Sunteți pe pagina 1din 20

Seminar 9.

Evaluarea: concept; funcții; strategii de evaluare

Sarcini seminar:

Concepte cheie:

Evaluarea: „termenul evaluare se referă la o examinare riguroasă, atentă a unui


curriculum educaţional, a unui program, a unei instituţii, a unei variabile organizaţionale sau a
unei politici specifice” 1981, D. Ausubel şi F. Robinson

Evaluarea este punctul final dintr-o succesiune de evenimente care cuprinde:

- stabilirea finalităţilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale


elevilor;
- proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse;
- măsurarea rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării programului;

Rezultatele evaluării prezintă o importanţă deosebită pentru:

 cadre didactice- oferă informaţii cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate cu elevii


 elevi - reprezintă un indiciu valoros cu privire la concordanţa dintre performanţele
obţinute şi obiectivele pe care le aveau de îndeplinit
 părinţi - reprezintă o bază de predicţie şi o garanţie privind reuşita viitoare a copiilor, un
indiciu al necesităţii întreprinderii unor măsuri speciale de sprijin a acestora pentru
depăşirea unor dificultăţi, sau rămâneri în urmă
 societate- evaluarea furnizează informaţii pertinente despre nivelul de pregătire a forţei
de muncă

Obiectivele reformei în domeniul evaluării şi examinării vizează:

a) evaluarea instituţională
b) evaluarea curriculum-ului
c) evaluarea proceselor de instruire
d) evaluarea rezultatelor şcolare
e) evaluarea personalului didactic

Funcțiile evaluării:
a) funcţii generale (diagnostică, prognostică, de selecţie etc);
b) funcţii specifice (motivaţională şi de orientare şcolară şi profesională

1
Forme şi metode de evaluare în ciclul primar şi preşcolar- Evaluarea dezvoltării elevilor
şi preşcolarilor are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
dobândite în cadrul actului educaţional pe toate planurile personalităţii lor, urmărind şi aspectele
formative ale muncii cadrului didactic.

Evaluarea iniţială- Se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a


stabili nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare.
Evaluarea formativă (continuă, curentă)- evaluare însoţeşte întregul parcurs didactic
secvenţă cu secvenţă, permiţând verificarea sistematică a tuturor elevilor din tot conţinutul ese
nţial al instruirii

Evaluarea sumativă (finală)- Se realizează la încheierea unei perioade mai lungi de


instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ), prin intermediul ei realizându-se verificarea
prin sondaj a conţinuturilor învăţării, insistându-se astfel pe elementele fundamentale.

Proiectarea evaluării educaţionale trebuie să ţină seama de răspunsul la următoarele


întrebări: Ce evaluăm,cu ce scop,pe cine evaluam, cum evaluam,cand evaluam,cu ce
evaluam,cine benefiviaza de rezultatele evaluarii.

Evaluare parţială verificarea secvenţiala unui volum redus de cunoştinţe şi achiziţii


comportamentale;

Evaluare globală verificarea unui volum mai mare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi,
abilităţi.

Evaluare internă este efectuată de aceeaşi persoană/instituţie care realizează efectiv şi


activitatea de instruire (de exemplu profesorul clasei);

Evaluare externă este realizată de o persoană sau instituţie diferită de cea care a asigurat
realizarea efectivă a procesului de învăţământ.

2.Rezumat

1. Clarificări conceptuale
Problematica evaluării şi a reformei în acest domeniu constituie un subiect de analiză pentru toţi
cei implicaţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi în elaborarea documentelor de politică
educaţională. Evaluarea şi examinarea constituie, în contextul reformei educaţiei, o componentă
în care schimbările de structură au devenit deja vizibile.

Obiectivele reformei în domeniul evaluării şi examinării vizează:

f) evaluarea instituţională
g) evaluarea curriculum-ului
h) evaluarea proceselor de instruire
i) evaluarea rezultatelor şcolare
j) evaluarea personalului didactic

2
Proiectarea evaluării educaţionale trebuie să ţină seama de răspunsul la următoarele
întrebări: Ce evaluăm,cu ce scop,pe cine evaluam, cum evaluam,cand evaluam,cu ce
evaluam,cine benefiviaza de rezultatele evaluarii.

Evaluarea este punctul final dintr-o succesiune de evenimente care cuprinde:

- stabilirea finalităţilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale

elevilor;

- proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse;

- măsurarea rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării programului;

Pe baza rezultatelor obţinute prin acţiunea de evaluare urmează să se adopte decizii de


ameliorare a activităţii în etapa următoare

Rezultatele evaluării prezintă o importanţă deosebită pentru: cadre didactice, elevi, părinţi şi
chiar societate:
 pentru cadrele didactice: oferă informaţii cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate cu
elevii, îi ajută să identifice aspecte reuşite sau susceptibile de perfecţionare a procesului
instructiv-educativ.
 pentru copii/elevi: reprezintă un indiciu valoros cu privire la concordanţa dintre
performanţele obţinute şi obiectivele pe care le aveau de îndeplinit.
 pentru părinţi: reprezintă o bază de predicţie şi o garanţie privind reuşita viitoare a copiilor
 pentru societate: evaluarea furnizează informaţii pertinente despre nivelul de pregătire a
forţei de muncă, eficienţa investiţiilor în învăţământ.

Concepte cheie

2. Funcțiile evaluării
Ioan Nicola evidenţiază funcţiile cu caracter economic şi social, iar Sorin Cristea analizează
funcţiile sociale, pedagogice şi manageriale.

c) funcţii generale (diagnostică, prognostică, de selecţie etc);


d) funcţii specifice (motivaţională şi de orientare şcolară şi profesională

3. Forme şi metode de evaluare în ciclul primar şi preşcolar

Evaluarea dezvoltării elevilor şi preşcolarilor se realizează în cea mai mare parte a timpului
pe care elevul/copilul îl petrece la şcoală/grădiniţă. Are drept scop măsurarea şi aprecierea
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de elevi/preşcolari în cadrul actului

3
educaţional pe toate planurile personalităţii lor. În acelaşi timp, urmăreşte şi aspectele formative
ale muncii cadrului didactic, concretizate în atitudinile şi comportamentele dobândite de
elev/preşcolar prin procesul de educaţie.

Analiza obiectivelor generale ale evaluării se concentrează atât pe cadrul didactic, cât şi pe
elev/preşcolar:stabilirea nivelului de dezvoltare a copilului/preşcolarului, stabilirea evoluţiei
copilului şi a măsurilor ameliorative pentru perioada următoare, stabilirea evoluţiei copilului în
funcţie de obiectivele cadru şi de referinţă, stabilirea gradului de realizare a obiectivelor
operaţionale propuse.

Strategii (forme) de evaluare

Teoria şi practica pedagogică evidenţiază existenţa mai multor forme şi tipuri de evaluare,
cunoscându-se mai multe clasificări, în funcţie de criteriul adoptat astfel:

a) După volumul de informaţii, experienţe:evaluare partiala,evaluare globala


b) În funcţie de perspectiva temporală:evaluare initiala,evaluare finala.
c) După modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic,evaluarea cunoaşte
trei forme:evaluare initiala,continua si sumativa.
d) În funcţie de factorii care realizează evaluarea se conturează două forme sau tipuri
de evaluare:evaluare interna,evaluare externa

Evaluarea iniţială- Se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a


stabili nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea
viitoare. Prin evaluarea iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii,
gradul de stăpânire şi aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor,
care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru noul
program de instruire, pentru reuşita viitoarei activităţi didactice.

Evaluarea formativă (continuă, curentă)- evaluare însoţeşte întregul parcurs didactic


secvenţă cu secvenţă, permiţând verificarea sistematică a tuturor elevilor din tot conţinutul
esenţial al instruirii. Permite cunoaşterea efectelor instruirii după fiecare secvenţă, identificarea
eventualelor neajunsuri şi astfel creează posibilitatea de a se adopta prompt măsuri de ameliorare
a activităţii de învăţare.

4
Evaluarea sumativă (finală)- Se realizează la încheierea unei perioade mai lungi de
instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ), prin intermediul ei realizându-se verificarea
prin sondaj a conţinuturilor învăţării, insistându-se astfel pe elementele fundamentale

Rezultatele se apreciază prin raportare la obiectivele generale urmărite prin


predarea disciplinei de învăţământ. Exercită în principal funcţia de constatare a rezultatelor, de
clasificare a elevilor. Poate genera în rândul elevilor atitudini de nelinişte şi stres şi, în plus,
consumă o parte considerabilă din timpul alocat instruirii.

Fiecare dintre cele trei forme de evaluare are o contribuţie specifică în cunoaşterea nivelului
de pregătire al elevilor şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură premisele necesare
pentru reglarea continuă a procesului instructiv-educativ, fapt ce le recomandă deopotrivă pentru
practica educaţională.

Evaluarea: „termenul evaluare se referă la o examinare riguroasă, atentă a unui


curriculum educaţional, a unui program, a unei instituţii, a unei variabile organizaţionale sau a
unei politici specifice” 1981, D. Ausubel şi F. Robinson

Evaluarea este punctul final dintr-o succesiune de evenimente care cuprinde:

- stabilirea finalităţilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale


elevilor;
- proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse;
- măsurarea rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării programului;
Rezultatele evaluării prezintă o importanţă deosebită pentru:

 cadre didactice- oferă informaţii cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate cu elevii


 elevi - reprezintă un indiciu valoros cu privire la concordanţa dintre performanţele
obţinute şi obiectivele pe care le aveau de îndeplinit
 părinţi - reprezintă o bază de predicţie şi o garanţie privind reuşita viitoare a copiilor, un
indiciu al necesităţii întreprinderii unor măsuri speciale de sprijin a acestora pentru
depăşirea unor dificultăţi, sau rămâneri în urmă
 societate- evaluarea furnizează informaţii pertinente despre nivelul de pregătire a forţei
de muncă

Obiectivele reformei în domeniul evaluării şi examinării vizează:

k) evaluarea instituţională
l) evaluarea curriculum-ului
m) evaluarea proceselor de instruire
n) evaluarea rezultatelor şcolare
o) evaluarea personalului didactic

5
Funcțiile evaluării:
e) funcţii generale (diagnostică, prognostică, de selecţie etc);
f) funcţii specifice (motivaţională şi de orientare şcolară şi profesională

Forme şi metode de evaluare în ciclul primar şi preşcolar- Evaluarea dezvoltării elevilor


şi preşcolarilor are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
dobândite în cadrul actului educaţional pe toate planurile personalităţii lor, urmărind şi aspectele
formative ale muncii cadrului didactic.

Evaluarea iniţială- Se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a


stabili nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare.
Evaluarea formativă (continuă, curentă)- evaluare însoţeşte întregul parcurs didactic
secvenţă cu secvenţă, permiţând verificarea sistematică a tuturor elevilor din tot conţinutul ese
nţial al instruirii

Evaluarea sumativă (finală)- Se realizează la încheierea unei perioade mai lungi de


instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ), prin intermediul ei realizându-se verificarea
prin sondaj a conţinuturilor învăţării, insistându-se astfel pe elementele fundamentale.

Proiectarea evaluării educaţionale trebuie să ţină seama de răspunsul la următoarele


întrebări: Ce evaluăm,cu ce scop,pe cine evaluam, cum evaluam,cand evaluam,cu ce
evaluam,cine benefiviaza de rezultatele evaluarii.

Evaluare parţială verificarea secvenţiala unui volum redus de cunoştinţe şi achiziţii


comportamentale;

Evaluare globală verificarea unui volum mai mare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi,
abilităţi.

Evaluare internă este efectuată de aceeaşi persoană/instituţie care realizează efectiv şi


activitatea de instruire (de exemplu profesorul clasei);

Evaluare externă este realizată de o persoană sau instituţie diferită de cea care a asigurat
realizarea efectivă a procesului de învăţământ.

6
Gradinita”Sfantul Francisc” Targoviste
Strada Baratiei,nr 2A

EVALUARE FORMATIVA
GRUPA MIJLOCIE “FLUTURASII’

Prof:

7
GRUPA: MJLOCIE
EDUCATOARE:

AN ȘCOLAR: 2019-2020

EVALUARE FORMATIVA

Perioada 16.12.2019-20.12.2019

Domeniul de Comportamente Mijloc de Itemi Pct.


dezvoltare/ măsurabile realizare/Tema
Categoria de
activitate
A.Dezvoltarea -raspunde motric, Joc de 1. Merge în direcţia 5p
fizică, a sănătății și conform comenzilor mișcare:,,Năzdrăvanii arătată de educatoare
igienei personale educatoarei în mișcare” 2. Întinde mâinile sus, 5p
Dezvoltare Fizică -execută mișcări de în faţă
1.Ed. fizică brațe 3. Sare pe loc 5p
- execută sărituri pe
loc

B.Dezvoltare socio- - comunică cu ușurință Joc did: ,,Așa da așa 1. Dobândeaşte 5p


emoțională cu adulții nu” autonomie în
Abilități de -dă dovadă de atitudini activitatea zilnică
interacțiune cu pozitive 2. Dă dovadă de 5p
adulții atitudini pozitive
1.Ed.Ptr. Soc. 3. Cunoaşte şi aplica 5p
actiuni specifice pentru
iegiena corporala

Dezv. - lucrează corect și Modelaj: 1.Modelează plastelina 5p


Comportamentului ordonat ,,Fructe și legume în 2. Îmbină elementele
Pro-social - lucreză curat și coș”- lucrare cerute la fructe si legume 5p
2.Activ. practice corect forma fructelor colectivă

Dezv. expresivității -recunoaște melodia Exercițiu 1. Recunoaşte colegul 5p


emoționale - ascultă cu atenție muzical:,,Vocea care intonează un

8
3.Educ. Muzicală melodia fără să vadă româniei” cântec după voce, fără
colegul a-l vedea
-dă dovadă de 2. Intonează un cântec 5p
coordonare individual
psihomotrică 3. Menține linia 5p
melodiă și ritmul, și
dădovadă de
coordonare psiho-
motrică prin mişcări
sugerate de text;
C. Capacități și - își exprimă emoțiile Pictură 1.Denumește 5p
atitudini în prin activ. artistico- materialele de lucru
învățare plastice utilizând „Soarele vesel” necesare picturii 5p
Curiozitae și interes tehnici specifice de 2.Utilizează corect
1.Ed. Artistico- lucru instrumentele de lucru 5p
plastică -utilizează corect 3.Pictează cu pensula
instrumentele de lucru
-flosește tehnici
simple de lucru
D.Dezv. - urmărește cu atenție -Joc didactic,,Cum 1.Denumește 5p
Limbajului, a comportamntele este” comportamenele
comunicării și pozitive. pozitive
premisele citirii și - se exprime în
scrierii propozitii simple 2. Recunoaște
Dez. Limbajului și - denumește poveștile personajele pozitive din
a comunicării cunoscute povesti 5p
1Ed.limbajului

E.Dezv. cognitivă și
cunoașterea lumii
Dezv. Gândirii
logice și rez. De
probleme
-recunoaște elemente
1.Cun. Mediului Joc didactic,,Ce 1.Denumește 5p
Cunoștințe și specifice celor două este” - fișă de lucru anotimpurile
depr.elementare anotimpuri
matem.,cunoașterea - folosește corect 2.Încercuiește toamna 5p
și înțel. Lumii substantivele si și colorează oiceiurile
adjectivele de iarnă

2.Activ. -să formeze grupe de Fișă de lucru 1.Formează grupe de 5p


matemematică obiecte elemente de același fel
-să unească grupa cu prin încercuir și unește

9
cifra corespunzătoare cu o linie
-să coloreze creioanele 2.Colorează creioanele 5p
groase și morcovii groase și morcovii
subțiri subțiri

Total punctaj obținut 100p

Evaluare Sumativă Gr. Mijlocie,,B” 2019-2020


Perioada 16.12.2019-20.12.2019
Nr. Numele Prenumele Dez. Fizică, Dezv. Capac și Dez. Limb, Dezvoltarea cognitivă
Crt. a sănătății și Socio-Emoțională atitudini a com și și cunoașterea lumii
igienei de premisele
personale învățare citirii și
scrierii
DPM DOS DOS DEC DEC DLC Dș DȘ
Ed.fizică Ed. Ptr. Activ. Ed. Ed. Limbă și Cun. Med. Activ.
Soc. Pract. Muz. Plastică com. Matem.
1 Ardelean Sara D ABS ABS D ABS ABS ABS A
Maria
2 Chiș Andrei D A A D A ABS ABS ABS
Cristian
3 Copil Teodor A D A A A D D D
Gheorghe
4 Floruța George- ABS ABS A ABS A ABS A ABS
Șerban
5 Heredea Elena Maria A D A A D D D D

6 Indrei David Ionuț A A D A D A A A

7 Ivașca Patricia A ABS A A ABS D A A


AnaMaria
8 Lucaci Andrei A ABS A A D A ABS ABS
Razvan
9 Madar Sofia D ABS A D D D D A

10 Moza Elias Matheo D A D D D D A A

11 Neamțu Ionatan A ABS D D ABS ABS ABS ABS


Mihail
12 Pal Eduard- D D A A ABS D ABS ABS
Marian
13 Paul-Blaga Eric-Andrei D ABS A D A D A A

14 Petruț Rareș D ABS D D ABS D ABS ABS

Pontoș Aniela A A A A A D A A
15 Andreea

10
16 Pontoș Rossa A D A A A D A D
Maria
17 Popa Ilinca Ioana A ABS D ABS ABS A ABS ABS

18 Șulek Vlad Andrei A D A A A A D A

19 Tiponuț Răzvan D ABS D D ABS D ABS ABS


Ionuț

20. Tocai Eric Ștefan A A A A A A A D

21. Varga Sofia A A A A A A D D

22. Vașari Henrietta D A D D A D A D


Giulia

TOTAL
A-12 A-7 A-14 A-11 A-10 A-6 A-9 A-8
D-9 D-5 D-7 D-9 D-5 D-12 D-5 D-6
NS-0 NS-0 NS-0 NS-0 NS-0 NS-0 NS-0 NS-0
ABSENȚI ABS-1 ABS-10 ABS-1 ABS-2 ABS-7 ABS-4 ABS-8 ABS-8
NEPREZEN
TAT

Gradinita “ Sfantul Francisc” Targoviste


Grupa : MIJLOCIE -,,Fluturașii”
Educatoare :
An şcolar :2019-2020

Raport de evaluare sumativă


Evaluarea inițială pe care am realizat-o la sfârșitul semestrului I, an şcolar 2019–2020,
respectiv în perioada 16.12.2019-20.12.2019 pe domenii de dezvoltare, urmărind evaluarea
cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobândite, socializarea copiilor în cursul anului şcolar
anterior. A fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult cu conţinuturile din perspectiva
indisciplinară, am considerat necesar ca evaluarea să se facă abordând conţinutul din aceleaşi
perspective.
Am lucrat cu individual și colectiv, pe fişele de lucru, am selectat şi aplicat probe de evaluare
care să permită preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor
cunoştinţele dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.

11
Prin evaluarea interdisciplinară, preşcolarii se folosesc de cât mai multe domenii de
dezvoltare, exersându-şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute, raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire, am ajuns la următoarele concluzii:

I Domeniul - Dezvoltare fizică , a sănătății și igienei personale– Educaţie fizică DPM


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii au mai evoluat puțin față de
începutul anului – mai puțin de jumătate 41% nu execută corect deprinderile motrice învăţate,
acestea fiind în dezvoltare, iar 54% au un comportament atins. Deși în grupa mijlocie 15 copii
din 22 sunt ca varstă de grupa mică, progresul din punct de vedere fizic există după o muncă
susținută

Dez.Fizică a sănătății și igenei personale,


Educație fizică -DPM
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

9%
10%

23% 59%

Măsuri ameliorative:
Constatările prezentate evidenţiază nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi
însuşite, despre ceea ce au învățat copiii în sânul familiei și un an și jumătate la grădiniță.
Rezultatele evaluării sumative ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, pentru elaborarea unei planificări eficiente a activităţilor instructiv - educative
referitoare la dezvoltarea fizică, a sanătății și igienei personale, care să ţină cont de datele culese.

II. Domeniul-Dezvoltarea socio-emoțională– Educaţie pentru societate DOS

12
Copii (9%) deși au lipsit de la grădiniță și lipsesc stiu de pe parcursul primului semestru,
că ei cunosc formulele de politețe. Cunosc comportamente pozitive și comportamente
negative(53%)și știu care trebuie să le aplice în viața de zii cu zi. Mai puțin de data aceasta
(38%) au un comportament în dezvoltare.

Dezvoltarea socio-emoțională
Educ. ptr. soc. - DOS
A D NS ABS

9%

38% 53%

Măsuri ameliorative: Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive în care vor trebui să
facă efectiv fapte bune și să le combat pe cele negative. De asemenea vom desfăşura majoritatea
jocurilor şi activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în colaborare și
echipă .

III Domeniul- Dezvoltarea socio-emoțională–Activităţi practice DOS


Copiii cunosc deja materialele cu care lucrează, verbalizează acțiunea efectuată, Totuși
nu toți au abilități practice să execute lurări cu grad de finețe mai ridicat.Astfel (64%) au reușit să
finalizeze lucrările respectiv fructe și legume din plastelină, (32%) sunt în dezvoltare și 1 copil a
fost absent.

13
Dezvoltarea socio-emoțională
Activ. Practice - DOS
A D NS ABS

5%

32%

64%

Măsuri ameliorative:
Copiii trebuie încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Vom desfăşura activităţi
pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă pentru a învăța sa se ajute și sprijine
mai mult unii pe alții.

IV. Domeniul- Dezvoltare emoțională– Educaţie muzicală DEC:


Pe parcursul interpretării cântecelor, copiii care ii ascultă sunt întorși cu spatele la cel
care interpretează și trebuie să-l recunoască. Apoi trebuie să analizeze interpretarea, verbalizând
faptul dacă colegul său a menținut linia melodică și ritmul cântecului inerpretat și dacă mișcările
sugerate de text au fost executate. Reușesc (48%) reușesc să interpreteze corect cântecul, să
mențină linia melodică și ritmul, șă-și cooroneze pshiho-motric. Alți(43%) sunt în dezvoltare și
mai au de lucru în acest domeniu și 2 copii au lipsit.

14
Dezv. socio-emoțională
Educ.Muzicală - DEC
A D NS ABS

9%

50%
41%

Măsuri ameliorative:
Vom învăţa mai multe cântece în repertoriu care va fii mai vast. Vom repeta în cadrul
activităţilor(de joc, alese), unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme și picioare și
diferite mișcări fizice pe ritmri muzicale.

V Domeniul– Dezvoltare emoțională- Activitaţi artistico–plastică DOS


Am observat o rigiditate a mâinii, atunci când trebuie să foloseacă corect pensula, Totuși
reușesc să descrie lucrările în mod obiectiv. Deși li se precizează mereu copiilor ce poziție
trebuie să adopte atunci când lucrează cu hârtia sau când pictează, nu toți copiii urmează
sfaturile. Au avut un comportament atins de (45%), în dezvoltare (23%) și absenți(32%).

15
Capacități și atitudini de învățare
Educ. Plastică - DEC
A D NS ABS

32%

45%

23%

Măsuri ameliorative:
Copiii vor fi încurajaţi în continuare, să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiile, să
realizeze lucrări îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi
motiveze părerea.

VI. Domeniul- Limbajului, a com. și premisele citirii și scrierii - Educarea limbajului DEC
În urma evaluării am constatat un progres, în ceea ce priveşte exprimarea.DeȘi sunt 8
copii absenți, (27%) recunosc comportamentele positive si personajele positive din povești,
(55%) sunt în dezvoltare și încă nu reușesc pe deplin să înteleagă cerințele.

Dez. Limb. și premisele citirii și scrierii


Educ. Limbă și comunicare - DLC
A D NS ABS

18%
27%

55%
16
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi recunoașterea faptelor pozitive a
personajelor positive din poveștile cunoscute . Vor lucra și cu logopedul școlii. Ceilalţi copii vor
fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale.

VII. Domeniul- Cognitiv și cunoasterea lumii – Cunoaşterea mediului DȘ


Nu toți copii cunosc caracteristicile anotimpurilor.(41%) au reușit să rezolve fișa de lucru
care avea ca cerință să recunoască două anotimpuri toamna, iarna și obiceiurile, tradițiile de
iarnă, (23%) sunt încă în dezvoltare și 8 sunt absenți

Dez. cog. și cun. lumii


Cunoașterea Mediului- Dș
A D NS ABS

36%
41%

23%

Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi
la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi
sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora. Se vor organiza
mai multe acțiuni cu copii pentru a cunoaste mai bine obiceiurile de iarnă.

17
VIII Domeniul - Cognitiv și cunoasterea lumii – Activitate matematică DȘ
Toţi copiii au știut să numere până la 3, însă nu au putut să îmi numere toți până la 5. Mulți
dintre copii au dificultăți în identificarea corectă a formării grupelor de obiecte, nu reușesc să
clasifice după grosime. Din totalul de copii(37%) au avut un comportament atins ,(27%)un
comportament în dezvoltare și 8 au fost absenți.

Dez. cog. și cun. lumii


Activ. Matematică- Dș
A D NS ABS

36% 36%

27%

Măsuri ameliorative:
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria „Ştiinţă” şi în activităţile
recuperatorii. De asemenea vom face activități de recunoaştere a pozițiilor spațiale, mărimii și formei
obiectelor și numerația în limitele 1-5 în urcare și coborâre.

18
Rezultatele evaluării initiale la grupă se reflectă astfel:
Nr Categoria de activitate Nr. copii Comportament Comportament Comport.
. testaţi atins (A) în dezvoltare Care necesită
crt (D) sprijin(NS)
.
1 DPM – Educaţie fizică 21 12 9 0
2 DOS–Educaţie pentru 13 7 5 0
societate
3 DOS –Activitate practică 21 14 7 0
4 DEC – Educaţie muzicală 21 11 9 0
5 DEC–Activități artistico- 15 10 5 0
plastice
6 DLC –Educarea 18 6 12 0
limbajului
7 DS –Cunoaşterea 14 9 5 0
mediului
8 DȘ - Activități 14 8 6 0
matematice
TOTAL COPII ABS-41 77 119 0

TOTAL PROCENTE EVALUARE SUMATIVĂ


A D NS ABS

18%

31%

51%

19
INTERPRETAREA REZULTATELOR :

În urma probelor de evaluare inițială, aplicate la grupa Mijlocie , s-au obținut următoarele
rezultate:

Comportamente atinse-A-31%
Comportamente în dezvoltare-D-119%
Comportament care necesită sprijin-NS- 0%
Absenți -18%

La sfârşitul perioadei de evaluare sumativă se constată că 31% dintre copii au un


comportament atins în ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează
comportamentul şi reacţiile la circumstanţele sale,119% dintre copii - manifestă un
comportament în dezvoltare, iar 0% dintre copii - nu mai au nevoie de sprijin când se exprimă,
pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare; au nevoie de sprijin la activităţile de învăţare sau la cele
de joc, având nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate
emoţională. Din păcate 18% reprezintă absențele.

REZULTATE COMPARATIVE ÎNTRE EVALUAREA INIȚIALĂ


SI CEA SUMATIVĂ

TOTAL PROCENTE TOTAL PROCENTE


EVALUARE INIȚIALĂ EVALUARE SUMATIVĂ
A D NS ABS A D NS ABS
1%

18%
22% 19%
31%

20

51%
58%

S-ar putea să vă placă și