Sunteți pe pagina 1din 44

SLUJBA SFÂNTULUI

SLĂVITºI ÎNTRUTOT
LĂUDAT APOSTOL TIT,
CEL DINTÂI EPISCOP
AL CRETEI.
LA VECERNIA MICĂ Prin razele propovăduirii tale
făcutu-i-ai vase ale luminii pe
La Doamne, strigat-am…, se pun cei ce zăceau în noaptea înșelării
Stihirile pe 4, idolești, o, Tite; pentru aceasta
Glasul al-6-lea ai fost admirat ca un insuflat de
Podobie: A treia zi ai înviat...
Duhul Sfânt Apostol.
Creta îți aduce necontenit
ă se laude astăzi în cinstire ca primului său episcop,
cântări dumnezeiescul părinte Tit, pe care păzește-o
Tău ucenic Tit, neclintită pe piatra credinței, cu
Hristoase, cel ce pe sfintele tale mijlociri către
pământ cu putere a Domnul, Cel ce te-a slăvit pe
purtat numele Tău și în lume a tine.
vestit arătarea slavei Tale. Slavă..., glasul 1
Tovarăș credincios și Ridicat-ai în Creta biruința
împreună călător al lui Pavel te- bunei credințe, slăvite Apostol
ai făcut, fericite Tit, vestind Tit, căci înarmat fiind
popoarelor mărirea lui înțelepțește cu puterea
Dumnezeu și luminând lumea neînfrântă a Crucii,
cu strălucirea Evangheliei. înșelăciunea idolilor ai surpat și
din prăpastia vrăjmașului
4 LUNA AUGUST
adevărului, mulțime mare de un preaînțelept Apostol Te-a
oameni ai scos. Pentru aceasta propovăduit pe Tine, Doamne,
noi, credincioșii, săvârșind unul în trei Persoane.
astăzi pomenirea ta, îl slăvim pe Și acum..., a Născătoarei:
Hristos, Cel pe care L-ai Roagă-te, Maria, a lui
propovăduit, Care dă pace Dumnezeu mireasă, Celui ce s-a
sufletelor noastre. întrupat din tine fără sămânță
Și acum..., a Născătoarei: bărbătească, să ne dăruiască
Primind rugăciunile celor nouă iertare de greșale.
păcătoși și suspinarea celor
întristați netrecând-o cu Acum slobozește...,
vederea, roagă-te Celui ce s-a Sfinte Dumnezeule...,
născut din curat pântecele tău, Troparul de la Vecernia Mare și
Apolisul.
să ne mântuiască pe noi,
Preasfântă Născătoare!
LA STIHOAVNĂ
Stihirile, Glasul al 2-lea,
Podobie: Casa Efratului…
Cu adevărat mare te-ai arătat, LA VECERNIA MARE
fericite Tite, mari izbânzi având După obișnuitul Psalm 103, se cântă:
în lume pentru credința cea Fericit bărbatul..., starea întâi.
bună. La Doamne, strigat-am…, se pun
Stih: În tot pământul a ieșit vestirea Stihirile pe 8;
lui și la marginile lumii cuvintele lui. Glasul al 4-lea,
(Psalm 18:4). Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem...
Ucenic al lui Pavel fiind, ai
vestit neamurilor cuvântul
adevărului, Tite, și de Dumnezeu ropovăduind o Dumne-
insuflat Apostol te-ai arătat. zeire în trei ipostasuri,
Stih: Cerurile spun mărirea lui ai tulburat marea
Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o păgânilor cea cu mulți
vestește tăria. (Psalm 18:1). dumnezei, și către
Însemnând Creta cu semnul limanurile cele prea liniștite, pe
Crucii, o, Tite, ai eliberat-o de cei ce înotau în adâncul
preanetrebnica slujire la idoli. nedumnezeirii, tu i-ai adăpostit.
Slavă..., a Treimii: Pentru aceasta ai primit
cerească răsplătire, rugând pe
De Dumnezeu insuflatul Tit ca
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 5

Iubitorul de oameni, pentru cei idolilor a înfrânt. Pentru aceasta


ce te laudă pe tine, fericite.(de 2 cu vrednicie este fericit ca unul
ori). ce primește de la Dumnezeu har
Cu strălucirile cele dumne- îmbelșugat și se roagă neîncetat
zeiești fiind strălucit la minte, ca să se mântuiască sufletele
o rază împreună ai călătorit noastre. (de 2 ori).
Tite, cu soarele cel ce luminează Lăsându-te pe tine în Creta,
cele întunecate, cu Pavel cel Tite, ca episcop și arhipăstor al
dumnezeiesc, și împreună cu acesteia, Pavel ți-a poruncit,
dânsul tot pământul ai mântuit slăvite, să plinești în Biserică cele
din noaptea cea adâncă. Pentru ce lipseau; atunci luminat-ai
aceasta Te fericim ca pe un întreaga insulă cu învățăturile
Ierarh de Dumnezeu cuprins, ca bunei credințe și ai hirotonit
pe un dumnezeiesc apostol, ca pe preoți în toate cetățile; pentru
un preafierbinte rugător. aceasta după vrednicie se
Tit cel fericit, întâiul șezător bucură acum Creta toată,
pe scaunul Gortinei, împreună cinstind pomenirea ta și se roagă
călătorul cu Pavel, mângâierea cu dragoste să fie păzită prin
credincioșilor, pornind din mijlocirea ta.
Creta și întorcându-se într-însa, Protectorul și ocrotitor insulei
ca o neruptă temelie i-a zidit pe Creta păstor următor al lui
credincioși prin credința cea Hristos arătându-se, credința
dreaptă întru care s-a întărit și cea în mulți zei a tulburat-o și a
cu zidirea dumnezeieștii puteri întărit credința cea una a lui
celei cerești. Hristos; plecând de aici,
Altele. Același glas. fericitul, a lăsat pe pământ raza
Podobie: Cel ce ai fost chemat de
sus...
neapusa rază dumnezeiască a
Facere a lui Gheorghe preotul. învățăturii și sfântul său cap în
biserica care îi poartă numele,
Tit, robul lui Dumnezeu Celui pe care cu cinste îl sărutăm,
în Treime, aflându-l pe primind cu credință tămăduiri,
Apostolul Pavel în Răsărit, mântuire sufletelor și izbăvire de
urmatu-l-a pe acesta în Apus și greșale.
slujitor al lui Hristos s-a făcut; Slavă... Glasul al 6-lea:
cu strălucirile cele dumnezeiești
pe toți i-a luminat și întunecarea Făcându-te ucenic vasului
necredinței și toată înșelăciunea alegerii, lui Pavel propovă-
6 LUNA AUGUST
duitorului celui dumnezeiesc, și Apostol al lui lisus Hristos, după
învățându-te de la dânsul credința aleșilor lui Dumnezeu și
învățăturile cele dumnezeiești, la după cunoștința adevărului cel
întocmai cu dreapta credință, întru
neamuri te-ai trimis a le întoarce nădejdea vieții veșnice, pe care a
spre credință și a le lumina cu făgăduit-o mai înainte de anii
raza cuvintelor tale. Pentru veacurilor Dumnezeu, Care nu minte
aceasta la margini ai alergat, și Care, la timpul cuvenit, Și-a făcut
Tite apostole, binevestind cunoscut cuvântul Său, prin
tuturor pe Dumnezeu cel propovăduirea încredințată mie,
întrupat, pe care roagă-l să se după porunca Mântuitorului nostru
Dumnezeu, lui Tit, adevăratul fiu
mântuiască cei ce cu credință după credința cea de obște: Har, milă
săvârșesc pururea cinstită și pace, de la Dumnezeu-Tatăl și de la
pomenirea ta. Domnul lisus Hristos, Mântuitorul
Și acum..., a Născătoarei: nostru. Pentru aceasta te-am lăsat în
Cine nu te va ferici, Creta, ca să îndreptezi cele ce mai
lipsesc și să așezi preoți prin cetăți,
Preasfântă Fecioară, sau cine nu precum ți-am rânduit.
va lăuda preacurată nașterea ta?
Precum Cel ce a strălucit fără de Din Epistola către Tit a Sfântului
ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, Apostol Pavel citire
Același din tine, cea Curată, a (Cap. 2, 1-8, 11-15)
ieșit, negrăit întrupându-Se, din Dar tu grăiește cele ce se cuvin
fire Dumnezeu fiind și cu firea învățăturii sănătoase, întru toate
om făcându-Se pentru noi, nu în arată-te pe tine pildă de fapte bune,
două fețe fiind despărțit, ci în dovedind în învățătură neschimbare,
cuviință, cuvânt sănătos și fără
două firi neamestecate fiind prihană, pentru ca cel potrivnic să se
cunoscut; pe Acela roagă-L, rușineze, neavând de zis nimic rău
Curată, cu totul fericită, să se despre noi.
mântuiască sufletele noastre. Căci harul mântuitor al lui
VOHOD Dumnezeu s-a arătat tuturor
oamenilor, învățându-ne pe noi să
lepădăm fărădelegea și poftele
LUMINĂ LINĂ… lumești și în veacul de acum să trăim
Prochimenul zilei cu înțelepciune, cu dreptate și cu
PAREMIILE: cucernicie; și să așteptăm fericita
Din Epistola către Tit a Sfântului nădejde și arătarea slavei marelui
Apostol Pavel citire Dumnezeu și Mântuitorului nostru
(Cap. 1, 1-5) Hristos lisus, Care S-a dat pe Sine
Pavel, robul lui Dumnezeu și pentru noi, ca să ne izbăvească de
toată fărădelegea și să-Și curățească
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 7

Lui popor ales, râvnitor de fapte strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești,
bune. Acestea grăiește, îndeamnă și Dumnezeule Atotțiitor!
mustră cu toată tăria. Nimeni să nu te Același glas. Facere a lui Dionisie
disprețuiască. arhiereul.
Din Epistola către Tit a Sfântului
Apostol Pavel citire Vino acum, să îl fac cunoscut
(Cap. 3, 4-7) pe Tit, tovarăș și împreună-
Fiule Tit, iar când bunătatea și lucrător al lui Pavel, slavă a lui
iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos și Apostol al Bisericilor;
nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne- și însuși Pavel, gura lui Hristos,
a mântuit, nu din faptele cele întru îmi întregește țesătura
dreptate, săvârșite de noi, ci după a cuvântului, căci zice: Astfel,
Lui îndurare, prin baia nașterii celei dacă e vorba de Tit, el este
de a doua și prin înnoirea Duhului
Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi, însoțitorul meu și împreună-
din belșug, prin lisus Hristos, lucrător la voi; dacă e vorba
Mântuitorul nostru, ca îndreptându- despre fratele nostru, el este
ne prin harul Lui, să ne facem, după apostol al Bisericilor, slavă a lui
nădejde, moștenitorii vieții celei Hristos. Ci preasfințite Tite,
veșnice. roagă-te Domnului, pentru
La Litie turma ta!
Stihirile idiomele: Același glas. Facere a aceluiași.
Glasul 1: Tu, Tite, ești izbânda cea mare
Facere a lui Chirii Ieromonahul.
a lucrărilor lui Pavel, sămânța
Veselește-te în Domnul, Creta cea bună, podoaba cea vestită a
cea cu o sută de cetăți, la laudelor acestuia, încheierea
pomenirea slăvitului tău întâi- aleasă a ostenelilor lui, tu aduci
stătător, a preafericitului Tit, lui Hristos Biserica Cretei, dând
căci acesta, ucenic fiind lui Pavel vlăstarelor ei zestre și dar de
cel ceresc, Apostolul neamurilor nuntă. Tu, arhipăstorul și
și de la acela învățând cele conducătorul ei, nu înceta să
despre dreapta credință, vădit s- porți turma ta spre loc de
a arătat în tine taina cea negrăită pășune, conducând mieii lui
de către el, propovăduitor al Hristos spre băutura duhovni-
cuvântului și Apostol, care a cească, a celor dumnezeiești.
adunat în Biserică poporul tău și Glasul al 2-lea:
statuile idolilor a surpat; pentru Facere a aceluiași.
aceasta, învățând tu de la el Tu, Tite, ești făclie aprinsă, ce
credința Treimii, cu veselie
8 LUNA AUGUST
nu poate fi ascunsă sub obroc, ci primejdii și de toată încercarea
este pusă la înălțime, în sfeșnicul pe cei ce cu credință săvârșesc
Bisericii, cel strălucitor ca aurul; sfântă pomenirea ta.
roagă-te luminii celei Glasul al 6-lea:
neânserate, să lumineze sufletele Facere a lui Gheorghe preotul.
noastre. Veniți toți credincioșii pe
Glasul al 4-lea: ucenicul lui Hristos, pe
Facere a aceluiași. împreună călătorul cu Pavel și
Tite, fericit părinte, marea temeiul Bisericii Cretei, să îl
laudă și podoabă a Cretei, lăudăm ca pe un ocrotitor. Căci
povățuitorul de cele acesta în toată insula a alergat și
dumnezeiești, primește de la noi cuvântul ca pe un plug
duioasă cântare, cuvântul cel de mânuindu-l, pământul cel sterp
laudă și, chiar de se-aseamănă a cultivat și sămânța adevărului
unei gângăviri, plin de dragoste a sădit; scoțând din rădăcină
fiind, pleacă-ți urechea cu multă înșelarea idolilor, a descoperit
mulțumire spre cântările tuturor cunoașterea lui
noastre, căci dragă le este Dumnezeu, surpând prin
părinților gângurirea copiilor credința Treimii închinarea cea
lor, și cu rugăciunile tale la mulți zei. Aducând Creta și pe
mântuiește sufletele noastre. locuitorii ei la Hristos și având
Glasul al 5-lea: îndrăzneală acum la El, se roagă
Autor anonim cu stăruință pentru Biserica să
Împodobindu-te cu luptele se întărească și sufletele noastre
apostolești, cu Apostolii să se mântuiască.
împreună ai petrecut, Tite, Același glas. Facere a aceluiași.
apostole; căci pretutindeni Cel ce sfințit a fost din
cuvântul credinței pântecele maicii sale, Pavel,
propovăduind, ai luat răsplata apostolul lui Hristos, întregii
chemării cele de sus; pentru lumi, rânduit a fost ca părinte
aceasta Creta se fălește cu adevăratului său fiu, Tit. Pentru
minunile și cu învățăturile tale, aceasta te-a lăsat în Creta
iar capul tău, care se află acolo, pentru a îndrepta cele ce mai
izvorăște celor ce se apropie de el lipsesc și a așeza preoți prin
tămăduiri; împreună cu aceia cetăți. Tite, cel dintâi episcop al
plouă și peste noi vindecare de Cretei, pe preoții necredinței
bolile sufletești și păzește de surpându-i, preoție lui Hristos ai
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 9

sădit și temelie nezdruncinată a nebuniei închinării la idoli și


învățăturilor dreptei credințe te- apărător al dumnezeieștii
ai arătat. Pentru aceasta să înțelepciuni a lui Hristos, cel ce
strigăm: Apostole Tit, roagă-te stă ca piatră de poticnire
lui Hristos Dumnezeu, pentru împotriva celor la pietre
pacea lumii și mântuirea închinători, și acestora le-a pus
sufletelor noastre. ca temei al Bisericii pe Hristos,
Același glas. Facere a aceluiași. piatra cea din capul unghiului.
Pavel, propovăduitorul Tit de Dumnezeu clăditul turn
credinței, a zis către împreună- de apărare al Bisericii Cretei,
călătorul cu el, Tit, episcopul nemincinoasa ocrotire a celor ce
Cretei: Adu-le aminte cretanilor se apropie de el cu curaj, frumos
să se supună stăpânirilor și mijloc al dumnezeieștii purtări
dregătorilor, să nu defaime pe de grijă față de noi, prin care am
nimeni, să fie pașnici, cunoscut adevărul și am primit
îngăduitori și blânzi, să poarte cunoștința. Pentru rugăciunile
grijă de lucrurile bune, spre sale, mântuiește, Doamne,
treburile cele de neapărată sufletele noastre.
nevoie, care sunt cele bune și de Și acum..., a Născătoarei:
folos oamenilor; mustră-i ca să Stăpână, primite fă
fie sănătoși în credință și rugăciunile robilor tăi și ne
lepădând fărădelegea, să izbăvește de toată nevoia și
trăiască cu înțelepciune, cu necazul.
dreptate și cu cucernicie în
veacul de acum, așteptând LA STIHOAVNĂ
arătarea slavei lui Hristos, Celui Stihirile, glasul al 5-lea,
Care S-a dat pe Sine pentru noi; Podobie: Bucură-te cămara…
pe Acesta deci roagă-L cu
Bucură-te, făclia apostolilor,
stăruință, Sfinte Apostole Tit, să
ceresc însoțitor al Bisericii
dăruiască iertare de greșale
înaintea lui Hristos, propovă-
celor ce cu dragoste prăznuiesc
duitorul tainei iconomiei Celui
sfântă pomenirea ta.
ce este peste toate Dumnezeu,
Slavă... Glasul al 8-lea:
Facere a lui Dionisie arhiereul. graiul cel prin puterea
Mângâietorului lesne de înțeles
Iată, din nou ne adună la un al golirii de Sine a Cuvântului,
loc Tit, cel dintâi împotrivitor al vestirea dreptei credințe între
10 LUNA AUGUST
neamuri, insuflatul de Cuvântului început-ai
Dumnezeu apărător al dogmelor mântuitoarea propovăduire;
credinței, fericite Tit, cel ce ai pe aceasta ai arătat-o țarină a
rușinat îndrăzneala idolească, credinței, roditoare de
roagă-te lui Hristos să dăruiască nenumărați sfinți, cu care
sufletelor noastre mare milă. dimpreună roagă-te Sfintei
Stih: În tot pământul a ieșit vestirea Treimi pentru toți cei care te
lui și la marginile lumii cuvintele lui. slăvesc pe tine.
(Psalm 18:4).
Slavă... Glasul al 8-lea:
Bucură-te, cu adevărat Facere a lui Chirii Ieromonahul.
tâlcuitor dumnezeiesc al Îmbrăcat fiind cu harul
Evangheliei harului, insuflate de Mângâietorului, apostole,
Dumnezeu împreună călător cu pregătit-ai locuitorilor din Creta
vasul alegerii și asemănarea înfiere veșnică, iluminare și
acestuia în toate! Tite, care trufia cerească izbăvire; împreună
înșelării cu raza cuvintelor tale ai călător și tovarăș fiind al vasului
năruit și cu biruința harului alegerii, de către acesta ai fost
minunilor tale pe stăpânul trimis pe insulă, binevestind
întunericului l-ai surpat, cel ce golirea de sine a Mântuitorului și
ești scaun înalt, piatră a credinței înnoind prin cuvântul tău inimile
și cel dintâi apărător al învechite în stricăciunea idolilor,
dumnezeieștii înțelepciuni în aducându-le de la răutate la
Creta, roagă-l pe Hristos să cunoașterea dumnezeiască;
dăruiască sufletelor noastre slujind sfintele taine și așezând în
mare milă. cetăți preoți și îndreptând cele ce
Stih: Cerurile spun mărirea lui
Dumnezeu și facerea Lui o vestește
erau în lipsă, ți-ai împlinit
tăria. (Psalm 18:1). slujirea cu bine, împărtășindu-te
de Domnul tău întru cele înalte.
Bucură-te Tite, de
Pentru aceasta, fericite Tit,
Dumnezeu povățuite, roagă-L pe Dumnezeu cu
luminătorul insulei Creta, stăruință să păzească turma ce ți-
dumnezeiescule întâi-șezător a fost rânduită ție de toată
pe scaunul ei, păstor și primejdia și necazul.
conducător, învățător despre Și acum..., a Născătoarei:
Dumnezeu și călăuză spre
Hristos, Mântuitorul! Căci Stăpână, primește rugăciu-
ascultător făcându-te graiului nile robilor tăi și mântuiește-ne
lui Pavel, ca un apostol al de toată nevoia și necazul.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 11

Acum slobozește..., Sfinte


Dumnezeule...
La binecuvântarea pâinilor:

TROPARUL,
Glasul 4,
Podobie: Degrab ne întâmpină pe
noi....
Împreună călător și ucenic al
LA UTRENIE
lui Pavel, Creta ai luminat, Tit, La Dumnezeu este Domnul..., se cântă
Apostole, cu raza cuvintelor troparul Sfântului (de două ori),
tale. Și precum pe aceasta ai Slavă..., Și acum..., al Născătoarei.
izbăvit-o de întunericul
necredinței, așa și pe noi acum, După Catisma întâi, Sedealna,
cei ce cu dragoste te cinstim, Glasul 1,
preafericite, izbăvește-ne de Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule ...
toată ispitirea, ca unul care ai
multă îndrăzneală.
reta se desfătează în
ALT TROPAR
Domnul cu bucurie, o,
Glasul 1,
Podobie: Locuitor pustiului… Tite, săvârșind cinstită
Facere a lui Chirii Ieromonahul. pomenirea ta, și
alergând la cinstitul
Pe luminătorul și cel dintâi tău cap, strigă ție: Cel dintâi
episcop al Cretei, pe Tit, cel
episcop al ei, nu înceta să te rogi
împreună-călător cu Pavel și
lui Hristos pentru turma ta,
asemenea acestuia în credință, pe
împodobită în Domnul cu slava
cel care prin cuvântul insuflatei
ta pururea.
de Dumnezeu învățături și prin
Slavă... aceeași podobie.
darul facerii de minuni a unit
insula cu Hristos, noi, cei Arătatu-te-ai al slăvitului
binecredincioși, să-l lăudăm apostol al neamurilor autentic
strigând: Slavă Celui ce te-a fiu în credința cea adevărată, o,
chemat, înțelepte, slavă Celui ce Tit, și ascultător făcându-te
ți-a dat putere, slavă Celui ce în acestuia întru toate, ai slujit prin
chip arătat a fost propovăduit cuvântul Evangheliei și înger de
prin tine neamurilor! pace te-ai arătat în Creta, prin
puterea Duhului Sfânt.
12 LUNA AUGUST
Și acum..., a Născătoarei: Și acum..., a Născătoarei:
Cu înțelepciune dumnezeiască Prin lucrarea Sfântului Duh,
pe Cuvântul Cel negrăit întrupat Cuvântul Tatălui luat-a trup din
pentru noi din curatele tale tine, Stăpână, fără amestecare,
sângiuiri, bună Fecioară, așa cum cu insuflată de
propovăduitu-L-a cu Dumnezeu gură a vestit slăvitul
înțelepciune dumnezeiască Tit; pentru aceasta roagă-te,
fericitul apostol al acestuia, Tit, fiind Preacurata Sa Maică, să ne
cu care dimpreună roagă-te să dăruiască nouă mare milă.
ne mântuim noi, cei ce nașterea POLIELEU Robii Domnului…
ta cu credință o cinstim.
După Catisma a doua, Sedealna, MĂRIMURILE:
Glasul al 3-lea. Glasul 1
Podobie: Pentru mărturisirea Stih 1: Cerurile spun slava lui
dumnezeieștii credințe ... Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o
vestește tăria (Psalm 18:1).
Având puterea Duhului
dumnezeiesc, te-ai întors în Mărimu-te pe tine, Sfinte
Creta, de Dumnezeu fericite Apostole al lui Hristos, Tite și
Apostol, unde precum un chip al cinstim durerile și ostenelile tale,
lui Pavel prin cuvânt ai prin care te-ai trudit întru bună-
îndreptat, Tite, cele ce lipseau. vestirea lui Hristos.
Pentru aceasta roagă-te Stih 2: În tot pământul a ieșit vestirea
neîncetat lui Dumnezeu, iertare lor și la marginile lumii cuvintele lor
(Psalm 18:4).
de greșale să ne dăruiască și
milă. Stih 3: Fulgerele Lui au luminat
Slavă... aceeași podobie. lumea (Psalm 76:17).
Stih 4: Că a întărit lumea care nu se va
Făcutu-te ai tâlcuitor al clinti (Psalm 92:2).
Evangheliei și învățător al
cunoașterii lui Dumnezeu între Veniți toți, într-un glas să
neamuri, prin harul lăudăm pe Tit zicând: întâiul
dumnezeiesc, apostole, urmând apostol al Cretei.
cu desăvârșire căilor Stih 5: Vestiți între neamuri slava Lui
învățătorului tău Pavel, și la toate popoarele minunile Lui
(Psalm 95:3).
împreună cu care pururi roagă-
te Domnului, Tite, să ne Stih 6: Supus-a popoarele nouă și
dăruiască nouă harul cel neamurile sunt sub picioarele noastre
(Psalm 46:3).
mântuitor.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 13

Slavă..., glasul 1: prin rugăciunile tale, ca pururea


Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte, întru lumină să umblăm.
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: Și acum..., a Născătoarei:
Slavă Ţie, Dumnezeule.
Și acum..., același glas: Înțelept vestitor al iconomiei
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, celei înfricoșătoare a Fiului tău
Marie, Domnul este cu tine, zicând: făcutu-s-a Apostolul Tit în
Și prin tine cu noi. Creta, Fecioară Mariam, căci
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, păzind în inimă cuvintele lui
Dumnezeule (de trei ori)! Pavel nu s-a cruțat pe sine de mii
de suferințe și primejdii, pentru
Sedelnele după polieleu; ca pe toți să îi câștige în Hristos.
Glasul al 4-lea Cel ce prin tine s-a întrupat,
Podobie: Cel ce Te-ai înălțat pe Mireasă a lui Dumnezeu.
Cruce de bunăvoie ...
Străbătut-ai pământul în lung Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
și în lat, ca un preacredincios PROCHIMENUL,
următor al lui Pavel, Glasul al 4-lea:
propovăduitorul lui Dumnezeu
În tot pământul a ieșit vestirea
între neamuri, o, sfinte Tit, fiind
lui și la marginile lumii cuvintele
așezat de acesta episcop în
lui (Psalm 18:4).
Creta, tâlcuind desăvârșit Stih: Cerurile spun slava lui
cuvântul dreptei credințe și Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o
învățându-i pe toți în chip vestește tăria (Psalm 18:1).
deslușit să lepede lucrările
fărădelegii. Toată suflarea…
Slavă... aceeași podobie.
Evanghelia (Luca 10: 16-21): Zis-a
Îndrumător și luminător Domnul către ucenici Săi: Cel ce vă
avându-l pe Pavel și povățuitor ascultă pe voi... (Caută la Liturghia
al tău spre ziua cea din 8 noiembrie.).
dumnezeiască, o, preafericite
Tit, ai strălucit lumina dogmelor Psalmul 50
Slavă..., glasul al 2-lea:
dreptei credințe și ai surpat
noaptea cea întunecată a Pentru rugăciunile
înșelării idolilor celor deșerți; Apostolului Tău, Milostive,
pentru aceasta învrednicește-ne, curățește mulțimea greșelilor
noastre.
14 LUNA AUGUST
Și acum..., Deschide-voi gura mea și se va
Pentru rugăciunile Născă- ‹‹umplea de Duh, și cuvânt
toarei de Dumnezeu, Milostive, ‹‹răspunde-voi Împărătesei
curăţește mulţimea greșelilor ‹‹Maici; și mă voi arăta luminat
noastre.
‹‹prăznuind și voi cânta
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare ‹‹minunile ei, bucurându-mă. ››
mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale
curăţește fărădelegile noastre. (Ps. 50:1-2)
Ceea ce ai născut adâncul
înțelepciunii, Curată, trimite-mi
Stihira, glasul al 6-lea:
picături de înțelepciune,
Facere a lui Chiril Ieromonahul. Izvorule cel plin de har, ca să
slăvesc cu cântări noianul
Tite, limba cea nemincinoasă, harurilor tale.
liră plină de armonie a Cu putere, Preanevinovată,
graiurilor celor cerești, plugarul
Îngerul de mare sfat, Cel ce a
Evangheliei, ca și cu un plug cu
adus toate din neființă, din tine a
Crucea Creta ai lucrat; căci cu
venit, pentru milă și rupând
totul ascultător făcându-te lui
zapisul, dezlegare ne-a dăruit.
Pavel, pe insulă fost-ai lăsat ca
pe cele ce erau în lipsă să le Nor însuflețit al strălucirii
îndrepți și în cetăți să așezi Tatălui te cunoaștem pe tine,
preoți, pe sine făcându-te pildă Stăpână, Răsăritul Luminii care
desăvârșită a credinței a luminat neorânduiala noastră
lucrătoare prin fapte, pentru și care pe toți i-a ridicat la cele
aceasta roagă-te neîncetat ca cerești.
turma ta să fie izbăvită de toată Văzută ai fost mai frumoasă
nevoia și necazul. fără de asemănare decât puterile
cele de sus și decât toată făptura,
CANOANELE Născătoare de Dumnezeu,
Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe Curată, ceea ce ai îndumnezeit
6 și două ale Sfântului, pe 8. firea oamenilor și iadul l-ai
omorât numai prin nașterea ta.
Cântarea 1-a,

Canonul Născătoarei de Dumnezeu. Primul canon al Sfântului


glasul al 4-lea: Același glas și irmos:
Irmos: Darul Duhului, care cu toate
felurile de daruri te-a îmbogățit
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 15

pe tine, Tite, pururea pomenite, înțelept Apostol, o, preafericite


strălucit te-a arătat pe tine Tit, vestind cuvântul prin care ai
propovăduitor al Duhului și condus neamurile spre
dumnezeiesc apostol, cunoașterea Izbăvitorului.
propovăduind la margini Cu adevărat car puternic, de
întruparea Cuvântului. nebiruit, al Celui puternic te-ai
Raza Darului celui arătat, multă putere primind de
dumnezeiesc primind înlăuntru, sus, și cu harul Mângâietorului
ca soarele ai strălucit, căruțele necredinței idolilor ai
preaînțelepte, luminând sfărâmat, de Dumnezeu
sufletele celor dintru întuneric, grăitorule Apostol Tit.
scoțându-le din păcat și din Slavă...
robia înșelăciunii mântuindu-le. Ca o lumină ai strălucit în chip
Pavel preaînțeleptul, plin minunat la marginile
fiind de darurile Duhului, te-a pământului, îmbrăcat fiind cu
ales pe tine și slujitor și harul cel mântuitor al lui
dumnezeiesc învățător și Dumnezeu, preaînțelepte Tit, și
propovăduitor al credinței, cu învățăturile tale cele înalte
dumnezeiescule Tite. surpând înălțimile înșelăciunii,
A Născătoarei: ai triumfat, înfrângându-i pe
Ca să izbăvească marginile vrăjmași.
lumii de înșelăciune, din Și acum…, a Născătoarei:
pântecele tău Domnul a Izbăvit-ai cu adevărat neamul
strălucit, Mireasă a lui omenesc, Maria, de stăpânirea
Dumnezeu, pe Care roagă-L și cea tiranică a vrăjmașului celui
totdeauna înduplecă-L, ucigător, în chip de negrăit și
Fecioară, să se mântuiască cei ce fără de amestecare născându-L
cu credință te cinstesc pe tine. din curatele tale sângiuiri pe
Fiul Tatălui, Cel dinainte de
Al doilea canon al sfântului. veacuri.
Facere a lui Chiril. Catavasie: Cruce însemnând Moise...
Glasul al 8-lea:
Irmos: Pe Faraon cel ce se purta... Cântarea a 3-a:
Primit-ai viața cea Irmos
nemuritoare a veșniciei, în Pe ai tăi cântăreți, Născătoare
corturile celor aleși, ca un ‹‹de Dumnezeu, izvorul cel viu și
16 LUNA AUGUST
‹‹îndestulat, care s-au împre- din sufletele celor ce alergau la
‹‹unat ceată duhovnicească tine, Fericite.
‹‹întărește-i, întru dumneze- Holda a toată moștenirea
‹‹iască mărirea ta, cununilor neamurilor fiind năpădită de
‹‹măririi învrednicindu-i.›› spinii nedumnezeirii, cu secera
cea dumnezeiască o ai curățit,
Au fost covârșite marginile semănând semințele cunoștinței.
firii și legile firii s-au dezlegat
prin nașterea ta cea mai presus O Dumnezeire în trei fețe
de minte, Maică Fecioară, fără propovăduind, ai gonit negura
prihană, căci din tine Cel fără mulțimii dumnezeilor, Fericite,
chip a primit trup. aducând marginile spre
cunoștință dumnezeiască.
Pat neîntinat te-a văzut pe A Născătoarei:
tine Solomon, înconjurat de
șaizeci de înțelepți, Stăpână, pe
Mai sfântă decât îngerii și mai
care, odihnindu-Se Dumnezeu, a înaltă decât toată făptura te-a
luat trup și cu muritorii a vorbit. făcut pe tine cel ce cu trup s-a
născut din tine; pentru aceasta
Porfiră din curatele tale pe tine ca pe Stăpâna tuturor te
sângiuri purtând Cuvântul lui cinstim.
Dumnezeu, fără schimbare și
fără amestecare, și goliciunea lui Al doilea canon al sfântului.
Adam acoperind-o, l-a încins cu Irmos: Cel ce ai întărit din început...
dumnezeiasca frumusețe. Cel ce a întărit din început
Locașul dumnezeirii celei de cerurile, cer înțelegător te-a
nerăbdat și cetate însuflețită a lucrat întru putere pe tine, Tite,
lui Dumnezeu, tu ai fost văzută, cel care tuturor neamurilor
Preanevinovată, întru care s-a preaînțelepțește ai grăit
lucrat taina cea mare a negrăitei cuvântul credinței.
cunoștințe care din veac nu s-a Cu fulgerele cuvintelor tale
auzit. celor inspirate de Dumnezeu
noaptea înșelăciunii ai luminat-o
Primul canon al Sfântului strălucit, o, preaslăvite Tit, ca un
Irmos: Nu întru înțelepciune...
Apostol și propovăduitor al
Nu prin înțelepciunea care Cuvântului, următor învederat
face nebuni pe cei ce iau aminte făcându-te lui Pavel, vasul
de ea, ci prin cunoștința cea alegerii.
adevărată, ai gonit necunoștința
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 17

Slavă... dragoste prăznuiesc sfântă


Vestindu-L pe Hristos pomenirea ta.
Mântuitor al întregii lumi, Slavă... aceeași podobie.
înnoit-ai inimile oamenilor și le- Cu adevărat dumnezeiască
ai făcut să rodească din belșug asemănare a vasului alegerii
spicele credinței, Tite, de fiind, dumnezeieștile taine în
Dumnezeu cugetătorule Apostol. Duhul le-ai propovăduit
Și acum…, a Născătoarei: desăvârșit și luminat fiind cu
Întinat fiind cu necurăția harul luminării dumnezeiești,
patimilor, Fecioară, nu mă trece inimile credincioșilor
cu vederea pe mine, care cu dumnezeiește ai luminat; pentru
credință te rog ca pe una ce aceasta și în Creta revărsând în
singură ești curată, cu râurile chip înțelegător râurile
prealimpezi ale harului tău de dumnezeieștilor tale dogme, i-ai
maică, curăță-mă, Maică, și luminat strălucit pe toți, fericite
mântuiește-mă! Apostole Tit; roagă-te lui Hristos
Catavasie: Toiag spre închipuirea Dumnezeu, iertare de greșale să
tainei... dăruiască acum celor ce cu
dragoste prăznuiesc sfântă
SEDEALNA, Glasul al 8-lea: pomenirea ta.
Podobie: Pe înțelepciunea și Și acum..., a Născătoarei:
Cuvântul...
Bucură-te, scaunul lui
Cu soarele Pavel, ca o stea Dumnezeu cel în chipul focului;
împreună călătorind, pururea bucură-te, pruncă, jilțul cel
pomenite Tite, arătat ați luminat împărătesc, patul cel așternut cu
pământul și ați risipit porfiră, cămara cea cu porfiră
întunericul. Iar intrând în de aur, hlamida cea cu roșu
ostrovul Critenilor, fericite de vopsită, preacinstită Biserică,
Dumnezeu cugetătorule, prin căruța cea purtătoare de fulger,
moarte ai lăsat tuturor, ca niște sfeșnicul cel mult luminos!
raze neapuse, ostenelile și Bucură-te, Născătoare de
cuvintele tale, prin care Dumnezeu, cetatea cea cu
strălucindu-ne, cu preamărire te douăsprezece ziduri și ușa cea cu
cinstim pe tine și cu un glas aur poleită, cămara cea
strigăm către tine: Roagă-te lui strălucită cu chipul, masa cea
Hristos Dumnezeu, iertare de luminoasă cu aur, lăcașul cel cu
greșale să dăruiască, celor ce cu
18 LUNA AUGUST
podoabă dumnezeiască! Dumnezeiesc lăcaș în care s-a
Bucură-te, preaslăvită Mireasă, lucrat unirea celor două firi, tu
picată din soare, bucură-te ești Fecioară, mai presus de
singură mântuirea sufletului minte, de cuvânt și de cuget, din
meu! care S-a țesut Stăpânul, nu prin
Cântarea a 4-a:
schimbare, ci prin unire,
Irmosul: purtând Întruparea.

Cel ce șade în slavă pe scaunul Primul canon al Sfântului


Irmos: Cel ce șade în Slavă...
‹‹Dumnezeirii, pe norul cel ușor,
‹‹a venit Iisus, cel cu totul Scoțând bogăție din vistieriile
‹‹dumnezeiesc, din preacurata cele nedeșertate, preaînțelepte,
de bogăția adevărului ai umplut
‹‹Fecioară și a mântuit pe cei ce mințile cele sărăcite și inimile
‹‹strigă: Slavă puterii Tale, cele omorâte le-ai înviat, gonind
‹‹Doamne. ›› negura necunoștinței, pururea
Apa vie a nemuririi ca un pomenite Tite.
izvor ai izvorât-o, ceea ce ai Mreaja lui Pavel prin
picurat celor aprinși de sete orânduiala Darului te-a vânat pe
nectarul cel dulce și auriu al tine, Tite, cela ce vreai mai pe
milostivirii, cu adevărat Raiul urmă cu undița cuvântului tău,
cel cu totul desfătat, Stăpână. cu osârdie să tragi din adâncul
Sfeșnic de aur strălucind cu înșelăciunii neamuri preamulte,
cele șapte făclii ale harurilor, pe către buna-credință.
tine din tot neamul soarele Urmând ca un miel lui Pavel
Hristos te-a ales și, venind în cele celui dumnezeiesc, ai izgonit din
nepătrunse, S-a nuntit, fără mijloc pe lupii cei grei,
sămânță, cu trupul muritorilor cuvântătorule de Dumnezeu; și
spre înnoire. ai zdrumicat capiștile idolilor,
Ai născut pe Țiitorul a toate, făcându-i pe pământeni biserici
pe Cel ce a împreunat toate cu dumnezeiești.
cele înalte și pe cele despărțite le- A Născătoarei:
a unit, prin care cele de sus Preasfânta Născătoare de
dănțuiesc împreună cu cele de Dumnezeu, cortul cel neîntinat,
jos și toate Îl slăvesc ca pe ușa luminii, masa și năstrapa cea
Dătătorul, Stăpână. cu totul de aur, muntele cel
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 19

netăiat și umbrit, ca ceea ce a Spăimântatu-s-au toate de


născut pe Ziditorul, se fericește.
‹‹dumnezeiască mărirea ta; că
Al doilea canon al sfântului. ‹‹tu, Fecioară neispitită de
Irmos: Auzit-am, Doamne,... ‹‹nuntă, ai avut în pântece pe
Laudă de mulțumire îți aduce ‹‹Dumnezeu Cel peste toate și ai
ție, Apostole Tit, Creta, căci prin ‹‹născut pe Fiul Cel fără de ani,
graiurile limbii tale a fost ‹‹Cel ce dăruiește pace tuturor
îndrumată spre dreapta ‹‹celor ce te laudă pe tine. ››
credință. Tăria mea și lauda mea tu ești,
Vestitu-L-ai tuturor neamu- Preanevinovată, ancoră tare a
rilor pe Hristos, milostivirea și adevărului întru care mi-am pus
izbăvirea, de Dumnezeu fericite toată nădejdea mea, Fecioară, și
Tit, cel ce de Dumnezeu ai fost toată bucuria vieții.
învățat. Împletire de haruri ești,
Taina întrupării lui Hristos ai Stăpână, care ai ascuns în
tâlcuit-o cu limba ta grăitoare de pântecele tău firea cea
Dumnezeu, Tite, și sufletele necuprinsă fără de schimbare
oamenilor le-ai renăscut. într-un singur ipostas, prin care
Slavă... Dumnezeu cel purtător de trup
Vestind, Tite, taina S-a arătat tuturor și muritor mai
înfricoșătoarei goliri de sine a lui presus de fire.
Hristos, nerușinarea înșelăciunii Mare
dulce și totuși
cea pierzătoare de suflet a neumblată, ai scufundat pe
idolilor ai smerit. cârmuitorii și călăreții lui
Și acum…, a Născătoarei: Faraon cel înțelegător și pe
Cu totul punându-mi nădejdea Israelul cel nou l-ai mântuit,
în ocrotirea ta, preacurată conducându-l spre cetatea cea
Maria, nu mă lăsa pe mine, cerească și la limanul cel liniștit.
ticălosul, să pier în adâncul În chip minunat ai covârșit în
greșelilor. frumuseți toată făptura care,
cântând, strigă ție: Bucură-te,
Cântarea a 5-a: Mireasă, prin care, venind
Irmosul:
Iubitorul de frumusețe, a ridicat
toată firea muritorilor, Stăpână,
20 LUNA AUGUST
și a izbăvit-o din mâna Ca un plin de înțelepciune
pierzătorului. ascultător făcându-te vasului
alegerii, ales legiuitor al dreptei
Primul canon al Sfântului
Irmos: Necredincioșii nu vor vedea....
credințe te-ai arătat, Tite, în
Creta și cu covârșire te-ai ostenit
Ca un doctor prea-ales, ca un prin cuvânt și prin faptă, pentru
slujitor al Darului, cu sarea cea ca pe toți să îi câștigi, Apostole.
dulce a dumnezeieștilor tale
cuvinte, fericite, ai oprit rana
Cu tot cugetul urmând
răutății, ce păștea sufletele Apostolului Pavel, împreună cu
păgânilor. acesta ai străbătut orașe
nenumărate, ca un ceresc
Supunându-te cu dragoste propovăduitor al Evangheliei,
insuflărilor lui Pavel, împreună răsărind lumina celor ce zac în
cu dânsul ai străbătut cele de sub întunericul înșelării.
Cer, preaînțelepte, bine-vestind
cuvântul cunoștinței,
Spre cer ai alergat,
preacinstite propovăduitorule purtătorule de biruință, spre
de Dumnezeu. dumnezeiasca pace, spre slava
cea veșnică, biruind oștile tari
Ca un înțelept, grăitorule de ale înșelăciunii și pe noi ne
Dumnezeu Apostole, învrednicește, de Dumnezeu
propovăduind pe Cuvântul că cugetătorule Tit, de însoțirea
este deopotrivă lucrător și întru lumină cu cetele celor aleși.
împreună șezător cu Tatăl, ai Slavă...
plecat pe cei deșerți cu mintea,
ca să lepede toată înșelăciunea
Surpător de ziduri prin
idolilor. cuvintele tale fiind, Tite,
A Născătoarei: turnurile răutății ai năruit și
puterea adevărului de nebiruit o
Cu minte curată să o cinstim pe ai arătat, lui Hristos din
cea Preacurată, frumusețea lui nevrednici vrednici arătându-ne
Iacov, și înfrumusețându-ne cu pe noi, cei ce mai înainte ne
faptele cele dumnezeiești, cu închinam idolilor.
bunăcredință să o lăudăm, ca pe Și acum…, a Născătoarei:
o Maică a Dumnezeului nostru.
Fecioară frumoasă precum
Al doilea canon al sfântului. soarele, plină de har Fecioară
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat... Maică a lui Dumnezeu, caută cu
milostivire asupra noastră, a
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 21

celor care ne ridicăm în și de cunoștință, Preacurată,


rugăciune privirea către tine, cum Cel neîncăput încape fără
dându-ne nouă, tuturor, de schimbare întru tine, cum S-a
darurile dătătoare de viață ale făcut prunc Ziditorul a toată
ocrotirii tale celei tari. făptura, Stăpână.

Cântarea a 6-a: Primul canon al Sfântului


Irmosul: Irmos: Jertfi-voi ție ...
Strigat-a proorocul Iona, mai Pavel, soarele lumii cel
‹‹înainte închipuind îngroparea neapus, pe tine, fericite, te-a
‹‹Ta cea de trei zile în chit, trimis ca pe o rază dătătoare de
‹‹rugându-se; Din stricăciune lumină, ca să luminezi inimile
‹‹mă mântuiește, Iisuse, celor ce dormeau întru
întunericul necunoștinței.
‹‹Împăratul Puterilor. ››
Făcutu-te-ai plin de apele cele
Propovăduim pe Cuvântul,
curgătoare de viață, și cu râurile
Înțelepciunea Tatălui, pe Fiul cel
dogmelor celor dumnezeiești ai
mai înainte veșnic, pe Cel
înecat pâraiele necunoștinței,
sălășluit prin fire în pântecele
adăpând adunările neamurilor,
tău și pe Cel ce ne-a îndumnezeit
Fericite.
pe noi prin cea mai bună A Născătoarei:
plăsmuire.
Neamurile neamurilor te
Cel ce a întemeiat munții cu cântă pe tine, Prealăudată, căci
un semn, pe tine munte mai presus de cuvânt ai născut
înțelegător te-a arătat, umbrit pe prealăudatul Cuvânt al lui
de virtuți, din care El Însuși Și-a Dumnezeu, pe care îl slăvesc
tăiat trup, ceea ce ești de cetele îngerilor și ale oamenilor.
Dumnezeu dăruită.
Mușcată de veninul șarpelui, Al doilea canon al sfântului.
cea dintâi maică a pierdut tot Irmos: Curățește-mă Mântuitorule ...
neamul omenesc, dar, prin Cu mreaja tainică a
nașterea ta cea netâlcuită, cuvântărilor tale, de Dumnezeu
Preacurată, se îndumnezeiește insuflate, vânat-ai sufletele
toată firea într-un chip mai bun. multor oameni, înțelepte Tit, și
Propovăduiesc, văzând minu- pe aceștia, mântuiți, i-ai adus ca
nile tale cele mai presus de minte pe o mâncare Treimii.
22 LUNA AUGUST
Toate cetele cretanilor după Tite fericite. Pentru aceasta
datorie te fericesc pe tine, Tite, strigăm către tine: Nu înceta să
ca pe cel dintâi cu adevărat te rogi pentru noi toți.
episcop al insulei, prin care s-a ICOS
arătat adevărul mântuitor al Pe Mântuitorul Cel ce s-a
credinței. arătat pe pământ L-ai vestit în
Prin curgerile înțeleptelor tale lume și prieten de aproape al
învățături udat-ai din belșug Dumnezeirii lui celei
pământul Cretei, slăvite Tit, nemincinoase te-ai făcut și
prin cinstite slujbe sfințind-o pe moștenitor. Pentru aceasta cu
aceasta și arătând-o mireasă credință căzând, pe tine te rog,
preaînfrumusețată a Mântuito- ca să-mi dai cu rugăciunile tale
rului. iertare, gonind, mărite, negura
Slavă... sufletului meu cea întunecoasă,
ca să te laud după vrednicie și să
Harul Duhului atoatefăcător
strig către tine neîncetat,
venind în chip tainic asupra
Apostole: Nu înceta să te rogi
gurii tale, Tite, te-a arătat
pentru noi toți!
propovăduitor al deșertării de
sine a lui Hristos, povățuind SINAXAR
neamurile spre cunoașterea cea
Mai întâi sinaxarul din Minei.
mântuitoare.
În ziua a douăzeci și cincea a acestei
Și acum…, a Născătoarei: luni se face pomenirea Sfântului
Grozav fiind tulburat de slăvit și întrutot lăudat Apostol Tit,
noianul păcatelor, îndreptează- cel dintâi Episcop al Cretei.
Stihuri
mă, Curată, spre limanul Fie de la noi și lui Tit un titlu mic scriind,
pocăinței și mântuiește-mă, Fiindcă sfârșitul său, cu pace a fost încheind.
Stăpână pe mine cel Acest fericit era grec de neam.
deznădăjduit, cu rugăciunile tale întâlnindu-l pe Pavel, Apostolul
de Maică. neamurilor și învățat fiind de acesta
despre taina credinței în Domnul
nostru lisus Hristos, s-a făcut
CONDAC, glasul al 6-lea: următor aceluia și împreună călător
Arătându-te împreună- cu el, vestind neamurilor Evanghelia.
vorbitor cu Pavel, împreună cu Pe acesta dumnezeiescul Pavel l-a
lăsat în Creta, precum îi scrie, pentru
dânsul nouă mai-nainte ai vestit a îndrepta cele ce mai lipsesc și a
Cuvântul, apostole grăitorule de așeza preoți prin cetăți. Făcându-se
tainele dumnezeiescului Dar, cel dintâi episcop al insulei și porunca
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 23

învățătorului său împlinind-o cu prealăudată și binecuvântată


vorba și cu fapta, pe mulți Stăpână, mântuirea muritorilor.
întorcându-i la credința lui Hristos,
plin de zile s-a mutat la lăcașurile cele Adânc nepătruns te gândim
veșnice. pe tine și înălțime negrăită,
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Maică Fecioară, care ai înălțat
Doamne, miluiește-ne pe noi. Amin. firea muritorilor prin
dumnezeiască nașterea ta,
Cântarea a 7-a:
Irmosul:
prealăudată, binecuvântată
Stăpână, mântu-irea
N-au slujit făpturii cugetătorii muritorilor.
‹‹de Dumnezeu, ci numai
‹‹Făcătorului; ci groaza focului Primul canon al Sfântului
Irmos: Cel ce ai mântuit în foc....
‹‹bărbătește înfruntând-o, se
‹‹bucurau, cântând: Prealăuda- Învățând Tit a cântă o
‹‹te Dumnezeul părinţilor noștri Dumnezeire, a cinsti o Domnie,
de nebunia mulțimii
‹‹și Doamne, bine ești
dumnezeilor i-a mântuit pe
‹‹cuvântat.›› oamenii care cu bunăcredință
Minunea nașterii tale a strigă: Dumnezeule al părinților,
covârșit orice minte căci Cel bine ești cuvântat.
neapropiat și netăiat împrejur Cei ce cu suflet mort cinsteau
cu firea, cu trupul circumscris materia cea neînsuflețită,
făcându-Se, a scris pe robii tăi în învățându-se de tine, ucenice și
cartea vieții, Preasfântă tăinuitorule al celor negrăite, au
Născătoare de Dumnezeu. cunoscut pe dătătorul de viață
Toate profețiile întru tine s-au Dumnezeu, Cel ce s-a omorât
împlinit, Mireasa lui Dumnezeu, pentru noi.
căci tu ai născut pe Împodo- Arătatu-te-ai, mărite, ca un
bitorul lumii, pe toți împodo- slujitor al adevărului și surpător
bindu-i și luminându-i, binecu- al minciunii și ca un ucenic al lui
vântată, Preasfântă Fecioară, Pavel ai suferit goniri și
mântuirea muritorilor. primejdii, împreună cu dânsul
Ai născut pe Cuvântul de cântând, slăvite: Dumnezeule al
aceeași putere cu Tatăl și cu părinților, bine ești cuvântat!
Duhul, pe Cel ce este în două firi
și un singur ipostas, preabună,
24 LUNA AUGUST
A Născătoarei: nostru, preafericite Tit, strigând
Preaînfrumusețându-te cu cu credință: Nu înceta să păzești
bunătățile, stai de-a dreapta turma ta, cu ocrotirea ta cea
împăratului tuturor, a Celui Ce tare, iubitorule de oi
s-a întrupat din sângiurile tale, duhovnicești!
Nenuntită, rugându-te neînce- Și acum…, a Născătoarei:
tat, să ne izbăvim noi de toată Ușa milei deschide-mi mie,
nevoia. Preabinecuvântată Maria,
rugându-te neîncetat cu
Al doilea canon al sfântului. îndrăzneală către Cuvântul, Cel
Irmos: Tinerii evreiești...
ce negrăit din nespusă milă S-a
Arătatu-te-ai ca un soare în întrupat din tine.
Creta, Tite, răsărind lumina
dumnezeieștii credințe cu Cântarea a 8-a:
străfulgerările înțelegătoare ale Irmosul:
cuvintelor tale și prin strălucirea Pe tinerii cei binecredincioși,
minunilor tale și a semnelor ‹‹în cuptor, nașterea
înfricoșătoare, de Dumnezeu
‹‹Născătoarei de Dumnezeu i-a
insuflate.
‹‹mântuit, atunci fiind
Descoperind tainele lui ‹‹închipuită, iar acum plinită; pe
Dumnezeu cu gura ta de
‹‹toată lumea ridică să-ți cânte
Dumnezeu grăitoare, Tite,
iconom de suflete insuflat de ‹‹ţie: pe Domnul lucrurile
Dumnezeu te-ai arătat și ‹‹lăudaţi-L și-L preaînălţaţi pe
grădinar desăvârșit al ‹‹Dânsul întru toţi vecii. ››
deprinderilor dreptei credințe. Comoară dumnezeiască a
Creta întreagă te slăvește ca toată curăția și cort al fecioriei
pe un înțelept învățător, de de Dumnezeu îngrădit ai fost
Dumnezeu cugetătorule Tit, ca văzută, Mireasa lui Dumnezeu,
pe un bun păstor, ca pe cea crinul cel cu bună mireasmă al
dintâi temelie și îndumnezeit Săditorului făpturii și templu
descoperitor al cunoașterii de dumnezeiesc. Pentru aceea,
Dumnezeu. Fecioară, pe tine te lăudăm și te
Slavă... preaînălțăm întru toți vecii.
Cu tot sufletul te cinstim, Ai purtat focul dumnezeirii în
întâi-șezătorule pe scaunul pântece fără de ardere, ca rugul
cel nears, dezlegând, Preanevi-
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 25

novată, datoria Evei prin dumnezeiești fiind strălucit, Tite


dumnezeiască nașterea ta, preaînțelepte, luminat ai arătat
Prealăudată. Pentru aceea, pe tuturor pe Cuvântul cel
tine, Fecioară, te lăudăm și te mântuitor, care ne-a izbăvit pe
preaînălțăm întru toți vecii. noi de rătăcire, cei ce cu credință
Pe mine întreg m-a luat fără adevărată îl binecuvântăm și îl
schimbare și fără amestecare preaînălțăm în veci.
după ipostas, Cuvântul cel Făcutu-te-ai preacurat vas al
Atotdesăvârșit, întreg m-a luminii, luminând tot pământul
îndumnezeit prin cea mai bună cu razele cele dumnezeiești,
unire, Stăpână. Pentru aceea, pe vrednicule de minune Tit, și
tine, Fecioară, te lăudăm și te întunecând împotrivirea
preaînălțăm întru toți vecii. vrăjmașilor celor prea
La fire venind Lucrătorul firii, fărădelege, strigai: Pe Domnul
din muntele Maicii lui lăudați-L, și-L preaînălțați întru
Dumnezeu celei nenuntite, toți vecii.
A Născătoarei:
prunc la sân este văzut acum,
purtat de mâinile tale de maică Sabia care se învârtea de
și pe toți i-a ridicat să te laude pe demult, fuge acum de mine
tine ca Maică a Lui și să te Fecioară, căci ai născut pe
slăvească pe tine, ca singură Cuvântul îmbrăcat cu trup și în
Născătoare de Dumnezeu. două firi cunoscut, de care cetele
îngerilor se cutremură și
Primul canon al Sfântului oamenii îl slăvesc în veci.
Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși...
Cu picăturile sângiurilor tale Al doilea canon al sfântului.
Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu
s-a stins focul cel străin al cuvântători...
înșelăciunii, bolile s-au gonit,
ciracii s-au izgonit prin Împodobit cu strălucire mai
rugăciunea ta cea către presus de lume și îndumnezeit,
Dumnezeu, Tite Apostole. dănțuiești întru cele înalte, de
Pentru aceasta te lăudăm pe Dumnezeu cugetătorule Tite,
tine, ca pe o dumnezeiască slugă dimpreună cu cetele sfinților,
a Lui Hristos, împăratul tuturor. pururea veselindu-te.
Cu totul lui Dumnezeu Marele Pavel te-a lăsat pe tine
sfințindu-te, și cu darurile cele în Creta, o, Tite, luminătorule al
26 LUNA AUGUST
cunoașterii de Dumnezeu, Car cu totul luminos al
descoperitorul Evangheliei, Cuvântului ești, car în chipul
temelie nezdruncinată a focului, car cu multe nume
Bisericii. numit, car fără de asemănare
Slavă... decât tronurile cele nematerial-
Cu cântări te cinstim, nice, car ferecat cu aur al
înfrumusețate Tit, că ai secat întăririi Fiului tău; arată-mă și
puhoaiele înșelării și ale pe mine car al minții în nepăti-
necredinței și de pe buzele tale mire, Mireasa lui Dumnezeu.
râuri de har ai izvorât. Mireasa lui Dumnezeu, Cel ce
Și acum…, a Născătoarei: este mai presus de toate pe tine
Cu mijlocirile tale, te-a pregătit cer nou mai înalt
binecuvântată Maică, decât cerurile și, uitând cerurile
mântuiește-ne de întunecata cu toate puterile cerești,
răutate a vrăjmașului, pe noi cei pogorându-Se, întreg în
ce cu cucernicie strigăm ție: pântecele tău S-a sălășluit în
Bucură-te, ceea ce ai răsărit chip de negrăit, neieșind din
oamenilor lumina mântuirii! sălașul părintesc sau din
dumnezeiasca fire.
Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne
închinăm Domnului, cântându-I și Soarele cel luminos a iubit
preaînălțându-L întru toți vecii. neprihănirea ta, Stăpână, și S-a
Catavasie: Binecuvântați, tineri cei nuntit cu tine în chip de negrăit
întomai cu numărul Treimii,... spre învierea firii omorâte.
Cântarea a 9-a:
Pentru aceea, cu dor te lăudăm
Irmosul: pe tine și te cinstim, cu credință,
ca ceea ce ești pricina
Ca de un chivot însufleţit al lui dumnezeieștii împărtășiri.
‹‹Dumnezeu, nicidecum să nu se
Potolește valul patimilor din
‹‹atingă mâna necredincioșilor;
inima mea, Preanevinovată,
‹‹dar buzele credincioșilor, fără potolește săltările trupului meu,
‹‹tăcere spusele îngerului întărește mintea mea pentru
‹‹cântând, cu bucurie să strige contemplarea cea nemateri-
‹‹Născătoarei de Dumnezeu: alnică și năvălirile cele neorân-
‹‹Bucură-te, cea plină de dar, duite ale gândurilor întoarce-le
‹‹Domnul este cu tine. ›› spre nepătimire și de viața cea
viitoare învrednicește-mă.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 27

Primul canon al Sfântului mă, mântuiește-mă, Pururea


Irmos: Eva prin boala neascultării... Fecioară!

Cu întreaga ta iubire și Al doilea canon al sfântului.


încredere către Mântuitorul l-ai Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta...
însoțit pe Pavel, care împreună
cu tine a propovăduit Sfânta Fiind îmbrăcat în chip
Evanghelie neamurilor, strălucit cu putere
Apostole; pentru aceasta duhovnicească, de Dumnezeu
împreună cu el te cinstim. fericite Tit, ajuns-ai în Creta
Cu dumnezeiescul tău har prin îngăduința lui Dumnezeu,
bolile credincioșilor le alungi și unde biruitor încâlcelile
demonii îi izgonești, mare necredinței le-ai zdrobit cu
apărător al Cretei, insuflat de împletirea cuvintelor tale,
Dumnezeu întâi-șezător pe înălțând puterea credinței lui
tronul ei, limpede și ceresc Hristos cel înviat.
luminător, cugetătorule de Luminându-ți ochiul
Dumnezeu și vrednicule de sufletului prin cunoașterea lui
laudă Tit. Hristos, Mântuitorul tău,
Precum soarele ne-a strălucit arătatu-te-ai priveliște strălucită
pomenirea ta, cu farurile în noaptea cea de taină și prin
Duhului, toată fiind lumina învățăturii tale ai deschis
înfrumusețată cu podoabă, ochii celor ce se aflau în
alungând norii patimilor, iar pe întunecarea cumplită a
cei care o săvârșesc scapă-i de necredinței idolești, Tite,
primejdii, preafericite și podoaba Cretei.
vrednicule de laudă Tit. Slavă...
A Născătoarei: Cel dintâi arhipăstor al
Multele mele greșeli șterge-le, Bisericii Cretei făcându-te, o,
Curată, întunericul sufletului Tite, pentru aceasta, care ți s-a
meu dezleagă-l, cu mijlocirea ta, dat ție spre propovăduire,
Preaneîntinată, tulburarea roagă-te să fie izbăvită de toată
patimilor mele o potolește și nevoia și primejdia și nu înceta
pierde pe cei care se luptă cu să-i pomenești pe cei ai turmei
mine pe nedrept; mântuiește- tale, prealăudate iubitor de fii
duhovnicești.
28 LUNA AUGUST
Și acum…, a Născătoarei: și slava și strălucirea împărăției
Preacurată Fecioară, Maică a cerurilor.
lui Dumnezeu, cu glasul tău Și acum…, a Născătoarei:
fierbinte îndură-te ca o bună și Împreună cu ostile celor fără
mă păzește, Fecioară, de de trup și cu cetele mucenicilor
primejdii și ispite, de boli și și ale apostolilor, cu profeții și cu
strâmtorări și de năvălirile toți drepții, o, Maica lui
vrăjmașului, că în tine îmi pun Dumnezeu, te preamărim,
nădejdea după Dumnezeu, eu, Fecioară, căci tu pe Dumnezeu
ticălosul. L-ai născut, Care prin negrăită
Catavasie. Rai de Taină ești, înțelepciune, prin Cruce a
Născătoare de Dumnezeu. surpat puterea iadului și a
mântuit, Prealăudată, tot
LUMINÂNDA neamul omenesc.
Propovăduit-ai neamurilor
cuvântul dreptei credințe și ai LA LAUDE
învățat Creta despre Se pun stihirile pe 4,
Mântuitorul Hristos, arătatu-te- Glasul al 8-lea:
ai gură cinstită, care a izvorât Podobie: O, preaslăvită minune!…
din belșug râul purtător de viață Tite, de Dumnezeu cugetă-
al înțelepciunii propovăduirii, torule Apostol, îndepărtând cu
Tite înțelepte, împreună înțelepciune necredința, fiind
moștenitor al slavei Apostolilor, ucenic lui Pavel, vestitorul lui
roagă-te dimpreună cu aceștia Dumnezeu la neamuri, și
neîncetat ca toți să ne mântuim. arătându-te plin de credință,
Slavă... încercat lucrător al Evangheliei,
Altă luminândă:
cu râvnă tinerească tuturor L- ai
Tăinuitorule al Darului celui propovăduit pe Fiul lui
dumnezeiesc, și apostole Tite, Dumnezeu, Cuvântul ce din milă
împreună cu Pavel cugetătorul pentru oameni S-a întrupat.
de Dumnezeu roagă-te Treimii Tite, de Dumnezeu
pentru pacea lumii, și nouă,
cugetătorule Apostol, foarte
celora ce săvârșim preasfântă
dorindu-L pe Hristos, Cel Care
pomenirea ta și o cinstim cu
pentru noi pe sine S-a făcut
dragoste, dă-ne dezlegare de
sărac, uitat-ai cu desăvârșire
greutăți și de greșale și mântuire
cele ale lumii și ca un fiu
adevărat al lui Pavel, făcutu-te-
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 29

ai părtaș al necazurilor acestuia, strigând: Bucură-te, cel care,


slujind, fericite, dimpreună cu el fiind lumină purtătoare de
în Duhul Sfânt, Evangheliei Dumnezeu și curat cu inima, cu
încredințate ție, la toate înțelepciunea cuvântului tainele
neamurile. credinței oamenilor le-ai
Tite, de Dumnezeu descoperit! Bucură-te, cel care
cugetătorule Apostol, prin Creta, cea stăpânită de
sfintele mâini ale lui Pavel, cu stricăciunea idolilor, ai mântuit
harul Mângâietorului ai fost și pe aceasta prin cuvântul tău o
făcut cel dintâi episcop al Cretei, ai întărit spre dumnezeiasca
întruparea lui Hristos cunoaștere a Mântuitorului.
propovăduind cu tărie, toată Bucură-te, tovarăș al lui Pavel,
înșelăciunea vrăjmașului slavă a Bisericii și apărător al
stingând și cu adevărat tuturor oilor lui Hristos, pe Care roagă-
toate făcându-te, pentru a-i L, Dumnezeiescule Tit, întâi-
aduce la Dumnezeu pe toți, de șezător pe scaunul nostru, să
Dumnezeu fericite. izbăvească turma ta de cursele
vrăjmașilor și să mântuiască
Tite, de Dumnezeu sufletele noastre, ca un milostiv.
cugetătorule Apostol, ducând Și acum..., a Născătoarei:
Crucea purtătoare de viață a lui
Hristos ca pe o putere nebiruită, Fericimu-te, Născătoare de
ai adus în Creta biruință Dumnezeu Fecioară, și te slăvim
nepieritoare în lupta cu noi, credincioșii, după datorie,
înșelăciunea idolilor și te-ai pe tine, cetatea cea neclintită și
arătat vestită căpetenie a zidul cel nesurpat, ocrotirea cea
credinței, plin fiind de slava cea tare și scăparea sufletelor
mai presus de cuget. noastre.
Doxologia mare, ecteniile și apolisul.
Slavă... Glasul al 5-lea:
Facere a lui Chirii Ieromonahul.
Cu înaltă vestire îi adună
astăzi împreună pe toți cei
credincioși praznicul cel
preafrumos al Apostolului.
Veniți dar, fraților, să săvârșim
cu bucurie pomenirea acestuia,
30 LUNA AUGUST
LA LITURGHIE Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Fericirile se pun pe 8, din Canoanele fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Apostolului: 4 din Cântarea a III-a O Dumnezeire în trei fețe
primul canon și 4 din Cântarea a VI-
propovăduind, ai gonit negura
a al doilea canon.
mulțimii dumnezeilor, Fericite,
Întru împărăția Ta când vei veni,
aducând marginile spre
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta.
cunoștință dumnezeiască.
Fericiți cei prigoniți pentru
Pe 12 dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
acelora este împărăția cerurilor. Cel ce a întărit din început
cerurile, cer înțelegător te-a
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor lucrat întru putere pe tine, Tite,
mângâia. cel care tuturor neamurilor
Pe 10 preaînțelepțește ai grăit
cuvântul credinței.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor
Fericiți veți fi când, din pricina
moșteni pământul.
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
Fericiți cei flămânzi și însetați de mințind, vor zice tot cuvântul rău
dreptate, că aceia se vor sătura. împotriva voastră.

Pe 8
Toate cetele cretanilor după
datorie te fericesc pe tine, Tite,
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor ca pe cel dintâi cu adevărat
milui. episcop al insulei, prin care s-a
Nu prin înțelepciunea care arătat adevărul mântuitor al
face nebuni pe cei ce iau aminte credinței.
de ea, ci prin cunoștința cea Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră
multă este în ceruri.
adevărată, ai gonit necunoștința
din sufletele celor ce alergau la Prin curgerile înțeleptelor tale
tine, Fericite. învățături udat-ai din belșug
Fericiți cei curați cu inima, că aceia pământul Cretei, slăvite Tit,
vor vedea pe Dumnezeu. prin cinstite slujbe sfințind-o pe
Holda a toată moștenirea aceasta și arătând-o mireasă
preaînfrumusețată a Mântuito-
neamurilor fiind năpădită de
rului.
spinii nedumnezeirii, cu secera
Slavă...
cea dumnezeiască o ai curățit,
semănând semințele cunoștinței.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCI 31

Harul Duhului atoatefăcător Pe luminătorul și cel dintâi


venind în chip tainic asupra episcop al Cretei, pe Tit, cel
gurii tale, Tite, te-a arătat împreună-călător cu Pavel și
propovăduitor al deșertării de asemenea acestuia în credință, pe
sine a lui Hristos, povățuind cel care prin cuvântul insuflatei
neamurile spre cunoașterea cea de Dumnezeu învățături și prin
mântuitoare. darul facerii de minuni a unit
Și acum…, a Născătoarei: insula cu Hristos, noi, cei
Grozav fiind tulburat de binecredincioși, să-l lăudăm
noianul păcatelor, îndreptează- strigând: Slavă Celui ce te-a
mă, Curată, spre limanul chemat, înțelepte, slavă Celui ce
pocăinței și mântuiește-mă, ți-a dat putere, slavă Celui ce în
Stăpână pe mine cel chip arătat a fost propovăduit
deznădăjduit, cu rugăciunile tale prin tine neamurilor!
de Maică.
CONDAC, glasul al 6-lea:
TROPARUL, Arătându-te împreună-
Glasul al 4-lea: vorbitor cu Pavel, împreună cu
Podobie: Degrab ne întâmpină pe dânsul nouă mai-nainte ai vestit
noi... Cuvântul, apostole grăitorule de
Împreună călător și ucenic al tainele dumnezeiescului Dar,
lui Pavel, Creta ai luminat, Tit, Tite fericite. Pentru aceasta
Apostole, cu raza cuvintelor strigăm către tine: Nu înceta să
tale. Și precum pe aceasta ai te rogi pentru noi toți.
izbăvit-o de întunericul
necredinței, așa și pe noi acum, Apostolul și Evanghelia zilei
cei ce cu dragoste te cinstim, de 25 August.
preafericite, izbăvește-ne de Chinonic.
toată ispitirea, ca unul care ai În tot pământul a ieșit vestirea
multă îndrăzneală. lui și la marginile lumii cuvintele
lui. Aliluia.
ALT TROPAR
Mărimuri.
Glasul 1,
Podobie: Locuitor pustiului… Bucură-te, al lui Pavel
Facere a lui Chirii Ieromonahul. însoțitor și purtător de
Dumnezeu descoperitor al
32 LUNA AUGUST
tainelor Evangheliei! Bucură-te,
o, Tite, cel dintâi Episcop al
insulei Creta și îndrumător spre
cunoștința cea dumnezeiască!
Pe al lui Pavel ucenic și
împreună-călător, pe Tit cel
insuflat de Dumnezeu, să îl
slăvim cu cucernicie, că prin
cuvântul harului a răsărit în
Creta, ziua cea luminoasă a
dreptei credințe.
Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei

Condac 1
Cel ce ai primit strălucirea dumnezeiască a Sfântului Duh,
însoțitor și tovarăș al Sfântului Pavel ai fost numit, Apostol vestitor
de Dumnezeu. Ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu Roagă-te
să fim izbăviți de toată deznădejdea, strigându-ți ție: Bucură-te,
Apostole Tit.
Icosul 1
Primind chemarea de sus în chip tainic, o, Apostole Tit, Ucenic
al Mântuitorului, te-ai făcut ales Apostol și al Sfântului Pavel
tovarăș vestitor de Dumnezeu, iar ție cei aleși îți strigau acestea:
Bucură-te, că prin tine virtutea răsună;
Bucură-te, că prin tine rătăcirea suspină adânc;
Bucură-te, al Cretei vlăstar preasfânt;
Bucură-te, al Mântuitorului Apostol plin de Dumnezeu;
Bucură-te, înălțime a intenției în luminare bogată;
Bucură-te, adâncime a sfintei cunoașteri în minte
duhovnicească;
Bucură-te, că ai primit al virtuții cuvânt;
Bucură-te, că ai respins legea vătămătoare;
Bucură-te, înțelept al Cretei prealuminat;
Bucură-te, vas al virtuților Sfântului Duh;
Bucură-te, că prin tine inima este înnoită;
Bucură-te, că prin tine răul este înfrânt;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 2-lea
Cu ochiul sufletului tău, ai văzut limpede lumina dumnezeirii,
Apostole Tit, cea apărută în materia trupului și cea neasemenea cu
prihănirea muritorilor, o, cel ce te-ai apropiat de credință, cei
luminați ție îți strigă: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Te-ai văzut copil legitim, în credință și în iubire al Sfântului
Pavel, după cum acesta mărturisește despre tine, învățând de la el
34 Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei
cele de deasupra minții, ucenic muncitor al Evangheliei, căruia i s-
a arătat Duhul Sfânt, auzi și de la noi acestea:
Bucură-te, fiul ales al Sfântului Pavel;
Bucură-te, vlăstar al Evangheliei;
Bucură-te, cel plin de iubirea lui Hristos;
Bucură-te, cel plin de virtuți sfinte;
Bucură-te, cel ce ai primit lumina întrupării lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai respins orice înșelăciune o dușmanului;
Bucuro-te, cel ce l-ai văzut în trup pe Mântuitor;
Bucurâ-te, cel ce ai primit lira trezitoare de dumnezeire;
Bucură-te, torță a sfintei străluciri;
Bucură-te, luminător al scrierilor neluminate;
Bucură-te, luminător plăcut de îngeri;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 3-lea
Ai avut putere dumnezeiască și cunoaștere cerească, ai studiat
Scripturile, și citindu-le ai contribuit la primenirea duhovnicească
în Hristos Dumnezeu a celor din neam cu tine, preaslăvite, în
credință aducându-i pe aceștia, ție îți cântăm: Aliluia!
Icosul al 3-lea
S-a arătat virtutea Domnului prin tine, după cum scrie Sfântul
Pavel, salvatorul tuturor, iar tu te-ai arătat drept tâlcuitor de taine
plin de Dumnezeu și slujitor. Deoarece cuvântul ai luminat, cu
evlavie îți strigăm ție:
Bucură-te, cel învățat în cele neștiute;
Bucură-te, tâlcuitorul cerurilor;
Bucură-te, Apostol preaslăvit grăitor al lui Dumnezeu;
Bucură-te, vestitor al lui Dumnezeu și sfânt dascăl;
Bucură-te, sfânt vestitor al întrupării lui Dumnezeu;
Bucură-te, minunat propovăduitor al cunoașterii dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce de Sfântul Pavel ai fost legat în mod sfânt;
Bucură-te, cel ce te-ai răzvrătit împotriva lumii întregi;
Bucură-te, cel ce L-ai văzut pe Hristos în trup;
Bucură-te, cel ce ai văzut în chip strălucitor dumnezeirea;
Bucură-te, descoperitor al vieții de apoi;
Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei 35
Bucură-te, descoperitor înțelept al lui Dumnezeu și plin de
slavă;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 4-lea
Mustrând cu zelul sfânt al celor aleși și cu focul iubirii
depravarea celor materiale, ai devenit tovarăș de călătorie și ucenic
al celui desprins de cele lumești Sfântul Pavel, fiind împodobit cu
virtuți, Apostole Tit îți strigăm ție: Aliluia!
Icosul al 4- lea
Ai fost ridicat la înălțime cerească, te-ai depărtat de cele
pământești, și ai primit cunoștința celor neștiute, și din acel
moment ai devenit tovarăș al Sfântului Pavel, cu cea mai curată
inimă, de aceea admirând strălucirea ta, Apostole Tit, îți strigăm:
Bucură-te, al Sfântului Pavel tovarăș de călătorie;
Bucură-te, Apostol vestitor de Dumnezeu;
Bucură-te, părtaș al lucrurilor tainice;
Bucură-te, slujitor al tainelor sfinte;
Bucură-te, instrument inspirat de Dumnezeu al învățăturilor
mântuitoare;
Bucură-te, copac roditor al roadelor duhovnicești;
Bucură-te, cel ce în Creta luminezi cuvântul;
Bucură-te, cel ce te distingi prin dorință de cele sfinte;
Bucură-te, cel ce smulgi spinul patimilor;
Bucură-te, cel ce curățești pământul sufletului;
Bucură-te, vindecător purtător de Hristos;
Bucură-te, privitor al luminii cerului;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 5-lea
Limbă vestitoare de Dumnezeu, rămas în Creta, propovăduiești
pe Hristos, Sfinte Apostole Tit, și ai numit preoți în orașele unde te
trimitea Sfântul Pavel; pentru că prin tine însuți ai arătat chipul
sfintelor lucrări, îți cântăm: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Sfânt Episcop în Creta ai fost numit, prin mâinile dascălului tău
Sfântul Pavel, și prin sfaturile sfinte ale acestuia, asemănându-te
36 Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei
lui ai răscumpărat lipsurile, pentru că prin învățăturile tale sfinte,
cu modestie ne educi pe noi, îți strigăm ție:
Bucură-te, propovăduitorul evlaviei;
Bucură-te, trâmbița adevărului;
Bucură-te, Episcop al Cretei preaînțelept;
Bucură-te, torță prealuminată a credincioșilor;
Bucură-te, gură plină de har a învățăturilor sfinte;
Bucură-te, unealtă preaslăvită a învățăturilor sfinte;
Bucură-te, cel ce în Creta ca o stea strălucești;
Bucură-te, cel ce domolești vijelia patimilor;
Bucură-te, cel ce ai propovăduit întruparea lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai șters rătăcirea dușmanului;
Bucură-te, cel ce pe mulți i-ai călăuzit spre Hristos;
Bucură-te, cel ce cu înțelegere n-ai luat aminte la cele trupești;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 6-lea
Ai suferit multe osteneli, asemenea Sfântului Pavel,
propăvăduind cuvântul credinței, pentru că în Antiohia, Cipru,
Listra și Dervi ați răspândit strălucirea cunoașterii dumnezeiești,
cei binecredincioși îți strigă: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucitor al Evangheliei, prin predică, Apostole Tit, prin
luminarea oamenilor neprihăniți și prin lumina virtuții, împreună
cu vestitorul lui Dumnezeu Pavel ai slujit în Pamfilia, iar cei
luminați ție îți strigă:
Bucură-te, torță a celor aflați în întuneric;
Bucură-te, liman al celor suferinzi;
Bucură-te, sfânt Episcop al Gortinei;
Bucură-te, marele ajutor al suferinzilor;
Bucură-te, stâlp luminat de sus al vieții evanghelice;
Bucură-te, lampă ce luminează până departe lumina sfântă
tainică;
Bucură-te, cel ce pe Pavel peste tot l-ai însoțit;
Bucură-te, cel ce peste tot ai apărut ca un sfânt;
Bucură-te, câmpie preacurată de cinstiri;
Bucură-te, asemănarea stăruinței sufletești;
Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei 37
Bucură-te, cel ce cureți murdăria patimilor;
Bucură-te, cel ce peste oameni reverși mila Domnului;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 7-lea
Cunoscător al Evanghelie și sfânt Apostol, cel ce ai văzut suflarea
sfântă și marea taină a lucrărilor Mântuitorului, a evlaviei, ce peste
tot le propăvăduiești, Apostole Tit, și pe toți îi înduioșezi, îți strigăm
ție: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Vindecător al bolilor și neliniștilor prin cuvânt și alungător prin
duh al răului, sfânt iconom de suflete, în Creta ai fost plin de duh
sfânt, pentru că l-ai oferit pe Dumnezeu celor ce-ți strigă acestea:
Bucură-te, Apostol vestitor al lui Dumnezeu;
Bucură-te, luptător al virtuții;
Bucură-te, vas preasfânt al Duhului Sfânt;
Bucură-te, floarea înmiresmată a Raiului;
Bucură-te, fântână a trăirii sufletești preadulce;
Bucură-te, șuvoi de apă curată izvorâtoare din dulceața sfântă;
Bucură-te, cel ce alungi turma demonilor;
Bucură-te, cel ce luminezi biruința cerească;
Bucură-te, refugiul sfânt al credincioșilor;
Bucură-te, dar prețios al nostru;
Bucură-te, dătătorul de bucurie al sufletelor;
Bucură-te, îndrumătorul aplecării inimii;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!

Condacul al 8-lea
Lemn al nemuririi, cel ce L-ai cunoscut pe Mântuitorul, ai
îndepărtat de moartea rătăcirii și ai călăuzit spre viața veșnică pe
cei care au văzut cuvântul tău dătător de viață, Apostole Tit,
Apostol al lui Hristos, îți cântăm: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Strălucind prin toată lumina ta cea sfântă, Apostole Tit, și
contemplând în comuniune, de întunericul păcatului te-ai
îndepărtat prin darurile tale purtătoare de lumină, de aceea cu
evlavie îți strigăm:
38 Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei
Bucură-te, steaua purtătoare de lumină;
Bucură-te, vasul purtător de Hristos;
Bucură-te, chip al strălucirii Sfintei Treimi;
Bucură-te, tovarăș al dumnezeirii imateriale;
Bucură-te, stea ce luminezi întreaga Cretă;
Bucură-te, cultivator al Duhului Sfânt în inimile celor
credincioși;
Bucură-te, cel ce ai mers pe urmele Sfântului Pavel;
Bucură-te, cel ce ai luminat cu lumina lui Dumnezeu;
Bucură-te, semănător al cuvântului credinței;
Bucură-te, răspânditor al celor născute din virtute;
Bucură-te, că prin tine Hristos a fost slăvit;
Bucură-te, că prin tine dușmanul a fost strivit;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 38-lea
Prin multe orașe ai trecut, împreună cu Sfântul Pavel,
propăvăduindu-l pe Hristos în fața păcătoșilor, și în Creta ai rămas,
om al Sfintei Evanghelii hotărându-te într-adevăr a fi binecuvântat
de Hristos, Apostole Tit, ție îți cântăm: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Cuvintele tale sfinte, pline de înțelepciune, ca o rouă cerească
căzând, ca un remediul în chip proorocesc și o adevărată gură de
aer proaspăt s-au arătat,Apostole Tit, celor care au primit cuvântul
tău și cu evlavie îți strigă ție:
Bucură-te, roua evlaviei;
Bucură-te, primăvara nestricăciunii;
Bucură-te, tovarășul Sfântului Pavel în toate;
Bucură-te, apărător și supraveghetorul al Cretei;
Bucură-te, iconom și conducător plin de dumnezeire al inimilor;
Bucură-te, sfânt cultivator al moralei evanghelice;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat om al lucrărilor celor mai bune;
Bucură-te, cel ce te-ai îndepărtat de patimile cele mai rele;
Bucură-te, preaînțelept cultivator de suflete;
Bucură-te, tovarăș cunoscător al celor inteligibile;
Bucură-te, purtător al Crucii lui Hristos;
Bucură-te, stârpitor al puterii Satanei;
Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei 39
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 10-lea
Cultivând cu înțelepciune, prin gură vestitoare de Dumnezeu,
sămânța evlaviei, rodul bogat ai adunat și i-ai adus vindecați la
Hristos pe cei îndepărtați de la cuvântul tău și împreună cu aceștia
strigai Domnului: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Ducând lupta, asemenea Sfântului Pavel cel mare, ți-ai dat
sufletul Domnului, și cetelor Apostolilor, te-ai numărat printre
Sfinții Apostoli și împreună cu ei sporești credința celor ce-ți strigă:
Aliluia!
Bucură-te, cuvântător purtător de Dumnezeu;
Bucură-te, moștenitor al celor de sus;
Bucură-te, supraveghetor și tovarăș al lucrurilor nespuse;
Bucură-te, câștigător al slavei celor nevăzute;
Bucură-te, însoțitor sfânt al lui Dumnezeu;
Bucură-te, minunat cunoscător al tainelor virtuții sfinte;
Bucură-te, cel ce ai fost eliberat prin slava Domnului;
Bucură-te, cel ce ai fost pus lângă Soarele necuprins;
Bucură-te, cel ce aduni bucurie sfântă;
Bucură-te, strălucitor de lumină nestinsă;
Bucură-te, cel ce reprezinți credincioșii în fața Creatorului;
Bucură-te, cel ce ceri potolirea patimilor noastre;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 39-lea
Imnurile cântate întru sfânta ta amintire și lauda durerilor tale
sfinte din orice rană a sufletului și a trupului, ce mereu au fost
nevătămătoare și inofensive, păstrează-le în rugăciunile tale către
Hristos, Apostole Tit, și ție îți cântăm: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Slava dătătoare de lumină și iertarea greșelilor cere Apostole Tit
în cântările tale, pentru că tu, apărător și ajutor puternic ne-ai fost
dat de la Domnul, de aceea noi la tine venim și îți strigăm acestea:
Bucură-te, cuvântul Bisericii;
Bucură-te, bogăția compătimirii;
Bucură-te, preaputernic apărător al celor cucernici;
40 Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei
Bucură-te, statornic păzitor al ortodocșilor;
Bucură-te, preaslăvit trup locuit de harul dumnezeiesc;
Bucură-te, stâlp statornic al cinstitei Biserici;
Bucură-te, cel ce ai primit răsplată din ceruri;
Bucură-te, cel ce te-ai ferit de ispitele pământești;
Bucură-te, cel ce ai primit multe cununi;
Bucură-te, cel ce ai secat de patimi timpul vieții;
Bucură-te, cel ce ai văzut mulțumirea lui Hristos;
Bucură-te, ce te-ai bucurat de bucuria veșnică;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 40-lea
Cel ce te-ai bucurat de bucurie veșnică și de viață binecuvântată,
împreună cu cei aleși, cere întotdeauna împreună cu aceștia,
îndepărtarea oricărei tristeți și a oricărui necaz, celor care te
cinstesc cu credință în Hristos, Apostole Tit, și strigă ție: Aliluia!
Icosul al 12-lea
De bolile sufletești și de patimile necurate, îndepărtează-i,
Apostole Tit, pe credincioși, dându-le putere, cu preascumpa ta
rugăciune către Domnul, prin care întotdeauna oferi bucurie
sfântă, ție îți strigăm:
Bucură-te, cel ce ești printre Apostoli;
Bucură-te, tovarăș al Purtătorilor de biruință;
Bucură-te, apărătorul și mândria Cretei;
Bucură-te, înfrumusețarea întregii Biserici;
Bucură-te, acoperământ biruitor al creștinilor evlavioși;
Bucură-te, stârpirea și alungarea ispitelor de tot felul;
Bucură-te, apropiat ajutor al celor ce îți cântă imnuri;
Bucură-te, călăuzitor și însoțitor al celor ce te prețuiesc;
Bucură-te, că prin tine patimile îmi voi vindeca;
Bucură-te, că prin tine în fața lui Hristos voi fi adus;
Bucură-te, mijlocitorul credincioșilor la Dumnezeu;
Bucură-te, apărătorul tuturor;
Bucură-te, Sfinte Apostole Tit!
Condacul al 40-lea
O, Apostole Tit, Ucenic al Mântuitorului, tovarăș și apropiat al
Sfântului Pavel, împreună cu acesta cere-l întotdeauna să
Acatistul Sfântului Apostol Tit primul Episcop al Cretei 41
mântuiască de toată nevoia și necazul pe evlavioșii care te prețuiesc
pe tine și pe Sfânta Treime, strigându-ți: Aliluia! (Acest Condac se zice
de trei ori.)

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Primind chemarea de sus... și Condacul


întâi: Cel ce ai primit strălucirea dumnezeiască....

S-ar putea să vă placă și