negrăit întrupându-Se; din
bucurându-le și dându-le să fire Dumnezeu fiind, și cu firea
culeagă roade preadulci slăvind om făcându-Se pentru noi, nu în
pe Hristos; căci în ele ai arătat în două fețe fiind despărțit, ci în
multe feluri bogăția două firi neamestecat fiind
dumnezeiescului har sălășluit cunoscut. Pe Acela roagă-L,
întru tine.
ZIUA A DOUĂZECEA 5

Curată, cu totul fericită, să se înțelepți ascund știința, iar gura celui


miluiască sufletele noastre. fără de socotință este o nenorocire
apropiată. Cel ce păzește învățătura
VOHOD apucă pe calea vieții, iar cel ce
Lumină lină. leapădă certarea rătăcește.
Prochimenul zilei Mulțimea cuvintelor nu scutește de
PAREMIILE: păcătuire, iar cel ce-și ține buzele lui
este un om înțelept. Limba omului
Din Înțelepciunea lui Solomon, drept este argint curat, dar inima
citire: celor fără de lege este lucru de puțin
(3: 1-9) preț. Buzele celui drept călăuzesc pe
mulți oameni, iar cei nebuni mor din
Sufletele drepților sunt în mâna lui pricină că nu sunt pricepuți. Precum
Dumnezeu și nu se va atinge de ele trece furtuna, așa piere și cel fără de
chinul. Părutu-s-a în ochii celor lege, iar dreptul este ca o temelie
nepricepuți că au murit și ieșirea lor neclintită. Nădejdea celor drepți este
din această lume s-a socotit pedepsire numai bucurie, iar nădejdea celor
și plecarea lor de la noi, sfărâmare, păcătoși sfârșește în rău. Gura celui
iar ei sunt în pace. Că de ar fi drept rodește înțelepciune, iar limba
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea urzitoare de rele aduce pierzare.
lor este plină de nemurire. Și puțin Buzele celui drept cunosc bună
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri voirea, iar gura păcătoșilor
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit strâmbătatea.
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El. Din Înțelepciunea lui Solomon,
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și citire:
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a (4: 7-15)
primit. Și în vremea cercetării lor vor
străluci și ca scânteile pe paie vor Dreptul, de va ajunge să se
fugi. Judeca-vor neamuri și vor sfârșească, întru odihnă va fi. Că
stăpâni popoare și va împărăți peste bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
dânșii Domnul în veci. Cei ce mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
nădăjduiesc spre El vor înțelege numărul anilor, ci căruntețile sunt
adevărul și credincioșii vor petrece în înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
dragoste cu Dânsul. Că har și milă bătrâneților, viața nespurcată.
este întru cuvioșii Lui și cercetare Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
întru aleșii Lui. iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
Din Înțelepciunea lui Solomon, a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
citire: schimbe răutatea mintea lui sau
(10: 13-32) viclenia să înșele sufletul lui. Că
râvna răutății întunecă cele bune și
Pe buzele omului priceput se află neînfrânarea poftei schimbă gândul
înțelepciunea; toiagul este pentru cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
spatele celui lipsit de chibzuință. Cei în scurt timp, dreptul a plinit ani
6 LUNA IUNIE

îndelungați; că plăcut era Domnului fie să ne învrednicim și noi, cei


sufletul lui. Pentru aceasta ce cinstim pomenirea ta.
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din Glasul al 3-lea.
mijlocul răutății. Iar popoarele au
văzut și nu au cunoscut, nici nu au Cu viață de virtute
pus în gând una ca aceasta. Că har și luminându-ți sufletul, arătător
milă este întru cuvioșii Lui și al tainei virtuții te-ai arătat și
cercetare întru aleșii Lui. învățător a toată buna-cinstire,
LA LITIE Nicolae atotînțelepte; căci glas
Glasul 1. dumnezeiesc de cugetare
Frumoasă școală având, ai dumnezeiască te-ai văzut,
dus după lege și lupta virtuții, de izvorând tuturor cuvintele
Dumnezeu purtătorule Nicolae, mântuirii, ca David arătând
căci din copilărie iubind acrivia dogmelor ortodoxe în
înțelepciunea, prieten al lui adunarea celor cuvioși, gură a
Dumnezeu te-ai arătat, iar El te- Duhului făcându-te; iar noi
a împodobit cu cununa povățuiți fiind de cuvintele tale,
harurilor Lui; și ales ajungând prăznuim cu vrednicie sfântă
prin faptele tale de virtute, cu pomenirea ta.
sfințenie viața ți-ai săvârșit și cu Glasul al 4-lea.
cetele îngerilor te-ai unit; Cu viață răpită în Dumnezeu,
împreună cu ele te roagă pentru cu limbă dumnezeiască și multă
cei ce te cinstesc pe tine. înțelepciune descoperi comorile
Glasul al 2-lea. vieții ascunse în Hristos și
Din rădăcină bine- lămurești cuvântul Evangheliei,
credincioasă odrăslind, pom de Dumnezeu grăitorule
roditor te-ai arătat, înflorit cu Nicolae. Și acum, părinte
adăpări tainice și împodobit cu cuvioase, mijlocește la Hristos
laurii ostenelilor înfrânării, Dumnezeu, rugămu-ne, să ne
Nicolae cuvioase; căci cu izbăvim de amenințarea
gândirea la cele mai bune cutremurului și să se
gătindu-ți mintea, mare te-ai mântuiască sufletele noastre.
făcut cu covârșirea înțelepciunii, Slavă…, Glasul al 4-lea.
fiind drept cu inima și smerit cu Ca pe un dascăl dumnezeiesc
duhul; și slăvind pe Hristos cu și ritor de Dumnezeu înțelepțit
purtările virtuții, slăvit ești de El toată Biserica lui Hristos să-l
în viața cea fără sfârșit, căreia cinstească pe cuviosul Părintele
ZIUA A DOUĂZECEA 7

nostru Nicolae, căci cuvânt luminărilor dumnezeiești te-ai


drept izvorăște din belșug ca o arătat, luminându-i pe toți cu de
apă săltătoare spre viață Dumnezeu grăitoarele tale
veșnică; și adăpând țarinile cele cuvinte și la viața de sus
cuvântătoare spre bună rodire ducându-i.
duhovnicească, în cuvioșie și Stih: Fericit bărbatul care se teme de
înfrânare viața și-a săvârșit, și Domnul, întru poruncile Lui va voi
sălășluindu-se acum întru foarte (Ps. 111, 1).
strălucirile sfinților, mijlocește Odraslă frumos înflorită și
neîncetat pentru sufletele laudă a Tesalonicului te-ai
noastre. văzut, părinte Nicolae, pentru
Și acum…, a Praznicului sau a care te cinstește acum și cu
Născătoarei
credință strigă: Păzește orașul
Din toate primejdiile păzește-i tău împreună cu mucenicul
pe robii tăi, binecuvântată Dimitrie din toată nevoia și din
Născătoare de Dumnezeu, ca să cumplita surpare a
te slăvim pe tine, nădejdea înfricoșătoarei zguduiri a
sufletelor noastre. cutremurului ce ne amenință.
Slavă..., glasul al 8-lea:
LA STIHOAVNĂ Iubind din copilărie
glasul 1: înțelepciunea te-ai arătat mai
Podobie: Slăviții mucenici... presus de bătrâni, cuvioase
Mare înțelept, vestit în Nicolae, și cu viață de cuviință
cuvintele tale și foarte apropiat lucrându-o, te-ai desfătat din
împăraților ai fost văzut, părinte belșug de darurile ei cele bune,
Nicolae, ca un adevărat slujitor iscusit în cuvânt te-ai arătat și
al lui Hristos, Împăratul călăuză spre cele mai bune te-ai
făpturii; pe Care roagă-L să făcut. Și acum bucurându-te
dăruiască sufletelor noastre după vrednicie de desfătarea cea
pace și mare milă. de sus, roagă-te pentru cei ce te
Stih: Cinstită este înaintea Domnului cinstesc pe tine.
moartea cuviosului Lui (Psalm 115, 6). Și acum…, a Praznicului sau a
Născătoarei
Cugetând pururi, părinte
Stăpână, primește rugăciunile
Nicolae, la Legea sfântă a lui
robilor tăi, și ne izbăvește pe noi
Dumnezeu, ți-ai sfințit mintea și
de toată nevoia și necazul.
inima, și vas preacinstit al
8 LUNA IUNIE

La binecuvântarea pâinilor cântăm După prima catismă,


troparul sfântului de două ori, apoi Sedealna întâi,
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, glasul 1:
bucură-te..., o dată. Podobie: Mormântul Tău,
TROPARUL Mântuitorule...
Glasul al 4-lea:
Dumnezeiesc învățător al
u dumnezeiască înțe-
vieții în Hristos, înțelept
lepciune împodobit
povățuitor al dogmelor credinței
fiind, de Dumnezeu
și pildă a virtuților sfinte, ai
grăitorule, vas al
luminat în lume prin viață și
dumnezeieștii înțelep-
cuvânt, Nicolae cuvioase. Drept
ciuni te-ai arătat țâșnind tuturor
care cu slava ta lăudându-ne
învățături care veselesc inima,
acum, credincioșii, prăznuim cu
părinte; de aceea prăznuim
dor preacinstită pomenirea ta.
dumnezeiască pomenirea ta și
cu cântări te cinstim, Nicolae
cuvioase.
Slavă... Și acum…, a Praznicului,
iar, de va fi post, a Născătoarei de
Dumnezeu, asemenea:
Născând cu trup pe Cuvântul
cel mai presus de dumnezeire, ai
îndumnezeit firea noastră,
Fecioară; de aceea ca pe o
LA UTRENIE pricină a mântuirii te slăvim și
strigăm ție: Izbăvește-ne de
greaua uneltire a celui viclean cu
La Dumnezeu este Domnul..., se
mijlocirile tale, Născătoare de
cântă troparul Praznicului (de două ori), Dumnezeu.
Slavă..., al Sfântului, Și acum..., al După a doua catismă, sedealna a
Praznicului. doua,
Dacă suntem în postul Sfinților Glasul al 5-lea:
Apostoli, se cântă troparul Sfântului (de Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună
două ori), Slavă..., Și acum..., al fără de început...
Născătoarei de Dumnezeu-al Învierii pe Cu înfrânare împodobindu-ți
glasul troparului Sfântului. viața, dumnezeiască pildă de
virtute te-ai arătat și înțelept
ZIUA A DOUĂZECEA 9

povățuitor al dumnezeieștii Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,


credințe; de aceea ca pe un sfânt eu am păzit căi aspre (Psalm 16: 4).
cunoscător al tainei dogmelor Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
celor drepte te cinstim, Nicolae, întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-
și săvârșind pomenirea ta slăvim ai încins cu veselie (Psalm 29: 11).
pe Hristos Domnul. Stih 5: Să știți că minunat a făcut
Slavă... Și acum…, a Praznicului, Domnul pe cel cuvios al Său (Psalm 4:
iar, de va fi post, a Născătoarei de 3).
Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși
Dumnezeu, asemenea:
Purtând în pântece cu trup pe ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei
Cuvântul Cel mai presus de Lui (Psalm 29: 4).
ființă spre mântuirea noastră,
Slavă..., glasul 1:
ne-ai înnoit în chip de negrăit,
Curată de Dumnezeu Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
Născătoare, Pururea Fecioară, Slavă Ție, Dumnezeule.
și ne-ai înălțat la Împărăția cea
nestricăcioasă pe noi care slăvim Și acum..., același glas:
taina Celui născut din tine, Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Fecioară. Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Polieleu: Robii Domnului... Și prin tine cu noi.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule (de trei ori)!
Mărimurile
Glasul 1: După Polieleu, Sedealna,
Stih 1: Așteptând am așteptat pe Dom- glasul al 4-lea:
nul și El a căutat spre mine și a auzit Podobia: Cel ce Te-ai înălțat pe
rugăciunea mea (Psalm 39: 1-2). cruce...
Fericimu-te pe tine, Cuvioase Prin virtute și viețuire fără
Părinte Nicolae, și cinstim sfânta prihană slujind lui Dumnezeu
pomenirea ta, iubitorule al cu adevărat, te-ai arătat
rugăciunii, povățuitorule al apărător al Bisericii, cuvioase
călugărilor și împreună Nicolae; iar Tesalonicul și
vorbitorule cu îngerii. Bizanțul cu strălucită gură
împreună mărturisesc bogăția
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post neîntrecută a înțelepciunii tale
și trupul meu s-a istovit din lipsa în Hristos și cinstesc sfântă
untdelemnului (Psalm 108: 23). pomenirea ta.
10 LUNA IUNIE

Slavă... Și acum…, a Praznicului, Pentru rugăciunile cuviosului


iar, de va fi post, a Născătoarei de
Dumnezeu, asemenea:
tău Nicolae, Milostive, curățește
mulțimea greșelilor noastre.
Făcătorul și Stăpânul a toate Și acum...,
făcându-Se trup din preacuratul
tău sânge pentru nemăsurata
Pentru rugăciunile Născă-
îndurare a milei, Stăpână, toarei de Dumnezeu, Milostive,
apărătoare și acoperământ al curățește mulțimea greșelilor
lumii te-a arătat; drept aceea noastre.
pururea alergăm la tine și
strigăm: Izbăvește-ne de venirea Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule,
peste noi a celor cumplite și de după mare mila Ta și după
toată vătămarea, atotlăudată mulțimea îndurărilor Tale
Fecioară. curățește fărădelegile noastre.
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Din tinerețile mele... Și idiomela, glasul 6:
Cu înfățișările virtuților tale
Prochimen, glasul al 4-lea: împodobindu-ți sufletul, prin
Cinstită este înaintea unire cu Dumnezeu cunoscător
Domnului moartea cuvioșilor al tainei celor mai presus de
Lui (Ps. 115, 6). minte te-ai făcut, Nicolae,
Stih: Fericit bărbatul care se teme de cuvioase; căci sălășluindu-se
Domnul, întru poruncile Lui va voi întru tine lucrarea Treimii
foarte (Ps. 111, 1). Sfinte, dumnezeiesc povățuitor
al dreptei-credințe te-a arătat,
Toată suflarea. dând tuturor cuvânt de
mântuire și mijlocind pentru
Evanghelia de la Matei (XI, 27-30): sufletele noastre.
,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate
Mi-au fost date de către Tatăl Meu...”
(caută joi în săptămâna a IV-a după CANOANELE
Rusalii).
Canonul Praznicului cu irmosul pe 8
Psalmul 50 și canonul sfântului, pe 4.
Iar, dacă va fi post, canonul
Slavă..., glasul 2: Născătoarei de Dumnezeu de la
Paraclis, pe 8 și canonul sfântului cu
irmosul pe 4.
ZIUA A DOUĂZECEA 11
Canonul Sfântului mângâiere te-ai arătat, părinte
Cântarea 1, Nicolae, strigând prin
glasul al 2-lea: înfrânarea ta: Nu este sfânt
Irmosul: Veniți, popoare...
afară de Tine, Iubitorule de
Cu luminarea strălucirii celei oameni, și nu este drept afară de
în Trei Sori luminat fiind cu Tine, Doamne.
lucrare dumnezeiască, părinte
Ca un nectar al nemuririi
Nicolae, lumină dumnezeiască
veselesc cuvintele tale, Nicolae,
cere pentru mine ca să laud
inimile și simțirile celor ce strigă
vrednică de cinstire pomenirea
cu credință: Nu este sfânt cum
ta.
este Dumnezeul nostru și nu este
Pom cu multe flori și bună- drept afară de Tine, Doamne.
mireasmă din rădăcină cu bun Slavă...
nume ai fost văzut, cuvioase, și
Luminându-ți viața prin
ai adus Bisericii lui Hristos
bună-cinstire, luminător
mireasma cea mai bună a
strălucit al Bisericii te-ai arătat,
înțelepciunii, părinte.
Nicolae, și laudă a Tesalonicului,
Slavă...
pe care păzește-l pururea de tot
La legea lui Dumnezeu necazul și de zdrobirea
cugetând din tinerețe, ai omorât cutremurului, prin mijlocirile
toate săltările trupului și mintea tale.
ta gânditoare la Dumnezeu de Și acum..., a Născătoarei:
dragostea Atotțiitorului o ai
Mai sfântă decât toți sfinții
lipit.
îngeri fără de asemănare te-ai
Și acum..., a Născătoarei:
dovedit, Fecioară Maică, căci în
Ca să cheme din nou la chip de nespus ai născut pe
nestricăciune Domnul, din tine, Stăpânul și Împăratul lor, venit
Preacurată, S-a întrupat să răscumpere lumea din
neschimbându-Și ființa și S-a căderea de demult pentru
văzut de oameni îndoit în fire bunătate.
pentru milă. SEDEALNA
glasul al 4-lea:
Cântarea a 3-a: Mai presus de lume te-ai
Irmos: Pe piatra credinței...
arătat, deși petreceai în lume,
De prihana patimilor Nicolae, prin multa înfrânare și
curățindu-ți sufletul, vas de tăria voinței; drept aceea după
12 LUNA IUNIE

sfârșitul tău cereasca slavă te-a dumnezeiesc cunoscător al


primit, de Dumnezeu tainelor lui Hristos.
purtătorule, ca pe un slujitor Și acum..., a Născătoarei:
dumnezeiesc; și acum împreună Săltarea trupului meu
cu îngerii roagă-te pentru noi pătimaș omoară-mi-o toată,
toți. Născătoare de Dumnezeu, și cu
Slavă..., Și acum..., a Praznicului.
Iar, de va fi în post, a Născătoarei de
lumina harului luminează-mă.
Dumnezeu, asemenea:
Cântarea a 5-a:
Purtat-ai în pântece, Irmosul: Mijlocitor între
Preacurată, fără schimbare și Dumnezeu...
amestecare, pe Cel ce stăpânește De sus ai primit, înțelepte,
toate venit să ne plămădească revărsarea înțelepciunii lui
din nou pentru mulțimea milei; Dumnezeu, drept care ritor
de aceea cinstim nașterea ta mai dumnezeiesc și sfeșnic
presus de minte, lăudând atotluminos al Bisericii te-ai
lucrurile tale cele mari, arătat, Nicolae, luminând
Născătoare de Dumnezeu, sufletele noastre.
pentru că apărătoare a întregii
lumi te-ai arătat. Împărați și stăpânitori s-au
bucurat de înțelepciunea ta și
Cântarea a 4-a: primind prin cuvântul tău cele
Irmosul: Auzit-am, Doamne... de cuviință, ocrotitor iscusit te-
Ca un slujitor preafierbinte al au câștigat pe tine, Nicolae
lui Hristos, Împăratul a toate, ai înțelepte.
fost văzut de cei ce stăpâneau pe Slavă...
pământ, lăudate. Îndreptându-ți mintea spre
Strălucind cu virtuțile, dascăl dorirea cea de pe urmă, părinte
și păzitor ales al bine- înțelepte, preadumnezeiesc și de
cinstitoarelor dogme ai fost Dumnezeu insuflat te-ai arătat
văzut, Nicolae. întreg, Nicolae, cu cuvântul și
Slavă... înțelepciunea, celor ce cu
dragoste aleargă la tine.
Vesel prin purtările tale, dar Și acum..., a Născătoarei:
cu dumnezeiesc chip prin
cuvântul tău te-ai arătat,
Întunericul minții mele
Nicolae fericite, ca un risipește-mi-l, curată, și cu
ZIUA A DOUĂZECEA 13

lumina pocăinței luminează-mă, CONDACUL


rogu-te, ca să fug de toată glasul al 2-lea:
răutatea vrăjmașului. Podobie: Cu laudele Tale...
Cu dumnezeiescul cuvânt
Cântarea a 6-a: săvârșindu-ți viața și vestit în
Irmos: Din adâncul greșelilor... înțelepciune, har și putere a
Bogat în înțelepciune cuvântului făcându-te, învățător
făcându-te, ai strălucit prin al vieții în Hristos te-ai arătat, de
puterea cuvântului și prin aceea te lăudăm pe tine, Nicolae.
lumina purtărilor tale, Nicolae, ICOS
ai luminat inimile credincioșilor.
Din tinerețe închinându-te
De tot necazul și nevoia Domnului, înțelepte, ai umblat
izbăvește, Nicolae, orașul care cu gând curat pe cărările
te-a dăruit pe tine lumii și poruncilor lui Dumnezeu, și
păzește-l cu mijlocirile tale de ajungând în vârful înțelepciunii,
amenințarea cutremurului. bogat în chibzuință și mare în
Slavă... cunoștințe de tot felul te-ai
Cu totul dăruindu-te lui arătat în lume; și omorând
Dumnezeu, prin cuviință te-ai cugetul trupului, ai primit
destins în Tesalonic și cetatea împărtășirile lucrărilor
sfântului Constantin ai luminat purtătoare de viață ale Duhului,
cu cuvântul tău, Nicolae ducându-i pe toți spre tainele lui
înțelepte. Hristos prin strălucirea dreptei-
Și acum..., a Născătoarei: credințe, viața de virtute și
Întrupându-se din strălucirea dumnezeieștilor
dogme ca un povățuitor de
preacuratul tău sânge, Ziditorul
Dumnezeu înțelepțit al
a toate și Domnul, l-a
adevărului și adevărat slujitor al
răscumpărat din blestemul cel
lui Hristos; drept aceea te
vechi pe om, Fecioară.
lăudăm pe tine, Nicolae
Dacă suntem în timpul Praznicului, înțelepte.
se pun aici Condacul și Icosul
Praznicului. SINAXAR
În ziua a 20-a a lunii iunie, facem
Dacă suntem în perioada pomenirea Sfântului Cuviosului
Octoihului, se pune: Părintelui nostru, Nicolae Cabasila.
14 LUNA IUNIE

Născut la Tesalonic în jurul anului disputa dintre Sfântul Grigore


1322, Sfântul Nicolae provenea, prin Palama și Varlaam (cf. 14 nov),
tatăl său, din familia Chamaetos, cunoscută ca disputa palamită,
luând însă, mai târziu, numele de despre posibilitatea îndumnezeirii
familie al mamei sale: Cabasila, omului prin energiile necreate ale
familie veche și renumită. Încă din Harului, îi trezi atenția asupra
tinerețea sa, a primit învațătura scopului ultim al vieții creștine, dar
spirituală de la Dorotei Vlates, cel se interesa atunci mai mult de
care a fost unul din părinții spirituali problemele sociale și politice ale
cei mai renumiți din Tesalonic și care epocii sale.
a fondat cu fratele său, Marc, pe După moartea lui Andronic al III-
acropola, Mănăstirea lea (1341), Imperiul se găsea sfâșiat
Pantocratorului (1355), care poartă de un crunt razboi civil între
astăzi numele lor (Vlatadon), înainte partizanii lui Ioan al V-lea Paleologu
de a fi devenit mitropolit al și cei ai lui Ioan Cantacuzino, situație
Tesalonicului (1371-1379). pe care o agrava revolta Zeloților la
Nicolae, ucenic apropiat al Sfântului Tesalonic împotriva puterii
Grigore Palama, mergea des la imperiale și a nobililor.
întâlnirile laicilor evlavioși care Când Ioan Cantacuzino a urcat pe
practicau Rugăciunea lui Iisus, sub tron sub numele de Ioan al VI-lea, îl
îndrumarea Sfântului Isidor aduse pe Nicolae printre apropiații
Buheiras, viitorul Patriarh (1347- săi, la Constantinopol, făcându-l
1350). consilierul său în toate problemele
A primit educația literară și importante ale Statului. Sub
filozofică de bază, de la unchiul său, influența celor doi oameni de
Nil Cabasila, un teolog renumit încredere ai săi, Nicolae și Dimitrios
pentru tratatele sale împotriva Kydones, prietenul său din copilărie,
latinilor, Episcop al Tesalonicului pe care îi numea bărbați „ajunși pe
timp de doi ani (1361-1363). Numele creasta înțelepciunii profane,
său ca laic fiind tot Nicolae, Sfântul totodată filozofi în acțiune și care au
nostru a fost confundat uneori cu ales viața în castitate, scutită de
unchiul său și a fost considerat drept dezavantajele căsătoriei”, suveranul
Arhiepiscop de Tesalonic. constitui proiectul de retragere la
Apoi, a mers să își continue studiile mănăstirea Manganes; dar a trebuit
la Școala de Filozofie de la să renunțe la această idee, din cauza
Constantinopol. Își însușește acolo, o situației politice din Tesalonic.
înaltă cultură literară, iar admirația În timpul întregii perioade, Nicolae
pe care o avea pentru Antichitatea se dedica unei intense activități de
clasică îl făcu să se alăture de partea scriitor, participând în același timp,
umaniștilor, fără să se îndepărteze cu în mod activ, la viața publică. În
toate acestea de învățătura Bisericii. septembrie 1347, făcea parte din
În timpul șederii sale în capitală, suita care îl însoțea pe Sfântul
ZIUA A DOUĂZECEA 15
Grigore Palama, proaspăt ales asupra Tainei lui Hristos trăite în
Arhiepiscop al Tesalonicului, dar Biserică. Nu se știe dacă a rămas
poporul își respinse păstorul, iar ei s- până la sfârșitul zilelor sale „un
au retras la Muntele Athos, unde au isihast laic” sau dacă a devenit
trăit în isihie și rugăciune, vreme de călugăr, după cum lasă să se
un an. În 1349 se duse din nou la înțeleagă anumite pasaje ale operelor
Tesalonic unde se discuta numirea sale. În timpul acestei lungi perioade
Sfântului Grigore, ca păstor. În 1351, pe care a petrecut-o retras, cu
cu prilejul Sinodului care condamna excepția unei șederi de doi ani la
pe Akindynos și proclama isihasmul Tesalonic, trecu în Constantinopol,
ca doctrină oficială a Bisericii, frecventând mănăstirile de la
Cabasila luă în mod deschis partea Manganes, Xantopulos și Studion, își
teologiei palamite și, după aceea, se câștigă reputația unui om ajuns la
declară binevoitor proiectului unui nivelul cel mai de sus al virtuții și,
Sinod de Uniune cu Biserica latină, înalte personalități îi cereau sfatul,
dar fără compromis doctrinal, în precum împăratul Manuel
timp ce prietenul său, Kydones, era Paleologu, considerându-l drept
de partea adversarilor isihasmului și părintele lor spiritual. Sfântul evita
adopta o atitudine de supunere față cu toate acestea să se angajeze din
de tezele latine. nou în tulburările lumii, preferând să
Un nou razboi civil izbucnind între rămână în liniște pentru a compune
Ioan al V-lea Paleologu și Ioan cele două tratate majore ale sale:
Cantacuzino (1353), având drept Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii și
consecință, destituirea patriarhului, Viața întru Hristos, mărturii ale
Sfântul Calist, numele lui Cabasila fu sfinției sale și considerate, pe bună
reținut ca posibil succesor, dar în cele dreptate, două capodopere ale
din urmă, fu ales Sfântul Filotei (cf. literaturii creștine. Sfântul Nicolae a
11 oct). În anul următor, Nicolae adormit în pace, fără să lase nici o
transmite printr-un discurs strălucit mărturie despre ultimele zile ale sale,
încoronarea lui Matei Cantacuzino, între 1391 și 1397.
în calitate de co-împărat; dar la puțin Urmând o altă cale decât cea a
timp, Ioan Paleologu cuceri puterea Sfântului Grigore Palama, Sfântul
cu sprijinul mercenarilor de la Nicolae Cabasila, umanist prin
Genova, iar Ioan Cantacuzino fu formație, dar isihast prin vocație, a
nevoit să abdice și îmbrațișă viața știut să arate că îndumnezeirea și
monahală sub numele Ioasaf. unirea cu Hristos constituie ținta
Patriarhul Filotei a fost, la rândul finală a vieții spirituale a fiecărui
său, destituit și trimis în exil, iar creștin, și nu doar a călugărilor
sfântul Calist a fost rechemat în retrași departe de lume și de
scaunul patriarhal. Nicolae se obligațiile ei. Transformând
retrăsese de atunci din afacerile elementele pozitive ale culturii
publice, pentru a se dedica meditației umaniste a timpului său pentru a se
16 LUNA IUNIE

face doctorul unui „isihasm ești, Dumnezeul părinților


sacramental”, el ocupă, de când noștri.
pomenirea sa a fost recent introdusă Și acum..., a Născătoarei:
în calendar, locul său meritat în
rândul Sfinților Părinți ai Bisericii Senin și pace dă sufletului
Ortodoxe. meu, Fecioară, și mintea mea
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne păzește-o nerănită de orice
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, tulburare și necaz, ca întru
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
multă liniște să strig ție, celei
fără de prihană: Binecuvântat
Cântarea a 7-a: este rodul pântecelui tău,
Irmosul: Chipul cel de aur... curată.
Cu sfințenie ți-ai săvârșit
Cântarea a 8-a:
viețuirea, de Dumnezeu Irmos: Pe cel în cuptorul focului...
insuflate, și cu sfinții ai ajuns să
petreci în ceruri; împreună cu Ca un foc ai luminat în Bizanț
care, parte având de prin strălucirea cuvântului și
dumnezeiasca slavă, strigi înăuntrul celor fără de materie
veselindu-te: Binecuvântat ești, intrând, dorit te-ai arătat
Dumnezeul părinților noștri. împăraților de pe pământ cu
frica Domnului îndreptându-i.
Cu puterea cuvintelor tale de
miere curgătoare, cu harul și cu Cu tăria lui Dumnezeu întărit
dulceața care ies din ele scoți fiind, te-ai făcut la sfârșit stăpân
veninul necazurilor, veselești pe peste tot necazul și cu cuvioșie
credincioși, Nicolae, și-i înveți să petrecându-ți viața, cuvioase, te-
cânte: Binecuvântat ești, ai unit cu cetele cuvioșilor și
Dumnezeul părinților noștri. horelor sfinților te-ai alăturat.
Slavă...
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și
Ca pe o odraslă dumnezeiască pe Sfântul Duh, Domnul.
și ca pe un slujitor de Dumnezeu De surparea cutremurului, de
răpit al Domnului te fericește pe toată nenorocirea și din toată
tine Tesalonicul, pe care-l nevoia scapă pururi nevătămat
păzește totdeauna de cutremur prin rugăciunile tale către
și de toată nevoia, Nicolae, Hristos cetatea care te-a
pentru că strigă: Binecuvântat odrăslit, părinte Nicolae.
ZIUA A DOUĂZECEA 17

Și acum..., a Născătoarei: Și acum..., a Născătoarei:


De toată amenințarea și de Cea care ai născut cu trup
cumplitul cutremur acoperă-i, pentru milă pe Dumnezeu Cel
Născătoare de Dumnezeu, pe Preaînalt, izbăvește-mă din
credincioșii tăi rugători, care vin necazurile trupești și tu, cea fără
pururi spre ocrotirea ta, cea de prihană, vindecă sufletul meu
fără de prihană și slăvesc slava cel bolnav și cu ajutorul tău
ta cea nespusă. scapă-mă din gândurile ce mă
țin la pământ.
Cântarea a 9-a:
Irmos: Cea care pe Luminătorul
dinainte de soare... Luminânda
Podobie: Auziți, femeilor...
Ducându-ți viața cu lumina
dumnezeieștii credințe, ai trecut
Pe cel ce a strălucit prin
nevătămat printre toate cursele înțelepciune, prin curăția vieții
și
întunericului și te-ai sălășluit în puterea dumnezeieștilor
lumina desfătării mai presus de cuvinte să-l lăudăm după
cuvânt, Nicolae fericite. vrednicie pe Nicolae, cuviosul,
odrasla Tesalonicului, dascăl
Mare în cuvinte și de sfânt al tainelor lui Hristos și
Dumnezeu luminat în fapte te-ai pildă a virtuților cerești.
arătat, viețuind cu dumneze-
iască cuviință, înțelepte; drept Slavă... Și acum…, a Praznicului,
aceea te-ai învrednicit de iar, de va fi post, a Născătoarei de
strălucirea mai presus de minte, Dumnezeu, asemenea:
îndumnezeit prin împărtășire
dumnezeiască, părinte Nicolae.
Împărăteasă a îngerilor și
Slavă... mântuire a muritorilor te-ai
arătat, Stăpână Fecioară Maică,
Pornindu-te cu pornire născând pe Cel ce împărățește
duhovnicească ai plutit pe toate și Făcătorul făpturii, pe
marea vieții și ai afundat în ea Hristos, venit să cheme iarăși la
reaua gândire a vrăjmașului; și El lumea; drept aceea noi cei
primind în chip mai presus de mântuiți prin tine pe tine te
fire apa vieții, roagă-te pentru slăvim.
noi totdeauna, părinte Nicolae.
18 LUNA IUNIE

LA LAUDE dumnezeiesc dascăl al vieții în


Hristos, gură de Dumnezeu
Se pun stihirile pe 6: 3 ale mișcată a bunătății mai presus
Praznicului și 3 ale Sfântului. de minte și organ de Dumnezeu
Iar, de va fi în post, numai ale insuflat al harului Duhului.
Sfântului pe 4.
Glasul al 4-lea:
Preadumnezeiesc slujitor al
Podobie: Dat-ai semn... Împăratului făpturii prin
cinstită viețuirea ta te-ai văzut,
Cugetare la cer gânditoare Nicolae; de aceea de tine s-au
arătând, cuvioase, viețuire pe bucurat împărați și întru tine se
măsura dorului tău ai dus, veselește acum Tesalonicul care
iubind din inimă pe Hristos, și te-a odrăslit, pe care-l păzește
de la El primind îmbelșugat nezdruncinat de zguduirea
darul cel de mare preț al pământului, cuvioase,
înțelepciunii, fericite Nicolae, scăpându-l nevătămat din toate
ești întocmai la cinstire cu toți cutremurele.
sfinții, împreună cu care Slavă...,
mijlocește pururea pentru cei ce Glasul al 2-lea.
te laudă pe tine.
Harurile dumnezeieștii
De copil înălțându-ți gândul filozofii cultivându-le, pe toți îi
spre Domnul, cu tot dorul ai duci în strălucirile tainei vieții în
căutat fierbinte strălucirea Lui, Hristos, atotfericite Nicolae, și
lepădând dorirea celor cu limbă de Dumnezeu grăitoare
pământești și primind în cuvânt ales tâlcuind
strălucirea Luminii celei mai frumusețea slujbelor ortodoxe,
presus de lumină; drept aceea spre urcușuri cerești și sporiri
prea ales ai ajuns, Nicolae, prin sfinte călăuzești pe cei cu gândul
curăția credinței și vieții, ca și la Dumnezeu; și ca unul ce ești
prin curăția dogmelor. împreună cu cetele sfinților,
Cunoscător al tainelor cerești roagă-te, mijlocind pentru cei ce
ajungând prin cuvântul te cinstesc pe tine.
înțelepciunii tale și prin
strălucirea învățăturilor, de Și acum..., a Praznicului, iar, de va
Dumnezeu purtătorule Nicolae, fi în post, a Născătoarei de
veselești pe credincioși, înălțând Dumnezeu.
dorul lor spre Hristos ca un
ZIUA A DOUĂZECEA 19

Toată nădejdea mea în tine o Fericiți cei curați cu inima, că aceia


pun, Maica vieții; păzește-mă vor vedea pe Dumnezeu.
sub acoperământul tău. ......
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Doxologia mare, troparele, fiii lui Dumnezeu se vor chema.
ecteniile și otpustul. ......
Fericiți cei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
........
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.

LA LITURGHIE Bogatîn înțelepciune


Fericirile din canonul Praznicului, făcându-te, ai strălucit prin
cântarea de rând, pe 4, și din canonul puterea cuvântului și prin
Sfântului, cântarea a 6-a, pe 4. lumina purtărilor tale, Nicolae,
Iar, dacă suntem în post, doar din ai luminat inimile credincioșilor.
canonul sfântului.
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
voastră multă este în ceruri.
Întru împărăția Ta când vei veni,
pomenește-ne pe noi, Doamne, când De tot necazul și nevoia
vei veni întru împărăția Ta. izbăvește, Nicolae, orașul care
Pe 12 te-a dăruit pe tine lumii și
Fericiți cei săraci cu duhul, că a păzește-l cu mijlocirile tale de
acelora este împărăția cerurilor. amenințarea cutremurului.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia. Slavă...
Pe 10
Fericiți cei blânzi, că aceia vor Cu totul dăruindu-te lui
moșteni pământul. Dumnezeu, prin cuviință te-ai
Fericiți cei flămânzi și însetați de destins în Tesalonic și cetatea
dreptate, că aceia se vor sătura. sfântului Constantin ai luminat
Pe 8 cu cuvântul tău, Nicolae
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor înțelepte.
milui.
.....
20 LUNA IUNIE

Și acum..., a Născătoarei: Evanghelia


Întrupându-se din preacura- De la Luca (VI, 17-23): „ În
tul tău sânge, Ziditorul a toate și vremea aceea au stat la loc șes
Domnul, l-a răscumpărat din
Iisus cu …”(caută la ziua de 6
blestemul cel vechi pe om,
decembrie).
Fecioară.

Chinonic
TROPARUL
Glasul al 4-lea: Întru pomenire veșnică va fi
Dumnezeiesc învățător al dreptul…
vieții în Hristos, înțelept
povățuitor al dogmelor credinței Megalinară
și pildă a virtuților sfinte, ai Cu cuvânt și înțelepciune
luminat în lume prin viață și duhovnicească ai strălucit prin
cuvânt, Nicolae cuvioase. Drept viață aleasă, și învățător
care cu slava ta lăudându-ne dumnezeiesc al Bisericii te-ai
acum, credincioșii, prăznuim cu arătat, Nicolae atotfericite,
dor preacinstită pomenirea ta. împreună-locuitorule cu îngerii.

CONDACUL Slujba Sfântului Cuviosului


glasul al 2-lea: Părintelui nostru, Nicolae Cabasila-
Podobie: Cu laudele Tale... Chamaetos,
alcătuită în Sfântul Munte de
Cu dumnezeiescul cuvânt monahul Gherasim Mikrayannanitou
săvârșindu-ți viața și vestit în traducere și adaptare de către diac.
înțelepciune, har și putere a Ioan I. Ică jr.
cuvântului făcându-te, învățător
al vieții în Hristos te-ai arătat, de
aceea te lăudăm pe tine, Nicolae.

APOSTOLUL
Epistola către Romani (12, 6-14)
„Fraților avem felurite daruri,…
(caută la duminica din săptămâna 6
după Pogorârea Sfântului Duh).

S-ar putea să vă placă și