Sunteți pe pagina 1din 32

SLUJBA SFINTEI

ICOANEI A MAICII
DOMNULUI DIN
TIHVIN
(ТИХВИНСКАЯ)
LA VECERNIA MICĂ lui Dumnezeu să lumineze
credincioșilor și din nevoi să
La Doamne, strigat-am..., punem izbăvească pe cei ce cu dragoste
stihirile pe 4: aleargă la tine.
Glasul 1:
Podobie: Ceea ce ești...,
Astăzi credincioșii cu
preaslăvitele cete îngerești să
ne veselim duhovnicește,
luminat prăznuind preastrălu-
uterile cerești se cita prăznuire a Maicii lui
bucură de prea- Dumnezeu, pentru că
slăvitele faceri de bine preacuratul ei chip, ca un izvor
ale Maicii lui pururea curgător, s-a arătat,
Dumnezeu și cheamă daruri de vindecări nepizmuit
pe pământeni la duhovnicească lumii pururea izvorând.
veselie, mântuire pe aceasta Slavă..., Și acum..., glasul al 5-lea:
arătând-o și țării noastre tare
Minunea cea străină și
îngrădire și apărare. (de 2 ori)
nespusă a arătării chipului tău,
O, preaslăvită arătarea ta, Stăpână, spăimântează cele
Născătoare de Dumnezeu, de mai presus de lume și
care norodul fiind uimit înfricoșează cele pământești, și
împreună și bucurat, ca pe luminează cu darul cel purtător
vistieria minunilor preacuratul de lumină al tău și al Celui
tău chip sărutându-l, cu darul născut din tine, Hristos
4 LUNA IUNIE

Dumnezeul nostru, și al tău, Dumnezeu, lăcașul tău, , s-a


Căruia roagă-te, Preacurată, ca arătat tuturor celor ce cu credință
întru dumnezeiescul praznic să aleargă, având întru sine
ne dăruiască nouă luminare și preacurata icoana ta, dând
mare milă. tuturor cu îmbelșugare darul
LA STIHOAVNĂ tău.
glasul al 2-lea:
Podobie: Casa Eufratului...
O, prea fără prihană
Fecioară, ce mulțumiri vom
aduce ție, că luminată arătare a
preacuratei tale icoane și a
Pruncului celui născut din tine a
întărit inimile credincioșilor. VECERNIA MARE
Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă
urechea ta, și uită poporul tău și casa
părintelui tău, că a dorit Împăratul După obișnuitul Psalm, se cântă:
frumusețea ta. (Ps. 44, 12-13) Fericit bărbatul…, starea întâi.
La Doamne strigat-am…, se pun
O, Preasfântă Doamnă stihurile pe 8: 3 ale Praznicului și 5
Stăpână, nu ne uita pe noi, robii ale Icoanei.
tăi, care cu credință, ne Iar, de nu suntem în Praznic, se cântă
închinăm făcătoarei de minuni numai ale Icoanei repetând pe
icoanei tale și cu bună cucernicie primele două.
Glasul al 2-lea:
îți cântăm, și ne izbăvește, Podobie: Cu ce cununi de laudă...,
Doamnă, de toate nevoile și
răutățile.
Stih: Pomeni-voi numele tău întru tot
neamul și neamul. (Ps. 44, 20)
u ce gură curată vom
ferici pe Născătoarea
O, Preasfântă, milostivește-te de Dumnezeu, cea mai
la rugăciunea noastră, pentru cinstită decât
că a ta și a Fiului tău, moștenire Heruvimii și mai
suntem, mântuiește pe toți și sfântă decât Serafimii, și mai
miluiește, ca toți neîncetat să te slăvită decât îngerii și toți sfinții,
mărim. pe scaunul Împăratului cel
Slavă..., Și acum..., neclintit, casă în care S-a
Liman liniștit, mireasa lui sălășluit cel Preaînalt,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 5
mântuirea lumii, dumnezeiasca Preasfântă Fecioară, pentru
sfințenie, care dăruiește multă bunătatea ta și iubirea de
credincioșilor întru dumneze- oameni, că preaslăvit prin
iască prăznuirea ei, mare și văzduh ai trimis pământului
bogată milă. nostru dumnezeiasca ta dăruire,
Ce cântări duhovnicești vom mult minunata icoană
aduce ție acum, preacurată, dumnezeiască, pruncă
pentru că, cu minunata călătorie preacurată, din care, cu
a icoanei tale, partea cea de sub dumnezeiescul har, prin
soare o ai sfințit și pe înfricoșata minunile ce izvorăsc, din nevoi
arătarea a ei toată țara noastră o ne izbăvim, cu îndestulare,
ai spăimântat și, cu strălucita vindecare sufletelor și
venire a ei, locul cel pustiit și trupurilor primim neîncetat,
neumblat l-ai luminat, unde și dăruind mare milă.
acum petrece dumnezeiasca Alte stihiri, glasul al 5-lea:
Podobie: Bucură-te, cămara...,
icoana ta și, cu preaputernică
folosință a ta, dăruiești lumii Bucură-te, nădejdea noastră,
mare milă. Preacurată Născătoare de
Ce glasuri umilite ți-au adus Dumnezeu, bucură-te, ceea ce ai
primit bucuria prin înger,
atunci, Născătoare de Dumne-
bucură-te, ceea ce ai născut
zeu, privitorii purtătoarei de
raza Tatălui. Bucură-te,
lumină icoanei tale, care sta
binecuvântată, Preasfântă
minunată în văzduh și cu
Fecioară, una prealăudată;
strălucite raze luminat, norodul
bucură-te, creștinilor în nevoi
cel binecredincios, care,
grabnică ajutătoare și caldă
tânguindu-se, se ruga cu
apărătoare; bucură-te, lauda
plângere, strigând: „Vino la noi,
pravoslaviei preaînaltă și slavă
Împărăteasă, pogoară-te,
preaînălțată care ai născut pe
Stăpână, trimite-ne îndurările
Mântuitorul cel Bun, Cel Ce
tale cele iubitoare de oameni,
ne-a căutat pe noi, cei rătăciți și
cercetează-ne dintru înălțime,
pe cei cu păcatele robiți și legați,
luminează-ne întunericul cu
ne-a dezlegat, Cel Ce dă lumii
strălucită venirea ta și pururea
mare milă.
fii cu noi în veac, ceea ce dai
lumii mare și bogată milă!” Bucură-te, Preasfântă Fecioa-
Ce-ți vom aduce ție, ră, mijlocitoarea mântuirii
6 LUNA IUNIE

noastre, că tu ai izvorât bucuria Slavă..., Și acum...,


tuturor și blagoslovenia, glasul al 6-lea:
născând fără sămânță cu trup pe Astăzi se bucură mulțimea
Izvorul bunătăților, pe Cel mai credincioșilor, arătându-se
frumos cu podoaba decât toți fiii dumnezeiasca ta icoană,
oamenilor, pe Iisus, Izbăvitorul Stăpână, în văzduh ca un soare
a toată lumea și cu preacuratele mult luminos ce cu lumină mare
tale mâini L-ai purtat. Pe Acela strălucește, razele milostivirii
și acum Preacuratul Iubitorul pretutindeni slobozesc și pe toți
de oameni și strălucitul chipul credincioșii luminează. Astăzi
Lui Îl vedem cu tine venind la noi îngerii dănțuiesc și îți slujesc, și,
spre vindecarea neputințelor cinstindu-te pe tine, din loc în
trupești și mântuirea suflete lor loc, nevăzută icoana ta au adus-
noastre. o, Maica lui Dumnezeu, până ce
Bucură-te astăzi, de Hristos au pus-o la locul cel de
iubitorule pământ binecuvântat, Dumnezeu ales cu vrednice
că slava Domnului peste tine a slavoslovii; noi însă, având tina
răsărit preaslăvită arătare a păcatelor, ce-Ți vom aduce și
icoanei Maicii lui Dumnezeu, venirii tale care bună laudă îți
purtătoare de lumină, către tine vom cânta? Nu ne pricepem, ci,
vinind minunat prin văzduh numai spăimântându-ne, mărim
toată dumnezeiasca pronie. milostivirea ta pe care ai arătat-
Saltă acum și veselește-te, mare o asupra noastră; și, o,
cetate a lui Dumnezeu, că ai Preasfântă, roagă-te neîncetat
primit în hotarele stăpânirii tale Fiului tău și Dumnezeului
dumnezeiasca lumină strălucind nostru să dăruiască poporului
de sus, vărsând darul minunilor, nostru drept-credincios biruință
împodobește și luminat asupra vrăjmașilor, pace lumii
prăznuiește, preacinstite locaș al și sufletelor noastre mare milă.
Maicii lui Dumnezeu, că a Dacă suntem în praznic Și acum...,
strălucit frumusețea ta a Praznicului.
preafrumos, căci adăpostești VOHOD
Vistieria cea mare a toată
lumea, minunată icoana Lumină lină...,
Stăpânei, care preaslăvit, prin Prochimenul zilei
aer a venit dăruind tuturor Paremiile
credincioșilor mare milă. De la Facere citire:
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 7
(28:10-17) muntele lui Dumnezeu, la Horeb; Iar
Iar Iacov ieșind din Beer-Șeba, s-a acolo i S-a arătat îngerul Domnului
dus în Haran. Ajungând însă la un într-o pară de foc, ce ieșea dintr-un
loc, a rămas să doarmă acolo, căci rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu
asfințise soarele. Și luând una din se mistuia. Atunci Moise și-a zis: «Mă
pietrele locului aceluia și punându- duc să văd această arătare minunată:
și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. că rugul nu se mistuiește». Iar, dacă
Și a visat că era o scară, sprijinită pe a văzut Domnul că se apropie să
pământ, iar cu vârful atingea cerul; privească, a strigat la el, Domnul din
iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se rug și a zis: «Moise! Moise!». Și el a
pogorau pe ea. Apoi S-a arătat răspuns: «Iată-mă, Doamne!». Și
Domnul în capul scării și i-a zis: «Eu Domnul a zis: «Nu te apropia aici! Ci
sunt Domnul, Dumnezeul lui scoate-ți încălțămintea din picioarele
Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui tale, că locul pe care calci este
Isaac. Nu te teme! Pământul pe care pământ sfânt!».
dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi.
Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea De la Ieșire citire,
pământului și tu te vei întinde la (XIII, 18-22)
Apus și la Răsărit, la miazănoapte și A dus Dumnezeu poporul
la miazăzi, și se vor binecuvânta împrejur, pe calea pustiului, către
întru tine și întru urmașii tăi toate Marea Roșie. Și fiii lui Israel au ieșit
neamurile pământului. Iată, Eu sunt în bună rânduială din pământul
cu tine și te voi păzi în orice cale vei Egiptului. Atunci a luat Moise cu sine
merge; te voi întoarce în pământul oasele lui Iosif; căci Iosif legase pe fiii
acesta și nu te voi lăsa până nu voi lui Israel cu jurământ zicând: «Are
împlini toate câte ți-am spus». Iar să vă cerceteze Dumnezeu și atunci să
când s-a deșteptat din somnul său, luați cu voi și oasele mele de aici!».
Iacov a zis: «Domnul este cu Fiii lui Israel au pornit apoi din Sucot
adevărat în locul acesta și eu n-am și și-au așezat tabăra la Etam, la
știut!» Și, spăimântându-se Iacov, a capătul pustiului. Iar Domnul
zis: «Cât de înfricoșător este locul mergea înaintea lor: ziua în stâlp de
acesta! Aceasta nu e alta fără numai nor, arătându-le calea, iar noaptea în
casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta stâlp de foc, luminându-le, ca să
cerului!» poată merge și ziua și noaptea. Și n-a
lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul
De la Ieșire citire, de foc noaptea dinaintea poporului.
(III, 1-5)
În vremea aceea, Moise păștea oile LA LITIE
lui Ietro, preotul din Madian, socrul Glasul al 3-lea:
său. Și, depărtându-se odată cu
turma în pustie, a ajuns până la Veniți, toți iubitorilor de
prăznuire, minunata arătare a
8 LUNA IUNIE

icoanei Maicii lui Dumnezeu să milostiva ta cercetare de sus


o fericim, căci preaslăvit și cu primind pustiul, icoana ta cea
dumnezeiască cuviință preaminunată, atunci, dar pe
strălucind Sfânta ei arătare, tine, Stăpână, cu ierarhul
lumea s-a luminat. Pentru Nicolae luminat strălucind în
aceea, cu gurile și numele, cu pustie, te-a văzut vorbind
laude și cântări duhovnicești, bărbatul cel credincios, care,
această sfântă zi, cu toți cei ce nerăbdând a vedea negrăită
aleargă, să o prăznuim luminat. strălucirea ta, cu fața la
Glasul al 8-lea: pământ a căzut, nicidecum
Cea întâi icoană a ta pictată de putând a privi, până când
binevestitorul Evangheliei celei arhiereul acela minunat l-a
de taină și adusă la tine, ridicat și de frica aceea, cu
Împărăteasă, adusă ca să o iubirea de oameni, l-a întărit pe
primești și să o faci puternică a el. Iar tu, preacurată, cu
mântui pe cei ce te cinstesc, te-ai milostivirile tale, pe acela
bucurat ca ceea ce ești milostivă luminându-l, la întemeierea
și pricinuitoarea mântuirii crucii bunăvoința ta a săvârși i-
noastre. Ca și cum ar avea ai poruncit, spre folosul
icoana gură și glas, ca și când ai mântuirii credincioșilor.
zămislit pe Dumnezeu în Glasul al 4-lea:
pântece, cântare i-ai cântat: „Că Să picure norii dulceață și tot
iată de acum mă vor ferici toatepământul să se bucure de
neamurile”. Așa și la aceasta nespusa ta milostivire,
căutând, ai zis cu stăpânire: „Cu
Preacurată, că minune este
icoana aceasta să fie darul meu Stăpână a vedea înfricoșată
și puterea” și noi, cu adevărat venirea icoanei tale, căci pustia
crezând că așa ai zis, Doamnă, și
cea mai înainte cu totul
prin icoana aceasta cu noi ești.neroditoare, bineîncuviințată și
Cu credință stându-i înainte, necea de nimeni umblată, și știută
închinăm ție, noi, robii tăi, acum prin cercetarea ta, Maica
cercetează-ne cu îndurările talelui Dumnezeu, loc preaslăvit și
cele de Maică. locaș, ca o cetate preafrumos se
Cine, după vrednicie, poate a face și biserică preastrălucită, și
mărturisi adâncul cel preamare întru ea, dumnezeiasca
al minunilor tale, preacurată, comoară, minunata icoana ta se
arată. Deci la icoana ta, noi, cu
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 9
bunăcuviință și cu sârguință dumnezeiască vistierie, tuturor
închinându-ne, cu bucurie și cu dând darul minunilor cu
frică, o sărutăm pe ea. Cu frică îndestulare”. Deci, ce vom
pentru păcat, căci nevrednici răsplăti Domnului pentru
suntem, iar cu bucurie, pentru această iubire de oameni, ce a
milostivire, care dăruiești nouă, arătat nouă preacuratul său
robilor tăi, ca o milostivă. chip, și a aceleia ce L-a născut ca
Stăpână Preabună, puternică un dar ceresc trimițându-L
apărătoare a lumii, întărește nouă, pe credincioși luminându-
asupra vrăjmașilor pe i, cei ce s-au îndulcit de
Împăratul cel ce te slăvește, milostivirea Lui cu bucurie;
precum oarecând pe blândul glasuri de mulțumire Lui să-i
David asupra protivnicilor. Și înălțăm și celei ce L-a născut pe
precum de demult ai mântuit Dânsul cu veselie să cântăm:
cetatea împărătească din „Slavă, Stăpână, Celui Ce S-a
năvălirile celor de alt neam, așa întrupat din tine, Hristos,
și acum mântuiește Țara Dumnezeul nostru, de la Care
noastră din năvălirile ne-am învrednicit de așa dar!”
potrivnicilor și o apără de toate
asupririle vrăjmașilor, că tu, LA STIHOAVNĂ
mireasă dumnezeiască, tuturor Stihurile glasul al 2-lea:
credincioșilor cu Dumnezeu ești Podobie: Când de pe lemn...,
apărare și mântuire. Când a văzut rugul arzând și
Slavă..., Și acum..., glasul al 5-lea: nemistuindu-se care închipuie
Astăzi țara noastră cu puterile dumnezeiescul foc a toată
cele de sus se veselește, de sus lumea în pântecele tău,
îmbogățindu-se cu icoana Maicii preacurată Fecioară, atunci, de
lui Dumnezeu și pe turma cea frică cuprinzându-se, de taină
iubitoare de Hristos o cheamă s-a spăimântat. Și acum
cântând: „Veniți, credincioșilor, noroadele tale, Stăpână,
luminați-vă întru strălucită văzând preacuratul tău chip, cu
sărbătoare a Născătoarei de bunăvoința a Celui Ce S-a
Dumnezeu; veniți, iubitorilor de întrupat din tine, din focul cel
praznic, veseliți-vă întru materialnic, cu nematerialnică,
minunatul, obștescul praznic al dumnezeiască putere, nemistuit
Stăpânei tuturor; veniți și vedeți și cu darul mai mult decât
soarele strălucind, și inimile
10 LUNA IUNIE

credincioșilor strălucind, cu a proslăvi purtarea ta de grijă


bucurie Fiului tău au strigat pentru sfântul locaș, vii și
grăind: „Slavă milostivirii tale, nevătămați s-au aflat prin
Iubitorule de oameni!” păzirea ta. Pentru care, de
Stih: Pomeni-voi numele Tău întru tot veselie umplându-se, te-au slăvit
neamul și neamul. (Psalm 44,20). împreună cu dânșii,
Când cu spaimă și cutremur, preamilostivă Stăpână, și pe
Stăpână, zidarii au acoperit Cel Născut din tine cu bucurie
pietrele bisericii tale pe atunci strigând: „Slavă îndurărilor
noroadele, rănindu-se de Tale, Iubitorule de oameni!”
scârbă, așteptau ca aceia să fie
morți, însă, o, minune Slavă..., Și acum..., glasul al 8-lea:
preaslăvită, că precum de Veniți, toți credincioșii, să
demult, Cuvântul lui Dumnezeu alergăm la biserica Maicii lui
și Dumnezeul tuturor, Cel Ce a Dumnezeu, căci strălucește
voit a Se întrupa din tine, întru dânsa preacinstită icoana
prealăudată, pe Iona în ei, ca o lumină a bunei-credințe,
pântecele chitului, l-a păzit toate soboarele cele iubitoare de
nevătămat, așa și acum, cu praznic, cu darul lui Dumnezeu
apărarea ta cea minunată, după luminându-se, și negura cea
trei zile, pe cei împresurați de întunecată a greșelilor gonind.
pietre, vii și nevătămați i-ai Că acolo minuni preaslăvite la
păzit, și pe toți cu bucurie i-ai cei ce aleargă lucrează și
învățat a cânta: „Slavă duhurile cele viclene le gonește,
preamultei îndurării Lui, celei iar bine-credinciosului nostru
iubitoare de oameni, cu care te- popor asupra celor potrivnici
a preaproslăvit pe tine, ceea ce tărie îi dă, fiind zid și îngrădire
fără de sămânță L-ai născut!” a tot pământul, și pe locașul său,
Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă cu apărarea sa tare întărindu-l,
urechea ta, și uită poporul tău și casa
părintelui tău. (Psalm 44,24).
cu preaslăvite biruințe asupra
vrăjmașilor proslăvindu-l și
Când după multa jale, cea cu cheamă pe toți credincioșii să
daruri dăruită, norodul dorea a serbeze, și cu bucurie îi învață
da țărânii pe zidarii aceia ce se să strige Maicii lui Dumnezeu:
aflau sub pietre vreme de trei «Puterea noastră și întărirea,
zile, atunci Fiul tău și nădejdea noastră și mântuirea
Dumnezeu, binevoind mai mult cu Dumnezeu, tu ești,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 11
Născătoare de Dumnezeu și ție
ne rugăm: „Roagă pe Fiul tău și
Dumnezeul nostru ca, în ziua
judecății, să ne izbăvească de
muncă și să ne învrednicească
împărăției Sale celei cerești!”»
Dacă suntem în praznic Și acum...,
a Praznicului.
LA UTRENIE
Acum slobozește..., Sfinte
Dumnezeule..., Tatăl nostru... La Dumnezeu este Domnul..., se
cântă troparul Icoanei (de trei ori).
Troparul
glasul al 4-lea: Dacă suntem în Praznic, se cântă
troparul Praznicului (de două ori),
Astăzi ca un soare Slavă..., troparul Icoanei, Şi acum...,
prealuminos a strălucit nouă în al Praznicului.
văzduh preacinstită icoana ta,
Stăpână, cu razele milostivirii După prima catismă, sedealna
lumea luminând. Pe care țara acestea,
noastră, ca un dar dumnezeiesc, glasul al 4-lea:
de sus cu bună-credință Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...,
primind-o, te proslăvește pe
tine, maica lui Dumnezeu,
Stăpâna tuturor, și pe cel Născut u dumnezeieștile raze
din tine, Hristos Dumnezeul luminează pe cei ce te
nostru, mărindu-L cu bucurie, cântă pe tine și mințile
Căruia roagă-te, o, Doamnă le întărește, Fecioară,
Împărăteasă, Născătoare de cu totul fără prihană,
Dumnezeu, ca să păzească toate tare apărătoare a toată lumea,
cetățile și țările creștinești, ca pe toți cei ce prăznuim cu
nevătămate de toate asupririle dragoste, lăudându-te pe tine și
vrăjmașilor, și să mântuiască pe preaslăvita venire a chipului tău
cei ce cu credință se închină Lui o slăvesc și te roagă, nu înceta,
și preacuratului tău chip, Fecioară, cu rugăciunile tale, a
Fecioară neispitită de nuntă. mântui pe robii tăi din toată
nevoia, una binecuvântată.
La binecuvântarea pâinilor, troparul Slavă..., Și acum..., aceeași sau a
Icoanei (de 3 ori). Praznicului.
12 LUNA IUNIE

După catisma a doua, se cântă Pruncă, și cinstim icoana ta cea


sedealna, sfântă, prin care verși tămăduiri
glasul al 3-lea: tuturor celor ce cu credință
Podobie: De frumusețea fecioriei...,
aleargă la tine.
Ca o stea mult luminoasă
răsărind și cu preaslăvire de la Stih 2: Lucruri slăvite s-au grăit
Răsărit la Apus venind chipul despre tine, cetatea lui Dumnezeu. (Ps.
tău, dumnezeiască mireasă, cu 86, 2)
Stih 3: Din rodul pântecelui tău voi
puterea Fiului tău și Dumnezeu, pune pe scaunul tău. (Ps. 131, 11)
cea atotputernică, strălucește pe Stih 4: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul
cei ținuți de negura mâhniciunii Său; Dumnezeu este în mijlocul
și de îngrozirea vrăjmașului îi cetății, de aceea nu se va clătina. (Ps.
izbăvește, și cursele aceluia le 45, 4-5)
risipește, Apărătoare tare și Stih 5: Casei tale se cuvine sfințenie,
Doamne, întru lungime de zile. (Ps. 92,
armă nebiruită asupra 7)
vrăjmașului a toată lumea Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu
arătându-se, căci din tine, în veac și în veacul veacului. (Ps. 88, 52)
Stăpânul tuturor, trup luând ca
un Fiu, pe tine, Maica Sa, și Slavă..., glasul 1:
Preacuratul tău chip l-a Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
proslăvit. Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
Slavă Ție, Dumnezeule.
Slavă..., Și acum..., a Praznicului
Și acum..., același glas:
sau aceasta:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Cu vrednicie este a te mări pe Marie, Domnul este cu tine, zicând:
tine, Născătoare de Dumnezeu, Și prin tine cu noi.
pe ceea ce ești mai cinstită decât
heruvimii și mai slăvită fără de Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
asemănare decât serafimii. Dumnezeule (de trei ori)!

POLIELEU: „Cuvânt bun”. După POLIELEU, se cântă


Sedealna,
glasul al 6-lea:
MĂRIMURILE:
Stih 1: Adu-ți aminte, Doamne, de Celor neajutorați, tu le ești
David și de toate blândețile lui. (Ps. 131, ajutor, Preacurată Maică a lui
1) Dumnezeu, de aceea smeriții
Mărimu-te pe tine, Preasfântă prin tine ne înălțăm. Tuturor le
Fecioară, de Dumnezeu aleasă ești scăpare și către Dumnezeu
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 13
preamilostivă mijlocitoare. Astăzi se bucură mulțimea
Slavă..., Și acum..., aceeași sau credincioșilor, arătându-se
a Praznicului.
dumnezeiasca ta icoană,
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Stăpână, în văzduh ca un soare
Din tinerețile mele... mult luminos, ce cu lumină
mare strălucește, razele
PROCHIMENUL milostivirii pretutindeni
Glasul al 4-lea: slobozesc și pe toți credincioșii
Pomeni-voi numele tău întru luminează. Astăzi îngerii
tot neamul și neamul. (Ps. 44, 20) dănțuiesc și îți slujesc, și,
Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă cinstindu-te pe tine, din loc în
urechea ta, și uită poporul tău și casa loc nevăzută icoana ta o au adus-
părintelui tău. (Psalm 44,24). o, Maica lui Dumnezeu, până ce
au pus-o la locul cel de
Toată suflarea... Dumnezeu ales cu vrednice
slavoslovii; noi însă, având tina
Evanghelia de la Luca păcatelor, ce-Ți vom aduce și
(caută la 8 Septembrie, la Utrenie). venirii tale care bună laudă îți
vom cânta? Nu ne pricepem, ci,
Psalmul 50. numai spăimântându-ne,
Slavă..., Glasul al 2-lea: mărim milostivirea ta pe care ai
Pentru rugăciunile Născătoa- arătat-o asupra noastră; și, o,
rei de Dumnezeu, Milostive, Preasfântă, roagă-te neîncetat
curățește mulțimea greșelilor Fiului tău și Dumnezeului
noastre. nostru să dăruiască poporului
Și acum... nostru drept-credincios
Pentru rugăciunile Născătoa- biruință asupra vrăjmașilor,
pace lumii și sufletelor noastre
rei de Dumnezeu, Milostive,
mare milă.
curățește mulțimea greșelilor
noastre.
CANOANELE
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule,
după mare mila Ta și după mulțimea Canonul Praznicului cu irmosul pe 4,
îndurărilor Tale șterge fărădelegile și două canoane ale Icoanei, pe 10.
noastre. Iar, dacă va fi post, canonul Icoanei
Și stihira, glasul al 8-lea: pe 12.
14 LUNA IUNIE

Cântarea 1,
Primul Canon al Icoanei.
Glasul arhanghelului cântăm
glasul al 8-lea: Ție: “Bucură-te, preacurată”,
Irmosul deși suntem nevrednici. Ca o
Apa trecând-o ca pe uscat și Milostivă însă primește aceasta,
Stăpână, și, cu milostivirea ta,
«din răutatea egiptenilor
luminează-ne pe noi, și darul
«scăpând israeliteanul, striga:
tău, tuturor dăruiește.
«Izbăvitorului și Dumnezeului
«nostru să-I cântăm». Al doilea Canon al Icoanei
O, Treime Atotțiitoare și Una glasul al 2-lea:
în trei sori, sufletul meu și Irmosul: Deschide-voi gura
mea...,
inima, și mintea, mă rog,
luminează-le și le sfințește cu Dătătorule de lumină,
darul, și către preabuna Hristoase, dă-mi mie în ziua cea
dumnezeiască dragostea ta mă vestită a preaslăvitei arătării
ridică, și mă învață ca, cu bună icoanei, a celei ce Te-a născut,
cucernicie, să laud bună luminat a prăznui și cu veselie,
milostivire a preablagoslovitei, frică și bucurie a cânta
pururea Fecioarei Maria. minunile ei pururea.
A Preabunului Împărat, buna Fecioară, ceea ce ai născut cu
Maică, care ești bună ascultă- trup pe Cuvântul lui Dumnezeu,
toare a cererilor tuturor și Dătătorul de lumină și
preaputernică întru facerile de înțelepciunea Tatălui, luminează-
bine, răsari și nouă lumina mi întunericul cel adânc al
darului tău și pentru cei ce, cu neînțelegerii mele și dă-mi cuvânt
darul tău, astăzi, o, de a cânta minunile tale.
Dumnezeu cu dar dăruită, încep Slavă...
cântare Ție a-Ți cânta. Astăzi adunările credincioși-
Cetelor îngerești pricinuitoa- lor să lumineze, iar tabăra
re de bucurie ești întru această ereticilor să se rușineze văzând
prăznuitoare slavoslovie de icoana ta, stăpână, ca soarele
acum, pentru că acelea astăzi se prin văzduh umblând: negura
mișcă spre laudă, noi însă, necredinței pierzând și pe
având tinele păcatelor, ce îți credincioși luminând.
vom aduce, fără numai Si acum...,
sârguință mulțumitoare. Tu una ești mărirea noastră și
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 15
lauda cu Dumnezeu, Mireasa lui credință o cinstesc și pe tine cu
Dumnezeu, prin tine din nevoi ne credință te slăvesc; învredni-
mântuim și către tine alergăm, și cește-ne pe noi, robii tăi,
cu dinadinsul te rugăm, cântând împărtășirii celei de sus.
minunile tale. Dă-ne nouă, Mireasă dumne-
Catavasie:
zeiască, fără primejdie a
Deschide-voi gura mea și se va călători cărarea la cer, întărin-
«umplea de Duhul, și cuvânt du-ne la dumnezeiasca lucrare,
«răspunde-voi Împărătesei ca, prin folosința ta, Fecioară, de
«Maici, și mă voi arăta luminat la căile cele rele abătându-ne,
«prăznuind și voi cânta minunile slavei celei de-a pururea să fim
«ei, bucurându-mă». părtași.

Cântarea a 3-a:
Făcătorul îngerilor, Hristos,
Primul Canon al Icoanei. lumina cea adevărată, negrăit
Irmos: din tine, Maica lui Dumnezeu,
strălucind cu razele sale,
Doamne, Cel Ce ai făcut cele
sufletele noastre cele întunecate
«de deasupra crugului ceresc și
și inimile le-a luminat, și, cu
«ai zidit Biserica, Tu pe mine mă
darul tău, o, de Dumnezeu
«întărește întru dragostea Ta; că
dăruită, le-a sfințit, și către
«Tu ești marginea doririlor și
lumina cea de sus cu sârguință le
«credincioșilor întărire, Unule
povățuiește.
«Iubitorule de oameni».
Veniți, credincioșilor, la Al doilea Canon al Icoanei
preaslăvită vedere, priviți la Irmosul: Pe ai tăi cântăreți...,
înălțime buna cuviință, cu care Hristoase, Iisuse, preaveșni-
strălucind preacuratul său chip,
cule și multmilostivule Împă-
preacurata Fecioară, prin noi, rate, cu arătarea preacinstitului
cu darul ne cercetează, căreia cu
Tău chip și a celei ce Te-a
bună-credință cântăm: „Nu este născut, luminează-ne pe noi, și
mai curată decât tine, Stăpână.”
ne dă nouă lăsarea greșelilor și
Sfințească-se, Născătoare de izbăvirea din nevoi.
Dumnezeu, cu darul tău, toată Când de îngeri purtată
mintea credincioșilor și să se preacinstita icoana ta, Stăpână,
înalțe cu minunată venirea strălucind în văzduh, norodul
icoanei tale, pe care cu bună- văzând-o, atunci luminându-se
16 LUNA IUNIE

lumea cu milostivirea ta, de Ca și Cuvântul cel de demult,


bucurie negrăită s-a umplut. cinstitul și preacuratul tău chip,
Slavă... Stăpână, mai mult decât
O, iubitorilor de Dumnezeu, chihlimbarul strălucind,
arhierei și preoți, împăraților și pretutindeni cu îmbelșugare
domnilor, și toate noroadele, razele milostivirii tale tuturor
luminat vă bucurați astăzi, că arătându-le, le tinde, și cu
strălucește la înălțime raza cea milostivire pe cei ce cinstesc
purtătoare de lumină, ținând pe preaslăvită venirea ei îi păzește.
Lumina cea adevărată Pentru care, Stăpână, noi,
închipuită cu trupul cu care se bucurându-ne, cu osârdie
pogoară la noi, dând luminare la prăznuim și milostivirea ta cea
toată lumea. de Maică, pe care noi o
Și acum..., proslăvim.
Precum de demult Făcătorul Slavă..., Și acum..., aceeași.
tuturor făcând minune prin Cântarea a 4-a:
cinstită icoana ta, Fecioară, au Primul Canon al Icoanei.
mântuit cetatea împărătească de Irmos:
năvălirile celor de alt neam, așa
Am auzit, Doamne, taina
fii și țării noastre, doamnă
«rânduielii Tale, am înțeles
împărăteasă, acoperământ și
«lucrurile Tale și am preaslăvit
folosință, mântuind-o de toate
«Dumnezeirea Ta».
năvălirile vrăjmașilor.
Catavasie: Făcătorul tuturor și Ziditorul,
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare Cel Ce cu puterea cea
«de Dumnezeu, ceea ce ești izvor atotțiitoare, poartă toate prin
«viu și îndestulat, care s-au dumnezeiescul său chip și al tău,
«adunat, ceată duhovnicească, Fecioară, astăzi, preaslăvit vine,
«întărește-i în dumnezeiască pe mâinile tale, Preacurată,
«mărirea ta, cununilor măririi purtându-se, spre mântuirea și
«învrednicindu-i». tămăduirea oamenilor.
Veniți, credincioșilor, să ne
SEDEALNA închinăm negrăitei dumneze-
glasul al 4-lea: ieștii dăruiri, luminatei icoanei
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif..., lui Hristos și a Preacuratei
Fecioare, și cu dragoste căzând,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 17
să-i strigăm: „Trimite o, umblare, țara noastră o a
Dătătorule de bine, pentru luminat.
îndurările pururea Fecioarei, Cu supunere îți slujesc și
ale celei ce Te-a născut, dar și rânduielile îngerești Ție,
milă nouă, robilor tăi!” împărăteasă a toate, și cu evlavie
Împărăteasă a îngerilor, cinstesc preacinstită icoana ta,
chivot înțelegător, mai mult lăudându-te pe tine, Preasfântă
decât chivotul legii, preacuratul Fecioară; noi însă, smeriții, cum
tău chip cu negrăite minuni și putem după vrednicie a te
daruri l-a înfrumusețat cânta?
Dumnezeu și l-a preaslăvit. Slavă...
Poruncind și îngerilor pe Acela Arhanghelească cântare
a-L cinsti: deci cu dânșii, o „bucură-te,” strigăm Ție,
prealăudată, roagă-te pentru Mireasă a lui Dumnezeu, Dom-
noi, cei ce slăvim mântuitoarea nul este cu tine. Bucură-te,
Lui cercetare, ca prin tine să bucuria îngerilor și a tuturor
aflăm mântuire. oamenilor celor ce te slăvesc pe
Ca ceea ce ești de la tine, adevărată veselie, mântu-
Dumnezeu după dar dăruită, iește sufletele celor ce te cântă
ajutătoare nouă, tuturor pe tine, Născătoare de
creștinilor, pe Acela roagă-L, Dumnezeu, Preacurată.
preabună și cu totul fără Și acum...,
prihană, ca să treacă cu vederea O, Născătoare de Dumnezeu,
nenumăratele noastre greșeli și dătătoarea bucuriei, pe cei ce cu
să ne izbăvim de osânda focului credință te slăvesc pe tine și din
și de întunericul cel mai suflet îți cântă, umple-i de
dinafară, și de toată munca. bucurie negrăită și luminii celei
neînserate învrednicește-i,
Al doilea Canon al Icoanei
Irmosul: Cel Ce șade în slavă...,
Fecioară cu dar dăruită,
Stăpână.
Tot pământul astăzi să se Catavasie:
veselească împreună și Cel Ce șade în slavă pe
văzduhul, și marea să
«scaunul Dumnezeirii, pe nor
stropească bucurie, că
«ușor a venit Iisus, Cel unul din
Preacinstitul chip al Maicii lui
«Dumnezeire prin palmă
Dumnezeu, cu minunată
«curată, și a mântuit pe cei ce
18 LUNA IUNIE

«cântă: „Slavă, Hristoase, se închină, și cu credință


«puterii Tale!” » pretutindeni te cheamă,
grăbește și îi mântuiește de
Cântarea a 5-a: toate nevoile, și de cumplita
Primul Canon al Icoanei. boală îi izbăvește, și duhurile
Irmos: cele viclene le gonește, liniște și
Luminează-ne pe noi, sănătate dând tuturor, Stăpână.
«Doamne, cu poruncile Tale și De cumplitele gânduri și
«cu brațul Tău cel înalt; pacea spurcatele aduceri-aminte, cele
«Ta dă-o nouă, Iubitorule de de la viclenii vrăjmași, foarte
«oameni». fiind strâmtorați, nu ne lăsa pe
Tu, o, cu dar dăruită, astăzi noi, nici nu ne trece cu vederea,
întru milostivă arătarea ta, cea Născătoare de Dumnezeu, ci
cu dumnezeiască cuviință umbrește-ne cu darul tău,
binevoind, Țara noastră cu dar acoperindu-ne de ele și
ai luminat-o, și prin tainică apărându-ne, și ne mântuiește
lumină, a ta luminare lumii de toate vicleșugurile lor, o, de
trimițând, către dumnezeiască Dumnezeu Fericită.
lumină a slavei celei de sus,
Născătoare de Dumnezeu, pe Al doilea Canon al Icoanei
credincioși îi ridici. Irmosul: Spăimântatu-s-au toate...,
Întunecatu-ne-am cu În pustie arătându-te tu,
gândurile, îngreunându-ne cu Maica lui Dumnezeu, ca
păcatele, nu ne pricepem, arhiereul, bărbatul cel cu bună
Stăpână, a mărturisi purtătoa- cucernicie, a te vedea s-a
rele de lumină daruri și învrednicit și bunăvoința ta de
milostivirea ta, ci o, Preasfântă la tine, Împărăteasă, a o grăi a
Fecioară, luminează-ne pe noi, luat pentru mai multă întărire și
îmbogățindu-ne cu tainicele tale folosul, și mântuirea lumii.
dăruiri ale dumnezeieștilor Eu sunt ticălosul, preacurată,
daruri și, la lumină, pe calea cea nevrednic fiind de acest dar,
dreaptă ne îndreptează. adică ca să te văd pe tine acum,
Pe cei ce cu bună-credință de învrednicește-mă măcar a te
pretutindeni, o, Maica lui vedea pe tine în veacul cel viitor
Dumnezeu, către preacinstita și a întâmpina pe Fiul tău
icoana ta alergă și cu sârguință venind întru slavă, și a auzi
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 19
dumnezeiescul glas, chemând «mea s-a apropiat de iad, și ca
întru împărăția cerului. «Iona mă rog: „Dumnezeule,
Slavă... «din stricăciune scoate-mă.” »
La bunătatea ta scăpăm, Astăzi împărăteasa aerului și
Fecioară, și ochii inimii noastre a pământului nostru, întru
îi ridicăm către tine, și cu preaslăvita venire a icoanei
plângere plecând genunchii, sale, de minunile și
treci cu vederea păcatele dumnezeieștile darurile sale s-a
noastre și fii nouă acoperământ umplut spre întărirea bunei-
și ajutătoare în ziua judecății. credințe; vrăjmașii se surpă și
Și acum..., toți credincioșii, prealăudată,
Tu singură fiind folositoare care te slăvesc pe tine, tare se
tuturor credincioșilor, Maica lui întăresc.
Dumnezeu, preacurată, auzi Cetatea lui Dumnezeu,
rugăciunea noastră și caută la locuință sfântă, Fecioară,
noi, Preacurată, mântuiește Mireasa lui Dumnezeu, păzește
cetatea și locașul tău, și de năvălirile potrivnicilor și de
strălucește turma cu raza tot vicleșugul vrăjmașilor
darului arătării tale. sfântă casa ta, și toate cetățile, și
Catavasie: Țările creștinești care cu
Spăimântatu-s-au toate de dragoste te cântă și cu credință
«dumnezeiască slava ta, că tu, cinstesc preacuratul tău chip.
«Fecioară, neispitită de nuntă, ai Sfințire, sănătate și mântuire,
«avut în pântece pe Dumnezeu totdeauna dă sufletelor și
«Cel peste toate și ai născut Fiu trupurilor noastre, o, Maica lui
«pe Cel fără de ani, Cel Ce Dumnezeu, celor ce cu bună-
«dăruiește pace tuturor celor ce credință ne închinăm
«te laudă pe tine». dumnezeieștii icoanei tale și cu
gurile, și inimile cu bună
Cântarea a 6-a: cucernicie, și cu frică o sărutăm,
Primul Canon al Icoanei. și din suflet cu credință te
Irmos:
cântăm.
Rugăciunea mea voi vărsa
Puternic acoperemânt și zid
«către Domnul și Lui voi spune
nebiruit câștigându-te pe tine,
«scârbele mele; că s-a umplut
tare a noastră ajutătoare,
«sufletul meu de răutăți și viața
pururea Fecioară, Născătoare
20 LUNA IUNIE

de Dumnezeu, nădejdea în tine o Și acum...,


punem noi, credincioșii lui Stăpână, Fecioară Curată,
Dumnezeu, și cu stăruință ne izbăvește-ne pe noi de toate cele
rugăm, cu puterea ta, săgețile cumplite, rugând pe Cel Ce a
vrăjmașilor și toate pironit pe cruce păcatele
meșteșugirile dracilor, ca fără noastre și ne învrednicește pe
izbândă le arată. noi a sta cu vrednicie de-a
dreapta Lui, când va veni întru
Al doilea Canon al Icoanei
Irmosul: Cugetătorilor de
slava Sa.
Catavasie:
Dumnezeu...,
O, preaslăvite minunile tale, Înțelepții lui Dumnezeu, care
«săvârșiți acest praznic
Stăpână, că pentru neascultarea
«dumnezeiesc și cu totul cinstit
poruncii tale, înfricoșat a fost
«al Maicii lui Dumnezeu, veniți
răpit omul de pe vârful bisericii
«să batem din palme, slăvind pe
și pe pământ nevătămat s-a aflat
«Dumnezeu Cel Ce S-a născut
cu îndurarea ta cea
«dintr-însa».
preamilostivă.
Nimeni așa nu ascultă CONDACUL
dumnezeiasca poruncă ca mine, glasul al 8-lea:
ticălosul. Pentru aceea, cad la Podobie: Apărătoare Doamnă...,
tine, rugându-te, stăpână: „Mai Să alergăm, noroadelor, la
înainte, până ce nu pier Fecioara Născătoare de
desăvârșit, povățuiește-mă la Dumnezeu, Împărăteasa,
calea cea adevărată și mă mulțumind lui Hristos
mântuiește, preacurată!” Dumnezeu și către făcătoarea
Slavă... de minuni icoana ei, cu umilință
Tu, o, Maica lui Dumnezeu, căutând, să cădem, și să strigăm
pe Cel Ce L-ai născut, Care, ei: «O, Stăpână Marie, ceea ce ai
pentru noi, a răbdat răstignire cercetat țara aceasta prin
pe lemnul crucii, roagă-L minunata arătare a
pentru cei ce pomenim sfântă preacuratului tău chip,
patima Lui, ca pururea să facem mântuiește în pace și cu vremi
dumnezeiasca voie a Lui și bune pe credinciosul nostru
moșteni să fim veșnicelor popor și pe toți creștinii arătă-i
bunătăți. moștenitori vieții celei cerești, ca
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 21
să strigăm cu credință Ție: “Bucură-te, Fecioară,
“Bucură-te, Fecioară, mântui- mântuirea lumii!”
rea lumii!”»
SINAXAR
ICOS Întru această zi, facem pomenirea
Icoanei făcătoare de minuni din
Preaminunata arătare a Tihvin a Preasfintei Stăpânei noastre
Maicii lui Dumnezeu văzând, la de Dumnezeu Născătoarea și
înălțimea faptelor bune să pururea Fecioară Maria.
intrăm și mintea la cer să ne Icoana Maicii Domnului din
ridicăm, pentru că vine din cer Tihvin este prăznuită pe 26 iunie.
ca să tragă la înălțime pe cei ce Conform tradiției, această icoană
a fost pictată de Sfântul Apostol și
îi strigă ei așa: “Bucură-te, Evanghelist Luca. În secolul al V-lea,
binecuvântată Fecioară din icoana a fost mutată din Ierusalim la
toate neamurile, de Dumnezeu Constantinopol și a fost așezată în
aleasă; bucură-te, cerească biserica Vlaherne, ce a fost zidită
împărăteasă, Maica Domnului special pentru a adăposti această
Dumnezeu și Făcătorului a sfântă icoană.
toate; bucură-te, preaveseli- În anul 1383, cu 70 de ani înainte
de căderea Constantinopolului în
toare cântare a îngerilor; mâinile turcilor, icoana a dispărut
bucură-te, preadorită privire a din biserica Vlaherne. Ea a fost
toată lumea; bucură-te, temelia zărită de niște pescari deasupra apei
credinței celei adevărate; Lacului Ladoga, de lângă Novgorod,
bucură-te, cunoștința darului înconjurată de o lumină orbitoare.
cea prealuminoasă; bucură-te, a După un timp, icoana s-a făcut
lui Dumnezeu către pământeni nevăzută, arătându-se în satul
Motceniți, ce se afla pe malul râului
bunăvoință; bucură-te, pămân- Tihvin, apoi în pădurea din
tenilor către Dumnezeu apropierea orașului Tihvin. În
ridicare; bucură-te, mângâierea această pădure s-a ridicat o biserică
sufletelor celor scârbite; din lemn, cu hramul Adormirea
bucură-te, a credincioșilor Maicii Domnului, în care a fost
grabnică ajutătoare; bucură-te, așezată icoana Preasfintei
dăruită de la Dumnezeu Născătoare de Dumnezeu. Aici,
icoana a rămas în mod minunat
apărătoare a neamului nevătămată în urma mai multor
creștinesc, pe care îl și păzește incendii.
cu stăruință de toată nevoia și În secolul al XVI-lea, prin truda
scârba, ca să strigăm Ție: Marelui Cneaz Vasile Ivanovici, a
fost construită o biserică din piatră
22 LUNA IUNIE

pe locul vechii biserici de lemn. În Catedrala „Sfânta Sofia” din


anul 1560, din porunca țarului Ivan Novgorod, la cererea credincioșilor
cel Groaznic, în jurul bisericii s-a din oraș, care au fost atacați de
format o mănăstire de călugări, ce suedezi. Încă o dată, prin mijlocirea
era înconjurată de un zid de piatră. Maicii Domnului, orașul a fost
În perioada 1613-1614, armata salvat.
suedeză care asediase Novgorodul a De-a lungul secolelor, vestea
avut mai multe tentative de a despre minunile săvârșite de icoana
distruge mănăstirea. Nenumăratele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
rugăciuni rostite înaintea icoanei s-a răspândit în tot ținutul. Copii ale
Maicii Domnului au dus la cruțarea icoanei făcătoare de minuni au fost
sfântului lăcaș. așezate în bisericile din toată Rusia.
Când călugării au fost anunțați că Unele dintre aceste copii s-au dovedit
armata suedeză se apropie, ei au și ele făcătoare de minuni și a devenit
decis să fugă cu tot cu icoană. o obișnuință din partea
Mergând să ia icoana, aceștia au credincioșilor ca să se roage înaintea
constatat că nu o pot scoate din sfintei icoane pentru ajutor în
iconostas. Văzând aceasta ca pe un necazuri.
semn din partea Maicii Domnului, La Mănăstirea Tihvin s-a ajuns la
călugării s-au hotărât să nu mai numărul de 24 de procesiuni în
părăsească mănăstirea, rugându-se fiecare an cu icoana făcătoare de
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu minuni a Maicii Domnului.
să le apere vatra duhovnicească. Icoana a fost ferecată într-o
Spre uimirea lor, o armată mare din îmbrăcăminte de argint aurit, care
Moscova a venit și a apărat lăsa să se vadă doar fețele și mâinile
mănăstirea. Maicii Domnului și ale Pruncului
Când suedezii au văzut armata Hristos. Mulți dintre credincioșii
rusă s-au spăimântat și s-au retras. care erau ajutați de Maica Domnului
Vestea acestei minuni s-a răspândit au dorit să-și arate recunoștința
imediat, iar cei trimiși din partea pentru ajutorul primit, astfel că au
Țarului au venit și au vizitat decorat îmbrăcămintea de argint cu
mănăstirea. Însoțiți de o copie a numeroase pietre prețioase.
icoanei făcătoare de minuni, ei au Cea mai mare minune este că
mers spre satul Stolbovo, la 33 de icoana a fost ferită de distrugere sau
mile de Tihvin, unde au încheiat un vânzare după Revoluția rusă, care a
tratat de pace cu suedezii, pe 10 fost precedată de o persecuție de 74
februarie 1617. de ani a Bisericii. În jurul anului
După aceea, copia icoanei a fost 1920, guvernul comunist a confiscat
luată la Moscova și așezată în toate odoarele Bisericii Ortodoxe din
Catedrala „Adormirea Maicii Rusia, considerându-le
Domnului” din Kremlin. Ulterior, „proprietatea poporului”. Multe
aceeași icoană a fost mutată în dintre aceste obiecte sacre au fost
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 23
distruse și vândute cu scopul de a și învierea Bisericii Ortodoxe Ruse, a
face rost de bani pentru hrana fost luată decizia ca odorul sfânt să
poporului din Rusia și Ucraina, care se întoarcă în Mănăstirea Tihvin.
era afectat de foamete. Biserica Ortodoxă Rusă primise în
În timpul ocupației germane din al posesie o parte din vechea Mănăstire
doilea Război Mondial, naziștii au Tihvin în anul 1995.
scos icoana din Mănăstirea Tihvin și În anul 2004, Mitropolitul
au așezat-o în catedrala „Sfânta Gherman, Primatul Bisericii
Treime” din Pskov. După doi ani, Ortodoxe din America, împreună cu
icoana ajunge la Riga, în Letonia. membrii Sfântului Sinod al
Când orașul a fost eliberat, Episcopilor au mers cu icoana Maicii
Episcopul Ioan de Riga a luat icoana Domnului în pelerinajul anual de la
cu el în Bavaria, unde a fost cinstită Mănăstirea „Sfântul Tihon”
de credincioșii ortodocși care au fost (Pennsylvania), pentru a fi cinstită
strămutați din cauza războiului. pentru ultima dată de credicioșii din
Când reprezentanții sovietici au America, după care au dus-o în
aflat de icoană, episcopul a plecat cu Rusia la Mănăstirea Tihvin.
ea în Statele Unite, în anul 1949, sub Icoana este de tip „Hodighitria”
pretextul că icoana care se află în (Îndrumătoarea) și se aseamănă ca
grija lui este o reproducere recentă, stil icoanei Maicii Domnului din
fiind opera unui călugăr simplu, care Iviron. Aceste două icoane diferă
nu are valoare istorică sau doar prin poziția în care este așezat
monetară. piciorul Pruncului Hristos. De altfel,
La scurt timp după sosirea în mai multe surse istorice menționează
Statele Unite, Episcopul Ioan a fost că în timpul domniei Sfântului
ridicat la rangul de arhiepiscop și a Cneaz Dimitrie Donskoy, au fost
fost desemnat să păstorească aduse în Rusia mai multe icoane
Episcopia de Chicago. După aceasta, „Hodighitria” ale Maicii Domnului.
icoana a fost așezată și cinstită în Pentru solirile preacuratei Maicii
Catedrala „Sfânta Treime” din tale, Hristoase Dumnezeule,
Chicago. miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Arhiepiscopul Ioan mergea de Amin.
multe ori în pelerinaj cu icoana
Maicii Domnului din Tihvin în Cântarea a 7-a:
diferite locuri din Statele Unite și Primul Canon al Icoanei.
Canada. După moartea ierarhului, Irmos:
Tinerii cei ce au mers din
din Duminica Floriilor a anului
1982, icoana a rămas în grija
protopopului Serghei Garklavs, fiul «Iudeea în Babilon oarecând, cu
duhovnicesc al Arhiepiscopului. «credința Treimii, văpaia
În anul 2003, la mai mult de un «cuptorului au călcat-o,
deceniu de la căderea comunismului «cântând: „Dumnezeul părinți-
24 LUNA IUNIE

«lor noștri, bine ești cuvântat.” » Stăpână, miluiește-ne și nu


Stăpână, chipul tău cel de întoarce rușinați pe robii tăi.
îngeri cinstit, cu negrăit dar și
Al doilea Canon al Icoanei
putere pururea strălucește, Irmosul: N-au slujit făpturii...,
astăzi însă cu aceleași daruri
cele pământești le luminezi și la Fiul tău Cel Unul-Născut și
cele cerești le povățuiești, și la Dumnezeul a toate, Maica lui
viața veșnică le așezi pentru Dumnezeu, preacuratul tău
nespusa bunătatea ta, de chip l-a păzit în văpaie
Dumnezeu cu daruri dăruită. nevătămat. O, minune! Cu
darul mai mult decât soarele s-a
Arătarea cea cu
aflat strălucind și pe credincioși
dumnezeiasca cuviință a luminând, pe cei ce cu credință
preaslăvitei icoanei tale și cântă: „Dumnezeule, bine ești
venirea, și noianul minunilor, cuvântat!”
preacurată, gurile ritoricești
nicidecum nu pot a le mărturisi, Cereștile rânduieli se veselesc
noi însă, păcătoșii, ce vom grăi, cu pământenii, Născătoare de
decât: „Miluiește-ne și ne Dumnezeu, întru luminată
mântuiește pe noi, o, prăznuirea ta, care se săvârșește
preamilostivă Stăpână.” de noi și cu frică stau înaintea
preacuratului tău chip,
Ajutătoarea cea adevărată a luminează-ne, dar, cu raza
credincioșilor și dătătoarea luminii tale, preacurată, și
tuturor bunătăților, primește- mântuiește-ne pe toți.
ne pe noi care cu credință Slavă...
cădem și cu dragoste strigăm
Ție, miluiește-ne pe noi, Pe Unul din Treime,
Doamnă, miluiește-ne pe noi Dumnezeu Cuvântul, Împăratul
precum astăzi așa și în veacul cerului, pe Care L-ai născut cu
acela, fii nouă ajutătoare și trup, Împărăteasă, pe Acela
folositoare. roagă-L, Stăpână, să-i dea
biruință asupra potrivnicilor și
Maica lui Dumnezeu,
tuturor credincioșilor ajutor,
milostivă, deschide nouă astăzi lăsare păcatelor și sufletelor
ușa milostivirii tale și din gura mântuire.
lupilor celor înțelegători care Și acum...,
vor să ne înghită și desăvârșit să
ne piardă, scoate-ne, o, Pe robii tăi cei ce te cântă,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 25
preacurată, și cu credință preacinstitei icoanei tale ne
neîndoită se roagă Ție cu închinăm, cinstind-o. O!
dătătorul de lumină darul tău Doamnă împărăteasă, pe
cel dumnezeiesc, umbrește-i, ca poporul nostru, cu
ceea ce L-ai născut pe Dătătorul dumnezeiescul tău dar,
tuturor bunătăților, și îi umbrește-l și asupra vrăjmașilor
acoperă, și îi păzește de toate întărește-l, și țara noastră în pace
ispitele vrăjmașului. o păzește.
Catavasie:
Pricina bucuriei, cu totul
N-au slujit făpturii înțelepții binecuvântată, bucură-te, cu
«lui Dumnezeu, fără numai totul preacurată; bucură-te, cu
«Făcătorului, ci, groaza focului dar dăruită, stăpânirea noastră
«bărbătește călcând-o, s-au și îngrădirea, și scăparea
«bucurat cântând: „Prea- mântuitoare, mântuiește-ne pe
«lăudate Doamne al părinților noi, că nu avem alt ajutor afară
«și Dumnezeule, binecuvântat de tine către Dumnezeu, la tine
«ești!” » nădăjduim și pe tine te cântăm
în veci.
Cântarea a 8-a:
Primul Canon al Icoanei. Pe tine una cu Dumnezeu te-
Irmos: am câștigat păzitoare vieții
noastre și tare nădejde de
Pe Împăratul ceresc, pe Care
mântuire, rugămu-te, o,
«Îl laudă oștile îngerești, lăudați-
preamilostivă, și după sfârșit, să
«L și-L preaînălțați întru toți
mijlocești pentru noi ca să ne
«vecii».
izbăvim de întrebarea ce va să
Rânduielile cerești cele mai fie și milostiv să aflăm pe Fiul
alese cu bună cinste se bucură tău și Dumnezeu în ziua
de preacuratul tău chip, judecății.
preacurată, și preaminunata
venire a Lui, care sub soare Al doilea Canon al Icoanei
preaslăvit s-a arătat și neamul Irmosul: Pe tinerii cei bine-
drept-credincioșilor l-a ridicat credincioși...,
să cânte și să slăvească pe Fiul O, preaslăvite minunile tale,
tău ca pe Făcătorul întru toți Preacurată, căci zidarii sfintei
vecii. tale biserici, ce au fost trei zile
Astăzi, cântând cu dragoste, sub pietre, aflându-se vii și
26 LUNA IUNIE

nevătămați, cu apărarea ta preaînălțându-L pe Dânsul întru toți


păzindu-se, Ție, împărătesei a vecii.
toate, îți înălțau glasuri de Catavasie:
laude. Pe tinerii cei bine-credincioși
Viață în locul morții ai dăruit, «în cuptor, nașterea Născătoarei
Născătoare de Dumnezeu, celui «de Dumnezeu i-a mântuit.
ce era mort. Pentru aceasta, și «Atunci fiind închipuită, iar
pe noi, cei omorâți de multe «acum lucrată; pe toată lumea
păcate, dumnezeiască mireasă, «ridică să-ți cânte ție: Pe
păzește nevătămați de «Domnul, lucrurile, lăudați-L și-
vrăjmașul și la viață mai bună «L preaînălțați întru toți vecii».
ne ridică, mântuind sufletele
Cântarea a 9-a:
noastre. Primul Canon al Icoanei.
Slavă... Irmos:
Astăzi s-au umplut de bucurie Cu adevărat, Născătoare de
și veselie toți credincioșii, de «Dumnezeu, te mărturisim pe
icoana ta, Născătoare de «tine Fecioară curată, noi cei
Dumnezeu, că celor ce erau în «izbăviți prin tine, slăvindu-te
gura morții, te-ai arătat pricină «cu cetele cele fără de trup».
de viață și izvor pururea
curgător, dar de vindecări
Ca pe o stea curată prin aerul
tuturor izvorând și mântuire cel purtător de lumină, icoana
dăruind. ta, Stăpână, trece căile de
Și acum..., Dumnezeu mișcate și frumos
luminate, neurmate cărări
Mai ales pe adunarea făcând pe credincioșii cei de sub
noroadelor cea de pretutindeni cer, cu putere luminându-i pe
care cântă preaslăvita ta venire, cei ce cu credință cântă: „Cu
a minunatei icoanei prea- adevărat, mai cinstită decât toți
curatului tău chip și a Pruncului ești, Fecioară curată!”
celui născut din tine,
adevăratului Dumnezeului
Cu cuvintele ritoricești cele
nostru, prealăudată, rugăciu- mai înalte, minunile tale,
nile le primește și cererile preacurată, după vrednicie a le
plinește-le. împodobi nu este lesne, numai
Să lăudăm, să binecuvântăm și să cu sârguință te rugăm pe tine,
ne închinăm Domnului, cântându-I și împărăteasă, ca să te rogi Fiului
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 27
tău, Stăpânului și Împăratului nostru care cu bucurie te cântă
tuturor, Celui Ce te-a dăruit și cu credință te mărește.
nouă pe tine preaslăvită Bucurie negrăită lumii ai
ajutătoare, ca să ne dăruit, Fecioară, cu arătarea
învrednicească împărăției Sale preacuratei icoanei tale,
celei cerești. izbăvește, Stăpână de toată
Cântare de mulțumită cântăm durerea pe cei ce se închină ei și
pentru negrăită milostivirea ta, cu frică o sărută pe ea. O,
o, de Dumnezeu cu daruri Preasfântă! Mântuiește pe toți și
dăruită, primind-o de la noi miluiește, și împărăției cerului îi
cererea noastră cea spre folos, învrednicește.
plinește-o și la înălțimile cele de Slavă...
sus pe toți îi ridică, care cu Stăpână, ceea ce ai născut pe
credință strigăm Ție: „Cu Iubitorul de oameni, Dumnezeu,
adevărat mai presus decât toți pentru iubirea de oameni ne-ai
ești, Fecioară curată!” cercetat pe noi cu dumnezeiasca
Toate neamurile cu bucurie te icoana ta, cei ce pururea alergăm
fericim, Născătoare de la ea și, cu bună cucernicie
Dumnezeu, că pe noi, pe toți, de văzând-o pe ea, Ție cu umilință
bucurie ne-ai umplut cu strigăm: „Mântuiește, pururea
preaslăvită venire a icoanei tale, Născătoare de Dumnezeu,
Preacurată, căreia astăzi, moștenirea ta!”
închinându-ne, cu umilință ne Și acum...,
rugăm: „Nu uita, Stăpână, pe Din gură smerită aducând Ție,
robii tăi a-i învrednici în veacul întru tot lăudată, nepotrivită
cel viitor bucuriei aleșilor tăi.” cântare, pentru că sânt neînvățat,
mult păcătosul și nevrednic a te
Al doilea Canon al Icoanei
Irmosul: Tot neamul pământesc...,
lăuda pe tine după vrednicie, și cu
osârdie la îndurările tale
De arătarea Preacinstitei nădăjduind, ca ceea ce ai născut
icoanei Tale, Stăpână, cine nu se pe Mântuitorul a toată lumea, nu
spăimântează sau cine nu se te îngrețoșa, împărăteasă, ci
minunează, pentru că prin primește-o pe aceasta și mă
văzduh pe aceasta, ca pe un mântuiește.
oarecare dar purtător de Catavasie:
lumină, ai trimis pământului
Tot neamul pământesc să
28 LUNA IUNIE

«salte, cu Duhul fiind luminat și lumea luminare, evlavie,


«să prăznuiască firea minților întărire, și credincioșilor
«celor fără de trup, cinstind mântuire. Această dăruire de la
«sfântă prăznuire a Maicii lui Dumnezeu pământenilor s-a
«Dumnezeu și să cânte: Bucură- dăruit, pentru care, bucurându-
«te, preafericită Născătoare de ne, pe Tine Hristoase Te rugăm:
«Dumnezeu, curată, pururea „Mântuiește sufletele noastre ca
«Fecioară». un milostiv!” (de două ori).
O, preaslăvită minune, mai
Luminânda presus decât toate, țara noastră
Podobie: Auziți, femeilor... s-a cinstit de purtarea de grijă
Preacuratul tău chip prin cea de sus, pentru că nu alta de
care ne-ai cercetat pe noi, bună dăruire s-a învrednicit,
dumnezeiască pruncă Fecioară, primind această icoană a Maicii
cinstindu-l, serbăm venirea lui lui Dumnezeu, ca un dar ceresc
acum, de la el luând, cu darul luminat, strălucitor, preaslăvit,
Fiului tău și al tău, izbăvire de de sus, de la Dumnezeu s-a
nevoi și scârbe, și năpaste, trimis. Pentru care, bucurându-
Maica Dumnezeului celui de se către Tine, Hristoase, cu
sus. umilință strigă: „Mântuiește,
Slavă..., Și acum..., a Praznicului, Bunule, sufletele noastre, ca Un
iar, de va fi post, a Născătoarei de milostiv!”
Dumnezeu, aceeași. Preaslăvită Născătoare de
Dumnezeu, în toate țările cu tine
LA LAUDE se laudă locașul tău,
dumnezeiască Mireasă, ca cel ce
are în sine făcătoarea de minuni
Se pun stihirile pe 6: 3 ale icoana ta, minunat și preaslăvit
Praznicului și 3 ale Icoanei. prin văzduh îngerii aducând-o,
Iar, de va fi în post, numai ale
Icoanei pe 4. de la care nespuse vindecări
Glasul al 8-lea: primind, cu mulțumită strigăm
Podobie: O, preaslăvită minune!... Ție, cu umilință rugându-te pe
O, preaslăvită minune, tine: „Preasfântă Fecioară,
mântuiește sufletele noastre ca o
bucurie a toată lumea de sus,
milostivă.”
strălucește nouă icoana Maicii
lui Dumnezeu, dăruind la toată
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 29
Slavă..., Și acum..., glasul al 2-lea: Doxologia mare, troparele,
ecteniile și otpustul.
Precum oarecând cetatea
împărătească, având icoana ta,
Fecioară Preacurată, cu
ajutorul lui Dumnezeu și al tău,
biruind pe vrăjmași, s-a
bucurat, așa și acum țara
noastră, minunat câștigând
chipul tău, Doamnă, cu folosința
ta se întărește prăznuind cu
veselie, iar preacinstit locașul LA LITURGHIE
tău cu covârșire se Fericirile din canonul Praznicului,
înfrumusețează avându-te pe cântarea de rând, pe 4, și din canonul
tine cu Dumnezeu acoperemânt Icoanei, cântarea a 6-a, pe 4.
și tare îngrădire dinspre toate Iar, dacă suntem în post, doar din
canonul Icoanei din cântarea a 3-a și a
năvălirile vrăjmașului. Biserica
6-a.
ta, însă, Născătoare de
Dumnezeu, ca și oarecând a Întru împărăția Ta când vei veni,
Vlahernei cu preacuratul tău pomenește-ne pe noi, Doamne, când
chip luminându-se, cu prea- vei veni întru împărăția Ta.
slăvitele minuni strălucește. Și Pe 12
se bucură, Stăpână, Fericiți cei săraci cu duhul, că a
duhovnicește săltând cu toți acelora este împărăția cerurilor.
credincioșii astăzi strigând: Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
“Bucură-te, Preasfântă Fecioa- mângâia.
ră, bună podoaba mea și lauda, Pe 10
și veșnica veselie. Tu, prin Fericiți cei blânzi, că aceia vor
înfricoșatele minuni și moșteni pământul.
dumnezeieștile dăruiri, mă Fericiți cei flămânzi și însetați de
dreptate, că aceia se vor sătura.
îmbogățești, tu ești izvorul
Pe 8
tămăduirilor cel nedeșertat. Și
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
celor ce sunt în nevoi mângâiere milui.
și tuturor credincioșilor
.....
acoperemânt și mântuire!”
Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
......
30 LUNA IUNIE

Fericiți făcătorii de pace, că aceia moșteni să fim veșnicelor


fiii lui Dumnezeu se vor chema. bunătăți.
...... Și acum...,
Fericiți cei prigoniți pentru Stăpână, Fecioară Curată,
dreptate, că a acelora este împărăția izbăvește-ne pe noi de toate cele
cerurilor.
cumplite, rugând pe Cel Ce a
........ pironit pe cruce păcatele
Fericiți veți fi când, din pricina noastre, și ne învrednicește pe
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și, noi a sta cu vrednicie de-a
mințind, vor zice tot cuvântul rău
dreapta Lui, când va veni întru
împotriva voastră.
slava Sa.
O, preaslăvite minunile tale,
Stăpână, că pentru neascultarea Troparul
poruncii tale, înfricoșat a fost glasul al 4-lea:
răpit omul de pe vârful bisericii
și pe pământ nevătămat s-a aflat Astăzi ca un soare
cu îndurarea ta cea prealuminos a strălucit nouă în
preamilostivă. văzduh preacinstită icoana ta,
Stăpână, cu razele milostivirii
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
voastră multă este în ceruri. lumea luminând. Pe care țara
noastră, ca un dar dumnezeiesc,
Nimeni așa nu ascultă de sus cu bună-credință
dumnezeiasca poruncă ca mine, primind-o, te proslăvește pe
ticălosul. Pentru aceea, cad la tine, maica lui Dumnezeu,
tine, rugându-te, stăpână: „Mai Stăpâna tuturor, și pe cel Născut
înainte, până ce nu pier din tine, Hristos Dumnezeul
desăvârșit, povățuiește-mă la nostru, mărindu-L cu bucurie,
calea cea adevărată și mă Căruia roagă-te, o, Doamnă
mântuiește, preacurată!” Împărăteasă, Născătoare de
Slavă... Dumnezeu, ca să păzească toate
Tu, o, Maica lui Dumnezeu, cetățile și țările creștinești,
pe Cel Ce L-ai născut, Care, nevătămate de toate asupririle
pentru noi, a răbdat răstignire vrăjmașilor, și să mântuiască pe
pe lemnul crucii, roagă-L cei ce cu credință se închină Lui
pentru cei ce pomenim sfântă și preacuratului tău chip,
patima Lui, ca pururea să facem Fecioară neispitită de nuntă.
dumnezeiască voia Lui și
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘASE 31

CONDACUL EVANGHELIA
glasul al 8-lea: Evanghelia de la Luca:
Podobie: Apărătoare Doamnă..., (10: 38-42; 11: 27-28):
Să alergăm, noroadelor, la (caută la 8 Septembrie, la liturghie).
Fecioara Născătoare de
Dumnezeu Împărăteasa, CHINONICUL:
mulțumind lui Hristos Paharul mântuirii voi lua și
Dumnezeu și către făcătoarea numele Domnului voi chema.
de minuni icoana ei, cu umilință
căutând, să cădem, și să strigăm
ei: «O, Stăpână Marie, ceea ce ai
cercetat țara aceasta prin
minunata arătarea, a
preacuratului tău chip,
mântuiește în pace și cu vremi
bune pe credinciosul nostru
popor și pe toți creștinii arătă-i
moștenitori vieții celei cerești, ca
să strigăm cu credință Ție:
“Bucură-te, Fecioară, mântui-
rea lumii!”»

Apostolul
Prochimen, Glasul al 3-lea:
Mărește, suflete al meu, pre Domnul, și
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu
Mântuitorul meu.
Stih: Că a căutat spre smerenia roabei
sale, că iată de acum mă vor ferici toate
neamurile.
Din Epistola către Evrei ...,
(9: l-7):
(caută în 21 Noiembrie).

Aliluia, Glasul al 8-lea:


Ascultă fiică și vezi...
Stih: Feței tale se vor ruga...

S-ar putea să vă placă și