Sunteți pe pagina 1din 9

MODULUL I

PROCEDURA ADMINISTRATIV - CONCEPT I SFER DE APLICARE Activitatea administra iei se desf oar ntr-o anumit ordine i n forme regulamentare strict determinate de normele legale

Ansamblul normelor juridice privind formele i modalit ile specifice de elaborare, punere n executare i control al actelor administrative precum i de realizare a opera iunilor administrative i tehnicomateriale de c tre structurile administra iei publice reprezint procedura administrativ .
procedura este totalitatea actelor i formelor, ndeplinite n cadrul activit ii desf urate de un organ de jurisdic ie, de executare sau de alt organ de stat.

Astfel, prof. R. Ionescu define te procedura administrativ ca fiind forma n care organele administra iei de stat ac ioneaz pentru organizarea execut rii n concret a legilor i a celorlalte acte ale organelor statului emise n realizarea puterii de stat iar ntr-o alt accep ie ca reprezentnd totalitatea normelor juridice care reglementeaz forma n care se ndepline te ntreaga activitate a organelor administra iei de stat.1 n opinia prof. M. Anghene de i denumit generic procedura administrativ aceasta reprezint numai o parte a procedurii n cadrul aparatului administra iei de stat i anume procedura administrativ necontencioas cuprinznd principiile i regulile de emitere i executare a actelor administrative, spre deosebire de procedura folosit pentru solu ionarea de litigii de c tre organele de jurisdic ie func ionnd n cadrul administra iei de stat care este o procedur contencioas , asem n toare celei folosite de instan ele judec tore ti. Codurile de procedur administrativ cuprind, n opinia aceluia i autor, reguli de procedur administrative generale care privesc emiterea de acte administrative de c tre toate organele administra iei de stat, formele necesare i condi iile ce trebuie ndeplinite n vederea elabor rii i execut rii unei decizii legale, care s asigure i realizarea optim a drepturilor i intereselor cet enilor.3 E. Hri cu, pornind de la formul rile utilizate de majoritatea codurilor adoptate de rile socialiste, define te procedura administrativ ca fiind procedura care se desf oar n fa a administra iei de stat, potrivit normelor speciale prev zute de lege, n scopul asigur rii legalit ii, ap r rii interesului statului i ocrotirii dreptului cet enilor, ale unit ilor de stat i organiza iilor ob te ti, nc n faza preg tirii actului administrativ individual.4 Pornind de la dihotomia procedur administrativ contencioas procedur administrativ necontencioas , autoarea relev : procedura administrativ necontencioas cuprinde, de obicei, principiile fundamentale specifice administra iei publice precum i regulile de elaborare i executare a actelor administrative, ca forme principale de activitate a autorit ilor administra iei publice. Totodat , n grija unor speciali ti, ea ar putea s includ i o reglementare mai ampl a dreptului de peti ionare, consacrat constitu ional. Referindu-se la procedura administrativ contencioas , aceea i autoare relev c aceasta prive te controlul jurisdic ional asupra administra iei publice. Defini i conceptul de procedur administrativ contencioas Defini i conceptul de procedur administrativ necontencioas Ar ta i care este leg tura ntre normele de drept material i cele de procedur administrativ

MODULUL II NATURA FORMELOR PROCEDURALE

Din punct de vedere filosofic, orice fenomen cuprinde dou laturi: con inut i form . n general se afirm unitatea dialectic dintre con inut i form , unitate care joac un rol deosebit de important n dezvoltarea sistemelor. Aceast unitate poate fi exprimat n urm toarele teze: a) con inutul este factorul determinant , iar forma este modul de manifestare al con inutului, cadrul n care acesta cap t caracter concret; b) forma joac un rol activ, gr bind sau frnnd dezvoltarea con inutului ca mod de existen al acesteia. Con inutul se schimb ntotdeauna naintea formei, ceea ce conduce la o contradic ie. Rezolvarea ei reclam nl turarea formelor nvechite.11 Pentru a produce efecte, voin a subiectelor ndrituite s administreze treburile publice trebuie s se manifeste, s fie exteriorizat n formele prev zute de lege. Numai n felul acesta ea poate fi cunoscut de participan ii la procesele administrative i poate conduce, uneori, la stabilirea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept administrativ. Sub acest aspect, forma este inerent oric rui demers, oric rei manifest ri de voin , a administra iei publice, produc toare sau nu de consecin e juridice. Formele procedurale sunt constituite din formalit i, ca elemente de detaliu, unele esen iale, unele accesorii, care alc tuiesc laolalt forma actului sau altei manifest ri de voin .
Atunci cnd forma devine scop n sine i nu reprezint expresia con inutului, ne afl m n fa a fenomenului de formalism. Formalismul este o exagerare a formei n detrimentul dreptului, care, de cele mai multe ori, este sacrificat

n dreptul administrativ (sau procedural administrativ ca subramur ) caracteristici:

forma prezint

urm toarele

a) Este, atunci cnd legea o prescrie, un element esen ial al actului, deoarece n absen a ei acesta este sanc ionat, n principiu, cu nulitatea; b) Este obligatorie i exclusiv , n sensul c pentru efectuarea valabil a unui act p r ile ori administra ia trebuie s respecte forma desemnat de legiuitor. ntr-un domeniu n care voin a nu dobnde te eficacitate procedural dect prin intermediul unei forme determinate, este normal ca substituirea unei forme cu alta s se nvecineze cu inexisten a actului. c) Este abstract i constant deoarece pentru acela i act forma este invariabil aceea i, f r deosebire de con inutul concret pe care l cuprinde i care este diferit, de la caz la caz. Formele procedurale ndeplinesc printre altele rolul de a permite eficacitatea demersurilor administrative, care nu trebuie de fiecare dat s se reinventeze, dar i pe cel de protejare a celor administra i, care pot s i valorifice mai u or drepturile n fa a administra iei, n cuno tin de cauz i pot fi mai greu de icanat, ori se pot mai u or proteja de u urin a sau reaua-credin a administratorului public. Defini i formalismul. Care sunt caracteristicile formei n dreptul administrativ? Ce este actul de procedur administrativ ?

MODULUL III PRINCIPIILE PROCEDURII ADMINISTRATIVE


 S cunoasc principiile procedurii administrative  S poat detalia con inutul principiului legalit ii  S argumenteze importan a principiilor procedurii administrative pentru func ionarea administra iei publice Principiile, ca abstractiz ri sintetice prin care se redau tr s turile comune, generale, proprii unui fenomen sau grup ri de fenomene reprezint un important instrument de cunoa tere a dimensiunilor i caracteristicilor procedurii administrative. Printre principiile generale ale procedurii administrative enumer m pe cele ale: - Legalit ii - Exercit rii obligatorii i cu bun credin a competen ei; - Egalit ii n fa a administra iei publice; - Motiv rii actelor i m surilor dispuse; - Transparen ei; - Subsidiarit ii; - Celerit ii; - Obligativit ii aducerii la cuno tin a actelor adoptate i a m surilor dispuse; - Exercit rii controlului activit ii executive; - Exercit rii ierarhice a recursului administrativ; - Colabor rii i cooper rii n realizarea sarcinilor administra iei; - R spunderii pentru activitatea executat ; n procedura administrativ contencioas mai sunt aplicabile i urm toarele principii: - Contradictorialit ii; - Independen ei n activitatea administrativ-jurisdic ional ; - Garant rii dreptului la ap rare i la exercitarea c ilor de atac n fa a instan elor judec tore ti;
- Stabilit ii actului administrativ-jurisdic ional

n contextul evoc rii principiului legalit ii, autorul relev importan a deosebit a competen ei organului administrativ de stat, adic a capacit ii acestuia de a ac iona din punct de vedere juridic, probleme ce formeaz de regul obiect de reglementare n primele capitole ale codurilor de procedur administrativ . O aten ie deosebit este acordat i principiului motiv rii care presupune necesitatea ca organul emitent s arate n mod expres i implicit elementele de fapt i de drept care determin solu ia adoptat . Motivarea este privit din aceast perspectiv ca un element esen ial pentru convingerea cet enilor cu privire la legalitatea i oportunitatea actului administrativ, sporind ncrederea acestora n aparatul administra iei publice. Pentru E. Hri cu principiile caracteristice codurilor de procedur administrativ sunt: principiul legalit ii, principiul mbin rii intereselor generale ale statului cu cele individuale ale cet enilor, principiul adev rului material, principiul particip rii active i al contradictorialit ii, principiul aprecierii autonome a probelor i autonomia organului administrativ n adoptarea deciziilor, principiul motiv rii actelor administrative i principiul desf ur rii accelerate a procedurii administrative. Respectarea principiului legalit ii, cel mai important dintre acestea, enun at de regul de to i speciali tii, presupune, n opinia acestei autoare, n primul rnd cerin a ca actele administrative , cu deosebire cele individuale, s fie emise pe baza legii sau a unei dispozi ii ntemeiate pe lege, iar con inutul lor s corespund scopului urm rit de legiuitor prin actul normativ n executarea c ruia se emite respectivul

act administrativ. n al doilea rnd, principiul legalit ii implic obliga ia administra iei ca n solu ionarea oric rui caz s respecte i dispozi iile regulilor generale de procedur administrativ cuprinse n codurile de procedur referitoare att la competen , ct mai ales cele referitoare la preg tirea, emiterea i forma actelor administrative individuale, la drepturile aferente p r ilor n cursul desf ur rii procedurii administrative, la respectarea regulilor procedurale, referitoare la recursul administrativ, precum i cele referitoare la recursul administrativ, precum i cele referitoare la procedura de executare a actelor administrative individuale. Importan a practic a principiului legalit ii era relevat n special, pentru c pe baza acestuia se aprecia c putea fi condus cu succes o procedur contencioas mpotriva unei decizii date de c tre un organ administrativ, nu doar pentru nc lcarea dispozi iilor procedurii administrative, dar i pentru cazuri de incompeten , n care starea de fapt fusese incorect sau incomplet stabilit , de nc lcare a drepturilor procedurale ale p r ilor sau pentru exces ori abuz de putere. Cu privire la principiul legalit ii forma de garantare cea mai elaborat mpotriva posibilului arbitrariu al autorit ii executive D. Apostol Tofan apreciaz c acesta este totu i ngr dit adeseori de posibilitatea pe care chiar legea o acord autorit ii administrative de a alege ntre mai multe decizii, fiind vorba, evident, de terenul puterii discre ionare i implicit de riscul excesului de putere.17 Explica i importan a principiului legalit ii. Da i exemple de principii ale procedurii administrative contencioase Enumera i principiile procedurii administrative

MODULUL IV CON INUTUL I ETAPELE PROCEDURII ADMINISTRATIVE


 S cunoasc etapele procedurii administrative Administra ia public ca activitate executiv a statului sau a colectivit ilor locale reprezint un univers avnd caracter complex. Prof. I. Santai identific caracterul de proces al acestei activit i eviden iat mai ales cu privire la actele sau deciziile administrative a c ror formare, aplicare i verificare se prezint ca un ansamblu de opera iuni aflate ntr-o succesiune logic i necesar . Procesul administrativ se poate defini ca ansamblul activit ilor (actelor i faptelor) realizate de administra ia de stat n ndeplinirea atribu iilor sale.18
n opinia aceluia i autor, procedura administrativ caracterizeaz totalitatea formelor concrete ale activit ii executive, ntruct toate activit ile voli ionale ale administra iei trebuie s ndeplineasc un minimum de formalit i. Ea se realizeaz n moduri specifice i diferite n cazul actelor juridice, a opera iunilor tehnico-materiale, a faptelor, iar n cadrul ei procedura actelor administrative sau procedura decizional este cea mai important categorie a procedurii administrative.19

Procedura administrativ necontencioas i-a g sit pn n prezent reglementare n dreptul nostru pozitiv n materia administrativ-fiscal , sediul materiei reprezentndu-l Codul de procedur fiscal aprobat prin O.G. nr. 92-2003, republicat .20 Pe cnd procedura judiciar se declan eaz numai la sesizarea instan ei de judecat de c tre p r i, procuror, alte entit i legale, procedura administrativ (ca procedur necontencioas ), se declan eaz , n principiu, din oficiu. De asemenea, hot rrile instan elor judec tore ti sunt irevocabile, iar prin pronun area lor instan ele se dezinvestesc de solu ionarea litigiilor, n timp ce majoritatea actelor administrative sunt reversibile. Astfel, al turi de principii comune cum ar fi: principiul legalit ii, principiul egalit ii n fa a administra iei, principiul dreptului la ap rare, principiul rolului activ al administra iei, exist i unele incompatibile, potrivit aceluia i autor care constat : - principiul necontradictorialit ii este un principiu de baz al procedurii administrative nejurisdic ionale, comparativ cu principiul contradictorialit ii care guverneaz activitatea instan elor de

judecat i care presupune cel pu in dou p r i cu interese contradictorii, dar egale procesual, n timp ce activitatea executiv presupune subordonarea; - Principiul nepublicit ii const n aceea c organele administrative nu sunt obligate , ca i instan ele judec tore ti, s ac ioneze n fa a celor care vor s asiste la desf urarea activit ii sau sunt interesate n emiterea actelor administrative; - Principiul indisponibilit ii const n aceea c subiectele pasive ale raportului administrativ nu pot dispune de crearea, modificarea, desfiin area i realizarea acestor raporturi, datorit subordon rii lor, comparativ cu procesul civil n care p r ile au posibilitatea s dispun de obiectul litigiului, de ntinderea lui i de mijloacele de ap rare n proces. Etapele sau fazele procedurii administrative sunt n general etape parcurse de c tre actele administrative ca instrumente de realizare a administra iei n existen a acestora i privesc formalit ile concrete care intervin n leg tur cu preg tirea, emiterea-adoptarea, executarea i controlul actelor administrative. Aceste etape procedurale au determin ri specifice fiec rei forme pe care administra ia public o cunoa te: activ , consultativ , deliberativ sau jurisdic ional . Ar ta i n ce const caracterul de proces al activit ii administra iei publice
Da i exemple de norme de procedur necontencioas apar innd dreptului pozitiv

MODULUL V CODIFICAREA PROCEDURII ADMINISTRATIVE


 S cunoasc procesul de codificare n unele state ale Uniunii Europene  S poat argumenta pro/contra existen ei unui Cod de procedur administrativ n Romnia Diversitatea i complexitatea practicii administrative, volumul imens al actelor i celorlalte demersuri ale administra iei publice a determinat conturarea unui curent de opinie printre speciali tii n tiin ele administra iei cu privire la necesitatea adopt rii unei reglement ri unitare, complexe, sistematizate n ceea ce prive te procedura administrativ . Astfel, pornind de la num rul mare al legilor de ordin administrativ, votate de parlament, prof. A. Teodorescu aprecia c din aceast cauz , dreptul administrativ, relativ vorbind, nu poate fi codificat ca celelalte ramuri ale dreptului, c ci orice ncercare de codificare ar risca s devin n curnd nefolositoare. ntr-adev r, un Cod administrativ nu ar fi niciodat la curent cu legisla ia n vigoare din cauza modific rilor sau rennoirilor prea dese i pre repezi a legilor ce o alc tuiesc.22 A a cum sublinia reputatul autor precizat, nu trebuie ns confundat no iunea de codificare a dreptului administrativ cu cea de colec ionare a legilor administrative, c ci acestea au un con inut diferit. n opinia prof. M. Anghene, preocup ri pentru stabilirea unor norme unitare de procedur administrativ corespunz toare exigen elor unei administra ii moderne i democrate, se ntlnesc n anii 70, n toate rile n care procedura administrativ a f cut parte din reglement rile tradi ionale.24 n ceea ce prive te con inutul efectiv al unui Cod de procedur administrativ raportndu-se la Codurile de procedur administrativ existente n unele ri socialiste la acea vreme, acela i autor precizeaz c ele cuprind, n prima parte, reglement ri privind calitatea de parte , care poate fi o persoan fizic sau juridic ale c rei drepturi, interese legitime sau situa ie juridic au leg tur cu actul ce constituie obiectul procedurii, procedura declan ndu-se la cererea unei p r i sau din oficiu. n egal m sur , codurile respective reglementeaz de regul propunerilor i sesiz rilor cet enilor. i primirea i solu ionarea reclama iilor,

Un Cod de procedur administrativ romnesc, considerat necesar a fi adoptat de c tre acela i autor, urma s cuprind dispozi ii privind toate opera iile administrative premerg toare, concomitente i posterioare actului administrativ, numai printr-o reglementare corespunz toare tuturor condi iilor de fond i form pe care trebuie s le realizeze un act administrativ cu caracter individual, asigurndu-se legalitatea i eficien a acestuia. De asemenea, autorul mai precizeaz i necesitatea, rezultat din larga lor aplicabilitate, ca normele procedurii administrative necontencioase s exceleze prin claritate i concizie pentru a putea fi cunoscute cu u urin de marea mas a cet enilor i aplicat n mod operativ de c tre organele administra iei statului.
A a cum pertinent observ D. Apostol Tofan ntr-un studiu remarcabil privind aceast tem
25 toate preciz rile referitoare la regulile ce trebuiau stabilite ntr-un Cod de procedur administrativ aveau n vedere, n doctrina postbelic , actele administrative individuale

Teza necesit ii codific rii normelor de drept administrativ i implicit a celor privind procedura administrativ se reg se te i n lucr ri realizate dup anul 1990. Astfel, prof. A. Iorgovan apreciaz c statul de drept nu nseamn pluralitate de proceduri administrative , ci dimpotriv reguli pe ct posibil identice pentru ntregul personal administrativ.27 Referindu-se la ideea codific rii administrative, A. Iorgovan se pronun pentru adoptarea unui Cod al conven iilor, pentru un Cod de procedur administrativ necontencioas a autorit ilor administra iei publice centrale, pentru un Cod comunal i pentru un Cod al domeniului public na ional. n opinia prof. I. Santai codificarea decizional ar trebui s cuprind reguli de drept generale aplicabile tuturor actelor administrative, ct i reguli specifice de procedur aplicabile unor acte administrative cum sunt cele jurisdic ionale.28 Aceasta ar trebui s indice
condi iile de valabilitate ale actelor administrative, ct i principalele etape ale procesului decizion

Prof. D. Apostol Tofan constat utilitatea codific rii administrative n primul rnd ca instrument de asigurare a unei terminologii unitare menit s elimine confuziile i conflictele permanente pe care aceasta le genereaz n prezent.29

De o nsemn tate deosebit pentru procedura administrativ , n opinia acestei autoare, este adoptarea Legii nr. 24-2000 privind normele de tehnic legislativ 30, act normativ care reglementeaz procedura de elaborare a actelor
normative f r a face distinc ie ntre acestea, deci fiind aplicabil i actelor administrative cu caracter normativ. Un viitor cod de procedur administrativ , relev autoarea, ar trebui s consacre o parte consistent reglement rii procedurii de emitere a actelor administrative individuale, inclusiv aspectelor legate de ie irea din vigoare a acestora. De asemenea prezint importan nu doar elementele care condi ioneaz valabilitatea actelor administrative, ci i cele care stabilesc cu precizie aspectele esen iale referitoare la eficien a actelor administrative cum ar fi: determinarea momentului n care ele ncep s - i produc efecte, principiul neretroactivit ii acestor efecte, principiul respect rii drepturilor c tigate i cel al revoc rii, principiul prezum iei de legitimitate a actelor administrative, precum i principiile referitoare la punerea n executare.

Procedura administrativ n unele


atribuit n doctrin , n jurispruden

ri ale Europei Occidentale. Dup

crearea Comunit ii Europene, importan a

i n legisla ie procedurii administrative a crescut considerabil.

Astfel, n Germania, s-a pus problema de a ti dac o codificare a dreptului procedurii administrative este o oportunitate. Era evident c o procedur administrativ amenajat n plan formal, cu p r i, drepturi de participare garantate, poate ajuta administra ia s aib o cunoa tere mai complet a elementelor de fapt i cu aceea i ocazie s ia o mai bun decizie. Acceptarea particip rii administra ilor pe care-i prive te decizia administrativ ulterioar este mai u or de asigurat dac ei particip de la nceput i ei ar putea-o influen a prin participarea lor. O procedur administrativ formal asigur cet enilor transparen a i sinceritatea procesului decizional administrativ. Ea contribuie ntr-o manier determinant la asigurarea protec iei drepturilor individului, libert ii i egalit ii. n Marea Britanie actele administrative determinate care impun obliga ii nu pot fi adoptate f r ca principiul justi iei naturale s fie luat n considerare. Protec ia juridic contra deciziilor administrative ia adesea forma posibilit ii de a sesiza un tribunal (intern administra iei chiar dac este adesea independent) sau de a proceda la o instruc iune formal (inquiry). Tendin a crescut de protec ie a drepturilor procedurale a ap rut i n snul altor sisteme de drept al familiei juridice anglo-americane. Se poate men iona n Irlanda subordonarea administra iei fa de a a-numita justi ie constitu ional .

Danemarca, reprezentanta familiei juridice scandinave, a f cut un pas considerabil spre protec ia drepturilor procedurale. Prin Legea nr. 571 din 19 decembrie 1985 i nr. 572 din aceea i zi, drepturile persoanelor i ale colectivit ii n ceea ce prive te administra ia au fost codificate i garantate, cu toate c o tendin marcat de controlul administrativ al garant rii drepturilor relative la procedura administrativ exista deja n aceast ar . n constitu iile noilor state membre ale Uniunii Europene, chestiunile referitoare la procedura administrativ sunt consacrate ca drepturi fundamentale. De exemplu, Constitu ia Portugaliei prevede n Titlul IX (Administra ia public ): Art. 256 Drepturile i garan iile administra ilor:

1. Cet enii au dreptul de a fi informa i de fiecare dat cnd o cer, de a avansa problemele care i privesc direct, astfel nct s cunoasc deciziile definitive care au f cut obiectul cererii lor. 2. Cet enii au, de asemenea, dreptul de a accede la arhivele i la registrele administrative f r a prejudicia dispozi iile legii n materie de securitate intern i extern , de cereri criminale i de intimitate a vie ii private. 3. actele administrative sunt notificate celor interesa i n condi iile prev zute de lege. Ele sunt motivate obligatoriu cnd privesc drepturi sau interese care protejeaz legal cet enii. G sim garan ii asem n toare n Constitu ia Spaniei i n Constitu ia Greciei. Fran a are o concep ie care modific rolul cet enilor n procedura administrativ : au fost instituite comisii speciale de recurs care vegheaz la respectarea drepturilor cet enilor i dispun, pentru a le permite s se impun , de puteri de interven ie n ceea ce prive te administra ia i cererile cet enilor. Vechiul administrat a devenit ntre timp usager (o persoan care se folose te de administra ie), aceasta fiind doar o diferen de terminologie. n Italia s-a constat un interes crescut pentru chestiunile legate de procedura administrativ . Astfel, exist un num r de     

cinci drepturi i obliga ii pe care dreptul statelor membre ale Consiliului Europei le garanteaz :

dreptul de a fi ascultat de c tre administra ie; dreptul de a avea acces la elementele de fapt esen iale; dreptul de a fi sf tuit de c tre avoca i; obliga ia impus administra iei de a- i motiva deciziile; obliga ia impus administra iei de a ata a la decizie o indica ie asupra c ilor de recurs posibile.

 Care sunt aspectele pe care considera i c trebuie s le reglementeze un Cod de procedur administrativ ?  Da i exemple de state din Uniunea European care au adoptat un Cod de procedur administrativ

MODULUL VI REGULI PROCEDURALE GENERALE


1. Competen a temei al exercit rii procedurii administrative. Competen a reprezint calitatea juridic ce permite persoanelor administrative s se manifeste ca autorit i publice sau s presteze servicii de interes general. Definim competen a prin ansamblul atribu iilor conferite de lege persoanelor administrative i, uneori, structurilor acestora, de a ac iona pentru organizarea execut rii i executarea n concret a legii.

Folosind competen a, autorit ile, institu iile publice pot ac iona n regim de drept administrativ, pot face acte administrative, opera iuni administrative, fapte tehnico-materiale. De aceea, competen a reprezint elementul de cea mai mare importan pentru definirea structurilor administra iei publice. Competen a de a ac iona n regim de drept administrativ relev calitatea de autoritate administrativ care ac ioneaz pe baza i n executarea legii. Competen a este recunoscut la nivelul persoanelor administrative, dar, uneori, se vorbe te i de o competen intern , de serviciu, prin stabilirea expres prin lege a unor competen e directe pentru compartimente interne ale persoanei administrative (exemplu stabilirea de competen e att ministerului, ct i unui departament din structura organizatoric a acestuia). Numai competen a persoanei administrative coincide cu capacitatea administrativ , reprezentnd ansamblul de atribu ii stabilite prin lege, care i confer drepturi i obliga ii pentru exercitarea puterii publice, n nume propriu, ntr-un sector al administra iei publice. Exercitarea competen ei n raporturile juridice presupune existen a capacit ii juridice. Activitatea desf urat de subiectele nvestite cu o anumit competen le confer acestora o calitate oficial , n exercitarea atribu iilor lor. Competen a exprim juridic con inutul activit ii desf urate de subiectele de drept din punct de vedere material, teritorial i temporal.  Competen a reprezint o categorie de baz a dreptului administrativ. n jurul acesteia se construie te ntreaga ramur de drept, normele privind edificarea sistemului de competen e precum i stabilirea limitelor interven iei acestui sistem n via a social , fiind fundamentul dreptului administrativ. Tr s turile esen iale ale competen ei recunoscute de doctrina de specialitate sunt: a) legalitatea competen ei. Competen a decurge din normele, i uneori din principiile de drept. Spre

exemplu, principiul simetriei, potrivit cu care cel competent s emit un act de numire ntr-o func ie public , poate face i actul contrar, de revocare din func ie. b) Obligativitatea competen ei. Exercitarea atribu iilor func iei reprezint un drept, dar i o obliga ie pentru titularii competen ei i nu un privilegiu.  Titularii nu pot renun a la competen i nu o pot ncredin a spre exercitare altor persoane. Prin excep ie, legea prevede posibilitatea suplinirii i a deleg rii de competen e ale func iilor publice (a atribu iilor). Suplinirea reprezint nlocuirea titularului competen ei cu o alt persoan pe timpul mpiedic rii acestuia de a- i exercita competen a. Aceasta ac ioneaz automat, n baza prevederilor legale i se aplic tuturor atribu iilor pe care le cuprinde o anumit func ie. Delegarea de competen const n desemnarea unei persoane care s exercite anumite atribu ii din cadrul competen ei titularului. n acest caz este necesar un act de delegare din partea persoanei competente, iar delegarea prive te numai o parte din atribu iile titularului, prev zute n actul de delegare. c) individualitatea Competen a individualizeaz persoana n cmpul persoanelor administrative, permi nd identificarea unei persoane administrative. Aceasta exercit competen a proprio nomine. d) Competen a este legat de func ia pe care o ndepline te autorul acesteia i nu de persoana sa e) Competen a este permanent i nu se epuizeaz prin exercitarea acesteia. f) Caracterul autonom al competen ei 2.Rolul activ al administra iei publice. Administra ia public este obligat prin scopul fundamental al constituirii i func ion rii sale s manifeste ini iativ n realizarea misiunilor sale fundamentale. Ea va trebui s slujeasc omul, cet eanul i nevoile fundamentale ale acestuia, i s asigure satisfacerea interesului general al colectivit ii umane. Mediul social, politic i juridic are o influen direct asupra administra iei publice care este obligat s se adapteze permanent la obliga iile determinate de acestea, cu scopul satisfacerii prompte a cerin elor n continu evolu ie i amplificare sarcini generate de dinamica vie ii sociale. Structurile administra iei sunt ndrept ite s examineze din oficiu starea de fapt, s ob in i s realizeze toate informa iile i documentele necesare, pentru determinarea corect a acesteia. 3. Limba oficial n administra ia public . Conform articolului 13 din Constitu ie, n Romnia, limba oficial este limba romn . Limba oficial reprezint limba prin care se exprim , oral sau n scris, autorit ile publice, structurile sistemului administra iei publice. n condi iile adncirii democra iei i ale instaur rii statului de drept, care pune un accent deosebit pe drepturile omului, o preocupare special n ara noastr a c p tat-o situa ia minorit ilor na ionale. Astfel, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, n unit ile administrativteritoriale n care cet enii apar innd unei minorit i na ionale au o pondere de peste 20% din num rul locuitorilor, n raporturile cu autorit ile administra iei publice locale i cu aparatul propriu de specialitate ace tia se pot adresa oral sau n scris, i n limba lor matern , i vor primi r spunsul att n limba romn , ct i n limba matern .
4. Forma scris . Forma scris reprezint suportul motiva ional al ac iunii administrative i permite mai bine dovedirea, probarea acesteia. Manifestarea de voin cuprins n actul administrativ nu poate produce efecte juridice dac nu mbrac , de regul , forma scris .

Potrivit prof. R. Ionescu, forma scris este necesar din urm toarele considerente: a) pentru a cunoa te exact con inutul actului; b) pentru ca actul s fie executat ntocmai de c tre to i cei care cad sub inciden a efectelor sale; c) pentru a se putea dovedi, n caz de litigiu, existen a i efectele pe care actul trebuie s le produc , servind astfel ca dovad ; d) pentru a se putea stabili legalitatea lui i a se sanc iona cei care nu l-au respectat i executat. e) Pentru a putea realiza rolul s u educativ.

Enumera i regulile procedurale generale Care sunt tr s turile competen ei, ca regul procedural general ? Care sunt regulile de utilizare a limbilor minorit ilor na ionale n raport cu administra ia public ? De ce este necesar forma scris n realizarea ac iunii administrative?

MODULUL VII DREPTUL LA O BUN ADMINISTRARE I JURISPRUDEN A CUR II EUROPENE DE JUSTI IE


 S cunoasc con inutul dreptului la o bun administrare  S cunoasc rolul jucat de Curtea European de Justi ie n consacrarea principiilor bunei administr ri n cele ce urmeaz vom dezvolta aspecte ce in de principiile consacrate de Curtea de Justi ie a Uniunii Europene (n elegnd prin aceast formulare att Curtea fosta Curte de Justi ie ct i Tribunalul fostul Tribunal de Prim Instan ) n raport cu art. 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale dreptul la o bun administrare. Astfel, cercetarea ntreprins pentru aceast etap a urm rit dou obiective principale: 1. Analizarea dreptului la o bun administrare (art. 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale) i a principiilor care i dau substan prin intermediul jurispruden ei Cur ii de Justi ie i a Tribunalului de Prim Instan . 2. Analizarea jurispruden ei instan elor europene i identificarea grupelor de principii formulate de acestea aplicabile administra iei publice. A fost ales ca punct de plecare pentru cercetare documentul oficial privind Tabla de Materii a hot rrilor formulate de c tre Curtea de Justi ie, Curtea General i Avoca ii Generali pentru perioada 1985 2009. n acest fel s-a reu it identificarea cazurilor care fac trimitere direct la dreptul la o bun administrare. Astfel, dreptul la o bun administrare apare ncadrat n sec iunea Drepturi fundamentale pagina 381. Cercetarea a presupus identificarea cazurilor cu privire la elementele specifice ale dreptului la o bun administrare, oprindu-ne aten ia asupra primelor trei sec iuni ale textului art. 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale este mp r it n patru sec iuni, dup cum urmeaz : (1) Orice persoan are dreptul de a beneficia, n ce prive te problemele sale, de un tratament impar ial, echitabil i ntr-un termen rezonabil din partea institu iilor, organelor, oficiilor i agen iilor Uniunii. (2) Acest drept include n principal: (a) dreptul oric rei persoane de a fi ascultat nainte de luarea oric rei m suri individuale care ar putea s i aduc atingere; (b) dreptul oric rei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confiden ialitate i de secretul profesional i comercial; (c) obliga ia administra iei de a- i motiva deciziile. (3) Orice persoan are dreptul la repararea de c tre Uniune a prejudiciilor cauzate de c tre institu iile sau agen ii acesteia n exercitarea func iilor lor, n conformitate cu principiile generale comune legisla iilor statelor membre. (4) Orice persoan se poate adresa n scris institu iilor Uniunii ntr-una din limbile tratatelor i trebuie s primeasc r spuns n aceea i limb 31. Care sunt componentele dreptului la o bun administrare ? Explica i importan a Cur ii Europene de Justi ie n dezvoltarea principiilor bunei administr ri.

S-ar putea să vă placă și