Sunteți pe pagina 1din 7

1-2/1956

Scrisoare irenică trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian, cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Naşterii Domnului si Anului Nou 3

Scrisori irenice primite de Prea Fericitul Patriarh Justinian, cu prilejul Sfintelor Sărbători
ale Naşterii Domnului 5

Telegrame şi scrisori de felicitări primite de Prea Fericitul Patriarh Justinian, cu prilejul


Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului 1955 şi Anul Nou 1956 11

Răspunsul D-lui Dr. Petru Groza, Preşedintele Marii Adunări Naţionale a R.P.R. la
telegrama trimisă de Adunarea Naţională Bisericească în octombrie 1955 22

Telegrama de felicitări trimisa de Prea Fericitul Patriarh Justinian D-lui Dr. Petru Groza
cu prilejul aniversării a 71 de ani 23

Răspunsul D-lui Dr. Petru Groza la telegrama de felicitări trimisă de Prea Fericitul
Patriarh Justinian 24

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian D-lui Dr. Petru Groza, Preşedintele
Marii Adunări Naţionale a R.P.R., cu prilejul zilei de 30 decembrie si Anului Nou 25

Răspunsul D-lui Dr. Petru Groza, Preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale a
R.P.R., la telegrama trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian 26

Sărbătorirea maestrului Mihail Sadoveanu, cu prilejul împlinirii a 75 de ani 27

Ecoul festivităţilor religioase ale Bisericii Ortodoxe Române din octombrie 1955 28

Slujbe săvârşite de Prea Fericitul Patriarh Justinian, de Benedict Monahul 51

Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară pentru cea de a XXIII-a serie de


preoţi 53

Sărbătorirea patronului Institutului Teologic din Bucureşti 62

Patriarhul Timotheos al Ierusalimului a încetat din viată 73

Încetarea din viaţă a Mitropolitului Grigorie al Leningradului 77

Spre triumful deplin al cauzei păcii 84

Vizita I.P.S. Mitropolit Nicolae Krutiţki în ţara noastră 89


Mărturii ale păcii confesionale în ţara noastră: sărbătorirea Eminenţei Sale Dr. Kiss
Alexa, Episcopul unitarian 110

Povăţuiri şi îndrumări părinteşti, de Diac. Prof. Ν. I. Nicolaescu 113

Viaţa lăuntrică a preotului, de Pr. Prof. Ene Branişte 123

RECENZII
Studiul Vechiului Testament, de Prof. Ν. Chiţescu 131

Calendare de perete. îndrumătoare bisericeşti, tipiconale şi almanahuri pentru credincioşii


Bisericii Ortodoxe Române, de Pr. N. Popescu-Dobriceni 143

CALENDAR cu toţi sfinţii din an, întocmit după Vieţile Sfinţilor, scrise de Arhip.
Dimitrie al Rostovului, după Minee şi alte lucrări, de Pr. Grigore N. Popescu 151

3-4/1956

Îndemnurile Sinodului Permanent către clerul Bisericii Ortodoxe Române 199

Schi de telegrame cu prilejul împlinirii a 25 de ani de patriarhicească păstorire a Prea


Fericitului Patriarh Alexandru al III-lea 204

Schimb de telegrame cu prilejul împlinirii a 11 ani de slujire patriarhicească a Sanctităţii


Sale Patriarhului Alexei 205

Schimb de telegrame cu prilejul sărbătoririi zilei numelui Sanctităţii Sale Patriarhului


Alexei 206

Schimb de telegrame cu prilejul zilei de naştere a Prea Fericitului Patriarh Chiril 207

A 55-a aniversare a Prea Fericitului Patriarh Justinian 208

Alegerea, hirotonia, învestitura şi înscăunarea I. P. S. Mitropolit Justin al Ardealului, de


Diac. Prof. Gh. I. Moisescu şi Pr. Prof. Grigore T. Marcu 215

Scrisoarea de mulţumire trimisă Prea Fericitului Patriarh Justinian de I.P.S. Mitropolit


Justin al Ardealului 265

Oaspeţi străini la Patriarhia Română 266

În legătură cu arestarea şi deportarea Arhiepiscopului Makarios al Ciprului 267

Încetarea din viaţă a Arhiepiscopului Spiridon al Atenei 271

Sesiunea extraordinară a Consiliului Mondial al Păcii 277


Documente adoptate la sesiunea extraordinară a Consiliului Mondial al Păcii 282

Scrisoarea Conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse către Conducătorii Consiliului Mondial al


Bisericilor, traducere de Pr. Pavel Grosu 284

RECENZII
Revistele Centrelor Mitropolitane din Patriarhia Română 287

Modificarea şi completarea unor articole din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea


Bisericii Ortodoxe Române 300

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din


februarie 1956 302

Lucrările Colegiului Electoral pentru alegerea Episcopilor şi Arhiepiscopilor


Mitropoliţi 309

Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti în sesiunea ordinară a anului 1956 311

Dare de seamă asupra activităţii Administraţiei Patriarhale pe anul 1955 318

Referatul Comisiei Bisericeşti a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra Dării de seamă a


Sectorului Administrativ-Bisericesc al Administraţiei Patriarhale 335

Dare de seamă asupra activităţii Sectorului de Editură si Tipografie al Institutului Biblic


şi de Misiune Ortodoxă pe anul 1955 338

Referatul Comisiunii Culturale a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra Dării de seamă a


Sectorului de Editură si Tipografie al Biblic pe anul 1955 351

Dare de seamă asupra activităţii Sectorului Ateliere I al Institutului Biblic 353

Referatul Comisiei Economice-Financiare a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra Dării


de seamă a Sectorului Ateliere I al Institutului Biblic pe anul 1955 360

Dare de seamă asupra activităţii Sectorului Ateliere II al Institutului Biblic 362

Referatul Comisiunii Bisericeşti a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra Dării de seamă a


Institutului Biblic - Sectorul Ateliere II pe anul 1955 367

Referatul Comisiunii Economice-Financiare a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra Dării


de seamă a Institutului Biblic - Sectorul Ateliere II pe anul 1955 368

Înştiinţare pentru pictorii bisericeşti autorizaţi 369

Tablou nominal de pictorii şi zugravii bisericeşti autorizaţi de Sf. Patriarhie 370


5/1956

Scrisoarea irenică trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Învierii Domnului 383

Scrisori irenice primite de Prea Fericitul Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor Paşti 385

Telegrame şi scrisori de felicitări primite de Prea Fericitul Patriarh Justinian cu prilejul


Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului 389

Schimb de telegrame între Prea Fericiţii Patriarhi Justinian al României şi Chiril al


Bulgariei 402

Mărturii de peste hotare despre Biserica Ortodoxă Română 404

Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară pentru cea de a 26-a serie de preoţi la


Institutul Teologic Universitar din Bucureşti 412

Noul Arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe din Grecia 418

Canonizarea Sfântului Nicodim Aghioritul, de Pr. Olimp N. Căciulă 424

Înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Autonome din China, de P. S. Episcop Antim Nica-


Tîrgovişteanul 431

În jurul deportării Arhiepiscopului Macarie al Ciprului, de Arhid. V. Anania 434

Încrederea şi prietenia între oameni şi popoare, condiţii pentru coexistenţa paşnică între
state şi porunci ale învăţăturii creştine, de Pr. Prof. D. Stăniloae 438

Îndrumările date clerului de Prea Fericitul Patriarh Justinian, cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Învierii Domnului 451

Spicuiri din Pastoralele de Sfintele Paşti ale înalţilor Chiriarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române 459

Înştiinţare de la Comisia de Pictură Bisericească 472

6-7/1956

Sărbătorirea a opt ani de slujire patriarhicească a Prea Fericitului Patriarh Justinian.


Festivitatea de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti 479

Vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian în Moldova, de Pr. Scarlat Porcescu 490
Încheierea anului şcolar 1955-1956 la instituţiile de învăţământ ale Bisericii Ortodoxe
Române 502

Un prieten al Bisericii şi poporului român: Mitropolitul Iacob de Malta, de Arhid. V.


Anania 533

Din viaţa Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia, de Pr. Prof. M. Şesan 535

Cuviosul Daniil Sihastrul, de I. D. Ştefănescu 537

Cărţi ruseşti în Ţara Românească sub Constantin Brâncoveanul, de Prof. Damian


Bogdan 543

RECENZII
«Istoria bisericească universală», manual pentru uzul studenţilor institutelor teologice,
vol. I, de Diac. Asistent I. Rămureanu 558

Călăuza canonică, de Pr. Victor Popescu 569

Modificările aliniatului 4 al articolului 48 din «Legea pentru regimul general al


cultelor» 624

Decizia Ministerului Cultelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi


funcţionare a şcolilor Bisericii Ortodoxe Române 625

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea


personalului bisericesc şi de recrutare a corpului didactic din Patriarhia Română 626

Publicaţie 676

8-9/1956

240 de ani de la moartea de mucenic a lui Antim Ivireanul 679

Viaţa lui Antim Ivireanul, de DAMIAN P. BOGDAN 679

Strădanii în slujba Bisericii Româneşti 689


1. Antim Ivireanul tipograf 690
2. Antim Ivireanul miniaturist şi sculptor 766
3. Antim Ivireanul predicator şi orator 775
4. Antim Ivireanul ctitor de locaşuri sfinte 817

Luptător pentru Ortodoxie, de Diac. I. RĂMUREANU 831

Antim Ivireanul, apostol şi mucenic al dreptei credinţe 853


Alegerea şi înscăunarea noului Mitropolit al Bisericii Autocefale din Cehoslovacia 864

Mitropolitul Sebastian al Moldovei şi Sucevei 866

10-11/1956

Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei şi Sucevei 871

Marile festivităţi religioase de la Timişoara, de Prot. Dr. Gh. Cotoşman 812

Viaţa Sfântului Iosif cel Nou, mitropolitul Timişoarei şi a toată Ţara Banatului 929

Prăznuirea Sfintei Parascheva 938

Festivităţile de la catedrala patriarhală pentru prăznuirea Sfântului Mucenic Dimitrie şi a


Sfântului Cuviosului Dimitrie Basarabov, de Pr. Niculae Şerbănescu 946

Deschiderea noului an şcolar la Instituţiile de Învăţâmânt ale Bisericii Ortodoxe Române,


de Pr. Conf. Al. I. Ciurea Pr. Prof. S. Vlad 967

Opt ani de la Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române, Redacţia 993

Episcopatul ortodox şi cel greco-catolic faţă de problemele religioase şi naţionale ale


poporului român, de-a lungul celor 250 ani de la «unirea» cu Roma, de Teofil, Episcop al
Romanului şi Huşilor 1001

Preotul ortodox-slujitor al lui Hristos şi al poporului în duh evanghelic 1013

Refacerea unităţii religioase a românilor ardeleni o porunca a istoriei 1017

«Unirea cu Roma» înşelăciune şi silnicie pentru românii din Ardeal 1038

Samuil Micul Clain-150 ani de la moartea sa 1057

Liturghia şi unitatea religioasă a poporului român, de Pr. Prof. D. Stăniloae 1078

Datoriile preoţimii în lucrarea de consolidare a Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române şi


mijloace pentru împlinirea lor, de Pr. Prof. Ene Branişte 1080

12/1956

Pastorala adresată clerului şi credincioşilor de Prea Fericitul Patriarh Justinian, cu prilejul


Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, 1956 1103

Scrisoarea irenică trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Naşterii Domnului, 1956 1107
Sărbătorirea Prea Fericitului Alexandru al III-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului
Orient, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de păstorire patriarhicească 1109

Vizita Prea Fericitului Patriarh Vichentie şi a altor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe


Sârbe la Patriarhia Română 1111

Vizita delegaţiei Bisericii Luterane din Danemarca în ţara noastră 1116

Un an de la serbările Bisericii Ortodoxe Romîne din octombrie 1955 1139

Un preot ortodox din India, oaspete al Bisericii noastre 1141

Vizita unui episcop al Bisericii Anglicane la Patriarhia Română 1143

Sărbătorirea Academicianului Profesor Ştefan Ţancov 1145

Scrisoarea adresată Prea Fericitului Patriarh Justinian 1158

Din viaţa Bisericilor de peste hotare, de Pr. Olimp N. Căciulă 1161

Cu prilejul prăznuirii Naşterii Domnului: Peştera de la Betleem 1169

Lucrările Congresului al VIII-lea al partidului creştin-democrat din Germania 1183

Pentru propăşirea patriei 1185

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 1187

Instrucţiuni igienico-sanitare cu privire la însămânţări 1190

S-ar putea să vă placă și