Sunteți pe pagina 1din 32

SLUJBA

PREACUVIOªILOR
PĂRINŢI DE LA LAVRA
PECERSKA
LA VECERNIA MARE mijlocitori neobosiți pentru
sufletele noastre, ajutați-ne să
După obișnuitul Psalm se cântă: ne izbăvim de vrăjmașii ce
Fericit bărbatul..., starea întâi. caută să piardă sufletele noastre
La Doamne, strigat-am…, se pun și dăruiți-ne izbăvire de
Stihirile pe 8, repetându-le pe necazuri. (de 2 ori)
Preacuvioase
fiecare.
Părinte
Glasul al 8-lea
Podobie: O, preaslăvită minune… Antonie, prin voia cea cerească
atacurile vrăjmașului le-ai
risipit și turma ta o ai păzit, în
rin duhovnicească toată vremea povățuindu-o cum
vedere, în chip minunat să risipească uneltirile celui
ni se arată cum aripi ca rău, iar ca un grabnic ajutător
de foc având voi, mijlocești pentru cei care vin și
luptătorilor ai duhului cer izbăvire prin tine și
și părinți de Dumnezeu fericiți, niciodată nu lași pe nimeni să
din ceruri veniți și cu grabă ne plece de la tine întristat. (de 2 ori)
ajutați în lupta cea împotriva Voievod al Împăratului
stăpânitorului lumii acesteia. (de ceresc fiind, Preacuvioase
2 ori) Teodosie, de Dumnezeu
Către voi, cuvioșilor părinți înțelepțite, oaste de cuvioși
cădem, strigând: Rugămu-vă, părinți, luptători ai duhului, ai
adunat și prin bărbăție ați fost
4 LUNA AUGUST

preaslăviți. Drept aceea, cântări roagă-L, Maică nenuntită, să


de laudă vă aducem și vă mântuiască sufletele noastre.
rugăm, strigând: Ca cei ce aveți VOHOD
îndrăzneală către Stăpânul LUMINĂ LINĂ…
tuturor și Dumnezeul nostru, Prochimenul zilei
cereți lumii întregi pace și
sufletelor noastre mare milă. (de
PAREMIILE:
2 ori)
Din Înțelepciunea lui Solomon citire:
Slavă…, același glas: (5, 15; 6, 3)
Părinți de Dumnezeu fericiți, Cei drepți vor fi vii în veacul
acum stați înaintea Tronului veacului și răsplata lor este de la
Dumnezeirii Celei închipuite în Domnul și Cel Atotputernic are
Trei Sori, învăluiți fiind în grijă de ei. Drept aceea vor primi
din mâna Domnului împărăția
Lumina cea neapropiată. Iar
frumuseții și cununa cea
noi, cei ce viețuim în lume, cu strălucitoare, căci El îi va ocroti cu
dragoste cădem înaintea dreapta Sa și cu brațul Său;
voastră și ceata voastră cu mare asemenea unui scut îi va acoperi. El
glas lăudăm, strigând: Izbăviți- va face arme din mânia Sa și cu ele
ne de patimi și de necazuri, ca va întări făptura mâinilor Sale ca să
niște preacinstiți mijlocitori răsplătească vrăjmașilor. Din
dreptate El își va face platoșă și din
către Domnul și rugători pentru
judecata cea nefățarnică își va face
sufletele noastre. coif. Din sfințenia Sa va face pavăză
Și acum…, a Născătoarei: nebiruită, iar din cumplita Sa mânie
Dogmatica va face sabie ascuțită și lumea va
împăratul cerurilor, pentru porni război împreună cu El
împotriva celor fără de minte.
iubirea de oameni, pe pământ
Săgețile fulgerului Său vor porni
S-a arătat și cu oamenii a bine îndreptate și vor lovi în țintă,
petrecut; că, din Fecioară zburând din arcul puternic încordat
curată trup luând și dintr-însa al norilor. Mânia lui, ca o praștie, va
ieșind cu luarea firii omenești: azvârli noian de grindină; apele
Unul este Fiul, îndoit în fire, mării se vor întărâta asupra lor și
dar nu în fețe. Pentru aceasta, râurile îi vor îneca vijelios. Duhul
puterii dumnezeiești se va ridica
propovăduindu-L pe Dânsul
împotriva lor și ca viscolul îi va
Dumnezeu desăvârșit și om vântura. Astfel fărădelegea va aduce
desăvârșit cu adevărat, pustiire pe pământ și răutatea va
mărturisim pe Hristos, răsturna scaunele celor puternici.
Dumnezeul nostru. Pe Care Ascultați deci, regilor, și înțelegeți,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 5
luați învățătură voi, care judecați Dreptul de va ajunge să se
marginile pământului. Băgați în sfârșească întru odihnă va fi. Că
urechi, voi cei ce stăpâniți peste bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
mulțimi și care vă mândriți cu mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
mulțimea popoarelor voastre. numărul anilor, ci căruntețile sunt
Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
la Domnul și puterea de la Cel bătrâneților, viața nespurcată.
Preaînalt, Care va cerceta faptele Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
voastre și va pune la încercare iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
gândurile voastre. a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
schimbe răutatea mintea lui, sau
Din Înțelepciunea lui Solomon citire: viclenia să înșele sufletul lui. Că
(3, l-9) râvna răutății întunecă cele bune și
Sufletele drepților sunt în mâna lui neînfrânarea poftei schimbă gândul
Dumnezeu și chinul nu se va atinge cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
de ele. În ochii celor fără de minte, în scurt timp, dreptul a plinit ani
drepții sunt morți cu desăvârșire și îndelungați; că plăcut era Domnului
ieșirea lor din lume li se pare mare sufletul lui. Pentru aceasta
nenorocire. Și plecarea lor dintre Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din
noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. mijlocul răutății. Iar popoarele au
Chiar dacă în fața oamenilor ei au văzut și nu au cunoscut, nici nu au
îndurat suferințe, nădejdea lor este pus în gând una ca aceasta. Că har
plină de nemurire. Și fiind pedepsiți și milă este întru cuvioșii Lui și
cu puțin, mare răsplată vor primi, cercetare întru aleșii Lui.
căci Dumnezeu i-a pus la încercare
și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur
La Litie
în topitoare, așa i-a lămurit, și ca pe
o jertfă de ardere întreagă i-a Făcătorul cerului și al
primit. Străluci-vor în ziua pământului a zidit locul acesta
răsplătirii și ca niște scântei care se în care v-a sădit pe voi neam
lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca-
vrednic, părinților cuvioși. Vă
vor neamurile și stăpâni vor fi peste
popoare și Domnul va împărăți rugăm, primiți-ne și pe noi în a
întru ei în veci. Ei vor înțelege voastră nestricăcioasă
adevărul ca unii care și-au pus împreună-viețuire, ca prin
încrederea în Domnul; cei rugăciunile voastre să
credincioși vor petrece cu El în dobândim mila Dumnezeului
iubire, căci harul și îndurarea sunt nostru.
partea aleșilor Lui.
Slavă..., glasul al 6-lea:
Din Înțelepciunea lui Solomon, Veniți credincioșilor, astăzi,
citire: strângându-vă laolaltă să
(4: 7-15)
6 LUNA AUGUST

prăznuim cu dreaptă credință și Stih: „Lăuda-se-vor cuvioșii întru


să cinstim cu laude preaslăvita slavă, și se vor bucura întru
și cinstita pomenire a tuturor așternuturile lor." (Ps. 149:5)
Sfinților, preacuvioșilor părinți În ceruri lacrimi ați semănat
ai lavrei Pecerska, zicând: și ați cules roadă multă, căci
Bucurați-vă, adunarea prea- acum în grădinile Domnului
cuvioșilor și a drepților! Și bucuria a înflorit. Deci ca cei
rugați pe Hristos, pentru lume, care în veșnicie vă desfătați,
să dăruiască creștinilor biruință rugați-vă pentru noi către
asupra păgânilor și sufletelor Domnul.
noastre mare milă. Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Și acum…, a Născătoarei: Domnul, întru poruncile Lui va voi
foarte. (Ps. 111: 1)
Biserică și poartă, palat și
scaun împărătesc ești,
De grijile lumești v-ați
Fecioară, cu totul cinstită; prin lepădat și în peșteri întunecoase
care Izbăvitorul meu, Hristos v-ați sălășluit unde în multe
Domnul, S-a arătat celor ce nevoințe ați petrecut, iar acum
dormeau întru întuneric. în odihna cea veșnică v-ați
Soarele dreptății fiind și vrând sălășluit. Acolo aflându-vă,
să lumineze pe cei ce i-a zidit, rugați-vă pentru noi Stăpânului
după chipul Său, cu mâna Sa. nostru Iisus Hristos.
Pentru aceasta, cu totul Slavă…, glasul 1:
lăudată, ca ceea ce ai agonisit Valurile tulburi ale viețuirii
îndrăzneală către Dânsul, ca o în lume le-ați lepădat, prin
Maică, roagă-L neîncetat să liniștire în peșteri la sfințenie
mântuiască sufletele noastre. ați ajuns și prin multa voastră
sârguință lui Dumnezeu ați
LA STIHOAVNĂ bineplăcut. Iar acum, ca niște
casnici ai Luminii celei
Glasul al 2-lea,
Podobie: Casa Efratului… preaînalte și ai Împărăției
cerești fii adevărați, rugați-vă,
De Dumnezeu aleșilor părinților de Dumnezeu
nevoitori, cuvioșilor părinți ai purtători să ne împărtășim de
peșterilor, via binefacerilor slava voastră și noi cei care cu
minții și a inimii pe pământ ați dragoste lăudăm al vostru
lucrat-o și acum de rodul vieții cinstit sobor.
veșnice v-ați învrednicit.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 7

Și acum…, a Născătoarei: LA UTRENIE


Ceea ce ești bucuria cetelor
cerești și pe pământ oamenilor La Dumnezeu este Domnul…
troparul cuvioșilor (de două ori),
tare ocrotitoare, Preacurată Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:
Fecioară, miluiește-ne pe noi, Taina cea din veac...,
cei ce scăpăm la tine, că
nădejdiile, după Dumnezeu, După prima catismă, sedelnele
întru tine, Născătoare de acestea, glasul al-4-lea
Dumnezeu, ne-am pus. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi
lumii…
La binecuvântarea pâinilor

Troparul, glasul al 4-lea: n calea acestei vieți


prin multe greutăți ați
Pe soarele înțelepciunii și trecut și ajungând la
luna cea strălucită, pe capătul doririlor
înaintemergătorii Pecerskăi duhovnicești, v-ați
dimpreună cu întregul sobor al sălășluit în locașul slavei
cuvioșilor părinți astăzi îi dumnezeiești și acum vă
cinstim, pe cei care tăria bucurați împreună cu
Bisericii au întărit-o și au Împăratul și Dumnezeul
luminat pe cei pierduți în tuturor. Rugați-vă, cuvioșilor
întunericul patimilor. Pentru părinți, ca și noi, cei care
sfintele lor rugăciuni primim cinstim al vostru sobor să ne
ajutor în toate necazurile de la împărtășim de bucuria voastră
Hristos Dumnezeu și cerem cea netrecătoare.
mântuire sufletelor noastre. (de Slavă…, Și acum…, a
2 ori)
Născătoarei:
Apoi: Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară, bucură-te... (o dată) Ceea ce ești cu multe daruri
dăruită, mijlocește pentru noi
cu ale tale sfinte rugăciuni și
cere sufletelor noastre darurile
lui Dumnezeu cele bogate și
curățire de păcate, nouă celor
ce-ți cântăm ție, cinstită Maică
și Fecioară.
8 LUNA AUGUST

După Catisma a doua, Sedealna, Stih 1: Așteptând am așteptat pe


Glasul al 3-lea: Domnul și El a căutat spre mine și a
Petreceți acum la nunta auzit rugăciunea mea. (Ps. 39: 1-2)
Mielului în ceruri, căci la Mărimu-vă pe voi, Cuvioșilor
chemarea Împăratului celui Părinți de la Pecerska, și
dintru înălțime trimisă tuturor cinstim sfântă pomenirea
oamenilor, voi, purtătorilor de voastră, căci voi vă rugați
Dumnezeu părinți, grijile pentru noi lui Hristos,
lumești ați părăsit și cu râuri de Dumnezeul nostru.
lacrimi ați dobândit cununile, și Stih 2: Genunchii mei au slăbit de
curățiți fiind ați intrat la Masa post și trupul meu s-a istovit din lipsa
lui Hristos Dumnezeu. Rugați- untuluidelemn. (Ps. 108: 23)
vă ca și noi prin pocăință să Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,
intrăm acolo înainte de a se eu am păzit căi aspre. (Ps. 16: 4)
închide poarta Împărăției Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
cerului și împreună cu voi să întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-
fim părtași ai Împărăției. ai încins cu veselie. (Ps. 29: 11)
Stih 5: Să știți că minunat a făcut
Slavă…, Și acum…, a Domnul pe cel cuvios al Său. (Ps. 4:
Născătoarei: 3)
Văzând cămara cea Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși
împodobită cu veșnica slavă, ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei
voim a intra în ea, dar haina ne Lui. (Ps. 29: 4)
vădește că nu este de nuntă și Slavă..., glasul 1:
ne rușinăm ca să nu fim legați Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
de îngeri și aruncați în Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
Slavă Ție, Dumnezeule!
întunericul cel mai din afară.
Fecioară Marie, sfântă Și acum..., același glas:
îmbrăcăminte a celor goi, Bucură-te, ceea ce ești cu dar
îmbracă-ne și pe noi și ajută-ne dăruită, Marie, Domnul este cu tine,
să intrăm în Împărăția lui Iisus zicând: Și prin tine cu noi.
Hristos. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule! (de trei ori)
POLIELEU Robii Domnului…
Sedelnele după polieleu;
MĂRIMURILE: Glasul al 8-lea:
Podobie: Pe înțelepciunea...
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 9

Chemării lui Dumnezeu Cinstită este înaintea


urmând, crucea ca pe un Domnului moartea cuvioșilor
sceptru în mâini ați ridicat, Lui. (Ps. 115: 6)
nefiindu-vă frică de întuneric, Stih: Ce vom răsplăti Domnului
căci la adăpostul cel fără de pentru toate câte ne-a dat nouă? (Ps.
necazuri ați nădăjduit și 115: 3)
răsplată pentru luptele voastre
ați dobândit, iar acum în Toată suflarea...
Lumina cea neapusă vă veseliți.
Pentru aceasta vă cinstim, Evanghelia de la Matei (11: 27-30)
părinților de Dumnezeu fericiți, ,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi:
care pururea mijlociți către Toate sunt mie de la Tatăl Meu...”
Hristos Dumnezeu, pe Acela (caută joi în săptămâna a IV-a după
Pogorârea Sfântului Duh ).
rugați-L să ne dăruiască
izbăvire de păcate, nouă celor Psalmul 50
care cu dragoste prăznuim
sfântă pomenirea voastră. Slavă..., glasul al 2-lea:
Slavă…, Și acum…, a Pentru rugăciunile Cuvioșilor
Născătoarei: Tăi, Milostive, curățește
Ca una ce ești binecuvântată mulțimea greșelilor noastre.
între femei, lauda și podoaba
fecioarelor, în necazuri Și acum...,
ajutătoare nebiruită, celor în Pentru rugăciunile Născătoa-
neputințe întărire și grabnică rei de Dumnezeu, Milostive,
ajutătoare în nevoi avându-te curățește mulțimea greșelilor
pe tine, dumnezeiască Mireasă noastre.
și Fecioară, aici în preacinstita
ta biserică cădem și rugăciunile Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
noastre ție ți le încredințăm: mare mila Ta și după mulțimea
roagă pe Hristos Domnul să ne îndurărilor Tale curățește
dăruiască iertare de păcate, fărădelegile noastre.
Și idiomela, glasul al 6-lea:
nouă celor care cu evlavie ne
închinăm Nașterii tale celei Părinți de Dumnezeu fericiți,
preacurate. acum stați înaintea Tronului
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: Dumnezeirii Celei închipuite în
Trei Sori, învăluiți fiind în
PROCHIMENUL,
Glasul al 4-lea Lumina cea neapropiată. Iar
10 LUNA AUGUST

noi, cei ce viețuim în lume, cu au preînchipuit, Curată, pe care


dragoste cădem înaintea o lăudăm toți, că s-a preaslăvit.
voastră și ceata voastră cu mare Puterea Celui Preaînalt,
glas lăudăm, strigând: Izbăviți- Ipostasul cel desăvârșit,
ne de patimi și de necazuri, ca Înțelepciunea lui Dumnezeu,
niște preacinstiți mijlocitori întrupându-Se din tine,
către Domnul și rugători pentru Preacurată, cu oamenii a locuit,
sufletele noastre. că S-a preaslăvit.
CANOANELE Umblat-a prin ușa cea neum-
Canonul Născătoarei de Dumnezeu blată a pântecelui tău cel
pe 4 și al Cuvioșilor pe 8. încuiat, Soarele dreptății,
Curată, și lumea a luminat, că
Cântarea 1 S-a preaslăvit.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Glasul al 2-lea Canonul Cuvioșilor
Irmos: Glasul al 8-lea.
Întru adânc a înecat de Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...
«demult toată oastea lui Stih: Sfinților Preacuvioșilor
«Faraon, puterea cea prea Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu
«întrarmată; iar Cuvântul, pentru noi!
«întrupându-Se, a nimicit Apa o trecem prin lauda
«păcatul cel cu totul rău,
cântată întru pomenirea
«Domnul cel preaînalt, căci cu
voastră, de Dumnezeu
«slavă S-a preaslăvit».
purtătorilor părinți de la
Mai presus decât toată Pecerska, care în liniștirea
zidirea cea văzută și cea minții ați dorit să petreceți și de
nevăzută te-ai arătat, furtunoasele patimi să vă
Preacurată pururea Fecioară; lepădați; pe voi lăudându-vă
că ai născut pe Ziditorul, care întru cântare slăvim numele
bine a voit a Se întrupa în Domnului Dumnezeului nostru.
pântecele tău; Aceluia cu Sfintele peșteri s-au prefăcut
îndrăzneală roagă-te, să
în pământul roditor al raiului
mântuiască sufletele noastre.
cel din inimă și din minte, căci
Scara cea nematerială de ale voastre sfinte moaște
demult și calea mării cea în chip mireasmă bineplăcută
minunat despicată, nașterea ta răspândesc, cuvioșilor părinți,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 11

iar noi cântare de bucurie din tâlharii cei din simțuri și din
inimă și din minte înălțăm minte, ale căror roade încercau
Făcătorului și Dumnezeului să le fure, iar tu prin rugăciune
nostru. i-ai legat; de aceste atacuri
Peșteră sfințită, ai cuprins apără-ne și pe noi, rugămu-te.
întru tine ca o grădină în care
Semănătorul cel ceresc a Și acum..., a Născătoarei
răsădit mulțime de pomi Mulțime de tâlhari mă
roditori, pe purtătorii de înconjoară, pe care nu-i simt
Dumnezeu părinți, care ca și cum se apropie și-mi fură de
cedrii Libanului înălțimile îndată roadele pocăinței, dar te
cerului au atins; de aceștia rog, Maica Dumnezeului
minunându-ne, cântare înălțăm nostru, izbăvește-mă cu
Dumnezeului nostru. rugăciunea ta mereu trează și
Străjer fără de odihnă, Sfinte cu milostivirea ta cea
Longhine portarule, care aveai nemăsurată.
darul de a cunoaște gândurile
celor ce intrau în peșteri și Cântarea a 3-a
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
înalte virtuți ai dobândit, Irmosul:
ascultă și primește laudele
noastre aduse tuturor părinților Înflorit-a pustiul ca un crin,
celor de Dumnezeu purtători, «Doamne, Biserica cea stearpă
iar prin pomenirea lor să «a păgânilor, prin venirea Ta,
înălțăm cântare Dumnezeului «întru care s-a întărit inima
nostru. «mea».
Sfinte Ignatie, al călugărilor Cetele îngerești s-au minunat,
păstor și al celor bolnavi Preacurată, și inimile oamenilor
vindecător, în necazuri s-au înfricoșat de nașterea ta,
întărește-ne pe noi, cei ce te Născătoare de Dumnezeu;
cinstim, iar prin pomenirea ta pentru aceasta cu credință te
cântare de laudă să aducem cinstim.
Dumnezeului nostru. Cel mai presus de toată
vremea, ca un Făcător al
Slavă..., vremilor, din tine, Fecioară, de
Siluane Cuvioase, al curăției voie prunc S-a făcut.
râvnitor și a grădinii păzitor de
12 LUNA AUGUST

Pântecele cel mai încăpător postitor îl cinstim Hristoase;


decât cerurile, să-l lăudăm noi pentru ale lui sfinte rugăciuni,
credincioșii, prin care Adam în izbăvește-ne din robia patimilor
ceruri a fost statornicit, și ne învață înfrânarea lui,
bucurându-se. Unule Iubitorule de oameni.
Cu firea mea cea omenească Ipatie, slujitor a celor
îmbrăcându-Se Făcătorul, a neputincioși, care ai darul de a
ieșit din pântecele tău, vindeca pe cei bolnavi prin
Preacurată, dăruindu-mi haina punerea mâinilor, te rugăm,
nestricăciunii care, prin multe cercetează-ne de sus, pe noi, cei
necuviințe, fusese lepădată. stăpâniți de neputințe sufletești
și ne apără cu rugăciunile tale.
Canonul Cuvioșilor Precum în viață cea
Irmos: Doamne Dumnezeule, al pământească legătura dragostei
crugului ceresc... v-a unit, așa și după moarte
Agatoane fericite, al bunătății raclă comună vi s-a rânduit, iar
cerești propovăduitor, al acum în viața cea nestricăcioasă
postitorilor podoabă, împreună viețuiți, Paisie și
proorocule fără de vicleșug și Mercurie, prin mijlocirile
vindecătorule al celor bolnavi, voastre către Dumnezeu în
povățuiește-ne și pe noi, cei fără dreaptă cugetare și în dragoste
de simțire, căci calea fărădelegii întăriți-ne, rugămu-vă.
este în noi, și te rugăm, Slavă...,
îndrumă-ne cu rugăciunile tale Lavrentie, al postitorilor
pe calea cea veșnică. luminător, împreună cu Moise
Pe minunatul Zinon îl cel de cruce purtător, luminați-
cântăm, care prin post a ne pe noi cei care în întunericul
strălucit și pe Macarie cel patimilor rătăcim și cu
purtător cu același nume ca al rugăciunile voastre îndrumați-
fericirii; pentru ale lor sfinte ne ca în purtarea crucii să nu se
rugăciuni, te rugăm, Stăpâne, împiedice piciorul nostru de
izbăvește-ne de patimile cele piatra ispitelor.
sufletești și trupești, Unule Și acum…,
Iubitorule de oameni. Întunericul patimilor ne
Slăvim pe Ahila, slujitorul doboară și pe calea plăcerilor
Sfintei Jertfei și ca pe un mare celor de netrecut ne-am abătut,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 13

iar lumina mântuirii nu o Nu sol, nici înger, ci Tu


vedem, Preasfântă «Însuți, Doamne, venit-ai
Îndrumătoare, povățuiește-ne «întrupându-Te din Fecioara, și
pe noi și cu lumina pocăinței ne «m-ai mântuit pe mine, omul
luminează, căci tu ești tuturor «întreg. Pentru aceasta, strig
Luminătoarea cea plină de «Ție: Slavă puterii Tale,
strălucire, care luminezi «Doamne».
sufletele noastre.
Pe tine liman de mântuire și
cetate nebiruită te știm toți
Sedelna glasul al 2-lea credincioșii, Născătoare de
Cine poate cu vrednicie să Dumnezeu, Stăpână; că tu, cu
laude desăvârșirea, viața curată rugăciunile tale, izbăvești din
și sfintele nevoințe ale cuvioșilor primejdii sufletele noastre.
părinți; noi, însă, din dragoste Iată, s-a preaînălțat dumneze-
vă aducem cântări de laudă iescul munte în casa Domnului,
vouă celor care stați împreună mai presus decât Puterile
cu îngerii în veșnicie înaintea îngerești, Maica lui Dumnezeu,
Domnului și vă rugați pentru în chip prealuminos.
sufletele noastre.
Slavă…, Și acum…, a
Afară de legile firii, Fecioară,
Născătoarei: singura născând pe
Stăpânitorul zidirii, te-ai
Ceea ce ești izvorul milei, învrednicit de dumnezeiasca
învrednicește-ne de milostivirea chemare.
ta, Născătoare de Dumnezeu,
cercetează-ne pe noi, păcătoșii, Picătură de umilință picură-
arată ca o Preasfântă puterea ta mi mie, Stăpână, alungând
asupra celor ce nădăjduiesc în toată răceala inimii mele și
tine. Bucură-te, strigăm ție, așa curmând gândurile cele
cum ți-a binevestit odinioară păcătoase ale cugetului meu.
Gavriil, arhistrategul celor fără Canonul Cuvioșilor
de trup. Irmosul: Văzut-am, Doamne
Dumnezeule, ...
Cântarea a 4-a Părinților celor din vechime
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmosul: ați urmat, neclătinându-vă defel
de la nevoințele lor, pentru
aceasta, asemenea lor, dinarul
14 LUNA AUGUST

vieții celei veșnice ați primit deci la Lumina duhului ai năzuit.


la Hristos Domnul și acum Pe Aceia roagă-o, fericite
împreună cu îngerii slăviți părinte, să ne lumineze și pe
veșnica Lui dumnezeire. noi, cei care te cinstim.
Ilarion cel minunat, purtător Slavă...,
al înaltului chip îngeresc, Slavă ție, Preasfântă Treime,
următor al viețuirii cuviosului că ai preaslăvit acest loc de pe
Teodosie, întreagă cugetare pământ, care cerului s-a
având, cântare de laudă cu asemănat. Iar noi prin
mare glas ai cântat: Slavă pomenirea sfinților care aici s-
puterii Tale, Doamne. au nevoit cântare aducem Ție,
Te cinstim pe tine, Dionisie, Tatălui și Fiului și Sfântul Duh,
cel care ca o stea strălucești în slăvim și preamărim a Ta
oastea postitorilor, iar acum în Unime în Dumnezeire cu
slava sfinților luminezi și închinăciune, noi păcătoșii robii
slăvești pe Unul Dumnezeu. Tăi.
Și acum…,
Îți cântăm, Arsenie, care prin
sârguință te-ai proslăvit, cel cu Slavă ție, a dreptslăvitorilor
al bărbăției nume numit, care laudă, Preacurată; pe tine,
în munci grele zi și noapte ai împreună cu îngerii te slăvim
petrecut și drept răsplată ai noi, neamul omenesc, și la
primit de la Domnul darul picioarele tale căzând, strigăm:
facerii de minuni, din care Slavă ție, Născătoare de
tuturor celor în nevoi dar Dumnezeu, mântuirea
nesecat dăruiești. neamului omenesc.
Te lăudăm, Pimen, cel cu a
postitorilor de aceeași fire, cel Cântarea a 5-a
care în ascultări anevoioase ai Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmosul:
petrecut: la moară măcinai,
lemne cărai și în orice ascultare Mijlocitor între Dumnezeu și
neîncetat pe Unul Domnul «oameni Te-ai făcut, Hristoase
Dumnezeu ai chemat. «Dumnezeule, că prin Tine,
Stâlp de nezdruncinat, «Stăpâne, am aflat calea care
Atanasie cel zăvorât, care te-ai «duce din noaptea necunoștinței
închis în locașul cel strâmt, căci «la Părintele Tău, începătorul
nu lumina cea simțită ai căutat, «luminii».
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 15

Roagă pe Fiul Tău și Ta, Doamne, Unule Iubitorule


Domnul, Fecioară curată, să le de oameni.
dăruiască celor robiți care și-au Sisoe cel minunat și Grigorie,
pus nădejdea în tine, izbăvire cel cu numele trezviei numit,
cu pace din strâmtorarea cea care prin post ați primit darul
potrivnică. biruinței asupra patimilor,
Norilor, dulceață de veselie ajutați-ne și pe noi să potolim
stropiți celor de pe pământ, că pofta cea vătămătoare a
prunc S-a dat Cel ce este mai trupului.
înainte de veci, din Fecioară Pavele binecuvântate, care
întrupându-Se, Dumnezeul prin înfrânare te-ai sârguit și
nostru. împreună cu alcătuitorii
Sufletului și trupului meu pravilei te-ai nevoit, înălțați
Lumina a strălucit și mâhnirea pentru noi rugăciunile voastre
păcatului a risipit-o în către Stăpânul a toate și
vremurile cele mai de pe urmă, dăruiți-ne izbăvire de
Cel Preaînalt întrupat din neînfrânarea cea stricăcioasă
Fecioară fără de sămânță. pentru ca noi să urmăm
înfrânării voastre.
Preacurată, ceea ce ai născut
pe Cel ce este Calea Vieții, Cuvântul lui Dumnezeu
povățuiește-mă la calea cea înțelepțește omul, căci nu
dreaptă pe mine, cel ce acum înțelepciunea lumii te-a învățat
mă prăbușesc nebunește pe căi pe tine, Nestore sfințite, ci
neumblate și în prăpăstiile cum- înțelepciunea cea de sus, căci
plitelor nenorociri. prin ea în rugăciune îngerii ți s-
au arătat și sfârșitul tău l-ai
Canonul Cuvioșilor cunoscut. De acestea părtași fă-
Irmos: Luminează-ne cu ne și pe noi rugămu-te, pe cei ce
îndrumările tale, ... cinstim sfântă pomenirea ta.
Ați luminat tot pământul Tit cel plin de bărbăție, în
Rusiei prin binecuvântarea luptă rănit-au dușmanii
dată vouă, părinți fericiți de creștetul tău și de atunci în
Domnul și întunericul muntele peșterilor te-ai
necredinței l-ați alungat cu adăpostit, iar acolo ți-ai plâns
tărie. Pentru rugăciunile lor, păcatele tale, cerând iertare de
trimite și nouă binecuvântarea la Domnul, ca mai apoi cu
16 LUNA AUGUST

bucurie către sălașurile cerești «milostivirii Tale cel neurmat;


să te înalți, cuvioase părinte. «scoate-mă din stricăciune,
Pe Pamvo, al ascultării «Dumnezeule».
râvnitor îndrăznim a-l cinsti și Neispitită de bărbat ai
cu uimire strigăm: ascultarea ta născut, Fecioară, și rămâi în
în lupta în numele credinței veac Fecioară, arătând semnele
împotriva necredincioșilor în adevăratei dumnezeiri ale
grele legături ai răbdat, de care Fiului și Dumnezeului tău.
și îngerii s-au uimit și în chip
Firea omenească, cea care fu-
minunat ai fost mutat în chilia
sese robită păcatului, a
ta, unde te-ai mântuit, căci
dobândit slobozire prin tine,
ascultarea de moarte te-a
Stăpână curată; că Fiul Tău, ca
scăpat.
un miel, pentru toți a fost
Slavă...,
junghiat.
Căzut sunt în mâinile
Toți strigăm ție, Maicii lui
vrăjmașilor celor din minte și
Dumnezeu, că singură ai
legat cu grele legături, de care
câștigat îndrăzneală către Fiul
nici un om nu mă poate izbăvi.
tău: izbăvește-ne pe noi, robii
Tu, însă, Preasfântă Treime, ca
tăi, cei ce-L mâniem pe Dânsul!
o Milostivă, făptura Ta
miluiește-o și prin binefacerile Să nu mă arăți pricină de
Tale izbăvește-mă de legăturile bucurie a diavolilor la judecata
morții. ce va să fie, Stăpână, ci roagă
Și acum…, pe Judecătorul și Fiul Tău ca să
caute spre mine cu blândețe.
Cu legăturile patimilor sunt
legat și nu este în mine nădejde Canonul Cuvioșilor
de mântuire; miluiește-mă pe Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa
mine, Maica Dumnezeului Celui către Domnul ...
Preaînalt și mă izbăvește de ele,
căci Tu una ai puterea de a Rugăciunile noastre le
rupe legăturile păcatului. aducem vouă, de Dumnezeu
purtătorilor părinți, căci
Cântarea a 6-a rugători și mijlocitori pentru
Canonul Născătoarei de Dumnezeu noi către Domnul sunteți și prin
Irmosul: ale voastre mijlociri de
Întru adâncul greșelilor fiind stricăciunea păcatelor ne
«învăluit, chem adâncul
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 17

izbăvim noi, cei care slăvim Sofronie, cuvioase părinte, în


cinstită adunarea voastră. loc întunecat te-ai zăvorât, unde
Neadormită vedere a neîncetat în psalmi Domnului I-
Domnului cu inima având, voi ai cântat, iar acum în lăcașurile
cei care sunteți ca și niște cerești cele încăpătoare de
prunci fără de răutate, dar cu cântările îngerilor te veselești.
aprigă pornire împotriva Roagă-te, părinte, ca și noi să
diavolului, care doar de la ne învrednicim a le auzi.
pomenirea numelor voastre În cuviință și adevăr ai
tremură, vă rugăm, cereți să se petrecut, Pancratie minunate,
depărteze de la noi năvălirile care de darul facerii de minuni
vrăjmașului. te-ai învrednicit, de la care din
Zaharie, cel cu numele plin ai dat tuturor celor în
pomenirii Domnului numit, nevoi. Învrednicește-ne de
care după al tău nume și viața acestea și pe noi, cei bolnavi,
ți-ai orânduit și care împotriva care la tine cu stăruință venim.
vrăjmașilor cu postul te-ai Slavă...,
înarmat, căci toată viața doar Slavă numelui Tău, cea de
cu ierburi te-ai hrănit și cu ființă plină Treime, căci cu
puțin te-ai mulțumit, de numele slava Ta ai preaslăvit locașul
tău toți demonii se tem; de acesta și pe cei drepți ai Tăi. Cu
răutățile lor izbăvește-ne și pe binefacerile Tale acoperă-ne și
noi și grăbește spre ajutorul pe noi, Tu Cel ce ești Fericirea
nostru, cu umilință, rugămu-te. cea Veșnică, ca slava sfinților
Teodore fericit, care ca praful întru Slava Ta să o vedem și
ai socotit slava cea împreună cu sfinții să Te
pământească, căci ai schimbat slăvim, Dumnezeu cel Unul în
dregătoria de cneaz pe chipul Treime.
călugăresc, și astfel Stăpânului Și acum…,
celui Milostiv ai bineplăcut iar De nu te vom slăvi pe tine,
acum împreună cu îngerii în Preasfântă Fecioară, atunci să
ceruri viețuiești; roagă-te nu ni se descopere slava vieții
pentru noi, ca și noi să ne celei veșnice; ajută-ne să o
împărtășim de slava cea vedem, căci pe tine, împreună
neschimbătoare. cu toate puterile cerești te
slăvim, și acestea aducem ție:
18 LUNA AUGUST

Bucură-te, lauda celor cunoaștem că multă


credincioși. îndrăzneală au către slava Ta și
mijlocesc către Tine, ca niște
Condacul Cuviosului preasfinți rugători pentru
sufletele noastre.
glasul al 8-lea:
Aleși fiind de la naștere, SINAXAR
bineplăcuților ai lui Dumnezeu Sinaxarul din Minei, apoi acesta
și sfinților cuvioși ai peșterilor, În luna august, ziua a douăzeci și
opta, pomenirea Soborul Sfinților
muntele Pecerskăi l-ați luminat
Cuvioși din Lavra Pecerska ale
prin fapte bune, căci pământul căror Sfinte Moaște se odihnesc în
nu a putut să vă ascundă atunci „Peșterile de Aproape" ale Sfântului
când cerul și raiul vi s-au Antonie.
deschis vouă. Cântare de laudă Acești sfinți au și zile individuale de
aducem acum lui Dumnezeu prăznuire, dar astăzi noi cinstim
Celui ce v-a proslăvit și întreg soborul.
Această sărbătoare era inițial
pomenirea voastră o cinstim.
așezată în prima sâmbătă după
Iar voi, ca cei ce aveți Odovania Praznicului Înălțării
îndrăzneală către Domnul, Sfintei Cruci (după 21 septembrie).
ocrotiți-ne prin sfintele voastre Prăznuirea Cuvioșilor din „Peșterile
rugăciuni de toate nevoile, ca de Aproape" ale Sfântului Antonie,
niște apărători și mijlocitori ai sâmbăta de după Odovania
noștri către Domnul. Praznicului Înălțării Sfintei Cruci a
fost respectată până în anul 1670. În
Icosul: timpul restaurării peșterilor, care au
fost afectate de un cutremur, au fost
Pe Unul Dumnezeu, Cel descoperite moaștele ale unor vechi
vrednic de toată lauda, să-L asceți și o nouă biserică a fost
lăudăm întru sfinții Săi, căci construită, primind hramul
Dumnezeu îi va număra pe ei și Înălțarea Sfintei Cruci.
mai mult decât nisipul mării îi În anul 1760, o biserică de piatră a
fost construită deasupra peșterilor.
va înmulți. Stăpâne Hristoase,
În 1886, sub Mitropolitul Platon de
așa cum mulțimea stelelor o Kiev, Soborul Sfinților Cuvioși din
numeri și tuturor le dai nume, Lavra Pecerska cu moaște în
tot așa primește și mulțimea „Peșterile de Aproape" a fost mutat
rugăciunilor sfinților pentru noi la 28 septembrie, de vreme ce
și dăruiește darurile Tale cele Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra
multe oamenilor, căci Pecerska cu moaște în „Peșterile de
Departe" era prăznuit pe 28 august.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 19
Sfinții Cuvioși din Lavra Pecerska Monahul Erasm, rasoforul (24
cu moaște în „Peșterile de Aproape" februarie)
au două slujbe oficiale. Prima a fost Mucenicul Eustațiu (28 martie)
alcătuită de ieromonahul Meletie Monahul Grigorie, iconograful (8
orfanul (înscrisă în Acatistierul de la august)
Kiev din 1764). A doua slujbă a Mucenicul Grigorie Taumaturgul (8
Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska ianuarie)
a fost alcătuit de Sfântul Dimitrie de Monahul Eladie Zăvorâtul (4
Rostov. octombrie)
Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Monahul Isaac Zăvorâtul (14
Pecerska ale căror Sfinte Moaște se februarie)
odihnesc în „Peșterile de Aproape" Monahul Isaia, făcătorul de minuni
este alcătuit din: (15 mai)
Sfântul Antonie, începătorul vieții Monahul Ieremia, cel văzător cu
monahale în Lavra Peșterilor (10 duhul (5 octombrie)
iulie) Monahul Ioan Postitorul (7
Monahul Avraam, iubitorul de decembrie)
muncă (21 august) Ioan, cel plăcut lui Dumnezeu (29
Monahul Avraam Zăvorâtul (29 decembrie)
octombrie) Mucenicul Ioan, pruncul (29
Monahul Agapit, doctor fără de decembrie) - prăznuit împreună cu
arginți (1 iunie) cei 14000 de prunci uciși din
Monahul Alexie Zăvorâtul (24 porunca lui Irod
aprilie) Monahul Ioan, mult pătimitorul (18
Monahul Alipie, iconograful (17 iulie)
august) Monahia Iuliana, prințesă de
Mucenicul Anastasie, diaconul (22 Olshansk (6 iulie)
ianuarie) Mucenicul Kukșa Luminătorul, de
Monahul Anatolie Zăvorâtul (3 Vyati (27 august)
iulie) Episcopul Lavrentie Zăvorâtul din
Monahul Areta Zăvorâtul (24 Turov (29 ianuarie)
octombrie) Monahul Luca, iconomul (6
Monahul Atanasie Zăvorâtul (2 noiembrie)
decembrie) Monahul Macarie (19 ianuarie)
Egumenul Varlaam (19 noiembrie) Monahul Marcu, groparul (29
Sfinții Mucenici Vasile și Teodor (11 decembrie)
august) Monahul Matei, cel văzător cu
Ieromonahul Damian Tămăduitorul duhul (5 octombrie)
(5 octombrie) Episcopul Mercurie de Smolensk (7
Monahul Ilie din Murom (19 august)
decembrie) Mucenicul Moise Ungurul (26 iulie)
Episcopul Efrem de Pereyaslavl (28 Monahul Nectarie, ascultătorul (29
ianuarie) noiembrie)
20 LUNA AUGUST

Monahul Nestor Cronicarul (27 Cei doisprezece meșteri arhitecți din


octombrie) Constantinopol care au pictat
Monahul Nicolae, prinț de Cernigov Biserica Adormirea Maicii
(14 octombrie) Domnului de la Lavra Pecerska (14
Monahul Nicodim, prescurarul (31 februarie)
octombrie) Pe lângă acești sfinți, mai sunt și
Egumenul Nicon (23 martie) ceilalți treizeci de sfinți din Lavra
Monahul Nicon, cel ce trupul și-a Peșterilor a căror capuri izvorâtoare
veștejit cu postul și privegherea (11 de mir se păstrează în „Peșterile de
decembrie) Aproape”. În slujba Soborului
Episcopul Nifon de Novgorod (8 Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska
aprilie) cu moaște în „Peșterile de Aproape”
Monahul Onisim Zăvorâtul (21 iulie mai sunt menționați: Sântul Efrem,
și 4 octombrie) preotul (în cântarea a IX-a),
Monahul Onisifor Mărturisitorul (9 Ieromonahul Atanasie
noiembrie) Kalpophyisky scria în 1638, că
Monahul Onufrie, cel tăcut (21 iulie) trupul neputrezit, îmbrăcat în
Monahul Pimen Postitorul (27 veșminte preoțești al Sfântului
august) Efrem era așezat vis-a-vis de
Monahul Pimen, mult pătimitorul (7 moaștele Sfântului Ilie din Murom.
august) De asemenea, Ieromonahul Atanasie
Arhimandritul Policarp (24 iulie) îl mai menționează și pe Sfântul
Monahul Prohor, cel care mânca Eustațiu, care a fost aurar înainte de
lobodă în loc de pâine (10 februarie) a veni la mănăstire (în cântarea a
Monahul Sava, cel plăcut lui VIII-a).
Dumnezeu (24 aprilie) În Canonul lui Meletie Orfanul este
Monahul Serghie, ascultătorul (7 menționat Sfântul Dionisie,
octombrie) Arhiepiscop de Suzdal (26 iunie și 15
Episcopul Simon de Suzdal (10 mai) octombrie). Sfântul Ierarh a fost
Monahul Sisoe Zăvorâtul (24 luat ostatic de către prințul
octombrie) lituanian de Kiev imediat după ce a
Monahul Spiridon, prescurarul (31 fost sfințit ca Mitropolit al Moscovei
octombrie) de către Patriarhul de
Monahul Silvestru, făcătorul de Constantinopol. El a murit pe 15
minuni (2 ianuarie) octombrie 1384 și a fost
Monahul Teofan Postitorul (11 înmormântat în Peștera Sfântului
octombrie) Antonie.
Monahul Teofil, mult plângătorul În afară de călugării menționați în
(29 decembrie) sfintele slujbe, Ieromonahul
Monahul Teofil Zăvorâtul (24 Atanasie Kalpophyisky a menționat
octombrie) în manuscrisul din 1638 mai mulți
Ieromonahul Tit (27 februarie) sfinți cuvioși ale căror sfinte moaște
au fost descoperite: Sfântul Ieronim
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 21
Zăvorâtul, făcătorul de minuni; cântăm: „Cine poate lăuda pe sfinții
Sfântul Meladie cel bătrân, Tăi, Bunule? Încerc să socotesc
făcătorul de minuni; Sfântul Perghie numărul lor, dar ei sunt mai mulți
cel bătrân; Sfântul Pavel, monahul decât nisipul mării. O, Hristoase,
ascultător. care știi numărul stelelor și le-ai
Numele preoților sunt păstrate în numit pe toate, ascultă cererile lor
vechile manuscrise ale calendarului. pentru noi…”.
Aceștia sunt: Sfântul Meletie, Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Sfântul Serapion, Sfântul Filaret și Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne,
Sfântul Petru. și mântuiește-ne pe noi! Amin.
Pe 24 mai 1853, într-unul din
coridoarele „Peșterilor de Aproape” Cântarea a 7-a
a fost descoperită o inscripție pe un Canonul Născătoarei de Dumnezeu
mormânt din secolul al XI-lea: Irmosul:
„Doamne, apără-i pe robii Tăi,
Teodosie și Teofil, mulți ani.”, Porunca cea protivnică lui
„Mormântul lui Ioan al Peșterilor. «Dumnezeu, a tiranului
Aici Ioan păcătosul a trăit și se «călcător de lege, înaltă văpaie
odihnește.” Astfel au fost «a aprins; iar Hristos a întins
descoperite numele Cuvioșilor
Teofil, Teodosie și Ioan din Lavra
«tinerilor celor cinstitori de
Peșterilor. «Dumnezeu, roua Duhului, Cel
Există și o sărbătoare generală a «ce este binecuvântat și
Sfinților Cuvioși din Lavra «preaslăvit».
Peșterilor (Lavra Pecerska) în a Pe mine cel ce umblam în
doua duminică a Postului Mare,
când este prăznuit Soborul Tuturor umbra morții m-ai chemat la
Sfinților Cuvioși din Lavra lumină, lovind cu fulgerul
Pecerska. Canonul Ieromonahului Dumnezeirii iadul cel cu chip
Meletie Orfanul intră în alcătuirea întunecat, Dumnezeul
slujbei (Slujba Sfinților Cuvioși din părinților noștri Cel Preaînalt și
Lavra Peșterilor, și a tuturor Preaslăvit.
sfinților care au strălucit în Mica
Rusie, având acatist și canon). Văzut-a Iacov în noapte, ca
Slujba a fost tipărită în Lavra într-o închipuire, pe Dumnezeu
Adormirea Maicii Domnului (Lavra întrupat; iar din tine,
Pecerska) în 1866. Preacurată, întru strălucire S-a
Cu siguranță nu toate numele
arătat celor ce cântă:
Sfinților Cuvioși din Lavra
Peșterilor sunt cunoscute. În Sobor Dumnezeul părinților noștri Cel
sunt cuprinși toți cuvioșii care s-au Preaînalt și Preaslăvit.
preamărit prin asceza din peșteri. În
icosul slujbei din 28 septembrie
22 LUNA AUGUST

Semnele unirii celei negrăite Amun și Mardarie, doime a


care a fost întru tine, mai sihaștrilor, care sărăcia ați ales,
înainte vestindu-le, S-a luptat iar acum de bogățiile cele
cu Iacov; prin tine de voie S-a nestricăcioase vă bucurați,
unit cu oamenii, Curată, rugați-vă ca și noi să adunăm
Dumnezeul părinților noștri Cel bogății în ceruri, unde să
Preaînalt și Preaslăvit. cântăm: Dumnezeul părinților
Necurat este cel ce nu Te noștri, bine ești cuvântat.
propovăduiește pe Tine Unul Îl cântăm pe Ruf, al
Fiul Fecioarei, din prealăudata postitorilor și cinstitorilor de
Treime, cu minte și cu limbă osteneală oglindire, împreună
neîndoielnică strigând: cu Veniamin cel blând care
Dumnezeul părinților Cel toată averea a dat-o săracilor și
Preaînalt și Preaslăvit! doar mărgăritarele lui Hristos
Domnul a căutat, către care și
Canonul Cuvioșilor noi să râvnim, cântând:
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Dumnezeul părinților noștri,
Iudeea ... bine ești cuvântat.
Înnourat și umed, munte al Teofile, a ierarhilor întărire,
peșterilor din Kiev, în ale tale cel care ai păstorit scaunul
încăperi Cel Preaînalt a orașului celui nou din Novgorod
îngăduit poporului celui ales să și căruia însăși Dumnezeu Fiul
se sălășluiască; pentru aceasta, ți S-a arătat; cere milostivirea
împreună cu ei cântăm: Lui, ca și noi împreună cu tine
Dumnezeul părinților noștri, Fața Lui să o vedem și să
bine ești cuvântat. cântăm Părintelui ceresc:
De smirnă fiind plin, Dumnezeul părinților noștri,
muntelui Libanului te–ai bine ești cuvântat.
asemănat, munte al peșterilor, Martirie, al curăției păzitor,
care reverși mirul purtătorilor printre diaconi luminător și
de Dumnezeu părinți spre chip iubitorilor de osteneală,
vindecarea bolilor celor care ai darul de a izgoni
stricăcioase; pentru această duhurile cele viclene și
bună mireasmă împreună să neputințele le vindeci, alungă
cântăm: Dumnezeul părinților duhul răutății și al ispitirii de la
noștri, bine ești cuvântat. noi, iar noi cu curăție vom
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 23

cânta: Dumnezeul părinților dumnezeiește și omenește a


noștri, bine ești cuvântat. viețuit, în pântece fără de
Slavă..., sămânță L-ai zămislit și în chip
Ceea ce preaslăvești pe sfinții de negrăit L-ai născut,
Tăi, Preaplină de Fericire Născătoare de Dumnezeu
Treime, cu slava pe care ai Preacurată. Pentru aceasta, pe
gătit-o de la începutul veacului tine izbăvirea noastră a tuturor
robilor tăi, împreună cu ei te știm.
învrednicește-ne să cântăm: Al Văzutu-S-a pe pământ prin
nostru părinte, Dumnezeul tine și cu oamenii împreună a
părinților noștri, bine ești viețuit Cel fără seamăn în
cuvântat. bunătate și în putere, Cel
Și acum…, Căruia toți credincioșii cântând
Preacurată Maică și Îi strigăm: Toată făptura cea
Împărăteasă, învrednicește-ne înființată să laude pe Domnul și
și pe noi de bucuria cea veșnică să-L preaînalțe întru toți vecii.
și deschide ușile raiului pentru Cu dreptate pe tine, Curată,
întreg neamul creștinesc, care vestindu-te te mărim, Născă-
de-a pururea cântă: toare de Dumnezeu; că tu ai
Binecuvântată ești, Născătoare născut întrupat pe Unul din
de Dumnezeu. Treime, Căruia toți Îi cântăm
ca și Tatălui și Duhului: Să
laude toată făptura pe Domnul
Cântarea a 8-a și să-L preaînalțe întru toți
Canonul Născătoarei de Dumnezeu vecii!
Irmosul:
Râvnește la cele bune, suflete
Cuptorul cel cu foc oarecând al meu, de cele rele depăr-
«în Babilon lucrările și-a tându-te prin săvârșirea fap-
«despărțit cu dumnezeiască telor dumnezeiești, având mij-
«poruncă, pe haldei arzând și locitoare pentru tine pe Maica
«răcorind pe cei credincioși lui Dumnezeu și ocrotitoarea
«care cântau: Binecuvântați cea neînfruntată a tuturor, ca
«toate lucrurile Domnului pe pe o milostivă și de bine
«Domnul». iubitoare.
Tu, pe Cel nedespărțit de
Tatăl, pe Cel Care
24 LUNA AUGUST

Canonul Cuvioșilor ca niște luminători cerești; prin


Irmosul: Pe Împăratul Ceresc,... fericirea cea cerească dată
Al Împărătesei cerești neam, vouă, luminați-ne și pe noi ca să
munte al peșterilor, cu tărie ne învrednicim împreună cu voi
mulțime de cuvioși părinți te să cântăm Dumnezeului nostru
înconjoară, care armele cele întru toți vecii.
tari au ridicat cu rugăciunea Prin binecuvântarea de a
împotriva stăpânitorului pomeni pe cei ce plâng, Pafnutie
veacului acestuia, și cântare Cuvioase, darul lacrimilor ai
cântă lui Dumnezeu: Cântăm dobândit, iar acum sălașul
și-L preamărim pe El întru toți veseliei îl moștenești; roagă-te
vecii. pentru noi ca și noi să ne
Răsăritul și apusul, sălășluim în locașurile cele fără
miazănoapte și miazăzi, privesc de lacrimi și împreună cu tine
înălțimea ta, munte a peșterilor, să-L înălțăm pe Domnul
ca la un izvor nesecat de minuni Dumnezeul nostru întru toți
al purtătorilor de Dumnezeu vecii.
părinți, care revarsă din Împreună cu Iosif cel
preaplinul lor peste toată minunat, cinstim sfântă
lumea, cântându-I și slăvindu-L pomenirea voastră, sfinților ai
pe Domnul Dumnezeul nostru lui Dumnezeu, care prin post și
întru toți vecii. fapte bune lui Dumnezeu ați
Ce laude să vă aducem vouă, bineplăcut; vă rugăm să ne fiți
de Dumnezeu purtătorilor apărători de toate nevoile și să
părinți, cum să cinstim ne învrednicim a-L slăvi pe
ostenelile și nevoințele voastre, Domnul Dumnezeul nostru
noi cei gângavi cu limba, căci întru toți vecii.
știință nu avem. Dar tu, Sfinte
Eftimie cel tăcut, învață-ne și pe Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
noi ca împreună cu tine să Sfântul Duh, Domnul,
cântăm lui Dumnezeu întru toți Ați petrecut întru trezvia
vecii. minții în strâmtorarea
Ai postitorilor și a iubitorilor peșterilor celor sfințite, pe tăria
de osteneli laudă, Casian și cărora vedem acum mulțime
Petru, cei fericiți de Domnul, de stele, cuvioși părinți, pe care
care prin viețuire v-ați luminat cu neputință este a-i număra.
Pentru toate acestea, slavă îți
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 25

aducem Ție, Dumnezeule și Te milostivire, ca mijlocitoare


rugăm, dă-ne și nouă ca pentru noi; și de a Ta bunătate
împreună cu ei să Te slăvim în toate se vor umple, ca toți să Te
vecii vecilor. slăvim pe Tine ca pe un făcător
Și acum…, de bine.
Gonit de șarpele plăcerilor Gustând Adam din mâncarea
lumești la ocrotirea ta alerg, cea oprită, moartea din lemnul
Preacurată; cu acoperământul pomului cu amar a cules; iar
milei tale apără-mă și de Fiul tău, pironit fiind pe lemnul
mușcătura celui rău mă Crucii, dulceața nemuririi ne-a
izbăvește, ca mântuindu-mă, să izvorât, Preacurată; pentru
te preaînalț întru toți vecii, pe aceasta te cinstim.
tine Maica Dumnezeului meu. Împărăteasă ești, Fecioară,
ceea ce mai presus de cuvânt ai
Cântarea a 9-a născut pe Domnul, Cel Care a
Canonul Născătoarei de Dumnezeu stricat împărăția iadului; pe
Irmosul: Care cu osârdie roagă-L să
Fiul Părintelui celui fără învrednicească de împărăția cea
«început, Dumnezeu și Domnul, de sus pe toți cei ce te laudă.
«întrupându-Se din Fecioară, S-
Canonul Cuvioșilor
«a arătat nouă ca să lumineze Irmos: Te mărturisim pe tine, ...
«pe cele întunecate și să adune
«pe cele risipite. Pentru aceasta, Cu adevărat vale a plângerii
«pe Născătoarea de Dumnezeu și sălaș răufăcătorilor, munte al
«cea întru totul lăudată o peșterilor ai fost odinioară,
«mărim». acum însă, casă a Domnului te-
ai făcut și cei care viețuiesc în
Toiag de tărie s-a dat firii tine, cuvioșii și de Dumnezeu
noastre celei slabe, Cuvântul lui purtătorii părinți, fericiți sunt
Dumnezeu în pântecele tău, de Domnul; pentru aceasta
Curată, și a ridicat-o pe ea, cea laudă vă aducem tuturor.
alunecată până la iad. Pentru
aceasta pe tine, Preacurată, ca Glasuri de bucurie și sunete
pe Născătoarea de Dumnezeu te de sărbătoare se aud, lăudând
mărim. cinstitul vostru sobor, cuvioșilor
părinți de la Pecerska, primiți
Pe Maica Ta, pe care ai ales- ale noastre laude și de toate
o, primește-o, Stăpâne, cu
26 LUNA AUGUST

necazurile și nevoile izbăviți-ne, și pe noi, cei care cinstită


iar noi întotdeauna vă vom pomenirea voastră o slăvim și
cinsti pe voi. vă rugăm izbăviți-ne de toate
Cu duh de bucurie povara necazurile, iar noi toți laudă vă
crucii ați ridicat și cu plugul aducem.
nevoințelor muntele peșterilor Slavă...,
l-ați lucrat, grădini sădind din Slavă Ție, Preasfântă Treime,
ostenelile voastre, de Dumnezeu chip al preacuvioșilor părinți și
purtători părinți; iar acum bucurie nestricăcioasă, cu Tine
darurile voastre cele din minte împreună lumea întreagă și
și inimă primind, se veselește toată făptura pe vrăjmașul cel
sufletul nostru și vouă tuturor nevăzut îl biruiește, iar cei ce au
laudă aducem. primit cununile Tale împreună
Pe drumul cel îngust al cu îngerii se veselesc și pe Tine
poruncilor Domnului umblând, mereu Te slăvesc.
tot felul de semințe ați semănat: Și acum…,
curăția, ascultarea, postul, Te slăvim pe tine,
sărăcia, ostenelile și lacrimile, dumnezeiască și preaslăvită
iar acum toți fără osebire grădină, căci casă te-ai făcut
culegeți roadele bucuriei, din Celui Preaînalt și tuturor le ești
care dăruiți-ne și nouă, adăpostire de la fața
rugămu-vă. Iar noi cu mărire vrăjmașului; fii și nouă
mare lăudăm și mărim pe cei adăpostire, celor care cu
cuvioși ai Domnului. bucurie te slăvim.
Acum Dumnezeu vă paște la
loc cu verdeață, de Dumnezeu Luminânda
fericiților părinți și nimic nu vă
lipsește din bunătățile cerești, Seminție împărătească, neam
căci râurile desfătărilor vă ales, sfinți ierarhi, sfinți
veselesc, din care doar o slujitori, monahi, fecioare,
picătură împărtășiți-ne și nouă, făcători de minuni, împreună
rugămu-vă, ca să-I cântăm cu cu tot neamul monahicesc al
bucurie Dumnezeului nostru. cuvioșilor părinți de la
Pecerska, adunați-vă acum în
Din locul plângerii în loc fără duh de rugăciune și cereți,
de lacrimi v-ați mutat, rugămu-vă, de la Împăratul
cuvioșilor părinți; pomeniți-ne slavei mântuire pentru întreg
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 27

neamul creștinesc, care cu îngerii pe Iisus Hristos, Cel


dreaptă credință soborul vostru singur Iubitor de oameni și
astăzi îl cinstim. Mântuitorul sufletelor noastre.
Slavă…, Și acum…, a Sufletul și mintea v-ați
Născătoarei:
curățit, părinților de Dumnezeu
Sfântă a sfintelor, pe tine te purtători, izbăvindu-le din
slăvim, Curată Fecioară, și adâncul stricăciunii patimilor,
mărim pe Cuvântul Cel născut al necazurilor și al grijilor
dintru tine; primește și de la noi lumești, lepădând toată
cântarea aceasta și dă-ne nouă stricăciunea prin nădejdea la
să te slăvim împreună cu toți viața cea viitoare. Iar acum în
sfinții ca pe Maica viața cea nestricăcioasă
Dumnezeului nostru. petrecând, rugați-L pentru noi
pe Iisus Hristos, Iubitorul de
La Laude oameni și Mântuitorul
sufletelor noastre.
Stihirile pe 4, glasul al 4-lea Slavă..., glasul al 6-lea:
Podobie: Dat-ai semn…
Fericirea celor fără de
Ascultători făcându-vă lui prihană ați dorit, calea
Hristos, ați dobândit poruncilor lui Hristos ați urmat
înțelepciunea, părinți și voia lui Dumnezeu ați căutat,
preacuvioși, și marea patimilor sălășluindu-vă în peșteri și în
ați trecut-o înot, ajungând la locașuri întunecoase; lumea
marginea doririlor; pentru împreună cu patimile ați
aceasta ați fost cinstiți de Iisus răstignit și ați biruit oștile
Hristos Domnul, Cel singur demonilor, iar acum de viața și
Iubitor de oameni și slava cea nesfârșită vă bucurați.
Mântuitorul sufletelor noastre. Rugați-vă pentru noi, cuvioșilor
(de 2 ori)
părinți, ca să ne învrednicim și
Preacuvioșilor părinți ați noi de împărtășirea slavei
stins cuptorul pornirilor Ierusalimului celui ceresc și
lumești și tulburarea cereți mântuire sufletelor
neorânduielii vieții prin râuri noastre.
de lacrimi și desăvârșita Și acum..., a Născătoarei
sărăcie, petrecând în peșterile
Născătoare de Dumnezeu, tu
întunecate ca în niște palate
ești vița cea adevărată care ne-
strălucite, slăvind împreună cu
28 LUNA AUGUST

ai odrăslit nouă Rodul Vieții; Pe 8


ție ne rugăm: roagă-te,
Fericiți cei milostivi, că aceia se
Stăpână, împreună cu sfinții vor milui.
apostoli și cu toți sfinții să se
mântuiască sufletele noastre. Agatoane fericite, al bunătății
cerești propovăduitor, al
Doxologia Mare, Troparele, postitorilor podoabă,
Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi proorocule fără de vicleșug și
vindecătorule al celor bolnavi,
povățuiește-ne și pe noi, cei fără
de simțire, căci calea fărădelegii
este în noi, și te rugăm,
îndrumă-ne cu rugăciunile tale
pe calea cea veșnică.
Fericiți cei curați cu inima, că
aceia vor vedea pe Dumnezeu.

La Liturghie Pe minunatul Zinon îl


cântăm, care prin post a
strălucit și pe Macarie cel
La Fericiri, 8 tropare: 4 din
purtător cu același nume ca al
Cântarea a III-a și 4 din Cântarea a
VI-a. fericirii; pentru ale lor sfinte
rugăciuni, te rugăm, Stăpâne,
Întru împărăția Ta când vei veni, izbăvește-ne de patimile cele
pomenește-ne pe noi, Doamne, când sufletești și trupești, Unule
vei veni întru împărăția Ta. Iubitorule de oameni.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Pe 12
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiți cei săraci cu duhul, că a Slăvim pe Ahila, slujitorul
acelora este împărăția cerurilor. Sfintei Jertfei și ca pe un mare
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor postitor îl cinstim Hristoase;
mângâia. pentru ale lui sfinte rugăciuni,
izbăvește-ne din robia patimilor
Pe 10 și ne învață înfrânarea lui,
Fericiți cei blânzi, că aceia vor Unule Iubitorule de oameni.
moșteni pământul. Fericițicei prigoniți pentru
dreptate, că a acelora este împărăția
Fericiți cei flămânzi și însetați de cerurilor.
dreptate, că aceia se vor sătura.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 29

Ipatie, slujitor a celor cea Veșnică, ca slava sfinților


neputincioși, care ai darul de a întru Slava Ta să o vedem și
vindeca pe cei bolnavi prin împreună cu sfinții să Te
punerea mâinilor, te rugăm, slăvim, Dumnezeu cel Unul în
cercetează-ne de sus, pe noi, cei Treime.
stăpâniți de neputințe sufletești Și acum…,
și ne apără cu rugăciunile tale. De nu te vom slăvi pe tine,
Fericiți veți fi când, din pricina Preasfântă Fecioară, atunci să
Mea, vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, nu ni se descopere slava vieții
mințind, vor zice tot cuvântul rău celei veșnice; ajută-ne să o
împotriva voastră. vedem, căci pe tine, împreună
Sofronie, cuvioase părinte, în cu toate puterile cerești te
loc întunecat te-ai zăvorât, unde slăvim, și acestea aducem ție:
neîncetat în psalmi Domnului I- Bucură-te, lauda celor
ai cântat, iar acum în lăcașurile credincioși.
cerești cele încăpătoare de
cântările îngerilor te veselești. Troparul, glasul al 4-lea:
Roagă-te, părinte, ca și noi să
ne învrednicim a le auzi. Pe soarele înțelepciunii și
Bucurați-vă şi vă veseliți, că plata luna cea strălucită, pe
voastră multă este în ceruri. înaintemergătorii Pecerskăi
În cuviință și adevăr ai dimpreună cu întregul sobor al
petrecut, Pancratie minunate, cuvioșilor părinți astăzi îi
care de darul facerii de minuni cinstim, pe cei care tăria
te-ai învrednicit, de la care din Bisericii au întărit-o și au
plin ai dat tuturor celor în luminat pe cei pierduți în
nevoi. Învrednicește-ne de întunericul patimilor. Pentru
acestea și pe noi, cei bolnavi, sfintele lor rugăciuni primim
care la tine cu stăruință venim. ajutor în toate necazurile de la
Slavă..., Hristos Dumnezeu și cerem
mântuire sufletelor noastre.
Slavă numelui Tău, cea de
ființă plină Treime, căci cu Condacul Cuviosului
slava Ta ai preaslăvit locașul glasul al 8-lea:
acesta și pe cei drepți ai Tăi. Cu
binefacerile Tale acoperă-ne și
Aleși fiind de la naștere,
pe noi, Tu Cel ce ești Fericirea bineplăcuților ai lui Dumnezeu
și sfinților cuvioși ai peșterilor,
30 LUNA AUGUST

muntele Pecerskăi l-ați luminat


prin fapte bune, căci pământul
nu a putut să vă ascundă atunci
când cerul și raiul vi s-au
deschis vouă. Cântare de laudă
aducem acum lui Dumnezeu
Celui ce v-a proslăvit și
pomenirea voastră o cinstim.
Iar voi, ca cei ce aveți
îndrăzneală către Domnul,
ocrotiți-ne prin sfintele voastre
rugăciuni de toate nevoile, ca
niște apărători și mijlocitori ai
noștri către Domnul.

APOSTOLUL din
Epistola către Galateni (5, 22-26; 6,
2: „Frațilr roada Duhului este…
(Caută sâmbătă din săptămâna 27
după Pogorârea Sfântului Duh.).

EVANGHELIA de la Matei (4,


23-25; 5,1-13)
(Caută marți din săptămâna întâia
după Pogorârea Sfântului Duh).

Chinonicul:
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de vorbirea de rău el nu se
va teme.

S-ar putea să vă placă și