Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA

SFINTEI CUVIOASE
MUCENIŢE
ELISABETA
FEODOROVNA - MARE
DUCESĂ A RUSIEI
LA VECERNIA MARE Varvara, care, împreună
După obișnuitul Psalm se cântă: nevoindu-se, împodobite au fost
Fericit bărbatul..., starea întâi. de către Duhul și, săvârșind
La Doamne strigat-am…, se pun prăznuirea lor cea de peste an,
stihurile pe 8. să ne împărtășim cu cuviință la
Glasul 1:
pomenirea lor.
Podobie: Cetelor cerești...
Ostenindu-ți trupul cu postul
și privegherea, cuvioasă
u credință să lăudăm muceniță, sufletul l-ai înviat, iar
astăzi pe cuvioasa cu vărsarea lacrimilor tale ai
muceniță Elisabeta, stins aprinderea patimilor
care, luându-și crucea trupești și te-ai făcut locaș
pe umerii săi, Sfântului Duh, pentru care,
ascultătoare s-a făcut până la unindu-te cu Ziditorul tău,
moarte pentru Cel care mai întâi roagă-te pentru sufletele
El ne-a iubit pe noi, strigând noastre.
tuturor: Cine mă va despărți de Cetatea cea aleasă cu
dragostea Lui? mulțimea credincioșilor laudă
Veniți toți să alergăm nevoințele tale, cuvioasă
împreună în chip tainic și, muceniță Elisabeta, iar
luminându-ne cu luminile mănăstirea Mariei Magdalena
credinței, să începem a lăuda pe din Ghetsimani, având ca
cuvioasele mucenițe Elisabeta și bogăție cinstitele tale moaște,
4 LUNA IULIE

culege tămăduiri și harul cel ce ați ajuns la cetatea cea cerească,


izvorăște totdeauna; drept unde vă rugați lui Hristos
aceea, roagă-te neîncetat pentru Dumnezeu să se mântuiască
toți cei ce săvârșesc cu credință sufletele noastre.
pomenirea ta cea pururea Fiii pieirii, ucigașii sfinților,
cinstită. dorind ca și pomenirea ta să fie
Ca o pârgă bine-primită te-ai stârpită, Domnul a risipit sfatul
adus pe tine Domnului, cuvioasă răutății lor și a dărâmat
muceniță, și, primind har stăpânirea celor ce-L hulesc pe
dumnezeiesc, te-ai arătat El; noi însă, îndrăznind a lăuda
mângâietoare și apărătoare pătimirea ta, strigăm: Bucură-
celor orfani și scăpătați, iar cu te, de Dumnezeu încununată
rugăciunile tale ai veselit inimile muceniță Elisabeta.
cele întunecate de mulțimea Slavă..., gl. al 6-lea:
păcatelor ale celor ce alergau la Împodobită fiind cu cununa
ajutorul tău; pentru aceasta, muceniciei, cuvioasă Elisabeta,
săvârșind cinstită pomenirea ta, te-ai înfățișat lui Hristos
cu credință strigăm către tine: Dumnezeu, Celui ce S-a arătat
roagă-te să se mântuiască mai întâi mucenic tuturor, de la
sufletele noastre. Care ai primit răsplata cea
Cu credință să lăudăm cerească; noi însă, te rugăm, fii
împreună cu mucenița Elisabeta rugătoare și mijlocitoare pentru
și pe pătimitorii Ioan, sufletele noastre.
Constantin și Igor, care bine Și acum..., a Născătoarei:
nevoindu-se, s-au încununat de Cine nu te va ferici pe tine,
la Hristos Dumnezeu și se roagă Preasfântă Fecioară? Sau cine
să se mântuiască sufletele nu va lăuda, preacurată
noastre. nașterea ta? Că Cel Ce a
Mielușele cuvântătoare ale strălucit fără de ani din Tatăl,
Păstorului Celui adevărat v-ați Fiul Unul-Născut, Același din
arătat, mult-pătimitoarelor tine, cea curată, a ieșit, negrăit
cuvioase mucenițe, care, întrupându-Se; din fire
împreună cu pătimitorii Dumnezeu fiind și cu firea om
Serghie, Vladimir și Teodor, făcându-Se pentru noi, nu în
credința ați păzit și calea cea două fețe fiind despărțit, ci în
pământească cu bine săvârșind, două firi, fără amestecare fiind
ZIUA A OPTSPREZECEA 5
cunoscut. Pe Acela roagă-L, nepricepuți că au murit și ieșirea lor
Curată, cu totul fericită, să se din această lume s-a socotit pedepsire
miluiască sufletele noastre. și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
iar ei sunt în pace. Că de ar fi
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
VOHOD lor este plină de nemurire. Și puțin
LUMINĂ LINĂ… fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
Prochimenul zilei vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
PAREMIILE: ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
Din Poorocia lui Isaia, citire: primit. Și în vremea cercetării lor vor
(43: 9-14) străluci și ca scânteile pe paie vor
Neamurile toate laolaltă să se adune fugi. Judeca-vor neamuri și vor
și să se strângă popoarele! Care stăpâni popoare și va împărăți peste
dintre ele ne-au dat de știre aceasta și dânșii Domnul în veci. Cei ce
ne-au făcut proorocii? Să-și aducă nădăjduiesc spre El vor înțelege
martorii și să dovedească, să audă adevărul și credincioșii vor petrece în
toți și să zică: «Adevărat! Voi sunteți dragoste cu Dânsul. Că har și milă
martorii Mei», zice Domnul, «și este întru cuvioșii Lui și cercetare
Sluga pe care am ales-o. Ca să știți, întru aleșii Lui.
să credeți și să pricepeți că Eu sunt:
înainte de Mine n-a fost Dumnezeu și Din Înțelepciunea lui Solomon,
nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu citire:
sunt Domnul și nu este izbăvitor (5: 15-24, 6: 1-3)
afară de Mine! Eu sunt Cel ce am Drepții în veac vor fi vii și de la
vestit. Cel ce am izbăvit și Cel ce am Domnul este plata lor, și purtarea de
prezis și nu sunt străin la voi. Voi grijă pentru dânșii este de la Cel
sunteți martorii Mei», zice Domnul. Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
«Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de împărăția podoabei și stema
aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate frumuseții din mâna Domnului; căci
să iasă de sub puterea Mea și ceea ce cu dreapta Sa îi va acoperi și cu
fac Eu, cine poate strica?» Așa zice brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna
Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul Lui drept armă și va întrarma
lui Israel. făptura spre izbânda asupra
vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în
Din Înțelepciunea lui Solomon, platoșa dreptății și-Și va pune drept
citire: coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
(3: 1-9) drept pavăză bine întărită sfințenia,
Sufletele drepților sunt în mâna lui va ascuți mânia cumplită drept sabie
Dumnezeu și nu se va atinge de ele și împreună cu Dânsul lumea va da
chinul. Părutu-s-a în ochii celor război împotriva celor fără de minte.
6 LUNA IULIE

Porni-se-vor bine-ochite săgețile


fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-
Mucenicește pătimind, ai
încordat al norilor, la țintă vor lovi. scăpat de viforul mării acestei
Și din mânia lui, ca o praștie, va lumi și ai ajuns la limanul cel lin
azvârli noian de grindină. Întărâta- al lui Hristos, cuvioasă
se-va asupra lor apa mării și râurile Elisabeta, pentru care ai
îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva moștenit împărăția cea de Sus,
lor Duhul puterii dumnezeiești și ca unde petreci împreună cu
un vifor îi va vântura pe ei, și
fărădelegea va pustii tot pământul și
îngerii.
răutatea va răsturna scaunele celor Slavă...,
puternici. Auziți, dar, împărați, și Dragoste pentru vrăjmași
înțelegeți; luați învățătură, având, cuvioasă muceniță, nu
judecători ai marginilor pământului.
doar în cuvânt, ci și cu fapta te-
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea ai asemănat lui Hristos
mulțimii neamurilor, că de la Dumnezeu, Care S-a rugat
Domnul s-a dat vouă stăpânirea și pentru cei ce L-au răstignit,
puterea de la Cel Preaînalt. zicând: Iartă-le lor, că nu știu ce
fac.
LA LITIE Și acum..., a Născătoarei:
Glasul al 8-lea. Luminează ochii inimii mele,
Când s-a năpustit furtuna ușă a Luminii, rugându-mă să
lepădării de Dumnezeu asupra gonești departe întunericul cel
țării, cu ochii sufletului văzând adânc al păcatului de la ticălosul
cele întâmplate, muceniță meu suflet; ca să te măresc și cu
Elisabeta, ai strigat: Unii de dragoste să te laud pe tine,
furtună se ascund, alții greu Născătoare de Dumnezeu.
sunt vătămați, și doar unora li se
deschid ochii sufletului și văd LA STIHOAVNĂ
măreția lui Dumnezeu. glasul al 8-lea:
Muceniță prealăudată, Podobie: O, preaslăvită minune...,
pătimirile prigonitorilor și Luminată fiind de harul cel
amenințarea cu moartea nu te- dumnezeiesc ai părăsit casa
au înspăimântat, ci bărbătește ai părintească, urmând soțului tău
stat în dreapta credință, de te-ai sălășluit în noua ta patrie,
nimic înfricoșându-te, ci unde ai cunoscut credința cea
rugându-te Domnului pentru adevărată și neprihănit lui
vrăjmașii tăi. Dumnezeu ai slujit, Sfântă
ZIUA A OPTSPREZECEA 7
Elisabeta, pe Care roagă-L să cel ușor și povara cea
mântuiască și să lumineze mântuitoare în care ai slujit cu
sufletele noastre. vrednicie tot restul vieții tale, pe
Stih: Minunat este Dumnezeu întru care acum roagă-L să se
Sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel mântuiască sufletele noastre.
(Psalm 67, 36). Și acum..., a Născătoarei:
Din rânduiala Celui Preaînalt, Fecioară nenuntită, care pe
aflându-te în Țara Sfântă, ai Dumnezeu, în chip de negrăit L-
primit credința cea drept- ai zămislit cu trup, Maica
slăvitoare și mântuitoare și Dumnezeului celui Preaînalt,
învrednicindu-te de Sfintele lui rugăciunile robilor tăi,
Hristos Taine, în ziua învierii lui primește-le, ceea ce ești cu totul
Lazăr, harul cel dumnezeiesc s- fără prihană, care tuturor
a sălășluit în inima ta și ai dăruiești curățire de greșeli.
cunoscut pe Dumnezeul cel Primind acum rugăciunile
adevărat, pe Care roagă-L să noastre, roagă-te să ne mîntuim
mântuiască sufletele noastre. noi toți.
Stih: În adunări binecuvântaţi pe
Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele La binecuvântarea pâinilor cântăm
lui Israel (Psalm 67, 27). troparul Sfintei de două ori, apoi
Fiind în slavă împărătească pe Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
pământ, împărăția lui bucură-te..., o dată.
Dumnezeu înlăuntrul tău ai
dobândit-o, mare cneaghină TROPARUL
Elisabeta, pentru care și Glasul 1:
muceniță, numită fiind, ai Cu smerenia demnitatea
primit cununa cea neveștejită, împărătească ascunzându-ți, de
de la Hristos, împăratul slavei, Dumnezeu înțelepțită Elisabeta,
pe Care roagă-L să mântuiască ai cinstit pe Hristos cu slujirea
sufletele noastre. Martei și a Mariei. Cu răbdarea
Slavă..., Glasul al 8-lea: și dragostea curățindu-te, jertfă
Rănită fiind de dragostea bine-plăcută lui Dumnezeu te-ai
dumnezeiască, nu ai slăbit în adus. Noi însă, cinstind viețuirea
credință aflând de moartea ta cea sfântă și patimile tale, ca
soțului tău, ci ascultând de pe o povățuitoare bună te
glasul Evangheliei, ai urmat lui rugăm, Sfântă Muceniță - mare
Hristos, luând asupra ta jugul cneaghină Elisabeta, roagă pe
8 LUNA IULIE

Hristos Dumnezeu să Sprijinitoare și acoperământ


mântuiască și să lumineze îmi ești, ceea ce ești cu totul fără
sufletele noastre. prihană, de Dumnezeu
Născătoare; că pe tine te am
ajutătoare în nevoi, în boli și în
necazuri și pe tine, cea fără
prihană, te măresc.
După a doua catismă, sedealna a
doua,
Glasul al 2-lea:
Podobie: Când de pe lemn...
LA UTRENIE Făcându-te locaș Duhului,
cuvioasă Elisabeta, ai zidit lui
La Dumnezeu este Domnul..., se Dumnezeu locaș sfințit spre
cântă troparul Sfintei (de două ori), folosul tuturor și ai povățuit
Slavă..., Și acum..., al Născătoarei a mulțime de suflete pe calea cea
Învierii. adevărată a mântuirii,
aducându-le ca un prinos
După prima catismă, Sedealna întâi, Stăpânului Hristos; cu acestea
glasul al 4-lea:
Podobie : Ca pe un viteaz...
dimpreună, cu dreaptă credință,
te cinstim pe tine.
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
rmând lui Hristos, Tuturor scârbiților bucurie și
săltările trupului le-ai celor năpăstuiți folositoare,
supus sufletului, săracilor hrănitoare și celor
înțeleaptă Elisabeta, străini mângâiere; limanul celor
iar prin ostenelile tale, înviforați, bolnavilor cercetare,
mai tare te-ai aprins de dragoste celor necăjiți acoperământ și
către Ziditorul tău; pentru care, sprijin; toiag orbilor tu ești,
nevoindu-te în tot restul vieții, ai Preacurată, Maica Dumnezeu-
ajuns la limanul mântuirii și de lui Celui Preaînalt; grăbește,
acolo nu înceta a te ruga pentru rugămu-ne, să ne mântuiești pe
cei ce cinstim pomenirea ta. noi, robii tăi.
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
POLIELEU: Robii Domnului...
ZIUA A OPTSPREZECEA 9

MĂRIMURILE: Mulțimea fecioarelor adunate


Stih 1: Dumnezeu este scăparea în locașul cel zidit de tine, sfântă
noastră și puterea, ajutor întru Elisabeta, ascultând de
necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
foarte (Psalm 45, 1).
învățăturile tale și lepădând
neputința trupului, au biruit
Mărimu-te pe tine, Sfântă patimile cu osârdie și au intrat
Cuvioasă Muceniță Elisabeta, și împreună cu tine în cămara cea
cinstim chinurile tale, care cerească a Mirelui, bucurându-
pentru Hristos le-ai răbdat. se totdeauna.
Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa, Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78,
3). Altă scăpare tare cu adevărat
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși nu avem, fără numai pe tine,
toată ziua (Psalm 43, 24). Preacurată; către tine năzuim și
Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de ție strigăm: Stăpână, ajută-ne să
junghiere (Psalm 43, 24). nu pierim, arată spre noi darul
Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă, tău și slava milostivirii tale.
dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Psalm
65, 11). Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Stih 6: Prin sfinții care sunt pe Din tinerețile mele...
pământul Lui, minunate a făcut
Domnul toate voile Sale (Psalm 15, 3). P R O C H I M E N, glasul al 4-lea:
Minunat este Dumnezeu întru
Slavă..., glasul 1: sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, (Psalm 67, 36).
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: Stih: În adunări binecuvântaţi pe
Slavă Ție, Dumnezeule. Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele
Și acum..., același glas: lui Israel (Psalm 67, 27).
Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Marie, Domnul este cu tine, zicând: Toată suflarea...
Și prin tine cu noi.
EVANGHELIA
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, De la Matei (X: 16-22): Zis-a
Dumnezeule (de trei ori)! Domnul ucenicilor Săi: Iată Eu vă
trimit pe voi ca pe nişte oi... (caută
După Polieleu, Sedealna, miercuri în săptămâna a treia după
glasul al 4-lea: Rusalii).
Podobie: Ca pe un viteaz...
Psalmul 50
10 LUNA IULIE

Slavă..., glasul al 2-lea:«făcut minunate minuni cu braț


Pentru rugăciunile Sfintei «înalt și a mântuit pe Israel, că
Cuvioase Mucenițe Elisabeta, «S-a preaslăvit».
Milostive, curățește mulțimea Ca una care ai născut pe Fiul
greșelilor noastre. cel fără de ani sub ani întrupat,
Și acum..., Preasfântă Curată, toate
Pentru rugăciunile patimile cele de peste ani ale
Născătoarei de Dumnezeu, sufletului meu, cel cu totul
Milostive, curățește mulțimea pătimaș, le vindecă.
greșelilor noastre. Rănile
sufletului meu,
Preacurată, și învârtoșarea
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, inimii, întunecarea gândului și
după mare mila Ta și după alunecările minții pierde-le, ca o
mulțimea îndurărilor Tale milostivă, cu rugăciunile tale.
curățește fărădelegile noastre. Ceea ce ai născut pe
Mântuitorul, Lumina mea, din
Și stihira, glasul al 6-lea:
întuneric mă izbăvește și de
Împodobită fiind cu cununa chinurile cele veșnice de acolo,
muceniciei, cuvioasă Elisabeta, Preacurată; ca, fiind mântuit, să
te-ai înfățișat lui Hristos laud măririle tale.
Dumnezeu, Celui ce S-a arătat Întunecările minții mele, ceea
mai întâi mucenic tuturor, de la
ce ești cu totul fără prihană, cu
Care ai primit răsplata cea
lumina ta gonește-le; că tu ai
cerească; noi însă, te rugăm, fii
născut Lumina cea mai presus
rugătoare și mijlocitoare pentru
de minte și dăruiește-mi ca o
sufletele noastre.
bună să văd Lumina care din
tine a răsărit nouă.
CANOANELE
Canonul Născătoarei de Dumnezeu Canonul sfintei
cu irmosul pe 6, iar al sfintei, pe 8: glasul al 4-lea:
Cântarea 1, Irmos: Cânta-voi, Ție, Doamne...
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
glasul 1: Săvârșind astăzi prăznuirea
Irmosul: ta cea cinstită, cuvioasă
Cântare de biruință să cântăm Elisabeta, te rugăm, trimite har
«toți lui Dumnezeu, Cel ce a și folos duhovnicesc celor ce te
laudă cu credință, aducându-ți
ZIUA A OPTSPREZECEA 11
aminte de noi toți, muceniță a lui «pământul peste ape,
Hristos. «Atotputernice».
Având cugetul tău luminat de Nerodirea gândului meu celui
Dumnezeu, ai părăsit casa sterp toată o gonește și aducător
părintească, mutându-te în noua de roadă prin fapte bune sufletul
ta patrie, cuvioasă, unde ai meu îl arată, Preasfântă de
cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu Născătoare, ajută-
Dumnezeu și ai trăit deplin toarea creștinilor.
poruncile Lui. Izbăvește-mă de toată osânda
Slavă..., și de multe sminteli ale șarpelui,
Iubit-ai poporul și noua ta de focul de veci și de întuneric,
patrie, asemenea lui Rut cea din ceea ce ești cu totul fără prihană,
vechime, căutând de mântuirea care ne-ai născut nouă Lumina
ta și a celor din jur, cuvioasă cea neînserată.
muceniță Elisabeta. De judecata ta cea
Și acum..., a Născătoarei: neîmblânzită, și de focul nestins
Preacurată Fecioară, ceea ce de acolo, și de răspunsul cel
ai născut lumii dumnezeiască înfricoșător, eu cu totul mă
mântuire, cu rugăciunile tale, spăimântez; grăbește de mă
mântuiește pe cei ce aleargă cu izbăvește mai înainte de sfârșit,
credință la ajutorul tău. ca o bună, pe mine, robul tău.
Catavasie:
Binecuvântat este Rodul
Deschide-voi gura mea și se va pântecelui tău, Fecioară cu totul
umple de Duhul, și cuvânt fără prihană; că pe cei stricați,
răspunde-voi împărătesei Maici, cu roada lemnului, prin Crucea
și mă voi arăta luminat Lui, i-ai făcut părtași
prăznuind, și voi cânta minunile nestricăciunii cu dumnezeiescul
ei, bucurându-mă. dar.
Canonul sfintei
Cântarea a 3-a: Irmos: Arcul celor puternici...
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmosul: Lipsită fiind de mirele cel
Să se întărească inima mea în pământesc, cu toată râvna și
dragostea ai alergat la Mirele
«voia Ta, Hristoase Dumneze-
Ceresc, pentru care și
«ule, Care peste ape ai întărit
lepădându-te de lume și de toate
«cerul al doilea și ai întemeiat
12 LUNA IULIE

cele ale ei, ai strigat: Nu este Alapaevsk, care, prin pătimirile


sfânt afară de Tine, Doamne. lor, de vii aruncați în mină
Cu totul aprinzându-te de adâncă, în necontenită
dumnezeiasca dragoste, ai stins slavoslovire L-au lăudat pe
văpaia cea pierzătoare de suflet, Dumnezeu și cântare de biruință
și te-ai arătat vas cinstit au înălțat lui Hristos, Celui ce a
Stăpânului tuturor, cuvioasă înviat din morți.
muceniță. Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
Slavă..., Preasfântă Fecioară, Maica
Nevoindu-te cu dreaptă lui Hristos Dumnezeu, slava
credință, ai dobândit dragoste mucenicilor și bucuria îngerilor,
pentru vrăjmași, cuvioasă, nu roagă pe Fiul tău să mântuiască
doar în cuvânt, ci și în faptă și în sufletele noastre.
adevăr, căutând întru toate să Cântarea a 4-a:
urmezi Celui ce din iubire S-a Canonul Născătoarei de Dumnezeu
răstignit pentru noi. Irmosul:
Și acum..., a Născătoarei: Cu duhul văzând mai înainte,
Născând Viața cea «proorocule Avacum,
mântuitoare lumii, pe Hristos «întruparea Cuvântului, ai
Ziditorul și Mântuitorul nostru, «propovăduit grăind: Când se
a încetat tirania morții, Fecioară «vor apropia anii Te vei
neispitită de nuntă. «cunoaște, când va veni vremea
Catavasie: «Te vei arăta. Slavă puterii Tale,
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare «Doamne».
de Dumnezeu, ceea ce ești izvor Fecioară Preasfântă, cortul
viu și îndestulat, care s-au adunat cel nespurcat, pe mine, cel
ceată duhovnicească, întărește-i spurcat cu greșelile, curățește-
în dumnezeiască slava ta, mă acum cu picăturile cele
cununilor măririi învrednicindu- preacurate ale îndurărilor tale,
i. si-mi dă mână de ajutor, ca să
SEDEALNA cânt: Slavă ție, curată, de
glasul al 3-lea: Dumnezeu preaslăvită!
Podobia: De frumusețea fecioriei
tale... Biserică sfințită te-ai arătat
Luminat prăznuim astăzi lui Dumnezeu, Cel ce S-a
pomenirea mucenicilor din sălășluit întru tine mai presus de
ZIUA A OPTSPREZECEA 13
cuget, Fecioară. Pe acela roagă- temelie în locașul cel întemeiat
L să ne curățească pe noi de de tine.
întinăciunea păcatelor, ca să ne Slavă...,
cunoaștem casă și locaș Duhului. Având în inima ta rugăciunea
Miluiește-mă, ceea ce ai necontenită și prin mulțimea
născut Izvorul milei, Născătoare lacrimilor tale, cu dumne-
de Dumnezeu, și dezleagă zeiescul har ai crescut spic
cumplita neputință a sufletului însutit al faptelor bune,
meu și învârtoșarea inimii, muceniță.
izvoare de lacrimi și umilință Și acum..., a Născătoarei:
dumnezeiască mai înainte de Întru tine sălășluindu-Se Cel
sfârșit dăruindu-mi, cu neîncăput, te-a arătat mai
mijlocirile tale. desfătat decât cerurile, pe tine,
Cunoscându-te proorocul, cu Fecioară, pentru aceasta te
Duhul lui Dumnezeu, munte fericim.
umbrit pe tine mai înainte te-a Catavasie:
însemnat, curată. Pe cei topiți de Cel ce șade în slavă pe scaunul
văpaia multor greșeli curățește-i Dumnezeirii, pe nor ușor a venit
cu mijlocirile tale, Fecioară, Iisus, Cel cu totul dumnezeiesc,
ceea ce singură ești îndreptarea din preacurata Fecioară, și a
oamenilor. mântuit pe cei ce strigă: Slavă,
Hristoase, puterii Tale, Doamne.
Canonul sfintei
Irmos: Milostive, pentru dragostea
chipului Tău... Cântarea a 5-a:
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Clevetind asupra ta oamenii Irmosul:
vicleni, nu te-ai împuținat la Pacea Ta o dă nouă, Fiule al
suflet, cuvioasă, ci ca o «lui Dumnezeu; că fără de tine
adevărată uceniță a lui Hristos,«alt Dumnezeu nu cunoaște,
cu smerenie pe toate le-ai «numele tău numim; că
răbdat. «Dumnezeu al celor vii și al celor
Lumina cea strălucitoare a «morți Tu ești».
ostenelilor tale s-a văzut prin Ochii inimii mele deschide-i,
unirea celor două virtuți: curată, ca să văd luminat
slujirea Martei și ascultarea dumnezeiasca strălucire și a ta
Mariei, pe care le-ai pus ca
14 LUNA IULIE

negrăită slavă, ca să dobândesc Slavă...,


milă și slavă veșnică. Dragoste nefățarnică,
În două voiri pe unul din smerenie adevărată, blândețe
Cinstita Treime ai născut, totdeauna și înțelepciune
Preacurată, Care poartă un duhovnicească ai dobândit,
ipostas. Pe Acela roagă-L cu cuvioasă maică, pentru
osârdie să ne mântuim noi toți. ostenelile și nevoințele tale de la
Preacurată, ca una care ai Dătătorul a tot binele, pentru
născut pe Mântuitorul și care pe tine te fericim.
Dumnezeu roagă-L ca, de tot Și acum..., a Născătoarei:
necazul și de boli și de chinuri, Preasfântă Fecioară, care ai
să păzească pe robul tău cel născut pe Stăpânul tuturor,
netrebnic. omoară patimile inimii mele,
Roagă pe Cel ce L-ai născut ceea ce ești cu totul fără prihană.
Catavasie:
mai presus de cuget, Fecioară, să
mântuiască pe cei ce strigă către Spăimântatu-s-au toate de
tine cu credință: Bucură-te, dumnezeiască mărirea ta, că tu,
Fecioară cu totul fără prihană; Fecioară, neispitită de nuntă, ai
bucură-te, binecuvântată, ceea avut în pântece pe Dumnezeu Cel
ce ești folositoare lumii. peste toate și ai născut Fiu pe Cel
fără de ani, Cel ce dăruiește pace
Canonul sfintei tuturor celor ce te laudă pe tine.
Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...
Pe tine, ceea ce te-ai plecat cu Cântarea a 6-a:
cugetul Stăpânului, ai fost Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmosul:
hrănitoare celor flămânzi si
ajutătoarea sărmanilor, pentru Proorocului Iona urmând,
care ai moștenit împărăția cea «grăiesc: Viața mea din
de Sus, preafericită. «stricăciune o scapă, Bunule; și
Întrarmându-te cu armele «mă mântuiește, Mântuitorul
«lumii, pe mine cel ce cânt:
cugetului, ai căutat pe cei orfani
«Slavă Ție».
și părăsiți, adăpostindu-i în
locașul cel zidit de tine, cuvioasă, Mă rog ție, celei după adevăr
asemănându-te Păstorului Celui bună și cort nespurcat, pe mine
mare, Care a venit să cel spurcat cu multe păcate,
mântuiască pe cei pierduți.
ZIUA A OPTSPREZECEA 15
spală-mă de toată înșelăciunea Fiind legate cu credință una
cu mijlocirea ta. de alta, mult-pătimitoarelor
Ocârmuitoare fii mie, celui ce Elisabeta și Varvara, ați răbdat
sunt învăluit pururea în marea dezlegarea de trup și ca niște
cumplitelor ispite ale vieții, și biruitoare, v-ați unit cu Domnul.
mă mântuiește, la limanul Și acum..., a Născătoarei:
mântuirii îndreptându-mă. Negrăit ai zămislit pe Domnul
Întreitele valuri ale și Mântuitorul, dumnezeiască
gândurilor și asuprelile Mireasă, pe Cel ce ne scapă din
patimilor și adâncul păcatelor stricăciune, pe noi, cei ce întru
învăluiesc ticălosul meu suflet. adevăr pe tine te chemăm.
Ajută-mi, Stăpână Sfântă! Catavasie:
Măriri pururea ți-a făcut ție Înțelepții lui Dumnezeu, care
Hristos: pe Acela roagă-L săvârșiți acest praznic
pururea să mărească spre mine dumnezeiesc și cu totul cinstit al
milele Sale cele bogate, de Maicii lui Dumnezeu, veniți să
Dumnezeu dăruită. batem din palme, slăvind pe
Dumnezeu, Cel ce S-a născut
Canonul sfintei dintr-însa.
Irmos: Venit-am din adâncurile
mării...
CONDACUL
Durerea și întristarea a glasul al 5-lea:
cuprins pe toți cei din locașul cel Luând crucea lui Hristos, ai
zidit de tine, când oamenii cei trecut din slava împărătească la
fără de lege te-au despărțit de slava cerească și, rugându-te
obștea adunată, cuvioasă maică, pentru vrăjmași, ai aflat bucuria
pe care însă cu blândețe i-ai cea veșnică, Sfântă Cuvioasă
întărit. Muceniță Elisabeta, pentru
Pe piatra poruncilor lui aceasta te rugăm: roagă-te
Hristos, aflându-se sufletul tău, pentru sufletele noastre.
muceniță, ai răbdat înjosirile și
mulțimea chinurilor, făcându-te ICOS
biruitoare, ai luat răsplătiri
cerești. Stăpânindu-ți trupul cu
Slavă..., iubirea de înțelepciune și
înfrânând patimile, muceniță,
16 LUNA IULIE

frumusețea sufletului ai aproapele”. Încă de mică, sfânta a


pregătit-o lui Hristos, te-ai cunoscut greutățile vieții, mama ei
arătat bine-împodobită, murind în anul 1878, în vârstă de
doar 35 de ani.
cuvioasă Elisabeta, de În 1884, la vârsta de 19 ani, Elisabeta
Dumnezeu înțelepțită, pentru s-a căsătorit cu Marele Duce Serghei,
care noi te lăudăm așa: Bucură- fiul Țarului Alexandru al II-lea al
te, inimă în Dumnezeu întărită; Rusiei, săvârșindu-se două slujbe:
bucură-te, că te-ai învrednicit să una ortodoxă și una protestantă.
te împărtășești de patimile lui Foarte îndrăgostită de soțul ei,
Hristos; bucură-te, jertfă bine- Elisabeta a început să studieze
poporul și cultura rusească, și mai
primită lui Dumnezeu; bucură- ales credința ortodoxă care le
te, cuvioasă muceniță Elisabeta, formase. A ezitat îndelung până să
rugătoare pentru sufletele intre în Biserica Ortodoxă, temându-
noastre. se să nu-și supere familia și rudele
apropiate, care erau luterani. După
SINAXAR doi ani de studiu intens și rugăciune,
a hotărât în cele din urmă, în chip
Se zice sinaxarul zilei, apoi acesta: liber, din convingere, să devină
creștină ortodoxă. A fost unsă, după
În ziua a 18-a a lunii iulie, facem rânduială, cu Sfântul Mir, fiind
pomenirea Sfintei Noii Mucenițe primită astfel în Biserica Ortodoxă în
Elisabeta, ducesă de Hessen- Sâmbăta lui Lazăr (dinainte de
Darmstadt Duminica Floriilor) a anului 1891. În
această hotărâre doar bunica sa,
Viitoarea Mare Ducesă și Nouă Regina Victoria, i-a scris o scrisoare
Muceniță Elisabeta s-a născut în plină de încurajări și sprijin, la care
1864, al doilea din șapte copii. Era Elisabeta i-a răspuns mulțumindu-i
fiica lui Ludwig IV, Mare Duce de pentru bunătatea sa și dragostea
Hessen-Darmstadt, și a Prințesei părintească. Elisabeta a descris acest
Alice, fiica Reginei Victoria a moment într-o scrisoare (din 5
Angliei. Pentru că era pe jumătate ianuarie 1891) adresată viitorului
engleză, Ella, după cum era numită, Împărat Nicolae al II-lea. În ea,
a vizitat-o adesea pe Regina Victoria sfânta arăta cum multă vreme
în Anglia, devenind nepoata ei „continuasem să fiu protestantă în
favorită. S-a păstrat o corespondență lucrurile exterioare, în timp ce
bogată în engleză între ea și bunica ei sufletul meu aparținea deja credinței
iubită. Elisabeta a fost crescută în ortodoxe.”
mod tradițional protestant, mama sa Tot în anul 1891, soțul ei, care era
insuflându-i un spirit creștin, foarte credincios, a fost numit
conform principiului „iubește-ți Guvernator al Moscovei de către
ZIUA A OPTSPREZECEA 17
Țarul Alexandru al III-lea. În 1894, ochii pentru a privi spre veșnicie.
sora mai tânără a sfintei, Alexandra, Urmând îndeaproape sfatul
s-a căsătorit cu viitorul Țar Nicolae episcopilor din Sfântul Sinod al
al II-lea, fiind în aceasta călduros Bisericii Ruse, și-a închinat întreaga
încurajată de Elisabeta. Marea viață trăirii credinței ortodoxe. Și-a
Ducesă s-a dedicat lucrării de cumpărat o casă și o bucată întinsă
caritate, îngrijind mereu pentru de pământ în Moscova și a întemeiat
bunăstarea poporului ortodox rus, o comunitate, dedicată Sfintelor
mai ales în timpul Războiului ruso- Marta și Maria, care să împlinească
japonez din 1904-1905. Totuși, la 4 sarcina diaconițelor de la
februarie 1905, pe când ieșea din începuturile Bisericii Ortodoxe.
casă pentru a-și continua lucrarea de Intenționa ca această comunitate să
îngrijire a săracilor, a auzit o devină ca și casa Sfântului Lazăr,
explozie cumplită. Grăbindu-se spre care fusese atât de des vizitată de
locul din care se auzise zgomotul, a Hristos. Mai multe femei din toate
văzut un ostaș întinzându-și mantia clasele sociale i-au urmat Marii
peste ce mai rămăsese din soțul ei. Ducese și și-au închinat viața acestei
Acesta tocmai fusese ucis de o bombă slujiri, îngrijindu-i pe bolnavi,
teroristă, trupul fiindu-i pur și ajutându-i pe săraci, purtând grijă
simplu sfârtecat în bucăți. de copiii străzii din Moscova. Marea
Profund șocată, Elisabeta, de-acum Ducesă a întemeiat de asemenea și un
văduvă fără copii, a avut totuși tăria cămin fără plată pentru tinerele
sufletească să-l viziteze în închisoare femei muncitoare și pentru studenți,
pe ucigașul soțului ei, un oarecare un spital, o clinică, o școală pentru
Kaliayev, care fusese arestat. asistente și o cantină pentru săraci.
Nădăjduia să-i înmoaie inima prin În anul 1909, acest așezământ a fost
pilda ei de iertare. Ucigașul i-a spus numit „Mănăstirea Sf. Marta și
că de mai multe ori fusese aproape Maria a milei.” De aici, Marea
să-i omoare soțul, însă nu putuse Ducesă și ajutoarele ei îi cercetau pe
deoarece ea era împreună cu el. săraci, făceau treburile casei,
Marea Ducesă i-a dat omului o îngrijeau de copii, aducând pace și
Evanghelie și o icoană, sperând mai bucurie oriunde mergeau. Marea
presus de speranță că se va pocăi Ducesă lua parte la toate lucrările ce
înainte de sfârșit. I-a cerut apoi se făceau, întemeind o minunată
țarului să anuleze condamnarea la grădină a mănăstirii și vizitând chiar
moarte a ucigașului soțului ei, însă și cele mai sărace și mai periculoase
nu a fost ascultată. cartiere ale Moscovei. După cum
Șocul morții a schimbat-o însă adânc scria în aprilie 1909 Țarului Nicolae:
pe Elisabeta. S-a retras din viața „Vreau să lucrez pentru Dumnezeu,
socială și a început să mănânce și în Dumnezeu pentru omenirea
numai de post. Rana din sufletul ei a suferindă.” La rugăciune, strălucea
lucrat în așa fel, încât ea și-a ridicat cu lumina lăuntrică a sufletului, iar
18 LUNA IULIE

mulțimile o adorau. Ducea o viață de La început ignorată de regimul


nevoință, toată averea ei fiind bolșevic (datorită lucrării sale
cheltuită pentru fapte bune. sociale), în a treia zi de Paști a anului
Singurele călătorii pe care le făcea 1918, Stareței Elisabeta i s-a poruncit
erau pelerinajele la locurile sfinte ale să părăsească mănăstirea pentru
Rusiei. orașul Perm din munții Urali. A
În 1910 a fost numită stareță a plecat împreună cu două călugărițe,
mănăstirii, care pe atunci număra 45 Ecaterina și Varvara, însoțită de
de surori. Scriind despre aceasta ostași letoni. Din Perm a fost mutată
Țarului Nicolae la 26 martie 1910, mai întâi în Ekaterinburg – unde era
spunea: „Mă închin lui Hristos și închisă familia imperială, inclusiv
cauzei Sale, dau tot ce pot Lui și sora ei, iar apoi în orașul Alapayevsk.
semenilor noștri, mă adâncesc tot A ajuns aici la 20 mai 1918.
mai mult în Biserica noastră Stareța Elisabeta a trăit închisă în
Ortodoxă.” Alapayevsk până în noaptea fatală de
În mănăstire a învățat Rugăciunea 18 iulie 1918. Era sărbătoarea Sf.
lui Iisus, sub stricta ascultare a Serghie de Radonej, ziua de nume a
părintelui duhovnicesc al mănăstirii, soțului ei. În acea noapte, ea, maica
părintele Mitrofan, om cu viață Varvara, cinci membri ai familiei
sfântă, despre care îi scria Țarului imperiale și un secretar au fost duși
Nicolae: „Este un om cu suflet mare, la o mină și omorâți ca mucenici,
nu e defel un bigot îngust la minte, fiind înainte legați la ochi, bătuți și
totul la el e întemeiat pe dragostea și aruncați de vii într-un puț de mină.
iertarea nemărginită a lui Dumnezeu Mai întâi a fost aruncată Stareța
– un adevărat preot ortodox, ținând Elisabeta. Când au prins-o, ea s-a
cu strictețe de Biserica noastră.” rugat, s-a însemnat cu semnul Crucii
Rolul mănăstirii a devenit deosebit și apoi a spus: „Doamne, iartă-le, căci
de important mai ales în timpul nu știu ce fac.” Ucigașii au aruncat
Primului Război Mondial, când atât apoi în puț grenade, însă auzind
de mulți erau în spital, atât de mulți cântarea: „Mântuiește Doamne
aveau nevoie de mângâiere. poporul Tău…”, au intrat în panică
Când în anul 1917 a izbucnit și au plecat. Doi dintre ucigași au
Revoluția bolșevică, Stareța înnebunit la scurtă vreme după
Elisabeta a continuat să trăiască ca îngrozitoarea crimă. Un țăran care a
mai înainte, participând la slujbele fost martor la cele petrecute a
Bisericii, tratându-i pe bolnavi, povestit că mai multe ore după aceea
îngrijindu-i pe săraci. A refuzat a auzit-o pe stareța Elisabeta, rănită
oferta Ministerului suedez de a de moarte, cântând Imnul Heruvic,
părăsi țara (stăpânită deja de cântări din slujba înmormântării și
comuniști), spunând că dorea să cântări de laudă și slavă către
împartă soarta țării și a poporului Dumnezeu. Aceste cântări au
care-i dăduseră credința cea dreaptă. continuat până în ziua următoare.
ZIUA A OPTSPREZECEA 19
Când în septembrie Armata Albă a ortodoxă, Marea Ducesă spusese că
eliberat Alapayevsk-ul și a găsit ar vrea să fie înmormântată aici.
mina, au scos din puț trupurile, Aceasta se întâmplase chiar la
inclusiv pe cel al stareței Elisabeta. sfințirea bisericii, la care Elisabeta
Au găsit-o nu la fundul puțului, luase parte împreună cu soțul ei, care
adânc de 70 de metri, ci pe o ieșitură era Președinte al Societății
de pământ la 15 metri adâncime. Palestiniene Rusești.
Doar un singur trup fusese sfârtecat „Ca o arătare minunată, așa a trecut
de grenade. Pe aceeași ieșitură cu prin lume, lăsând în urma ei o dâră
trupul nestricat al Marii Ducese se strălucitoare.” Așa scria primul
găseau două grenade neexplodate, biograf al stareței Elisabeta,
iar pe pieptul ei o icoană a Mitropolitul Anastasie Gribanovski.
Mântuitorului. Era icoana numită „Împreună cu alții care au suferit
„Nefăcută de mână omenească”, pentru patria lor, ea este în același
dăruită de către Țarul Alexandru al timp pocăința vechii Rusii și
III-lea în ziua primirii ei în Biserica întemeietoarea Rusiei ce va să vină,
Ortodoxă la 13 aprilie 1891. Sfânta care se va înălța pe moaștele Sfinților
zăcea alături de Marele Duce Ioan, și Noi Mucenici… Nu degeaba glasul
s-a văzut că încercase să-i lege poporului rus a numit-o sfântă încă
acestuia rănile înainte ca ea însăși să din timpul vieții. Parcă pentru a-i
moară. răsplăti faptele minunate de pe
Trupurile au fost așezate în sicrie în pământ…, rămășițele ei de muceniță
catedrala din orașul apropiat au fost sortite să odihnească în chiar
Alapayevsk la 1 noiembrie 1918. În același loc al Pătimirii și Învierii
1919, Armata Albă fiind nevoită să se Mântuitorului.”
retragă, sicriele au fost duse în Stareța Elisabeta a fost canonizată de
Siberia, iar de acolo, în 1920, în Biserica Ortodoxă Rusă din afara
China. Trupul stareței Elisabeta a granițelor în anul 1981, această
rămas neputrezit. Pe ziua de 3 aprilie canonizare fiind recunoscută mai
a aceluiași an, sicriele au fost așezate târziu de Biserica din Rusia, în anii
în Biserica Sf. Serafim din Beijing. 1990.
De acolo, moaștele sfintei au fost din Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale
nou mutate, de această dată în celor dimpreună cu dânsa pomeniți,
Palestina, fiind întâmpinate în Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
Ierusalim la 15 ianuarie de către nostru, miluiește-ne și ne mântuiește
Patriarhul Damian, clerici ruși și pe noi. Amin.
greci, membri ai autorităților Cântarea a 7-a:
britanice și nenumărați credincioși Canonul Născătoarei de Dumnezeu
ortodocși. Aici, stareța Elisabeta a Irmosul:
fost înmormântată în Biserica Sf.
Maria Magdalena din Ghetsimani.
De tinerii Tăi cei din cuptor,
În anul 1888, încă înainte de a deveni «Mântuitorule, nu s-a atins, nici
20 LUNA IULIE

«nu i-a supărat pe ei focul. Asemenea celor trei tineri în


«Atunci, cei trei cu o gură cuptor, cântare de biruință
«cântau și binecuvântau, asupra morții sfinții mucenici, în
«grăind: Binecuvântat este mină aruncați, au cântat:
«Dumnezeul părinților noștri». Izbăvitorule, Doamne, bine ești
Sufletul robului tău, cel ce se cuvântat.
spurcă totdeauna, Preasfântă Răbdând durerile chinurilor,
Curată, sfințește-l; cumplita Sfântă Elisabeta, ai săvârșit
robie a minții, împietrirea inimii călătoria muceniciei împreună
și năvălirea demonilor degrab le cu Mucenița Varvara și cu
pierde. ceilalți mucenici și v-ați făcut
Mintea mea, cea omorâtă cu biruitori, luând răsplata cea
patimile trupului, ceea ce ești cu veșnică, cântând: Izbăvitorule,
totul fără prihană, înviaz-o, și Doamne, bine ești cuvântat.
cele plăcute lui Dumnezeu mă Slavă...,
întărește a face, ca să te măresc Se cuvine cinste vouă,
și să slăvesc pururea bunătatea dumnezeieștilor mucenici, celor
ta. opt la număr, care cu sângiurile
Omoară-mi, Stăpână Curată, voastre ați stins văpaia cea
patimile trupului meu; și arzătoare a necredinței,
spurcăciunea cea rea a strigând: Izbăvitorule, Doamne,
smeritului meu suflet curățește- bine ești cuvântat.
o, Fecioară, și de clevetirea Și acum..., a Născătoarei:
nevăzuților vrăjmași mă scapă Fecioară, Preacurată, născut-
și mă izbăvește. ai pe Cuvântul întrupat din
La tine, Preasfântă – cinstită, sângiurile tale, Care a binevoit
curată, noi robii tăi totdeauna să îndumnezeiască pe muritorii
ziua și noaptea cădem, cu gând cei ce cântă: Izbăvitorule
umilit rugându-ne, ca să aflăm Doamne, bine ești cuvântat.
noi mântuire de păcate cu Catavasie:
rugăciunile tale. N-au slujit făpturii înțelepții lui
Dumnezeu, fără numai
Canonul sfintei
Irmos: Tinerii lui Avraam
Făcătorului, ci groaza focului
oarecând... bărbătește călcându-o, s-au
bucurat cântând: Prealăudate,
ZIUA A OPTSPREZECEA 21
Doamne al părinților și drepților mă arată părtaș,
Dumnezeule, binecuvântat ești. Fecioară, pe Hristos rugând.

Cântarea a 8-a: Canonul sfintei


Canonul Născătoarei de Dumnezeu Irmos: Pe Cel ce S-a pironit...
Ostașii
Irmosul:
cei iubitori de
Pe Cel de care se înfricoșează Dumnezeu, ridicând trupurile
«îngerii și toate oștirile ca de voastre, sfinților mucenici, cu
«Făcătorul și Domnul, lăudați- cinste în mormânt le-au pus
«L, preoți, preaslăviți-L, tineri, cântând: Preoți lăudați, popoare
«binecuvântați-L, popoare, și-L preaînălțați pe Domnul în veci.
«preaînălțați întru toți vecii».
Iubind Sionul și dorind să vezi
Întrupatu-S-a din tine cu bunătățile Ierusalimului în toate
dumnezeiască cuviință Cel fără zilele vieții tale, cuvioasă
trup. Pe Acela roagă-L, Elisabeta, acesta a primit să fii
Preacurată, să omoare patimile înmormântată în pământul lui,
sufletului meu și să-l învieze pe unde preoții cântă, popoarele
el, fiind omorât de demult cu preaînalță pe Hristos în veci.
păcatul cel prea rău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
Vindecat-ai sfărâmarea lui Sfântul Duh, Domnul...,
Adam celui din țărână, pe Pământul s-a sfințit prin
Mântuitorul si Dumnezeu îngroparea cinstitelor voastre
născând, Preacurată. Pe Acela moaște, sfintelor mucenițe
roagă-L să vindece rănile Elisabeta și Varvara, căci izvor
sufletului meu, cel fără nesecat de tămăduiri revarsă,
vindecare. vindecând patimile trupului și
Ridică-mă pe mine, cel ce zac ale sufletului, preaînălțându-L
în adâncul răutăților, și pe pe Hristos în veci.
vrăjmașii, cei ce se luptă cu Și acum..., a Născătoarei:
mine, biruiește-i; și sufletul meu, Luminează ochii inimii mele,
cel rătăcit cu felurite desfătări, Preacurată, care ești ușa
Curată, nu-l trece cu vederea, ci- Luminii, Fecioară, norul
l miluiește și-l mântuiește. patimilor și adâncul
Vindecă, Preacurată, patimile întunericului îl risipește, ca
inimii mele, ceea ce ai născut pe preoții și popoarele să te
Doctorul tuturor, și cetei preaînalțe pe tine în veci.
22 LUNA IULIE

Catavasie: Fecioară. Fapte de rușine am


Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne săvârșit pe pământ, și pentru
închinăm Domnului, cântându-I și aceasta către tine strig: Cu totul
preaînălțându-L pe Dânsul întru toți
vecii.
îndurată stăpână, ajută-mi și
din nevoia cea de atunci să mă
Pe tinerii cei bine-credincioși scoți și să mă mântuiești,
în cuptor, nașterea Născătoarei Preacurată.
de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci
fiind închipuită, iar acum Cât va fi de înfricoșătoare
lucrată; pe toată lumea ridică să- ziua întrebării, Fecioară, cât va
ți cânte ție: Pe Domnul, lucrurile, fi de groaznic răspunsul, cât va
lăudați-L și-L preaînălțați întru fi de cumplită rușinea; cine va
toți vecii. putea să stea atunci? Preacurată
stăpână, miluiește pătimașul
Cântarea a 9-a: meu suflet și mai înainte de
Canonul Născătoarei de Dumnezeu sfârșit dă-mi iertare.
Ceea ce ai născut lumina cea
Irmosul:
Pe norul cel purtător de dumnezeiască, pe mine cel
«lumină, întru care Stăpânul întunecat cu toate asuprelile
«tuturor din cer ca ploaia pe vicleanului și cu toate răutățile,
«lână S-a pogorât și S-a întrupat și care am mâniat pe Dumnezeu,
«pentru noi, făcându-se om Cel ceea ce ești cu totul fără prihană,
«fără de început, să o slăvim toți, luminează-mă, povățuindu-mă
«ca pe Maica cea curată a la fapte bune, ceea ce ești pricina
«Dumnezeului nostru». tuturor bunătăților.
Iubitor de păcate fiind, întru Canonul sfintei
nepurtare de grijă petrec și de Irmos: Eva din boala neascultării...
judecata cea fără de milă mă Doime sfântă, Elisabeta cea
cutremur, Preacurată. De care, pururea pomenită și Varvara
cu sfinte rugăciunile tale, cea cu cuget viteaz, împreună cu
păzește-mă neosândit, cei șase mucenici pătimitori,
dumnezeiască mireasă, ca să te rugați-vă Preasfintei Treimi, să
fericesc pe tine pururea ca pe o dăruiască sufletelor noastre
folositoare. pace si mare milă.
Mă spăimântez de Divanul și Dumnezeu este Dumnezeul
de ochiul Fiului tău, de Care celor vii, zice Domnul, Căruia
nimic nu poate fi tăinuit, sfântă Elisabeta, nu uita a te
ZIUA A OPTSPREZECEA 23
ruga pentru mulțimea fiilor tăi, celei ce a pătimit pentru Hristos
care cu osârdie te cheamă în și cu rugăciune fierbinte să o
ajutor. rugăm să trimită nouă pace și
Slavă..., mare milă.
Pomenirea ta cea sfântă ne-a Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
răsărit nouă mai luminat decât Cinstiții prooroci, cu glasuri
soarele, luminând inimile preasfințite, te-au vestit pe tine,
noastre, întru care adu-ți aminte Fecioară, că ai să fii Maica lui
de noi, cei ce o săvârșim cu Dumnezeu, pentru aceasta,
dragoste și cu credință, știindu-te Născătoare de
preacinstită Elisabeta, ca ceea ce Dumnezeu, cu toții te mărim.
ai îndrăznire către Hristos.
Și acum..., a Născătoarei: LA LAUDE
Pe tine te preamărim,
Fecioară, de Dumnezeu Se pun stihirile pe 4.
Născătoare, că din patimi și din Glasul al 8-lea:
primejdii ne izbăvești pe noi, Podobie: Ceea ce ești...
zidul cel nesurpat și scăparea Înfrumusețându-ți sufletul cu
sufletelor noastre. obiceiurile dreptei credințe,
Catavasie: cuvioasă Elisabeta, ai adus lui
Tot neamul pământesc să salte Dumnezeu ceată de fecioare
cu Duhul fiind luminat, și să care-I cântă și Îl preaînalță
prăznuiască firea minților celor împreună cu puterile cele fără
fără de trup, cinstind sfântă de trup ale îngerilor (de două ori).
prăznuire a Maicii lui Dumnezeu Întrarmându-te cu armele
și să cânte: Bucură-te, credinței, ai petrecut în această
Preafericită Născătoare de viață, nevoindu-te și dobândind
Dumnezeu, Curată, pururea harul Duhului ai urcat la cele
Fecioară. cerești, prin pătimirea cea de
bunăvoie a muceniciei, cuvioasă.
Luminânda Dorind pe Soarele Cel neapus,
Care a strălucit nouă tuturor,
Veniți, iubitorilor de
pentru mila Sa cea mare,
mucenici, în biserica Mariei
cuvioasă, uscând pornirile
Magdalena din Ghetsimani, să
trupului, lesne ai trecut calea
cădem la cinstitele moaște ale
24 LUNA IULIE

mării vieții acesteia și acum, cu Pe 12


ceata sfintelor fecioare, petreci Fericiți cei săraci cu duhul, că a
în lumina împărăției celei acelora este împărăția cerurilor.
neapuse. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
Slavă..., mângâia.
Pe 10
Umblând pe cărările strâmte Fericiți cei blânzi, că aceia vor
ale vieții celei pământești și moșteni pământul.
întărită cu puterea lui Hristos, ai Fericiți cei flămânzi și însetați de
ajuns la lărgimea Raiului celui dreptate, că aceia se vor sătura.
desfătat, de unde nu înceta să te Pe 8
rogi și pentru noi, cei ce Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
săvârșim sfântă pomenirea ta. milui.
Și acum..., a Născătoarei: Lipsită fiind de mirele cel
Născătoare de Dumnezeu, tu pământesc, cu toată râvna și
ești vița cea adevărată, care ai dragostea ai alergat la Mirele
odrăslit nouă Rodul vieții, ție ne Ceresc, pentru care și
rugăm: roagă-te, Stăpână, cu lepădându-te de lume și de toate
cuvioasa muceniță Elisabeta, să cele ale ei, ai strigat: Nu este
mântuiască sufletele noastre. sfânt afară de Tine, Doamne.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia
Doxologia mare, troparele, vor vedea pe Dumnezeu.
ecteniile și otpustul.
Cu totul aprinzându-te de
dumnezeiasca dragoste, ai stins
văpaia cea pierzătoare de suflet,
și te-ai arătat vas cinstit
Stăpânului tuturor, cuvioasă
muceniță.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Nevoindu-te cu dreaptă
LA LITURGHIE credință, ai dobândit dragoste
Fericirile din cântarea a 3-a, pe 4, și
din cântarea a 6-a, pe 4. pentru vrăjmași, cuvioasă, nu
doar în cuvânt, ci și în faptă și în
Întru împărăția Ta când vei veni, adevăr, căutând întru toate să
pomenește-ne pe noi, Doamne, când urmezi Celui ce din iubire S-a
vei veni întru împărăția Ta. răstignit pentru noi.
ZIUA A OPTSPREZECEA 25

Fericiți cei prigoniți pentru Negrăit ai zămislit pe Domnul


dreptate, că a acelora este împărăția
și Mântuitorul, dumnezeiască
cerurilor.
Mireasă, pe Cel ce ne scapă din
Clevetind asupra ta oamenii stricăciune, pe noi, cei ce întru
vicleni, nu te-ai împuținat la adevăr pe tine te chemăm.
suflet, cuvioasă, ci ca o
adevărată uceniță a lui Hristos, TROPARUL
cu smerenie pe toate le-ai Glasul 1:
răbdat.
Cu smerenia demnitatea
Fericiți veți fi când, din pricina
împărătească ascunzându-ți, de
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău Dumnezeu înțelepțită Elisabeta,
împotriva voastră. ai cinstit pe Hristos cu slujirea
Durerea și întristarea a Martei și a Mariei. Cu răbdarea
și dragostea curățindu-te, jertfă
cuprins pe toți cei din locașul cel
bine-plăcută lui Dumnezeu te-ai
zidit de tine, când oamenii cei
adus. Noi însă, cinstind viețuirea
fără de lege te-au despărțit de
ta cea sfântă și patimile tale, ca
obștea adunată, cuvioasă maică,
pe o povățuitoare bună te
pe care însă cu blândețe i-ai
rugăm, Sfântă Muceniță - mare
întărit.
cneaghină Elisabeta, roagă pe
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
Hristos Dumnezeu să
voastră multă este în ceruri.
mântuiască și să lumineze
Pe piatra poruncilor lui sufletele noastre.
Hristos, aflându-se sufletul tău,
muceniță, ai răbdat înjosirile și
mulțimea chinurilor, făcându-te CONDACUL
biruitoare, ai luat răsplătiri glasul al 5-lea:
cerești. Luând crucea lui Hristos, ai
Slavă..., trecut din slava împărătească la
Fiind legate cu credință una slava cerească și, rugându-te
de alta, mult-pătimitoarelor pentru vrăjmași, ai aflat bucuria
Elisabeta și Varvara, ați răbdat cea veșnică, Sfântă Cuvioasă
dezlegarea de trup și ca niște Muceniță Elisabeta, pentru
biruitoare, v-ați unit cu Domnul. aceasta te rugăm: roagă-te
pentru sufletele noastre.
Și acum..., a Născătoarei:
26 LUNA IULIE

APOSTOLUL
Prochimen glasul al 4-lea:
Minunat este Dumnezeu întru Sfinții
Lui, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67,
36).
Stih: În adunări binecuvântaţi pe
Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele
lui Israel (Psalm 67, 27).
Din Epistola către Galateni (3; 23-
29; 4; 1-5): „Fraților mai înainte de
venirea credinței,…
(caută joi din săptămâna a 15-a după
Pogorârea Sfântului Duh).

EVANGHELIA
Evanghelia de la Luca:
(6: 31-36):
(caută duminică din săptămâna a 19-a
după Pogorârea Sfântului Duh).

CHINONICUL:
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
teme.

S-ar putea să vă placă și