Sunteți pe pagina 1din 32

SLUJBA SFINTEI

MIRONOSIÞE I
ÎNTOCMAI CU APOSTOLII
MARIA
MAGDALENA.
LA!VECERNIA!MIC" Prin rug#ciunile tale, Marie,
izb#ve"te pe to!i credincio"ii din
La Doamne, strigat-am…, se pun toat# v#t#marea "i din toate
Stihirile pe 4, bolile, pe cei ce s#vâr"esc cu dor
Glasul 1, sfânta ta pr#znuire, închinându-
Podobie: Ceea ce e!ti bucuria…
se cu evlavie la racla moa"telor
tale, ceea ce e"ti întocmai cu
Apostolii.
ea dintâi între
mironosi!e pe tine to!i te Nu poate limba muritoare a
cunoa"tem, Magdalena, l#uda virtu!ile tale, Marie, "i
care ai v#zut Învierea râvna fierbinte care te-a trimis
Mântuitorului, Marie, pe tine în cetatea romanilor,
cea dintâi care ai binevestit pentru dragostea cea c#tre
ucenicilor pe Iisus cel Înviat, cea Dumnezeu, Uceni!#, ca s# dai
care ai auzit de la El: „Bucur#- mor!ii pe cei ce L-au r#stignit pe
te”. Hristos, sl#vit#.
Dorirea de cele cere"ti cu
Slav#…, $i acum...,
adev#rat te-a îndemnat a lep#da
Glasul al 6-lea:
cu râvn# orice leg#tur# cu cele
p#mânte"ti, Marie, "i a te ar#ta Întâi tu ai v#zut, Magdalen#
urm#toare "i uceni!# a lui Iisus, Marie, dumnezeiasca Înviere a
slujindu-I Lui din avu!iile tale. pricinii celei dintâi a tuturor
bun#t#!ilor, a Celui care din
4 LUNA IULIE

milostivire a îndumnezeit firea cea dintâi mironosi!#, miluie"te


noastr#. Întâi tu te-ai ar#tat "i pe robii T#i.
evanghelist#, strigând Aposto- $i acum..., a N"sc"toarei:
lilor: „Lep#dând dezn#dejdea, Dumnezeiasc# Maic#, având-
lua!i veselie "i veni!i s#-L vede!i o pe Maria Magdalena în urma
pe Hristos c# a înviat, d#ruind ta venind cu dor la mormânt, ai
lumii mare mil#”. v#zut pe Fiul t#u înviat.

LA!STIHOAVN" TROPARUL,
Stihirile, Glasul al 2-lea,
Podobie: Casa Efratului…
Glasul 1,
Podobie: Locuitor pustiului…

Veni!i s# pr#znuim sfânta Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-


pomenire a Mironosi!ei, s# a n#scut din Fecioar#, cinstit#
ungem cu miruri pe cea care a Marie Magdalena, ai urmat "i ai
uns cu miruri trupul p#zit îndrept#rile "i legile Lui.
Dumnezeului nostru. Pentru aceasta, ast#zi, cu
preacinstit# mâna ta
Stih: În tot p"mântul a ie!it vestirea ei !i la
marginile lumii cuvintele ei (Psalm 18:4). îmbog#!indu-ne, o s#rut#m pe
ea cu dor, primind harul cel
Precum cerul cu stele, a"a sfin!itor "i preasfin!it#
vedem Biserica ta, împodobit# pomenirea ta pr#znuind, te
de dumnezeie"tile tale minuni, l#ud#m cu credin!# "i te cinstim
sl#vit#. cu dragoste.
Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfin#ii
Lui, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67:36). Slav#…, $i acum..., al
N"sc"toarei:
P#ze"te de toat# v#t#marea Gavriil zicând !ie: „Fecioar#,
m#n#stirea ta întemeiat# pe bucur#-te%”, împreun# cu glasul
piatra lui Simon cea înalt#, "i pe S-a întrupat St#pânul tuturor
to!i care te laud# pe tine, Sfânt# întru tine, chivotul cel sfânt,
Magdalena. precum a zis dreptul David.
Slav#…, asemenea: Ar#ta-tu-te-ai mai cuprinz#-
Lumin# cea în trei str#luciri, toare decât cerurile, ceea ce ai
Tat#, Fiule "i Duhule, cu purtat pe F#c#torul t#u. Slav#
rug#ciunile Sfintei Magdalena, Celui ce S-a s#l#"luit întru tine,
slav# Celui ce a ie"it din tine;
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 5

slav# Celui ce ne-a izb#vit pe Mironosi!#, pe ceea ce cu lacrimi


noi, prin na"terea ta. "i cu dragoste a uns cu miruri
trupul lui Hristos, care z#cea
mort în mormânt, lep#dând
toate cele de pe p#mânt "i numai
pe Hristos dorindu-L, a c#rei
mân# preacinstit#, izvor de
aromate, a d#ruit-o credin-
cio"ilor, la care "i noi alergând,
primim dumnezeiescul har.
Nu este de ajuns cuvântul
muritor s# spun# mul!imea
LA VECERNIA MARE minunilor tale, nici mintea nu le
poate închipui deplin,
Dup# obi"nuitul Psalm, se cânt#: Magdalena, cea întocmai cu
Fericit b"rbatul..., starea întâi.
Apostolii. C#ci nesfâr"it# este
La Doamne, strigat-am…, se pun
Stihirile pe 8; darea acestora; izb#ve"te-ne din
Glasul al 2-lea, nenorociri "i din relele
Podobie: Cu ce cununi de laud"… întâmpl#ri pe noi cei ce cu dor "i
cu evlavie te chem#m pe tine, cea
cu nume de doamn# "i s#rut#m
racla curat# a mâinii tale, care
u ce cununi de laud# o
izvor#"te mireasm# "i s#n#tate
vom încununa pe
celor bolnavi.
Mironosi!#, pe cea de
un chip cu Apostolii "i Ce cânt#ri duhovnice"ti î!i
pe cea dintâi între vom aduce acum, Mironosi!#,
mironosi!e, podoaba Bisericii, c#ci boala pierz#toare a ciumei
lun# care lumineaz# tot care secera turma ta ai oprit-o
p#mântul, sabie care a biruit pe cu ocrotirea ta cea cald#. Pentru
cei ce L-au r#stignit, prin aceea, cinstindu-te, Marie,
dreapta cea d#t#toare de via!#, o s#vâr"im pomenirea ta cea de
încununeaz# cu cununa cea praznic luminoas#, rugându-te,
neve"tejit# Hristos Dumnezeul mijloce"te la Mântuitorul s# ne
nostru, Cel ce are mare mil#. dea nou# tuturor pace, veselie
Cu ce flori binemirositoare sufletului, bucurie "i mare mil#.
vom înmiresma, acum, pe
6 LUNA IULIE

Alte Stihiri, glasul 1 din mor!i a Mântuitorului, prin


Podobie: Preal"uda#ilor mucenici… care noi to!i prin evlavie suntem
înt#ri!i în credin!# "i c#tre tine
Miruri ai adus lui Hristos, cu dragoste strig#m: Cu tine este
Care a fost pus în mormânt "i a puterea Domnului care s#vâr-
adus înviere tuturor mor!ilor. "e"te minunile%
Iar tu, v#zându-L pe El întâi, te-
ai închinat Lui l#crimând, Slav#..., glasul al 6-lea:
Marie, purt#toare de Veni!i, to!i iubitorii de
Dumnezeu. Pentru aceasta, praznic, s# d#n!uim
roag#-te s# se d#ruiasc# duhovniceasc# d#n!uire "i s# o
sufletelor noastre pace "i mare încunun#m cu cununi de laude
mil#. pe cea dintâi dintre mironosi!e,
V#zând pe Hristos pironit pe pe Maria cea cu nume de
Cruce, Magdalena, plângeai "i doamn#, "i uceni!a Cuvântului.
strigai: Ce lucru este acesta ce se C#ci aceasta, alergând în toat#
vede? Cum moare Via!a? Chiar lumea, a propov#duit Evan-
zidirea, v#zând, se cutremur# "i ghelia "i pe ucig#torii de
lumin#torii se întunec#. Pentru Dumnezeu la moarte i-a dat. $i
aceea, roag#-te s# se d#ruiasc# acum cu îndr#znire st# înaintea
sufletelor noastre pace "i mare tronului slavei ca o uceni!#
mil#. întocmai cu Apostolii "i
Fiind împreun# cu Ziditorul mironosi!# rugându-se st#ruitor
pentru noi cei care cinstim
t#u, Marie m#rit#, te-ai umplut
preacurata racl# a cinstitei sale
de mult# în!elepciune "i de
mâini, care izvor#"te neîncetat
cuno"tin!# adev#rat# "i ai
izvoare de t#m#duiri "i care ne
propov#duit popoarelor
d# pace de la Dumnezeu, celor ce
p#timirea "i smerenia Lui.
s#vâr"im cu dor acest praznic
Pentru aceea, roag#-te, pururea
veselitor "i luminos al ei.
pomenit#, s# se d#ruiasc#
sufletelor noastre pace "i mare
$i acum..., Dogmatica
mil#.
Glasul al 6-lea:
To!i l#ud#m b#rb#!ia ta "i Cine nu te va ferici pe tine,
t#ria sufletului t#u, Marie Preasfânt# Fecioar#, sau cine nu
preaîn!eleapt#, c#ci ai va l#uda preacurat# na"terea
propov#duit limpede Învierea
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 7

ta? C# Cel ce a str#lucit f#r# de cu aur "i cu t#mâie, cântând laudele


ani din Tat#l, Fiul Unul N#scut, Domnului. Toate turmele Cheda-
Acela"i din tine, cea curat#, a rului la tine se vor aduna, berbecii
din Nebaiot te vor sluji pe tine "i ca o
ie"it, negr#it întrupându-Se. Din jertf# binepl#cut# se vor urca pe
fire Dumnezeu fiind, "i cu firea jertfelnicul Meu, "i templul
f#cându-Se om pentru noi, nu în rug#ciunii Mele se va sl#vi. Cine
dou# fe!e fiind desp#r!it, ci în zboar# ca norii "i ca porumbi!a spre
dou# firi neamestecat fiind s#la"ul ei? C#ci pentru Mine se
cunoscut. Pe Acela roag#-L, adun# cor#biile, în frunte cu cele din
Curat#, cu totul fericit#, s# se Tarsis, ca s# aduc# de departe pe
feciorii t#i; aurul "i argintul lor
miluiasc# sufletele noastre. pentru numele Dumnezeului t#u "i
pentru Sfântul lui Israel, Care te
VOHOD pream#re"te. Feciorii de neam str#in
zidi-vor zidurile tale "i regii lor în
LUMIN& LIN&… slujba ta vor fi, c# întru mânia Mea
Prochimenul zilei te-am lovit "i în îndurarea Mea M-
am milostivit de tine. Por!ile tale
mereu vor fi în l#turi, zi "i noapte vor
PAREMIILE: r#mâne deschise, ca s# se aduc# la
Din Proorocia lui Isaia, citire: tine bog#!iile neamurilor, iar regii lor
(60: 1-16) în fruntea lor vor fi. C#ci neamul "i
Lumineaz#-te, lumineaz#-te, regatul care nu vor sluji !ie vor pieri
Ierusalime, c# vine lumina ta "i slava "i neamurile acelea vor fi nimicite.
Domnului peste tine a r#s#rit% C#ci M#rirea Libanului, chiparosul,
iat# întunericul acoper# p#mântul "i ulmul "i meri"orul la tine vor veni, cu
bezna popoarele; iar peste tine to!ii laolalt#, ca s# împodobeasc#
r#sare Domnul "i slava Lui loca"ul cel sfânt al Meu, "i Eu voi
str#luce"te peste tine. $i vor umbla sl#vi locul unde se odihnesc
regi întru lumina ta "i neamuri întru picioarele Mele. $i feciorii
str#lucirea ta. Ridic# împrejur ochii asupritorilor t#i smeri!i la tine vor
t#i "i vezi c# to!i se adun# "i se veni "i se vor închina la picioarele
îndreapt# c#tre tine. Fiii t#i vin de tale to!i cei ce te-au urât "i pe tine te
departe "i fiicele tale sunt aduse pe vor numi „cetatea Domnului, Sionul
umeri. Atunci vei vedea, vei str#luci Sfântului lui Israel”. Din p#r#sit# "i
"i va bate tare inima ta "i se va l#rgi, def#imat# ce erai pe veci, voi face din
c#ci c#tre tine se va îndrepta bog#!ia tine mândria veacurilor, bucurie din
m#rii "i avu!iile popoarelor c#tre tine neam în neam. Tu vei suge laptele
vor curge. Caravane de c#mile te vor neamurilor "i vei mânca bun#t#!ile
acoperi "i dromadere din Madian "i regilor.
Efa. Toate sosesc din $eba, înc#rcate
8 LUNA IULIE

Din Proorocia lui Ioil, citire: bun e câ"tigul ei; sfe"nicul ei nu se


(2: 23, 27; 3: 1-5) stinge nici noaptea. Ea pune mâna pe
furc# "i cu degetele sale apuc# fusul.
A"a zice Domnul: fii ai Sionului
Ea întinde mâna spre cel s#rman "i
bucura!i-v# "i v# veseli!i în Domnul
bra!ul ei spre cel nec#jit. N-are
Dumnezeul vostru "i cunoa"te!i c# în
team# pentru cei ai casei sale în
mijlocul lui Israel Eu sunt "i Eu sunt
vreme de iarn#, c#ci to!i din cas# sunt
Domnul Dumnezeul vostru "i nu este
îmbr#ca!i în haine stacojii. Ea î"i face
altul afar# de Mine "i nu se va mai
scoar!e; hainele ei sunt de vison "i de
ru"ina poporul Meu în veac "i dup#
porfir#. Cinstit este b#rbatul ei la
acestea voi v#rsa din Duhul Meu
por!ile cet#!ii, când st# la sfat cu
peste tot trupul "i fiii "i fiicele voastre
b#trânii !#rii. Ea face c#m#"i "i le
vor profe!i "i tinerii vo"tri vedenii vor
vinde, "i brâie d# negu!#torilor.
vedea "i b#trânii vo"tri vise vor visa.
T#rie "i farmec este haina ei "i ea
$i în zilele acelea voi v#rsa din Duhul
râde zilei de mâine. Gura "i-o
Meu peste robii Mei "i peste roabele
deschide cu în!elepciune "i sfaturi
Mele "i vor prooroci. $i oricine va
pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea
chema numele Domnului se va
vegheaz# la prop#"irea casei sale "i
mântui.
pâine, f#r# s# lucreze, ea nu
m#nânc#. Feciorii s#i vin "i o fericesc,
De la Pilde citire: iar so!ul ei o laud#: „Multe fete s-au
(31: 8-31) dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut
Deschide gura ta pentru cel mut "i pe toate%” În"el#tor este farmecul "i
pentru pricina tuturor p#r#si!ilor. de"art# este frumuse!ea; femeia care
Deschide gura ta, judec# drept "i f# se teme de Domnul trebuie l#udat#%
dreptate celui s#rac "i n#p#stuit. S# se bucure de rodul mâinilor sale,
Cine poate g#si o femeie virtuoas#? "i la por!ile cet#!ii h#rnicia ei s# fie
Pre!ul ei întrece m#rgeanul. Într- dat# ca pild#%
însa se încrede inima so!ului ei, iar
câ"tigul nu-i va lipsi niciodat#. Ea îi La Litie
face bine, "i nu r#u, în tot timpul Stihirile idiomele:
vie!ii sale. Ea caut# lân# "i cânep# "i
Glasul 1:
lucreaz# voios cu mâna sa. Ea se
aseam#n# cu corabia unui negu!#tor Picura!i mun!ilor dulcea!# "i
care de departe aduce hrana ei. Ea se dealurilor trimite!i bun#
scoal# dis-de-diminea!# "i împarte mireasm#. Biserica lui
hrana în casa ei "i d# porunci Dumnezeu ast#zi cu veselie
slujnicelor. Gânde"te s# cumpere o
!arin# "i o dobânde"te; din osteneala strig# plin# de bucurie c# a
palmelor sale s#de"te vie. Ea î"i str#lucit frumuse!ea cea mai
încinge cu putere coapsele sale "i î"i presus de tot cuvântul. Iat#, ceea
înt#re"te bra!ele sale. Ea simte c# ce se gr#be"te s# ung# cu miruri
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 9

de mult pre! trupul Mirelui celui praznic a dreptcredincio"ilor,


în!eleg#tor, Hristos, care zace în care cu evlavie v-a!i adunat
mormânt, Maria Magdalena, ast#zi în preacinstita biseric# a
c#l#toria la cer a f#cut. Veni!i, Mironosi!ei, pomenirea ei cu
a"adar, iubitorilor de praznic, str#lucire s# o pr#znuim; c# L-a
adunarea credincio"ilor, ca l#u- bucurat pe Dumnezeu tr#ind
dând-o pe ea s# zicem: Bucur#- îngere"te pe p#mânt, lep#dând
te, ceea ce întâi ai v#zut pe toat# îndulcirea de cele
Hristos înviat pentru via!a ta cea p#mânte"ti, r#stignindu-se
asemenea cu îngerii, atot- împreun# cu Hristos, Mirele ei
l#udat#, "i te-ai învrednicit de în!eleg#tor, C#ruia se roag#
îngereasc# priveli"te "i ai auzit pentru sufletele noastre.
glas îngeresc care î!i vestea !ie Acela"i glas:
Învierea lui Hristos. Bucur#-te, Toat# limba s# se mi"te spre
întâi apostol al Apostolilor, cinstirea preal#udatei Mirono-
trimis# de Hristos la ei, ca s# le si!e. Tot neamul "i toat# vârsta,
veste"ti lor Învierea Lui din tineri "i fecioare, b#trânii cu
mor!i, bucur#-te, lauda noastr#, tinerii, s# sl#veasc# cu cânt#ri de
str#lucit# bucurie a lumii. laud# pe apostolul lui Hristos,
Acela"i glas: care a propov#duit în toat#
Cu cânt#ri duhovnice"ti to!i s# lumea Învierea Lui din mor!i,
o l#ud#m pe mironosi!a lui cea care a dat mor!ii pe cei ce L-
Hristos, pe Maria Magdalena, au r#stignit. Str#in# auzire,
c#ci aceasta a risipit negura str#in# priveli"te, str#in# veselie
dezn#dejdii de pe fe!ele a sufletelor.
Apostolilor, strigând c#tre
dân"ii: „Hristos a înviat%”, iar Slav#…, glasul al 5-lea:
acum, bucurându-se de Cel Comoara Cuvântului,
dorit, de lumina cea în trei sori, dumnezeiescul s#la" al Sfântului
se roag# cu t#rie s# se Duh, întru care se p#streaz#
mântuiasc# sufletele noastre, ale bog#!ia harului, preastr#lucit#
celor care pr#znuim cu dragoste Mironosi!#, ca soarele luminezi,
adormirea ei cea preasfânt#. Magdalena, Apostole, d#ruie"te
Glasul al 3-lea: credincio"ilor neîncetat t#m#-
Veni!i, to!i credincio"ii, duiri, alungând bolile "i
adunarea cea iubitoare de t#m#duind patimile "i te roag#
10 LUNA IULIE

neîncetat lui Hristos Dumnezeu Stih: În tot p"mântul a ie!it vestirea lor !i la
marginile lumii cuvintele lor (Psalm 18:4).
s# d#ruiasc# pace lumii "i s#
izb#veasc# din necaz pe cei ce Veni!i, fra!ilor, s# ne bucur#m
s#vâr"esc cu cânt#ri cinstit# împreun# duhovnice"te v#zând
pomenirea ta. pr#znuirea s#vâr"it# cu laude a
Mironosi!ei lui Hristos "i s# o
$i acum…, a N"sc"toarei: pr#znuim cu toat# bucuria "i,
Fericimu-te pe tine, de cinstind-o cu cânt#ri, s# strig#m
c#tre dânsa: lauda, t#ria "i
Dumnezeu N#sc#toare Fecioar#,
minunea credincio"ilor, cea
"i te sl#vim, credincio"ii, dup#
întocmai cu Apostolii, Marie, de
datorie, cetatea cea neclintit#,
Dumnezeu sl#vit#, bucur#-te,
zidul cel nesurpat, folositoarea
ceea ce picuri izvoare de
cea tare "i sc#parea sufletelor
vindec#ri de la racla dumneze-
noastre.
ie"tilor tale moa"te, prin puterea
lui Hristos, Cel ce d# lumii mare
LA!STIHOAVN" mil#.
Stihirile, glasul al 5-lea,
Podobie: Bucur"-te c"mara… Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfin#ii
Lui, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67:36).
Bucur#-te, Mironosi!# a lui Cu dragoste "i cu veselie a
Hristos, care, ducându-te la sufletului credincio"ii, adunân-
preacuratul Mormânt, miruri ai du-ne ast#zi, s#vâr"ind cu
v#rsat "i te-ai umplut de bucurie cânt#ri praznicul Mironosi!ei,
adev#rat# când ai v#zut pe Cel s#-L sl#vim pe Cel ce a sl#vit-o
ce a înviat din mormânt dup# pe ea, pe Hristos, D#t#torul de
trei zile "i ai îmbr#!i"at via!#, cinstind-o cu bucurie ca
dumnezeie"tile Lui picioare, pe uceni!a Cuvântului, ca ceea
bucurându-te. De la Acela ai ce s-a ar#tat lupt#toare pentru
auzit: „Nu M# atinge, ci mergi credin!# "i, l#udând-o cu
propov#duind fra!ilor Mei evlavie, s# o fericim, bucurându-
scularea Mea cea dumnezeiasc# ne "i sl#vind pe Hristos, Dumne-
"i, plini de bucurie, în Galileea zeul nostru, pe Cel ce a
M# vor vedea pe Mine Cel ce pream#rit cu str#lucire dup#
dau tuturor Înviere, pace "i vrednicie pomenirea ei, pe El
mare mil#”. rugându-L ca, prin rug#ciunile
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 11

ei, s# ne d#ruiasc# nou# mare Preacurat#, ceea ce d#ruie"ti


mil#. tuturor cur#!ire de gre"eli. $i
acum, primind rug#ciunile
Slav#…, glasul al 8-lea: noastre, roag#-te s# ne mântuim
Celui ce de voie a s#r#cit cu noi to!i.
s#r#cia noastr# din în#l!imea
La binecuvântarea pâinilor:
milostivirii, lui Hristos
Dumnezeu, Magdalena Maria
slujindu-I cu credin!# ca o TROPARUL,
uceni!#, v#zându-L pe El întins Glasul 1,
Podobie: Locuitor pustiului…
pe lemn "i închis în mormânt,
strig#, v#rsând lacrimi: Ce este
aceast# str#in# minune? Cel ce Lui Hristos, Celui ce pentru noi
înviaz# mor!ii cum se socote"te S-a n#scut din Fecioar#, cinstit#
mort? Ce miruri voi aduce Celui Marie Magdalena, ai urmat "i ai
ce m-a izb#vit pe mine din p#zit îndrept#rile "i legile Lui.
cursele demonilor? Ce lacrimi Pentru aceasta, ast#zi, cu
voi v#rsa Celui ce a sp#lat cu preacinstit# mâna ta îmbog#-
lacrimi pe str#moa"a? Dar, !indu-ne, o s#rut#m pe ea cu
St#pânul a toate, ar#tându-Se ca dor, primind harul cel sfin!itor
un p#zitor al gr#dinii, cu roua "i preasfin!it# pomenirea ta
cuvintelor Lui, alungând ar"i!a, pr#znuind, te l#ud#m cu
a zis c#tre Maria: Ducându-te la credin!# "i te cinstim cu dragoste
(de dou# ori).
fra!ii Mei, veste"te-le Evanghe-
lia bucuriei: Sui-M#-voi la Tat#l
Apoi: N"sc"toare de Dumnezeu... (o
Meu "i Tat#l vostru, la dat#).
Dumnezeul Meu "i Dumnezeul
vostru, ca s# d#ruiesc lumii
mare mil#.

$i acum…, a N"sc"toarei:
Fecioar# nenuntit#, care pe
Dumnezeu în chip de negr#it L-
ai z#mislit cu trup, Maica
Dumnezeului celui Preaînalt,
prime"te rug#ciunile robilor t#i,
12 LUNA IULIE

LA UTRENIE Tu, Marie Magdalena, ca o


La Dumnezeu este Domnul..., se cânt# uceni!# adev#rat# în chip v#dit
troparul Sfintei (de dou# ori), ai slujit Cuvântului Celui ce S-a
Slav#..., $i acum..., al N#sc#toarei: s#r#cit din prisosul milostivirii
Gavriil zicând #ie, Fecioar"...
Sale. $i v#zându-L pe El
Dup# Catisma întâi, Sedealna,
spânzurat pe cruce "i pus în
Glasul 1, mormânt, te tânguiai, l#cri-
Podobie: Mormântul T"u… mând. Pentru aceea te cinstim,
l#udându-te cu credin!#, Marie,
pururea pomenit#, purt#toare
de mir preal#udat# "i cu un glas
ubind cu adev#rat ceea gr#im c#tre tine: Roag#-te lui
ce este mult râvnit, Hristos Dumnezeu s# d#ruiasc#
Cuvioas# Magdalena, iertare de gre"eli celor ce cu
te-ai scârbit de pl#ceri credin!# pr#znuiesc sfânt#
"i, urând lumea, ai pomenirea ta.
ajuns la Cel dorit. Pentru aceea,
sl#vit#, roag#-te pentru noi ca s# Slav#…, $i acum…, a
fim izb#vi!i din leg#turile N"sc"toarei, asemenea:
p#catelor prin iubirea a ceea ce Veni!i, toate neamurile, cu
este mai bun. dumnezeiasc# cuviin!# s#
l#ud#m pe Maica F#c#torului a
Slav#…, $i acum…, a toate, zicând: Bucur#-te, tronul
N"sc"toarei, asemenea: cel în chipul focului al Celui ce
Nou cer care a cuprins negr#it st#pâne"te toate, Iisus St#pânul
pe Cuvântul, Cel în ceruri a toate. Bucur#-te, singur#
necuprins, palat însufle!it al St#pân# a lumii, f#r# de
St#pânului f#pturii, preasl#vit# prihan#. Bucur#-te, vas str#lucit
"i vestit# Fecioar#, f#-m# pe "i f#r# pat# al Sfintei Treimi, al
mine cet#!ean al patriei cere"ti, Tat#lui "i al Fiului "i al Sfântului
a Mântuitorului meu. Duh, Marie pururea Fecioar#,
N#sc#toare de Dumnezeu
Dup# Catisma a doua, Sedealna, preal#udat#, bucur#-te, Prea-
Glasul al 8-lea. sfânt# Mireas#, ceea ce ai r#s#rit
Podobie: Pe În#elepciunea… Soarele, bucur#-te, bucuria
tuturor celor ce te laud# pe tine.
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 13

POLIELEU Robii Domnului… +i acum..., acela*i glas:

M&RIMURILE: Bucur#-te, ceea ce e*ti plin# de har,


Glasul 1 Marie, Domnul este cu tine, zicând:
+i prin tine cu noi.
Stih 1: Cerurile spun slava lui
Dumnezeu !i facerea mâinilor Lui o
veste!te t"ria (Psalm 18:1). Aliluia, aliluia, aliluia, slav# 'ie,
Dumnezeule (de trei ori)!
M#rimu-te pe tine, Sfânt#
Mironosi!# Maria Magdalena, "i
cinstim sfânt# pomenirea ta, c# Sedelnele dup! polieleu;
tu te rogi pentru noi lui Hristos, Glasul al 8-lea
Dumnezeului nostru. Podobie: Pe În#elepciunea…
Stih 2: În tot p"mântul a ie!it vestirea
lor !i la marginile lumii cuvintele lor Biserica ta, preacuvioas#, cas#
(Psalm 18:4). a minunilor, ran# demonilor "i
Stih 3: Fulgerele Lui au luminat t#m#duire bolilor o numim,
lumea (Psalm 76:17). Magdalena, "i grabnic#
Stih 4: C" a înt"rit lumea care nu se mângâiere de toat# întristarea.
va clinti (Psalm 92:2). Nu poate limba muritoare s#
Bucur#-te, cea întocmai cu spun# cum se cuvine marea
Apostolii, uceni!a lui Hristos, o, în#l!ime a slavei tale, sl#vit#.
Marie, podoaba mironosi!elor, Cum vom putea noi, dar, s#-!i
bucur#-te, ceea ce la Învierea lui aducem cuvenite laude,
Hristos ai auzit cu N#sc#toarea preacuvioas#.
de Dumnezeu: „Bucur#-te%”.
Slav#…, +i acum...,
Stih 5: Vesti#i între neamuri slava Lui a N#sc#toarei.
!i la toate popoarele minunile Lui Îns#"i podobia:
(Psalm 95:3).
Stih 6: Supus-a popoarele nou" !i Pe În!elepciunea "i Cuvântul în
pântecele t#u z#mislindu-L,
neamurile sunt sub picioarele noastre
(Psalm 46:3). Maica lui Dumnezeu, lumii ai
n#scut în chip netâlcuit pe Cel
Slav#..., glasul 1: Ce !ine lumea "i în bra!e ai avut
pe Cel Ce cuprinde toate, pe
Slav# 'ie, Treime Sfânt#: P#rinte,
Cuvinte *i Duhule Sfinte, zicând:
D#t#torul de hran# al tuturor "i
Slav# 'ie, Dumnezeule. F#c#torul f#pturii. Pentru
14 LUNA IULIE

aceasta te rog pe tine, Stih: Miluie$te-ne, Dumnezeule, dup" mare


mila Ta $i dup" mul%imea îndur"rilor Tale
Preasfânt# Fecioar# "i cu cur"%e$te f"r"delegile noastre. (Ps. 50:1-2)
credin!# te m#resc, ca s# m#
izb#vesc de gre"eli, când voi sta Stihira, glasul al 6-lea:
înaintea fe!ei Ziditorului meu, Veni!i, adunarea monahilor "i
St#pân# Fecioar# Curat#, al t#u
mul!imile credincio"ilor, prin
ajutor atunci s#-mi d#ruie"ti, c#
cânt#ri de bucurie s# cinstim cu
po!i toate câte le voie"ti.
evlavie ast#zi pr#znuirea Mariei
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Magdalena, cea care a
propov#duit tuturor la toate
PROCHIMENUL, marginile Învierea lui Hristos,
Glasul al 4-lea: luminând tot p#mântul cu
În tot p#mântul a ie"it vestirea cuvintele cuno"tin!ei de
lui "i la marginile lumii cuvintele Dumnezeu, ca o binevestitoare,
lui (Psalm 18:4). cu a c#rei mijlocire, Iisuse,
Stih: Cerurile spun slava lui mântuie"te lumea Ta.
Dumnezeu !i facerea mâinilor Lui o
veste!te t"ria (Psalm 18:1). CANOANELE

Toat# suflarea… Al N#sc#toarei de Dumnezeu cu Irmosul pe


6 *i dou# ale Sfintei, pe 8.
Evanghelia a III-a a Învierii (Marcu
Cîntarea l-a,
16: 9-20): În vremea aceea dup# ce a
înviat… Canonul N#sc#toarei de Dumnezeu.
Psalmul 50 glasul al 4-lea:
Irmos:
Slav#..., glasul al 2-lea:
Deschide-voi gura mea *i se va
Pentru rug#ciunile Mironosi!ei ‹‹umplea de Duh, *i cuvânt
Maria Magdalena, Milostive,
cur#!e"te mul!imea gre"elilor
‹‹r#spunde-voi Împ#r#tesei
noastre. ‹‹Maici; *i m# voi ar#ta luminat
+i acum..., ‹‹pr#znuind *i voi cânta
Pentru rug#ciunile N#sc#- ‹‹minunile ei, bucurându-m#. ››
toarei de Dumnezeu, Milostive, Ceea ce ai n#scut adâncul
cur#-e*te mul-imea gre*elilor în!elepciunii, Curat#, trimite-mi
noastre. pic#turi de în!elepciune,
Izvorule cel plin de har, ca s#
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 15

sl#vesc cu cânt#ri noianul luminând sufletele cele din


harurilor tale. întuneric "i alungând
Cu putere, Preanevinovat#, întunericul demonilor, Marie,
Îngerul de mare sfat, Cel ce a uceni!a lui Hristos.
adus toate din nefiin!#, din tine P#ze"te turma ta, care te
a venit, pentru mil# "i rupând cinste"te pe tine, Apostole,
zapisul, dezlegare ne-a d#ruit. nev#t#mat# de vr#jma"ii cei
Nor însufle!it al str#lucirii v#zu!i "i cei nev#zu!i, de
Tat#lui te cunoa"tem pe tine, du"mani, de sabie "i r#zboi, de
St#pân#, R#s#ritul Luminii care foamete, de înec "i mai ales de
a luminat neorânduiala noastr# toat# v#t#marea.
"i care pe to!i i-a ridicat la cele
A N#sc#toarei:
cere"ti.
V#zut# ai fost mai frumoas# Mormântul a cuprins pe Cel ce
a r#s#rit din pântecele t#u,
f#r# de asem#nare decât
Pururea Fecioar#, f#r# s#mân!#
puterile cele de sus "i decât toat#
b#rb#teasc#, având înso!itoare
f#ptura, N#sc#toare de
!ie, tânguindu-se, pe cea de un
Dumnezeu, Curat#, ceea ce ai
nume cu tine, împreun# îndu-
îndumnezeit firea oamenilor "i
rerat# "i împreun# lucr#toare.
iadul l-ai omorât numai prin
na"terea ta. Al doilea canon al sfintei.
Acela"i glas "i irmos:
Primul canon al Sfintei
Acela"i glas "i irmos: Ceea ce e"ti împodobit# cu
Deschis-am gura mea, tu dumnezeie"tile frumuse!i "i
str#lucit# cu rev#rs#rile luminii
umple-o de Duhul, Dumnezeule,
cele dumnezeie"ti, lumineaz#
precum ai spus oarecând
inima mea cea întunecat#, cu
proorocului t#u, ca s# înmi-
rug#ciunile tale, Marie.
resmez cu miruri pomenirea
Mironosi!ei Tale care a uns cu În chip l#murit te-a sfin!it
mir trupul T#u, Cel ce ai voit Cuvântul Tat#lui, mântuindu-te
a"a. de duhurile r#ut#!ii; Aceluia
A str#lucit ast#zi pr#znuirea ta f#cându-te urm#toare, te-ai
umplut de darurile Prea-
cea cu totul luminoas#, mai
sfântului Duh.
str#lucit# decât soarele,
16 LUNA IULIE

Slav#... Pat neîntinat te-a v#zut pe tine


Umplându-te de ape f#c#toare Solomon, înconjurat de "aizeci
de via!#, din fântâna cea de în!elep!i, St#pân#, pe care,
îndestulat# a St#pânului, Cel ce odihnindu-Se Dumnezeu, a luat
S-a ar#tat pe p#mânt pentru trup "i cu muritorii a vorbit.
milostivire, ai uscat râurile cele Porfir# din curatele tale
tulburi ale p#catului. sângiuri purtând Cuvântul lui
Dumnezeu, f#r# schimbare "i
$i acum..., a N#sc#toarei: f#r# amestecare, "i goliciunea lui
L#ud#mu-te, Fecioar#, ca pe o Adam acoperind-o, l-a încins cu
Maic# a Celui din fire Ziditor, dumnezeiasca frumuse!e.
c#ci firea oamenilor cea gre"it# Loca"ul dumnezeirii celei de
o ai împ#cat cu Dumnezeu, ner#bdat "i cetate însufle!it# a
Preacurat# St#pân# N#sc#toare lui Dumnezeu, tu ai fost v#zut#,
de Dumnezeu. Preanevinovat#, întru care s-a
lucrat taina cea mare a negr#itei
Catavasie: Deschide-voi gura mea...
cuno"tin!e care din veac nu s-a
Cântarea a 3-a: auzit.

Irmos Primul canon al Sfintei


Pe ai t#i cânt#re!i, N#sc#toare Cetele îngere"ti te-au primit pe
‹‹de Dumnezeu, izvorul cel viu *i tine sporire, mireas# a lui
‹‹îndestulat, care s-au împre- Hristos "i vorbitoare cu
Apostolii, ceea ce ai râvnit,
‹‹unat ceat# duhovniceasc#
preacuvioas#, vie!ii proorocilor
‹‹înt#re*te-i, întru dumneze- "i cuvio"ilor.
‹‹iasc# m#rirea ta, cununilor
Ca ceea ce ai dorit, Marie, a
‹‹m#ririi învrednicindu-i.›› urma pe urmele lui Hristos cu
Au fost covâr"ite marginile firii râvn#, cu duhul smerit "i cu cele
"i legile firii s-au dezlegat prin mai bune purt#ri, pentru aceea
na"terea ta cea mai presus de El Însu"i te-a urcat la în#l!imea
minte, Maic# Fecioar#, f#r# nep#timirii.
prihan#, c#ci din tine Cel f#r# Pe Hristos, Mirele cel frumos,
chip a primit trup.
din frumuse!e v#zându-L întâi
în c#mara de nunt# a
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 17

mormântului, pe Domnul cel vechi. Pe Acela roag#-L neîn-


Înviat, ai alergat s# veste"ti cetat s# mântuiasc# turma ta.
Învierea ucenicilor Lui, Catavasie: &Pe ai t"i cânt"re%i…”
Apostole.
A N#sc#toarei: CONDAC,
Fecioar#, într-una dintre Glasul al 3-lea,
sâmbete, voind a unge cu mir Podobie: Fecioara ast"zi...
trupul Fiului t#u, ai alergat la Pe urm#toarea lui Hristos "i
mormântul Lui plângând, cea dintâi dintre mironosi!e care
Preacurat#, cu Maria a binevestit Apostolilor, zicând:
Magdalena, slujitoarea ta. „Bucura!i-v#%”, to!i cu psalmi "i
cu cânt#ri s# o m#rim, laud#
Al doilea canon al sfintei. în#l!ând Domnului tuturor,
Iubind pe Întâiul Pricinuitor al Celui ce ne-a d#ruit nou# în
bun#t#!ilor, pe Cel ce a lume un izvor ca acesta de
îndumnezeit firea noastr# prin minuni.
milostivire, ai mers dup# Dânsul
cu osârdie, Marie, plecându-te SEDEALNA, glasul al 4-lea:
poruncilor Lui celor dumne- Podobie: Cel ce Te-ai în"l#at pe
cruce…
zeie"ti.
Slav#… Mul!imea harurilor "i a
Tu, Marie, v#zând cea dintâi minunilor, cine o va putea
povesti, Mironosi!#, c#ci tu
dumnezeiasca Înviere, cu
izb#ve"ti pururea turma ta din
veselie, ai ajuns la mormântul
toat# reaua întâmplare "i din
Mântuitorului; pentru aceea te-
toat# nevoia, din boala cea
ai ar#tat binevestitoare, gr#ind:
atotpierz#toare, din ar"i!e "i
„Hristos S-a sculat, bate!i din
tulbur#rile cele din lume, pentru
palme%”
aceea !ie î!i aducem, cuvioas#,
cânt#ri de mul!umire.
$i acum…, a N#sc#toarei:
Cuvântul cel întrupat din Slav#..., $i acum…, a
curatele tale sângiuri, N#sc#toarei:
Preacurat#, m-a izb#vit pentru Nu vom t#cea, N#sc#toare de
bog#!ia bun#t#!ii Sale, stricând Dumnezeu, pururea a spune
hot#rârea blestemului celui puterile tale noi, nevrednicii. C#
18 LUNA IULIE

de nu ai fi stat tu înainte unit, prin care cele de sus


rugându-te, cine ne-ar fi izb#vit d#n!uiesc împreun# cu cele de
pe noi din atâtea nevoi? Sau cine jos "i toate Îl sl#vesc ca pe
ne-ar fi p#zit pân# acum D#t#torul, St#pân#.
slobozi? Nu ne vom dep#rta de Dumnezeiesc l#ca" în care s-a
la tine, St#pân#, c# tu izb#ve"ti lucrat unirea celor dou# firi, tu
pe robii t#i pururea din toate e"ti Fecioar#, mai presus de
nevoile. minte, de cuvânt "i de cuget, din
care S-a !esut St#pânul, nu prin
Cântarea a 4-a:
schimbare, ci prin unire,
Irmosul: purtând Întruparea.

Cel ce *ade în slav# pe scaunul Primul canon al Sfintei


‹‹Dumnezeirii, pe norul cel u"or, Lep#dând toat# de"ert#ciunea
‹‹a venit Iisus, cel cu totul lumii, ai urmat Înv#!#torului
‹‹dumnezeiesc, din preacurata t#u din tot sufletul, pe Care, "i
‹‹Fecioar# *i a mântuit pe cei ce mort fiind, nu L-ai p#r#sit, ci, cu
lacrimi "i cu miruri L-ai uns.
‹‹strig#: Slav# puterii Tale,
‹‹Doamne. ›› Toat# frica femeiasc# a
sufletului lep#dând-o, Uceni!#,
Apa vie a nemuririi ca un izvor ai ajuns în cetatea romanilor "i
ai izvorât-o, ceea ce ai picurat ai ar#tat cugetul r#u al celor ce
celor aprin"i de sete nectarul cel L-au r#stignit pe Domnul, pe
dulce "i auriu al milostivirii, cu care "i la moarte i-ai dat.
adev#rat Raiul cel cu totul
desf#tat, St#pân#. Te-ai înfrumuse!at, Mirono-
si!#, cu frumoase harisme,
Sfe"nic de aur str#lucind cu dorindu-L frumos pe Cuvântul
cele "apte f#clii ale harurilor, pe lui Dumnezeu, pe Cel ce a f#cut
tine din tot neamul soarele frumo"i pe cei ce au înfrumu-
Hristos te-a ales "i, venind în celese!at adormirea ta cu frumoase
nep#trunse, S-a nuntit, f#r# laude, Apostole.
s#mân!#, cu trupul muritorilor
spre înnoire. A N#sc#toarei:
Ai n#scut pe /iitorul a toate, pe V#zându-L înviat pe Fiul t#u,
Cel ce a împreunat toate cu cele trebuia s# te bucuri, Maic#
înalte "i pe cele desp#r!ite le-a
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 19

Fecioar#, pe cât te-ai întristat Sp#imântatu-s-au toate de


mai înainte, asemenea "i cele ce
‹‹dumnezeiasc# m#rirea ta; c#
te înso!eau, toate, între care
sl#vita Magdalena e cea mai ‹‹tu, Fecioar# neispitit# de
înalt#, o, Preanevinovat#. ‹‹nunt#, ai avut în pântece pe
‹‹Dumnezeu Cel peste toate *i ai
Al doilea canon al sfintei. ‹‹n#scut pe Fiul Cel f#r# de ani,
Purtând cuget nesurpat de ‹‹Cel ce d#ruie*te pace tuturor
de"ert#ciunea lumii, ai slujit ‹‹celor ce te laud# pe tine. ››
Celui ce a venit s# mântuiasc# pe T#ria mea "i lauda mea tu e"ti,
toat# lumea din în"el#ciune. Preanevinovat#, ancor# tare a
Sp#lându-te cu lacrimile "i adev#rului întru care mi-am pus
apucând înainte la mormântul toat# n#dejdea mea, Fecioar#, "i
Vie!ii, ai v#zut înger vestind toat# bucuria vie!ii.
Învierea lui Hristos, Marie. Împletire de haruri e"ti,
St#pân#, care ai ascuns în
Slav#... pântecele t#u firea cea
Inima ta prin îndrept#rile lui necuprins# f#r# de schimbare
Hristos s-a f#cut f#r# prihan# "i într-un singur ipostas, prin care
numai pe Dânsul L-ai dorit, pe Dumnezeu cel purt#tor de trup
Cel frumos întru podoab#, S-a ar#tat tuturor "i muritor
vrednico de laud#. mai presus de fire.
Mare dulce "i totu"i
$i acum..., a N#sc#toarei: neumblat#, ai scufundat pe
Somnul p#catului m-a cuprins cârmuitorii "i c#l#re!ii lui
întru adormirea lenevirii lui, ci Faraon cel în!eleg#tor "i pe
tu, Maic#, cu rug#ciunea ta cea Israelul cel nou l-ai mântuit,
priveghetoare, scoal#-m# pe conducându-l spre cetatea cea
mine c#tre poc#in!#. cereasc# "i la limanul cel lini"tit.
În chip minunat ai covâr"it în
Catavasie: &Cel ce $ade în slav"…”
frumuse!i toat# f#ptura care,
Cântarea a 5-a:
cântând, strig# !ie: Bucur#-te,
Mireas#, prin care, venind
Irmosul: Iubitorul de frumuse!e, a ridicat
toat# firea muritorilor, St#pân#,
20 LUNA IULIE

"i a izb#vit-o din mâna Pe cel ce a am#git odinioar# pe


pierz#torului. str#moa"a prin cuvinte "i o a
izgonit din Rai, v#zându-l ea
Primul canon al Sfintei
acum c#lcat sub picioarele
S-au minunat de tine cetele cele sfintelor femei, care au avut
netrupe"ti v#zându-te pe tine cuget b#rb#tesc, se bucur# în
stând în mormântul lui Hristos, veci împreun# cu dânsele.
f#când lucrarea slujirii lor cu Fiind r#nit# de dorirea
dumnezeiasc# dragoste "i lovind
dragostei celei dulci pentru Cel
cu c#lcâiul pe cel ce !i-a în!epat
a"ezat în mormânt, Care d#
c#lcâiul.
via!# tuturor, I-ai adus miresme,
S#rb#toare pr#znuie"te ast#zi cinstit# Maria Magdalena "i ai
Biserica, s#rb#torind pomenirea v#rsat aromate de lacrimi.
ta de fiecare an. Tu e"ti t#ria
mea, tu înt#rirea, c#ci cu Slav#…
înv#!#turile tale am fost adus Dup# dumnezeiasca P#timire "i
din neamuri la cuno"tin!a
dup# înfrico"#toarea Înviere a
Mirelui meu, Preacuvioas#.
Mântuitorului, ai alergat pretu-
Când ai auzit, Magdalena, c# a tindeni, vestind cuvântul cel
înviat Domnul, ai alergat în cinstit "i ai vânat, ca o
grab# în cetate vestind urm#toare a Cuvântului, pe
ucenicilor Lui str#in# scularea mul!i din cei am#gi!i de
Lui ca cel dintâi apostol al necuno"tin!#, sl#vit# Marie.
str#lucitei Învieri.
$i acum..., a N#sc#toarei:
A N#sc#toarei:
Cel ce a binevoit a Se na"te din
Fecioar# preanevinovat#, tu ai tine pentru nem#surat# mila Sa,
v#zut întâi pe Fiul t#u înviind Acela m-a îndreptat pe mine
din mormânt, totu"i, biruit# de care eram c#zut în pr#p#stiile
dragostea cuvioasei Magdalena p#catului, cele cu multe
i-ai dat ei întâietate, Preacurat#; împleticiri. Pe Acela roag#-L s#
o, m#re!ie a harului% mântuiasc# de toat# v#t#marea
pe cei ce cu credin!# te laud# pe
Al doilea canon al sfintei. tine, Preasfânt# Fecioar#.

Catavasie: Sp"imântatu-s-au toate...


ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 21
Cântarea a 6-a: Primul canon al Sfintei
Irmosul:
În tot p#mântul a ie"it vestirea
Strigat-a proorocul Iona, mai ta, Apostole, "i la marginile
‹‹înainte închipuind îngroparea lumii cuvintele tale, pentru
‹‹Ta cea de trei zile în chit, aceasta cu apostoleasc# limb#
‹‹rugându-se; Din stric#ciune to!i te l#ud#m.
‹‹m# mântuie*te, Iisuse, Pe Cuvântul cel f#r# de început
‹‹Împ#ratul Puterilor. ›› în chip cuvios propov#duindu-
L, ai fost aruncat# în corabie,
Propov#duim pe Cuvântul,
Marie sl#vit#, "i ai fost dat#
În!elepciunea Tat#lui, pe Fiul
adâncului "i din adâncul
cel mai înainte ve"nic, pe Cel
în"el#ciunii i-ai scos pe to!i.
s#l#"luit prin fire în pântecele
t#u "i pe Cel ce ne-a îndumnezeit În gr#din#, odinioar#, a auzit
pe noi prin cea mai bun# str#moa"a ta vestirile întrist#rii,
pl#smuire. iar tu, în gr#dina mormântului
auzind cele dimpotriv#, Magda-
Cel ce a întemeiat mun!ii cu un
lena, ai vindecat zdrobirea ei.
semn, pe tine munte în!eleg#tor
te-a ar#tat, umbrit de virtu!i, A N#sc#toarei:
din care El Însu"i $i-a t#iat trup,
ceea ce e"ti de Dumnezeu Vasul cel dumnezeiesc "i masa,
d#ruit#. ceea ce ai odr#slit Pâinea vie!ii,
!arina cea nelucrat#, muntele cel
Mu"cat# de veninul "arpelui, sfânt, pe Fecioara N#sc#toare de
cea dintâi maic# a pierdut tot Dumnezeu, cu laude s# o
neamul omenesc, dar, prin cinstim.
na"terea ta cea netâlcuit#,
Preacurat#, se îndumnezeie"te Al doilea canon al sfintei.
toat# firea într-un chip mai bun.
Cu r#corirea cuvintelor tale,
Propov#duiesc, v#zând minu- cinstit#, ai potolit arsura
nile tale cele mai presus de minte întrist#rii Apostolilor c# ai
"i de cuno"tin!#, Preacurat#, gr#it: „Hristos S-a sculat, Via!a
cum Cel neînc#put încape f#r# S-a ar#tat, Soarele cel luminos a
de schimbare întru tine, cum S- str#lucit”.
a f#cut prunc Ziditorul a toat#
f#ptura, St#pân#.
Iat# c# a str#lucit luminat#
pomenirea ta, Marie, luminând
22 LUNA IULIE

pe cei ce într-însa te laud# pe Alt Condac,


tine cu credin!# "i izgonind glasul al 3-lea,
întunericul sup#r#rii viclenilor Podobie: Fecioara ast"zi…
demoni, vrednic# de laud#. Pe uceni!a lui Hristos "i cea
dintâi dintre mironosi!e, pe ceea
Slav#... ce a binevestit Apostolilor:
Frumoas# mireas# a lui Hristos „Bucura!i-v#%”, to!i, cu psalmi "i
te-ai ar#tat, împodobindu-te cu cu cânt#ri, s# o l#ud#m, laud#
frumuse!ea virtu!ilor, c#l#uza aducând Dumnezeului a toate,
mironosi!elor, pentru aceea ai "i Celui ce ne-a d#ruit nou# în
fost învrednicit# de c#mara de lume un asemenea izvor de
nunt# cea cereasc#. minuni.

$i acum..., a N#sc#toarei: ICOS


Ar#tatu-te-ai sfin!enie în!ele-
g#toare "i jertfelnic neatins, Lumina lumii, Hristos,
sfe"nic cu chip luminos "i pod neadormit# v#zând c#ldura
care treci c#tre Dumnezeu pe cei credin!ei tale "i iubirea
ce te laud# pe tine, N#sc#toare dragostei nedezlipit#, în!eleapt#,
de Dumnezeu, Preacurat#. întâi !ie !i S-a ar#tat înviat din
mormânt, când de noapte
Catavasie: În%elep%ii de Dumnezeu... aduceai miruri cu lacrimi Celui
nepip#it, iar El, !ie, r#spl#tindu-
!i, î!i d#ruie"te lucrarea cea
CONDAC, glasul al 4-lea: întocmai cu a Duhului "i-!i arat#
Podobie: Cel ce Te-ai în"l#at pe Cruce… suirea c#tre P#rintele S#u Cel
Dumnezeu cel mai presus de f#r# de început, o, sfat
fiin!# venind în lume cu trup, înfrico"#tor% $i te trimite cu
Marie, cu adev#rat uceni!# te-a dumnezeie"ti bunevestiri c#tre
primit pe tine, ceea ce toat# în!elep!ii S#i t#inuitori, cei
dragostea !i-ai d#ruit-o c#tre cuprin"i de fric#, ca s#
Dânsul. Pentru aceasta "i propov#duie"ti Învierea Lui.
t#m#duiri prea multe ai f#cut "i, Pentru aceasta mare îndr#z-
dup# ce te-ai mutat în ceruri, neal# c#tre Dânsul având,
pentru lume te rogi, pururea. pentru lume te rogi pururea.
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 23

SINAXAR Cu ale ei sfinte rug#ciuni, Doamne,


miluie"te-ne "i ne mântuie"te pe noi.
Sinaxarul din Minei. Amin.
Cântarea a 7-a:
În aceast# lun#, în ziua a Irmosul:
dou#zeci "i doua, pomenirea Sfintei N-au slujit f#pturii cuget#torii
Mironosi!e "i întocmai cu Apostolii
Maria Magdalena. ‹‹de Dumnezeu, ci numai
Aceast# Marie, venind c#tre ‹‹F#c#torului; ci groaza focului
Hristos, a urmat Lui. Ea era din ‹‹b#rb#te*te înfruntând-o, se
Magdala, în hotarele Siriei. $i, fiind ‹‹bucurau, cântând: Preal#uda-
bântuit# de "apte demoni, cu harul
lui Hristos a fost mântuit#. $i,
‹‹te Dumnezeul p#rin-ilor no*tri
urmând dup# Dânsul pân# la ‹‹*i Doamne, bine e*ti
P#timirea Sa, s-a f#cut "i mironosi!#. ‹‹cuvântat.››
$i cea dintâi ea a v#zut Învierea "i,
împreun# cu cealalt# Marie, adic# cu Minunea na"terii tale a
Pururea Fecioara N#sc#toarea de covâr"it orice minte c#ci Cel
Dumnezeu, a v#zut pe înger, târziu, neapropiat "i net#iat împrejur
„când se lumina de ziua întâi a cu firea, cu trupul circumscris
s#pt#mânii”, precum scrie Matei f#cându-Se, a scris pe robii t#i în
Evanghelistul. Iar diminea!a a v#zut cartea vie!ii, Preasfânt# N#sc#-
doi îngeri cu ve"minte albe "ezând.
Apoi a v#zut pe Domnul Însu"i, Care toare de Dumnezeu.
i se p#rea c# este gr#dinarul, auzind Toate profe!iile întru tine s-au
de la Dânsul cuvântul: „Nu te atinge împlinit, Mireasa lui Dumnezeu,
de Mine”. Dup# dumnezeiasca "i c#ci tu ai n#scut pe Împodo-
Sfânta În#l!are, mergând la Efes la
Sfântul Apostol Ioan, cuvânt#torul
bitorul lumii, pe to!i împodo-
de Dumnezeu, a r#posat acolo cu bindu-i "i luminându-i, binecu-
cuviin!#. $i a fost îngropat# la vântat#, Preasfânt# Fecioar#,
intrarea pe"terii în care au adormit mântuirea muritorilor.
sfin!ii "i ferici!ii "apte tineri. Iar dup#
aceea, în zilele fericitului întru
Ai n#scut pe Cuvântul de
pomenire împ#ratului Leon, au fost aceea"i putere cu Tat#l "i cu
adu-se moa"tele ei "i puse în Duhul, pe Cel ce este în dou# firi
m#n#stirea ctitorit# de el, a Sfântului "i un singur ipostas, preabun#,
Laz#r, în care este pr#znuit# în preal#udat# "i binecuvântat#
fiecare an. St#pân#, mântuirea muritorilor.
24 LUNA IULIE

Adânc nep#truns te gândim pe


Al doilea canon al sfintei.
tine "i în#l!ime negr#it#, Maic#
Fecioar#, care ai în#l!at firea Avându-L pe Cuvântul în
muritorilor prin dumnezeiasc# ajutor ai izgonit multe feluri de
na"terea ta, preal#udat#, boli. Aceluia îi stai acum înainte,
binecuvântat# St#pân#, mântu- ceea ce e"ti aduc#toare de mir,
irea muritorilor. gr#ind: Binecuvântat e"ti,
Doamne Dumnezeule, în veci.
Primul canon al Sfintei
Apa cea vie a Duhului cu Slav#…
adev#rat primind-o în inima ta, Singur# ai v#zut mai înainte de
Apostole sl#vite, ai uscat apele ceilal!i pe Via!a noastr#, Hristos
tulburi ale în"el#rii "i ai izvorât înviat "i L-ai socotit pe Dânsul a
râuri de t#m#duiri credincio- fi gr#dinarul, gr#ind: Binecu-
"ilor care vin la tine. vântat e"ti, Doamne Dumne-
Lucrarea demonului cea cu zeule, în veci.
"apte duhuri, Marie sl#vit#,
lep#dându-o cu porunca lui $i acum..., a N#sc#toarei:
Hristos, ai primit lucrarea Încetat-ai pornirea mor!ii, ca
dumnezeiescului Duh împ#r!it# ceea ce ai z#mislit pe Dumnezeu
în tot atâtea harisme. cel nemuritor "i L-ai n#scut,
Ca cerbul însetând de pierza- Preacurat#, C#ruia to!i cânt#m:
nia celor ce L-au r#stignit pe Binecuvântat este rodul
Hristos, ai ajuns în grab# la pântecelui t#u, St#pân#.
Roma "i ai împlinit râvna ta cea
Catavasie: ”N-au slujit f"pturii…,„
dumnezeiasc#, dându-i la
moarte. Cântarea a 8-a:
A N#sc#toarei: Irmosul:
Î!i urmeaz# !ie, Fecioar# Maic# Pe tinerii cei binecredincio*i, în
preacurat#, cea întocmai cu ‹‹cuptor, na*terea N#sc#toarei
Apostolii, l#crimând cu amar,
‹‹de Dumnezeu i-a mântuit,
Maria, ducând mirurile cele
înmiresmate, gr#bind ca s# ung# ‹‹atunci fiind închipuit#, iar
cu miruri pe Fiul t#u Cel ce a ‹‹acum plinit#; pe toat# lumea
pl#smuit pe oameni. ‹‹ridic# s#-!i cânte -ie: pe
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 25

‹‹Domnul lucrurile l#uda-i-L *i- sl#veasc# pe tine, ca singur#


‹‹L preaîn#l-a-i pe Dânsul întru N#sc#toare de Dumnezeu.
‹‹to-i vecii. ››
Primul canon al Sfintei
Comoar# dumnezeiasc# a toat#
Mintea ta luminat# de razele
cur#!ia "i cort al fecioriei de
Duhului, Marie, cea întocmai cu
Dumnezeu îngr#dit ai fost
Apostolii, a r#mas nep#rta"#
v#zut#, Mireasa lui Dumnezeu,
în"el#rii întunericului, în#l!ând
crinul cel cu bun# mireasm# al
neîncetate rug#ciuni c#tre
S#ditorului f#pturii "i templu
Dumnezeu "i strigând: Pe
dumnezeiesc. Pentru aceea,
Domnul l#uda!i-L "i-L prea-
Fecioar#, pe tine te l#ud#m "i te
în#l!a!i, popoare, în veci.
preaîn#l!#m întru to!i vecii.
Doime de îngeri îmbr#ca!i în
Ai purtat focul dumnezeirii în
alb v#zând în mormântul lui
pântece f#r# de ardere, ca rugul
Hristos, ai alergat, Apostole, ca
cel nears, dezlegând, Preanevi-
s# veste"ti ucenicilor Învierea
novat#, datoria Evei prin
Lui; Care, v#zându-te pe tine, a
dumnezeiasc# na"terea ta,
zis: „Maria%”, iar tu pe Acesta
Preal#udat#. Pentru aceea, pe
iar#"i L-ai strigat: „Rabbuni%”,
tine, Fecioar#, te l#ud#m "i te
adic# Înv#!#torule.
preaîn#l!#m întru to!i vecii.
Marele Ioan Teologul, Marie,
Pe mine întreg m-a luat f#r#
îngroap# trupul t#u cel cuvios în
schimbare "i f#r# amestecare
Efes, c#ci trebuia ca dumne-
dup# ipostas, Cuvântul cel
zeiescul Apostol, împreun#
Atotdes#vâr"it, întreg m-a
ucenic "i împreun# nevoitor "i
îndumnezeit prin cea mai bun#
v#z#tor împreun# cu tine al
unire, St#pân#. Pentru aceea, pe
P#timirilor lui Hristos, s#
tine, Fecioar#, te l#ud#m "i te
îngroape curat cortul t#u,
preaîn#l!#m întru to!i vecii.
mironosi!#.
La fire venind Lucr#torul firii,
din muntele Maicii lui A N#sc#toarei:
Dumnezeu celei nenuntite, A auzit cuvântul Fiului t#u,
prunc la sân este v#zut acum, Fecioar#, cu adev#rat de
purtat de mâinile tale de maic# negr#it, apostolul Acestuia,
"i pe to!i i-a ridicat s# te laude pe Maria cea sl#vit#, c# înc# nu S-a
tine ca Maic# a Lui "i s# te suit la Tat#l Lui, cel ceresc.
26 LUNA IULIE

Pentru aceea i-a "i zis: „Nu M# oamenilor cea lep#dat# s-a unit
atinge, ci mergi "i spune acestea cu Dumnezeu, cântând: Preo!i,
fra!ilor Mei”. l#uda!i, popoare, preaîn#l!a!i pe
Hristos întru to!i vecii.
Al doilea canon al sfintei.
Via!a ta s-a ar#tat luminat#, S" l"ud"m, s" binecuvânt"m !i s" ne
închin"m Domnului, cântându-I !i
Marie Magdalena, fiind str#lu- preaîn"l#ându-L întru to#i vecii.
cit# cu luminile faptelor celor
îmbun#t#!ite ale dumnezeie"tii Catavasie: Pe tinerii cei
propov#duiri, a plec#rii tale binecredincio$i…
c#tre Dumnezeu "i cu razele
dragostei c#tre Ziditorul t#u Cântarea a 9-a:
C#ruia împreun# cu îngerii
cân!i: Preo!i binecuvânta!i, Irmosul:
popoare preaîn#l!a!i pe Hristos Ca de un chivot însufle-it al lui
întru to!i vecii. ‹‹Dumnezeu, nicidecum s# nu se
Binecuvânt"m pe Tat"l, pe Fiul !i pe
‹‹ating# mâna necredincio*ilor;
Sfântul Duh, Dumnezeu. ‹‹dar buzele credincio*ilor, f#r#
‹‹t#cere spusele îngerului
Pe lâng# Cruce ai stat, m#rit#,
v#zând junghierea cea f#r#
‹‹cântând, cu bucurie s# strige
dreptate a Celui ce S-a smerit pe ‹‹N#sc#toarei de Dumnezeu:
Sine pentru nespusa Sa ‹‹Bucur#-te, cea plin# de dar,
milostivire. $i fiind rev#rsat# de ‹‹Domnul este cu tine. ››
lacrimi, strigai, Marie: Ce este Car cu totul luminos al
aceast# str#in# minune? Cum Cuvântului e"ti, car în chipul
fiind din fire Via!#, este omorât focului, car cu multe nume
"i moare Cel ce a omorât numit, car f#r# de asem#nare
moartea? decât tronurile cele nematerial-
nice, car ferecat cu aur al
$i acum…, a N#sc#toarei: înt#ririi Fiului t#u; arat#-m# "i
To!i cu un cuget te sl#vim pe pe mine car al min!ii în nep#ti-
tine ca pe Maica lui Dumnezeu "i mire, Mireasa lui Dumnezeu.
mai aleas# decât toate f#pturile, Mireasa lui Dumnezeu, Cel ce
Preacurat#. C# prin tine a pierit este mai presus de toate pe tine
osânda cea din Adam "i firea te-a preg#tit cer nou mai înalt
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 27

decât cerurile "i, uitând cerurile S-a adunat poporul s# laude


cu toate puterile cere"ti, ast#zi ispr#vile tale, bun#t#!ile "i
pogorându-Se, întreg în nevoin!ele propov#duirii, pe
pântecele t#u S-a s#l#"luit în care cu rug#ciunile tale
chip de negr#it, neie"ind din izb#ve"te-l din molima ciumei, a
s#la"ul p#rintesc sau din r#zboiului cel dintre noi "i de
dumnezeiasca fire. ascu!i"ul sabiei, Mironosi!#, "i
Soarele cel luminos a iubit din toat# r#utatea.
neprih#nirea ta, St#pân#, "i S-a Pre! de r#scump#rare î!i aduce
nuntit cu tine în chip de negr#it !ie cetatea ta, pe care ai izb#vit-
spre învierea firii omorâte. o odinioar# de atotpierz#toarea
Pentru aceea, cu dor te l#ud#m boal# "i a ridicat !ie biseric#
pe tine "i te cinstim, cu credin!#, preasfânt# din temelii ca una
ca ceea ce e"ti pricina care are leacul f#r# plat# al
dumnezeie"tii împ#rt#"iri. bolilor, pe care "i p#ze"te-o
Potole"te valul patimilor din ferit# de necazuri.
inima mea, Preanevinovat#,
potole"te s#lt#rile trupului meu, A N#sc#toarei:
înt#re"te mintea mea pentru Întregul cor, Fecioar# sl#vit#,
contemplarea cea nemateri- al Apostolilor, te-a l#sat singur#
alnic# "i n#v#lirile cele neorân- la vremea P#timirii "i
duite ale gândurilor întoarce-le R#stignirii Fiului t#u, dar,
spre nep#timire "i de via!a cea sl#vita mironosi!# Maria vine în
viitoare învrednice"te-m#. urma ta ca o slujitoare
adev#rat#.
Primul canon al Sfintei
Por!ile cerurilor s-au deschis Al doilea canon al sfintei.
cu str#lucire s# te primeasc# pe C#tre dumnezeiasca bucurie
tine "i acum Biserica celor întâi te-ai mutat acum, c#tre l#rgimea
n#scu!i are, sl#vit#, sfântul t#u Raiului cea desf#tat#, c#tre
suflet d#n!uind împreun# cu loca"uri în!eleg#toare "i mai
Apostolii, acolo unde este glasul presus de lume, unde sunt cetele
celor ce pr#znuiesc, Mironosi!#, cuvio"ilor, unde este glasul cel
"i lumina cea neapus#. curat al celor ce pr#znuiesc,
Sfânt# Marie mironosi!#.
28 LUNA IULIE

Catavasie: ”Tot neamul omenesc…„


Nimic n-ai cinstit mai mult din
cele de pe p#mânt decât
dragostea c#tre Hristos Dumne- LUMINÂNDA
Podobie: Femei asculta#i glas...
zeu. Ci, r#nindu-te numai de
frumuse!ile Lui "i de razele cele Cea dintâi dintre mironosi!e "i
ce f#r# mijlocire se trimit de la dintre Apostoli, Magdalena,
Dânsul "i urmând dup# urmele sl#vit#, asemenea cu îngerii, pe
Lui, preacinstit#, strigai: Pe tine to!i te cunoa"tem c# cea
Tine Te sl#vesc Multmilostive. dintâi ai v#zut Învierea
Mântuitorului "i singur#
Slav#… cunosc#toare cu adev#rat a
tainelor negr#ite e"ti, Marie,
Dobândind îndumnezeirea
mireasa Domnului.
care face pe om Dumnezeu, "i
desf#tându-te din izvorul
Slav#..., $i acum..., a N#sc#toarei:
Darului "i primind r#spl#tirile
ostenelilor, dup# cuviin!# dum- Marie, cea cu nume de doamn#
nezeiasc# "i num#rându-te "i urm#toare a lui Hristos,
dimpreun# cu ceata Apostolilor, împreun# cu celelalte mironosi!e
Magdalena, urm#toare a "i cu Fecioara Maria, ceea ce
Cuvântului, p#ze"te cu rug#ciu- singur# este Maic# a lui
nile tale pe cei ce te cinstesc cu Dumnezeu, roag# neîncetat pe
dragoste. Domnul pentru noi, cei ce te
cinstim cu dragoste pe tine,
$i acum…, a N#sc#toarei: Mironosi!#.
Ca Maic# a Celui ce a p#timit
pentru noi, izb#ve"te-m# pe LA LAUDE
Se pun stihirile pe 4,
mine de patimile cele
Glasul al 8-lea:
pierz#toare de suflet "i ca o
Podobie: O, preasl"vit" minune'…
milostiv# rupe lan!urile
gre"elilor mele. Ca una ce O, preasl#vit# minune% Cum s-
singur# e"ti bun#, îmbuneaz# a atins Maria de picioarele lui
acum sufletul meu cel nec#jit de Hristos% Cum cea dintâi a v#zut
sup#r#rile demonilor, Fecioar# în chip str#in Învierea Lui din
N#sc#toare de Dumnezeu, ca s# mor!i, dumnezeiasca luminare
te laud pe tine, Preacurat#. dobândind. S# strige tot
poporul, l#udând cu inim#
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 29

curat# pe cea dintâi dintre Slav#...,


mironosi!e "i binevestitoare, Glasul al 5-lea:
prin a c#rei dumnezeiasc# solire S# trâmbi!#m cu trâmbi!# de
din chinuri ne izb#vim. cânt#ri, s# d#n!uim praznic "i s#
plesnim cu mâinile ast#zi la
Urmând pe urmele lui Hristos preastr#lucita pomenire a
Cel ar#tat, Cuvioas#, "i Lui mironosi!ei lui Hristos. S# se
slujindu-I, plin# de râvna bucure o"tirile cere"ti de ceea ce
dreptei credin!e, nici mort nu L- L-a v#zut "i L-a uns cu miruri pe
ai p#r#sit, ci, ducându-te, miruri Domnul, pe Cel str#puns cu
cu lacrimi I-ai adus Acestuia, cu suli!a de c#tre osta"i "i s# se
milostivire, preal#udat#. Pentru minuneze cu nematerialnice
aceea pomenirea ta cea cânt#ri de cele ce au venit
preasfânt# o pr#znuim. împreun# cu ea la mormântul
cel de via!# d#t#tor. P#mântul "i
Tu, o, Marie preasl#vit#, marea s# laude dup# datorie pe
dorind a vedea Via!a omorât# în ceea ce este înfrânarea tinerilor,
mormânt, ai venit noaptea "i ai toiag b#trâne!ilor, celor în
auzit pe îngeri: „Precum mai necazuri ocrotitoare, celor
dinainte a zis, Hristos S-a nec#ji!i, ajut#toare, celor boga!i,
sculat” "i, în grab# vorbind iconom, t#m#duire celor bol-
ucenicilor Lui "i lep#dând din navi, cârmuitoare celor de pe
suflet întristarea, în locul mare, ap#r#toare tare tuturor
plânsului ai primit negr#it# robilor ei; turm# preafericit#,
bucurie, Cuvioas#. rugându-te, astfel strig#:
Magdalen# Marie, preasl#vit#,
vino "i scoate-ne pe noi din toat#
Ast#zi credincio"ii bucurându- reaua întâmplare "i ne
se la pomenirea ta, Mironosi!#, mântuie"te pe noi cu rug#ciunile
Îl sl#vim pe Cel ce te-a sl#vit pe tale cele c#tre Domnul.
tine acum, Preabunul Domn, pe
Care roag#-L, neîncetat, $i acum…, a N#sc#toarei:
Preacuvioas#, s# ne d#ruiasc#
nou# ve"nica slav# "i str#lucirea Fericimu-te pe tine, de
sfin!ilor, pururea având Dumnezeu N#sc#toare Fecioar#,
îndr#znire c#tre Dânsul, de "i te sl#vim, credincio"ii, dup#
Dumnezeu, fericit#. datorie, cetatea cea neclintit#,
30 LUNA IULIE

zidul cel nesurpat, folositoarea preacuvioas#, vie!ii proorocilor


cea tare "i sc#parea sufletelor "i cuvio"ilor.
noastre.
Doxologia mare, ecteniile *i apolisul. Ferici#i cei cura#i cu inima, c" aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Ca ceea ce ai dorit, Marie, a
urma pe urmele lui Hristos cu
râvn#, cu duhul smerit "i cu cele
LA LITURGHIE mai bune purt#ri, pentru aceea
Fericirile se pun pe 8, din Canoanele El Însu"i te-a urcat la în#l!imea
Sfintei: 4 din Cântarea a III-a primul nep#timirii.
canon "i 4 din Cântarea a VI-a al
doilea canon. Ferici#i f"c"torii de pace, c" aceia
Întru împ"r"#ia Ta când vei veni, fiii lui Dumnezeu se vor chema.
pomene!te-ne pe noi, Doamne, când
Pe Hristos, Mirele cel frumos,
vei veni întru împ"r"#ia Ta.
din frumuse!e v#zându-L întâi
Pe 12 în c#mara de nunt# a
Ferici#i cei s"raci cu duhul, c" a mormântului, pe Domnul cel
acelora este împ"r"#ia cerurilor. Înviat, ai alergat s# veste"ti
Învierea ucenicilor Lui,
Ferici#i cei ce plâng, c" aceia se vor Apostole.
mângâia.
Pe 10 Ferici#i cei prigoni#i pentru
dreptate, c" a acelora este împ"r"#ia
Ferici#i cei blânzi, c" aceia vor cerurilor.
mo!teni p"mântul. Iubind pe Întâiul Pricinuitor al
Ferici#i cei fl"mânzi $i înseta#i de bun#t#!ilor, pe Cel ce a
dreptate, c" aceia se vor s"tura. îndumnezeit firea noastr# prin
milostivire, ai mers dup# Dânsul
Pe 8
cu osârdie, Marie, plecându-te
Ferici#i cei milostivi, c" aceia se vor poruncilor Lui celor dumne-
milui. zeie"ti.
Cetele îngere"ti te-au primit pe
tine sporire, mireas# a lui Ferici#i ve#i fi când, din pricina Mea,
Hristos "i vorbitoare cu v" vor oc"rî $i v" vor prigoni $i,
Apostolii, ceea ce ai râvnit,
ZIUA DOU&ZECI $I DOUA 31
min#ind, vor zice tot cuvântul r"u TROPARUL,
împotriva voastr".
Glasul 1,
Cu r#corirea cuvintelor tale, Podobie: Locuitor pustiului…
cinstit#, ai potolit arsura
întrist#rii Apostolilor c# ai Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-
gr#it: „Hristos S-a sculat, Via!a a n#scut din Fecioar#, cinstit#
S-a ar#tat, Soarele cel luminos a Marie Magdalena, ai urmat "i ai
str#lucit”. p#zit îndrept#rile "i legile Lui.
Pentru aceasta, ast#zi, cu
Bucura#i-v" $i v" veseli#i, c" plata voastr" preacinstit# mâna ta
mult" este în ceruri. îmbog#!indu-ne, o s#rut#m pe
Iat# c# a str#lucit luminat# ea cu dor, primind harul cel
pomenirea ta, Marie, luminând sfin!itor "i preasfin!it#
pe cei ce într-însa te laud# pe pomenirea ta pr#znuind, te
tine cu credin!# "i izgonind l#ud#m cu credin!# "i te cinstim
întunericul sup#r#rii viclenilor cu dragoste.
demoni, vrednic# de laud#. CONDAC,
Glasul al 3-lea,
Slav#... Podobie: Fecioara ast"zi...
Frumoas# mireas# a lui Hristos Pe urm#toarea lui Hristos "i
te-ai ar#tat, împodobindu-te cu cea dintâi dintre mironosi!e care
frumuse!ea virtu!ilor, c#l#uza a binevestit Apostolilor, zicând:
mironosi!elor, pentru aceea ai "i „Bucura!i-v#%”, to!i cu psalmi "i
fost învrednicit# de c#mara de cu cânt#ri s# o m#rim, laud#
nunt# cea cereasc#. în#l!ând Domnului tuturor,
Celui ce ne-a d#ruit nou# în
$i acum..., a N#sc#toarei: lume un izvor ca acesta de
minuni.
Ar#tatu-te-ai sfin!enie în!ele-
g#toare "i jertfelnic neatins, ALT CONDAC,
sfe"nic cu chip luminos "i pod Glasul al 4-lea:
care treci c#tre Dumnezeu pe cei Podobie: Cel ce Te-ai în"l#at pe Cruce…
ce te laud# pe tine, N#sc#toare Dumnezeu cel mai presus de
de Dumnezeu, Preacurat#. fiin!# venind în lume cu trup,
Marie, cu adev#rat uceni!# te-a
primit pe tine, ceea ce toat#
32 LUNA IULIE

dragostea !i-ai d#ruit-o c#tre


Dânsul. Pentru aceasta "i
t#m#duiri prea multe ai f#cut "i,
dup# ce te-ai mutat în ceruri,
pentru lume te rogi, pururea.

Alt Condac,
Glasul al 3-lea,
Podobie: Fecioara ast"zi…
Pe uceni!a lui Hristos "i cea
dintâi dintre mironosi!e, pe ceea
ce a binevestit Apostolilor:
„Bucura!i-v#%”, to!i, cu psalmi "i
cu cânt#ri, s# o l#ud#m, laud#
aducând Dumnezeului a toate,
Celui ce ne-a d#ruit nou# în
lume un asemenea izvor de
minuni.

APOSTOLUL din
Epistola I c#tre Corinteni (9, 2-12.)
„Fra!ilor, voi sunte!i pecetea
apostoliei mele...”
(Caut" la 14 octombrie.).

EVANGHELIA a VIII-a a
Învierii (Ioan 20: 11-18):,, În vremea
aceea Maria st#tea afar# la u"a
mormântului…”

CHINONICUL
În tot p#mântul a ie"it vestirea ei "i
la marginile lumii cuvintele ei (Psalm
18:4).

S-ar putea să vă placă și