Sunteți pe pagina 1din 32

Slujba

sfântului
cuvios
Serghie
De
Radonej
LA VECERNIA MARE Serghie, roagă-te stăruitor
Domnului ca sufletele noastre să
primească mare milă.
După obișnuitul Psalm, se cântă:
Fericit bărbatul..., starea întâi. La O, Părinte Sfinte, cine poate
Doamne strigat-am..., stihirile pe 8, spune caznele și suferințele tale?
Glasul al 6-lea. sau ce limbă poate vorbi cu
dreptate despre viața ta
pustnicească, de privegherile
epădând zbuciumul tale și de înfrânarea aspră de la
lumii, O, Sfinte, și mâncare, de dormirea pe
luându-ți crucea ai pământul rece, de curăția
urmat lui Hristos, sufletului și a trupului tău, de
părăsind lumea ca să te tăcerea desăvârșită a buzelor și
sălășluiești în pustie fără nici un a minții, de smerenia ta
gând de întoarcere. Dezrădă- adevărată și de rugăciunile-ți
cinând patimile sufletului cu neîncetate, de judecata-ți
dese privegheri și rugăciuni și deosebitoare, de sărăcia
omorând vicleniile trupului, ai hainelor tale și de pomenirea
fost găsit vrednic de harul neîntreruptă a morții? O,
vindecării multor feluri de Serghie, Părintele nostru, roagă-
neputințe. O, tu, împreună- te să se mântuiască sufletele
vorbitorule cu îngerii, tu care noastre.
locuiești laolaltă cu sfinții, Sfinte
4 LUNA SEPTEMBRIE

O, Sfinte Părinte Serghie, ai Îndurând cu tărie cele


fost arătat ca un doctor prezente și bucurându-te de cele
deopotrivă al sufletelor și al viitoare, O, Sfinte Serghie, i-ai
trupurilor revărsând șuvoaie de învățat pe toți spunând: „Dacă
tămăduire celor în suferințe; și acum ne sârguim nu pentru
împodobit cu darul profeției, ai răsplată vremelnică, rămânem
vorbit de lucrurile viitoare ca și cu nădejdea vieții veșnice;
cum ar fi prezente, prin chinurile noastre de aici sunt
rugăciunea-ți l-ai într-armat pe amarnice, dar raiul este dulce;
cneaz ca să-i biruiască pe caznele noastre de aici sunt
barbarii care se făleau că îți vor dureroase, dar promisiunea este
nimici patria, dar trupurile lor pe veșnicie. Nu te lenevi, deci, tu
au căzut moarte lângă iad, așa cel ce postești! Să îndurăm puțin
cum ni s-a făcut cunoscut, aici, ca să putem fi încununați
printr-o plagă de la Dumnezeu dincolo cu cununile nestrică-
care i-a doborât după cum se ciunii de Hristos Domnul și
spunea de demult în psalmi, O, Mântuitorul sufletelor noastre.”
Sfinte Serghie. (De două ori.)
O, dumnezeiește înțeleptule Lăsând la o parte hainele
Serghie, lepădând slava cea stricăcioase, umblai iarna fără
vremelnică, ai fost văzut trăind îmbrăcăminte călduroasă, O,
în pustie și pe înălțimi, și tu, o, răbdătorule Serghie, spunând:
binecuvântatule, ai fost făcut vas „Pentru raiul pe care l-am
curat al Sfintei Treimi prin a pierdut ne vom îmbrăca în straie
Cărei putere ai ridicat sfinte ușoare; așa cum cândva ne-am
biserici și ai făcut împrejmuire îmbrăcat în păcat prin călcarea
pentru mântuirea celor care poruncii, să ne dezgolim pe noi
trăiesc viață călugărească; și înșine de dragul hainelor
Hristos Dumnezeul nostru, pe nestricăcioase, să nu luăm
Care L-ai râvnit cu înfocare din aminte, o, fraților, la iarna cea
tinerețile tale, a găsit sălaș în trecătoare, ci să ne omorâm
tine. O, Sfinte Serghie, roagă-L trupul, ca să fim îmbrăcați în
fierbinte să mântuiască sufletele cununile biruinței de Hristos
noastre. Domnul nostru.” (De două ori.)

Alte stihiri, glasul al 2-lea.


ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 5
Slavă…, glasul al 6-lea, făcându-Se om pentru noi, nu în
O, tu, cel care ai păstrat în tine două fețe fiind despărțit, ci în
chipul cel dintâi nepângărit și două firi neamestecat fiind
care prin postire ți-ai pus mintea cunoscut. Pe Acela roagă-L,
stăpân peste patimile Curată, cu totul fericită, să
vătămătoare, te-ai ridicat atât miluiască sufletele noastre.
cât îi este omului în putință la
înălțimile asemănării dumneze- VOHOD
iești; pentru că înfrânându-ți LUMINĂ LINĂ…
bărbătește firea-ți omenească, Prochimenul zilei
luând aminte să supui ce este
mai neputincios față de ce este PAREMIILE:
mai înalt, ți-ai supus trupul Din Înțelepciunea lui Solomon,
duhului. Pentru care te-ai arătat citire:
(3: 1-9)
ca pisc al celor ce trăiesc viață
călugărească, o, tu, locuitorule Sufletele drepților sunt în mâna lui
al pustiei, învățătorule al celor Dumnezeu și nu se va atinge de ele
chinul. Părutu-s-a în ochii celor
ce îți cer ajutor pentru folos nepricepuți că au murit și ieșirea lor
duhovnicesc, tu, vestită pildă de din această lume s-a socotit pedepsire
virtute. Și acum, în ceruri, și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
„nemaivăzând prin oglindă, în iar ei sunt în pace. Că de ar fi
ghicitură” , o, Părinte Serghie, ci pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
limpede văzând Sfânta Treime, lor este plină de nemurire. Și puțin
roagă-te totdeauna Domnului fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
pentru cei ce cu credință și cu pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
dragoste te cinstesc pe tine. Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
Și acum..., Dogmatica primit. Și în vremea cercetării lor vor
Glasul al 6-lea: străluci și ca scânteile pe paie vor
Cine nu te va ferici pe tine, fugi. Judeca-vor neamuri și vor
stăpâni popoare și va împărăți peste
Preasfântă Fecioară, sau cine nu dânșii Domnul în veci. Cei ce
va lăuda preacurată nașterea nădăjduiesc spre El vor înțelege
ta? Că Cel ce a strălucit fără de adevărul și credincioșii vor petrece în
ani din Tatăl, Fiul Unul Născut, dragoste cu Dânsul. Că har și milă
Același din tine, cea Curată, a este întru cuvioșii Lui și cercetare
ieșit, negrăit întrupându-Se. Din întru aleșii Lui.
fire Dumnezeu fiind și cu firea
6 LUNA SEPTEMBRIE

Din Înțelepciunea lui Solomon, (4: 7-15)


citire: Dreptul de va ajunge să se
(5: 16-24, 6: 1-3) sfârșească întru odihnă va fi. Că
Drepții în veac vor fi vii și de la bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
Domnul este plata lor, și purtarea de mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
grijă pentru dânșii este de la Cel numărul anilor, ci căruntețile sunt
preaînalt. Pentru aceasta vor lua înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
împărăția podoabei și stema bătrâneților, viața nespurcată.
frumuseții din mâna Domnului; căci Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
cu dreapta Sa îi va acoperi și cu iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
Lui drept armă și va întrarma schimbe răutatea mintea lui, sau
făptura spre izbânda asupra viclenia să înșele sufletul lui. Că
vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în râvna răutății întunecă cele bune și
platoșa dreptății și-Și va pune drept neînfrânarea poftei schimbă gândul
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
drept pavăză bine întărită sfințenia, în scurt timp, dreptul a plinit ani
va ascuți mânia cumplită drept sabie îndelungați; că plăcut era Domnului
și împreună cu Dânsul lumea va da sufletul lui. Pentru aceasta
război împotriva celor fără de minte. Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din
Porni-se-vor, bine ochite, săgețile mijlocul răutății. Iar popoarele au
fulgerelor și ca dintr-un arc bine văzut și nu au cunoscut, nici nu au
încordat al norilor la țintă vor lovi. Și pus în gând una ca aceasta. Că har și
din mânia lui, ca o praștie, va azvârli milă este întru cuvioșii Lui și
noian de grindină. Întărâta-se-va cercetare întru aleșii Lui.
asupra lor apa mării și râurile îi vor
îneca vijelios. Va sta împotriva lor
Duhul puterii dumnezeiești și ca un La Litie
vifor îi va vântura pe ei, și Stihirile idiomele:
fărădelegea va pustii tot pământul și Glasul al 4-lea.
răutatea va răsturna scaunele celor Veniți, o, iubitorilor de
puternici. Auziți dar, împărați, și prăznuire și voi, o, adunarea
înțelegeți; luați învățătură, ju-
decători ai marginilor pământului.
monahilor, adunați laolaltă prin
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi credință, să cinstim azi pe
și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea Serghie, adevăratul păstor, care
mulțimii neamurilor, că de la a urmat cu bucurie pe urmele
Domnul s-a dat vouă stăpânirea și pașilor Stăpânului Său, a cărui
puterea de la Cel preaînalt. cale a fost strâmtă și viața liberă
de patimă, și să strigăm cu glas
Din Înțelepciunea lui Solomon,
citire:
de credință: O, întru tot
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 7
binecuvântate, care ai trăit cu Bucură-te! pentru că i-ai
sfinții, tu, lauda celor ce postesc, călăuzit pe mulți pe cărarea
roagă-te Domnului să se mântuirii. Bucură-te! tu, lauda
mântuiască sufletele noastre. și încredințarea poporului cu
O, Serghie, sfinte și adevărat credincios, Sfinte
purtătorule de Dumnezeu, Serghie, prea iubite al lui Dumn-
pentru dragostea lui Hristos ai ezeu, lumină strălucitoare a
lepădat toate și ai lăsat lumea patriei tale și rugător pentru su-
pentru pustie și în nici un chip fletele noastre.
nu te-ai temut de viclenia
nevăzuților vrăjmași. Pentru că Slavă…, glasul al 6-lea.
deși adesea ei tăbărau peste tine O, tu, cel care ai păstrat în tine
arătându-și furia în scrâșnirea chipul cel dintâi nepângărit și
dinților, prin rugăciunile tale i- care prin postire ți-ai pus mintea
ai făcut să dispară ca un fum, stăpân peste patimile
fără urmă. O, tu, suflete vătămătoare, te-ai ridicat atât
neprihănit și icoană a răbdării cât îi este omului în putință la
nezdruncinate, roagă-te lui înălțimile asemănării dumne-
Hristos fără încetare să se zeiești; pentru că înfrânându-ți
mântuiască sufletele noastre. bărbătește firea-ți omenească,
Întrutot sfânta și mărita luând aminte să supui ce este
Biserică a Rusiei, cu mai neputincios față de ce este
binecredincioșii cneji, monahi și mai înalt, ți-ai supus trupul
popor simplu, adăpată din duhului. Pentru care te-ai arătat
râurile ce curg din izvoarele ca pisc al celor ce trăiesc viață
Evangheliei, se bucură călugărească, o, tu, locuitorule
duhovnicește la această mare al pustiei, învățătorule al celor
prăznuire. Și noi stând ce îți cer ajutor pentru folos
împrejurul sfintelor moaște ale duhovnicesc, tu, vestită pildă de
bunului păstor și învățător le virtute; Și acum, în ceruri,
sărutăm cu dragoste și, ca și cu „nemaivăzând prin oglindă, în
niște flori, îi împletim cântări și ghicitură” , o, Părinte Serghie, ci
laude, zicând: Bucură-te, o, limpede văzând Sfânta Treime,
binecuvântate, Serghie, om roagă-te totdeauna Domnului
ceresc și înger pământesc, locaș pentru cei ce cu credință și cu
de sălășluire a Sfântului Duh! dragoste te cinstesc pe tine.
8 LUNA SEPTEMBRIE

Și acum. râvnă pentru cele dinafara


Hristos Domnul, Făcătorul și trupului și ai supus duhului
Mântuitorul meu, Care a ieșit orice dorință trupească. Pentru
din mitrasul tău, o, cea aceasta, sălășluindu-te acum în
Preacurată, și S-a îmbrăcat pe curțile cerești, roagă-te pentru
Sine în firea mea, l-a slobozit pe sufletele noastre.
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Adam din înșelarea cea veche. Domnul, întru poruncile Lui va voi
Drept pentru care și noi foarte. (Psalm 111, 1)
dimpreună cu îngerul neîncetat
strigăm ție, o, cea Preacurată, Așezând temelia virtuții, o
care ești cu adevărat Maica lui binecuvântate Serghie, te-ai
Dumnezeu și Fecioara: Bucură- dezbrăcat de Adam cel vechi cu
te! O, Stăpână Doamnă, poftele și patimile lui și te-ai
mijlocitoarea, apărătoarea și îmbrăcat în Hristos Care este
mântuirea sufletelor noastre! Adevărul. Pentru aceasta ai
alungat multe oștiri ale
vrăjmașului și te-ai arătat
LA STIHOAVNĂ
călăuză monahilor, o, Sfinte,
Stihirile, glasul 1.
roagă-te să se mântuiască sufle-
Podobie: Ceea ce ești bucuria cetelor
cerești... tele noastre.
Slavă…, glasul al 8-lea.
O, purtătorule de Dumnezeu
Părinte, soarele luminos al Te cinstim pe tine ca pe un
prăznuirii tale strălucește peste învățător al monahilor, O,
noi luminând pe cei ce vin la tine Serghie, Părintele nostru,
cu credință, și nemurire pentru că de la tine am învățat
răspândește mireasma-i printre cu adevărat să umblăm pe
noi. Nestricăciune se revarsă din cărarea cea dreaptă și strâmtă.
trupu-ți sfânt către noi, O, Sfinte Binecuvântat ești tu care ai
Serghie, mijlocitor pentru lucrat pentru Hristos și ai pustiit
sufletele noastre. puterea vrăjmașului; O,
Stih : Cinstită este înaintea Domnului prietene al îngerilor și tovarăș al
moartea cuviosului Lui. (Psalm 115, 6) sfinților și drepților, împreună
Cu hamurile înfrânării ai cu ei mijlocește totdeauna
biruit patimile trupului, o, înaintea Domnului să se
făcătorule de minuni, sfinte mântuiască sufletele noastre.
Serghie, și pe pământ ai arătat
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 9
Și acum..., pe care cu înțelepciune ai
O, Fecioară nenuntită, tu care adunat-o și nu uita să-i cercetezi
în chip de negrăit ai zămislit pe pe fiii tăi, așa cum ai făgăduit,
Dumnezeu în trup, Maică a Sfinte Părinte Serghie.
Dumnezeului Preaînalt, pri-
mește rugăciunile robilor tăi, o
cea întru totul neprihănită,
dăruind tuturor curățire de
păcate; și primind aceste
rugăciuni de acum, mijlocește la
Fiul tău și Dumnezeu ca toți să
ne mântuim.

Acum slobozește… Sfinte Dumneze- LA UTRENIE


ule, și celelalte. La Dumnezeu este Domnul...,
Troparul Sfântului, de 2 ori. Slavă... Și
La binecuvântarea pâinilor, troparul acum... A Născătoarei de Dumnezeu.
sfântului de două ori, și Născătoare
de Dumnezeu…o dată. După Catisma întâi, Sedealna,
Glasul al 6-lea:
TROPARUL,
Glasul al 4-lea:
Ca un neprihănit atlet al rătatu-te-ai întru totul
nevoinței și adevărat ostaș al lui
sfințit și adevărat
Hristos Dumnezeul nostru,
purtător de Dumnezeu,
luptând până la sânge lupta cea
care, disprețuind a
bună împotriva patimilor în
lumii strălucire cu
această viață pământească,
bogăția ei și toate bunurile cele
nevoindu-te în cântare, în
văzute ca trecătoare, L-ai urmat
priveghere și în postire, te-ai
pe Hristos în smerenie și sărăcie.
făcut pildă ucenicilor tăi. Pentru
Adunând mulțime de monahi, i-
aceasta, Și-a făcut sălaș în tine
ai luminat cu învățăturile
Duhul Sfânt, a Cărui lucrare te-
Ortodoxiei curate. Pentru
a împodobit cu frumusețe
aceasta, înaintea sfârșitului tău
strălucitoare. Cel ce ai dobândit
ai primit harul cel veșnic și
mare îndrăzneală înaintea
zăcând în mormânt, tu, o,
Sfintei Treimi, pomenește turma
Serghie, de Dumnezeu binecu-
10 LUNA SEPTEMBRIE

vântatule, ai rămas nestricat. omnului să mântuiască sufletele


Roagă pe Hristos Dumnezeul noastre. (De două ori.)
nostru să dăruiască iertare de Slavă…, Și acum…, a
păcate celor ce cinstesc sfântă Născătoarei.
pomenirea ta. (De două ori.) Ca o vie niciodată lucrată, o,
Slavă…, Și acum…, a Fecioară, L-ai adus pe Hristos,
Născătoarei. vița cea desăvârșită care ne
Ca mireasa preacurată a revarsă nouă vinul cel
Făcătorului și Maica Mântui- răscumpărător, fericind deopo-
torului și ca ceea ce nu a trivă sufletul și trupul. Pentru
cunoscut unirea trupească, toți aceasta, ca ceea ce ești pricina
oamenii îți cântă ție, celei care lucrurilor bune, totdeauna te
L-ai primit pe Mângâietorul: binecuvântăm și dimpreună cu
grăbește-te de mă slobozește pe îngerul strigăm Ție: Bucură-te!
mine, care am devenit jucăria Ceea ce ai aflat bunăvoință.
duhurilor necurate, slobozește-
mă să pot deveni sălașul POLIELEU Robii Domnului…
strălucit al virtuților. O, tu, ceea
ce în chip nestricăcios dăruiești Mărimurile
lumină, supune norul patimilor Glas 1
și prin rugăciunile tale fă-mă
vrednic să fiu părtaș celor Stih 1: Așteptând am așteptat pe Dom-
cerești și Luminii care nu nul și El a căutat spre mine și a auzit
cunoaște înserare. rugăciunea mea (Psalm 39: 1-2).
Fericimu-te pe tine, Sfinte
După Catisma a doua, Sedealna,
Glasul al 3-lea: Cuvioase Părinte Serghie și cin-
stim sfântă pomenirea ta, povă-
Stăpânit de înțelepciunea care țuitorule al călugărilor și îm-
înalță la Dumnezeu, tu, o, preună vorbitorule cu îngerii.
Părinte, te-ai lepădat de
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post
lucrurile lumești și prin multe și trupul meu s-a istovit din lipsa
suferințe ți-ai făcut viața untdelemnului (Psalm 108: 23).
strălucită dar simplă, pentru
Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,
aceasta te-ai arătat sălaș al eu am păzit căi aspre (Psalm 16: 4).
virtuților dumnezeiești, apropi-
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
indu-te de Domnul în rugăciuni
întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-
și cereri. Roagă-te neîncetat ai încins cu veselie (Psalm 29: 11).
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 11
Veniți, toate cetele călugărilor, duhovnicesc, lauda fecioarelor,
să lăudăm pe marele Serghie, pe dintru care Dumnezeu S-a
mult nevoitorul, zicând: pe întrupat și prunc S-a făcut, Cel
lauda Rusiei. ce este mai înainte de veci
Dumnezeul nostru. Că mitrasul
Stih 5: Să știți că minunat a făcut
tău tron l-a făcut și pântecele tău
Domnul pe cel cuvios al Său (Psalm 4:
3). mai încăpător decât cerurile l-a
lucrat. Întru tine, cea plină de
Stih 6: Cântați Domnului cei cuvioși
ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei
har, se bucură toată făptura,
Lui (Psalm 29: 4). slavă ție!
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Sedelnele după polieleu;
PROCHIMENUL,
Glasul al 4-lea
Glasul al 4-lea:
O, prea binecuvântate Sfinte,
Scumpă este înaintea
când mintea ta și-a luat zborul
Domnului moartea cuvioșilor
după dorința ei dumnezeiască,
Săi. (Psalm 115, 6)
ai lepădat toată înțelepciunea Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru
care trage către cele de jos și toate câte mi-a dat mie? (Psalm 115, 3)
părăsind toate pentru a locui în
pustie, ai dat la iveală ca pe niște Toată suflarea....
crini mirositori, florile curate Evanghelia:
ale virtuților tale și scoțându-ți Luca 6, 17-23:
ghimpii patimilor ai sădit în loc ”În vremea aceea stătut-a Iisus
răsadurile roditoare ale la loc șes...,
silințelor tale. Pentru aceasta ai (Caută Evanghelia de la Liturghia
secerat o bogăție fără margini în din ziua de 6 Decembrie)
ceruri. O, Sfinte Serghie, roagă
pe Hristos Dumnezeul nostru, ca Psalmul 50.
să dăruiască iertare de păcate Slavă... Glasul al 2-lea:
celor ce cinstesc cu dragoste Pentru rugăciunile Cuvi-
sfântă pomenirea ta. (De două ori.)osului Tău Serghie, Milostive,
Slavă…, Și acum…, a curățește mulțimea greșalelor
Născătoarei. noastre.
Întru tine, cea plină de har, se Și acum...
bucură toată făptura: soborul Pentru rugăciunile Născă-
îngeresc și neamul omenesc; o, toarei de Dumnezeu, Milostive,
Biserică întru tot sfințită și rai
12 LUNA SEPTEMBRIE

curățește mulțimea greșalelor dezlegat născând pe Hristos,


noastre. Întâiul Născut al binecuvântării.
Ceea ce pe Hristos, Mărgă-
Stihul: Miluiește-ne Dumnezeule ritarul fulgerului dumnezeiesc,
după mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale curățește fărădelegile L-ai născut, negura patimilor și
noastre. tulburarea greșelilor mele
Stihira, glasul al 6-lea: risipește-le, Curată, cu lumina
Îl cinstim pe Serghie cel Mare, strălucirii tale. Iacob a văzut cu
ochii tainici ai minții așteptarea
un înger pe pământ și om al lui
neamurilor, pe Dumnezeu Cel
Dumnezeu în cer, podoabă
întrupat din tine, cea care ne-ai
frumoasă a lumii, hrană a
izbăvit prin mijlocirile tale.
oamenilor buni și laudă
virtuoasă a celor ce postesc. O, tu, cea cu totul curată, când
Pentru că sădit în casa ocârmuitorii seminției lui Iuda
Domnului, a înflorit drept ca un au fost biruiți, Fiul tău și
cedru în pustie, făcând ca turma Dumnezeul nostru a trecut prin
oilor cuvântătoare a lui Hristos pântecele tău și ca un
să crească în sfințenie și adevăr. Ocârmuitor Dumnezeiesc acum
stăpânește cu adevărat până la
CANOANELE marginile pământului.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu, pe
6, și ale Cuviosului două, pe 8. Primul canon al cuviosului.
Glasul al 8-lea
Cântarea 1, Irmos: Toiagul lui Moise cel făcător
Canonul Născătoarei de Dumnezeu. de minuni,…
Glasul al 6-lea :
Irmosul: Urmând lui Hristos Care S-a
smerit pe Sine pentru noi luând
Ca pe uscat umblând Israel cu chipul robului, ai iubit umilința
«urme prin adânc, pe și, smerindu-ți sufletul, ai
«prigonitorul Faraon văzându-l nimicit patimile. Prin privegheri
«înecat, a strigat: Lui Dumnezeu și rugăciuni bogate, ai urcat
«cântare de biruință să-I muntele eliberării de patimi, O,
«cântăm». sfinte Serghie, cel plin de
Eva care s-a împărtășit în bogății.
grădină din fructul oprit a adus Împodobindu-ți sufletul cu
blestemul, dar tu, Curată, l-ai râuri de lacrimi, așa cum făclia
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 13
e împodobită de lumină, te-ai La o poruncă dumnezeiască, o
oferit pe sine ca un alt Isaac, o, binecuvântare a venit prin mâna
Sfinte, și ți-ai jertfit inima lui ta, pentru că prin rugăciunile
Dumnezeu. tale, o, Sfinte Serghie, ai făcut să
O, prea binecuvântate țâșnească apă din pământ uscat
Serghie, din pântecele maicii și noi cei care acum ne adăpăm
tale te-ai arătat slujitor al dintr-însa primim vindecare
Treimii prin întreitul tău strigăt statornică.
și, luminat de lumina întreitului Slavă…,
Soare, ai nimicit armatele Din tinerețe te-ai dăruit întru
demonilor ca pe o urzeală de totul lui Dumnezeu, apropiindu-
păianjen. te de El prin virtuți, și lăsând în
A Născătoarei.
urmă lucrurile stricăcioase ale
Tu ai dat naștere mai presus acestei lumi, ai dobândit
de legile firii Dătătorului de lege, bogățiile cerești.
Cel ce este deopotrivă Dumne- Și acum…, a Născătoarei.
zeu și om. Ca pe Cel ce este bun, Bucură-te, o, izvor de har.
roagă-L fierbinte, tu, cea
Bucură-te! O, scară și poartă
nepângărită, să treacă cu
cerească. Bucură-te! Sfeșnic și
vederea fărădelegile noastre, ale
potir de aur, munte necioplit, o,
celor ce strigăm: „Să cântăm
tu, care ai născut lumii pe
Domnului căci cu slavă S-a
Hristos, Dătătorul de viață.
preaslăvit”. Catavasie: Deschide-voi gura mea…

Al doilea canon al Cuviosului. Cântarea a 3-a


Glasul 1. Irmosul:
Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare de
biruință,… Nu este sfânt p r e c u m Tu
Tu, o, Sfinte, te-ai sfințit prin «Doamne Dumnezeul meu, care
dragostea lui Hristos și te-ai «ai înălțat fruntea credincioșilor
arătat ca un șuvoi îmbelșugat «Tăi, Bunule și ne-ai întărit pe
udând întregul pământ prin «noi pe piatra mărturisirii
cuvântul învățăturilor tale, o, «Tale».
Serghie, cel de Dumnezeu O, prea curată Născătoare de
binecuvântat, pentru aceasta cu Dumnezeu, Cel ce este singur
dragoste binecuvântăm pomeni- bun, a luat trupul meu muritor
rea ta. și stricăcios din pântecele tău în
14 LUNA SEPTEMBRIE

chip de negrăit și făcându-l laudă, o, sfinte Serghie, și care


nestricăcios l-a unit cu Sine în strigă tare lui Hristos cu
veci. credință: „Nu este sfânt afară de
O, Fecioară, purtându-L pe Tine, Unule Iubitorule de
Dumnezeu întrupat din tine, oameni”.
cetele îngerilor au fost cuprinse O, binecuvântate Sfinte, prin
de teamă și te cinstesc pe tine cu trezele tale privegheri ai
neîncetate cântări ca pe Maica adormit patimile stricătoare de
lui Dumnezeu. suflet: și pentru aceasta, o, de
Daniel, Profetul, a fost cuprins Dumnezeu înțelepțitule Serghie,
de teamă când te-a văzut, o, te-ai urcat să locuiești în
Munte viu din care boldul cămările cerești, având primit
păcatului a fost tăiat fără mână harul tămăduirii.
A Născătoarei.
omenească, și El a zdrobit cu
tărie jertfelnicele demonilor. O, Născătoare de Dumnezeu,
Nu este cuvânt, nici limbă te-ai arătat mai presus decât
heruvimii și serafimii, pentru că
omenească să-ți aducă ție laudă
ești nepângărită, și tu singură ai
vrednică: pentru că Hristos
primit în pântecele tău pe
Dătătorul de viață a binevoit să
neprețuitul Dumnezeu. Pentru
ia fără de sămânță trup din tine,
aceasta, noi, credincioșii, te
ceea ce ești Preacurată.
binecuvântăm prin cântare pe
Primul canon al cuviosului. tine, ceea ce ești curată.
Irmos: O, Hristoase, întărește-mă pe
piatra poruncilor Tale,… Al doilea canon al Cuviosului.
Irmos: Cel ce singur știi neputința
Tu, ca o pildă a bunătăților firii…
pentru ucenicii tăi, ai atras spre
O, binecuvântatule, dispre-
mântuire multe suflete, care,
țuind faima cea stricăcioasă te-
despărțite de patimile lumești,
ai învrednicit să moștenești
și-au găsit mângâierea în
slava cea nestricăcioasă și
bucuria raiului.
dumnezeiască; căci, călcând în
O, binecuvântate Sfinte, tu ai picioare toată frumusețea
înflorit ca un măslin roditor în acestei lumi, te bucuri
casa lui Dumnezeu, ungând cu dimpreună cu îngerii în
untdelemn sufletele celor care-ți înălțime, întru slava lui
cântă ție cu dragoste cântări de Dumnezeu.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 15
Înnoind pământul inimii tale, te lui Hristos Dumnezeul nostru
o, Sfinte, cu plugul rugăciunii, să se mântuiască sufletele
te-ai arătat a fi grâul desăvârșit noastre.
al Cuvântului și ai ajuns la Slavă…, Și acum…, a
Născătoarei.
sălașul Luminii care niciodată
nu apune. O, Născătoare de Dumnezeu,
Slavă… Ceea ce ești cu mult mai înaltă
Cinstit cu razele Duhului decât heruvimii și serafimii,
pentru că te-ai arătat mai
Sfânt, ai fost înfrumusețat cu o
încăpătoare decât cerurile și
viață care poartă lumină
pământul, decât toată făptura
nestricată, vădită în darurile
văzută și nevăzută, depășindu-le
tale către cei care cer, primindu-
pe toate prin amestecul pe care
i cu osebită dragoste pe cei din
nici un vas nu îl poate conține;
tagma monahilor, o, Sfinte și
pentru că Cel pe Care măreția
Părinte.
cerului nu îl poate cuprinde, O,
Și acum…, a Născătoarei.
Preacurată, a fost cuprins în
O floare care niciodată nu se pântecele tău. Roagă-L ca să se
veștejește a răsărit din tine, O, mântuiască slujitorii tăi.
Preacurată, înmiresmând toată
omenirea cu mirul cel Cântarea a 4-a.
dumnezeiesc al firii Sale, El, Cel Irmosul :
ce asemenea Tatălui este fără de Hristos este puterea mea,
început, S-a făcut supus «Dumnezeu și Domnul,
timpului prin tine, O, Fecioară, «cinstita Biserică cu
cea întru totul neprihănită. «dumnezeiască cuviință cântă
Catavasie: Pe ai tăi cântăreți,
Născătoare de Dumnezeu,… «strigând, din cuget curat întru
«Domnul prăznuind».
SEDEALNA, glasul al 4-lea: Lăudămu-te pe tine, Preacu-
O, prea binecuvântate rată, pe tine cea cu totul fără
Serghie, lepădând cu adevărat prihană, noi cei ce ne-am izbăvit
lucrurile cele stricăcioase care prin tine, și cu dreaptă credință
trec, i-ai urmat lui Hristos cu tot cântând strigăm: Binecuvântată
sufletul și ai trăit în suferințe, în ești, pururea Fecioară, care pe
osteneli și în mare înfrânare, ca Dumnezeu L-ai născut.
și cum nu ai fi avut trup. Roagă-
16 LUNA SEPTEMBRIE

Născut-ai pe Lumina cea tale pomeniri, celei pururea


neapusă, Preafericită Fecioară, cinstite.
care luminează prin trup celor O, Sfinte Serghie, ți s-a dăruit
ce sunt întru întunericul vieții, și
să Îl vezi pe Hristos față către
bucurie ai izvorât celor ce te față, „nu prin oglindă în
laudă pe tine, pururea Fecioară. ghicitură”, ci în adevăr ai
Harul a înflorit, Legea a zdrobit oglinda; și prin aceasta
încetat, prin tine, Preasfântă; te-ai despărțit și de această lume
căci tu, Curată, pururea și te-ai înălțat la iubita ta dorire.
A Născătoarei.
Fecioară, ai născut pe Domnul,
Cel ce ne dă nouă iertare. Pentru rugăciunile celei ce te-
Mort m-a făcut gustarea din a născut pe Tine, dăruiește-ne
nouă, o, Doamne, ca Cela ce ești
pom, iar Lemnul vieții
fără de păcat, curățire de
arătându-se din Tine,
fărădelegile săvârșite din
Preacurată, m-a înviat și
neștiință și dăruiește pace lumii
moștenitor desfătării raiului m-
Tale.
a făcut.
Al doilea canon al Cuviosului.
Primul canon al cuviosului.
Irmos: Ca pe un munte umbrit, cu
Irmos: Tu ești tăria mea, Doamne, Tu
darul…
și puterea mea…
O, Părinte, tu ești templu al O, înțelepte și prea
binecuvântate Serghie, luminat
Prea Sfântului Duh, un râu plin
de razele luminoase ale luminii
de ape vii, o temelie nezdrun-
dumnezeiești, ai primit
cinată a Bisericii, adeverirea
bucurându-te Bucuria raiului,
celor care trăiesc viață dumne-
pentru că ai fost cu adevărat
zeiască, pentru aceasta, o,
pâine prea curată pentru
Părinte Serghie, cu dreptate ești
Făcătorul Tău, căruia îi strigi cu
numit minunat.
putere: Slavă puterii Tale, o,
O, slăvite Serghie, precum Iubitorule de oameni.
Proorocul David oarecând, ți-ai
Trecând prin mlaștina
miruit patul cu șuvoaie de
patimilor stricătoare de suflet,
lacrimi, până ce ai uscat cu
ți-ai așezat Crucea în adâncurile
desăvârșire adâncul patimilor;
isihiei, pentru aceasta ți s-a
pentru aceasta ne plecăm sfintei
dăruit să învii un tânăr
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 17
muribund înainte de a se dezlega «cuvinte al lui Dumnezeu, pe
unirea trupului și a sufletului «Tine adevăratul Dumnezeu,
său, făcând-o pe maica sa «Cel ce chemi din negura
fericită mai presus de orice «greșelilor».
nădejde. Pentru aceasta, uimit Strălucind prin curățire
de minune, ai strigat cu putere luminat, te-ai făcut dumnezeiesc
Făcătorului: Slavă puterii Tale, locaș al Stăpânului, Prealău-
o, Iubitorule de oameni! dată; că tu, Una, te-ai arătat
Slavă… Născătoare de Dumnezeu,
O, înțelepte și slăvite Sfinte, purtându-L în brațe ca pe un
ridicând la înălțime înțelegerea Prunc.
sufletului și ținându-ți simță- Purtând frumusețea cea
mintele sub călăuzire, ai vestit cerească a sufletului tău cel prea
celor de pe pământ sfintele înfrumusețat, te-ai făcut
vestiri ale smereniei care arată Mireasă a lui Dumnezeu,
drumul către rai. pecetluită fiind cu Fecioria,
Și acum…, a Născătoarei. Curată, și lumea luminând cu
Arhanghelul a venit din strălucirea curăției.
ceruri aducându-ți mare Să se tânguiască adunarea
Bucurie, ție celeia ce ești curată, celor ce nu te mărturisesc pe tine
spunându-ți bunele vestiri și adevărată Născătoare de
grăind: o, Preacurată Fecioară, Dumnezeu, că tu te-ai arătat ușă
Dumnezeu Cel întrupat va veni a Luminii celei dumnezeiești,
prin tine pentru mântuirea celor Care risipește negura
ce-ți cântă laude cu dragoste. fărădelegilor.
Slavă puterii Tale, o,
Mântuitorule al neamului Primul canon al cuviosului.
omenesc. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…
O, înțelepte Serghie, ai viețuit
Catavasie:

Cântarea a 5-a neabătut în fapte de nevoință și


Irmosul : până la plecarea ta ai rămas
Cu dumnezeiască strălucirea credincios acestor rânduieli,
pentru aceasta ți s-a dăruit
«Ta Bunule, sufletele celor ce
fericirea cea nestricăcioasă.
«mânecă la Tine cu dragoste, mă
«rog luminează-le, ca să Te vadă Stăpânit de o minte ascuțită în
ascultarea de Dumnezeu, ai
18 LUNA SEPTEMBRIE

supus patimile cele stricătoare minuni, o, Serghie, cere curățire


de suflet și ai cules snopuri păcatelor noastre.
roditoare, hrănindu-i pe cei ce te Și acum…, a Născătoarei.
laudă pe tine, o, Serghie, Sfinte Prin nașterea ta, o, Fecioară,
și Părinte. ai alungat blestemul Evei, mama
Strălucită a fost viața ta, o, noastră a tuturor, făcând ca
Sfinte Serghie, și cunoscută binecuvântarea lui Hristos să
până la marginile pământului, strălucească peste lume. Pentru
plină de frumusețe dumneze- aceasta, lăudându-te pe tine,
iască, de rugăciune și post și deopotrivă cu limba și cu inima,
dragoste față de Hristos, și cunoscându-te pe tine a fi cu
Iubitorul de oameni. adevărat Născătoare de
A Născătoarei. Dumnezeu, te mărim.
Avându-te pe tine ca pe un zid Catavasie:
și păziți de acoperământul tău,
Cântarea a 6-a
te binecuvântăm veselindu-ne de Irmosul :
slava-ți dumnezeiască, pentru că
tu, o, Preacurată, reverși bucu- Marea vieții văzând-o
rie și veselești sufletele noastre. «învăluindu-se de viforul
«ispitelor, la limanul tău cel lin
Al doilea canon al Cuviosului. «alergând s t r i g către Tine:
Irmos: Dumnezeu fiind al păcii … «Scoate din stricăciune viața
O, Părinte, te-ai dezbrăcat cu «mea, Multmilostive».
totul de omul cel vechi și ți-ai Moise cel mare între prooroci,
întors fața de la el și de la mai înainte te-a înfățișat pe tine
patimile lui cele păcătoase ca de chivot, masă, sfeșnic și năstrapă,
la un veșmânt pângărit, alegând însemnând în chipuri
să te îmbraci în omul cel nou întruparea din tine a Celui
după asemănarea cu Hristos, o, Preaînalt, Maică Fecioară.
Sfinte, cel plin de cinstire. Omorâtu-s-a moartea și s-a
Slavă… zdrobit stricăciunea, osândirea
Prin slăvită cale a vieții tale, lui Adam aruncându-se asupra
deopotrivă celei îngerești, ai Celui născut al tău, Stăpână, că
stricat legăturile patimii și ai născut pe Viața Care
primind de sus darul facerii de mântuiește din stricăciune pe cei
ce te laudă pe tine.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 19
Legea a slăbit, umbra a trecut, Fiul văzut, dumnezeiescul chip
când S-a arătat mie darul cel al Tatălui și deopotrivă cu Tatăl.
mai presus de minte și de cuget
Al doilea canon al Cuviosului.
al nașterii din tine a lui Irmos: Din pântece pe Iona…
Dumnezeu și Mântuitorului,
Fecioară mult lăudată. Părinte, cu milostivire
strălucești de sus peste noi,
Primul canon al cuviosului. turma ta, dând patriei noastre
Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule,… biruință prin rugăciunile tale și
O, binecuvântate Părinte, ridicând fruntea ortodocșilor;
roagă-te Mântuitorului fără primește această rugăciune
încetare să dăruiască iertare de neînsemnată a noastră, închi-
păcate celor care prăznuiesc nată ție.
sfântă pomenirea ta, ca să Slavă…
primească împărăția cerurilor, Ție ți s-a dat darul tămăduirii
unde glasurile celor care de diferite boli și de la Hristos ai
prăznuiesc îi veselesc pe toți putere asupra duhurilor
oamenii. necurate și ai primit de la El, Cel
Întărit în Hristos, o, Serghie, ce stăpânește toate, cununi de
ai sfâșiat cu mintea-ți cea biruință.
Și acum…, a Născătoarei.
neclintită toată viclenia celui rău
ca pe o urzeală de păianjen și te- Învățații de Dumnezeu,
ai arătat lumii, o, Serghie, ca o întreaga ceată a Proorocilor,
lumină prea strălucită. înainte-vestesc taina nespusă a
Strălucind cu lumină dumne- dumnezeieștii zămisliri a
zeiască și acum trăind cu îngerii Cuvântului care avea să se
petreacă prin tine, o, Maică și
în ceruri, pomenește-ne pe noi
care cinstim cu credință Fecioară, căci tu ai născut cu
pomenirea ta, o, Sfinte Serghie adevărat Lumina cea adevărată
și creatoare.
de veșnică pomenire.
Catavasie:
A Născătoarei.
Cu adevărat ai ridicat firea CONDACUL, glasul al 8-lea:
cea căzută a omului, pentru că ai
Biruit de dragostea
născut în pântecele tău fără de
Hristosului tău, o, Sfinte, L-ai
sămânță, o, Maica lui Dumne-
urmat fără să privești înapoi,
zeu, pe Cel ce neschimbat este
20 LUNA SEPTEMBRIE

urând toate plăcerile trupului și pentru mântuirea celor ce


strălucind ca soarele peste aleargă la tine. Bucură-te! lauda
patria ta natală, pentru aceasta patriei în care te-ai născut.
Hristos te-a îmbogățit cu darul Bucură-te! căci împodobit cu
facerii de minuni. Pomenește-ne profeția înainte-vesteai viitorul
pe noi cei ce cinstim strălucită ca și cum ar fi astăzi. Bucură-te!
pomenirea ta, ca să strigăm ție: că prin rugăciunile tale
Bucură-te, o, Serghie, cel cu vrăjmașii sunt biruiți. Bucură-
înțelepciune dumnezeiască. te! laudă și întărire a poporului
drept-credincios. Prin rugăciu-
ICOS nile tale păzește-ne nevătămați
de potrivnic, ca să strigăm ție:
Auzind glasul Evangheliei, ai Bucură-te! o, Serghie, cel cu
lăsat la o parte, o, Părinte, toată
dumnezeiască înțelepciune.
înțelepciunea trupului și ai
socotit ca pe un gunoi bogăția și
slava, luptându-te împotriva SINAXAR
Sinaxarul zilei… și apoi acesta:
patimilor ca unul fără de trup, ți Întru această lună în 25 de zile,
s-a dăruit cinstea de a sta cu prea cuviosul Părintele nostru
cetele îngerilor celor fără de Serghie de Radonej.
trup. Primind darul înțelegerii
pe care îl dăruiești celor ce-ți Cuviosul Serghie (botezat la
cântă ție astfel: Bucură-te! o, naștere Bartolomeu) s-a născut în
Serghie, sfinte și purtătorule de cetatea Rostovului, din părinți
Dumnezeu, tu, om ceresc și înger binecredincioși, Kiril și Maria. El a
pământesc. Bucură-te! tu, sălaș fost ctitor al uneia dintre cele mai
al Duhului Sfânt. Bucură-te! tu, mari lavre rusești, Lavra Sfânta
Treime, care se află în nordul
care prin rugăciune ai dobândit Moscovei și al nenumăratelor suflete
un dar dăruit de Dumnezeu. pe care le-a zidit și încă le mai zidește,
Bucură-te! pentru că înainte de prin cuvântul său cu putere multă,
naștere ai strigat slăvind Sfânta prin rugăciunile sale.
Treime Care te-a slăvit pe tine în Când sfântul Serghie a cerut
această viață și după moarte. binecuvântarea părinților spre a fi
Bucură-te! stâlp al fecioriei prin lăsat să intre într-o mănăstire, tatăl
său, care ajunsese neputincios cu
care se biruie toată patima. trupul, i-a cerut sfântului să rămână
Bucură-te! pentru că din lângă el până ce va trece la cele
frageda-ți pruncie ai urmat lui veșnice.
Hristos. Bucură-te! mijlocitor
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 21
La scurt timp însă, părinții săi au «Binecuvântat ești, Dumnezeul
luat decizia de a-l însoți pe fiul lor în «părinților noștri».
mănăstire. Cei trei au îmbrățișat
viața monahală în Mănăstirea Pe cei trei tineri nu i-a ars
Hotikov. Aici au și fost înmormântați cuptorul, nașterea ta mai înainte
părinții lui. El a trecut la cele veșnice închipuind-o; că Focul cel
în ziua de 8 octombrie 1391, la vârsta dumnezeiesc pe tine nearzându-
de 78 de ani. În clipa adormirii sale, te, S-a sălășluit întru tine, și pe
întreaga sa chilie s-a umplut de o
mireasmă duhovnicească minunată.
toți i-a învățat să strige:
Sfântul Serghie a fost înmormântat Binecuvântat ești, Dumnezeul
în biserica mare a Mănăstirii Sfânta părinților noștri.
Treime, aflată în orașul Sergiyev Pe tine te fericesc marginile
Posad (Zagorsk), la aproximativ 80
pământului, preacurată Maică,
de kilometri nord-est de Moscova.
Mănăstirea a fost înființată de sfânt precum ai proorocit, fiind
între anii 1340-1345. În anul 1920, luminate cu strălucirile tale cele
mănăstirea a fost desființată de purtătoare de lumină; și în har
autoritățile bolșevice, fiind însă cântând, strigă: Binecuvântat
reînființată în anul 1945, în semn de ești, Dumnezeul părinților
recunoștință față de eforturile noștri.
depuse de Biserica Ortodoxă în
Războiul Mondial. Dinții cei vătămători i-a înfipt
Sfântul Serghie de Radonej este în mine șarpele cel preaviclean;
pomenit de Biserica Ortodoxă de dar i-a zdrobit pe ei Fiul tău,
două ori pe an: pe 25 septembrie, Maica lui Dumnezeu, iar mie
când acesta a trecut la cele veșnice, și
mi-a dat tărie să strig:
pe 5 iulie, când au fost descoperite
cinstitele sale Moaște. Binecuvântat ești, Dumnezeul
părinților noștri.
Cu ale rugăciunile sfinților tăi,
Hristoase, Dumnezeule, miluește-ne și Curățitoare a firii ești tu, Una
ne mântuiește pe noi, Amin. de Dumnezeu fericită; că pur-
tând în brațe pe Dumnezeu, Cel
Cântarea a 7-a ce șade pe umeri de heruvimi,
Irmosul
strigi: Binecuvântat ești,
Dătător de rouă cuptorul l-a Dumnezeul părinților noștri.
«făcut îngerul cuvioșilor tineri;
«iar pe Haldei arzându-i Primul canon al cuviosului.
«porunca lui Dumnezeu, pe Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…
«chinuitorul l-a plecat a striga: În cuptorul ispitelor arzătoare
harul dumnezeiesc te-a rourat,
22 LUNA SEPTEMBRIE

o, Sfinte, și te-a arătat pe tine a arătat pe pământ a fi al doilea


fi plin de lumină în dorul tău rai și trăind în trup ca un înger,
după Sfânta Treime, strigând cu ai ridicat turma ta cea
putere: Binecuvântat ești cuvântătoare.
Dumnezeul părinților noștri. Slavă…
O, slăvite Serghie, disprețuind Avându-te pe tine, cel ce ești
lumea, ai trăit ca un înger pe binecuvântat, ca unul ce ești
pământ și pentru aceasta ți s-a puternic rugător înaintea lui
dăruit un loc în ceata îngerilor. Dumnezeu, mângâietor pentru
Drept pentru care te cinstim pe cei în năpaste, un apărător și
tine cu credință, o, tu, cel ce ești sprijinitor și mijlocitor către
vrednic a fi numit minunat. Dumnezeu, noi, fiii tăi, o, Sfinte
O, Sfinte, înțelept în Serghie, suntem mântuiți de
Dumnezeu, călătorind către li- orice primejdie.
manul cel liniștit, ai ocolit Și acum…, a Născătoarei.
furtunile acestei lumi, fiind un Bucură-te! O, curată fiică din
cârmaci salvator pentru cei care Adam, căci Păstorul
navighează pe marea aspră a îmbrăcându-se cu adevărat în
acestei vieți și care strigă cu omul deplin care sunt eu, a venit
putere: Binecuvântat ești prin tine. El, Dumnezeul
Dumnezeul părinților noștri. părinților noștri Care este
A Născătoarei. binecuvântat și preaînălțat
O, Fecioară, un toiag a răsărit pentru mila Sa fără margini.
din rădăcina lui Iesei, un Fruct Catavasie:
prea binecuvântat, care poartă o Cântarea a 8-a
Floare a mântuirii pentru cei Irmosul :
care strigă cu credință către Fiul
tău: Binecuvântat ești, Din văpaie c u v i o ș i l o r
Dumnezeul Părinților noștri. «rouă ai izvorât și jertfa
«dreptului cu apă o ai ars; că
Al doilea canon al Cuviosului. «toate le faci Hristoase cu
Irmos: Cuptor duhovnicesc te «singură voirea Ta; pe Tine Te
gândim… «prea î n ă l ț ă m întru t o ț i
O, prea binecuvântate Sfinte, «vecii».
înțelept în Dumnezeu, prin În haină aurită ca pe o
poruncă dumnezeiască te-ai împărăteasă, luminându-te Fiul
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 23
tău cu raza Duhului, de-a celui întreit ai întemeiat o
dreapta Sa te-a așezat, fortăreață a luptei împotriva
Preacurată, pe Care Îl vrăjmașului. Ai călăuzit adună-
preaînălțăm întru toți vecii. rile monahilor către o nouă
Cel ce a înființat lumea numai viață, strigând lui Hristos cu
cu voia Sa, Și-a luat trup din tărie: tineri, binecuvântați-L,
preacuratul tău pântece, vrând preoți, lăudați-L, popoare,
să-l zidească din nou, pe Acesta preaînălțați-L întru toți vecii.
Îl preaînălțăm întru toți vecii. O, Serghie, puternic fiind în
Locaș dumnezeiesc al unirii postiri, nicicând lenevos la
Cuvântului cu mine, omul, te-ai rugăciune, pe pământ ai arătat
făcut, Preacurată, strălucind răbdare în ispite, strigând:
luminat cu lumina fecioriei, tineri, binecuvântați-L, preoți,
pentru aceasta te lăudăm întru lăudați-L, popoare, preaînălțați-
toți vecii. L întru toți vecii.
A Născătoarei:
Sfeșnicul cel cu strălucire de
O, Preacurată Maică a lui
aur te-a închipuit pe tine de mai
Dumnezeu, curățește rănile
înainte, ceea ce ai primit negrăit
păcatelor și ispitele sufletului
pe lumina cea neapropiată, care
meu cufundându-le în apele care
luminează toate cu cunoștința
curg în șuvoaie îmbelșugate din
sa. Pentru aceasta te lăudăm,
Cel zămislit de tine, căci strig
Curată, în veci.
către tine și la tine îmi găsesc
Primul canon al cuviosului. scăparea și pe tine te chem, ceea
Irmos: De șapte ori nebunește a încins ce ești plină de harul
tiranul … dumnezeiesc.
O, prea binecuvântate Al doilea canon al cuviosului.
Serghie, lumina ta a umplut de Irmos: Cuptorul umezit de rouă,…
bucurie și de încântare duhov-
Cu inimă curată cântând, te
nicească, de bună mireasmă și
rugăm fierbinte: roagă-te, o,
luminare, pe cei care te au ca
Serghie, pentru poporul
apărător și ca îndreptător al
binecredincios, să i se dăruiască
vieții lor de monahi.
biruință asupra vrăjmașilor,
Te-ai ridicat sus la Dumnezeu Bisericii slavă, și pace lumii.
prin neîncetată rugăciune și
luminat de strălucirea Soarelui
24 LUNA SEPTEMBRIE

Harul Duhului Sfânt, coborât «care nu cutează a căuta cetele


și sălășluit în tine, te-a făcut «îngerești; iar prin tine
izgonitor al duhurilor necurate «Preacurată, s-a ar ă t a t
și îndreptător monahilor, care «oamenilor Cuvântul î n t r u -
îți strigă ție: toată făptura să «p a t . Pe care mărindu-L cu
binecuvânteze pe Domnul și să- «oștile cerești, pe tine te
L preaînalțe pe El întru toți «fericim».
vecii. Stea din Iacob strălucind cu
Slavă... razele Dumnezeirii a răsărit
Strălucind de departe cu acum celor ținuți de întuneric,
lumina întreitului Soare, prin tine, Preacurată, Hristos-
dăruiește, o, Părinte Sfinte, celor Dumnezeu, Cuvântul cel
ce aduc laude întru pomenirea întrupat, prin Care luminați
ta, lumină și mântuire și pace fiind, cu cetele cerești, pe tine te
lumii, cântând ție: toată făptura fericim.
să binecuvânteze pe Domnul și Întărindu-mă cu puterea și cu
să-L preaînalțe pe El întru toți darul tău, cântare cu osârdie din
vecii. inimă ți-am pus înainte.
Și acum…, a Născătoarei. Primește-o, Fecioară curată,
Cuvântul Cel bogat și slăvit de răsplătindu-mi cu darul tău cel
cântările îngerilor, S-a făcut pe mult luminat, din vistieriile cele
Sine sărac, alegându-te pe tine nestricate, ceea ce ești de
Maica Sa, tu, binecuvântată Dumnezeu fericită.
desăvârșire a lui Iacob. Pentru Arătatu-te-ai aievea război de
aceasta, lăudându-L pe El țesut al Dumnezeirii, întru care
cântăm: toată făptura să Cuvântul Și-a țesut haina
binecuvânteze pe Domnul și să- trupului, îndumnezeind chipul
L preaînalțe pe El întru toți meu, Fecioară, întru care
vecii. îmbrăcându-Se a mântuit pe toți
Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne cei ce din cuget curat te măresc
închinăm Domnului, cântându-I și pe tine.
preaînălțându-L întru toți vecii.
Morților înviere s-a dăruit
Cântarea a 9-a acum prin nașterea ta cea
Irmosul : nespusă și negrăită, Născătoare
Pe Dumnezeu a-L v e d e a nu de Dumnezeu Preacurată, că
«este cu putință oamenilor, spre Viața cu trup din tine
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 25
îmbrăcându-Se, tuturor a Al doilea canon al Cuviosului.
strălucit și mâhnirea morții în Irmos: Închipuirea nașterii tale celei
chip vădit a dezlegat-o. curate…
Luminat de dragostea lui
Primul canon al cuviosului. Hristos și strălucind cu virtuțile,
Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta nu ai pângărit frumusețea
cerul… sufletului tău și astfel ai plecat la
Tu, cel plin de arătarea Tatăl la adânci bătrâneți, unde
strălucirii duhovnicești, te-ai acum stai cu îngerii înaintea lui
înfățișat ca o făclie luminând în Dumnezeu.
depărtări și strălucind lumina Slavă...
cunoștinței peste noi, Serghie, Curățește fărădelegile noas-
cel ce te-ai vădit a fi sălaș al Prea tre, o, Cuvinte, și luminează
Sfintei Treimi. ochii inimii noastre, făcându-ne
Hristos te-a dăruit pe tine, să vedem în curăție revărsarea
înțelepte Serghie, pământului luminii Tale dumnezeiești,
Rusiei, mare învățător cu strălucirea Ta, prin rugăciunile
adevărat care de la nașterea ta Sfântului Serghie, ca noi toți să
ai călăuzit țara pe calea cea Te slăvim pe Tine.
bună, revărsând învățături mai Și acum…, a Născătoarei.
dulci decât mierea, dintru care Străină este minunea ta,
ca dintr-un vas sorbim cu pentru că tu, o, Fecioară
credință. Născătoare de Dumnezeu, te-ai
Biruind patimile stricătoare arătat dând naștere în chip de
de suflet, tu, ca un adevărat negrăit lui Dumnezeu Cuvântul,
păstor, ai îndrumat turma cea taină ascunsă mai înainte de toți
cuvântătoare a lui Hristos, vecii și de toate neamurile în
lămurind-o totdeauna cu harul Dumnezeu, Care le-a făcut pe
Duhului ca și cu niște flori din toate.
rai. LUMINÂNDA
A Născătoarei.
Ai înflorit, o, Părinte, ca
O, tu, cea care ai aflat smochinul lui David și te-ai
bunăvoință, laude îți cântăm în înfățișat ca sălaș al Prea
psalmi și cu glasuri care Sfântului Duh, Care slăvit te-a
niciodată nu tac strigăm ție: Tu arătat întregii lumi locuite. O,
ai revărsat tuturor bucurie. Sfinte Serghie, roagă-te lui
26 LUNA SEPTEMBRIE

Hristos neîncetat pentru noi cei mulțimea adunărilor de


ce cinstim cu credință prea postitori și corurile monahilor,
cinstită pomenirea ta. deopotrivă îngeri și oameni cu
Slavă..., Și acum…, adevărat, întru lauda lui
Totdeauna te binecuvântăm Hristos, Dumnezeul nostru
în cântări, o, Fecioară, pentru că slăvit în Treime. Pentru aceasta,
tu, o, Născătoare de Dumnezeu, apropiindu-ne de racla sfințită a
ai dat naștere Unuia din Treime, moaștelor tale, primim din
și ai purtat în dumnezeieștile destul daruri de tămăduiri și
tale brațe pe Cuvântul cel mai slăvim pe Hristos, Mântuitorul
bogat, cel fără de schimbare și sufletelor noastre, Care te-a
fără de amestecare. încununat pe tine.
O, prea binecuvântate, de
LA LAUDE Dumnezeu purtătorule, Părinte
Se pun stihirile pe 4, Serghie, precum profetul cel de
Glasul al 6-lea, demult, ai acoperit pământul cu
Când chemarea lui Dumnezeu lacrimile tale și nu ai dat
s-a pogorât asupra ta, o, tu cel niciodată adormire ochilor tăi,
plin de bogății, ai supus duhului nici nu ai lăsat vreodată
toată înțelepciunea cea trupeas- pleoapele tale să se închidă spre
că, întărindu-te prin caznele somn, arătând astfel dorirea
postului, și ca aurul curățat în inimii tale după Hristos, pe Care
cuptor, te-ai arătat cel mai L-ai iubit nespus, pentru aceasta
strălucit vas al Duhului Sfânt. ai fost o pildă pentru toți
monahii, ridicând-i la
Adunând laolaltă mulțime de înțelegerea fiecărei virtuți,
monahi, prin învățăturile tale i- pentru aceasta te binecuvântăm,
ai ridicat la culmea virtuților, ca mărindu-L pe Cel Care te-a
și cu o scară care duce la ceruri. slăvit pe tine.
Pomenește-ne pe noi care Slavă…,
cinstim sfințită pomenirea ta și Glasul al 2-lea.
roagă-te neîncetat să se mântu-
iască sufletele noastre.
O, Sfinte Părinte! Cercetând
virtutea cu râvnă din copilărie,
Astăzi luminează pomenirea te-ai arătat ca un organ al
ta cea prea strălucită și întru Duhului Sfânt și dobândind de
totul prăznuită, o, prea slăvite la El darul facerii de minuni, i-ai
Serghie, care ai chemat laolaltă
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 27
povățuit pe oameni să se Fericiți cei blânzi, că aceia vor
ferească de dulcețile vieții. Fiind moșteni pământul.
acum mai strălucit luminat cu Fericiți cei flămânzi și însetați de
lumina dumnezeiască, luminea- dreptate, că aceia se vor sătura.
ză și gândurile noastre, o, Pe 8
Părintele nostru Serghie. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
Și acum…, a Născătoarei. milui.

Toată nădejdea mea în tine o Tu, ca o pildă a bunătăților


pun, o, Maica lui Dumnezeu, pentru ucenicii tăi, ai atras spre
păzește-mă sub sfânt acoperă- mântuire multe suflete, care,
mântul tău. despărțite de patimile lumești,
și-au găsit mângâierea în
Doxologia mare, troparele, bucuria raiului.
ecteniile și Otpust. Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
O, binecuvântate Sfinte, tu ai
înflorit ca un măslin roditor în
casa lui Dumnezeu, ungând cu
untdelemn sufletele celor care-ți
cântă ție cu dragoste cântări de
laudă, o, Serghie, și care strigă
tare lui Hristos cu credință: „Nu
LA LITURGHIE
este sfânt afară de Tine, Unule
Iubitorule de oameni”.
La Fericiri punem 8 stihuri din Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Canonul sfântului: 4 din Cântarea a
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
3-a, primul canon și 4 din Cântarea a
6-a, al doilea canon. O, binecuvântate Sfinte, prin
trezele tale privegheri ai
Întru împărăția Ta când vei veni, adormit patimile stricătoare de
pomenește-ne pe noi, Doamne, când suflet: și pentru aceasta, o, de
vei veni întru împărăția Ta. Dumnezeu înțelepțitule Serghie,
Pe 12
te-ai urcat să locuiești în
Fericiți cei săraci cu duhul, că a cămările cerești, având primit
acelora este împărăția cerurilor.
harul tămăduirii.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia. Fericiți cei prigoniți pentru
Pe 10 dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
28 LUNA SEPTEMBRIE

O, binecuvântatule, dispre- ce stăpânește toate, cununi de


țuind faima cea stricăcioasă te- biruință.
ai învrednicit să moștenești Și acum…, a Născătoarei.
slava cea nestricăcioasă și Învățații de Dumnezeu,
dumnezeiască; căci, călcând în întreaga ceată a Proorocilor,
picioare toată frumusețea înainte-vestesc taina nespusă a
acestei lumi, te bucuri dumnezeieștii zămisliri a
dimpreună cu îngerii în Cuvântului care avea să se
înălțime, întru slava lui petreacă prin tine, o, Maică și
Dumnezeu. Fecioară, căci tu ai născut cu
Fericiți veți fi când, din pricina adevărat Lumina cea adevărată
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și, și creatoare.
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
TROPARUL,
Strălucind cu lumină dumne- Glasul al 4-lea:
zeiască și acum trăind cu îngerii
în ceruri, pomenește-ne pe noi
Ca un neprihănit atlet al
care cinstim cu credință nevoinței și adevărat ostaș al lui
pomenirea ta, o, Sfinte Serghie Hristos Dumnezeul nostru,
de veșnică pomenire. luptând până la sânge lupta cea
bună împotriva patimilor în
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
voastră multă este în ceruri. această viață pământească,
nevoindu-te în cântare, în
Părinte, cu milostivire priveghere și în postire, te-ai
strălucești de sus peste noi, făcut pildă ucenicilor tăi. Pentru
turma ta, dând patriei noastre aceasta, Și-a făcut sălaș în tine
biruință prin rugăciunile tale și Duhul Sfânt, a Cărui lucrare te-
ridicând fruntea ortodocșilor; a împodobit cu frumusețe
primește această rugăciune strălucitoare. Cel ce ai dobândit
neînsemnată a noastră, închi- mare îndrăzneală înaintea
nată ție. Sfintei Treimi, pomenește turma
Slavă… pe care cu înțelepciune ai
Ție ți s-a dat darul tămăduirii adunat-o și nu uita să-i cercetezi
de diferite boli și de la Hristos ai pe fiii tăi, așa cum ai făgăduit,
putere asupra duhurilor Sfinte Părinte Serghie.
necurate și ai primit de la El, Cel
ZIUA A DOUĂZECI ȘI CINCEA 29
CONDACUL, glasul al 8-lea: Chinonicul:
Biruit de dragostea Întru pomenire veșnică va fi
Hristosului tău, o, Sfinte, L-ai dreptul, de auzul rău nu se va
urmat fără să privești înapoi, teme.
urând toate plăcerile trupului și
strălucind ca soarele peste
patria ta natală, pentru aceasta
Hristos te-a îmbogățit cu darul
facerii de minuni. Pomenește-ne
pe noi cei ce cinstim strălucită
pomenirea ta, ca să strigăm ție:
Bucură-te, o, Serghie, cel cu
înțelepciune dumnezeiască.

Apostolul
Prochimenul Apostolului,
Glas al 7-lea:
Lăuda-se-vor cuvioșii întru
slavă.
Stih: Cântați Domnului cântare nouă,
lauda lui în soborul cuvioșilor.
Epistola către Galateni (5, 22-26; 6,
1-2)
”Fraților, roada Duhului este
dragostea...,,
(Vezi Sâmbătă în Săpt. a 27-a după
Rusali.)
Alliluia, glas 1:
Fericit bărbatul care se teme de
Domnul.
Stih: Dreptatea lui rămâne în veac.

Evanghelia
Matei 11, 27-30:
”Zis-a Domnul către ucenicii
săi...,,
(Caută Evanghelia de Joi, Săpt. a 4-a
după Rusali.)

S-ar putea să vă placă și