Sunteți pe pagina 1din 6

careva consumatori întreruptibili, în condițiile în care vor fi realizate/îndeplinite toate măsurile

preventive și de atenuare a impactului limitării gazelor naturale enumerate în Plan.


În cazul limitării/sistării furnizării gazelor naturale cu 100%, începând cu luna noiembrie va
fi necesar a purcede la deconectarea parțială a consumatorilor întreruptibili și a procura volume
suplimentare de gaze naturale din alte surse sau de pe piața spot pentru acoperirea consumului
estimat, chiar dacă ar avea loc deconectări ale consumatorilor întreruptibili. Conform estimărilor în
cadrul acestui scenariu, prin Acordul din împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) de 300 mil. EURO, în cazul aplicării tuturor măsurilor de atenuare a impactului
(Măsurile 1-15), la prețul mediu estimat de achiziție a gazelor naturale de 1500 Euro/1000 m3 va fi
posibil a acoperi deficitul de gaze naturale până în luna ianuarie și parțial consumul din februarie,
ulterior volumul de gaze naturale necesar acoperirii deficitului de gaze naturale fiind posibil a fi
achiziționat din sursele financiare acumulate din plățile pentru gazele naturale furnizate, în
condițiile în care prețurile reglementate reflectă costul real al achiziționării.
Urmare a ratificării (iulie 2022) de către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de
împrumut dintre Republica Moldova și BERD, în vederea realizării proiectului „Securitatea
Furnizării Gazelor Naturale”, semnat la 23 iunie 2022, va fi asigurată posibilitatea acumulării unor
rezerve strategice de gaze naturale și/sau va fi facilitat procesul de diversificare a furnizorilor de
gaze naturale și a rutelor de aprovizionare. În cazul unui preț mediu estimat de achiziție a gazelor
naturale de 1500 Euro/1000 m3, va putea fi achiziționat un volum de gaze naturale de până la 200
mil. m3.

III. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI ATENUARE A IMPACTULUI


În continuare se prezintă tabelul cu măsurile preventive, termen de realizare și autoritățile
responsabile necesare a fi întreprinse în vederea prevenirii și atenuării impactului în caz de limitare
a furnizării gazelor naturale.
Tabelul 5. Măsuri preventive în caz de limitare a furnizării gazelor naturale
Termen de Autoritate
Nr. Măsuri preventive
realizare responsabilă
Ministerul
Accelerarea implementării programelor de eficientizare a Infrastructurii și
consumului de energie, cu accent pe consumatorii Dezvoltării Regionale
1 Permanent
vulnerabili și sectorul rezidențial, elaborarea de noi (MIDR), Agenția
programe și implementarea lor. pentru Eficiență
Energetică
Implementarea Fondului de reducere a vulnerabilității
Ministerul Muncii și
2 energetice și a măsurilor sociale îndreptate spre prevenirea Permanent
Protecției Sociale
și combaterea vulnerabilității energetice a populației
Ministerul Afacerilor
Creșterea la valorile maxime posibile și suplinirea ritmică a Interne
3 30.09.2022
rezervelor de stat de păcură și de cărbune Agenția Rezerve
Materiale
Întreprinderea măsurilor de asigurare a necesarului de
cărbune pentru sezonul de încălzire 2022-2023 pentru toată
populația care utilizează această sursă alternativă de
încălzire, inclusiv monitorizarea menținerii unui preț Ministerul Afacerilor
rezonabil de comercializare a cărbunelui. Interne
Considerând creșterea semnificativă a prețurilor la gazele Agenția Rezerve
4 2022-2023
naturale importate și tendințele anilor precedenți când se Materiale
înregistrau majorări a prețului de import a gazelor naturale, Consiliul Concurenței
se va majora și cererea de cărbune. Prin urmare, se Sectorul privat
estimează ca aceasta cerere să se majoreze de la 127,3 mii
tone planificat până la 198,9 mii tone (nivelul anului
2017), sau o creștere de aproximativ 1,5 ori.

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md
Întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea
5 posibilității trecerii la necesitate la procesul de învățământ 01.10.2022 Ministerul Educației și
la distanță/on-line pentru instituțiile de învățământ Cercetării
Întreprinderea unui plan de acțiuni pentru asigurarea
Ministerul Agriculturii
6 funcționării Fabricii de pelete din Pașcani începând cu 01.09.2022
și Industriei Alimentare
septembrie 2022 la capacitate maximă posibilă
Întreprinderea acțiunilor necesare pentru facilitatea Ministerul Mediului
7 importului de materie primară pentru producerea 01.09.2022 Ministerul Finanțelor
biocombustibililor solizi Serviciul Vamal
Reducerea/scutirea de taxe vamale, TVA, accize la
importul de păcură, cărbune, biocombustibili solizi/masă Ministerul Finanțelor
8 lemnoasă predestinate utilizării în scopuri de producere a 15.09.2022 Serviciul Fiscal de Stat
energiei electrice și/sau termice în sezonul de încălzire Serviciul Vamal
2022-2023.
Ministerul Mediului
Organizarea, monitorizarea și colectarea deșeurilor
Agenția „Moldsilva
9 lemnoase în timpul tăierilor sanitare ca materie primă 2022-2023
Autorități Publice
pentru biocombustibil
Locale (APL)
Asigurarea durabilității surselor de biomasă și dezvoltarea
infrastructurii de creștere a plantelor energetice Ministerul
10 (elaborarea/modificarea cadrului normativ, 2022-2023 Agriculturii și
elaborarea/lansarea mecanismelor financiar-economice de Industriei Alimentare
susținere a producătorilor)
Identificarea opțiunilor de subvenționare a producătorilor
de energie electrică și termică, care vor trece la utilizarea Ministerul Mediului
11 carburanților alternativi (păcură și cărbune) și vor face 2022-2023 Ministerul Economiei
investiții în tehnologii în vederea reducerii emisiilor de Ministerul de Finanțe
poluanți de la surse fixe de poluare
Organizarea, monitorizarea și colectarea deșeurilor
Ministerul
lemnoase în timpul tăierilor efectuate la întreținerea
12 2022-2023 Infrastructurii și
drumurilor (spații verzi) ca materie primă pentru
Dezvoltării Regionale
biocombustibil, și oferirea accesului la acestea la solicitare
Organizarea, monitorizarea și colectarea deșeurilor
Ministerul Agriculturii
13 lemnoase în timpul tăierilor și colectării deșeurilor agricole 2022-2023
și Industriei Alimentare
(cu axare pe agricultorii care au obținut subvenții de la stat)
Întreprinderea măsurilor de asigurare a necesarului de masă
lemnoasă pentru sezonul de încălzire 2022-2023 pentru
toată populația care utilizează această sursă alternativă de
încălzire, inclusiv monitorizarea menținerii unui preț
rezonabil de comercializare a masei lemnoase
Considerând creșterea semnificativă a prețurilor la gazele Ministerul Mediului
14 2022-2023
naturale importate și tendințele anilor precedenți când se Agenția „Moldsilva”
înregistrau majorări a prețului de import a gazelor naturale,
se majora și cererea de lemne de foc. Prin urmare, se
estimează ca aceasta să se majoreze de la 391,6 mii m3
planificat până la 573,9 mii m3 (nivelul anului 2016), sau o
creștere de aproximativ 1,5 ori.
Asigurarea verificării stării funcționale și disponibilității în
instituțiile medicale a unităților de generare a energiei
15 30.09.2022 Ministrul Sănătății
electrice de rezervă pentru utilizarea acestora în caz de
necesitate
Asigurarea inventarierii stocurilor de combustibili la
instituțiile medicale necesare pentru sursele de generare a
16 30.09.2022 Ministrul Sănătății
energie electrice și întreprinderea măsurilor necesare
pentru suplinirea acestora
Desemnarea unei persoane responsabile, pentru fiecare Agenția Proprietății
17 01.09.2022
instituție subordonată, care să monitorizeze, verifice și să Publice (APP)

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md
asigure consumul rațional de resurse energetice, și să Cancelaria de Stat
asigure menținerea temperaturii interioare recomandate în Autorități publice
cadrul clădirii specifice tipului de activitate centrale (APC) și APL
Actualizarea listei consumatorilor protejați și întreruptibili, „Moldovatransgaz”
în conformitate cu prevederile HG nr. 207/2019 pentru SRL
18 30.09.2022
aprobarea Regulamentului și Planului de acțiuni pentru Operatorii sistemelor
situații excepționale pe piața gazelor naturale de distribuție
SRL
Asigurarea stocării volumului maxim posibil de gaze
„Moldovatransgaz”
naturale în rețelele de transport gestionate (linepack, 01-
19 „Vestmoldtransgaz”
stocuri în gazoductul Ungheni-Chișinău, gazoductul ATI 31.10.2022
SRL
segmentul Căușeni-Orlovca)
SA „Moldovagaz”
Asigurarea înregistrării valorii maxime pozitive a limitei
contului de echilibrare operaționale (OBA) pentru fiecare „Moldovatransgaz”
punct de interconectare a operatorilor sistemului de SRL
01-
20 transport adiacenți din Ucraina și Republica Moldova, „Vestmoldtransgaz”
31.10.2022
România și Republica Moldova, stabilite în Acordurile de SRL
interconectare între operatorii sistemului de transport SA „Moldovagaz”
adiacenți respectivi
Sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte (după ora
21 01.09.2022 APC și APL
23:00)
Reconectarea clădirilor instituțiilor publice la sistemele de
SA „Termoelectrica”
22 alimentare centralizată cu energie termică, unde este 01.10.2022
SA „CET-Nord”
posibil din punct de vedere tehnic
Întreprinderea măsurilor necesare pentru creșterea
numărului de clădiri a instituțiilor publice ce ar putea fi SA „Termoelectrica”
23 2022-2023
conectate la sistemele de alimentare centralizată cu energie SA „CET-Nord”
termică
SA „Termoelectrica”
Crearea și menținerea de către CET-uri a stocurilor de ICS ”Moldova-Zahar”
24 combustibil alternativ necesare pentru producerea energiei 01.10.2022 SRL;
electrice și termice IM “Südzucker
Moldova” SA
Crearea și menținerea stocurilor de combustibil alternativ
SA „Termoelectrica”,
25 pentru producerea energie termice la Centralele termice din 01.10.2022
SA „CET-Nord”, alții
mun. Chișinău, mun. Bălți și din alte localități
Crearea și menținerea de către consumatorii întreruptibili a
Consumatorii
26 stocurilor de combustibil alternativ necesare pentru 01.10.2022
întreruptibili
asigurarea activității
Întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea
activării la orice moment alimentării consumatorilor prin
27 01.10.2022 ÎS „Moldelectrica”
intermediul altor scheme de aprovizionare cu energie
electrică, decât cele tradiționale
Actualizarea la zi a listei din Normativul de deconectări
ÎS „Moldelectrica”
manuale ale unor categorii de consumatori de energie
SA “RED-Nord”
28 electrică, precum și a listei din Normativul de limitare a 01.09.2021
ÎCS „Premier Energy
consumului de energie electrică pe tranșe în situații
Distribution” SA
deosebite în sistemul electroenergetic
Verificarea activităților întreprinse de instituții/autorități în
Agenția Supraveghere
scopul pregătirii obiectelor și sistemelor de alimentare cu
Tehnică și Organul
29 energie termică și energie electrică ale întreprinderilor 01.10.2022
Supravegherii
gospodăriei comunale, fondului locativ, precum și ale
Energetice de Stat
instituțiilor bugetare
Colectarea informației privind volumul de combustibil
solid/biomasă disponibil și cel necesar centralelor termice Agenția pentru
30 01.10.2022
instalate la instituțiile publice ce funcționează pe acest tip Eficiență Energetică
de combustibil, și oferirea suportului instituțiilor în

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md
procesul de aprovizionare cu combustibil
Monitorizarea consumul de resurse energetice de către
sursele de energie ale instituțiilor publice pentru sezonul de
încălzire și înaintarea, după caz, a propunerilor de Agenția pentru
31 2022-2023
îmbunătățire a programelor de eficiență energetică și Eficiență Energetică
valorificare a surselor de energie regenerabile în cadrul
autorităților administrației publice centrale și locale
Continuarea organizării seminarelor tematice, ședințelor de
lucru cu Managerii energetici raionali, administratorii
Agenția pentru
instituțiilor publice, producătorii de biomasă etc. privind
32 2022-2023 Eficiență Energetică
necesitatea utilizării centralelor termice pe biomasă precum
APL
și necesitatea reducerii consumurilor de energie în cadrul
instituțiilor publice
Elaborarea și lansarea campaniilor de informare privind
importanța utilizării altor resurse energetice alternative de Agenția pentru
33 producere a energiei termice (biomasă, cărbune, energie 01.09.2022 Eficiență Energetică
electrică), unde este posibil din punct de vedere tehnic, în
sensul reducerii consumului de gaze naturale
Elaborarea și lansarea campaniilor de informare privind
măsurile necesare a fi întreprinse de cetățeni în scopul
Agenția pentru
34 reducerii consumului de resurse energetice: izolarea 01.09.2022
Eficiență Energetică
termică a clădirilor, utilizarea termostatelor de ambianță,
reducerea temperaturii interioare, etc..
Implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de
Agenția pentru
energie în clădiri publice conform recomandărilor
Eficiență Energetică
autorității responsabile de implementarea politicilor în 2022-2023
APC
domeniul eficienței energetice (un Plan model de măsuri se
APL
prezintă în tabelul nr. 6)
Tabelul nr. 6 descrie măsurile de reducere și atenuare a impactului în caz de limitare a
furnizării gazelor naturale a fi întreprinse de autoritățile responsabile desemnate conform acestuia,
cât și volumul gazelor naturale a fi reduse/ suplinite.

Tabelul 6. Măsuri de reducere și atenuare a impactului în caz de limitare a furnizării gazelor naturale
Gaze naturale
Măsuri de reducere a consumului estimate a fi Autoritate
Nr.
de gaze naturale reduse/suplinite, responsabilă
mil. m3
Monitorizarea, verificarea și asigurarea zilnică a
consumului rațional de resurse energetice și
APP
asigurarea menținerii temperaturii interioare
Cancelaria de Stat
recomandate în cadrul clădirilor de către persoana
1. 18 APC
desemnată responsabilă, conform Planului model
APL
prezentat în tabelul 7, rezultând o reducere medie a
consumului de energie cu 10% pentru clădirile
publice și comerciale
Informarea regulată, prin toate sursele de
comunicare, a consumatorilor finali în vederea
reducerii consumului de resurse energetice și
2. 11 AEE, MIDR
menținerea unui nivel minim necesar a consumului
pe întreg sezonul de încălzire, ceea ce va asigura o
reducere de 3%.
Reducerea temperaturii agentului termic livrat în
cadrul sistemului centralizat de producere a energiei SA „Termoelectrica”
3. 13
termice cu până la 10 %, în condițiile respectării SA „CET Nord”
valorilor minime normate
4. Sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte (după 1,4 APC și APL

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md
ora 23:00)
Organizarea procesului de învățământ la distanță/on-
Ministerul Educației și
5. line pentru instituțiile de învățământ (cel puțin 10 13
Cercetării:
zile pe lună)
ICS ”Moldova-Zahar”
Trecerea consumatorilor întreruptibili, în termeni cât
SRL;
6. mai restrânși la producerea energiei electrice și 10
IM “Südzucker
termice din surse alternative de combustibil
Moldova” SA
Reconectarea și utilizarea în cadrul instituțiilor
7. publice a cazanelor care funcționează pe biomasă, în 7 APL
mod exclusiv
Trecerea producătorilor de energie în termeni cât mai
restrânși la producerea energiei electrice și termice
8. din surse alternative de combustibil. Măsura se 264 SA „Termoelectrica”
aplică CET-urilor care dispun de infrastructura
necesară pentru utilizarea combustibilului alternativ
Întreprinderea măsurilor de asigurare a necesarului
de masă lemnoasă pentru sezonul de încălzire 2022-
2023 pentru toată populația care utilizează această Ministerul Mediului
9. 48
sursă alternativă de încălzire, inclusiv monitorizarea Agenția „Moldsilva
și luarea de măsuri în vederea menținerii unui preț
rezonabil de comercializare a masei lemnoase
Întreprinderea măsurilor de asigurare a necesarului
Ministerul Afacerilor
de cărbune pentru sezonul de încălzire 2022-2023
Interne
pentru toată populația care utilizează această sursă
10. 45 Agenția Rezerve
alternativă de încălzire, inclusiv monitorizarea și
Materiale
luarea de măsuri în vederea menținerii unui preț
Sectorul privat
rezonabil de comercializare a cărbunelui
Utilizarea stocurilor strategice de gaze naturale SA „Moldovagaz”
11. 24,5
disponibile SA „Energocom”
Utilizarea stocurilor de gaze naturale din rețelele de
transport gestionate de operatorii sistemului de Moldovatransgaz” SRL
29
12. transport licențiați (line-pack, stocuri în gazoductul „Vestmoldtransgaz”
(14+5+10)
Ungheni-Chișinău, gazoductul ATI segmentul SRL
Căușeni-Orlovca)
Utilizarea valorii maxime a limitei contului de
echilibrare operațională pentru fiecare punct de
interconectare a operatorilor sistemului de transport Moldovatransgaz” SRL
13. adiacenți din Ucraina și Republica Moldova, 17 „Vestmoldtransgaz”
România și Republica Moldova, stabilite în SRL
Acordurile de interconectare între operatorilor
sistemului de transport adiacenți respectivi
SRL
Deconectarea consumatorilor întreruptibili conform „Moldovatransgaz”
14. 104
HG 207/2019 Operatorii sistemului
de distribuție
Accesarea sumelor disponibile conform Acordului
de împrumut dintre RM și BERD, în vederea MIDR
15. 200
realizării proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor SA „Energocom”
Naturale”
Trecerea consumatorilor întreruptibili la utilizarea
combustibililor alternativi (biomasă, cărbune,
16. - Agenți economici
păcură) și la surse alternative (generatoare electrice,
etc.), unde este posibil din punct de vedere tehnic
Procurarea gazelor naturale de la comercianți SA „Moldovagaz”
17. -
alternativi, din piețele internaționale de gaze naturale SA „Energocom”

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md
Reducerea temperaturii agentului termic, cu 10%, în
încăperile administrative și cele de producție APP
18. (sectoare de exploatare), fără a scădea sub nivelul - Cancelaria de Stat
minim necesar întru asigurarea condițiilor micro APC
climaterice favorabile

Limitarea, la maxim, a temperaturii interioare în Sector public


19. -
afara programului de lucru și în weekend Sector privat

Limitarea temperaturii interioare la 19 OC în cadrul


Sector public
20. hotelor, restaurantelor, clădirilor comerciale, publice, -
Sector privat
gospodării casnice
Optimizarea programului de lucru (schimburi de Sector public
21. -
lucru de acasă, program redus de activitate) Sector privat
Trecerea, unde este posibil din punct de vedere
tehnic la utilizarea surselor de producere a energie Sector public
22. -
termice, altele decât gaze naturale (biomasă, Sector privat
cărbune, energie electrică)
Import de energie electrică din SE al Ucrainei și din Participanții la piața
23. -
ENTSO-E, Europa Continentală energiei electrice
Limitarea consumului de energie electrică prin ÎS Moldelectrica
deconectarea consumatorilor non-casnici sau SA “RED-Nord”
24. -
implementarea programelor de deconectare în ÎCS „Premier Energy
evantai Distribution” SA
Utilizarea la necesitate în cadrul instituțiilor
25. medicale a unităților de generare a energiei electrice - Ministerul Sănătății
proprii
Asigurarea alimentării consumatorilor prin
intermediul altor scheme de aprovizionare cu energie
26. - ÎS „Moldelectrica”
electrică, decât cele tradiționale, funcție de noua
configurație de consum

Persoana desemnată responsabilă conform acțiunii nr. 17 din tabelul nr. 5 va asigura
verificarea și asigurarea zilnică a consumului rațional de resurse energetice și asigurarea menținerii
temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor de către persoana desemnată responsabilă,
conform Planului model prezentat în tabelul 7.
Tabelul 7. Plan model măsuri de eficientizare a consumului de energie în clădiri publice conform
recomandărilor autorității responsabile de implementarea politicilor în domeniul eficienței
energetice

Perioada de implementare
# Obiective și măsuri Responsabil 2022 2023
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

1 Organizarea instruirilor Echipa de


periodice pentru angajații și management
elevii/studenții din cadrul
instituției cu privire la
importanța eficientizări
consumului de energie
2 Verificarea periodică și setarea Managerul
în mod optimal a parametrilor energetic
centralei termice inclusiv prin
Operatorul

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@midr.gov.md, Pagina web: www.midr.gov.md