Sunteți pe pagina 1din 20

SLUJBA

SFINTEI FERICITEI
XENIA DIN
SANKT
PETERSBURG
LA VECERNIA MARE bucurie, maică preaminunată.
(de 3 ori)
După obișnuitul psalm, se cântă: Preacuvioasă
maică, al
Fericit bărbatul..., starea întâi. La
virtuților temei, pe omul cel
împătimit l-ai lepădat și în
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile
pe 8: Hristos te-ai îmbrăcat. Iar prin
Slujba Sfintei Xenia se poate cânta cu
aceasta, multe uneltiri ale
cea din minei.
Glasul al 8-lea: vrăjmașului ai biruit și
Podobie: O, preaslăvită minune...povățuitoare a multor oameni
din orașul Sfântului Petru ai
fost, Sfântă Xenia, vrednică de
reacuvioasă Maică laude. (de 2 ori)
Xenia, de Dumnezeu Prin viață bine-plăcută lui
înțelepțită, sufletul tău Dumnezeu te-ai întărit, patimile
cel curat luminează cu trupești din suflet le-ai alungat,
dreaptă înțelepciune și de Hristos ascultând, iar prin
strălucește prin virtuți aceasta către viața cea
minunate, întunericul dumnezeiască te-ai îndreptat și
demonilor alungând. Pentru printre cei drepți te-ai sălășluit.
aceasta, pe tine, ceea ce de Pentru aceasta, te cinstim prin
fericirea cea neapusă te-ai sfinte cântări și cu bucurie te
învrednicit, te slăvim cu lăudăm, Sfântă Preacuvioasă
Xenia. (de 2 ori)
4 LUNA SEPTEMBRIE

Slavă…, glasul al 6-lea: Prochimenul zilei


Cine nu se minunează, cine PAREMIILE:
nu preaslăvește, cine nu cântă a Din Înțelepciunea lui Solomon,
citire:
ta viețuire întru Hristos, (3: 1-9)
înțeleaptă și preaslăvită maică
Sufletele drepților sunt în mâna lui
Xenia, căci și după a ta fericită
Dumnezeu și nu se va atinge de ele
adormire dăruiești bogată chinul. Părutu-s-a în ochii celor
vindecare celor ce cu credință nepricepuți că au murit și ieșirea lor
vin la tine. Pentru aceasta, din această lume s-a socotit pedepsire
slăvim pe Dumnezeu, Dătătorul și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
virtuților, Care te-a dăruit nouă iar ei sunt în pace. Că de ar fi
pe tine, maică preacuvioasă, pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
lor este plină de nemurire. Și puțin
spre vindecarea trupurilor și a
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
sufletelor noastre. vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
Și acum..., a Praznicului, pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
asemenea: Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
Măcar că prin voia lui ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
primit. Și în vremea cercetării lor vor
Dumnezeu, și alte fericite femei
străluci și ca scânteile pe paie vor
sterpe au odrăslit, dar Maria fugi. Judeca-vor neamuri și vor
decât toți cei născuți mai presus stăpâni popoare și va împărăți peste
cu dumnezeiască cuviință a dânșii Domnul în veci. Cei ce
preastrălucit. Că din maică nădăjduiesc spre El vor înțelege
neroditoare cu preamărire adevărul și credincioșii vor petrece în
născându-se, a născut cu trup pe dragoste cu Dânsul. Că har și milă
este întru cuvioșii Lui și cercetare
Dumnezeul tuturor, mai presus
întru aleșii Lui.
de fire, din pântece fără De la Pilde, citire:
sămânță; singură fiind ușă a (IX; 1-11)
Unuia-Născut, Fiul lui Înțelepciunea și-a zidit casă
Dumnezeu, prin care trecând, rezemată pe șapte stâlpi. A
încuiată a păzit-o. Și, toate înjunghiat vite pentru ospăț, a
înțelepțește rânduindu-le, pregătit vinul cu mirodenii și a întins
precum Însuși știe, a lucrat masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să
mântuire tuturor oamenilor. strige pe vârfurile dealurilor cetății:
“Cine este neînțelept să intre la
mine!”. Și celor lipsiți de buna-
VOHOD chibzuială le zice: “Veniți și mâncați
Lumină lină… din pâinea mea, și beți din vinul pe
ZIUA A UNSPREZECEA 5
care eu l-am amestecat cu mirodenii. se-va asupra lor apa mării și râurile
Părăsiți neînțelepciunea ca să îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva
rămâneți cu viață și umblați pe calea lor Duhul puterii dumnezeiești și ca
cea dreaptă a priceperii”. Cel ce un vifor îi va vântura pe ei, și
ceartă pe batjocoritor își atrage fărădelegea va pustii tot pământul și
disprețul, și cel ce dojenește pe cel răutatea va răsturna scaunele celor
fără de lege își atrage ocara. Nu certa puternici. Auziți, dar, împărați, și
pe cel batjocoritor ca să nu te urască; înțelegeți; luați învățătură,
dojenește pe cel înțelept și el te va judecători ai marginilor pământului.
iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
face și mai înțelept; învață pe cel și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
drept și el își va spori știința lui. mulțimii neamurilor, că de la
Începutul înțelepciunii este frica de Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
Dumnezeu și priceperea este știința puterea de la Cel Preaînalt.
Celui sfânt. Căci prin Domnul se vor
înmulți zilele tale și se vor adăuga ție
ani de viață. LA LITIE
Din Înțelepciunea lui Solomon, glasul al 4-lea:
citire: Chip al răbdării și al
(5: 15-24, 6: 1-3) bărbăției ți-a dăruit Preasfântul
Drepții în veac vor fi vii și de la Dumnezeu, dreaptă Xenia, care
Domnul este plata lor, și purtarea de multe minuni izvorăști,
grijă pentru dânșii este de la Cel cuvintele și faptele luminezi,
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua
împărăția podoabei și stema
împodobită fiind cu smerenie și
frumuseții din mâna Domnului; căci nerăutate. Prin aceasta, slăvim
cu dreapta Sa îi va acoperi și cu pe Cel Căruia fără de grai ai
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna urmat, pe Iisus cel Atotputernic,
Lui drept armă și va întrarma Mântuitorul sufletelor noastre.
făptura spre izbânda asupra
vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în Dar cu adevărat ai primit de
platoșa dreptății și-Și va pune drept la Dumnezeu, Sfântă Xenia, de a
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va tămădui patimile sufletului și ale
drept pavăză bine întărită sfințenia, trupului, pe toți vindecându-i cu
va ascuți mânia cumplită drept sabie firească îndemânare, nu prin
și împreună cu Dânsul lumea va da puteri omenești, ci prin daruri
război împotriva celor fără de minte.
dumnezeiești.
Porni-se-vor bine-ochite săgețile
fulgerelor și, ca dintr-un arc bine- Lepădând tulburarea
încordat al norilor, la țintă vor lovi. lumească, cu dragostea către
Și din mânia lui, ca o praștie, va Domnul te-ai legat, Sfântă
azvârli noian de grindină. Întărâta-
6 LUNA SEPTEMBRIE

Cuvioasă Xenia, cu postul LA STIHOAVNĂ


trudindu-te și multe lupte Glasul al 6-lea:
răbdând, întărită fiind de Podobie: A treia zi…
puterea Celui ce din Fecioară S- Viețuirea ta luminează ca un
a născut și pe noi ne-a luminat. soare inimile credincioșilor și pe
Pentru aceasta, acum în mulți către pocăință îi aduce.
sălașurile drepților te odihnești. Prin aceasta, luminează-ne și pe
Slavă…, același glas: noi cu lumina cea neînserată,
Prin înfrânare viața ți-ai Sfântă Cuvioasă Xenia, pe cei
înfrumusețat, patimile trupului care slăvim cinstită pomenirea
le-ai stăpânit și ai biruit ta.
uneltirile cele vrăjmașe, Stih; Drepții în veac vor fi vii și în
binecuvântată maică Xenia. Domnul este răsplata lor (Înțe.
Pentru aceasta, împreună cu toți Solomon 5, 15).
sfinții te slăvim pe tine și cinstim Vrednică de laude te-ai
sfântă pomenirea ta, noi cei care arătat pe pământ, mângâie-
prin rugăciunile tale cerem să toarea celor în nevoi, de
dobândim mare milă. Dumnezeu plăcută Xenia, căci și
Și acum..., a Praznicului. după fericita adormire întru
glasul al 8-lea, Domnul, pe cei ce cu sârguință
a lui Serghie Aghiopolitul.
aleargă la tine, îi izbăvești din
În ziua cea bine-vestită a nevoi. Pentru aceasta neîncetat
prăznuirii noastre să trâmbițăm te rugăm, mântuiește sufletele
duhovnicește, că cea din noastre.
sămânța lui David, Maica vieții Stih: Cei ce nădăjduiesc în El vor
astăzi se naște, stricând cunoaște adevărul, ca unii care și-au
întunericul; Ceea ce este pus nădejdea în Domnul, cei
înnoirea lui Adam și chemarea credincioși vor petrece cu El întru
Evei, și izvorul nestricăciunii, iubire (Înțe. Solomon 3, 9).
prin care noi ne-am îndumnezeit Firavă la trup fiind, mărită,
și din moarte ne-am mântuit; și ai biruit însă cu puterea lui
cu Gavriil să strigăm către Dumnezeu uneltirile celui rău,
dânsa credincioșii: Bucură-te, minunat trecând prin viață și
ceea ce ești plină de Dar, patimile cele trupești biruind,
Domnul este cu tine; prin tine iar acum în ceruri viețuiești,
dăruindu-ne nouă mare milă. unde ai dobândit adevăratul
ZIUA A UNSPREZECEA 7

sălaș, Cuvioasă Xenia, de Hristos, desăvârșit s-a lucrat.


Dumnezeu înțelepțită. Căruia închinându-ne, lăudăm
Slavă…, glasul al 4-lea: nașterea Fecioarei cea cu totul
Viețuire îngerească pe fără prihană.
pământ ai arătat, Sfântă Xenia
Acum slobozește..., Sfinte
preafericită, izvor al umilinței și Dumnezeule..., Tatăl nostru...
râu al milei, fântână izvorâtoare
de minuni și pârâiaș de
tămăduiri, ulei dumnezeiesc cu TROPARUL
adevărat roditor, cu mulțime de Glasul al 7-lea:
roade ai luminat pe cei ce te Sărăcia pentru Hristos ai
slăvesc pe tine. Cere de la îndrăgit și de ospățul cel veșnic
Iubitorul de oameni izbăvire de acum te desfătezi, prin păruta ta
necazuri pentru cei ce cinstesc nebunie nebunia lumii acesteia
cu dragoste curată sfântă ai arătat, iar prin smerenia
pomenirea ta. crucii puterea lui Dumnezeu ai
Și acum..., a Praznicului primit. Pentru aceasta, ai
glasul al 6-lea: dobândit darul facerii de minuni
a lui Serghie Aghiopolitul. pentru semenii tăi, Sfântă Xenia
Veniți toți credincioșii să preafericită. Roagă-te lui
alergăm către Fecioara; că iată Hristos Dumnezeu ca prin
se naște cea din pântece mai- pocăință să ne izbăvească pe noi
nainte rânduită Maică de tot răul.
Dumnezeului nostru; cămara ALT TROPAR,
fecioriei, toiagul lui Aaron cel ce Glasul al 4-lea:
a odrăslit din rădăcina lui Iesei; Deșertăciunea celor
propovăduirea Proorocilor, pământești lepădând, crucea
odrasla drepților, lui Ioachim și vieții rătăcitoare și fără de
Anei se naște adică, și Biserica adăpost ai luat, și de
cu a sa cuviință se împodobește; strâmtorări, de lipsuri și de
Biserica cea sfântă, lăcașul lui batjocura oamenilor nu te-ai
Dumnezeu, organul fecioriei, spăimântat, dragostea lui
cămara cea împărătească, întru Hristos știind. Acum în ceruri de
care haina cea preamărită a această dragoste îndulcindu-te,
unirii celei negrăite a firilor, ce fericită și de Dumnezeu
s-au adunat împreună întru
8 LUNA SEPTEMBRIE

înțelepțită Xenia, roagă-te să se Preamărit născându-te din


mântuiască sufletele noastre. coapsele cele neroditoare, mai
presus de fire ai născut din
La binecuvântarea pâinilor, troparul
sfintei (de două ori) și a Praznicului (o
coapsele tale cele feciorești, căci,
dată). arătându-te spic frumos, ai
odrăslit Viață lumii. Pentru
aceasta puterile cele cerești
strigă către tine, Născătoare de
Dumnezeu: Mărire ieșirii tale
Preacurată, mărire nașterii tale,
mărire fecioriei tale, Maică
nenuntită.

LA UTRENIE După Catisma a doua, se cântă


Sedealna,
La Dumnezeu este Domnul... troparul Glasul al 5-lea:
Praznicului (de două ori), Slavă... a Viața cu nevoința ți-ai
sfintei Și acum... a Praznicului. înfrumusețat-o, iar trupul ți l-ai
supus duhului, biruind toate
După prima catismă, se cântă
sedelnele acestea,
cursele vrăjmașului; în smerenie
Glasul al 3-lea: și umilință pe Dumnezeu ai
căutat, maică fericită.
Slavă..., Și acum..., a Praznicului
glasul al 4-lea.
rumusețea cea lumeas-
că ai lepădat-o, Sfântă Podobie : Arătatu-te-ai astăzi...
Xenia, iar bogăția cea
Razele bucuriei celei a toată
trecătoare ai schimbat-
lumea a nașterii tale au strălucit
o pe cea veșnică și
pe pământ, Fecioară Maică
nepieritoare; pentru aceasta
Marie, și au luminat cugetele
acum împreună cu toți sfinții
celor ce cu dragoste te laudă pe
slăvim cinstită pomenirea ta,
tine.
cerând să dobândim, prin
rugăciunile tale, mare milă.
POLIELEU Robii Domnului…
Slavă..., Și acum..., a Praznicului
glasul 1.
Podobie: Piatra fiind pecetluită... MĂRIMURILE:
ZIUA A UNSPREZECEA 9

Stih 1: Așteptând am așteptat pe Minunat te-ai arătat în


Domnul și El a căutat spre mine și a răbdarea ta, fericită Xenia, și în
auzit rugăciunea mea. (Ps. 39: 1-2) toate i-ai plăcut lui Hristos. Cu
Mărimu-te pe tine, Sfântă înțeleaptă cugetare ți-ai întărit
Fericită Maică Xenia, și cinstim sufletul tău, iar cugetarea cea
sfântă pomenirea ta, că tu te rogi trupească ai supus-o Duhului
pentru noi lui Hristos, Sfânt. Pentru aceasta Hristos
Dumnezeului nostru. dăruiește har și milă, la
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post rugăciunile tale, celor ce cu
și trupul meu s-a istovit din lipsa dragoste cinstesc sfântă
untuluidelemn. (Ps. 108: 23) pomenirea ta.
Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, Slavă..., Și acum..., a Praznicului
eu am păzit căi aspre. (Ps. 16: 4) glasul al 8-lea.
Podobie: Porunca cea cu taină...
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m- Să se bucure Cerul, și
ai încins cu veselie. (Ps. 29: 11) pământul să se veselească, căci
Stih 5: Să știți că minunat a făcut Cerul lui Dumnezeu pe pământ
Domnul pe cel cuvios al Său. (Ps. 4: 3) s-a născut, dumnezeiasca
Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși Mireasă, aceasta din făgăduință.
ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Cea stearpă pe prunca Maria
Lui. (Ps. 29: 4) hrănește cu lapte și se bucură de
nașterea ei Ioachim, zicând:
Slavă..., glasul 1: Toiag s-a născut mie, din a cărui
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, floare Hristos a odrăslit din
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
rădăcina lui David; cu adevărat
Slavă Ție, Dumnezeule.
Și acum..., același glas: minune preamărită.
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Și prin tine cu noi. PROCHIMENUL,
Glasul al 4-lea:
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Drepții în veac vor fi vii și în
Dumnezeule (de trei ori)! Domnul este răsplata lor. (Înțe.
Solomon 5,15).
După POLIELEU, se cântă
Sedealna, Stih: Cei ce nădăjduiesc în El vor
Glasul al 4-lea: cunoaște adevărul, ca unii care și-au
pus nădejdea în Domnul, cei
10 LUNA SEPTEMBRIE

credincioși vor petrece cu El întru Canonul Praznicului cu irmosul pe 6


iubire (Înțe. Solomon 3, 9). și canonul sfintei, pe 6.

Toată suflarea... Cântarea 1-a:


Evanghelia de la Matei (XI, 27-30):
,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate Canonul Sfintei
Mi-au fost date de către Tatăl Meu...” glasul al 8-lea.
(caută joi în săptămâna a IV-a după Irmos: Ca pe uscat umblând Israil...
Rusalii).
Psalmul 50 În apa botezului spălându-te,
Slavă..., glasul al 2-lea: de păcatul strămoșesc te-ai
izbăvit, Fericită Maică Xenia, și
Pentru rugăciunile fericitei inimile noastre cu lacrimi de
Xenia, Milostive, curățește pocăință le curățește, luminând
mulțimea greșelilor noastre. pe cei ce cinstesc sfântă
Și acum..., pomenirea ta.
Pentru rugăciunile În apa botezului pe șarpele cel
Născătoarei de Dumnezeu, viclean l-ai înecat și prin
Milostive, curățește mulțimea suferința vieții tale puterea
greșelilor noastre. vrăjmașului ai omorât-o,
fericită; roagă pe Mântuitorul
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule,
după mare mila Ta și după mulțimea
ca și pe noi să ne izbăvească de
îndurărilor Tale curățește fărădelegile el.
noastre. Slavă...,
Și idiomela, glasul al 6-lea: Apă vie a nemuritoarelor
Viață îngerească pe pământ ai daruri, ți-a dat ție Hristos,
arătat, Xenia preafericită, izvor fericită Maică, căci de bunăvoie
de umilință și râu de milostivire, ai iubit sărăcia Lui.
nor de vindecări, cu mirul Și acum...,
ostenelilor tale luminându-i pe Apele pocăinței dăruiește-le
cei ce te laudă pe tine; roagă-L mie, Preacurată, curățindu-mă
pe Iubitorul de oameni sa de necurăția păcatelor și curat
izbăvească de necazuri pe cei ce mă arată, Născătoare de
cu dragoste cinstesc sfântă Dumnezeu, Fiului tău și
pomenirea ta. Dumnezeului nostru.
Catavasie:
CANOANELE Cruce însemnând Moise, cu toiagul,...
ZIUA A UNSPREZECEA 11

Cântarea a 3-a: minuni făcătoare a fi te-ai


Canonul Sfintei învrednicit, fericită maică
Irmos: Nu este Sfânt ... Xenia, pentru aceasta, având în-
Viața ta ai încredințat-o drăzneală către Hristos
Ziditorului ceresc și pe Acela Dumnezeu, cere pace sufletelor
până la sfârșit L-ai iubit, noastre și mare milă.
învrednicește-ne și pe noi, cu Slavă..., Și acum...,
rugăciunile tale, Fericită, să-L Maică preacinstită, izbăvește
iubim pe Domnul până la poporul tău din nevoi și ajutor
sfârșitul zilelor noastre. dăruiește celor ce se împotrivesc
Viață cerească dorind în vrăjmașului mântuirii, ca să
timpul vieții tale, toate cele cânte ție: bucură-te, prea-
pământești le-ai părăsit și pe noi binecuvântată.
ne învrednicește, Maică Xenia,
cu rugăciunile tale, să dobândim Cântarea a 4-a:
viață cerească. Canonul Sfintei
Slavă..., Irmos: Hristos este puterea mea...

Dorind sălașurile cerești, Auzind, Maică Xenia, că


minunată și neobișnuită viață ai cerurile spun slavă lui Dum-
avut, și acum, împreună cu toți nezeu, ai respins deșertăciunea
sfinții, în cereștile locașuri lumească și cu nevoința postului
dănțuiești. și a sărăciei ai dorit să-L slăvești
Și acum..., pe Dumnezeu pe pământ, pe
Care a-L slăvi și pe noi ne
Fecioară curată ai rămas învrednicește.
după naștere, cea întru tot
sfântă; că ai născut pe Ascultând și înțelegând
Dumnezeu-Cuvântul, Care S-a lucrurile Domnului, ai proslăvit
asemănat nouă, afară de păcat. dumnezeirea Lui; și cu nădejde
și dragoste pentru El ți-ai
SEDEALNA, înfrumusețat sufletul tău, iar cu
glasul al 5-lea: nevoința smereniei, luminându-
te, fericită, întărită ai fost de
Ca o străină în cetatea lui puterile lui Dumnezeu.
Petru te-ai arătat și cu voia lui Slavă...,
Dumnezeu, întărită fiind de
darurile dumnezeiești, de Auzind uneltirile demonilor și
toate cursele de la ei răbdându-
12 LUNA SEPTEMBRIE

le, neclintită ai rămas, și pe noi Și acum...,


neclintiți în fapte bune ne Vindecă rănile inimii mele,
întărește. Fecioară, și îndreptează
Și acum..., mișcările sufletului meu către
Ascultă, Preacurată Stăpână, voirile lui Dumnezeu,
rugăciunile noastre și ne Preacurată.
izbăvește pe noi de uneltirea
vrăjmașului, iar glasul lui Cântarea a 6-a:
Hristos, care ne cheamă la Canonul Sfintei
binecuvântata Împărăție, a-l Irmos: Marea vieții văzându-o ...
auzi ne învrednicește. Rugăciunea ca un izvor
nesecat acum o revarsă;
Cântarea a 5-a: neputincioșilor vindecare; tărie
Canonul Sfintei și putere celor ce suferă le
Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea dăruiește, iar pe noi ne
Ta, Bunule ...
învrednicește, cu rugăciunile
Se luminează oamenii cre- tale, să ne izbăvim de toate cele
dincioși văzând nerăutatea și rele.
blândețea ta, Maică Xenia,
Rugăciunea cerească, și după
ajută-ne și nouă, fericită, să
sfârșitul tău, în neputințe ne
urmăm nerăutății tale.
izbăvește, vindecătoare fără de
Luminând calea vieții tale cu arginți, cu vrednicie ești lăudată
lumina înțelepciunii lui pe pământ, roagă-te pentru
Dumnezeu, pe Hristos Domnul sufletele noastre.
din tot sufletul L-ai iubit; Slavă...,
învrednicește-ne și pe noi, fe- Rugăciunea noastră o
ricită Xenia, ca și întru aceasta
primește, fericită Maică Xenia,
să te urmăm pe tine.
și în cinstita ta biserică, venind
Slavă...,
cu nădejde, de neputințele
Luminează-ne pe noi, o, sufletești și patimile trupești,
Maică Xenia, cu nădejde și vindecare degrab să primim.
dragoste către Domnul, acum, Și acum...,
când Îl vezi pe Hristos față către Mireasă a lui Dumnezeu,
față, și în lumina cea nespusă
Marie, Născătoare de
petreci, Aceluia pentru noi,
Dumnezeu, izbăvește-mă de
roagă-te.
ZIUA A UNSPREZECEA 13

cumplitele greșeli și de În această lună, în ziua a


primejdii, și, cu rugăciunile tale, unsprezecea facem pomenirea
povățuiește-mă către limanul cuvioasei noastre Xenia care s-a făcut
nebună întru Hristos.
liniștirii și al mântuirii. La începutul veacului al XVIII-lea,
în orașul Sankt-Petersburg, s-a
Condacul născut o fetiță, care a primit la botez
glasul al 3-lea: numele Xenia, ceea ce înseamnă:
pribeagă, oaspete, străină (în limba
Luminat saltă astăzi cetatea greacă veche). A crescut și a învățat,
lui Petru, că mulțimea celor fiind educată în credință și evlavie.
scârbiți află mângâieri, La vârsta de 18 ani, Xenia
nădăjduind la rugăciunile tale, Grigorievna s-a căsătorit cu Andrei
fericită Xenia, că tu ești lauda și Fiodorovici Petrov, care era colonel
întărirea acestei cetăți. și cânta în corul bisericesc de la
curtea împărătească.
Icos Cei doi trăiau foarte fericiți
Cum voi putea eu, păcătosul și împreună, însă mult iubitul ei soț s-a
cel întinat cu sufletul și trupul, îmbolnăvit și a murit atât de brusc
încât nu a apucat să se spovedească și
să povestesc viața ta cea să se împărtășească.
asemenea îngerilor și Zdruncinată de moartea soțului,
preaslăvitele minuni. Încă și ea a ajuns să se cerceteze cu luare-
mulțimea înțelepților nu aminte și să înțeleagă toată trufia si
îndrăznește să mărturisească deșertăciunea plăcerilor și a
răbdarea ta cea multă și calda ta bogățiilor lumești. Și-a dat seama că
iubire către Hristos, dar adevărata valoare se află numai în
bogăția duhovnicească, iar
nădăjduind la a ta mijlocire, o, adevărata bucurie n-o găsim decât în
fericită maică, cântăm ție: Hristos.
bucură-te, că pretutindeni unde Din dorința de a-și ajuta cumva
ești chemată, ești grabnică soțul, fiindcă murise fără pregătire
ajutătoare; bucură-te, că creștinească, fericita Xenia a hotărât
mulțimea scârbiților dobândesc să renunțe la numele și la statutul
prin tine mângâiere; bucură-te, său, și să-I ofere lui Dumnezeu
propria rațiune, luând asupra sa
sfântă fericită maică Xenia, jugul cel greu al nebuniei pentru
cetății acesteia laudă și întărire. Hristos, disprețuind toate bunătățile
pământești și normele obișnuite de
SINAXAR conduită.
Sinaxarul din Minei, apoi acesta. Când a murit Andrei, Xenia avea 26
de ani și, la înmormântarea iubitului
14 LUNA SEPTEMBRIE

său soț, îmbrăcată în hainele Odată cu lăsarea întunericului,


bărbătești ale acestuia, spunea: A dispărea undeva, pleca pe câmp să se
murit Xeniușca mea, am rămas roage până în zori de zi, făcând multe
singur... și i-a rugat pe toți ca de metanii. De această situație
atunci încolo să o strige Andrei interesându-se atât rudele, oamenii
Fiodorovici, în acest mod, ea din oraș, cât și poliția, cu scopul de a
îngropându-se pe sine și murind o declara nebună, dar, după multe
pentru fericirea vieții lumești. discuții și control medical, s-a
Imediat după înmormântarea dovedit că Xenia este sănătoasă, cu
soțului, a împărțit săracilor toate mare putere duhovnicească și că a
bogățiile pe care le avea, iar casa a ales acest drum din dragoste pentru
dăruit-o unei cunoștințe, Paraskeva Hristos și din dorința de a mântui
Antonova. sufletele oamenilor.
După înlăturarea tuturor Din când în când, Xenia dormea în
piedicilor lumești, Xenia a dispărut casele unor apropiați, refuzând să
din Petersburg vreme de vreo 8 ani. rămână mai multe zile, bucurându-
Se spune că în acest timp a trăit se de sărăcia și de lipsurile sale. Toți
retrasă împreună cu o sfântă aveau milă de ea, o ospătau, îi dădeau
pustnică, povățuindu-se în ale de pomană. Curând oamenii și-au
rugăciunii și ale vieții duhovnicești dat seama că oriunde mergea
de către un stareț luminat. Fericita, cei din casa aceea se
Apoi, Xenia s-a întors în Petersburg bucurau de multe reușite.
și s-a lăsat cu totul în mâinile lui Sfânta Xenia a ajutat cu mâinile
Dumnezeu, cutreierând orașul de sale la construcția unei biserici de la
dimineața până seara, cel mai adesea cimitirul Smolenski, în cinstea
pe la periferia Petersburgului, Icoanei Maicii Domnului din
desculță, purtând haine bărbătești și Smolensk. Doi ani, din 1794 până în
având întotdeauna un baston în 1796, în timpul nopții, ea căra
mână. cărămizi pe schele pentru a le ușura
Când hainele s-au transformat în munca zidarilor.
zdrențe, ea era văzută, fie într-o Înzestrată cu darul străvederii,
bluză verde și fustă roșie, fie într-o Sfânta Xenia îi ajuta neobosit pe
bluză roșie și fustă verde, acestea bolnavi și pe nevoiași, prevestea
fiind culorile uniformei soțului ei. pericole și îi scăpa pe cei aflați în
Iarna, purta cizme rupte pe piciorul necazuri.
gol și avea mereu pe cap un batic alb. Au fost multe cazuri de străvedere
Fericita era întotdeauna gata să-i ale fericitei Xenia, pentru că ea a
ajute pe toți, în orice împrejurare. În trăit după moartea soțului ei încă 45
timpul zilei rătăcea pe străzi, chipul de ani, ducând o viață atât de aspră,
reflectându-i starea lăuntrică, plină pribegind fără a avea vreun adăpost.
de evlavie și smerenie, de bunătate și Fericita Xenia le vorbea multor
bunăvoință. oameni astfel: Iubește-l pe aproapele
ZIUA A UNSPREZECEA 15
tău. Când văd un om bun mă bucur. Și nevoiași. Mai târziu, în 1902, din
nu este pentru mine mai mare bucurie banii donați, deasupra mormântului
decât aceasta. Sfintei Xenia, a fost înălțat un mic
S-au păstrat și câteva cuvinte paraclis din piatră, iar după 90 de
scrise de sfânta: Nimănui nu faceți ani, partea sa vestică a fost
rău în viață. Dușmanii și răutatea împodobită cu o icoană în mozaic a
omenească mă chinuie, mă fac să Sfintei Xenia.
sufăr. În anul 1988, după mulți ani de
Sfânta Xenia a trecut la Domnul la cinstire de către popor, Fericita a fost
vârsta de 72 de ani. Se crede că trecută în rândul sfinților de către
aceasta s-a petrecut mai târziu de Sinodul Local al Bisericii Ortodoxe
anul 1806. Ruse, fiind înălțate multe biserici în
După ce a sfârșit pribegia sa cinstea Sfintei Xenia.
pământească și s-a mutat în cereștile Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne,
locașuri, Sfânta nu a încetat să se miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
roage în fața lui Dumnezeu și să-i Amin.
ajute pe toți. Este una dintre cele mai
iubite sfinte din Rusia, ea îi miluiește Cântarea a 7-a:
și în prezent pe cei care o cheamă cu Canonul Sfintei
credință în rugăciune și nimeni nu Irmos: Dătător de rouă cuptorul ...
pleacă neajutat de la ea. La
mormântul ei, care se află în
cimitirul Smolenski din Sankt- Pe tinerii evreiești îngerul în
Petersburg, la Sud de Biserica văpaia focului i-a păzit nearși și
închinată Icoanei Maicii Domnului pe tine, fericită Xenia, în
din Smolensk, au început să vină călătoria vieții tale te-a întărit,
oameni încă din ziua îngropării sale. cântând: binecuvântat ești
Se rugau și prin mijlocirile Sfintei
către Dumnezeu, primeau ajutor.
Dumnezeule în veci.
Luau chiar și o mână de pământ de Prunciei evanghelice ai urmat
pe mormântul Sfintei cu credința că în viața ta, iar calea nopții ai
acesta e sfințit și îi va vindeca. Astfel, petrecut-o în nevinovăție și-n
pământul se împrăștia repede și au
nerăutate. Pentru aceasta, și pe
pus alt pământ, și s-a întâmplat la fel
și cu acesta. Apoi au pus o lespede de noi la nevoința faptelor bune ne
piatră, însă mulțimile de pelerini au întărește, cântând: binecuvântat
spart-o și au luat fiecare câte o ești, Dumnezeule, în veci.
bucățică la casele lor, au așezat o altă Slavă...,
lespede și la fel s-a petrecut.
Când oamenii veneau la
Tinerilor din cuptorul
mormântul Sfintei lăsau și bani ca haldeilor ai râvnit, fericită
jertfă, de care o vreme s-au folosit cei Xenia, cântând lui Hristos ce ți-
16 LUNA SEPTEMBRIE

a dat ție tărie; asemenea și noi, Binecuvântați, toate lucrurile


care te cinstim pe tine, maică, cu Domnului, pe Domnul.
îndrăznire strigăm: Și acum...,
Binecuvântat ești, Dumnezeule, Zămislindîntrupat pe
în veci. Cuvântul, Cel ce era mai înainte
Și acum..., neîntrupat, ai stricat blestemul
Cel ce S-a întrupat mai presus cel de demult al Evei, Fecioară,
de fire din pântecele tău, născând lumii Binecuvântarea.
Fecioară, a luminat lumea cu Catavasie:
strălucirea cunoașterii de Să lăudăm, bine să cuvântăm și să
Dumnezeu, Preacurată. ne închinăm Domnului, cântându-I și
preaînălțându-L întru toți vecii.
Cântarea a 8-a: Cântarea a 9-a:
Canonul Sfintei Canonul Sfintei
Irmos: Din văpaia cuvioșilor... Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea ...
Biruitoare patimilor te-ai Cuadevărat mintea lui
arătat, Fericită Xenia, iar Hristos ai avut, fericită Xenia, în
asprele ispite ale vrăjmașului le- smerenie, în blândețe, în
ai biruit, necontenit cântând: credință neclintită, în nădejde și
Binecuvântați, toate lucrurile dragoste către Dumnezeu, și pe
Domnului, pe Domnul. noi ne învrednicește ca,
Biruind patimile păcătoase, împreună cu tine, pe Hristos
tu, fericită maică, ca o stea pururea să-L slăvim.
prealuminoasă te-ai arătat și pe Cu adevărat s-au împlinit cu
femeile ce au căzut în păcate le tine, fericită maică, cele spuse de
conduci, ca în înțelepciune și în Hristos, că cel ce va răbda până
curăție să trăiască și cu pocăință la sfârșit, acela se va mântui, și
să cânte: Binecuvântați, toate acum, împreună cu toți cei
lucrurile Domnului, pe Domnul. mântuiți, pe Hristos pururea Îl
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
Sfântul Duh, Domnul
slăvești.
Slavă...,
Biruitoare păcatului te-ai
arătat, fericită maică, având Cu adevărat nimeni din cei ce
harul de sus, pentru care și cele aleargă la ajutorul tău, fericită
cerești ai dobândit, unde acum maică, nu pleacă deșerți de
împreună cu îngerii cânți:
ZIUA A UNSPREZECEA 17

harul lui Dumnezeu, de care și La Laude


pe noi ne umple ca să te mărim. Se pun stihirile pe 4,
Glasul al 2-lea:
Și acum..., Nesfârșit este harul, pe care
Glas de mulțumire să aducem de la Hristos l-ai primit, fericită
Maicii lui Dumnezeu, și să maică, căci și sfintele tale
strigăm: Bucură-te, scaunul lui moaște, cu puterea dumne-
Dumnezeu cel preaînalt; zeiască, necontenit săvârșesc
bucură-te, norul Luminii; minuni celor ce se apropie și cu
bucură-te, raiule prin care ne- credință cheamă numele tău, și
am învrednicit din nou de de nevindecatele boli se
desfătarea Raiului. tămăduiesc. Pentru rugăciunile
ei, Doamne, și pe noi de patimile
sufletești și trupești ne
Luminânda slobozește, ca un iubitor de
Precum soarele luminează, oameni. (de 2 ori)
așa s-a arătat și astăzi Cu nevoințele tale, multe
pomenirea ta, fericită maică, suflete ai adus la mântuire;
bucurând pe cei credincioși, pentru aceasta, Hristos, Care a
care în rugăciuni te cheamă pe sărăcit pentru noi și neavând
tine, strigând: roagă-te unde să-și plece capul, cu semne
totdeauna să ne mântuim noi. și minuni preaslăvite, cu
Slavă..., Și acum..., a Praznicului adevărat te-a împodobit pe tine,
Glasul al 2-lea: fericită maică.
Podobie: Femei ascultați...
Virtuțile tale, de Dumnezeu
Bucură-se marginile lumii
înțelepțită maică, Xenia,
astăzi, întru nașterea ta
întăresc inimile în credință, căci
Fecioară de Dumnezeu
cine, auzind de adânca ta
Născătoare, Marie, mireasa cea
smerenie și răbdare, nu se va
nenuntită, căci întru tine
minuna? Încă și către toți arăți
defăimarea părinților tăi pentru
blândețe și nerăutate, celor
nenașterea de fii s-a ridicat, și
scârbiți mângâiere, celor aflați
blestemul strămoașei Eva, cel cu
în nevoi te faci grabnică
dureri întru naștere, s-a
ajutătoare, celor ce înoată pe
dezlegat.
mare, liman neînviforat și celor
ce călătoresc, bună însoțitoare -
18 LUNA SEPTEMBRIE

tuturor toate te-ai făcut. La Liturghie


Cuvioasă maică, și acum cu
cunună neveștejită ești
La Fericiri, se pun 8 tropare: 4
încununată de mâinile
din Cântarea a III-a a Canonului
Atotțiitorului Dumnezeu, pe Praznicului și 4 din Cântarea a VI-a, din
Care roagă-L să se mântuiască Canonului Sfintei.
sufletele noastre.
Slavă..., glasul al 8-lea: Întru împărăția Ta când vei veni,
Astăzi cetatea lui Petru se pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta.
luminează, maică Xenia, cu Pe 12
razele tale și sfânta biserică a
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
Maicii lui Dumnezeu Odighitria, acelora este împărăția cerurilor.
cu flori împodobită îți cântă ție, Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
plăcuta lui Hristos: Nu înceta a mângâia.
te ruga pentru toți cei care Pe 10
cinstesc cu dragoste sfântă Fericiți cei blânzi, că aceia vor
pomenirea ta. moșteni pământul.
Și acum..., a Praznicului Fericiți cei flămânzi și însetați de
glasul al 6-lea. dreptate, că aceia se vor sătura.
Aceasta este ziua Domnului, Pe 8
bucurați-vă popoare, că iată Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
milui.
cămara Luminii și cartea
Cuvântului vieții din pântece a ......
ieșit, și ceea ce s-a născut ușă Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
către răsărituri, așteaptă
.....
intrarea Preotului Celui Mare.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Una și care aduce pe unul fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Hristos în lume, spre mântuirea .....
sufletelor noastre. Fericiți cei prigoniți pentru
Doxologia Mare. Troparele, dreptate, că a acelora este împărăția
Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi cerurilor.
.....
Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
ZIUA A UNSPREZECEA 19

Rugăciunea caun izvor Troparul


nesecat acum o revarsă; Glasul al 7-lea:
neputincioșilor vindecare; tărie Iubind sărăcia lui Hristos,
și putere celor ce suferă le acum te îndulcești de ospățul cel
dăruiește, iar pe noi ne veșnic; cu nebunia cea părută ai
învrednicește, cu rugăciunile rușinat nebunia acestei lumi,
tale, să ne izbăvim de toate cele prin smerenia Crucii ai primit
rele. puterea lui Dumnezeu. Pentru
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata aceasta, dobândind darul
voastră multă este în ceruri. ajutorării prin minuni, fericită
Rugăciunea cerească, și după Xenia, roagă pe Hristos
sfârșitul tău, în neputințe ne Dumnezeu să ne izbăvească prin
izbăvește, vindecătoare fără de pocăință de tot răul.
arginți, cu vrednicie ești lăudată ALT TROPAR,
pe pământ, roagă-te pentru Glasul al 4-lea:
sufletele noastre. Deșertăciunea celor
Slavă..., pământești lepădând, crucea
Rugăciunea noastră o vieții rătăcitoare și fără de
primește, fericită Maică Xenia, adăpost ai luat, și de
și în cinstita ta biserică venind strâmtorări, de lipsuri și de
cu nădejde, de neputințele batjocura oamenilor nu te-ai
sufletești și patimile trupești, spăimântat, dragostea lui
vindecare degrab să primim. Hristos știind. Acum în ceruri de
această dragoste îndulcindu-te,
Și acum..., fericită și de Dumnezeu
Mireasă a lui Dumnezeu, înțelepțită Xenia, roagă-te să se
mântuiască sufletele noastre.
Marie, Născătoare de
Dumnezeu, izbăvește-mă de Condacul
cumplitele greșeli și de glasul al 3-lea:
primejdii, și, cu rugăciunile tale, Luminat saltă astăzi cetatea
povățuiește-mă către limanul lui Petru, că mulțimea celor
liniștirii și al mântuirii. scârbiți află mângâieri,
nădăjduind la rugăciunile tale,
fericită Xenia, că tu ești lauda și
întărirea acestei cetăți.
20 LUNA SEPTEMBRIE

Apostolul
Epistola către Galateni ...,
(5: 22-26; 6:1-2):
(caută sâmbătă din săptămâna a
douăzeci și șaptea după Pogorârea
Sfântului Duh).

EVANGHELIA
Evanghelia de la Luca (6: 17-23)
,,În vremea aceea au stat în loc șes
Iisus și ...”
(caută la liturghia din 6 decembrie).

S-ar putea să vă placă și