Sunteți pe pagina 1din 48

SLUJBA, VIAŢA ªI

ACATISTUL
SFÂNTULUI MARE
MUCENIC
FANURIE
LA VECERNIA MICĂ spăimântat de bunătăţile tale,
slăvind pe Hristos, cei ce le-au
La Doamne strigat-am... Stihirile văzut pe acestea pe care nu le
mucenicului pe 4, ştiau mai înainte, sfinte Fanurie;
pentru care şi sfântă biserică ţi-
Glasul al 2-lea, au înălţat, dobândind din belşug
Podobia: Când de pe lemn... darurile ocrotirii tale.
Când pe preoţii cei robiţi i-ai
ând sfântă biserica ta, izbăvit cu mijlocirea ta Sfinte,
care sub pământ era atunci s-a răspândit pretutin-
ascunsă nouă, s-a deni darul dumnezeiesc al
arătat, atunci lumii s-a minunilor tale și toată lumea te-
făcut cunoscută pătimi- a avut pe tine fierbinte folositor,
rea ta cu care te-ai nevoit, Mucenice Fanurie; pentru
Mucenice Fanurie şi ai biruit pe aceasta izbăveşte totdeauna din
vrăjmaşul cel viclean; pentru necazuri, de trei ori fericite, pe
aceasta şi prin minunile străine cei ce te fericesc după adevăr.
şi prin folosinţele cele multe, Ostrovul cel slăvit al
mare te-ai arătat între mucenici. Rodosului întru tine se laudă şi
Când cinstită icoana ta a se bucură, Mucenice Fanurie, că
arătat tuturor chipurile pe tine te-a aflat dumnzeiască
ostenelilor tale, atunci toţi s-au slavă și ocrotitor şi fierbinte
mijlocitor către Domnul şi toată
4 LUNA AUGUST
Biserica te laudă pe tine, căci 67:36).
împarţi daruri la toată lumea şi Tânăr fiind la trup zdrobeşti
împlineşti cererile celor ce te prin nevoinţă pe începătorul cel
laudă pe tine. vechi al răutăţii, de Dumnezeu
Slavă...glasul al 4-lea. cugetătorule Sfinte Fanurie.
Lupta nevoinţelor săvârşind şi Prin sfinţii care sunt pe pământul
zdrobind meșteşugirile Lui minunat a făcut Domnul toate voile
nevăzutului vrăjmaş, necunos- Sale într-înșii. (Psalm 15:3)
cut ai fost Bisericii, dar cunoscut De mânie îi izbăveşti, de necaz
lui Dumnezeu, Celui ce luminat şi vătămare pe cei ce săvârşesc
te-a slăvit pe tine, Mare cu credinţă pomenirea ta,
Mucenice Fanurie. Însă în zilele minunate Fanurie.
din urmă fiind cunoscut Slavă...
marginilor, izvorăşti râuri de Fire în trei lumini, Părinte,
minuni, arătând îndrăznirea ta Fiule şi Bunule Sfinte, poporului
către Hristos, ca unul ce te-ai Tău dăruieşte-i milele Tale cele
luptat bine şi după lege, şi bogate, pentru rugăciunile
tuturor dăruieşti prin Sfântului Fanurie.
rugăciunile tale curăţire de Și acum...
greşeli şi mare milă.
Şi acum... acelaşi glas Cuvântul a strălucit cu chipul
nostru din curatele tale sângiuri,
De toate primejdiile păzeşte de Dumnezeu Născătoare și a
pe robii tăi, binecuvântată de dezlegat înşelăciunea, Prea-
Dumnezeu Născătoare, ca să te curată Fecioară.
slăvim pe tine, nădejdea
sufletelor noastre.
TROPARUL,
Glasul al-4-lea.
LA STIHOAVNĂ Podobie: Degrab ne întâmpină pe
Stihirile, Glasul al 2-lea,
noi...
Podobie: Casa Efratului…
Ca o stea ai răsărit Bisericii lui
Mare te-ai arătat cu ale tale Hristos şi pe toţi i-ai luminat, în
nevoințe, minunat scoțându-i chip minunat arătându-te,
din primejdii pe cei ce te slăvite Fanurie. Pentru aceasta
cheamă, Sfinte Fanurie. izvorăşte harul minunilor tale
Minunat este Dumnezeu întru
celor ce îţi laudă nevoinţele,
sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel (Psalm
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 5
rugându-te Domnului pentru Glasul 1;
sufletele noastre. Podobie: O, preaslăvită minune...

ALT TROPAR
Glasul 1, , preaslăvită minune,
Podobie: Locuitor pustiului… ca o minunată lumină
Pe lauda celor din Rodos şi vestitul Fanurie celor
de pe pământ cu prea
slava mucenicilor, pe cel ce
bună însemnare se
luminează pe cei credincioşi cu
face, căci prin luptele
razele dumnezeieştilor minuni,
nevoinţelor sale în chip nearătat
pe Sfântul Fanurie să-l cinstim
a zdrobit pe vrăjmaşul şi
credincioşii ca pe un mare
marginilor lumii s-a făcut
nevoitor al Mântuitorului, că
cunoscut prin arătarea
izvorăşte har celor ce din suflet
dumnezeieştii sale biserici.
strigă către el: slavă lui Hristos
Pentru aceasta prăznuim sfântă
Celui ce te-a slăvit; slavă Celui
pomenirea lui, pe Mântuitorul
ce te-a arătat minunat; slavă
lăudând, Cel ce luminat l-a
Celui ce lucrează prin tine
preaslăvit pe el. (de 2 ori)
tuturor tămăduiri.
Cinste tăriei tale înţelepte,
Slavă... Și acum...,a Născătoarei. căci ai săvârşit lupte mai presus
Taina cea din veac ascunsă... de fire şi mare te-ai arătat între
nevoitori, Sfinte Fanurie, apoi
Dacă s-a cântat troparul pe glas. 1 se cântă
a Născătoarei: Gavriil, zicând ție: Fecioară,
fiind ascuns în pământ, te-ai
bucură-te!... arătat Bisericii lui Hristos ca un
soare nou arătat întru cele de
sus după voia lui Dumnezeu şi
cu razele minunilor luminezi,
mucenice, pe toţi cei ce aleargă
grabnic la ajutorul tău.
LA VECERNIA MARE Lăudăm nevoința ta, slăvite
Fanurie, nevoitorule al lui
După obișnuitul Psalm, se cântă: Hristos, căci după lege ai
Fericit bărbatul..., starea întâi. săvârșit a ta nevoinţă și iarăşi te-
La Doamne, strigat-am…, se pun ai făcut cunoscut nouă tuturor
Stihirile pe 8; prin cinstită icoana ta, care în
6 LUNA AUGUST
chip preaslăvit s-a arătat spre a izbăvindu-i cu mijlocirea ta,
noastră veselie, care strigăm: arătând cele ascunse celor ce se
bucură-te lauda mucenicilor, apropie de tine şi împlinind
înfrumuseţarea tuturor celor rugăciunile celor ce cer ajutorul
din Rodos și întărirea Bisericii. tău cel grabnic.
Alte stihuri, Slavă... glasul al 6-lea
Arătatu-te-ai Bisericii stea
Glasul al 4-lea,
Podobie: Ca pe un viteaz...
nou arătată, încă și nouă
Ca unul ce te-ai nevoit cu tărie arătându-te, purtătorule de
pentru dumnezeiasca iubire, în chinuri Sfinte Fanurie şi prin
anii nearătați, purtătorule de arătarea ta bogăţia darurilor
chinuri Fanurie, te-ai învred- celor întru tine ascunse cu
nicit strălucitei slave şi partea adevărat o arăţi celor ce laudă
cereştilor bunătăţi ai luat, pomenirea ta cea cu totul
rămânând multă vreme neştiut lăudată şi cu un glas strigăm ţie:
de noi, dar făcându-te cunoscut Bucură-te prea minunat ostaş al
în anii din urmă, mucenice, lui Hristos, care ai dus cu
Biserica lui Hristos ai uimit-o nevoinţă lupta bunei credinţe;
prin harul tău. (de 2 ori) Bucură-te cel ce te-ai desfătat
Biserica ta cea sfântă în întru lumina Domnului şi
Rodos ascunsă prin purtând nume potrivit arăţi
dumnezeiască însemnare au cunoaşterea celor nearătate;
aflat-o și s-au umplut de bucurie Bucură-te strălucirea celor din
credincioşii, chemarea ta Rodos, luminarea mucenicilor şi
cunoscând şi luminate luptele al tuturor credincioşilor
tale pe care nu le ştiau mai mijlocitor către Domnul, Căruia
înainte, şi te-au lăudat ca pe un roagă-te pentru sufletele
mucenic slăvit al Domnului, noastre.
săvârşind cu bucurie praznicul Și acum..., Dogmatica
tău cel strălucit întru totul. Glasul al 6-lea:
Cu tinereţea trupului ai Cine nu te va ferici pe tine,
zdrobit pe balaurul cel Preasfântă Fecioară, sau cine nu
începător al răutăţii, Mucenice va lăuda preacurată nașterea
Fanurie şi prin dumnezeiescul ta? Că Cel ce a strălucit fără de
Duh fiind slăvit, te-ai arătat ani din Tatăl, Fiul Unul Născut,
credincioşilor prea fierbinte Același din tine, cea curată, a
ocrotitor, pe cei robiţi ieșit, negrăit întrupându-Se. Din
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 7
fire Dumnezeu fiind, și cu firea Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
făcându-Se om pentru noi, nu în (3, l-9)
două fețe fiind despărțit, ci în Sufletele drepţilor sunt în mâna
două firi neamestecat fiind lui Dumnezeu şi chinul nu se va
atinge de ele. În ochii celor fără de
cunoscut. Pe Acela roagă-L,
minte, drepţii sunt morţi cu
Curată, cu totul fericită, să se desăvârşire şi ieşirea lor din lume li
miluiască sufletele noastre. se pare mare nenorocire. Şi plecarea
lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt
VOHOD în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor
ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor
este plină de nemurire. Şi fiind
LUMINĂ LINĂ…
pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor
Prochimenul zilei primi, căci Dumnezeu i-a pus la
încercare şi i-a găsit vrednici de El.
PAREMIILE: Ca pe aur în topitoare, aşa i-a
Din Proorocia lui Isaia, citire: lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere
(43, 9-14) întreagă i-a primit. Străluci-vor în
Acestea zice Domnul: Neamurile ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care
toate laolaltă să se adune şi să se se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-
strângă popoarele! Care dintre ele vor neamurile şi stăpâni vor fi peste
ne-au dat de ştire aceasta şi ne-au popoare şi Domnul va împărăţi întru
făcut proorocii! Să-şi aducă martorii ei în veci. Ei vor înţelege adevărul ca
şi să dovedească, să audă toţi şi să unii care şi-au pus încrederea în
zică: ”Adevărat!” Voi sunteţi Domnul; cei credincioşi vor petrece
martorii Mei, zice Domnul, şi sluga cu El în iubire, căci harul şi
pe care am ales-o, ca să ştiţi, să îndurarea sunt partea aleşilor Lui.
credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt,
Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi
(5, 15; 6, 3)
nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu
sunt Domnul şi nu este izbăvitor Cei drepţi vor fi vii în veacul
afară de Mine! Eu sunt Cel ce am veacului şi răsplata lor este de la
vestit, Cel ce am izbăvit şi Cel ce am Domnul şi Cel Atotputernic are grijă
prezis şi nu sunt străin la voi. Voi de ei. Drept aceea vor primi din
sunteţi martorii Mei, zice Domnul. mâna Domnului împărăţia
Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de frumuseţii şi cununa cea
aici încolo Eu sunt. Nimeni nu poate strălucitoare, căci El îi va ocroti cu
să iasă de sub puterea Mea şi ceea ce dreapta Sa şi cu braţul Său;
fac Eu, cine poate strica? Aşa zice asemenea unui scut îi va acoperi. El
Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul va face arme din mânia Sa şi cu ele va
lui Israel. întări făptură mâinilor Sale ca să
răsplătească vrăjmaşilor. Din
8 LUNA AUGUST
dreptate El îşi va face platoşă şi din căci pe cei robiţi îi izbăveşti,
judecata cea nefăţarnică îşi va face sârguieşti la cei din ispite şi
coif. Din sfinţenia Sa va face pavăză tuturor le împlineşti cererile cele
nebiruită, iar din cumplita Sa mânie
va face sabie ascuţită şi lumea va
spre mântuire; ci ca unul ce ai
porni război împreună cu El îndrăzneală, nu înceta a te ruga
împotriva celor fără de minte. să se dăruiască nouă mântuire,
Săgeţile fulgerului Său vor porni pace și mare milă.
bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, Glasul al 2-lea:
zburând din arcul puternic încordat
al norilor. Mânia lui, ca o praştie, va Împăratului a toate ostăşind,
azvârli noian de grindină; apele cu armele luminii ai biruit pe
mării se vor întărâta asupra lor şi începătorul întunericului,
râurile îi vor îneca vijelios. Duhul purtătorule de chinuri Fanurie
puterii dumnezeieşti se va ridica şi răbdând felurite dureri,
împotriva lor şi ca viscolul îi va tuturor te-ai arătat preaviteaz,
vântura. Astfel fărădelegea va aduce
pustiire pe pământ şi răutatea va
întărindu-te cu focul iubirii lui
răsturna scaunele celor puternici. Hristos şi netemându-te de
Ascultaţi deci, regilor, și înţelegeţi, năvălirea fiarelor şi suferind
luaţi învăţătură voi, care judecaţi înteţirea chinurilor, tuturor ai
marginile pământului. Băgaţi în arătat puterea dreptei credinţe;
urechi, voi cei ce stăpâniţi peste ci ca unul nebiruit în lupte,
mulţimi şi care vă mândriţi cu roagă-te pentru cei ce te cinstesc
mulţimea popoarelor voastre.
Pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de
pe tine.
la Domnul şi puterea de la Cel Glasul al 3-lea:
Preaînalt, Care va cerceta faptele Întărit nemişcat pe temelia
voastre și va pune la încercare credinţei, nicidecum nu te-ai
gândurile voastre.
clintit de suflările cele potrivnice
La Litie şi sfărâmi cu piatra cea mare
Stihirile idiomele: peste Piatra vieţii toată mintea
Glasul 1: cea înălţată; trecând cu vederea
Se veseleşte întru Domnul vremea tinereţii şi trupul
Rodosul de harul tău și toată zdrobindu-ţi ai dezbrăcat
cetatea și tot locul de fierbinte veşmântul vieţii şi ai îmbrăcat în
ocrotirea ta, Mare Mucenice chip proorocesc îmbrăcămintea
Fanurie, căci te araţi cu nestricăciunii şi haina mântuirii,
adevărat mare întru minuni și Sfinte Fanurie, prin care fiind
mai mare întru folosinţe, ca un împodobit luminat şi încuviinţat
strălucit luptător al lui Hristos, cu diadema de luptător, roagă-te
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 9
pentru noi, frumuseţea nevoinţe ca să aflăm milă în ziua
mucenicilor. Judecăţii.
Glasul al 4-lea: Şi acum...,
Cu cuget bărbătesc te-ai gătit De toate primejdiile păzeşte
spre luptele cele muceniceşti, pe robii tăi, binecuvântată, de
purtătorule de chinuri Fanurie Dumnezeu Născătoare, ca să te
şi întru acestea bine nevoindu- slăvim pe tine, nădejdea
te, începătoriile celor potrivnici sufletelor noastre.
le-ai robit şi te-ai învrednicit de
multe răsplătiri de la LA STIHOAVNĂ
Dumnezeu. Pentru aceasta, Stihirile, glasul al 5-lea:
lucrând cu puterile minunilor, Podobie: Bucură-te cămara…
pretutindenea grăbeşti fiind Bucură-te nevoitorule al lui
chemat; şi izbăvind pe preoţii cei Hristos, cel ce ai zdrobit
robiţi, cu cercetarea ta cea meşteşugirile vrăjmaşilor,
înfricoşătoare i-ai spăimântat cu luptându-i pe ei, mucenice, cu al
pedepsele pe cei ce îi robeau; nu tău suflet viteaz și cu toate
înceta dăruind ajutorul tău la armele dreptei credinţe; cel ce
bună vreme şi în necazuri celor ca unul fără de trup nu ai ţinut
ce vin către mijlocirea ta. seama de durerile trupului
Slavă... glasul al 4-lea: pentru iubirea Celui ce te-a
Chemarea ta cea cu nume întărit, luminat cugetând cu
potrivit ai arătat-o adevărată îndrăzneală L-ai slăvit pe
prin fapte, Mare Mucenice Acesta; floarea cea prea
Fanurie; că arătându-te nouă înmiresmată, slăvite Fanurie,
cel mai înainte ascuns tuturor, ai care răspândeşti în lume cea
arătat strălucirea darurilor prea bună mireasma ta, pe
muceniceşti și lucrările Hristos roagă-L să dea sufletelor
minunatei tale folosințe, ca un noastre mare milă.
slăvit nevoitor al lui Hristos. Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Pentru aceasta prăznuind sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
fericită nevoinţa ta şi aflarea (Psalm 67:36).
minunatei icoanei tale, vestim Bucură-te nevoitorule al lui
ajutorul tău cel către noi şi cu un Hristos, înfrumuseţarea cinstită
glas strigăm ţie: roagă-te a mucenicilor, cel ce demult te-
Cuvântului, purtătorule de ai nevoit cu tărie şi ai fost
10 LUNA AUGUST
cunoscut prin dumnezeiasca răbdându-le întru Hristos, Cel
voie până la marginile lumii, ce te întărea pe tine şi prin
căci aflându-se în chip slăvit neputinţa firii ridicând luminat
prea cinstită icoana ta care arată semn de biruinţă, te-ai
felurimea muncilor, te-ai făcut învrednicit în chip strălucit de
sfinte Fanurie între mucenici răsplătirile chemării celei de
slăvit; pentru aceasta lăudându- sus; şi acum cu îngerii dănţuind
te, viteaz ostaş al Domnului şi împreună, roagă-te fericite
purtător de biruinţă, astăzi toţi pentru sufletele noastre.
strigăm ție, pe Hristos roagă-L Și acum... asemenea:
să dea sufletelor noastre mare Stăpână împărăteasă, pri-
milă. meşte rugăciunile robilor tăi şi
Stih: Prin sfinţii care sunt pene izbăveşte de toată nevoia și
pământul Lui, minunate a făcut necazul.
Domnul toate voile Sale. (Psalm 15, 3)
Bucură-te nevoitorule al lui La binecuvântarea pâinilor. Troparul
Hristos, neclintit apărător al mucenicului ( de 2 ori) sau amândouă
Bisericii și slava ostrovului odată, și Născătoarei de Dumnezeu... (o
dată).
Rodos şi ocrotitor luminat şi
mijlocitorul nostru către TROPARUL,
Hristos, ajutorul celor ce Glasul al-4-lea.
pătimesc, slobozirea celor ce Podobie: Degrab ne întâmpină pe
noi...
sunt robiţi, grabnica arătare a
lucrurilor celor ascunse, al celor Ca o stea ai răsărit Bisericii lui
din boli și din necazuri grabnic Hristos şi pe toţi i-ai luminat, în
tămăduitor şi izvorul care varsă chip minunat arătându-te,
harul minunilor spre veselia slăvite Fanurie. Pentru aceasta
tuturor, mare mucenice izvorăşte harul minunilor tale
Fanurie, pe Hristos roagă-L să celor ce îţi laudă nevoinţele,
dea sufletelor noastre mare rugându-te Domnului pentru
milă. sufletele noastre.
Slavă... glasul al 8-lea. ALT TROPAR
Purtând platoşa tainică a Glasul 1,
Podobie: Locuitor pustiului…
credinţei ai biruit, sfinte
Fanurie, pe tiranul cel viclean, Pe lauda celor din Rodos şi
căci în felurite chinuri te-ai făcut slava mucenicilor, pe cel ce
ca un fără de trup, pe toate luminează pe cei credincioşi cu
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 11
razele dumnezeieştilor minuni, Podobie: Mormântul Tău…
pe Sfântul Fanurie să-l cinstim
credincioşii ca pe un mare
nevoitor al Mântuitorului, că a pe un tânăr nevoitor
izvorăşte har celor ce din suflet te lăudăm mucenice,
strigă către el: slavă lui Hristos căci cu tărie te-ai nevoit
Celui ce te-a slăvit; slavă Celui cu mulţi ani mai înainte
ce te-a arătat minunat; slavă prin dumnezeiască
Celui ce lucrează prin tine râvnă şi de curând te-ai făcut
tuturor tămăduiri. lumii cunoscut, dăruind sfinte
Fanurie, prin rugăciunile tale
Născătoare de Dumnezeu har si milă celor ce îţi săvârşesc
Fecioară, bucură-te: ceea ce eşti pomenirea, străluci-rea
plină de har, Marie, Domnul mucenicilor.
este cu tine. Binecuvântată eşti Slavă... Și acum, a Născătoarei,
tu între femei şi binecuvântat asemenea.
este rodul pântecelui tău, că ai
Ceea ce ai născut cu trup pe
născut pe Mântuitorul sufletelor
Stăpânul a toate şi îndrăzneală
noastre.
mare către El ai, Prealăudată
Născătoare de Dumnezeu,
roagă-L neîncetat să ne
dăruiască nouă iertare de păcate
și îndreptare vieţii celor ce
cântăm cu credinţă negrăita
slava ta.

După Catisma a doua, Sedealna,


Glasul al 3-lea:
Podobie: Pentru mărturisirea...
LA UTRENIE Focul netrupesc purtând
La Dumnezeu este Domnul..., se
fericite, de focul cel firesc nu ţi-
cântă troparul Sfântului (de două
ori), Slavă..., Și acum..., al Născătoarei a fost frică, ci în el ai rămas
Învieri pe glasul troparului Sfântului. nears şi năvălirea fiarelor
supunând te-ai slăvit mai presus
După Catisma întâi, Sedealna, de fire, Fanurie mucenice
Glasul 1, slăvite. Roagă pe Hristos
12 LUNA AUGUST
Dumnezeu să ne dăruiască nouă Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă,
mare milă. dar ne-ai scos pe noi la odihnă. (Psalm
Slavă... Și acum..., asemenea: 65, 11)

Munte sfânt şi acoperit, Stih 6: Prin sfinţii care sunt pe


pământul Lui, minunate a făcut
umbrit de Duhul proorocilor te-
Domnul toate voile Sale. (Psalm 15, 3)
ai arătat, Preacurată şi din tine Slavă..., glasul 1:
S-a arătat Dumnezeu întrupat, Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte,
răsplătind cu izbăvirea pe cei ce Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând:
strigă: Bucură-te Stăpână, Slavă Ţie, Dumnezeule.
curăţirea celor căzuţi şi cetatea Şi acum..., acelaşi glas:
de scăpare cea întărită a Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
tuturor. Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Şi prin tine cu noi.
Polieleu Robii Domnului... Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
Mărimurile Dumnezeule (de trei ori)!
Glas 1 Sedelnele după polieleu;
Stih 1. Dumnezeu este scăparea Glasul al 4-lea
noastră și puterea, ajutor întru Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
foarte. (Psalm 45, 1)
Bărbăteşte mărturisind pen-
tru slava lui Hristos, multă
Mărimu-te pe tine, vreme ai rămas sub obrocul
răbdătorule de chinuri, Sfinte tăcerii, dar te-ai făcut cunoscut
Mare Mucenice Fanurie și în Rodos semn dumnezeiesc, de
cinstim cinstitele tale chinuri, pe unde arătându-te tuturor
care le-ai răbdat pentru Hristos. marginilor prin multe minuni,
Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa mucenice, totdeauna aperi
împrejurul Ierusalimului. (Psalm 78, 3) Biserica în împresurări şi
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși necazuri. Pentru aceasta te
toată ziua. (Psalm 43, 24) lăudăm pe tine, purtătorule de
Stih 4: Socotiţi suntem ca nişte oi de chinuri, sfinte Fanurie.
junghiere. (Psalm 43, 24)
Veniţi toți iubitorilor de Slavă... Şi acum..., asemenea
mucenici să lăudăm pe Aducând celor de pe pământ
purtătorul de chinuri Fanurie cu trup pe Dumnezeu Cel
zicând: Pe cel ce s-a arătat în netrupesc, Curată, ca să
chip minunat. mântuiască pe Adam cel căzut
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 13
prin înşelăciunea ucigaşului de curățește mulţimea greşalelor
oameni, cu adevărat te-ai arătat noastre.
scaun în chipul focului, purtând Stihul: Miluiește-ne Dumnezeule
în braţele tale pe Cel ce poartă după mare mila Ta și după mulţimea
toate şi pântecele tău cel curat s- îndurărilor Tale curăţește fărădelegile
noastre.
a cunoscut mai desfătat decât
Stihira, glasul al-6-lea.
cerurile. Ci, o, Stăpână, cereştii
slave ne învredniceşte. Zdrobind la arătare pe
vrăjmaşul prin înfruntarea
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: luptei, în chip strălucit te-ai
slăvit în cer, nevoitorule
PROCHIMENUL,
Fanurie. Pentru aceasta și tot
Glasul al 4-lea:
pământul cunoscând slava ta pe
Minunat este Dumnezeu întru care mai înainte nu o ştia, prin
sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel. arătarea cinstitei icoanei tale
(Psalm 67:36). luminat te laudă, săvârşind
Stih: Prin sfinţii care sunt pe sfântă pomenirea ta, întru care
pământul Lui, minunate a făcut dăruieşte daruri de mântuire
Domnul toate voile Sale. (Psalm 15, 3) celor credincioşi, prin rugăciu-
Toată suflarea.... nile tale cele către Hristos.
Evanghelia: CANOANELE
De la Matei (X: 16-22): Zis-a
Domnul ucenicilor Săi: Iată Eu Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe
6 şi ale sfântului, pe 8.
vă trimit pe voi ca pe nişte oi...
(Vezi la 26 oct., Ev. de la Utrenie). Cântarea 1-a,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu.
Psalmul 50, Glasul al 6-lea :
Slavă... Irmosul:
Pentru rugăciunile purtăto- Ca pe uscat umblând Israel cu
rului de chinuri Fanurie, «urme prin adânc, pe
Milostive, curăţeşte mulţimea «prigonitorul Faraon văzându-l
greşalelor noastre. «înecat, a strigat: Lui Dumnezeu
Și acum... «cântare de biruinţă să-I
Pentru rugăciunile Născă- «cântăm».
toarei de Dumnezeu, Milostive, Bucură-te tăria cea prea
lăudată a părinților. Bucură-te
14 LUNA AUGUST
lauda cea prea mărită a Rhodosului, pe marele Fanurie
neamului nostru. Bucură-te veniți cu cântări să îl cinstim.
Izvorul mântuirii care izvorăști Din pruncie, deși păgân, cu
milă celor ce cu credinţă te virtutea ai fost deprins și nu ți s-
laudă pe tine, singură prea a întinat feciorelnicul tău suflet
lăudată. de nici o patimă; pentru aceea ai
Primeşte laudă din buzele cele ajuns la limanul cel neînviforat
desfrânate, ceea ce eşti mult al dumnezeirii spre care, sfinte,
lăudată şi prea mărită. Că tu eşti cârmuiește-ne și pe noi.
buna podoabă şi mântuirea Slavă...
lumii, care mântuiești pe toţi cei Din fragedă vârstă pierzându-
ce cu cucernicie te cântă pe tine. ți părinții și nefiind încă luminat
Bucură-te cortule de lumină cu sfântul botez, ai alergat ca un
purtător, făclie, biserică, masă şi cerb însetat la izvoarele apelor
munte sfânt! Bucură-te palatul către ogorul cel veșnic, să-l
măririi, dumnezeiescule locaș al lucrezi cu jugul neîncetatei
lui Dumnezeu ! Bucură-te zidul rugăciuni cu care și azi ne
cel nesurpat al celor ce te lău- izbăvești din ispite.
dăm pe tine. Și acum...
Ceea ce eşti nădejdea şi În mijlocul furtunilor
ocrotitoarea celor fără de nă- aflându-ne și cârma credinței
dejde, ajutătoarea cea pierzând-o n-avem altă nădejde
nerușinată a tuturor, deschide- afară de tine, Fecioară, să ne
mi ușile cele cereşti şi mă du la pescuiești pe noi cei pierduți cu
Fiul tău, Stăpână şi mă năvodul rugăciunilor tale și
mântuieşte pe mine r o b u l tău. călăuză să ne fii către cămara de
nuntă, tu care ești locaș al
Canonul Sfântului mucenic Fanurie. dreptății și munte sfânt.
Glasul al-4-lea. Catavasiile Crucii: Cruce însemnând
Irmos: Deschide-voi gura mea... Moise, de-a dreptul cu toiagul,…
Pe stâlparea de foc cea
nemistuită și învăpăiată de Cântarea a 3-a:
dumnezeiescul dor, pe Irmosul:
cetățeanul prealăudat al cerului Nu este sfânt p r e c u m Tu
și floarea preafrumoasă a «Doamne Dumnezeul meu, care
«ai înălţat fruntea credincioşilor
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 15
«Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe binecredincioși, sfinte Fanurie,
«noi pe piatra mărturisirii au lăudat luptele tale cele
«Tale». minunate.
Pe t i n e preasfântă, te Trecând cu vederea vârsta
măresc toate cetele îngerilor; iar tinereţii, cu cuget tare ai săvârşit
noi după datorie neîncetat te alergarea mucenicilor, preami-
cântăm şi cu mulțumită te nunate Fanurie, și pe vrăjmaşul
l ă u d ă m : Bucură-te scăparea cel viclean l-ai rănit cu suliţa
şi ajutorul celor ce cu credinţă te nevoinței tale.
cheamă pe tine. Slavă...
Cine după vrednicie va lăuda Al Domnului mare purtător de
naşterea Ta, Născătoare de chinuri, ce vitejeşte de demult
Dumnezeu F e c i o a r ă ? striga te-ai nevoit, în vremurile mai de
cu spaimă zidirea, văzând taina pe urmă Dumnezeu te-a făcut
cea săvârșită întru tine; că în cunoscut, Sfinte Fanurie, la
adevăr n-a născut alta fiind toată lumea, ca să te lăudăm
fecioară, afară de tine. acum în cântări.
Dăruieşte milă, celor ce cer de Și acum...
la tine Fecioară, şi-ţi tinde mâna Scaun prealuminat al Celui
ta cea tare celor ce sunt întru Preaînalt eşti Fecioară și
nevoi; şi ne întâmpină în bucuria cetelor îngerești; din
primejdii, că pe tine te avem toţi necurăția patimilor mele înalță-
izbăvire în necazuri. mi cugetul şi cu lumina bunătăţii
Lacrimi de pocăinţă nu am, ca tale întreg luminează-l.
Catavasie: Toiagul spre închipuirea
desfrânata de demult şi în tainei se primește…
desfrânări viaţa mea cheltuind-
o, cad la tine rugându-mă cu SEDEALNA, glasul al 5-lea:
suspine: Dă-mi Stăpână cu
rugăciunile tale, plâns curățitor.
Alergarea muceniciei bine
Canonul Sfântului mucenic Fanurie.
săvârşind-o și prin cugetări pe
Hristos slăvindu-L, cu
Chipurile nevoinţelor tale, îndrăzneală te-ai învrednicit în
mucenice, pe care cu tărie de chip luminat de cereștile daruri
demult le-ai răbdat, prin cinstită şi ca un mijlocitor către
icoana ta cunoscându-le cei Dumnezeu dai totdeauna ajutor
16 LUNA AUGUST
credincioşilor, purtătorule de Având nădejdea ta cea nebi-
chinuri Fanurie, celor ce aleargă ruită, Preacinstită, surpăm
la acoperământul tău. semețiile vrăjmaşilor Prea-
Slavă..., Și acum... a Născătoarei, curată, prin credinţa cea întru
asemenea.
tine; căci cu chemarea ta acum
Pe Cuvântul cel mai presus de ne întărim.
Dumnezeire cu trup născându-L
Fecioară, ai dezlegat blestemul Vezi-mi necazul meu Prea-
cel vechi şi ai revărsat curată, vezi suspinul meu, vezi-
nedeşertat izvor de milostivire mi mâhnirea şi arată-ţi întru
celor ce se închină cu evlavie m i n e h a r u l tău cel mult,
înfricoşătoarei naşterii tale umplând de veselie sufletul meu
Fecioară, şi te mărturisesc cel smerit.
Preacurată Născătoare de
Canonul Sfântului mucenic Fanurie.
Dumnezeu.
Precum Ilie oarecând a înviat
Cântarea a 4-a: pe fiul văduvei așa și ție, sfinte,
Irmosul : Domnul ți-a dat putere asupra
Hristos este puterea mea, morții, înviind-o pentru
«Dumnezeu şi D o m n u l , rugăciunile tale pe fiica
«cinstita Biserică cu împăratului, încă și groază s-a
«dumnezeiască cuviinţă cântă făcut pentru tine în împărăția
«strigând, din cuget curat întru iadului, că demonii din
«Domnul prăznuind». pântecele gheenei au slobozit-o,
Fanurie fericite.
Tu eşti s p r i j i n i r e a lumii,
Născătoare de Dumnezeu curată „Cu Beelzebul, căpetenia
şi mântuirea tuturor, ca ceea ce demonilor, îi scoate pe demoni”
ai născut pe Dumnezeu. Pentru cârteau fariseii; asemenea și
aceea cu dragoste te mărim toţi pentru tine, sfinte, grăind vracii
şi te binecuvântăm. acelei cetăți c-ai fi sculat-o pe
fiica împăratului cu vrăjile,
Zid eşti şi întărire şi nădejde a acesta te-a trimis pe tine la
credincioşilor şi turn de moarte ca să te faci părtaș
mântuire. Pentru aceea surpă, paharului mucenicesc.
Preacurată pe vrăjmașii care Slavă...
sunt asupra noastră; că în tine
ne-am pus toate nădejdile. Împăratul cel de puțină vreme
creștinat a scuipat pe haina
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 17
botezului că s-a pornit cu urgie acoperământul celor ce cu tot
împotriva trupului tău tânăr ca sufletul aleargă la tine.
să-l piardă, care trup fiind însă Ceata proorocilor strigând cu
întărit de Cel vechi de zile, s-amare glas a propovăduit
făcut după adormirea ta înfricoșată taina nașterii tale; că
nestricăcios. tu singură ai născut fără
Și acum... stricăciune pe Dumnezeul
Iezechiel proorocul pe tine tuturor, Care după naștere te-a
poartă închisă te-a descoperit păstrat Fecioară, precum te-a
prin care nici un om nu va intra păzit şi mai înainte de naștere.
afară de Dumnezeul lui Israel. Cine va putea Curată, să
Cu rugăciunile tale, Preasfântă spună taina ta cea mai presus de
stăpână, trece-mă nears prin minte? Că pe Dumnezeu ai
focul ispitelor, deschizându-mi născut şi ca pe un prunc pe
mie nepriceputului porțile Acesta L-ai alăptat. Pentru
Raiului. aceea toate neamurile te
Catavasie: Auzit-am Doamne,
taina rânduielii Tale…
fericesc, precum mai înainte ai
zis, Fecioară, şi cu dragoste
Cântarea a 5-a: cântăm pe Cel ce te-a preamărit
Irmosul : pe tine.
Cu dumnezeiască strălucirea Darurile tale cele de Dum-
«Ta Bunule, sufletele celor ce nezeu dăruite, ca ceea ce eşti
«mânecă la Tine cu dragoste, mă milostivă şi iubitoare de bine, le
«rog luminează-le, ca să Te vadă reverși oamenilor totdeauna,
«cuvinte al lui Dumnezeu, pe Născătoare de Dumnezeu maică
«Tine adevăratul Dumnezeu, nenuntită; şi izbăvești pe toţi din
«Cel ce chemi din negura chinuri cu r u g ă c i u n i l e tale.
«greșelilor». Pentru aceea, să nu treci cu
Bucură-te zidul credincioşilor vederea pe cei ce aleargă la
şi mijlocitoarea cea tare, Prea- acoperământul tău cel tare.
c u r a t ă ! Bucură-te munte
sfânt prealăudat! Bucură-te Canonul Sfântului mucenic Fanurie.
scară însuflețită, Stăpână! În chinurile tiranului aflându-
Bucură-te bucuria şi ajutorul te, sfinte, mai strălucitoare s-a
tuturor celor fără ajutor, şi arătat slăvita față a sufletului
18 LUNA AUGUST
tău, că rugându-te pentru Cântarea a 6-a:
schingiuitorii tăi, până și inimile Irmosul :
cele înghețate ale păgânilor s-au Marea vieţii văzând-o
topit. Pentru aceea ne rugăm ție «învăluindu-se de viforul
încălzește și inimile noastre. «ispitelor, la limanul tău cel lin
Mai înainte de tăierea «alergând s t r i g către Tine:
cinstitului tău cap o ultimă «Scoate din stricăciune viaţa
rugăciune ai rostit pentru maica «mea, Multmilostive».
ta cea pământească și glas de sus La tine cad, Preacurată Năs-
auzindu-se, mulțime mare s-a cătoare de Dumnezeu; cere prin
izbăvit din robia iadului, rugăciunile tale de la Fiul tău şi
întorcându-se către bunătățile Domnul, dăruitorul a toată
cerești către care tu, sfinte, bunătatea, să-mi dea şi mie
îndată ai alergat. iertare greșelilor.
Slavă... Întru adâncul viforului celui
Ploaie răcoroasa și cumplit al mării care mă
curățitoare de toată tina învăluiește m-am aruncat, prin
păcatelor a căzut peste cei ce au nemăsuratele şi grelele mele
crezut în Dumnezeu prin tine, păcate; potoleşte-mi furtuna şi
sfinte Fanurie. Asemenea și pe dăruieşte-mi alinarea, cea cu
noi în ziua cea de apoi, totul neîntinată.
mucenice, izbăvește-ne de arșița Ceea ce eşti Stăpâna tuturor
iadului.
zidirilor, ca una ce pe Dumnezeu
Și acum...
mai presus de fire L-ai născut,
Þarină îmbelșugată s-a făcut curăţeşte-mi rănile greșelilor,
pântecele tău, Preasfântă Preacurată, şi vieţii celei veșnice
fecioară, că pomul vieții fără de învredniceşte-mă.
sămânță s-a sădit în tine să strice Tu eşti mângâierea şi
înșelăciunea pomului cunoaș-
scăparea robilor tăi, Prea-
terii celei amestecate. Pentru
curată; pentru aceea fă cerere
aceea lemn pe lemn biruind s-a
de rugăciune neîncetată către
dat noua roadă dulce Dumnezeu
Dumnezeu, pentru cei ce cu
celor ce-L luăm spre mâncare.
credinţă şi cu dragoste te roagă
Catavasie: O, de trei ori fericite
lemn… pe tine.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 19
Canonul Sfântului mucenic Fanurie. cugetătorule şi ai ruşinat cu
Din sânurile pământului gând vitejesc îndrăzneala
icoana ta cea sfântă a răsărit ca tiranilor; veselit-ai cetele
o prealuminoasă făclie, Sfinte îngereşti, mare mucenice.
Fanurie, care mai întâi a fost Pentru aceasta te cinstim pe
nearătată și mai pe urmă te-a tine, dumnezeiescule ostaş,
făcut cunoscut la toată lumea. Fanurie preaslăvite.
Vestitori îndrăznirii tale celei
către Domnul s-au arătat cei trei ICOS
preoţi mai înainte, pe care Strălucit-a astăzi sărbătoarea
Sfinte, cu ajutorul tău i-ai plină de veselie şi praznicul
izbăvit din amara robie. luminat al Sfântului Mucenic
Slavă... Fanurie, cel mult-pătimitor şi de
Prin sfintele tale lupte şi prin biruinţă purtător; că Dumnezeu
Duhul Sfânt, înţelepte, dinţii l-a învrednicit de cununa cea
leilor înţelegători i-ai zdrobit, cerească a celor bine plăcuţi Lui.
precum şi Daniil odinioară a Pentru aceasta lăudând pe
încuiat gurile fiarelor sălbatice. Domnul Care a făcut minunată
Și acum... voia Sa întru sfinţii Săi,
Sfântului Mucenic Fanurie să-i
Pe Făcătorul a toate fără cântăm: Bucură-te, Sfinte
stricăciune în pântece l-ai Fanurie, mare făcător de
purtat, Fecioară Preacurată, minuni.
mai presus de gând. Pentru
SINAXAR
aceasta, din stricăciunea Sinaxarul din Minei, apoi acesta.
patimilor izbăveşte-mă, îndrep- Tot în această zi se face
tându-mă la viaţa nepătimaşă. pomenirea Sfântului Mare Mucenic
Catavasie: În pântecele fiarei celei Fanurie.
din apă… Sfântul Mucenic Fanurie s-a
nevoit, după tradiţie, în insula Rodos
CONDAC, glasul al 3-lea: - Grecia, de unde se crede că era de
Podobie: Fecioara astăzi... loc.
În secolul al XIV-lea, în vreme
Preoţi ai mântuit din robia ce lucrau la ridicarea zidurilor
necinstitoare de Dumnezeu şi fortăreţei din Rodos, lucrătorii au
legături ai rupt cu puterea descoperit o frumoasă biserică în
Dumnezeirii, de Dumnezeu ruină, sub lespezile căreia au găsit
20 LUNA AUGUST
numeroase icoane. Dintre acestea, avea atunci 12 ani. Şi cum era
singura care era nevătămată obiceiul locului, acesta urma
închipuia un tânăr ostaş care ţinea în filosofía; era blând, silitor la carte,
mâna sa dreaptă o cruce, deasupra foarte milostiv, dar era păgân ca şi
căreia se afla o făclie aprinsă. În întreaga lui familie. Mama lui era
jurul icoanei erau reprezentate 12 bună şi frumoasă, avea tot ce-i
scene din martiriul său. Episcopul trebuie, dar nu voia să ştie despre
locului, Nil (1355-1369), a descifrat treburile şi averea soţului ei. Într-o
inscripţia de pe icoană: "Sfântul zi, soţul ei înapoindu-se cu mulţi bani
Fanurie", nume care nu se găseşte în şi lucruri, a fost atacat, ucis şi jefuit,
martirologiile şi sinaxarele vechi. De iar datornicii îndată ce au auzit
atunci, Sfântul Fanurie a săvârşit aceasta, deşi ei aveau de dat înapoi,
numeroase minuni, îndeosebi pentru au venit să ceară ce nu li se cuvenea.
regăsirea lucrurilor şi animalelor Astfel, în scurt timp, mama lui a
dispărute. Însuşi numele lui rămas săracă, locuind într-o
înseamnă "arătare" sau bucătărie, dar şi acolo era
"descoperire". năpăstuită, fără nici un mijloc de a
În anul 1500 după Hristos, hrăni cei 13 copii.
nişte păstori păşteau turmele în valea Într-o zi, Fanurie a povestit
unor munţi prăpăstioşi. În tot acest unui copil că mama sa era o sfântă
timp, vârful unei râpi înfricoşătoare pentru că toată ziua plânge şi se
era luminat de o lumină care nu s-a roagă, iar ei, copiii, au mâncare şi
stins deloc. Când păstorii şi-au sunt îngrijiţi, însă nu ştie de ce mama
adunat bani din destul, s-au gândit să lui se îmbracă în haine tot mai
se întoarcă la casele lor, fiecare fiind sărăcăcioase. Copiii nu o supărau,
din mare depărtare. Însă, înainte de dar ea plângea toată ziua. Atunci
aceasta, unii dintre ei, cei mai prietenul său i-a spus acestea:
curajoşi, bănuind că în vârful acelui „Urmăreşte pe mama ta într-o seară
munte era o comoară, s-au legat cu şi să-mi spui mie a doua zi când ne
frânghii groase şi ceilalţi i-au ajutat vom vedea la şcoală dacă e sfântă sau
şi s-au suit la acea înălţime. Era acolo nu”.
o peşteră, în care erau sfinte moaşte, Atunci copilul Fanurie a
şi ardea o făclie mare, aceea pe care pândit-o şi a văzut că seara, după ce
o văzuseră tot timpul păstorii, iar pe mama sa le-a dat să mănânce şi i-a
pieptul sfintelor moaşte era o piele de culcat pe toţi, fiind sigură că toţi
dobitoc pe care era scris cu ceva tare copiii ei dorm, şi-a spălat faţa, s-a uns
toată viaţa Sfântului Mare Mucenic cu aromate, şi-a pus vălul şi haine
Fanurie pe care o dăm mai jos. scumpe cum nu mai văzuse niciodată
În cetatea părinţilor acestui Sfântul Fanurie şi a plecat. Copilul a
sfânt era un mare negustor, tatăl urmărit-o şi a văzut-o că a intrat
acestui sfânt, cel mai bogat din acele într-o casă de noapte, de petrecere,
locuri, care avea 13 băieţi, dintre unde cei mai mulţi oameni erau beţi.
care cel mai mare era Fanurie, care Mama lui juca în această casă şi în
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 21
timpul jocului cânta plângând, căci cunoscut tu pe mama mea, mai bine
n-ar fi vrut ca să afle copiii ei prin ce aş fi rămas aici să mă mănânce
jertfă le câştigă hrana de toate zilele. fiarele sălbatice”. Sfântul mirându-
Iar oamenii din casă o credeau beată se întru sine, a tăcut. Şi iarăşi, prin
şi în această stare în care se afla era minune, au suit muntele cel cumplit
mai mult decât frumoasă. Atunci într-un ceas, drum care cu piciorul
Fanurie s-a apropiat şi a strigat o nu se putea face decât în opt zile,
dată tare: „Mamă!” La glasul fiind foarte stâncos şi prăpăstios.
copilului, mama, de groază şi de Acolo, în peşteră, bătrânul a
durere că a fost descoperită de fiul ei trebuit să se lupte cu asprimea firii
cel mai mare, a căzut jos. lui Fanurie, ca să-l facă creştin şi ca
Plecând din casă, Fanurie a să-l facă să ierte pe mama sa. După
părăsit cetatea şi zdrobindu-şi botez, l-a slobozit pe Fanurie să se
picioarele de pietre în fuga lui ducă în cetate ca să ia iertăciune de la
deznădăjduită, a ajuns la malul unei mama sa şi să vadă ce fac fraţii săi.
ape mari, care curgea în apropierea Dar, înapoindu-se în cetate, a aflat că
acelei cetăţi. La malul apei, a văzut mama lui nu căzuse leşinată, ci chiar
nişte păstori care voiau să treacă pe moartă în acea noapte, iar fraţii săi,
celălalt mal cu o corabie şi i-a rugat după ce a fost îngropată ea, s-au
să-l treacă şi pe el dincolo. Apoi împărţit între neamuri, fără să ştie
păstorii plecând în ale lor, Fanurie a unde se găseşte fiecare. Deci Fanurie
rămas singur pe ţărm. În acea s-a întors înapoi în pustie,
pustietate sălăşluia un pustnic nemaiavând nici o legătură cu cele
bătrân care de 65 de ani nu mai lumeşti. Şi atât a sporit în cele
văzuse chip omenesc, fiind foarte duhovniceşti după aceea, încât a
îmbunătăţit şi plăcut Domnului. întrecut chiar şi pe acel sihastru, cu
Acelui pustnic i-a apărut Domnul şi post şi rugăciuni. Şi era atât de
dându-i un toiag, i-a zis: „Du-te milostiv, că lucrând ogoarele, alerga
repede la malul apei şi ia de acolo pe adunându-le şi hrănea pe drumeţi,
plăcutul lui Dumnezeu Fanurie, căci aducând pe spatele său şi apa de
fiind ales de Mine, are să fie ajutător băut.
celor în nevoi”. La început, vreme de trei ani,
Dar de la chilia sfântului şi hrana lui a fost din trei în trei zile,
până la malul apei era cale de trei mâncând atâta pâine muiată cât lua
zile, având de coborât un munte cu două degete dintr-o sticlă,
foarte anevoios. Însă, prin puterea stăpânindu-se mult a nu lua nici apă;
lui Dumnezeu, sfântul a ajuns lângă iar după aceea a început a mânca
Fanurie după un ceas şi a spus numai sâmbăta şi atunci destul de
copilului: „Vino la mine, Fanurie!” puţin. El se împărtăşea des cu
Iar copilul, auzind numele său, a dumnezeieştile Taine, cerceta
răspuns: „Au tu ai cunoscut pe tatăl pustnicii din acea pustie şi se ostenea
meu?” Apoi a mai zis aşa: „Dacă ai fi mult cărând cu mâinile rădăcini
22 LUNA AUGUST
pentru hrană şi scoţând pietre de pe ducă şi să le ajute lor în neputinţe şi
puţinul pământ din preajma chiliei în boli. Şi deşi nu voia să părăsească
lor pustniceşti, unde semăna puţine pustia, totuşi pentru cei nevoiaşi şi
legume. Şi cine va putea spune pentru rugămintea cuvioşilor
privegherile lui de toată noaptea, pustnici de a-i milui, de a-i mângâia
arşiţa şi gerul pe care le îndura, căci şi de a-i tămădui, s-a supus şi s-a dus
coliba lui nu avea acoperiş, iar el în acea cetate.
cerea Domnului Dumnezeu, ca prin Şi cine va spune marea lui
această răbdare, să-i dea şi lui, bunătate către cei săraci, mai ales
dincolo de moarte, un acoperiş în către văduve şi orfani; căci
cerul Său cel dumnezeiesc. gândindu-se la fraţii lui şi la mama
Și atâta milostenie avea, încât lui, niciodată nu lăsa vreo rugăminte
şi pe fiarele care se luptau între ele le a acelora neascultată, ci vindeca
împăca, îngrijindu-le dacă erau bolile cele mai cumplite, dregând şi
rănite şi încropindu-le culcuşuri îndreptând ochii orbilor, ajutând
bune; că nu de puţine ori l-a găsit surzilor să audă, precum şi muţilor
pustnicul cel bătrân culcat alături de din naştere să vorbească. Şi aceasta o
vreun şarpe mare, care în timpul făcea numai cu rugăciunea sa cu
somnului lui Fanurie îl păzea în gura lacrimi către Dumnezeu, nemâncând
vizuinei ca să nu-l atace vreo altă niciodată până nu se împlinea
fiară. Iar atunci când fiarele de prin rugăciunea, neodihnindu-se pe patul
pustietăţi atacau pe cineva, sfântul său şi vărsând multe şiroaie de
avea darul să le certe pe ele şi să le lacrimi, căci şi hainele şi le uda de la
poruncească lor a se sălăşlui mai lacrimi. Şi aşa spunea fericitul în
departe într-o prăpastie şi să nu mai rugăciune: „Miluieşte, Doamne, pe
supere pe vreun om, încât şi fiarele aceşti necăjiţi, că zidirea Ta sunt,
cele mai de temut, când erau atacate deschide ochii lor, ca să vadă
de om sau de altă fiară mai frumuseţea cerului Tău şi lumina
puternică, deşi nu aveau grai, zilei, şi să nu mai aibă ei picioarele
întorceau ochii spre coliba lui zdrobite de pietre, nici să nu fie
Fanurie şi îndată erau scăpate. Deci ruşinea neamului lor”.
s-a făcut iubit de toate pustiile din Aşijderea, cu lacrimi multe se
împrejurimi şi mai departe, iară toţi ruga pentru muţi, pentru care
locuitorii pustiului mulţumeau lui spunea: „Deschide buzele lor cele
Dumnezeu că le-a trimis lor pe acel închise, luminează-le mintea, ca să
tânăr prea îmbunătăţit, care şi Te slăvească pe Tine, şi cu buzele lor
fiarele le îmblânzeşte şi pe oameni îi să sărute chipul Tău cel nefăcut de
tămăduieşte. mână şi cu lacrimi să spele intrările
Era în apropierea acelei pustii în biserică, ca astfel să se
o cetate mare şi frumoasă, cu oameni proslăvească numele Tău cel sfânt”.
foarte înrăutăţiţi şi plini de boli şi Iar pentru surzi se ruga cu mai multe
lucruri necurate. La rugăciunea lacrimi, zicând: „Auzi-mă pe mine,
celor buni, sfântul a fost chemat să se Doamne, în ceasul acesta de acum şi
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 23
cercetează şi deschide auzul robilor capul, însă poporul, care văzuse
Tăi, ridică greutatea neauzirii, ca atâtea minuni de la sfântul, văduvele,
auzind să audă glasul clopotelor Tale orfanii şi cei tămăduiţi, chiar şi
celor sfinte, sunetele roţilor şi toate nevrând sfântul, l-au trecut la o altă
sunetele de pe pământ”. cetate, făcându-se plângere mare
Şi atât de mare era rugăciunea cum nu se mai văzuse, pentru că se
lui către Dumnezeu şi plângerea, că lipseau de bunătatea sfântului şi de
uneori, şi păgânii plângeau auzindu- marele lui ajutor, fără de nici o plată.
i rugăciunile şi văzându-i lacrimile. Pentru aceasta, poporul care
Şi atât de fierbinte se ruga către cunoscuse dreapta credinţă prin
Dumnezeu, încât şi pruncii cei sugari Sfântul Fanurie, a făcut plângere de
se apropiau de dânsul cu mâinile lor patruzeci de zile, cu post şi rugăciune
nevinovate şi necuvântător îi şi nu se putea mângâia, pentru că
spuneau: „Mai rabdă puţin, Fanurie, sfântul nu mai era cu dânşii. Astfel şi
şi Tatăl tău cel din ceruri te va în cea de a doua cetate, sfântul a
mângâia în curând, împlinind tămăduit, a povăţuit şi a mângâiat
cererile tale”. oamenii, ca şi mai înainte, neprimind
Deci un an de zile a mers în nici măcar pâine pentru ostenelile
toate laturile cetăţii, vindecând, sale, ci hrănindu-se în pustie cu
mângâind şi botezând şi învăţându-i rădăcini. Şi iarăşi a ridicat război
dreapta credinţă, iar diavolul, satana şi la fel a hotărât şi acel
urătorul binelui, foarte s-a mâniat, împărat, după sfatul sfetnicilor săi,
fiindcă toţi robii lui îi luase şi-i ca să-l dea la moarte. Dar ca şi în
îndreptase minunatul Fanurie. Deci prima cetate, poporul cu plângere tot
prefăcându-se într-un tânăr străin, a atât de mare l-a trimis cu sila peste
venit la împăratul acelei cetăţi, hotar în altă ţară, unde în zilele
spunând minciuni despre sfântul şi acelea se întâmplase ca singura fiică
zicând că acela s-a sălbăticit şi a stăpânului cetăţii să moară. Şi fiind
doreşte ca toată cetatea să fie de chemaţi de mai multe ori vracii şi toţi
partea lui şi pe împărat să-l înlăture slujitorii idoleşti, împăratul a hotărât
şi că toate cele făptuite de el nu sunt să dea jumătate din împărăţia sa
cu puterea lui Dumnezeu, ci cu vrăji, celui ce o va aduce la viaţă, însă nu
ca poporul să fie cu el şi să poată numai că nu au adus-o la viaţă, dar
înlătura pe împărat. Aceasta o fiind de mai multe zile moartă, ea
spuneau şi răuvoitorii mincinoşi, începuse a putrezi şi deşi se vărsau
înţelegând buna credinţă a multe mirodenii şi se ardea multă
împăratului, că de când era Fanurie, tămâie, mirosul ajungea până
ei nu mai puteau să fure din visteria departe.
cetăţii şi nici să mai facă răutăţile lor. Iar una din slugile împăratului
Iar după multe stăruinţe şi vorbe i-a spus: „împărate, este un tânăr
mincinoase, ei au hotărât ca frumos care vindecă orice boală, ba
împăratul să-l piardă şi să-i taie chiar şi morţii îi înviază, făcând
24 LUNA AUGUST
rugăciuni către Hristos, despre Care credinţa şi mare este Dumnezeul
am auzit că a fost spânzurat pe lemn. creştinilor, iar toţi dumnezeii
Şi nu le dă bolnavilor sau morţilor păgânilor sunt draci”.
nici un fel de doctorie, nu se atinge de Şi a vrut împăratul să-i dea
ei şi nu primeşte ca plată nici măcar jumătate din împărăţie sfântului, dar
o bucată de pâine”. Acestea auzindu- el n-a primit nimic. S-a făcut deci
le împăratul, degrab a trimis să-l sărbătoare în toată cetatea
aducă înaintea sa, trimiţându-i împăratului, care a iertat robii şi a
careta împărătească şi făcând slobozit pe cei din temniţă, căci
pregătiri de mare ospăţ. Dar Sfântul aceasta a fost plata pe care a cerut-o
Fanurie n-a primit nici măcar călare Sfântul Fanurie. Iar împăratul cu
să vină, deşi era drum anevoios, ci toţi oamenii săi au cerut botezul şi s-
ostenindu-se cu picioarele sale mai au făcut creştini. Apoi sfântul a
multe zile de drum, a venit înaintea plecat prin cetate şi a vindecat şi a
împăratului. Şi a fost dus în camera tămăduit ca şi în celelalte cetăţi. Deci
moartei, unde poruncind să stea s-au mâniat pe el toţi vracii şi cei ce
numai părinţii, el şi moarta, ca să nu făceau vrăji, căci i-a ruşinat pe ei în
vină popor, a lăcrimat către faţa împăratului, că nimic, nici
Dumnezeu mult, rugându-se de vrăjile, nici leacurile lor nu au reuşit
dimineaţă până la miazăzi. Şi era să o învie pe fiica lui, iar sfântul a
foarte mâhnit întru sine că nu era înviat-o numai cu cuvântul.
ascultat de Dumnezeu. Şi atâtea Pentru aceasta, pâră mare au
lacrimi a vărsat, că se făcuse o baltă pornit împotriva lui, numindu-l
în jurul lui, încât şi împăratul şi mare vrăjitor şi spunând
împărăteasa se mirau de marea lui împăratului că Fanurie a ucis pe fiica
bunătate şi de multa lui rugăciune. lui cu vrăjile ca apoi să pretindă că a
În acel ceas, o rază a strălucit înviat-o, ca astfel poporul să-l
deasupra moartei. Atunci sfântul s-a numească pe el împărat. Iar
ridicat în picioare, a prins mâna celei împăratul auzind aceasta, s-a umplut
moarte şi putrede şi i-a zis: „în de mânie şi strigând pe toţi sfetnicii
numele lui Hristos Iisus Cel răstignit, lui cei necredincioşi, care toţi erau
scoală-te şi vino înapoi la părinţii împotriva lui Fanurie, a hotărât să-i
tăi!” Şi deodată, moarta cea putredă taie capul, dar crezând că este mare
a sărit drept în picioare, lepădând vrăjitor, a chemat pe toţi călăii
legăturile de pe dânsa şi a strigat cu cetăţii, şi a tras la sorţi pe trei, dintre
glas mare: „Mare este Dumnezeul lui cei mai fără de milă, care nu-şi
Fanurie, căci din iadul cel mai de jos mâncau pâinea lor până nu-şi muiau
unde mă chinuiam împreună cu cei mâinile în sânge, ca să-l muncească
ce s-au închinat idolilor şi eram pe sfânt. Şi cine va putea spune
batjocura şi chinul dracilor, iadul m- batjocurile, bătăile cu pietre,
a vărsat afară cu mare frică, scoaterea şuviţelor de piele de-a
temându-se la auzul numelui lui lungul trupului, smulgerea dinţilor,
Fanurie. Deci, tată, mare este loviturile cu palme, scuipările şi
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 25
înţepăturile cu suliţa peste tot trupul, cunoscut decât întristarea şi
peste care s-a turnat sare şi oţet, lacrimile?” Şi cine va spune
ciuntirea chipului; adică tăierea plângerea lor, cuvintele cele cu mare
mâinilor, a degetelor de la picioare şi durere, căci şi dintre păgâni au
a urechilor, încât sângele de la faţă al început să verse lacrimi; pentru că
mucenicului se împreuna cu cel de la cei ce veniseră împotriva lui erau
picioare şi uda ţărâna. foarte mulţi şi strigau să se sfârşească
Şi fiecare păgân se străduia cât mai degrab cu acest vrăjitor şi
cum să-l chinuiască mai rău, iar vrăjmaş al împăratului.
sfântul se ruga Domnului, ca şi Iar Sfântul Fanurie a cerut
mucenicul Ştefan: „Iartă-le lor atunci voie să-şi facă ultima
păcatele acestea că nu ştiu ce fac, că rugăciune şi s-a rugat astfel:
mai mult îmi este mie cununa „Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce
mucenicească pentru care eu le ai miluit pe aceştia care au făcut
mulţumesc”. Pentru aceasta s-a plângere şi strigare, fă ca tot cel ce va
pornit plângere mare de către face o turtă cu ulei şi zahăr, sau o
poporul creştin şi de cei tămăduiţi de plăcintă, şi o va da săracilor, să fie
către sfântul, pentru că l-au chinuit ascultat în orice durere va avea.
aşa de cumplit pe el, care nu făcuse Aceasta zic să fie pentru iertarea
decât bine tuturor. Dar sfântul era păcatelor mamei mele, care a murit
vesel că merge mai degrabă la iubitul păcătoasă”. Şi atunci s-a făcut tunet
lui, Hristos. Astfel a pornit Sfântul din cer şi s-a auzit glasul Domnului
Fanurie la locul de osândă, având astfel: „Fie, Fanurie, după cuvântul
vârsta de 19 ani. Şi mergea cu mare tău şi tot cel ce te va chema pe tine în
bucurie, ca să ajungă cât mai curând ajutor să fie ascultat de Mine şi tu vei
către Hristos cel prea iubit, că îi fi ajutorul celor din nevoi”. Atunci
ajungea lui călătoria pe acest cei necredincioşi care strigaseră
pământ. asupra lui, văzând minunea, mulţi au
Iar de o parte mergeau cerut să fie botezaţi şi să-i facă şi pe
creştinii cei tămăduiţi, văduvele şi ei creştini. Dar sfântul nu avea nimic
orfanii cetăţii, cu plângere spunând: cu sine şi nici apă primprejur. Deci s-
„Cum vom pierde pe cel ce ne-a iubit a rugat a doua oară Domnului să-i
pe noi? Cum se vor închide ochii prea ajute pe cei ce vor să ia credinţa
frumoşi care au deschis ochii noştri creştinească. Şi iată minune mare, că
orbi din naştere? Cum se va închide a plouat numai pe cei ce voiau să ia
gura cea de miere curgătoare care botezul, iar cei ce n-au cerut botezul,
ne-a dat graiul nouă, celor fără de deşi se aflau lângă cei dintâi, nu s-au
glas? Cum se vor astupa urechile udat nici măcar cu o picătură de apă.
celui ce s-a milostivit de plângerea şi Între cei ce s-au botezat au fost
durerea noastră, miluind pe orfani, şi cei trei călăi, care acum nu mai
mângâind pe văduve şi aducând voiau să-l ucidă. Însă Sfântul Fanurie
bucurie pe feţele celor ce n-au le-a făgăduit lor că dacă vor împlini
26 LUNA AUGUST
porunca împăratului, astăzi vor fi mincinoşi, temându-se de sfântul, să
împreună cu el în Rai. Deci au tras la nu-i răpească din lumea aceasta,
sorţi, care să-i taie capul. Iar răsplătindu-le lor nedreptatea.
plângerea călăilor era mai jalnică Iar după tăierea primului
decât a poporului creştinesc şi călău, din cer s-a pogorât o cunună
cuvintele lor erau pline de durere, de trandafir care s-a aşezat pe capul
căci ei luaseră viaţa oamenilor, iar lui tăiat, umplându-se tot pământul
sfântul le dăduse viaţă; ei luaseră de mireasmă, iar din trupul lui a
pâinea văduvelor şi orfanilor, iar izvorât mir, deşi cu puţin înainte
sfântul le purtase de grijă şi-i miluise. vărsase sânge nevinovat, însă pentru
El vărsase pâraie de lacrimi şi ei, credinţa şi întoarcerea lui la Hristos.
sânge nevinovat. Asemeni s-a întâmplat şi cu ceilalţi
Apoi Sfântul Fanurie şi-a doi călăi. Iar trupurile lor au fost
plecat capul pe butuc şi a fost tăiat. îngropate pe un maidan şi oricine
Iar după tăiere, nu a curs sânge, ci cădea între tâlhari şi îşi întorcea ochii
lapte şi - o, minune! - capul a mers în către locurile acelea, era scăpat.
jurul trupului şi limba a grăit astfel: De atunci nu s-a ştiut ce s-a
„Aşa cinsteşte Hristos pe cei ce cred făcut cu sfintele moaşte ale Sfântului
în El”. Deci, întorcându-se poporul, Mucenic Fanurie, până când el a vrut
atât cel creştin cât şi cel necredincios, să se arate din nou în anul 1500 după
unii strigau de bucurie că au scăpat Hristos, după cum s-a spus la
de sfânt, iar cei întorşi la dreapta început. Mult ajutor a adus
credinţă, precum şi vechii creştini, au creştinilor acest mare sfânt, când au
făcut plângere mare, ocărând pe cerut ajutor, făcând turtă şi plăcintă,
împărat, pentru nerecunoştinţa lui, şi s-au rugat sfântului pentru orice
şi i-au zis; „Oare ai uitat învierea nevoie dreaptă ce aveau. De aceea i se
fiicei tale, tămăduirea bolnavilor şi a spune sfântului - Arătare, căci cei ce
celor îndrăciţi? Pentru ce te-ai au credinţă mare şi nu se îndoiesc,
mâniat asupra lui, care nici răsplată sunt ajutaţi grabnic de către Sfântul
n-a luat şi în hotarele tale adusese Mare Mucenic Fanurie. Turtele se
pace?” pot face, în afară de Duminica, în
Spăimântându-se împăratul orice zi, de nouă ori şi se împart
pentru acestea, a poruncit ca mai numai săracilor. Iar după ajutorul
întâi să fie omorâţi călăii. Iar primul primit, cel în nevoie ostenindu-se cu
dintre ei nefiind destul de întărit în mâinile sale, face pentru sfântul o
credinţă, se temea. Atunci a apărut plăcintă mai mare, care tot la săraci
Sfântul Mucenic Fanurie în văzul trebuie împărţită, cu mulţumită
tuturor, într-o strălucire asemeni sfântului.
sfinţilor celor din veacuri, îmbrăcat Multe sunt minunile sfântului
în armură de roman, cu părul creţ şi după ducerea de la noi, atât pentru
negru, iar în mână ţinând o făclie cei din veacurile acelea, cât şi pentru
mare aprinsă. Şi a căzut frică mare noi, care ne-am învrednicit a-l
peste împărat şi peste toţi sfetnicii lui pomeni cu turte şi plăcintă, căci cu
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 27
adevărat Arătare este, pentru că
celor ce îl cheamă cu credinţă, li s-a
Şi ai născut şi eşti Fecioară şi
arătat ori sfântul, ori împlinire în după naștere ai rămas curată ca
cererile lor. şi mai înainte de naștere,
În rândul credincioşilor se Născătoare de Dumnezeu,
vorbeşte şi de alte minuni săvârşite nearzându-se pântecele tău.
de Sfântul Fanurie, pentru care se Pentru aceea cu credinţă,
bucură de o deosebită evlavie atât în d u p ă Dumnezeu pe tine te
Grecia, cât şi în celelalte ţări
ortodoxe.
mărim Preacurată.
Sfinte Mare Mucenice Fanurie, Mă înfricoșează şi mă tulbură
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. valurile g r e ș e l i l o r m e l e ;
Amin. dar tu, Preas f â n t ă , ceea ce
Extras din Sinaxarul Bisericii Ortodoxe, vol.
V, Salonic, 1996.
eşti b u n ă , cere-mi milostivire
în ceasul încercării, dăruindu-
Cântarea a 7-a: mi mântuire.
Irmosul
Dătător de rouă cuptorul l-a Canonul Sfântului mucenic Fanurie.
«făcut îngerul cuvioșilor tineri; Asprimea ta cea mai dintâi în
«iar pe Haldei arzându-i balsam s-a schimbat biruindu-se
«porunca lui Dumnezeu, pe de asprimea nevoințelor tale
«chinuitorul l-a plecat a striga: nenumărate, încât te-ai făcut
«Binecuvântat eşti, Dumnezeul întregii lumi samarinean
«părinților noștri». preamilostiv căci cu lacrimile
Maică Fecioară, să nu încetezi tale i-ai tămăduit. Și nouă celor
născuți din apă și din duh prin
a ruga pe Domnul, ca să ne
jertfa Stăpânului, dăruiește-ne
izbăvească pe noi din primejdii
în dar botezul pocăinței.
şi din necazuri Stăpână, ca cu
sârguință să cântăm: Bine- Adăpatu-te-ai din fântâna cea
cuvântat este Preacurată, rodul limpede și tainică a lacrimilor,
pântecelui tău. sfinte mare mucenice, încă și cu
Maică Fecioară Stăpână, mai sângele tău cel prefăcut în lapte
pe noi ne hrănești prin harul
sfântă te-ai arătat decât toate
minunilor tale și întru această
puterile cereşti, şi d e c â t
viață ne porți de grijă nouă celor
h e r u v i m i i şi serafimii, ca
ce ne rugăm ție, împlinindu-ne
ceea ce ai născut pe Hristos,
toate cererile bune.
Stăpânul zidirii.
28 LUNA AUGUST
Slavă... b u z e nevrednice şi-L prea
Copilandru cu anii ca înălțăm întru toţi vecii.
oarecând David ai înfruntat Pleacă-te, ceea ce eşti gata
mânia vrăjmașului celui mai fierbinte sprijinitoare a
cumplit decât Goliat și cu piatra credincioşilor şi scăparea mea şi
cea din capul unghiului ai primeşte rugăciuni dureroase
sfărâmat capul balaurului ce din inima mea, şi mă scapă de
căuta ca un leu să te înghită. împătimirea dobitocească şi de
Și acum... relele deprinderi şi plâns de
Împărăteasă a cerului și-a bucurie dă, Fecioară, sufletului
pământului, și a tuturor meu celui întunecat.
popoarelor, stăpânitoarea a Când gândesc la relele cele
oștirilor îngerești și plângerea
făcute de mine şi la judecata cea
celor de dedesubt, din cleștele de
groaznică, mă înfricoșez
fier al Satanei scapă-ne pe noi,
Fecioară şi mă tem. Dar tu ca o
Preacurată, că suntem fiii iubitoare de oameni mai înainte
lacrimilor tale. de sfârșit fă-mi milostiv pe
Catavasie: Nebuna poruncă a Judecătorul; că tu e ş t i
tiranului celui păgân… întemeierea tuturor celor căzuți,
nădejdea şi folositoarea c e l o r
Cântarea a 8-a:
Irmosul :
deznădăjduiți.
Din văpaie c u v i o ș i l o r Roagă, Curată, pe Fiul tău şi
«rouă ai izvorât şi jertfa Dumnezeu să ne fie nouă mi-
«dreptului cu apă o ai ars; că lostiv şi lesne împăcat; şi cu
«toate le faci Hristoase cu rugăciunile tale păzeşte-ne de
«singură voirea Ta; pe Tine Te toată nălucirea cea potrivnică şi
«prea î n ă l ț ă m întru t o ţ i să se s u r p e degrab semeția
«vecii». vrăjmaşilor; ca să te lăudăm pe
tine, cea cu har dăruită.
Tu eşti scăparea noastră şi
mângâiere tuturor, Fecioară Canonul Sfântului mucenic Fanurie.
Preacurată. Că iată, Domnul
Păstorii ce-au văzut stră-
t u t u r o r , născându-Se din
lucind pe munte lumina ce
pântecele tău, te p ă z e ş t e
străjuia taina moaștelor tale,
Fecioară şi după naștere. Pe
asemenea păstorilor de demult
care bine-L c u v â n t ă m c u
s-au făcut că au alergat la
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 29
peștera ta binecuvântată. Și mântuirii noastre, să nu fii mai
comori pământești căutând ei, strălucitoare decât toată
întocmai ca aceia, comoară făptura?
neprețuită au aflat. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne
închinăm Domnului, cântându-I și
Smerenie nemăsurată și după preaînălțându-L întru toți vecii.
moarte ai arătat, sfinte al lui Catavasie: Binecuvântați, tineri,
Dumnezeu mucenice, că trupul cei întocmai cu numărul Treimei…
tău neputrezit și pomenirea
faptelor tale celor minunate Cântarea a 9-a:
nenumărate veacuri au rămas Irmosul :
necunoscute, dar Tatăl ceresc te- Pe Dumnezeu a-L v e d e a nu
a preamărit și pe pământ, când «este cu putinţă oamenilor, spre
a sosit ceasul, ca pe un fiu al său «care nu cutează a căuta cetele
după har te-a arătat. «îngereşti; iar prin tine
Slavă... «Preacurată, s-a ar ă t a t
Mai adevărat colos al «oamenilor Cuvântul î n t r u -
Rhodosului te-ai arătat, Sfinte, «p a t . Pe care mărindu-L cu
căci te-ai înălțat de la pământ la «oștile cereşti, pe tine te
cer peste marea tuturor «fericim».
patimilor și mai tare decât Să nu ne uiți pe noi robii tăi,
pietrele ți s-a făcut sufletul maică Fecioară neispitită de
împotriva săgeților vicleanului. nuntă, cei ce năzuim la Biserica
Pentru aceasta și pe noi ce ne- ta. Că tu singură eşti nădejdea
am înecat în vâltoarea satanei, creștinilor, întărirea tuturor
din ghearele aceluia ne scoate, celor ce aleargă la tine Curată;
întărindu-ne pe piatra Hristos. ascultă şi împlinește rugăciunile
Și acum... n o a s t r e , Stăpână.
Mai albă decât mărgăritarul Bucură-te zidul cel nesurpat,
ești, Maică a lui Dumnezeu, prin bucură-te acoperământul lumii,
nașterea ta cea preaslăvită, căci bucură-te Biserică, bucură-te
pe crinii câmpului ce nu se făclie, bucură-te scaun al lui
ostenesc, nici nu torc au întrecut Dumnezeu! Bucură-te bucuria şi
în frumusețe veșmintele cele ajutătoarea t u t u r o r ! Ceea ce
bogate ale lui Solomon; cum eşti de-a pururea armă de
dar, tu care ai tors firul
30 LUNA AUGUST
mântuire nebiruită, asupra mai multe decât stelele nopții.
vrăjmaşilor celor nevăzuți. Iar noi, păcătoșii, nimic nu-ți
Avându-te pe tine C u r a t ă , putem aduce afară de această
părtinitoare, acoperământ şi puțină cântare.
nădejde, zid şi scăpare, curățire Slavă...
şi dezlegare de c e l e rele, ne De care cununi nu te-ai
mântuim de ispite şi de învrednicit? Căci cu nevoințele
primejdii, de boli şi de patimi; trupești pustnicilor te-ai
pentru aceea neîncetat lăudăm asemănat, cu propovăduirea
puterile tale. apostolilor, cu darul tămăduirii
Tu eşti mărirea îngerilor, doctorilor celor fără de plată și
oglinda proorocilor, l a u d a la urmă ai câștigat și cununa
patriarhilor şi a apostolilor; tu mucenicească. Auzi-ne dar și pe
podoaba mucenicilor lui noi și primește smeritele noastre
Hristos, sfințenia pustnicilor şi a laude.
drepților şi înoirea a toată Și acum...
lumea. Gavriil ți-a zis ție, Fecioara
„Bucură-te!” și noi credincioșii
Canonul Sfântului mucenic Fanurie alergând la acoperământul
Cumplita cădere a împărăției aripilor tale din amărăciunea
creștinilor sub paloșul vicleanu- necazurilor noastre îndată ne
lui turc pe toți cu jale i-a izbăvim că tu singură ești
întristat, dar stăpânul Hristos n- născătoarea bucuriei.
a vrut să ne lase nemângâiați, ci Catavasie: Rai de taină ești,
Născătoare de Dumnezeu…
ca pe un vultur izbucnind dintre
dărâmături te-a dăruit nouă în
LUMINÂNDA
icoană, sfinte. De aceea noi, robi Glasul al-2-lea;
patimilor noastre, ne rugăm, Podobie: Cu ucenicii să ne suim...
sfinte, să ne slobozești din gura
balaurului.
Muceniceşte te-ai luptat cu
inimă vitează şi ai zdrobit
Cu adevărat arătare ești că și îndrăzneala cea nebunească a
celor ce te-au urmat în vrăjmaşului în chinurile cele de
mucenicie li te-ai arătat spre multe feluri, vorbind cu
îmbărbătare, asemenea și pe bărbăţie, Mare Mucenice slăvite
agareni i-ai îngrozit în vedenie. şi luminat te-ai împodobit cu
Așa s-au înmulțit minunile tale, cununile biruinţei de la Hristos;
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 31
Căruia roagă-te, rugămu-te, Þi-ai săvârşit nevoința, Sfinte
pentru cei ce te cinstesc. Fanurie, arătându-ți credinţa și
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, răbdând multe chinuri, căci mai
asemenea:
presus de foc trupul tău l-ai călit
Cu trup a născut pe Cuvântul cu focul iubirii Stăpânului.
cel mai presus de dumnezeire în Pentru aceasta cunună de la
chip nemaiauzit Preacurată, pe Hristos și bogate răsplătiri ai
Cel ce este în sânurile cele de sus primit.
şi S-a sălăşluit în pântecele tău
din mila cea nespusă spre
Precum pe preoţii Domnului
înnoirea lumii şi zidirea din nou mai înainte legaţi i-ai izbăvit,
a tuturor celor ce se închină cu înţelepte, prin îndrăznirea către
evlavie purtării tale în pântece şi Stăpânul, astfel izbăveşte-ne pe
te laudă, Stăpână, ca pe Maica noi din nevoi şi din primejdii,
lui Dumnezeu. sfinte Fanurie, pe cei ce venim la
acoperământul tău cel cinstit și
lăudăm nevoința ta.
LA LAUDE Slavă...,
Se pun stihirile pe 4,
Glasul 1: Glasul al-5-lea:
Podobie: Ceea ce eşti bucuria... Prin muceniceştile nevoințe
Pe mucenicul Fanurie cel nou L-ai slăvit pe Hristos de tine
arătat, ce de demult pentru însuţi lepădându-te, purtătorule
Domnul s-a nevoit cu tărie și în de chinuri sfinte Fanurie, și de
vremea dinainte era neştiut, dar bună voie te-ai gătit spre lupta
mai apoi în insula Rodos din cea prin sânge şi moartea o ai
iconomie prin minune s-a arătat arătat solitoare a nemuririi
iubitorilor de mucenici, să-l pentru viaţa tuturor. Pentru
cinstim. aceasta te-ai învrednicit de
În chip asemenea numelui, veşnicele daruri și părtaş te-ai
tuturor străluceşti lumina făcut nemuritoarelor răsplătiri
Sfinte, căci răsărindu-ne nouă, și te-ai dat Bisericii cald
noaptea ispitelor, primejdiilor și ocrotitor. Ci, o, frumuseţea
a necazurilor alungi și luminată mucenicilor, nu înceta a-L
ocrotirea ta dăruieşti și te rogi îndupleca spre noi pe Hristos
lui Dumnezeu pentru noi. iubitorul de oameni.
32 LUNA AUGUST
Și acum... asemenea, demult le-ai răbdat, prin cinstită
Stăpână, primeşte rugăciu- icoana ta cunoscându-le cei
nile nevrednicilor robilor tăi și binecredincioși, sfinte Fanurie,
ne izbăveşte pe noi din toată au lăudat luptele tale cele
nevoia şi necazul; toată minunate.
nădejdea noastră spre tine o Fericiți cei curați cu inima, că aceia
punem, Maica lui Dumnezeu, vor vedea pe Dumnezeu.
păzește-ne pe noi sub sfânt Trecând cu vederea vârsta
Acoperământul tău. tinereţii, cu cuget tare ai săvârşit
alergarea mucenicilor, preami-
Doxologia mare, troparele, ecteniile nunate Fanurie, și pe vrăjmaşul
şi apolisul. cel viclean l-ai rănit cu suliţa
nevoinței tale.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Al Domnului mare purtător
LA LITURGHIE de chinuri, ce vitejeşte de demult
La Fericiri punem 8 stihuri 4 din te-ai nevoit, în vremurile mai de
Cântarea a 3-a, și 4.din Cântarea a 6- pe urmă Dumnezeu te-a făcut
a din Canonul sfântului. cunoscut, Sfinte Fanurie, la
Întru împărăția Ta când vei veni, toată lumea, ca să te lăudăm
pomenește-ne pe noi, Doamne, când acum în cântări.
vei veni întru împărăția Ta. Fericiți cei prigoniți pentru
Pe 12
dreptate, că a acelora este împărăția
Fericiți cei săraci cu duhul, că a cerurilor.
acelora este împărăția cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor Precum Ilie oarecând a înviat
mângâia. pe fiul văduvei așa și ție, sfinte,
Pe 10 Domnul ți-a dat putere asupra
Fericiți cei blânzi, că aceia vor morții, înviind-o pentru
moșteni pământul. rugăciunile tale pe fiica
Fericiți cei flămânzi şi însetați de împăratului, încă și groază s-a
dreptate, că aceia se vor sătura. făcut pentru tine în împărăția
Pe 8 iadului, că demonii din
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor pântecele gheenei au slobozit-o,
milui. Fanurie fericite.
Chipurile nevoinţelor tale, Fericiți veți fi când, din pricina
mucenice, pe care cu tărie de Mea, vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA 33
mințind, vor zice tot cuvântul rău chip minunat arătându-te,
împotriva voastră. slăvite Fanurie. Pentru aceasta
Din sânurile pământului izvorăşte harul minunilor tale
icoana ta cea sfântă a răsărit ca celor ce îţi laudă nevoinţele,
o prealuminoasă făclie, Sfinte rugându-te Domnului pentru
Fanurie, care mai întâi a fost sufletele noastre.
nearătată și mai pe urmă te-a ALT TROPAR
făcut cunoscut la toată lumea. Glasul 1,
Bucurați-vă şi vă veseliți, că plata voastră Podobie: Locuitor pustiului…
multă este în ceruri.
Pe lauda celor din Rodos şi
Vestitori îndrăznirii tale celei slava mucenicilor, pe cel ce
către Domnul s-au arătat cei trei luminează pe cei credincioşi cu
preoţi mai înainte, pe care razele dumnezeieştilor minuni,
Sfinte, cu ajutorul tău i-ai pe Sfântul Fanurie să-l cinstim
izbăvit din amara robie. credincioşii ca pe un mare
Slavă... nevoitor al Mântuitorului, că
Prin sfintele tale lupte şi prin izvorăşte har celor ce din suflet
Duhul Sfânt, înţelepte, dinţii strigă către el: slavă lui Hristos
leilor înţelegători i-ai zdrobit, Celui ce te-a slăvit; slavă Celui
precum şi Daniil odinioară a ce te-a arătat minunat; slavă
încuiat gurile fiarelor sălbatice. Celui ce lucrează prin tine
Și acum... tuturor tămăduiri.
Pe Făcătorul a toate fără
stricăciune în pântece l-ai CONDAC, glasul al 3-lea:
purtat, Fecioară Preacurată, Podobie: Fecioara astăzi...
mai presus de gând. Pentru Preoţi ai mântuit din robia
aceasta, din stricăciunea necinstitoare de Dumnezeu şi
patimilor izbăveşte-mă, îndrep- legături ai rupt cu puterea
tându-mă la viaţa nepătimaşă. Dumnezeirii, de Dumnezeu
TROPARUL, cugetătorule şi ai ruşinat cu
Glasul al-4-lea. gând vitejesc îndrăzneala
Podobie: Degrab ne întâmpină pe tiranilor; veselit-ai cetele
noi... îngereşti, mare mucenice.
Ca o stea ai răsărit Bisericii lui Pentru aceasta te cinstim pe
Hristos şi pe toţi i-ai luminat, în tine, dumnezeiescule ostaş,
Fanurie preaslăvite.
34 LUNA AUGUST

APOSTOLUL din
Epistola către Romani (VIII, 28-39.)
„Fraților, știm că Dumnezeu toate le
lucrează spre binele...”
(Caută la 2 septembrie.).

EVANGHELIA de la Luca (XXI,


12-19). ,, Zis-a Domnul către ucenicii
Săi: Păziți-vă de oameni…” (Caută la
23 aprilie. Ev. de la Utrenie).

Chinonic:
Întru pomenire veşnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
teme. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Acatistul sfântului
mare mucenic Fanurie

Condacul 1
Stâlp al lumii şi neînfricat ostaş al lui Hristos te cunoaştem astăzi
noi credincioşii pe tine, prea slăvite Fanurie mucenice, căci Hristos
Dumnezeu, Cel ce stă întru cele înalte, luceafăr luminos te-a arătat
Bisericii Sale, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice
Fanurie, mare făcătorule de minuni.

Icosul 1
Pus-ai capăt năzuinţelor tale ca unul ce ai ajuns în cele din urmă
la cele înalte, învrednicindu-te de Lumina care luminează acum pe
toţi cei ce te laudă, sfinte Fanurie, şi descoperi pe cele ascunse ca şi
cum ai fi de faţă, mucenice; pentru aceasta înconjurăm icoana ta
cea cinstită cu înfricoşatele tale chinuri şi strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce pentru Hristos ai pătimit;
Bucură-te, că de tiran ai fost chinuit;
Bucură-te, al lui Hristos ostaş neînfricat;
Bucură-te, că necredinţa o ai înfruntat;
Bucură-te, că ai dobândit cununa muceniciei;
Bucură-te, că eşti părtaş în rai al bucuriei;
Bucură-te, că laolaltă cu îngerii eşti;
Bucură-te, pierzător de cete diavoleşti;
Bucură-te, luceafăr luminător al lumii;
Bucură-te, izvor nesecat al minunii;
Bucură-te, de biruinţă purtătorule;
Bucură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 2
Viaţa ta cea sfântă, ani îndelungaţi necunoscută, la vremea
cuvenită a fost dată pe faţă de Dumnezeu, cunoscătorul a toate,
Fanurie slăvite, căci icoana ta cea sfântă la Rhodos a arătat
36 Acatistul sfântului mare mucenic fanurie
oamenilor cine ai fost, mucenice. Pentru aceasta lui Dumnezeu
Celui ce nu uită să răsplătească, Îi strigăm: Aliluia.

Icosul 2
Minunatu-s-au toţi văzând pe neaşteptate patimile tale zugrăvite
pe cinstita ta icoană, prea slăvite, care fusese mai înainte de nimeni
ştiută; pentru aceasta ţi-au ridicat şi ţi-au înfrumuseţat Biserică
împodobită, în care lăudăm pe Cel ce te-a slăvit pe tine cu mulţime
de minuni şi de haruri şi strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce ca şi Sfântul Ştefan ai pătimit;
Bucură-te, cel ce cu bolovani ai fost strivit;
Bucură-te, gură de adevăr grăitoare;
Bucură-te, candelă de mir purtătoare;
Bucură-te, că întunericul ai alungat;
Bucură-te, cel ce credinţa o ai apărat;
Bucură-te, că harul minunilor ai primit;
Bucură-te, cel ce pe preoţi ai slobozit;
Bucură-te, mângâietorul celor necăjiţi;
Bucură-te, slobozitorul celor robiţi;
Bucură-te, al credincioşilor mijlocitor;
Bucură-te, al celor aflaţi în pocăinţă ajutător;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 3
Auzit-am sfinte Fanurie de minunile tale şi ne-am înspăimântat;
iar de bucurie şi de frică fiind cuprinşi, nu ne pricepem nimic a
spune, ci tu cu rugăciunile tale fierbinţi către Dumnezeu,
luminează-ne mintea noastră ca să înţelegem puterea Lui cea mare
pe care a arătat-o prin tine şi împreună cu tine să strigăm: Aliluia!

Icosul 3
Cu un trandafir a însemnat vestitul Rhodos Cel ce a strălucit în
slavă, iar cel ce te află pe tine, mucenice, se bucură de parfumul
tău, Fanurie prea slăvite, şi aleargă sub acoperământul tău, şi
Acatistul sfântului mare mucenic fanurie 37
închinându-se cu evlavie chipului icoanei tale şi semnelor minunilor
tale, strigă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce de tiran ai fost biciuit;
Bucură-te, că proorocia ai împlinit;
Bucură-te, că de chinuri nu te-ai înduplecat;
Bucură-te, că pentru linguşiri nu te-ai lepădat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos nespus L-ai iubit;
Bucură-te, că prin chinuri L-ai adeverit;
Bucură-te, cel ce ai primit de la El cununi;
Bucură-te, izbăvitorule de furtuni;
Bucură-te, sprijinitorul celor credincioşi;
Bucură-te, nădejdea celor evlavioşi;
Bucură-te, cetăţean luminos al Cerului;
Bucură-te, far luminos al pământului;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 4
"Pentru ce prin linguşiri te grăbeşti să adormi zelul sufletului
meu şi dragostea ce o am către Domnul?! Căci nici măcar un fir de
păr nu-mi vei putea trage de pe capul meu, căci şi pe acestea
Dumnezeu mi le are cu număr, iar tu vei sfârși în cumplite
chinuri!", a spus Fanurie tiranului, strigând: Aliluia!

Icosul 4
Cu ce cântări ne vom apropia de cel ce s-a luptat mai presus de
orice cântări de laudă? Cu ce cununi de laudă îi vom încununa
capul celui căruia îngerii i-au împodobit sufletul cu cunună
cerească, nu ne pricepem; pentru aceasta cu sufletele pline de
umilinţă Sfântului Fanurie, ca unui mare mucenic, să-i strigăm:
Bucură-te, că de tiran ai fost batjocorit;
Bucură-te, că de viu ai fost jupuit;
Bucură-te, fericitule cu sufletul frumos;
Bucură-te, că în toate ne eşti folos;
Bucură-te, lauda Bisericii şi a lumii;
Bucură-te, Sfinte lucrător al minunii;
38 Acatistul sfântului mare mucenic fanurie
Bucură-te, cel ce pe agareni i-ai îmblânzit;
Bucură-te, că răutatea le-ai domolit;
Bucură-te, ajutor în necazuri grele;
Bucură-te, liman al izbăvirilor mele;
Bucură-te, al săracilor sprijinitor;
Bucură-te, al nostru fierbinte ajutător;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 5
"Pentru ce mă sileşti să mă depărtez de bunătăţile cele făgăduite
şi să tăgăduiesc pe Dumnezeu pe Care L-am dorit din pântecele
mamei mele, pe Care cu mai multă dorire vreau să-L îmbrăţişez,
ca să mă împărtăşesc în lumina cea veşnică împreună cu El?!", a
spus Fanurie la judecata tiranului, strigând: Aliluia!

Icosul 5
Când agarenii subjugaseră insula Rhodos, stăpânitorul de acolo
vrând să zidească din nou zidurile cetăţii ce căzuseră în ruină, a
trimis să ia pietre de la nişte clădiri dărâmate din afara cetăţii şi a
dat astfel de biserica ta, în care icoana ta Fanurie s-a găsit
strălucitoare; pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, mucenice în pământ îngropat;
Bucură-te, că Dumnezeu lumii te-a arătat;
Bucură-te, ostaş al Împăratului Hristos;
Bucură-te, fericitule cu chip luminos;
Bucură-te, că în închisoare ai stat;
Bucură-te, că de Hristos nu te-ai dezbrăcat;
Bucură-te, că ai fost prea slăvit de Dumnezeu;
Bucură-te, luceafăr al sufletului meu;
Bucură-te, a oropsiţilor bucurie;
Bucură-te, al muncilor vrăjmăşie;
Bucură-te, de oameni împăciuitorule;
Bucură-te, cu îngerii grăitorule;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Acatistul sfântului mare mucenic fanurie 39
Condacul 6
Insula Rhodos te are acum pe tine, mucenice, apărător, cetăţile
pretutindeni ocrotitor, Cerurile locuitor, îngerii împreună grăitor,
iar pământul s-a umplut până la margini de mulţimea minunilor
tale, preaslăvite mucenice Fanurie, pe care ţi le-a dăruit Dumnezeu,
Căruia împreună cu tine Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 6
Prea Sfinţitul Arhiereu Nil auzind de dezgroparea bisericii tale
şi venind acolo a primit minunata ta icoană în care erai înfăţişat ca
un tânăr ostaş cu crucea în mâna dreaptă, în vârful crucii o
lumânare aprinsă; şi a citit pe icoana ta numele tău, Fanurie; şi
acum cu dragoste din adâncul sufletului îţi strigăm:
Bucură-te, Fanurie mucenice sfinte;
Bucură-te, al nostru rugător fierbinte;
Bucură-te, cel ce pe necredincioşi ai umilit;
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost iubit;
Bucură-te, cel ce prin chinuri la Ceruri te-ai dus;
Bucură-te, cel dăruit cu haruri de sus;
Bucură-te, că prin tine ne umplem de daruri;
Bucură-te, ostaş încununat cu lauri;
Bucură-te, al Rhodosului far luminător;
Bucură-te, al nostru iubit îndrumător;
Bucură-te, că fărâmi lanţurile robiei;
Bucură-te, aducătorule al bucuriei;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 7
Luptătorule prea bun al lui Hristos, cu vitejie ai înfruntat chinuri
înfricoşate pentru Hristos Stăpânul tău ceresc, şi în mijlocul
chinurilor tale celor care erau îngroziţi de răbdarea ta ai strigat cu
tărie: "Dumnezeul meu cel ceresc este Dumnezeu adevărat şi nu
este altul afară de El, plecaţi-vă! Aliluia!"
40 Acatistul sfântului mare mucenic fanurie
Icosul 7
Arătatu-te-ai purtătorule de biruinţă, Fanurie, ajutător
neostenit care vindeci bolile trupurilor şi ale sufletelor noastre şi
reverşi îndurările tale peste toţi aceia care cu evlavie şi cu frica lui
Dumnezeu purced spre ajutorul tău, fericite; pentru aceasta şi noi
înfruptându-ne din minunile tale şi părtaşi fiind binecuvântărilor
tale strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce cu făclii ai fost chinuit;
Bucură-te, că suferinţa nu te-a îngrozit;
Bucură-te, ucenice credincios al Domnului;
Bucură-te, făclie vie a Duhului;
Bucură-te, că lumină eşti celor din nevoi;
Bucură-te, că eşti pururea slăvit de noi;
Bucură-te, că Rhodosul îţi strigă ţie;
Bucură-te, ajutător fii mie;
Bucură-te, alunecare celor de pe apă;
Bucură-te, nădejdea celor ce te aşteaptă;
Bucură-te, chezăşia celor dorite;
Bucură-te, lauda celor împlinite;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 8
Spre Mirele Cel Preafrumos dorind, ca să te găseşti laolaltă cu
El, cu trupul tău tânăr, înfloritor, te-ai dat chinuitorilor, fericite
Fanurie, şi lui Dumnezeu Celui ce binecuvântează luptele tale cele
vitejeşti ai strigat: Aliluia!
Icosul 8
Nimeni nu a cunoscut mai înainte nici numele tău, nici pe părinţii
tăi, nici locul de unde ai venit şi nici timpul în care ai trăit. Dar
Dumnezeu te-a arătat, Fanurie slăvite, în biserica ta din Rhodos,
căci nu a lăsat nerăsplătite nici pe pământ nevoinţele tale,
punându-te ca pildă nouă celor ce strigăm ţie:
Bucură-te, că de păgâni la chinuri ai fost tras;
Bucură-te, că de cărbuni aprinşi ai fost ars;
Bucură-te, că roua cerului te-a răcorit;
Acatistul sfântului mare mucenic fanurie 41
Bucură-te, că harul Duhului te-a umbrit;
Bucură-te, că numai lui Hristos te-ai închinat;
Bucură-te, că idolilor nu te-ai plecat;
Bucură-te, pildă de viaţă creştinească;
Bucură-te, chip de viaţă îngerească;
Bucură-te, că împarţi harul celor ce te slăvesc;
Bucură-te , că dai dar celor ce te iubesc;
Bucură-te, al vieţii noastre îndreptător;
Bucură-te, al celor oropsiţi folositor;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 9
Tiranul s-a ruşinat când te-a văzut pe tine, mucenice, din ce în ce
mai viteaz în primejdie şi în chinuri, că nu ai încetat a defăima
necredinţa lui plină de răutate, Fanurie slăvite, ci având sufletul şi
tot dorul tău către Dumnezeu, şi gândind la chinurile pe care Fiul
Său le-a răbdat pe cruce, ai strigat: Aliluia!
Icosul 9
Pe cei trei diaconi din insula Creta (care se duseseră să se
hirotonească preoţi la Firig şi întorcându-se de acolo au căzut în
mâinile tâlharilor şi au fost vânduţi ca robi agarenilor), la
rugăciunea lor i-ai slobozit în chip minunat din robie; pentru
aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, că pe tiran l-ai înspăimântat;
Bucură-te, că fiarelor mâncare ai fost dat;
Bucură-te, că ai fost numit noul Daniel al darului;
Bucură-te, comoară nouă a harului;
Bucură-te, defăimarea necredincioşilor;
Bucură-te, lauda credincioşilor;
Bucură-te, cununa dreptăţii celei sfinte;
Bucură-te, slobozirea celor fără de minte;
Bucură-te, văpaie aprinsă a dorului;
Bucură-te, mucenice plăcut al Domnului;
Bucură-te, al pământului luminos astru;
Bucură-te, mir de tainic alabastru;
42 Acatistul sfântului mare mucenic fanurie
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 10
Nu ai adus jertfă pe altarul idolilor şi pentru că nici nu ţi-ai
închinat genunchii tăi, fericite, statuilor, ci pe Hristos
propovăduindu-L şi neîncetate laude ca unui Dumnezeu aducându-
I, ca şi cum te-ai fi găsit în desfătările Cerului, iar nu sub chinurile
nemiloase ale tiranului, ai strigat: Aliluia!

Icosul 10
Miluieşte-ne pe noi, mucenice slăvite, cu rugăciunile tale cele
fierbinţi către Dumnezeu ca şi pe cei trei preoţi robiţi; auzi-ne
degrabă când Te chemăm pe tine şi ne slobozeşte din toată nevoia
şi necazul, dăruieşte-ne putere ca să răbdăm toate în duh de evlavie
creştinească, şi, biruind cursele vrăjmaşului, să-ţi strigăm acestea:
Bucură-te, cel ce pe tirani i-ai biruit;
Bucură-te, că de piatră mare ai fost strivit;
Bucură-te, ciorchine desăvârșit al credinţei;
Bucură-te, vinul cel sfânt al nevoinţei;
Bucură-te, bucuria cetelor îngereşti;
Bucură-te, spaima adunării păgânești;
Bucură-te, că prin tine Treimea S-a slăvit;
Bucură-te, că Crucea ai propovăduit;
Bucură-te, năstrapă de daruri încărcată;
Bucură-te, scară de milă luminată;
Bucură-te, că eşti alături de cei din nevoi;
Bucură-te, că pururea ne auzi pe noi;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 11
Mărgăritarul cel de mult preţ al lui Dumnezeu ascuns în ţărână,
străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ care
îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei care vin
la el cu credinţă şi cu dragoste, şi care împreună cu el, Purtătorului
de grijă al tuturor şi Dumnezeului nostru strigă: Aliluia!
Acatistul sfântului mare mucenic fanurie 43
Icosul 11
Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznic luminat
al lui Fanurie celui mult pătimitor, că Dumnezeu l-a învrednicit de
cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu
îngerii; pentru aceasta lăudând pe Domnul Care minunată a făcut
voia Sa întru Sfinţii Săi, lui Fanurie să-i strigăm:
Bucură-te, că în faţa idolilor n-ai stat;
Bucură-te, că minciuna ai defăimat;
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi;
Bucură-te, că credinţa în idoli ai stins;
Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns;
Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns;
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;
Bucură-te, al Bisericii viteaz bărbat;
Bucură-te, a credinţei pecete curată;
Bucură-te, a noastră pildă luminată;
Bucură-te, al lui Hristos nebiruit;
Bucură-te, al nostru mucenic prea slăvit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 12
Pe cei ce sărută icoana ta sfântă cu credinţă, mucenice, şi laudă
virtutea ta cea sfântă, Fanurie prea slăvite, cu rugăciunile tale
arată-i moştenitori ai Împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai
slavei celei de sus, ca împreună cu tine să-I strigăm lui Dumnezeu
celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul 12
Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu
întru Sfinţii Săi, împreună cu care, în timpul din urmă a arătat ca
pe un alt soare, strălucind cu minunile pe minunatul Fanurie, lauda
Rhodosului şi a Bisericii; căruia şi noi aprinşi de dragoste şi râvnă
să-i strigăm din suflet:
Bucură-te, că în cuptor de foc te-au aruncat;
Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat;
44 Acatistul sfântului mare mucenic fanurie
Bucură-te, că te-ai rugat pentru chinuitori;
Bucură-te, că pentru toţi eşti mijlocitor;
Bucură-te, nu înceta a ruga pe Hristos;
Bucură-te, al credincioşilor scump prinos;
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;
Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit;
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;
Bucură-te, tăria cerului evlavios;
Bucură-te, miluitorul credincioşilor;
Bucură-te, cercetătorul păcătoşilor;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de
minuni!
Condacul 13
O, prea minunate Sfinte Mare Mucenice Fanurie, cu lacrimi
fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu
rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi
suferinţa şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi
veşnicei Împărăţii şi împreună cu tine cântare să-I aducem lui
Dumnezeu: Aliluia!

Rugăciune
Către tine mare mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile noi
păcătoşii, cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută din înălţimea
cea plină de slavă a cerurilor unde, prin viaţa ta sfântă şi prin
chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălaş de
veşnică vieţuire; şi te milostiveşte de suferinţele, patimile,
necazurile, amărăciunile, durerile cele rele şi strâmtorările
noastre; şi te rugăm, cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o către
Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, scapă-ne de păcatele pe
care din ştiinţă şi din neştiinţă pururea ca nişte robi nevrednici le
săvârșim, şi să nu se mânie pe noi până la sfârșit pentru puţinătatea
dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru. Ci să fie
pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi
toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate
amărăciunile şi strâmtorările de până acum, zidind în noi cuget
Acatistul sfântului mare mucenic fanurie 45
curat, ca privind la ceruri să ne înflăcărăm de dorul de a deveni cât
mai bineplăcuţi lui Dumnezeu.
Aşa, Sfinte mare mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi
îndrumătorul nostru pe căile cele necunoscute ale vieţii, pentru ca
urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne
învrednicim şi noi de lucrurile tale şi de harurile tale, prin iubirea
de oameni şi binecuvântarea marelui nostru Dumnezeu. Şi trecând
dintru această viaţă pământească să ne bucurăm laolaltă cu tine şi
cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnului de stăpânirea cea
nesfârșită a Împărăţiei cerurilor şi de partea cea de-a dreapta, ca
laolaltă cu toţi şi înconjuraţi de corul îngerilor să aducem slavă,
cinste şi închinăciune lui Dumnezeu celui slăvit în Treime în vecii
vecilor. Amin.

S-ar putea să vă placă și