Sunteți pe pagina 1din 20

SLUJBA

SFÂNTULUI IERARH
GAVRIIL
MITROPOLITUL
CHIªINĂULUI ªI HOTINULUI
LA VECERNIA MARE Domnul, Cel ce dă lumii prin
tine mare milă.
După obișnuitul început, cântăm: Minunate sunt tainele tale,
Fericit bărbatul...
La Doamne, strigat-am..., se pun curată: Celui de sus scaun te-ai
stihirile pe 8: 3 ale Praznicului, glasul arătat, Stăpână, și de pe pământ
1 și 5 ale Sfântului, glasul al 8-lea: la cer te-ai mutat astăzi.
glasul 1: Mărirea ta cu bunăcuviință, cu
Însăși podobia: daruri de lumini dumnezeiești
strălucind; fecioare, cu maica
Împăratului, la înălțime suiți-vă.
Cea plină de dar, bucură-te, cu
, preaslăvită minune! tine este Domnul, Cel ce dă lumii
Izvorul Vieții în prin tine mare milă.
mormânt se pune și
scară către Cer A ta Adormire măresc:
mormântul se face; Stăpâniile, Scaunele, Căpeteni-
veselește-te Ghetsimani, a ile, Domniile, puterile, Heruvi-
Născătoarei de Dumnezeu mii și Serafimii. Se bucură
sfântă casă. Să strigăm pământenii, înfrumusețându-se
credincioșii, pe Gavriil având cu dumnezeiască mărirea ta.
începător cetelor: Cea plină de Înaintea ta cad împărații, cu
dar, bucură-te, căci cu tine este Arhanghelii și cu Îngerii
cântând: Cea plină de har,
bucură-te, cu tine este Domnul,
4 LUNA AUGUST
Cel ce dă lumii prin tine mare Bisericii pace și sufletelor
milă. noastre mare milă.
Stihirile Sfântului,
glasul al 8-lea:
Adunându-ne astăzi, toți
Podobie: Ce vă vom numi... împreună duhovnicește să
prăznuim, căci am dobândit
Să lăudăm astăzi cu vrednicie rugător și fierbinte mijlocitor,
pe înțeleptul ierarh, pe pe ierarhul Gavriil, pe care
adevăratul păstor, pe slujitorul Hristos l-a dăruit Bisericii
cel credincios, care a slujit cu noastre. Fericindu-l în cântări,
vrednicie Stăpânului tuturor; pe să-i strigăm: nu înceta, părinte,
cel ce petrece împreună cu a cere Bisericii pace și sufletelor
îngerii și cu cetele sfinților se noastre mare milă.
roagă Preasfintei Treimi,
cerând Bisericii pace și Astăzi luminat prăznuiește
sufletelor noastre mare milă. Țara Moldovei, căci a sosit
vremea de Dumnezeu
Astăzi pământul Moldovei se însemnată, când Cel minunat
veselește, cinstindu-te pe tine, întru sfinții Săi a preamărit pe
părinte ierarhe Gavriil; astăzi sluga Sa, pe sfințitul Gavriil,
soborul preoților și mulțimea întru care s-a arătat slava lui
credincioșilor cu cetele tuturor Hristos și a Bisericii Sale. pentru
sfinților laudă lui Dumnezeu care, toți adunați fiind, să-i
aduc în ziua pomenirii tale, cu strigăm: nu înceta, părinte, a
care împreună, stând înaintea cere Bisericii pace și sufletelor
Tronului Slavei, cere Bisericii noastre mare milă.
pace și sufletelor noastre mare Slavă..., glasul al 6-lea:
milă.
Bucură-te, locașul Adormirii
Veniți, mulțime de credincioși, Maicii Domnului, bucură-te,
să săvârșim astăzi praznic ctitoria marilor voievozi, care ai
dumnezeiesc, lăudând cu evlavie în tine cinstitele moaște ale
pe păstorul cel adevărat, pe ierarhului Gavriil cel mult
apărătorul cel neclintit al luminat, pe care Dumnezeiescul
ortodoxiei, pe trâmbița cea Duh l-a sfințit. Pentru aceasta,
vrednică de laudă a Bisericii, pe adunați fiind, să-i strigăm: Nu
izvorul cel cu multe feluri de înceta, părinte, a cere Bisericii
daruri, pe care lăudându-l, să-i pace și sufletelor noastre mare
zicem: nu înceta, părinte, a cere milă.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 5
Și acum..., a Praznicului limbă le poartă. Deci, ascultați-mă pe
glasul al 6-lea: mine, o, fiilor, că lucruri de cinste vă
voi spune; și fericit este omul care va
Veniți să prăznuim Adormi- păzi căile mele. Că ieșirile mele sunt
rea cea în toată lumea vestită a ieșiri de viață și se gătește vrerea de
Născătoarei de Dumnezeu, cea la Domnul. Pentru aceasta, vă rog pe
cu totul fără prihană. Că astăzi voi și pun glasul meu înaintea fiilor
îngerii prăznuiesc cinstită mu- oamenilor. Că eu, înțelepciunea, am
tocmit sfatul și știința, iar gândul eu
tarea maicii lui Dumnezeu și la l-am chemat. Al meu este sfatul și
veselie ne cheamă pe noi, întărirea, a mea este priceperea și a
pământenii, ca să strigăm cu mea este tăria. Eu îi iubesc pe cei ce
glas neîncetat: Bucură-te, ceea mă iubesc pe mine; iar cei ce mă
ce te-ai mutat de pe pământ și la caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei
cereștile locașuri te-ai dus. fără de răutate chibzuiala și cei
Bucură-te, ceea ce ai adunat neînvățați puneți la inimă. Ascultați-
mă pe mine că iarăși lucruri mărețe
într-una ceata ucenicilor prin vă voi spune. Și voi scoate din buzele
nor ușor. Bucură-te, nădejdea și mele cele drepte, că adevăr va învăța
mântuirea noastră, că pe tine gâtlejul meu, iar buzele mincinoase
neamul creștinesc neîncetat te sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate
fericim. sunt toate graiurile gurii mele, nimic
nu este într-însele strâmb, nici
VOHOD
încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei
LUMINĂ LINĂ… ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi
Prochimenul zilei adevărul, ca nădejdea voastră să fie
în Domnul și să vă umpleți de Duh.
PAREMIILE:
De la Pilde, citire. Din Înțelepciunea lui Solomon,
(10: 8; 3: 13-16) citire:
omenirea dreptului cu laude și (5: 15-24, 6: 1-3)
binecuvântarea Domnului peste Drepții în veac vor fi vii și de la
capul lui. Fericit este omul care a Domnul este plata lor, și purtarea de
aflat înțelepciunea și muritorul care grijă pentru dânșii este de la Cel
a cunoscut priceperea. Că mai bună Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
este îndeletnicirea cu acestea decât împărăția podoabei și stema
vistieriile de aur și de argint. Și mai frumuseții din mâna Domnului; căci
scumpă este decât pietrele cele de cu dreapta Sa îi va acoperi și cu
mult preț; și tot ce este de preț nu este brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna
vrednic de ea. Pentru că lungimea de Lui drept armă și va întrarma
zile și anii vieții sunt în dreapta ei, iar făptura spre izbânda asupra
în stânga ei bogăție și slavă. Că din vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în
gura ei iese dreptatea, legea și mila pe
6 LUNA AUGUST
platoșa dreptății și-Și va pune drept ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va primit. Și în vremea cercetării lor vor
drept pavăză bine întărită sfințenia, străluci și ca scânteile pe paie vor
va ascuți mânia cumplită drept sabie fugi. Judeca-vor neamuri și vor
și împreună cu Dânsul lumea va da stăpâni popoare și va împărăți peste
război împotriva celor fără de minte. dânșii Domnul în veci. Cei ce
Porni-se-vor bine-ochite săgețile nădăjduiesc spre El vor înțelege
fulgerelor și, ca dintr-un arc bine- adevărul și credincioșii vor petrece în
încordat al norilor, la țintă vor lovi. dragoste cu Dânsul. Că har și milă
Și din mânia lui, ca o praștie, va este întru cuvioșii Lui și cercetare
azvârli noian de grindină. Întărâta- întru aleșii Lui.
se-va asupra lor apa mării și râurile
îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva LA LITIE
lor Duhul puterii dumnezeiești și ca Stihira Praznicului,
un vifor îi va vântura pe ei, și glasul al 3-lea:
fărădelegea va pustii tot pământul și
răutatea va răsturna scaunele celor Veniți toate marginile
puternici. Auziți, dar, împărați, și pământului să fericim cinstita
înțelegeți; luați învățătură, mutare a Maicii lui Dumnezeu,
judecători ai marginilor pământului. că în mâinile Fiului său, sufletul
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
său cel fără prihană și-a pus.
și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
mulțimii neamurilor, că de la Pentru aceasta, cu sfântă
Domnul s-a dat vouă stăpânirea și Adormirea ei, lumea la viață a
puterea de la Cel Preaînalt. fost adusă. Iar acum cu psalmi,
cu laude și cu cântări
Din Înțelepciunea lui Solomon, duhovnicești, împreună cu cei
citire: fără de trup și cu Apostolii,
(3: 1-9) prăznuiește luminat.
Sufletele drepților sunt în mâna lui
Dumnezeu și nu se va atinge de ele Stihirile Sfântului
chinul. Părutu-s-a în ochii celor Glasul al 6-lea:
nepricepuți că au murit și ieșirea lor
Căutând să dobândești
din această lume s-a socotit pedepsire
și plecarea lor de la noi, sfărâmare, adevărata înțelepciune, cea
iar ei sunt în pace. Că de ar fi mântuitoare, ai adunat în
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea tinerețile tale, de la dascălii cei
lor este plină de nemurire. Și puțin adevărați, cunoștințe bogate,
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri dar și cugetare smerită, care te-
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit a însoțit toată viața, fericite
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
părinte.
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 7
Ca o slugă bună și credincioasă Podobie: Ca pe un viteaz...
te-ai dăruit pe sineți spre că- Întru slăvită Adormirea ta,
utarea înțelepciunii, începutul cerurile se bucură și oștile înge-
căreia este frica de Dumnezeu; rești se veselesc; tot pământul se
și, astfel lucrând și înmulțind bucură, cântare de petrecere
talantul cel dat ție prin osteneli glăsuind ție, Maicii Stăpânului
și nevoințe, ai adus rod însutit tuturor, ceea ce nu știi de nuntă,
Stăpânului tuturor. preacurată Fecioară, care ai
Dorind desăvârșit a sluji lui izbăvit neamul omenesc de
osândirea strămoșilor.
Hristos, ai ales calea cea îngustă,
primind chipul îngeresc, ca, nu Stih: Scoală-Te, Doamne, întru
numai cu cuvântul, ci și cu fapta odihna Ta, Tu și chivotul sfinţirii Tale.
(Psalm 131, 8).
să te arăți ostaș ales al Celui Ce
ne mântuiește pe noi. De la margini s-au adunat cei
Slavă..., glasul al 5-lea: mai aleși dintre Apostoli, cu
Ridicat fiind la treapta dumnezeiască voie să te în-
groape. și de pe pământ la înăl-
preoției, ai înmulțit ostenelile
țime ridicată văzându-te, glasul
tale asemenea Martei și Mariei,
lui Gavriil cu bucurie a strigat
urmând celor două, adică
ție: Bucură-te, căruța a toată
purtând jugul lui Hristos,
Dumnezeirea; bucură-te, singu-
ascultând și îndeplinind
ra care ai împreunat cu nașterea
cuvântul, și pe alții i-ai învățat a
ta cele de pe pământ cu cele de
face asemenea.
sus.
Și acum..., a Praznicului:
Stih: Juratu-S-a Domnul lui David
Cântați, popoare, Maicii adevărul și nu-l va lepăda (Psalm 131,
Dumnezeului nostru, cântați, că 11).
astăzi prealuminat sufletul său l- Ceea ce ai născut Viața, la
a pus în preacuratele palme ale viața cea fără de moarte ai
Celui ce S-a întrupat dintr-însa trecut, prin cinstită Adormirea
fără sămânță. Căruia se și roagă ta, înconjurându-te Îngerii,
neîncetat să dăruiască lumii Domniile și puterile, Apostolii și
pace și mare milă. proorocii și toată făptura, și Fiul
tău, primind cu preacurate
LA STIHOAVNĂ mâinile Sale sufletul tău cel fără
Stihirile Praznicului,
glasul al 4-lea:
prihană, Fecioară maică,
mireasă dumnezeiască.
8 LUNA AUGUST

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Acum slobozește..., Sfinte


Domnul, întru poruncile Lui va voi Dumnezeule... și celelalte.
foarte ( Ps. 111, 1).
Toată nădejdea având-o în TROPARUL
Dumnezeu și înflăcărat fiind de Glasul al 4-lea:
dragostea lui, nu te-ai Stea prealuminoasă și zid
spăimântat de cei rău-
nebiruit te-ai arătat, părinte
credincioși și de uneltirile lor, ierarhe Gavriil; căci, alergând
pentru care și din temniță în această viață trecătoare,
eliberat fiind, ai arătat celor greutatea zilei ai purtat și
slabi în credință adevăratul chip talantul cel dat ție l-ai înmulțit
al bărbăției, fericite părinte. spre slava lui Hristos
Slavă..., glasul al 6-lea: Dumnezeu, de Care acum
Adunându-ne astăzi mulțime încununat fiind, cere pace lumii
de credincioși, împreună să și sufletelor noastre mare milă.
lăudăm pe minunatul păstor, pe
zidul cel neclintit al credinței, TROPARUL PRAZNICULUI,
care acum petrece în glasul 1:
Dumnezeiască slavă și pentru
Întru naștere fecioria ai păzit,
noi lui Hristos Dumnezeu se
întru adormire lumea nu ai
roagă, cerându-ne mare milă.
părăsit, de Dumnezeu Născă-
Și acum..., a Praznicului:
toare; mutatu-te-ai la viață, fi-
La Adormirea ta cea fără de ind Maica Vieții; și cu rugăciu-
moarte, Născătoare de Dumne- nile tale, izbăvești din moarte
zeu, maica Vieții, norii au răpit sufletele noastre.
pe Apostoli prin văzduh și pe cei
împrăștiați în lume, într-o ceată La binecuvântarea pâinilor, se
i-au adus înaintea preacuratului cântă Troparul Ierarhului (de 2 ori)
tău trup. Aceștia și îngropându- și al Praznicului Întru naștere fecioria
ai păzit...(o dată).
l cu cinste, glasul lui Gavriil a
strigat, cântând: Bucură-te, cea
plină de dar, Fecioară maică,
ceea ce nu știi de mire, Domnul
este cu tine. Cu aceia împreună,
ca pe Fiul tău și Dumnezeul
nostru, roagă-l să mântuiască
sufletele noastre.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 9
LA UTRENIE După a doua catismă, sedealna a
doua,
Glasul al 3-lea:
La Dumnezeu este Domnul... se cântă Podobie: În chipul Crucii...
troparul Praznicului (de două ori).
Slavă..., al Ierarhului (o dată). Și Înălțat fiind, nu te-ai trufit și,
acum..., al Praznicului (o dată). umilit fiind, nu te-ai deznădăj-
duit, părinte fericite, căutând să
După prima catismă, vezi în toate acestea purtarea de
Sedealna întâi, grijă a Harului Celui mântuitor,
Glasul 1
Podobie: Ceea ce ești... Care smerește și înaltă și, astfel
lucrând, mântuiește sufletele
dornice de veșnicie.
uminat fiind cu Slavă..., Și acum..., a
Praznicului:
dumnezeiescul har,
părinte ierarhe Gavriil, Mulțimile îngerilor te prea-
ai căutat întru toate să măresc pe tine și neamul ome-
rămâi ascultător voii nesc cu credință te laudă, căci te-
celei dumnezeiești, pentru care ai mutat de pe pământ către Cel
și ridicat fiind ca întâistătător al ce S-a născut din tine, Năs-
cetății Kievului, te-ai arătat cătoare de Dumnezeu, curată.
supus chemării Celui Preaînalt, Iar acum te rogi neîncetat ca să
cu cuget smerit lucrând ne mântuim de primejdii, noi,
Domnului și făcând cele plăcute care cu credință săvârșim, Fe-
Lui. cioară, a ta mutare.
Slavă..., Și acum..., a
Praznicului: Polieleu: Robii Domnului...
Adormirea ta prăznuim, Mărimurile
preacurată, la care a venit Cel Glasul 1:
întrupat din tine, Hristos Dum- Stih 1: Auziți acestea toate
nezeul nostru, cu negrăită slavă, popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți
ca să primească duhul tău. Și, cu în lume (Psalm 48, 1).
slavă mutându-te, lumea nu ai Mărimu-te pe tine, Sfinte
părăsit, cu rugăciunile tale Ierarhe, Părintele nostru
acoperind pe cei ce te laudă pe Gavriil, și cinstim sfântă
tine, Născătoare de Dumnezeu. pomenirea ta, că tu te rogi
pentru noi lui Hristos
Dumnezeul nostru.
10 LUNA AUGUST

Stih 2: Gura mea va grăi Slavă..., Și acum..., a


înțelepciune și cugetul inimii mele Praznicului:
pricepere (Psalm 48, 3). Strigă Davide: ce praznic este
Stih 3: Doamne, iubit-am bună- acesta, pe care l-ai lăudat
cuviința casei Tale și locul sălășluirii oarecând în cartea psalmilor: că
slavei Tale (Psalm 25, 8). pe fiica, maica lui Dumnezeu și
Stih 4: Gura dreptului grăiește Fecioara, a mutat-o la locașurile
înțelepciune și limba lui rostește cele de acolo, Hristos, Cel ce S-a
dreptate (Psalm 36, 30). născut dintr-însa fără sămânță?
Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi Pentru aceasta, se bucură
dreptul, de vorbire de rău nu se va maicile, fecioarele și miresele lui
teme (Psalm 111, 6).
Hristos, grăind: Bucură- te, ceea
Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc ce te-ai mutat la împărățiile cele
în casa Ta, în vecii vecilor Te vor de sus.
lăuda (Psalm 83, 5). Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-
Slavă..., glasul 1: lea:
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, Din tinerețile mele...
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: Prochimen, glasul al 4-lea:
Slavă Ție, Dumnezeule.
Și acum..., același glas: Gura mea va grăi înțelepciune
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, și cugetul inimii mele pricepere.
Marie, Domnul este cu tine, zicând: (Psalm 48, 3).
Și prin tine cu noi. Stih: Auziți acestea toate
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, neamurile, ascultați toți cei ce locuiți
Dumnezeule (de trei ori)! în lume (Ps. 48, 1).
Toată suflarea...
După Polieleu, Sedealna.
Glasul al 5-lea: Evanghelia de la Ioan (10: 1-9)
Adunați fiind la pomenirea (caută la Evanghelia din ziua de 21
mai).
cea de peste an a părintelui Psalmul 50.
nostru ierarh Gavriil, în cântări
să-l lăudăm, strigându-i: Slavă..., glasul al 2-lea:
Bucură-te, măslinul cel roditor; Pentru rugăciunile Sfântului
Bucură-te, vas plin cu bună Ierarh Gavriil, Milostive,
mireasmă; bucură-te, păstorul curățește mulțimea greșelilor
cel adevărat, care ai căutat voia noastre.
Stăpânului, Căruia roagă-te să
se mântuiască sufletele noastre.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 11
Și acum...,
Din tinerețe ai primit asupra
Pentru rugăciunile Născă- ta jugul cel bun și, ridicând pe
toarei de Dumnezeu, Milostive, umeri povara cea ușoară, te-ai
curățește mulțimea greșelilor adus pe tine întreg ca dar lui
noastre. Dumnezeu, părinte fericite.
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, Slavă...,
după mare mila Ta și după mulțimea Urmând calea cea bună și
îndurărilor Tale curățește fărădelegile
noastre (Ps. 50, 1-2). lucrând bunătățile cele
Și idiomela, adevărate, ai dobândit
glasul al 6-lea: înțelepciunea cea mântuitoare,
Adunându-ne astăzi mulțime care te-a făcut dascăl multora
întru virtute, cuvioase părinte.
de credincioși, împreună să
Și acum..., a Născătoarei:
lăudăm pe minunatul păstor, pe
zidul cel neclintit al credinței, Născătoare de Dumnezeu, tu
care acum petrece în singură ai purtat în brațe pe Cel
Dumnezeiască slavă și pentru ce S-a făcut trup și șade întru
noi lui Hristos Dumnezeu se cele din înălțime. Că tu te-ai
roagă, cerându-ne mare milă. arătat, din toate veacurile, locaș
vrednic Atotțiitorului.
Catavasie: Cea împodobită cu dum-
Canoanele nezeiasca slavă...
Canonul Praznicului, cu irmosul pe 6
și canonul Ierarhului pe 8.
Cântarea a 3-a:
Cântarea 1 Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut
Canonul Ierarhului cele...
Glasul al 8-lea: Fiind
ridicat la treapta
preoției, te-ai arătat păstor
Irmosul: Apa trecând-o ca pe adevărat și slujitor vrednic al
uscat...
tainelor lui Hristos, părinte
Iubind pe Dumnezeu și de El Gavriil de trei ori fericite.
cu tot sufletul lipindu-te, din
Ca păstor ai arătat poporului
tinerețe ai căutat să-ți păzești
calea spre mântuire, iar ca
neprihănită curăția ta, ca
ierarh, cu osârdie ai mijlocit
desăvârșit să-i placi Lui, părinte
pentru turma cea cuvântătoare,
ierarhe Gavriil.
părinte fericite, întru toate
căutând să fii unealta prin care
12 LUNA AUGUST
Hristos, Mântuitorul, să-și facă ungerea cea sfântă, părinte feri-
lucrarea Lui. cite, arătându-te păstor vrednic
Slavă..., al oilor celor cuvântătoare și,
Nici temnița, nici amenință- căutând să fii adevărat ucenic al
rile, nu te-au înfricoșat, părinte, lui Hristos, Întâiului Păstor, te-
ci în toate încercările te-ai arătat ai arătat osârduitor lucrător în
stâlp neclintit și apărător via Lui; pentru care și noi cu
făgăduințelor date Celui dragoste strigăm ție: bucură- te,
Preaînalt. lauda ierarhilor; bucură-te,
Și acum..., a Născătoarei: bucuria cuvioșilor; bucură-te,
podoaba și întărirea Bisericii
Cuvântul Tatălui Celui fără noastre.
de început și mai presus decât Slavă..., Și acum..., a
toată începătoria acum a luat Născătoarei:
început, întrupându-Se din tine, glasul 1:
Curată, și S-a făcut sub vreme Podobie: Mormântul Tău...
Cel mai presus de toți anii. Ceata cea preacinstită a în-
țelepților Apostoli s-a adunat în
CONDAC, glasul al 3-lea: chip minunat să îngroape cu
Pentru Hristos ostenindu-te, preamărire trupul cel preacu-
rat, Născătoare de Dumnezeu,
ai căutat mântuirea turmei tale
prealăudată. Cu aceia au cântat
și înțelepțit fiind, cu puterea de
mulțimile îngerilor, lăudând
la Cel Preaînalt, ai adăpat-o cu
cinstită Adormirea ta, pe care cu
apele dreptei cinstiri de Dum-
credință o prăznuim.
nezeu, părintele nostru Gavriil,
lauda ierarhilor și bucuria Cântarea a 4-a:
cuvioșilor, nu înceta a te ruga Irmosul: Am auzit, Doamne, taina
pentru cei ce săvârșesc sfântă rânduielii...
pomenirea ta.
În vremuri tulburi și de grea
Sedealna, glasul al 8-lea: încercare, chemat ai fost de
Podobie: Pe Înțelepciunea și Dumnezeu la păstorirea turmei
Cuvântul... celei cuvântătoare din țara și
Cu totul pe sine te-ai dăruit neamul tău, la care cu râvnă ai
răspuns chemării, arătându-te
Atotputernicului Dumnezeu și,
slujitor credincios Stăpânului
supunându-te voii Lui, ai primit
tău.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 13
În greutăți nu te-ai deznădăj- Slavă...,
duit, iar în încercări n-ai slăbit, Nu te-ai împuținat în credință
părinte cuvioase, slujind Dom- de greutățile care îți stăteau în
nului și lucrând cele plăcute Lui. față, părinte ierarhe Gavriil,
Slavă..., căci ai avut privirea totdeauna
În osteneli și nevoințe de la Cel Ce te întărea, și,
noapte și de zi te-ai trudit pentru neașteptând răsplată de la
cei păstoriți, îndreptându-i să oameni, ai căutat mai cu seamă
meargă pe calea cea ca Hristos să fie slăvit întru toate
mântuitoare în dreapta cele făcute de tine.
credință. Și acum..., a Născătoarei:
Și acum..., a Născătoarei: Maicăpreacurată, bine-
Ca pe mijlocitoarea mântuirii cuvântată Fecioară, păzește de
noastre te rugăm pe tine, toată primejdia pe cei ce te
Născătoare de Dumnezeu, laudă și te fericesc pe tine.
îmblânzește-L nouă pe Cel ce S-
Cântarea a 6-a:
a întrupat din tine. Irmosul: Rugăciunea mea voi
vărsa către Domnul...
Cântarea a 5-a:
Irmosul: Luminează-ne pe noi, Ca o făclie în sfeșnic fiind,
Doamne, cu poruncile Tale... ierarhe Gavriil, ai căutat să lu-
Îngreuiat de bătrânețe și prea minezi poporul ce umbla în în-
tunericul necunoștinței, dar mai
trudit fiind, n-ai luat în seamă
mult în cel al nepăsării de
slăbiciunea trupului, când din
mântuire.
nou ai fost chemat la o nouă
slujire cu harul cel dat ție, să Râvnitor după cele înalte ai
aduni oile cele risipite și să în- căutat să aduni pe cei dornici de
tărești pe cei slabi, părinte. a învăța înțelepciunea cea
Ca un slujitor adevărat care mântuitoare a Sfinților părinți;
și umblând în calea cea adevă-
știe voia Stăpânului și ca un
rată, mai apoi să devină făclii,
iubitor de cele înalte ai căutat ca,
prin care Hristos să lumineze
și aici, în noua turmă
tuturor.
încredințată lui Hristos
Slavă...,
Dumnezeu să-i aduci rod și să
înmulțești talantul cel dat ție, Plin fiind de credință, părinte
părinte. Gavriil, ai încurajat poporul cel
14 LUNA AUGUST
deznădăjduit să zidească biserici pântecele ei cel pururea
în care Dumnezeu să fie lăudat și fecioresc.
preaslăvit.
Și acum..., a Născătoarei: SINAXAR
Bucură-te, Născătoare de Sinaxarul din Minei, apoi acesta:
În această lună, ziua a douăzeci și
Dumnezeu, Maica lui Hristos unu, facem pomenirea sfântului
Dumnezeu, pe Care L-ai născut, Ierarh Gavriil, Mitropolitul
și cere să dăruiască iertare de Chișinăului și Hotinului.
greșeli celor ce cu credință te
laudă pe tine. Acest Sfânt Părinte Gavriil, având
numele de botez Grigorie Bănulescu-
Bodoni, s-a născut în 1746 în orașul
CONDAC, Bistrița din Transilvania, într-o
glasul al 2-lea: familie de țărani români de cinste,
Pe Născătoarea de Dumne- adăpostiți aici din Moldova.
Și-a isprăvit studiile în
zeu, cea în rugăciuni neadormită
Transilvania, apoi a continuat la
şi în ocrotiri nădejde Academia duhovnicească din Kiev. A
neschimbată, mormântul şi fost profesor, în Transilvania în anul
moartea nu au ținut-o; căci, ca 1776, apoi la Iași în anul 1777.
pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat- Om cu o largă capacitate de
o Cel ce S-a sălășluit în pântecele cunoaștere, având nenumărate
ei cel pururea fecioresc. cunoștințe temeinice, scriitor
ecleziastic fiind, se călugărește la
Constantinopol în 1779, cu numele
ICOS Gavriil, continuându-și studiile la
școlile grecești din Patmos, Smirna și
Îngrădește-mi gândurile mele la Mănăstirea Vatopedu de la
Mântuitorul meu; că îndrăznesc Muntele Athos.
a lăuda pe Preacurata Maica Ta, Părintele Gavriil a fost mitropolit
zidul lumii; în turnul cuvintelor al Moldovei, al Poltavei, al Kievului,
mă întăreşte şi în lăcașurile și ulterior al Basarabiei. De
gândurilor mă fă puternic. Că tu asemenea, în 1801 Țarul Alexandru I
l-a numit membru al Sfântului Sinod
strigările celor ce cer cu credinţă
al Bisericii Ortodoxe Ruse.
şi cererile le plinești; deci tu În 27 martie 1808, printr-un ordin
dăruieşte-mi mie limbă bine- al aceluiași țar, a fost numit exarh al
grăitoare şi cuget nerușinat; că Bisericii din Moldova și Țara
toată darea strălucirii de la Tine Românească - ambele țări fiind sub
se trimite, Dătătorule de lumină, influența și gestionarea rusă,
Cela ce Te-ai sălășluit în conducând Mitropolia Moldovei
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 15
până la Pacea de la București (16 mai Maicii Domnului, căci este perioada
1812). Ca mitropolit, s-a ostenit de după-prăznuire.
pentru scrierea mai multor cărți și Cu ale lui sfinte rugăciuni,
pentru buna desfășurare a vieții Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
bisericești. La 21 august 1813, Țarul Dumnezeu, miluiește-ne și ne
Rusiei l-a numit întâistătător în noua mântuiește pe noi. Amin.
Arhiepiscopie a Basarabiei, cu
reședința în Chișinău, create la Cântarea a 7-a:
cererea sa. Irmosul: Tinerii, cei ce au mers...
Cu binecuvântarea mitropolitului
Gavriil, în anul 1814, în Basarabia a Ca ierarh și păstor ai căutat să
fost deschisă o tiparniță la care s-au stârpești din popor obișnuințele
tipărit cărți de mare însemnătate cele rele ca să nu fie împiedicat
pentru cult, pentru toți oamenii în duminici și sărbători de a sluji
ortodocși. Domnului și să cânte: Bine ești
Mitropolitul Gavriil a păstorit
până la trecerea sa la Domnul
cuvântat Doamne, Dumnezeule,
(martie 1821) în Arhiepiscopia în veci.
Basarabiei, unde a întemeiat și un Pentru a lumina poporul,
Seminar Teologic. părinte fericite, te-ai ostenit a
Pomenirea Sfântului Ierarh
dobândi tiparniță, prin care
Gavriil, mitropolitul Chişinăului şi
Hotinului se face în 30 martie – ziua multă ușurare ai adus Bisericii,
când a adormit în Domnul. Întrucât, iar turma ta cea cuvântătoare,
această zi este din perioada Postului luminată fiind, cântă lui Dumne-
Mare, iar uneori chiar şi din zeu: Bine ești cuvântat Doamne,
Săptămâna Patimilor, Biserica Dumnezeule, în veci.
Ortodoxă a hotărât ca slujba Slavă...,
solemnă, cu Liturghie deplină, să fie
săvârșită la 21 august, când se face Toată mulțimea poporului
pomenirea aflării cinstitelor sale propovăduiește ostenelile tale,
moaşte, pentru a participa toată ţara, cinstite părinte, căci nevoindu-te
ca zi oficială de prăznuire a Sfântului pentru cei ce stăteau în latura
şi a evenimentului legat de această
neștiinței și în noaptea nepăsării,
dată, când a fost întemeiată
Mitropolia Chişinăului şi Hotinului, i-ai îndreptat la calea cea
şi când a fost desemnat primul ierarh adevărată ce duce la viață,
- mitropolitul Gavriil Bănulescu- cântând: Bine ești cuvântat,
Bodoni. Doamne, Dumnezeule, în veci.
Luând în consideraţie cele Și acum..., a Născătoarei:
spuse mai sus, slujba Sfântului se va
cânta împreună cu slujba Adormirii Puterile cerești se veselesc
văzându-te. Se bucură
16 LUNA AUGUST
împreună cu dânsele și prooroci ai lui Dumnezeu, că ai
adunările oamenilor. Că prin să fii maică, cu naștere ne-
Cel născut al tău s-au obișnuită, Celui ce stăpânește
împreunat, Fecioară, de toate zidirile. pentru aceasta te
Dumnezeu Născătoare, pe tine lăudăm întru toți vecii.
cu vrednicie slăvindu-te.
Cântarea a 9-a:
Cântarea a 8-a: Irmosul: Înfricoșatu-s-a tot
Irmosul: Pe Domnul, Cel ce S-a... auzul...
Nu ai dat somn ochilor și Astăzi, sfințita mitropolie a
odihnă trupului, părinte, Chișinăului cu cetatea Hotinului
nevoindu-te pentru turma ta, pe și toată Țara Moldovei,
care hrănind-o cu hrana cea împreună cu locașul Adormirii
fără de moarte a Maicii Domnului din Căpriana
dumnezeieștilor porunci și prăznuiește cinstită pomenirea
adăpând-o cu apa Duhului cea ta, părinte ierarhe Gavriil, că ți-
mântuitoare, până când Hristos ai săvârșit nevoința și alergarea
a luat chip în ea. ta la Hristos.
Răbdând ispite și încercări, Mutându-te la cele cerești,
te-ai supus la mari nevoințe părinte cinstite, te-ai învrednicit
pentru mântuirea ta și a păs- de slava cea negrăită, unde
toriților tăi și întrarmat fiind cu prăznuiești împreună cu toți
păstorească îndrăzneală, pe sfinții în desfătarea raiului, iar
toate le-ai răbdat dând slavă lui mulțimea credincioșilor pe
Hristos Dumnezeu. pământ cu cântări te fericesc.
Binecuvântăm pe Tatăl..., Slavă...,
Din timp cunoscându-ți apro- Văzând pe Hristos, pe Care
pierea sfârșitului, ți-ai pregătit toată viața L-ai slujit cu
locașul Maicii Domnului din vrednicie, te rugăm, părinte,
Căpriana, arătând locul unde se adu-ți aminte de noi, fiii tăi, cei
va odihni trupul tău cel mult os- ce cu dragoste săvârșim
tenit și zicând tuturor: liniștit pomenirea ta.
aștept plecarea mea la Hristos. Și acum..., a Născătoarei:
Și acum..., a Născătoarei: Taina cea înfricoșătoare a
Cu preasfințite glasuri te-au nașterii tale nu poate nicicum
limba a o spune, că ai întrupat
vestit pe tine mai înainte cinstiții
pe Domnul cerului și a toată
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 17
zidirea, sărăcindu-Se cu trup, De la margini s-au adunat cei
Maică Fecioară Preacurată; mai aleși dintre Apostoli, cu
pentru aceea, cu un glas dumnezeiasca voie, să te în-
împreună, te slăvim pe tine. groape. Și, de pe pământ la înăl-
țime ridicată văzându-te, glasul
LUMINÂNDA lui Gavriil cu bucurie a strigat
Iubind pe Hristos, ai căutat să- ție: Bucură-te, vasul a toată
L urmezi prin viață virtuoasă și Dumnezeirea; bucură-te, singu-
cugetare smerită, părinte ra care ai împreunat cu nașterea
ierarhe Gavriil, pe care, acum ta cele de pe pământ cu cele de
privind la cele adevărate, în sla- sus.
va cea negrăită te desfătezi îm- Ceea ce ai născut Viața, la
preună cu cele de sus. viața cea fără de moarte ai
Slavă..., Și acum..., a trecut, prin cinstită Adormirea
Praznicului: ta, înconjurându-te îngerii,
Apostoli de la margini, Domniile și Puterile, Apostolii și
adunați-vă aici, în satul Proorocii și toată făptura. Iar
Ghetsimani, îngropați trupul Fiul tău a primit cu preacurate
meu; și Tu, Fiule și Dumnezeul mâinile Sale sufletul tău cel fără
meu, primește duhul meu. prihană, Fecioară Maică,
Mireasă dumnezeiască.
LA LAUDE
Se pun stihirile pe 6 și cântăm 3 ale Stihirile Ierarhului.
Praznicului și 3 ale Ierarhului. Glasul al 6 -lea:
Stihirile praznicului, Podobie: Toată nădejdea...
glasul al 4-lea: Fiind mânat de iubirea lui
Podobie: Ca pe un viteaz... Hristos, ierarhe preaînțelepte,
Întru mărită Adormirea ta, mulțimea încercărilor și a gre-
cerurile se bucură și oștile înge- utăților nu te-au abătut de la
rești se veselesc, și tot pământul unirea și legătura cea cu Hristos.
se bucură, cântare de îngropare Neîncetat arzând în sufletul
glăsuind ție, Maicii Stăpânului tău focul iubirii lui Hristos,
tuturor, ceea ce nu știi de nuntă, fericite, ai săvârșit călătoria
Preasfântă Fecioară, care ai către Dânsul prin nevoință și
izbăvit neamul omenesc de osteneală, pentru care ai și
osândirea strămoșilor. dobândit cele dorite, slăvindu-L
18 LUNA AUGUST
acum împreună cu puterile cele La Liturghie
cerești. Fericirile din canonul Praznicului,
Ca cel ce te afli în lumina cea cântarea de rând, pe 4, și din canonul
neînserată și vezi slava Zi- Sfântului, cântarea a 6-a, pe 4.
ditorului, părinte cinstite,
Întru împărăția Ta când vei veni,
roagă-te pentru cei ce cu
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
dragoste te cinstesc pe tine. vei veni întru împărăția Ta.
Slavă..., Și acum...,
glasul al 6-lea: Pe 12
La Adormirea ta cea fără de Fericiți cei săraci cu duhul, că a
moarte, Născătoare de Dum- acelora este împărăția cerurilor.
nezeu, Maica Vieții, norii au Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
purtat pe Apostoli prin văzduh, mângâia.
Pe 10
și pe cei împrăștiați în lume i-a
adunat la un loc, înaintea prea- Fericiți cei blânzi, că aceia vor
moșteni pământul.
curatului tău trup. Aceștia,
Fericiți cei flămânzi și însetați de
îngropând cu cinste trupul tău, dreptate, că aceia se vor sătura.
au auzit glasul lui Gavriil, Pe 8
cântând: Bucură-te, cea plină de Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
har, Fecioară-Maică, ceea ce nu milui.
știi de mire, Domnul este cu tine. .....
Cu aceia împreună, ca pe Fiul Fericiți cei curați cu inima, că aceia
tău și Dumnezeul nostru, roagă- vor vedea pe Dumnezeu
L să mântuiască sufletele ......
noastre. Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Și celelalte ale Utreniei după fiii lui Dumnezeu se vor chema.
rânduială și otpustul. .......
Fericiți cei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
......
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
Ca o făclie în sfeșnic fiind,
ierarhe Gavriil, ai căutat să lu-
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 19
minezi poporul ce umbla în în- Dumnezeu, de Care acum
tunericul necunoștinței, dar mai încununat fiind, cere pace lumii
mult în cel al nepăsării de și sufletelor noastre mare milă.
mântuire. CONDAC, glasul al 3-lea:
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
voastră multă este în ceruri.
Pentru Hristos ostenindu-te,
ai căutat mântuirea turmei tale
Râvnitor după cele înalte ai și înțelepțit fiind, cu puterea de
căutat să aduni pe cei dornici de la Cel Preaînalt, ai adăpat-o cu
a învăța înțelepciunea cea apele dreptei cinstiri de Dum-
mântuitoare a Sfinților părinți; nezeu, părintele nostru Gavriil,
și umblând în calea cea adevă- lauda ierarhilor și bucuria
rată, mai apoi să devină făclii, cuvioșilor, nu înceta a te ruga
prin care Hristos să lumineze pentru cei ce săvârșesc sfântă
tuturor. pomenirea ta.
Slavă...,
Apostolul
Plin fiind de credință, părinte Din Epistola către Evrei
Gavriil, ai încurajat poporul cel (7, 26-28; 8,1-2):
deznădăjduit să zidească biserici (Caută la Apostolul al doilea din
în care Dumnezeu să fie lăudat și duminica săptămânii a doua din Postul
preaslăvit. Mare).
Și acum..., a Născătoarei: Evanghelia
De la de la Matei (V, 14-19)
Bucură-te, Născătoare de (Caută în ziua de 24 noiembrie).
Dumnezeu, Maica lui Hristos
Dumnezeu, pe Care L-ai născut, CHINONICUL: Întru pomenire
și cere să dăruiască iertare de veșnică ...
greșeli celor ce cu credință te
laudă pe tine.
TROPARUL
Glasul al 4-lea:
Stea prealuminoasă și zid
nebiruit te-ai arătat, părinte
ierarhe Gavriil; căci, alergând
în această viață trecătoare,
greutatea zilei ai purtat și
talantul cel dat ție l-ai înmulțit
spre slava lui Hristos

S-ar putea să vă placă și