Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA

SFÂNTULUI
IERARH
DIMITRIE,
MITROPOLITUL
ROSTOVULUI
LA VECERNIA MARE adâncimea înțelegerii dumne-
zeieștilor Scripturi, bună
După obișnuitul psalm, se cântă: neguțătorie a face și pe noi
Fericit bărbatul..., starea întâi. La învățându-ne. Drept aceea, bună
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile și credincioasă slugă a lui Dum-
pe 8, 4 ale Praznicului și 4 ale nezeu, Dimitrie, pentru atâtea
ierarhului.
vistierii care ne-ai descoperit
glasul al 6-lea:
Podobie: Toată nădejdea punându- nouă, ai intrat acum întru bu-
și... curia Domnului tău.
Toată mintea ți-ai robit întru
ascultarea credinței, ca să o
u totul din tinerețile tale înfrumusețezi pe ea cu fapte
te-ai dat pe sine-ți spre bune, de unde și iscusit lucrător
căutarea înțelepciunii și al viei lui Hristos te-ai arătat.
frica lui Dumnezeu, pe Toată vița cea neroditoare, cu
care aflând-o, nu în frica lui Dumnezeu tăind-o, și pe
pământ ca sluga cea leneșă ai cea roditoare săpând-o și
ascuns darul, ci lucrând și curățind-o, ca mai multă roadă
înmulțind talantul cel dat ție, să aducă, pe dinafară îngrădind-
prin iubirea de osteneli, însutit l- o cu dogmele bisericești, iar pe
ai înmulțit. Și te-ai făcut mare dinăuntru întărind-o cu turnul
neguțător, aducându-ne pe noi dreptei credințe, așa mult
la lumină și descoperind ostenindu-te, bine o ai lucrat cu
4 LUNA SEPTEMBRIE

învățăturile tale. Cu aceleași și întru învățătură, iar cu trupul,


acum, sfinte, iubitorule de întru slujire, celor ce cereau de
osteneli, Dimitrie, cercetează via la tine ajutor. Pe cei slabi întru
ta pe care o a sădit Dreapta credință întărindu-i, pe cei ce
Celui Preaînalt, ca pururea să boleau cu sufletul, prin pocăință
aducă struguri: rodul mântuirii. vindecându-i, pe cei sfărâmați
Tot fără de întoarcere cu cu știința, cu tare nădejde
nădejdea te-ai aruncat spre legându-i, și pe cei pierduți cu
Dumnezeu și, înotând prin eresurile către evlavie
noianul lumii acesteia, nu te-ai povățuindu-i. Pentru aceea, o,
afundat cu tulburările ei, bunule al nostru păstor, ierarhe
fericite, nici cu ispitele și Dimitrie, roagă-te pentru turma
smintelile ei cele înviforătoare ta Începătorului păstoriei,
nu te-ai rănit. Ci pururea, cu Hristos Dumnezeu, ca Însuși să
bună liniște fiind îndreptat, ai o pască pe ea într-o cugetare a
ajuns la limanul cel fără dragostei și a dreptei credințe.
tulburare. Și începând Slavă..., glasul al 6-lea:
dumnezeiasca corabie a lui Părinte ierarhe Dimitrie, tu,
Hristos a o ocârmui, către făcându-te dascăl
înotarea cea fără de necaz o ai Mântuitorului, cu cuvintele și cu
îndreptat și pe vânturile cele faptele, și cu scrisorile tale, ne-ai
suflătoare de eresuri le-ai învățat pe noi, și ne-ai povățuit
prefăcut întru nimic, și cu către lumina poruncilor lui
cârma dreptelor tale învățături Hristos. Pentru aceasta, și
o ai întărit pe ea. Pentru care mutându-te către Iisus, pe
mântuindu-ne noi, cerem de la Carele L-ai dorit, nu ne-ai lăsat
Dumnezeu, ca și de acum pe noi săraci, ci ne-ai cercetat
înainte, toate furtunile prin arătarea cinstitelor tale
potrivnice ale eresurilor să se moaște, cele izvorâtoare de
aline cu rugăciunile tale. vindecări. Drept aceea, ne
Cu totul te-ai lipit cu rugăm ție, Sfinte Dimitrie,
dragostea către Dumnezeu și sârguiește-te a ne arăta vrednici
către aproapele, că păstorească și cereștilor locașuri, ca însuți,
grijă primind asupra-ți pentru întru arătarea lui Hristos
turma ta, cu sufletul te-ai ostenit bucurându-te, să strigi către
întru gândirea de Dumnezeu și Dânsul: „Iată eu și pruncii pe
care mi i-ai dat, Dumnezeule!”
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 5

Și noi iarăși să strigăm: „Acesta VOHOD


este, Doamne, povățuitorul Lumină lină…
mântuirii noastre și doritul Prochimenul zilei
părinte, pe care l-ai dat nouă PAREMIILE:
doctor sufletelor noastre. Cu De la Pilde, citire.
care învrednicește-ne și pe noi, (10: 6-7; 3: 13-16)
Stăpâne, să locuim în locașurile omenirea dreptului cu laude și
Tale cele pururea luminătoare și binecuvântarea Domnului peste
să Te mărim pe Tine împreună capul lui. Fericit este omul care a
cu Cel fără de început al Tău aflat înțelepciunea și muritorul care
Părinte și cu Duhul Tău cel a cunoscut priceperea. Că mai bună
Sfânt!” este îndeletnicirea cu acestea decât
vistieriile de aur și de argint. Și mai
Și acum..., a Praznicului. scumpă este decât pietrele cele de
Veniți, toate neamurile, să ne mult preț; și tot ce este de preț nu este
închinăm binecuvântatului vrednic de ea. Pentru că lungimea de
lemn, prin care s-a făcut veșnica zile și anii vieții sunt în dreapta ei, iar
în stânga ei bogăție și slavă. Că din
dreptate. Căci acela ce l-a gura ei iese dreptatea, legea și mila pe
amăgit pe strămoșul Adam prin limbă le poartă. Deci, ascultați-mă pe
lemn, prin Cruce se amăgește; mine, o, fiilor, că lucruri de cinste vă
și, fiind surpat, cade cu cădere voi spune; și fericit este omul care va
cumplită, cel ce a ținut prin păzi căile mele. Că ieșirile mele sunt
tiranie împărăteasca zidire. Cu ieșiri de viață și se gătește vrerea de
sângele cel dumnezeiesc, veninul la Domnul. Pentru aceasta, vă rog pe
voi și pun glasul meu înaintea fiilor
șarpelui se spală; și blestemul s- oamenilor. Că eu, înțelepciunea, am
a dezlegat, de osândirea cea cu tocmit sfatul și știința, iar gândul eu
dreptate, cu nedreaptă judecată l-am chemat. Al meu este sfatul și
Cel Drept fiind osândit; că prin întărirea, a mea este priceperea și a
lemn se cădea să fie vindecat mea este tăria. Eu îi iubesc pe cei ce
lemnul și cu Patima Celui fără mă iubesc pe mine; iar cei ce mă
patimă să fie dezlegate patimile, caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei
fără de răutate chibzuiala și cei
cele prin lemn, ale celui osândit. neînvățați puneți la inimă. Ascultați-
Ci slavă, Hristoase Împărate, mă pe mine că iarăși lucruri mărețe
înfricoșătoarei Tale rânduieli vă voi spune. Și voi scoate din buzele
celei pentru noi, prin care ai mele cele drepte, că adevăr va învăța
mântuit pe toți, ca un bun și gâtlejul meu, iar buzele mincinoase
iubitor de oameni. sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate
sunt toate graiurile gurii mele, nimic
6 LUNA SEPTEMBRIE

nu este într-însele strâmb, nici faptele bune; ea învață cumpătarea și


încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei cumințenia, dreptatea și bărbăția,
ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi decât ea nimic nu este mai de
adevărul, ca nădejdea voastră să fie trebuință în viața oamenilor. Și de
în Domnul și să vă umpleți de Duh. dorește cineva multă cunoștință, ea
știe cele trecute și pe cele viitoare le
De la Pilde citire: închipuie; ea pătrunde întorsăturile
(culegere de versete alese) cuvintelor și dezlegările tainelor,
in gura dreptului picură cunoaște de mai înainte semnele și
înțelepciune, iar limba celui nedrept minunile și întâmplările vremurilor
va pieri. Din buzele oamenilor drepți și ale anilor. Și tuturor este sfetnic
picură daruri. Gura celor înțelepți bun; că nemurire este într-însa și
grăiește înțelepciune. Iar dreptatea îi mărire în împărtășirea cu cuvintele
izbăvește pe ei din moarte. ei. Pentru aceasta m-am rugat
Săvârșindu-se bărbatul drept, nu-i Domnului și m-am umilit înaintea
piere nădejdea; că fiul drept se naște Lui, și am zis din toată inima mea:
spre viață și întru bunătățile lui va Dumnezeule al părinților și Doamne
culege roada dreptății. Lumina al milei, Cel ce toate le-ai făcut cu
drepților este pururea, și de la Cuvântul Tău, și cu înțelepciunea Ta
Domnul vor afla Har și mărire. ai orânduit pe om ca să stăpânească
Limba înțelepților picură cele bune și peste toate făpturile cele făcute de
în inima lor odihnește înțelepciunea. Tine și să cârmuiască lumea cu
Domnul iubește inimile cuvioase și cuviință și dreptate, dă-mi
sunt primiți de El toți cei fără înțelepciunea care stă alături de
prihană în cale. Înțelepciunea scaunul Tău și nu mă despărți pe
Domnului luminează fața celui mine de robii Tăi; că robul Tău sunt
priceput; că întâmpină pe cei ce o eu și fiul roabei Tale. Trimite-o pe
doresc, mai înainte de a o fi cunoscut dânsa din locașul Tău cel sfânt, și de
pe dânsa. Cel ce mănâncă la dânsa nu la scaunul slavei Tale; ca fiind cu
va obosi și degrabă fără de grijă va fi. mine să mă învețe ce este plăcut
Că celor vrednici de ea singură le înaintea Ta; și să mă călăuzească în
umblă împrejur căutându-i, și în cunoaștere și să mă păzească întru
cărări se arată lor cu bunăvoință. Pe slava sa. Că gândurile celor muritori
înțelepciune niciodată nu o va birui toate sunt șovăielnice și cugetele lor
răutatea; pentru aceasta am îndrăgit sunt pline de greșeli.
frumusețea ei și am iubit-o și am
căutat-o din tinerețile mele, și am Din Înțelepciunea lui Solomon,
încercat să mi-o aduc mie mireasă. citire:
Că Stăpânul tuturor o a iubit pe ea. (4: 16-20, 5: 1-7)
Că ea este îndrumătoarea tainică a Dreptul care moare osândește pe
științei lui Dumnezeu și alegătoare a nelegiuiții care trăiesc, iar tinerețea
lucrurilor Lui. Ostenelile ei sunt ajunsă la grabnică desăvârșire
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 7
osândește lungile bătrânețe ale celui înfrânarea, cu neiubirea de
nedrept. Vedea-vor sfârșitul argint fiindu-ți sufletul
înțeleptului, dar nu vor înțelege ce împodobit, rânduială de apostol
sfat a avut Dumnezeu cu el și pentru
ce l-a pus bine pentru sine. Vedea-
ți-ai luat, fericite Dimitrie, și,
vor și-și vor bate joc, dar Domnul îi precum aceia au propovăduit
va face de ocară. Căci vor fi pe urmă Evanghelia neamurilor, așa și tu
hoit fără de cinste, printre morți, neamul aflat în întunericul
întru rușine, în veac de veac; Domnul neștiinței ți l-ai luminat și, ca
îi va zdrobi și, muți, îi va zvârli cu Moise oarecând poporului ales,
capul în jos, îi va zgudui din temelie poporului tău tainele cele mari
și vor pieri până la cel mai mic;
chinul îi va măcina și pomenirea lor
ale facerii lumii le-ai descoperit.
se va șterge. Veni-vor înspăimântați Drept aceea Domnul ți-a
de știința păcatelor lor și fărădelegile adăugat și descoperirea celor
lor îi vor mustra față în față. Atunci viitoare și ți-a făcut cunoscut
cel drept va sta cu multă îndrăzneală mai dinainte sfârșitul. Roagă-te,
înaintea celor ce l-au prigonit și au Sfinte Ierarhe Dimitrie, la
disprețuit ostenelile sale. Iar ei, milostivul Dumnezeu să ne
văzându-l, se vor turlbura cu
cumplită frică și se vor minuna de
dăruiască și nouă sfârșit
minunea mântuirii dreptului. Ei vor creștinesc, cu pace, întru
zice, căindu-se în inima lor și gemând bucuria Preasfintei Treimi.
întru strâmtorarea duhului lor: Venind în Rostov cu mare
acesta este pe care-l aveam altădată
cinste
de batjocură și tobă de ocări. Nebunii
Icoana Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu cea
de noi! Am socotit viața lui o căpială
din Iaroslav, precum Moise
și moartea lui o ticăloșie. Și iată cum
când privea din Moab pământul
a fost socotit între fiii lui Dumnezeu
făgăduinței, privind și tu în duh,
și partea lui între sfinți! Așa dar noi
am rătăcit de la calea adevărului și
Sfinte Dimitrie, la cele ce aveau
lumina dreptății n-a strălucit pentru
să fie, i-ai spus ucenicului că nu
noi și nouă soarele nu ne-a răsărit.
te vei învrednici a întâlni pe
Ne-am săturat de cărările fărădelegii
și ale pierzării, am străbătut Împărăteasa cerului în viața
pustietăți neumblate, iar calea aceasta. Și, peste puține zile
Domnului n-am cunoscut-o. adormind, te-ai mutat la viața
LA LITIE cea neîmbătrânitoare, unde
glasul 1: roagă-te cu Preasfânta
Cu înțelepciunea dumnezeieș- Împărăteasă la Stăpânul Hristos
să ne primească și pe noi
tilor dogme, cu postul, cu
8 LUNA SEPTEMBRIE

păcătoșii în țara adevăratei Lucrarea cinstitei Crucii Tale,


făgăduințe. Hristoase, mai-nainte închipuin-
Slavă..., a sfântului du-o Moise, a biruit pe
glasul al 4-lea:
potrivnicul Amalec, în pustiul
Mâinile tale, Sfinte, vreme de Sinai. Căci când și-a întins
douăzeci de ani s-au ostenit cu mâinile, făcând chipul Crucii, se
scrierea vieților sfinților celor întărea Israil. Iar acum
mai de dinainte de tine și, de la săvârșirea lucrurilor la noi s-a
dânșii pildă frumoasă luând, ai plinit. Astăzi Crucea se înalță, și
înmulțit pe pământ faptele lor dracii fug. Astăzi toată făptura
cele bune ca pe niște talanți fără din stricăciune s-a mântuit, că
de preț. Tu, pentru râvna și toate darurile prin Cruce ne-au
ascultarea ta, nu doar ca unul ce strălucit nouă. Pentru aceasta
mânuiește condeiul te-ai aflat, ci bucurându-ne toți, cădem către
încă și martor al pătimirilor lor tine, zicând: Cât s-au mărit
mucenicești ai fost. Că, ostenin- lucrurile Tale, Doamne, mărire
du-te tu cu binecuvântată Ție.
osteneală și ațipind, ți s-a arătat
în vedenie Sfântul Mucenic LA STIHOAVNĂ
Orest și rănile sale cele multe și Stihirile praznicului cu stihurile lor.
slăvite ca unui prieten ți le-a Stihirile Crucii,
arătat. Dar, mai presus de Glasul al 5-lea:
scrierea vieților sfinte, viață Podobie : Bucură-te cămara...
sfântă sufletului tău i-ai agonisit Bucură-te de viață purtătoare
de care se minunau până și Cruce, biruința creștinătății cea
domnii și împărații. De aceea nebiruită, ușa raiului, întărirea
Împăratul a toate te-a scris cu credincioșilor, îngrădirea
mâinile Sale alături de toți sfinții Bisericii; prin care stricăciunea
Săi în Cartea vieții. De care a pierit și s-a sfârșit, și s-a călcat
cinste roagă-te să ne puterea morții, și ne-am înălțat
învrednicească și pe noi smeriții de pe pământ la Cer, armă
ca unul ce ai câștigat nebiruită, ceea ce ești luptătoare
îndrăzneală la Dumnezeu. împotriva dracilor, lauda
Și acum..., Praznicului mucenicilor cu adevărat, și
glasul al 4-lea: podoaba cuvioșilor, limanul
a lui Anatolie.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 9

mântuirii, care dăruiești lumii înălțăm pe Cel ce S-a înălțat în


mare milă. mijlocul tău, și ție ne închinăm,
Stih: Înălțați pe Domnul Dumnezeul câștigând mare și bogată milă.
nostru și vă închinați așternutului Slavă..., a Ierarhului
picioarelor Lui, că Sfânt este (Ps. 98, 5)! glasul al 8-lea:
Bucură-te Crucea Domnului, Să ne bucurăm, popoarele
prin care s-a dezlegat omenirea toate, pe lăudatul Rostovului
de blestem, ceea ce ești semnul fericindu-l, pe făcătorul de mi-
mântuirii cu adevărat, care nuni Dimitrie, că acesta mult s-a
gonești pe vrăjmași întru ostenit întru scrierea cărților
înălțarea ta preacinstită.
pentru folosul sufletelor noastre,
Ajutătoarea noastră, stăpânia prin care, cei răzvrătiți de la
împăraților, tăria drepților, calea cea dreaptă a evlaviei,
podoaba preoților, care când te către adevăr se îndreptează și
închipuim de nevoi inimile
ne celor credincioși
pravoslavnici, întru dreaptă
mântuiești. Toiagul puterii, prin
care ne păstorim. Arma păcii, credință se întăresc, căruia să
căreia cu frică îi stau împrejurstrigăm: „O, preaînțelepte
îngerii. Dumnezeiască slava lui învățătorule, roagă-te lui
Hristos, care dă lumii mare Hristos, ca, îndreptându-ne cu
milă. învățătura ta, să dobândim viața
Stih: Dar Dumnezeu, Împăratul cea veșnică.”
nostru, înainte de veac a făcut Și acum..., a Praznicului.
mântuire în mijlocul pământului (Ps. glasul al 8-lea.
73, 13). A lui Ioan Monahul
Bucură-te povața orbilor, Pe care de demult Moise mai-
tămăduirea neputincioșilor, nainte închipuindu-o întru sine,
învierea tuturor morților, care pe Amalec surpând l-a biruit, și
ne-ai ridicat pe noi cei căzuți David, psalmistul, strigând a
întru stricăciune, Cruce cinstită, poruncit, așternutului
prin care s-a dezlegat blestemul, picioarelor Tale să se închine.
și a odrăslit nestricăciunea, și Cinstitei Crucii Tale, Hristoase
pământenii ne-am îndumnezeit Dumnezeule, astăzi păcătoșii ne
și diavolul cu totul s-a surpat. închinăm, cu buze nevrednice,
Astăzi pe tine înălțată văzându- pe Tine Cela ce ai suferit a Te
te cu mâinile Arhiereilor, pironi pe dânsa lăudându-te
10 LUNA SEPTEMBRIE

strigăm: Doamne, împreună cu glasul al 3-lea:


tâlharul, Împărăției Tale Podobie: De frumusețea fecioriei...,
învrednicește-ne pe noi. Marta și Maria, surorile lui
Lazăr, una, șezând la picioarele
TROPARUL lui Iisus, asculta cuvântul Lui și
Glasul al 8-lea: cealaltă, ostenindu-se, se
Al smereniei râvnitorule și al îngrijea pentru ospățul Lui, iar
dezbinării dezrădăcinătorule, al tu, urmând acestora amândouă,
celor bolnavi vindecătorule și întru diferite feluri de ascultări,
către Dumnezeu noule rugător, jugul lui Hristos l-ai purtat și,
cu Scripturile tale pe toți i-ai însuți împlinind cuvântul lui
înțelepțit, alăută duhovnicească, Dumnezeu, și pe alții i-ai învățat
roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să facă asemenea. Pentru aceea,
să se mântuiască poporul precum pe pământ ai primit de
dimpreună cu moștenirea la împărați și stăpânitori multă
stăpânirii sale. cinste, așa și în cer Hristos te-a
învrednicit, să moștenești partea
Dacă se face binecuvântarea cea bună. Pe Care roagă-L să
pâinilor, se cântă Troparul dea sufletelor noastre
Ierarhului (de 2 ori) și a Praznicului dumnezeiasca înțelepciune a
(o dată). Mariei și iubirea de osteneală la
fapta bună a Martei.
Slavă...,
Cu Dumnezeiescul Duh fiind
luminat, părinte, cu îndrăzneală
ai propovăduit dogmele
Ortodoxiei, slăvite, și pe ticăloșii
rascolnici cu înțeleptele tale
LA UTRENIE cuvinte i-ai rușinat, părinte
cuvioase, pe Hristos Dumnezeu
roagă-L să ne dăruiască nouă
La Dumnezeu este Domnul... se cântă
troparul Praznicului (de două ori). mare milă.
Slavă..., al Ierarhului (o dată). Și Și acum..., a Praznicului.
acum..., al Praznicului (o dată).
După catisma a doua, se cântă
După prima catismă, sedealna sfântului,
Sedealna întâi, glasul al 8-lea:
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 11
Podobie: Pe înțelepciunea... Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune
Ca pe un scaun a șezut și la și cugetul inimii mele pricepere
noi, arătându-se pe sine a fi (Psalm 48, 3).
înaintea celor neștiutori Stih 3: Doamne, iubit-am bună-
învățător de lege, fariseii cei cuviința casei Tale și locul sălășluirii
rău-credincioși, neînțelegând slavei Tale (Psalm 25, 8).
nici ceea ce singuri întăresc, nici Stih 4: Gura dreptului grăiește
cele ce înaintea altora le grăiesc, înțelepciune și limba lui rostește
a căror îndrăzneață purtare dreptate (Psalm 36, 30).
văzând-o după venirea ta în Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi
păstorie, ai râvnit după dreapta dreptul, de vorbire de rău nu se va
teme (Psalm 111, 6).
credință și, ca alt Ilie, toate
povățuitoarele taine ale ras- Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în
colnicilor le-ai făcut cunoscute, casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda
de care rușinându-i, ne-ai lăsat (Psalm 83, 5).
Slavă..., glasul 1:
nouă, întru cunoștința minciunii
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
lor mustrătoare, îndreptare.
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
Pentru care pe tine acum, ca pe Slavă Ție, Dumnezeule.
un adevărat îndreptător al Și acum..., același glas:
nostru și învățător, toți te Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
cinstim, de Dumnezeu Marie, Domnul este cu tine, zicând:
înțelepțite Dimitrie (de 2 ori). Și prin tine cu noi.
Slavă..., Și acum..., a Praznicului. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule (de trei ori)!
Polieleu: Robii Domnului...
Mărimurile După Polieleu, Sedealna.
Glasul 1: glasul al 7-lea:
Podobie: Mai luminat...,
Stih 1: Auziți acestea toate popoarele.
Ascultați toți cei ce locuiți în lume Ca un finic ai înflorit din
(Psalm 48, 1). pământ cu nestricăciunea și ca
Mărimu-te pe tine, Sfinte un cedru din Liban te-ai
Ierarhe, Părintele nostru, înmulțit cu minunile. Te-ai
Dimitrie, și cinstim sfântă înălțat cu arătarea ca o cetate
pomenirea ta, că tu te rogi stând deasupra și ai risipit cu
pentru noi lui Hristos, pomenirea ta ca o făclie de sub
Dumnezeul nostru. pământ în lume, ca pe toate cele
12 LUNA SEPTEMBRIE

ce s-au împlinit spre tine Și acum...același glas:


văzându-le, să proslăvim pe Cel Pentru rugăciunile
Ce te-a proslăvit pe tine întru Născătoarei de Dumnezeu,
Sfinții Săi. Iar tu, ca cel ce ai Milostive, curățește mulțimea
îndrăzneală către Hristos greșelilor noastre.
Domnul, roagă-te, arătătorule
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
Sfinte Dimitrie, să se mântuiască
mare milă Ta și după mulțimea
sufletele noastre (de 2 ori) . îndurărilor Tale curățește fărădelegile
Slavă..., Și acum..., a Praznicului. noastre (Ps. 50, 1-2).

Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: Și idiomela,


Din tinerețile mele... glasul al 6-lea:
Vărsatu-s-a darul în buzele
Prochimen, glasul al 4-lea: tale, ierarhe Dimitrie, că
Gura mea va grăi înțelepciune și biserica, cu învățătura ta, o ai
cugetul inimii mele pricepere înfrumusețat, adevărul
(Psalm 48, 3). Ortodoxiei l-ai lămurit și pe
Stih: Auziți acestea toate popoarele. pierzătoarea rascolnicească
Ascultați toți cei ce locuiți în lume înțelepciune o ai rușinat, pentru
(Psalm 48, 1). aceasta, precum în viață, așa și
după mutarea ta, te sârguiește
Toată suflarea.... ca, măcar cu minunile tale
Evanghelia: încredințându-se, să-și vină
De la Ioan (10, 1-9): întru simțire și să proslăvească
„Zis-a Domnul iudeilor care împreună cu noi pe întreit
veniseră la Dânsul: Adevărat, Ipostasnicul Dumnezeu, de la
adevărat zic vouă, ...” noi ieșind, și nu de la noi fiind.
(Caută la Evanghelia din 21 mai).
Canoanele
Psalmul 50. Canonul Praznicului, cu irmosul pe 8
și al Ierarhului, pe 6.
Slavă..., glasul al 2-lea:
Pentru rugăciunile ierarhului Cântarea 1
Canonul Ierarhului
Tău, Dimitrie, Milostive,
Glasul al 6-lea:
curățește mulțimea greșelilor Irmos: Ca pe uscat...,
noastre.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 13

Trufașului Faraon m-am Slavă...,


asemănat întru împietrire și M-am îngrășat, m-am
întru înecarea aceluia pentru îngroșat și Te-am uitat pe Tine,
necăință am căzut, ci tu, Sfinte Dumnezeule, Cel Ce mă
Dimitrie, fii mie povățuitor către mântuiești, că greu cu urechile
pocăință, pentru ca să aud și cu inima înțeleg, măcar că
dobândesc și eu de la Hristos mă chemi pe mine către Tine
intrare în pământul făgăduinței. prin lege și prin prooroci,
Tu, omule al lui Dumnezeu, pentru aceea, o, Făcătorul și
ierarhe Dimitrie, care cale a Izbăvitorul meu, cu viața și cu
bunătăților nu ai urmat și care învățătura plăcutului Tău,
faptă bună nu ai lucrat? Pentru Dimitrie, îndreptează-mă și mă
că te-ai făcut dascăl a toată mântuiește.
privirea Dumnezeirii și pildă Și acum..., a Născătoarei:
faptelor celor minunate, părinte, Ce folos este întru sângele
de trei ori fericite. meu, când mă pogor întru
stricăciune sau ce se va adăuga
mie, măcar și toată lumea de o
O, Slăvite părinte Dimitrie, și voi dobândi, ci tu, Stăpână,
după moarte ești viu, și acum ajută-mi mie, ca să dobândesc
trăind ierarhe, nu ne lăsa pe noi, de la Hristos, Fiul tău, iertarea
ci vino și stai astăzi nevăzut păcatelor și viața de veci.
împreună cu noi, fiii tăi, Catavasie: Cruce însemnând Moise...
blagoslovind pe cei ce săvârșesc
pomenirea ta și bucurându-ne Cântarea a 3-a:
pe noi, cei ce te lăudăm pe tine, Irmos: Nu este sfânt...,
cuvioase. S-a întărit inima mea întru
pomenirea de rău, s-a lărgit
Ai scuturat din sufletul tău gura mea spre râs și osândire,
nebunia lui mamona, ca pe o m-am bucurat întru căderea
închinăciune de idoli, care lucru aproapelui meu, iar învățăturii
și prin post l-ai arătat, iar tale celei plăcute de Dumnezeu,
talantul cel dat ție, prin iubire de nicidecum nu am luat aminte, ci
osteneală, l-ai înmulțit și te-ai fă să strălucească întru mine,
făcut încăpător dumnezeiescului minunile tale, Ierarhe, și mă fă
Duh, ierarhe Dimitrie. următor al vieții tale.
14 LUNA SEPTEMBRIE

Unele țări se laudă cu înțe- înceta, pentru păcatele noastre,


lepciunea lor, altele - cu puterea a grăbi spre ajutor și din nevoi a
și bogăția, iar noi ne lăudăm cu ne izbăvi pe noi, una Curată,
multele fapte vindecătoare ale una Blagoslovită.
sfinților lui Dumnezeu și cu ale
tale moaște, Dimitrie, făcătorule CONDAC, glasul al 8-lea:
de minuni, de la care dobândim Pe steaua cea luminoasă, care
trupurilor sănătate și sufletelor de la Kiev a răsărit și prin
mântuitoare doctorie. cetatea nouă, cea de la
Arătatu-te-ai, părinte, miazănoapte, la Rostov a ajuns,
următor tuturor sfinților celor și toată partea aceea, cu
din veac, trăgând la tine cu învățăturile și cu minunile a
iscusire toate faptele cele bune luminat-o, să fericim pe
ale lor, cu care și acum Dimitrie, învățătorul cel cu
împreună ești locuitor în cer, o, cuvinte de aur. Că acela tuturor
Dimitrie, de Dumnezeu toate a scris cele către
insuflate. îndreptare, ca pe toți să-i
Tu din pruncie făcându-te dobândească lui Hristos, ca și
sfânt și curat întru amândouă: Pavel, și să mântuiască cu
cu sufletul și cu trupul, te-ai dreapta credință sufletele
arătat slujitor lui Dumnezeu. noastre.
Pentru aceasta, și după moarte ICOS
slujești întru înălțime. O, Îngerilor și drepților, pentru
Dimitrie, de Dumnezeu cei ce se pocăiesc la cer, iar nouă,
insuflate. păcătoșilor, pe pământ, pentru
Slavă..., tine, înțelepte Dimitrie, se cade
Cel Ce dai rugăciune celor ce să ne bucurăm, pentru că nou
se roagă și ai binecuvântat rugător către Dumnezeu pentru
pomenirea dreptului Tău, noi te-am dobândit, pe care cu
Dimitrie, dă, Doamne, cu rugă- multe vrednicii de laude
ciunile lui, tărie credinciosului fericindu-te, așa din bucurie
norod. strigăm: “Bucură-te, lauda
Și acum..., a Născătoarei: Rostovului și a toată lumea
Apărătoare biruitoare și tare ortodoxă; bucură-te, cel ce mult
te-ai ostenit pentru folosul de
scutire întru ispitele noastre, nu
obște întru rescrierea vieților
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 15

sfinților. Bucură-te, lucrătorule desăvârșit monah, preot,


a toată fapta bună și învățător și ierarh, iar acum
izgonitorule a toată fapta rău- făcător de minuni și rugător
tăților; bucură-te, cel ce te-ai pentru sufletele noastre.
arătat pricinuitor de mântuire a Slavă..., Și acum..., a Praznicului.
multora cu Scripturile și cu
învățăturile tale. Bucură-te, cel Cântarea a 4-a:
ce pe mulți ai izbăvit din Irmos: Hristos este puterea mea...,
pierzarea rascolnicilor. Bucură- Legea Domnului făcându-se
te, cel ce în scris ai vădit cu adevărat făclie picioarelor
minciuna relei credințe a tale și poruncile Lui cu adevărat
acelora. Bucură-te, cel ce lumină cărărilor tale, te-au
pururea întru rugăciuni ai fost înălțat la vârfurile bunătăților
plin de frica lui Dumnezeu. celor preaînalte și minunate, pe
Bucură-te, cel ce pururea ai fost tine, părinte, cel ce strigi: „Slavă
întru învățături plin de cuvântul puterii Tale, Doamne, Iubitorule
lui Dumnezeu. Bucură-te, că te- de oameni!”
ai arătat păstor oilor celor
cuvântătoare. Bucură-te, că te-
Cunoscut-a boul glasul Dom-
ai arătat izgonitor lupilor celor nului Său și asinul pe Cel Ce l-a
înțelegători. Bucură-te, câștigat pe el, iar eu, cu
următorule al părinților celor necuvântătoarele patimi m-am
lăudați și al tuturor sfinților depărtat de la Făcătorul meu. Ci
împărtășitorule. Bucură-te, al tu, păstorule bune, Dimitrie, ca
celor de jos bun chivernisitor și pe o oaie rătăcită, află-mă pe
moștenitor al celor de sus ale lui mine și în turma lui Hristos mă
Dumnezeu. Bucură-te, numără.
întăritorule al dreptei credințe și Mai cu lesnire este din
rugătorule pentru mântuirea porumbar a culege struguri și
sufletelor noastre”. din scai smochine, decât din
SEDEALNA sfântului, inima cea împietrită a aduce
glasul al 8-lea: untdelemn al milosârdiei.
Cuvioșilor celor vechi Pentru aceasta, iscusitule
urmând, întru al optsprezecelea purtător al viei lui Hristos,
an al vieții, te-ai sfințit spre Dimitrie, îngrădește-mă cu frica
slujba lui Dumnezeu, dintru Domnului și mă adapă cu apa
care vreme te-ai făcut mare și umilinței.
16 LUNA SEPTEMBRIE

Acest pururea pomenit ierarh câștiga, ci tu, îndreptătorule și


Dimitrie, amestecând preabine povățuitorule, Dimitrie, să-mi
râvna lui Ilie cu blândețile lui stai înainte, ca și eu, cu duhul
Moise, cu adevărat a fost însuși către Dumnezeu, de noapte a
ca un Ilie și ca un Moise când se mâneca să mă sârguiesc.
cuvenea, plin fiind de Bolesc cu trupul, bolesc și cu
dumnezeiasca râvnă și cu sufletul, pe unul cu îmbuibarea
blândețe ca un apărător al și cu beția dosădindu-l, iar pe
credinței. celălalt cu păcatele slăbindu-l.
Slavă..., Îndoită este durerea, ci tu,
Tu, slăvite, ai urmat lui noule-făcător de minuni, roagă
Hristos și, omorând săltările pe Doctorul tuturor, ca să
trupului, te-ai arătat pe pământ binevoiască pe amândouă a
ca un alt Ilie, aprinzându-te de vindeca.
dumnezeiasca râvnă împotriva Slăvite ierarhe Dimitrie,
rătăciților, stând pururea cu făcându-te vas aromatelor celor
învățăturile graiurilor tale celor de taină, ai veselit simțirile
sfinte, preafericite părinte. tuturor credincioșilor, căci
Și acum..., a Născătoarei: graiurile cele din gura ta cea
O, preacurată Fecioară, dumnezeiască și sfântă au fost
ridică-mă pe mine cel ce cu totul mai presus de tot mirosul, cel cu
sunt pierdut în patimile multe feluri de miresme,
necinstirii și cufundat întru părinte.
adâncul lenevirii, ca una ce ai Tu și cu cuvintele, și cu faptele
născut pe Ziditorul, Cel Ce a ai slăvit pe Dumnezeu, de
ridicat păcatul lumii. Dumnezeu fericite, pentru
aceasta, ai și câștigat de la
Cântarea a 5-a Dânsul slavă veșnică. Ci, o,
Irmosul: Cu strălucirea Ta..., părinte, în cer locuind tu, nu
Făclie picioarelor mele este uita pe cei de pe pământ, care
legea Domnului și lumină săvârșesc pomenirea ta.
cărărilor mele - îndreptările Slavă...,
Lui, iar eu întru întunericul Doamne Dumnezeul nostru,
necunoștinței umblând și pace dă-ne nouă în zilele
lovindu-mă, nu voiesc cu cei noastre, Doamne Dumnezeul
înțelepți făclie luminată a
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 17

nostru, învistierește întru noi către lucrarea acestora mă


dragostea Ta, ca toți cu o gură și îndreptează.
cu o inimă să te mărturisim pe Noianul cel mai de pe urmă al
Tine, Unul în Treime, lăudatul păcatelor m-a înconjurat și
Dumnezeu. întreitul vifor al patimilor mă
Și acum..., a Născătoarei: afundă, pentru aceea, mai
O, Fecioară, o taină mai nouă înainte de a se îneca sufletul meu
și mai înfricoșată, niciodată nu a în iad, către Tine, Doamne
mai fost, nici s-a mai văzut din Dumnezeul meu, din durere
veac, decât taina nașterii tale strig: „Pentru dreptul Tău,
celei fără de sămânță. O, minune Dimitrie, auzi-mă și mă
a înălțimii și a adâncimii mântuiește!”
minunilor tale celor străine și Dimitrie cel îndumnezeit și cu
negrăite, Fecioară. adevărat preamare arhiereu,
făcându-se următor bunătăților
Cântarea a 6-a: celor nepieritoare, prin ele și-a
Irmos: Marea vieții...,
făcut în grabă suire care, cu
Din chit pe Iona, iar din noroi adevărat, duce către Dumnezeu.
pe tine, ierarhe Dimitrie, te-a Slavă...,
scos Domnul în lume, acela trei Urmând noi învățăturilor
zile fiind în pântece, nu s-a
tale, părinte, precum pe pământ,
vătămat, iar tu patruzeci de ani
așa și sus să avem sălășluire
ai petrecut în sânurile
împreună cu tine, cetățeanule al
pământului nestricat. Mare este
cerului, preasfințite Dimitrie.
minunea! Și mai mare este darul
Și acum..., a Născătoarei:
lui Dumnezeu, că pe tine cu
minuni, ca pe un prooroc, te-a Grabnică ajutătoare întru
proslăvit. necazuri, liman gata celor
Ninivitenii cei vechi, ne- înviforați, păzește-mă, Maica lui
Dumnezeu, de către înecarea
credincioase limbi fiind, cu o
celor lumești și nu-mi da mie a
propovăduire proorocească s-au
mă sfărâma de piatra pierzării
pocăit, iar eu atâtea dum-
sufletului.
nezeiești îndreptări având și în
fiecare zi cele ce se citesc auzind,
neîndreptat petrec, ci tu, ierarhe CONDACUL Praznicului:
Dimitrie, cu rugăciunile tale, glasul al 4-lea,
18 LUNA SEPTEMBRIE

Însăși Podobia Plăcutul lui Dumnezeu, Dimitrie, s-a


născut la anul 1629, luna decembrie,
Cela ce Te-ai înălțat pe Cruce în apropiere de Kiev, Ucraina, din
de bunăvoie, poporului Tău părinţi de bun neam, care erau
celui nou numit cu numele Tău, împodobiţi cu credinţa creştinească
îndurările Tale dăruiește-i, şi umblau în poruncile lui Dumnezeu
Hristoase Dumnezeule. cu neabatere.
Veselește cu puterea Ta pe La botez a primit numele Daniil și a
fost crescut de părinţi în frică de
credinciosul nostru popor, Dumnezeu, insuflându-i totodată și
dăruindu-i biruință asupra dragostea pentru cele dumnezeiești.
potrivnicilor; având ajutorul După ce s-a deprins bine cu citirea şi
Tău, armă de pace, nebiruită scrierea limbii slavoneşti, pe când
biruință. avea 11 ani, părinţii l-au dus în
ICOSUL Praznicului: cetatea Kievului, la seminarul
Mănăstirii Botezul Domnului.
Cel ce până la al treilea cer a Prin isteţimea minţii sale şi prin
fost răpit în rai, și a auzit cuvinte neadormită sârguinţă, în scurtă
nespuse și dumnezeiești, care nu vreme, Daniil a început a arăta bună
este cu putință de limbi omenești pricepere la învăţătură, sporind mai
mult decât vârstnicii lui.
a se grăi, ci ca niște râvnitori ai După câţiva ani s-a arătat iscusit din
scripturilor, ce scrie către destul în facerea de stihuri şi la
Galateni ați citit și ați cunoscut: retorică, ştiind bine toate cele ce
Mie, zice, să nu-mi fie a mă învăţa, îndeletnicindu-se cu tâlcuirea
lăuda, fără numai în Crucea, Sfintelor Scripturi şi devenind
Domnului, pe care pătimind a sensibil la setea de cuvânt a
omorât patimile? Deci, și noi cu credincioşilor.
Daniil, în toată vremea aceea în care
osârdie să ținem Crucea a petrecut la învăţătură, nu avea nici
Domnului, lauda tuturor, cea mai mică împărtăşire cu copiii cei
Lemnul ce ne este nouă dat spre vorbitori de vorbe rele, care râdeau
mântuire, armă de pace, și făceau glume, şi cu cei ce cugetau
nebiruită biruință. la veselii şi la desfătări deşarte, adică
nu voia să cadă în prăpastia
păcatului, căci ştia că vorbele cele
SINAXAR rele strică obiceiurile cele bune. El se
Sinaxarul zilei din Minei, apoi sârguia pe cât putea să-şi păzească
acesta: întreaga înţelepciune şi curăţie.
În această zi, facem pomenirea Ajungând la vârsta de 18 ani, a trecut
Sfântului Ierarh Dimitrie, cu vederea, pentru Hristos, lumea
Mitropolitul Rostovului. aceasta vremelnică şi bunătăţile ce
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 19
sunt într-însa şi, cerând aceste fapte plăcute lui Dumnezeu şi
binecuvântare de la părinţii săi, a sfintei Lui Biserici, cu
început a petrece în Mănăstirea binecuvântarea arhiereilor de la
Preasfintei Treimi, numită Kiev şi Cernigov a fost ales egumen
Kirilovska, în aceeaşi cetate a la diferite mănăstiri, în ciuda
Kievului. Acolo, după o vreme, în împotrivirii sale, căci mult iubea
anul 1648, la 9 iulie, a fost tuns după liniştea.
rânduiala călugărească, primind Arhimandritul Varlaam Iasinski, al
numele Dimitrie. lavrei Pecerska din Kiev, i-a
A început a petrece viaţa încredinţat lui Dimitrie, ca din
cuviincioasă a călugărilor, dragostea cea către sfinţii plăcuţi lui
deprinzându-se cu smerenia, cu Dumnezeu şi pentru scrierea
ascultarea şi cu iubirea de fraţi. El se numelui său în cartea vieţii veşnice,
sârguia pe cât putea a urma în să se ostenească a aduna Vieţile
lucrurile cele bune ale cuvioşilor Sfinţilor şi, îndreptându-le
părinţi: Antonie, Teodosie şi a desăvârşit, să le scrie.
celorlalţi făcători de minuni ai Văzând Sfântul Dimitrie trebuinţa
Pecerskăi. cea de nevoie a Bisericii lui
În 1649, la praznicul Bunei Vestiri a Dumnezeu, a început această
Preasfintei Născătoare de osteneală plăcută de Dumnezeu în
Dumnezeu, monahul Dimitrie a fost anul 1684, pe care a împlinit-o cu
hirotonit diacon. mare sârguinţă, ascultând cuvintele
Apoi, trecând câtăva vreme, cu fericitului Simeon Metafrast, care
voinţa preasfinţitului Lazăr scrie: „De asemenea, este rău a grăi
Baranovici, arhiepiscopului cele ce nu se cade şi a da tăcerii cele
Cernigovului, Sfântul Dimitrie a fost ce sunt folositoare şi cinstite; pentru
chemat din Kiev în cetatea că aşa cum vatămă gândurile celor ce
Cernigovului şi a fost hirotonit preot aud pe cel ce grăieşte cele necinstite,
în Mănăstirea Gustinski, la 23 mai tot astfel cel ce tace faptele cele bune
1659, la praznicul Pogorârii ale sfinţilor, lipseşte pe cei drept-
Sfântului Duh. credincioşi de folos, cinstind astfel
După aceasta, acelaşi preasfinţit mai mult odihna sa decât lucrul lui
Lazăr al Cernigovului, de vreme ce îl Dumnezeu".
ştia pe el că este bărbat iscusit şi Dragostea sa nemăsurată pentru
învăţat, bun şi vrednic pentru sfinţi i-a fost răsplătită, căci
semănarea cuvântului lui Dumnezeu Dumnezeu i-a dăruit adeseori
în inimile omeneşti, l-a binecuvântat vedenii. Astfel, în 1685, a văzut-o în
să fie propovăduitor în cetatea vis pe Sfânta Muceniţă Varvara
Cernigov, Dimitrie petrecând în post, pentru care avea multă evlavie.
în rugăciuni, în iubirea fraților și a Sfânta îl dojenea că se roagă
tuturor oamenilor, şi în citirea latinește, în felul romano-catolicilor,
cărţilor folositoare de suflet. Pentru adică cu o rugăciune scurtă. Apoi,
20 LUNA SEPTEMBRIE

Dimitrie s-a întristat și sfânta cu fața „Vieţile Sfinţilor”, dedicându-se apoi


veselă și luminată l-a liniștit. păstoririi oilor celor cuvântătoare.
În acelaşi an, pe 10 noiembrie i s-a Astfel cărţile "Vieţile Sfinţilor" de
arătat Sfântul Mucenic Orest, a cărui peste tot anul, care se încep de la
viaţă o alcătuise Sfântul Dimitrie, şi întâia zi a lunii Septembrie şi se
îi spuse că a suferit mai multe chinuri sfârşesc în cea de pe urmă zi a lunii
decât cele pe care le amintise August, cu multe osteneli şi cu
Dimitrie. neadormită purtare de grijă a
Sfântul Dimitrie l-a întrebat dacă Sfântului Dimitrie, în mai mult decât
dânsul este sfântul Orest din rândul în 20 de ani, s-au adunat şi s-au
celor cinci la număr, a căror sfârşit de scris în cetatea Rostovului,
pomenire se săvârşeşte la 13 întru slava lui Dumnezeu Celui slăvit
decembrie, iar mucenicul îi întru sfinţi şi a Maicii lui Dumnezeu,
răspunse: în cinstea tuturor plăcuţilor lui
– Nu sunt Orest din cei cinci sfinţi Dumnezeu celor scrişi în cartea vieţii
mucenici, ci cel care se cinsteşte astăzi şi spre folosul a tot credinciosului
şi a cărui viaţă tocmai ai alcătuit-o. neam creştinesc, iar de tipărit s-au
Astfel, Sfântul Dimitrie trăia cu sfârşit în Kiev, în sfânta lavră
sfinţii, vieţuia vieţuirea lor, suferea Pecerska.
împreună cu ei chinurile şi studia Sfântul Dimitrie s-a nevoit îndelung
cele mai mici detalii în toate a îndrepta viaţa duhovnicească şi
documentele referitoare la ei. Acest obiceiurile preoților și ale
fapt îl întărea în duh și în trup, credincioșilor din vremea sa.
reușind să ducă la bun sfârșit A scris multe lucrări pentru a-i
ascultarea ce i se încredințase. readuce pe schismaticii „vechi
În anul 1701, Sfântul Dimitrie a fost credincioşi - rascolnicii” (lipoveni) în
numit episcop al Mitropoliei de sânul Bisericii, arătându-le că duhul
Siberia şi Tobolsk. Sănătătatea sa şi înţelesul mai adânc al predaniei
şubredă şi nevoia de a avea la sunt mult mai importante decât
îndemână scrieri trebuincioase detaliile tipiconale exterioare.
pentru a continua scrierea vieţilor Cu mâna sa a alcătuit și două scurte
sfinţilor, îl făcu să ceară să fie mutat învățături pentru a le fi de folos
în altă parte. preoților în păstorirea sufletelor
În anul 1702, a fost numit episcop al omenești încredințate lor, prin care îi
Rostovului, unde i s-a descoperit în îndemna să petreacă în înfrânare și
vedenie că în mănăstirea Sfântului trezvie, și să aibă grijă de Sfintele
Iacob va trece la cele veşnice şi acolo Taine cele făcătoare de viaţă ale lui
unde şi-a însemnat locul, acolo l-au şi Hristos, care se păstrează peste tot
pus. anul pentru cei bolnavi, să le pună în
Trei ani mai târziu, în 1705, îşi vase cinstite şi să le ţină în locuri
încheie opera sa monumentală, cuviincioase.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 21
Plăcutul lui Dumnezeu a întemeiat o bisericii Zămislirii Preasfintei
şcoală la Rostov. El a adunat copiii Născătoare de Dumnezeu, din cadrul
slujitorilor sfintelor biserici, mai Mănăstirii Sfântului Iacob, au aflat
mult de două sute şi a rânduit trei sfintele lui moaşte întregi şi
dascăli cu viaţă duhovnicească. nestricate, iar de veşmintele lui
Au mai fost tipărite și alte învățături arhiereşti foarte puţin se atinsese
și îndemnuri scrise de Sfântul stricăciunea.
Dimitrie, printre care amintim: Proslăvirea cu sfinţii s-a săvârşit la
Letopisețele; Alfavita duhovnicească - 22 aprilie 1757, la 6 ani de la aflarea
carte cu sfătuiri duhovniceşti, care se cinstitelor sale moaște, când s-a
încep după literele alfabetului; o alta stabilit ca zi de pomenire a Sfântului
ce se numește Lâna rourată, alcătuită ziua de 28 octombrie, ziua adormirii
întru lauda Preasfintei Fecioare sale, iar în 21 septembrie se face
Născătoare de Dumnezeu. sărbătorirea aflării cinstitelor sale
După moartea acestui bărbat iubitor moaște.
de osteneală, temător de Dumnezeu, Cu ale lui sfinte rugăciuni,
preaisteţ la înţelegere, în mare Doamne, miluiește-ne și ne
luminare, au rămas multe cărţi mântuiește pe noi. Amin.
tipărite şi scrise de mână, în greceşte,
latineşte, leşeşte şi slavoneşte. Cântarea a 7-a:
Sfântul Ierarh şi-a prevăzut Irmos: Dătător de rouă...,
adormirea cu trei zile înainte.
Cerându-şi iertare de la părinţii şi Nu ai murit, sfinte, căci,
cântăreţii care slujeau în biserică, s- viețuind cineva lui Dumnezeu,
a închis în chilia sa pentru a se ruga. nu moare niciodată. Pentru
A doua zi, pe 28 octombrie 1709, aceasta, o, părinte, nu ne uita pe
după prăznuirea ocrotitorului său, a noi, fiii tăi, ci, prin rugăciunile
fost aflat îngenuncheat la rugăciune,
iar sufletul său plecat la cele veşnice.
tale, învrednicește-ne și pe noi
Toți anii vieții lui au fost 80. În chilia pe toți a câștiga viață veșnică.
sa sărăcăcioasă, se aflau puţine Cetatea Rostovului și a
lucruri de trebuinţă, în rest cărţi şi Ieroslavului, cu credință
manuscrise.
adunându-se întru una,
Ca adevărat păstor şi neadormit
păzitor al turmei celei încredinţate prăznuiește la mormântul tău
lui de la Dumnezeu, s-a învrednicit în împreună cu monahii, pe sicriul
ceata păstorilor cu ceilalţi arhierei ai moaștelor tale cel mirositor de
Rostovului şi cu toţi ierarhii a fi mir, în biserica cea sobor-
numărat. Căci, după 42 de ani de la nicească.
moartea lui, în anul 1751, luna
septembrie în 21, când meşterii se Precum cei trei tineri, în
apucaseră să repare pardoseala cuptorul Babilonului, puterea
22 LUNA SEPTEMBRIE

focului au stins cu rugăciunea, cu o inimă, pe Cel Ce minunezi


așa tu, de Dumnezeu arătătorule toate vrerile Tale întru Sfinții
Dimitrie, focul cel aprins în Tăi, pe Tine a Te slăvi.
schiturile cele de sineși Și acum..., a Născătoarei:
arzătoare, cu învățăturile tale l- Proorocul Daniil te-a văzut pe
ai surpat, de unde pe tine, tine munte, neispitită de nuntă
pentru mântuirea sufletelor Fecioară, iar cel întru sfinți
celor pieritoare, Domnul te-a părintele nostru Dimitrie,
proslăvit cu minuni și cu precum Ghedeon, lână rourată
nestricăciunea, iar noi, cu sfinte te-a numit, iar noi, amândouă
încuviințate cântări, te fericim. mărturisindu-le, cerem ca pe
O, de câte bunătăți v-ați lipsit, Piatra Hristos, Ceea Ce S-a tăiat
rascolnicilor! Că nici sfințitor, dintru tine, să întărești biserica
nici povățuitor adevărat către și inimile credincioșilor, cu roua
mântuire nu aveți, nici jertfa cea darului tău, să le adăpi.
fără de sânge, nici altor taine vă
învredniciți. Ci măcar acum Cântarea a 8-a:
cunoașteți-vă pierzătoarea Irmos: Din văpaie...,
voastră rătăcire și, de nu credeți Toate mijlocirile, ierarhe, ai
lucrurilor și învățăturii celui uneltit spre aflarea celor ră-
asemenea cu îngerii, Dimitrie, tăciți, văpaia ce se vărsa prin
apoi măcar minunilor celor ce se schituri cu apele pocăinței
fac de la dânsul, precum haldeii stingând-o, pe muritori către
aceia credeți, ca dimpreună cu masa cea fără de moarte
noi, cu o gură, să ne rugăm chemându-i. Iar pe cei după
Dumnezeului părinților. luminare căzuți, ca un al doilea
Slavă..., să se boteze, că iarăși răstignesc
Cu adevărat Dumnezeul pe Hristos, ci de un botez să se
nostru, Tu Unul ești Dumnezeul țină îi întăreai, pe toți
Dumnezeilor și Domnul pretutindeni buna credință îi
Domnilor, și afară de Tine pe învățai, și acum, cu scrisorile
altul nu știm. Și una Sfântă, tale, aceeași înveți. Pentru aceea,
Sobornicească și Apostolească ca pe un adevărat învățător,
Biserică mărturisim, unde se întru sfinți te cinstim.
cade a se mântui, pentru
aceasta, dă-ne nouă cu o gură și
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 23

Babilonienilor celor vechi, Dumnezeu insuflate, iar pentru


făcătorilor stâlpului s-au ase- sărăcia și neiubirea de argint, te-
mănat vrăjmașii credinței ai pus pe tine pildă întregii obști.
Binecuvântăm pe Tatăl...,
noastre, au îndrăznit neînțe-
legerea tâlcuirii sale pe nisipul Părinte fără de început, Fiule
zădarnicii sale credințe a o zidi, împreună fără de început,
care, când s-a lovit de apele Mângâietorule Bune, Duhule
învățăturilor tale, ierarhe, drepte, Născătorule al lui
îndată s-a clintit din temelie și Dumnezeu Cuvântul, Cuvinte al
le-a fost lor cădere mare, iar Tatălui celui fără de început,
nouă, celor bine-credincioși, Duhule viu și ziditor, Treime
îndreptare și întărire. Unime, miluiește-mă.
Ca să câștigi în ceruri Și acum..., a Născătoarei:
comoara nefurată, pe pământ, Pe Unul din Treime ai primit
ți-ai împărțit bogăția săracilor și în pântecele tău, preacurată și
celor nevoiași și, cheltuind toate L-ai născut, pentru aceasta,
prin școală, la învățătura puterea sufletului meu cea în
tinerilor foarte te-ai sârguit a trei părți, prin rugăciunile tale,
pierde din mijloc neștiința și arat-o întru Duhul Sfânt,
neînvățarea, care zăcea până și puternică tuturor vrăjmașilor
asupra celor hirotonisiți și mei, cei ce de-a pururea, în
duhovnicești. Și a aduce în loc deșert, năvălesc asupra mea.
învățătura dumnezeieștilor
Scripturi, cucernici făcând, Cântarea a 9-a:
după cuvântul Scripturii, pe fiii Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...,
lui Israel. Bine este cuvântat, Domnul
Nicicum nu te-ai arătat cu Dumnezeul nostru, că ne-a
lenevire, deși, adeseori, din cercetat în anii aceștia și ne-a
multele osteneli, nevoințe și de ridicat nouă în pravoslavnica
înfrânarea ta cea de-a pururea, noastră biserică pe noul făcător
slăbeai și te îmbolnăveai cu de minuni, Dimitrie, care,
trupul, însă nu cu duhul, ci de precum în zilele vieții sale a
multe ori, când bisericeasca slujit cu cuvioșie și dreptate, așa
rânduială îți dădea repaus, și după sfârșit dă înțelegere ră-
însuți mergând în școli, dădeai tăciților către aflarea căilor
ucenicilor învățăturile cele de celor mântuitoare.
24 LUNA SEPTEMBRIE

Pe mine, scriitorul de lauda Și acum..., a Născătoarei:


ta, care ți-am adus această Ceea ce ești săvârșirea pro-
cântare din suflet, încă orocilor cea de Dumnezeu
împreună cu mine și pe toți cei aleasă, propovăduirea apos-
care cântă, preafericite, prin tolilor și a mucenicilor, chipul
rugăciunile tale cele către curăției pustnicilor și lauda
Dumnezeu, adună-ne unde cinstită a arhanghelilor, și sălaș
acum locuiești și ne arată fii și Dumnezeirii, primește,
moșteni ai împărăției pe care o Născătoare de Dumnezeu, lauda
ai câștigat. ceea ce se aduce ție cu dragoste
Cununilor și darurilor celor din cuget sărac.
care te-ai împărtășit de la
Dumnezeu, părinte Dimitrie LUMINÂNDA
preaminunate, dă-ne și nouă, Preacinstită pomenirea ie-
prin rugăciunile tale, a ne îm- rarhului a sosit astăzi praznic de
părtăși și cu acoperământul tău veselie și sfințit, chemând toate
cel nevăzut, păzind pururea pe adunările bisericii spre dănțuire
toți robii tăi mai presus de toată de cântări; adunați-vă, dar,
răutatea vrăjmașilor celor luminat, ca să prăznuiți
văzuți și nevăzuți. duhovnicește cu cântări și cu
Lauda ta, deși a luat sfârșit, psalmi (de 2 ori).
părinte, iar dragostea noastră Slavă..., Și acum..., a Praznicului.
cea către tine este pururea, căci
noi suntem fiii tăi, iar tu,
LA LAUDE
preasfințite, ești iubitor de fii. Ci Se pun stihirile pe 6: 3 ale
fii nedespărțit de noi, fiii tăi, și Praznicului și 3 ale Ierarhului,
acum, și în ziua judecății să ne fii glasul al 8-lea:
ajutător. Podobie: O, preaslăvită minune ...
Slavă..., Cuvioase preafericite,
Slavă Ție, Începătorule al părinte, preasfinte păstorule cel
păstorilor, că și în zilele noastre bun și al lui Hristos-Întâiului
ai pus la strajă pe înțeleptul tău Păstor, ucenic, cel ce ți-ai pus
păstor, Dimitrie, prin care se sufletul pentru oi, tu și acum,
izgonesc iezii cei ce alungă prealăudate ierarhe, Dimitrie,
turma cea fără de prihană. cereprin rugăciunile tale, să se
dăruiască nouă mare milă.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 25

Omule al lui Dumnezeu și laude pe învățătorul și iscusitul


credincioasă slugă, și bun întru slujire. Fecioarele - pe
chivernisitor al tainelor Lui, și purtătorul de grijă, împreună
bărbatule al doririlor Duhului. înjugarea cu jugul pustniciei să
Stâlpule cel însuflețit și icoană laude pe cel întraripător,
vie, pe care biserica Rostovului, politicienii - pe dătătorul legii,
lăudându-te, te are ca pe o tinerii - pe cucernicia și
comoară dumnezeiască și mare înfrânarea, și bogații - pe
făcător de minuni, și rugător chivernisitorul, săracii - pe
pentru sufletele noastre. câștigătorul, păcătoșii - pe
învățătorul pocăinței, rătăciții -
Din tinerețe cu totul te-ai dat pe îndreptătorul, toți lăudând pe
pe sine, Sfinte, Atotțiitorului cel ce s-a făcut întru toate la toți,
Dumnezeu și, cu sfințenie ca să câștige pe toți sau pe cei
viețuind, ai primit ungerea cea mai mulți, așa să-i strigăm:
sfântă, povățuind poporul și „Preaminunate ierarhe Dimi-
turma cea încredințată ție bine trie, roagă pe Mântuitorul
chivernisind-o, și de rătăcirea Hristos ca, prin rugăciunile tale,
rascolnicilor a se păzi învățând- să se izbăvească turma ta de
o, și acum, în staulul cel ceresc toată primejdia și nevoia ce zace
sălășluit fiind, roagă-te să se asupra-i!”
mântuiască sufletele noastre. Și acum..., a Praznicului:
Slavă...,
glasul al 5-lea:
Doxologia Mare. Troparele,
Să trâmbițăm cu trâmbiță de Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi.
cântări și cu bucurie să cântăm
luminat prăznuind întru
pomenirea ierarhului și
purtătorului de Dumnezeu
părinte, împărații să se adune
împreună și să laude pe acela ce
din pruncie și până la sfârșit s-a
arătat slugă lui Hristos, LA LITURGHIE
osârduitor în via Lui. Păstorii și
dascălii, împreună alergând, să Fericirile se pun din cântarea a 3-a a
laude pe păstorul cel următor Praznicului pe 4 și din cântarea a 6-a
Păstorului celui Bun. Preoții să a Ierarhului, pe 4.
26 LUNA SEPTEMBRIE

Întru împărăția Ta când vei veni, Dumnezeul meu, din durere


pomenește-ne pe noi, Doamne, când strig: „Pentru dreptul Tău,
vei veni întru împărăția Ta. Dimitrie, auzi-mă și mă
Pe 12 mântuiește!”
Fericiți cei săraci cu duhul, că a Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
acelora este împărăția cerurilor. voastră multă este în ceruri.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia. Dimitrie cel îndumnezeit și cu
Pe 10 adevărat preamare arhiereu,
Fericiți cei blânzi, că aceia vor făcându-se următor bunătăților
moșteni pământul. celor nepieritoare, prin ele și-a
Fericiți cei flămânzi și însetați de făcut în grabă suire care, cu
dreptate, că aceia se vor sătura. adevărat, duce către Dumnezeu.
Pe 8 Slavă...,
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor Urmând noi învățăturilor
milui.
tale, părinte, precum pe pământ,
..... așa și sus să avem sălășluire
Fericiți cei curați cu inima, că aceia împreună cu tine, cetățeanule al
vor vedea pe Dumnezeu. cerului, preasfințite Dimitrie.
...... Și acum..., a Născătoarei:
Fericiți făcătorii de pace, că aceia Grabnică ajutătoare întru
fiii lui Dumnezeu se vor chema. necazuri, liman gata celor
...... înviforați, păzește-mă, Maica lui
Fericiți cei prigoniți pentru Dumnezeu, de către înecarea
dreptate, că a acelora este împărăția celor lumești și nu-mi da mie a
cerurilor. mă sfărâma de piatra pierzării
........ sufletului.
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și, TROPARUL
mințind, vor zice tot cuvântul rău Glasul al 8-lea:
împotriva voastră.
Al smereniei râvnitorule și al
Noianul cel mai de pe urmă al dezbinării dezrădăcinătorule, al
păcatelor m-a înconjurat și celor bolnavi vindecătorule și
întreitul vifor al patimilor mă către Dumnezeu noule rugător,
afundă, pentru aceea, mai cu Scripturile tale pe toți i-ai
înainte de a se îneca sufletul meu înțelepțit, alăută duhovnicească,
în iad, către Tine, Doamne
ZIUA A DOUĂZECI ȘI UNA 27

roagă-te lui Hristos Dumnezeu,


să se mântuiască poporul
dimpreună cu moștenirea
stăpânirii sale.
CONDAC, glasul al 8-lea:
Pe steaua cea luminoasă, care
de la Kiev a răsărit și prin
cetatea nouă, cea de la
miazănoapte, la Rostov a ajuns,
și toată partea aceea, cu
învățăturile și cu minunile a
luminat-o, să fericim pe
Dimitrie, învățătorul cel cu
cuvinte de aur. Că acela tuturor
toate a scris cele către
îndreptare, ca pe toți să-i
dobândească lui Hristos, ca și
Pavel, și să mântuiască cu
dreapta credință sufletele
noastre.

Apostolul
Din Epistola către Evrei
(7, 26-28; 8,1-2):
(Caută la Apostolul al doilea din
săptămâna a doua din Postul Mare).

Evanghelia
De la Ioan (X, 9-16):
„Zis-a Domnul: Eu sunt ușa…”
(Caută Evanghelia a doua din
Duminica a doua a Postului Mare).

S-ar putea să vă placă și