Sunteți pe pagina 1din 24

SLUJBA

SFÂNŢILOR CUVIOSILOR
SERGHIE ªI GHERMAN
DE LA VALAAM
LA VECERNIA MICĂ ce au înflorit ca niște finici în
munții aceștia.
La Doamne strigat-am... Stihirile Dulcețile lumii și patimile
cuvioșilor pe 4. păcatului bărbătește le-au călcat
Glasul 1:
Podobie: Ceea ce ești bucuria..., de Dumnezeu purtătorii părinți.
Și, cu strâmtorarea vieții
sufletele lor curățindu-le,
intrând în raiul cel purtător de
ăzătorii cetelor cerești și dar, gustă rodurile nemuririi și
ai luminii celei în trei dulceața veșnicei vieți.
sori în locașurile raiului Pe tăria cea gânditoare în
celei luminate cu totul locașul acesta, ca două
luminați, luminătorii preastrălucite stele au răsărit:
noștri: Serghie și Gherman, în Serghie, preaminunatul, și
pământescul lor locaș a sosit Gherman, prin faptele bune și
ziua luminatei prăznuiri. strălucirea minunilor, a căror
Bucurați-vă cu noi, toată lumină a slavei va rămâne în
mulțimea credincioșilor, să neam și în neam.
dănțuiți munții și văile, marea și Slavă..., glasul al 3-lea:
toate cele ce sunt într-însa, în Sărbătoarea pustnicilor,
ziua cea purtătoare de lumină a pustnicește să o prăznuim
pomenirii minunaților pustnici fugind de patimile păcatului, de
4 LUNA IUNIE

neînfrânare, slavă deșartă și Flori ale raiului au înflorit


mândrie, mânie, urâciune și nouă, sudorile ostenelilor celor
răutate, cu postul, cu smerenia și pustnicești înmiresmându-ne pe
iubirea de frați, cinstind cinstita noi, pe toți.
pomenire a părinților, ca
Sith: Lăuda-se-vor cuvioșii întru
bucuriei lor, întru serbarea a
slavă și se vor bucura întru
toată lumea, să ne învrednicim așternuturile lor (Ps. 149, 5).
cu toții a fi părtași.
Și acum..., a Praznicului sau a Două izvoare de minuni, pe
Născătoarei de Dumnezeu, același Serghie și Gherman, au dăruit
glas: acestui locaș minunatul întru
La tine cădem, folositoarea Sfinți, Dumnezeu, spre
îndulcirea credincioșilor celor ce
creștinilor, Născătoare de
cinstesc pomenirea lor.
Dumnezeu, Stăpână, ceea ce ai
Slavă..., glasul al 5-lea:
zămislit fără de sămânță și ai
născut fără durere pe Începătoriile cetelor îngerești,
Dumnezeu-Cuvântul și, adunându-se împreună cu noi la
cântând, te slavoslovim și toți cu prăznuirea cea a toată lumea
lacrimi ne rugăm ție: „Caută întru pomenirea preacuvioșilor
spre noi cu ochiul milostiv și ne părinți Serghie și Gherman,
izbăvește de jugul patimilor, și care, trecând cu vederea cele
nepătimire dăruiește sufletelor pământești, ca să moștenească
noastre.” cele cerești, au defăimat cele
trupești ca să dobândească cele
LA STIHOAVNĂ duhovnicești, cărora și plata
Glasul al 2-lea: slugilor celor credincioase,
Podobie: Casa Efratului... Domnul le-a dăruit în cer și pe
Casă Sfântului Duh, sfântă și pământ i-a preaslăvit.
cinstită s-au făcut pe sine sfinții, Și acum..., a Praznicului sau a
Născătoarei de Dumnezeu, același
prin lucrarea faptelor bune, cu glas:
darul minunilor îmbogățindu-
se. Năstrapă înțelegătoare, care
Stih: Cinstită este înaintea Domnului ai purtat în pântece pe Hristos,
moartea cuviosului Lui (Psalm 115, Dătătorul de mană, Născătoare
6). de Dumnezeu Fecioară, pe Acela
roagă-L cu osârdie de robia
patimilor cea amară să ne
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 5
izbăvească și în pustia liman de la Răsărit ați venit și
nepătimirii pe toți să ne facă într-însul, lui Hristos, prin
părtași manei celei duhovnicești, faptele bune, evanghelicește
mântuind de toată răutatea și urmând, la înălțimea desăvâr-
luminând sufletele noastre. șirii degrab ați ajuns și acum,
luminat de dumnezeiasca vedere
TROPARUL îndulcindu-vă, preafericiților
Glasul al 4-lea: Părinți, Serghie și Ghermane,
Evangheliei lui Hristos ade- Iubitorului de oameni,
vărați ascultători v-ați arătat, Dumnezeu, rugați-vă ca să ne
preacuvioșilor, lumea și toate mântuiască pe toți care cu
cele dintr-însa, ca și cum nu ar smerenie vă cinstim.
fi, le-ați defăimat pentru
dragostea lui Hristos și în
ostrovul mării v-ați sălășluit, și
cu iubirea de osteneală într-
însul împotriva vicleșugurilor
nevăzutului vrăjmaș v-ați nevoit
cu postul, cu privegherile și cu
stările cele de toată noaptea,
trupul vostru duhului LA VECERNIA MARE
înțelepțește l-ați supus. Pentru După obișnuitul Psalm se cântă:
aceea, din dreapta Atotțiitorului Fericit bărbatul..., starea întâi.
ați primit cununi după vrednicie La Doamne strigat-am…, se pun
și acum, stând înaintea stihurile pe 8: 3 ale Praznicului și 5
ale Cuvioșilor.
Preasfintei Treimi, rugați-vă,
Iar, de nu suntem în Praznic, se cântă
Preacuvioșilor Părinți, Serghie numai ale Cuvioșilor repetându-le.
și Ghermane, să se păzească în Glasul al 8-lea:
pace de Hristos, țara noastră și Podobie: O, preaslăvită minune...,
să se mântuiască sufletele
noastre.
ALT TROPARUL , preaslăvită minune,
Glasul 1: locuitorii lumii,
Serghie și Gherman,
Din tulburările lumești
aprinzându-se cu
fugind, liniștea și smerenia
dragostea lui Hristos,
iubind, la Valaam, liniștitul
6 LUNA IUNIE

lumea împreună și pe țiitorul vase ale Sfântului Duh, nu cu


lumii, vitejește l-au biruit și pe aur, ci cu dumnezeieștile daruri
scara faptelor bune către împodobite, a cărora pomenire
desăvârșirea vieții evangheli- prăznuind, o, iubitorilor de
cești s-au suit, pe care, ca o praznic, să urmăm vieții lor ca
lumină mare, pustiei acesteia, să ne învrednicească și pe noi
Hristos i-a dăruit prin lumina Dumnezeu împreună cu dânșii a
lucrurilor lor luminând sufletele auzi glasul celor ce prăznuiesc
noastre. (de 2 ori) îngerescul Sion. (de 2 ori)
O, minunată bărbăție, mult Slavă..., glasul al 6-lea:
pătimașul trup nu și-au miluit Slăvimu-Te pe Tine, Cel în
sfinții și ca unui vrăjmaș s-au Trei Ipostasuri, Dumnezeule,
împotrivit, răstignindu-l cu Făcătorule al cerului și al
patimile și cu poftele și pământului, că ne-ai dăruit
supunându-l duhului, pentru nouă spre pildă pe cei ce bine au
aceea, și daruri nestricăcioase de plăcut Ție, pe pustnicii Tăi cei
la Hristos luând, de la pământ la aleși, pe fericiții părinții noștri,
cer au trecut, de îngeri și de Serghie și Gherman, care cu
oameni proslăvindu-se. (de 2 ori) dragostea cea către Tine au fost
O, stâlpi însuflețiți, Serghie și nedespărțiți, uniți cu adevărata,
Ghermane, frumusețea faptelor frățească dragoste, având
bune, cum vă vom lăuda cu rugăciune neîncetată,
cântări după cuviință, ca cei ce deprindere blândă,, lacrimile
ați covârșit firea, îngeri în trup izvor pururea curgător, cu
arătându-vă, ați urmat vieții postire, priveghere și osteneli
celei fără de trup. Pentru covârșind hotarele firii. Cu
aceasta, ca pe cei ce sunteți aceasta dar, mintea și inima
bunătatea pustnicilor și curățindu-și, de pe pământ la
locuitorii cerescului Sion, cer s-au mutat. Și acum, întru
mijlocitori și rugători veșnica slavă, împreună cu
Domnului, pururea vă fericim. îngerii Te slavoslovesc. Pentru
(de 2 ori) ale căror rugăciuni, Stăpâne,
Iubitorule de oameni, biruință
Ca un măslin roditor în casa asupra vrăjmașilor dăruiește,
Domnului odrăslind și ca un lumii pace trimițându-i și
finic cu faptele bune ne-au sufletelor noastre mare milă.
înflorit preacuvioșii și ca niște
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 7
Și acum..., a Praznicului sau a vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în
Născătoarei de Dumnezeu – platoșa dreptății și-Și va pune drept
Dogmatica coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
drept pavăză bine întărită sfințenia,
Cine nu te va ferici, va ascuți mânia cumplită drept sabie
Preasfântă Fecioară? Sau cine și împreună cu Dânsul lumea va da
nu va lăuda, preacurată război împotriva celor fără de minte.
nașterea ta? Că Fiul Unul- Porni-se-vor bine-ochite săgețile
Născut, Cel Ce a strălucit fără fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-
de ani din Tatăl, Același din tine, încordat al norilor, la țintă vor lovi.
Și din mânia lui, ca o praștie, va
cea curată, a ieșit, în chip de azvârli noian de grindină. Întărâta-
negrăit întrupându-Se; din fire se-va asupra lor apa mării și râurile
Dumnezeu fiind, și cu firea om îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva
făcându-Se pentru noi, nu în lor Duhul puterii dumnezeiești și ca
două fețe fiind despărțit, ci în un vifor îi va vântura pe ei, și
două firi fără amestecare fiind fărădelegea va pustii tot pământul și
cunoscut. Pe Acela roagă-L, răutatea va răsturna scaunele celor
puternici. Auziți, dar, împărați, și
Curată, cu totul fericită, să se înțelegeți; luați învățătură,
mântuiască sufletele noastre. judecători ai marginilor pământului.
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
VOHOD și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
mulțimii neamurilor, că de la
LUMINĂ LINĂ…
Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
Prochimenul zilei puterea de la Cel Preaînalt.

PAREMIILE: Din Înțelepciunea lui Solomon,


citire:
Din Înțelepciunea lui Solomon, (3: 1-9)
citire:
(5: 15-24, 6: 1-3)
Sufletele drepților sunt în mâna lui
Dumnezeu și nu se va atinge de ele
Drepții în veac vor fi vii, și de la chinul. Părutu-s-a în ochii celor
Domnul este plata lor, și purtarea de nepricepuți că au murit și ieșirea lor
grijă pentru dânșii este de la Cel din această lume s-a socotit pedepsire
preaînalt. Pentru aceasta vor lua și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
împărăția podoabei și stema iar ei sunt în pace. Că de ar fi
frumuseții din mâna Domnului; căci pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
cu dreapta Sa îi va acoperi și cu lor este plină de nemurire. Și puțin
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
Lui drept armă și va întrarma vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
făptura spre izbânda asupra pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
8 LUNA IUNIE

Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și LA LITIE


ca pe o jertfă de ardere de tot i-a Glasul al 3-lea.
primit. Și în vremea cercetării lor vor
străluci și ca scânteile pe paie vor Pe Hristos, Iubitorul de
fugi. Judeca-vor neamuri și vor oameni, Lumina cea fără de
stăpâni popoare și va împărăți peste început, Care din întuneric
dânșii Domnul în veci. Cei ce minunat a zidit lumina și, prin
nădăjduiesc spre El vor înțelege
lumina cunoștinței Sale, a
adevărul și credincioșii vor petrece în
dragoste cu Dânsul. Că har și milă strălucit inimile credincioșilor,
este întru cuvioșii Lui și cercetare iubindu-L pe Dumnezeu,
întru aleșii Lui. înțelepțiții părinți, întru lumina
poruncilor Lui, bine au umblat
Din Înțelepciunea lui Solomon, și cu lumina darului Lui
citire: luminându-se, nouă, celor ce ne
(4: 7-15)
învăluim cu întunericul
Dreptul, de va ajunge să se patimilor, luminători s-au
sfârșească, întru odihnă va fi. Că arătat. Pentru rugăciunile lor,
bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
Dătătorule de lumină, Doamne,
numărul anilor, ci căruntețile sunt luminează mințile și curățește
înțelepciunea oamenilor, iar vârsta inima noastră ca un Milostiv.
bătrâneților, viața nespurcată. Sărăcia cea de voie ca o ușă
Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
către desăvârșire au ales
iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu purtătorii de Dumnezeu părinți
schimbe răutatea mintea lui sau și, fiind săraci cu duhul, cu darul
viclenia să înșele sufletul lui. Că s-au îmbogățit, Stăpâne, cu
râvna răutății întunecă cele bune și lumina Ta povățuindu-i, au
neînfrânarea poftei schimbă gândul ajuns la înălțimea desăvârșirii
cel fără de răutate. Desăvârșindu-se bunătăților, căruia și pe noi,
în scurt timp, dreptul a plinit ani
Hristoase, cu rugăciunile
îndelungați; că plăcut era Domnului
sufletul lui. Pentru aceasta preacuvioșilor, părtași a fi ne
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din învrednicește și mântuiește
mijlocul răutății. Iar popoarele au sufletele noastre ca un Iubitor de
văzut și nu au cunoscut, nici nu au oameni.
pus în gând una ca aceasta. Că har și
milă este întru cuvioșii Lui și
Întărind cu postul și cu
cercetare întru aleșii Lui. rugăciunea trupurile voastre,
Serghie și Ghermane, v-ați făcut
netrupești, neputând legea
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 9
trupului a clătina tăria minții brațele tale purtându-L și
voastre, căci legea minții cea îndrăzneală de maică spre
după Dumnezeu, stăpânind Dânsul câștigând, nu înceta
legea cea trupească, se biruiește. rugându-L pentru cei ce te
Lui Hristos rugați-vă darul cinstesc, ca să miluiască și să
întregii înțelepciuni să ne mântuiască sufletele noastre.
dăruiască și nouă și să
mântuiască sufletele noastre. LA STIHOAVNĂ
Slavă..., glasul al 2-lea: glasul al 5-lea:
Lumina Dumnezeirii cea în Podobie: Bucură-te, cămara...,
trei ipostasuri din sufletele Bucură-te, doime de
voastre, Serghie și Ghermane, Dumnezeu aleasă, Serghie și
au gonit întunericul patimilor Ghermane, ostașii lui Hristos cei
pământești, povățuindu-vă pe nebiruiți. Biruitorii gânditorilor
calea cea iubitoare de osteneli a din partea vrăjmașilor, a
pustniciei, valurile patimilor monahilor întărire, a mănăstirii
mării cele sălbăticite trecându- îngrădire, prin care patimile
le, v-ați ridicat la muntele noastre cele stricătoare de suflet
nepătimirii; scriind legea pe se risipesc, bolnavii se vindecă,
tablele inimii voastre, v-ați făcut demonii se izgonesc, mândria
părtași manei celei duhovnicești vrăjmașilor se surpă și noi ne
și la pământul făgăduinței, la mântuim. Slavă minunatului
îngerescul Sion, v-ați mutat, întru Sfinți, Dumnezeu, Celui
unde, cu îngerii dănțuind, Ce, prin rugăciunile lor,
preabunului Ziditor rugați-vă dăruiește credincioșilor mare
să mântuiască sufletele noastre. milă.
Și acum…, a Praznicului sau a Stih: Cinstită este înaintea Domnului
Născătoarei moartea cuviosului Lui (Psalm 115,
O, minune mai nouă decât 6).
toate minunile cele de demult! Bucură-te, pricinuitor al bu-
Că cine a cunoscut maică să curiei noastre, preafericite
nască fără bărbat și să poarte în Serghie, cu de Dumnezeu
brațe pe Cel Ce cuprinde toată înțelepțitul Gherman, ca cei ce
făptura? A lui Dumnezeu este ați intrat întru bucuria
voia, Cel Ce S-a născut; pe Care drepților, primind plata
ca pe un prunc, Preacurată, în ostenelilor voastre de la
10 LUNA IUNIE

Stăpânul Hristos, ca cei ce pe Dumnezeu, luminătorii darului,


pământ vremelnic ați slujit, iar pe îngerii cei în trup și să
acum veșnic în cer cu Dânsul strigăm către dânșii, zicând:
împărățiți. Cu Dumnezeiasca „Părinți de Dumnezeu aleși,
slava Lui strălucind, întru Serghie și Ghermane, cei ce
purtătoarea de lumină sunteți cetățeni cerești,
pomenirea voastră cu noi Stăpânului tuturor rugați-vă,
prăznuind, pe El neîncetat toate cetățile și țările rusești de
rugați-L să trimită credin- foamete și de sabie să se
cioșilor mare milă. păzească, pace bisericii Sale să
Stih: Lăuda-se-vor cuvioșii întru dăruiască și să mântuiască
slavă și se vor bucura întru sufletele noastre.”
așternuturile lor (Ps. 149, 5). Și acum…, a Praznicului sau a
Bucură-te, mănăstire sfântă, Născătoarei
bucură-te, dumnezeiască Fecioară nenuntită, care pe
biserică, întru care bine a voit Dumnezeu în chip de negrăit L-
Preabunul Domn, trupurile ai zămislit cu trup, Maica
sfinților a se odihni și racla lor a Dumnezeului celui Preaînalt,
se face izvor de minuni. Veniți, rugăciunile robilor tăi primește-
dar, credincioșilor, scoateți și le, ceea ce ești cu totul fără
beți din acest izvor apa darului prihană, care tuturor dăruiești
vindecării și către pricinuitorii curățire de greșeli; primind
bucuriei noastre, noi acum rugăciunile noastre,
psalmicește să strigăm: roagă-te să ne mântuim noi toți.
“Bucurați-vă, drepților Serghie
și Ghermane, vouă vi se cuvine La binecuvântarea pâinilor cântăm
lauda, vouă vă aducem, după troparul sfântului de două ori, apoi
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
Dumnezeu, jertfa laudei.
bucură-te..., o dată.
Slavă..., glasul al 8-lea:
TROPARUL
Cetele monahilor cele ce Glasul al 4-lea:
slavoslovesc pe Dumnezeu în
Evangheliei lui Hristos ade-
Treime și toată mulțimea celor
vărați ascultători v-ați arătat,
adunați, să fericim pe părinții
preacuvioșilor, lumea și toate
cei prealăudați, iubitorii liniștii,
cele dintr-însa, ca și cum nu ar
pustnicii cei adevărați,
fi, le-ați defăimat pentru
preaaleșii lucrători ai legii lui
dragostea lui Hristos și în
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 11
ostrovul mării v-ați sălășluit, și
cu iubirea de osteneală într-
însul împotriva vicleșugurilor
nevăzutului vrăjmaș v-ați nevoit
cu postul, cu privegherile și cu LA UTRENIE
stările cele de toată noaptea,
trupul vostru duhului
La Dumnezeu este Domnul..., se
înțelepțește l-ați supus. Pentru cântă troparul Praznicului (de două ori),
aceea, din dreapta Atotțiitorului Slavă..., al Sfinților, Și acum..., al
ați primit cununi după vrednicie Praznicului.
și acum, stând înaintea Dacă suntem în postul Sfinților
Preasfintei Treimi, rugați-vă, Apostoli, se cântă troparul Sfinților (de
Preacuvioșilor Părinți, Serghie două ori), Slavă..., Și acum..., al
și Ghermane, să se păzească în Născătoarei de Dumnezeu-al Învierii pe
glasul troparului Sfântului.
pace de Hristos, țara noastră și
să se mântuiască sufletele După prima catismă,
noastre. Sedealna întâi,
ALT TROPARUL glasul 1:
Glasul 1:
Din tulburările lumești
u dumnezeiască
fugind, liniștea și smerenia
dorință aprinzându-se
iubind, la Valaam, liniștitul
cuvioșii, psalmicește lui
liman de la răsărit ați venit și
Hristos au strigat: „Ce
într-însul, lui Hristos, prin
este nouă în cer mai
faptele bune, evanghelicește
dorit decât Tine, marginea
urmând, la înălțimea
doririlor noastre, și de la Tine ce
desăvârșirii degrab ați ajuns și
am voit pe pământ, toate cele
acum, luminat de dumnezeiasca
pământești le-am trecut cu
vedere îndulcindu-vă,
vederea, toate cele stricăcioase
preafericiților Părinți, Serghie și
le-am socotit ca niște gunoaie, ca
Ghermane, Iubitorului de
pe Tine Unul să Te câștigăm, și
oameni, Dumnezeu, rugați-vă ca
cu tot sufletul să te iubim și Ție
să ne mântuiască pe toți care cu
Unuia să-Ți slujim!” Pentru
credință vă cinstim.
rugăciunile lor, Iubitorule de
oameni, Doamne, de dragostea
Ta umple inimile noastre și ne
12 LUNA IUNIE

mântuiește pe noi ca un Îndurat. cinstesc purtătoarea de lumină


(de 2 ori) pomenirea lor.
Slavă... Și acum…, a Praznicului, Slavă... Și acum…, a Praznicului,
iar, de va fi post, a Născătoarei de iar, de va fi post, a Născătoarei de
Dumnezeu, asemenea: Dumnezeu, asemenea:
Preacurată, ca ceea ce ai fost Preanevinovată Fecioară,
locaș preacurat al cerescului lumină înțelegătoare care ai
Împărat, îndrăzneală de Maică răsărit lumii pe Hristos, Soarele
având către Dânsul, pe Acela cel nezidit, către Acela ca și
roagă-L cu dinadinsul să se către Fiul tău, tinde mâinile tale
curățească sufletele noastre de cele de Maică, rugându-L ca să
mulțimea greșelilor și locașuri ne răsară nouă, păcătoșilor,
cinstite spre sălășluirea Sa, prin lumina darului cea neapusă, ca,
iubirea Sa de oameni, să ne facă, lepădând lucrurile întuneri-
dar nădejdea de a ne mântui nu cului, să ne luminăm sufletele
o pierdem, avându-te pe tine, noastre cu untdelemnul faptelor
Stăpână, către Dânsul pentru bune și, făcându-ne vrednici a
noi caldă folositoare. intra în cămară cu fecioarele
După a doua catismă, sedealna a cele înțelepte, să te mărim pe
doua, tine, Stăpână, întru toți vecii.
Glasul al 5-lea:
Preacuvioșii s-au învățat din Polieleu: Robii Domnului...
cuvintele lui Hristos a curăța, nu
Mărimurile
cea din afară parte a paharului Glasul 1:
și a blidului, ci pe omul cel
Stih 1: Așteptând am așteptat pe
dinăuntru, de patimile
Domnul și El a căutat spre mine și a
păcatelor, căci din inimă ies auzit rugăciunea mea (Ps. 39: 1-2).
gândurile cele rele. Pentru
aceea, cu liniște lucrarea Fericimu-vă pe voi, Prea-
faptelor celor bune, prin dar cuvioșilor Părinți Serghie și
luând, curăția inimii au Gherman, și cinstim sfântă
dobândit, arătându-se vase pomenirea voastră, povățuitori
cinstite Sfântului Duh. Și acum, ai călugărilor și împreună-
stând înaintea lui Hristos, vorbitori cu îngerii.
neîmpuținat dar de sus dau Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post
tuturor celor ce cu credință și trupul meu s-a istovit din lipsa
untdelemnului (Ps. 108: 23).
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 13

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,


rugători pentru sufletele
eu am păzit căi aspre (Ps. 16: 4).noastre.
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea Slavă... Și acum…, a Praznicului,
întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m- iar, de va fi post, a Născătoarei de
ai încins cu veselie (Ps. 29: 11). Dumnezeu, asemenea:
Stih 5: Să știți că minunat a făcut Iată s-a plinit Stăpână,
Domnul pe cel cuvios al Său (Ps. 4: 3). cuvântul tău: că te vor ferici
Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși toate neamurile, și noi, robii tăi,
ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei preaînălțăm, după Dumnezeu,
Lui (Ps. 29: 4). numele tău și strigăm: “Bucură-
Slavă..., glasul 1: te, bucuria pământenilor;
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, bucură-te, lauda fecioriei;
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: bucură-te, liman liniștit celor
Slavă Ție, Dumnezeule. înviforați de patimi; bucură-te,
Și acum..., același glas:
scăparea și mântuirea celor
Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
deznădăjduiți; bucură-te,
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Și prin tine cu noi. folositoarea credincioșilor și
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, acoperemântul. Bucură-te,
Dumnezeule (de trei ori)! singură între femei
binecuvântată, Născătoare de
După Polieleu, Sedealna, Dumnezeu, Marie, care ai
glasul al 4-lea: născut viața tuturor.”
Podobia: Spăimântatu-s-a Iosif... Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Din tinerețile mele...
Laudă-se numele Domnului în
dumnezeiasca lui Biserică, să Prochimen, glasul al 4-lea:
lăudăm împreună pe
credincioșii robii Lui, pe Cinstită este înaintea
prealăudații Părinții noștri, Domnului moartea cuvioșilor
Serghie și Gherman, ca pe cei ce Lui (Ps. 115, 6).
au proslăvit pe Dumnezeu în Stih: Ce vom răsplăti Domnului
sufletele și trupurile lor, și, prin pentru toate câte ne-a dat nouă (Ps.
lumina faptelor bune, ca niște 115, 3)?
stele din nou arătate, au luminat Toată suflarea.
țara Kareliei, pe care și Evanghelia de la Matei (XI, 27-30):
Dumnezeu întru Împărăția ,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate
cerului i-a proslăvit și nouă Mi-au fost date de către Tatăl Meu...”
ajutători i-a arătat, și pururea
14 LUNA IUNIE

(caută joi în săptămâna a IV-a după credință prăznuiesc preacinstită


Rusalii). pomenirea lor.
Psalmul 50
CANOANELE
Slavă..., glasul al 2-lea:
Canonul Praznicului cu irmosul pe 8
Pentru rugăciunile Cuvioșilor și canonul sfinților, pe 4.
Serghie și Gherman, Milostive, Iar, dacă va fi post, canonul
curățește mulțimea greșelilor Născătoarei de Dumnezeu de la
noastre. Paraclis, pe 8 și canonul sfinților cu
irmosul pe 4.
Și acum...,
Pentru rugăciunile Canonul Sfinților Cuvioși
Cântarea 1
Născătoarei de Dumnezeu,
glasul al 4-lea:
Milostive, curățește mulțimea Irmos: Pe voievozii cei tari...
greșelilor noastre.
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, Hristoase, Soarele dreptății,
după mare mila Ta și după răsari mie lumina cunoștinței
mulțimea îndurărilor Tale Tale, ca pe luminătorii noștri
curățește fărădelegile noastre. Serghie și Gherman, cu inima și
gura să-i cânt spre slava Ta,
Și idiomela, glasul 6: Stăpâne.
Pomenirea părinților celor Au zis întru sine sfinții: „Să
purtători de lumină, ca o fugim de calea cea largă care
trâmbiță cu mare glas, cheamă duce în pierzare, să fugim de
din toate părțile pe mulțimile patimile păcatului, care duc la
credincioșilor, deșteptând spre iad. Să iubim calea cea îngustă
laudă glasul simțirilor celor ca să moștenim viața cea
înțelegătoare. Deci lăudându-i, veșnică.”
să înălțăm întru cântări pe Slavă...,
pricinuitorul bucuriei noastre, Cu ploile lacrimilor,
pe prealăudații părinții noștri, pământul inimii voastre
Serghie și Gherman, care cu noi adăpându-l, și, ca de soare, de
acum nevăzut prăznuiesc cu căldura rugăciunii încălzindu-
duhul, bucurându-se, și cerând se, rodurile faptelor bune,
de la Hristos ca să dăruiască Serghie și Gherman,
îmbelșugate daruri, și să Lucrătorului viei ați adus.
miluiască pe toți cei ce cu
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 15
Și acum..., a Născătoarei fecioriei, tu din robia aceasta
Faptele bune ale sfinților izbăvește-mă pe mine,
cântând, le slăvesc, singur neînțelegătorul.
lucrând cele rele, vai mie, nu SEDEALNA
încetez, ci, Stăpâne Hristoase, glasul al 3-lea:
pentru rugăciunile Maicii Tale
și pe mine, ticălosul, din somnul Din tulburarea valurilor lu-
lenevirii, către lucrarea faptelor mești depărtându-mă, la os-
bune deșteaptă-mă. trovul Nevei de la părțile Ră-
săritului ați venit, unde nici
Cântarea a 3-a: adâncul patimilor, nici furtuna
Irmos: Nu întru înțelepciune și duhurilor celor potrivnice, tăria
putere... minții voastre, n-au putut să o
Călcând porunca, strămoșul zdruncine, Serghie și Gherman,
de dulceața raiului s-a lipsit, ci, cu lupta cea bună luptându-
prin ascultare însă sfinții viață vă, bine-plăcuți lui Hristos v-ați
veșnică au moștenit, îndulcindu- arătat. Înaintea scaunului
se de dumnezeiasca vedere. Căruia acum stând, rugați-vă
neîncetat să caute milostivul Său
Lucrarea voastră cea tainică, ochi spre locul sălășluirii voastre
iubitorilor de liniște, văzându-o și să mântuiască în pace sufletele
cerescul părinte, ca pe fiii Săi, noastre.
îndurat, v-a îmbogățit cu darul Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
și la cer v-a proslăvit.
Slavă..., Nu de la îngeri, nici de la om,
ci de la Fiul tău, Stăpână, de la
Pe iubitorii de curăție, Făcătorul îngerilor și al
pământeștii îngeri, vasele cele oamenilor, de la Preablândul și
alese ale Sfântului Duh, cu smeritul cu inima, Iisus Hristos,
curata oglindă a întregii putând acum a vă învăța
înțelepciuni, pe Serghie și adevărata smerenie și
Gherman, cu inimă curată să-i nesârguindu-mă, vai mie. Sunt
cinstim. mândru, semeț și nesupus de-a
Și acum..., a Născătoarei pururea din neluarea-aminte a
Rob fiind pântecelui, cum voi mea arătându-mă. Pentru
putea pe trup a-l supune duhului aceasta, o, Fecioară Preacurată,
și în curăție îngerească a-l smerit mă rog cu fierbinți
preface; ci, o, preacurată, lauda lacrimi, cu duhul blândeții și al
16 LUNA IUNIE

smereniei inimii mele: să privegherea curățindu-vă


dăruiești ca să guste liniște sufletele voastre, iubitorilor de
sufletul meu. pustie, v-ați făcut locașuri
strălucite ale Harului.
Cântarea a 4-a:
Irmosul: Cel Ce șade în slavă...,
Nu ca niște trestii clătinate de
vânt, ci ca niște stâlpi tari,
Ca niște vițe ale viei lui Serghie și Gherman, pe Hristos,
Hristos fiind, Serghie și piatra cea din capul unghiului,
Gherman, strugurii faptelor cu credință întărindu-se, cu
bune ați înflorit, umplând de faptele bune au strălucit.
bună veselie inimile noastre. Slavă...,
Întru bucuria drepților Vieții lui Ioan din pustia
aflându-vă, preafericiților, ne Iordanului și liniștii lui Ilie celui
rugăm vouă, toată scârba și din munte râvnind, prea-
mâhnirea de la sufletele noastre cuvioșilor, de jugul lucrării
o goniți ca, bucurându-ne, să vă patimilor slobozindu-se, prin
slăvim. vederea de Dumnezeu s-au
Slavă..., luminat.
Furtuna patimilor cea Și acum..., a Născătoarei
întunecată s-a sculat asupra mea Tu îmi fii pururea
și lumina darului s-a ascuns de acoperemântul meu dinspre
la ochii mei; ci, o, singuri asupririle vrăjmașului, Stăpână,
văzătorii minții mele celei Tu, lumina inimii mele, cea
întunecate, grăbiți spre ajutor. întunecată de amărăciunile
Și acum..., a Născătoarei vieții, Născătoare de Dumnezeu,
Cetele îngerilor și ale și mă mântuiește.
preacuvioșilor, și noi, păcătoșii,
Te rugăm, Bunule, Îndurate Cântarea a 6-a:
Doamne, pentru solirile Maicii Irmos: Venit-am întru adâncurile
mării...,
Tale, îndură-Te și ne mântuiește
pe toți. Ca o jertfă fără prihană și
Cântarea a 5-a: ardere de tot grasă, s-au adus pe
Irmosul: Necredincioșii nu vor vedea sineși sfinții lui Dumnezeu și mai
slava..., mult decât toată aducerea și
Cu liniștea cea desăvârșită, jertfele, și prinosul, s-au arătat
rugăciunea și postul, și cu bine plăcute Lui.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 17

Cu ochii minții văzând pe pomeniți-ne pe noi, fiii voștri, pe


Dumnezeu înaintea voastră, de care ne-ați adunat, de
Dumnezeu fericiților, fără Dumnezeu înțelepțiților, ca,
prihană ați călătorit pe cărările bucurându-ne, din suflet să
poruncilor Lui, întărindu-vă strigăm: “Bucurați-vă, Serghie
picioarele cu darul Sfântului și Gherman, părinți
Duh. preafericiți!”
Slavă..., ICOS
N-au avut odihnă de Dum- Cum eu, neînțelept fiind, voi
nezeu iubitoarele, sufletele cânta laude pustnicilor,
voastre, Serghie și Gherman, cuvântul înțelepciunii și cu-
până ce nu și-au aflat loc liniștit, vântul înțelegerii nedându-se
întru care, cu credință și mie, celui ținut de necuvântare.
dragoste, cu Dumnezeu unindu- Tu dar, singur, Dătătorul
vă, veșnică odihnă ați moștenit. înțelepciunii, Iisuse, înțelep-
Și acum..., a Născătoarei ciunea cea veșnică și Cuvântul
Nu chitul ca pe Iona, ci lui Dumnezeu cel ipostatic,
pentru rugăciunile prea-
păcatul m-a înghițit și strig:
cuvioșilor, mintea mea o
„Stăpâne Hristoase, pentru
luminează și îmi dăruiește
rugăciunile Preacuratei Maicii
cuvânt, ca, cu glasul îngerului,
Tale și ale preacuvioșilor
să cânt zicând: “Bucurați-vă,
părinți, din stricăciune mă
stele înțelegătoare, care de la
izbăvește, ca un Iubitor de
Răsărit nouă ați strălucit;
oameni!”
bucurați-vă, îndrăgitorii liniștii
CONDACUL
cei preaaleși; bucurați-vă
glasul al 4-lea:
lucrătorii poruncilor lui Hristos
Din viața lumească ieșind, cei fără prihană; bucurați-vă,
lumea ați lepădat urmând lui vasele cele de aur, pline de
Hristos și, ajungând la Iezerul Duhul Sfânt. Bucurați-vă, stâlpi
Neva, cel mare în Valaam, în însuflețiți, care întăriți
ostrovul cel din el, v-ați sălășluit, pustniceasca zidire; bucurați-vă
viață întocmai cu a îngerilor crini care pe curăția inimii mai
viețuind, de unde ați mers la mult decât zăpada o ați înălbit.
cereștile locașuri veselindu-vă; Bucurați-vă, măslini, care de la
și acum cu îngerii, înaintea Iisus Hristos nouă untdelemnul
scaunului Stăpânului stând,
18 LUNA IUNIE

îndurărilor rod aduceți; dar au şi întărit Ortodoxia pe acele


bucurați-vă, credincioși apără- meleaguri, nu chiar primitoare.
tori, care, cu sulița rugăciunii, Lăcaşul monastic ridicat de sfinţii
consideraţi făcători de minuni a
biruiți pe cei potrivnici. devenit, în scurt timp, o adevărată
Bucurați-vă, vindecătorii fortăreaţă a creştinismului în zonă,
neputințelor trupești și ai printre valorile păstrate între
patimilor sufletești; bucurați-vă zidurile ei aflându-se şi moaştele
grabnicilor ajutători ai celor ce întemeietorilor.
se învăluiesc și vouă se roagă; Aceștia au fost canonizați de către
bucurați-vă a Valaamului Biserica Ortodoxă Rusă. În anul
lumină mare și prealuminoasă. 1163, așteptându-se la o nouă
invazie, călugării au deschis
Bucurați-vă, Serghie și
mormintele celor doi sfinți
Gherman, părinți preafericiți. întemeietori ai mănăstirii și au luat
Sfintele lor Moaște și le-au dus în
SINAXAR Novgorod, într-un loc ferit de mâinile
În ziua a 28-a a lunii iunie, facem necredincioșilor. Potrivit unor surse,
pomenirea Sfinților Cuvioși Serghie aceasta este a patra mutare a
și Gherman de la Mănăstirea Sfintelor Moaște, lucru ce atestă și el
Valaam. vechimea mănăstirii.
Mănăstirea Valaam, cu hramul
Odată cu trecerea pericolului, în ziua
„Schimbarea la Față a
de 11 septembrie 1180, când se face
Mântuitorului“, este una dintre cele
prăznuirea celor doi sfinți, călugării
mai mari mănăstiri și centre
monahale din Rusia. au adus înapoi Sfintele Moaște.
Cunoscută și sub denumirea de Pentru a le feri de necredincioși,
„Muntele Athos de Nord“ sau călugării au săpat un nou mormânt
„Marea și Cinstita Lavră“, acest în piatră și le-au așezat acolo cu
izvor al monahismului rus a fost evlavie unde se află și astăzi.
întemeiat de către Sfântul Serghie și Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne
Sfântul Gherman, greci (ultimul era Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
originar chiar din regiunea Karelia). miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Potrivit tradiției locului, mănăstirea Amin.
a fost întemeiată în anul 992 de către
monahii greci Serghie și Gherman, Cântarea a 7-a:
care au venit aici atrași de Irmosul: Cei trei tineri în Babilon...,
solitudinea locului și împinși de Focul cel ce era în voi, Serghie
dorința lor de a duce o viață ascetică.
Tradiţia afirmă că Sfinții Serghie şi
și Gherman, al dumnezeieștii
Gherman ar fi creștinat triburile dragoste, văpaia poftelor și focul
păgâne rămase pe cuprinsul Kareliei, mâniei l-au prefăcut în rouă,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 19
deci, bucurându-vă în liniște, ați Cântarea a 8-a:
cântat: “Bine ești cuvântat, Irmos: Izbăvitorule al tuturor...,
Doamne, Dumnezeul părinților Cu minte vitează la prive-
noștri!” ghere și cu rugăciuni fierbinți
Trupului lor, precum tinerii către Hristos, pe diavol, cel ce
idolului celui de aur, cuvioșii n- răcnea ca leul și căuta pricini să
au slujit, ci, apostolește înghită, preacuvioșii l-au
răstignindu-l cu patimile și cu rușinat, pornirile și patimile
poftele, l-au supus duhului, și aceluia tăindu-le. Pentru care,
locaș cinstit l-au făcut Sfântului cu tinerii au cântat: „Toate
Duh, strigând: “Bine ești lucrurile, binecuvântați și
cuvântat, Doamne, Dumnezeul lăudați pe Domnul.”
părinților noștri!” Toată arma lui Dumnezeu
Slavă..., primind Serghie și Gherman, la
Ca niște curați păzitori, ca munții Valaamului, ca Moise și
niște cinstite lăcașuri Aaron, ridicându-și mintea și
dumnezeiești, s-au făcut mâinile la înălțimea puterii cea
preaînțelepții și, în trup fiind, potrivnică, prin credință
prin tainica lucrare a biruind-o, o au slăbit cântând
Mângâietorului, privind, la cele cântarea: „Toate lucrurile,
mai presus de lume răpindu-se, binecuvântați și lăudați pe
cântau: “Bine ești cuvântat, Domnul.”
Doamne, Dumnezeul părinților Slavă...,
noștri!” Fără de început, Atotțiitorule,
Și acum..., a Născătoarei de o ființă Preasfântă Treime, cu
Ca pe adevărata Maica rugăciunile Preacuvioșilor Tăi,
Cuvântului lui Dumnezeu celui de întreit gânditoarele lupte ale
fără de început, Stăpână, umilit vrăjmașilor, sufletele noastre
te rog: „Izbăvește-mă de izbăvește-le, miluind și mântu-
necuvântătoarele patimi, ind pe toți care, cu bună-
precum pe tineri din cuptorul credință, Te mărturisesc.
caldeilor, ca, bucurându-mă cu Și acum..., a Născătoarei
dânșii, să cânt: “Bine ești Celor ce au viețuit cu plăcere
cuvântat, Doamne, Dumnezeul de Dumnezeu, fă-mă a urma
părinților noștri!” prin faptele bune, cea cu totul
fără prihană, pierzând din
20 LUNA IUNIE

sufletul meu pornirile viclenilor piatră de împiedicare și de


draci și curat înalță mintea mea sminteală; pe Această Piatră,
la privirile poruncilor Fiului tău Stăpână, întărește-mi gândul
și Făcătorului meu. meu și mă mântuiește, ca ceea ce
ai îndrăzneală de Maică către
Cântarea a 9-a: El.
Irmos: Eva cu adevărat...,
Luminânda
Pe piatra cea tare a credinței
cu darul fiind întăriți, în liniște
Dătătorule de lumină,
v-ați nevoit, bine săvârșind Doamne, cu rugăciunile
curgerea pustniciei, și răsplătire luminătorilor noștri, Serghie și
de la Hristos primind, Căruia Gherman, luminează-ne pe noi
acum rugați-vă, preafericiților, cei ce cu credință slujim Ție și cu
ca întru credință și fapte bune smerenie prăznuim purtătoare
pe credincioși să-i întărească. de lumină pomenirea lor. (de 2
ori)
Ca niște biruitori ai Slavă.., Și acum..., a Praznicului,
vrăjmașilor celor înțelegători, iar, de va fi post, a Născătoarei de
Serghie și Gherman, acum stând Dumnezeu, asemenea:
înaintea scaunului Împăratului Lumină tainică fiind,
puterilor cerești, rugați-vă dumnezeiască Mireasă, pe cei ce
bunătății Lui, smeritului sunt întru întunericul neștiinței,
Împăratului nostru, asupra luminează cu lumina cunoștinței
potrivnicilor biruință și surpare adevărului și mântuiește pe toți
să dăruiască. cei ce, cu bună credință, pe tine,
Slavă..., ca pe Maica lui Dumnezeu, te
În cereștile locașuri fiind, măresc.
preacuvioșilor, Stăpânului LA LAUDE
tuturor rugați-vă, locașul acesta
și toate cetățile, și părțile
Se pun stihirile pe 6: 3 ale
creștinești în pace să le păzească Praznicului și 3 ale Sfinților.
și pe noi pe toți, care cu credință Iar, de va fi în post, numai ale
vă cinstim, să ne mântuiască. Sfinților pe 4.
Și acum..., a Născătoarei Glasul al 4-lea:
Hristos, piatra cea din capul Podobie: Dat-ai semn...
unghiului, credincioșilor este Dat-ai nouă închipuire bine
temelie, iar necredincioșilor - plăcută Ție, Doamne, pe bunii și
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 21
credincioșii robii Tăi, Serghie și monahilor plină, dănțuiți munții
Gherman, care, cu tăria minții Valaamului și toate lemnele
trezindu-se, luptele demonilor dumbrăvii întru prăznuirea zilei
le-au rușinat, tiraniile patimilor de astăzi cea de bucurie, lăudați
lor, înțelepțește bucurându-se, cu noi pe Serghie și Gherman,
le-au tăiat, și, nefăcându-se robi lauda părinților.
ai păcatului, Ție bineplăcuți s-au Slavă..., glasul al 6-lea:
arătat, Iisuse Atotputernice, Cu inimă și buze
Mântuitorul al sufletelor mulțumitoare, Te lăudăm, Atot-
noastre. puternice Doamne, minunatule
Lucrarea poruncilor lui întru sfinții Tăi și Care îi faci pe
Dumnezeu și neîncetate ei mari și preaslăviți. Minunat
rugăciuni făcând, cu căldura Te-ai arătat și întru cuvioșii
dumnezeieștii dragoste prăznuiții noștri, căci celor din
învățându-se sfinții părinți și nevoi sunt adevărați ajutători,
dulceața ei cu sufletească simțire prin solirile lor bolnavii sănătate
gustând-o, lui Hristos au strigat: primesc, de duhurile cele rele,
„Nici o dulceață alta nu ne va izbăvire, și din înecare,
despărți de dragostea Ta, Iisuse mântuire. Pentru aceasta, acum
Preadulce, Mântuitorule al săvârșind pomenirea lor, ne
sufletelor noastre!” închinăm stăpânirii Tale și,
Ca o comoară neînsuflețită și slavoslovindu-Te, strigăm:
râu pururea curgător de daruri „Părinte fără de început, Fiule
duhovnicești, racla preacuvio- împreună fără de început și
șilor părinți, în această Duhule Sfinte întocmai cinstit,
dumnezeiască biserică, de la Treime Sfântă, slavă Ție!”
Tine ni s-au dăruit, Iisuse, Și acum..., a Praznicului, iar, de va
fi în post, a Născătoarei de
Iubitorule de oameni, Dumnezeu.
Mântuitorule a toată lumea,
făcătorule de bine, Milostive, Născătoare de Dumnezeu, tu
Doctorul sufletelor și al ești, vița cea adevărată, care ai
trupurilor noastre. odrăslit Rodul vieții; ție ne
rugăm: „Roagă-te, Stăpână, cu
Bucură-te, pustia cea mai Sfinții Apostoli, să ne
înainte neroditoare și nealcătu- miluiască.”
ită care acum e ca un crin Doxologia mare, troparele,
înflorit, și de mulțimea ecteniile și otpustul.
22 LUNA IUNIE

Fericiți cei prigoniți pentru


dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
........
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
LA LITURGHIE împotriva voastră.
Fericirile din canonul Praznicului, Ca o jertfă fără prihană și
cântarea de rând, pe 4, și din canonul
Sfinților, cântarea a 6-a, pe 4. ardere de tot grasă, s-au adus pe
Iar, dacă suntem în post, doar dinsineși sfinții lui Dumnezeu și mai
canonul sfântului. mult decât toată aducerea și
jertfele, și prinosul, s-au arătat
Întru împărăția Ta când vei veni, bine plăcuți Lui.
pomenește-ne pe noi, Doamne, când Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
vei veni întru împărăția Ta. voastră multă este în ceruri.
Pe 12
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
Cu ochii minții văzând pe
acelora este împărăția cerurilor. Dumnezeu înaintea voastră, de
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor Dumnezeu fericiților, fără
mângâia. prihană ați călătorit pe cărările
Pe 10 poruncilor Lui, întărindu-vă
Fericiți cei blânzi, că aceia vor picioarele cu darul Sfântului
moșteni pământul. Duh.
Fericiți cei flămânzi și însetați de Slavă...,
dreptate, că aceia se vor sătura. N-au avut odihnă de Dum-
Pe 8
nezeu iubitoarele, sufletele
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
milui. voastre, Serghie și Gherman,
până ce nu și-au aflat loc liniștit,
.....
întru care, cu credință și
Fericiți cei curați cu inima, că aceia dragoste, cu Dumnezeu unindu-
vor vedea pe Dumnezeu.
vă, veșnică odihnă ați moștenit.
...... Și acum..., a Născătoarei
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema. Nu chitul ca pe Iona, ci
păcatul m-a înghițit și strig:
......
„Stăpâne Hristoase, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 23
Tale și ale preacuvioșilor iubind, la Valaam, liniștitul
părinți, din stricăciune mă liman de la răsărit ați venit și
izbăvește, ca un Iubitor de într-însul, lui Hristos, prin
oameni!” faptele bune, evanghelicește
urmând, la înălțimea
desăvârșirii degrab ați ajuns și
TROPARUL acum, luminat de dumnezeiasca
Glasul al 4-lea: vedere îndulcindu-vă,
Evangheliei lui Hristos ade- preafericiților Părinți, Serghie și
vărați ascultători v-ați arătat, Ghermane, Iubitorului de
preacuvioșilor, lumea și toate oameni, Dumnezeu, rugați-vă ca
cele dintr-însa, ca și cum nu ar să ne mântuiască pe toți care cu
fi, le-ați defăimat pentru credință vă cinstim.
dragostea lui Hristos și în
ostrovul mării v-ați sălășluit, și
cu iubirea de osteneală într- CONDACUL
glasul al 4-lea:
însul împotriva vicleșugurilor
nevăzutului vrăjmaș v-ați nevoit Din viața lumească ieșind,
cu postul, cu privegherile și cu lumea ați lepădat urmând lui
stările cele de toată noaptea, Hristos și, ajungând la Iezerul
trupul vostru duhului Neva, cel mare în Valaam, în
înțelepțește l-ați supus. Pentru ostrovul cel din el, v-ați sălășluit,
aceea, din dreapta Atotțiitorului viață întocmai cu a îngerilor
ați primit cununi după vrednicie viețuind, de unde ați mers la
și acum, stând înaintea cereștile locașuri veselindu-vă;
Preasfintei Treimi, rugați-vă, și acum cu îngerii, înaintea
Preacuvioșilor Părinți, Serghie scaunului Stăpânului stând,
și Ghermane, să se păzească în pomeniți-ne pe noi, fiii voștri, pe
pace de Hristos, țara noastră și care ne-ați adunat, de
să se mântuiască sufletele Dumnezeu înțelepțiților, ca,
noastre. bucurându-ne, din suflet să
strigăm: “Bucurați-vă, Serghie
ALT TROPARUL și Gherman, părinți
Glasul 1: preafericiți!”
Din tulburările lumești
fugind, liniștea și smerenia
24 LUNA IUNIE

APOSTOLUL
Din Epistola către Galateni (5, 22-
26; 6, 2): Fraților roada Duhului
este…
(caută sâmbăta din săptămâna a 27-a
după Pogorârea Sfântului Duh).

Evanghelia
De la Luca (VI, 17-23): „ În
vremea aceea au stat la loc șes
Iisus cu …”(caută la ziua de 6
decembrie).

Chinonic
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul…

S-ar putea să vă placă și