Sunteți pe pagina 1din 24

S L U J B A SFINŢILOR PATRU

MUCENICI DE LA SINGIDUNUM:
DONAT - DIACONUL,
ROMUL - PREOTUL,
SILVAN - DIACONUL ŞI
VENUST, - FRATELE
GEAMĂN AL LUI DONAT.
LA VECERNIA MICĂ Cel pururea viu, Mucenicilor; și,
printr-Însul vii fiind acum,
La Doamne, strigat-am... se pun cereți nouă pace și mare milă.
stihirile pe 4 ªi lanțuri răbdând pentru
glasul al 1:
Podobie: Prealăudaților Mucenici... Hristos, și tăierea capului, v-ați
veselit, fericiților, că v-ați
învrednicit a fi părtași, prin
u florile laudei veniți pe patimi, patimii Acestuia și
florile harului să sfintei Crucii Lui, Mucenicilor,
încununăm, credincioși- și Învierii Lui; de aceasta
lor, pe Sfinții Mucenici, învredniciți-ne pe cei care vă
pe Donat și pe Romul, cântăm cu dragoste.
pe Silvan și pe Venust, pe cei ce Slavă..., glasul al 6-lea:
cu miresmele Raiului ne Astăzi, adunându-ne cu
înmiresmează azi la cinstită bucurie, să prăznuim pomenirea
pomenirea lor, către Domnul cea preacinstită a purtătorilor
milă mijlocindu-ne. (de două ori) de chinuri ai lui Hristos, a lui
Pe idolii cei fără de glas, din Donat și Romul, a lui Silvan și a
piatră și din marmură, lui Venust, vlăstarele sfinte ale
preavitejește i-ați defăimat, cetății Singidunum și cetățenii
neînfricoșându-vă de osânda Împărăției celei cerești. Că se
morții, ci cu dragoste vestind pe roagă pururea lui Hristos
4 LUNA AUGUST

Dumnezeu să se mântuiască Și acum..., a Praznicului.


sufletele noastre. Maica lui Dumnezeu,
Și acum..., a Praznicului. însuflețitul chivot, astăzi la cer
Veniți să prăznuim se mută, dumnezeiasca scară a
Adormirea cea a-toată-lumea Domnului Puterilor.
vestită... (caută la Vecernia TROPARUL
mare). Glasul al 4-lea:
Mucenicii Tăi, Doamne, întru
LA STIHOAVNĂ nevoințele lor, cununile
Glasul al 2-lea: nestricăciunii au luat de la Tine,
Podobie: Casa Efratului... Dumnezeul nostru; că, având
Ceata de Ucenici se strânge de tăria Ta, pe chinuitori au surpat,
la margini în satul tău, Fecioară, zdrobit-au și ale dracilor
trupul să ți-l îngroape, cel neputincioase îndrăzniri.
primitor de Dumnezeu. Pentru rugăciunile lor,
Stih: Scoală-Te, Doamne, întru Hristoase Dumnezeule,
odihna Ta, Tu și chivotul sfințirii Tale. mântuiește sufletele noastre.
(Psalm 131, 8). Slavă..., Și acum..., al
Astăzi cu Îngerii veniți, toți Praznicului.
pământenii, ceată preastrălucită Întru naștere fecioria ai păzit,
la Adormirea Maicii lui întru adormire lumea nu o ai
Dumnezeu să închegăm. părăsit, de Dumnezeu
Stih: Juratu-S-a Domnul lui David Născătoare; mutatu-te-ai la
adevărul și nu-l va lepăda (Psalm 131, viață, fiind Maica Vieții, și cu
11). rugăciunile tale, izbăvești din
Trupul, Maică, ți-a fost străin moarte sufletele noastre.
Ecteniile și otpustul.
de stricăciune și, după legea firii,
s-a dat spre îngropare, dar
rămâne nestricat.
Slavă...,
Pe Sfinții Mucenici Donat,
Silvan și Romul, și pe Venust
asemenea, veniți, toți
credincioșii, să-i lăudăm cu
dragoste.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 5

LA VECERNIA MARE diaconește alături stând Silvan


întru o ceată cu marele Donat,
După obișnuitul psalm, se cântă: căruia s-a unit și geamănul după
Fericit bărbatul..., starea întâi. Latrup, sfântul Venust, geamăn
arătându-se și întru patimă.
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile
pe 8, 3 ale Praznicului și 5 ale Slavă..., glasul al 4-lea:
Mucenicilor repetându-le pe primele
două. Pe Purtătorii de chinuri ai lui
Glasul al 8-lea: Hristos, pe iubitorii bunei-
Podobie: O, preaslăvită minune... cinstiri de Dumnezeu, pe Sfinții
Donat și Romul, pe Silvan și pe
Venust, veniți, credincioșilor, să
apul sub tăișul sabiei îi cinstim cu laude și cântări
smerit plecându-vă, ați duhovnicești; că aceștia, prin
tăiat capul șarpelui de- credință, strălucind în lume ca
suflete-pierzător, de- niște luceferi luminoși și de
Hristos-vestitorilor; și amenințările tiranului neînfri-
în râul sângelui vostru coșându-se, tot întunericul
înecând toți dumnezeii credinței idolilor l-au risipit, Crucea
păgânești la Dumnezeu acum adevărului ca pe o armă
îndrăznire-ați dobândit; nebiruită ținând; și acum, la
Căruia, dar, pentru noi rugați- ceruri mutându-se, împreună
vă, Prealăudaților. (de două ori) împărățesc cu Hristos, Căruia se
Toată întrarmarea lui satan și și roagă să se mântuiască
năvălirile lui ați surpat, sufletele noastre.
Mucenicilor, armele lui Și acum..., a Praznicului.
Dumnezeu apucând cu evlavie: Veniți să prăznuim
cu adevărul mijlocul încingând Adormirea cea a toată lumea
și a dreptății platoșă îmbrăcând, vestită, a Născătoarei de
și sabia Duhului - cuvântul lui Dumnezeu, celei cu totul fără
Dumnezeu - ținând în mâini, și- prihană; că astăzi îngerii
al credinței scut având, și-al prăznuiesc cinstită mutarea
mântuirii coif. (de două ori) Maicii lui Dumnezeu, și la
Jertfă preoțește aducând lui veselie ne cheamă pe noi
Dumnezeu pe pământ și pe sine pământenii, ca să strigăm cu
glas neîncetat: Bucură-te, ceea
adusu-te-ai, Sfinte Romul, lui
Hristos, Celui ce i-ai jertfit, ce te-ai mutat de pe pământ și la
6 LUNA AUGUST

cereștile lăcașuri te-ai dus! Din Înțelepciunea lui Solomon,


Bucură-te, ceea ce ai adunat citire:
întru una ceata ucenicilor prin (3: 1-9)
nor ușor; bucură-te, nădejdea și Sufletele drepților sunt în mâna lui
mântuirea noastră, că pe tine Dumnezeu și nu se va atinge de ele
chinul. Părutu-s-a în ochii celor
noi, neamul creștinesc, neîncetat
nepricepuți că au murit și ieșirea lor
te fericim. din această lume s-a socotit pedepsire
VOHOD și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
iar ei sunt în pace. Că de ar fi
Lumină lină… pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
Prochimenul zilei lor este plină de nemurire. Și puțin
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
PAREMIILE: pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
Din Poorocia lui Isaia, citire: ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
(43: 9-14) primit. Și în vremea cercetării lor vor
străluci și ca scânteile pe paie vor
Neamurile toate laolaltă să se adune fugi. Judeca-vor neamuri și vor
și să se strângă popoarele! Care stăpâni popoare și va împărăți peste
dintre ele ne-au dat de știre aceasta și dânșii Domnul în veci. Cei ce
ne-au făcut proorocii? Să-și aducă nădăjduiesc spre El vor înțelege
martorii și să dovedească, să audă adevărul și credincioșii vor petrece în
toți și să zică: «Adevărat! Voi sunteți dragoste cu Dânsul. Că har și milă
martorii Mei», zice Domnul, «și este întru cuvioșii Lui și cercetare
Sluga pe care am ales-o. Ca să știți, întru aleșii Lui.
să credeți și să pricepeți că Eu sunt: Din Înțelepciunea lui Solomon,
înainte de Mine n-a fost Dumnezeu și citire:
nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu (4: 7-15)
sunt Domnul și nu este izbăvitor
afară de Mine! Eu sunt Cel ce am
Dreptul, de va ajunge să se
vestit. Cel ce am izbăvit și Cel ce am sfârșească, întru odihnă va fi. Că
prezis și nu sunt străin la voi. Voi bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
sunteți martorii Mei», zice Domnul. mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
«Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de numărul anilor, ci căruntețile sunt
aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
să iasă de sub puterea Mea și ceea ce bătrâneților, viața nespurcată.
fac Eu, cine poate strica?» Așa zice Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
lui Israel. a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
schimbe răutatea mintea lui sau
viclenia să înșele sufletul lui. Că
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 7
râvna răutății întunecă cele bune și Slavă..., glasul al 2-lea:
neînfrânarea poftei schimbă gândul
cel fără de răutate. Desăvârșindu-se Prealăudaților Mucenici ai
în scurt timp, dreptul a plinit ani Domnului, de chinuri
îndelungați; că plăcut era Domnului Purtătorilor, fericit este
sufletul lui. Pentru aceasta pământul care s-a adăpat cu
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din sângele vostru și sfinte sunt
mijlocul răutății. Iar popoarele au corturile care au primit
văzut și nu au cunoscut, nici nu au
pus în gând una ca aceasta. Că har și
duhurile voastre; că în priveliște
milă este întru cuvioșii Lui și ați biruit pe vrăjmașul și pe
cercetare întru aleșii Lui. Hristos cu îndrăzneală ați vestit;
pe Care, ca pe un Bun, rugați-L
să se mântuiască sufletele
LA LITIE
noastre, rugămu-vă.
glasul 1:
Și acum..., a Praznicului.
Veniți cu bucurie, de Mucenici
iubitorilor, la dumnezeiescul
Mireasa cea cu totul fără
praznic al Purtătorilor de lupte prihană, și Maica buneivoințe a
și, minunându-ne de tăria Tatălui; ceea ce mai-nainte s-a
credinței și de răbdarea lor întrurânduit lui Dumnezeu spre
ispite, să slăvim pe Cel ce i-a lăcaș, prin împreunarea Lui cea
neamestecată, astăzi Preacurat
păzit nebiruiți și cu neveștejitele
cununi ale slavei i-a încununat, sufletul său, înaintea
pe Hristos, Iubitorul de oameni, Făcătorului și Dumnezeu și-a
Cel ce dăruiește lumii mare pus. Pe care puterile celor fără
milă. de trupuri, cu dumnezeiasca
Același glas. cuviință o cuprind, și la viață se
mută Maica vieții cu adevărat,
Un Singur Dumnezeu și Domn făclia Luminii celei neapropiate,
și Ziditor a toate mărturisind izbăvirea credincioșilor și
slăviții Mucenici și spre o nădejdea sufletelor noastre.
singură răsplată a nădejdii
căutând, o singură cale a vieții
au aflat: moartea cea pentru LA STIHOAVNĂ
Hristos; și chinurile ca pe niște Glasul al 4-lea:
Podobie: Ca pe un viteaz...
avuții răpindu-le, cu moartea au
cumpărat viața. Pentru
rugăciunile lor, Dumnezeule, Întru slăvită Adormirea ta,
miluiește-ne pe noi. cerurile se bucură și oștile
8 LUNA AUGUST

îngerești se veselesc; și tot Slavă..., glasul al 6-lea:


pământul se bucură, cântare de Pe cei ce Dumnezeului celui
petrecere glăsuind ție, Maicii viu slujitori s-au făcut și bine-
Stăpânului tuturor, ceea ce nu vestitori și pe Acesta înaintea
știi de nuntă, Preasfântă păgânilor cu vitejie L-au
Fecioară, care neamul omenesc mărturisit, pe Sfințiții Mucenici,
l-ai mântuit de osândirea veniți, fraților, să îi lăudăm; că
strămoșilor. prin credință întărindu-se, și
Stih: Scoală-Te, Doamne, întru întru nădejde bucurându-se și
odihna Ta, Tu și chivotul sfințirii Tale. prin dragoste cu Crucea Lui
(Psalm 131, 8). sufletește unindu-se, au nimicit
De la margini s-au adunat cei toată tirania vrăjmașului; și de
mai aleși între Apostoli, cu cununi învrednicindu-se,
dumnezeiasca voie, să te împreună cu cetele celor fără de
îngroape. Și de pe pământ la trupuri se roagă pentru sufletele
înălțime ridicată văzându-te, noastre.
glasul lui Gavriil cu bucurie ți-a Și acum..., a Praznicului.
strigat ție: Bucură-te, căruța a La Adormirea ta cea fără de
toată Dumnezeirea; bucură-te, moarte, Născătoare de
una care ai unit, cu nașterea ta, Dumnezeu, Maica Vieții, norii
cele de pe pământ cu cele de sus. au răpit pe Apostoli prin
Stih: Juratu-S-a Domnul lui David văzduh, și pe cei risipiți prin
adevărul și nu-l va lepăda (Psalm 131, lume, întru o ceată i-a pus
11).
înaintea preacuratului tău trup,
Ceea ce ai născut Viața, la care și îngropându-l cu cinste,
viața cea fără de moarte ai glasul lui Gavriil au strigat
trecut întru cinstită Adormirea cântând: Bucură-te, cea plină de
ta, înconjurându-te Îngerii, Dar, Fecioară Maică, care nu știi
Domniile și Puterile, Apostolii și de mire, Domnul este cu tine; cu
Prorocii, și toată făptura, și Fiul care împreună ca pe Fiul tău și
tău primind cu preacurate Dumnezeul nostru roagă-L, să
mâinile Sale sufletul tău cel fără mântuiască sufletele noastre.
prihană, Fecioară Maică,
Mireasă dumnezeiască. Acum slobozește..., Sfinte
Dumnezeule... și celelalte.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 9

TROPARUL
Glasul al 4-lea:
Mucenicii Tăi, Doamne, întru spăț duhovnicesc ne
nevoințele lor, cununile întind nouă astăzi,
nestricăciunii au luat de la Tine, diaconii Donat și
Dumnezeul nostru; că, având Silvan, împreună cu
tăria Ta, pe chinuitori au surpat, Romul cel preasfințit
zdrobit-au și ale dracilor și Venust, cel părtaș cu ei de
neputincioase îndrăzniri. cununile mucenicești și de slavă;
Pentru rugăciunile lor, pe aceștia, dar, să-i lăudăm cu
Hristoase Dumnezeule, credință, făcând pomenirea lor.
mântuiește sufletele noastre.
Slavă..., aceeași
Dacă se face binecuvântarea Și acum..., a Praznicului.
pâinilor, se cântă Troparul glasul al 4-lea:
Mucenicilor (de 2 ori) și al Podobie: Degrab ne întâmpină...
Praznicului Întru naștere fecioria ai A ta Adormire azi, Fecioară, o
păzit...(o dată).
prăznuim, la care a și venit Cel
prin tine întrupat, Hristos,
Dumnezeul nostru, cu slavă
negrăită, duhul tău să-l
primească, și te-ai mutat în
slavă, lumea nepărăsind-o, cu
mijlocirile tale pururi
acoperindu-ne.

LA UTRENIE După catisma a doua, se cântă


sedealna sfântului,
glasul al 4-lea:
La Dumnezeu este Domnul... se cântă Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...
troparul Praznicului (de două ori).
Slavă..., al Mucenicilor (o dată). Și Pentru legea Domnului
acum..., al Praznicului (o dată). moartea primind-o, la viață v-ați
mutat; pe care în cer o mijlociți
După prima catismă, celor ce astăzi vă săvârșim
Sedealna întâi, cinstitul praznic, de-Hristos-
glasul 1:
Podobie: Mormântul Tău,
iubitorilor.
Mântuitorule... Slavă..., aceeași
10 LUNA AUGUST

Și acum..., a Praznicului. Slavă..., glasul 1:


Sfântă Adormirea ta, Maică, Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
cinstind-o, te rugăm noi, robii Slavă Ție, Dumnezeule.
tăi: Pleacă urechea ta degrab Și acum..., același glas:
spre cei ce îți cântă cu râvnă și Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
cu dragoste. Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Și prin tine cu noi.
Polieleu: Robii Domnului... Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Mărimurile Dumnezeule (de trei ori)!
Glasul 1:
Stih 1: Dumnezeu este scăparea După Polieleu, Sedealna.
noastră și puterea, ajutor întru glasul al 5-lea:
necazurile cele ce ne-au aflat pe noi Podobie: Pe Cuvântul...
foarte (Psalm 45,1).
Mărimu-vă pe voi, de-Hristos- Mărturia cea bună întru
încununaților Mucenici, Donat priveliște cu scump sângele
și Romul, Silvan și Venust, și vostru o ați pecetluit, de-
cinstim dumnezeiască pomeni- Hristos-încununaților Mucenici,
rea voastră. și acum la tronul Lui,
Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa, îndrăzneală dobândind, rugați-
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78, vă totdeauna pentru cei ce vă
3). facem pomenirea cu evlavie.
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși
toată ziua (Psalm 43, 24). Slavă... aceeași, Și acum... a
Praznicului.
Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de Îngereștile cete pe tine te
junghiere (Psalm 43, 24). slăvesc și pământenii cu râvnă,
Veniți toți credincioșii să Fecioară, te lăudăm, că mutatu-
lăudăm pe Purtătorii de chinuri, te-ai la cele cerești de pe
zicând: pe lauda Mucenicilor. pământ; și te rogi neîncetat
Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă,
Fiului tău și Dumnezeu să scape
dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Psalm dintru primejdii pe cei ce îți
65, 11). cântă Mutarea, Preacurată, cu
Stih 6: Prin sfinți care sunt pe evlavie.
pământul Lui, minunate a făcut
Domnul toate voile Sale (Psalm 15, 3). Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Din tinerețile mele...
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 11
Prochimen, glasul al 4-lea: Purtătorii de chinuri ai lui
Așteptând am așteptat pe Hristos bine oștindu-se, pe
Domnul și El a căutat spre mine, Veliar desăvârșit l-au înecat în
și a auzit rugăciunea mea (Ps. 39, curgerile sângelui lor. Căci cu
1-2). sabia fiind tăiați, purtători de
Stih: Și a pus pe piatră picioarele cunună luminat s-au arătat;
mele și a îndreptat pașii mei (Ps. 39, pentru aceasta se cinstesc și cu
3). credință se slăvesc.
Toată suflarea....
Canoanele
Evanghelia: Canonul Praznicului, cu irmosul pe 6
De la Matei (10, 23-31): și canonul sfinților, pe 8.
„Zis-a Domnul ucenicilor Lui:
Cântarea 1
Când vă vor prigoni în cetatea
Glasul al 4-lea:
aceasta, fugiți în cealaltă...” Irmos: Deschide-voi gura mea...
(caută joi în săptămâna a III-a după
Rusalii).
Psalmul 50. Pe cei ce luptatu-s-au lupta cea
bună pentru Hristos, pe Romul
Slavă..., glasul al 2-lea: și pe Donat, și pe Silvan, și pe
Venust să-i cinstim acum, a
Pentru rugăciunile Purtăto- laudei cunună cu dor
rilor Tăi de chinuri, Milostive, împletindu-le și cu evlavie.
curățește mulțimea greșelilor
noastre. Dorind frumusețile cele de
Și acum...același glas: sus, înțelepților, frumsețea celor
de jos ați socotit de nimic; și a
Pentru rugăciunile
capului tăiere ați răbdat-o, de
Născătoarei de Dumnezeu, Capul Bisericii nedespărțindu-
Milostive, curățește mulțimea vă.
păcatelor noastre. Slavă...,
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
mare milă Ta și după mulțimea
Obroacele trupului muceni-
îndurărilor Tale curățește fărădelegile cește tăindu-vă, lumina Cuvân-
noastre (Ps. 50, 1-2). tului ați strălucit tuturor, ca
făcliile în sfeșnic așezate, pe toți
Și idiomela, luminându-ne, prealăudaților.
glasul al 2-lea: Și acum..., a Născătoarei:
12 LUNA AUGUST

Născând mai presus de gând și păcătoșilor, sprijinitoarea


de cuvânt pe Cel mai presus de sărmanilor.
toate zidirile, te-ai arătat mai
presus decât Îngerii, Fecioară Condacul și Icosul Praznicului
Preacurată, tăria de neclintit a
SEDEALNA sfântului,
Mucenicilor. glasul 1:
Catavasia praznicului: Cea
Podobie: Mormântul Tău,
împodobită cu dumnezeiasca slavă...
Mântuitorule...
Cântarea a 3-a: Paharul lui Hristos cu
Irmosul: Pe ai tăi cântăreți...
credință primindu-l slăviții
Mucenici și urmând Lui în
A voastră mucenicie sfântă, ca Patimi prin sânge săvârșitu-s-
soarele lumii strălucind, a au, întru totul umplându-se de
risipit, Slăviților, ceața închină- cerescul dor; și împreună cu
rii idolești, la cunoștința Domnul moștenesc acum,
Domnului cu adevărat îndrep- Împărăția cerească și slava cea
tând pe toți. veșnică.
Tăria Ta cea nebiruită având- Slavă..., Și acum..., a Praznicului.
o slăviții Mucenici, toate mește- Soborul preacinstit al
șugirile vrăjmașului surpatu-le- înțelepților Apostoli s-a strâns
au, Hristoase Dumnezeule, preaminunat să îngroape cu
luând cununile veșnice. slavă trupul tău cel preacurat,
Slavă..., de-Dumnezeu-Născătoare Prea-
Roșindu-și veșmântul său în lăudată, cu care împreună au
sânge, diaconul Domnului, cântat și mulțimile Îngerilor, cu
Donat, și pe Venust asemenea, cinste lăudând Mutarea ta, pe
pe fratele său cel după trup, spre care cu credință o prăznuim.
moarte întăritu-l-a, geamăn
avându-l și-n patimă. Cântarea a 4-a:
Și acum..., a Născătoarei: Irmos: Cel ce șade întru slavă...

Osânda ce stă asupra noastră,


Fecioară, dezleagă-o degrab,
Mintea voastră bărbătească
Fiului tău rugându-te pentru cei în Hristos întărindu-vă, ați
care te cinstim, nădejdea lărgit, ca leii, gura împotriva
vrăjmașilor, ale credinței
păgâne oase preasubțiri,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 13
fericiților, cu îndrăzneală părtășia fără materie, de razele
zdrobindu-le. ei îi fac părtași pe cei ce îi laudă
Luptătorul împotriva cu credință și dragoste.
Ziditorului tuturor socotind să Slavă...,
plece cugetele voastre de Venust întărindu-se întru
neplecat spre închinarea puterea Domnului, geamăn lui
făpturii, Mucenicilor, biruitu-s- Donat fiind și în râvnă, pe calea
a, ca de o piatră izbindu-se. strâmtă neînfricoșat a pășit, cu
Slavă..., fratele său cel după trup astăzi
Uscăciunea rătăcirii ați tăiat- veselindu-se cu soboarele
o, Slăviților, cu preaascuțită Sfinților.
sabia cuvântului lui Hristos, Și acum..., a Născătoarei:
spre ascultarea credinței Ascultă, Stăpâna mea,
îndemnând pe toți și cu sângele suspinul păcătosului robului
pecetluindu-vă spusele. tău, care cu credință la
Și acum..., a Născătoarei: nesfârșite milele tale alerg,
Sufletul meu îl păzește, Fecioară, ceea ce ai născut pe
Născătoare de Dumnezeu, cu Adâncul milelor și cu milă
acoperirea aripilor tale; și îndreptează-mă.
scapă-mă de tot necazul, de
Cântarea a 6-a:
boală și de primejdie, Irmos: Cugetătorii de Dumnezeu...
mântuindu-mă și de văpăile
iadului.
Nici lanțul greu, nici
Cântarea a 5-a: primejdia, nici sabia, nici
Irmos: Spăimântatu-s-au toate... moartea nu au putut, Prea-
minunaților, să vă despartă de
Ieșit-ați biruitori prin Cel ce dragostea Celui care pe cruce
ne-a iubit pe noi, moartea cea mâinile Și-a întins.
prin sabie primind-o cu bucurie,
Prealăudaților, Donat și ªezând, Hristoase, în priveliș-
viteazule Venust, Romul - te pentru mărturisirea numelui
minunatul și Silvane - slăvitule. Tău, sfinții Tăi Mucenici, Donat,
Venust, Romul și Silvan,
Luminii celei cerești acum împărățesc cu Tine în veacul
împărtășindu-se Romul și veacului.
Silvan, preaminunații, prin
14 LUNA AUGUST

Slavă..., Tot în această zi pomenirea sfinților


Ieșind la luptă cu dragoste și Donat - diaconul, Romul - preotul,
patru Mucenici de la Singidunum:

calea săvârșind, fericiților, Silvan - diaconul și Venust - fratele


credința ați păzit, pentru aceasta geamăn al lui Donat.
ați și luat cununile dreptății Sfântul Mucenic Donat, diaconul.
gătite de Hristos. Acesta era rânduit cu slujirea de
Și acum..., a Născătoarei: diacon, pe care o îndeplinea cu multă
râvnă, cu sfințenie și cu tărie-
Vestindu-ți, Maică, măririle, sufletească, la biserica din
Curată Născătoare de Singidunum, localitate așezată pe
Dumnezeu, pe tine te cinstim toți Dunăre, aproape de cetatea
credincioșii cu dragoste, Sirmium, unde a fost ucis cu puțin
nădejdea și scăparea neamului înainte, prin chinuri și înec, în apele
râului Sava, tânărul episcop Irineu.
creștinesc. În aceste ținuturi se porniseră
mari prigoane împotriva slujitorilor
CONDAC, glasul al 4-lea: lui Hristos, din porunca împăratului
Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii... Dioclețian și a lui Galeriu, ajutătorul
său la conducere. Tânărul și
Să săltăm cu dragoste, toți neînfricatul diacon Donat nu putea
credincioșii, la al Mucenicilor să scape de furia conducătorilor
praznic cu totul luminos și să păgâni din aceste părți de lângă
cântăm: Bucurați-vă, stele marele fluviu, Dunărea, căci nu
slăvite ale bolții Bisericii. înceta să mărturisească în tot locul pe
Hristos. De aceea, din porunca
întâistătătorului acestor ținuturi,
ICOS Victorian, diaconul Donat a fost
Ca cei ce pururea sunteți prins într-o zi și aruncat în
închisoare. Aici nu a încetat să se
luminați cu Lumina cea în trei roage toată noaptea următoare să li
Sori, tot întunericul necunoștin- se dea, lui și tuturor împreună-
ței risipiți-mi, prealăudaților slujitorilor lui Hristos, curaj și tărie
Mucenici, ca să laud de-lumină- sufletească spre a înfrunta toată
purtătoare pomenirea voastră și urgia dușmanilor păgâni și să-i
luminat să cânt: Bucurați-vă, sprijine în acele grele încercări, nu
pentru susținerea vieții lor
stele slăvite ale bolții Bisericii. trecătoare, ci pentru slava și lărgirea
Împărăției lui Dumnezeu, prin
SINAXAR venirea tuturor neamurilor la
Sinaxarul zilei din Minei, apoi ascultarea Evangheliei mântuitoare.
acesta:
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 15
A doua zi, în zori, întâistătătorul adevăratului Dumnezeu, Părintele
Victorian l-a chemat pe Donat la el și Cel ceresc, îngăduind supușilor lor să
căuta să-i zdruncine piatra credinței se închine Acestuia.
sale creștine, ca să sacrifice zeilor Cuvintele pline de atâta curaj
mincinoși ai Imperiului Roman, în creștin, reîntâlnit la păgâni și pe care
slujba căruia el lucra orbește. Astfel, numai un închinător sprijinit pe
l-a întrebat: „- Donate, cine te-a piatra tare a credinței adevărate a
convins să nu mai cinstești pe zeii putut să le glăsuiască, au înfuriat
noștri, așa cum facem noi și peste măsură pe întâistătătorul
judecătorii noștri?”. La această Victorian, care s-a aprins de o mânie
întrebare, care urmărea să-l arate că oarbă și a poruncit ca diaconul Donat
nu mai este bun cetățean roman să fie pus în lanțuri. După aceea a
întrucât părăsise credința în zeii hotărât să i se taie capul, pentru că a
oficiali, socotiți protectori ai rezistat cu tărie tuturor încercărilor
imperiului, Donat a răspuns însă cu sale de a-l depărta de Hristos și de a-
curajul ce ieșea din întreaga ființă l readuce la credința păgână.
înnoită prin Hristos și-i întărea și mai Astfel, la 21 august, anul 304, acest
mult convingerea sa creștină: „- Eu Sfânt Mucenic dintre strămoșii
nu pot cinsti pe zeii voștri, surzi și neamului nostru s-a săvârșit în
muți, închipuiți prin metale, piatră Domnul, prin ascuțișul sabiei, lângă
sau marmură, ci cinstesc pe Domnul apele adânci ale Dunării, care n-au
meu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu despărțit, ci au unit întotdeauna pe
Celui viu, Care este adevăratul și înaintașii noștri de același sânge și de
atotputernicul Dumnezeu”. aceeași credință.
Auzind această mărturisire clară Sfântul Mucenic Romul, preotul.
și hotărâtă a dreptei-credințe a În același timp cu Donat, diaconul
smeritului și curajosului creștin, care de la Singidunum, slujea în biserica
sta la judecata sa, întâistătătorul din vestita cetate Sirmium un preot
Victorian s-a aprins de mânie și i-a plin de har duhovnicesc, de iubire
poruncit: „- Întoarce-te de la această jertfelnică și de tărie în dreapta
nebunie deșartă!”. Atunci, fiind lovit credință, cu numele de Romul. Unit
în cele mai curate gânduri și prin sfințenia vieții și curajul
convingeri ale sale, dar sporindu-i-se convingerii creștine cu amintitul
tăria credinței în adevăratul diacon, preotul Romul lupta cu tărie
Dumnezeu, fericitul Donat i-a și fără frică pentru statornicia și
răspuns prin cuvinte ca de fulger: „- creșterea credinței celei adevărate și
Tu și judecătorii voștri sunteți pentru poporul credincios, care i se
nebuni”, căci desigur era adevărată încredințase, ca păstor sufletesc, gata
nebunie ca să nu se vadă să-și pună sufletul pentru oile sale
deșertăciunea zeilor, închipuirea duhovnicești. Căci în acele vremuri
minții lor bolnave și să nu vină și ei, se porniseră cu gând de nimicire
închinătorii acestora, la cinstirea împotriva închinătorilor lui Hristos
16 LUNA AUGUST

cei ce dețineau puterea imperială și romani de la Dunăre, din care se


se socoteau obligați să apere trăgea și pentru a căror credință
credinței deșarte, păgubești. Pe curată, mărturisită și de el, și-a dat
acestea nu le mai respectau cei ce viața cea pământească.
veneau la lumina cunoștinței de Silvan slujea lui Dumnezeu, ca
Dumnezeu și îmbrățișau prin diacon, la aceeași biserică în care era
convingere și har religia cea nouă și rânduit Romul, preotul, în cetatea
mântuitoare, pecetluită cu sângele Sirmium. Din neștiință se închinase
nevinovat al dumnezeiescului la început la idolii cei fără de glas,
învățător, pe Golgota. ocrotiți de puterea stăpânitoare.
După multe lupte și suferințe Dumnezeu l-a îndrumat însă pe calea
îndurate pentru credința lui și a cea dreaptă, care ducea la El, și
păstoriților săi în Cel răstignit și atunci a părăsit de îndată, cu
înviat, preotul Romul a fost prins și dezgust, închinarea cea înșelătoare și
dus împreună cu alții la localitatea a disprețuit învățăturile mincinoase,
Cibales, aproape de cetatea Sirmium. nimicitoare de suflet ce se
Aici i s-a tăiat capul cu sabia, ca și lui propovăduiau de către păgâni în
Donat, diaconul, suferință pe care a numele zeilor lor neputincioși.
îndurat-o cu bucurie sfântă și totală Chemarea lui Dumnezeu i-a pătruns
încredințare în Duhul lui Dumnezeu. întreaga sa ființă. Atunci L-a simțit
Prin vărsarea sângelui său pe Hristos în inima lui și a început să
nevinovat, dăruit ca jertfă bine I se închine și să-I slujească cu
mirositoare lui Dumnezeu, în floarea bucurie sfântă și cu curaj izbăvitor,
vârstei, Romul, preotul, s-a întărind prin învățătură și prin
învrednicit de harul sfințeniei și a completă dăruire, ca și prin exemplul
primit cununile cerești. S-a săvârșit vieții sale, pe cei de o credință cu el.
în Domnul tot la 21 august, anul 304, Și-a sporit și mai mult lucrul său
fiind cinstit pentru moartea sa duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu
mucenicească prin care s-a renăscut și binele aproapelui în biserica din
pentru viața cea adevărată și veșnică, Sirmium, unde slujea, cu timp și fără
în ținutul Sirmium și mai departe, de timp, ca diacon.
închinătorii lui Hristos. Mai târziu, Cu tăria credinței celei noi, Silvan
în veacul al VI-lea, sfintele lui moaște disprețuia păgânătatea, cu
au fost duse în localitatea Concordia, învățăturile ei înșelătoare pe care
din provincia Friul din Italia conducătorii treburilor obștești
nordică, unde s-au bucurat de multă căutau să le impună supușilor lor
și adâncă cinstire. prin amenințări, frică și cruzime; dar
Sfântul Mucenic Silvan, diaconul. curajosul diacon îi îmbărbăta
Încă un Sfânt Mucenic, Silvan, întotdeauna ca să reziste acestor
diaconul, cinstește prin credința și încercări ce le-ar fi nimicit sufletele
suferințele sale pentru Evanghelia lui lor. Atitudinea sa i-a atras ura și
Hristos pe strămoșii noștri daco- dorința nesocotită de răzbunare a
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 17
căpeteniilor păgânești, căci a fost adus în fața lui. Atunci, privindu-l cu
prins și dus împreună cu preotul său, ură și dispreț, Victorian i-a zis
Romul, precum și cu alți mulți acestui neînfricoșat închinător al
închinători ortodocși, la localitatea Dumnezeului Celui adevărat: „-
apropiată, Cibales. Aici a fost supus Venuste, îți amintești cum am pus sa
la multe feluri de chinuri, după care se taie capul fratelui tău geamăn,
a gustat cu curaj moartea Donat? Răzgândește-te și vin-o și adu
pământească, dar s-a sculat din jertfă zeilor noștri pe care și noi și
moarte la viață și a ieșit învingător, împărații noștri îi venerăm, ca să nu
căci a ajuns biruitor în viața cea poruncesc să ți se facă și ție la fel!”.
veșnică, dobândind prin sângele Fără să se înspăimânte de aceste
vărsat prin ascuțișul sabiei cinstea amenințări și simțind cum îi sporește
sfințeniei în locașurile sfinților. curajul și tăria credinței sale, Venust
Astfel și-a agonisit viața în raiul a răspuns surâzând: „Viu este
desfătării, prin suferință și sânge, Domnul meu, Iisus Hristos, fiindcă
acest diacon daco-roman de la eu nu știu că există mai mulți
Sirmium, asemenea atâtor mucenici dumnezei, așa cum spui tu. Însă eu
creștini, la 21 august, anul 304, cunosc pe Unul Dumnezeu, viu și
cinstind neamul din care se trăgea și adevărat, pe Tatăl, pe Fiul și pe
pământul pe care l-a stropit cu Sfântul Duh, Care este și întreit și
sângele său cel nevinovat, lângă apa unul Dumnezeu”.
Dunării. Iată cum Venust, despre care nu
Sfântul Mucenic Venust. știm că îndeplinea vreo slujire în
Cu uciderea lui Romul și Silvan, și Biserică, ci numai că era un creștin
a multor altor creștini, la Cibales, nu neclintit în credința sa, mărturisea cu
se săturase cruzimea conducătorilor convingere nezdruncinată unitatea
păgâni și, atunci, întâistătătorul dumnezeirii și treimea Ipostaselor
Victorian a purces la alte măsuri de sau a Persoanelor divine, a Tatălui, a
urmărire și de pedepsire a Fiului și a Sfântului Duh.
închinătorilor, slujitorilor și Atunci Victorian a poruncit cu
mărturisitorilor lui Hristos. Apoi a mânie: „- Ce vrei mai mult? Sacrifică
poruncit ca să fie cercetate așezările zeilor!”. Aceasta ar fi însemnat o
vecine cu cetatea Sirmium, reședința lepădare totală a credinței creștine
sa, mai ales că el socotea necesare cu care Venust își hrănea sufletul său
aceste măsuri la Cibales, unde erau și cu care era legat pentru veșnicie.
mulți creștini tari în credința lor. De aceea, adunându-și toate puterile
Aici s-a ajuns sa fie prins Venust, sufletești, ancorate pe credința sa
frate geamăn al Sfântului Donat, nestrămutată în ajutorul lui Hristos,
diaconul, de către slugile lui i-a răspuns cu curaj și cu hotărâre și
Victorian. Nelegiuitul acesta a gata de a înfrunta suferințele și
poruncit celor ce i-au îndeplinit moartea pământească din partea
dorința sa nesocotită ca Venust să fie acestui păgân cu multă putere
18 LUNA AUGUST

lumească: „- Nu sacrific zeilor tăi Astfel s-a săvârșit în Domnul


neadevărați și plini de putreziciune, Sfântul Venust, tăindu-i-se capul
ci aduc lui Dumnezeu-Tatăl, Care împreună cu alți închinători și
locuiește în Ceruri, jertfă de laudă”. mărturisitori, la 21 august, anul 304,
Această mărturisire de credință a sporind ceata mucenicilor din
lui Venust, plină de hotărâre și curaj, neamul strămoșilor noștri daco-
care dă sufletelor puterea de a romani, trăitori pe malurile Dunării.
înfrunta toate suferințele, a umplut Cu ale lor sfinte rugăciuni,
de mânie pe păgânul Victorian, lipsit Doamne, miluiește-ne și ne
de orice simțire pentru adâncurile mântuiește pe noi. Amin.
sufletelor create de Dumnezeu. Și
astfel a poruncit slujitorilor săi ca să- Cântarea a 7-a:
l prindă pe Venust și să-l ducă în Irmos: N-au slujit zidirii...
afara cetății Cibales, iar acolo să i se
Nestatornicul
taie capul cu sabia.
Cu mult curaj și încredere noian al
desăvârșită în puterea lui Dumnezeu, păgâneștilor credințe, Sfinților,
Venust a pășit pe drumul ce ducea înțelepțește trecând, cu sfinte
spre ieșirea din cetate, rugându-se suflările Mângâietorului, la
neîncetat și simțind cum sufletul său limanul cel dumnezeiesc al
se înălța pe încetul de la cele liniștii, fericiților ați ajuns.
pământești către cele cerești. Iar în
această stare de bucurie divină de Untdelemnul sfânt al Duhului
abia a mai simțit ascuțișul sabiei care turnându-se asupra voastră de
i-a retezat capul, făcând să înceteze sus, lupta credinței ați dus cu
viața lui trecătoare, dar ușurându-i armele Domnului, Prealăudați-
nașterea pentru viața cea pururea
lor, și semețul cap al celui rău l-
fiitoare din ceruri.
Și astfel sângele său nevinovat l-a ați zdrobit cu a capului tăiere.
sfințit și pe el și locul pe care s-a scurs Slavă...,
și l-a învrednicit să petreacă în ceata Străluciți fiind cu nezidite
celor la fel ca el din ceruri, care
razele Luminii celei în trei Sori
înconjoară Tronul dumnezeiesc și se
bucură de privirea slavei celei și împurpurat având veșmântul
veșnice. în sângele vostru mucenicesc,
Ca și mulți alți mucenici creștini lăudați în veci pe Dumnezeu,
Venust a crezut cu tărie că harul cel Slăviților, cu soboarele din
de sus s-a coborât în lume prin ceruri.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Și acum..., a Născătoarei:
Care a întemeiat pe pământ
împărăția Sa, adică Sfânta Biserică. Toate limbile laudă
Adormirea ta, Maică a
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 19
Domnului, prin care te-ai și A ta Adormire, Preacurată,
mutat, Fecioară, la Fiul tău, Puterile sus și Începătoriile,
Căruia toți cântăm: Îngerii, Arhanghelii, Tronurile,
Prealăudate, Doamne al Domniile, și Heruvimii o slăvesc,
Părinților și Dumnezeule, bine și Serafimii toți, iar cei de jos o
ești cuvântat. cântă cu râvnă și o preaînalță
întru toți vecii, Maică.
Cântarea a 8-a:
Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși...
Cântarea a 9-a:
Irmos: Tot neamul pământesc.
Întru preacuratele locașuri
primindu-vă Dumnezeu, Prea- Ușile cerești cu slavă s-au
lăudaților, pururea cu Îngerii și deschis vouă, slăviților, și are
cu soborul Sfinților întru lumina Biserica întâi-născuților, celor
feței Lui vă veseliți cântând: Pe scriși în cer, sufletul vostru
Domnul lucrurile lăudați-L și minunat, prealăudaților, unde
preaînălțați-L pe El întru toți este glasul cel prăznuitor și
vecii. neînserata lumină a Domnului.
Iarna idolească străbătut-ați, Danie de preț în Sfintele
de râvna dumnezeiască Sfinților ați fost, Slăviților, și
aprinzându-vă și împotrivindu- vison Bisericii celei din ceruri,
vă neslăbit păcatului, până la prealăudaților, cu razele
sânge, Sfinților, și dănțuiți, mucenicești împodobindu-o,
cântând: Pe Domnul lucrurile pentru care Îngerii și oamenii
lăudați-L și preaînălțați-L pe El dănțuiesc, pomenirea făcându-
întru toți vecii. vă.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și
pe Sfântul Duh, pe Domnul.
Slavă...,
Laudă Ție se cuvine, Treimii Iartă, ca un Bun, mulțimea
celei Preasfinte și dumnezeiești, păcatelor celor ce Te cinstim,
Căreia de-a pururea ne pentru Mucenicii Tăi,
închinăm cu dragoste; pătrimea Preamilostive Judecătorule,
Mucenicilor striga în priveliște, pentru Venust și geamănul
cu gura lor vestind adevărul și Donat - diaconul, pentru Romul
pecetluindu-l cu a sângelui - preotul cel minunat și slăvitul
vărsare. Silvan, slujitorul Tău.
Și acum..., a Născătoarei:
20 LUNA AUGUST

Și acum..., a Născătoarei: Azi, pe Donat și pe Romul, pe


Sufletul acum și trupul, și Silvan și pe Venust, pe bine-
mintea mea ție le încredințez, - vestitorii Evangheliei păcii, cu
sufletului să-i solești cele ce sunt râvnă și credință să îi cinstim,
spre folosul lui, și trupului să îi iubitorii de Mucenici, ca rugă-
omori toate săltările, iară tori să ni-i facem la Dumnezeu,
mintea, Maică, să îmi luminezi, Dătătorul bunătăților.
ca să-ți cânt, Preacurată, Învredniciți de cununile cele
mărindu-te. veșnice și îmbrăcați cu haină
înroșită în sânge, la tronul
LUMINÂNDA Împăratului tuturor stați acum,
glasul al 2-lea: Mucenicilor; și Lui rugați-vă
Podobie: Femei, auziți... pururea pentru noi, mântuire
Soborul mucenicilor cu mijlocindu-ne.
dragoste să-l lăudăm și să săltăm Celor ce facem al vostru
întru cele de praznic, toți praznic, Slăviților, cununile
credincioșii, cinstind pe Romul cântării împletind cu credință,
și pe Silvan, și pe Donat, milă și mântuire ne mijlociți, și
diaconul, și pe Venust, al său iertarea păcatelor, la Milostivul
geamăn, ca rugători să ni-i și Dreptul Judecător, Muceni-
facem la Împăratul a toate. cilor, de-a pururea.
Slavă... Și acum..., a Praznicului. Slavă... A Mucenicilor.
Pe norii cerului ceata de glasul al 5-lea:
ucenici se adună să îngroape Zi strălucită de prăznuire
cum se cuvine pe Maica astăzi lumii s-a făcut, că luceferii
Domnului nostru, de față și Soarelui Dreptății nouă
Împăratul venind cu oastea răsărind și strălucind în lume
cerească. lumina cunoștinței de
Dumnezeu, cu razele muceniciei
LA LAUDE lor, pe toți ne cheamă la veselie
Se pun stihirile pe 6 si cântăm trei ale duhovnicească. Pentru aceasta
Praznicului (vezi Minei) și acestea și bucurându-ne, să îi cinstim,
trei ale Mucenicilor. strigând cu credință: Bucurați-
glasul 1: vă, luminătorilor ai lumii și ai
Podobie: Ceea ce ești bucuria... credinței vestitorilor; bucurați-
vă, jertfe însuflețite și arderi de
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 21
tot cuvântătoare; bucurați-vă, oi Întru împărăția Ta când vei veni,
care cunoașteți pe Dumnezeu și pomenește-ne pe noi, Doamne, când
de Dumnezeu sunteți cunoscute; vei veni întru împărăția Ta.
bucurați-vă, cei ce pe vrăjmașul Pe 12
cel netrupesc în trup l-ați biruit, Fericiți cei săraci cu duhul, că a
prealăudaților Donat și Romul, acelora este împărăția cerurilor.
Silvan și Venust, cei părtași cu Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia.
Îngerii și cu Mucenicii în ceată, Pe 10
cu care dimpreună lui Hristos
Fericiți cei blânzi, că aceia vor
rugați-vă să se mântuiască moșteni pământul.
sufletele noastre. Fericiți cei flămânzi și însetați de
Și acum... Al Praznicului: dreptate, că aceia se vor sătura.
Cântați, popoare, Maicii Pe 8
Dumnezeului nostru, cântați; că Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
astăzi prealuminat sufletul său l- milui.
a pus în preacurate palmele .....
Celui ce s-a întrupat dintr-însa Fericiți cei curați cu inima, că aceia
fără sămânță, Căruia se și roagă vor vedea pe Dumnezeu.
neîncetat să dăruiască lumii ......
pace și mare milă. Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Doxologia Mare. Troparele,
Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi. ......
Fericiți cei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
........
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
Nicilanțul greu, nici
LA LITURGHIE primejdia, nici sabia, nici
moartea nu au putut, Prea-
minunaților, să vă despartă de
Fericirile se pun din cântarea a 3-a a
Praznicului pe 4 și din cântarea a 6-a
dragostea Celui care pe cruce
a Sfinților, pe 4. mâinile Și-a întins.
22 LUNA AUGUST

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata CONDAC, glasul al 4-lea:


voastră multă este în ceruri. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...
ªezând, Hristoase, în priveliș- Să săltăm cu dragoste, toți
te pentru mărturisirea numelui credincioșii, la al Mucenicilor
Tău, sfinții Tăi Mucenici, Donat, praznic cu totul luminos și să
Venust, Romul și Silvan, cântăm: Bucurați-vă, stele
împărățesc cu Tine în veacul slăvite ale bolții Bisericii.
veacului.
Slavă..., Apostolul
Ieșind la luptă cu dragoste și Epistola către Romani (8, 28-39)
calea săvârșind, fericiților, Fraților, știm că toate împreună-
credința ați păzit, pentru aceasta lucrează spre bine...
(Caută la ziua de 18 iulie).
ați și luat cununile dreptății
gătite de Hristos.
EVANGHELIA
Și acum..., a Născătoarei:
Evanghelia de la Luca (12, 8-12)
Vestindu-ți, Maică, măririle, Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Oricine
Curată Născătoare de va mărturisi pentru Mine ...
Dumnezeu, pe tine te cinstim toți (caută la liturghia din 21 octombrie).
credincioșii cu dragoste,
nădejdea și scăparea neamului CHINONICUL:
creștinesc. Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
TROPARUL teme.
Glasul al 4-lea:
Mucenicii Tăi, Doamne, întru Alcătuită, în canoanele metrice
bizantine, de Sabin Preda, cântărețul
nevoințele lor, cununile Bisericii Sfântului Grigorie Palama.
nestricăciunii au luat de la Tine,
Dumnezeul nostru; că, având
tăria Ta, pe chinuitori au surpat,
zdrobit-au și ale dracilor
neputincioase îndrăzniri.
Pentru rugăciunile lor,
Hristoase Dumnezeule,
mântuiește sufletele noastre.

S-ar putea să vă placă și