Sunteți pe pagina 1din 32

Slujba Sfântului

Cuvios Antonie de
la Pecerska
LA VECERNIA MICĂ Fost-ai începător celor ce
viețuiesc călugărește, părinte,
La Doamne, strigat-am... Stihirile Antonie, pe sine-ți, întâia pârgă
cuviosului pe 4, fără de sânge, aducându-te lui
Glasul 1 Dumnezeu. Cu înfrânarea,
Podobie: Ceea ce ești bucuria...,
iubirea de înțelepciune, cu
smerenia, cu obiceiurile cele
înalte și cu postirea cea fără
e urmele părinților măsură pe vrăjmașul l-ai
celor mari ai Sfântului rușinat. Cuvioase părinte,
Munte ai umblat, roagă-te să se mântuiască
părinte Antonie, și ca sufletele noastre.
un fără de trup în trup
te-ai nevoit, chip multora cu Sfințita și purtătoarea de lu-
fapta bună ai fost și darul facerii mină pomenirea ta, preacu-
de minuni ai dobândit, de la vioase părinte Antonie, plină de
Hristos învrednicindu-te a bucurie și de veselie s-a arătat,
tămădui pe oameni de felurite iar noi, fiii tăi, adunându-ne și
neputințe; roagă-L să duhovnicește prăznuind,
mântuiască sufletele noastre. (de lăudăm pe Domnul, pe Cel Ce
2 ori) te-a preaslăvit pe tine ca pe un
tainic al Său.
4 LUNA IULIE

Slavă..., glas al 6-lea: cu care roagă-te să se


Astăzi muntele Athonului mântuiască sufletele noastre.
primindu-te ca pe un nou
Stih: Cinstită este înaintea Domnului
Avraam pe tine, părinte moartea cuvioșilor Lui. (Psalm 115:6)
preaslăvite, saltă, iar patria ta se
bucură, fericite, avându-te pe Simțirea trupească cu în-
tine mare mijlocitor către frânare, părinte, o ai omorât;
Dumnezeu; și peștera întru care pentru aceea și în peșteră în-
te-ai nevoit se veselește și pentru tunecată ca într-o cămară lu-
tine se împodobește minoasă te-ai sălășluit, unde și
prealuminata cetate a Kievului; mulțime de ucenici lui Hristos ai
serbând pomenirea ta, adus.
mulțumire aduce Domnului Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul, întru poruncile Lui va urma
Celui Care te-a dăruit pe tine zid foarte. (Psalm 111:1)
nerisipit. Iar noi, fiii tăi, cu
învățăturile tale fiind povățuiți, Turma ta care te cinstește pe
acum preaslăvită adormirea ta tine, preacuvioase, și adormirea
prăznuind-o ne rugăm: „Roagă- ta o prăznuiește, de năvălirea
te să se mântuiască sufletele barbarilor o izbăvește; roagă-te
noastre!” lui Dumnezeu să se mântuiască
Și acum..., a Născătoarei sufletele noastre.
Născătoare de Dumnezeu, tu Slavă..., Și acum...,
ești vița cea adevărată, care ai Glasul al 2-lea:
odrăslit nouă rodul vieții; ție ne
rugăm, roagă-te, Stăpână, cu
Biserică preacinstită Maicii
Sfinții Apostoli și cu lui Dumnezeu ai ridicat, precum
preacuviosul Antonie, să se singură a voit; și întru ea
mântuiască sufletele noastre. mulțime de ucenici ai adunat ca
să laude pe Stăpâna și de
Dumnezeu Născătoarea, pe care
LA STIHOAVNĂ roag-o, preacuvioase Antonie, să
Stihirile, Glasul al 2-lea
Podobie: Casa Eufratului... nu părăsească sfințită turma ta,
precum s-a făgăduit ție,
De la cele pământești către izbăvind-o de venirea po-
cereștile locașuri cu preaslăvire trivnicilor; ca pe tine toți, ca pe
ai trecut, părinte, și acolo cinstei părintele cel iubitor de fii, cu
preacuvioșilor te-ai învrednicit, cântări neîncetat să te mărim,
ZIUA A ZECEA 5

cerșind de la Hristos, ca să
primim prin tine mare milă.

TROPARUL,
Glasul al 4-lea: VECERNIA MARE
După psalmul de început, cântăm:
De tulburările lumești fugind Fericit bărbatul…; la Doamne,
și lepădându-te de lumea cea strigat-am..., punem stihirile pe 8:
amăgitoare, evanghelicește lui Glasul al 4-lea:
Podobie: Cela ce sus ești chemat...,
Hristos ai urmat, și viață
asemenea cu a îngerilor
viețuind, la limanul cel lin al
ând dumnezeiasca
Sfântului Munte al Athonului ai
iubire a venit asupra
ajuns, de unde, cu blagoslovenia
ta, cuvioase, bogăția
părinților, în muntele Kievului
cea lumească întru
mergând și acolo cu iubirea de
nimic ai socotit-o;
osteneală viața săvârșindu-ți,
pentru aceea, înstrăinându-te de
patria ta o ai luminat și mulțimii
patria ta, la Sfântul Munte ai
călugărilor calea care duce către
plecat și în mijlocul părinților
cereasca împărăție ai arătat.
athoniți ca o lumină ai strălucit
Roagă-L pe Hristos Dumnezeu,
cu fapte bune, Antonie; roagă-L
Calea cea neabătută, să
pe Hristos, Căruia din tinerețe I-
mântuiască sufletele noastre.
ai slujit, ca să mântuiască și să
lumineze sufletele noastre. (de 2
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei.
ori)
Taina cea din veac ascunsă și Aprinzându-te de dragostea
de îngeri neștiută, prin tine,
lui Hristos, cuvioase, socotelile
Născătoare de Dumnezeu, celor
lumii acesteia și slava ei, ca pe
de pe pământ s-a arătat,
cele ce sunt trecătoare, le-ai
Dumnezeu întrupându-Se întru
urât; pentru aceea și peșteră ție
unire neamestecată și crucea de
ți-ai făcut și întru ea te-ai nevoit
bunăvoie pentru noi primind;
ca un fără de trup; pentru aceea,
prin care, înviind pe cel dintâi
întru înălțimea cinstei celor fără
zidit, a mântuit din moarte
de trup te-ai învrednicit a fi, cu
sufletele noastre.
care, stând înaintea lui Hristos,
Ectenia și otpustul
6 LUNA IULIE

roagă-te să se mântuiască și să se te-ai arătat după mutarea ta lui


lumineze sufletele noastre. Erazm, care având mulțime de
Când dumnezeiasca dragoste avere viețuia cu lenevire, și cu
ai primit în inimă, părinte, în rugăciunile tale din boala morții
peștera întunecată ca într-o l-ai izbăvit, și vreme de pocăință
cămară prealuminată ai intrat și i-ai dăruit. Pe alții către întreaga
acolo, cu cunoștința de cele înțelepciune i-ai povățuit;
negrăite, te-ai învrednicit a pentru aceea, pe Hristos roagă-
vedea cele ce vor să fie, ca cele ce L să se mântuiască sufletele
stau de față și tuturor luminat a noastre.
le vesti. Lui Hristos, Căruia din Preacuvioase părinte
tinerețe te-ai făcut rob, Aceluia Antonie, cu Dumnezeu ai
te roagă, cuvioase, să călăuzit corabia minții tale prin
mântuiască și să lumineze su- întreaga înțelepciune și ai înotat
fletele noastre. fără de grijă pe luciul mării
Glasul al 5-lea patimilor acestei lumi. Cu
Podobie: Cuvioase părinte... lucrarea Preasfântului Duh
Preacuvioase părinte fiind îndreptat, la limanul cel lin
Antonie, cu darul Preasfântului al raiului ai ajuns, unde este
Duh mintea ta o ai luminat; viețuirea sfinților și odihna
pentru aceea, ca un mai înainte drepților, cu care roagă-te, ca să
văzător, ai proorocit despre câștigăm acolo intrare.
mânia lui Dumnezeu care era să Slavă..., glasul al 6-lea:
vină asupra ortodoxiei și lui Viața ta cea aspră și ostenelile
Simon mântuire de la război i-ai tale cele după Dumnezeu
vestit și, mai înainte de zidirea făcându-se cunoscute părinților
bisericii, a fi pus într-însa, din Sfântul Munte, din
aceluia i-ai proorocit. Pentru dumnezeiască pronie iarăși
aceea, ca pe un solitor totdeauna către patria ta ai fost trimis:
al tuturor bunătăților te cântăm, ”Du-te, fiule, ca și acolo celor ce
cerând ca să luăm de la Hristos, nu-L știu, prin tine, pe
prin tine, mare milă. (de 2 ori) Dumnezeu să-L cunoască”. Și
Preacuvioase părinte întorcându-te, preacuvioase,
Antonie, împlinind poruncile lui patria ta ai luminat-o și mai
Hristos, adevăratul nostru marele rânduielii călugărilor ai
Păstor și Învățător, din dragoste fost, a căror mulțime către
Hristos ai adus-o. Pentru aceea
ZIUA A ZECEA 7

și noi care prăznuim frumuseții din mâna Domnului; căci


prealuminată adormirea ta, cu cu dreapta Sa îi va acoperi și cu
umilință îți cerem să te rogi să brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna
Lui drept armă și va întrarma
fim păziți neluptați de vrăjmași făptura spre izbânda asupra
și să se mântuiască sufletele vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în
noastre. platoșa dreptății și-Și va pune drept
Și acum..., Dogmatica coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
Glasul al 6-lea: drept pavăză bine întărită sfințenia,
Cine nu te va ferici pe tine, va ascuți mânia cumplită drept sabie
și împreună cu Dânsul lumea va da
Preasfântă Fecioară, sau cine nu război împotriva celor fără de minte.
va lăuda preacurată nașterea Porni-se-vor, bine ochite, săgețile
ta? Că Cel ce a strălucit fără de fulgerelor și ca dintr-un arc bine
ani din Tatăl, Fiul Unul Născut, încordat al norilor la țintă vor lovi. Și
Același din tine, cea curată, a din mânia lui, ca o praștie, va azvârli
ieșit, negrăit întrupându-Se. Din noian de grindină. Întărâta-se-va
asupra lor apa mării și râurile îi vor
fire Dumnezeu fiind și cu firea îneca vijelios. Va sta împotriva lor
făcându-Se om pentru noi, nu în Duhul puterii dumnezeiești și ca un
două fețe fiind despărțit, ci în vifor îi va vântura pe ei, și
două firi neamestecat fiind fărădelegea va pustii tot pământul, și
cunoscut. Pe Acela roagă-L, răutatea va răsturna scaunele celor
Curată, cu totul fericită, să se puternici. Auziți dar, împărați, și
miluiască sufletele noastre. înțelegeți; luați învățătură, ju-
decători ai marginilor pământului.
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
VOHOD și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
mulțimii neamurilor, că de la
LUMINĂ LINĂ… Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
Prochimenul zilei puterea de la Cel preaînalt.

PAREMIILE: Din Înțelepciunea lui Solomon,


Din Înțelepciunea lui Solomon, citire:
(3: 1-9)
citire:
(5: 16-24, 6: 1-3) Sufletele drepților sunt în mâna lui
Drepții în veac vor fi vii și de la Dumnezeu și nu se va atinge de ele
Domnul este plata lor și purtarea de chinul. Părutu-s-a în ochii celor
nepricepuți că au murit și ieșirea lor
grijă pentru dânșii este de la Cel
din această lume s-a socotit pedepsire
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
împărăția podoabei și stema și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
iar ei sunt în pace. Că de ar fi
8 LUNA IULIE

pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea pus în gând una ca aceasta. Că har și


lor este plină de nemurire. Și puțin milă este întru cuvioșii Lui și
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri cercetare întru aleșii Lui.
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
La Litie
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și Glasul 1:
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a Pentru viața celui asemenea
primit. Și în vremea cercetării lor vor cu numele tău, cu dumnezeiasca
străluci și ca scânteile pe paie vor
fugi. Judeca-vor neamuri și vor
pronie, Antonie ai fost numit,
stăpâni popoare și va împărăți peste luând numirea din fapte. Că
dânșii Domnul în veci. Cei ce mulțime de ucenici ai adunat,
nădăjduiesc spre El vor înțelege care au urmat învățăturile tale și
adevărul și credincioșii vor petrece în pe aceștia lui Dumnezeu i-ai
dragoste cu Dânsul. Că har și milă adus. Ci ca cel ce ești împreună
este întru cuvioșii Lui și cercetare viețuitor cu preacuvioșii și cu
întru aleșii Lui.
drepții, cu care stai înaintea
Din Înțelepciunea lui Solomon, Treimii, roagă-te pentru toți cei
citire: ce slăvesc cu cântări preaslăvită
(4: 7-15) adormirea ta.
Dreptul de va ajunge să se Preacuvioase părinte
sfârșească întru odihnă va fi. Că Antonie, scăpând de întunericul
bătrânețile sunt cinstite, nu cele de patimilor lumii acesteia, te-ai
mulți ani, nici cele ce se măsoară cu sălășluit în peșteră întru
numărul anilor, ci căruntețile sunt adâncul dumnezeieștii
înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
cunoștințe. Pentru aceea te-ai și
bătrâneților, viața nespurcată.
Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a învrednicit, ca un mai înainte
iubit și fiindcă viețuia între păcătoși, văzător, pe cele de departe mai
a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu înainte a le cunoaște, ca și cum
schimbe răutatea mintea lui, sau ar fi aproape, și luminat a le
viclenia să înșele sufletul lui. Că vesti; și pentru greșelile
râvna răutății întunecă cele bune și oamenilor ți-a părut rău, și
neînfrânarea poftei schimbă gândul
pentru năvălirile barbarilor
cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
în scurt timp, dreptul a plinit ani care aveau să fie pentru păcatele
îndelungați; că plăcut era Domnului oamenilor, prorocește mai
sufletul lui. Pentru aceasta înainte ai spus. Roagă-te,
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din părinte, rugămu-ne ție, ca să ne
mijlocul răutății. Iar popoarele au izbăvim noi de o urgie ca aceasta
văzut și nu au cunoscut, nici nu au
ZIUA A ZECEA 9

și să se mântuiască sufletele pururea ne dăruiește, nouă celor


noastre. ce te fericim.
Glasul al 2-lea: Slavă..., glasul al 8-lea:
Ce minte omenească sau Mare îndrăzneală și credință
limbă poate să spună sau să către Dumnezeu ai câștigat,
laude după vrednicie viața ta? preacuvioase Antonie, că
Că și îngerii înșiși s-au mirat de proorocului Ghedeon te-ai
viața ta în trup cea de pe pământ asemănat. La fel și tu, părinte, ai
și au lăudat pe Hristos pentru voit să știi unde este dorința
biruința ce ți-a dăruit ție asupra Stăpânei și Împărătesei de a fi
patimilor, preacuvioase; pe zidită biserica. Pentru aceea ai
Care roagă-L, prealăudate, să se zis: „De am aflat har înaintea ta,
mântuiască acei care, cât este cu să fie peste tot pământul rouă,
putință, îți împletesc ție laude, iar pe locul pe care vei voi să fie
Antonie preaminunate. biserica, uscăciune să fie, și
Fericită este peștera ce are iarăși rouă să fie pe loc”. Și
întru sine cinstitele tale moaște, acestea amândouă, părinte, le-ai
preacuvioase, dintru care câștigat. Pentru aceea și
izvorăsc credincioșilor preacinstită biserică Maicii lui
tămăduiri nenumărate. Fericiți Dumnezeu ai ridicat, cu care
sunt și ucenicii tăi, căci au împreună roagă-te lui Hristos,
câștigat un învățător atât de rugămu-te, ca să se mântuiască
luminat și se cheamă fii ai unui sufletele noastre.
părinte sfânt, Antonie Și acum..., A Născătoarei
preaminunate, rugătorule Dă-ne nouă ajutor cu
pentru sufletele noastre. rugăciunile tale, Preacurată,
Glasul al 4-lea: îndepărtând năvălirile strâmto-
Acum întru tot cinstitul și rărilor cele cumplite.
sfințit trupul tău, preacuvioase
Antonie, care zace în peșteră, LA STIHOAVNĂ
întru care mult te-ai ostenit, Stihurile sfântului, glasul 1:
tămăduiri din destul izvorăște Urmelor marelui Antonie ai
celor ce vin cu credință. Pentru urmat, preacuvioase, că el în
aceea te rugăm și sănătate pustie pentru tăcere s-a sălășluit
sufletească, cu rugăciunile tale și s-a învrednicit a fi cu îngerii
împreună vorbitor. Iar tu, pe
10 LUNA IULIE

sub pământ, în peșteră, te-ai Antonie, proorocului Ilie


închis și te-ai învrednicit a vedea asemănându-te. Că acela foc din
lumina cea negrăită. Pentru cer a pogorât spre mistuirea
aceea, râvnind aceluia, numire jertfei; asemenea și tu cu
din fapte ai luat și stând înaintea rugăciunea foc din cer ai adus
Sfintei Treimi roagă-te să se spre arderea lemnelor și
mântuiască sufletele noastre. curățirea locului, unde prea-
Stih: Cinstită este înaintea Domnului slăvita biserică a Stăpânei și de
moartea cuviosului Lui. (Psalmul. 115, Dumnezeu Născătoarei trebuia
6) să se ridice. Pentru aceea pe tine,
Ca o făclie prealuminoasă în ca pe cel ce ești împreună
loc întunecat ai strălucit și ca un viețuitor cu preacuvioșii și
finic în casa lui Dumnezeu, și proorocilor râvnitor, fericindu-
roadă preasfântă, și jertfă vie te, te rugăm: „Roagă-te lui
fără de sânge pe tine însuți, Hristos să se mântuiască
părinte, te-ai adus Stăpânului. sufletele noastre”.
Pentru aceea toți cu dragoste Și acum..., A Născătoarei
adunându-ne, după vrednicie, Făcătorul și Izbăvitorul meu,
pururea te fericim. Preacurată, Hristos Domnul,
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul, întru poruncile Lui va voi
din pântecele tău ieșind, întru
foarte. (Psalmul 111, 1) mine îmbrăcându-Se, din
blestemul cel dintâi pe Adam l-a
Peștera întru care zace sfințit slobozit. Pentru aceasta ție,
trupul tău, preacuvioase Preacurată, ca Maicii lui
Antonie, cu puterea Preasfân- Dumnezeu și Fecioarei, cu
tului Duh, felurite neputințe adevărat îți cântăm fără
tămăduiește celor ce vin cu încetare ca arhanghelul Gavriil:
credință; dracii din oameni se „Bucură-te, Stăpână,
gonesc și cei slăbănogi, folositoarea tuturor, bucuria și
dobândind sănătate, umblă. Iar acoperământul și mântuirea
noi, lăudând pe Domnul, zicem: sufletelor noastre!”
„Scumpă este înaintea Dom-
nului moartea cuvioșilor Lui”. La binecuvântarea pâinilor
Slavă..., glasul al 6-lea:
Minunată este cererea și prea Troparul, glasul al 4-lea:
mare credința pe care ai De tulburările lumești fugind
câștigat-o, preacuvioase și lepădându-te de lume,
ZIUA A ZECEA 11

evanghelicește lui Hristos ai


urmat; și viață asemenea cu a
îngerilor viețuind, la limanul cel realuminata și purtă-
lin al Sfântului Munte al torea de lumină
Athonului ai ajuns, de unde, cu prăznuire a ta, de
blagoslovenia părinților, în Dumnezeu înțelepțite
muntele Kievului mergând, și Antonie, cheamă
săvârșindu-ți acolo cu iubire de mulțimea călugărilor ca să
osteneală viața, patria ta o ai preaslăvească și să cânte cinstită
luminat și mulțimii călugărilor adormirea ta, cerând de la
le-ai arătat calea care duce către Hristos, prin mijlocirea ta, ca să
cereasca împărăție, aducându-i ne dăruiască nouă mare milă. (de
la Hristos, pe Care roagă-L, 2 ori)
Antonie preacuvioase, ca să Slavă..., Și acum..., a Născătoarei
mântuiască sufletele noastre.(de
2 ori)
Arătatu-te-ai mai înaltă decât
Apoi: Născătoare de Dumnezeu, puterile cele de sus, născând pe
Fecioară, bucură-te... (o dată) Stăpânul, Preacurată Fecioară,
și firea neamului omenesc o ai
înălțat, dumnezeiască mireasă.
Pentru aceea pe tine, cea după
adevăr Născătoare de
Dumnezeu, cu sufletul și cu
buzele noi credincioșii te slăvim.

După Catisma a doua, Sedealna,


Glasul al 4-lea:
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
LA UTRENIE Împreună vorbitor și slujitor
ai fost, preacuvioase, părinților
La Dumnezeu este Domnul… Sfântului Munte și căilor
troparul sfântului (de două ori), acelora ai urmat, ca un fără de
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei: trup pe pământ viețuind. Pentru
Taina cea din veac..., aceea te-ai arătat asemenea lor;
roagă-te împreună cu aceștia să
După prima catismă, sedelnele acestea,
glasul al-4-lea se mântuiască sufletele noastre,
Podobie: Degrab ne întâmpină...,
12 LUNA IULIE

ale celor care neîncetat te Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,


slăvim. (de 2 ori) eu am păzit căi aspre. (Ps. 16: 4)
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei. Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
Spăimântatu-s-a Iosif, cele întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-
mai presus de fire văzând; și și- ai încins cu veselie. (Ps. 29: 11)
a amintit de ploaia cea de pe Stih 5: Să știți că minunat a făcut
lână, de rugul cel nears din Domnul pe cel cuvios al Său. (Ps. 4: 3)
muntele Sinai, de toiagul lui Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși
Aaron ce a odrăslit, toate ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei
preînchipuind, Născătoare de Lui. (Ps. 29: 4)
Dumnezeu, preasfântă
Slavă..., glasul 1:
zămislirea cea fără de sămânță a
Fiului tău și Dumnezeului Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
nostru. Și mărturisind minunea Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
nașterii lui Hristos, logodnicul Slavă Ție, Dumnezeule!
tău și păzitorul preoților au Și acum..., același glas:
strigat: „Fecioara naște și după Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
naștere, iarăși rămâne Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Fecioară!” Și prin tine cu noi.

POLIELEU Robii Domnului… Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,


Dumnezeule! (de trei ori)
MĂRIMURILE:
Sedelnele după polieleu;
Glasul al 8-lea:
Stih 1: Așteptând am așteptat pe Podobie: Pe înțelepciunea...
Domnul și El a căutat spre mine și a
auzit rugăciunea mea. (Ps. 39: 1-2)
Sub pământ în peșteră ai
Fericimu-te pe tine, Prea- intrat, cuvioase, și de acolo, ca
cuvioase Părinte Antonie, și un biruitor de patimi, în căruța
cinstim sfântă pomenirea ta, faptelor bune te-ai suit și ca un
povățuitorule al călugărilor și alt Ilie către ceruri ai zburat,
împreună-vorbitorule cu în- unde după dreptate, cu
gerii. prealuminată cunună ai fost
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post încununat, fericite. Și precum te
și trupul meu s-a istovit din lipsa îngrijeai și cugetai pentru noi
untuluidelemn. (Ps. 108: 23) cele de folos în vremea în care
ZIUA A ZECEA 13

călătoreai împreună cu noi în (Psalm 115: 3)


viața aceasta, așa și acum,
părinte Antonie, roagă pe Toată suflarea...
Hristos Dumnezeu iertare de
greșeli să dăruiască celor ce cu Evanghelia de la Matei (11: 27-30)
dragoste cinstesc pomenirea ta. ,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi:
Toate sunt mie de la Tatăl Meu...”
(caută joi în săptămâna a IV-a după
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei Pogorârea Sfântului Duh ).
Ca o mireasă prea fără
prihană a Făcătorului, ca o Psalmul 50
maică neispitită de bărbat a Slavă..., glasul al 2-lea:
Izbăvitorului, ca ceea ce ești Pentru rugăciunile
sălășluire a Mângâietorului, Cuviosului Tău Antonie,
Prealăudată, pe mine, care sunt Milostive, curățește mulțimea
locaș spurcat al fărădelegilor și greșelilor noastre.
cel ce m-am făcut întru Și acum...,
cunoștință batjocură dracilor, Pentru rugăciunile Născătoa-
grăbește de mă izbăvește din rei de Dumnezeu, Milostive,
lucrarea cea rea a acestora, curățește mulțimea greșelilor
făcându-mă locaș luminat prin noastre.
fapte bune. Ceea ce ești
purtătoare de lumină și Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
preanevinovată gonește norul mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale curățește fărădelegile
patimilor și mă învrednicește
noastre.
împărtășirii celei de sus și lu-
Și idiomela, glasul al 6-lea:
minii celei neînserate, cu ru-
găciunile tale. Viața ta cea aspră și ostenelile
tale cele după Dumnezeu
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: făcându-se cunoscute părinților
din Sfântul Munte, din
PROCHIMENUL,
Glasul al 4-lea
dumnezeiască pronie iarăși
către patria ta ai fost trimis:
Cinstită este înaintea ”Du-te, fiule, ca și acolo celor ce
Domnului moartea cuvioșilor nu-L știu, prin tine, pe
Lui. (Psalm. 115: 6) Dumnezeu să-L cunoască”. Și
Stih: Ce vom răsplăti Domnului întorcându-te, preacuvioase,
pentru toate câte ne-a dat nouă? patria ta ai luminat-o și mai
14 LUNA IULIE

marele rânduielii călugărilor ai Scara cea nematerială de


fost, a căror mulțime către demult și calea mării cea în chip
Hristos ai adus-o. Pentru aceea minunat despicată, nașterea ta
și noi care prăznuim au preînchipuit, Curată, pe care
prealuminată adormirea ta, cu o lăudăm toți, că s-a preaslăvit.
umilință îți cerem să te rogi să
fim păziți neluptați de vrăjmași Puterea Celui Preaînalt,
și să se mântuiască sufletele Ipostasul cel desăvârșit,
noastre. Înțelepciunea lui Dumnezeu,
întrupându-Se din tine,
CANOANELE Preacurată, cu oamenii a locuit,
că S-a preaslăvit.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu Umblat-a prin ușa cea neum-
pe 4 (din Octoihul Mare, Duminică blată a pântecelui tău cel încuiat
dimineața la glasul al 2-lea).
Soarele dreptății, Curată, și
Și două canoane ale cuviosului, pe 8
lumea a luminat, că S-a prea-
slăvit.
Cântarea 1,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Glasul al 2-lea Canonul întâi al Cuviosului
Glasul al 8-lea:
Irmos: Irmos: Deschide-voi gura mea ...
Întru adânc a înecat de demult Prin multa înfrânare, prin
«toată oastea lui Faraon, pute- osteneli și prin privegheri de
«rea cea prea întrarmată; iar peste toată noaptea, părinte
«Cuvântul, întrupându-Se, a ni- Antonie, sufletul tău l-ai pus
«micit păcatul cel cu totul rău, împărat peste patimile trupului.
«Domnul cel preaînalt, căci cu Pentru aceea, cu sfinții
«slavă S-a preaslăvit». veselindu-se, pe Hristos Îl laudă,
pe Cel Care ți-a dăruit ție o
Mai presus decât toată zidirea
biruință ca aceasta asupra
cea văzută și cea nevăzută te-ai
patimilor.
arătat, Preacurată pururea
Fecioară; că ai născut pe Sosit-a astăzi întru tot cinstită
Ziditorul, care bine a voit a Se ziua adormirii tale, părinte
întrupa în pântecele tău; Antonie, îndestul veselind pe fiii
Aceluia cu îndrăzneală roagă-te tăi, preacuvioase; pentru aceea,
să mântuiască sufletele noastre. aducându-ne aminte de viața ta
cea de demult și îngereasca ta
ZIUA A ZECEA 15

viețuire luminat prăznuindu-o, darul facerii de minuni te-a îm-


pe tine te cântăm, părinte sfinte. bogățit ca pe un preaslăvit.
Din adâncul întunecos al Slavă...,
peșterii răpit ai fost către Cu liniștea cea sufletească și
strălucirile cele dumnezeiești; cu dragostea cea către
preaslăvit ai trecut, cuvioase, și Dumnezeu și împodobit cu
acolo cu sfinții, ca un biruitor al obiceiuri bune, văzându-te
patimilor, te-ai încununat, povățuitorul tău cel
părinte. duhovnicesc, cuvioase, cu
A Născătoarei proorocie mai înainte a spus
Cumplit se afundă sufletul tuturor pentru cele preaslăvite
meu în luciul patimilor de vi- ce vor să fie mai pe urmă prin
forul nenumăratelor ispite, ci tine, Antonie.
întinde-mi mie, Stăpână, mână Și acum..., a Născătoarei
de mântuire și mă scoate dintru Rupe, Stăpână, lanțul
adâncul răutăților mele. greșelilor mele, rugând pe Fiul
tău și Dumnezeul nostru, iar
Canonul al doilea al Cuviosului păcatul care mă tiranisește pe
Glasul al 2-lea: mine supune-l, pururea
Irmos: Întru adâncul... Fecioară, ca să te cânt pe tine
Din fragedă vârstă, preacu- totdeauna, fiind prin tine
vioase Antonie, mare dragoste ai mântuit, Preanevinovată.
Catavasia: Deschide-voi gura mea...
dobândit către Dumnezeu și,
pentru aceasta, săltările trupești
Cântarea a 3-a
și patimile până în sfârșit le-ai
omorât, și cu curăția, ca și cu Canonul Născătoarei de Dumnezeu
niște aripi întraripându-te, Irmosul:
preaslăvit către ceruri ai zburat,
părinte. Înflorit-a pustiul ca un crin,
«Doamne, Biserica cea stearpă a
Iubirii de străini a Stăpânului «păgânilor, prin venirea Ta,
asemănându-te, preacuvioase, «întru care s-a întărit inima
însuți ai voit a te înstrăina, An- «mea».
tonie. Pentru aceasta ochiul cel
atoatevăzător, mai înainte Cetele îngerești s-au minunat,
văzând a ta bunăvoință, cu Preacurată, și inimile oamenilor
s-au înfricoșat de nașterea ta,
16 LUNA IULIE

Născătoare de Dumnezeu; ucenicilor tăi. Pentru aceea


pentru aceasta cu credință te Hristos te-a preaslăvit.
cinstim. De poftele trupești lepădându-
Cel mai presus de toată te, preacuvioase, mândria ai
vremea, ca un Făcător al urât, iar cu smerenia și cu
vremilor, din tine, Fecioară, de sărăcia îmbogățindu-te, ai ajuns
voie prunc S-a făcut. la locașul cel preaînalt al
Pântecele cel mai încăpător sfinților.
A Născătoarei
decât cerurile, să-l lăudăm noi
credincioșii, prin care Adam în Miluiește, Maică a lui Dum-
ceruri a fost încetățenit, nezeu, miluiește și te îndură
bucurându-se. asupra sufletului meu celui ti-
Cu firea mea cea omenească călos, cel ce se îneacă de draci și
de patimile cele viclene, și, mai
îmbrăcându-Se Făcătorul, a
înainte de vremea ieșirii mele,
ieșit din pântecele tău,
milostivește-te asupra acestuia
Preacurată, dăruind haina
spre a-l curăți.
nestricăciunii care, prin multe
necuviințe, fusese lepădată.
Canonul al doilea al Cuviosului
Canonul întâi al Cuviosului
Irmos: Pe ai tăi cântăreți... Mai înainte văzând
răsplătirea ce va să fie, pe
Propovăduiește preaslăvit și
acestea de puțină vreme, ca pe
mai tare decât trâmbița sfințita
cele ce nu sunt, le-ai lepădat,
și marea lavră a ta, care prin
părinte, și pentru aceasta
tine a luat început; și casa Maicii
îndoită răsplătire ai luat,
lui Dumnezeu nu cu glasul, ci cu
cuvioase. Drept aceea, cu îngerii
lucrul se laudă grăind:
împreună neîncetat cânți
„Întăritu-m-am întru Tine,
Stăpânului tău.
Doamne.”
Nu înceta a te ruga, părinte,
Pe Domnul Hristos ai iubit și
pentru turma ta pe care cu
crucea Acestuia pe umeri ai
multe osteneli ai câștigat-o. Ca
ridicat-o, preacuvioase Antonie,
să se izbăvească de toate ispitele,
cu cuviincioasă înstrăinare
de nevoi și de scârbe, ca toți pe
viețuind în posturi și în
tine, ca pe un părinte iubitor de
privegheri, în milostenii și în
fii, să te lăudăm.
rugăciuni, chip făcându-te
ZIUA A ZECEA 17

Slavă..., Cântarea a 4-a


Cu veselie stai, preacuvioase,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
împreună cu cetele sfinților Irmosul:
înaintea lui Dumnezeu; de care
bucurie și veselie săturându-te, Nu sol, nici înger, ci Tu Însuți,
învrednicește-ne și pe noi a fi «Doamne, venit-ai întrupându-
părtași, ca să te mărim pe tine, «Te din Fecioara, și m-ai
părinte Antonie. «mântuit pe mine, omul întreg.
Și acum..., a Născătoarei «Pentru aceasta, strig Ție:
«Slavă puterii Tale, Doamne».
Tinzându-ți mâna multei tale
îndurări, Preasfântă Născătoare
de Dumnezeu, pe mine, care Pe tine liman de mântuire și
alerg către tine și cad înaintea cetate nebiruită te știm toți
ta, și chem ajutorul tău, scoate- credincioșii, Născătoare de
mă din toată osândirea. Dumnezeu, Stăpână; că tu, cu
rugăciunile tale, izbăvești din
primejdie sufletele noastre.
Sedelna glasul al 4-lea
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
Iată, s-a preaînălțat dumneze-
iescul munte în casa Domnului,
Spăimântatu-s-a povățuitorul mai presus decât Puterile
tău cel duhovnicesc, văzând îngerești, Maica lui Dumnezeu,
întru tine mare înfrânare, și a în chip prealuminos.
socotit cu gândul de cele ce vor
să fie mai pe urmă pentru tine.
Afară de legile firii, Fecioară,
Că a văzut marea ta viețuire cea singura născând pe Stăpânitorul
după Dumnezeu, că de cursele zidirii, te-ai învrednicit de
vrăjmașului nicicum nu te dumnezeiasca chemare.
clinteai; pentru aceea și Picătură de umilință picură-
mărturisind duhovnicescul tău mi mie, Stăpână, alungând toată
părinte și păzitor al vieții tale, răceala inimii mele și curmând
părinților Sfântului Munte a gândurile cele păcătoase ale
strigat: „Acesta care între noi se cugetului meu.
vede mai mic, mai pe urmă în
țara sa mare luminător va fi!” Canonul întâi al Cuviosului
Irmos: Cel Ce șade în slavă...
Slavă..., Și acum..., aceeași În locul unde este așezat
cinstitul și sfințitul trupul tău,
18 LUNA IULIE

preacuvioase părinte Antonie, Cu nădejdea bunătăților ce


multă tămăduire primesc vor să fie, Antonie, fiind întărit,
credincioșii, cei ce din suflet pornirile trupești le-ai înfrânat,
cântă lui Hristos: „Slavă puterii și trupului tău vrăjmaș
Tale, Doamne!” nemilostiv ai fost, părinte;
Nu te-au înfricoșat pe tine, pentru aceasta și ajutor de sus ai
cuvioase, lungimea căii celei câștigat.
grele, nici năvălirea tâlharilor Slavă...,
de acolo; pentru aceea, Întru întreaga înțelepciune
ajungând la Sfântul Munte, cu viața ta ai petrecut-o, cuvioase,
părinții ce erau acolo ai cântat: cele pământești le-ai schimbat
“Slavă puterii Tale, Doamne!” cu cele cerești și ai răscumpărat
Văzând întru totul Bunul pe cele nestricăcioase cu cele
Dumnezeu voința ta cea mare și stricăcioase; pentru aceea cânți
bună, la sfintele locuri în lui Hristos: “Slavă puterii Tale,
mijlocul părinților te-a slăvit. Doamne!”
Cu care ne învrednicește a
striga. “Slavă puterii Tale, Și acum..., a Născătoarei
Doamne!” Dezbrăcatu-m-am de toate
A Născătoarei
bunătățile și zac în răutăți.
Împăratul tuturor, ca pe ceea Îmbracă-mă precum pe toți cei
ce ai fost din coapse împărătești, ce au căzut de demult și cu cele
iubindu-te și mai presus de dintâi mă împodobește, iar de
heruvimi și de serafimi făcându- cele întinate mă izbăvește,
te, Născătoare de Dumnezeu, dumnezeiască mireasă.
întru tine S-a sălășluit.
Cântarea a 5-a
Canonul al doilea al Cuviosului
Din dumnezeiasca pronie, Canonul Născătoarei de Dumnezeu
iarăși către patria ta, fericite, ai Irmosul:
fost trimis, ca și acolo pe mulți
să-i povățuiești către calea Mijlocitor între Dumnezeu și
mântuirii, ca să cânte Fă- «oameni Te-ai făcut, Hristoase
cătorului: “Slavă puterii Tale, «Dumnezeule, că prin Tine,
Doamne!” «Stăpâne, am aflat calea care
«duce din noaptea necunoștinței
«la Părintele Tău, începătorul
ZIUA A ZECEA 19

«luminii». mare învățător te-ai arătat,


Roagă pe Fiul Tău și Domnul, preacuvioase.
Fecioară curată, celor robiți Mai presus de om ai câștigat
care și-au pus nădejdea în tine, viața cea veșnică, Antonie, că
izbăvire cu pace din strâm- asemenea cu îngerii ai viețuit pe
torarea cea potrivnică să le pământ; pentru aceea te-ai
dăruiască. învrednicit a câștiga cinste
asemenea cu cea a îngerilor și
Norilor, dulceață de veselie
cânți împreună cu dânșii
stropiți celor de pe pământ, că
Stăpânului tău.
prunc S-a dat Cel ce este mai
înainte de veci, din Fecioară De darurile tale, părinte
întrupându-Se, Dumnezeul Antonie, cele de Dumnezeu
nostru. dăruite, tot auzul omenesc s-a
spăimântat; că ai învățat a
Sufletului și trupului meu Lu-
disprețui pe cele ce se socot a fi
mina a strălucit și mâhnirea
mari, ca pe lucruri mici și de
păcatului a risipit-o în vremurile
nimic, toate trecându-le cu
cele mai de pe urmă, Cel
vederea. Drept aceea roagă-te,
Preaînalt întrupat din Fecioară
preacuvioase, să ne mântuim și
fără de sămânță.
noi.
Preacurată, ceea ce ai născut A Născătoarei
pe Cel ce este Calea Vieții, Nădejdea mea ești, Preacu-
povățuiește-mă la calea cea rată, și mântuirea, și lauda mea.
dreaptă pe mine, cel ce acum mă Pentru aceea alerg către
prăbușesc nebunește pe căi acoperământul tău; nu te
neumblate și în prăpăstiile cum- îngrețoșa de mine cel ce sunt
plitelor nenorociri. înghițit de multe păcate și de
dureri, și de scârbe, ci, apucând
Canonul întâi al Cuviosului
Irmos: Spăimântatu-s-au toate...
mai înainte, mântuiește-mă.
Chip ai fost și învățător Canonul al doilea al Cuviosului

călugărilor, părinte; pentru Străină a fost viața ta pe


aceea și pe cei puternici i-ai pământ, preacuvioase, și adâncă
mustrat, ca să nu răpească averi smerenie ai câștigat, că nu te-ai
străine, ci mai ales pe cei săraci socotit vrednic a fi văzut nici de
să-i miluiască. Și preaslăvit și lumina ce este in lume, nici de
20 LUNA IULIE

strălucirea soarelui, ci in loc Neispitită de bărbat ai născut,


întunecat singur te-ai închis. Fecioară, și rămâi în veac
Biserică și casă Preasfântului Fecioară, arătând semnele ade-
Duh ai fost, părinte Antonie, cu văratei dumnezeiri ale Fiului și
multe bunătăți sufletul tău fiind Dumnezeului tău.
împodobit; cu smerenia, Firea omenească, cea care fu-
înălțimea cea de sus ai moștenit sese robită păcatului, a dobândit
și cu sărăcia, bogăția cea slobozire prin tine, Stăpână
cerească ai primit, preacuvioase. curată; că Fiul tău, ca un miel,
Slavă..., pentru toți a fost junghiat.
Pe cei ce fac sfințită pome- Toți strigăm ție, Maicii lui
nirea ta, mântuiește-i de toate Dumnezeu, că singură ai
greșelile și de întristări, și de câștigat îndrăzneală către Fiul
năpaste, și ne dăruiește folosința tău: izbăvește-ne pe noi, robii
ta cea dumnezeiască, cel ce stai tăi, cei ce-L mâniem pe Dânsul!
înaintea Împăratului tuturor,
părinte Antonie. Să nu mă arăți pricină de
Și acum..., a Născătoarei bucurie a diavolilor la judecata
ce va să fie, Stăpână, ci roagă pe
Ca ceea ce ai răsărit din pân- Judecătorul și Fiul Tău ca să
tecele tău Lumina cea neînse- caute spre mine cu blândețe.
rată, Care era mai înainte de
veci, luminează sufletul meu cel Canonul întâi al Cuviosului
întunecat, Stăpână Curată, și Irmos: Înțelepții lui Dumnezeu...
gonește toată negura inimii Cu dragostea cea către Dum-
mele. nezeu totdeauna afară de trup și
Cântarea a 6-a de lume ai fost; pentru aceea și
locaș vrednic Preasfântului Duh
te-ai arătat, precum Însuși
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmosul:
Hristos a zis: „Venind împreună
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acolo
Întru adâncul greșelilor fiind Mă voi sălășlui!”
«învăluit, chem adâncul cel Ca o vie roditoare preadulce,
«neistovit al milostivirii Tale; pe care Sfântul Munte a crescut-
«scoate-mă din stricăciune, o preaslăvit, ești, Sfinte Părinte,
«Dumnezeule». și podoabă luminoasă de care se
ZIUA A ZECEA 21

bucură, lăudând pe Hristos, Slavă...,


Care pe tine lor te-a dăruit. Mai luminat decât soarele a
Ție, Antonie, ți s-a socotit strălucit preacinstită pomenirea
noaptea ca ziua și ziua ca ta, Antonie, întru care
noaptea, că, după cum zice adunându-ne, preaslăvim ador-
proorocul, n-ai dat somn ochilor mirea ta și ostenelile tale pe care
tăi, nici genelor tale dormitare, le-ai răbdat în viața aceasta,
nici odihnă trupului tău, până cerând ca să luăm de la Hristos,
când pe acesta împreună cu prin tine, mare milă.
sufletul curat l-ai pus înaintea Și acum..., a Născătoarei
lui Dumnezeu.
A Născătoarei
Învrednicește-mă a vedea
frumusețea slavei tale, când voi
Dă-mi mie ajutorul tău și mă vrea să mă despart de trupul
izbăvește de nevoi și de scârbe, și meu, că întărirea mea tu ești,
de greșelile mele, ceea ce ai Stăpână, ca de aici să iau
născut Izbăvirea tuturor cea de- izbăvire.
a pururea.
Condacul Cuviosului
Canonul al doilea al Cuviosului glasul al 8-lea:
Podobie: Apărătoarei Doamne...
După ce a fost slobod fericitul
tău suflet de greutatea trupului Supunându-te din tinerețe
și de amarul Faraon muncitorul, preaiubitului Dumnezeu mai
mergând din lumea aceasta în vârtos decât toți, cuvioase,
pământul făgăduinței, a trecut Aceluia din tot sufletul cu
fără de supărare prin vămi și dragoste I-ai urmat. Și cele
petrece cu sfinții veselindu-se. stricăcioase ale lumii întru nimic
socotindu-le, în pământ peșteră
Sfintele tale moaște,
ți-ai făcut și într-însa împotriva
preacuvioase, în peșteră așezate
meșteșugurilor nevăzutului
spre închinare, multe tămăduiri
vrăjmaș bine te-ai nevoit. Ca
izvorăsc celor ce vin cu credință
niște raze luminoase ale soarelui
și cu dragoste să-ți ceară ajutor.
toate marginile pământului ai
Pentru aceea ne rugăm ție:
strălucit, de unde, veselindu-ne,
dăruiește-ne și nouă, celor ce te
ai trecut la cămara cea cerească.
slăvim, sănătate sufletească cu
Și acum cu îngerii înaintea
rugăciunile tale.
scaunului Stăpânului stând,
22 LUNA IULIE

adu-ți aminte de noi, cei ce și, supunându-se egumenului și obștii


cinstim pomenirea ta, ca să Mănăstirii Esfigmenu, acesta a
strigăm ție: „Bucură-te, progresat în virtute și în viață
duhovnicească.
Antonie, părintele nostru!” Primind poruncă de la părintele său
Icosul: duhovnic, a plecat în Rusia ca să
pună și acolo temelia monahismului.
Dorind ca să te îndulcești de Negăsind un loc care să-i placă în
lumina cea de o ființă a Sfintei mănăstiri, s-a așezat într-o peșteră
Treimi, vreme de patruzeci de de-a varegilor, lângă Berostovo. Dar
după moartea lui Vladimir, a venit
ani într-o peșteră întunecată pe
necredinciosul cneaz Sviatopolk.
sineți te-ai închis și, neieșind de Văzând tulburarea si fărădelegile
acolo, ai petrecut, părinte, până din țară, Antonie s-a întors iarăși la
când trupul tău împreună cu Muntele Athos, unde a stat alături de
sufletul curat l-ai pus înaintea părintele Teoctist.
lui Dumnezeu. De unde după Dorind dulceața liniștii, cu
mutare, ca un viu, ai luat de la binecuvântarea egumenului, a plecat
de acolo, nevoindu-se pe muntele
Domnul darul minunilor, darul
Samaria din preajma Mănăstirii
tămăduirii feluritelor boli ale Esfigmenu. Așa cum ne spune
celor ce pătimesc rău, și puterea tradiția, Cuviosul Antonie a locuit tot
de a goni dracii din oamenii într-o peșteră săpată, ce se păstrează
stăpâniți de ei. Pentru aceasta te până astăzi.
rugăm: roagă-te, părinte, să se După ce preaevlaviosul domnitor
păzească fără vătămare patria Iaroslav s-a luptat cu necredinciosul
Sviatopolk și l-a biruit, a venit la
ta și cetățile, și poporul, ca să
conducerea statului Kiev și a
strigăm ție: „Bucură-te, poruncit ridicarea de biserici, și i-a
Antonie, părintele nostru!” adunat pe monahii ascunși în țară și
plecați în străinătate. Atunci i s-a
SINAXAR descoperit iarăși părintelui duhovnic
Sinaxarul din Minei, apoi acesta să-l trimită din nou pe Cuviosul
În luna iulie, ziua a zecea, pomenirea Antonie în Rusia. Antonie, făcând
Sfântului cuvios Antonie de la din nou ascultare, a plecat în Rusia
Pecerska. unde, cu multe eforturi, a ridicat
Mănăstirea Maicii Domnului din
Cuviosul Antonie a trăit în timpul Kiev, așa-zisa Pecerskvoi sau
domniei împăraților Romanos al III- Pecerskaia. Acesta a adormit în
lea Argiropoulos și Vladimir Domnul la anul 1072 și a fost
înmormântat în peșteră, chiar la
evlaviosul, conducător al Rusiei. La
mănăstirea sa din Kiev.
Muntele Athos a ajuns în anul 1012;
ZIUA A ZECEA 23
În anul 1845 Mănăstirea Esfigmenu întrupat; iar din tine,
a început construcția din piatră a Preacurată, întru strălucire S-a
frumosului locaș de cult, în cinstea arătat celor ce cântă:
Sfântului Antonie de la Pecerska.
Această biserică a fost târnosită de Dumnezeul părinților noștri Cel
către episcopul Ionopolelui, Antim Preaînalt și Preaslăvit.
Esfigmenitul, pe data de 10 iulie Semnele unirii celei negrăite
1850, în ziua în care este sărbătorit care a fost întru tine, mai înainte
Cuviosul.
Peștera în care s-a nevoit Cuviosul
vestindu-le, S-a luptat cu Iacov;
Antonie se află mai jos de curtea prin tine de voie S-a unit cu
bisericuței, în partea de răsărit, cu oamenii, Curată, Dumnezeul
ziduri din piatră și o ușă. Până astăzi părinților noștri Cel Preaînalt și
se păstrează patul de lemn al Preaslăvit.
Necurat este cel ce nu Te
Cuviosului.
Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne, propovăduiește pe Tine Unul
și mântuiește-ne pe noi! Amin. Fiul Fecioarei, din prealăudata
Treime, cu minte și cu limbă
Cântarea a 7-a neîndoielnică strigând:
Canonul Născătoarei de Dumnezeu Dumnezeul părinților Cel
Irmosul: Preaînalt și Preaslăvit!
Porunca cea protivnică lui
Canonul întâi al Cuviosului
«Dumnezeu, a tiranului călcător
Irmos: N-au slujit făpturii ...
«de lege, înaltă văpaie a aprins;
«iar Hristos a întins tinerilor Cu porunca povățuitorului
«celor cinstitori de Dumnezeu, tău celui duhovnicesc, fericite
«roua Duhului, Cel ce este Antonie, iarăși către patria ta
«binecuvântat și preaslăvit». trimis ai fost. Pentru aceea cele
zise ție de părintele, ca de
Pe mine cel ce umblam în
Dumnezeu poruncite, le-ai făcut,
umbra morții m-ai chemat la
părinte, multe suflete aducând
lumină, lovind cu fulgerul
Domnului.
Dumnezeirii iadul cel cu chip
întunecat, Dumnezeul părinților Dacă ai ajuns la sfințitul loc,
noștri Cel Preaînalt și preacuvioase Antonie, cu viața
Preaslăvit. ta pe mulți i-ai adus întru uimire
mare; că mai presus de om te-ai
Văzut-a Iacov în noapte, ca
nevoit, făcând pe mulți să nu
într-o închipuire, pe Dumnezeu
24 LUNA IULIE

prețuiască cele vremelnice ale De la cetatea și patria ta


lumii. strămutat ai fost, părinte, dar
Aflând peștera arhi- iarăși, cu dumnezeiasca pronie,
episcopului Ilarion, cu iubire de către patria ta preaslăvit
osteneală ai viețuit într-însa, mărturisit fiind te-ai întors,
cuvioase, în rugăciune și în unde și darul de la Dumnezeu ai
postire, până când altă peșteră luat.
ți-ai făcut, întru care te-ai Și acum..., a Născătoarei
învrednicit și chemării de sus. Cuptorul, mai înainte, a în-
A Născătoarei
chipuit nașterea ta, preacurată,
Năpastele omenești și sfaturile că pe tineri nu i-a ars, precum
risipește-le, Curată, cu nici focul cel dumnezeiesc
dumnezeieștile tale rugăciuni și mitrasul tău. Pentru aceasta te
pe robii tăi îi izbăvește de rugăm, de focul cel veșnic
greșelile cele amarnice, ca de-a izbăvește pe robii tăi.
pururea pe tine, Fecioară, să te
Cântarea a 8-a
fericim.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Canonul al doilea al Cuviosului Irmosul:
Preafericitul Teodosie, Cuptorul cel cu foc oarecând
marele puitor de osteneli, «în Babilon lucrările și-a
râvnitor vieții tale l-ai câștigat, «despărțit cu dumnezeiască
preacuvioase Antonie, urmând «poruncă, pe haldei arzând și
vieții tale celei îngerești și cu «răcorind pe cei credincioși care
dânsul întru cele de sus «cântau: Binecuvântați toate
sălășluindu-te, adu-ți aminte și «lucrurile Domnului pe
de noi. «Domnul».
Nou Moise pe tine, părinte, te-
Tu, pe Cel nedespărțit de
am cunoscut, biruitor patimilor;
Tatăl, pe Cel Care dumnezeiește
că, precum el, de demult pe
și omenește a viețuit, în pântece
Amalic biruindu-l, a scos
fără de sămânță L-ai zămislit și
poporul în pământul fă-
în chip de negrăit L-ai născut,
găduinței, așa și tu, părinte,
Născătoare de Dumnezeu
mulțime de călugări raiului ai
Preacurată. Pentru aceasta, pe
adus.
tine izbăvirea noastră a tuturor
Slavă...,
te știm.
ZIUA A ZECEA 25

Văzutu-S-a pe pământ prin Roagă-te, fericite, pentru cei


tine și cu oamenii împreună a ce prăznuiesc preasfântă
viețuit Cel fără seamăn în adormirea ta, să se izbăvească
bunătate și în putere, Cel Căruia toți de felurite năpaste, ca să te
toți credincioșii cântând Îi stri- preaslăvim, Antonie, și să
găm: Toată făptura cea înfiin- preaînălțăm pe Domnul în veci.
țată să laude pe Domnul și să-L Pentru noi, Antonie, tinde
preaînalțe întru toți vecii. ochi milostivi către Stăpânul,
Cu dreptate pe tine, Curată, arătând iubirea de fii și, ne-
vestindu-te te mărim, Născă- despărțit de noi, să petreci cu
toare de Dumnezeu; că tu ai duhul, cuvioase, precum te-ai
născut întrupat pe Unul din făgăduit când ai fost cu noi, ca
Treime, Căruia toți Îi cântăm ca toți împreună cu tine să cântăm
și Tatălui și Duhului: Să laude lui Hristos: „Binecuvântați toate
toată făptura pe Domnul și să-L lucrurile Domnului pe
preaînalțe întru toți vecii! Domnul!”
Râvnește la cele bune, suflete A Născătoarei
al meu, de cele rele depăr- Spre rugăciunea mea te mi-
tându-te prin săvârșirea fap- lostivește acum, Stăpână, și îmi
telor dumnezeiești, având mij- dăruiește mie bucurie în locul
locitoare pentru tine pe Maica întristării, ca să te laud pe tine și
lui Dumnezeu și ocrotitoarea cea să cânt Fiului tău: „Pe Domnul
neînfruntată a tuturor, ca pe o lăudați-L și preaînălțați-L pe
milostivă și de bine iubitoare. Dânsul în veci!”
Canonul întâi al Cuviosului Canonul al doilea al Cuviosului
Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși... Tămăduiri din destul să dai,
Smereniei Stăpânului tău preacuvioase, celor ce vin cu
Hristos, cuvioase Antonie, ai credință către biserica ta și
râvnit; pentru aceasta viața mângâiere celor ce sunt în
smerită și aspră ai iubit, de scârbe, ca toți împreună cu tine
patimile cele pământești să strigăm lui Hristos:
ferindu-te. De aceea cinstei „Binecuvântați toate lucrurile
sfinților te-ai învrednicit și cu Domnului pe Domnul!”
dânșii împreună lauzi pe Această cântare de mulțumire
Domnul în veci. ce se aduce ție, părinte, de sus o
26 LUNA IULIE

privește cu milă și roagă pe «Născătoarea de Dumnezeu cea


Hristos Izbăvitorul, ca să «întru totul lăudată o mărim».
mântuiască pe toți cei ce strigă
Lui: “Binecuvântați toate Toiag de tărie s-a dat firii
lucrurile Domnului pe noastre celei slabe, Cuvântul lui
Domnul!” Dumnezeu în pântecele tău,
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Curată, și a ridicat-o pe ea, cea
Sfântul Duh, Domnul. alunecată până la iad. Pentru
Adusu-s-au dar Atotțiitorului aceasta pe tine, Preacurată, ca
mulțimea celor mântuiți prin pe Născătoarea de Dumnezeu te
tine, care au urmat vieții tale, mărim.
Antonie; pentru aceasta roagă- Pe Maica Ta, pe care ai ales-
te să se mântuiască toți cei ce o, primește-o, Stăpâne, cu milos-
cântă împreună cu tine lui tivire, ca mijlocitoare pentru
Hristos: “Binecuvântați toate noi; și de a Ta bunătate toate se
lucrurile Domnului pe vor umple, ca toți să Te slăvim
Domnul!” pe Tine ca pe un făcător de bine.
Și acum..., a Născătoarei Gustând Adam din mâncarea
Pentru taina cea mare a naș- cea oprită, moartea din lemnul
terii tale cine nu se va spăi- pomului cu amar a cules; iar
mânta, de Dumnezeu Fiul tău, pironit fiind pe lemnul
Născătoare, sau care limbă Crucii, dulceața nemuririi ne-a
pământească, sau minte a celor izvorât, Preacurată; pentru
fără de trupuri poate să spună aceasta te cinstim.
că mai presus de fire și de cuget, Împărăteasă ești, Fecioară,
de Dumnezeu Născătoare, ai ceea ce mai presus de cuvânt ai
născut pe Ziditorul. născut pe Domnul, Cel Care a
Cântarea a 9-a stricat împărăția iadului; pe
Canonul Născătoarei de Dumnezeu Care cu osârdie roagă-L să
Irmosul: învrednicească de împărăția cea
Fiul Părintelui celui fără înce- de sus pe toți cei ce te laudă.
«put, Dumnezeu și Domnul,
«întrupându-Se din Fecioară, S- Canonul întâi al Cuviosului
Irmos: Tot neamul pământesc...
«a arătat nouă ca să lumineze pe
«cele întunecate și să adune pe Vieții lui Antonie, aceluia care
«cele risipite. Pentru aceasta, pe mai înainte, de demult a
ZIUA A ZECEA 27

strălucit, în tot chipul a râvni te- îngerii în peșteră ai viețuit.


ai silit; că acela singur în pustie Pentru aceea și cinste asemenea
s-a sălășluit, iar tu însuți în cu a îngerilor te-ai învrednicit a
peșteră te-ai închis și mulți ani, primi, Antonie.
părinte, neieșind, ai petrecut. Slavă...,
Viețuirii în peșteră întâi în- Pe calea care duce din Sfântul
cepător ai fost, părinte, că acolo Munte la locul Kievului și unde
te-ai nevoit ca un fără de trup. a fost plăcut Fiului Maicii lui
Pentru aceea și Hristos cu darul Dumnezeu să I se ridice biserică,
de a face minuni te-a îmbogățit, ai ajuns, părinte, unde și
cuvioase. biserică preacinstită întru slava
Ridicarea mâinilor mele Preacuratei în peșteră cu
primește-o, părinte sfinte, și, fericitul Teodosie ai ridicat.
asemănându-te bunătății Stă- Pentru aceasta pe tine toți
pânului, treci cu vederea gre- împreună cu dânsa te mărim.
șelile mele, că tu ți-ai rănit Și acum..., a Născătoarei
sufletul cu dragostea lui Hristos Ceea ce ești Născătoare de
și cu a Preacuratei Maicii Lui, Lumină, Fecioară, gonește norul
pe care o roagă să mântuiască sufletului meu și îmi dă,
sufletele noastre. Stăpână, ca să văd curat
A Născătoarei Frumusețea cea mântuitoare,
Cu ridicarea mâinilor tale la Care negrăit a strălucit din
rugăciune către Dumnezeu, preacuratul tău pântece întru
preacuvioase părinte Antonie, luminarea neamurilor, ceea ce
preaslăvite minuni s-au făcut, ești întru tot cântată.
căci cu rugăciunile tale foc din
cer ai pogorât pentru curățirea Luminânda
locului bisericii Preacuratei Dulceața patimilor vieții ai
Maicii lui Dumnezeu, pe care
omorât-o, Antonie, și degrabă
toți împreună cu tine o mărim.
te-ai depărtat de slava ce în
puțină vreme ai cunoscut-o, pe
Canonul al doilea al Cuviosului calea cea strâmtă voind a umbla,
Viața marelui Pahomie, care care duce către lărgimea raiului.
s-a învrednicit vederii îngerilor, Pentru aceasta roagă-te,
iubindu-o, părinte, asemenea cu Antonie, să se mântuiască cei ce
pe tine te cinstesc. (de 2 ori).
28 LUNA IULIE

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei În loc întunecat ca o stea ai


Pe tine cu adevărat te măr- strălucit, preacuvioase, și fețele
turisim, Născătoare de Dum- cele negre ale dracilor le-ai
nezeu, cei care ne mântuim prin rușinat, preaînțelepte. De unde,
tine, Stăpână; că tu pe suindu-te către ceruri și cu
Dumnezeu ai născut, Care a îndrăzneală stând înaintea
sfărâmat cu Crucea Sa moartea; scaunului lui Hristos, adu-ți
pentru aceasta cu soboarele de aminte de cei ce prăznuiesc
preacuvioși pe tine te lăudăm, pomenirea ta, preacuvioase, ca
Fecioară Preacurată. să aflăm noi milă in ziua
judecății.
La Laude
Slavă..., glasul al 8-lea:
Stihirile pe 4, glasul al 2-lea
Podobie: Când de pe lemn... Patria ta, preacuvioase pă-
rinte Antonie, ai lăsat-o și
Dorind să vezi bucuria cea străinătatea de bunăvoie ai
negrăită a sfinților și veselia primit-o pentru Domnul; oste-
drepților celor plăcuți lui neala întru lunga călătorie, setea
Dumnezeu, toată veselia cea din și foamea, frigul și zăduful zilei
lume ai urât-o și în postiri, și în pentru Hristos le-ai răbdat.
lacrimi ai petrecut zilele tale, Pentru aceea și auzi: „Slugă
până când patimile trupești le-ai bună și credincioasă, intră întru
zdrobit. Pentru aceea te-ai și bucuria Domnului tău!” Roagă-
învrednicit bucuriei drepților, te, părinte sfinte, ca să auzim și
cu care roagă-te să se noi acest glas la trecerea din
mântuiască sufletele noastre. (de această lume amăgitoare, ca
2 ori) totdeauna pomenirea ta cu
Astăzi cântarea de laudă ce se dragoste să o săvârșim.
aduce ție întru pomenirea ta, Și acum..., a Născătoarei
Antonie, primește-o și apucă Stăpână, primește rugăciunile
înainte către Dumnezeu cu nevrednicilor robilor tăi și ne
rugăciunile, și ne izbăvește pe izbăvește pe noi de toată nevoia
noi de partea cea de-a stânga, și și scârba!
de partea aleșilor roagă-te să fim
numărați, ca toți pe tine, ca pe Doxologia Mare, Troparele,
un cald folositor, cu vrednicie să Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi
te fericim.
ZIUA A ZECEA 29

lucrul se laudă grăind:


„Întăritu-m-am întru Tine,
Doamne.”
Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Pe Domnul Hristos ai iubit și
La Liturghie crucea Acestuia pe umeri ai
ridicat-o, preacuvioase Antonie,
La Fericiri, 8 tropare: 4 din cu cuviincioasă înstrăinare
Cântarea a III-a primul Canon și 4 din viețuind în posturi și în
Cântarea a VI-a al doilea Canon al privegheri, în milostenii și în
Sfântului. rugăciuni, chip făcându-te
Întru împărăția Ta când vei veni, ucenicilor tăi. Pentru aceea
pomenește-ne pe noi, Doamne, când Hristos te-a preaslăvit.
vei veni întru împărăția Ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Pe 12 fiii lui Dumnezeu se vor chema.
De poftele trupești lepădându-
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
te, preacuvioase, mândria ai
acelora este împărăția cerurilor.
urât, iar cu smerenia și cu
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor sărăcia îmbogățindu-te, ai ajuns
mângâia. la locașul cel preaînalt al
Pe 10 sfinților.
Fericiți cei prigoniți pentru
Fericiți cei blânzi, că aceia vor dreptate, că a acelora este împărăția
moșteni pământul. cerurilor.

Fericiți cei flămânzi și însetați de Mai înainte văzând


dreptate, că aceia se vor sătura. răsplătirea ce va să fie, pe
acestea de puțină vreme, ca pe
Pe 8
cele ce nu sunt, le-ai lepădat,
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor părinte, și pentru aceasta
milui. îndoită răsplătire ai luat,
Propovăduiește preaslăvit și cuvioase. Drept aceea, cu îngerii
mai tare decât trâmbița sfințita împreună neîncetat cânți
și marea lavră a ta, care prin Stăpânului tău.
tine a luat început; și casa Maicii Fericiți veți fi când, din pricina Mea,
vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
lui Dumnezeu nu cu glasul, ci cu
30 LUNA IULIE

mințind, vor zice tot cuvântul rău Troparul, glasul al 4-lea:


împotriva voastră.
De tulburările lumești fugind
După ce a fost slobod fericitul
și lepădându-te de lume,
tău suflet de greutatea trupului
evanghelicește lui Hristos ai
și de amarul Faraon muncitorul,
urmat; și viață asemenea cu a
mergând din lumea aceasta în
îngerilor viețuind, la limanul cel
pământul făgăduinței, a trecut
lin al Sfântului Munte al
fără de supărare prin vămi și
Athonului ai ajuns, de unde, cu
petrece cu sfinții veselindu-se.
blagoslovenia părinților, în
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
muntele Kievului mergând, și
voastră multă este în ceruri.
săvârșindu-ți acolo cu iubire de
Sfintele tale moaște, osteneală viața, patria ta o ai
preacuvioase, în peșteră așezate luminat și mulțimii călugărilor
spre închinare, multe tămăduiri le-ai arătat calea care duce către
izvorăsc celor ce vin cu credință cereasca împărăție, aducându-i
și cu dragoste să-ți ceară ajutor. la Hristos, pe Care roagă-L,
Pentru aceea ne rugăm ție: Antonie preacuvioase, ca să
dăruiește-ne și nouă, celor ce te mântuiască sufletele noastre.
slăvim, sănătate sufletească cu
rugăciunile tale. Condacul Cuviosului
Slavă..., glasul al 8-lea:
Mai luminat decât soarele a Podobie: Apărătoarei Doamne...
strălucit preacinstită pomenirea Supunându-te din tinerețe
ta, Antonie, întru care preaiubitului Dumnezeu mai
adunându-ne, preaslăvim ador- vârtos decât toți, cuvioase,
mirea ta și ostenelile tale pe care Aceluia din tot sufletul cu
le-ai răbdat în viața aceasta, dragoste I-ai urmat. Și cele
cerând ca să luăm de la Hristos, stricăcioase ale lumii întru nimic
prin tine, mare milă. socotindu-le, în pământ peșteră
Și acum..., a Născătoarei ți-ai făcut și într-însa împotriva
Învrednicește-mă a vedea meșteșugurilor nevăzutului
frumusețea slavei tale, când voi vrăjmaș bine te-ai nevoit. Ca
vrea să mă despart de trupul niște raze luminoase ale soarelui
meu, că întărirea mea tu ești, toate marginile pământului ai
Stăpână, ca de aici să iau strălucit, de unde, veselindu-ne,
izbăvire. ai trecut la cămara cea cerească.
ZIUA A ZECEA 31

Și acum cu îngerii înaintea


scaunului Stăpânului stând,
adu-ți aminte de noi, cei ce
cinstim pomenirea ta, ca să
strigăm ție: „Bucură-te,
Antonie, părintele nostru!”

APOSTOLUL din
Epistola către Galateni (5, 22-26; 6,
2: „Fraților roada Duhului este…
(Caută sâmbătă din săptămâna 27
după Pogorârea Sfântului Duh.).

EVANGHELIA de la Matei (4,


23-25; 5,1-13)
(Caută marți din săptămâna întâia
după Pogorârea Sfântului Duh.).

S-ar putea să vă placă și