Sunteți pe pagina 1din 216

.

{tefan Sonea

Teorie economic@ ^n context de afaceri

.
1

.
2

{tefan Sonea

Teorie economic@
^n context de afaceri

NAPOCA STAR Cluj

.
3

Editura NAPOCA STAR


str.Horea 47-49/32 tel:094/79 48 09 tel/fax:064/43 38 32 e-mail: davinci@codec.ro http://www.angelfire.com/biz/bartis

Director general: Vladimir Fischer Director de editur@: Gabriel Hrdlicska Redactor }ef: Dinu Virgil

Autorul, 2000

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale Sonea, {tefan Teorie economic@ ^n context de afaceri/ {tefan Sonea- Cluj-Napoca: Napoca Star, 2000 200 p.; 21 cm. ISBN 973-9455-78-6 336.121.11:336.121.4:656.2 (198)

Corectura textului a fost efectuat@ de autor


4

1. Introducere
1.0. De ce studiem economia?*
Pentru o mare parte a popula]iei alfabetizate studiul economiei se leag@ de probleme }i r@spunsurile corespunz@toare acestora pe care le ridic@ via]a zilnic@, cum sunt dob$ndirea hranei, ad@postului, ^mbr@c@mintei, schimbarea sau asigurarea unui loc de munc@, plasarea economiilor, evitarea unei sarcini fiscale ^mpov@r@toare, protejarea contra infla]iei, ap@rarea mediului natural }i a avutului personal, asigurarea unei perspective acceptabile, dob$ndirea prestigiului social, a satisfac]iei din exercitarea profesiei }.a. Pentru un num@r mai restr$ns de persoane care se calific@ ^n vederea exercit@rii unor profesii economice studiul economiei }i dob$ndirea unui ansamblu de instrumente de g$ndire specifice reprezint@ componente ale instruirii }i valid@rii ^n cadrul diviziunii muncii. Un inginer sau alt@ persoan@ calificat@ ^ntr-un domeniu care ^mbin@ cunoa}terea }tiin]ific@ }i experien]ele practice ^nsu}ite de o comunitate este necesar s@ fac@ evalu@ri economice, de obicei exprimate cifric, cu privire la solu]iile noi pe care le ofer@, ^n raport cu provoc@rile mediului tehnologic }i socio-economic, dinamice. Aceast@ component@ a cunoa}terii economice reprezint@ o treapt@ opera]ional@ sau aplicativ@. %ntr-o societate competi]ional@, dinamic@, supus@ controlului consumatorului, inovarea constituie un suport esen]ial pentru p@strarea unei afaceri, a unui produs sau serviciu ^n zona de interes }i acceptare a cump@r@torului. Aceea}i exigen]@ este valabil@ }i pentru economie }i cei care-i utilizeaz@ rezultatele. Studiul economiei, cercetarea }i instruirea economic@ a cet@]enilor unei comunit@]i este o verig@ a diviziunii muncii supus@ controlului social. Din p@cate, adeseori, }i ^n Rom$nia, acest control este st$njenit sau ineficient din cauza unor situa]ii privilegiate, aflate ^n afara sanc]iunilor normale ale criticii }i invalid@rii de c@tre practica economic@, aflat@ ea ^ns@}i sub protec]ia situa]iilor privilegiate, care rezult@ din de]inerea public@ majoritar@ a marii
* No]iunii de economie ^i atribuim, ^n acest context, ^n]elesul de ansamblu de cuno}tin]e economice aplicative (corespunz@toare termenului englez economics. Uneori pentru acela}i con]inut se folose}te expresia economic@ general@. Economic@ politic@ cuprinde, ^n plus, conexiuni, explica]ii, exigen]e sociale. O teorie economic@ este un ansamblu de no]iuni, conexiuni, modele care poate avea ca ]int@ explicarea unor realit@]i ori prognoze, un diagnostic sau decizii opera]ionale.
5

industrii, a deciziei discre]ionare luat@ ^n sfera puterii, elud$nd cerin]ele economice. Cea mai important@ consecin]@ a inadecv@rii solu]iilor }tiin]ifice, care dedic@ energiile acestui domeniu, o constituie r@spunsurile ^nt$rziate, reactive, care rezult@ din incapacitatea de a prevedea. Este, prin urmare, necesar@ dezvoltarea modelelor prospective }i ^nsu}irea lor de c@tre agen]ii economici, firme, persoane, cercet@tori }.a. Orizontul }i limitele prognozelor depind de avansul }tiin]ei economice. Prospec]ia nu poate dep@}i limitele de timp impuse de caracterul incert al evolu]iei unei economii* dinamice, competi]ionale. Abordarea probabilist@ a prognozelor faciliteaz@ un compromis ^ntre incertitudine }i luarea ^n considerare a tuturor factorilor care se manifest@ ^ntr-o conjunctur@ anume. Prin procese de ^nv@]are, din ^ncercarea }i eliminarea erorii (opuse celor prospective) se ^nt$rzie adaptarea r@spunsurilor la problemele zilnice, cre$ndu-se tensiuni sociale, ale structurii pe ramuri, ale balan]ei de pl@]i, presiuni asupra mediului }i echilibrului ecologic }i, cel mai adesea, asupra puterii de cump@rare a monedei na]ionale. %ndeplinirea unor func]ii ale }tiin]ei economice necesare ^n orice etap@ a dezvolt@rii acesteia trebuie s@ se pun@ de acord cu problemele }i provoc@rile pe care le dezvolt@ ^ns@}i realitatea concret@, ^n dinamica acesteia. Insatisfac]ia care rezult@, eventual, din ^nsu}irea unui set de modele }i teorii economice trebuie pus@ pe seama lipsei de modernitate a acestora, a caracterului lor static, mecanicist, a adecv@rii nesatisf@c@toare la cerin]ele practicii. Modelele utilizate cu succes un timp ^ndelungat ^n diferite compartimente ale }tiin]ei economice sunt abandonate fie pentru c@ nu mai r@spund nevoilor nou ap@rute ^n c$mpul activit@]ii economice, fie c@ sunt greoaie, scumpe }i ineficiente, altfel spus, sunt necompetitive.

1.1. Cunoa}terea economic@


Cunoa}terea economic@ ^nglobeaz@ demersuri }i rezultate ale diferitelor trepte ale cercet@rii }i ale cunoa}terii comune, modele cu diferite grade de generalitate. Teoria economic@ este un ansamblu coerent de concepte, legi (conexiuni relativ stabile), modele care tind s@ descrie, s@ explice }i s@ ofere
* %n acest context, no]iunea de economie, denumit@ frecvent economie real@, semnific@ un ansamblu structurat de activit@]i conexe, av$nd repere, reguli comune de derulare }i un nivel minim de coeziune, pe care le asigur@ mecanismul de pia]@, termen la care ne vom referi mai jos.
6

instrumente opera]ionale domeniului ac]iunii practice }i care sunt considerate ca valabile ^n lumea }tiin]ific@ (adic@ o paradigm@). Se pot distinge abord@ri fundamentaliste, militante, opera]ionale }i mixte, care ^n mod evident servesc unor scopuri diferite }i au un impact foarte divers asupra economiei reale. Economia politic@ poate cuprinde aspectele de structur@ social-economic@, de filosofie social@ ^n raport cu produc]ia, distribu]ia bunurilor }i serviciilor }i a gestion@rii resurselor, ^n conexiune cu raporturile de putere care constituie arm@tura structurii sociale }i exprim@, deseori, pozi]ii militante, normative. {tiin]a economic@ poate }i trebuie s@ ^nglobeze acest ansamblu de concepte, legi, principii }i modele care pot fi acceptate de lumea }tiin]ific@ numai dac@ sus]in demersuri opera]ionale, f@r@ de care ^ntreg ansamblul economiei politice nu-}i justific@ existen]a }i devine instrument contraproductiv, aflat ^n sprijinul unei structuri politice ilegitime, ie}ite de sub controlul democratic. Se pot distinge paradigme justificative, specifice regimurilor totalitarcolectiviste }i autocratice, care scap@ controlului economiei reale. Aceste construc]ii tind s@ devin@ dogme, teorii congruente, dar suficiente numai pentru regimul pe care-l justific@, sacraliz$nd personalit@]i sau personaje ale vie]ii }tiin]ifice, sau chiar politice. Abord@rile opera]ionale, plasate ^n context de afaceri, acord@ aten]ie tiparelor de consum, segment@rii pie]ei }i dinamicii preferin]elor cump@r@torului }i echilibrului economic, care rezult@ din promovarea satisfac]iei individuale, }i se concretizeaz@ ^n eficien]a proceselor de produc]ie. Sistemele de g$ndire dogmatice ^}i ^ndreapt@ aten]ia asupra unor etape istorice pe care le-au analizat idolii slujitorilor acestui tip de construc]ie }i se concentreaz@ asupra trebuin]elor fundamentale ale oamenilor sau societ@]ii care sunt sacralizate, adic@ scoase de sub inciden]a spiritului critic }i a nevoii de opera]ionalitate. Evolu]ia economiei reale impune }tiin]ei economice adapt@ri, reconsider@ri }i contribu]ii de substan]@ la abordarea }i rezolvarea problemelor cu care se confrunt@ societatea sau o comunitate, cu tr@s@turi, instituti]ii specifice, care sus]in dinamismul economic, modele prospective, acceptarea alterit@]ii, a criticii }i e}ecului ca p@r]i componente ale economiei libere (opuse celei de comand@). Centrul de greutate al interesului }tiin]ei economice se deplaseaz@ dinspre programe sociale, subsidieri, spre dereglementare, stimulente fiscale }i
7

implicit spre universul firmei, al mediului de afaceri, al jaloanelor oferite de pia]@ }i, ^n oarecare m@sur@, de institu]iile statale. %ns@}i politica unui guvern ^ncepe s@ fie judecat@ ^n raport cu oportunit@]ile, facilit@]ile }i, ^n con]inut, satisfac]iile pe care le ofer@ agen]ilor economici, consumatori }i produc@tori. Raporturile sociale sunt din nou asociate ^n teoria economic@ unui contract, liber exprimat, ^ntre parteneri. Principala protec]ie care se ofer@ celor defavoriza]i const@, tot mai mult, ^n apropierea }anselor de afirmare. %n locul garant@rii unui loc de munc@ (ineficient }i slab pl@tit), ^n Rom$nia se dore}te s@ se ofere }ansa de a c$}tiga un loc de munc@ }i, ^n perspectiva previzibil@, de a-}i schimba locul de munc@ ^n raport cu aspira]iile, dorin]ele }i valorile ^mp@rt@}ite de fiecare cet@]ean. Concentrarea aten]iei cercet@rii economice, ^n momentul actual aflat@ ^ntr-un proces de ^ndep@rtare de componentele sociale }i de putere, trece asupra unor modele de rezolvare ra]ional@ prin optimizare, bazat@ pe construc]ii teoretice care minimizeaz@ costurile }i maximizeaz@ beneficiile agentului economic. Construc]iilor fundamentaliste care ^ncercau s@ impun@ o comportare ^ntr-o societate ideal@ }i abstract@ li s-a substituit un set de modele opera]ionale izvor$te din cercet@ri de amploare, care au reu}it s@ identifice }i s@ clasifice motivele reale ^n: fiziologice, de securitate, apartenen]@ }i afec]iune, prestigiu social }i realizare personal@ (din modelul lui Maslow, care face o ierarhie a acestor motive ^n func]ie de nivelul dezvolt@rii umane). Evolu]iile din structurile }i starea economiei impun abord@ri }i instrumente potrivite fiec@rui sistem economico-}tiin]ific*. Progresele economiei reale se bazeaz@ ^n mare m@sur@ pe solu]iile oferite de }tiin]a economic@. Dependen]a ritmului de cre}tere, a nivelului de dezvoltare economic@ }i ^n primul r$nd a dezvolt@rii umane, de contribu]ia }tiin]ei opera]ionale este, se pare, tot mai accentuat@. %n instrumentarul modern al }tiin]ei economice au p@truns no]iuni cum sunt a}tept@rile, jaloanele mediului de afaceri, dorin]e, valori, satisfac]ie, risc, mobilitate }i se p@streaz@ cea mai mare parte a setului de concepte ^ncet@]enite cum sunt: eficien]a, echitatea, echilibrul }i dinamismul, sarcina fiscal@, infla]ia, investi]ia }i cre}terea economic@, conservarea echilibrului ecologic al@turi de no]iuni ca optim, niveluri medii }i sporuri marginale, care permit abordarea ^ntr-o nou@ lumin@ a problemelor practice }i a r@spunsurilor performante. S@ not@m, ^n acest context, c@ mul]i economi}ti
* Un astfel de sistem con]ine economia real@ aflat@ ^n conexiune cu }tiin]a economic@, economia politic@ }i conceptele opera]ionale ale acesteia.
8

europeni apreciaz@ c@ diferen]a spectaculoas@ de eficien]@ economic@ dintre Statele Unite }i ]@rile Uniunii Europene se datoreaz@ contribu]iei }tiin]ei economice, nivelului ridicat de cunoa}tere }i caracterului pragmatic al cercet@rii americane. 1.1.1. Evolu]ia teoriei economice }i con]inutul economiei reale moderne. Orientarea tot mai evident@ a cercet@rii economice spre abord@ri opera]ionale se afl@ ^n permanen]@ supus@ unor influen]e ideatice care rezult@ din diversele interese, idei promovate de lideri carismatici. De}i practica economic@ a asimilat, de regul@, cele mai adecvate modele de ac]iune }i influen]are, totu}i, regimurile totalitare din Est au fost cople}ite de precepte sacralizate*, care au modelat cea mai mare parte a g$ndirii economice din aceast@ zon@. %n ]@rile democratice confruntarea ideologic@ mai deschis@ }i, ^n consecin]@ mult mai fertil@, a fost totu}i resim]it@ cu putere de modelatorii politicilor economice, produc$nd reconsider@ri, fluctua]ii, av$nd ca sorginte existen]ele unor ideologii diferite. %n ideologia economic@ }i politic@ a timpului nostru, inclusiv ^n ]ara noastr@, se pot observa dou@ orient@ri: 1. Prima accept@ dictonul liberal, tradi]ional, potrivit c@ruia prosperitatea individual@ aduce cu sine bun@starea general@, bun@stare de care va beneficia fiecare membru al unei comunit@]i. Ideea are un corespondent ^n realitate. Societ@tile bogate reu}esc s@ asigure un nivel de trai ridicat majorit@]ii popula]iei }i o protec]ie social@ avansat@ pentru grupurile defavorizate. Interesul individual, aproape de centrele de decizie ale firmelor asigur@, ^ntr-o societate liberal@ o via]@ dinamic@ a firmelor cu scop lucrativ. Principalele neajunsuri ale unei guvern@ri dup@ principii liberale sunt legate de dificult@]ile asigur@rii tonusulul pozitiv al lumii afacerilor, cre}terea discrepan]elor ^ntre cei favoriza]i, care reu}esc s@ se afirme ^n via]a economic@ }i social@ }i cei care nu reu}esc }.a. 2. Cea de a doua orientare de factur@ solidarist@ se bazeaz@ pe ideea c@ prosperitatea general@ este ]inta oric@rei societ@]i. Individul, fiind o celul@ a organismului social, trebuie s@ se supun@ anumitor rigori**, unei discipline hot@r$t@ de centre de decizie, care de regul@ sunt acaparate de elite, ac]ion$nd mai mult sau mai pu]in formal, ^n cadrul unor structuri birocratice (care-}i creaz@ propria ra]iune de a fiin]a) ^n numele intereselor
* Scoase de sub inciden]a spiritului critic, al manifest@rii ^ndoielii. ** Deseori ^n discursul solidarist se folosesc expresii ca: s@ str$ngem r$ndurile, s@ asigur@m unitatea de comand@.
9

generale, a}a cum acestea sunt percepute de oligarhia care a acaparat puterea sau cum ^i este convenabil. Centrele de decizie sunt, de regul@, separate de interesul individual manifest. Se ac]ioneaz@ ^n numele unor principii sacralizate, sistemul tinde s@ se formalizeze }i centralizeze tot mai mult. %n ]@rile cu un control democratic ineficient adeziunea popular@ devine cu timpul o obliga]ie cet@]eneasc@, patriotic@. Eficien]a sistemului, at$t c$t este posibil@, se bazeaz@, ^n oarecare m@sur@, pe men]inerea ra]ionaliz@rii }i implicit restr$ngerii consumului }i, ca urmare, a posibilit@]ii mobiliz@rii de resurse spre domenii considerate de oligarhia politic@ ca importante. Principala sl@biciune economic@ a unui astfel de sistem politicoeconomic, prezent }i ^n ]ara noastr@ de-a lungul mai multor decenii }i ^nc@ resim]it ^n anii 1997 }i 1998 pe scar@ larg@, const@ ^n incapacitatea de a inova. Interesele individuale ale cercet@torilor, managerilor se lovesc de un sistem greoi }i inoperant de transpunere ^n practic@ a rezultatelor crea]iei }tiin]ifice }i tehnice, a politicilor economice, legisla]iei. Decizia birocratic@ nu avantajeaz@ ^nnoirea, competi]ia nu s-a instalat ^n segmentele esen]iale ale vie]ii economico-sociale. Ansamblul greoi, a}ezat pe principii str@ine aspira]iilor individuale, sl@be}te }i chiar anuleaz@ eficien]a eforturilor unei mase mari de oameni (^nstr@ina]i). Raporturile paternaliste, ^n care cei care au acces la putere uzeaz@ de decizii discre]ionare*, iar cei ^nstr@ina]i nu au ^nc@ suficiente capabilit@]i s@-}i exercite drepturile legale }i s@-}i dezvolte aptitudini }i dorin]e de participare sunt locuri comune ^n economia real@ rom$neasc@. Rela]ia clientelar@ este suficient de r@sp$ndit@ pentru a face loc corup]iei, nepotismului, descuraj@rii, inapeten]ei pentru asumarea unor riscuri, ceea ce impieteaz@ asupra capacit@]ii de inovare }i a mobilit@]ii economice, sociale }i a setului de idei }i valori, favorabil unor astfel de procese. %n cele mai multe cazuri, ^n lumea contemporan@ vom ^nt$lni considera]ii ideologice - politice-economice - care reflect@ at$t nevoia de libertate individual@ ca suport pentru ac]iuni responsabile }i eficiente c$t }i manifest@ri de solidaritate uman@, de cooperare }i coeziune social@, de sprijinire a celor defavoriza]i pe principii echitabile }i robuste psihic menite s@ conduc@ la egalizarea }anselor. Crearea unui c$mp de promovare a intereselor individuale depinde de transform@ri de con]inut ^n sistemul de proprietate }i autoritate ^n domeniul economic, sistemul legislativ, transform@ri morale, institu]ionale, de sporirea
* Este decizia sc@pat@ de sub controlul exercitat de for]ele pie]ei.
10

nivelului de cuno}tin]e economice a cet@]enilor }i nu ^n ultimul r$nd de accesul la un nivel de consum satisf@c@tor, la educa]ie }i instruire. Se poate accepta c@ ^n Rom$nia dezvoltarea uman@ a atins un nivel satisf@c@tor pentru ca odat@ cu dep@}irea actualei st@ri de criz@, care rezult@ de pe urma ^nt$rzierii reformei, o majoritate suficient de larg@ a popula]iei s@-}i manifeste dorin]a }i un set de valori compatibile cu o dezvoltare economic@ accelerat@, care se opune separa]iei ^ntre boga]i, preocupa]i de posesia }i etalarea bog@]iei, ca principal suport al satistac]iei individuale }i s@raci dispu}i s@ accepte valori clientelare, ^nsemn$nd abdicarea de la demnitate, libertate individual@ }i manifest$nd valen]e insuficiente. Acceptarea importan]ei promov@rii interesului individual ne impune s@ acord@m un loc mai mare problemelor func]ion@rii economiei, promov@rii intereselor firmei, cre@rii mediului economic propice manifest@rii ini]iativei individuale, at$t de necesar@ amelior@rii parametrilor economici, de eficien]@. Microeconomia, care constituie con]inutul principal al volumului, se concentreaz@ pe comportamentul firmelor private, industriilor }i consumatorilor (sau gospod@riilor) ]intind echilibru (maximizarea satisfac]iei) }i eficien]@ privite ^n raport cu exigen]ele pie]ei, cu impozitarea, diferite programe publice de achizi]ii, facilit@]i. Aceast@ parte de tematic@ mai cuprinde r@spunsuri la probleme care privesc protec]ia concuren]ei, controlul fuziunilor. Microeconomia studiaz@ alocarea resurselor, distribu]ia veniturilor (ca parte a motiv@rii), evaluarea pre]urilor relative a bunurilor }i serviciilor pentru produc@tori }i combinarea variabilelor care confer@ satisfac]ie maxim@ consumatorilor, bazele dinamismului gustului consumatorilor }i influen]a acestuia asupra pre]urilor, eficien]ei firmei, inov@rii }.a. Tematica macroeconomic@ cuprins@ ^n volumul anterior* are ^n vedere premisa conform c@reia economia contemporan@ mo}tene}te deficite bugetare foarte importante, ^n Rom$nia ca o situa]ie special@, o parte ^nsemnat@ a popula]iei nu s-a emancipat de sub reflexele paternaliste, iar construc]ia liberal@ a economiei impune o participare statal@ ^n forma model@rii legisla]iei, a destr@m@rii monopolului public, ^n diferitele sale forme de manifestare, a apropierii }anselor de afirmare a cet@]enilor prin sus]inerea zonelor }i familiilor defavorizate, a sus]inerii echilibrelor ecologice, ^nv@]@m$ntului }.a. F@r@ interven]ia statal@ ^n starea actual@ a economiei nu se poate a}tepta o evolu]ie pozitiv@, dezirabil@ a ansamblului economic. Macroeconomia se concentreaz@ pe conexiunile dintre marile
* Sonea {t. Macroeconomie. Ed. Univerit@]ii Tehnice, Cluj-Napoca, 1995.
11

agregate economice cererea }i oferta global@, masa monetar@, fiscalitatea, influen]a costului capitalului etc. [inta p@r]ii de macroeconomie a celor dou@ volume de economie este s@ identifice factorii care determin@ m@rirea venitului na]ional, a nivelului general al pre]urilor, a raportului dintre economisire }i consum, a exportului }i importului global, a cererii }i ofertei de bani }i resurse financiare. %n rezumat, macroeconomia identific@ acele conexiuni globale, care pot fundamenta o politic@ economic@ adecvat@ scopurilor celor care guverneaz@ eficient o ]ar@. Viziunea macroeconomic@ este o consecin]@ a accept@rii rolului statului ^n economie. %n temele de macroeconomie se mai relev@ conexiuni ^ntre structurile mari ale economiei, cum sunt consumul }i economiile globale, investi]iile, produsul na]ional brut, infla]ia, masa monetar@, }omajul, volumul exportului, balan]a de pl@]i externe, cursul de schimb valutar, sus]inerea mobilit@]ii profesionale }i sociale, a cre@rii unor centre de inova]ie care s@ promoveze }ansele de integrare echitabil@ a organiza]iilor economice }i a persoanelor ^n fluxurile economiei globale, pe cale s@ se formeze. Judec@]ile economice trebuie confruntate cu realitatea economic@ }i cu aspira]iile noastre. Manifest$nd ^ndoial@ }i spirit critic, confrunt$nd teze diferite putem oferi puncte de vedere opera]ionale, viabile, pentru momentul respectiv, asigur@m ^n acela}i timp posibilit@]i de dezvoltare g$ndirii economice }i simultan solu]ii tot mai bune problematicii economice contemporane. Criteriul valid@rii judec@]ii economice nu poate fi dec$t cel al instrumentalit@]ii finale, al caracterulul pozitiv al acesteia, chiar dac@ economia este o }tiin]@ predominant teoretic@. 1.1.2. Perenitate }i evolu]ie. Economia politic@ a beneficiat ^n diferite epoci istorice de aportul unor min]i luminate, care au abordat tangen]ial sau ^ntre altele acest domeniu, dar definitivarea sa ca }tiin]@ se petrece ^n perioada de av$nt a industrialismului englez }i european, luat ^n ansamblu. {coala clasic@, av$ndu-l ca reprezentant de seam@ pe Adam Smith, autorul lucr@rii Avu]ia na]iunilor, la ^nceputul celui de al patrulea sfert al secolului al XVIII-lea, (1776) se cantoneaz@ pe c@utarea bazelor producerii bog@]iei, apoi D. Ricardo }i al]ii se preocup@ de determina]iile valorii de schimb, natura banilor. %ncerc$nd s@ legitimeze cercetarea economic@, p@rintele economiei politice A. Smith scrie: Ar fi o }tiin]@ a producerii bog@]iei la fel cum exist@
12

o }tiin]@ a lumii plantelor, astrelor.* %n acord cu aspira]iile }i achizi]iile epocii sale ^ncearc@ s@ explice cauzele ini]iale, fundamentale ale ac]iunilor economice umane }i cu deosebire ale producerii bog@]iei, care devenise un nou criteriu axiologic (de valorizare) impus de ascensiunea }i consolidarea pozi]iilor burgheziei industriale. Exist@ ^n aceast@ privin]@ numeroase puncte comune ^ntre analiza ^ntreprins@ de clasici (A. Smith; D. Ricardo - ^n lucrarea Principii de economie politic@ }i de impozare) }i K. Marx; mai ^nt$i o viziune asupra societ@]ii ^n termeni de clase sociale, conceptul de valoare-munc@, accep]iuni apropiate ^n privin]a reparti]iei produsului social ^ntre clasele care particip@ la formarea veniturilor }i averii }i, implicit, a intereselor }i scopurilor care anim@ actorii economiei. G$ndirea economic@ ulterioar@ este tributar@ }i altor autori ai epocii: J.B. Say (1767-1832), Th. Malthus (1766-1834), care accept@ mai multe dintre tezele clasice. Aceast@ orientare clasic@ se bucur@ de o larg@ recunoa}tere at$t pentru meritele istorice ale dezvolt@rii }tiin]ei economice c$t }i pentru caracterul actual al unor teze, care sunt prezente ^n construc]iile altor autori contemporani, reputa]i. Din perspectiva exigen]elor economiei reale contemporane, principalele critici aduse economiei clasice se refer@ la faptul c@ nu ia ^n considerare un important domeniu al activit@]ii sociale, }i anume, serviciile }i trebuie men]ionat c@ ^n ]@rile dezvoltate acestea de]in o pondere foarte important@ at$t ^n crearea produsului na]ional brut, c$t }i ^n cea a popula]iei ocupate. Se imput@, de asemenea, caracterul inadecvat al teoriei valorii- munc@; aceasta neput$nd explica ^n condi]iile contemporane formarea pre]urilor. %n societ@]ile moderne, ^n care paleta nevoilor cuprinde ^ntr-o propor]ie ^nsemnat@, deseori cov$r}itoare, din punctul de vedere al bugetului familial, refacerea }i odihna, sportul, cultura spiritual@, satistac]ia provenit@ dintr-un hobby, alegerea, preferin]ele individuale nu mai r@spund, simplu, criteriului valorii-munc@, ci este implicat criteriul utilit@]ii, ^nsemn$nd considerente estetice, prestigiu social, adesea, singularizarea produsului. %n aceste condi]ii criteriul valorii-munc@ trece pe plan secund, sau chiar mai pu]in important, ^n ceea ce prive}te formarea pre]urilor pe pia]@. Se cuvine, de asemenea, men]ionat faptul c@ societ@]ile care au impus pia]a ca principal regulator ^n economie ^}i bazeaz@ avansul pe competi]ie, mobilitate }i dinamic@ a tehnologiei, care n-ar fi posibile f@r@ promovarea criteriului utilit@]ii }i satisfac]iei. Acesta din urm@ permite o mai mare
* De observat c@ }tiin]a economic@ era ^nc@ o aspirant@ la recunoa}tere a unui statut onorabil, comparabil cu al altor }tiin]e mai bine privite ^n acea epoc@.
13

diferen]iere a pre]urilor }i concentrarea resurselor financiare ^n sectoare care r@spund preferin]elor consumatorilor, prin recompense de pre] generoase, incitante. Pre]urilor formate pe costuri ^n perioada conducerii autoritare, centralizate a economiei ^n Rom$nia }i acestea viciate de numeroase distorsiuni ale cheltuielilor cu factorii de produc]ie, au creat un sistem de pie]e paralele }i segmentate care a sl@bit }i mai mult interesul cet@]eanului pentru o contribu]ie pozitiv@. %nc@ din secolul XIX datorit@ sporului de productivitate }i, ca o consecin]@, a cre}terii accesului unor p@turi tot mai largi la produse c$ndva considerate de lux interesul g$nditorilor din domeniul economic s-a oprit pe utilitate, satisfac]ie individual@, raritate, adic@ acele criterii care influen]au formarea pre]urilor individuale, de pia]@. %nsu}i obiectul de studiu al economiei se deplaseaz@ dinspre produc]ie spre schimb, pia]@, adic@ pe resorturile care confer@ valoare, respectiv instan]ele informale sau sanc]ionate de pia]@, care stabilesc pre]urile. Se petrece, ^n acela}i timp o mi}care a ponderilor dinspre produc]ia la comand@, schimburi ^ntre parteneri cunoscu]i, spre produc]ia pe stoc }i crearea unei pie]e a cump@r@torului caracterizat@ printr-o relativ@ abunden]@ a ofertei ^n compara]ie cu cererea sus]inut@ cu putere de cump@rare, fapt care a constituit o premis@ important@ a promov@rii dinamismului economic. %ntr-o economie slab dezvoltat@ se men]in numeroase situa]ii privilegiate generatoare a pie]ei v$nz@torului, ^n condi]iile c@reia acceptarea calit@]ii, diversit@]ii ofertei, condi]iilor de plat@ }i a termenelor de livrare sunt impuse de produc@tor. Motivele micului produc@tor provin, ^n aceste condi]ii, din }i se leag@ de men]inerea leg@turilor personale cu clien]ii }i ^n planul c$}tigului, de ob]inerea unor venituri ^ndestul@toare pentru familie. %ntreprinz@torul capitalist, ^n schimb, este animat de motiva]ia profitului }i devine motorul dinamismului economic }i promotorul competi]iei. La fel cum fizica n-a r@mas la enun]uri generale de reflectare pasiv@ a realit@]ii ci s-a apropiat rapid }i constant de nevoile dezvolt@rii economice de tip industrial, cre}terea economic@ a c@utat s@ r@spund@ unor ^ntreb@ri care-i preocupau pe ^ntreprinz@tori }i mai t$rziu forurile guvernamentale, respectiv, unde organisme neguvernamentale. Principalele concepte impuse de }coala neoclasic@ la care facem referire ^n continuare au fost utilitatea, echilibrul, eficien]a, echitatea }i ^n subsidiar interesul individual, libertatea de ini]iativ@, reguli (inclusiv sanc]ionate juridic)

.
14

de protejare a actorului principal al acestei perioade a dezvolt@rii istorice, ^ntreprinz@torul privat. Putem accepta c@ o lung@ perioad@ criteriul orient@rii cercet@rii economice a fost dat de domeniul de interes al agentului ^ntreprinz@tor, ^n c@utare de profit }i mai t$rziu }i de prestigiu social. Abia dup@ marea criz@ economic@ din 1929-33 cercet@rile se ^ndreapt@, cu predilec]ie, la autorii de orientare keynesist@ }i neoliberal@, spre ceea ce ast@zi numim macroeconomie, implic$nd interven]ia statului, stimularea cererii, un anumit privilegiu acordat principiului bun@st@rii tuturor cet@]enilor. O lung@ perioad@ a acestei etape echitatea a fost ^n mare m@sur@ asimilat@ nivel@rii, asigur@rii unui minim garantat fiec@rui cet@]ean, indiferent de contribu]ia sa. Care este prioritatea pe care o acord@ economistul zilelor noastre? Individul sau societatea? Acest subiect se suprapune par]ial pe antiteza: binele general prin promovarea propriet@]ii }i aspira]iilor individuale - bun@starea general@, calea care asigur@ satisfacerea nevoilor fiec@rei celule (familie, persoan@) a societ@]ii la un nivel garantat. Nu ne propunem ^n aceast@ lucrare s@ trat@m subiectul mai ^n profunzime }i ^n detaliu. Ne m@rginim s@ observ@m c@ experien]a ultimelor decenii, ^n Rom$nia, ne-a ar@tat c@ aspira]iile individuale la bun@stare, libertate de ini]iativ@ }i afirmare n-au putut fi racordate sloganului bun@st@rii generale, imaginii prosperit@]ii }i m@re]iei patriei, ca imbold individual }i, acestea n-au putut deveni un suport al fericirii personale. Marea majoritate a popula]iei a r@mas ata}at@ prosperit@]ii personale }i familiale. {coala neoclasic@ (Leon Walras, Vilfredo Pareto, Stanlay Jevons) pune accent ^n procesul de valorizare, pe percep]ia subiectiv@ a realit@]ii (un bun are valoare ^n aceast@ viziune numai ^n m@sura ^n care, ^n procesul schimbului, i se recunoa}te utilitatea). Aceast@ }coal@ consolideaz@, trec$nd ^ntr-un alt plan, teza func]ion@rii automate introduc$nd suplimentar ideea caracterului optimal al acestei func]ion@ri }i, implicit, a ra]ionalit@]ii deciziei economice. Concep]ia utilitarist@, neoclasic@ acord@ o evident@ prioritate principiului liberal: victoria este a celul mai adaptat la cerin]ele exprimate prin votul consumatorului. Persoana }i libert@]ile sale se afl@ ^n centrul concep]iei liberale, societatea este mai mult sau mai pu]in un ansamblu de individualit@]i, ^n orice caz, societatea este privit@ din perspectiv@ orizontal@, diferen]ele sunt, potrivit acestei concep]ii, rezultatul unor valen]e personale mani-

.
15

feste }i ^mp@r]irea ^n clase sociale un exerci]iu mai mult sau mai pu]in statistic }i mai pu]in unul social. A}ezat@ pe o viziune simplificat@, concep]ia neoclasic@ prive}te economia ca }tiin]@ a schimbului marfar, reprezentan]ii acestei }coli preocup$ndu-se cu predilec]ie de fundamentele echivalen]ei schimbului. Nu se poate verifica prin mijloace obiective, m@sur@tori cantitative, dac@ un bun sau serviciu are utilitate; acesta este bog@]ie numai dac@ satisface o nevoie. Valoarea mai arat@ ace}ti autori nu apare dec$t ^n procesul schimbului care se opereaz@ liber pe pia]@ }i depinde de preferin]ele consumatorilor, iar dinamismul acestora de evolu]ia valorilor, simbolurilor, obi}nuin]elor, implicit, a factorilor care le determin@ dezvoltarea, adic@ educa]ia, veniturile, averea, contactul cu alte sisteme de valori. Ca rezultat al schimbului se na}te un pre]; astfel, din }tiin]a bog@]iei economia a devenit }tiin]a pre]urilor. %n acest context este util s@ definim no]iunile de valoare }i valorizare. Genul proxim valoriz@rii poate fi aprecierea de care se bucur@ un obiect. Ca element specific valoriz@rii ^n procesul economic este faptul c@ acest act se petrece prin comparare cu un alt produs sau serviciu care poate avea o pozi]ie avantajoas@, dezavantajoas@ sau de egalitate fa]@ de primul. Valoarea reprezint@, ^n consecin]@, o treapt@ ^n ierarhia aprecierii de care se bucur@ totalitatea bunurilor }i fiecare ^n parte. O asemenea pozi]ie, de}i interesant@ }i totodat@ necesar@ ^n demersul }tiin]ific, teoretic, r@m$ne totu}i insuficient@ deoarece o parte din resurse, din venituri scap@ (inclusiv ^n ]@rile cu economie de pia]@) dispozi]iei libere a agen]ilor economici }i aprecierii acestora }i deci legilor pie]ei; preluarea }i redistribuirea lor se opereaz@ prin fiscalitate }i ansamblul de cheltuieli sociale. S@ not@m, ^n acest context, c@ ^n Anglia cu o economie relativ liberal@ propor]ia bunurilor distribuite prin alte canale dec$t cele de pia]@ a crescut de la 20% ^nainte de al doilea r@zboi mondial la cca 40% ^n preajma anului 1980. %n ]@rile cu economie planificat@, centralizat-autoritar, propor]ia este cov$r}itoare, iar raporturile reale de pre]uri sunt practic imposibil de aflat, deoarece utilitatea produselor nu poate fi validat@ liber de c@tre cump@r@tori, rezult$nd aloc@ri nera]ionale de resurse, produse nev$ndute, ^n contextul unei pie]e a v$nz@torului }i a penuriei, deseori generalizate. Decizia sc@pat@ de sub presiunea cerin]elor pie]ei o numim discre]ionar@ }i ^mpinge sistemul economic de comand@ spre ineficien]@ }i e}ec, cel pu]in dac@ intr@ ^n competi]ie cu ]@rile guvernate de raporturile de pia]@.
16

Abia ^n ultimii dou@zeci de ani economia public@ (de]inut@ public) sau aflat@ sub autoritatea statului }i supus@ deciziilor discre]ionare a ^nceput s@-}i restr$ng@ propor]iile, deoarece nu era competitiv@ cu cea a}ezat@ pe baze private, nu oferea aleg@torilor acela}i nivel de satisfac]ie. Treptat, din acest motiv, centrul aten]iei cercet@rii economice se transfer@, din nou, spre ra]ionalitate, calcul economic, optimizare pornind de la modele tot mai pragmatice }i adaptate ]intelor ^ntreprinz@torilor }i voin]ei, dorin]elor }i valorilor consumatorilor. Tenta]ia }i nevoia de a oferi r@spunsuri la problemele practice ale agen]ilor economici d@ curs abord@rii opera]ionale. L. Robbins define}te economia ca }tiin]@ a alegerii eficace care include problematica gestiunii strategice a resurselor. Economia studiaz@ comportamentul uman ca rela]ie ^ntre scopurile }i mijloacele sale cu utilizare alternativ@, este de p@rere Robbins, f@c$nd dificil@ demarca]ia ^ntre economia general@ }i managerial@. Putem presupune c@ oamenii au de regul@ nevoi }i aspira]ii peste nivelul posibilit@]ilor de satisfacere, ceea ce na}te problema alegerii. Pe de o parte, produc@torul dispune de un buget limitat, trebuind s@ decid@ asupra resurselor pe care le va utiliza (nivel tehnologic, capital fix - utilaje, ma}ini, energie etc.). La nivel global-societal puterea politic@ are de ales ^ntre, vorbind figurat, unt sau tunuri, sau altfel spus ^ntre a ^ncuraja cheltuieli guvernamentale neproductive (cel pu]in pentru moment), mai ales ^nv@]@m$nt }i cercetare }i cheltuieli sociale ^n favoarea grupurilor defavorizate sau a alege programe pentru investi]ii ^n produc]ie. Volumul de fa]@ ^}i propune s@ prezinte modele abstracte, formalizate, ^n care produc@torul }i consumatorul, supu}i unor constr$ngeri, caut@ s@-}i maximizeze utilitatea, avantajul, profitul, satisfac]ia, desigur ^n raport cu un anumit context, inclusiv cel al legisla]iei }i ac]iunilor guvernamentale. Modelele de optimizare (c@utare a celor mai bune solu]ii din ansamblul celor cunoscute) mai impun o distinc]ie }i anume ^ntre bunurile libere }i cele marfare, care cost@. Se accept@ c@ numai bunurile care cost@ sunt de interes pentru }tiin]a economic@. Bunurile libere pot constitui subiect de cercetare atunci c$nd acestea le pot ^nlocui pe cele cu costuri.

1.2. Teoria normativ@ }i cea pozitiv@


Teoria economic@ normativ@ con]ine recomand@ri sau chiar exigen]e, obligatorii ^n cazul regimurilor totalitare, privind schimbarea politicii
17

economice, a instrumentelor de influen]are }i dirijare (dac@ este cazul) ^n vederea atingerii unei st@ri dorite sau optime ^n raport cu anumite criterii. Principalul neajuns al teoriei marxiste contemporane, ca exemplu de teorie normativ@, const@ ^n discordan]a evident@ ^ntre modelul ideal de societate, de regul@, transpus ^n principii practic intangibile }i via]a real@. %ntre erorile lui Marx consemn@m pauperizarea absolut@ a clasei salariale }i opozi]ia ireductibil@ de interese ^ntre cele dou@ clase, presupuse de Marx a fi polii societ@]ii moderne; proletariatul }i burghezia. Din polarizarea de neevitat se deduce ideea c@ proletarii, cei deposeda]i de avu]ie, tot mai s@raci, ar trebui s@ ^nf@ptuiasc@ o revolu]ie; potrivit tezelor marxiste aceast@ exigen]@ este o necesitate obiectiv@ care impune un anumit comportament }i anumite drepturi reprezentan]ilor clasei muncitoare. Realitatea concret@ se prezint@ esen]ial diferit de tabloul imaginat de autor. Societatea modern@, ^n ]@rile dezvoltate, se bazeaz@, at$t ^n ce prive}te resorturile politice c$t }i cele de inovare }i asigurare a prosperit@]ii, pe clasa mijlocie, adic@ o a treia clas@, ^n mare m@sur@ ignorat@ de Marx }i adep]ii s@i contemporani }i ^n continu@ consolidare, at$t numeric@ c$t }i economic@. Adesea, ^n mod gre}it, clasa mijlocie este redus@ la num@rul ^ntreprinz@torilor mici }i mijlocii, f@r@ a se lua ^n considerare grupele sociale largi de liber profesioni}ti, universitari, func]ionari, manageri de diferite competen]e, intelectualitatea tehnic@ }.a. care au aspira]ii, comportamente, inclusiv contribu]ii inovatoare, substan]iale, la fel cu cei din grupul ^ntreprinz@torilor individuali. %n societ@]ile s@race }i ^n r$ndul grupurilor defavorizate ^n care ideile socialiste au aderen]@ se constat@ o modificare notabil@ de atitudine, mai ales ^n privin]a accept@rii principiilor }i drepturilor }i libert@]ilor individuale }i a respingerii modelelor de tip normativ }i corporatist de societate, imaginat de numero}i g$nditori. Teoriile pozitive se caracterizeaz@ prin tentativa de a descrie }i explic@ }tiin]ific conexiunile care se pot observa ^n economie, }i de a le transforma ^n instrumente menite s@ motiveze comportamentul uman }i al organiza]iilor economice }i s@ ofere o perspectiv@ asupra viitorului previzibil, din unghiul stimulilor pentru ac]iune eficient@, aduc@toare de satisfac]ie. %n Rom$nia se poate constata, din p@cate, o anumit@ suficien]@ ^n scrierile economice. Risc$nd o explica]ie a ^napoierii teoriei economice din ]ara noastr@ vom decela c$teva idei privitoare la cauzele acesteia: 1) predominan]a g$ndirii deterministe }i a modelelor normative; 2) interesul grupurilor favorizate de a-}i perpetua anumite privilegii (inclusiv
18

a economi}tilor din sistemul universitar); 3) lipsa unor provoc@ri stimulative din partea societ@]ii civile, datorate ^nt$rzierii reformei. Prezentarea sumar@, ^ntr-o succesiune istoric@, a evolu]iei raportului economie real@ r@spunsuri ale teoriei economice, are menirea s@ releve c@ ^n fiecare moment al dezvolt@rii }tiin]ei economice se reflect@ de c@tre slujitorii s@i o anumit@ realitate, chiar dac@ din unghiuri diferite. Ceea ce este comun tuturor }colilor de g$ndire }i etapelor parcurse de }tiin]@ este un scop, iar acesta este ^n zilele noastre oferta unui ansamblu de cuno}tin]e opera]ionale, cu valen]e practice. Pentru cercet@torul modern nu mai este suficient@ satisfacerea curiozit@]ii }i verificarea unor ipoteze de lucru, ci el simte nevoia s@ ofere instrumente de influen]are a realit@]ii, c@ut@rile se circumscriu, prin urmare, activit@]ii cu scop, op]iune care dep@}e}te cadrul propriu-zis al teoriei economice sau economiei generale }i se cantoneaz@ ^n discipline aplicative din categoria }tiin]ei conducerii, sau managementului, finan]elor, marketingului. 1.2.1 Func]iile cunoa}terii economice. Func]iile }tiin]ei economice sunt rezultate ale cuno}terii acestui domeniu }i aplic@rii ei ^n activitatea de zi cu zi. La originea oric@rui demers cognitiv incipient se afl@ observa]ia, c@reia ^i urmeaz@ catalogarea faptelor, gruparea acestora dup@ criterii ra]ionale, convenabile subiectului cunosc@tor. Aceste criterii se refer@ la succesiunea ^n timp, aranjarea ^n spa]iu, distinc]ii calitative }.a. Ca o prim@ definire, aceste demersuri acoper@ ceea ce ^n metodologia }tiin]ei este denumit, de obicei, func]ia descriptiv@. Gruparea }i clasificarea confer@ rezultatelor efortului de cunoa}tere cel putin doua valen]e: a) ob]inerea unor grupe, clase de fenomene }i procese* omogene, care, ^n consecin]@ pot fi mai eficient studiate; b) descoperirea unor conexiuni care exist@ }i se dezvolt@ ^ntre clasele omogene ale ansamblului fenomenelor studiate. {tiin]a economic@ se poate valida, poate dob$ndi recunoa}terea utilit@]ii ei sociale numai dac@ dep@}e}te aceast@ etap@ a procesului cunoa}terii. Procesul explic@rii este ulterior observ@rii }i se bazeaz@ pe descriere, reflectare primar@. Func]ia explicativ@ porne}te de la leg@turile relativ stabile care exist@ ^ntre fenomene }i procese economice. %n con]inut, }tiin]a economic@ pentru a ^ndeplini aceast@ func]ie trebuie s@ r@spund@ la

* Denumim proces o ^nl@n]uire conexiune temporal@ }i logic@ de fenomene (care, deci, sunt legate ^ntre ele).
19

^ntrebarea: De ce? Trebuie s@ dea o explica]ie. De ce, de exemplu, nivelul pre]urilor cre}te ^n condi]iile ^n care produc]ia scade? Realizarea func]iei explicative este legat@ de acceptarea, de regul@, a unui model cauzal ^n care este prezent un proces, adic@ o ^nl@n]uire logic@ a unor fapte, care obligatoriu se afl@ ^n conexiune }i de obicei sunt ordonate ^n secven]e temporale succesive. %n mod necesar, unele dintre fapte vor figura ^n categoria cauzelor }i altele ^n cea a efectelor. Se impune, de asemenea, introducerea factorului timp }i a}ezarea logic@ a celor trei componente; cauzele, procesul }i efectele. Deseori, o succesiune temporal@ de fapte este privit@ ca o ^nl@n]uire cauzal@ de}i ^ntre componentele }i manifestarea ^n timp a acestora nu exist@ un raport de determinare. Deci, pentru fiecare judecat@ cu tenta]ia explic@rii este necesar@ luarea ^n considerare a conexiunilor interne dintr-un ansamblu, numit sistem, }i eventual a contextului exterior manifest@rilor studiate }i a influen]elor pe care le exercit@ acesta. Pentru a putea hot@r^ ^n privin]a existen]ei unei leg@turi cauzale este necesar@ decelarea unor elemente sesizabile, eventual m@surabile, pe seama c@rora s@ poat@ fi puse respectivele efecte. De exemplu, sporirea cantit@]ii de munc@ este firesc s@ fie urmat@ de o cre}tere a rezultatelor economice. %n acela}i timp, ar putea fi a}teptat@ o augmentare a eficien]ei economice, fapt care se petrece destul de rar, din motive asupra c@rora nu ne oprim acum. O succesiune diacron@ (temporal@) cum este cea dintre nivelul pre]urilor }i cel al salariilor explic@ cre}terea valorii de pia]@ ^n anumite perioade, dar nu relev@, din p@cate, alte conexiuni cauzale importante. Modelul cauzal-mecanicist, propriu g$ndirii }tiin]ifice acum o sut@ }i cincizeci ani }i-a pierdut puterea de atrac]ie, treptat, pe m@sura elabor@rii unor noi teorii }i modele ^n }tiin]ele naturii, ^ndeosebi ^n fizic@. S-a ajuns chiar la negarea validit@]ii sale. Referindu-se la limitele acestui tip de g$ndire de factur@ teist@, J. Piaget ar@ta c@ mul]i autori cred c@ elementul cauz@ poate fi asimilat unei persoane care ^mpinge un c@rucior, mi}carea c@ruia este, ^n acest caz, efectul. Mult mai aproape de realitatea economic@, privit@ ca ansamblu de manifest@ri, este ^n]elegerea care ia ^n considerare o influen]@ factorial@ F, asupra unui sistem (pe care ^l vom defini ^n paginile urm@toare) S prin ac]iunea asupra unuia din componentele acestuia. Abia ca urmare a influen]ei suferite de elementul a }i a transform@rilor generate, astfel, ca o reac]ie de adaptare ^n elementele b }i c se va crea un nou echilibru
20

^n sistem, care la r$ndul s@u, depinde at$t de vectorul extern F c$t }i de caracteristicile proprii ale structurii lui S. Acestea se vor reg@si ^mpreun@ ^n efectul E, reprezentat de modificarea st@rii (caracteristicilor) sistemului considerat.

a c

%n reprezentarea schematic@ s@ge]ile din interiorul sistemului semnific@ leg@turi reciproce, iar s@ge]ile exterioare elipsei influen]e unilaterale }i efecte.

Fig. 1.1: Reprezentarea schematic@ a unui sistem }i a raporturilor cu factorul extern de influen]@ }i efectele acestuia.

%n aceast@ ordine de idei, contextul este o realitate exterioar@ sistemului S, care influen]eaz@ caracteristicile de stare ale acestuia. Astfel, ^n contexte diferite, chiar dac@ starea sistemului }i influen]a vectorului F sunt identice, prin influen]a diferit@ a contextului, se vor ^nregistra efecte diferite. Cu ajutorul modelului sistemic se asigur@ cel pu]in descrierea }i explicarea unei realit@]i. Luate ^mpreun@ func]iile descriptiv@ }i explicativ@ pot s@ asigure ^ndeplinirea unei alte func]ii a }tiin]ei economice }i anume cea de referen]ialitate, ceea ce ^nseamn@ o caracteristic@ apt@ s@ dea modelului, reprezent$nd o transcrip]ie intelectual@ a realit@]ii, conformitate cu fenomenele }i procesele pe care le reflect@. Men]ion@m c@, reflectarea }tiin]ific@ satisf@c@toare, de regul@, nu se limiteaz@ la descriere, care cel mai adesea se m@rgine}te la aspecte exterioare, sesizabile cu ajutorul sim]urilor }i cu o participare modest@ a intelectului. Abia explicarea conexiunilor esen]iale, intrinseci, interioare ale obiectului cunoa}terii ne poate releva acele caracteristici indispensabile realiz@rii func]iei opera]ionale. %ndeplinirea func]iilor }tiin]ei economice nu se ^ncheie dec$t atunci c$nd rezultatele dob$ndite prin cunoa}tere devin instrument al ac]iunii umane eficiente, adic@ devin unelte ale realiz@rii scopului colectivit@]ii umane }i implicit, de validare a cercet@torului ^n cadrul diviziunii muncii. Caracterul opera]ional al tabloului demersurilor economice teoretice depinde de realizarea ^n avans a celorlalte func]ii, inclusiv a func]iei predictive. Func]ia predictiv@ const@ ^n a decela ^ntre numeroase posibilit@]i de evolu]ie, pe cea mai probabil@ }i a-i determina eventual cantitativ, numeric,
21

parametrii, cu cele mai mari }anse de ^ndeplinire (baz$ndu-se pe conexiuni constatate }i verificate pe seama faptelor }i proceselor deja consumate, consemnate de c@tre economist). P
P4 P3 P2 P1 Fig. 1.2: Extrapolarea mecanic@. Exemplul simplu de predic]ie ^l constituie extrapolarea mecanic@ a parametrului P pentru orizontul de timp t4 , pe baza nivelurilor ^nregistrate faptic P1, P2, P3 ^n momentele t1, t2 }i respectiv t3.

t1

t2

t3

t4

Extrapolarea mecanic@, suficient@ pentru o demonstra]ie preliminar@ la acest nivel de abordare, ridic@ semne de ^ntrebare, prezint@ sl@biciuni care deriv@ din premisele constan]ei evolu]iei caracteristicilor sistemului cercetat, a influen]ei de acela}i sens a unui factor exterior, presupus F }i, respectiv, de men]inerea unui context neutru }i favorabil desf@}ur@rii procesului studiat, a}a cum este prezentat ^n figur@. Activitatea de prospectare a viitorului, spre deosebire de modelul simplificat, propus mai sus, trebuie s@ ]in@ seama de toate elementele care vor concura la evolu]ia parametrului P, ^n m@sura ^n care dispunem de informa]ii, cuno}tin]e cu privire la evolu]ia lor probabil@ viitoare. Tocmai ^n evaluarea acestora }tiin]a economic@ ^}i valideaz@ poten]ialul opera]ional. Modalitatea concret@ de realizare a acestui tip de demers }tiin]ific este s@ utiliz@m modele sistemice ^n care variaz@ succesiv un singur element, o singur@ variabil@ independent@ sau altfel spus aplicarea ipotezei caeteris paribus (celelalte condi]ii r@m$n$nd neschimbate). Realizarea practic@ a func]iei predictive ^nseamn@ o diminuare a gradului de incertitudine pentru decident }i implicit o ^ngustare a paletei din care se va alege varianta optim@. Putem spune c@ se asigur@, ^n acest fel, un suport pentru cre}terea eficien]ei activit@]ii economice. %ndeplinirea func]iilor economiei politice depinde de consecven]a logic@ a demersului }tiin]ific, de respectarea cerin]elor metodologice impuse ^n lumea }tiin]ific@ a timpului prezent.
22

1.2.2. Contingen]e ale economiei politice. Domeniul }tiin]ei economice vine ^n contact cu sociologia, politologia, psihologia, cu disciplinele economice specializate }i aplicate, c@rora le ofer@ adeseori suport teoretic, modele concretizate ^n construc]iile teoretice cu valen]e opera]ionale. Corpul de economie general@ (ca parte opera]ional@ a economiei politice) are conexiuni cu structurile socio- organiza]ionale, cu disciplinele aplicative, cum sunt: marketingul, managementul, prognoza economic@, cu disciplinele de normare economic@, legisla]ie economic@, conducere administrativ@. Legisla]ia economic@, de exemplu, stabile}te norme de comportare ^n domeniul economic, respectiv interdic]ii }i pedepse pentru nerespectarea prevederilor stabilite de autoritatea statal@. Stabilirea fie }i tacit@, prin obicei, a unor norme de activitate este necesar@ ^n orice societate. %ntr-o economie liberal@ este permis tot ceea ce nu face obiectul limit@rii sau interdic]iei prin lege sau obiceiul locului. %ntre reflectarea unei tendin]e manifeste ^n realitate }i o norm@ de comportare sanc]ionat@ prin lege exist@ o asem@nare ca ^ntre nevoia de a ne hr@ni }i interdic]ia de a consuma alimente considerate nocive, la un moment dat. Economia modern@ se bazeaz@ pe studii de statistic@, calculul probabilit@]ilor, teoria jocurilor, utiliz$nd pe scar@ larg@ instrumentar matematic, analitic at$t pentru a construi modele de descriere a realit@]ii c$t }i de explicare a acesteia. Tot mai frecvent modelul matematic este utilizat ^n scopuri aplicative, opera]ionale. Ra]ionamentul logic }i respectarea criteriilor metodologice moderne sunt, de aceea, esen]iale nu numai pentru economi}tii teoreticieni ci }i pentru cei care activeaz@ ^n domenii lucrative, deoarece sunt aviza]i s@ descopere rela]ii, conexiuni care s@ ofere r@spuns problemei influen]@rii pozitive a realit@]ii, a}ezate pe calculul economic, aprecieri pertinente }i decizii performante.

1.3. Modelul }tiin]ific ^n teoria economic@


Insatisfac]iile ^nregistrate ^n leg@tur@ cu modelul cauzal au deschis calea spre noi abord@ri metodologice. Mai ales dup@ cel de-al doilea r@zboi mondial s-a impus modelul structural-sistemic. Acesta se bazeaz@ pe descrierea }i explicarea unor conexiuni interne ale unui ansamblu. Realitatea studiat@ este privit@ ca un ^ntreg, numit sistem, care se compune din mai multe elemente, a}a cum am prezentat ^n figura 1.1. Elementele sistemului se afl@ ^n conexiune.
23

%ntregul poate fi privit ca o sum@ a elementelor componente, numai ^n situa]ii extreme, c$nd leg@turile dintre elemente sunt foarte slabe }i deci neglijabile. De regul@, ansamblul sau sistemul are valen]ele poten]ate de conexiunile dintre p@r]ile sale. C. Lvy-Strauss remarca ^n leg@tur@ cu raporturile dintre elemente }i ^ntreg c@ fiecare element este purt@torul caracteristicilor ^ntregului }i respectiv ^ntregul poart@ caracteristicile componentelor, fapt care asigur@ coeziunea sistemului. De men]ionat c@, ^ntre elementele unui sistem exist@ astfel de conexiuni ^nc$t modific@rile caracteristicilor unor componente, ca urmare a leg@turilor reciproce }i a tendin]elor naturale spre echilibru a ^ntregului se vor ^nregistra modific@ri }i ale celorlalte elemente. De notat c@, ^nse}i caracteristicile elementului ini]ial modificat vor suferi influen]e din partea elementelor conexe, care ^ntre timp }i-au schimbat starea. Concret, dac@, de exemplu se petrece o anumit@ cre}tere a cererii pentru un produs va spori pre]ul (un element conex). Dar, de pe urma cre}terii de pre] va rezulta o temperare a cererii. Putem spune c@ sistemul S reac]ioneaz@ la impulsul factorului exterior ^ntr-un fel care denot@ c@ efectul E nu este echivalent }i de propor]ia lui F }i depinde de caracteristicile conexiunilor din S }i de contextul exterior sistemului. Este necesar de precizat c@ ^ntr-o prezentare obi}nuit@, abstract@, sistemul S este considerat ^nchis, deci f@r@ leg@turi, conexiuni exterioare. %n fapt, aceast@ omisiune g@se}te arareori un corespondent ^n realitatea concret@. Se accept@, introduc$nd o anumit@ doz@ de conven]ionalism, c@ exist@ dou@ categorii de sisteme; ^nchise, sau cu leg@turi ne^nsemnate cu exteriorul }i deschise, ale c@ror leg@turi exterioare sunt puternice, determinante chiar. De exemplu, economia Rusiei este relativ ^nchis@, particip@ modest la circuitul economic modial de valori. %n consecin]@, resimte mult diminuat@ influen]a unor situa]ii de criz@ din exterior. %n schimb, economiile Belgiei, Olandei, chiar Germaniei sunt deschise. Propor]ia produselor }i serviciilor orientate spre exterior de c@tre aceste trei ]@ri dep@}e}te 40% din totalul produsului na]ional. %n mod firesc, economia acestor ]@ri ^}i asigur@ cu mai mult@ dificultate homeostaza ^n condi]ii de criz@ mondial@. Cu referire la modelul structural-sistemic, acesta este ^n esen]a sa static }i permite reliefarea unor conexiuni sincrone, ale aceluia}i moment, sau ale unor secven]e temporale apropiate. Cel cauzal este un model diacron, dinamic prin esen]a construc]iei sale. %n figura 1.1. am prezentat un model
24

diacron cu valen]e structurale, adic@ un model acceptabil din punctul de vedere al unei abord@ri descriptive, dar }i explicative }i opera]ionale. Sistemele ^nchise, pu]in permeabile informa]iei externe, sunt mai conservatoare dec$t cele deschise. Din aceast@ perspectiv@, Rom$nia, dup@ 1989, este beneficiara unui aflux de informa]ii diverse. %ntre acestea, produse noi, noi modele de consum, tehnologie, informa]ie stiin]ific@, contacte umane }i implicit informa]ie comportamental@, iar perspectiva integr@rii ^n U.E. aduce nevoia compatibiliz@rii legislative, noi regularit@]i comportamentale, institu]ii }i un alt element important de dinamic@, o motivare superioar@. Modelul }tiin]ific este o construc]ie intelectual@, logic@ }i abstract@, care tinde s@ reflecte uneori ^n aspectele exterioare, dar cel mai adesea tr@s@turile intrinseci ale unui ansamblu, sistem. Construc]ia modelului presupune relevarea principalelor conexiuni interne }i externe ale realit@]ii studiate. O astfel de conexiune exist@ ^ntre nivelul pre]urilor }i salariilor. Cre}terea salariilor duce la cre}terea pre]urilor, dar aceste leg@turi nu ^nseamn@, a}a cum am fi tenta]i s@ credem, nici ridicarea puterii de cump@rare nici inversul acesteia (dac@ cre}terile sunt strict propor]ionale). %n fapt, se petrece o simpl@ modificare a etalonului b@nesc. Aceea}i marf@ se cump@r@ cu un num@r mai mare de unit@]i b@ne}ti. Prin urmare, conexiunea salarii - pre]uri - putere de cump@rare a monedei na]ionale reflect@ o cert@ tendin]@ de conservare a st@rii sistemului }i numai prin influen]ele externe, ale contextului }i respectiv a reac]iei sistemului ^n sens invers influen]ei externe vom putea constata unele modific@ri notabile. Astfel, de regul@, procesul infla]ionist, ^n acest context o manifestare homeostazic@, este ^nso]it de fenomene conexe cum este sc@derea ^ncrederii ^n bani }i ^n consecin]@, ^n anumite condi]ii prezente la noi ^n ]ar@, cump@r@ri fortuite, sc@derea exigen]ei cump@r@torului etc. Restructurarea economic@, motivarea personalului }i ini]ierea unor raporturi de competi]ie ar putea schimba efectele sporurilor salariale nejustificate economic. 1.3.1. Modele teoretice n context de afaceri. Un mod satisf@c@tor de descriere a mecanismului economic la mai multe niveluri de agregare ndepline}te modelul cu intr@ri-ie}iri. Acest model de tip structuralsistematic se bazeaz@ pe balan]a contabil@ }i ]inte}te reflectarea }i compararea costurilor }i veniturilor, urm@rind s@ exprime eficien]a, uneori ntr-o form@ particular@, rentabilitatea. De exemplu, pentru a confec]iona un pulover sunt necesare intr@ri ca: fire, andrele sau o ma}in@ de tricotat, munca unor persoane calificate,
25

spa]ii de lucru, accesorii, decoruri. Rezultatul este o pies@ de mbr@c@minte finit@. Dac@ pre]ul de vnzare al puloverului dep@}e}te cheltuielile de produc]ie, ntreprinz@torul este n situa]ie favorabil@, va avea un interes s@-}i reia experien]a. Acoperirea cheltuielilor de hran@, locuin]@, mbr@c@minte, distrac]ie, procurarea unor resurse pentru a promova motive mai nalt plasate n ierarhia impulsurilor, constituie un imbold esen]ial pentru desf@}urarea unei activit@]i utile. Revenind la exemplu, c}tigul suplimentar ob]inut din vnzarea mai multor pulovere l poate interesa pe me}te}ugarul specializat sau pe un ntreprinz@tor, care poate angaja de designeri, care s@ amelioreze estetica articolului, pentru a-i spori valoarea de pia]@, canalele de desfacere a produsului necesare fluidiz@rii v$nz@rilor }i, desigur, mijloacele necesare fabrica]iei propriu-zise. Dac@ ntreprinz@torul pl@te}te satisf@c@tor angaja]ii, fiecare participant la proces va fi motivat pentru activitatea sa. Altfel, lipsa unei singure verigi a motiva]iei ansamblului va conduce la sl@biciuni ale lan]ului productiv, poate chiar la ntreruperea fabrica]iei, att din cauze care afecteaz@ produc]ia dar, mai ales, datorit@ neaccept@rii produsului de c@tre cump@r@tor pe pia]@, a recunoa}terii, prin sistemul de valori promovat de motivele }i dorin]ele individuale, a unui pre] inferior a}tept@rilor produc@torului }i, implicit, respingerea de c@tre pia]@ a unui produs sau serviciu ofertat. Putem afirma c@ ceea ce lipse}te economiei romne}ti este tocmai continuitatea lan]ului motiva]iei. Astfel, revenind la exemplul de mai sus, muncitorii ar dori s@ lucreze }i s@ c}tige, managerii }i designerii }i-ar dori prestigiu, realizarea de c}tiguri, cei care negustoresc marfa ar fi bucuro}i s@}i dezvolte vnz@rile, dar lan]ul se ntrerupe din cauza unei componente, de multe ori ridicol de nensemnate n raport cu ntregul, un interes potrivnic, chiar nensemnat, blocheaz@ func]ionarea ntregului, deoarece nu exist@ nc@ for]ele capabile s@ contracareze (de obicei, for]a mobilizatoare este interesul privat care anim@ lan]ul produc]ie-desfacere-c}tigdezvoltare-satisfac]ie-eficien]@ etc.). Alinierea valen]elor componentelor produc]iei la nivelul poten]ial al fabrica]iei nu se poate ob]ine din cauze verigilor slabe (care, n Romnia, sunt destul de numeroase). Practica obi}nuit@ de ajustare se concretizeaz@ n itera]ii pornind de la varia]ia pe rnd a unui element }i p@strarea celorlalte variabile neschimbate, urmnd ca n etapa ulterioar@ s@ se introduc@ ^n model influen]a altor factori de determinare.
26

O utilizare larg@ au }i modelele multifactor }i tratarea probabilist@ simultan@ a influen]elor }i consecin]elor acestora. 1.3.2. Clasificarea intr@rilor ntr-un proces de produc]ie Consumurile sau cheltuielile privesc: a) resurse naturale, adic@ daruri ale naturii, teren pentru agricultur@, c@i naturale pentru comunica]ii, materii prime minerale }i organice, combustibil, ap@ }.a.; b) munc@, adic@ acel consum de energie fizic@ }i intelectual@, timp alocat cultiv@rii p@mntului, confec]ion@rii de mbr@c@minte, educ@rii tinerei genera]ii, organiz@rii divertismentului pentru alte persoane }i multe alte genuri de munc@. Pentru economia romneasc@, resursele de munc@ de o anumit@ calificare comparabil@ cu cea din Occident sunt cele mai abundente, fiind avu]ia noastr@ cea mai de pre]. Referindu-ne din nou la exemplul confec]ion@rii puloverelor, designul produselor rom$ne}ti este nesatisf@c@tor }i prin urmare ne adres@m la export cu modele similare ca nf@]i}are celor din ]@rile napoiate, care accept@ adesea }i produsele care se purtau n urm@ cu un deceniu, evident, la un pre] corespunz@tor unei utilit@]i sc@zute. Ne afl@m n situa]ia c@ economisim c]iva cen]i la cheltuielile proiect@rii produsului }i s@ pierdem dolari sau zeci de dolari din vnzarea acestuia. Este una dintre cele mai mari risipe care se face. Vindem ieftim munca de calificare mijlocie, deoarece ne lipse}te o verig@ sau dou@ n lan]ul motiva]iei (cea a creatorului de modele, a managerului). c) resursele de capital, constituite din bani, bunuri durabile, destinate fabrica]iei altor produse, a materiilor prime, semifabricatelor }i serviciilor, lichidit@]i. Aceast@ clas@ de cheltuieli se caracterizeaz@ prin aceea c@ sunt bunuri sau bani utiliza]i pentru a ob]ine c}tig. %n categoria aceasta se includ }i cuno}tin]e, brevete, facilit@]i de tipul vadului comercial, al peisajului natural pentru turism }i refacere care, al@turi de celelalte elemente de capital, constituie resurse ale activit@]ii lucrative. 1.3.3. Ie}irile }i dinamica acestora. Ie}irile din sistemul de produc]ie se concretizeaz@ n bunuri }i servicii destinate satisfacerii trebuin]elor noastre. Dac@ intr@rile }i ie}irile ar fi perpetuu egale, mereu acelea}i, economia politic@ ar fi lipsit@ de obiect de studiu. %n realitate, nevoile, dorin]ele de consum sunt n continu@ modificare }i diferen]iere, sunt dinamice. Din aceast@ mprejurare rezult@ dou@ categorii de efecte:
27

1) Efecte favorabile, pozitive, care constau n c@utarea unor solu]ii mbun@t@]ite, n inovare, n str@dania de eficientizare, n mi}carea cresc@toare a ansamblului, a sporirii func]ionalit@]ii sale }.a.; 2) Efecte nefavorabile, care constau n nemul]umirea celor care nu ob]in venituri satisf@c@toare, a investitorilor care nu c}tig@ mul]umitor. Cei nemul]umi]i, afla]i ntr-un astfel de ambient dinamic, pot crea perturb@ri n func]ionarea economiei. Este reac]ia natural@ a celor nemul]umi]i, ace}tia cernd, de regul@, nu numai echitate n venituri ci }i egalizarea acestora, pornind de la temeiuri etice, ^n general, cunoscute. Propor]ia manifest@rilor revendicativ-nivelatoare depinde de nivelul dezvolt@rii umane, fiind mai sc@zut@ n ]@rile dezvoltate }i dinamice, care ^nregistreaz@ niveluri sc@zute de frustrare, nemul]umire. Pe de alt@ parte, caracterul limitat, rar, al resurselor economice disponibile pentru a satisface nevoile (n expansiune relativ@), i va determina pe administratori s@ nu-}i g@seasc@ odihna cnd risipesc resurse de munc@, energie, care le diminueaz@ rezultatele, c$}tigul. Aceast@ nelini}te, preocupare este consecin]a insatisfac]iei ca ntreprinz@tor, investitor sau manager. ntr-o abordare opera]ional@ se pot lua n calcul niveluri de a}teptare privind c}tigurile, n contextul considerat, reprezentate de jaloane ca dob$nda, costul capitalului, }i n raport cu acestea se vor urm@ri apoi seturi de solu]ii care s@ amelioreze performan]ele. Reflectnd o stare de spirit de insatisfac]ie a majorit@]ii sau a unei p@r]i a cump@r@torilor, economi}tii occidentali neag@ posibilitatea atingerii unei situa]ii n care bunurile s@ fie abundente, (adeseori tipurile acestea de utilit@]i sunt denumite f@r@ costuri) }i sus]in c@ resursele sunt rare. n acord cu teoria subiectiv@ a valorii, abunden]a de produse, servicii, daruri ale naturii, se afl@ n raport invers propor]ional cu pre]urile }i, ca urmare, aerul, apa, dac@ sunt disponibile n cantit@]i nelimitate, nu au valoare. Teoria valorii munc@ sus]ine c@ ob]inerea lor f@r@ cheltuial@ de munc@ le face s@ fie gratuite. Situa]ia concret@ n Romnia este una de penurie. Suntem, n consecin]@, obliga]i, indiferent de ideologia la care am adera, s@ ne preocup@m de utilizarea ct mai eficient@ a resurselor existente. Putem spune c@ Romnia este beneficiara unui decalaj important ntre dorin]ele reale de consum }i disponibilit@]ile concrete de satisfacere. Din aproape toate punctele de vedere, bunurile }i serviciile produse sunt, n termenii economiei neoclasice, rare, adic@ nu beneficiem de un acces liber la acestea, deoarece ob]inerea lor comport@ costuri. Aceast@ mprejurare
28

genereaz@ o tensiune ridicat@ orientat@ spre dobndirea de utilit@]i concretizat@ ^n dorin]a de a munci }i a ob]ine sporuri de c$}tig }i din partea ^ntreprinz@torilor dorin]a de ameliorare a ofertei lor. Suntem, ntre altele, aviza]i s@ alegem ntre diferite tehnici de produc]ie, s@ ^mbun@t@]im conducerea }i marketingul afacerilor. Algoritmul care ne este necesar cuprinde nevoia de a asigura motiva]ie pentru cel care tr@ie}te din venituri salariale }i a ntreprinz@torului aflat n foame de c}tiguri mai importante. O abordare economic@ nu poate sc@pa din vedere necesitatea de pace social@, care permite func]ionalitate economic@ }i eficien]@. Structurile paternaliste, ale regimului colectivist-totalitar se manifest@ ^nc@ pe scar@ larg@. Avansul dezvolt@rii umane, mai ales capacitatea de a asuma riscuri }i a genera, la nivel satisf@c@tor, o mobilitate structural@ }i profesional@, sunt nc@ insuficiente. Forurile guvernamentale sunt avizate s@ men]in@ o anumit@ protec]ie pentru un num@r mare de persoane afectate de reformarea economiei. Capacitatea de adaptare a }omerilor structurali, ap@ru]i datorit@ modific@rii cererii de consum, sub presiunea ofertei interna]ionale mai ne^ngr@dite, acum }i a dorin]elor }i valorilor ^nsu}ite de consumatori, r@mne redus@ }i din cauza unor necorel@ri ntre programele de promovare a activit@]ilor recunoscute de pia]@ }i restrngerea industriilor subven]ionate de la bugetul statului. Stoparea infla]iei destabilizatoare, cu care ne-am confruntat n toat@ perioada de dup@ 1989, ca semn al unei regl@ri nesatisf@c@toare, a neglij@rii intereselor de proprietar }.a., devin exigen]e ale asigur@rii sporului de productivitate }i satisfac]ia cet@]enilor.

1.4. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie


Am admis c@ societatea dispune de resurse limitate, n consecin]@ este nevoit@ s@ fac@ alegeri n vederea aloc@rii disponibilit@]ilor. Rezolvarea unei astfel de situa]ii ridic@ numeroase probleme. Unele, cele mai multe, se rezolv@ automat, de la sine, ntr-o economie de pia]@, altele trebuie rezolvate printr-o interven]ie deliberat@, de regul@, din partea guvernului, alteori a unor organiza]ii neguvernamentale, autorit@]i locale sau firme private. Alocarea de resurse limitate pentru utiliz@ri alternative, va corespunde ]elurilor societ@]ii, dac@ prin combina]ia utiliz@rilor se vor promova interesele majorit@]ii (ntr-o societate democratic@ n care exist@ posibilit@]i de control asupra guvern@rii), altfel spus, dac@ deciziile de alocare vor corespunde acestor dorin]e. O anumit@ politic@, de exemplu, construc]ia de locuin]e sociale pentru cei defavoriza]i, sau alocarea resurselor bugetare
29

pentru ameliorarea infrastructurii, c@ilor de comunica]ii, serviciilor administrative prompte, sau pentru nv@]@mnt, cercetare, s@n@tate, promovnd suportul unor avantaje comparate mai persistente, poate s@ r@spund@ unor ]inte de perspectiv@, unele nesesizate de c@tre beneficiari. Aceste aloc@ri pot constitui suport pentru inova]ie }i avantaje comparate }i adesea cad ^n sarcina statului. ntr-un exemplu numeric ilustrativ, didactic, vom lua dou@ categorii de bunuri (pentru a simplifica modelul ma}ini }i a-l face mai accesibil).
30 a 28 24 18 10

d e
Fig. 1.2 Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie.

f 0
1 2 3 4 5

alimente

n exemplu sunt cuprinse situa]iile extreme, a }i f, n care resursele sunt alocate pentru o singur@ utilizare. Celelalte combina]ii reflect@, luate n ansamblu, o frontier@, un nivel limit@ de rezultate de pe urma combina]iilor posibile (reprezentate prin linia curb@), ntr-o anumit@ succesiune a combin@rii acestora. Pentru mai mult@ concrete]e, presupunem c@ alimentele sunt milioane de tone de gru, iar ma}inile sunt reprezentate de miliarde lei, utilaje pe care le fabrica o uzin@ de construit ma}ini agricole }i pentru industria alimentar@, din ]ar@. Astfel, n punctul a sunt produse ma}ini n valoare de 30 miliarde lei, f@r@ a ob]ine ns@ alimente (grne), n punctul b se ob]in ma}ini n valoare de 28 miliarde lei }i un milion tone de grne, pe cnd n punctul f nu se ob]in ma}ini, totalitatea resurselor fiind alocat@ pentru producerea a 5 milioane tone gru. Vom lua punctele p }i i, oarecare, primul n interiorul ariei posibilit@]ilor de produc]ie, iar al doilea n afara acestora, ar@tnd c@ nivelul i este inaccesibil momentului nivelului de eficien]@ permis de tehnologia aplicat@, respectiv societatea nu poate aloca suficiente resurse pentru a atinge acel nivel de produc]ie. Nivelul p este pe deplin posibil, dar ocazioneaz@ o
30

folosire incomplet@ a resurselor disponibile }i este, prin urmare, o alegere ineficient@ a ansamblului diferitelor combina]ii. Atingerea punctului i este posibil@ numai prin alocarea suplimentar@ de resurse sau prin avans tehnologic. n rezumat, suplimentul de resurse se poate ob]ine prin dou@ moduri de gestionare a sporirii disponibilit@]ilor: a) investi]ia }i b) inova]ia. Restrngerea consumului prezent, pentru a asigura beneficii ulterioare, sporite, se poate ob]ine, }i se ob]ine de regul@, prin stimularea economisirii }i transferul resurselor economice dinspre consum spre investi]ii. Aceast@ solu]ie nseamn@ s@ se creeze resurse suplimentare cam la acela}i nivel tehnic }i s@ se sporeasc@ rezultatele totale pe seama unui nivel apropiat de eficien]a economic@, ceea ce ^nseamn@ ritmuri constante de cre}tere }i un nivel redus de satisfac]ie, sporuri salariale modeste }i o motiva]ie insuficient@. Orientarea spre inovare (inven]ii, brevete, licen]e, know-how }i cu deosebire promovarea competi]iei care le stimuleaz@), nseamn@ o modificare de con]inut, afectnd calitatea, structura, procesul fabrica]iei, relevat@ n primul rnd prin sporul de eficien]@. Fp
a) Investi]ii Fp3 Fp2 Fp1 Fp2 Fp1

Fp
b) Inova]ii Fp3

1985 1995 2000

ani

1985 1995

2000

ani

Fig. 1.3 Diferen]a dintre investi]ie }i inova]ie (Curbele reprezint@ frontiera combina]iilor de produc]ie posibile)

Cei care inoveaz@ au }ansa s@ utilizeze superior resursele }i s@ ob]in@ efecte economice considerabil mai mari deoarece beneficiaz@ de pre]uri generoase, pentru c@ se adreseaz@ unor dorin]e nou ap@rute, de regul@, n grupuri popula]ionale cu niveluri ridicate de venituri, animate de motive superioare }i sus]inute de valori }i gusturi elevate.
31

S@ compar@m efortul deosebit de acumulare f@cut de Romnia n perioada dictaturii, cnd se alocau potrivit unor estim@ri, cca 50% din produc]ie pentru acumulare }i investi]ii, f@r@ ns@ a spori substan]ial eficien]a sistemului, cu aceste politici. Cu un efort de investi]ie de 30-36% din venitul na]ional, Japonia, de exemplu, care a atras, ns@, resurse de inovare destul de importante, a ob]inut rezultate net superioare (practic, pornind dup@ al doilea r@zboi mondial de la un nivel apropiat de dezvoltare, cu al Romniei).
R e z u m a t
Economia opera]ional@ (^n limba englez@ economics) utilizeaz@ modele teoretice, logice, formalizate, deseori, matematic }i cei care o studiaz@ ]intesc s@-}i rezolve problemele vie]ii zilnice, evaluarea solu]iilor tehnice noi, impuse de o via]@ dinamic@ }i sporirea exigen]elor consumatorilor. Pentru economi}ti modelul economiei de pia]@ ridic@ probleme de estimare a pre]urilor, echilibrului, eficien]ei, motiva]iei }.a. Cunoa}terea economic@ impune dep@}irea treptelor ini]iale ale demersului }tiin]ific, de descriere }i explicare a unor conexiuni }i dob$ndirea capacit@]ii de prevedere a evolu]iilor economice, ^n limita unui orizont, limitat de gradul de consolidare }i stabilirea unor regularit@]i de comportament a rela]iilor economice, a informa]iei disponibile }i a capacit@]ii de a o prelucra. Abordarea probabilist@ permite luarea ^n considerare a ansamblului conexiunilor }i evaluarea }ansei de ^ndeplinire a prognozei. Teoria economic@ se compune dintr-un ansamblu coerent de concepte, conexiuni stabile, cristalizate ^n modele abstracte, care servesc ac]iunii practice. O teorie economic@ supus@ spiritului critic poate s@ se dovedeasc@ inapt@ s@ r@spund@ cerin]elor de opera]ionalitate }i s@ fie par]ial ^nlocuit@, sau abandonat@ la un moment dat ^n favoarea alteia, mai adecvat@ problemelor epocii. Construc]iile }tiin]ifice moderne sus]in dinamismul economic, modele prospective, acceptarea alterit@]ii, a criticii }i e}ecului, ca p@r]i ale economiei libere. %ntr-o economie cu mecanisme de pia]@ este necesar ca fiecare persoan@ s@ fie motivat@ }i astfel ^ntreg ansamblul va fi dinamic, inovator, va func]iona eficient. Pentru situa]ia concret@ din Rom$nia teoria economic@ trebuie s@ ^nglobeze modele generatoare de impulsuri }i resorturi care s@ favorizeze asumarea de riscuri (inovare), dorin]@ de instruire }i educa]ie, st@ruin]@ ^n munc@ }i priceperea de a o face eficient@ }.a. Evolu]ia g$ndirii economice ofer@ r@spunsuri la unele probleme ale zilelor noastre. Dep@}irea etapei unei interven]ii statale discre]ionare, sc@pate de controlul pie]ei face ca economia contemporan@ s@ revin@ la ra]ionalitate, criterii de selec]ie a op]iunilor, modele de optimizare }i la prioritatea care se acord@ cerin]elor solvabile ale consumatorilor }i dinamismului acestora. Abordarea domeniului economic depinde de setul ini]ial de idei al cercet@torului. Totu}i, teoria pozitiv@ se concentreaz@ pe modele testabile, av$nd la baz@ conexiuni ale exerci]iului de afaceri. Predic]iile au, ^ntr-o astfel de abordare, un orizont limitat la ^ntinderi, ^n timp, care permit stabilirea unui grad ridicat de probabilitate de ^ndeplinire. Teoria pozitiv@ descrie, explic@ anumite conexiuni, verific@ modelele }i permite elaborarea unor sugestii de ameliorare a parametrilor ]int@, ^n raport cu anumite criterii. 32

Teoria normativ@ se concentreaz@ pe afirma]ii bazate pe judec@]i de valoare. O propozi]ie cu caracter normativ con]ine cuv$ntul trebuie }i imagineaz@ comportamente care r@spund unor exigen]e mai degrab@ exterioare subiectului, actorului economic. Modelul cauzal-mecanicist de g$ndire poate }i este deseori asociat teoriei normative. Tenta]ia simplicit@]ii }i comoditatea unei judec@]i egocentrice pot explica r@sp$ndirea g$ndirii cauzal-mecaniciste. Modelul structural sistemic permite eviden]ierea unor conexiuni reciproce, marcate uneori de tendin]e de homeostaz@ sau de adaptare la cerin]e func]ionale ale elementelor conexe, alteori de impulsuri de schimbare din cadrul aceleia}i construc]ii. Realocarea resurselor impune, firesc, c$}tiguri }i pierderi pentru diferite grupuri. Aceste modific@ri de satisfac]ie rezult@ ^n mare m@sur@ din aplicarea criteriilor de eficien]@ }i echitate, care sunt deseori judecate ca opuse. Criteriile de echitate se raporteaz@ la judec@]i de valoare, cel mai adesea, neglij$nd criteriul de eficien]@. Sporirea eficien]ei depinde de motivarea actorilor economici, din care clasa mijlocie, reprezentat@ de ^ntreprinz@tori, manageri, liber profesioni}ti, consultan]i, universitari de prestigiu, intelectualitatea tehnic@ prin aspira]iilor }i comportamentele lor, dac@ se afl@ ^n raporturi de competi]ie sunt principalii promotori ai inova]iei }i eficien]ei. Realocarea resurselor, care face obiectul unei trat@ri mai detaliate ^n alte capitole, ocazioneaz@ efecte pozitive concretizate ^n inovare, sporirea func]ionalit@]ii }i eficien]ei sistemului economic. La originea amelior@rii produc]iei se afl@ posibilit@]ile de alegere, selec]ia f@cut@ de consumatori, promovarea unor criterii incitante, dinamizatoare. Situa]ia concret@ din Rom$nia este una de penurie manifestat@ pe majoritatea segmentelor economiei na]ionale. Se perpetueaz@ ^nc@ o pia]@ a v$nz@torului (de obicei produc@tor mare, ^n firm@ de]inut@ public) f@r@ posibilit@]i de selec]ie a produselor ^n func]ie de calitate, pre], termene de livrare }i condi]ii de plat@. Costul comparat este o no]iune cheie a unei economii liberale care poate oferi termeni pentru compara]ii, selec]ii. Aceast@ no]iune eviden]iaz@ c@ o decizie de a spori produc]ia unui bun ^nseamn@ ^n mod necesar s@ se renun]e la fabricarea altuia, care reprezint@ costul comparat al primului. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie descrie opera]iunea de selec]ie }i combinare voluntar@, operat@ ^ntr-o economie competitiv@.

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Verifica]i ^n]elesul no]iunilor de model economic, teorie economic@, teorie normativ@ }i pozitiv@, cost comparat, frontiera posibilit@]ilor de produc]ie, penurie economic@, model cauzal-mecanicist }i model structural. 2. Care sunt limitele predic]iei economice? Dar, ale unor teorii descriptive }i explicative? 3. Trasa]i frontiera posibilit@]ilor de produc]ie pentru o ]ar@ care, ipotetic, produce numai alimente ^n cantitate de 12 milioane tone }i ^mbr@c@minte 10 milioane metri. Dac@ costul comparat este mereu acela}i cum va ar@ta traseul combina]iilor/frontierei posibilit@]ilor de produc]ie? 4. Lua]i un exemplu al modelului intr@ri-ie}iri. Descrie]i-l! 5. Care considera]i c@ este deosebirea ^ntre sporul produc]iei ob]inut din alocarea de resurse pentru investi]ii }i cel pentru inova]ie?

.
33

2. Modele ale economiei de pia]@


Economia de pia]@ se caracterizeaz@ prin func]ionare automat@, n virtutea unor legi }i mecanisme interne proprii. Pentru a asigura parametrii corespunz@tori de eficien]@ }i, respectiv, satisfac]ie pentru subiec]ii, actorii din economie, sunt necesare cteva condi]ii ntre care un mecanism de formare }i mi}care a pre]urilor, apt s@ semnaleze modificarea raportului ntre cerere }i ofert@, modific@rile n preferin]ele consumatorilor, }.a. Este necesar@, de asemenea, o leg@tur@ fluent@ }i dinamica ntre agen]ii economici, care se bazeaz@ pe pre]uri sensibile la semnalele cererii }i ofertei, costurilor etc., care nu poate rezulta dect din descentralizarea deciziilor, dobndirea autorit@]ii de decizie de c@tre firme. R@spunsuri adecvate cerin]elor mediului economic pot oferi acei ntreprinz@tori care au un interes real }i profund, cum este cel care izvor@}te din de]inerea n proprietate privat@ a patrimoniului pe care-l gestioneaz@, sau din venituri din munc@, diferen]iate de contribu]ia fiec@ruia. Privatizarea este pentru situa]ia concret@ din Romnia contemporan@ procesul n jurul c@ruia se vor putea constitui mecanismele adapt@rii }i func]ion@rii automate, dinamice }i eficiente. De l@rgirea dreptului de decizie individual@ depinde sporirea r@spunderii pentru ac]iunile asumate, sporirea motiva]iei moderne, bazate pe recunoa}tere social@, realizare, cre}terea gradului de participare individual@. %n lumea contemporan@ s-au cristalizat modelul liberal de func]ionare a economiei, prezent ^n S.U.A., Singapore }.a., }i modelul mixt, ^n care interven]ia statului ^n redistribuirea veniturilor, participarea acestuia ^n calitate de proprietar }i ofertant este mult mai important@. Caracteristic@ ambelor structuri este prevalen]a mecanismelor automate ^n procesele de reglare, care tind s@ cuprind@ }i zona de]inut@ public. Dirijarea autoritar@-solidarist@ pare s@ se restr$ng@ drastic ^n China, Vietnam }.a. }i este pe care de a fi ^nlocuit@ cu mecanisme anonime ^n ]@rile din Est, care au ini]iat procese de reform@. 2.1.1. Autoreglarea }i reglarea semnific@ procese spontane }i respectiv deliberate, de orientare, ajustare, prestabilire sau blocare a unor parametri economici la un nivel predeterminat (normat). Dac@ parametrul normat este dinamic, atunci se tinde la o ntlnire cu un alt proces dinamic, sau la o apropiere a dou@ procese cu niveluri dezirabile ale unor indicatori, care le m@soar@ evolu]ia. Reglarea spontan@ mai poart@ }i denumirea de autoreglare.
34

Homeostaza este acea tendin]@ a unui sistem de a-}i p@stra anumite caracteristici proprii. De exemplu, homeostaz@ se nume}te tendin]a viet@]ilor cu s$nge cald de a-}i p@stra o anumit@ temperatur@, chiar atunci c$nd se ^nregistreaz@ varia]ii mari ^n mediul exterior. Homeostaza este o manifestare conservatoare ^nt$lnit@ frecvent }i ^n mediul economic. Aceast@ ^nsu}ire presupune existen]a obligatorie a unor mecanisme }i conexiuni, proprii sistemului, care-i asigur@ reglarea automat@ a unui anumit parametru sau a mai multora, prin reac]ii de r@spuns la mediul extern, ^n schimbare. Procesele de interven]ie deliberat@ pot fi de comand@, interven]ii administrative, autoritare sau procese de orientare, ajustare, cu ajutorul unor reglatori sau instrumente, prghii financiare, fiscale, vamale, monetare sau de alt@ natur@. Dup@ decenii de func]ionare pe baz@ de comand@, centralist@, economia romneasc@ are nevoie de un timp oarecare pentru a se articula ca economie de pia]@. Aceast@ adaptare la o func]ionare natural@ este cu att mai ndelungat@ cu ct distorsiunile derivate din pre]uri arbitrare, mai ales cele ale utiliz@rii resurselor }i, n special, a celor energetice }i de munc@ au fost mai pronun]ate. nc@p@]narea guvernan]ilor, din perioada totalitar-colectivist@, de a produce un sortiment de fabrica]ie asem@n@tor celui din lumea dezvoltat@, f@r@ ns@ a asigura suportul de eficien]@ }i calitate corespunz@tor, lipse}te acum economia romneasc@ de condi]iile necesare unei tranzi]ii rapide }i de atingere a unor parametri de eficien]@ dori]i de majoritatea popula]iei. Se petrece acum, spontan, un fenomen de restrngere a activit@]ii la nivelul unor locuri nguste, ale segmentelor activit@]ii economice, cum sunt utilizatorii resurselor energetice }i de materii prime, av$nd acum pre]uri aliniate la cele de import. Ajustarea la cerin]ele pie]ei depinde de capacitatea de asimilare a unor tehnologii competitive, capabile s@ refac@ ni}te conexiuni de pia]@. 2.1.2. Echilibrul este o situa]ie n care nu se manifest@ nici o tendin]@ spre schimbare. Interesele sunt n ntregime (toate) satisf@cute la un nivel acceptabil. Starea de echilibru, astfel conceput@, este ns@ inert@. Este, prin urmare, de dorit s@ se genereze dezechilibrul, iar acesta rezult@ din manifestarea unor interese de schimbare, mi}care, ameliorare a satisfac]iei. Starea de echilibru a fost asociat@ de promotorii }colii neoclasice, n mod direct de c@tre V. Pareto, cu o alocare a resurselor, care permite atingerea celui mai nalt nivel al produc]iei. Orice modificare n distribu]ia
35

resurselor semnific@, potrivit conceptului paretian de optim economic, diminuarea rezultatelor. n economia modern@, mult mai dinamic@, interesul cercet@torilor s-a focalizat pe sursele capabile s@ asigure avantaje comparate produc@torilor. Teoria economic@ a asimilat echilibrul economic n forme opera]ionale, con]innd importante valen]e de dinamizare a economiei. n modelele bazate pe studiul comportamentelor, a}a cum l-am definit mai sus, lipsa de interes pentru schimbare, poate semnifica o contextur@ inert@, f@r@ valen]e de ^nnoire, dar tot la fel }i o situa]ie de satisfac]ie resim]it@ de majoritate de pe urma inov@rii, a c}tigurilor, profiturilor nalte, capabile s@ genereze competi]ie n sistem. %ntr-un astfel de model, putem introduce ideea de echilibru par]ial, care con]ine germenii dezvolt@rii }i, desigur, manifest@ri de dezechilibru, insatisfac]ie, care pot mobiliza energiile. Abordarea raportului echilibru (a}a cum a fost definit mai sus) dezechilibru cere introducerea no]iunii de orizont n timp. Pe termen scurt, att de limitat nct nu se ntrev@d posibilit@]i de promovare a avansului tehnologic, vom putea constata c@ subiec]ii economici }i-au mplinit a}tept@rile, care au, ns@, alt contur, pe un termen mai lung, datorit@ }anselor de a genera inova]ie, reduceri de costuri, eficien]@, modificarea preferin]elor consumatorilor, adic@ dinamic@ economic@. ntr-o economie dinamic@, sporul de eficien]@ }i venituri constituie un suport pentru modificarea cererii de consum. Pentru ofertant, inova]ia const@ n primul rnd n crearea de produse a c@ror cerere spore}te mai repede dect nivelul veniturilor, astfel nct pre]ul ob]inut s@-i permit@ ob]inerea unei cote procentuale de venit net mai mare dect rata dobnzii sau nivelul costului capitalului. Maximul de satisfac]ie, echivalent st@rii de echilibru, ^nseamn@ profituri ^nalte pentru ^ntreprinz@tor }i utilitate ridicat@ pentru consumator. Insatisfac]ia ofertan]ilor mai modest plasa]i concretizeaz@ manifestarea echilibrului par]ial }i stimulentele pentru inovare, dinamism.

2.2. Condi]ii ale func]ion@rii mecanismului de pia]@


Dac@ societatea dispune de resurse limitate este avizat@ s@ fac@ alegeri pentru alocarea disponibilit@]ilor n a}a fel nct s@ acopere ntregul necesar func]ional, respectiv, pentru a ob]ine ansamblul utilit@]lor de care are nevoie. Pentru ca mecanismele de pia]@ s@ fie opera]ionale, pe l$ng@ alegere, posibilitatea ^ncheierii contractelor voluntare, sunt necesare specializarea produc@torilor, existen]a }i utilizarea banilor, de]inerea privat@ a avu]iei }i condi]ii pentru manifestarea interesului }i ini]iativei
36

individuale }i ^n etapa actual@ sus]inerea }i promovarea competi]iei de c@tre organisme ale statului, civice, private. 2.2.1. Existen]a }i utilizarea banilor. Func]ionarea mecanismului economic depinde de procesele care asigur@ reglarea pre]urilor, a cantit@]ii }i calit@]ii fiec@rui produs sau serviciu, a termenelor de livrare, a condi]iilor de plat@, dar trebuie avute n vedere }i asigurarea unui nivel satisf@c@tor de fluiditate a circuitului economic, a actelor de vnzare-cump@rare fixarea etaloanelor care jaloneaz@ deciziile actorilor economici (costul capitalului, nivelul fiscalit@]ii, costul tranzac]iilor, facilit@]ile de schimb garantate, mobilit@]ile structurale }i intersectoriale ale for]ei de munc@ etc.). Func]ionarea pie]ei }i evaluarea eficien]ei afacerilor nu se pot lipsi de folosirea banilor ca mijloc neutru de echivalare, m@surare a bog@]iei, de asigurare a continuit@]ii procesului alegerii, tocmai datorit@ diversit@]ii produselor care trebuie echivalate }i evaluate. Fluidificarea func]ional@ }i asigurarea continuit@]ii intereselor (a motiv@rii ^n domeniul supus controlului pie]ei) depinde ntr-o societate evoluat@, bazat@ pe libera ini]iativ@, de utilizarea banilor. Aceast@ idee poate fi eviden]iat@ simplu, printr-un exemplu. Dac@ ne vom raporta la o situa]ie de troc; s@ presupunem c@ un fierar dintr-un sat retras vine s@-}i vad@ fiul, student la ora}, avnd n desag@ cinci topoare }i dac@ fiul i cere o trus@ de desen, dificult@]ile g@sirii unui partener dispus la schimb sunt imense, de neimaginat, chiar dac@ presupunem o echivalen]@ valoric@ ntre cele dou@ m@rfuri. n condi]iile existen]ei specializ@rii produc@torilor, schimbul de m@rfuri devine inevitabil. Apari]ia }i folosirea banilor, ca mijlocitor care s@ nlesneasc@ schimbul, este un stimulent al fluidific@rii afacerilor. Pe lng@ deschiderea, n privin]a posibilit@]ii de alegere, utilizarea banilor creeaz@ oportunit@]i de compensare b@neasc@ ^nt$rziat@, ceea ce contribuie substan]ial la asigurarea continuit@]ii afacerilor }i cre}terii vitezei de operare }i, implicit, la sporirea rezultatului ob]inut cu acelea}i resurse. De asemenea, utilizarea banilor asigur@ raporturi de schimb mai precise. La fel, este de re]inut c@, folosind banii, exist@ posibilitatea concentr@rii rapide a unor resurse importante, ceea ce se traduce prin mobilitate economic@ mai mare }i eficien]@. n cursul istoriei s-au impus, mai nti, ca form@ generalizat@, banii de metal, deoarece reprezentau o valoare mare n volum mic, erau perfec divizibili, nealterabili }i deci ofereau posibilitatea stoc@rii valorii. n timp, evolu]ia productivit@]ii a creat decalaje ntre volumul m@rfurilor care
37

circulau }i disponibilit@]ile de metal pre]ios mai mici aflate la ndemn@, }i, treptat, banii de metal, cu valoare intrinsec@, au fost nlocui]i cu bilete de banc@ (cu acoperire metalic@), emise de b@nci specializate. Semnele b@ne}ti sau banii de hrtie, la nceput asigur$ndu-}i puterea de schimb prin garantarea preschimb@rii lor n metal pre]ios, sunt n cele din urm@ garanta]i cu m@rfuri. ncrederea n banii de hrtie este definitorie pentru raporturile de schimb }i mai ales pentru raportul unitate monetar@ valoare de schimb. n societatea modern@ s-au impus banii de cont, care elimin@ unele neajunsuri ale preceden]ilor, cum sunt siguran]a p@str@rii }i a transportului, costul ridicat al tip@ririi, m$nuirea neigienic@. n forme evoluate, banii moderni se manipuleaz@ cu c@r]i de credit }i debit, cartele cu memorie magnetic@, ceea ce permite operarea rapid@ a tranzac]iilor }i la costuri reduse. Posesorul unei cartele cu memorie magnetic@ are posibilitatea s@ efectueze cump@r@turi, s@ ia, instantaneu, leg@tura cu banca, transferul sumelor f@cndu-se pe loc. 2.2.2. Libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@. ntr-un sistem economic bazat pe libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@, fiecare agent economic }i apropriaz@ o parte din avu]ie, dispozi]ia, folosin]a }i uzufructul afl$ndu-se la originea motivelor de ac]iune. Averea este evaluat@ n bani, iar aceast@ evaluare serve}te func]iei de semnal social al etal@rii bog@]iei, pentru segmentul de popula]ie care }i dore}te prestigiu prin acumulare de avere, dar mai important, proprietatea privat@ faciliteaz@ cooperarea eficient@, motivat@, ieftin@ a agen]ilor n cadrul diviziunii muncii }i asigur@ scurtarea duratei }i a costului schimbului de activit@]i. Este elementul esen]ial pentru economia de pia]@, care l face interesat pe agentul economic, ofertant sau consumator s@-}i exercite func]ia proprie n ansamblu, dac@ nu cu devo]iune, cel pu]in cu interes. Dac@ aceast@ realitate este prezent@, rezult@ c@ fiecare echipament, buc@]ic@ de p@mnt, resurs@ de munc@ va apar]ine cuiva, persoan@ care va depune toat@ st@ruin]a pentru a o valorifica. Interesul decurge dintrun rezultat palpabil }i m@surabil imediat, astfel ntreprinz@torul va ob]ine dividend, profit, de]in@torul de teren }i resurse naturale, renta, financiarul dobnda, muncitorul salarii, managerul satisfac]ie }i participarea la beneficii, implicit prestigiu }i o plat@ atr@g@toare. 2.2.3. Diviziunea muncii. Specializarea produc]iei este un alt fundament al economiei moderne. Nivelul ridicat de trai bazat pe produc]ia de mas@ (sau n serie foarte mare), nu ar fi posibil f@r@ specializarea produc@torilor, comercian]ilor etc.
38

n contrast, gospod@ria de subzisten]@ este orientat@ spre a produce majoritatea bunurilor de care are nevoie o familie. Acest stadiu de evolu]ie al societ@]ii se caracterizeaz@ prin eficien]@ foarte sc@zut@. De exemplu, confec]ionarea unui pulover, n condi]ii de autarhie economic@ caracterizat@ de lipsa leg@turilor de schimb cu alte familii sau comunit@]i, ar necesita un timp imposibil de acoperit de c@tre o gospod@rie care trebuie s@-}i asigure acoperirea }i a altor nevoi de subzisten]@. Cu att mai inaccesibil ar fi un aparat radio sau televizorul. Specializarea func]iilor de produc]ie permite utilizarea superioar@ a resurselor de munc@, a celor naturale, utilizarea unor unelte specializate de nalt randament. A. Smith a f@cut o demonstra]ie, }i anume, ntr-o manufactur@, utiliznd acelea}i instrumente, dar opernd specializ@ri de opera]ii pe persoane, se pot ob]ine cre}teri de eficien]@ spectaculoase rezultate, ndeosebi, de pe urma restrngerii duratei, sau chiar a elimin@rii unor opera]ii auxiliare. Opera]iile repetitive au condus, n timp, la crearea condi]iilor pentru folosirea for]ei mecanice, respectiv a instrumentarului de lucru specializat. n paralel cu specializarea se na}te un proces de reducere substan]ial@ a opera]iilor auxiliare, echivalent@ cu o cre}tere a ponderii opera]iilor de baz@, ceea ce face ca rezultatul ob]inut s@ fie considerabil sporit. n m@sura n care oamenii se specializeaz@ pe procese de produc]ie, relativ separate, se creeaz@ rela]ii de dependen]@ ntre produc@tori. Procesele }i persoanele specializate trebuie s@ se afle n rela]ii de cooperare. Avansul specializ@rii nu poate avea loc f@r@ colaborare, care implic@ ordonarea pe orizontal@, constnd n punerea de acord a cantit@]ii }i calit@]ii componentelor, ceea ce presupune un nivel ridicat de standarde }i, implicit, un control reciproc asupra ofertei partenerului de schimb. Astfel, marii produc@tori reu}esc s@ impun@ standarde proprii, dar acest fapt nu-i mpiedic@ s@ le respecte pe ale celorlal]i. Standardele, evident, nu privesc numai caracteristicile dimensionale ci, ntr-o mare m@sur@, calitatea. n acest context, ne afl@m n fa]a unor conexiuni orizontale, de dependen]@ reciproc@, f@r@ s@ fie create avantaje ale unei componente a sistemului n raport cu celelalte. n paralel, se creeaz@ ns@ organisme economice tot mai complexe care, inevitabil, vor impune un dirijor. De regul@, conexiunile de acest fel asigur@ un ascendent, avantaje pentru anumite componente ale sistemului, se creeaz@ structuri verticale, de exemplu ale marilor firme de montaj (la automobile sau la alte produse durabile). Uneori organismele statale sau ale Uniunii Europene, impun
39

specifica]ii obligatorii de calitate, tipo-dimensionale, f@r@ ns@ a-}i permite crearea de avantaje economice persistente pentru vreun produc@tor. Interdependen]ele astfel rezultate genereaz@ totu}i, la fel de inevitabil, rela]ii de autoritate, de subordonare din care decurg, n timp, procese de diferen]iere, inclusiv, social@ }i uneori nevoia unei administr@ri la nivel global, dac@ mecanismele de pia]@ sunt insuficiente. Practica Europei Dezvotate a impus o simbioz@ a Statului reglator cu mecanismele pie]ei. Exist@ actualmente tendin]e de restrngere a rolului statului, care nu }i-a dovedit ndeajuns competitivitatea n raporturile cu ini]iativa privat@. Totu}i, n mod obi}nuit, economia modern@ se prezint@ ca o economie mixt@ (cu reglatori de pia]@ }i de stat). Abstrac]ie f@c$nd de experien]a european@, cooperarea n produc]ie se asigur@ n afara oric@rei interven]ii deliberate, simplu, prin schimb de activit@]i, un schimb voluntar, reciproc avantajos. Func]ionarea unei pie]e liberale, n care ierarhia este abia prezent@ la unele niveluri ale economiei, ntmpina greut@]i ^n momentul n care talia ntreprinderilor cre}te }i se nregistreaz@, pe de o parte structuri verticale cu o existen]@ logic@ }i interese proprii, dar }i disfunc]ionalit@]ii n derularea automat@ a procesului economic, rezultate ale obstacolelor pe care le creeaz@ existen]a }i exercitarea puterii de c@tre firmele mari, atunci cnd scap@ supravegherii organismelor de stat }i competi]iei altor firme de aceea}i talie din interior sau din afar@. 2.2.4. Specializarea }i avantajele comparate. Dobndirea unei anumite calific@ri, utilizarea unor tehnologii adaptate, a avantajelor oferite de natur@, concur@ la ob]inerea unei produc]ii specializate, eficiente. Costul comparat este o notiune strns legata de modelele sistemice, concret sisteme nchise care exist@ }i se utilizeaz@ n }tiin]@, ^n raport cu un context. Costul comparat creeaz@ unele confuzii n situa]ia cnd judec@]ile investitorului se limiteaz@ la parametrii propriului cmp de cercetare, adic@ se dezvolt@ un model liniar n care fiecare m@rime este m@surat@ ^n raport cu ea ^ns@}i, f@r@ a fi implicate compara]ii care se impun inevitabil datorit@ competi]iei pe pia]@. n astfel de situa]ii judec@]ile, ra]ionamentele economice trebuie s@ aib@ ca suport compararea alternativelor. Cea mai avantajoas@ alternativ@ pierdut@ (dup@ ce s-a f@cut o ierarhie a acestora, n ordinea descresc@toare a eficien]ei) este denumit@ costul comparat }i n raport cu acest nivel, se va opera alegerea unei variante de afaceri.
40

2.2.4.1. Avantajele comparate reprezint@ diferen]ele favorabile de productivitate, fa]@ de un competitor, sau de un partener de afaceri cu care este posibil@ o cooperare pentru a valorifica tocmai aceste avantaje. Avantajele comparate (o no]iune ^ncet@]enit@ ^n }tiin]a economic@ cu aproape dou@ sute de ani ^n urm@) au ast@zi alte surse }i dimensiuni dec$t cu dou@ decenii ^n urm@. Avantajele comparate redevin o no]iune central@ a teoriei economice ^n jurul c@reia se aranjeaz@ conexiuni, alte concepte, probleme }i modele opera]ionale de abordare. Acestea reprezint@ costuri mai reduse rezultate din productivitatea comparativ mai ridicat@, fa]@ de a partenerilor dintr-un mediu economic specializat. Avantajele comparate au fost asigurate ^n perioadele anterioare anilor 80 de condi]ii naturale favorabile pentru agricultur@, de z@c@minte bogate }i u}or exploatabile (cu costuri reduse), accesibilitatea la c@i de transport, existen]a unor porturi naturale, de nivelul de instruc]ie }i educa]ie a cet@]enilor, de capacitatea de a concentra capital, de for]a militar@ }i }tiin]a de administrare a unei regiuni. n zilele noastre, avantajele comparate decurg tot mai mult din capacitatea de a forma echipe capabile s@ inoveze. Centrele de inova]ie }i consultan]@ au ar@tat o capacitate ridicat@ de a-}i asigura pre]uri generoase pentru oferta lor }i o mare disponibilitate pentru extindere, pentru exploatarea oric@rei oportunit@]i de afaceri, care se ofer@. %mp@r]irea ^n ]@ri mari consumatoare de munc@ ieftin@ (^n ultimele decade din Asia de Sud-Est), ^n ]@ri capabile s@ concentreze capital }i s@ exploateze avantaje naturale }i abilit@]i manageriale, concretizate ^n produse cu valoare de schimb ridicat@ este pe cale s@ devin@ desuet@, fiind dep@}it@ de }tiin]a de a genera inova]ie }i sporuri ^nsemnate de utilitate }i satisfac]ie.* Centrele de crea]ie }i-au creat strategii }i mijloace pentru lansarea de produse noi, altfel spus, acestea reprezint@ generatori }i utilizatori de pia]@ nou creat@ ntr-un mediu competitiv, tot mai aspru din cauza fenomenelor de globalizare }i lips@ de protec]ie }i, implicit, din cauza for]@rii ie}irii din izolare }i autarhie economic@. Principalele cauze ale acestei schimb@ri sunt dezvoltarea tehnologic@, rezultat@ din competi]ia dintre structurile liberal-capitaliste }i cele autoritarcolectiviste, modific@ri ale structurii sociale din lumea dezvoltat@, ca o consecin]@ a sporului de eficien]@ }i venituri, acestea fiind ^nso]ite de
* L. Thurow The Future of Capitalism, William Morrow and Co. Inc., New York, 1996, pg. 9.
41

implozia regimurilor totalitar-colectiviste }i modifc@rile politicilor economice antren$nd noi atitudini fa]@ de fiscalitate }i rolul statului, fa]@ de interesele na]ionale }i mijloacele de promovare a acestora. %n aceast@ ordine de idei, trebuie remarcat@ o deplasare at$t ^n planul teoriei, c$t }i al politicilor economice dinspre idei care sus]in coeziunea intereselor na]ionale, }i promovarea lor prin sus]inerea acestora nediferen]iat, ^ntr-o construc]ie ideatic@ ^n care actorii sunt separa]i ^n dou@ tabere, ai no}tri }i ceilal]i, }i politicile se focalizeaz@ pe promovarea intereselor alor no}tri ^n contrast cu noua politic@, liberal@, care ]inte}te s@ ofere }anse apropiate cet@]enilor pentru ^nzestrarea cu o putere de competi]ie superioar@. %n rezumat, am putea remarca accentul care se pune pe dezvoltatea uman@, a tehnicilor, }colilor de crea]ie, inova]ie }i promovare a competi]iei. Odat@ cu d@r$marea zidului Berlinului care a simbolizat separa]ia ideologic@ s-au creat condi]ii favorabile conjug@rii efectelor favorabile care rezult@ din competi]ia interna]ional@, cu posibilitatea de a p@stra avantajele concentr@rii produc]iei f@r@ a st$njeni procesele de competi]ie (de data aceasta ^ntre firme din ]@ri diferite). Competi]ia }i men]inerea unui climat de emula]ie intern@ se bazeaz@ pe sl@birea barierelor tarifare }i netarifare, ^n schimburile interna]ionale, sporirea cooper@rii peste frontierele de stat ^ntre firme }i crearea unui mediu de afaceri mai permeabil, favorabil valorific@rii avantajelor comparate ale fiec@rui partener. Sl@birea sau chiar desfiin]area stavilelor ^n calea liberei circula]ii a capitalului a creat o situa]ie nou@ cu poten]ial stabilizator. Tensiunile sociale, tendin]ele de migra]ie a popula]iei din zonele ^napoiate sunt par]ial temperate de emigrarea capitalului }i tehnologiilor, ieftinirea transportului }i diminuarea consumurilor de materii prime, care fac posibil@ o nou@ setare de criterii, favorabile centrelor de crea]ie, de export }i ofert@ de utilit@]i apreciate de consumatori. Statele Unite, ^n mod tradi]ional, un exportator net de inteligen]@ }i-a consolidat pozi]ia privilegiat@, beneficiind de infuzie de resurse financiare, care favorizeaz@ dezvoltatea uman@, gener$ndu-se sporuri de productivitate, o structur@ social@ articulat@, aport de inteligen]@ prin imigra]ie, reducerea spectaculoas@ a }omajului }i importante excedente bugetare care-i permit Americii s@-}i diminueze datoria public@. 2.2.5. Capitalizarea sau promovarea interesului privat. Capitalizarea este un proces de transformare a patrimoniului n bunuri cu func]ie lucrativ@, aduc@toare de profit. Tabloul prezentat mai sus izvor@}te, n mare m@sur@, din realitatea liberei concuren]e }i mai pu]in din situa]ia n care tr@im noi. Diferen]a const@ n
42

faptul c@, ^n Occident, se petrece o separare a func]iei de proprietate de func]ia de conducere, ceea ce pune numeroase semne de ntrebare n leg@tur@ cu exercitarea eficient@ a intereselor n societatea modern@. Desigur, aceste probleme au alte dimensiuni }i alt contur n raport cu cele de la noi, dar sunt n cea mai mare parte rezolvate satisf@c@tor. %n Rom$nia proprietatea public@ }i cea asociat@ (ap@rut@ ^n urma privatiz@rii ^n mas@) aflate ^ntr-un mediu necompeti]ional, nesupravegheat ^ndeajuns de pia]@, nu asigur@ o motivare satisf@c@toare. Mai mult se creaz@ structuri clientelare asociate celor care guverneaz@ ]ara, care-}i creaz@ privilegii }i se opun mersului reformei. Locul motiva]iei individuale este, nefiresc, restr$ns la firmele private, mici }i mijlocii. 2.2.6. Interven]ia statului. Istoria }tiin]ei economice }i g$ndirea economic@ a timpului nostru se leag@ de numele lui J.M. Keynes care, urm$nd preceptele teoriei economice pozitive, ^n lucrarea sa Teoria general@ a folosirii m$inii de lucru, a dob$nzii }i a banilor (ap@rut@ ^n 1936), lanseaz@ teza func]ion@rii imperfecte a economiei (capitaliste) contemporane }i totodat@ idei cu privire la necesitatea interven]iei de corectare, stimulare sau fr$nare a unor procese economice, ^n func]ie de anumi]i parametri considera]i normali sau dezirabili. At$t tezele prezentate, sumar, mai sus, c$t }i unele modalit@]i concrete de operare la nivel macroeconomic, prin intermediul autorit@]ii statale, au constituit, ^n timp, un curent de g$ndire care poart@ numele p@rintelui s@u (Keynes). %n replic@ }i foarte probabil sub impresia interven]iei sufocante a statului ^n economie, ^n ]@rile totalitare, s-a revigorat un alt curent de g$ndire, de factur@ liberal@, denumit uneori monetarist (pornind de la principalele solu]ii din arsenalul acestei orient@ri economice), alteori fiind denumit@ }coala de la Chicago (locul unde principalii sus]in@tori ^}i desf@}oar@ activitatea). Aceast@ orientare economic@ este, declarat, ^mpotriva interven]iei statale ^n economie, accept$nd unele ac]iuni foarte neutre, de factur@ monetar@, ^n opozi]ie cu keynesi}tii care opteaz@ pentru m@suri fiscale de interven]ie }i o sus]inere a unor programe ample de cheltuieli neproductive cu scopul declarat de a influen]a economia }i, din acest punct de vedere, este deseori dep@}it@ limita teoriei economice pozitive prin stimularea cererii, a c@rei sl@biciune este considerat@ r@spunz@toare de recesiuni }i chiar crize economice. Din multe puncte de vedere monetari}tii se ^ntorc la principiile liberale, acuz$nd interven]ia statal@ c@ ar fi r@spunz@toare de disfunc]ionalit@]ile economiei contemporane.
43

Paul Samuelson face o sintez@ (neoclasic@) ^ntre liberalismul bazat pe spirit antreprenorial, ini]iativa privat@ }i tezele keynesiste }i neokeynesiste sus]in@toare ale interven]iei statale, limit@rii puterii monopolurilor }i asigur@rii unei protec]ii sociale corespunz@toare principiilor morale }i civice }i puterii economice a fiec@rei societ@]i. %n lumina evolu]iilor recente (de dup@ 1980), const$nd ^n accentuarea fenomenelor de integrare liberal@ a statelor din diferite perimetre geografice }i abolirea unor ^ngr@diri ^n calea migra]iei capitalului, se cuvine s@ ad@ug@m o nou@ preocupare a cercet@torilor economi}ti concretizat@ ^n concentrarea pe noile contexturi create, pe de o parte, }i pe r@spunsurile la aceste noi provoc@ri, pe de alta. {tiin]a economic@, economia general@, separat@ de componenta social@, ^n perimetrul c@reia se explic@ unele motive ale ac]iunii individuale, tinde s@ devin@ absorbit@ de temeiurile avantajelor comparate }i a gener@rii competi]iei, ca stimulent izvor$t din acestea }i implicit a tendin]elor susceptibile s@ ofere avantaje ^n raport cu competitorii.* Avantajele comparate au fost judecate ^n virtutea izol@rii prin bariere vamale }i netarifare }i ideologii acceptate ^n cadrul na]iunilor, pe c$nd globalizarea economiei creaz@ premise pentru valorificarea avantajelor tradi]ionale, ^n m@sura ^n care acestea mai pot re]ine aten]ia agen]ilor economici }i a cre@rii prin concentrare }i stimulare de eforturi a situa]iei care s@ genereze noi avantaje comparate relativ stabile. Statul ^}i transfer@ ponderea preocup@rilor prin institu]iile }i personalul pe care-l utilizeaz@ spre prospectarea viitorului }i promovarea unor interese strategice }i mai pu]in pe domeniile tradi]ionale de protec]ie pasiv@ a cet@]enilor. Ace}tia din urm@ se prefer@ s@ fie instrui]i }i ^narma]i pentru a purta pe cont propriu, ^n cadrul organiza]iilor economice, pe pia]a muncii, b@t@lia pentru a ob]ine recunoa}tere, s@ fie ap]i s@ valorifice oportunit@]i }i suficient de mobili pentru a crea }i exploata altele noi.

* %ntr-o lucrare ap@rut recent se apreciaz@: Toate economiile sunt constant ^ntr-o stare de mi}care fiind provocate de dezvoltarea din restul lumii, de schimb@ri ^n structura cererii }i schimbarea tehnologic@ Sunt recompense generoase pentru acei ce g@sesc mijloacele s@ conduc@ aceast@ expansiune, merg$nd mai departe nimeni nu poate s@-}i permit@ s@ r@m$n@ ^n afar@ T.Killick, The Flexible Economy, Rouledge, London, 1995, p. 2.
44

2.3. Valoarea de pia]@


Desf@}urarea oric@rei activit@]i economice cere compararea periodic@ a costurilor }i pre]urilor, respectiv a pre]urilor ntre ele. Aceste dou@ m@rimi, costurile }i pre]urile de vnzare, al@turi de costul capitalului }i cererea de pia]@, utilitatea }i satisfac]ia oferite de produse sunt principalii parametri ai ordon@rii }i ghid@rii activit@]ii de produc]ie, a stabilirii dimensiunilor, structurii, calit@]ii individuale a produselor }i serviciilor, respectiv a confrunt@rii cu preferin]ele }i puterea de cump@rare de pe pia]@. Nivelul costurilor este determinat par]ial endogen (adic@ sunt generate }i reglate din interior sau precump@nitor din interiorul firmei, al agentului economic) }i par]ial exogen (din afar@) prin pre]urile materiilor prime, nivelul salariilor, costul capitalului, sarcina fiscal@ }i nlesniri la comer]ul exterior. Pre]ul n economia modern@ are determinare exogen@ (nu depinde de ntreprindere, este un determinat al pie]ii). Trebuie men]ionat c@ nivelul pre]urilor depinde de mai mul]i factori, unii dintre ace}tia greu de separat }i evaluat, ntr-un model unitar, ^n care s@ ia n considerare interven]ia statului, prin stabilirea taxei pe valoarea ad@ugat@, a accizelor la unele produse, a sarcinii fiscale }i obliga]iilor }i avantajelor comparate n schimburile economice externe }i a firmelor care domin@ anumite segmente de pe pia]@ (propor]ia c@rora este precump@nitoare n Romnia, atta vreme ct nu se opereaz@ procese reale de privatizare }i protec]ie a concuren]ei). Caracterul complicat al form@rii pre]urilor a generat o literatur@ contradictorie, care explic@ nivelul acestora n func]ie de considerente ideologice, n moduri diferite, unele chiar opuse n con]inutul lor. 2.3.1. Teoria valorii munc@. ntre factorii care au favorizat ascensiunea teoriei valorii munc@ teoria obiectiv@ a valorii se afl@ preponderen]a muncii nemijlocite, numit@ vie, n formarea costurilor n perioada cnd aceast@ construc]ie s-a impus n lumea }tiin]ific@. n perioada de formare }i acceptare a acestei teorii, promovarea de c@tre ideologia protestant@ a unui cult a muncii, gradul redus de diferen]iere calitativ@ }i func]ional@ a produselor }.a. au favorizat r@spndirea aceastei teorii. Fondatorii teoriei valorii munc@ au a}ezat la baza acesteia munca necesar@ pentru a ob]ine o marf@, cantitatea de munc@ nglobat@ n produs, pornind de la faptul c@ nici un produc@tor nu se poate sustrage necesit@]ii recuper@rii cheltuielilor, inclusiv a celor de munc@. Necunoa}terea cheltuielilor, lipsa calculului de costuri a fost mult@ vreme un impediment serios pentru progresul unor ntreprinderi,
45

incapabile din aceast@ cauz@ s@ opereze selec]ii ntre produse rentabile }i nerentabile sau ntre afaceri profitabile sau mai pu]in avantajoase. Dezvoltarea produc]iei marfare }i extinderea schimbului au condus la o selectare spontan@ a produc@torilor cu ajutorul criteriului compar@rii costurilor cu pre]ul de vnzare, pia]a eliminndu-i pe cei care nu-}i recuperau repetat costurile. n acest mod, de}i lent, a fost promovat@ indirect cre}terea performan]elor de produc]ie }i implicit crearea unor condi]ii noi, mai favorabile, cele de competi]ie economic@ }i dezvoltare. Adversarii teoriei valorii munc@ argumenteaz@ c@ pre]ul nu coincide dect arareori cu valoarea munc@. De}i adep]ii mai noi ai valorii munc@, marxi}tii, au adus, pornind de la modelul lui Marx din Capitalul, o construc]ie mai elaborat@, care elimin@ o parte din inadverten]ele teoriei, aceasta nu satisface cerin]ele opera]ionale ale timpului nostru. Pe m@sura cre}terii eficien]ei economice, accesul la produse cre}te considerabil, ceea ce genereaz@ o nou@ atitudine fa]@ de acestea. Se remarc@ ndeosebi ata}area unor noi utilit@]i produselor, derivate din caracteristici estetice, prestigiul pe care-l confer@ posesia sau folosin]a bunului sau serviciului. Aceste manifest@ri corespund unui nou palier de eficacitate economic@ }i unor nevoi specifice ]@rilor dezvoltate. De exemplu, dac@ un obiect de mbr@c@minte este confec]ionat pentru a ne ap@ra de frig, acesta r@mne satisf@c@tor dac@-}i valideaz@ utilitatea, indiferent de design, culoare. Societatea modern@ nu numai c@ a impus o anumit@ linie a modei, dar aloc@ resurse nsemnate particulariz@rii, cerin]ei de a asigura statut social purt@torului piesei de mbr@c@minte, nevoii de a asigura satisfac]ii estetice cump@r@torului. O astfel de manifestare nu este posibil@ ntr-o societate care este nevoit@ s@ asigure satisfacerea nevoilor primare, de exemplu, printr-o produc]ie pentru autoconsum* de eficacitate redus@ pentru c@ lipsa competi]iei nu preseaz@ asupra nivelului tehnologiei utilizate, a calit@]ii produselor }i nu se poate acoperi aria satisfacerii unor utilit@]i superioare. %n acord cu teoria obiectiv@ a valorii, m@rfurile se schimb@ ntre ele n raport cu consumul de munc@ necesar@ n condi]ii medii de ndemnare,
* Produc]ia pentru autoconsum define}te o stare a evolu]iei societ@]ii n care produsele sunt destinate consumului propriu. Important, pentru subiectul pe care-l abord@m, este faptul c@ ntr-o astfel de etap@ a evolu]iei nu func]ioneaz@ mecanismul de supraveghere prin intermediul schimbului }i a posibilit@]ii de a alege calitatea, pre]ul }i costul, termenele de livrare }i, indirect, volumul ofertei.
46

intensitate a muncii }i nzestrare tehnic@, dar m@rfuri care con]in cantit@]i egale de munc@ nu vor avea pre]uri egale, atunci cnd satisfac diferit nevoile de consum (mai ales cele estetice, de prestigiu). La sfr}itul secolului trecut se petrece, n cteva ]@ri simultan, o modificare de atitudine; oamenii satisf@cndu-}i nevoile esen]iale de hran@, mbr@c@minte, locuin]@, apar (datorit@ sporirii randamentelor) disponibilit@]i suplimentare pentru a acoperi, pentru categorii largi de cet@]eni, unele aspira]ii superioare de consum, care schimb@ atitudinea consumatorului fa]@ de produse. Este vorba de o perioad@ cnd s-a introdus un nou procedeu de ob]inere a o]elurilor, s-a generalizat r@zboiul automat de ]esut etc., ceea ce a sporit accesibilitatea produselor rezultate, pentru o parte mai mare din popula]ie. Are loc o revolu]ionare a transporturilor, fapte de natur@ s@ conduc@ }i acestea la cre}terea consumului, o nflorire a spiritualit@]ii }i a nivelului de satisfac]ie }i a dezvolt@rii umane. Utilitatea multipl@ a dobndit treptat o importan]@ tot mai mare n aprecierea m@rfurilor. Faptul se conjug@ cu o diversificare treptat@ }i substan]ial@ a produselor de calitate ^nalt@. Apar trebuin]e noi pentru consumul de mas@ legate de instruire, cultur@, nfrumuse]are, sport, loisir, prevenirea mboln@virilor. S@ remarc@m c@ ngrijirea s@n@t@]ii, de exemplu, nu este o noutate dar, prin prisma consumului de mas@, este important de n]eles c@ este rezultatul acestui impact, care a fost generat de cre}terea productivit@]ii. 2.3.2. Teoria subiectiv@ a valorii nu mai compar@ obiecte }i respectiv efortul depus de produc@tor, ci se opre}te la aspectul valoriz@rii pe care omul izolat o d@ unui obiect. Rela]ia este, de aceast@ dat@, ntre subiect }i obiect. Subiectul este cel care valorizeaz@, respectiv obiectul este evaluat. Aceast@ evaluare const@ n a stabili gradul, m@sura n care un obiect satisface o anumit@ dorin]@, valoare, utilitate. Este important s@ observ@m c@ fiecare persoan@ acord@ fiec@rui obiect o pre]uire distinct@, diferit@ fa]@ de celelalte persoane. Totu}i, se poate asigura o evaluare general acceptat@, pe baza unei medii, a legii numerelor mari, care separ@ produsele acceptate }i pre]uite de cele cu valoare redus@, considerate inferioare. Valoarea subiectiv@ este, de regul@, greu de exprimat n cifre }i, prin urmare, se prefer@ o ierarhizare, o ordine a preferin]elor. Aparent, ne afl@m ntr-un domeniu al conven]ionalului. Dincolo de aparen]e, pre]ul stabilit n procesul schimbului ajunge s@ fie evaluat n societate tocmai prin aceast@ propor]ie de mas@, de lege a numerelor mari.
47

n fapt, dac@ dou@ m@rfuri pot fi echivalate una cu alta nseamn@ c@ cea mai important@ func]ie a evalu@rii a fost nf@ptuit@, m@rfurile au fost comparate }i, eventual, echivalate }i se pot schimba ntre de]in@tori.

2.4. Principiul minii invizibile.


Adam Smith, n lucrarea Avu]ia na]iunilor... ap@rut@ n 1776, remarc@ faptul c@ dorin]a de c}tig a ^ntreprinz@torilor }i manifest@rile concuren]iale fac ca pre]ul s@ se formeze n raport cu anumite jaloane. Procesul concuren]ial este un mecanism prin care penuria determin@ cre}terea pre]urilor }i apoi impulsionarea investi]iilor n ramuri cu deficit de ofert@ }i }anse mari de c}tig, iar excesul de ofert@ determin@ pe termen scurt, dimpotriv@, sc@derea pre]ului }i o migrare a capitalului spre alte ramuri mai profitabile. Se contureaz@, astfel, un model de func]ionare automat@, impersonal@, care nu treze}te animozit@]i ntre oameni, fiind privit@ ca un fenomen firesc, ca o tendin]@ natural@. Pe termen lung, firmele mari }i mici care inoveaz@ reu}esc s@ creeze cerere prin dezvoltarea unor produse sau servicii (un exemplu spectaculos este cel al firmelor care produc echipamente de calcul }i programe, care au ob]inut ^ntr-un timp scurt sporuri de v$nz@ri }i c$}tiguri mai mari dec$t firme importante, cu activitate de o sut@ de ani). Promovnd propriul interes, c@utnd un nivel maxim de c}tig }i, direc]ionnd activitatea sa astfel nct produsul s@ aib@ cel mai mare pre] posibil, produc@torul nu se gnde}te dect la propriul c}tig }i este condus ca de o mn@ invizibil@ s@ ndeplineasc@ o performan]@ care n-a fost ctu}i de pu]in n inten]iile sale, ar@ta Adam Smith. ntreprinz@torul este, cu alte cuvinte, n virtutea propriului interes }i a legilor pie]ei, incitat }i ndreptat s@ ating@ o anumit@ ]int@ economic@ favorabil@ interesului general, indiferent dac@ dore}te expres acest lucru sau nu. F@r@ o ndrumare deliberat@ }i un control sistematic, acest mecanism rezolv@ satisf@c@tor cele mai complexe probleme antrennd persoane, nenum@rate variabile, crend, dezvoltnd rela]ii, unele de echivalare, altele de rivalitate. Un rol important n func]ionarea mecanismului pie]ei l are ansamblul valorilor, simbolurilor, obi}nuin]elor de consum, munc@, schimb }i distribu]ie care sunt acceptate n societate. Se poate, chiar, trage concluzia c@, n plan practic, motivele }i comportamentele persistente sunt o component@ a mecanismului de echilibrare a economiei, dar }i de ob]inere a unei bun@st@ri generale.
48

Func]ionarea mecanismului pie]ei a asigurat o dezvoltare continu@ a produc]iei, a eficacit@]ii economice dar, n ultimele decenii ale secolului XIX, urmnd tocmai acest curs, se petrece un fenomen numit tendin]a de concentrare a produc]iei n firme mari, care a condus la na}terea situa]iilor de monopol sau quasimonopol, fapt care a determinat o ngustare a ariei de ac]iune a concuren]ei libere. Economia concuren]ial@ n-a func]ionat niciodat@ perfect, }i este lipsit de temei s@ ne a}tept@m ca realitatea economic@ s@ se alinieze unui model abstract, deoarece n via]a economic@ exist@ nu numai regularit@]i comportamentale, institu]ii, ci }i dinamism economic, tendin]e de inovare }i amelioarare a structurii economice. Economia concuren]ial@, con]innd alternative pentru consumator }i institu]ii care s@-i pun@ pe produc@tori n situa]ia de a-}i ameliora calitatea, termenele }i condi]iile de livrare n raport cu cerin]ele cump@r@torilor, a dat rezultate pe deplin satisf@c@toare }i a asigurat ritmuri de dezvoltare de invidiat, cel pu]in n raport cu produc]ia pentru autoconsum sau cu economia de comand@. 2.4.1. Institu]iile. Economia real@ se bazeaz@ pe regularit@]i comportamentale, izvor$te din motive. Regularit@]ile comportamentale, numite, cu temei, institu]ii constituie fundamentul form@rii a}tept@rilor ^ntreprinz@torilor, cump@r@torilor }i chiar a organismelor statale. Motivele ac]iunii umane sunt diverse ^n fiecare societate evoluat@. Compunerea ac]iunii care rezult@ din motive este adesea numit@ contract social }i se face asimilarea acestuia realit@]ii existen]ei diviziunii muncii }i a ^ndeplinirii unor roluri diferite, de regul@, ^n acord cu motivele care-i anim@ pe cet@]eni. Contractul social presupune regularit@]i comportamentale, obi}nuin]e, valori, simboluri (o anumit@ cultur@) care promov$nd motivele individuale se bazeaz@ pe caracterul voluntar al acordului ^ntre p@r]i. Ideologia colectivist@, egalitar@, introduce ipoteza omogenit@]ii nevoilor }i a necesit@]ii accesului egal la ^ndeplinirea de roluri sociale }i implicit a omogenit@]ii aspira]iilor individuale. Aceast@ tez@ a fost infirmat@ p$n@ acum de manifest@rile reale din economia de comand@. O orientare ideologic@, tributar@ cauzalismului mecanicist, acord@ aten]ie trebuin]elor }i manifest@rilor acestora pe plan inten]ional, consider$ndu-le impulsul determinant al ac]iunii umane. Principalul neajuns al consider@rii trebuin]elor ca verig@ ini]ial@ (de altfel logic, corect@) const@ ^n na}terea unor dorin]e }i valori diferite, raportate la trebuin]e primare identice, sub influen]a unor parametri economici }i sociali cum sunt nivelul veniturilor,
49

educa]ia, stilul de viat@ al p@rin]ilor }.a. astfel ^nc$t ^ntre trebuin]e }i motive nu se formeaz@ o rela]ie univoc@. Tentativelor regimurilor totalitar-colectiviste de a impune nivelarea veniturilor, stilului de via]@ }.a., le-a succedat lipsa de motive pentru a inova, a ameliora condi]iile de via]@ printr-o munc@ asidu@. Speciali}tii ^n management au constatat c@ nivelarea este compatibil@ cu manifest@ri solidariste, iner]ie }i conservatorism. Un exemplu deseori citat ^n literatura contemporan@ este cel al modelului de management de personal japonez, care s-a dovedit eficient ^n opera]iunile repetitive, rutiniere, dar insuficient pentru a sus]ine inova]ia. Un alt neajuns important al unei astfel de viziuni const@ ^n incapacitatea }tiin]ei economice de a prevedea comportamentul uman }i, pe de alt@ parte, ^n tenta]ia de a-i impune cu instrumente autoritare o ideologie, aspira]ii, altfel spus, se nasc raporturi paternaliste }i totalitare. Accept$nd dorin]e, valori }i motive diverse se poate imagina totu}i o construc]ie structurat@ pe orizontal@ care se bazeaz@ pe diviziunea muncii, pe de o parte, cooperare voluntar@ pe de alta }i structuri verticale izvor$te din valori }i valen]e diferite, confirmate de competi]ia din economia liber@. Ideologii marxi}ti au negat de la ^nceput caracterul voluntar al raporturilor de colaborare ^n economia de pia]@, sus]in$nd teza cre@rii unui privilegiu al proprietarilor, capitali}ti, ^n raport cu muncitorii. Raporturile de comand@ }i autoritate dintre muncitori, salaria]i, ^n general }i proprietari sau reprezentan]ii acestora au fost prezentate ca rezultat al unor privilegii. %n ]@rile dezvoltate marea majoritate a popula]iei accept@ diferen]ierea pe structuri de conducere a organiza]iilor economice, at$ta vreme c$t acestea sunt generatoare de locuri de munc@, bun@stare, libertate de exprimare }i alegere a partenerilor ^n raporturile patron-salariat. Este de remarcat, ^n acela}i timp, c@ at$ta timp c$t ]@rile cu regim totalitar- colectivist nu }i-au ar@tat sl@biciunea de a inova }i men]ine un nivel de trai comparabil cu al ]@rilor capitaliste }i libert@]i cet@]ene}ti comparabile cu ]@rile Vestului, statul a constituit un pilon al func]ion@rii economiei }i ^ntr-o perioad@ a dezvolt@rii liniare, f@r@ inova]ii majore ordinea }i tendin]ele nivelatoare (p$n@ la ^nceputul anilor 60) }i-au ar@tat puterea de atrac]ie. Ideologia din ]@rile Europei Occidentale a r@mas o vreme favorabil@ nivel@rii, limit@rii puterii }i ini]iativei private. 2.4.2. Legea lui Jean Baptiste Say. n 1803, Say scria c@ o criz@ general@ de supraproduc]ie este imposibil@. Admitea ns@ c@ pe anumite pie]e, pentru anumite produse, pe o durat@ limitat@, excedentele pot s@
50

nu-}i g@seasc@ un cump@r@tor. Aceste crize, potrivit opiniei autorului, sunt provizorii, temporare }i nu pot conturba func]ionarea automat@ a economiei. La finele secolului al XIX-lea }i ^n prima jum@tate a secolului al XXlea, cu deosebire n perioada marelui crah economic din anii 1929 1933, crize de supraproduc]ie au zdruncinat teza (legea) lui Say, potrivit c@reia un proces de produc]ie creeaz@ o cerere corespunz@toare pentru produsele ofertate. Cel care produce creeaz@ implicit cererea, era de p@rere Say, deoarece produc@torul a consumat hran@, mbr@c@minte, locuin]@ }i este nevoit s@-}i nlocuiasc@ obiectele }i serviciile consumate. Ceea ce nu releva J.B. Say este faptul c@ ntr-o produc]ie dezvoltat@, care desf@}oar@ fabrica]ia pentru stocuri, intervin adesea nepotriviri ntre cerere }i ofert@, mai ales datorit@ dinamismului, schimb@rii gustului consumatorilor, conserv@rii averii n depozite }i netransform@rii economiilor n investi]ii. Dep@}irea stadiului fabrica]iei la comand@, specific@ produc]iei me}te}ug@re}ti, care nsemna c@ produc@torul a}teapt@ mai nti o comand@ a clientului }i apoi }i ncepea fabrica]ia nseamn@, cel pu]in n germene, a ajunge la o necorelare ntre cerere }i ofert@. A fost meritul lui J.M. Keynes de a fi ar@tat c@ economia contemporan@ lui avea nevoie de ajust@ri, corec]ii pentru a putea func]iona. Ideile sale ar putea fi sintetizate cam n acest fel: economia nu func]ioneaz@ perfect, dar este perfectibil@ }i necesit@, pentru a evolua, interven]ia statului, care trebuia s@ corecteze disfunc]iile, neajunsurile naturale. Se cere s@ ad@ug@m c@ n produc]ia modern@ interven]ia deliberat@, ]intind sprijinirea mecanismului pie]ei }i unele ajust@ri n distribu]ia veniturilor joac@ un rol important n ansamblul proceselor de echilibrare }i eficientizare a economiei reale. Concep]ia lui Keynes poate fi relevat@ printr-o schem@ n care sunt luate n considerare dou@ categorii de agen]i, din care prima este cea a gospod@riilor popula]iei. n schema propus@ de autorul acestei construc]ii, acestea sunt investite cu valen]a de a furniza munca necesar@ produc]iei, din care muncitorii, salaria]ii ob]in venituri care sunt destinate cump@r@rii de bunuri }i servicii }i respectiv unor economii. Cea de-a doua categorie, considerat@ de Keynes, sunt ntreprinderile, care organizeaz@ produc]ia, furnizeaz@ venituri gospod@riilor familiale, fac vnz@ri c@tre acestea din urm@ }i sunt beneficiare, sub forma profitului,
51

ale unor sume care sunt cheltuite ca }i cele provenite din economiile gospod@riilor pentru investi]ii. Modelul lui Keynes se distinge prin gndirea economiei n termeni de fluxuri }i conexiuni macroeconomice. Lund n considerare fluxuri de produse, pe de o parte, }i de venituri (fluxuri b@ne}ti), pe de alta, autorul introduce o viziune nou@ }i diferit@ de cea a neoclasicilor (autorii teoriei valorii subiective }i a teoriei echilibrului n general), prin aceea c@ scoate n eviden]@ conexiuni globale, care intereseaz@ circula]ia monetar@, costul capitalului }i implicit nivelul dobnzii }i introduce concepte noi cum sunt cererea }i oferta global@, conexiunea dintre cererea global@ }i pia]a muncii }.a. Veniturile }i cump@r@rile nu sunt identice ca m@rime }i nici sincrone n timp. ntre economii care, potrivit schemei, reprezint@ un flux n cadrul unui circuit orientat n mod obi}nuit spre investi]ii }i acestea din urm@, se nasc diferen]e care genereaz@ dificult@]i n vnzarea produselor pe pia]@. De men]ionat c@ mecanismul liberei concuren]e, n prezentarea sa teoretic@, ar trebui s@ rezolve aceste dificult@]i, deoarece cererea este oricnd adaptabil@ ofertei, dac@ pre]urile sunt foarte mobile. Observa]ia lui Keynes este c@ pre]urile au devenit rigide }i, din acest motiv, adaptarea cererii }i ofertei trebuie ajutat@ prin interven]ie guvernamental@, concret, prin stimularea dorin]ei posesorilor de economii de a-}i plasa banii, apoi prin crearea unei pie]e suplimentare, care s@ stimuleze economia, s@ o dinamizeze, s@ contrabalanseze lipsa de cerere de pe pia]@. Func]ionarea automat@ a economiei }i principiul minii invizibile }i pierduser@ la acea vreme, n ochii economi}tilor, autoputernicia, capacitatea de reglare a tuturor proceselor din economie. Mai trziu, interven]ia statului, cu deosebire redistribuirea veniturilor prin fiscalitate }i cheltuieli bugetare }i reglementarea excesiv@ a pie]ei s-au dovedit contraproductive. Dup@ 1980, tendin]ele de liberalizare a economiei au c}tigat din nou teren. Pentru o ]ar@ cu o economie dirijat@ centralizat, cum a fost Romnia, revigorarea mecanismelor de pia]@ prezint@ o deosebit@ importan]@ }i este singura cale de echilibrare }i eficientizare. n economia de comand@ care a func]ionat }i n Romnia }i ale c@rei urme le resim]im n continuare, s-a instalat o autocra]ie capabil@ s@ dirijeze resursele discre]ionar, pornind de la unele precepte marxiste, n dispre] fa]@ de cerin]ele pie]ei, dorin]ele popula]iei.
52

Pluricefalia nseamn@ ^n contrast cu dirijarea autoritar@ existen]a mai multor centre de decizie, o caracteristic@ a economiei de pia]@, care confer@ economiei dinamism }i eficacitate prin na}terea unor fenomene concuren]iale }i a exercit@rii unui control eficace al for]elor pie]ei asupra fiec@rui agent produc@tor, (care n acest mod nu se afl@ n anarhie, ci ntro stare de coordonare dinamic@, benefic@, exercitat@ prin pre]uri, standarde de calitate, termene de livrare, prghii de stat att financiare ct }i monetare) }i a men]inerii interesului actorului din economie pentru rezultatele activit@]ii sale. O economie liberal@ poate fi recunoscut@ dup@ faptul c@ fiecare agent economic, salariat, mic ntreprinz@tor, firm@ este motivat pentru o activitate performant@, astfel asigurndu-se echilibru, eficien]@ }i ordine, corectitudine. Activizarea, na}terea ini]iativei individuale, att de necesar@ economiei romne}ti, poate fi ob]inut@ prin privatizare, adic@ trecerea propriet@]ii colective n st@pnirea privat@. 2.4.3. Proprietatea nseamn@ posesie, dispozi]ie }i folosin]@ sau uzufruct. Elementele enumerate se refer@ la obiectul propriet@]ii, deoarece defini]ia porne}te de la premisa c@ proprietatea este o rela]ie ntre subiect }i obiectul de]inut }i relev@, ntr-o prim@ abordare, cele mai importante caracteristici ale acesteia. Dac@ bunurile sunt de]inute de proprietar, acestea se capitalizeaz@, aduc un anumit venit }i, ca urmare, proprietarul este interesat n conservarea, dezvoltarea }i valorificarea resurselor pe care le de]ine, iar dac@ acestea sunt destinate consumului, aduc satisfac]ie celui care le-a dobndit. De remarcat c@ dreptul de uzufruct }i dispozi]ie individual@ liber@ asupra obiectelor genereaz@ o atitudine substan]ial diferit@ cu privire la obiectul propriet@]ii n compara]ie cu de]inerea n dev@lm@}ie, ca proprietate comun@. La noi n ]ar@, proprietatea de stat sau public@ de]ine ponderea cea mai mare din totalul avu]iei na]ionale. Aceast@ form@ de proprietate se caracterizeaz@ prin delegarea dreptului de dispozi]ie c@tre mputernici]i fondul propriet@]ii de stat }i respectiv manageri care exercit@, n fapt, dreptul limitat de dispozi]ie. Dispozi]ia }i gestiunea averii publice este grevat@ de caracterul greori al lu@rii deciziilor }i lipsa de interes cu privire la gestionarea sa. Se constat@ de asemenea pe scar@ larg@, manifest@ri de nepotism, corup]ie }i nu exist@ speran]e ca din liberalizarea vie]ii politice s@ decurg@ consecin]ele sperate n privin]a comport@rii corpului directoral al acestor firme, deoarece ns@}i decizia
53

economic@ tinde s@ fie concentrat@ n centrele de putere politic@ fie direct, fie prin clientela acestora. A doua form@ de proprietate este cea asociat@, colectiv@ (liber asociat@). Dac@ asocierea este constrns@, caracteristicile sunt mai apropiate de proprietatea public@. Legea stabile}te, de altfel, reguli de gestionare }i dispozi]ie asupra formei asociate liber, pentru a evita abuzul mandata]ilor la gestiune n raport cu mandatarii. n etapa actual@ se constat@ o restrngere a sferei formelor de proprietate asociat@, fenomen care se explic@ att prin persisten]a imaginii negative datorate unor experien]e anterioare, concretizate ^n gestiunea discre]ionar@, apoi prin lipsa de dinamism care izvor@}te din caracterul greoi al lu@rii deciziilor n astfel de asocia]ii. Proprietatea individual@ const@ n de]inerea exclusiv@ a unui obiect de c@tre o persoan@, familie, care d@ dreptul la folosin]@, dispozi]ie }i uzufruct }i l motiveaz@ pe proprietar ^n privin]a administr@rii averii. Proprietatea individual@ cunoa}te substan]iale cre}teri de propor]ii }i importan]@ ^n privin]a motiv@rii cet@]enilor, dup@ nl@turarea dictaturii. Sunt necesare forme de gestiune interesat@, comparabile cu cele din ]@rile dezvoltate }i la nivelul organiza]iilor economice mari (n forma contractului de management, a particip@rii conduc@torului unit@]ii la beneficii, a transferului n condi]ii de favoare a unei p@r]i din ac]iuni }.a.), de}i acestea nu vor putea concura procesul propriu-zis al privatiz@rii, ca element necesar de generare, n condi]iile concrete din Romnia, a nivelului viabil de motiva]ie, care s@ asigure un nivel mai nalt de eficien]@ }i, mai ales, s@ conduc@ la asumarea de riscuri, n con]inut, s@ inoveze. Consider@m c@ asocierea propriet@]ii private, individuale numai cu l@comia, egoismul (L. Thurrow 1996) este o exagerare care trebuie evitat@ atunci cnd facem referire la nivelul actual al dezvolt@rii umane. Autoritatea care se na}te din proprietate, ntr-o societate liberal@, impune responsabilit@]i, adesea calificare de nivel nalt, r@spundere fa]@ de angaja]i, asocia]i }i partenerii de afaceri, adic@ manifest@ri care dep@}esc con]inutul egoismului, al avari]iei. Privatizarea nseamn@, n substan]a sa, trezirea interesului individual, de manager, dar, mai ales, de proprietar capabil s@ dep@}easc@ obstacolele care persist@ ^n calea fluen]ei afacerilor, piedici izvor$te din manifest@ri de birocratism, corup]ie }i s@ promoveze produse }i idei noi, s@ asume riscuri, ntr-o economie dinamic@ }i competi]ional@. Privatizarea
54

nu se limiteaz@ la transferul formal al titlului de proprietate }i nici la dorin]a de a c}tiga, ci implic@ pricepere (calificare), culegere }i gestionare de informa]ie demn@ de ncredere, acces la surse de finan]are prin deblocarea sistemului bancar }i structurarea pie]ei financiare. Rezumnd, se poate spune c@ privatizarea presupune crearea unui mediu concuren]ial care s@ certifice calit@]ile acelor competitori care sunt preg@ti]i s@-}i valideze avantaje comparate, capabilitatea, for]a de a fi demni de ncredere n lumea afacerilor, pe pia]a capitalului }i a for]ei de munc@. Diferen]ierea social@ va fi un rezultat al privatiz@rii reale, care con]ine numeroase componente necesare, benefice. Pe lng@ elemente de specializare, diviziunea muncii favorizeaz@ crearea n societate a unei stratific@ri }i structuri verticale (cu caracter de stabilitate), cu valen]e de inovare }i eficientizare. Accesul ntreprinz@torilor la decizie economic@ independent@, care va fi consecin]a esen]ial@ a privatiz@rii, mai are }i o alt@ consecin]@ economic@ important@: crearea unor centre multiple de decizie }i implicit sl@birea pozi]iei monopolurilor. O alt@ consecin]@ care rezult@ din precedentele, const@ n crearea de resurse suplimentare pentru restructurarea economic@. Cre}terea eficien]ei aloc@rii resurselor, utiliz@rea pe scar@ mai larg@ a unor variante tehnologice noi, riscate, dar cu }anse mari de c}tig, nseamn@ dinamism, deoarece permite disponibilizarea de profit suplimentar. Este de a}teptat o cre}tere a r@spunderii n angajarea afacerilor, n alegerea colaboratorilor, a personalului salariat }i a partenerilor de afaceri, n condi]iile n care erorile se pl@tesc din buzunar }i erodeaz@ imaginea de om de succes. Sporirea dinamismului }i a mobilit@]ii firmelor private este hot@rtoare pentru industriile de produse de mod@, confec]ii, mobil@, dot@ri interioare, chiar automobile, dar prezint@ o importan]@ notabil@ }i pentru alte sectoare. n aceste domenii, avantajele comparate, la fel, depind de cunoa}terea pie]ei, a ofertei competitorilor }i de estimarea corect@ a duratei de via]@ a fiec@rui produs. Cre}terea mobilit@]ii }i cre}terea eficacit@]ii creeaz@ resurse pentru retehnologizare, restructurare, pl@]i salariale mai stimulative, ceea ce va conduce la o sporire a dimensiunilor pie]ei interne }i o majorare a particip@rii la schimburile economice interna]ionale, ca urmare a cre@rii avantajelor comparate, rezultate din adecvarea ofertei la cerere. Procesul de privatizare creaz@, de asemenea, suportul pentru l@rgirea libert@]ilor individuale, manifestarea opiniei critice, limitarea abuzului care
55

rezult@ din monopolul puterii }i, ca urmare, o nou@ atitudine fa]@ de profesie, afirmare individual@, risc }i reu}it@.

2.5. Economia modern@


n abordarea unei anumite realit@]i, cercet@torul este ^narmat cu o paradigm@, ipoteze, no]iuni, modele pe care le confrunt@ cu ceea ce este capabil s@ perceap@ din realitate. Procesul de cunoa}tere nu debuteaz@ cu demersuri inductive, deoarece sunt necesare instrumente }i, de asemenea, important, studiul este marcat de anumite interese care influen]eaz@ }i acestea structurarea procesului cognitiv. Ulterior, ipotezele, modelele, ideologia, confruntate cu realitatea }i rezultatele concretizate n solu]ii de influen]are pot genera revizuiri, urmare a insatisfac]iilor ocazionate de bagajul s@u ini]ial de instrumente, fapt care conduce la ajustarea acestora sau chiar o abandonare a lor n favoarea altora, mai fertile. Dup@ o perioad@ de evolu]ie rapid@ a economiei reale, n sensul cerut de conexiunile acestei logici, adic@ de concuren]@ liber@ }i ideologia care o sus]ine }i nainte s@ se fi ajuns la deplina sa nf@ptuire, func]iile economice ale statului (acum aproximativ o sut@ de ani), au nceput s@ sporeasc@ rapid, datorit@ apari]iei unui nou actor economic, marea firm@ care nsemna o negare a principiilor liberei circula]ii a capitalului }i a competi]iei }i mpov@ra structurile automate de reglare, distorsiona pre]urile, permitea privilegii pentru firmele puternice. O dat@ n plus, statul a devenit un instrument de promovare a mecanismelor liberale, de promovare a unor elemente ale democra]iei economice. Sub influen]a avansului economiei de comand@ }i a ideologiei democrat-solidariste n Europa Occidental@ statul }i-a asumat sarcini de protec]ie social@, sporind ncas@rile din impozite, taxe, accize }i devenind un mare ntreprinz@tor. Lumea }tiin]ei economice, slujitorii acesteia, au procedat la revizuiri, la elaborarea unor noi modele de influen]are a economiei reale. 2.5.1. Rolul statului modern ^n economie. Statul a dob$ndit ^n epoca modern@ valen]e tot mai pronun]at antidiscre]ionare, ^ndreptate ^mpotriva st@p$nirii ne^ngr@dite a nobilimii feudale. Prin intermediul acestuia s-au impus la ^nceputurile modernit@]ii constitu]iile, treptat s-a coagulat iluminismul, a fost abolit absolutismul }i, mai t$rziu, au fost proclamate drepturile individuale, ast@zi numite drepturile omului. %ntr-o etap@ a evolu]iei, statul a fost instrumentul militantismului liberal. %n perioada c$nd mecanismele liberale ^nvinseser@ privilegiile feudale, dar n-au fost suficient de puternice pentru a asigura securitate }i prosperitate
56

cet@]eanului, statul a fost acaparat de purt@torii ideologiilor solidariste, na]ionaliste sau colectiviste }i a servit puterii discre]ionare, de]inute de uzurpatorii puterii ^n numele intereselor na]iunii sau ale clasei muncitoare. Abia odat@ cu articularea unor mecanisme liberal-democratice, dinamice, capabile s@ satisfac@ aspira]iile majorit@]ii, statul }i-a redob$ndit calitatea de instrument al acelora}i idealuri de libertate }i democra]ie. %nlocuind conducerea autoritar@ din timpul r@zboiului, oferind o protec]ie social@ avansat@ pe seama gestion@rii a aproape 40-50% din produsul na]ional brut, dup@ principii deseori discre]ionare (^n afara criteriilor de pia]@, a mecanismelor acesteia) statul postbelic a jucat un rol de structur@ vertical@, st$njenind sau, ^n unele ]@ri, anul$nd mecanisme de pia]@ eficiente, datorit@ presiunii ideologiilor colectiviste. Argumentele ^n favoarea interven]iei statale se sprijin@ pe observarea tendin]elor de sporire a dimensiunilor firmei private }i a tenta]iei acesteia de a-}i asigura privilegii, p@gubitoare pentru cet@]eni }i, la fel, pe manifestarea tendin]elor de diferen]iere }i ^nstr@inare a unei p@r]i din popula]ie ca urmare a ac]iunilor mecanismelor de pia]@. Trebuie ad@ugat }i c@ mecanismele de pia]@ se sprijin@ }i }i-au dob$ndit deseori conturul datorit@ ac]iunii deliberate a organismelor statale, concuren]a este, de altfel, supravegheat@ }i sprijinit@ de stat. Argumentele potrivnice interven]iei statale se ^ntemeiaz@ pe valen]ele insuficiente de gestiune a afacerilor ^n regim birocratic (cu patrimoniu de]inut public), de asemenea pe capacitatea restr$ns@ de prevedere, care rezult@ din caracterul limitat al cunoa}terii, pe de o parte, }i pe caracterul constr$ng@tor pentru manageri, din partea structurilor de comand@, numite, de regul@, plan sau autoritate central@ de comand@, pe de alta. %n practic@ se ^nt$lne}te o larg@ palet@ de compromisuri ale interven]iei statale }i promov@rii liberei ini]iative, a competi]iei, inova]iei, care tind s@ balanseze avantajele pie]ei }i interven]iei statului. Dup@ 1980 se produce o revolu]ionare a ideilor care au dominat politicile economice }i ac]iunea statului ^n economie. %n majoritatea ]@rilor dezvoltate s-a acreditat ideea c@ organismele statale sunt construc]ii birocratice dominate de motivele func]ionarilor }i adesea ale grupurilor sau chiar asocia]iilor de func]ionari care urm@reau tin]e proprii, sc@pate de sub controlul aleg@torilor. Gestiunea sectorului public a suferit ^n consecin]@ }i aceasta, substan]iale schimb@ri de optic@, c$}tig$nd teren idei cum sunt crearea mediului competi]ional pentru firmele de]inute public, crearea alternativelor (de regul@
57

private), care s-au dovedit aproape ^ntotdeauna mai eficiente, precum }i crearea unui mediu competi]ional ^n ^ns@}i structura managerial@ a organismelor de stat. Au fost operate transferuri de autoritate dinspre centru spre comunit@]ile locale, care }i-au putut spori puterea de control a gestion@rii fondurilor }i a amelior@rii calit@]ii serviciilor, cu suport public }i au ap@rut }i s-au dezvoltat procese de participare, de contribu]ie pe baz@ de voluntariat la atingerea unor scopuri ]intind acoperirea unor nevoi specifice fiec@rei comunit@]i. Imaginii statului caritabil, dar din ce ^n ce mai ^ndatorat fa]@ de cet@]eni, i s-a substituit un organism care propune un parteneriat, ^n care banii publici sunt cheltui]i sub controlul contribuabililor, deseori cu participarea comunit@]ilor locale la finan]are }i a}ezarea lor ^n condi]ii de participare, la punerea ^n oper@ a unor utilit@]i. %nv@]@m$ntul }i s@n@tatea, prezervarea echilibrului ecologic au cunoscut procese de restructurare ^n sensul armoniz@rii ofertei publice }i particip@rii voluntare a cet@]enilor cu nevoile comunit@]ii. Obiceiurile de a contribui voluntar, de a supraveghea, monitoriza p@strarea echilibrului ecologic, de a supraveghea oferta de bunuri }i servicii a firmelor publice de c@tre cet@]eni creaz@ }i ^n Rom$nia sentimente, reprezent@ri }i exigen]e noi fa]@ de stat. Mecanismul economic sau economia real@ este legat@ de existen]a statului }i prin alc@tuirea unui corp de legi }i impunerea respect@rii acestora. %ncep$nd ^nc@ din secolul XIX guvernele conservatoare au asimilat ^n Germania (prin Bismarck) apoi la ^nceputul secolului nostru ^n Marea Britanie (prin Beverage) sarcina de protec]ie a unor p@turi defavorizate, ^n primul r$nd }omeri. Mai t$rziu, dup@ al II-lea R@zboi Mondial, protec]ia social@ a fost generalizat@ ^n aproape toate ]@rile Europei, ceea ce a ^nsemnat transformarea statului ^n cel mai mare }i puternic agent economic gestion$nd propor]ii ^nsemnate din PIB. Statul este ^n continuare un actor important ^n procesele de reglare. Rolul s@u economic ^n calitate de agent de produc]ie este ^n diminuare ^n aproape toate ]@rile lumii. Statul, prin organismele sale legislative, executive }i func]ional-economice, cum este banca central@, oficiul de protec]ia concuren]ei va continua s@ ofere jaloane, reguli de cooperare, produc]ie }i s@ concentreze eforturi care s@ permit@ dep@}irea orizontului limitat de promovarea echilibrului prin ac]iunea ^ntreprinz@torului privat incriminat, cu temei, c@ nu r@spunde nevoii conserv@rii mediului }i echilibrelor
58

ecologice, neglijeaz@ nevoile de echitate }i c@ limiteaz@ aria manifest@rilor democratice. Este rolul important al statului rom$n s@ construiasc@ un model }i o structur@ de punere ^n practic@ a consolid@rii }i dezvolt@rii avantajelor comparate ale firmelor din Rom$nia. Statul ^}i p@streaz@ un rol ^nsemnat }i ^n privin]a ap@r@rii, p@str@rii ordinii publice, a garant@rii unui minim de echitate, care s@ apropie satisf@c@tor }ansele de afirmare a fiec@rui cet@]ean. Este, de asemenea, necesar@ sporirea ofertei de informa]ie statistic@, privind niveluri salariale }i chirii regionale, criminalitate }i grad de ocupare care sprijin@ mobilitatea popula]iei }i adoptarea unei conduite eficiente }i de l@rgime a spa]iului economic guvernat de principii ra]ionale. O sugestie ^n aceast@ privin]@, propunem cititorilor ^n Schema nr. 1 care ]inte}te s@ clasifice }i s@ releve conexiunile simbiotice ^ntre interven]ia statului }i manifest@rile sale reale ^n economie, cu manifestarea spiritului ^ntreprinz@tor privat }i raporturile dintre produc]ia destinat@ consumului propriu, implicit separarea ^n zone aflate sub controlul pie]ei }i respectiv al deciziei discre]ionare.

1
Sector (S.) de]inut public, controlat de pia]@ S. controlat public, ]intind protec]ia social@

2
S. deciziei motivate (reglat de pia]@)

S. deciziei discre]ionar de]inut public

5
Zon@ de]inut@ public Zon@ de]inut@ privat (sectoarele 2, 3 }i 6)
Schema nr. 1
59

Zon@ controlat@ sistematic Zon@ influe]at@ incidental sau periodic de institu]ii

Alocarea de ajutoare, prime de export, subsidii pentru agricultur@, minerit, siderurgie, comenzile de stat, politica vamal@ }i sursele de venituri din tarife vamale, al@turi de fiscalitate, politica monetar@, deseori cea de credit reprezint@ c$teva domenii la care vom reveni }i care constituie componente ale economiei reale ^n care statul este actorul principal. Imaginea unui monarh puternic, domin$nd absolut, dup@ propriile idei, sau simplu, dup@ bunul plac este, ^n anumite limite, sugestiv@ pentru grupurile de presiune, lobbyurile care se exercit@, sau pentru pentru situa]ia ^n care statul ^}i exercit@ prin organismele sale atribu]iile ^n mod discre]ionar, sc@pate de sub controlul ceta]eanului. %ntr-o ]ar@ liber@ exist@ ^ntotdeauna for]e care se opun cu mai mult sau mai pu]in succes puterii }i ac]iunii discre]ionare a statului, dar acest fapt nu ^nseamn@ c@ acest organism se supune principiilor dorite de cet@]eni, ^n ^ntregime. Raporturile statului cu cet@]eanul }i organiza]iile economice constituie, ^n continuare, un subiect de interes pentru }tiin]a economic@. Statul contemporan poate fi privit din perspective diferite }i anume a ceea ce poate s@ fac@ pentru buna func]ionare a economiei, ce trebuie, respectiv ce func]ii ale societ@]ii moderne nu sunt, dar pot fi ^ndeplinite de c@tre alte organisme sau cet@]enii ^n}i}i, institu]ii laice }i biserice}ti, organiza]ii }i exponen]i ai comunit@]ii coezive prin teritorialitate, ^nrudire, apropiere de ]inte }i idealuri sau mai simplu, de interese. Este un r@spuns la ^ntrebarea: ce a}teapt@ cet@]enii, majoritatea, diferite comunit@]i minoritare, grupuri de interese }i presiune de la organismele statale? O alt@ ^ntrebare este legat@ de perspectivele evolu]iei previzibile ale organismelor statale }i rolului lor ^n raport cu situa]ia actual@. Mai concret va cre}te rolul statului, cum se vor restructura func]iile }i mijloacele sale de ac]iune? %n literatura occidental@ sunt ^mp@rt@}ite c$teva idei ^ntre care func]ionalitatea }i eficien]a redus@ a statului ca ^ntreprinz@tor. Structurarea birocratic@ }i restr$ngerea mediului competi]ional }i a comportamentului corespunz@tor, datorit@ extinderii activit@]ii economice }i sociale a statului au creat situa]ii greu de st@p$nit ^ntr-o societate pluralist@, promotoare a statului de drept. Sindicate, grupuri de presiune, au ajuns deseori s@ paralizeze activitatea statal@ }i s@ scad@ ^ncrederea ^n capacitatea sa de ordonare, catalizare a vie]ii economice }i sociale. Cu ^nceputul anului 1980, apoi pe m@sur@ ce amenin]area ideologiei totalitar-colectivist@ a sc@zut, tinz$nd s@ dispar@, rolul statului a cunoscut o
60

tendin]@ de restr$ngere }i restructurare ^n favoarea mecanismelor pie]ei, a competi]iei. Se poate afirma c@ imaginea unei construc]ii paternaliste av$nd ^n centru un stat pluripotent, consonant cu ac]iunea }i ]intele regimurilor autoritare }i economia de comand@ pe care au promovat-o s-a destr@mat }i se tinde, cel pu]in pentru moment, spre acceptarea tezei statului minimal. Imaginea centrului de decizie monolit pe care ^l influen]eaz@ grupurile de presiune, sindicatele, patronatul }i, ^n special lumea financiar@ sau lumea academic@ este tot mai mult dep@}it@. Se accept@ teza pluricentralismului }i a eficien]ei statului arbitru, a celui ce stabile}te reguli de comportament. Statul ^}i p@streaz@ }i ^nt@reste rolul de garant al respect@rii regulilor de ac]iune }i recunoa}tere a meritelor personale. F@r@ interven]ia statului din Lumea Dezvoltat@ nu ne-am putea a}tepta la regularit@]i comportamentale }i cooperarea unor agen]i concuren]i de m@rimi }i puteri economice diferite }i cu valen]e foarte diversificate. A fost o sarcin@ asumat@ a organismelor statale moderne s@ fi limitat puterea firmelor mari }i s@ le fi pus ^n rela]ii de competi]ie cu firme de poten]ial apropiat din alte ]@ri, cre$nd astfel condi]ii pentru emula]ie, diversificare }i valorificarea avantajelor concentr@rii produc]iei. %n paralel, statul sprijin@ formarea }i dezvoltarea firmelor mici }i mijlocii, mult mai dinamice, aflate ^n competi]ie aspr@, gener$nd inova]ie, o conexiune rapid@ ^ntre produc@tor }i consumator, diversific$nd }i sco]$nd pe cet@]ean de sub ap@sarea colo}ilor tenta]i s@ monopolizeze produc]ia, desfacerea, canalele promo]ionale, resursele financiare }.a. Asumarea de c@tre statul postbelic a unei pozi]ii paternaliste de protector al fiec@rui cet@]ean al lumii dezvoltate s-a dovedit nefertil@. Tendin]elor solidariste, paternaliste li s-au substituit dezvoltarea uman@ pe m@sura accesului la niveluri ridicate de consum pentru masa de cet@]eni, acces la instruire, s@n@tate, mijloace de informare }i par]ial la decizie sau controlul acesteia. Statul bun@st@rii generale a ap@rut sub amenin]area expansiunii ideilor totalitarist-colectiviste }i a disp@rut treptat din motive similare, odat@ ce acestea din urm@ }i-au dovedit ineficien]a. Interven]ia direct@ a statului simbolizat@ prin cheltuieli publice ridicate, deficite bugetare se ^ndreapt@ spre un sf$r}it. S.U.A. au avut primul buget federal echilibrat dup@ lungi perioade de cre}tere a datoriei publice* . %n
* Deficitele balan]ei de pl@]i cronice }i de mari propor]ii ale S.U.A. s-au dovedit a fi benefice acestei ]@ri a c@rei productivitate a crescut continuu
61

Uniunea European@ s-a impus o limit@ a deficitului bugetar, ca o tentativ@ de ^ns@n@to}ire a economiei }i echilibrare a conturilor bugetului, ceea ce ^nseamn@ implicit acceptarea unei alte politici economice. 2.5.2. Mecanismele automate. Din perspectiva economiei reale care cristalizeaz@ procese de reglare a cantit@]ii, calit@]ii, sortimentului ofertei, termenelor de livrare, condi]iilor de plat@ }.a. mecanismele automate la care vom face referire mai jos ofer@ doar o imagine par]ial@ asupra exerci]iului eficace de reglare, at$t pentru ]@rile dezvoltate, care }i-au creat ^n perioada postbelic@ mecanisme eficiente de pia]@, dar mai ales pentru Rom$nia aflat@ ^ntr-un proces ^nt$rziat de reform@ }i creare a structurilor competitive. Marile firme, concentr@ri de putere financiar@ din ]@rile dezvoltate }i firmele monopoliste beneficiare ale structurilor }i comportamentelor de penurie ^n Rom$nia reprezint@ centre de putere economic@ av$nd for]a s@ distrug@, uneori, deseori s@ abat@ cursul proceselor de competi]ie. Consider@m, totu}i, c@ actualele tendin]e de globalizare a economiei sunt favorabile, ^n anumite limite, l@rgirii concuren]ei }i dezvolt@rii mecanismelor pie]ei pentru economia rom$neasc@, mai ales ^n noul context al ^nceperii negocierilor de aderare }i a presiunii for]ei competitive a ]@rilor Uniunii Europene. Activarea proceselor competi]ionale favorizeaz@ o vitez@ de reac]ie sporit@ la semnalele pie]ei, durata retroac]iunii (o opera]iune de ajustare }i corectare care diminueaz@ }i pierderile rezultate din inadecvarea ofertei de bunuri }i servicii). Globalizarea economiei l@rge}te sfera competi]iei pentru firmele mari, punndu-le adesea n situa]ia de a se comporta concuren]ial }i a r@spunde rapid la provoc@rile pie]ei. nt@rirea concuren]ei genereaz@ motiva]ie pentru inova]ie, pentru c@utarea }i promovarea resurselor alternative, fenomen cu valen]e de echilibrare }i diminuare a inciden]ei situa]iilor de penurie de factori de produc]ie. Mecanismele de pia]@ comport@ }i dezavantaje, concretizate n promovarea inegalit@]ii veniturilor }i bog@]iei. O parte din resurse sunt alocate pentru produse de lux, n timp ce cet@]enii s@raci nu au asigurate bunuri }i servicii din categoria celor care satisfac nevoi fiziologice. Deseori,
pe fondul ^nt@ririi competi]iei pe pia]a american@ }i a atragerii de resurse financiare din Asia de Sud-Est, Japonia, care ^n fapt au subven]ionat economia american@. F@r@ ^ndoial@, deficitul balan]ei de pl@]i externe nu se poate prelungi la nesf$r}it, dar a fost inteligent manevrat de agen]iile guvernamentale ale Statelor Unite.
62

mecanismele de pia]@ sunt acuzate, ^ns@, pe nedrept de pusee infla]ioniste, cre}terea }omajului sau manevrarea gustului consumatorilor prin mijloace de persuasiune de care dispun marile firme. A}adar, mecanismul concuren]ei ofer@ parametrii cooper@rii economice prin reglare de pia]@ pe anumite segmente cum sunt agricultura, o parte ^nsemnat@ din servicii, produc]ie artizanal@ adaptat@ cererii diversificate }i exigente din ]@rile dezvoltate. Produc]ia marilor firme se supune unor reguli denumite ^n mod obi}nuit concuren]@ oligopolist@. Manifest@rile de limitare a intr@rii competitorilor pe pia]@, rigiditatea unor pre]uri, privilegii create prin reclam@ }i alte forme de persuasiune asupra cump@r@torilor constituie o alt@ component@ a mecanismelor de reglare a parametrilor pie]ei. Consider@m ^ngrijorarea exprimat@ deseori, ^n Rom$nia, c@ pia]a acestei ]@ri va fi dominat@ de c$teva monopoluri o manifestare izvor$t@ mai degrab@ din tr@iri emo]ionale dec$t din argumente }i fapte palpabile ^n prezent }i cu at$t mai pu]in previzibile ^n viitor. Ideologiile diferite, opuse adesea, se leag@ de interesele diferitelor grup@ri sociale pe de o parte }i de gradul dezvolt@rii umane. Nivelurile sc@zute ale dezvolt@rii umane, gradul redus de instruire, opinii nivelate de grupurile care au acaparat puterea, un nivel modest al consumului material }i un acces modest la informa]ie, participarea social-cet@]eneasc@ redus@ se asociaz@ cu ideologii }i comportamente solidariste. Dimpotriv@, un grad ridicat al dezvolt@rii umane conduce la manifest@ri competi]ionale, preferin]@ pentru ac]iuni cu un risc mai ridicat }i acceptarea regulilor de comportament impuse de o societate liberal@*, cu participare ridicat@ a cet@]eanului la via]a public@, fie sub forma organiz@rii politice, dar tot mai frecvent a celei comunitar-locale. 2.5.3. Un nou actor. Un rol tot mai ^nsemnat ^ndepline}te ^n economia contemporan@ lumea }tiin]ific@, lideri de opinie (universitari, publici}ti, speciali}ti) care prin ideile }i ra]ionamentele lor influen]eaz@ at$t opinia public@, gusturile }i dorin]ele consumatorilor, dar }i ac]iunea organismelor statale. Accesul tot mai larg al opiniei publice la informa]ie economic@ permite unor institute private sau non-guvernamentale s@ elaboreze studii, prognoze, s@ construiasc@ scenarii, care sensibilizeaz@ opinia public@ asupra unor pericole sau oportunit@]i care se dezvolt@. Societatea modern@ prime}te, odat@ cu sporirea nivelului de instruire, speran]a cre}terii duratei vie]ii, a amelior@rii condi]iei sanitare, a accesului
* G. Hofstede, Cultures Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, California, 1980.
63

la surse de informa]ii }i la un consum satisf@c@tor de produse, un set de valori favorabil particip@rii, autorealiz@rii, ceea ce are efecte ^nsemnate asupra func]ion@rii economiei, a adecv@rii ofertei }i dinamismului acesteia, urmare a unui trend ridicat de inovare }i sporirii eficien]ei. Oare se deosebe}te tabloul economiei de pia]@ de cel pe care-l ntlnim zi de zi n realitatea noastr@ contemporan@? Exist@ oare o deosebire important@? Deosebirea esen]ial@ dintre economia romneasc@ }i o economie de pia]@ este faptul c@ primei ^i lipse}te motiva]ia, interesul pentru a ndeplini performant anumite func]ii din sistem. Veriga cea mai slab@ este managementul, adic@ luarea de decizii pertinente }i n timp, care s@ asigure o func]ionare a mecanismului de performan]@ ce ofer@ satisfac]ie. Suntem obi}nui]i s@ auzim nemul]umirea semenilor f@r@ ca cineva s@ propun@ solu]ii sau s@ se angajeze serios n finalizarea lor. Reflexele paternaliste sunt manifeste att la cei care gestioneaz@ puterea ct }i la clien]ii lor (implicit, complici ai acestora). Mecanismele de pia]@ sunt imperfecte }i insuficiente pentru a asigura eficien]@ }i echilibru }i cu deosebire echitatea pe care }i-o doresc o mare parte a cet@]enilor, participarea cet@]enilor }i, ^ndeosebi, angajarea cet@]enilor, consultan]ilor, a mediului academic poate contribui substan]ial la remedierea acestui neajuns. Necesitatea ^nlocuirii unor motiva]ii bazate pe presiune psihic@ (ca, de exemplu, amenin]area pierderii bun@voin]ei }efului, sanc]iuni ale organiza]iei politice a partidului unic }i deci monopolist, alte amenin]@ri), cu o motiva]ie pozitiv@ este c$t se poate de evident@. Destr@marea sistemului de presiuni externe generatoare de ^nstr@inare }i insatisfac]ie las@ un loc gol care nu poate fi compensat dec$t prin ^nt@rirea motiva]iei pozitive }i crearea unor noi impulsuri, factori, p$rghii, cauze ale ac]iunii eficiente.* Modelele de ac]iune cu scop (care nu fac obiectul acestui volum) ]intesc ordonarea faptelor, eviden]ierea conexiunilor, inclusiv a motiva]iei }i
* Men]ion@m c@ teoria marxist@ s-a sprijinit cu prec@dere pe nevoile de prim@ necesitate, hran@, ^mbr@c@minte, locuin]@, instruire. Abia mai t$rziu s-a introdus ^n g$ndirea social@ }i economic@ opera]ional@ a acestei teorii teza motiva]iei prin realizare, de}i ideea era prezent@ }i la autori care au tr@it }i au scris cu mult timp ^nainte. %n teoria economic@ contemporan@, din ra]iuni pragmatice, de eficien]@ a ac]iunii s-a transferat interesul de studiu a impulsurilor activit@]ii economice dinspre trebuin]e spre motive, trec$nd astfel ^n aria de manifestare concret@ a comportamentului uman. %ntr-o diagram@, Masslow, preocupat de motivele consumului }i a alegerii consumatorului, distinge cinci trepte succesive ale motiva]iei ^n raport cu dezvoltarea uman@, motive fiziologice, de securitate individual@ }i familial@, apartenen]@ }i afec]iune, prestigiu }i realizare personal@.
64

atingerii unui ]el, de exemplu dep@}irea unui prag de rentabilitate sau eficien]@. 2.5.4. Economia de comand@. O economie centralizat@ este acea structur@ ^n care alocarea resurselor este ^nf@ptuit@ prin decizii autoritare ale guvernului, impun$ndu-se un plan economic obligatoriu firmelor }i persoanelor aflate ^n postur@ de agen]i economici autonomi (cu patrimoniu distinct). Principala re]inere fa]@ de planul optim (care este construc]ia elaborat@ ce poate fundamenta un plan ferm) decurge din caracterul incert al evolu]iei structurii cererii de consum }i, n consecin]@, din caracterul inadecvat al aloc@rii resurselor, al ineficien]ei acestui tip de reglare a economiei. Experien]a ]@rilor planificate centralizat a ar@tat c@ adeziunea popular@, att ct a fost ob]inut@ prin solidarism na]ionalist, promovarea unor investi]ii de reprezentare, o oarecare securitate a locului de munc@ }i o nivelare perceput@ pozitiv de categoriile de popula]ie mediu sau slab educate }i cu valen]e profesionale mai reduse nu poate fi durabil@. Un avantaj cert a fost deplina ocupare, care din p@cate se ob]inea cu pre]ul cre}terii dezinteresului pentru calitatea produselor }i lucr@rilor realizate }i afect@rii capacit@]ii de inovare n sistem. Mecanismul planific@rii centralizate, autoritare a ocazionat imense pierderi prin aloc@ri ineficiente de resurse. Astfel, n Romnia se consuma mai mult@ energie primar@ pe cap de locuitor dect n Japonia }i cam tot att de mult@ ct n Fran]a, cu rezultate de cel pu]in 5-7 ori mai mici din cauza pre]urilor planificate ale energiei, situate sub cele ale pie]ei. Economiile conduse autoritar, prin plan obligatoriu, s-au manifestat foarte rigid n fa]a unor schimb@ri semnificative din economia mondial@, putndu-se afirma, totu}i, c@ au fost mai potrivite n a-}i feri cet@]enii de efectele negative ale crizelor economice ciclice. O manifestare a autoritarismului a fost controlul veniturilor }i alocarea voluntar-discre]ionar@ a unor resurse dispropor]ionat de mari, n raport cu eficien]a }i posibilit@]ile de stimulare, pentru investi]ii de reprezentare. S-a creat o aparen]@ de dinamism chiar ntr-o perioad@ de criz@ a pl@]ii datoriei externe a Romniei. Acest imobilism concretizat ^n pre]uri fixe }i ignorarea dinamismului cererii a creat o imagine fals@ de stabilitate monetar@. n fapt, restrngerea consumului a generat dezinteres }i o penurie generalizat@ n Romnia, infla]ie }i }omaj mascate }i, n final, colapsul sistemului.
65

Siguran]a desfacerii care a decurs din penuria generalizat@ }i reglarea prin }iruri de a}teptare, ra]ionalizarea alimentelor, suprapre] la produsele c@utate, au generat insecuritatea aprovizion@rii, cre}terea aberant@ a stocurilor de siguran]@ n firmele industriale }i o eficien]@ a utiliz@rii resurselor extrem de redus@ fa]@ de o economie liberal@. Viteza de rota]ie a fondurilor }i durata de recuperare a investi]iilor ar fi fost de neacceptat n orice economie care ia ^n considerare costul capitalului. Economia de comand@ a fost, totu}i, marcat@ de fenomene naturale de reglare. %n discu]ie pot }i trebuie puse propor]iile acestor manifest@ri. O economie de pia]@ modern@ este un mecanism elaborat care ^mbin@ autoreglarea }i interven]ia ra]ional@ a statului, care asigur@ coordonarea spontan@ a activit@]ii prin intermediul unui ansamblu de pre]uri }i pie]e par]iale. Este pus n func]ie un sistem de comunica]ii care adun@ informa]ii, unele standardizate, din categoria pre]urilor m@rfurilor, a stocului disponibil }i a cererii solvabile, a costului capitalului }i cota]iilor ac]iunilor }i altor titluri de valoare de pe pia]@, care constituie jaloane pentru luarea deciziei economice, care direc]ioneaz@ activitatea actorilor din economie. F@r@ ca cineva s@ defineasc@ explicit acest mecanism, n continu@ schimbare, care este economia de pia]@, sau s@ se preocupe n mod deliberat de reglarea }i controlul lui, acesta asigur@ un nivel acceptabil de satisfac]ie pentru majoritatea cet@]enilor.

2.6. Firma mic@ }i firma mare


Simbioza firmelor de diferite dimensiuni constituie un subiect de controvers@ ^ntre sus]in@torii ideologiei liberale }i orient@rile favorabile interven]iei statului ^n economie. %nc@ de la sf$r}itul secolului trecut, ^n S.U.A., au fost adoptate legi de protejare a concuren]ei, ^ntr-o prim@ form@ prin interzicerea fuziunilor }i ^nghi]irii de firme din aceea}i ramur@. Avantajele concentr@rii de capital }i, pentru o lung@ perioad@ de timp, consecin]ele favorabile ale produc]iei ^n serie mare au constituit suporturi temeinice pentru cre}terea dimensiunilor organiza]iilor economice.* Totu}i, mai ^nt$i ^n Statele Unite ^n anii 50 }i apoi ^n alte ]@ri dezvoltate firma mare, integrat@, care concentra produc]ia p@r]ii cov$r}itoare a componentelor unor produse complexe s-a dovedit neavantajoas@ la gestionare }i motivare }i marile firme produc@toare de automobile au fost divizate printre primele
* Referiri mai ample la acest subiect pot fi g@site ^n capitolul 9.
66

pe fabrici, linii de montaj, pentru putea fi controlat nivelul de performan]@ }i deseori a putea introduce stimulente competi]ionale ^ntre fostele departamente de produc]ie. Flexibilizarea liniilor de fabrica]ie a constituit, de asemenea, un impuls tehnologic, de aceast@ dat@, pentru restr$ngerea sau cel pu]in men]inerea unor niveluri moderate ale dimensiunii organiza]iei economice. Progresele teoriei financiare, cu deosebire ^n privin]a gestion@rii riscului, a constituirii portofoliului de active a fost un alt impuls pentru men]inerea sau restr$ngerea dimensiunilor unei organiza]ii economice. Se poate ad@uga }i avantajul pe care-l reprezint@ construirea }i func]ionarea de filiale ^n ]@ri de destina]ie a unor exporturi la argumentele ^n favoarea limit@rii dimensiunii unei organiza]ii economice. Evolu]ia, dezvoltarea pie]elor financiare }i a tehnicilor de limitare a riscului finaciar au impus pe de alt@ parte ^ngem@n@ri de firme, cre}terea puterii financiare a unor grupuri, adic@ sporirea dimensiunii capitalului individual, o concentrare a gestiunii financiare a firmei mari, f@r@ ca acest fapt s@ modifice substan]ial comportarea pe pia]@ a organiza]iilor economice. Tendin]elor de concentrare a puterii financiare }i competitive li s-au opus politici guvernamentale de promovare a concuren]ei prin integrare vamal@ regional@ }i o oarecare liberalizare a schimburilor interna]ionale }i crearea zonelor de liber schimb. Statele dezvoltate au impus o legisla]ie sever@ de protejare a concuren]ei }i de protec]ie a consumatorului. Este ^n aceste condi]ii interesant de studiat dac@ mai lu@m ^n considerare separarea manageriatului marii firme fa]@ de proprietari, ca o influen]@ real@ pentru mecanismele de pia]@ ale firmei de dimensiuni mari. Foarte probabil c@ da. Dac@ judec@m activitatea ^n anumite sectoare, cum este de exemplu cel bancar, firmele mari au o pozi]ie privilegiat@ pe pia]@, dar, fapt semnificativ, se afl@ ^n competi]ie real@ unele cu altele, ^n ]@rile dezvoltate. Dezvoltarea serviciilor, cu deosebire al celor inteligent intensive (consultan]@ finaciar@, juridic@, firme software }.a.) ne ^nf@]i}eaz@ imaginea unei lumi noi ^n care investi]ia de capital, propor]ia firmei, capacitatea de a-}i crea privilegii sunt ne^nsemnate, dar eficien]a, capacitatea lucrativ@ sunt foarte ridicate. Pe de alt@ parte propor]ia contribu]iei firmelor mici }i mijlocii la crearea produselor noi }i implicit a pie]ei, a avantajelor comparate pune un serios semn de ^ntrebare ^n privin]a capacit@]ii marilor firme de a controla pia]a.
67

Firmele mici, la r$ndul lor, aflate ^n competi]ie aspr@, lupt$nd pentru supravie]uire }i dezvoltare, sunt adesea ^n raporturi simbiotice cu firmele mari, f@c$nd leg@tura motivat@ }i eficient@ a acestora cu consumatorii, furniz$nd informa]ii, deseori oferind solu]ii }i produse noi.

R e z u m a t
Economia de pia]@ se caracterizeaz@ prin procese automate, de adaptare reciproc@ a componentelor }i ghidaj ^nf@ptuit voluntar de actorii economici pe baza propriei motiva]ii }i a unor jaloane externe firmei, agentului economic care cristalizeaz@ manifest@ri numite autoreglare }i procese deliberate de ajustare ^ntreprinse de stat, organisme locale civice sau institu]ii private, academice, acestea ^mpreun@ compun$nd procesele de reglare. Economia liber@ cunoa}te tendin]e de conservare a unor st@ri, rezultate din existen]a unor regularit@]i comportamentale, institu]ii, a unor interese, dar }i procese de dinamic@ izvor$te din contacte culturale externe, modificarea valorilor sub impulsul inova]iei. Starea de echilibru economic a fost o perioad@ ^ndelungat@ considerat@ ^n dimensiunea sa cantitativ@. O percep]ie mai fertil@ acord@ aten]ie st@rii de mul]umire a marii majorit@]i a popula]iei care poate rezulta din alocarea cea mai fericit@ a resurselor (gener$ndu-se un echilibru static) }i o alocare favorabil@ inov@rii }i dinamicii economice, amelior@rii parametrilor de eficien]@, ^nnoirii }i economisirii. Mecanismele de pia]@ pentru ca s@ func]ioneze este necesar@ existen]a }i utilizarea banilor, libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@, diviziunea muncii, supravegherea }i influen]a exercitat@ de stat, organiza]ii civice }.a. Utilizarea banilor creaz@ posibilit@]i mai mari de alegere, permite glisarea convenabil@ a termenelor de plat@, cre}terea vitezei de operare }i asigurarea continuit@]ii }i fluidit@]ii produc]iei. Formele moderne de bani sunt ieftine, deoarece cer cheltuieli mai reduse de operare }i permit sporirea vitezei circula]iei bunurilor ^n economie. Specializarea produc]iei s-a impus treptat ^n condi]iile func]ion@rii reglajului de pia]@ permi]$nd diminuarea sau eliminarea opera]iilor auxiliare, folosirea personalului specializat }i ^nalt calificat, a tehnologiilor performante, specifice, pentru produc]ia de serie }i de mas@. Axa intereselor legate de ini]ierea }i dezvoltarea Uniunii Europene o constituie ob]inerea avantajelor care rezult@ din specializarea }i sporirea produc]iei de acela}i fel, din economii de scar@. Specializarea implic@ acordarea p@r]ilor contractante }i raporturi orizontale de dependen]@ ^nso]ite, ^ntr-o situa]ie de echilibru cerere/ofert@ de supraveghere reciproc@ a partenerilor, alegerea }i respingerea unor produse }i servicii demodate, care nu mai sunt apreciate }i impunerea dinamicii economice. Motorul mecanismului de pia]@ este interesul privat. Privatizarea ^nseamn@, ^n con]inut, na}terea }i manifestarea interesului pentru conservarea, dezvoltarea }i valorificarea patrimoniului individual ^n cadrul unei comunit@]i. Contractul de management din firme publice sau societ@]i anonime (de]inute de un num@r mare de ac]ionari) poate acoperi satisf@c@tor interesul de valorificare a patrimoniului dac@ 68

managerii sunt motiva]i corespunz@tor prin salarii, participare la beneficii, v$nzare de pachete de ac]iuni ^n condi]ii de favoare. Diferen]ierea dup@ m@rime a firmelor a creat }i raporturi verticale de subordonare, }i a fost treptat, statornicit@ interven]ia statului. Practica Europei Dezvoltate a impus o simbioz@ a Statului reglator cu mecanismele pie]ei. Statul a dob$ndit ^ntre altele func]ia de control asupra firmelor mari }i de ini]iere }i sus]inere a proceselor competi]ionale. Interven]ia statului ^n economie a avut instrumente }i ]inte diferite ^n ultimii cincizeci de ani. Au fost operate concentr@ri de resurse prin fiscalitate, cu scopul stimul@rii cererii, a apropierii }anselor de afirmare sau a spijinirii p@turilor defavorizate. Ultimele dou@ decenii ale secolului marcheaz@ restr$ngerea prelu@rilor fiscale, concentrarea pe prevenirea pauperiz@rii unor grupuri sociale }i preocuparea pentru ^nt@rirea mecanismelor competi]ionale }i a avantajelor comparate. Cre}terea sufocant@ a prelu@rilor fiscale a generat a sl@bire a interesului privat }i abandonarea filosofiei statului protector. Dup@ al Doilea R@zboi Mondial statul }i-a asumat pe scar@ tot mai larg@ rolul de promotor }i protector al competi]iei. Mecanismele de pia]@ actuale, func]ionarea eficient@ a competi]iei ^n SUA, }i ^n alte ]@ri ale lumii, reducerea barierelor ^n calea liberei circula]ii a capitalului, m@rfurilor, muncii, reprezint@ un rezultat pozitiv al construc]iei deliberate conceput@ ^n cabinete ale organismelor statale, universit@]i, institu]ii private specializate, bazate pe libera ini]iativ@, promovarea drepturilor cet@]eanului, a aspira]iilor sale manifeste ^ntr-un cadru democratic. %n tradi]ia modern@ avantajele comparate au rezultat din diferen]e de condi]ii naturale, resursele bogate, accesul la c@i de naviga]ie, capacitatea de a concentra capital. %n zilele noastre avantajele comparate decurg tot mai mult din aptitudinea de a forma echipe, capabile s@ inoveze. Dezvoltarea uman@, crearea de tehnici, }coli de crea]ie, inova]ie }i promovarea competi]iei reprezint@ cheia angren@rii eficiente ^n circuitele economiei globale. Valoarea de pia]@, care rezult@ din aprecierea subiectiv@ a utilit@]ii produselor }i respectarea restric]iilor privind acoperirea costurilor se formeaz@ prin conexiuni ale cererii }i ofertei consacrate de legea numerelor mari, a op]iunii majorit@]ii cump@r@torilor. Sporirea productivit@]ii permite accesul masei de consumatori la produse }i servicii cu valen]e multiple apte s@ ofere satisfac]ie }i, ca urmare, treptat se acord@ prioritate ^nsu}irilor estetice, de reprezentare, autorealizare ceea ce diminueaz@ influen]a costurilor ^n formarea pre]urilor. Apari]ia monopolurilor a adus perturb@ri noi ^n func]ionarea pie]ei. Rigidizarea pre]urilor a generat marele crah din 1929-33, eveniment dup@ care, pe plan teoretic, s-a legitimat interven]ia statului ^n economie. %nceput@ cu demersuri de protejare a }omerilor ^n Germania }i Anglia interven]ia statal@ }i-a fixat ca ]int@ stimularea cererii, prin angajarea unor cheltuieli ^n domeniul infrastructurii, ap@r@rii, ^nv@]@m$t, cercetare, reconversia profesional@. Economia Rom$niei sufer@ de pe urma deciziilor discre]ionare (luate ^n afara controlului pie]ei }i al cet@]eanului) care genereaz@ ineficien]@, iner]ie, tensiuni sociale.

.
69

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Revede]i ^n]elesul no]iunilor de reglare, autoreglare, homeostaz@, echilbru static }i dinamic, institu]ii, avantaje comparate, bani moderni, specializarea produc]iei, privatizare. 2. Care sunt condi]iile func]ion@rii pie]ei? Explica]i avantajele folosirii formelor moderne de bani. 3. Care sunt avantajele }i conexiunile specializ@rii ^n lumea de azi? 4. Care trebuie s@ fie con]inutul privatiz@rii? 5. Ce sunt avantajele comparate }i care sunt sursele acestora ^n mediul de afaceri contemporan? 6. Compara]i teoria subiectiv@ }i cea obiectiv@ a valorii. Formula]i propozi]ii normative }i pozitive. 7. Ce rol joac@ regularit@]ile comportamentale ^n mecanismul regl@rii? 8. Evalua]i pe baza datelor istorice avute la ^ndem$n@ o evolu]ie probabil@ a rolului statului ^n perspectiva a 10-15 ani. 9. Ce este decizia discre]ionar@ }i care este opusul acesteia? Care este aria de manifestere a deciziei discre]ionare ^n Rom$nia? 10. Ce perspective de viitor aprecia]i c@ au firmele mici }i mijlocii }i clasa de mijloc ^n Rom$nia }i ^n lume?

.
70

3. Cererea de produse }i optimizarea consumului


3.0. Premisele calculului consumatorului
Pia]a este un mecanism prin care cump@r@torii }i v$nz@torii se ^nt$lnesc pentru a schimba bunuri }i servicii, ^n interiorul unei structuri economice }i cu ajutorul acesteia, respect$nd dorin]ele fiec@rui participant la schimb, luat separat, dar ^n acela}i timp av$nd ca ghidaj }i jaloane const$nd din pre]uri, cerere, ofert@ }.a., a}a ^nc$t putem accepta c@ pre]urile, cantit@]ile, calitatea, termenele de livrare }i condi]iile de plat@, care sunt parametrii cei mai importan]i ai structurii economice, rezult@ din afara sferei voli]ionale a actorilor pie]ei. %ntr-o pia]@ liber@, adic@ ^n care schimbul este voluntar* , aceast@ situa]ie asigur@ avantaje reciproce la nivelul cel mai ^nalt pentru to]i actorii procesului de schimb. Pentru validarea modelului regl@rii de pia]@ trebuie acceptate anumite ipoteze privitoare la func]ionarea optim@ a pie]ei, concretizate ^n: a) existen]a unui num@r mare de agen]i economici at$t la constituirea ofertei c$t }i a cererii, fiecare av$nd o dimensiune sub nivelul celei care s@-i permit@ influen]area sesizabil@ a parametrilor de reglare (pre], cantitate, calitate, termene de livrare, condi]ii de plat@ }.a.); b) omogenitatea ofertei, consider$nd produsele ca av$nd caracteristici identice, inclusiv accesul la pia]@ (costuri de transport, tarife vamale }.a.); c) libera mi}care a muncii }i capitalului, ^nsemn$nd c@ pia]a nu este protejat@ de bariere economice (dimensiunea unei afaceri, a unei linii de fabrica]ie, opozi]ia sindicatelor la dinamismul pie]ei }.a.) }i tehnice (existen]a unor brevete, avantaje naturale); d) completa informare a agen]ilor economici asupra calit@]ii produselor, a pre]ului lor }i a celor de substituire. %n fapt, aceast@ ipotez@ implic@ tranzac]ionarea unei produc]ii strict omogene (fiind astfel excluse preferin]e individuale ale consumatorilor fa]@ de m@rci, firme comerciale); e) comportarea ra]ional@ a agen]ilor economici, ceea ce presupune acceptarea unui criteriu de selec]ie a op]iunilor. Criteriile cel mai frecvent utilizate ^n modelare sunt maximizarea profitului }i a satisfac]iei consumatorului. Cea mai important@ consecin]@ a introducerii acestor ipoteze necesare dezvolt@rii modelelor care servesc lu@rii deciziilor este c@ pre]ul de v$nzare
* Alternativa raporturilor voluntare de schimb este fixarea sortimentului }i volumului produselor }i stabilirea autoritar@ a pre]urilor }i altor parametri ^n cadrul economiei de comand@, sau limitarea alegerii }i privilegierea organiza]iei care de]ine o pozi]ie dominant@ pe pia]a nedirijat@ de stat.
71

este considerat o m@rime exogen@, un dat al pie]ei, fapt care are consecin]e importante mai ales pentru modelarea deciziilor agen]ilor produc@tori }i a configur@rii produc]iei }i consumului ^n ansamblul acestora. Din perspectiva cump@r@torului ipotezele pie]ei perfecte constituie un element de referin]@, a}a cum vom ar@ta ^n continuare, modelele urm@resc s@ eviden]ieze m@rimea }i natura fiec@rei influen]e ^n ansamblul determina]iilor factorilor mecanismului pie]ei. Se cere s@ mai ad@ug@m c@ prezentarea ^ntregului set de modele privitoare la alegerea consumatorului are valoare opera]ional@ numai dac@ pia]a este echilibrat@, dac@ exist@ o competi]ie real@ ^ntre ofertan]i pentru a ob]ine votul consumatorului, ceea ce permite selectarea }i validarea unor utilit@]i }i pre]uri de ofert@. %n condi]ii de alegere, de existen]@ a unor alternative de ^nlocuire a unui produs sau serviciu cu altele similare, apropiate ca pre], calitate }i ceila]i parametri care definesc valoarea de pia]@ a itemului se poate valida mecanismul de pia]@. %ntr-o economie de penurie (care se poate datora deficitului bugetar, conducerii autoritare a economiei, deterior@rii sistemului de pre]uri }i nefunc]ion@rii mecanismului pie]ei, lipsei de motiva]ie a managerilor sau nivelului sc@zut de productivitate }i inaccesibilit@]ii produselor, ^n alte situa]ii caracterului ocazional al schimbului }i preponderen]ei autoconsumului }.a.) competi]ia este ^ntre cump@r@tori, conduce la adaosuri de pre], sub forma mitei, contraserviciului f@cut v$nz@torului etc. %n situa]ia de penurie alegerea este rareori posibil@ }i ^n economie se ^nregistreaz@ cump@r@ri am$nate, economii for]ate }i ca o consecin]@, reducerea gradului de motivare }i eficien]@ (inclusiv o rat@ nesemnificativ@ a inov@rii), ^n ansamblu societatea sufer@ din cauza insufucien]ei sau inexisten]ei controlului pie]ei. Descrierea }i opera]ionalizarea modelului conexiunilor de pia]@ a suferit un ^ndelungat proces de rafinare ajung$ndu-se la construc]ia de structuri logice, unele dintre acestea formalizate }i transpuse ^n rela]ii matematice. Este meritul lui Alfred Marshall s@ fi propus cercet@torilor economi}ti formule care s@-i ^ndrume spre c@utarea unor solu]ii ra]ionale pentru problemele lor. Modelele teoretice }i cu deosebire cele transpuse ^n rela]ii matematice utilizeaz@ inevitabil abstrac]ii, ceea ce impune serioase precau]ii ^n leg@tur@ cu validitatea lor practic@, opera]ional@. Exist@ ^nc@ o literatur@ stufoas@, care-}i a}eaz@ ipotezele pe precepte militant-cre}tine sau marxiste u}or de recunoscut dup@ num@rul mare de propozi]ii normative }i judec@]i cauzalemecaniciste }i care ignor@ minima exigen]@ de a se raporta la realit@]i ale omului real, a}a cum poate fi ^nt$lnit ^n via]a de fiecare zi, cu motive, aspira]ii, satisfac]ii }i insatisfac]ii.
72

3.1. Modelul func]iei de cerere


Conexiunea cea mai cunoscut@ din ansamblul teoriei economice este cea dintre cerere, mai precis cantitatea cerut@ }i pre]ul de v$nzare. Se confrunt@ ^n acest model, de regul@ formalizat, matematic cel pu]in dou@ cerin]e, cea logic@, de a oferi o construc]ie adev@rat@ din perspectiva exigen]elor logicii formale, a raportului dintre premisele sau ipotezele construc]iei }i concluziile desprinse. Pe de alt@ parte exigen]ele practicii economice impun cuprinderea ^n model a unui num@r satisf@c@tor de factori de influen]@, care contureaz@ rezultatele opera]ionale ale demersului, de leg@tura dintre cele dou@ depinz$nd ^ns@}i validitatea construc]iei. O prim@ consecin]@ a unui compromis, inevitabil, ^ntre cerin]ele logicii matematice }i exigen]ele practicienilor de a introduce ^n modele un ansamblu suficient de mare de factori de influen]@ a fost sporirea num@rului de variabile introduse ^n modelare. A doua reac]ie important@ a constat ^n utilizarea modelelor sistemice* bazate pe evaluarea, urm$nd scheme logice inductive, a influen]ei unui set de factori, de regul@ corela]i ^ntre ace}tia }i desprinderea unor tendin]e c@rora li se atribuie valen]e de generalitate. O alt@ abordare, cea cibernetic@, se m@rgine}te s@ constate conexiuni func]ionale, neexplicate, ^ntre modific@rile petrecute ^n parametrii de intrare }i cei de ie}ire din sistem (modelul cutiei negre). Neajunsul unei astfel de tehnici const@ ^n restr$ngerea posibilit@]ilor de cunoa}tere a rela]iilor interne ale sistemului, care sunt poten]ial mai promi]@toare ^n rezultate dec$t modelele globale (adic@ modelul retroac]iunii pe baza cutiei negre), deoarece se apropie de factorii de compunere }i li se poate, cel pu]in ^n principiu, modifica mai u}or }i suport$nd costuri mai mici func]ionarea. O alt@ formul@ de compromis este s@ inventariem to]i factorii care influen]eaz@ nivelul cererii urm$nd s@-i combin@m logic }i transpunem ^n modele par]iale, pe care apoi s@ le judec@m ^n etape, pas cu pas, oper$nd modificarea unui singur factor, la fiecare treapt@ a demersului }i ^n cele din urm@, global, rezultatele ob]inute. Avantajul acestui tip de demers este c@ poate contribui la ^n]elegerea, cel pu]in par]ial@, a func]ion@rii mecanismelor de pia]@ }i s@ sugereze }i alte solu]ii opera]ionale.

* Un astfel de model este prezentat ^n paragraful 1.3.1.


73

3.1.1. Factorii care determin@ nivelul cererii ^n realitate, ^ntr-o perioad@ specificat@ sunt urm@torii: a) Pre]ul produsului; b) Veniturile disponibile pentru consum; c) Averea acumulat@ ^n form@ de depozite bancare, titluri de valoare, propriet@]i imobiliare, propriet@]i lucrative din domeniul comercial, industrial, }.a.; d) Pre]urile produselor concurente (care intr@ ^n sfera de interes a consumatorului); e) A}tept@ri asupra modific@rii pre]urilor ^n viitor; f) Dinamica gusturilor, preferin]elor }i modelelor de consum; g) Modific@ri ^n num@rul }i structura popula]iei servit@ de c@tre pia]@; h) Eficacitatea reclamei produsului }i a celor aflate ^n conexiune. Cunoa}terea comportamentului pe pia]@ al cump@r@torilor cere luarea ^n considerare a tuturor acestor determinan]i, deodat@. Totu}i, posibilit@]ile de analiz@ restr$ng num@rul de conexiuni studiate la una sau c$teva. Cel mai frecvent se acord@ aten]ie rela]iei dintre nivelul pre]ului produsului }i cantitatea cerut@ pe pia]@, dintr-un anumit item. Utilizarea graficului descriptiv 3.1. presupune, de regul@, luarea ^n considerare a tuturor influen]elor resim]ite pe pia]@, cum sunt pre]urile produselor de substituire, nivelul veniturilor, modificarea preferin]elor consumatorilor, schimbarea st@rii de spirit a popula]iei (cre}terea sau sc@derea optimismului popula]iei ^n privin]a redres@rii economiei }i implicit a nivelului veniturilor). %n cercet@rile opera]ionale tradi]ionale se practic@ o separare ^ntre pre]ul propriu al produsului }i alte determina]ii ale cererii (care includ toate influen]ele manifeste asupra cererii, altele dec$t pre]ul propriu al produsului, adic@ venituri, gustul consumatorilor, reclama, pre]urile produselor de substitu]ie sau complementare).
pre]/kg Graficul 3.1. Cantitatea cerut@ la nivelul unui magazin, ^n func]ie de pre]ul produsului. Sc@derea pre]ului ocazioneaz@ o sporire a v$nz@rilor, dac@ celelalte condi]ii r@m$n neschimbate. cantitatea cerut@/kg
74

Descrierea conexiunii cererii cu pre]ul nu ofer@, din p@cate suport pentru vreo concluzie privitoare la evolu]ia viitoare a acesteia, din motive pe care le vom expune ^n continuare. 3.1.2. Bazele calcululul economic ra]ional sunt legate ^ndeosebi de progresele ^nregistrate ^n domeniul produc]iei }i productivit@]ii, de ^njghebarea proceselor competi]ionale, de cre}terea propor]iei produc]iei fabricat@ pe stoc, pentru a r@spunde cerin]elor ^n@spririi concuren]ei. %n astfel de condi]ii, agen]ii economici produc@tor-ofertant sau consumator ^}i pun mai stringent problema ^nlocuirii deciziilor bazate pe experien]@ }i intui]ie cu cele bazate pe solu]ii sugerate de calculul economic. Pe de alt@ parte sporul de productivitate ^nregistrat ^n a doua jum@tate a secolului XIX a condus la o atitudine din ce ^n ce mai pregnant orientat@ spre satisfacerea unor nevoi din palierele superioare ale paletei dorin]elor de consum, care fuseser@ ^nainte accesibile unui grup restr$ns de privilegia]i. Satisfac]ia nu mai decurgea, ^n aceste noi condi]ii, din acoperirea nevoilor primare de ad@post, hran@, ^mbr@c@minte }i erau, treptat, tot mai larg apreciate siguran]a individual@, sentimentul la apartenen]@, afec]iune pe care }i-o dore}te fiin]a uman@, prestigiul personal }i familial }i un sentiment de realizare a individului. %n condi]iile societ@]ii avansate poate fi luat@ ^n considerare }i diminuarea sentimentului de ur@ }i ^nstr@inare, izvor$t din frustrare, lipsa accesului la educa]ie, protec]ie social@ }i instaurarea unui climat de acceptare a inegalit@]ilor individuale ca surs@ pentru emula]ie }i performan]@ }i, ^n acest context, consumul de reprezentare se poate presupune c@ va diminua ^n favoarea celui care ofer@ satisfac]ii din utilizare. Implicit, putem a}tepta ca societatea modern@ s@-}i configureze o structur@ a cererii bazate pe ra]ionalitate }i alegerea exigent@ a produselor }i serviciilor. %nt@rirea sentimentului de apartenen]@ se conjug@ cu dezvoltarea unor organisme de protejarea consumatorului de falsuri, mesaje promo]ionale neoneste. Filosofiei compensatorii, revolu]ionare, promovat@ de marxism i se substituie treptat o ideologie liberal@ promotoare a competi]iei }i ideii c@ impulsurile individuale nu trebuie c@utate numai ^n individ (K. Popper, 1962) }i psihologie ci }i ^n sociologie, economie politic@, f@r@ s@ se mai alunece ^n direc]ia revendic@rii distructive ^ndreptat@ ^mpotriva ordinii liberale, ci promov$nd criterii sociale, cre}tine }i democra]ia ca alternativ@ la r@sturnarea societ@]ii ^n pozi]ie invers@. Economia competi]ional@, inovatoare }i dinamic@ are nevoie de calcul ra]ional bazat pe adev@ruri verificabile. Descrierea realit@]ii devine tot mai
75

mult o etap@ preliminar@ a analizei, care ofer@ suportul pentru decizii pertinente, f@r@ a pretinde ca agen]ii economici reali s@ ^}i ia deciziile ^n conformitate cu interesele unor structuri suprapuse, exterioare angrenajului economic, al motivelor personale, ci pe baza promov@rii unor contracte voluntare ^ntre parteneri. O axiom@ a acestei optici o constituie promovarea principiului de maximizare sau minimizare a unui parametru devenit criteriu. Dob$ndind o form@ logic@-matematic@ problemele se rezolv@ prin c@utarea optimului unei func]ii. Func]iile utilizate exprim@, dup@ caz, utilitatea, satisfac]ia, profitul, produc]ia sau costul, cheltuielile din anumite resurse, atunci c$nd se ]inte}te minimizarea efortului. De fiecare dat@, problemele de minimax se rezolv@ cu respectarea unor restric]ii, acestea reprezent$nd modalitatea de introducere ^n model a unui num@r mai mare de factori de influen]@, ^n a}a fel ^nc$t indiciile cu privire la solu]ia disponibil@ cea mai avantajoas@ s@ fie c$t mai aproape de aspira]iile de performan]@ ale decidentul. 3.1.3. Substituire }i complementaritate. Consumul ]inte}te ^ntotdeauna ob]inerea unei anumite satisfac]ii care rezult@ ^n mod firesc de pe urma utiliz@rii produselor }i serviciilor. Capacitatea bunurilor }i serviciilor de a satisface o anumit@ nevoie se nume}te utilitate. Stingerea tuturor sau a majorit@]ii trebuin]elor prin consum este preocuparea fiec@rei fiin]e umane ra]ionale. %n termenii propu}i mai sus ra]ionalitatea este asimilat@ tendin]ei de a maximiza satisfac]ia, adic@ a ansamblului de utilit@]i*. Uneori, no]iunea de co} de consum este asociat@ cu ideea de minim necesar pentru consum, produse }i servicii ^nsu}ite }i folosite. Opera]ionalizarea calculului ra]ional impune introducerea no]iunilor de divizibilitate, adaptabilitate }i substituire al@turi de cele de alegere }i contract voluntar. Vom aprecia c@ un bun este divizibil atunci c$nd acesta poate fi ob]inut }i utilizat ^n unit@]i oric$t de mici. Divizibilitatea este ^ntru totul realizabil@ la gr$ne, benzin@, ciment, energie, dar este imposibil@ pentru un animal de companie, automobil, nav@ de transport pe ap@. Caracterul de divizibilitate are ^nsemn@tate at$t pentru procesul de modelare matematic@, deoarece divizibilitatea permite construc]ia unor func]ii continue, care sunt derivabile, c$t }i pentru practica economic@, bunurile nedivizibile cre$nd anumite dificult@]i ^n privin]a asocierii, adapta* Frecvent acest ansamblu poart@ denumirea de co} de consum.
76

bilit@]ii }i totodat@ a alegerii variantei celei mai avantajoase pentru consumator }i totodat@ a existen]ei unor bariere ^n calea substituirii }i ^n acela}i timp a fluidit@]ii, eficacit@]ii }i continuit@]ii proceselor de reglare automat@. Adaptabilitatea, o caracteristic@ mai important@ pentru procesele de analiz@ ^n calculul produc@torului, poate ridica probleme }i pentru deciziile cump@r@torului sau consumatorului, ^n situa]ii ^n care combina]iile pentru consum, care definesc satisfac]ia global@ sunt afectate de incompatibilitatea de asociere, cum este cazul dietei vegetariene }i indisponibilitatea unor alimente bogate ^n proteine cum sunt: soia, arahidele }.a. Dou@ produse care sunt divizibile }i adaptabile, din perspectiva tiparelor de consum ale cump@r@torului, spunem c@ sunt substituibile. Substituibilitatea ^nseamn@ posibilitatea de a ^nlocui o cantitate, exprimat@ fizic, dat@ dintr-un produs printr-o cantitate determinat@ dintr-un alt produs, p@str$nd acela}i nivel al satisfac]iei sau confortului personal. Complementaritatea este opusul substituibilit@]ii }i exprim@ situa]ia c$nd un produs poate fi ^nlocuit neavantajos cu un altul sau acea situa]ie c$nd produsul ^nlouitor este disponibil ^n cantit@]i fixe neconvenabile consumatorului }i deci imposibil de substituit. Alteori, substituirea este imposibil@ deoarece produsele alternative disponibile pentru ^nlocuire nu au caracteristici cerute de nevoile sau dorin]ele consumatorului. Deseori, cum este cazul automobilului }i carburantului, produsele devin utile numai folosite ^mpreun@.

3.2. Teoria utilit@]ii cardinale }i ordinale


Fondatorii marginalismului Walras, Jevons, Menger }i-au construit modelele pornind de la ipotezele comensurabilit@]ii utilit@]ii (un exemplu, este m@surarea utilit@]ii lactatelor, ^n num@r unit@]i gr@sime). V. Pareto a dep@}it acest punct de vedere exprim$ndu-se critic la adresa dasc@lului s@u L. Walras, deoarece termenul de utilitate are o conota]ie axiologic@, adic@ implic@ o judecat@ de valoare, ca urmare Pareto a militat pentru ^nlocuirea teoriei tradi]ionale cardinale cu una ordinal@ a utilit@]ii, deoarece m@surarea obiectiv@ a utilit@]ii ridic@ bariere de netrecut. Limitele m@sur@rii obiective a utilit@]ii au ap@rut cur$nd cercet@torilor, cel mai dificil punct constituindu-l compararea a dou@ obiecte cu utilitate esen]ial diferit@. Meritul lui V. Pareto const@ tocmai ^n eviden]ierea caracterului comparabil a dou@ produse care astfel (prin compara]ie) devin poten]ial substituibile. Acest punct de vedere a permis, ^n acela}i timp, ^nlocuirea
77

unui proces laborios }i ^n cele din urm@ nerealizabil, m@surarea cardinal@ a utilit@]ii, cu compararea unui produs cu un altul chiar dac@ nu au elemente fizice care s@ permit@ evaluarea cartezian@, prin m@surare fizic@ }i ^nlocuirea lor ^n raport cu propriet@]ile comune. Ra]ionamentele ordon@rii se transpun ^n practic@ asupra unui num@r finit de co}uri de bunuri, care luate ^mpreun@ formeaz@ spa]iul de alegere. %n principiu, remarc@m c@ potrivit teoriei ordinale co}urile de bunuri sunt toate utile }i, desigur, reciproc substituibile. De re]inut este faptul c@ ordonarea co}urilor de bunuri (}i servicii) este condus@ de tendin]a de satisfacere a nevoilor persoanei (^n termenii accept@rii unei ierarhii), }i iau ^n considerare variante reciproc substituibile }i, ca urmare, supuse alegerii }i ordon@rii dup@ preferin]e. Teoria utilit@]ii ordinale a fost cristalizat@ sub form@ de curbe de indiferen]@ sau izoutilitate }i serve}te opera]ionaliz@rii acestei construc]ii teoretice. 3.2.1. Ipoteza descre}terii utilit@]ii marginale a fost formulat@ de psihologul german von Gossen ^n 1843 }i preluat@ mai t$rziu de neoclasici.* %n con]inut, aceast@ ipotez@ poate fi exprimat@ astfel: suplimentul de utilitate U(q)
u(q) Grafic 3.2. Descre}terea utilit@]ii marginale pe m@sur@ ce spore}te cantitatea ofertei. Se poate observa c@ utilitatea spore}te p$n@ la punctul de satura]ie unde U(q)=utilitatea ^n raport de cantitate (q) }i U'(q) = utilitatea marginal@, iar a=nivelul lui q care atinge punctul de satura]ie a consumului. %n graficul coordonat, al utilit@]ii marginale, se mai poate remarca diminuarea sporului de utilitate pe m@sur@ ce cre}te cantitatea disponibil@ }i, de asemenea, existen]a unui punct care semnific@, la un anumit nivel, pe axa absciselor dezutilitatea, insatisfac]ie datorat@ excesului de produse.

0 U'(q)

* {coala marginalist@, subiectiv@ a valorii mai poart@ denumirea de }coala neoclasic@. Reprezentan]ii cei mai de seam@ ai acestei }coli au fost C. Menger, Stanlay Jevons, Leon Valras, Vilfredo Pareto.
78

oferit de cantit@]i ^n cre}tere ale aceluia}i item cunoa}te o diminuare (un spor descresc@tor) p$n@ la un punct la care devine nul. Acest punct se nume}te punct de satura]ie. {coala austriac@ a introdus exemplul ofertei de gr$ne, ^n cantitate cresc@toare; primele cantit@]i sunt utilizate pentru ob]inerea p$inii, urm@toarele pentru hrana animalelor din gospod@rie, crescute pentru lapte, carne, ou@ etc., trec$ndu-se apoi la utiliz@ri care aduc o satisfac]ie }i mai mic@, de exemlpu pentru hr@nirea unor papagali. Utilitatea total@ va fi cresc@toare p$n@ la un punct (de satura]ie), dup@ care se ^nregistreaz@ descre}teri. Trebuie observat c@ raportul utilitate/cantitate este marcat de raritate. Astfel, apa, aerul cu utilitate ridicat@ au valoare de schimb mic@ sau nesemnificativ@. Mul]i autori asociaz@ raritatea, costului ob]inerii produsului sau serviciului. Autorii neoclasici se m@rginesc s@ observe c@ valoarea de schimb depinde ^n acela}i timp de utilitate c$t }i de raritate sau, dimpotriv@, de abunden]a unui bun oarecare ^n raport cu nevoile. Acordul acestei aser]iuni cu teoria valorii munc@ este acceptat de al]i autori care observ@ c@ transformarea produselor rare (presupun$nd un consum corespunz@tor de munc@), pentru a fi convenabile pentru utilizare ar fi surse ale valorii lor mai ridicate de schimb. De remarcat c@, ^n toate modelele cu preten]ii opera]ionale, promovate de }coala subiectiv@ (neoclasic@) sunt implicate costurile sub forma unor restric]ii sau chiar ca parametri pentru procesele de optimizare. Se impune }i observa]ia c@ implicarea costurilor ^n modelele de calcul ra]ional nu ^nseamn@ acceptarea valorii munc@, deoarece teoria costurilor este bazat@ pe factorii de produc]ie (capital, munc@, resurse naturale) }i a costurilor ata}ate, profit, salariu }i rent@, care neag@ ^n con]inutul acesteia (a teoriei costurilor) teza potrivit c@reia munca ar fi unica surs@ a pre]uirii pe pia]@. 3.2.2. Utilitatea ordinal@. Dificult@]ile m@sur@rii obiective a utilit@]ii au condus ^n cele din urm@ la adoptarea teoriei ordinale. Concret se opereaz@ o ierarhizare ^ntre diferitele bunuri, exprimat@ matematic prin func]ia de utilitate: U=U(x1,x2,...,xn) (3.1.) unde x - cantitatea dintr-un bun oarecare; 1,2,...,n specifica]ia bunului luat ^n considerare. Dac@ unui co} de bunuri, de exemplu alimente, pe}te, p$ine, fructe i se ata}eaz@ num@rul de ordine 2, iar unui alt co} cu obiecte de ^mbr@c@minte, ciorapi, fular num@rul 20 atunci singura concluzie este c@ primul co} este preferat celui de-al doilea. Modelul prime}te caracteristici de ra]ionalitate
79

^n m@sura ^n care cele dou@ co}uri au un element comun, de exemplu, costul de procurare sau satisfac]ia pe care o ofer@ consumatorului. Din considerente care ]in de comoditatea ra]ionamentului }i de posibilit@]ile de modelare matematic@ vom presupune c@ op]iunea este limitat@ la dou@ itemuri astfel: U=U(x,y) (3.2.) Utilitatea marginal@ a fiec@ruia dintre produse este sporul de utilitate care rezult@ din consumul unei unit@]i suplimentare. Vom presupune c@ bunurile sunt divizibile }i, ca urmare, func]ia de utilitate este continu@ }i derivabil@, ceea ce va conduce la constatarea c@ utilitatea marginal@ este derivata par]ial@ a func]iei de utilitate ^n raport cu produsul considerat, cel@lalt r@m$n$nd constant. Astfel: U'(x)=dU/dx }i U'(y)=dU/dy Cuprinderea ^n model a dou@ produse }i relevarea conexiunii dintre sporul de consum al unuia }i cre}terea utilit@]ii acestuia este avantajoas@ deoarece apropie analiza de o situa]ie real@, astfel ^nc$t ipotezele sunt mai pu]in restrictive, iar concluziile analizei vor oferi concluzii la o arie mai larg@ de conexiuni, implicit ob]inerea unor sugestii de alegere mai apropiate de realitatea studiat@. Construc]ia ^n care alegerea este limitat@ la dou@ produse poate fi reprezentat@ ca o rela]ie tridimensional@ a cantit@]ii produselor }i a utilit@]ii (care este constant@ pe aceea}i curb@ de nivel, curb@ de izoutilitate) ^n raport cu volumul consumat din resursele X sau Y }i de asemenea cu suma consumurilor x+y, care genereaz@ sporul de utilitate }i trecerea la o curb@ U

U(x,y)

Y
U3 U2 Figura 3.1. Suprafa]a de satisfac]ie ^n raport cu nivelul de consum din cele dou@ itemuri x }i y (exprimate ^n unit@]i fizice buc@]i sau co}uri de produse etc.)

0
u'3 u' u'1 2

U1

X
80

superioar@ de izoutilitate numit@ }i de indiferen]@. Va rezulta o suprafa]@ de utilitate definit@ de legea descre}terii utilit@]ii marginale, pe m@sur@ ce spore}te consumul din cele dou@ itemuri }i depinz$nd ^ntr-un punct anume }i de combina]ia care rezult@ din preferin]ele consumatorului. Pe vertical@ este reprezentat@ utilitatea total@. Aceasta spore}te pe m@sura cre}terii consumului din cele dou@ produse (sporurile utilit@]ii, a}a cum am men]ionat mai sus, sunt descresc@toare). Pe cele dou@ axe, din planul orizontal sunt reprezentate cantit@]ile consumate din cele dou@ itemuri. Rezult@ curbe paralele planului orizontal, care sunt numite }i curbe de nivel (din cauza similarit@]ii cu reprezentarea unei suprafe]e denivelate pe hart@) care reprezint@ acela}i nivel al satisfac]iei, rezultat ^ns@ din combina]ii diferite a bunurilor. %n fapt, rezult@ o familie de curbe de izoutilitate, care nu se ^nt$lnesc ^ntre acestea. Accept$nd c@ un consumator are libertatea s@ aleag@ orice combina]ie de produse, propor]iile fiindu-i indiferente, curbele de izoutilitate poart@ }i numele de curbe de indiferen]@. O curb@ de indiferen]@ exprim@ o mul]ime de combina]ii din produsele X }i Y care-i ofer@ consumatorului acela}i nivel de satisfac]ie sau utilitate. Cel mai important aspect al acestei reprezent@ri este proiec]ia curbelor de izoutilitate ^n planul XOY, a}a cum sunt reprezentate ^n fig. 3.2. Pe baza acestei proiec]ii vom putea formula c$teva constat@ri importante. Mai ^nt$i faptul c@ u1 < u2 < u3, a}a cum rezult@ din figura 3.2. %n al doilea r$nd faptul c@ punctele oarecare A }i B de pe o curb@ de indiferen]@ indic@ acela}i nivel de satisfac]ie, dar rezult@ ^n urma consumului XB }i YB, corespunz@tor punctului B }i, respectiv XA }i YA, corespunz@tor punctului A. Infinitatea de combina]ii de pe aceea}i curb@, care rezult@ din ipoteza divizibilit@]ii factorilor ne pune ^n situa]ia s@ g$ndim posibilitatea de adaptare }i substituire practic infinit@ }i avantajele care rezult@ din aceasta. 3.2.3. Rata marginal@ de substituire ^ntre dou@ produse. Admi]$nd ipoteza de divizibilitate, substituirea se petrece, din acest punct de vedere, f@r@ dificult@]i }i nu impune precau]ii suplimentare pentru modelator sau decident. Dac@ divizibilitatea comport@ costuri se impun precau]ii care, de cele mai multe ori, presupun un calcul de diferen]e finite, ^n planul model@rii }i al lu@rii deciziilor }i costuri manifestate ^n planul concret, prin ob]inerea unor combina]ii suboptimale, antren$nd cump@r@ri peste sau sub necesar, atunci c$nd dorin]ele de consum nu corespund exact posibilit@]ilor de divizare.
81

Figura 3.2. Curbele de indiferen]@ }i c$teva caracteristici mai importante. Acestea nu se ^nt$lnesc ^ntre A yA ele, reprezint@ acela}i nivel de satisfac]ie, evolu]ia utilit@]ii este descresc@toare pentru acest tip de curbe (convex fa]@ de origine). B u3 yB Exist@ posibilitatea substituirii u2 infinite ^ntre factori, fapt care u1 rezult@ din descre}terea utilit@]ii 0 xA xB X marginale, sporul cantitativ dintr-o resurs@ nu ocazioneaz@ un spor propor]ional de utilitate (aceast@ situa]ie este ^nt$lnit@ numai ^n cazul particular al substituirii dup@ o linie dreapt@), ci unul descresc@tor. Mai simplu fiecare unitate suplimentar@ din produsul X ocazioneaz@, strict, o satisfac]ie tot mai mic@, ^n schimb descre}terea cantit@]ii consumate din produsul Y va oferi o utilitate strict cresc@toare, ceea ce corespunde criteriului caracterului descresc@tor al utilit@]ii pe m@sura sporirii cantit@]ii introduse ^n consum. Ca urmare, curbele de indiferen]@ sunt convexe fa]@ de origine.

{i ^n cazul divizibilit@]ii }i ^n cel al divizibilit@]ii limitate ne intereseaz@ rata de substituire ^ntre produse. Aceasta nu este identic@ pe toat@ ^ntinderea curbei (dec$t ^n cazuri particulare, c$nd forma curbei este o linie dreapt@). Rata marginal@ de substituire ^ntre bunurile X }i Y este egal@ cu cantitatea din produsul x necesar@ pentru a compensa pierderea de utilitate ca urmare a diminu@rii cu o unitate a consumului din produsul Y. Rata marginal@ de substituire (R) este definit@ pentru situa]ia c$nd produsele sunt perfect divizibile de formula:

R =

dx (3.3.) }i dU=0 dy

%n situa]ia c$nd produsele nu sunt infinit divizibile rata marginal@ de substituire se define}te prin calculul de diferen]e finite:

R =

x y

(3.4),

^n care: Dx - cantitatea din produsul X necesar@ pentru a substitui o unitate din produsul Y (Dy). Substituirea imperfect@ poate fi ilustrat@ printr-o figur@ (3.3.) ^n care este reprezentat@ cantitatea minim@ din produsul mai pu]in divizibil ^n coresponden]@ cu volumul de compensare din produsul mai divizibil.
82

Figura 3.3. Procesul substituirii la produsele cu divizibilitate finit@. Se poate observa c@ substituirea se face ^n propor]ii diferite ^n raport cu combina]iile din cele dou@ bunuri. Rata marginal@ de substituire va fi o medie specific@ fiec@rei zone de substituire, similar@ tangentei ^n cazul divizibilit@]ii infinite.

%n plan opera]ional, divizibilitatea restr$ns@ sau lipsa de divizibilitate poate avea repercusiuni importante ^n cazul cump@r@rii de locuin]e, automobile }i alte produse durabile care necesit@ perioade lungi de economisire, organizarea creditului pentru consumatori. La polul opus produsele divizibile, unele m@rfuri alimentare cunosc o sporire a cererii dac@ sunt por]ionate }i ambalate ^n cantit@]i mici (^n acest fel se poate reduce risipa, riscul de alterare). Dac@ varia]ia utilit@]ii U=U(x,y) se ob]ine pe seama unor sporuri foarte mici (^n termenii ipotezei de continuitate a curbei de indiferen]@) sporul de utilitate U se poate separa ^n: dU=U'xdx atunci c$nd variaz@ factorul X }i dU=U'ydy atunci c$nd variaz@ factorul Y. Varia]ia simultan@ a celor doi factori ne ofer@ o descriere a modific@rii utilit@]ii totale: dU=U'xdx+U'ydy (3.5.) Curba de izoutilitate s-a definit a}a cum am ar@tat prin dU=0, adic@ men]inerea constant@ a utilit@]ii, ceea ce permite fundamentarea formulei (3.3.). Rezult@ din aceast@ formul@ c@ o curb@ de indiferen]@ este, ^n mod necesar, descresc@toare, dac@ utilit@]ile marginale ale celor dou@ produse sunt pozitive. dU=0=U'xdx+U'ydy=U'x/U'y=-dy/dx=Ry/x Cerin]ele opera]ionale impun uneori renun]area la ipotezele cele mai convenabile }i ^n acest caz mai interesante din punctul de vedere al calculului ra]ional. Ipoteza caracterului descresc@tor al curbei de izoutilitate nu se verific@ ^n multe situa]ii concrete, }i ca urmare, se cere luarea ^n considerare a unor modele de curbe de indiferen]@, concave sau liniare.
83

Rata marginal@ de substituire depinde de dificult@]ile de substituire }i de preferin]ele consumatorului. Ipoteza uzual@ potrivit c@reia curba de indiferen]@ este descresc@toare }i convex@ fa]@ de origine (cea mai interesant@ ^n procesele de optimizare) trebuie abandonat@ ^n cazuri ^n care curba este concav@ sau liniar@. Este mai interesant }i convenabil pentru calculul economic s@ consider@m c@ substituirea se produce cu dificultate cresc@toare dec$t situa]ia invers@, adic@ o descre}tere a dificult@]ii sau men]inerea acesteia la nivel constant, a}a cum este ilustrat ^n figura 3.4. Y Y a) b) Dy Dy

Dy 0 Dx Dx X

Dy 0 Dx Dx X

Figura 3.4. Dou@ forme de curbe de indiferen]@ posibile, dar neinteresante pentru tentativele de optimizare. Lu$nd o por]ie din produsul Dy egal@ cu Dy vom constata ^n cazul a) Dx<Dx iar ^n cazul b) Dx=Dx.

Descre}terea R (ratei marginale de substitu]ie) }i convexitatea curbelor de indiferen]@ fa]@ de origine exprim@ aceea}i situa]ie, dar aceasta nu ^nseamn@ echivale]a cu descre}terea utilit@]ii totale, a}a cum am ar@tat la construc]ia formulei (3.3). 3.2.4. Tipologia produselor }i a atitudinii fa]@ de acestea. Am luat p$n@ acum ^n considerare diferen]e ^ntre produse }i aprecierea acestor deosebiri care rezult@ din divizibilitate, adaptabilitate }i substituire. A rezultat o clasificare ^n trei grupe: cele cu substituire perfect@ (curba de indiferen]@ liniar@), cu dificultate cresc@toare de substituire (curba convex@) }i cu dificultate descresc@toare (curba concav@ de indiferen]@). Adeseori este necesar s@ facem fa]@ unor situa]ii diferite de cele prezentate mai sus. Exist@ produse care nu se substituie }i acestea se numesc complementare. Trebuie avut@ ^n vedere situa]ia ^n care un produs nu prezint@ interes pentru consumator. Desigur, ^ntr-un astfel de caz, orice ipotez@ ra]ional@ privind substituirea nu are corespondent ^n realitate }i trebuie abandonat@.
84

Prezentarea grafic@ a acestor dou@ situa]ii este sugestiv@ pentru ^n]elegerea proceselor economice care, de regul@, tind s@ fie sau s@ devin@ continue. Y a)
u1 u2

b)
u2 u1

Figura 3.5. Reprezentarea indiferen]ei fa]@ de un produs }i a complementarit@]ii. Cadrul a) al figurii prezint@ situa]ia indiferen]ei consumatorului fa]@ de produsul Y, sporul de utilitate rezult@ exclusiv din cre}terea cantit@]ii din produsul X folosite. Cadrul b) prezint@ situa]ia a dou@ produse strict complementare cum sunt zah@rul }i cafeaua.

Este de remarcat c@ aceste cazuri sunt rare }i conexiunile indirecte ale utilit@]ilor produselor complementare sau indiferente le a}eaz@, de obicei, ^n categoria celor cu substituire dificil@. Un exemplu util este cel al benzinei }i automobilului care sunt considerate complementare, de}i modificarea tipului de automobil conduce adesea la substituirea cantit@]ii de carburant prin amelior@ri ale procesului ardenii, a ^mbun@t@]irii randamentului de combustie. Se cuvine o remarc@ ^n leg@tur@ cu produsele indiferente, (de exemplu tutunul pentru nefum@tor) care pot constitui, totu}i, obiect de interes ^n raport cu anumite circumstan]e ^ntre care men]ion@m atitudinea }i aprecierea de care se bucur@ din partea majorit@]ii membrilor unei culturi sau a unei p@r]i a acesteia, adic@ o colectivitate care accept@ acelea}i valori, simboluri, obiceiuri. Totu}i, un segment poate avea preferin]e divergente ^n raport cu cele ale unui segment diferit, deoarece are alt@ educa]ie, venituri. %n postura de consumator fiecare cet@]ean face alegeri, aloc$nd un nivel limitat al venitulul pentru o parte dintre alternativele care i se ofer@. Alegerea unui produs sau set de produse este presupus@ s@ fie ra]ional@, adic@ s@ aib@ la baz@ un criteriu }i anume maximizarea utilit@]ii }i satisfac]iei pe care i-o procur@ achizi]ionarea co}ului de produse }i servicii, ceea ce ^nseamn@ echilibru pentru colectivitate, eficien]a rezultat@ din motivare.
85

R e z u m a t
Premisele calculului consumatorului, ale alegerii sale sunt con]inute ^n ipotezele func]ion@rii optime a mecanismului de autoreglare: a) existen]a unui num@r suficient de mare de agen]i ofertan]i }i cump@r@tori ^nc$t nici unul s@ nu poat@, prin m@rimea cotei de pia]@, controla parametrii de reglare (pre], cantitate, calitate, termene }i condi]ii de plat@); b) existen]a unei oferte omogene f@r@ diferen]ieri a produselor; c) libera mi}care a capitalului, muncii, transferurilor tehnologice; d) completa informare a agen]ilor economici; e) comportarea ra]ional@ a actorilor din economie, acceptarea unor criterii ra]ionale de evaluare }i selectare a produselor }i serviciilor. Mai este implicat@ posibilitatea de alegere, adic@ existen]a condi]iilor de echilibru cerere-ofert@ }i a schimbului voluntar (adic@ pia]a cump@r@torului, opus@ situa]iei de penurie). Cererea pentru un produs poate fi definit@ prin cantitatea pe care consumatorii doresc }i pot s@ o cumpere ^ntr-o anumit@ perioad@ dintr-un item definit. Cererea depinde de pre]ul propriu al produsului, pre]ul produselor aflate ^n conexiune (concurente }i complementare) venit, gusturi, a}tept@ri privind evolu]ii viitoare de pre], avere, dinamica structurii popula]iei, reclam@. Curba de cerere descrie raportul ^ntre nivelul cererii }i pre]ul propriu al produsului, presupun$nd ceilal]i factori neschimba]i. Opera]ionalizarea calcului impune luarea ^n considerare a divizibilit@]ii, adaptabilit@]ii }i substituirii. Substituirea are niveluri diferite de realizare, ceea ce face necesar@ introducerea ipotezei de descre}tere a sporului de utilitate marginal@, sporul de utilitate la o unitate consumat@ suplimentar. Utilitatea poate fi definit@ ca satisfac]ie provenit@ din consumul unui produs. Acceptarea teoriei ordinale a utilit@]ii permite trasarea unei curbe de indiferen]@ reprezent$nd totalitatea combina]iilor de produse sau co}uri de produse care-i procur@ consumatorului acela}i nivel de satisfac]ie. Cu ajutorul curbelor de indiferen]@ se pot explica echivalarea produselor cu func]ii diferite, alegerea, conexiunile cererii cu pre]urile, bugetul de consum }.a. Substituirea, un proces al economiei libere }i dinamice, permite }i promoveaz@ compara]ii }i alegeri ^ntre produse, care stau la baza dinamismului economic. Rata marginal@ de substituire reflect@ cantitatea necesar@ dintr-un produs pentru a substitui o unitate dintr-un alt produs. Aceast@ propor]ie este reflectat@ de sporul marginal de utilitate al celor dou@ itemuri }i de raportul pre]urilor unitare. Dificult@]ile de substituire ^mpart produsele ^n grupe; cu substituire perfect@ }i utilitate constant@, cu utilitate descresc@toare }i cele cu utilitate cresc@toare. %n raport cu aceste caracteristici se vor opera }i procesele de substituire, f@r@ dificult@]i la cele cu substituire perfect@, cu dificult@]i cresc@toare la cele cu utilitate descresc@toare }i ^ntr-o alegere unilateral@ la cele cu utilitate cresc@toare (adic@ acord$nd preferin]@ unui singur produs). Teoria ordinal@ a utilit@]ii care s-a impus ^n modelele opera]ionale explic@ cu ajutorul legii numerelor mari o ordine de preferin]@, care st@ la baza fix@rii pre]urilor pe pia]@.

.
86

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Care este ^n]elesul urm@torilor termeni: utilitate, cerere, curb@ de cerere ^n func]ie de pre], divizibilitate, adaptabilitate, substituire, complementaritate, substituire perfect@, rat@ marginal@ de substituire, raport al utilit@]ilor marginale. 2. Dac@ vom considera urm@toarea serie de date: Pre]ul Cererea pentru produs 200 70 400 60 600 50 800 40 1000 30 1200 20

a) trasa]i curba de cerere ^n raport cu pre]ul; b) face]i o apreciere cu privire la tipul de produs (cu uitlitate cresc@toare, constant@ sau descresc@toare). 3. Inventaria]i }i ierarhiza]i factorii care determin@ cererea la a) fructe; b) locuin]e; c) produse de mod@, pentru cet@]enii Rom$niei. 4. Dac@ avem informa]ii cu privire la nivelul chiriilor }i evolu]ia ^n ultimii 7 ani a acestora putem face prognoze privitoare la cererea de propriet@]i / cump@r@ri de locuin]e? Care sunt estim@rile D-voastr@ ^n aceast@ privin]@?

.
87

4. Echilibrul consumatorului }i construc]ia func]iei de cerere


Vom detalia }i accentua ideile prezentate ^n capitolul precedent f@c$nd referire la analiza marginal@ pentru a pune ^n eviden]@ conexiunile care determin@ alegerea consumatorului. Pe aceast@ baz@ vom putea eviden]ia logica alegerii consumatorului }i oferi explica]ii suplimentare privitoare la determina]iile curbei de cerere. Un model simplu ne poate ar@ta ^n ce mod un consumator, dispun$nd de un buget limitat, ^}i va judeca alegerea ^n situa]ia c$nd se modific@ raportul pre]urilor produselor sau se schimb@ nivelul bugetului de consum. Un element important, care ^nlesne}te procesul real al alegerii este mi}carea pe curba de indiferen]@ }i ^ns@}i existen]a unui proces real de substituire ^ntre produse care intr@ ^n competi]ie unul cu altul pentru a da satisfac]ie consumatorului. Divizibilitatea }i adaptabilitatea ne pot oferi o imagine mai clar@ asupra continuit@]ii procesului de substituire }i a alegerii, atunci c$nd substituirea este perfect@ }i se poate, astfel, ob]ine cea mai atr@g@toare combina]ie de produse f@r@ a suporta restric]ii }i costuri impuse de divizibilitatea limitat@ sau lipsa acesteia. Echilibrul consumatorului este atins atunci c$nd cump@r$nd bunuri (s@ spunem lunar) se ajunge la o utilitate marginal@ pe un leu cheltuit egal@ pentru toate produsele cump@rate. %ntr-o abordare mai cuprinz@toare, larg@ vom asuma ipoteza maximiz@rii utilit@]ii ^n raport cu disponibilit@]ile b@ne}ti pentru consum ale fiec@rui cump@r@tor sau familie. Modelul ne conduce spre concluzia c@ echilibrul consumatorului este definit de o combina]ie de produse sau co}uri de produse care-i maximizeaz@ satisfac]ia ^n raport cu bugetul de consum de care dispune. Aceast@ abordare presupune construc]ia curbelor de indiferen]@, exprimate ^ntotdeauna ^n unit@]i naturale }i confruntarea acestora cu dreptele bugetare. %n subsidiar, vom presupune c@ fiecare unitate monetar@ are aceea}i utilitate }i deci o valoare de schimb constant@. 4.1.1. Dreapta bugetar@ }i echilibrul consumatorului Vom lua ^n considerare o situa]ie, din nou, simplificat@ }i ^n acord cu ipotezele din capitolul precedent }i anume, consumul se reduce la dou@ produse, X }i Y, pre]urile unitare fiind notate cu px }i py.
88

C$nd consumatorul dispune de un buget T vom putea scrie: T = xpx + ypy (4.1.) consumat din fiecare surs@ sau
y = px T x + py p y (4.2.), adic@ ecua]ia dreptei bugetare, ^n care x

}i y semnific@ volumul, cantitatea din produsele X }i Y intrate ^n consum, T este bugetul de consum, iar px }i py pre]urile corespunz@toare ale celor dou@ produse. Cea de a doua expresie, transformat@, ecua]ia dreptei bugetare con]ine raportul px/py care indic@ panta, ^nclina]ia tangentei. Semnul negativ arat@ c@ panta este }i aceasta negativ@. Termenul liber semnific@ punctul de intersec]ie al dreptei bugetare cu axa OX sau OY. Este util }i necesar de remarcat c@ variabilele X }i Y nu au caracteristicile unor m@rimi independente }i, respectiv, cauzale, astfel ^nc$t ^ntre acestea nu se stabile}te obligatoriu un raport de determinare univoc@. Construc]ia modelului se bazeaz@ pe o viziune structuralist@, iar conexiunile dintre cele dou@ sau mai multe m@rimi ]intesc s@ reflecte ajust@rile necesare, care decurg natural, sub impulsul motiva]iei consumatorului }i se petrec ^n consonan]@ cu celelalte componente variabile ale ansamblului considerat. Fiecare punct de pe dreapta bugetar@ arat@ o anumit@ combina]ie de consum, ^nt$mpl@toare, care utilizeaz@ integral resursele consumatorului. Domeniul de alegere este, ^n termenii construc]iei, zona ha}urat@, triunghiul OGH. Orice punct situat ^n afara triunghiului este inaccesibil consumatorului }i orice punct situat ^n interiorul acestuia indic@ o utilizare incomplet@ a resurselor disponibile (de exemplu punctul a).

Fig. 4.1. Dreapta bugetar@. Orice punct aflat ^n triunghiul OGH este accesibil consumaT/py torului, dar nu utilizeaz@ integral resursele. G Punctul i este inaccesibil consumatorului ^n termenii construc]iei. Punctele G }i H }i toate i punctele de pe linia GH utilizeaz@ integral a resursele ^n diferite combina]ii ^n raport cu T/px nivelul de consum reprezentat pe axele OX }i 0 X OY. Desigur, punctele G }i H semnific@ alocarea H unilateral@ a bugetului pentru resursa Y }i respectiv X. %n acest caz volumul consumului este exprimat de raportul T/py ^n punctul G }i T/px pentru punctul H.

p T y = x x + py py

.
89

Trasarea dreptei bugetare ^ntr-un plan cu proiec]ii ale curbelor de indiferen]@ (figura 4.2.) ne ofer@ posibilitatea relev@rii unor conexiuni importante }i ofer@ suportul logic, matematic, pentru un model de decizie ra]ional@, adic@ alegerea acelei combina]ii de bunuri care, la nivelul bugetului de care dispune consumatorul, ^i ofer@ acestuia satisfac]ie maxim@. Poate exista o infinitate de curbe de indiferen]@ care s@ descrie combina]ii diferite ale produselor X }i Y intrate ^n zona de interes a consumatorului. O caracteristic@ important@ a acestor curbe este convexitatea fa]@ de origine. Acestea rezult@ din ipoteza descre}terii utilit@]ii pe m@sura sporirii consumului dintr-o anumit@ utilitate, produs sau serviciu. %n aceast@ prezentare abstract@ modelul sugereaz@ procesul alegerii ^ntre dou@ produse, atunci c$nd este prezent@ restric]ia bugetar@ }i substituirea se poate ^nf@ptui ^n cantit@]i infinit de mici, descris@ cu ajutorul curbelor de indiferen]@, care sunt continue.
Fig. 4.2. Confruntarea dreptei bugetare cu planul curbelor de indiferen]@. Punctul M indic@ at$t nivelul maxim al consumului c$t }i combina]ia optim@ a G A resurselor X }i Y, care ofer@ consumatorului satisfac]ia cea mai mare. Punctele M A }i B de pe curba de indiferen]@ U1 yM u3 indic@ niveluri inferioare de consum }i combina]ii nera]ionale, pentru nivelul u2 B bugetului T. u1 Unde: - GH este dreata bugetar@ T 0 xM H X - u , u , u curbe de indiferen]@ descri1 2 3 ind o cre}tere a utilit@]ii; astfel u1<u2<u3.

La nivelul optim al combina]iei, ^n confruntare cu bugetul disponibil, raportul dintre utilit@]ile marginale este egal cu cel al pre]urilor. %n orice punct al curbei de indiferen]@ se ^nregistreaz@: Ry/x=-dy/dx=U'x/U'y U'x/U'y=px/py Panta tangentei ^ntr-un punct oarecare al curbei de indiferen]@ este exprimat@ de rata marginal@ de substituire }i raportul utilit@]ilor marginale. Dac@ substituirea este continu@, fiind ^ndeplinite condi]iile de divizibilitate perfect@ }i adaptabilitate, ipotez@ introdus@ la construc]ia curbei de indiferen]@ (respectarea acestei condi]ii fiind de dorit }i ^n situa]ia conjug@rii acesteia cu dreapta bugetar@), se poate eviden]ia punctul de optim sau maximul de satisfac]ie. Dac@ substituirea ^nt$mpin@ dificult@]i, divizibilitatea
90

fiind limitat@, se poate indica un interval ^n care trebuie s@ se plaseze


x combina]ia consumatorului. Panta tangentei se exprim@ prin py , dar }i py

p px

de

px px dy dy adic@ py = dx , ceea ce decurge din respectarea condi]iei de py dx

continuitate }i existen]a unui punct de tangen]@ a curbei de indiferen]@ cu drapta bugetar@. 4.1.2. Alegerea de col] sau preferin]a unilateral@, rezult@ din evolu]ia favorabil@ a substituirii, fie c@ se petrece dup@ o linie dreapt@ (nu exist@ nici o dificultate ^n substituire), fie c@ ^nlocuirea este cresc@tor favorabil@ consumatorului (curba de indiferen]@ este concav@). De}i mai rare, situa]iile ^n care sporul de consum este ^nso]it de o cre}tere a utilit@]ii marginale sau de men]inerea nivelului constant al acesteia exist@. %n astfel de cazuri, curba de indiferen]@ este concav@ fa]@ de origine sau are o form@ particular@, de linie dreapt@. Men]ion@m, din nou, c@ ^n construc]ia curbelor de indiferen]@ se iau ^n considerare substituiri ^n expresia fizic@, adic@ se poate substitui ^ntr-un co} de bunuri o portocal@ cu o cantitate echivalent@ de energie electric@ privit@ din perspectiva utilit@]ii pe care o ofer@. Substituirea nu se face ^n propor]ii egale pe parcursul curbei de indiferen]@, dec$t ^n situa]ia particular@ men]ionat@ mai sus (c$nd productivitatea marginal@ a produselor este constant@). Construc]ia curbei de indiferen]@ ]ine seama de tezele teoriei subiective a valorii potrivit c@rora sporirea disponibilit@]ii }i accesibilit@]ii la un produs (cre}terea cantit@]ii disponibile) ^i diminueaz@ utilitatea }i implicit pre]uirea }i ca urmare curbele de indiferen]@ au formele convexe fa]@ de origine }i, ^n cazuri speciale, linii drepte sau concave. %n cazul curbelor de izoutilitate concave fa]@ de origine, (care contrazic teoria subiectiv@ a valorii) }i teza descre}terii utilit@]ii marginale pot fi luate ^n considerare dificult@]i de substituire, avantaje ale restr$ngerii diversit@]ii cump@r@turilor (cum se ^nt$mpl@ la produse durabile care au piese de schimb comune }i solu]ia de col] este cea mai atr@g@toare). %n astfel de situa]ii nivelul maxim de utilitate este ob]inut atunci c$nd se opteaz@ pentru un singur produs. Rezultatul demersului de optimizare ^n aceste condi]ii se nume}te de margine sau de col], a}a cum rezult@ din figurile 4.3. }i 4.4. Interpretarea opera]ional@ a curbei de izoutilitate concav@ ne mai poate conduce }i spre ideea c@ ^nlocuirea produsulul Y prin X conduce la o sporire a nivelulul de satisfac]ie doar atunci c$nd am accepta un model cauzal,
91

respectiv ^nlocuirea produsului Y considerat rezultant@ a ^nlocuirii prin produsul X }i nu invers. %n realitate cele dou@ produse sunt reciproc substituibile }i numai pozi]ia curbei de indiferen]@ ^n raport cu dreapta bugetar@ ne poate spune care produs va intra ^n preferin]ele consumatorului. Y
G

Fig. 4.3. Evolu]ia cresc@tor favorabil@ (concav@). Evolu]ia cresc@tor favorabil@ pe m@sur@ ce se efectueaz@ substituirea indic@ o reducere a dificult@]ilor de ^nlocuire }i ^n func]ie de panta dreptei bugetare T se ob]ine o preferin]@ pentru numai unul dintre produse, ca solu]ie optim@.

u1

u2 H u3 u4 u5 X

Acceptarea unui model structural de g$ndire este indispensabil@ }i acesta favorizeaz@ judec@]i mai adecvate, deoarece ne arat@ c@ substituirea nu depinde numai de divizibilitate ci }i de adaptabilitate, preferin]e pentru anumite co}uri de produse, sau cum am men]ionat mai sus, spre reducerea unor costuri de ^ntre]inere prin diminuarea diversit@]ii }i implicit a cheltuielilor pe care le impune diversificarea produselor aflate ^n folosin]@, la un moment dat. Situa]ia particular@ c$nd un produs sau co} de produse se substituie perfect cu un altul, indiferent de propor]ia din cele dou@ itemuri intrate ^n consum, ne sugereaz@ capacitatea lor egal@ de a oferi satisfac]ie }i se transpune ^ntr-un model cu curbe de indiferen]@ de forma unei drepte. Y
Fig 4.4. Cazul substituirii perfecte. Curba de indiferen]@ este liniar@. Solu]ia este }i ^n acest caz de col], sau unilateral@. Ratele marginale de substitu]ie fiind egale cu raportul de pre]uri se acord@, a}a cum rezult@ din figur@, preferin]a produsulul X care ofer@, la nivelul bugetului T, o satiafac]ie mai mare, deoarece ^n ciuda substituirii perfecte ^n unit@]i fizice (^n expresie natural@) pre]ul produsulul X este mai redus }i deci este mai atr@g@tor, sau ofer@ un nivel de utilitate mai X mare la acela}i buget.
92

G T

u4

u1 u2 u3 H

Substituirea perfect@ este greu de imaginat ^n cazul produselor complexe, sau care au func]ii, calit@]i diferen]iate, deoarece preferin]ele consumatorului vor urm@ri ob]inerea unui ansamblu de satisfac]ii. Exemplul tipic (oferit ^n literatura de specialitate) al substituirii p$inii }i br$nzei care con]in ambele proteine }i substan]e energetice este sugestiv pentru capacitatea limitat@ de a substitui proteinele con]inute ^n lactate }i nevoia de a consuma ^n exces p$ine la anumite propor]ii ale combina]iei, conduc$nd la alegerea unui nivel minim de proteine combinat cu excedent de substan]e energetice, echilibru, de altfel indezirabil }i sanc]ionat de consumator, atunci c$nd nivelul bugetului ^i permite aceast@ op]iune. 4.2.1. Modific@ri ale nivelului veniturilor. Modificarea pozi]iei dreptei bugetare ^n func]ie de nivelul veniturilor, ^n ipoteza men]inerii raporturilor de pre]uri, se petrece prin translatarea dreptei bugetare spre dreapta, pe m@sur@ ce constr$gerea se relaxeaz@, sau spre st$nga c$nd nivelul veniturilor disponibile pentru consum scade. Vom putea constata pentru schimb@ri neimportante ale veniturilor men]inerea acelora}i sau a unor niveluri apropiate ale preferin]elor de consum* . %n situa]ia unor modific@ri importante ale nivelului posibilit@]ilor de cump@rare, structura preferin]elor este posibil s@ se modifice substan]ial, ceea ce ^nseamn@ }i o schimbare a ratelor marginale de substituire pentru fiecare nivel al veniturilor. %n figura 4.5. vom sugera cum se modific@ ratele naturale de substituire (care sunt exprimate ^n unit@]i naturale) pentru produsul substituit }i de substituire atunci c$nd accesibilitatea unor produse de calitate ^nalt@, sau ^n mod@, cre}te. Y
a)
M3 M3 M2 M1 M2 M1

Y
b)

M4 M3 M2 M1

c)

X 0

X 0

Fig 4.5. Situa]ii ale modific@rilor curbelor de consum c$nd veniturite cresc. * Este necesar de notat c@, de regul@, este nevoie de un }oc al modific@rii veniturilor pentru a se ^nregistra reac]ii de modificare din partea consumatorilor. Nivelul minim al modific@rii unui parametru, ^n acest caz nivelul veniturilor, de la care se ^nregistreaz@ o modificare de comportament se nume}te prag de reac]ie.
93

%n situa]ia a) se poate remarca o u}oar@ fluctua]ie ^n cadrul unui palier de venituri; ^n situa]ia b) putem presupune c@ sporul de venituri este ne^nsemnat sau produsele Y }i X nu }i-au modificat pozi]ia ^n preferin]ele consumatorului; ^n situa]ia c) sporul veniturilor conduce la preferin]e evidente pentru produse de calitate ^nalt@, ^n raport cu valorile }i obi}nuin]ele (sau valorile }i dorin]ele) comunit@]ii, abandon$ndu-le treptat pe cele inferioare, ^n ciuda diminu@rii, eventuale, a pre]ului acestora. Modificarea nivelului veniturilor }i ca urmare schimbarea preferin]elor consumatorilor constituie principalul impuls al dinamicii economice. %n cazul c) sporul de venituri, de}i ^nso]it de o diminuare de pre] a produsului X, consumul acesteia diminueaz@ (fiind considerat inferior). Trebuie imaginate conexiuni favorabile ^ntre cre}terea productivit@]ii ^n ramuri care au pondere ^nsemnat@ ^n ansamblul ofertei de consum }i bugetele consumatorilor, }i sporirea accesibilit@]ii unor produse noi cum sunt dot@rile interioare, serviciile culturale, locuirea ^n perimetre }i case care ofer@ confortul intimit@]ii familiale sau prestigiul unei zone preferate. Avansul tehnologic ^n domeniul informaticii creeaz@ ^n ace}ti ani }anse mari ca produsele considerate superioare s@ ofere o utilitate pe m@sur@ }i s@ beneficieze de pre]uri remuneratorii. Profitul suplimentar rezultat din diferen]a important@ ^ntre pre]ul unitar de v$nzare }i costul mijlociu constituie premisa }i suportul pentru expansiunea rapid@ a ramurilor avantajate de tehnologii noi }i satisfacerea generos remunerat@ a dorin]elor consumatorilor. Dinamica economic@ }i ^ndeplinirea gustului cump@r@torilor sunt imposibil de ob]inut f@r@ protejarea liberei ini]iative }i un sistem de impunere fiscal@ flexibil, permisivitatea amortiz@rii accelerate }.a. Economia de comand@ a reu}it s@ concentreze resurse de cercetare, mai ales ^n domeniul militar, dar racordarea la cerin]ele consumatorilor a fost ^mpiedicat@ de lipsa verigilor motiva]iei care puteau, virtual, asigura o reglare de pia]@ eficient@ }i satisfacerea cerin]elor sortimentale, calitative }i de diversitate ale popula]iei. 4.2.2. Modific@ri ^n raportul de pre]uri. Schimbarea nivelului pre]ului unui produs este consecin]a modific@rilor de productivitate }i a avansului tehnologic }i reducerii costurilor sau a modific@rii gustului consumatorilor. Diminu@ri ale pre]ului unui produs se ^nregistreaz@, de asemenea, atunci c$nd ramura este dominat@ de una sau c$teva firme
94

care ]intesc s@-}i asigure un avantaj asupra competitorilor }i s@ ob]in@ economii de scar@, ridicarea costului de intrare a competitorilor ^n ramur@ sau, adesea, c$nd produsele au ie}it din mod@ sau se afl@ ^n categoria celor taxate ca inferioare. Pentru a-}i vinde ^n continuare produsele, a lichida stocuri sau uneori a recupera o parte din costuri prin v$nzarea de sold@ri, firmele opereaz@ reduceri de pre]uri. Din motive de comoditate a expunerii vom aborda acest model plec$nd de la premisa c@ raportul de pre]uri s-a schimbat ca urmare a modific@rii pre]ului unui singur produs, cel@lalt r@m$n$nd constant. Dac@ px este variabil }i py r@m$ne fix se va produce a pivotare a dreptei bugetare ^n jurul punctulul ini]ial de intersec]ie a dreptei T cu ordonata (G) exprimat de valoarea T/py a dreptei bugetare. Sc@derea pre]ului la un produs care intr@ ^n co}ul de consum ^i ofer@ consumatorulul oportunitatea s@-}i sporeasc@ volumul cump@r@turilor. Definim aceast@ modificare efect de venit. Y G G' M M' 0
s s1 s' H Fig.4.6. Modificarea pre]ului }i efectul de venit }i substituire. Diminuarea pre]ului la 2/3 a condus la o sporire a consumulul de propor]ia HH 1. S-a produs un efect de substituire corespunz@tor proiec]iilor punctelor M }i M' }i unul de venit, corespunz@tor difereri]ei definite de proiec]iile punctelor M' }i M1.

M1

H'

H1 X

Dac@ tras@m o dreapt@ paralel@ cu GH1 }i av$nd pozi]ia G'H' (indic$nd acela}i raport de pre]uri din momentul anterior reducerii de pre]) vom putea decela existen]a unui efect de substituire corespunz@tor diferen]ei dintre proiec]iile punctelor M }i M'. Cump@r@torul va prefera, ^n m@sura ^n care produsele sau co}urile de produse sunt substituibile, s@-}i sporeasc@ nivelul consumului din produsul sau co}ul mai ieftin. Trecerea de la nivelul corespunz@tor de consum proiec]iei punctulul M' Ia M1 pe abscis@, este denumit@ efect de venit, iar diferen]a corespunz@toare proiec]iilor punctelor M }i M' efect de substituire. Ne putem imagina, de exemplu, o cre}tere a cump@r@rilor de carne de pas@re datorit@ reducerii relative }i absolute a pre]ului acestui produs ca
95

urmare a diminu@rii barierelor vamale }i a alinierii produc@torilor rom$ni la noile niveluri de pre]uri competitive cu cele ale produselor de import, ceea ce va genera, dac@ diferen]a este suficient de important@ pentru a fi receptat@ de consumator, efecte de venit }i substituire ^n favoarea produselor mai ieftine }i ^n dauna celor care }i-au men]inut pre]urile (de exemplu, carnea de vit@). Presupunerea c@ fiec@rei modific@ri a pre]ului ^i corespunde o modificare de sens invers a efectelor de venit }i de substituire se bazeaz@ pe o alt@ ipotez@ }i anume aceea c@ utilitatea sau satisfac]ia pe care o ofer@ produsele }i, ca urmare, traseele curbelor de indiferen]@ r@m$n acelea}i. %n realitate, se ^nt$lnesc frecvent situa]ii c$nd modific@rile de pre] sunt ^nso]ite de alt fel de modific@ri cum sunt cele ale nivelului bugetului, modific@ri ale preferin]elor consumatorilor }.a. Prezentarea acestor dou@ cazuri sugereaz@, implicit, c@ modificarea pre]ului nu este ^nso]it@ ^ntotdeauna de efecte de venit invers propor]ionale modific@rii pre]ului. %n schimb, efectul de substituire are ^ntotdeauna acela}i sens de reac]ie invers@ ^n raport cu modificarea pre]ulul. Y a) M1 M M' M M1 M' Y b)

H'

H1

H H'

H1

Fig 4.7. Efect de substituire pozitiv ^n cazul a) }i de venit negativ }i respectiv efect de venit pozitiv ^n cazul b) }i efect de substituire pozitiv. Men]ion@m c@ orice reducere de pre] ocazioneaz@ un efect de substituire pozitiv.

Adeseori, efectul de venit care poate fi opus tendin]ei de modificare a pre]ului (datorat modific@rii structurii preferin]elor consumatorilor) este contracarat de efectul de substituire, mai puternic dec$t sc@derea efectului de venit, f@r@ s@ putem consemna o regul@ ^n aceast@ privin]@.

.
96

4.3. Func]ia de cerere


Conexiunea invers propor]ional@ ^ntre volumul cererii }i nivelul pre]ulul prezentat@ ^n capitolul precedent descrie, reflect$nd doar un singur factor de influen]@ }i consider$nd pe ceilal]i neschimba]i, o conexiune valabil@ numai ^n circumstan]e speciale, mai concret atunci c$nd to]i ceilal]i factori care determin@ cererea pentru un produs se men]in constan]i. O astfel de ipotez@ este ^n mod v@dit foarte restrictiv@ }i poate oferi ^n mod obi}nuit doar indicii pentru decizii opera]ionale. Este util s@ observ@m c@ rela]ia biunivoc@ din cantitatea cerut@ }i pre]ul itemului analizat are doar valen]e descriptive. Treptele ulterioare de cunoa}tere }i opera]ionalizare pot rezulta din introducerea fie simultan@ a mai multor factori }i construc]ia unui model structural static, fie itera]ii cu mi}carea pas cu pas a factorilor, unul c$te unul }i ajustarea treptat@ a deciziei. %n modelul structural pe care-l prezent@m ^n continuare este analizat@ simultan influen]a, volumului cererii, a pre]ului unui item oarecare X, a volumului cererii pentru un produs de substituire Y }i pre]ului s@u pY, }i a veniturilor alocate pentru cump@rarea celor dou@ itemuri (bugetul T). Func]ia de cerere a unui consumator oarecare j pentru produsul i notat cu Dji depinde, a}a cum am ar@tat mai sus, de mai multe variabile. Pe l$ng@ pre]uri trebuie luate ^n calcul pre]urile produselor concurente (^n fapt a tuturor celorlalte produse }i servicii), dinamica veniturilor cump@r@torului, condi]iile de credit, publicitatea, stocul de avere, num@rul popula]iei, structura pe v$rste, preferin]e ale acesteia }i altele. Dji=f(p1,p2,,pi,,pn,T, credit, publicitate...) (4.1.) unde: Dji - cererea consumatorului j pentru produsul i p1,p2,,pi,pn - pre]urile tuturor produselor aflate ^n aria de interes a consumatorului. O construc]ie a func]iei de cerere, care relev@ conexiunea pre]-cantitate presupun$nd celelalte condi]ii neschimbate, se preteaz@ eventual analizei unor modific@ri pe termen scurt, perioad@ ^n care majoritatea variabilelor dinamice, care au fost semnalate, nu cunosc modific@ri semnificative. Este necesar, de asemenea, s@ consemn@m existen]a unor func]ii care descriu evolu]ia cererii totale pentru produsul respectiv }i care prezint@ o importan]@ opera]ional@ real@ pentru firme }i pentru cei care iau decizii ^n contul acestora. Raportul dintre cererea consumatorului oarecare }i cererea total@ implic@, ^n plan opera]ional, stabilirea, de exemplu, a unor conexiuni ^ntre oferta firmei mici }i tendin]ele care rezult@ din saturarea
97

cererii sau un excedent de ofert@* (care conduc ^n principiu la diminu@ri de pre]uri). 4.3.1. Construc]ia func]iei de cerere. Curba cererii reflect@, men]ion$nd rezervele impuse de acceptarea unor ipoteze simplificatoare, de exemplu c@ rela]ia dintre unitatea monetar@ (considerat@ neutr@ }i insensibil@ la modific@rile cantit@]ii cerute sau tranzac]ionate, deci av$nd pre] }i valoare de schimb constant@) }i volumul acesteia (pre]ul) pe de o parte }i cantitatea de produs cerut@. Rata marginal@ de substituire ^ntre bani }i o marf@ oarecare X ^nseamn@ suma b@neasc@ care ar putea ^nlocui o cantitate de produs X men]in$nd nivelul satisfac]iei consumatorului constant. Ipoteza invariabilit@]ii puterii de cump@rare este inacceptabil@ ^n condi]ii de infla]ie galopant@, (exprimat@ cu dou@ cifre, adic@ mai mare de 10% anual) sau c$nd se ^nregistreaz@ costuri ridicate ale capitalului** . La rate ridicate ale infla]iei }i costului capitalului varia]ia puterii de cump@rare a unit@]ii monetare trebuie introdus@ ^n model ca m@rime sau factor independent de influen]@ }i operate corecturile la care se face referire ^n capitolul 10. Ecua]ia dreptei bugetare se poate rescrie pornind de la formula (4.1.). Astfel, dac@ T este nivelul disponibil pentru consum, alocat produsului X }i se va accepta, teoretic, c@ pre]ul banilor este constant py=1, reac]ia volumului cererii la modificarea pre]ului produsului, atunci c$nd se introduce constr$ngerea dreptei bugetare }i exist@ posibilitatea substituirii cu un produs oarecare, apt s@ participe la compunerea utilit@]ii totale ob]inute pe seama compar@rii ratei marginale de substituire, a pre]ului produselor }i a constr$ngerii bugetare }i, men]in$nd celelalte variabile, pentru moment constante, vom putea eviden]ia succesiv influen]ele pre]ului produsului, a nivelului bugetului, a concuren]ei produsului de substituire }.a.m.d. care sunt evaluate separat. Astfel, dreapta bugetar@ se poate scrie, la optim T=xpx+y sau ceea ce rezult@ ]in$nd seama c@ T este suma disponibil@ }i y o constant@: y=T-xpx, sau ^ntr-o form@ mai general@, transformat@ D=f(px). %n figura 4.5. am prezentat evolu]ii posibile }i un model de prognoz@ a cererii atunci c$nd se relaxeaz@ constr$ngerea bugetar@, iar ^n figura 4.6. un model de eviden]iere a conexiunii modific@rii de pre] a produsului, cu efectele de substituire }i venit care rezult@.
* Detalierea subiectului se poate consulta ^n paragraful 8.1.2. ** Un nivel acceptabil al costului capitalului se situeaz@ la maximum 1-2 puncte procentuale peste rata de cre}tere a produsului na]ional brut.
98

M2 M1

M3

Fig. 4.8. Construc]ia curbei cererii individuale pentru un produs. Sunt acceptate ca ipoteze: pre]ul constant al monedei, indiferent de cantitate; substituire imperfect@ dar continu@. Se poate observa (linia ^ntrerupt@) o succesiune a punctelor de optim al consumatorului j care va fi reflectat@ ^n graficul corespondent, ^n raport cu pre]urile (4.9.) sub forma curbei cererii.
T/px3

0 Px

T/px1 T/px2

x
Fig. 4.9. Curba de cerere exprimat@ ca un derivat al conexiunilor dintre cerere pe de o parte }i pre]ul produsului ^n cauz@, pre]ul produselor concurente }i bugetul de consum al cump@r@torului, care reprezint@ restric]ii ^n model }i sunt considerate, pentru modelul de principiu, constante.

Un instrument util de analiz@ poate s@ fie lagrangianul:


c = dD (4.2) dT

^n care: lc - sporul de cerere de pe urma relax@rii bugetare cu o unitate, D - cererea de consum, T - bugetul consumatorului. O prezentare mai elaborat@ a influen]ei sporului de venit (sau relax@rii bugetare) o constituie modelul coeficien]ilor de elasticitate.
R e z u m a t
Echilibrul consumatorului este atins atunci c$nd cump@r$nd bunuri }i servicii pentru o sum@ determinat@ de bani }i care ajunge la o utilitate marginal@ egal@ pentru fiecare din itemurile con]inute ^n co} sau diferite co}uri. Echilibrul consumatorului semnific@ cea mai ridicat@ satisfac]ie, orice modificare conduc$nd la sc@derea eficien]ei, utilit@]ii totale ob]inute. Alegerea fiec@rui consumator permite maximizarea satisfac]iei individuale }i totale, compara]ii, echival@ri de produse diferite }i fluidificarea procesului economic }i votul popular asupra orient@rii economiei, }i, totodat@, motivarea actorilor din economie. 99

Dreapta bugetar@ exprim@ combina]ii diferite de produse, pe ^ntinderea acesteia, de la o intersec]ie cu o ax@ p$n@ la cealat@. Intersec]iile cu axele semnific@ alocarea unilateral@ a ^ntregului buget de consum pentru un singur produs. Toate celelalte puncte de pe dreapt@ reprezint@ combina]ii care utilizeaz@ integral resursele combin$ndu-le corespunz@tor pozi]iei lor ^n raport cu cele dou@ axe, adic@ nivelul de consum din itemurile considerate. Dreapta bugetar@ arat@ ce volum }i combina]ii de produse ^i sunt accesibile consumatorului. Trasarea dreptei bugetare ^ntr-un plan ^n care sunt reprezentate curbele de indiferen]@, paralele }i ordonate cresc@tor ^ncep$nd dinspre origine arat@ posibilit@]ile de combinare a disponibilit@]ilor consumatorului (a bugetului) ^n raport cu mul]imea curbelor de indiferen]@ care exprim@ combina]ii de produse ^n expresie natural@. Astfel, bugetul consumatorului este confruntat cu satisfac]ia oferit@ de produse, ^n func]ie de cantitatea consumat@. Se poate asuma o dorin]@ de maximizare a satisfac]iei fiec@rui consumator, ^n raport cu bugetul disponibil pentru consum. Atingerea acestui ]el presupune alegeri ^ntre dou@ produse cu un pre], apreciere, egale la acela}i nivel al utilit@]ii, satisfac]iei. Operarea cotidian@ a alegerii ^nseamn@ a ne ^ntreba dac@ un produs, cu un pre] definit, procur@ aceea}i mul]umire cu un num@r de unit@]i din alt produs, care intr@ ^n aria de interes a cump@r@torului. Modelul matematic transcrie o opera]iune simpl@ de alegere, ar@t$nd care este nivelul optim de consum }i combina]ia corespunz@toare a co}urilor care procur@ satisfac]ie maxim@. Modificarea nivelului veniturilor }i a disponibilit@]ilor pentru consum determin@ o modificare a atitudinii consumatorilor fa]@ de produse. Se catalogheaz@ trei categorii de produse: a) produse inferioare, al c@ror consum scade pe m@sur@ ce veniturile sporesc, exemplul tipic este cel al p$inii sau sl@ninii; b) produse neutre, al c@ror consum spore}te propor]ional cu cre}terea veniturilor (de exemplu, ^mbr@c@mintea) }i c) produse superioare al c@ror consum spore}te mai repede dec$t veniturile. Modificarea pre]urilor produselor (diminuarea acestora, de exemplu, atunci c$nd spore}te productivitatea) ocazioneaz@ cump@r@ri mai mari }i acest fapt se nume}te efect de venit. Modificarea numai a unor pre]uri conduce la ^nlocuiri de produse, favorizate fiind cele cu pre]uri relative mai mici, aceast@ modificare se nume}te efect de substituire (datorat modific@rii raporturilor de pre]uri). La fiecare leu c$}tigat ^n plus se aloc@ pentru cump@rarea de produse durabile, ^ndeosebi automobile, o sum@ mai mare prin realocarea de resurse }i restr$ngeri de cheltuieli la alte itemuri (considerate inferioare). Preferin]a pentru automobile }i aprecierea de care se bucur@ acestea ^n Rom$nia a fost dep@}it@ ^n ]@rile dezvoltate, ^n care pia]a automobilului este saturat@, num@rul celor v$ndute depinde de dorin]a de ^nlocuire a celor vechi, de amelior@rile aduse noilor modele. Un exemplu ilustrativ de produs superior este programul de calculator care cunoa}te cre}teri spectaculoase de v$nz@ri, precum }i pre]uri remuneratorii }i c$}tiguri atr@g@toare ale firmelor care opereaz@ ^n domeniu. Pre]urile ^nalte ale produselor apreciate pe pia]@ dinamizeaz@ afacerile, ocazion$nd c$}tiguri mari }i aloc@ri de resurse pentru cercetaredezvoltare, ^n general, pentru inova]ie ^n ramurile de v$rf. Realoc@rile de preferin]e explic@ dinamismul ridicat al economiilor capabile s@ creeze produse noi }i servicii cerute de consumator.

.
100

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Ce semnifica]ie atribui]i no]iunilor de buget de consum, efect de venit, efect de substitu]ie, produse inferioare, produse superioare, c$}tig suplimentar din pre]uri ale produselor superioare, maxim al satisfac]iei }i echilibrul consumatorului. 2. Trasa]i linia de indiferen]@ pentru dou@ produse X }i Y a) ^n care consumatorul prive}te produsele ca fiind complementare; b) produsele sunt perfect substituibile; c) produsele au utilit@]i marginale descresc@toare. 3. S@ presupunem c@ produsul X este din categoria celor cu spor propor]ional cu veniturile, iar Y este unul inferior. Ilustra]i grafic efectul de reorientare a consumului. 4. Consumatorul are oportunitatea Y s@ aleag@ pe o linie a bugetului T. C$t va cump@ra din produsele X }i Y pentru a-}i maximiza satisfac]ia dac@ pozi]ia curbelor 6 de izoutilitate este U1 }i U2. C$t este nivelul de pre] al produselor 5 X }i Y, dac@ resursa bugetar@ este de 36.000 lei }i care este 4 pozi]ia bugetului de consum }i a M1 3 curbelor de indiferen]@ prezenM tate ^n figura al@turat@? 2 U2 Descrie]i! 5. Consumatorul are oportunitatea U1 1 T ca linia bugetar@ s@ pivoteze din T1 pozi]ia T ^n T 1 . Ce explic@ 0 1 2 3 4 5 6 7 aceast@ pivotare? Va modifica X aceasta volumul de cump@r@ri din produsele X }i Y? Explica]i! 6. Care este alegerea consumatorului c$nd bugetul s@u este T }i px }i py sunt pre]urile produselor X }i Y, care intr@ ^n consumul s@u, iar curba de indiferen]@ este U1, din figur@. Ce s-ar ^nt$mpla dac@ px scade. Descrie]i! 7. Dreptele bugetare T }i T1 sunt tangente curbelor de indiferen]@ U1 }i respectiv U2. Folosind datele din figur@ }i lu$nd ^n considerare c@ pre]ul produsului X pentru pozi]ia T a dreptei bugetare este px = 5 }i bugetul constant: a) S@ se calculeze nivelul bugetului consumatorului. b) Care este pre]ul produsului Y pentru aceea}i pozi]ie a dreptei bugetare ? c) Care este nivelul pre]urilor c$nd pozi]ia dreptei bugetare este T1, dar exprim@ acela}i nivel al bugetului ca punctul a)? d) Care este raportul de m@rime ^ntre U1 }i U2 ? Rezolvare la problema 4: py = T/y, deoarece x = 0; py = 3600/6 = 600.

.
101

5. Elasticit@]ile cererii
Orice fermier se bucur@ c$nd are o recolt@ bun@. Dar, orice agricultor cu experien]@ }tie c@ o recolt@ ^mbel}ugat@ a tuturor fermierilor duce de obicei la sc@derea dramatic@ a pre]urilor }i la reducerea c$}tigurilor, la dificult@]i de desfacere. Fie c@ varia]ia recoltei este un motiv de bucurie sau unul de nelini}te, acestea depind de elasticitatea cererii. 5.1. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre] Dac@ ne imagin@m un teatru cu o trup@ bun@, un repertoriu atr@g@tor }i puneri ^n scen@ inspirate este posibil }i probabil ca faptul c@ spectacolele se joac@ cu sala jum@tate plin@ s@ fie dependent de pre]ul biletelor. Sc@z$nd pre]ul cu 20% vom putea a}tepta o cre}tere substan]ial@ a num@rului de spectatori, ceea ce ^nseamn@ o politic@ de pre]uri de succes, care va salva ^ncas@rile. Dac@ r@spunsul publiculul nu este pozitiv, solu]ia trebuie c@utat@ ^n alt@ parte. 5.1.1. Coeficientul de elasticitate direct@ (elasticitatea fa]@ de pre]ul produs studiat) este raportul dintre varia]ia relativ@ a consumului bunulul i (dCi/Ci) }i varia]ia relativ@ a pre]ului aceluia}i bun (dpi/pi)
ep =

dCi dpi dCi dPi / Ci pi Ci Pi

sau

ep =

DCi Dpi dCi dPi / Ci pi Ci Pi

(5.1.)

^n care: ep - elasticitatea cererii ^n func]ie de varia]ia pre]ului produsului respectiv (i), dpi - modificarea incremetal@ a pre]ului i, dCi - modificarea cererii produsului i, Dpi - modificarea pre]ului i, atunci c$nd aceasta dep@}e}te limitele acceptate de condi]iile substituirii continue, DC i - modificarea cererii ^nso]it@ de costuri de substituire (efecte nefavorabile ale substituirii care-i inhib@ pe consumatori de la substituiri perfect avantajoase), DCi - sporul relativ al cererii (nivelul cre}terii cererii aflate la num@r@tor se Ci raporteaz@ la cererea actual@), Dpi - sporul relativ al pre]ului (nivelul sporului pre]ului aflat la num@r@tor pi se raporteaz@ la nivelul ini]ial al pre]ului cuprins ^n numitorul frac]iei). Este luat@ ^n considerare o reac]ie a cererii ^n raport cu modificarea pre]ulul propriu al produsuIul. Reac]ia cea mai frecvent@ este de mi}care
102

opus@ schimb@rii petrecute ^n nivelul pre]urilor, adic@ la o sc@dere a pre]urilor se va ^nregistra o sporire a cererii }i invers. Ca prezentare general@ putem scrie ep < 0, ^ns@ trebuie remarcate diferen]e importante ^ntre diferite niveluri ale acesteia.* Astfel: a) Dac@ -1 < ep < 0 cererea este numit@ inelastic@. %ntr-o astfel de situa]ie r@spunsul cererii la modificarea propriului pre], al produsulul este slab@. De regul@, ^n aceast@ categorie se ^ncadreaz@ produse alimentare de baz@ }i alte produse }i servicii care satisfac nevoile fiziologice. Fiind vorba de produse de prim@ necesitate consumatorii nu-}i vor modifica cererea at$t de pronun]at ca ^n cazul altor produse }i servicii care nu satisfac trebuin]ele strict necesare ale omului. O mare parte dintre produsele alimentare fac parte dintre cump@r@turile slab sensibile la mofic@rile de pre]. Nivelul general de productivitate din economie }i, ca urmare, veniturile disponibile pentru consum determin@ sc@derea ponderii cheltuielilor pentru alimente p$n@ la 20-25% din total, ^n ]@rile dezvoltate, fa]@ de 57,6%, ^n 1996**, ^n Rom$nia ^n perioada actual@. Nivelul ridicat al veniturilor }i ponderea mai redus@ a cheltuielilor alimentare se asociaz@ at$t cu diversificarea ofertei }i, ca urmare, cu o sporire a elasticit@]ii cererii ^n raport cu modificarea pre]urilor c$t }i cu atragerea ^n consumul de mas@ a unor produse alimentare superioare (}i deversificate ca prezentare) care se asociaz@ }i acestea cu o elasticitate mai ridicat@ a cererii ^n func]ie de modific@rile de pre]uri. b) Dac@ ep = -1, pe aceasta o numim varia]ie invers propor]ional@. Un spor de pre], de 15%, de exemplu, va conduce la diminuarea v$nz@rilor cu aceea}i propor]ie. c) Dac@ ep < -1 cererea este numit@ elastic@. Astfel de reac]ii se ^nregistreaz@ ^n Rom$nia, ^ntre altele, pentru produsele de folosin]@ ^ndelungat@. %n aceast@ categorie se mai cuprind, ^n func]ie de nivelul veniturilor }i implicit de accesibilitatea produselor, categorii foarte diverse de cump@r@turi. Automobilul, dot@rile interioare, serviciile medicale }i de igien@ }i ^nfrumuse]are, cheltuieli pentru petrecerea timpulul liber }i pentru cultur@ (teatru, literatur@, cursuri postuniversitare).
* %n anumite cazuri diminuarea pre]ului nu este ^nso]it@ de cre}teri ale cererii produsului respectiv, ci de sc@deri ale acestuia fiind implicat@ influen]a modific@rii preferin]elor consumatorilor. %ncadrarea unui produs ^n categoria celor inferioare (ie}ite din mod@, alimente care s-a constatat c@ sunt nocive pentru s@n@tate }.a.) conduce la o astfel de manifestare. %ntr-un astfel de caz ep poate s@ fie pozitiv@. ** Dup@ Raportul na]ional al dezvolt@rii umane-Rom$nia 1998, Ed. Expert, 1998, p. 105.
103

Pe m@sur@ ce nivelul mediu al veniturilor cre}te se ^nregistreaz@ o modificare a atitudinii fa]@ de anumite produse. Bunuri considerate c$ndva de lux (cum a fost televizorul ^n culori), intr@ ^n anii din urm@ ^n consumul de mas@ al popula]iei or@}ene}ti. Automobilul a devenit ^n ]@rile dezvoltate un produs accesibil pentru marea majoritate a popula]iei, num@rul mediu de automobile ^nregistrate pe o familie dep@}e}te 1. Odat@ cu destr@marea raporturilor paternaliste, solidariste ^n Rom$nia, dup@ abolirea dictaturii se manifest@ tendin]a de a se dep@}i comportamentele specifice unei domina]ii a unei elite ^nchise care-}i concentra aten]ia }i dorin]ele de consum pe posesia }i etalarea unor produse. %n societ@]ile dinamice, cu mobilitate social@ num@rul celor care-}i cump@r@ produse asociate unei dezvolt@ri umane ridicate spore}te. %n acela}i timp exigen]a fa]@ de calitatea produselor spore}te }i se instaleaz@ pe marea majoritate a segmentelor de pia]@ o situatie competitiv@ favorabil@ alegerii }i mobilit@]ii. Dep@}irea situa]iilor de penurie }i a comportamentelor asociate poate decurge din sporul de productivitate }i restr$ngerea sau chiar eliminarea pozi]iei privilegiate a unor categorii de persoane, care au acces la pozi]ii de conducere pe seama raporturilor clientelare, pe care le cultiv@ }i care se opun promov@rii competi]iei }i, implicit, afirm@rii competen]ei, a calit@]ii activit@]ii. P
10000 8000

a) Cerere elastic@

P
10000

b) Cerere inelastic@

D1 D2

D1 D3 D(p)

8000

300

500

280 300

Fig. 5.1. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre]ul propriului produs a) ^n cazul cererii elastice, sc@derea pre]ului de la 10.000 lei la 8.000 lei la un bilet de spectacol spore}te volumul ^ncas@rilor de la 300 locuri a 10.000 lei, adic@ 300.000 lei la 500 locuri a 8.000 lei, adic@ 400.000 lei. Modificarea pre]ului a adus un avantaj organizatorului de spectacole; b) c$nd cererea este inelastic@ descre}terea pre]ului ^n aceea}i propor]ie nu aduce avantaje, ci o sc@dere a ^ncas@rilor de la 280.000 lei la 240.000 lei datorit@ unui r@spuns insufucient (al cererii inelastice) la modificarea pre]ului.
104

R@spunsul cererii fa]@ de modificarea pre]ulul unui produs depinde ^n mare m@sur@ de gradul de stratificare a popula]iei, }tiut fiind c@ r@spunsul diferitelor grupe de popula]ie ^n raport cu nivelul venitului este foarte diferit. %n Rom$nia diferen]ierea popula]iei, judecat@ dup@ raportul cotei procentuale a veniturilor cincimii superioare (cu veniturile cele mai mari) raportat@ la cincimea inferioar@ (cu veniturile cele mai mici) a fost foarte redus@ ^n ^ntreaga perioad@ totalitar@, colectivist@. %n 1992 acest raport era de 3,78 ^n Rom$nia, 4,73 ^n Bulgaria, 7,015 ^n Estonia, 9,63 ^n Marea Britanie (^n 1982), 8,91 ^n Statele Unite (^n 1985), 8,58 ^n Elve]ia (^n 1982), }i numai 5,75 ^n Germania (^n 1988)*. Procesul de diferen]iere se accentueaz@ }i ^n Rom$nia dup@ 1989 ajung$nd ^n prezent la un coeficient de cca. 5 (dup@ informa]ii comunicate ^ntr-o sesiune }tiin]ific@ de un reprezentant al Inst. Nat. de Cercet. Economice). Avansul proceselor structur@rii are influen]e importante asupra trendului investi]ional, al cump@r@rilor de bunuri de folosin]@ ^ndelungat@, a form@rii dorin]elor de consum, a sistemului de valori }i, desigur, asupra op]iunii ^n privin]a cump@r@rii produselor care ies din categoria celor de strict@ necesitate. Cump@r@rile de locuin]e, care sunt cele mai sensibile la starea economiei }i implicit a nivelului venitului disponibil pentru consum** sporesc mai repede ^n condi]ii favorabile chiar dec$t cre}terea aloc@rilor pentru alte produse superioare. %n ]@rile dezvoltate, la aspira]iile de a etala un statut social privilegiat se adaug@ dorin]a de intimitate a vie]ii de familie, confort, particularizare, apartenen]@ la un anumit stil de via]@. Aceast@ cerere de spa]iu de locuire va spori }i ^n Rom$nia odat@ cu dep@}irea st@rii de recesiune ^n care ne afl@m. Este probabil@ o cre}tere a cererii de locuin]e separate, av$nd un spa]iu verde propriu, particulariz@ri importante. Se pot a}tepta, ^n raport cu pre]uirea de care se bucur@ diferite cartiere ale unui ora}, op]iuni pentru anumite zone de locuire. Modific@rile de pre] care rezult@ din procesele infla]ioniste nu au o influen]@ determinat@ asupra nivelului }i structurii consumului. %n prima etap@, dup@ major@rile de pre], cererea scade, se produce un efect, o reac]ie psihic@ similar@ cu cea datorat@ sporirii obi}nuite de pre]uri. %n a doua etap@ cererea ^ncepe s@ creasc@ treptat ^n func]ie de nivelul elasticit@]ii de pre], cre}terile de cerere la produsele de prim@ necesitate sunt deseori f@r@ decalaje ^n timp (cererea se men]ine, de fapt, neschimbat@ sau diminueaz@ pu]in ^n raport cu sporul de pre]).
* Calculat dup@ Raportul B@ncii Mondiale, 1997, pg. 222-223. ** Venitul disponibil pentru consum rezult@ ca diferen]@ ^ntre veniturile reale }i obliga]iile fiscale }i alte obliga]ii care greveaz@ m@rimea veniturilor alocate cump@r@rilor de m@rfuri }i servicii.
105

Cre}terile infla]ioniste de pre]uri sunt aproape ^ntotdeauna ^nso]ite ^ns@ de sc@derea puterii reale de cump@rare. Index@rile acoper@, dup@ declara]ii oficiale, 50-80% din cre}terile de pre]. %n acela}i timp firmele monopoliste, din sectorul de stat, dar }i privat, uneori, ^}i sporesc pre]urile }i ^}i mascheaz@ lipsa de rentabilitate la fiecare sporire, fie }i ne^nsemnat@ a pre]ului factorilor de produc]ie (exprimat@ ^n termeni nominali). %ntr-o economie cu mecanisme de pia]@ consolidate, cre}terile de pre]uri sunt ^n condi]ii obi}nuite absorbite de eforturile firmelor de a nu oferi semnale negative pentru consumatori (cre}terile de pre]uri sunt percepute cu o mare promptitudine de consumatori) care tind s@ evite m@rcile, produsele care ^nregistreaz@ astfel de cre}teri. 5.1.2. Cazuri particulare de elasticitate* a pre]urilor }i situa]ia general@. Se poate ^nt$mpla ca la anumite produse cererea s@ fie complet rigid@ ^n raport cu modific@rile pre]ului. A}a se ^nt$mpl@ la produsele de lux, accesibile unui grup popula]ional restr$ns, dar care dispune de venituri ridicate, stocuri de avere, care permit acestui segment de consumatori s@ nu ]in@ seama de cre}terile de pre]uri. Grupurile popula]ionale cu venituri mici sunt constr$nse s@-}i asigure resursele fiziologice, de supravie]uire pe seama c$torva produse ieftine (p$ine, lapte) }i ca urmare cererea la aceste produse este inelastic@. Un alt caz particular este cel al cererii infinit elastice. O modificare mic@ a pre]ulul conduce la un spor infinit al cererii. Putem apropia aceast@ prezentare didactic@ de anumite comportamente de consum fa]@ de m@rfurile speciale, care acoper@ nevoi culturale, de reprezentare }.a. Al treilea caz este cel al curbei care indic@ o evolu]ie strict invers propor]ional@ a cererii ^n raport cu pre]urile. P
a)

b)

c)

D0
b) cerere infinit elastic@

D 0

a) cerere complet rigid@

c) cerere cu elasticitate constant@

Fig. 5.2. Cazurile particulare de cerere * Men]ion@m c@ panta curbei cererii este diferit@ de elasticitate.
106

%n cazurile cele mai frecvente cererea ^n raport cu pre]ul este o curb@. Dac@ func]ia de cerere este liniar@ D=a-bp panta este constant@ dD/dp=-b, iar elasticitatea este o func]ie de pre] }i este constant@,
e p = b P p D

(5.2.)

^n care: a }i b - parametrii, D - cererea de produse, p - pre]ul produsului ^n cauz@. Nu trebuie confundat@, a}a cum se poate observa din aceast@ prezentare, elasticitatea cererii cu panta tangentei curbei de cerere. De asemenea, este de remarcat c@ elasticitatea cererii nu este constant@, dec$t ^n cazul prezentat mai sus, c$nd curba de cerere este liniar@.

5.2. Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii produsulul i ^n raport cu


pre]ul produsulul j depinde esen]ial de pozi]ia }i reac]ia consumatorilor ^n raport cu substitu]ia celor dou@ sau mai multe produse. Vom presupune c@ cererea Di este o func]ie de pre]urile celorlalte produse, altele dec$t al produsului i Di=f(p1,p2,...,pj,...,pn). Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii epij reflect@ varia]ia relativ@ a nivelului consumulul produsulul i atunci c$nd se modific@ pre]urile produselor din categoria altele dec$t i.
e pij =

p dD i dP jj / p Di P jj

(5.3)

Se pot distinge, ^n principiu, dou@ cazuri, ^n raport cu situa]ia de substituibilitate sau complementaritate a produselor. %n cazul produselor substituibile diminuarea pre]ului unui bun oarecare de substitu]ie pentru bunul i, luat ^n considerare va determina ca elasticitatea s@ fie pozitiv@. M@rimea coeficientulul epij va depinde de pozi]ia bunulul de substituire ^n raport cu dorin]ele }i valorile consumatorilor comparativ cu cel substituit. De la situa]ii c$nd o modificare infim@ de pre] a produsului, considerat superior, va conduce la o ^nlocuire a unui produs inferior (care ^nregistra oricum un regres ^n preferin]ele consumatorilor) p$n@ la situa]ia c$nd produsul de substituire este cel inferior }i a c@rei reducere masiv@ de pre] va ameliora eventual ne^nsemnat cererea ^n defavoarea produselor substituite, sunt posibile diferite niveluri de elasticitate. Produsele complementare trezesc reac]ii diferite ^n preferin]ele }i reac]iile consumatorilor fa]@ de cele substituite. %n cazul complementarit@]ii rigide
107

elasticitatea se traduce printr-o cre}tere a consumului produsului i atunci c$nd pre]ul produsulul complementar j scade. Un exemplu adeseori utilizat este cel al automobilului }i benzinei. Cre}terea pre]ului benzinei duce la sc@derea v$nz@rilor de automobile (pe termen scurt). Pe termen mediu }i lung o sporire a pre]ului carburantulul este ^nso]it@ de solu]ii de ameliorare a arderii combustibilului ^n motor, reducerea greut@]ii }i puterii automobilului, f@r@ a ^nregistra o diminuare a v$nz@rilor, at$ta vreme c$t nu exist@ un ^nlocuitor comod pentru automobilul propulsat cu motor cu ardere intern@. Un alt exemplu de produse complementare, zah@rul }i cafeaua, a suferit }i acesta, ^n ultimele decade, serioase amend@ri, at$t din cauza unei ponder@ri a consumului de cafea c$t }i a introducerii zah@rului rafinat }i ^n@lbit pe lista produselor nocive }i implicit a consider@rii acestuia ca un produs inferior, ceea ce face ca ^ntre consumul de cafea }i zah@r s@ nu mai existe o corela]ie direct@ (^n ]@rile dezvoltate unde popula]ia este con}tient@ de riscurile consumulul de zah@r rafinat). Lista produselor complementare r@m$ne ^ns@, ^n continuare, lung@. Cre}terea consumului de durabile, produse ac]ionate cu energie electric@ nu a stopat din cauza unor eventuale cre}teri de pre]uri la energie, ca s@ ne referim la un singur exemplu. Dimpotriv@, at$t cump@r@rile de produse electrocasnice spore}te odat@ cu sporirea venitulul }i, de asemenea, consumul casnic de energie electric@ a crescut continuu at$t ^n ]@rile dezvoltate c$t }i ^n Rom$nia dup@ 1989. Sporirea consumului casnic de energie electric@ a intrat ^n setul de indicatori de caracterizare a nivelulul de dezvoltare }i dezvoltare uman@ (^n acest indicator este cuprins@ }i dotarea gospod@riilor cu aparatur@ electrocasnic@).

5.3. Modific@rile cererii ^n func]ie de venit


Elasticitatea cererii ^n func]ie de venit este un coeficient care m@soar@ sensibilitatea cump@r@turilor unui consumator ^n raport cu o modificare dat@ a nivelului veniturilor familiei sale. Odat@ cu cre}terea productivit@]ii se ^nregistreaz@ sporuri ale resurselor disponibile pentru consum. Pentru a exemplifica aceast@ idee vom relua c$teva date istorice cu privire la modificarea veniturilor }i structurii consumului ^n Fran]a. %n 1770 consumul de p$ine atingea ^n medie ^n Paris peste jum@tate din nivelul cheltuielilor. Celelalte cheltuieli alimentare, legume, sl@nin@, vin reprezentau 16%, ^mbr@c@mintea 15%, locuin]a 13% }i ^nc@lzirea }i lumina 6%. %n prezent consumul tuturor produselor pe baz@ de cerea-

.
108

le angajeaz@, ^n medie, mai pu]in de 3% din cheltuielile de consum ale familiilor din Fran]a* . %n Rom$nia consumul ridicat de cereale (peste 150 kg pe persoan@, ^ntr-un an) indic@ abateri importante fa]@ de consumul igienic, recomandat de speciali}tii ^n nutri]ie. Cea mai important@ caren]@ o constituie aportul redus de proteine de origine animal@, reprezent$nd doar 60-70% fa]@ de ceea ce cercet@rile medicale au indicat drept conduit@ optim@. Aceast@ situa]ie se datoreaz@ inaccesibilit@]ii ^n cantit@]i satisfac@toare a produselor din carne, ou@, lactate, fructele m@rii pentru a fi accesibile masei de consumatori. Pre]ul relativ ridicat la aceste produse ^n raport cu venitul orienteaz@ consumul spre produse bogate ^n calorii, s@race ^n proteine }i mai ieftine cum sunt p$inea, zah@rul, gr@simile }i men]inerea la un nivel sc@zut a consumului de alimente valoroase pentru plastica celular@, rezisten]@ la ^mboln@viri, o activitate cerebral@, mental@, voli]ional@ performant@, adic@ proteine de origine animal@. Elasticitatea consumului ^n func]ie de venituri se m@soar@ prin ^mp@r]irea varia]iei relative a cererii la varia]ia relativ@ a veniturilor.
ev = dC i dV dy / Ci y V

(5.4)

Ci - consumul produsului i, dCi - varia]ia absolut@, incremental@ a acestui consum, V - veniturile disponibile pentru consum, dV - varia]ia infinit de mic@ a veniturilor disponibile pentru consum. Acest indicator constituie criteriul principal pentru ^mp@r]irea ansamblului consumului ^n trei categorii: a) Produse cu evolu]ie obi}nuit@, a c@ror cre}tere, pe m@sur@ ce sporesc veniturile, este de acela}i sens, dar mai ^nceat@ dec$t cea a c$}tigurilor alocate consumului. Raport$ndu-ne la tendin]a de diminuare a consumului pe m@sur@ ce acesta satisface o cerin]@ }i se atinge nivelul de satura]ie }i implicit diminueaz@ utilitatea unei unit@]i de produs, atunci c$nd a atins niveluri ridicate ale consumului, se cuvine s@ remarc@m c@ o cre}tere mai slab@ a cererii dec$t a veniturilor este ^ntemeiat caracterizat@ ca fiind normal@. %n perioade diferite }i pentru grup@ri popula]ionale diferite acest tip de manifest@ri s-a asociat cu itemuri foarte diverse. Este, de exemplu, cunoscut, ca fapt istoric, consumul ridicat, ^n evul mediu, de sl@nin@ al sa}ilor transilv@neni, ace}tia organiz$ndu-}i, ca }i alte comunit@]i, c@m@ri comune
* Dup@ G. Abraham-Frois,1988.
109

pentru p@strarea acestui produs considerat, la vremea aceea, un produs al unei elite locale. %n zilele noastre gr@simea de porc este treptat scoas@, chiar din consumul alimentar al grupurilor popula]ionale mai pu]in avantajate }i orientat@ spre utiliz@ri industriale. b) Produsele care dob$ndesc la un moment dat statutul de produse inferioare pentru ^ntreaga comunitate, grupurile cu venituri mijlocii sau numai pentru cele favorizate. Astfel, acestea cunosc sc@deri drastice atunci c$nd veniturile celor c@rora le erau destinate cresc. %n aceast@ categorie pot fi introduse sl@nina, p$inea sau produse tehnice cum este magnetofonul, dac@ ne referim la Rom$nia. c) Produsele sau serviciile a c@ror consum cre}te propor]ional cu cre}terile de venituri, intr@ ^n categoria celor care nu au asigurat satura]ia consumului. Cit@m cazul automobilului, care ^n ]@rile dezvoltate s-a aflat ^n aceast@ situa]ie, dar treptat pia]a a ajuns la satura]ie. %n Rom$nia ^n aceast@ categorie poate fi ^ncadrat consumul de ^mbr@c@minte, mobila. %n privin]a automobilului trebuie observat c@ ^n anul 1998 (un an de restr$ngere a veniturilor) s-au v$ndut cu 24% mai multe automobile dec$t ^n anul anterior. Faptul se explic@ printr-o ^nzestrare sc@zut@ cu automobile a popula]iei Rom$niei }i prin existen]a unei dorin]e intense de ameliorare a statutului social, prin cump@rare de automobile. d) Produsele superioare cunosc o cre}tere a cererii mai rapid@ dec$t cea a veniturilor ev > 1. Sporul de venituri permite accesul de mas@ la aceste itemuri, care intraser@ anterior ^n setul de accesibilitate al grupurilor favorizate. %nlocuirea produselor inferioare ocazioneaz@ cump@r@torului realoc@ri de resurse astfel ^nc$t, de exemplu, dinamica cre}terilor de venituri este ^nso]it@ de cre}teri multiplicate ale cump@r@rilor la automobile, durabile, produse de mod@, s@n@tate, sejururi, vacan]e }.a. px
Fig. 5.3. Func]ia de cerere ^n raport cu modificarea pre]ului. Ipoteza men]inerii constante a celorlalte variabile cu influen]@ asupra cererii ne ofer@ imaginea unei curbe statice, neinfluen]ate de inova]ie, cre}terea productivit@]ii, veniturilor, modificarea gustului consumatorului }.a. Modificarea pre]ului este ^nso]it@ de alunec@ri ale cererii potrivit unui ansamblu de determin@ri. Pre]urilor px1-px3 le corespunde o sporire a cererii la nivelul q1-q3.

px1 E1 px2 px3


E2 E3

0 q1 q2

q3

.
110

5.3.1. Alunecarea pe curba de cerere }i translarea acesteia. Punctelor de echilibru E1, E2, E3 din figura 5.3. le corespund puncte pereche px1 }i q1, px2 }i q2, care reflect@ cererea consumatorului j pentru produsul i ^n raport cu pre]ul produsului considerat ^n raport cu cantitatea Q. %n aceast@ func]ie de principiu vom putea remarca ^nglobarea ipotezei de convexitate a curbei de indiferen]@ }i tendin]a de apropiere asimptotic@ la axa cererii c$nd x 0 atunci px }i px c$nd x 0. Acest tip de curbe de cerere tradi]ional@, simplificat@ mai con]ine ipoteza c@ efectul de venit }i substituire luate ^mpreun@ sunt invers propor]ionale modific@rii pre]ului. Este con]inut@ }i ipoteza c@ dac@ efectul de venit este netradi]ional acesta este compensat de efectul de substituire, mai mare (ipoteza care nu se verific@ ^n mod obligatoriu ^n practic@). Curba cererii ^n func]ie de pre] ^n aceast@ form@ de prezentare ^nglobeaz@ influen]e mai numeroase dec$t simpla conexiune, pre]ul produsului-cererea din produsul respectiv. Mai ^nt$i, trebuie observat@ reflectarea influen]ei pre]ului unui produs concurent (de substituire) ^n ^ns@}i construc]ia diagramei. Este o sugestie util@ }i necesar@ pentru orice judecat@ privind estimarea cererii ^n raport cu pre]ul produsului studiat. A}a cum ar@tam ^n capitolul anterior, ^ns@, curba de cerere ^n func]ie de pre] mai sufer@ }i alte influen]e, cum sunt nivelul veniturilor, modificarea gustului consumatorilor, reclama, averea acumulat@ sau lipsa acesteia, a}tept@ri asupra modific@rii pre]urilor ^n viitor, modiflc@ri ale num@rului }i structurii popula]iei care, fiecare luat@ ^n parte conduce la transl@ri ale curbei de cerere spre dreapta cum rezult@ din figura 5.4 (cadrul a). p
a)

p
b)

D'(p) D(p) 0 Q 0

D(p) Q

Fig. 5.4. Translarea curbei de cerere ^n func]ie de pre] sub impulsul factorilor care-i determin@ pozi]ia. Nivelul cererii, exprimat pe abscis@ depinde de
111

venituri, avere, gustul consumatorilor, reclam@, a}tept@ri ^n privin]a modific@rii pre]ului itemulul considerat sau a altora concurente, modific@ri ale structurii }i num@rului popula]iei, care fiecare ^n parte sau mai multe ^mpreun@ pot genera o translare a curbei cererii (a}a cum indic@ s@geata din figur@, cadrul a), dac@ este cazul unei sporiri a cererii). %n cazul diminu@rii pre]ului itemului considerat (p) se va produce o alunecare ^n jos (^n sensul cre}terii).

5.3.2. Alte forme de curbe de cerere. Unele din acestea sunt numite ^n literatur@, nepotrivit, anormale. Astfel, o curb@ de cerere ca cea desenat@ ^n figura 5.6. care reflect@ modific@ri ale preferin]ei consumatorilor ^n sensul abandon@rii unor produse inferioare ^n favoarea altora care intr@ ^n preferin]e, este normal@ }i dezirabil@, deoarece reflect@ sporuri de venituri. Pentru Rom$nia un exemplu cunoscut ^l constituie reducerea consumului de gr@sime de porc, chiar ^n condi]iile diminu@rii considerabile a pre]ului. Explica]ia se leag@ de nocivitatea gr@similor suprasaturate pentru s@n@tatea omului, concret ne referim la sporirea riscului bolilor cardiovasculare.

px

Di(x)

Fig. 5.6. O posibil@ form@ a curbei cererii produselor inferioare. Diminuarea consumului produselor inferioare sl@nin@, p$ine, magnetofoane }.a. se explic@ prin apari]ia, ^n condi]iile cre}terii veniturilor, a unor produse mai atr@g@toare }i diminuarea consumului celor inferioare ^n ciuda reducerilor de pre]uri.

.
112

R e z u m a t
Evolu]ia raportului cerere (volum de bunuri }i servicii cerut) la pre] nu este liniar@. Sporirea veniturilor reale (a puterii de cump@rare) ocazioneaz@ realoc@ri de preferin]e, substituiri de produse }i servicii, modific@ri ale utilit@]ii. Raportarea global@ a varia]iei relative a cererii la modific@rile relative de pre]uri }i venit, numit@ elasticitatea cererii, ofer@ oportunit@]i de analiz@ opera]ional@. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre]ul produsului ^n cauz@ m@soar@ r@spunsul cantit@]ii cerute ^n raport cu o modificare relativ@ de pre]. R@spunsul diferit al cererii la modific@rile pre]ului impune luarea ^n considerare a unor clase sau grupe de produse ^mp@r]ite dup@ criteriul coresponden]ei ofertei cu valorile }i obi}nuin]ele de consum ^nsu}ite de o comunitate. Clasificarea ^n itemuri inferioare care-}i reduc atractivitatea, chiar dac@ pre]ul lor diminueaz@; comune cu r@spuns normal la modificarea de pre] }i cele superioare cu o valoare ridicat@ }i mai apreciate de consumatori ofer@ un tablou al rezultatelor analizei cu ajutorul coeficien]ilor de elasticitate. Elasticitatea cererii ^n raport cu veniturile (judecat@ prin raportul varia]iei relative a celor dou@ m@rimi) ofer@ oportunit@]i de calcul opera]ional permi]$nd prognoze ^n cadrul unei orizont de timp pentru fiecare produs sau grup@ de produse. Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii unui produs ^n raport cu modific@rile pre]urilor altor produse este un instrument opera]ional, care impune clasificarea produselor ^n substituibile }i complementare }i la prima grup@ eviden]ierea dificult@]ilor de substituire }i respectiv evolu]iei utilit@]ii marginale a itemurilor substituite, iar la a doua (a produselor complementare) a orizontului de timp ^n care se fac prognozele }i pozi]iei pe care itemurile o ocup@ ^n preferin]ele consumatorului. Produsele complementare (automobilul }i carburantul) ocazioneaz@ o modificare a cererii de tipul celei a elasticit@]ii ^n raport cu pre]ul propriului produs. Pe termen mai ^ndelungat, avansul tehnologic permite, ^ns@, procese de substituire, mai concret }ocurile petroliere au impus modele de automobile cu litraj mijlociu }i ameliorarea combustiei, implicit reducerea costului utiliz@rii automobuilului, diminuarea polu@rii. La produsele substituibile se ^nregistreaz@, ^n func]ie de reac]ia men]ionat@ mai sus modific@ri diferen]iate ale cererii ^n raport cu mi}carea pre]urilor produselor concurente.

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Explica]i semnifica]ia no]iunilor de elasticitate a cererii, elasticitate fa]@ de pre], elasticitate ^ncruci}at@, elasticitate fa]@ de venit. 2. Ce este un produs inferior? Dar unul superior? 3. Cum se manifest@ pe termen lung substituirea carburantului }i automobilului (care pe termen scurt sunt complementare)? 4. Venitul mediu salarial nominal net lunar ^n sectorul public, mixt }i cooperatist* a crescut de la 3.384 lei ^n 1990 la 7.489 lei ^n 1991, ^n condi]iile ^n care indicele general al pre]urilor a fost, ^n anul 1991, de 265,5 %, lu$nd ^n considerare c@ nivelurile de consum din diferite produse au fost: * Date extrase din Anuarul statistic al Rom$niei pe anul 1992. 113

UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Carne }i produse din carne (^n echivalent) Pe}te }i produse din pe}te (^n echivalent) Lapte }i produse din lapte (^n echivalent 3,5% gr@sime) Ou@ Gr@simi total Produse din cereale (^n echivalent f@in@) Cartofi Legume }i produse din legume (^n echivalent) Fructe }i produse din fructe (^n echivalent) Zah@r }i produse din fructe din zah@r (^n echivalent) kg kg litri buc@]i kg kg kg kg kg kg

1990 61 5,1 140,1 246 18,15 158,5 59,5 110,8 59,5 27,3

1991 54,4 6,7 163,3 241 16,52 145,3 48 88,5 45,7 26,4

S@ se calculeze, dup@ ce s-au f@cut corec]iile necesare ^n func]ie de datele problemei: a) Sc@derea salariului real ^n %. b) Coeficientul de elasticitate (^n func]ie de venituri) a trei alimente la alegere. c) S@ se explice aceast@ evolu]ie pe scurt.

.
114

6. Bazele ra]ionale ale calcului produc@torului


6.1. [intele produc@torului n societatea modern@ sunt diverse }i se afl@ n raport cu ideologia dominant@, cu pozi]ia pe care o ocup@ decidentul n sistemul de autoritate. Chiar dac@ reforma nu a dep@}it acel punct minim necesar (^n 1998-1999) care s@ confere economiei Romniei caracteristici de reglare prin mecanisme de pia]@ }i competi]ie, este necesar s@ abord@m acest subiect sprijinindu-ne pe ipoteza c@ for]ele interne }i interna]ionale este posibil }i probabil s@ conduc@ economia real@ din ]ara noastr@ spre astfel de structuri economice. %n ipoteza c@ for]ele favorabile reformei se vor dovedi mai puternice, trebuie s@ lu@m n considerare motive ale proprietarilor, conduc@tori de firm@, care nu se pot sustrage criteriului profitului, ale echipelor manageriale aflate sub controlul unor ac]ionari str@ini sau autohtoni care de]in cote importante sau majoritare de ac]iuni (firme care ^nc@ de]in o pondere redus@ n Romnia), echipelor de conducere care se adreseaz@ (n propor]ie nsemnat@), din diferite motive, pie]ei externe, care de asemenea se supun criteriului profitului. Dar, exist@ numeroase alte categorii de de]in@tori de autoritate, putere de decizie, care se afl@ sub protec]ia for]elor politice care i-au investit cu putere decizional@, cei afla]i n raporturi clientelare cu sindicatele }i care se supun exigen]elor acestora, sau ale altei categorii care se bazeaz@ pe iner]ie }i o sus]inere suspect@ din partea vreunei organiza]ii birocratice, care se mai ascunde dup@ o prevedere legal@ neabrogat@. Progresul reformei va reduce cea de a doua categorie de motive la propor]ii care s@ impun@ un climat de competi]ie }i criteriul profitului n marea majoritate a firmelor. Este pe de alt@ parte cunoscut c@ echipele de conducere din marile firme, societ@]i anonime }i au propriile lor ]inte legate de imaginea proprie, de o tendin]@ de a declara profituri cresc@toare, chiar n anii mai pu]in ferici]i. Cu toate acestea pe tot parcursul p@r]ii a treia a volumului vom accepta profitul ca principala ]int@ a proprietarului sau managerului, pentru un motiv simplu, o economie aflat@ n proces de integrare regional@ }i sporire substan]ial@ a exporturilor nu se poate n ntregime sau pe compartimente sustrage criteriului profitului.

.
115

Tendin]ele de ra]ionalitate }i calcul economic, utilizarea modelelor opera]ionale }i-au f@cut loc n gndirea economic@ ntr-o perioad@ cnd imaginea despre idealul, valorile dominante n societate, erau foarte aproape de cele de ast@zi. Bun@starea }i mai mult@ satisfac]ie, utilitate }i sus]inerea dorin]elor marei majorit@]i a cet@]enilor (care se impune prin votul general)* se afl@ la originea tendin]elor de ra]ionalitate care favorizeaz@ eficien]a }i asigurarea echilibrului pie]ei.

6.2. Ipotezele calculului produc@torului sunt necesare pentru construirea unor modele logice, chiar dac@ n multe cazuri utilizarea modelelor cu restric]ii con]in$nd ipoteze ca raritatea, productivitatea descresc@toare, se afl@ n discordan]@ cu mecanismele economiei reale. Aplicate corect, ^n conexiune cu manifest@rile reale din via]a economic@, aceste modele ofer@ satisfac]ia n]elegerii }i a unor posibilit@]i de influen]are }i control a afacerilor. n setul de ipoteze ale calculului produc@torului figureaz@ asump]iile pe care se sprijin@ func]ionarea perfect@ a mecanismelor de pia]@. Cea mai important@ consecin]@ a accept@rii ipotezelor introduse n capitolul 3 este existen]a unui sistem de pre]uri exogen, determinat de mecanismele pie]ei, ceea ce impune analizei produc@torului, care opereaz@ n condi]ii de competi]ie, s@ se concentreze asupra costurilor }i a volumului de ofert@, a alegerii combina]iei optime de factori de produc]ie }i a tehnologiei celei mai avantajoase. Este util }i necesar s@ ad@ug@m c@ ipoteza pre]ului exogen nu este foarte restrictiv@ }i de altfel vom proceda n capitolele urm@toare la evaluarea unor probleme specifice firmelor cu pozi]ie privilegiat@ (obi}nuit numite monopolistice), care-}i stabilesc pre]urile endogen. Utilizarea unor m@rimi marginale reprezint@ o condi]ie esen]ial@ pentru validarea modelelor de analiz@ a costurilor pe produs, deoarece nglobeaz@ elemente de prim@ importan]@ ale unui mecanism liberal (de pia]@),

* %ntre sursele de autoritate contemporan@ se inventariaz@ proprietatea privat@, autoritatea natural@ conferit@ de pricepere, calificare, pozi]ia intelectual@ (aceasta ocup@ un loc foarte important n ]@rile cu economie de comand@, inclusiv n perioada de tranzi]ie spre o economie liberal@) pozi]ia acaparat@ (^n termeni legali, ilegitim@) cum este cea a unor lideri de firme de]inute public sau cu capital asociat.
116

al regl@rii parametrilor economici, ^n primul rnd garantarea contractului voluntar ntre p@r]i, care decurge din existen]a }i eficien]a mecanismelor competi]ionale }i implicit a accept@rii substituirii. O alt@ ipotez@ derivat@ din asump]ia contractului voluntar ntre p@r]i se refer@ la posibilitatea reconversiei unor investi]ii substan]iale, gndite pentru a asigura avantaje de scar@. Tehnologiile moderne flexibile }i practica leasingului reduc substan]ial riscul }i implicit costul unui abandon de tehnologie. nsu}i dinamismul cererii, o restric]ie sever@ pentru modelele de calcul al produc@torului, care n esen]@ se a}eaz@ pe ipoteza fabric@rii unui singur model de produs, nu mai ridic@ probleme insolubile pentru produc@torii specializa]i, dar cu disponibilit@]i de flexibilizare. Ipotezele simplificatoare privitoare la raporturile cu furnizorii (disponibilitatea infinit@ a oric@rei livr@ri) }i luarea n considerare a unor caren]e de distribu]ie, a men]inerii cump@r@torilor prin mijloace de persuasiune (de obicei reclam@) implic@, ^ns@, restric]ion@ri de aceast@ dat@ importante pentru produc@tor. Aceste abateri de la model pot fi corectate, n modelele opera]ionale, cu costuri suplimentare, fapt care nu altereaz@ logica modelelor de analiz@ a costurilor, ci le apropie satisf@c@tor de nevoile agentului produc@tor. Modelul de decizie are ca fundament o func]ie de profit, de maximizat, }i ntreprinz@torul }i va concentra aten]ia pe variabilele asupra c@rora poate dispune pentru a ob]ine rezultatul dorit. Maximizarea func]iei de profit se opereaz@ n raport cu volumul produc]iei fizice }i n contextul recunoa}terii unor restric]ii. Maximizarea func]iei de profit a unui produc@tor este ^ntemeiat@ pe teoria echilibrului general }i a optimului paretian care mpreun@ constituie temelia modelului mecanismului de reglare automat. Dezvoltarea ulterioar@ a teoriei economice, contribu]ia lui Alfred Marshall a adus elemente n favoarea unei teorii a echilibrului par]ial, care apropie ipotezele men]ionate mai sus de condi]iile func]ion@rii pie]ei reale. Teoria echilibrului par]ial a}eaz@ aria de manifestare a mecanismelor de reglare, n func]ie de ipotezele asumate }i se preocup@ de construc]ia unor modele adaptate pie]ei cu produc]ie diversificat@ }i afectat@ de pozi]ia privilegiat@ a unor firme.

.
117

6.3. Productivitatea marginal@


Procesul de fabrica]ie presupune combinarea mai multor factori de produc]ie, munc@, p@mnt (resurse naturale), capital. Propor]ia n care sunt combina]i factorii de produc]ie influen]eaz@ rezultatul final, m@rimea, calitatea,termenele de livrare }i implicit costul ob]inerii produselor. Posibilitatea modific@rii propor]iei dintre factori permite construc]ia unor variante alternative }i alegerea celei mai avantajoase combina]ii, ^n raport cu criteriul maximiz@rii rezultatului. Procesul de alegere }i decizie porne}te de la premise subsidiare celor enun]ate mai sus, n primul rnd divizibilitatea factorilor de produc]ie, premiz@ u}or de acceptat n cazul energiei electrice, cimentului, grnelor, dar imposibil de ob]inut n cazul unui camion, central@ hidroelectric@. Din punct de vedere matematic divizibilitatea are importan]@ deoarece n cazul divizibilit@]ii infinite se pot construi func]ii derivabile. {irurile discrete pot fi de asemenea modelate n procesele de optimizare, f@r@ dificultate }i operate prin calcul de diferen]e finite. Neajunsul cel mai important care rezult@ din evolu]ii discontinue const@ n avantajele pe care una din p@r]ile contractante }i le poate crea profitnd de dificult@]ile divizibilit@]ii. Adaptabilitatea unui factor n raport cu altul care este susceptibil s@-l nlocuiasc@ n calitate de substitut este facultatea factorilor de produc]ie de a se substitui n propor]ii diferite atunci cnd concur@ mpreun@ la ob]inerea unui produs finit. Aceste dou@ caracteristici asociate permit procese de substituire adic@ nlocuirea unei cantit@]i determinate dintr-un factor cu un alt factor f@r@ s@ se d@uneze nivelului produc]iei. Mai mult, procesele de substituire sunt ^nso]ite de regul@ de rezultate favorabile pentru ntreprinz@tor. Complementaritatea este situarea invers@ a substituirii, ceea ce nseamn@ asocierea mai mult sau mai pu]in strict@ }i obligatorie a unor factori de produc]ie cum sunt utilizarea ma}inilor nzestrate cu motoare electrice }i consumul de energie aflat@ n aceast@ form@, asocierea n procesul de fabrica]ie a }urubului cu piuli]@. 6.3.1. Studiul combin@rii factorilor. Se poate construi o func]ie simpl@ ^n care volumul produc]iei (Q) s@ depind@ de factorii capital, p@mnt, munc@ (K,T,L). Q=f(K,T,L) (6.1)

.
118

Q
a)
I A P S M

0 Q

TA

TI

TM

T b)

Q(T)

qT
TA TI TM

Fig. 6.1 Produc]ia total@ }i productivitatea marginal@ }i mijlocie a p@m$ntului, unde: Q=volumul produc]iei; F(K,L,T)=func]ia de produc]ie; T= volumul de p@m$nt atras; qt= produc]ia mijlocie; Q(T)= productivitatea marginal@

Vom ilustra acest model cu un exemplu ipotetic, potrivit c@ruia exist@ un num@r determinat de muncitori agricoli, inventar de produc]ie, atelaje, unelte }i altele }i ne vom raporta la situa]ia unei familii tradi]ionale, numeroase, care a emigrat n Vestul Americii, iar suprafa]a de teren aflat@ la dispozi]ie este nelimitat@ }i nu are costuri. Variabila independent@ este suprafa]a de teren atras@ n cultur@. Func]ia de produc]ie descris@ n cadrul a) al figurii 6.1 descrie sporul de recolt@ (de exemplu gru) n raport cu suprafa]a utilizat@ pentru cultur@. Vom putea observa o cre}tere exponen]ial@ a rezultatului atunci cnd suprafa]a este redus@ }i ceilal]i factori sunt, ^n compara]ie, abunden]i. ncepnd de la nivelul de exploata]ie TI, corespunz@tor punctului de inflexiune al cre}terii recoltei (dup@ acest punct sporurile sunt descresc@toare, cre}terea suprafe]ei cultivate aduce sporuri descresc@toare). Se cuvine s@ facem men]iunea c@ experien]a fiec@rui ntreprinz@tor, informa]iile disponibile n comunitatea fermierilor vor ^ndruma foarte probabil la o combina]ie de factori care s@-l plaseze pe ntreprinz@tor n zona TI TM. S@ not@m c@ sporul de suprafa]@ atras@ n cultur@ conduce la cre}teri de recolt@ pn@ n punctul TM, semnific$nd o recolt@ maxim@, dup@ care putem presupune c@ recoltarea grului nu se face n perioada optim@ }i se
119

nregistreaz@ pierderi de recolt@. ntr-o abordare opera]ional@ (dep@}ind etapa intuitiv - descriptiv@ a modelului) ne intereseaz@ ritmul cre}terii recoltei sau produsul marginal al factorului variabil (n cazul nostru suprafa]a de teren cultivat@). Produsul marginal se define}te ca supliment de produc]ie care rezult@ din cultivarea unei unit@]i suplimentare de teren, ^n condi]iile n care volumul utiliz@rii celorlal]i factori de produc]ie r@mne neschimbat. Sporul factorului T, DT=T2 - T1 n care T2 > T1 sunt dou@ niveluri ale terenului atras ^n cultur@ }i n mod corespunz@tor cre}terea recoltei DQ = Q2 - Q1 n care Q2 > Q1 sunt cantit@]ile de gr$u ob]inute corespunz@tor nivelului de atragere a factorului teren. D Q=Q2 - Q1 = Q(T2 x L x K) - Q(T1 x L x K) Productivitatea marginal@ se poate defini ca spor al recoltei datorate cre}terii suprafe]ei cultivate astfel:

Q Q 2 - Q1 = T T 2 - T 1

(6.2)

Dac@ sporurile de teren atrase n cultur@ sunt divizibile la infinit, iar recolta de asemenea, productivitatea marginal@ poate fi exprimat@ ca derivata func]iei de produc]ie n raport cu varia]ia suprafe]ei;

Q (t) =

dQ dT

(6.3)

Din graficul 6.1 rezult@ c@ volumul produc]iei atinge un maxim n punctul M pentru o suprafa]@ TM , care corespunde nivelului la care derivata func]iei se anuleaz@. A}a cum rezult@ din cadrul b) al figurii Q'(T), productivitatea marginal@ intersecteaz@ axa abscis@, adic@ volumul produc]iei suplimentare ob]inut la acel nivel de atragere al factorului T reprezentat prin Q (pe axa ordonat@) este egal cu 0. Productivitatea marginal@ sau sporul de produc]ie nregistreaz@ un maxim n punctul corespuz@tor inflexiunii curbei volumului total al produc]iei, adic@ al nivelului TI al atragerii factorului teren. Produc]ia medie sau randametul la hectar se define}te ca raport al produc]iei totale Q }i suprafa]ei T utilizat@ qt = Q/T. Lund n considerare modificarea celor doi factori este util s@ introducem nota]ia j unde j=1,2,...,n n reprezentnd num@rul total de unit@]i (ari, hectare sau metri p@tra]i) ce poate fi atras n cultur@. Astfel vom nregistra pentru fiecare nivel al suprafe]ei
120

atrase un nivel a produc]iei medii n care Qj }i Tj sunt volumul de produc]ie }i cantitatea de teren corespunz@toare nivelului j. qJ = QJ / TJ (6.4) A}a cum rezult@ din figura 6.1 nivelul randamentului la hectar variaz@, n exemplul nostru, n func]ie de m@rimea suprafe]ei cultivate (nivelul celorlal]i factori r@mnnd neschimba]i). Este util de remarcat c@ radamentul la hectar spore}te pn@ la un nivel corespunz@tor suprafe]ei de cultur@ Ts, pentru ca apoi s@ descreasc@. Productivitatea marginal@ ntretaie curba produc]iei mijlocii la nivelul maxim al acesteia din urm@ (c$nd produc]ia medie la hectar este maxim@). Curba productivit@]ii marginale se afl@ deasupra celei mijlocii att ct aceasta din urm@ continu@ s@ creasc@ }i sub cea mijlocie cnd produc]ia medie este descresc@toare. Men]ion@m c@ se va nregistra o evolu]ie similar@ }i n cazul n care se vor combina al]i factori de produc]ie sau se va nregistra o mi}care independent@ a altui factor din ansamblul celor considera]i n exemplul de mai sus. 6.3.2. Ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare s-a impus n }tiin]a economic@ pozitiv@ din mai multe considerente. Mai nti revenim asupra ideii c@ experien]a de produc]ie a ntreprinz@torilor impune o anumit@ conduit@ n privin]a combina]iei factorilor (este vorba despre raporturi convenabile, apte s@ asigure randamente - produc]ii medii cel pu]in satisf@c@toare). n al doilea rnd considerente care ]in de luarea ^n calcul a faptelor economice care ne arat@ c@ pe termen scurt (o perioad@ n care avansul tehnologic nu-}i face sim]it@ influen]a) sporirea volumului produc]iei dintr-un item considerat, conduce la diminu@ri ale randamentelor factoriale. %ntre exemplele citate n literatura economic@ se num@r@ atragerea n cultur@ a suprafe]elor de teren n ordinea invers@ a fertilit@]ii acestora, sc@derea randamentului la exploat@rile aurifere }i mai concludent, exemplul sporirii produc]iei industriale prin angajarea succesiv@ a unor persoane cu productivitate tot mai mic@ (datorit@ lipsei de calificare, motivare, experien]@ n produc]ie }.a.). Mai este de ad@ugat faptul c@ optimizarea are sens economic, pentru modelul pe care-l vom reprezenta mai jos, numai dac@ randamentele sunt descresc@toare. Oponen]ii }colii marginaliste obiecteaz@, cu temei, c@ avansul tehnologic a produs }i genereaz@ cre}teri sistematice ale randametelor factoriale. Totu}i, trebuie remarcat c@ deciziile de alocare a factorilor se iau pe temen scurt }i ^n acest model variabila randament factorial, nu este influen]at@ de avansul
121

tehnologic. Majoritatea deciziilor economice au un orizont limitat de timp (pn@ la 6 luni, un an) a}a nct ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare este indispensabil@ pentru }tiin]a economic@ pozitiv@. Aceast@ ipotez@ este adesea numit@ legea randamentelor descresc@toare, ceea ce nseamn@ c@ la un anumit nivel tehnologic orice sporire a utiliz@rii unui factor considerat variabil@ independent@ va ocaziona cre}teri tot mai mici ale produc]iei. Q
Figura 6.2 Legea randamentelor factoriale descresc@toare L semnific@ volumul de munc@ utilizat. Se poate remarca, n model, luarea n Q = f (T, L, K) considerare numai a por]iunii de curb@ a evolu]iei produc]ie care ocazioneaz@ sporuri descresc@toare ale acesteia }i descre}terea randamentelor factoriale.

0 Q

qL=Q/L Q'(L) 0

Q = f (T, L, K) dQ = Q(L) > 0 dL Q qL = L

L n practic@ putem constata c@ atunci cnd productivitatea marginal@ descre}te sub nivelul randamentului mijlociu }i acesta din urm@ descre}te ne putem a}tepta (a}a cum rezult@ din figura 6.1) ca produc]ia mijlocie s@ scad@ att timp ct ceilal]i factori se men]in la un nivel constant. Produc]ia mijlocie a unui muncitor va diminua odat@ cu cre}terea num@rului de angaja]i dac@ spa]iul, echipamentele, implicit, nivelul tehnologic }i al]i factori nu vor spori.

.
122

6.4. Func]ia de produc]ie descrie conexiunea ntre cantitatea produs@ dintr-o marf@ oarecare }i contribu]ia, nivelul de atragere }i combina]iile posibile ale factorilor care sunt utiliza]i pentru fabricarea sa. Din considerente didactice am presupus c@ variaz@ doar unii dintre factorii de produc]ie. Vom avansa n continuare cu modelul printr-o simulare a comportamentului volumului de produc]ie cnd variaz@ doi factori. Combina]ii de doi factori, dintre cei care contribuie la ob]inerea produsului permit concluzii par]iale privitoare la conexiunea volumului produc]iei cu perechi din factorii de produc]ie. Considerente opera]ionale impun asocierea unor factori reciproc substituibili (astfel cum sunt num@rul de ore ma}in@ utilizate }i respectiv a orelor de munc@, cantitatea de materii prime }i consumul energetic). Cantitatea Q de produc]ie datorat@ utiliz@rii factorilor munc@ }i capital poate s@ fie exprimat@ prin func]ia Q=f(x,y), n care Q - volumul produc]iei, x }i y volumul fizic al factorilor pereche (munc@ }i capital, cuprin}i n model). Forma concret@ a func]iei depinde de rela]iile concrete constatate ntre factori (divizibilitate, adaptabilitate, raportul de substituire ntre factori). Pot exista rela]ii matematice diferite, care s@ exprime aceste conexiuni, ca de exemplu:
Q=ax+by sau Q=axy sau

Q = c xy = c x 2 y 2
n care a,b,c sunt parametrii. Reamintim c@ productivitatea marginal@ a fiec@rui factor este suplimentul de produc]ie care rezult@ din utilizarea unei unit@]i suplimentare a factorului respectiv, aportul celuilalt factor r@mnnd constant. Matematic ne afl@m n fa]a unei derivate par]iale a func]iei de produc]ie n raport cu factorul variabil. Situa]ia cel mai frecvent ntlnit@ n practic@ este c$nd productivitatea marginal@ este pozitiv@ }i descresc@toare. Aceast@ situa]ie se transcrie prin F'(x) > 0 F''(x) < 0 }i
123

F'(y) > 0

F''(y) < 0

n cazul cnd rela]ia factorilor utiliza]i X }i Y cu produc]ia Q este de forma Q=ax+by suma productivit@]ilor marginale este constant@ }i func]ia se nume}te omogen@. n rela]ia Q = c xy se poate verifica faptul c@ productivit@]ile marginale sunt pozitive }i descresc@toare. Descrierea raporturilor dintre randamentele mijlocii este riscant@ cu modelele matematice simple, deoarece Q/x }i Q/y pot s@ se modifice }i de pe urma celuilalt factor. O astfel de analiz@ cere instrumente de analiz@ mai elaborate. S@ reamintim c@ func]ia de produc]ie ntr-o variant@ opera]ional@ depinde de n factori Q=f (x1, x2, ..., xi, ..., xn) (^n care x=volumul factorului i atras), dar posibilit@]ile de modelare impun s@ ne rezum@m la o construc]ie care s@ ia n considerare doar doi factori deodat@. Pentru cazul general, randamentul mijlociu a factorului oarecare i va fi qxi=Qi/xi iar productivitatea marginal@ va fi derivata par]ial@ a func]iei de produc]ie F ' x i =

Q unde i = 1,2,...n xi

Instrumentul de analiz@ folosit ]inte}te s@ ofere un model util pentru procesele de substituire a factorilor }i a conexiunii ntre volumul factorilor utiliza]i }i volumul produc]iei. ntr-o etap@ ulterioar@ ne vom referi la combina]ia factorilor }i nivelul cel mai favorabil al produc]iei, influen]a pre]urilor }.a. 6.4.1. Suprafa]a de produc]ie cu izoproduse. n cazul cnd se iau n considerare numai doi factori de produc]ie oarecare, X }i Y, se poate reprezenta cre}terea rezultatului n raport cu gradul de atragere a unei cantit@]i sporite din ambii factori }i, separat, a propor]iei n care ace}tia se combin@ ntre ei. Forma suprafe]ei de produc]ie reprezentat@ n spa]iu este cea a unei coline pe care sunt figurate curbe de nivel, semnificnd volumuri de produc]ie identice, ob]inute pe seama unor combina]ii diferite a factorilor X }i Y substituibili reciproc. Curbele de izoprodus Q1,Q2,Q3 reprezint@ trei niveluri de produc]ie dintr-o infinitate de curbe care se pot trasa dac@ ipoteza de divizibilitate reflect@ o realitate economic@ concret@. Nivelurile Q1,Q2,Q3 reprezint@ niveluri cresc@toare ale produc]iei astfel Q1<Q2<Q3, deoarece gradul de atragere a resurselor X }i Y este cresc@tor (}i ^n coresponden]@ cu sporul de produc]ie).
124

y
Q1 Q2

0
Q'3 Q'2 Q'1

Q3

Fig.6.3. Colina suprafe]ei de produc]ie care descrie rela]ia dintre volumul Q al produc]iei }i cantitatea din factorii X }i Y lua]i ^mpreun@ }i combina]ia factorilor X }i Y.

X Proiec]ia curbelor de nivel, n fapt niveluri egale de produc]ie care se ob]in pe seama unor combina]ii variate din factorii X }i Y }i ^n raport cu nivelul total, care este atras din ambii factori definesc curbele de izoprodus a c@ror proiec]ie n planul XOY Q'1,Q'2,Q'3 va servi n continuare pentru explica]ia alegerii, sau deciziei produc@torului. Planele paralele cu XOY, reprezentate de curbele de izoprodus Q1,Q2,Q3, n prezentarea noastr@, pot servi la explicarea combina]iei factorilor oarecare X }i Y }i a premiselor cre@rii unor solu]ii alternative pentru produc@tor. Y
yA A Fig. 6.4 Planul XOY cu proiec]iile, curbelor Q1, Q2 }i Q3 Q'3 yB B xA xB Q'2 Q'1

Trasarea dreptei care trece prin punctele A }i B de pe curba Q'1 }i punctul M, tangenta dreptei la curba Q'2 ne indic@ posibilitatea unor combina]ii yB xB }i respectiv xA yA care ofer@ acela}i nivel al volumului produc]iei.
125

Toate punctele de pe fiecare din cele trei curbe ^n parte reprezentate n figur@ ^nseamn@ acela}i nivel fizic al produc]iei. Cele trei curbe reprezentate n figur@ nu se intersecteaz@, tot a}a cum o infinitate de alte curbe de nivel, posibil de trasat, au aceea}i proprietate. Prin proiec]ie }i revenire n planul orizontal ni se permite dezvoltarea unui model opera]ional al alegerii produc@torului ntr-o economie competitiv@, f@r@ bariere la intrarea altor competitori, att n spa]iul de produc]ie, ct }i n cel al ofertei de factori de produc]ie. Sporul de produc]ie se ob]ine prin cre}terea ambilor factori X }i Y, dar pe aceea}i curb@ de izoprodus vom putea constata c@ diminuarea factorului Y, Dy poate fi compensat@ prin sporuri ale factorului X de nivel Dx, ocazion$nd randamente diferite, ^n func]ie de propor]ie ^n care factorii se combin@. 6.4.2.Rata marginal@ de substituire este exprimat@ de rela]ia:

y y -y = - A B , unde Dy }i Dx reprezint@ modific@ri ale factorilor, iar = x xB - x A


celelalte nota]ii semnific@ niveluri apropiate ale atragerii factorilor. Dac@ modific@rea lui x }i y poate fi infinit de mic@:

Dy }i x 0

dy y = R ms dx x

(6.5)

n care dy }i dx sunt modific@ri incrementale ale factorilor }i Rms este rata marginal@ de substituire n expresie natural@, adic@ prin aceasta se exprim@ num@rul de unit@]i y necesare pentru a putea compensa diminuarea unei unit@]i din factorul x (raportul poart@ firesc semnul minus fiind vorba de o diminuare }i o cre}tere). Rata marginal@ de substituire poate fi exprimat@ prin panta curbei de izoprodus, n punctul de substituire. Dac@ substituirea nu este perfect@ se vor considera, a}a cum am ar@tat mai sus, dou@ puncte A }i B, pe aceea}i curb@ de izoprodus, iar Dy= yA - yB }i Dx = xB - xA vor reprezenta diferen]ele de alocare de factori, caracteristice nivelului segmentului de curb@ considerat. n mod corespunz@tor Rms a lui x n raport cu y, Rx/y este definit@ pornind de la panta curbei de izoprodus, valoarea este opus@ valorii pantei: Rx/y = - dy/dx Rata marginal@ de substituire ia valori diferite pe ^ntinderea curbei izoproduselor cu excep]ia situa]iei cnd aceasta are forma particular@ de linie dreapt@. Se poate ar@ta c@ Rms este exprimat@ de panta tangentei
126

ntr-un punct al curbei izoprodusului }i este egal@ cu inversul productivit@]ilor marginale a celor doi factori n punctul respectiv. R x/y = F'y/F'x (6.6)

6.4.3.Caracterul descresc@tor al randamentului }i convexitatea curbei izoprodusului. Curba de izoprodus nu este n mod necesar descresc@toare, adic@ nu are ^n orice situa]ie convexitatea orientat@ spre origine. Pentru modelare }i elaborarea solu]iilor de optimizare, ^ns@, sunt interesante numai curbele convexe fa]@ de origine. Reamintim c@ n acord cu ipoteza teoriei subiective a valorii, nivelurile ridicate de disponibilitate a produsului sau factorilor de produc]ie pentru produc@tor i creeaz@ acestuia o productivitate descresc@toare pe parcursul atragerii, ceea ce sus]ine ipoteza avansat@ mai sus. n numeroase cazuri particulare ipoteza de convexitate nu se verific@, a}a nct orice judecat@ bazat@ pe aceast@ ipotez@ este necesar s@ fie confruntat@ cu mecanismul real al substituirii factorilor pe curbele de izoprodus. Men]ion@m }i faptul c@ substituirea unor factori de produc]ie este, uneori, imposibil@ }i trebuie privit@ ca atare. n cazul substituibilit@]ii factorilor vom ntlni cazuri de substituire perfect@ reprezentate ntr-un plan XOY sub forma unei linii drepte, cazurile de substituiri imperfecte cu randamente factoriale descresc@toare (convexe fa]@ de origine) }i cu randamente cresc@toare (concave fa]@ de origine).

6.5.Alegerea produc@torului reprezint@ un proces ^n care sunt cuprinse att variabilele tehnice la care am f@cut referire mai sus (de exemplu rata marginal@ de substituire exprimat@ n unit@]i fizice), ct }i variabile economice exprimate b@ne}te, prin pre]. Abia atunci cnd n model sunt introduse informa]iile cu caracter de pre] se ob]ine o rela]ionare de pia]@ satisf@c@toare a modelului. 6.5.1.Dreapta bugetar@ sau izocosturile. Orice produc@tor va trebui s@ se raporteze n judec@]ile sale la un anumit buget. Suma aflat@ la ndemna produc@torului, B, se va repartiza, dac@ ne referim la modelul simplificat de mai sus, pentru doi factori de produc]ie X }i Y. Bugetul B, al@turi de factorii men]iona]i }i pre]urile corespunz@toare ale acestora px }i py, vor constitui structura bugetului astfel:
B = xpx + ypy scris@ sub forma unei ecua]ii rela]ia devine:
127

(6.6)

y=-

px B x+ p py Pyy

. (6.7)

printr-o simpl@ mp@r]ire cu py }i rearanjarea termenilor. Aceasta reprezint@ expresia unei drepte. Ecua]ia se caracterizeaz@ printr-o pant@ negativ@ exprimat@ de raportul de pre]uri px/py (panta este negativ@ atta timp ct px }i py > 0, ceea ce reprezint@ o prezum]ie realist@). Termenul liber B/py exprim@ a}a cum rezult@ din figura 6.5 punctul de intersec]ie a dreptei bugetare cu axa ordonat@ cnd x=0. Y
B/PY G

Y =

PX B X+ PY PY

Figura 6.5. Ecua]ia dreptei bugetare. n suprafa]a triunghiului OGH orice punct este accesibil produc@torului, dar semnific@ o utilizare par]ial@ a resursei bugetare. Numai pe linia bugetar@ GH disponibilit@]ilor produc@torului B este integral folosit.

B/PX

Pe acest domeniu (al liniei GH) orice punct semnific@ utilizarea integral@ a disponibilit@]ilor bugetare. %ntre punctele G corespunz@toare utiliz@rii integrale a banilor pentru resursa Y }i punctul H, ^n care resursele sunt alocate integral pentru resursa X se vor ntlni combina]ii cantitative (ponderate cu pre]urile), marcnd utilizarea integral@ a rezervei bugetare. Un punct oarecare n afara triunghiului OGH nu este accesibil produc@torului. 6.5.2.Alegerea produc@torului. Produc@torul poate fi interesat s@-}i minimizeze costul de produc]ie dac@ se raporteaz@ la o cantitate determinat@ de produc]ie pentru care }i-a asigurat desfacerea pe pia]@. Dac@ func]ia de produc]ie F(x,y) adic@ traiectoria curbei de izoprodus }i pre]urile resurselor notate px }i py sunt date (pre]urile prin ipoteza de pia]@ liber@ devin exogene }i fixe pentru ntreprinz@tor) problema este s@ se determine o combina]ie a factorilor X }i Y care s@ asigure cele mai mici costuri ale produc]iei contractate Q.
128

Figura 6.6.Alegerea produc@torului, solu]ia grafic@. Curba de izoprodus reprezentnd, Q de exemplu, combina]ii de ore ma}in@ K func]ionare, pe abscis@ }i ore munc@, pe ordonat@, se confrunt@ cu diferite niveluri bugetare, avnd aceea}i pant@, deoarece raportul de pre]uri px/py este exogen }i M invariabil. Nivelul de cost B2 este cel mai L avantajos deoarece este cel mai sc@zut care permite fabricarea cantit@]ii Q. De men]ioB1 B2 B3 nat c@ punctele K }i L aflate pe curba de 0 X izoprodus Q sunt dezavantajoase. Acela}i nivel de produc]ie solicit@ cheltuieli mai mari (la nivelul bugetului B3), deoarece productivitatea marginal@ a factorilor afla]i n abunden]@ este mai mic@, f@r@ ns@ a ob]ine o compensare din productivitatea factorului rar.

Semnifica]ia punctului de tangen]@ M ^ntre dreapta bugetar@ B2 }i curba de izoprodus Q este aceea a minimului de cost ce poate fi ob]inut }i a combina]iei optime a factorilor. n acest punct raportul productivi@]ilor marginale F'x }i F'y este egal cu raportul pre]ului factorilor, px }i py. 6.5.3. Maximizarea produc]iei pentru un cost dat este o problem@ similar@ precedentei. n acest caz vom presupune existen]a unei capacit@]i de produc]ie }i respectiv un buget B propun$ndu-ne, n condi]iile unei pie]e largi, s@ ob]inem cea mai mare produc]ie posibil@. Dreapta bugetar@ }i curbele de izoprodus se vor combina, ca n figura 6.7. n prezentarea grafic@ a problemei sunt trasate mai multe curbe de izoprodus convexe fa]@ de origine. O singur@ curb@ este tangent@ (dintr-o mul]ime care poate fi imaginat@) la dreapta bugetar@. Punctul de tangen]@ indic@ att nivelul maxim al produc]iei accesibil produc@torului ct }i combina]ia optim@ a factorilor. De observat c@ domeniul de alegere al produc@torului OGH poate fi asociat }i cu alte variante de produc]ie, de exemplu, n punctele A }i B n care, ^ns@, productivit@]ile marginale ale factorilorabunden]i* (de exemplu x ^n punctul A) nu permit ob]inerea unui volum de produc]ie la nivelul dorit de ntreprinz@tor. Deoarece cu informa]iile de care dispune decidentul nu se ntrevede o solu]ie mai bun@, aceasta este solu]ia care-i maximizeaz@ produc]ia }i ^ntreprinz@torul atinge nivelul optim de rezultate.
* A se ^n]elege ^n exces fa]@ de nevoile ra]ionale, optime ale produc@torului.
129

Y
G yA A

yM

M Q'3

yB

Q'2 Q'1 H

xA

xM

xB

Figura 6.7. Solu]ia grafic@ pentru alegerea variantei optime de produc]ie la un cost dat. Este de notat c@ nivelul maxim de produc]ie Q2 se asociaz@ cu o combina]ie yM }i xM a factorilor de produc]ie X }i Y. Combina]ia din punctul M este cea mai favorabil@ (optim@).

n acela}i timp, se poate comuta c@ punctul M exprim@ nu numai un raport al productivit@]ilor marginale egal cu inversul ratei marginale de substituire ci }i cu raportul pre]urilor exprimat de panta dreptei bugetare. Aceast@ concluzie are nsemn@tate pentru conexiunile }i concluziile pe care le permite teoria echilibrului general. Am ar@tat mai sus c@ rata marginal@ a substituirii definit@ prin opusul pantei izoprodusului este egal@ cu raportul inverselor productivit@]ilor marginale Rms = - dy/dx = F'x/F'y. n orice punct al curbei izoprodusului rela]ia aceasta este valabil@. Prin urmare }i punctul M va verifica rela]ia. Punctul M fiind situat pe dreapta bugetar@ a c@rei pant@ este exprimat@ de raportul - px/py }i de dy/dx vom putea scrie F'x/F'y = px/py din care se poate deduce o rela]ie alternativ@ valabil@ n punctul de tangent@ (de optim):

F x F y px = py Px py
130

(6.8)

Maximizarea volumului produc]iei Q=f(x,y), ]innd seama de constrngerea bugetar@ B = xpx + ypy care se transcrie n dreapta bugetar@:

p px B y = - px x + p y y py py
deducem c@ y=y(x) }i Q =[x, y (x)] Utiliznd regula de derivare a unei func]ii compuse vom ob]ine:

dQ dx

= F x + F y

dy dx

si

dy dx

px py

}i acceptnd restric]iile bugetare, pentru ca produc@torul s@ nregistreze nivelul maxim de produc]ie condi]ia este ca dQ/dx=0 de unde rezult@ c@:

0 = F ' x + F y (-

F' p px ) x= x py F'y py

Se verific@ ipoteza c@ la echilibru raportul productivit@]ilor marginale este egal cu raportul pre]urilor. O judecat@ interesant@ pentru unul dintre paragrafele urm@toare este permis@ de introducerea n acest context a multiplicatorului Lagrange, l, care se exprim@ ca spor incremental al bugetului, generator al unui anumit spor al produc]iei: l= dQ / dB (6.9) Multiplicatorul Lagrange, l, este derivata func]iei produc]iei n raport cu constrngerea bugetar@; multiplicatorul m@soar@ suplimentul de produc]ie care decurge din sl@birea constrngerii bugetare cu o unitate. 6.5.4.Forme particulare de curbe de izoprodus }i solu]ia de optimizare. Ne putem imagina situa]ii n care ipoteza de convexitate a curbei de izoprodus s@ nu se verifice. Putem ^ntlni fie situa]ia substituirii perfecte cnd izoprodusul are forma unei linii drepte, fie curbe de izoprodus concave fa]@ de origine, atunci cnd combina]ia a dou@ resurse ridic@ probleme }i alegerile mai favorabile merg spre o utilizare unilateral@. Ne putem imagina arderea ]i]eiului sau p@curii n pat de c@rbune care poate n anumite condi]ii (de randamente termice sc@zute) conduce la o solu]ie de col]. n rezumat, a}a cum va rezulta }i din prezentarea grafic@ (figura 6.8) ^n astfel de cazuri, practic, se ajunge la solu]ia de col], adic@ op]iunea pentru utilizarea unei singure resurse.
131

a) Curbele de izoproduse, concave fa]@ de origine

y
b) Substituire perfect@ G

Q1

Q2

Q3

Q4
H

Q5

Q 1 Q 2 H Q 3 Q4

Fig.6.8 Optimul produc@torului n caz de productivitate nedescresc@toare a factorilor de produc]ie. Se poate observa c@ n fiecare situa]ie se impune o solu]ie de col], alocnd ntregul buget pentru o singur@ resurs@.

6.6. Func]ia de produc]ie Cobb-Douglas


Forma general@ de exprimare a func]iei de produc]ie Q=f(x,y) con]ine rela]ia ntre volumul produc]iei }i nivelul atragerii celor dou@ resurse considerate n modelul simplificat. Func]ia Cobb-Douglas* a fost ndelung ameliorat@ }i rafinat@ pentru a r@spunde unor nevoi specifice avansului tehnologic bazat pe nlocuirea muncii prin ma}ini. Nota]iile utilizate sunt: K - volumul de capital fix, L - volumul de munc@ }i a }i b - factori parametri, cel mai adesea avnd n]elesul de randamente ale factorilor K }i L. Expresia care descrie cel mai bine raporturile de substituire este dat@ de ecua]ia Q = AKa Lb n care A este un factor de propor]ionare, adic@ pre]urile. Vom putea imagina raporturile care se stabilesc ntre factori }i produc]ie pornind de la un nivel oarecare al produc]iei Q0 dac@ admitem c@ a }i b sunt factorii pozitivi }i dK/dL este negativ adic@ se nregistreaz@ descre}teri ale izocantit@]ii pe m@sur@ ce are loc substituirea. Func]ia Cobb-Douglas descrie, convenabil, o evolu]ie a unei curbe de izoprodus convex@. Trebuie semnalat c@ utilizarea pe scar@ larg@ a func]iei este condi]ionat@ de ndeplinirea rela]iei a+b=1, aceast@ ipotez@ se verific@ n practic@ }i ecua]ia se poate scrie: Q = AKa L1-a (6.10).

* Pentru alte abord@ri ale func]iei poate fi consultat. G. Abraham Frois Economie politic@, Ed. Humanitas, Bucure}ti, 1994.
132

%n aceast@ rela]ie este descris@ o conexiune care presupune randamente se scar@ constante. 6.7.Randamentele de scar@ au fost }i continu@ s@ se afle n aten]ia economi}tilor de o lung@ perioad@ de timp. Expansiunea afacerilor a fost privit@ nc@ din secolul trecut cu prec@dere din unghiul avantajelor care rezult@ din c}tigurile pe pia]@ ale marelui produc@tor, apoi o perioad@ de timp din perspectiva avantajelor financiare diverse care-l avantajeaz@ pe marele de]in@tor de resurse }i, mai nou, de avantaje organiza]ionale. n paragraful acesta ne propunem o analiz@ a avantajelor care decurg din sporirea atragerii unuia sau mai multor factori, deodat@, adic@ a randamentului de scar@, ceea ce se concretizeaz@ ^n cazuri favorabile ^n diminuarea nivelului costului unitar. Pornind de la ipoteza relax@rii constrngerii bugetare vom urm@ri efectele asupra produc]iei. Volumul produc]iei poate nregistra randamente cresc@toare, dac@ la un spor al bugetului de o unitate vom ob]ine, n trepte succesive, augment@ri cresc@toare ale produc]iei; a doua alternativ@ este s@ se nregistreze cre}teri propor]ionale ale produc]iei cu cele ale bugetului sau cel de al treilea caz cu sporuri descresc@toare. ntr-o prim@ abordare economiile de scar@ se confund@ cu problema economicit@]ii dimensiunii organiza]iei economice sau, n alte cazuri, cu dimensiunea produc]iei. n literatura economic@ anterioar@ anului 1980 s-a re]inut teza cre}terii volumului fabrica]iei pentru a ob]ine sporirea eficien]ei economice pe seama sc@derii costurilor de aprovizionare, a posibilit@]ilor superioare de organizare, a accesibilit@]ii unor tehnologii mai avantajoase }i a sc@derii costurilor fixe pe unitate de produs. Accelerarea avansului tehnologic }i cre}terea accesibilit@]ii produselor str@ine, pe pie]ele din ]@rile dezvoltate au relevat modelul economiilor de scar@ nu ]ine seama de gradul sporit de incertitudine existent pe pia]@ n lumea contemporan@ }i, implicit, c@ deciziile unei concentr@ri importante de capacit@]i nu se mai potrivesc unui mediu de afaceri mult mai dinamic }i riscant. Principala tendin]@ advers@ se mai potrive}te promov@rii economiilor de scar@ const@ n limitarea cererii }i ca o consecin]@ anularea sau mai des diminuarea avantajelor care au rezultat din fabrica]ia pe scar@ mare. n numeroase ramuri care se adreseaz@ consumului final propor]iile ridicate produc]iei au fost men]inute totu}i prin combinarea unor componente ale articolului, fabricat n serie, cu particulariz@ri n privin]a dot@rilor supli133

mentare. Un exemplu tipic l constituie automobilul al c@rui pre] afi}at poate fi cu mai multe procente sub ceea ce pl@te}te cosumatorul deoarece acesta }i dore}te vopsea metalizat@, aer condi]ionat, dirijarea computerizat@ a arderii, servodirec]ie, pungi de aer care s@-l protejeze n caz de accident }.a. Structura de baz@ a modelului ales de client beneficiaz@ de avantajele economiilor de scar@, la fel dot@rile suplimentare, doar elementele de consum de munc@ pentru executarea particulariz@rilor ies din tiparele execu]iei ^n serie. Un alt exemplu tipic este cel al componentelor electronice sau al prefabricatelor din construc]ii, care au func]ii diverse, care sunt utilizate par]ial sau integral, n raport cu cerin]ele clientului. Se mbin@ }i n acest caz avantajele seriei cu particularizarea produsului final, cerut@ de client. Exist@ }i numeroase alte situa]ii n care produc]ia de mas@ este necompetitiv@ pe pia]a concuren]ial@ a ]@rilor dezvoltate. A}a este cazul cu dot@rile interioare, mbr@c@min]ii, nc@l]@mintei }.a. dac@ se adreseaz@ unor cump@r@tori preten]io}i }i cu venituri pe m@sur@. S@ mai not@m c@ randamentele de scar@ }i cele factoriale sunt dou@ lucruri distincte. n cazul randametelor de scar@ ne preocup@m de consecin]ele pe care le are cre}terea simultan@ a factorilor asupra nivelului produc]iei. n cazul randamentelor factoriale lu@m n considerare consecin]ele cre}terii cantit@]ii dintr-un factor utilizat asupra produc]iei cnd cel@lalt factor utilizat r@mne la un nivel fix. n cazul unei func]ii de produc]ie de tip Cobb-Douglas randamentele de scar@ sunt constante dac@ a + b = 1 n timp ce productivit@]ile marginale ale capitalului }i muncii sunt ambele descresc@toare. Randamentele de scar@ vor fi cresc@toare dac@ a + b > 1, adic@ productivitatea factorilor K }i L este cresc@toare (luat@ mpreun@).

6.8.Maximizarea profitului n prezentare analitic@ nseamn@


acceptarea premiselor c@ produc@torul are posibilitatea s@ aleag@ nivelul produc]iei, deoarece nivelul ofertei produc@torului individual este foarte mic n raport cu cererea de pe pia]@, oferta acestuia neput$nd influen]a pre]ul de v$nzare }i poate s@ aleag@ nestingherit de dificult@]i de substituire }i mai ales de modific@ri ale pre]ului factorilor atunci cnd cererea de factori pe pia]@ se modific@. Pre]ul de vnzare este, potrivit logicii teoriei echilibrului general (^n acord cu care dimensiunea redus@ a firmei exogen. Profitul notat cu p este diferen]a ntre venitul total ^ncasat din vnz@ri (sau cifra de afaceri) }i costurile totale ocazionate de ob]inerea m@rfurilor:
134

p = pQ - Ct (6.11) Unde: p = profitul ob]inut Q = volumul produc]iei vndute Ct= costurile totale ocazionate de fabrica]ie p = pre]ul unitar de v$nzare Vom putea transforma rela]ia (6.11) astfel: Q = F(x,y) }i Ct = xpx + ypy }i ca urmare p = pF(x,y)-xpx - ypy Func]ia de profit se maximizeaz@ n raport cu cele dou@ variabile. Vom lua n considerare derivatele par]iale n raport cu x }i y, egale cu zero n punctul de maxim al profitului. Mp/Mx = pF'x-px = 0 Y px = pF'x Mp/My = pF'y - py = 0 Y py = pF'y n rela]iile de mai sus productivit@]ile marginale, n expresie fizic@, a fiec@rui factor, adic@ derivatele par]iale ale func]iei de produc]ie pF'x }i pF'y reprezint@ productivit@]ile marginale n func]ie de fiecare din cei doi factori. Urmeaz@ c@, pentru a ob]ine maxim de profit ntreprinz@torul trebuie s@ aduc@ nivelul productivit@]ii marginale n func]ie de fiecare factor la nivelul pre]ului. Sporirea gradului de atragere a factorului considerat }i, corespunz@tor, sporul de rezultat care decurge din cre}terea atragerii factorului (de exemplu pF'(x) este egal pre]ului din acel punct). ntreprinz@torul este prin urmare interesat s@-}i sporeasc@ atragerea factorului att timp ct c}tigul suplimentar rezultat este superior pre]ului acelui factor.

respectiv

.
135

R e z u m a t
For]ele interne favorabile reform@rii economiei }i intereselor ]@rilor dezvoltate este probabil s@ orienteze economia real@ din Rom$nia spre mecanisme de pia]@, care trebuie cunoscute }i utilizate, deoarece vor servi supravie]uirii }i dezvolt@rii oric@rei afaceri. Abordarea opera]ional@ a calculului produc@torului se sprijin@, ^n aceast@ etap@ a abord@rii tematicii, pe ipotezele func]ion@rii competi]iei perfecte, expuse ^n paragraful 3.0. Progresul reformei a creat c$mp de ac]iune proceselor automate de reglare ^n produc]ia vegetal@, unele servicii (comer]ul cu am@nuntul, servicii de divertisment, }.a.) }i o parte a produc]iei, ^ndeosebi cea orientat@ spre export }i cea a firmelor private mici }i mijlocii. Func]ionarea mecanismelor automate de reglare depinde de crearea condi]iilor pentru contracte voluntare }i crearea unei situa]ii competitive opuse celei de penurie. Calculul produc@torului se a}eaz@ pe evaluarea costurilor totale, separarea ^n cheltuieli fixe }i variabile ^n raport cu volumul produc]iei, calcule ale m@rimilor mijlocii (cost fix, variabil, total) }i a costului marginal, sporul de cost datorat cre}terii cu o unitate a volumului produc]iei. Conexiunile care se relev@ ^ntre volumul produc]iei, considerat@ ^n aceste modele variabila independent@ (determinant@ pentru nivelul celorlalte m@rimi studiate), }i costul mijlociu, cel marginal ofer@ posibilitatea unor decizii de alocare optim@ a resurselor. O ipotez@ important@ a opera]iunilor de optimizare este cea privind tendin]a de descre}tere a randamentelor factoriale. Pe m@sur@ ce atragem (^ntr-un mediu economic neinfluen]at de avansul tehnologic, deci pe termen scurt) cantit@]i mai mari de resurse, randamentul lor scade. Func]ia de produc]ie descrie o lege de combinare a doi factori de obicei munc@ }i capital, substituirea acestora pornind de la ipoteza lipsei avansului tehnologic, care permite men]inerea prin substituirea reciproc@ a factorilor a nivelului constant de produc]ie (^n acest caz se ajunge la situa]ia c@ productivit@]ile factorilor ^n procesul de substituire sunt descresc@toare). Curba de izoprodus descrie o succesiune de combina]ii a doi factori (de exemplu munc@ }i capital) care ocazioneaz@ ob]inerea aceluia}i nivel de produc]ie. Rata marginal@ de substituire reflect@ propor]ia ^n care un factor oarecare poate fi ^nlocuit de un num@r de unit@]i din factorul de substituire care are proprietatea de a-l putea ^nlocui f@r@ a modifica produc]ia. Rata marginal@ de substituire, exprim@ ^n raporturi cantitative m@rimi naturale, de exemplu ore munc@ }i ore ma}in@. Rata marginal@ de substituire se afl@ ^n raport invers propor]ional cu productivit@]ile marginale, iar acestea se coreleaz@ propor]ional cu raportul pre]urilor. Dreapta bugetar@ exprim@ disponibilit@]ile alocate de produc@tor fabrica]iei }i asociat@ planului curbelor de izoprodus permite, ^ntr-o abordare de geometrie analitic@, optimizarea combina]iei factorilor. Se confrunt@ productivit@]ile marginale ^n expresie fizic@ }i pre]urile factorilor, fapt care permite relevarea nivelului optim al combina]iei de resurse. Acest model indic@ nivelul maxim de produc]ie ^n raport cu un buget determinat }i combina]ia optim@ a factorilor ^n func]ie de raportul de pre]uri }i productivit@]ile marginale.

.
136

Randamentele de scar@ semnific@ efecte favorabile asupra productivit@]ii }i costurilor unitare. Acestea se ob]in pe seama sporirii concomitente a ambilor factori cuprin}i ^n modelul anterior. Economiile de scar@ se concretizeaz@ ^n posibilitatea utiliz@rii unor tehnologii, know how specializat }i de ^nalt randament, a for]ei de munc@ }i materialelor specializate }i tipizate, a economiilor organiza]ionale, a reducerii cheltuielilor de cercetare, dezvoltare, proiectare, ^ncercare a prototipului etc. Ob]inerea economiilor de scar@ constituie temelia ini]ierii }i dezvolt@rii Uniunii Europene, pe seama l@rgirii propor]iei produc]iei de acela}i fel.

%ntreb@ri }i exerci]ii
1. Defini]i no]iunile de func]ie de produc]ie, economii de scar@, productivitate marginal@, randamente descresc@toare, rat@ marginal@ de substituire, dreapt@ bugetar@, maximizarea produc]iei la un cost dat. 2.Figura ilustreaz@ o func]ie de Y produc]ie ^nsemn$nd utilizarea resurselor X }i Y. Cele dou@ curbe de izoQ1 Q2 produs, Q1 }i Q2, se situea12 z@ la nivelurile 300 }i 420 unit@]i. Liniile bugetare B' 10 }i B'' au nivelul de 3.600 8 unit@]i b@ne}ti fiecare. E2 E Dac@ firma produce la 6 E1 nivelul punctului C: C 4 420 a) Produc]ia ob]inut@ se va T situa la nivelul minim 300 2 de cost ? B' B'' B b) C$t va fi cantitatea 0 2 4 6 8 10 12 14 X produs@ ^n acel punct ? c) Cum poate fi explicat nivelul Q2 de produc]ie la acela}i nivel al costurilor ? d) C$t este nivelul costului mijlociu ^n punctul E2 ? 3. Figura ilustreaz@ func]ii de produc]ie la nivelul Q1=120 }i Q2=168. Dreapta bugetar@ B indic@ un cost de 1440 unit@]i b@ne}ti. Folosind datele din figur@; 1) Care este pre]ul factorilor X }i Y la nivelul dreptei bugetare B? 2) Pozi]ia B" a dreptei bugetare poate indica acela}i nivel bugetar? Dac@ da ce i-a modificat pozi]ia? Dac@ nu volumul produc]iei ^n punctul E poate fi identic cu cel din punctul E1? 3) Lu$nd ^n considerare figura, pute]i explica existen]a unor efecte de substituire }i de venit? Dac@ da, explica]i.

.
137

4. Figura ilustreaz@ o produc]ie ^nsemn$nd utilizarea resurselor X }i Y. Curba de izoprodus se afl@ la nivelul Q = 300. Dreapta bugetar@ se afl@ la nivelul de 3.600 unit@]i b@ne}ti. a) S@ se determine pre]urile unitare ale factorilor x }i y. b) Care este costul minim al producerii a 300 unit@]i din produsul considerat ? c) Care este cantitatea utilizat@ din cei doi factori la nivelul optim al combina]iei ? 5. Explica]i de ce firmele au tendin]a de a-}i spori dimensiunile. 6. Calcula]i pe baza urm@torului tabel sporul de produc]ie pe m@sur@ ce spore}te munca utilizat@. Calcula]i produc]ia marginal@ }i mijlocie a firmei. persoane: 2 volum produc]ie: 300 3 4 5 6 480 560 600 600

Rezolvare la problema 2, punctul c): combina]ia optim@ a factorilor X }i Y permite ob]inerea nivelului minim de costuri.

.
138

7. Produc]ia }i costurile
7.1. Produc]ia este un proces de utilizare a serviciilor de munc@, a echipamentului, capitalului, resurselor naturale cu scopul de a ob]ine produse }i servicii livrabile. Intr@rile procesului de produc]ie se compun din munc@, p@mnt }i resurse naturale, materii prime, capital }i priceperea antreprenorial@ care, utilizate mpreun@, vor putea oferi alimente, consumabile, automobile, servicii de educa]ie }i instruire etc. Conexiunea dintre ansamblul intr@rilor }i produc]ia care poate fi ob]inut@ prin consumul acestora, poart@ numele de func]ie de produc]ie. Func]ia de produc]ie poate fi exprimat@ n raport de doi factori (a}a cum am procedat n capitolul anterior) cu scopul de a releva posibilit@]ile ra]ionale de combinare a factorilor }i consecin]elor acelor demersuri, sau ca func]ie global@, care con]ine totalitatea factorilor nota]i n capitolul precedent cu x1,x2,...,xi,...,xn. Volumul total de resurse atrase }i combina]ia diferitelor categorii de cheltuieli prezint@ interes pentru deciziile antreprenoriale. Trebuie s@ se re]in@, de asemenea, c@ o func]ie de produc]ie are semnifica]ie opera]ional@, de regul@, pentru un nivel tehnologic determinat. Ameliorarea, avansul tehnologic spore}te posibilit@]ile de cre}tere a produc]iei, dar func]ia de produc]ie rezultat@ are al]i parametri. Pentru a defini variabilele }i conexiunile acestora pe termen lung, n cadrul unei func]ii de produc]ie, este necesar@ precizarea dac@ modelul utilizat con]ine influen]a avansului tehnologic }i n acest caz vom defini-o ca func]ie de produc]ie pe perioad@ lung@. n func]ia de produc]ie pe termen lung toate m@rimile con]inute sunt pe rnd supuse varia]iei }i analizei factoriale. n func]ia de produc]ie pe termen scurt sunt cuprinse intr@ri ale c@ror volum nu se vor modifica pe m@sura cre}terii produc]iei. Vom denumi aceste intr@ri costuri fixe. Alte m@rimi a c@ror cantitate se schimb@ n raport cu volumul produc]iei poart@ denumirea de costuri variabile. Pe o perioad@ scurt@ exist@, de fapt, un plafon al cre}terii produc]iei, deoarece dispoibilit@]ile de capacitate de produc]ie sunt limitate de nivelul maxim de productivitate al momentului. Pe o perioad@ mai lung@ (de obicei peste un an) nlocuirea echipamentelor poate aduce cre}teri importante ale capacit@]ii de produc]ie. 7.2. Costuri fixe, variabile, costul de produc]ie pe perioad@ scurt@.
Costurile fixe (CF), independente, n principiu, fa]@ de volumul produc]iei cuprind cheltuieli cum sunt asigur@rile, pl@]ile de dobnzi, amortismentele,
139

cea mai mare parte a cheltuielilor generale, inclusiv chiriile. Pentru o mic@ firm@ comercial@, ^ns@, plata unui vnz@tor poate fi un cost fix. Costurile variabile (Cv sau f(Q)) au o evolu]ie variabil@, n raport cu volumul produc]iei sau serviciilor livrate. n aceast@ categorie sunt cuprinse, dac@ ne referim la o ntreprindere productiv@, consumul de materii prime, salariile personalului de operare n sec]ii }.a.

Costuri totale

Costul total

Costul variabil total teoretic

Costul fix total teoreti

Costuri mijlocii }i marginale Cost marginal

Fig.7.1. Costurile pe perioad@ scurt@

Cost mijlociu
Cost variabil mijlociu

Q1

Q2 Q3
140

Costul total (Ct) se compune din suma costurilor fixe }i variabile Ct = CF +Cv sau CF + f(Q). Putem constata din figura 7.1 c@ varia]ia costului total reproduce evolu]ia costului variabil total. Dac@ m@rimea costului fix, deseori, numit, conven]ional fix, este n principiu fix@, cea a costului variabil este cresc@toare, n func]ie de cantitatea de produc]ie. Func]ia costului variabil trece prin originea axelor }i nregistreaz@ sporuri al c@ror interes pentru procesele de decizie }i optimizare este important. A}a cum rezult@ din figur@, sporurile costurilor variabile sunt descresc@toare pn@ la un punct, corespunz@tor n grafic nivelului de produc]ie Q2 din cadrul b) dup@ care au o cre}tere exponen]ial@. Costul marginal reprezint@ suplimentul de cost ocazionat de fabricarea unei unit@]i suplimentare de produs.

Cm =

CT (7.1), ^n care Cm = cost marginal, }i Q

DCT = sporul costului total, DQ= sporul de produc]ie. Dac@ accept@m ipoteza constan]ei costului fix, costul marginal este indepedent de aceast@ m@rime:

Cm =

C T C F + Cv Cv = = Q Q Q

deoare

%n ipoteza divizibilit@]ii perfecte a factorilor care compun costul variabil, costul marginal se prezint@ ca derivata func]iei costului total, implicit, a celui variabil. Dac@

Q 0

dC T = ' (Q) dQ

Este necesar s@ facem o conexiune ntre evolu]ia costului variabil, cresc@toare cu sporuri descresc@toare pn@ n punctul Q1 }i cu sporuri cresc@toare ^n urm@torul interval, fapt care se reflect@ n costuri marginale descresc@toare pentru intervalul 0 Q1 }i costuri marginale cresc@toare dup@ punctul care indic@ volumul de produc]ie Q1, }i punctul de inflexiune al costurilor variabile totale. Costul unitar sau mijlociu este costul total sau global, repartizat pe unitate de produs. Costul mijlociu, a}a cum rezult@ din cadrul b) al figurii 7.1. este o func]ie de cost n raport cu volumul produc]iei.
141

M@rimile mijlocii prezint@ ntotdeauna importan]@ pentru analiza economic@, acestea permi]nd diminuarea sau chiar anularea unor influen]e ntmpl@toare ale contextului economic asupra reflect@rii prin indicatori. Costul mijlociu, avnd valori diferite n raport cu volumul fabrica]iei, este util s@ fie exprimat ca un }ir de valori corespunz@toare cantit@]ii de
M produc]ie astfel: C CMi =

C Ti C Ti Q Q ii

(7.3), unde:

- CTi costul total corespunz@tor cantit@]ii i; - Qi cantitatea la nivelul i de produc]ie; - i=1,2,3,.,n unde n este num@rul total de produse care pot fi fabricate ^n unitatea economic@ }i i volumul variabil de produse. Corespunz@tor, costul fix mijlociu }i cel variabil mijlociu vor nregistra evolu]ii n raport cu volumul fabrica]iei.

CC FM = FMi

CF (7.4), ^n care Qi = cantitatea fabricat@; i= 1,2,,n, iar Qi

CFMi este costul fix mijlociu, corespunz@tor nivelului i de produc]ie. Costul fix mijlociu este o func]ie descresc@toare, n raport cu volumul fabrica]iei (a}a cum rezult@ }i din figura 7.1. cadrul b). Forma func]iei costului fix mijlociu este aceea a unui arc de hiperbol@ echilateral@ cu bra]ele tinznd asimptotic la cele dou@ axe. Descre}terea costului fix mijlociu este principala explica]ie a ob]inerii economiilor de scar@, ^n produc]ia tradi]ional@ de serie. S@ not@m c@ fabricarea unei caroserii de automobil modern, prin ambutisare, impune costuri fixe legate de fabricarea matri]elor, care se ridic@ la sume att de mari nct dac@ s-ar fabrica un singur exemplar acesta ar costa, probabil, mai mult dect greutatea lui n aur. Pentru ca o linie de asamblare a automobilelor s@ permit@ diminuarea costului unitar este necesar@ o serie*, de cel pu]in 70-100 mii exemplare. La acest nivel de fabrica]ie costurile fixe se repartizeaz@ pe un num@r suficient de mare de automobile pentru ca o unitate s@ coste cteva mii de dolari S.U.A. Costul variabil mijlociu (CVM) este costul variabil care revine n medie unei unit@]i de produs la un nivel determinat al produc]iei:
* Fabrica]ie specializat@ avnd ca rezultat produse mai mult sau mai pu]in identice
142

CVMi = CVM

CVi , Cvi = costul variabil total, ^nregistrat pentru produc]ia Qi, Qi

i=1,2,, n num@rul de produse care poate fi fabricat de c@tre firm@ }i i este cantitatea produs@. Se impun cteva observa]ii privitoare la evolu]ia costurilor mijlociu variabil, unitar }i marginal:

CVMi = CVM

(Q )
Q

, f(Q)= func]ia de cost variabil ^n raport cu volumul produc-

]iei, }i a factorilor intr@rilor atunci c$nd acestea sunt perfect divizibile. Costul marginal ntlne}te n evolu]ia sa, pe m@sura sporirii produc]iei curba costului variabil mijlociu la nivelul minim al acestuia din urm@. Costul variabil mijlociu descre}te nainte de intersec]ia cu costul marginal }i spore}te dup@ acest nivel. Costul marginal ntlne}te curba costului unitar (sau mijlociu total) la minimul acestuia din urm@. Costul unitar se afl@ deasupra costului marginal att timp ct curba lui este descresc@toare, n func]ie de volumul produc]iei, }i este cresc@toare dup@ intersec]ia cu costul marginal. Minimul costului marginal este atins nainte (^n raport cu variabila independent@, volumul produc]iei) de intersec]ia cu minimul costului variabil }i apoi a celui unitar. Sporirea costului unitar este ntrziat@, n raport cu cre}terile cheltuielilor variabile, datorit@ diminu@rii treptate a costului fix unitar (a}a cum rezult@ din figura 7.1.) Anumite conexiuni, care rezult@ ntre nivelul costului variabil mijlociu }i fix mijlociu nu pot fi luate n considerare la analiza costului pe termen scurt. 7.2.1. Evolu]ia costului variabil unitar n Romnia prezint@ nc@ particularit@]i importante care influen]eaz@ alegerea produc@torului. %n perioada totalitar-colectivist@, din ra]iuni care izvorau din nevoia restrngerii sustragerilor }i risipei de materiale s-a operat cu costuri medii de aprovizionare a materialelor, de stocare }i compensare a deprecierii fizice. Orele suplimentare }i comenzile de urgen]@ au intrat n categoria costurilor cu varia]ie strict propor]ional@ cu produc]ia. Neexistnd motiva]ia pentru protejarea }i valorificarea patrimoniului s-a impus o abordare birocratic@, nivelatoare.
143

Concentrarea puterii de decizie n zona liderilor politici a avut }i un suport izvort din structura piramidal@, de comand@ }i gestionarea autorit@]ii n folos propriu, prin utilizarea discre]ionar@ a resurselor. %n planul deciziei opera]ionale, privind costurile, realitatea concret@ a fost practic umbrit@ de interese politice }i de propagand@. Volumul produc]iei totale a primat n raport cu calculul economic. %n aceste condi]ii varia]ia cheltuielilor cu materiile prime }i salariile, reflectate n calculul de costuri a fost liniar@. Din p@cate ntrzierea reformei, a privatiz@rii, interesele favorabile conserv@rii capacit@]ii de dispozi]ie discre]ionar@ perpetueaz@ o stare de fapt nefiresc@, d@un@toare, a}a cum vom ar@ta n continuare.

CT, CF, CV CF = Qa + CF CV= a Q

CM, Cm, CVM, C

CF

Cm= CVM=a
Q

Fig. 7.2 Func]ia de cost variabil liniar@

Evolu]ia liniar@ a costului variabil determin@ ca aceast@ m@rime s@ tind@ la nivelul mijlociu, spre o linie dreapt@ paralel@ cu abscisa, favoriz$nd ^n con]inut for]area, de principiu, a sporurilor de produc]ie.

CVM =

CV aQ d (CV ) d (aQ) = = a , CVM = = = a (7.5), Q Q dQ d (Q)

unde a este un parametru semnific$nd costul variabil mijlociu }i fiind constant. Varia]ia costului marginal se aliniaz@ celui variabil din care, de altfel, deriv@. Cele dou@ curbe se confund@, tinz$nd s@ fie, de fapt, o dreapt@ paralel@
144

cu axa abscis@, semnificnd cantitatea de produc]ie. Costul unitar al produc]iei (costul mijlociu);

CM =

CT ( aQ + CF ) = = a + CF Q a Q Q

Costul unitar este o curb@ ^n form@ de hiperbol@ echilateral@ tinznd la a. %n practic@ la un anumit nivel al produc]iei, a}a cum s-a putut constata n experien]a anilor de economie de comand@ apar dificult@]i. Livrarea ntrziat@ a componetelor, n luna decembrie, dar }i la sfr}it de trimestre conducea la supra^nc@lzirea sistemului, numeroase c@deri accidentale ale utilajelor }i diminuarea }i mai mult a calit@]ii fabrica]iei. Rezult@ ns@ o concluzie important@: nereflectarea corect@ a nivelului costurilor variabile conduce la tendin]a nejustificat@ de sporire a ofertei, n dispre] fa]@ de exigen]ele de pre], calitate, diversitate pe care le impune numai o economie liber@ de pia]@. 7.2.2.Evolu]ii obi}nuite ale curbelor de costuri sunt reflectate n figura 7.1.cadrul b), n coresponden]@ cu evolu]ia neliniar@ a costurilor variabile. Este necesar de re]inut c@ la comenzi mici se nregistreaz@ costuri ridicate de facturare, transport, eventual asigurare, paz@ }i altele. Sporirea volumului unei comenzi de materi prime va conduce la diminuarea costurilor variabile, reflectat@ n descre}terea costului variabil unitar pn@ la o anumit@ limit@. Dep@}irea unui nivel al produc]iei ntr-o fabric@, cu o capacitate dat@, este, ns@, nso]it@ de neglijarea repara]iilor }i opera]iilor de ntre]inere preventiv@, cre}terea num@rului de ore suplimentare pl@tite cu tarife duble, triple ceea ce n ansamblu conduce la o cre}tere exponen]ional@ a costurilor variabile. Diminuarea costurilor fixe mijlocii, odat@ cu cre}terea seriei de fabrica]ie peste limitele capacit@]ii de produc]ie are efecte de sens contrar asupra costului mijlociu, datorit@ cre}terilor exponen]iale la cele variabile. %n economiile n care pia]a este dominat@ de firme mari, }i cu att mai mult, n economiile de comand@ unde situa]ia de penurie, de pia]@ a vnz@torului nu poate fi ocolit@ produc@torii se comport@ arogant fa]@ de clien]i impunnd pre]uri, sortimenta]ie, calitate inferioar@,termene de livrare neconvenabile. O astfel de situa]ie nu se ntlne}te n zilele noastre n ]@rile dezvoltate cu mecanisme de pia]@ func]ionale }i o pozi]ie favorabil@ cump@r@torului. Volumul de produc]ie pe care }i-l permite o firm@ este dictat de preferin]ele consumatorilor, iar determinarea nivelului produc]iei nu este dec$t rareori la latitudinea produc@torului.
145

7.3.Alegerea nivelului de produc]ie


A}teptnd din partea ntreprinz@torului un comportament de maximizare a profitului, dac@ asum]iile privind func]ionarea perfect@ a mecanismului reglator de pia]@ nu se abat prea mult de la realitatea economic@, vom putea presupune c@ pre]ul de produc]ie este exogen }i fix n raport cu volumul ofertei firmei studiate. %n virtutea acelora}i ipoteze ale func]ion@rii nestnjenite a regulatorului numit pia]@, nici pre]ul factorilor de produc]ie nu va fi influen]at de cererea firmei, a}a nct }i acestea vor fi considerate constante }i exogene. Profitul rezult@ ca diferen]a ntre valoarea vnz@rilor, a cifrei de afaceri }i costul total. Utiliznd modelele de mai sus vom putea scrie:

CT = C F + (Q ) ,

= pQ C T = P Q [C F + (Q ) ] = Qp
_

Curba profitului total are alura unui arc de parabol@, varia]ia acestuia fiind n leg@tur@ cu nivelul produc]iei. Anularea primei derivate a func]iei de profit ne indic@ nivelul maxim de profit:

d dQ

dC d d(pQ) ) ( pQ dC FF = ' (Q ) dQ dQ
_

dC F d _ d ( pQ ) = p ' (Q ) , atunci c$nd =0 =p dQ dQ dQ


Altfel formulat@, condi]ia de maximizare a profitului este ca volumul produc]iei s@ ating@ acel nivel n care ' ( Q ) = p , adic@ nivelul costului marginal (exprimat prin derivata func]iei de cost) s@ fie egal cu pre]ul cm = cost marginal cm = p (7.6), p = pre] unitar de v$nzare de vnzare al produsului pe pia]@. %ntr-o diagram@ pe care sunt reprezentate costul marginal, costul unitar, pre]ul de vnzare, toate n raport cu nivelul de produc]ie, se va nregistra o intersec]ie a costului marginal cu pre]ul de vnzare (care este o linie orizontal@, neinfluen]at@ de nivelul produc]iei, ^n cazul unei firme mici) la un nivel QM, care marcheaz@ optimul, sau maximul de profit al ntreprinz@torului la produc]ia optim@ (Volumul QM).
146
_

Aria de profit este definit@ de segmentul MN, diferen]a dintre pre] }i costul mijlociu }i segmentul OQM care exprima nivelul produc]iei.
Figura 7.3. Alegerea nivelului produc]iei de c@tre ^ntreprinz@tor ^ntr-o pia]@ concurenCM ]ial@. Intersec]ia curbei cosP A M B tului marginal cu linia pre]ului n punctul M indic@ volumul QM, al produc]iei care-i ofer@ N ntreprinz@torului maxim de satisfac]ie.Volumul profitului este definit de aria ha}urat@ care rezult@ din ^nmul]irea 0 QA QM QB valorilor numerice ale segQ mentelor MN }i OQM.Profitul maxim corespunz@tor punctului QM se stabile}te pornind de la profilul unitar sau pe unitatea de produs, adic@ p-CM }i volumul optim al produc]iei QM:
CM,Cmp

Cm

p Q CT C = = p T = p CM Q Q Q

M = QM ( p C M )

(7.7)

^n care QM este nivelul produc]iei ales de c@tre ^ntreprinz@tor ^n raport cu criteriul maximiz@rii profitului. 7.3.1. Zona de profit a ntreprinz@torului este cuprins@ ntre nivelul de produc]ie QA }i cel QB. %n aceast@ zon@ costul mijlociu se afl@ sub nivelul pre]ului. %n conformitate cu rela]ia (7.7) orice cantitate de ofert@ mai mare ca QA (Q>QA) ocazioneaz@ ob]inerea de profit, deoarece o unitate de produs cost@ mai pu]in dect pre]ul de v$nzare (unitar) p$n@ la nivelul de produc]ie QB. La o produc]ie al c@rei nivel este cuprins ntre QA }i QM profitul este pozitiv }i n cre}tere. %ntre QM }i QB profitul este pozitiv }i n descre}tere pn@ la anularea acestuia n punctul QB (corespunz@tor volumului de vnz@ri care egaleaz@ cifra de afaceri }i costurile totale). Sporirea costului marginal peste nivelul pre]ului semnific@ o augmentare a cheltuielilor peste pre]ul de vnzare }i compensarea unor costuri excedentare (^n raport cu nivelul pre]ului de vnzare) a profitului ob]inut n zona OQM. %n fapt, costul mijlociu care compenseaz@ prin influen]a mediei pierderile din zona QMQB ne indic@ pn@ la ce nivel }i poate spori oferta ntreprinz@torul, f@r@ a nregistra pierderi.
147

Economia dezvoltat@ contemporan@ se afl@ arareori n situa]ia de a opta pentru punctul QM, deoarece pia]a, sau mai precis, cererea este dinamic@, gustul consumatorilor evolueaz@, iar firmele prefer@ s@-}i diversifice oferta, pentru a r@spunde mai bine dinamicii cererii. %n ramura produc]iei vegetale, ^n numeroase servicii modelul alegerii libere (f@r@ restric]ii din partea ofertei) poate s@ func]ioneze, dar ^n alte ramuri nu! Modelul alegerii nivelului produc]iei este important pentru ansamblul gndirii care se raporteaz@ la reglarea de pia]@, deoarece constituie punctul de pornire n abordarea modelelor cu restric]ii, n privin]a volumului cererii, a nivelului pre]ului de vnzare }.a.

7.4.Pragul de rentabilitate mai poart@ denumirea de punct mort al unei afaceri. Pragul de rentabilitate exprim@ situa]ia n care produc]ia vndut@ acoper@ costurile, profitul fiind egal cu zero. p = pQ CT = pQ [CF f(Q)], dac@ p = 0 pQ = CT %n mod frecvent se ntlne}te situa]ia cnd ntr-o afacere costurile fixe, insensibile la modificarea nivelului vnz@rilor trebuie acoperite din diferen]a dintre pre]ul de vnzare unitar }i costul variabil unitar.
Astfel la pragul de rentabilitate C FM = p C VM }i C F = C FM.Q , de
_

unde Q =

CF p C VM
_

, unde sunt utilizate nota]iile de mai sus.


Fig. 7.4 Pragul de rentabilitate ^n abordarea de principiu. Se poate observa c@ este implicat@ att ipoteza cre}terii liniare a costurilor variabile ct }i existen]a unei pie]e nelimitate, adic@ posibilitatea ne^ngr@dit@ a firmei de a-}i l@rgi oferta.

V$nz@ ri Costuri

v$nz@ pQ ri

zona d CT Costuri tot

Zona de pierderi Costuri

C
Costu

QP

.
148

%ntr-o prezentare mai aproape de constrngerile pe care le impune mecanismul pie]ei vom introduce ideea c@ ntr-o situa]ie de competi]ie venitul total din ncas@ri nu cre}te liniar. %ntr-o prezentare grafic@ simplificat@ (cu func]ii av$nd evolu]ii liniare) pragul de rentabilitate este exprimat de intersec]ia liniei costurilor }i a cifrei de afaceri sau a volumului de vnz@ri. Volumul de v$nz@ri cunoa}te, ^ns@, deseori o c@dere dramatic@ odat@ ce produsul a ie}it din preferin]ele consumatorilor. Sporurile de vnz@ri nu mai asigur@ nici m@car men]inerea nivelului ncas@rilor, ci acestea diminueaz@, ^n timp, datorit@ reducerilor pronun]ate de pre]. V$nz@ri Costuri
Costul total Profit Pierderi

CT

G
egal@rii costurilor din v$nz@ri)

V$nz@rile nu mai acoper@ costurile

A (punctul

pQ
Sf$r}itul zonei de rentabilitate

(Prag de rentabilitate)

QA

QG

Q H QB

Q }i timp

Fig.7.5 Pragul de rentabilitate al unei firme ce activeaz@ ^n condi]ii de competi]ie. Diminuarea accentuat@ a pre]ului este, cel mai adesea, datorat@ modific@rii atitudinii fa]@ de produs, care prime}te calificativul de inferior, ^n raport cu modelele noi mai atractive. Cre}terea costului total este ponderat@ n zona QG QH din cauza efectelor favorabile, datorate diminu@rii costurilor fixe unitare }i a unei cre}teri moderate a celor variabile. %n aceast@ zon@, respectiv la acest nivel de produc]ie, ntreprinz@torul are oportunitatea s@-}i valorifice ni}a de pia]@ cucerit@. %n model este implicat }i factorul timp care datorit@ apari]iei produselor noi for]eaz@ diminuarea pre]ului unitar al produselor ^nvechite, ie}ite din preferin]a consumatorilor.
149

7.5.Func]ia de cost pe perioad@ lung@ exprim@ raporturile ntre volumul produc]iei }i varia]ia tuturor categoriilor de cost. Distinc]ia principal@ fa]@ de func]ia de cost pe termen scurt const@ n faptul c@ n acest caz costurile cu echipamentele, ma}inile, brevete, licen]e, vor intra n categoria variabilelor independente. Exist@ totu}i elemente care se p@streaz@ fixe. O modelare de aceast@ natur@ va putea lua n considerare mai multe variante tehnologice, ceea ce implic@ p@strarea pentru fiecare caz a unei anumite dimensiuni determinate a fabrica]iei. Func]ia de cost pe termen lung se construie}te cu scopul minimiz@rii costului de produc]ie la un anumit nivel al fabrica]iei. Cu toate c@ ntreprinz@torii au }ansa s@ aleag@ volumul produc]iei }i costurile, tehnologiile aplicate ntr-o anumit@ fabric@, pia]a le restr$nge libertatea. %ntocmirea unui plan de afaceri permite decidentului s@ aleag@ ntre diferite m@rimi de fabrici }i num@rul celor care vor fi puse n func]iune,dar este necesar@ luarea ^n considerare a unei durate limitate ^n care produsul are desfacere. 7.5.1.Modificarea nivelului tehnologic }i a m@rimii fabrica]iei Vom putea presupune o firm@ care produce prefabricate pentru construc]ii sau aparatur@ medical@. %n acest exemplu vom introduce ipoteza c@ exist@ cinci op]iuni tehnologice, respectiv alegeri ale dimensiunii firmei. S@ observ@m c@ elementul definitor care indic@ un nivel optim de cost al fiec@rei tehnologii este scar@ de fabrica]ie. Pe baza func]iilor de cost unitar, pe termen scurt, se va putea stabili varianta tehologic@ cea mai avantajoas@.
Costuri

CM1

CM2

CM3

C1 C2 C3 C4 C5

C6

Q1 Q2 Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Figura 7.6 Costurile mijlocii pe perioad@ lung@


150

Vom putea remarca diferen]e importante ntre nivelul costului minim al variantei tehnologice care ocazioneaz@ minimul de costuri la produc]ia Q3 }i cea al c@rei cost mijlociu CM3 }i CM4, avnd un volum de produc]ie diferit, dar un cost minim sensibil mai sc@zut (corespunz@toare nivelului de produc]ie Q6 sau Q8). Se mai poate observa c@ volumul de produc]ie Q3 ocazioneaz@ costuri mai mari dect nivelul Q1. Nivelurile de produc]ie optime se vor ob]ine n punctele Q1,Q4,Q6,Q8, iar nivelurile de produc]ie Q3,Q5,Q7 sau Q10 nu ofer@ satisfac]ie ntreprinz@torului. Tehnologiile flexibile, acolo unde au aplicabilitate transform@ radical tabloul costului pe teren lung, deoarece seria de fabrica]ie, privit@ rigid, ^}i pierde importan]a cov$r}itoare. Analiza costului pe perioada lung@ (care ]inte}te minimul de cost, ^ntro abordare strategic@) relev@ c@ fiec@rui nivel de produc]ie reprezentat pe axa abscis@ i corespunde un nivel de cost definit. M@rimea segmentului de pia]@ pe care firma poate conta este un element esen]ial n alegerea variantei tehnologice, deoarece trebuie re]inut c@ fiecare firm@ aflat@ n condi]ii de competi]ie va prefera s@-}i diminueze c}tigurile pentru moment cu scopul p@str@rii portofoliului de comenzi. Men]inerea sau sporirea portofoliului de comenzi reprezint@, din perspectiv@ finaciar@ o investi]ie }i un element de patrimoniu intangibil. Fabrica]ia modern@, n aproape toate domeniile de produc]ie, a f@cut progrese nsemnate n ceea ce prive}te flexibiliarea produc]iei. Pentru cea mai mare parte a opera]iunilor, echipamentele multifunc]ionale, cu comand@ program }i personal calificat, corela]ia dintre seria de fabrica]ie }i nivelul costurilor }i-a pierdut din nsemn@tate, a}a nc$t volumul de produc]ie Q3 din grafic, c@ruia I corespunde costul CM2 poate s@ se spere s@ fie ob]inut la costuri mai mici. Flexibilizarea fabrica]iei se combin@ ra]ional cu serii mari, utilaje specializate, performante n producerea circuitelor }i altor componente electronice sau prefabricatelor care sunt standardizate }i utilizabile pentru un num@r mare de func]ii, astfel nct aceea}i component@ poate fi utilizat@ n zeci sau chiar sute de produse finale, diferite, deoarece sunt utilizate numai o parte din func]iile circuitului sau componentei. Este mult mai ieftin s@ se produc@ circuite multifunc]ionale standardizate }i s@ se foloseasc@ una sau cteva func]ii dintr-o sut@ (de exemplu) dect s@ se fabrice componente specializate n serii mici }i cu costuri individuale necompetitive.
151

Lund n considerare progresele n direc]ia flexibiliz@rii }i a specific@rii caracteristicilor componetelor, vom putea lua n considerare existen]a unei curbe de cost mijlociu aproape continui, cu varia]ia de costuri pe termen scurt (f@r@ modificare de tehnologie) a}ezat@ pe ntinderea sa. CM

CM C0

Q0

Fig.7.7 Curba de cost mijlociu pe termen lung atunci c$nd dimensiunea firmei poate avea, datorit@ flexibilit@]ii produc]iei, o varia]ie continu@. Se remarc@ o sporire a avantajelor de principiu ale decidentului, n sensul de a putea stabili nivelul optim al produc]iei n raport cu nivelul costului mijlociu (minim).

7.5.2.Economiile de scar@ n contextul modific@rii tehnologice. Economiile de scar@ ob]inute datorit@ diminu@rii costurilor de aprovizionare, a standardiz@rii a}ez@rii tiparelor pe textile la fabricarea confec]iilor, a folosirii unor utilaje specializate }i a fabrica]iei de serie care sunt consecin]e }i cauze n anumite circumstan]e ale sporirii volumului de resurse atrase (analizate n capitolul anterior) acoper@ numai o parte din avantajele cre}terii sc@rii de fabrica]ie. Cea mai important@ consecin]@ a fabrica]iei de mas@, ^n fluxuri continue, dirijate prin microprocesoare }i cu executarea controlului de calitate dup@ fiecare opera]iune, const@ n disponibilizarea de resurse financiare pentru cercetare }i modificarea substan]ial@ a tehologiilor. Un }urub care costa 5,50 lei, ob]inut prin a}chiere la Napomar costa la o fabric@ specializat@ 0,35 bani, dac@ era ob]inut prin deformare plastic@ }i era nlesnit@ nl@turarea practic@ a adaosului de prelucrare (care n varianta tehnologic@ cu a}chiere
152

reprezenta 45% din materia prim@), cheltuiala de munc@ se reducea de la 20 minute la cteva secunde, filetarea cu un sistem de role }i apoi aplicarea tratamentului termic superficial, asigura un miez moale }i suprafa]a dur@. Avantajele care pot fi consemnate urm@rind acest exemplu constau n reducerea consumului de material, reducerea sorto-dimensiunilor }i implicit a stocurilor, sc@deri spectaculoase de consum de munc@, reducerea volumului de munc@ de calificare mijlocie folosit@ n activitate rutinier@, obositoare care nu ofer@ satisfac]ii profesionale salaria]ilor, simplificarea utilajelor, cre}terea nivelului de flexibilitate }i importante cre}teri ale calit@]ii produselor ob]inute. Economiile de scar@ ntr-un regim de produc]ie flexibil@ combin@ avantajele produc]iei n mas@ }i ale diversific@rii ofertei, adic@ ale l@rgirii pie]ei. Elementul cel mai important ce trebuie re]inut este c@ produc]ia (fabrica]ia) flexibil@ este generatoare de pia]@ prin diversitatea produsului final (oferit consumatorului), sc@derea costurilor }i sporirea calit@]ii }i reducerii costurilor de utilizare. Procesele de simplificare ale produc]iei moderne permit, de asemenea, sc@derea considerabil@ a componetelor n mi}care, cu uzur@ mecanic@ ridicat@ }i flexibilitate sc@zut@.

R e z u m a t
Ob]inerea de produse ocazioneaz@ cheltuieli de munc@, resurse naturale, teren, capital. Totalitatea cheltuielilor poart@ numele de cost de produc]ie. Costurile se ^mpart ^n costuri fixe, care nu depind de volumul fabrica]iei }i costuri care variaz@ pe m@sura cre}terii produc]iei (costuri variabile). Analiza opera]ional@ a costurilor (pe termen scurt) se bazeaz@ pe ipoteza c@ influen]a avansului tehnologic este neglijabil@. Modelul optimiz@rii are profitul drept criteriu }i varia]ia volumului produc]iei ca variabil@ de adaptare la condi]iile pie]ei. Construc]ia se bazeaz@, de asemenea, pe ipoteza unor pre]uri exogene determinate de pia]a liber@. De}i ipotezele introduse ^n model sunt restrictive, arareori ^nt$lninduse medii concuren]iale, complet libere, valen]ele sale explicative }i didactice sunt incontestabile. Analiza costurilor poate lua ^n considerare }i influen]a avansului tehnologic }i varia]ia productivit@]ii, care rezult@ din aceasta, construind modele pe termen lung. M@rimile mijlocii ob]inute prin raportarea costurilor totale la volumul produc]iei (variabil@ independent@) }i costul marginal, sporul de cost datorat cre}terii cu o unitate a volumului fabricat permit reliefarea conexiunilor ^ntre costul marginal }i nivelul constant al pre]ului, intersec]ia acestora define}te volumul produc]iei care maximizeaz@ profitul. Diferen]a dintre pre]ul de v$nzare }i costul mijlociu exprim@ 153

nivelul unitar al profitului ob]inut. Profitul total maxim se calculeaz@ ca produs al diferen]ei pre] unitar-cost mijlociu multiplicat cu nivelul produc]iei care maximizeaz@ rezultatul (profitul). Cunoa}terea tipului de varia]ie a costului marginal (sc@dere, cre}tere) permite decidentului un diagnostic privitor la oportunitatea sporirii volumului ofertei sau abandonul afacerii atunci c$nd pia]a este limitat@ }i evolu]ia costului marginal }i mijlociu nu permit ob]inerea de rezultate pozitive. %n Rom$nia obi}nuin]ele mo}tenite de la economia de comand@ au f@cut ca varia]ia costurilor s@ fie neglijat@ ceea ce totdeauna d@uneaz@ proceselor de alegere, decizie. %ntr-o economie competi]ional@ diminuarea semnificativ@ a costului fix unitar se poate ob]ine numai prin atingerea unui prag al volumului produc]iei care permite acoperirea costurilor totale din ^ncas@ri. Costul fix unitar este continuu descresc@tor }i creaz@ tenta]ia sporirii nelimitate a ofertei. Costurile variabile au ^ns@ o cre}tere exponen]ial@ de la un anumit volum al fabrica]iei, fapt care determin@ existen]a unor limite de ofert@, ^ntre care produc@torul se ^ncadreaz@ (^n zona de rentabilitate). %n aceast@ zon@ se plaseaz@ }i intersec]ia costului marginal cu pre]ul unitar care define}te maximul de profit (volumul de produc]ie care permite atingerea acestui scop). %n practic@, se utilizeaz@ un model combinat al sporirii volumului produc]iei ^n timp, pe care se plaseaz@ }i curba ^ncas@rilor. Acest grafic eviden]iaz@ caracterul perisabil al aprecierii de care se bucur@, ^n timp, un anumit produs. Analiza de costuri pe termen lung consider@ toate categoriile de costuri ca m@rimi variabile (inclusiv cele cu echipamente, cl@diri, terenuri, brevete, ^n mod obi}nuit, considerate, pe termen scurt, fixe) }i permite alegerea variantei tehnologice, ^ntrun model structural, ^n raport cu volumul prognozat al desfacerii }i predic]iile privind deprecierea tehnologiilor }i a produselor.

%ntreb@ri }i probleme
1. Revede]i no]iunile de cost mijlociu, cost fix mijlociu, cost marginal, optim al produc@torului, criteriu al produc@torului, prag de rentabilitate, zon@ de rentabilitate, optimizarea costurilor pe perioad@ lung@. 2. O firm@ are urm@toarele costuri 1 2 3 4 Q Costul total (^n $) 10 100,5 10,05 5,5 12 111,5 9,29 6,5 14 124,5 8,88 8 16 140,5 8,78 11 18 162,5 9,03 20 20 202,5 10,12 ^n care Q = volumul, nivelul produc]iei Ce reprezint@ coloanele 3 }i 4? Aproxima]i care este nivelul produc]iei care maximizeaz@ profitul firmei dac@ pre]ul de v$nzare este 11 $?

.
154

3. Costurile pe perioad@ scurt@ sunt urm@toarele: Q CT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 35 59 75 95 120 150 190 245 330

p
35

unde: p = pre]ul unitar de v$nzare Q = volumul produc]iei CT = costul total S@ se aproximeze prin calcul (f@r@ reprezentare grafic@) volumul produc]iei care maximizeaz@ profitul }i volumul maxim al profitului firmei, care evolueaz@ ^n condi]ii concuren]iale. 4. Av$nd seriile de date Q-cantiatea produs@ }i CT-costul total: Q 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 CT 50 60 70 80 90 100,5 111,5 124,5 140,5 162, 5 202,5 a) S@ se calculeze costul variabil pentru ^ntreaga serie b) S@ se calculeze costul mijlociu }i marginal (pentru aceasta folosind costul variabil al seriei) S@ se traseze curbele costului fix mijlociu }i variabil mijlociu. 5*. Produc@torul ^nregistreaz@ urm@toarele costuri: 1) Amortisment: 3 2) Salarii: 4x+1 3) Materii prime: x3 - 3x2 + 4x %ntr-o pia]@ concuren]ial@ dac@ pre]ul de v$nzare unitar este 8 UB*, care este situa]ia firmei, c$t profit ob]ine ? * UB=unit@]i b@ne}ti (lei, dolari) 6. Situa]ia unei firme este urm@toarea: CM, Cm, p, CVM a) care nivel de pre] ocazioneaz@ profit firmei A, B, C. b) care punct indic@ pragul de rentabilitate M, L, E, F. Cm CM c) care nivel al ofertei este necesar pentru M F a ob]ine profitul maxim G, H, I, J, K. C
B A D E

CVM

* problem@ dup@ G. Abraham Frois

0 155

GHI

JK

7. Figura de mai jos con]ine evolu]ia costului marginal, costului mijlociu, a pre]ului pentru o anumit@ firm@, oper$nd ^n condi]ii de competi]ie }i proced$nd la modific@ri ale variabilei independente Q. Firma dore}te s@-}i maximizeze profitul.

CM, Cm, p

Cm B D E F

CM p3 p2 p1 p0

0 G

HJ

a) La ce nivel de produc]ie trebuie s@ ajung@? 1) OG 2) OH 3) OJ 4) OK 5) OB b) La ce nivel de pre] firma ^}i poate vinde produc]ia pentru ca s@-}i realizeze scopul? 1) OG 2) OD 3) BE 4) OK 5) OB 6) OE 8. Dac@ firma prezentat@ ^n figura de la problema 7 are situa]ia dat@ }i respectiv pre]ul po, ce ar trebui s@ ^ntreprind@, ce poate face pentru a atinge ]inta comun@ a unei firme private? 9. O firm@ opereaz@ ^n condi]ii de competi]ie perfect@. Pre]ul pie]ei la care ^}i poate vinde produsele este 5 $. La nivelul actual al produc]iei }i v$nz@rilor, costul mijlociu este 4 $. Firma va putea: a) s@-}i sporeasc@ profitul m@rind volumul produc]iei; b) ^}i poate spori profitul reduc$nd volumul produc]iei; c) firma poate s@ ob]in@ profit, dar informa]iile disponibile nu sunt insuficiente pentru a putea indica dac@ profitul va cre}te sau va diminua prin modificarea volumului ofertat; d) firma nu ob]ine profit }i trebuie s@-}i ^nceteze activitatea; e) care alternativ@ este corect@ dac@ 4 $ se refer@ la costul marginal }i nu la cel mediu? 10. O firm@ oper$nd ^n condi]ii de concuren]@ produce zilnic m@rfuri ^n valoare de 4000 $. Aceast@ produc]ie se afl@ la nivelul care-i maximizeaz@ profitul. Costul mijlociu al firmei este 7 $, costul marginal la acest nivel de ofert@ este 9 $ }i costul variabil la 4 $. Nivelul de produc]ie ^n aceast@ situa]ie se afl@ la 100 unit@]i; 2) 444 unit@]i; 3) 571 unit@]i; 4) 1000 unit@]i; sau 5) Este imposibil de dat un r@spuns definit, din cauza s@r@ciei informa]iei oferite.

.
156

11. Costul fix al unei firme este 1 milion $ pe durata unui an. Costul variabil unitar (mijlociu) este 6 $. Dac@ pre]ul de v$nzare este 9 $, ce nivel de produc]ie este necesar pentru atingerea pragului de rentabilitate? Men]ion@m c@ firma are o capacitate de produc]ie de 400.000 unit@]i de produs pe an. 12. O fabric@ de automobile produce 60 mii unit@]i ^ntr-un an. Pre]ul unitar de v$nzare este 10 mii $ }i costul mijlociu este 11 mii $. Ce trebuie f@cut dac@ pia]a poate absorbi mai mult@ produc]ie }i capacitatea firmei este mai mult dec$t dubl@? C$te unit@]i trebuie s@ produc@ dac@ la pragul rentabilitate costul variabil este 8.000 $ pe automobil }i costul fix este 140 mil $ pe an ? 13. O linie de robo]i cu echipament specific are un cost total anual de 2 milioane $. Pre]ul de v$nzare a unei unit@]i de produc]ie este 100 $. Costul variabil este de 80 $ pe produs. Care este nivelul pragului de rentabilitate dac@ costul fix anual reprezint@ 60 % din totalul costurilor. Ce poate face firma dac@ are o capacitate de produc]ie de 60.000 piese anual.

* Rezolvare problemei 5 cere derivarea func]iei de cost total (rezultat@ din ^nsumarea celor trei componente, apoi ^mp@r]irea expresiei costului total cu x (care exprim@ volumul produc]iei) pentru a afla ecua]ia costului mijlociu }i egalarea costului marginal cu linia pre]ului pentru a afla valoarea lui x care maximizeaz@ profitul. %n sf$r}it, utiliz$nd r@d@cina ra]ional@ ob]inut@ ^n urma opera]iei precedente se opereaz@ calculul profitului maxim dup@ ce s-a aflat valoarea costului mijlociu prin ^nlocuirea ^n expresia costului mijlociu a lui x cu r@d@cina ra]ional@ ob]inut@.

.
157

8. Mecanismul pie]ei }i interven]ia de corectare


8.1.Pia]a este un mecanism a}ezat pe o structur@ social@ prin
intermediul c@ruia cump@r@torii }i vnz@torii se ntlnesc sau comunic@ pentru a schimba m@rfuri }i servicii. Pia]a, astfel definit@, are un n]eles restrns }i se refer@ la o parte din ansamblul mecanismului de reglare. Ansamblul pie]elor, reuniunea pie]elor tuturor produselor }i serviciilor, are func]ii care vor fi analizate separat, deoarece dep@}esc n complexitate }i func]ii modelul regl@rii cantit@]ii, calita]ii, pre]ului, termenelor de livrare, a condi]iilor de plat@ a unui singur produs. Conexiunea dintre modelul pie]ei unui produs }i a pie]ei globale se ob]ine prin sinteza microeconomic@ (teoria economic@ centrat@ pe interesele, motivele }i preocup@rile ntreprinz@torului }i agentului economic consumator, care poate fi aceea}i persoan@ ^n etape diferite a derul@rii cooper@rii n cadrul diviziunii muncii) }i macroeconomic@ con]innd modele globale cu fluxuri de venituri, economii, investi]ii, cheltuieli guvernamentale, fluxuri economice externe, fluxuri monetare }i jaloane privind angajamentele guvernametale, privind ocuparea for]ei de munc@, protejarea mediului, costul capitalului, asigurarea unui nivel decent de existen]@ pentru grupurile defavorizate, securitate alimentar@ na]ional@, promovarea unor avantaje comparate consistente etc., etc. Modalit@]ile de sintez@ a modelelor microeconomice }i a celor macroeconomice con]in o mare varietate de premise metodologice }i ideologice. %n deceniile IX }i X ale secolului XX s-a produs treptat o mutare a centrului de interes dinspre determina]iile ac]iunii guvernamentale spre cele ale identific@rii mecanismelor din pia]a monetar@ }i financiar@ care constituie jaloane ale activit@]ii firmelor. %n acela}i timp ac]iunea guvernamental@ a cunoscut transform@ri semnificative centrndu-se n SUA, de exemplu, pe gestiunea datoriei publice, diminuarea acesteia, supravegherea firmelor mari, a ac]iunilor de concentrare, fuziuni de firme care amenin]@ libera concuren]@, gestiunea schimburilor economice externe }i deficitului balan]ei de pl@]i, concentrarea de resurse pentru cercet@ri fundametale, supravegherea }i structurarea pie]ei de capital }i valutare interna]ionale }i men]inerea avantajelor care decurg din utilizarea dolarului SUA ca mijloc de schimb pentru cca 52% din tranzac]iile interna]ionale.

.
158

Ideologia european@ dominant@ a r@mas favorabil@ politicilor de succes n perioada de avnt postbelic }i aflat@ n declin dup@ cele dou@ }ocuri petroliere. %n Europa Unit@ se manifest@ o varietate de ideologii care guverneaz@ decizia politic@ }i politicile economice. Sechelele gndirii marxiste sunt destul de puternice n unele ]@ri, ^ndeosebi n Fran]a (singura ]ar@ care a procedat la na]ionalizarea relativ recent@ a ctorva mari b@nci, a unor firme cu tehnologie de vrf). %n majoritatea ]@rilor Uniunii Europene se pot constata progrese ale ideologiei defavorabile interven]iei discre]ionare a statului }i o recunoa}tere a falimentului teoriei statului bun@st@rii generale, a statului omnipotent. Preponderen]ei unor structuri paternaliste, n care o parte nsemnat@ a cet@]enilor a}teapt@ }i primesc protec]ia statului i s-a substituit o ideologie favorabil@ dezvolt@rii personalit@]ii umane }i a cre@rii unor }anse apropiate de afirmare pentru to]i cet@]enii. De men]ionat c@ ]@rile care au reu}it s@ promoveze competi]ia, dezvoltarea uman@, o ideologie propice asum@rii de riscuri }i inov@rii, promov@rii mobilit@]ii sociale, profesionale au ob]inut rezultate mai bune dect ]@rile guvernate pe baza unei ideologii paternalist - solidariste. Aparen]ele }i rezultatele par]iale pe care le cunoa}tem n momentul de fa]@ pledeaz@ pentru l@rgirea ariei de decizie }i asumare de responsabilit@]i de c@tre persoane private, ntreprinz@tori, consumatori, n detrimentul autorit@]ii birocratice a statului. Sporirea gradului de libertate personal@, permite promovarea scopurilor de maximizare a satisfac]iei individuale ntr-un climat de libertate individual@, contracte voluntare ntre cet@]eni, c@rora li se ofer@ alternative, }anse de alegere att n procesul decizional economic, ct }i ^n cel al votului }i op]iunii politice. Dac@ statul este capabil s@ instaureze n Romnia domina]ia legii }i a}tept@ri de recompensare a efortului }i inova]iei, mecanismul de pia]@ care se va coagula treptat poate s@ conduc@, n condi]iile globaliz@rii economiei, la un avans rapid care s@ diminueze decalajele fa]@ de ]@rile dezvoltate. 8.1.1. Pia]a unui produs este o no]iune pronun]at marcat@ de exigen]ele model@rii logice }i matematice. Coresponden]a ntre manifest@rile reale pe anumite segmente ale economiei (agricultur@, servicii, construc]ii) }i modelul abstract pe de o parte }i filia]ia modelelor concuren]ei imperfecte, din modelul pur, pe de alta, justific@ dezvoltarea modelului pie]ei produsului (sau modelul pie]ei perfecte).
159

Modelul pie]ei produsului impune ipoteze restrictive importante. %ntre acestea omogenitatea produselor care semnific@ aceea}i calitate, dimensiune, culoare, marc@, nivel }i calitate de promovare }i ridic@, desigur, semne de ntrebare cu privire la referen]ialitatea modelului cu ecoomia real@. Ipoteza de omogenitate presupune ignorarea particularit@]ilor locale, regionale, na]ionale n privin]a preferin]elor consumatorilor. Eviden]ierea elementelor care genereaz@ privilegii, bariere la intrarea liber@ pe pia]@ este util@ tocmai pentru a analiza dimensiunea acestora, sensul n care influen]eaz@ acestea mecanismul de pia]@. Potrivit modelului abstract, sentin]a dorin]elor exprimate de consum, sus]inute cu puterea de cump@rare }i a dorin]ei de c}tig din fabrica]ia }i vnzarea produselor }i serviciilor urmeaz@ un proces logic de comunicare ntre p@r]i, prin contracte directe, negocieri, ordine scrise etc., etc. Pre]urile rezult@ de pe urma exprim@rii unor inten]ii de cump@rare n care se precizeaz@ calitatea, cantitatea cerut@ }i oferta de vnzare nso]it@ de pre]ul de ofert@, cantitate, standarde de calitate, condi]ii }i termene de livrare }i plat@. Pia]a produsului (mecanismele de reglare a parametrilor schimbului) este de regul@ influen]at@ }i de formele de organizare a comer]ului en gross }i detaliu, burse de m@rfuri }i valori, existen]a unor depozite de m@rfuri standardizate, accesibilitatea mijloacelor de transport, costul capitalului, raportul cerere-ofert@, a}tept@rile privind evolu]ia cererii }i ofertei }.a. Func]ionalitatea mecanismului pie]ei depinde de reglement@ri, sarcini fiscale, vamale, de igien@ }i protec]ie a mediului, obiceiul locului (^n SUA un contract se ncheie, ntre parteneri cunoscu]i, prin accept verbal, chiar la telefon, ceea ce reduce mult costurile pe un ordin sau partid@ de marf@ }i cre}te fluiditatea pie]ei, reduce cheltuielile cu capitalul). 8.1.2. Parametrii pie]ei produsului. Dac@ lu@m n considerare perioada scurt@ de timp (^n care nu se modific@ capacit@]ile de produc]ie, nivelul tehnologic }i ^n care variaz@, n anumite limite, volumul ofertei, acesta tinznd spre optimul produc@torului sau maximum de profit) }i pre]ul de vnzare n raport cu cererea din produsul respectiv, starea general@ a economiei, ne plas@m ^n mediul definit ca pia]@ competitiv@. Pre]ul de echilibru rezult@ de pe urma confrunt@rii cererii }i ofertei. Modelul cel mai simplu con]ine curba de cerere }i ofert@ care se intersecteaz@ ntr-un punct care define}te nivelul pre]ului }i cantit@]ile de echilibru. Adeseori curbele de cerere }i ofert@ nu se ntlnesc, sau au mai multe puncte de intersec]ie.Un exemplu tipic este cel al ofertei de munc@ n raport cu pre]ul care are forma din figura 8.1. (cadrul b) }i indic@ alte determina]ii
160

ale a}tept@rilor salariale dect n cazul unui produs de consum obi}nuit. Salariul nu este pre]ul for]ei de munc@ sau bunurilor necesare subzisten]ei dect n cazul unor grupuri popula]ionale s@race, pu]in cultivate, cu mobilitate profesional@ redus@. Majoritatea popula]iei educate, emancipate opteaz@ pentru sporuri ale timpului liber }i-}i limiteaz@ a}tept@rile privind nivelul c$}tigurilor salariale ^n raport cu aspira]iile men]ionate.
a) p p (salariul or

O(p)
0 Q 0

O(p)

Fig.8.1 Curbe de ofert@ particulare Cadrul b) al figurii prezint@ oferta de munc@ pe m@sura sporirii salariului orar. Atingerea unui nivel de consum socialmente cotat ca onorabil, sau mul]umitor, se asociaz@ cu o tendin]@ de diminuare a ofertei de munc@ }i preferin]@ pentru timp liber. Oferta din cadrul a) al figurii prezint@ o situa]ie tipic@ pentru o firm@ a c@rei produc]ie }i pierde atractivitatea }i sporul de produc]ie este menit s@ compenseze diminu@rile de pre].

%ntr-o prezentare general@ cererea consumatorului pentru produsul i va depinde, a}a cum am ar@tat n capitolele precedente, de mai mul]i factori, n primul rnd de propriul pre] de ofert@, apoi de pre]urile produselor concurente, sau de substituire, bugetul consumatorului, dinamica gustului consumatorilor, a}tept@rile lor privind evolu]ia pre]urilor, a ofertei, veniturilor, }.a.

Dij = f ( p1 , p 2 , p 3 ,..., p j ,..., Bi ,...)

i = 1,2

Dac@ vom presupune c@ toate celelalte pre]uri cu excep]ia lui p, al produsului studiat sunt constante, B (bugetul consumatorului) nu se modific@, la fel cum nici ceilal]i parametri care definesc nivelul cererii atunci
161

Dij = f(pi), ^n care i = un produs oarecare }i j = un consumator cu anumite preferin]e. Cererea total@ din produsul considerat va fi reprezentat@ de suma cererii tuturor consumatorilor, iar rela]ia de principiu va fi Dji = S Dj (pi) (8.1) j=1 %ntr-o prezentare grafic@ curba de cerere total@ este sumaorizontal@a curbelor de cerere individual@. %n graficul 8.2 curbele a) }i b) reprezint@ expresii ale cererii a doi consumatori pe o pia]@ ipotetic@. La un pre] dat }i ceilal]i parametrii neschimba]i cererea total@ pentru produsul i Di va fi: Di =Da+Db, unde Dit = cererea ^nsumat@ a tuturor consumatorilor
m

a+a+b

P0 0

a Db Da

b Da
b

SD = D +D
i=a

Q
b

Fig. 8.2. %nsumarea cererilor individuale

Cererea Dia se nsumeaz@ cu nivelul Dib, care pentru nivelul pre]ului p0 este compus@ din segmentele a+b, deci Di este egal@ cu nsumarea segmentelor a+(a+b). Referindu-ne la func]ia total@ de cerere a unui produs este de a}teptat ca aceasta s@ reflecte cererile individuale }i cererea total@ s@ aib@ aceea}i form@ cu cele individuale. Totu}i adesea atitudinea fa]@ de produsele cu elasticitate mare fa]@ de pre], la nivelul diferitelor segmente de popula]ie poate s@ fie diferit@ ^n raport cu preferin]ele de grup, iar cererea total@ s@ se ^nf@]i}eze diferit ^n raport cu modificarea raportului cerere/cantitate. Func]ia de ofert@ total@ se construie}te, a}a cum am ar@tat anterior pe curba costului marginal. O func]ie obi}nuit@ (^n figura 8.1 am prezentat dou@ cazuri particulare ale acestei func]ii) de ofert@ este cresc@toare atunci cnd pre]ul spore}te:
162

Oi = f(pi), i = 1, 2, 3, .... n, }i oferta total@ este O = S f (pi) = O (p) (8.2) %n graficul 8.3 presupunem dou@ curbe de ofert@ care sunt componentele ofertei totale a produsului i.
Fig. 8.3. Construc]ia func]iei de ofert@ total@. Se poate reO(p)a O(p)b n O(p) marca o nsumare a ofertelor i=1 a }i b pentru compunerea ofertei totale O(p). Panta ofertei totale ^n raport cu pre]ul este diferit@ fa]@ de oferta individual@, ceea ce implic@ judec@]i suplimentare n privin]a evolu]iei costului marginal a produc@torilor a }i b }i sporul de ofert@ atunci cnd O a b a+b+a Q pre]ul spore}te cu o unitate. O explica]ie posibil@ este diminuarea pre]ului atunci cnd spore}te oferta }i o fractur@ ^n determina]ia cost marginal-cantitate ofertat@-pre].

Aceast@ mprejurare l pune n gard@ pe produc@torul mic ar@tndu-i c@ nu poate influen]a mecanismele pie]ei. %n realitatea economic@ (de exemplu, ^n produc]ia unei legume-ceapa) costul individual marginal se confrunt@ cu pre]ul exogen care rezult@ din oferta total@ din acea marf@ }i determin$nd nivelul de pre]. 8.1.3.Punctul de echilibru dob$nde}te semnifica]ii diferite n func]ie de interpretarea care se d@ no]iunii (de echilibru).Egalitatea cererii }i ofertei indic@ un nivel de pre] }i un volum de ofert@ acceptat de c@tre consumatori }i ofertan]i. %n m@sura n care pia]a este liber@ pre]urile de echilibru asigur@ informa]ii pentru produc@tori stimulnd sporirea ofertei n acele ramuri n care diferen]a dintre pre] }i costul unitar este mai mare, conducnd deci la cre}terea nivelului ofertei }i invers n cazurile cnd pre]urile nu acoper@ costurile sau sunt mai pu]in promi]@toare dec$t alte alternative disponibile pentru produc@tor sau ofertant. Punctul de echilibru are o semnifica]ie, ntr-un model al echilibrului general, de maximizare a satisfac]iei pentru to]i actorii economiei, deoarece acesta genereaz@ utilitate maxim@ pentru cump@r@tori, iar alocarea
163

resurselor de c@tre produc@tori, n raport cu productivit@]ile marginale }i raportul de pre]uri ntre factori constituie temelia a ceea ce am denumit n capitolul al II-lea optimul, alocarea optim@ a resurselor. Semifica]ia echilibrului (}i a punctului de echilibru) pentru produc@tori }i ceilal]i actori ai vie]ii economice n raport cu a}tept@rile, proiec]iile n viitor asupra unei afaceri sunt diferite. Perspectiva avansului tehnologic, a cre}terii veniturilor pe seama randamentelor sporite care rezult@ din acesta genereaz@ probleme }i dileme care nu-}i g@sesc r@spuns n cadrul modelului echilibrului pe termen scurt (static }i neinfluen]at de avansul tehnologic).
P 10000 D(p) 8000 pE 5000 3000 E

135

200

300

Fig. 8.4. Punctul de echilibru. La o produc]ie total@ de 200 mii tone dintr-o legum@ }i un pre] de 5000 lei/kg pia]a se afl@ n echilibru. Diminuarea pre]ului va conduce la sc@derea ofertei la 135 mii tone ceea ce va genera o diminuare a suprafe]ei alocate culturii respective. Dac@ pre]ul este de 8000 lei/kg. oferta este ^n exces }i se va ^nregistra o diminuare a cererii }i pre]ului, p$n@ se va atinge punctul de echilibru.

Punctul de echilibru genereaz@ insuficient@ stabilitate, are o capacitate insuficient@ de reglare n cazul produselor cu ciclu lung de produc]ie (din agricultur@ de exemplu). O recolt@ bogat@ de ceap@ reduce suprafe]ele alocate acestei culturi datorit@ unor pre]uri reduse. %n anul urm@tor situa]ia se inverseaz@. Dup@ 1990 produc]ia de ceap@ a cunoscut o evolu]ie sinusoidal@ datorit@ lipsei unui jalon stabilizator pentru suprafe]e cultivate }i pre]uri de vnzare. Adaptarea ntrziat@ este o situa]ie destul de rar ntlnit@ n lumea modern@, n care produc@torul are surse ieftine de informare }i acces la mijloacele de comunicare la distan]@.
164

%n ]@rile dezvoltate studiile de evolu]ie, prognozele institu]iilor de stat sau particulare joac@ un rol nsemnat n stabilizarea pie]ii. Bursele cu vnz@ri futures }i institu]iile de hedging ndeplinesc }i acestea un rol nsemnat n diminuarea sau anularea efectelor oscilatorii ale r@spunsului (adapt@rii) ^ntrziat. Punctul de echilibru sau intersec]ia curbei cererii }i celei a ofertei nseamn@ c@: D(p)=O(p). Adaptarea ne^nt$rziat@ a ofertei la cerere este o condi]ie esen]ial@ pentru func]ionarea eficace a mecanismului pie]ei. Modelul func]ion@rii optime a economiei, numit teoria echilibrului general introduce ntre ipotezele sale perfecta informare }i implicit reac]ia imediat@ a actorilor economici la semnalele pie]ei. Viteza de reac]ie la semnalele pie]ei este un parametru al mecanismului real de reglare automat@. Apropierea motivelor individuale ale managerului de soarta afacerilor unei firme, ca n cazul proprietarului - director asigur@ o premis@ important@ a unei reac]ii rapide, deoarece ntrzierea adapt@rilor conduce la pierderi. Lipsa de motiva]ie a majorit@]ii managerilor din societ@]ile comerciale proprietate public@ din Romnia este un serios handicap }i conduce la adapt@ri ntrziate. 8.1.4.Dezechilibrul cererii }i ofertei este n termenii teoriei echilibrului general o situa]ie suboptimal@ generatoare de insatisfac]ie. Dezechilibrul raportului cantitativ cerere - ofert@ este totu}i situa]ia cea mai r@spndit@ n economie, dac@ desigur ne referim la raporturile cantitative ale produc]iei }i dorin]elor de consum referitoare la un produs. %n perioada economiei de comand@ pre]urile fixeplanificate(^n fapt stabilite discre]ionar de c@tre organismele centrale de dirijare a produc]iei) au creat n scurt timp a situa]ie de discordan]@ ntre cererea efectiv@ de pe pia]@ }i ofert@. Importurile de produse de consum au pus cel mai evident n lumin@ aceast@ ruptur@ generatoare de insatisfca]ie. O palet@ de ofert@ restrns@, demodat@, aproape ntotdeauna mai costisitoare n termeni monetari, n compara]ie cu produsele din import a generat un clasament, ordonare a m@rfurilor arbitrar@, alta dec$t n raport cu utilitatea acceptat@ de pia]@. Acele produse care se apropiau de exigen]ele (de altfel modeste, n lipsa inform@rii cet@]enilor cu privire la caracteristici calitative, linia modei din lumea dezvoltat@) consumatorilor li se ajustau pre]urile prin bac}i}, contraservicii ntre vnz@tori }i personalul privilegiat, care distribuia pe baz@ de tabel }i n concordan]@ cu interesele clientelare, produse din import sau din cele destinate exportului, }iruri de a}teptare
165

}i consum de timp. %n magazine se puteau ntlni arareori produse interesante pentru un consumator cu nivel cultural, de dezvoltare uman@ peste cel care-i d@dea satisfca]ie din cump@rarea unui articol de mbr@c@minte care s@-l apere de frig sau s@-l scoat@ din situa]ia de vestimenta]ie indecent@. Rigiditatea pre]ului }i comanda discre]ionar@ au creat o stare de penurie nu numai pentru anumite produse, ci pentru majoritatea acestora. Pre]urile fixe }i nevoia de a preveni frauda prin substituirea produselor de cali@]i diferite de c@tre vnz@tori, n interes propriu, a anulat stimulentele pentru calitate, aceasta cunoscnd o deteriorare relativ@, greu de imaginat pentru lumea liber@, perturbare care oferea semnale deseori nesemnificative din cauza barierei impus@ n calea circula]iei informa]iei, produselor, persoanelor. Situa]ia de penurie a creat un sistem de conexiuni ntre produc]ie }i consum n care amn@rile de cump@r@ri (adeseori impuse de sistemul de ob]inere a produselor prin }iruri de a}teptare la automobile, televizoare color, covoare plu}ate, aparatur@ electrocasnic@ etc) }i economiile for]ate care au canalizat resursele spre sectoarele intermediare, care }i-au l@rgit oferta (}i aceasta dep@}it@ ca nivel tehnic }i lipsit@ de un sistem viabil de promovare a inova]iei), a}a nct odat@ detronat@ autocra]ia colectivist@ au r@mas de gestionat sectoare destinate s@ produc@ camioanele cele mai mari din lume, presele de mare for]@, utilaje tehnologice scumpe }i necompetitive care au putut servi numai autoam@girii, creerii unor ramuri de prestigiu imaginar, care aflate n situa]ia de a fi comparate cu rezultatele lumii dezvoltate s-au dovedit ni}te pl@smuiri megalomane greu de adaptat nevoilor }i dorin]elor cet@]enilor, atunci c$nd au nceput s@ ia contact cu valorile civiliza]iei contemporane. Economia de penurie, o situa]ie n care oferta se situeaz@ sub nivelul cererii pentru un produs sau grup de produse, se perpetueaz@ n primul rnd din cauza eficien]ei sc@zute, inova]iei nesemnificative, gestiunii iner]iale a produc]iei care rezult@ din lips@ de motiva]ie, ntrzierea nejustificat@ a reformei }i n mod special a privatiz@rii, a ntrzierii procesului dezvolt@rii umane, a lipsei unor alternative atr@g@toare pentru o parte numeroas@, majoritar@ a popula]iei care-}i formeaz@ valori, dorin]e izvorte din cultura european@, dar nu-}i poate oferi satisfac]ii la nivelul aspira]iilor. Aspectul pe care-l analiz@m, de}i dep@}e}te cadrul strict al op]iunii actorilor din mecanismul pie]ei cu un singur produs, constituie cadrul n care se mi}c@ reglarea automat@, dar alterarea conexiunilor care definesc curbele de cerere a produselor n raport cu cele de ofert@, creaz@ pentru segmente importante din popula]ie sentimente de insatisfac]ie }i frustrare.
166

8.1.5. Echilibrul dinamic (^n termenii model@rii matematice, o stare evident@ de dezechilibru) presupune un excedent al ofertei egal cu acea cantitate de produse pe care societatea }i poate permite, la un anumit nivel de eficien]@ a utiliz@rii factorilor, s@ o considere dep@}it@ }i s@ o pre]uiasc@ n consecin]@. Produsele respective se vor comercializa la pre]uri suficient de mici pentru a fi accesibile grupurilor popula]ionale defavorizate, dar vor genera emula]ie }i concuren]@ pe pia]@ }i implicit cei care r@spund dorin]elor consumatorilor vor fi gratifica]i cu pre]uri }i c}tiguri mai mari, }i vor spori oferta }i vor putea aloca resurse importante pentru inovare. Pia]a cump@r@torului implic@ existen]a unei eficien]e suficient de nalte, care s@ permit@ soldarea unor produse ie}ite din preferin]ele consumatorilor, care de]in (ca rezultat al propriei lor competen]e }i competitivit@]i) puterea de cump@rare, care define}te alegerile }i preferi]ele majorit@]ii, ponderii majoritare a popula]iei }i implicit comportamentul dominant pe pia]@. %ntr-o pia]@ func]ional@, cu mecanisme consolidate de selec]ie, promovare }i inovare a produselor se va forma un climat propice amelior@rii ofertei, selec]iei, asum@rii de riscuri legate de inovare, c@reia nu i se vor putea sustrage nici acei ofertan]i care nu se afl@ direct }i continuu sub constrngerile for]elor pie]ii. Firmele privilegiate (avnd avantaje comparate consistente) ^}i consolideaz@ pozi]ia n lumea modern@, datorit@ dinamismului care genereaz@ aceste favoruri (avantaj tehnologic, imagine favorabil@ de firm@ sau de produs, a costurilor mai mici }i pre]urilor mai accesibile). Avantajele comparate se men]in o perioad@ limitat@ de timp }i nu mai depind de dispozi]ia privilegiat@ asupra resurselor naturale, capacitatea de a concentra capital, pun$nd majoritatea firmelor n situa]ia de a-}i men]ine dinamica inov@rii }i p@strarea respectului pentru dorin]ele }i valorile cump@r@torilor. Intrarea pe pia]@ a competitorilor constituie n zilele noastre o preocupare de prim@ importan]@ a organismelor statale, guvern, legislativ }i putere judec@toreasc@. Succesul Americii s-a datorat n ultimele dou@ decenii deschiderii pie]elor }i nt@ririi competi]iei }i, n aceste condi]ii, a unei oferte cu avantaje comparate substan]iale.

8.2. Glisarea pre]ului }i cantit@]ii }i translarea curbelor de cerere }i ofert@


Luarea n considerare a factorilor care influen]eaz@ echilibrul pie]ei pe perioad@ scurt@ nseamn@ a nregistra mi}c@ri incrementale (foarte mici) ale pre]urilor }i cantit@]ii, care provoac@ adapt@ri reciproce ale cererii }i ofertei pentru un produs.
167

Considerarea unui cadru abstract, al pie]ei unui singur produs este constrng@toare pentru judec@]i economice opera]ionale, majoritatea, dac@ nu toate produsele se afl@ n conexiune unele cu altele. %ntr-o pia]@ competitiv@ exist@ obligatoriu o diversitate satisf@c@toare de produse substituibile pentru ca ajustarea unui parametru, ca r@spuns la provocarea altora, s@ decurg@ fluent. Firmele mici }i mijlocii beneficiaz@ de o mobilitate mai ridicat@, bazat@ n mare m@sur@ pe procese de inovare, care sunt sus]inute la rndul lor de o motivare direct@ }i presant@ }i de avantaje n privin]a abord@rii pe termne lungi a afacerilor. Firmele mici }i mijlocii sunt mai pu]in ngr@dite de imobiliz@ri corporale (echipamente, ma}ini, cl@diri, infrastructur@ proprie) }i promoveaz@ un ritm mai ridicat al schimb@rii, dac@ ac]ioneaz@ n mediu competi]ional. Renun]area la unele abstrac]ii stnjenitoare privind func]ionarea pie]ei produsului permite judec@]i care s@ releve tendin]e ale cererii, aproximarea satisf@c@toare a evolu]iei acesteia ntr-un orizont de pn@ la un an sau un an }i jum@tate. Teoria economic@ a impus dou@ modele de adaptare pe termen scurt, unul datorat lui Leon Walras care acord@ prioritate modific@rilor de pre]. Astfel, unei cre}teri de pre] Dp i se va asocia, n cadrul mecanismelor automate de reglare, o cre}tere a ofertei DO. Raportul DO\Dp define}te atunci cnd sporurile sunt infinit de mici, panta curbei ofertei }i m@rimea ^nclina]iei spre sporul de ofert@. Dac@ valorile Dp sunt mari judec@]ile vor implica o evaluare a mediei r@spunsului ofertantului, prin calcul de diferen]e finite. Modelul Walras introduce o ipotez@ pertinent@, care poate fi urm@rit@ pe figura 8.4., }i anume sporul pre]ului va diminua cererea. Sporurile ofertei nu pot s@ fie substan]iale dec$t n cazul n care pantele cererii }i ofertei reflect@ elasticit@]i mai ridicate ale cererii }i ofertei n raport cu pre]ul. Prin urmare, dac@ modificarea de pre] nu are determina]ii stabile }i consistente se va reveni la pre]ul de echilibru ini]ial aflat n punctul E. Putem observa c@ ntr-o economie de pia]@ pre]urile au, pe o perioad@ scurt@ (a se n]elege c@ este vorba de perioade n care nu se pot petrece schimb@ri importante ale nivelului tehnologic, eficien]ei, puterii de cump@rare, a gustului consumatorilor), o tendin]@ de stabilitate, la men]inerea c@reia concur@ conexiunile importante privind, pre]uri, cantitate, etc.ale produselor de substituire, nivelul de venituri, setul de valori }i dorin]e }.a. Modelul lui A. Marshall presupune c@ mecanismele stabilizatoare pornesc de la mi}c@ri ale cantit@]ii Dq. Sensibilitatea cea mai mare la astfel de mi}c@ri
168

se resimte n nivelul cererii consumatorilor.Diminuarea, de exemplu, a pre]ului ca urmare a sporului de ofert@ de nivel Dq va depinde de inclina]ia pantei curbei de cerere n raport cu pre]ul propriului produs. Diminuarea pre]ului, dac@ sporirea cantit@]ii nu are nici n acest caz cauze persistente va conduce la un pre] neacceptat }i revenirea la cantitatea de echilibru, ca urmare a adapt@rii ofertei acestei noi situa]ii. %n cazul ambelor modele, ajustarea se ob]ine prin glisarea pe curbe de cerere }i ofert@. 8.2.1.Translarea curbelor de cerere }i ofert@ ale unui produs sunt consecin]e ale unor modific@ri substan]iale ale echilibrului pie]ei. Avansul tehnologic, cre}terea eficien]ei }i veniturilor }i ca urmare modific@ri n preferin]ele consumatorilor sunt cauze ale transl@rii curbelor de cerere. Translarea curbelor de cerere are conexiuni importante. Mai nti trebuie consemnat faptul c@ sporirea cererii, arareori, se petrece n afara modific@rii condi]iilor din interiorul economiei. Pot fi luate n considerare descoperirea unor z@c@minte bogate de resurse naturale, care, de exemplu, au schimbat profund modul de via]@ al unor ]@ri arabe. Extinderea turismului interna]ional a creat zone prospere, n ]@ri cu vestigii istorice }i o natur@ atr@g@toare }.a. %n mod obi}nuit translarea curbei de cerere urmeaz@ unor modific@ri ale productivit@]ii }i puterii de cump@rare.
Fig.8.5 Translarea curbei de cerere ca urmare a cre}terii venituO(p) lui alocat cump@r@rii produsului i. Continund ideile din capitolele 3 }i 4 va trebui s@ ]inem seama c@ translarea dreptei cererii din E2 pozi]ia D 1 (p) n pozi]ia D 2 (p) E poate avea numeroase cauze ^ntre care modificarea pre]ului produselor concurente, modificarea gustului consumatorilor, ca O Q urmare a cre}terii accesibilit@]ii produselor, a unor a}tept@ri de cre}tere a pre]ului produsului n cauz@ }.a.

D1(p)

D2(p)

Deseori, ^ns@, sporirea cererii nu este nso]it@, ca n figur@, de o cre}tere a pre]ului, ci dimpotriv@ r@spunz$nd determina]iilor care au condus la translarea curbei de cerere se asociaz@ cu diminu@ri de pre]uri datorate unor situa]ii avantajate (economii de scar@, de exemplu). Viziunea static@ pe termen scurt, sugerat@ de figur@ este contrazis@ de fapte, atunci c$nd se manifest@ dinamica economic@.
169

O1(p) O2(p) E E1 D(p)

Fig. 8.6. Translarea curbei de ofert@ ca urmare a reducerii costurilor. %n cazul ob]inerii unor efecte favorabile de pe urma reducerii costului se nregistreaz@ noi trasee ale curbei de ofert@, pre]ul diminueaz@ ca urmare a cre}terii productivit@]ii. L@rgirea ofertei este nso]it@, a}a cum reiese din figur@, de o substan]ial@ sc@dere a pre]ului de v$nzare. Realocarea factorilor explic@ ^n anumite limite diminuarea costului.

Sporirea cererii pe termen lung, deoarece aceast@ ipotez@ ne propunem s@ o analiz@m, nso]it@ de efectele favorabile, de felul economiilor de scar@, pe termen lung, la care am f@cut referire n capitolul precedent, este o astfel de cauz@ a diminu@rii pre]ului, concomitent cu sporirea cererii. Cre}terea interesului consumatorilor pentru un anumit produs genereaz@ o concentrare de resurse de cercetare }i inovare care sunt urmate de diminuarea costurilor de produc]ie, diversificare tipo-dimensional@ }i trecerea la produc]ia de mas@, pentru componentele esen]iale ale produsului, care permit }i deseori impun reduceri de pre]uri. Pot fi luate n considerare consecin]e de genul unor diminu@ri ale obstacolelor la intrare pe pia]a produsului respectiv, ^nt@rirea concuren]ei }i accelerarea procesului de inovare.
Fig. 8.7 Curbe de costuri bazate pe avantajele producCM ]iei de serie }i mas@ }i cele bazate pe avantajele flexibilit@]i produc]iei. C M2 sugereaz@ o diminuare de costuri CM1 la un volum ridicat de produc]ie pe cnd C M3 este CM2 construit pe ipoteza c@ sporurile de randamente rezult@ CM3 din noul mod flexibil de abordare a produc]iei care perO Q mite diminu@ri ale costului }i men]inerea sau chiar cre}terea diversit@]ii ofertei.

.
170

Translarea curbei de ofert@ este o consecin]@ a avansului tehnologic sau accesibilit@]ii la factori de produc]ie mai eficien]i }i mai ieftini. Translarea curbei de ofert@ trebuie gndit@, n perioada contemporan@, n termenii curbei de costuri }i produc]ie pe termen lung, dar avnd n vedere oportunit@]ile tot mai largi de diminuare a costurilor nso]ite de un proces de diversificare (utiliznd echipamente flexibile, personal cu maturitate profesional@, l@rgirea gamei de accesorii ata}ate produsului standard }.a.).

8.3.Interven]ia statului n fixarea pre]urilor


Motivele interven]iei statului n fixarea unor limite de pre] sunt diverse: protejarea popula]iei s@race n condi]ii de penurie, protejarea produc]iei autohtone mpotriva concuren]ei str@ine, asigurarea adeziunii populare, n ]@rile cu alegeri democratice, prin fixarea salariilor minimale }.a. Adeseori statul intervine indirect pentru a-}i atinge ]intele f@r@ a mai conturba, prin m@surile restrictive asupra pre]urilor, func]ionarea mecanismului de pia]@. Astfel, crearea de locuri de munc@ n ramuri productive }i competitive se opereaz@ prin facilit@]i care pot ameliora puterea de cump@rare a popula]iei s@race. Construc]ia de locuin]e sociale cu facilit@]i (credite subven]ionate, avantaje fiscale pentru investitori) poate suplini chiria maximal@. Pre]urile minime de achizi]ie garantate fermierilor din Fran]a }i alte ]@ri ale Uniunii Europene pot fi nlocuite cu m@suri de reconversie profesional@ }i sus]inere indirect@ a ramurilor agricole competitive pe plan extern }i intern. Pre]ul maximal, chiria maximal@ este un exemplu interesant, deoarece i se cunosc urm@rile n ]@ri europene, dup@ al II-lea R@zboi Mondial. %n Romnia sunt n vigoare salarii minimale f@r@ ca efectele s@ fie cu adev@rat importante, deoarece propor]iile muncii la negru, din aceast@ cauz@, sunt foarte ridicate. Pe de alt@ parte n firmele de]inute public exist@ situa]ii diverse }i numeroase prin care salaria]ilor li se pl@tesc salarii pentru munc@ par]ial@, plata pentru }omaj tehnic, }.a. care diminueaz@ efectul legii. Chiria maximal@ func]ioneaz@ ns@, n principal, pentru fo}tii demnitari ai regimului totalitar sau pentru noile autorit@]i. Pia]a locuin]elor nu este, practic, ngr@dit@ de chirii maximale. Particularii negociaz@ liber pre]ul nchirierii cu clien]ii lor. Recent chiriile preferen]iale au fost majorate de zece ori, pentru a diminua imaginea de favoare f@cut@ clientelei politice prin chirii maximale.

.
171

Fig.8.8 Pre]ul maximal, plafonarea chiriilor. Pre]ul D(p) maximal }i arat@ efectele O(p) numai dac@ se afl@ sub pre]ul de echilibru. Efectul chiriilor maximale este c@ oferta de locuni]e este sub nivelul cererii (QG). Criza de E PE locuin]e se contureaz@, deH G PM oarece investitorii nu sunt interesa]i s@ construiasc@ lo0 QG QE QH Q cuin]e, deoarece pre]ul (chiria) maximal@ nu acoper@ nivelul normal de pia]@ al serviciului oferit. Pe de alt@ parte chiria}ii au satisfac]ii care la aceste chirii i ndeamn@ s@-}i sporeasc@ cererea peste posibilit@]i, generate de chiria de echilibru, ceea ce agraveaz@ dezechilibrul de pe pia]@ }i favorizeaz@ corup]ia (mai ales dac@ locuin]ele sunt proprietate public@).

Fig.8.9 Salariul minimal. Salariul minimal Sm este eficient numai dac@ se fixeaz@ peste nivelul salariului de I J echilibru. Nivelul Sm al saSm lariului face ca un num@r ridicat de persoane s@ caute un E loc de munc@, iar din perspectiva patronilor ace}tia vor limita angaj@rile la nivelul QI, adic@ acel nivel care le asiguQI QE QJ Volum de ocupare (Q) 0 r@ eficien]@. O consecin]@ important@ a fix@rii unui salar minimal este munca la negru, cu salarii sub cele ale nivelului de echilibru }i al salariului minimal }i, evident,un nivel ridicat al evaziunii fiscale.

Salariu

R e z u m a t
Pia]a este un mecanism (^n care este implicat@ o structur@ social@ etc.), prin intermediul c@ruia v$nz@torii }i cump@r@torii comunic@, schimb@ m@rfuri, fix$nd pre]uri, calitatea }i cantitatea m@rfurilor, termene }i condi]ii de livrare. Parametrii pie]ei din ]@rile dezvoltate, cu mecanisme de pia]@ consolidate, depind }i de jaloane fixate de organismele statale (dob$nd@, ofert@ monetar@, comenzi de stat, reglement@ri vamale, fiscalitate, cheltuieli pentru protec]ie social@ }i apropierea }anselor, }.a.), organiza]ii civice, comunitare, grupuri de presiune sau firme private, cercuri academice. 172

De}i ipotezele modelului regl@rii de pia]@ sunt restrictive acesta promite s@ ofere judec@]i valide prin introducerea ^n modelare de conexiuni }i restric]ii suplimentare. Se poate a}tepta, totodat@, o l@rgire a domeniului ^n care ac]ioneaz@ mecanismele automate de reglare ^n Rom$nia, prin promovarea reformei, a privatiz@rii de con]inut, iar ^n Europa prin integrare liberal@ ^n Uniunea European@. Reglarea de pia]@ (totalitatea mecanismelor care-i asigur@ echilibrul) se bazeaz@ pe mecanisme bazate pe agregate sectoriale. Cererea sectorial@ }i oferta corespunz@toare particip@, prin traseele a}ezate pe curba costului marginal (la ofert@) }i o proiec]ie a conexiunilor cererii cu pre]ul produsului la cerere }i altora conexe form$nd ambele o succesiune de op]iuni individuale, de firm@, consumator }i definesc nivelul pre]ului }i cantit@]ii de echilibru. %nclina]ia curbei de cerere }i ofert@ descriu sensibilitatea acestora la varia]ia pre]ului. De reac]ia de adaptare a cererii }i ofertei la modific@rile de pre] depinde reglarea automat@. Semnificativ este faptul c@ ^nclina]ia pantei (sensibilitatea la pre]) ofer@ un reper actorului economic ^n privin]a evolu]iei viitoare. Perturbarea echilibrului conduce la mi}c@ri de glisare pe cele dou@ curbe, care ^n condi]ii de pre]uri }i ofert@ mobil@ tind natural la reechilibrare. {ocurile datorate avansului tehnologic, cre}terii productivit@]ii, diminu@rii costurilor genereaz@ transl@ri ale curbelor de cerere }i ofert@. Curba de cerere poate fi mi}cat@ (translat@) a}a cum am ar@tat ^n capitolul 3 prin modific@ri de venituri reale, a}tept@ri ale consumatorului, modificarea preferin]elor }.a. Interven]ia statului }i fixarea chiriilor maximale, de exemplu, }i a salariilor minimale creaz@ distorsiuni }i accentueaz@ dezechilibrele. Statul poate interveni pentru a atinge anumite scopuri sociale cu mijloace care perturb@ ne^nsemnat sau chiar deloc func]ionarea mecanismului de reglare.

%ntreb@ri }i probleme
1. Care este semnifica]ia no]iunii de echilibru al pie]ei? Care sunt parametrii pie]ei? Ce alte resorturi mai sunt angajate ^n reglarea produc]iei, pre]urilor... 2. Referindu-ne la figura al@turat@: pre] a) Care este pre]ul de echilibru }i cantitatea de echilibru? b) Dac@ guvernul vrea s@ restr$ng@ cererea la 500 unit@]i O (p) de produs ce poate ^ntreprinde (cu ajutorul politicii de pre]uri). Care va fi pre]ul pentru acest nivel impus al D (p) raportului, dar cantitatea cerut@? c) Poate exista }i o alternativ@ guvernamental@ de ac]iune asupra cantit@]ii produse? Care? 3*. Ni}te fermieri produc gr$u folosind teren }i munc@. Costul ^n func]ie de munc@ al fiec@rei ferme este tipic 2 500 750 1000 Q pentru ramur@: C(q)=q . Exist@ 100 fermieri cu condi]ii identice care se comport@ competi]ional. Curba cererii de gr$u este: q = 200 - 50p. 1) S@ se determine pre]ul }i cantitatea de echilibru. 2) S@ se calculeze profitul unei ferme.

9 7 5

* Dup@ G. Abraham Frois, 1988 173

4. Curba cererii este exprimat@ de linia D= - 25p + 450 }i cea a ofertei este Q=100p - 300. Care este pre]ul de echilibru }i cantitatea corespunz@toare de produc]ie ? 5. %n figur@ sunt trasate patru curbe de ofert@ din ramur@ ^n coresponden]@ cu o curb@ de cerere a ramurii D(p) . Care dintre acestea se situeaz@ la nivel acceptabil pentru firma a c@rei situa]ie este descris@ ^n cadrul din dreapta, b), al figurii }i care ofer@ maxim de satisfac]ie? Explica]i!

p
p1 p2 p3 p4

D(p)

O1(p) O2(p) O3(p)

a)

p, Cm, CM

Cm CM

b)

O4(p)

6. Dac@ echilibrul pie]ei este dat de intersec]ia curbelor cererii }i ofertei ^n ramur@, de la problema 7, care este pozi]ia pe pia]@ a unei firme a c@rei situa]ie este exprimat@ ^n cadrul din dreapta al figurii, ^n cele dou@ situa]ii rezultate din translarea curbei de cerere? a) Este falimentar@? b) Este profitabil@? c) Este la pragul de rentabilitate? d) Informa]ia disponibil@ nu permite o evaluare a situa]iei firmei. Explica]i! 7. Curba de ofert@ este reprezentat@ ^n diagrama de mai jos (O)p. Firma tipic@ a ramurii are costurile la nivelul indicat ^n partea dreapt@ a graficului. Translarea curbei de cerere are loc din pozi]ia D(p) ^n D(p). Ce consecin]e are translarea curbei cererii asupra situa]iei firmei tipice?

p
O(p) E' E

a)

p, Cm, CM Cm

b)

CM

D'(p) D(p)

Rezolvare la problema 4: Egalarea func]iilor de cerere }i ofert@ pentru a afla nivelul pre]ului de echilibru (la intersec]ie) permite, apoi, prin ^nlocuirea valorii lui p ^ntr-una din ecua]ii, determinarea cantit@]ii de echilibru. 174

9. Echilibrul n competi]ia imperfect@


9.1. Competi]ia impefect@ cauze
Acceptarea ipotezei competi]iei perfecte a ^nsemnat a}ezarea ipotezelor de cercetare la un cap@t al unei scale, n care ntreprinderile sunt foarte mici }i numeroase, resursele sunt perfect divizibile, adaptabile }i ca urmare, perfect substituibile. De asemenea, informa]iile sunt gratuite }i disponibile, f@r@ restric]ii, iar actorii economici iau decizii ra]ionale, nchinndu-se unui singur zeu, profitul. Toate aceste ipoteze, desigur simplificatoare, au fost necesare prezent@rii modelului regl@rii automate. Eliberarea de constrngerile impuse de modelul echilibrului general nseamn@ acceptarea treptat@ a altor ipoteze. Cea mai obi}nuit@ influen]@ luat@ ^n considerare n teoria economic@ este cea care decurge din sporirea dimensiunii firmei }i, ca urmare, cre}terea rigidit@]ii ofertei, avantaje la angajarea personalului, p@strarea unui set de informa]ii n afara circuitului public, posibilitatea de influen]are a consumatorului prin programe promo]ionale, sau, ntr-o alt@ grupare, pre]uri mai mari dect n condi]ii de liber@ concuren]@, discrimin@ri de pre]uri, pre]uri distrug@toare, mai mici, pentru a sporii cota de pia]@ de]inut@ }i subordonarea intereselor lan]urilor de desfacere }i ale clien]ilor finali cu scopul reducerii accesului rivalilor la intrarea pe pia]@. La cap@tul cel@lalt al scalei, opus liberei concuren]e, se afl@ monopolul. Aceast@ no]iune reprezint@, la fel, o abstrac]ie semnificnd un singur ofertant, care-}i asigur@ domina]ia pie]ei. Procesele de substituire ne^ngr@dit@ ntr-o economie modern@, diversificat@, procesele de globalizare a economiei }i sl@birea protec]iei vamale, caracterul de delegare a autorit@]ii proprietarilor modific@ mpreun@ tabloul avantajelor reale ale firmelor mari din zilele noastre. Tendin]ele de fuziune ale firmelor care astfel beneficiaz@ de avantajele economiilor de scar@ }i a puterii financiare sunt nso]ite de noi tipuri de gestiune bazate pe autoritate managerial@ }i responsabilit@]i delegate la nivelul unor unit@]i de produc]ie (fabric@), separate tehnologic }i spa]ial, ncurajate }i chiar obligate s@ r@spund@ provoc@rilor altor firme din interiorul sau exteriorul grupului, controlat financiar, fapt care diminueaz@ caracterul de monolit }i avantajele de pe pia]@, promovnd raporturi competi]ionale. Desprinderea func]iei de proprietate de cea de conducere operativ@ creeaz@ }i aceasta alte ]inte }i un comportament diferit al managerilor n compara]ie cu proprietarii-ntreprinz@tori.
175

Trebuie luat n considerare }i faptul c@ dezvoltarea uman@ modific@ , cel pu]in n parte, con]inutul raporturilor de autoritate, n locul raporturilor de comand@, izvorte din dreptul de dispozi]ie ca proprietar sau al statutului formal se constituie raporturi de parteneriat, favorizate de avantajele muncii n echip@ }i de climatul de cooperare }i coeziunii care apare n situa]ia de urm@rire a performan]ei ob]inut@ de firm@ }i competi]iei pe pia]@. 9.1.1 Monopolul pur este o abstrac]ie care presupune existen]a unui singur ofertant pe pia]@ }i faptul c@ nu exist@ nici un produs de substituire apropiat. n termenii func]ion@rii reale a raporturilor de pia]@, se poate defini, o astfel de situa]ie prin elasticitatea ncruci}at@ a cererii ntre produsul firmei monopoliste }i alte produse de substituire care este sc@zut@. O astfel de pozi]ie se reliefeaz@ prin modific@ri neimportante ale pre]urilor poten]ialelor produse de substituire la cre}terea pre]ului itemului ofertat de monopol. Economia modern@, marcat@ de competi]ie se caracterizeaz@ printr-o ofert@ divers@ care acoper@ cererea de consum, fiind improbabil ca anumite ni}e s@ nu fi atras firme interesate s@ ob]in@ un c}tig peste cel mediu, normal, care este cea mai evident@ manifestare a pozi]iei dominante pe pia]@. Este util de observat c@ dezvoltarea proceselor competi]ionale, decurgnd din dep@}irea etapei produc]iei artizanale, deseori bazat@ pe comand@, n avans, f@cut@ de beneficiar, sau abolirea monopolului autorit@]ii de stat n economiile de comand@ cu regimuri totalitare, dezvolt@ mecanisme de supraveghere reciproc@ ntre competitori, sau de c@tre organisme guvernamentale, autorizate s@ protejeze competi]ia onest@. Pe de alt@ parte, avantajele sc@rii largi de produc]ie, ale de]inerii lan]urilor de desfacere, ale concentr@rii cercet@rii }i dezvolt@rii, ale posibilit@]ilor superioare de promovare a produselor prin ameliorarea calit@]ii ofertei }i supravegherea men]inerii unor standarde de firm@, a mesajelor promo]ionale care permit conturarea }i consolidarea imaginii de firm@ }i de produs constituie motive pentru asigurarea unor avantaje consistente }i relativ durabile. Tendin]ele de l@rgire }i restrngere a avantajelor monopoliste se succed n raport cu ciclicitatea economic@, influen]e ideologice, influen]a factorilor naturali }.a. Avantajele monopoliste sau altfel spus privilegiile pe care }i le asigur@ ofertan]ii sau cump@r@torii depind de m@rimea firmei, de puterea sa financiar@, capacitatea de a accede la informa]ii }i de a bara intrarea poten]ialilor competitori pe pia]@, de priceperea }i capacitatea de a prospecta evolu]ia cererii sau de a influen]a aceast@ evolu]ie, de puterea de persuasiune asupra partenerilor economici. A restrnge privilegiile
176

firmelor monopoliste la rezultatele care decurg din dimensiunea acestora este o gre}eal@. Deseori un mic negustor de cartier are privilegii mai importante fa]@ de parteneri dect un mare concern aflat n raporturi de supraveghere cu alte firme competitoare. Un privilegiu important al firmei mari const@ n scutul pe care i-l ofer@ n fa]a amenin]@rii falimentului propria putere financiar@, stocul de informa]ii de care dispune }i locurile de munc@ pe care le asigur@. Aceast@ mprejurare contribuie consistent la conturarea comportamentului acestui tip de firm@, care este unul arogant, v@dind o mobilitate moderat@, exploatarea avantajelor pe care reu}e}te s@ }i le asigure, n detrimentul competitorilor }i a masei de consumatori. Abordarea opera]ional@ a mecanismelor competi]iei, ntr-un context de afaceri, nu poate ocoli nici exigen]a lu@rii n considerare a ansamblului de manifest@ri }i nici raportarea la criterii ra]ionale de judecat@. Criteriile cel mai frecvent acceptate sunt eficien]a proceselor dezvoltate de un anumit mediu economic }i nivelul de bun@stare sau satisfac]ie al comunit@]ii considerate. Cre}terea pre]urilor peste cele concuren]iale reprezint@, n aceast@ lumin@, un privilegiu intolerabil, deoarece lezeaz@ interesele cump@r@torilor. Sporirea calit@]ii ofertei, diminuarea costurilor rezultate de pe urma economiilor de scar@, preocuparea pentru p@strarea imaginii de disponibilitate la solicit@rile clien]ilor sunt avantaje certe pe care le ofer@ firmele mari. Dinamica proceselor economice }i ndeosebi consecin]ele care rezult@ din diminuarea costurilor, diversificarea ofertei }i favorizarea alegerii libere }i n cuno}tin]@ de cauz@, sunt n mare m@sur@ consecin]e ale promov@rii tehnologiilor avantajoase }i men]inerii firmelor n raporturi de competi]ie, a l@rgirii sc@rii de fabrica]ie }i accept@rii firmelor mari, solide ca o realitate poten]ial benefic@. Abia atunci cnd dimensiunile firmei, capacitatea de manevrare a pie]ei, limiteaz@ liberul acces al competitorilor pe pia]@ se nregistreaz@ efecte nefavorabile. Principial, trebuie s@ accept@m c@ o firm@ cu avantaje pe pia]@ }i-a adus o anumit@ contribu]ie la bun@starea comunit@]ii, dar c@ va fi tentat@ s@-}i creeze }i consolideze privilegii. n cele din urm@ ne afl@m n situa]ia de a pune n balan]@ contribu]iile pozitive }i prejudiciile pe care le genereaz@ activitatea unei firme monopoliste. Teoria economic@ a dezvoltat modele abstracte acceptnd }i de aceast@ dat@ ipoteze simplificatoare. Aceste construc]ii teoretice permit analize utile }i prospec]iuni necesare agen]ilor economici sau organismelor guverna177

mentale care supravegheaz@ }i ghideaz@ formarea }i dezvoltarea mecanismelor de pia]@. 9.2.1. Curba de cerere a monopolului. Monopolul poate fi cel mai avantajos abordat dac@ este privit ca un model teoretic, iar n lumea dezvoltat@ este neobi}nuit s@ ntlnim o singur@ firm@ cu o cot@ de pia]@ de 100 de procente }i ca urmare modelul monopolului (pur) r@mne un exerci]iu teoretic }i de cunoa}tere. n modelul abstract monopolul este unicul ofertant al produsului, n fapt, este privit ca fiind o ramur@ industrial@. n consecin]@ firma monopolist@ se confrunt@ pe pia]@ cu o curb@ de cerere cu pant@ descresc@toare de la stnga spre dreapta. Curba de cerere a monopolului descrie raporturile dintre pre] }i cerere la diferite niveluri ale ofertei. Reamintim c@ ncasarea mijlocie (rezultat@ din ncas@rile totale mp@r]ite la volumul produc]iei) nseamn@ pre]ul de vnzare al produsului. Curba de cerere este, ^n cazul monopolului, aceea}i cu cea a ncas@rii mijlocii. Deoarece monopolul este confruntat cu o curb@ de cerere descresc@toare firma unic@ trebuie, n contextul unei abord@ri pe termen scurt }i men]innd celelalte variabile neschimbate, s@ diminueze pre]ul pentru a-}i putea spori vnz@rile cu o unitate de produs. ncasarea marginal@, exprimat@ ca raport dintre diferen]a de pre], datorat@ modific@rii ofertei cu o unitate, are o tendin]@ de diminuare mai rapid@ dect curba de cerere sau ncasarea mijlocie. ntr-o reprezentare grafic@ panta ncas@rii marginale este de dou@ ori mai abrupt@ dect cea a ncas@rii mijlocii. Dac@ lu@m n considerare un exemplu ipotetic care cuprinde ncas@ri totale, cresc@toare, n raport cu volumul oferit, pn@ la un punct, apoi descresc@toare, vom reflecta o situa]ie obi}nuit@ ntr-o economie de pia]@, competi]ional@, dar n care activeaz@ }i firme monopoliste.
Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 8 Pre]ul (mii lei) ncasarea mijlocie 17 15,5 14 12,75 11,8 9,50 7,86 6,4
178

Venitul Total (mii lei) 17 31 42 51 59 57 55 52

ncasarea marginal@ (mii lei) 14 11 9 8 -2 -3 -4

Alura ncas@rii mijlocii }i a celei marginale sunt reprezentate n figura 9.1.


Pre]ul }i ^ncasarea marginal@ 17 14

YM= D Ym

Figura 9.1. ncasarea mijlocie }i marginal@ a firmei monopoliste. Monopolul nregistreaz@ ncas@ri mijlocii descresc@toare. ncasarea marginal@ se afl@ sub nivelul ncas@rii mijlocii. Nivelul ncas@rii totale cre}te pn@ la 59 mii unit@]i b@ne}ti corespunz@tor unor vnz@ri de cinci unit@]i de produs dup@ care sporul cantit@]ii vndute nu mai compenseaz@ diminuarea pre]uluui unitar de vnzare.

Cantitatea

9.2.2. Determinarea pre]ului }i cantit@]ii de ofert@ a firmei monopoliste care-}i maximizeaz@ profitul. Vom presupune pentru nceput c@ ]inta firmei monopoliste este s@-}i maximizeze profitul }i, n aceast@ situa]ie, pentru a-}i atinge scopul firma trebuie s@-}i dimensioneze produc]ia la nivelul la care ncasarea marginal@ este egal@ cu costul marginal.Este logic s@ ne gndim c@ dep@}irea acestui nivel va ocaziona firmei o diminuare a profitului ob]inut.Fiecare unitate vndut@ ^n plus va nsemna costuri marginale suplimentare, mai mari dect ncas@rile unitare. Aceast@ condi]ie a fost demonstrat@ la modelul maximiz@rii profitului n condi]ii de competi]ie perfect@, diferen]a const@ n aceea c@ firma monopolist@ nregistreaz@ pre]uri unitare descresc@toare corespunz@toare cererii ramurii }i c@ ncasarea marginal@ este diferit@ fa]@ de cea mijlocie }i mai mic@ dect aceasta. n figura 9.2. prezent@m modelul maximiz@rii profitului de c@tre firma monopolist@. S@ observ@m c@ n cazul firmei monopoliste pre]ul de vnzare este superior ncas@rii marginale la nivelul de produc]ie Q1. Respectiv, diferen]a de pre] ntre punctul B }i A, segmentul de dreapt@ AB, este o consecin]@ a aloc@rii suboptimate a resurselor care ar fi fost eliminat@ dac@ n-ar fi existat bariere la intrarea pe pia]@ a concuren]ilor. Dac@ situa]ia domina]iei monopoliste i impune consumatorului s@ accepte pre]ul p1, costul comparat, alternativa irosit@ din lips@ de com179

petitori, ar fi fost un pre] la nivelul intersec]ei costului marginal cu ncasarea marginal@, notat@ E.
p Y m CM Cm

p1 pE p2 C

A Cm E B YM=D Ym CM

Q1

QE Q2

Figura 9.2. Maximizarea profitului de c@tre firma monopolist@. Intersec]ia costului marginal (C m) cu ncasarea marginal@ (Ym) n punctul C define}te m@rimea Q1 }i pre]ul p1 care asigur@ maximul de profit monopolului. Diferen]a dintre pre] (YM) }i costul mijlociu (CM) reprezint@ o latur@ a patrulaterului p1ABp2 care implic@ segmentele de dreapt@ AB }i OQ 1 adic@ p M = Q1(YM - CM) unde pM = profitul maxim.

Influen]a nivelului de produc]ie ales de monopol asupra consumatorului este c@ acesta din urm@ ar dori ca produc@torul s@-}i sporeasc@ oferta pn@ la nivelul intersec]iei costului marginal cu ncasarea mijlocie (punctul E), adic@ nivelul QE, care i-ar permite diminuarea pre]ului pl@tit }i care ar asigura maximizarea satisfac]iei tuturor cump@r@torilor. Judecata aceasta con]ine numai criteriul eficen]ei, f@r@ a lua n considerare problemele de echitate. De asemenea, modelul nu ia n considerare efecte negative asupra mediului de afaceri }i a celui natural }.a. Ca urmare a pozi]iei dominante pe pia]@, monopolul, opernd ntr-un mediu favorabil, va induce o reducere a ofertei }i o majorare a pre]ului unitar de vnzare. Men]inerea privilegiilor firmei unice este imposibil@ ntr-o pia]@ concuren]ial@. Limitarea concuren]ei }i p@strarea pozi]iei dominante poate rezulta n situa]ii la care vom face referire mai jos. 9.2.3. Profituri monopoliste stabile ob]inute prin limitarea intr@rilor pe pia]@ }i monopolul birocratic etatist. Firmele dominante pot s@-}i perpetueze privilegiile constnd din supraprofit de monopol, pe termen lung, impunnd bariere la intrarea unor firme poten]ial concurente. Privilegiile monopolului trezesc nemul]umirea consumatorilor, dar au deseori efecte malefice }i asupra dinamismului
180

economic, al nivelului veniturilor salariale, al aloc@rii de resurse pentru cercetare-dezvoltare }.a. Cele mai frecvente practici de protejare a privilegiilor sunt: men]inerea unor costuri ridicate de intrare n ramur@, monopoluri create de stat, cum sunt cele ale re]elei de distribu]ie a energiei electrice, gaze, ap@, drepturi de autor, patente, licen]e, st@pnirea unor resurse naturale. n Romnia }i alte ]@ri care se afl@ n tranzi]ie exist@ }i alte bariere n calea instaur@rii liberei concuren]e. O firm@ existent@, cu un volum mare de ofert@, beneficiaz@ n mod obi}nuit de economii de scar@. Costurile mai mici dect ale poten]ialilor competitori i oblig@ pe ace}tia din urm@ s@ vnd@ n pierdere o lung@ perioad@ de timp, necesar@ pentru a cuceri o cot@ de pia]@ pn@ la nivelul de produc]ie care s@ le ofere acelea}i avantaje cu primul intrat pe pia]@. Dac@ firma nou intrat@ va trebui s@ suporte pierderi mari, nu va reu}i s@ recupereze costurile de intrare. ntr-o abordare ]innd seama de contextul economic, mai trebuie s@ ad@ug@m c@ firma cu pia]a consolidat@ beneficiaz@ }i de alte atuuri cum sunt lan]urile de desfacere, imaginea de firm@ sau produs }.a. n practica ultimelor decenii, noii intra]i s-au bazat pe o putere financiar@ important@ care s@ le permit@ s@ diminueze costurile de intrare prin investi]ii consistente, care s@ le asigure aproape de la ^nceput avantaje similare firmelor existente pe pia]@. n astfel de cazuri, competi]ia se dezvolt@ ntre dou@ sau mai multe firme puternice care }i vor mp@r]i pia]a }i vor stabili strategii de pre]uri bazate pe supravegherea reciproc@ }i modific@ri interactive, dinamice de pre]uri. O alt@ strategie de stabilire de bariere la intrare este izvort@ din drepturile de autor, patente, licen]e. Un patent confer@ dreptul de produc]ie, exclusiv de]in@torului s@u, pentru o perioad@ de timp. Investi]iile n cercetare }i dezvoltare }i protejarea cu patente, licen]e este o barier@ important@ la intrare, dar competitorii reu}esc, de regul@, s@ dezvolte propriile produse }i tehnologii astfel nct mecanismele de pia]@, competi]ionale pot fi reabilitate. Mai mult, firmele nou intrate beneficiaz@ de informa]ii gratuite, deseori copiaz@ produsele brevetate dndu-le o aparen]@ de noutate. n cazul protec]iei }i avantaj@rii prin brevete, licen]e, drepturi de autor, partea de cercetare (fundamental@) este slab ap@rat@ }i interesul firmelor mare se concentreaz@ pe produse noi }i evolu]ia, dinamica pie]ei. n etape diferite I.B.M.,apoi Apple Computers }i Microsoft au reu}it s@ sparg@ privilegiile
181

competitorilor preexisten]i printr-o cercetare de marketing }i o evaluare corect@ a evolu]iei cererii, impun$ndu-se fiecare ca mare produc@tor. I.B.M. a reu}it s@ se impun@ prin produc]ia de calculatoare de putere }i modificarea modului de gestiune al afacerilor. Apple Computers a impus computerul personal, reu}ind s@ surclaseze rivala, I.B.M., pentru o perioad@ de timp, Microsoft }i-a concentrat cercet@rile pe partea de programe, mai prietenoase, flexibile, pe cre}terea compatibilit@]ii }i diversit@]ii acestora. Succesul celei din urm@ nu a scos celelalte firme de pe pia]@, ci a creat un nou partaj stabilind noi cote de pia]@ pentru competitori. Oficiul na]ional pentru protec]ia concuren]ei din Romnia }i legea carei reglementeaz@ func]ionarea constituie startul pentru opera]iunile de demonopolizare a economiei romne}ti. ntr-o economie etatist@, birocratic@, prezum]iile de func]ionare normal@, motivat@, nu se verific@ n realitate. Func]ionarea iner]ial@ i avantajeaz@ pe cei cu nivel mediu de calificare }i capacitate redus@ de adaptare, crenduse raporturi de crd@}ie ntre grupurile politice ajunse la putere, pe de o parte, }i birocra]ia corupt@ }i incompetent@ care activeaz@ n firme. Este gre}it s@ se cread@ c@ formele de privatizare n mas@ au schimbat situa]ia. Ac]ionariatul dispersat este u}or de manevrat sau ignorat, a}a nct n Romnia manifest@rile monopoliste au tr@s@turi distinctive importante. 9.2.4. Posibile beneficii de pe urma monopolului. n anumite circumstan]e monopolul poate aduce }i efecte pozitive. Raportul dintre beneficii }i daune trebuie judecat pentru fiecare caz n parte. ntr-o economie de pia]@ monopolul poate apare n urma unor fuziuni sau acapar@ri ale firmelor concurente mai slabe. n ambele cazuri monopolul rezultat va beneficia de economii de scar@, adic@ reduceri de costuri }i va fi nevoit s@ opereze anumite diminu@ri de pre]uri, dac@ se afl@ ntr-o zon@ de substituire posibil@.Pe de alt@ parte interesele de unic ofertant pe pia]@ i dicteaz@ s@ m@reasc@ volumul ofertei }i s@ reduc@ pre]urile, a}a cum rezult@ din figura 9.3, pentru a limita accesul pe pia]@ al unor poten]iali competitori. Avantajele monopoliz@rii ramurii nu sunt de durat@. Decalajul de eficien]@ fa]@ de poten]ialii competitori i permit firmei unice s@ restrng@ costurile de cercetare, s@ prelungeasc@ durat@ de exploatare a echipamentelor sau tehnologiei peste limita care ar fi impus@ de competi]ie. Putem trage concluzia c@ avantajele oferite n perioada de ascensiune a monopolului vor fi diminuate sau anulate dup@ consolidarea puterii de

.
182

monopol. O judecat@ ra]ional@ impune cump@nirea avantajelor }i pierderilor pe care le cauzeaz@ un anumit caz de domina]ie monopolist@.
Pre], costuri, cerere O(p) PC Pm M Ym 0 QC QM YM Volumul produc]iei C Cm Fig. 9.3. Avantaje n perioada instal@rii monopolului ntr-o ramur@. Acapararea produc]iei de c@tre monopol impune o reducere a pre]ului }i o sporire a volumului ofertat. Costul marginal va ntlni ncasarea marginal@ n M }i va determina punctele Pm<Pc }i QM>Qc adic@ pre]ul de monopol este mai mic, iar cantitatea ofertat@ mai mare.

Am avansat, mai sus, ipoteza c@ monopolul va beneficia, dup@ eliminarea concuren]ei, de posibilitatea de a se sustrage presiunilor competi]iei. O astfel de situa]ie nu poate dura, n mod obi}nuit, mult timp, a}a nct firma dominant@ este avizat@ s@ aloce resurse importante pentru cercetare dezvoltare. Desigur, ameliorarea produselor, diminuarea pre]urilor }i sporirea produc]iei pot constitui consecin]e favorabile importante pentru societate. Avantajele pe pia]@ ale firmelor monopoliste le permit acestora att aloc@ri importante de resurse pentru dezvoltare, dar avantajele decurg adesea tocmai din rezultatele cercet@rii, exploatarea unor patente, licen]e, drepturi de autor }i firmele privilegiate pot avea interese s@ se men]in@ n vrful tehnologiei }i s@ ofere produsele cele mai cerute pe pia]@. 9.3.1. Pre]urile discriminatorii constau n diferen]ierea de pre]uri pentru acela}i produs sau produse similare, avnd acela}i nivel de cost, n raport cu diferite zone geografice, pie]e diferite, n acest fel firma privilegiat@ sporindu-}i profitul total. Cele mai obi}nuite modalit@]i de separare a pie]elor }i promovare a discrimin@rii o constituie barierele n calea informa]iei, pie]ele externe fiind supuse unui astfel de tratament. Deseori, o firm@ mare are o pozi]ie de monopol numai pe pie]ele externe }i se afl@ n raporturi de concuren]@ pe pia]a intern@.

.
183

A doua form@ de separare o constituie crearea unor pie]e diferite ca tip, de exemplu, cererea de lapte proasp@t }i cea de lapte pentru industrializare. Separarea pre]urilor poate fi ob]inut@ n raport cu cererea sezonier@ }i la anumite ore de vrf pentru energie electric@, telefonie, servicii turistice. Adeseori separarea rezult@ din caracteristici speciale ale ofertei. Serviciul de asisten]@ juridic@, serviciul medical se preteaz@ la segreg@ri importante de pre] n func]ie de client. Serviciile medicale, neputnd fi suficient de adaptabile }i substituibile pot ocaziona cu predilec]ie astfel de segreg@ri. La fel se prezint@ pia]a construc]iilor n zone reziden]iale. 9.3.2. Competi]ia monopolist@. O teorie a competi]iei monopoliste a fost dezvoltat@ de E. H. Chamberlin n 1933. Modelul con]ine ipotezele competi]iei perfecte, dar se admite faptul c@ productorii au produse diferen]iate, sau astfel spus produc]ia ramurii nu este omogen@, ci diferen]iat@. Majoritatea produselor alimentare se preteaz@ la aceast@ manevr@, fiind plasate diferit }i diferen]iat n raport cu serviciile oferite, evident, nso]ite de pre]uri diferite. Diferen]ierea produselor permite unor ofertan]i ca prin particularizare s@-}i asigure clien]i fideli }i dac@ produc@torul ridic@ pre]ul el nu-}i va pierde to]i clien]ii, a}a cum putem presupune c@ s-ar ntmpla n cazul competi]iei perfecte. Putem vorbi de o ata}are de marc@ a unor clien]i. Modelul echilibrului n pia]a pefect@ implic@ acceptarea tezei lui L. Walras potrivit c@ruia competi]ia se desf@}oar@ pe baza mi}c@rilor de pre]. n cazul competi]iei monopoliste, de regul@, lupta se d@ cu alte mijloace cum sunt mijloacele promo]ionale foarte diverse (de la simple mesaje promo]ionale, ambalaje, la promovarea, prin premii acordate la ntmplare). n termenii echilibrului monopolului prezentat n figura 9.2. sporirea cantit@]ii oferite nu constituie un mijloc de lupt@. Deseori n practica monopolurilor ofertarea suplimentar@, peste punctul de echilibru este o arm@ pentru a reduce }ansele de intrare ale poten]ialilor competitori. 9.3.3. Echilibrul pe termen lung. Att timp ct firma privilegiat@ va ob]ine un profit suplimentar vor exista firme care-}i vor orienta activitatea spre aceste zone atr@g@toare. Dac@ vom accepta ipoteza c@ cererea total@ pentru produs raportat@ la un pre] mai ridicat de monopol, nu se va schimba, atunci rezult@ c@ cererea firmei monopoliste va avea acela}i curs, at$ta timp c$t nu apar competitori. Curba de cerere se va mi}ca, va
184

translata spre dreapta pe m@sur@ ce vor intra firme noi }i se va atinge punctul de echilibru corespunz@tor liberei concuren]e. n figura 9.4. curba de cerere este tangent@ la cea a costului mijlociu }i profitul de monopol dispare n orizontul unei perioade suficient de lungi, prin shimbarea raporturilor de for]@ pe pia]@.
Figura 9.4. Echilibrul n condi]iile competi]iei monopoliste pe termen Cm lung. Curba de cerere va fi tangenL D t@ la cea a costului mijlociu pe CM L termen lung datorit@ firmelor care M1 Pi caut@ profitul nalt de monopol, dac@ vom considera o perioad@ lung@ de timp. Monopolul }i pierde, n acest orizont, supraprofitul, dac@ noile firme intrate au M reu}it s@-}i asigure o cot@ de pia]@ D=YM semnificativ@. Pre]ul se a}eaz@ la Ym nivelul Pi determinat de intersec]ia costului marginal cu ncasarea 0 Qi Q marginal@. Virtual orice pozi]ie monopolist@ se destram@ dac@ nu sunt condi]ii pentru conservarea acesteia. P, YM, Ym

Pentru situa]ia concret@ a Romniei modelele prezentate au relevan]@ mai sc@zut@, deoarece majoritatea firmelor mari sunt de]inute public }i scopul managerilor difer@ substan]ial de cel al celor dintr-o economie de pia]@. P@strarea unor rela]ii amicale cu sindicatele, ceea ce con]ine un impuls pentru p@strarea unui nivel de atragere de personal peste nivelul care poate fi suportat de portofoliul de comenzi }i men]inerea unor niveluri salariale mai ridicate dect permit rezultatele firmei monopoliste, sunt manifest@ri discre]ionare obi}nuite. Raporturile de concuren]@ nu preseaz@ asupra portofoliului de ofert@. Doar concuren]a extern@ sau prelu@rile de c@tre capitalul str@in ofer@ o altfel de perspectiv@. n consecin]@, firmele romne}ti cresc pre]urile }i beneficiaz@ de toate avantajele situa]iei dominante pe pia]@ pn@ cnd nu apar competitori str@ini. Nivelul aloc@rii de fonduri pentru cercetare-dezvoltare este de regul@ insuficient pentru a putea m@car p@stra pozi]iile de]inute pe pia]a intern@. Atitudinea de tolerare a productivit@]ii reduse care rezult@ din slaba motivare este numai aparent n favoarea salaria]ilor. Amnarea lu@rii unor
185

decizii de restructurare nu face dect s@ agraveze decalajul de productivitate }i s@ diminueze }ansele de redresare, n paralel cu o sc@dere a valorii de pia]@ a firmelor gestionate n regim de supravie]uire }i suficien]@. Dac@ modelul comun de domina]ie monopolist@ este dezavuat pentru faptul c@ alocarea optim@ a resurselor este pertubat@ }i pre]ul dep@}e}te costul marginal a}a cum a rezultat din figurile 9.2. }i 9.3., n situa]ia concret@ din Romnia firmele de stat au beneficiat de o amnare nejustificat@ a restructur@rii, generndu-se venituri pe seama unor credite bancare imposibil de rambursat, care sunt acum pl@tite din buzunarul contribuabililor.

9.4. Interdependen]e oligopolice


n cele mai numeroase situa]ii raporturile de pia]@ sunt influen]ate de pozi]ia dominant@ a ctorva mari produc@tori, n care fiecare firm@ de]ine cote bazndu-}i oferta pe diferen]ierea produselor }i limitarea fenomenelor de substituire. ntr-o astfel de situa]ie fiecare firm@ luat@ n parte este obligat@ s@ ia n calcul evolu]ia }i ofertele produc@torilor concuren]i. Descrierea }i modelarea interdependen]ei oligopolice a condus la luarea n considerare a faptului c@ fiecare actor dintr-o astfel de pia]@ va urm@ri modific@rile de pre] }i volum ale competitorilor. Au fost dezvoltate dou@ modele, cel al mp@r]irii pie]ei }i al firmei dominante n ramur@. 9.4.1. Curba frnt@ de cerere descrie o situa]ie de firm@, care concureaz@ cu alte produse similare ale competitorilor din ramur@. Firma oligopolic@ }i bazeaz@ pozi]ia pe elemente noi, diferite de concure]a prin pre]. O firm@ de acest fel }tie din experien]@ c@ ridicarea pre]ului i va diminua cota de pia]@ a}a nct este P foarte atent@ s@ nu aib@ o pozi]ie defavorizat@ n raport cu rivalii. Cm2
A P1 B C D

Cm1

Ym 0 Q1 E

YM D1 Q
186

Figura 9.5. Curba frnt@ de cerere n cazul concuren]ei oligopolice. Firma care }i-a diminuat pre]ul va nregistra o sporire a cotei de pia]@, beneficiind de o elasticitate mai mare a cererii, a}a cum arat@ segmentul de dreapt@ AB. Ceilal]i competitori care nu }i-au modificat pre]ul vor fi confruta]i cu o curb@ de cerere BD1, mai inelastic@.

Pentru simplificare vom proceda, ca n figura 9.5, la descrierea unor curbe, de cerere a doi competitori (mai importan]i) dintre care unul }i-a sc@zut pre]ul de ofert@ }i cel@lalt nregistreaz@ o pant@ a pre]ului mai abrupt@. Men]inerea pre]ului la nivelul ini]ial i va ocaziona celei de-a doua firme sc@derea cotei de pia]@ de]inut@ }i, implicit, o diminuare a for]ei de competi]ie. ncasarea marginal@ Ym este corespunz@toare pre]urilor de vnzare diferite, astfel c@ pe intervalul CD se nregistreaz@ o discontinuitate. Men]inerea unor pre]uri neschimbate }i a sc@rii corespunz@tor mai reduse de ofert@ i va ocaziona oric@rei firme care a optat pentru pre]uri constante o cre}tere relativ@ de costuri marginale corespunz@tor curbei Cm2. n fapt, pe pia]@ r@mn mai multe produse similare, diferen]iate de marc@, imagine de produs, ceea ce permite firmelor cu politic@ rigid@ de pre] s@-}i p@streze o parte important@ din cota pie]ei. O astfel de situa]ie nar fi posibil@ f@r@ diferen]ierea produselor }i promovarea imaginii de firm@ sau de produs, adic@ n condi]ii de concuren]@ perfect@. Adeseori oligopolurile angajeaz@ competi]ia n alte domenii dect pre]ul. Excesul de capacitate de produc]ie este un factor favorizant pentru men]inerea pre]ului, deoarece firmele nregistreaz@ cote reduse de profit, iar sc@derea pie]ei le-ar pune n situa]ia s@ ^nregistreze pierderi. Armele predilecte ale competi]iei oligopolice includ diferen]ierea produselor prin mesaje promo]ionale de marc@, ambalare, segmentare a ofertei n raport cu veniturile clien]ilor }i, frecvent, cu servicii post-vnzare. Cu ajutorul acestor instrumente, firmele }i asigur@ o pozi]ie privilegiat@ pe un anumit segment de pia]@ sau afinitate fa]@ de marc@ sau firm@, bazate pe diferen]ele reale sau sugerate, n privin]a calit@]ii, ambalajului, serviciilor post-vnzare. 9.4.2. Cartelarea semnific@ mp@r]irea explicit@ sau tacit acceptat@ a pie]ei ntre competitori. Interdic]iile legale cu privire la fuziuni sau mp@r]irea pie]ei conduc firmele oligopolice spre n]elegeri tacite sau adeseori secrete, ]inta acestor n]elegeri secrete ntre firmele oligopolice este s@ asigure participan]ilor privilegii similare cu cele ale monopolului. Adesea privilegiile se exercit@ sub forma restrngerii ofertei }i cre}terilor de pre]uri. Practicile monopoliste genereaz@ profituri suplimentare }i o lezare a intereselor consumatorilor }i n astfel de cazuri. O.P.E.C. este un cartel al produc@torilor de petrol care a convenit asupra cotelor de extrac]ie la ]i]ei }i indirect a pre]ului unic de vnzare. Din multe puncte de vedere O.P.E.C. se comport@ ca un cartel de firme interne
187

opernd ntr-o anumit@ ramur@ industrial@ sau pe pia]a interna]ional@. Interesele membrilor sunt, cel mai adesea, de a-}i spori cota de produc]ie sau extrac]ie }i n]elegerile sunt frecvent nc@lcate. Excesul de ofert@ conduce la o diminuare a pre]ului de vnzare }i la renegocierea cotelor de extrac]ie, dar interesele comune au permis organiza]iei s@ supravie]uiasc@. 9.4.3. Modelul firmei dominante. Adeseori raporturile de pia]@ cunosc ramuri dominate de o firm@, dar n care activeaz@ un num@r de firme mai mici. Firma dominant@ stabile}te pre]urile, care reprezint@ apoi reperul firmelor mai mici, acestea din urm@ se aliniaz@ pre]ului etalon oferit de firma dominant@. Raporturile de pia]@ sunt dominate de curba costului marginal al firmei privilegiate }i cea a ncas@rii sale marginale ca n figura 9.6.
Pre], Ym, Cm Cm Pre], Ym, Cm

a)

b)

PE P1

E P1 D1 Ym Cm

Q2 Q'3

Q1

Figura 9.6. Modelul firmei dominante. Nivelul pre]ului }i al volumului ofertei este determinat de intersec]ia costului marginal }i ncas@rii marginale a firmei dominante (cadrul b) al figurii). Firmele mai mici nregistreaz@ costuri mai mari }i nivelul intersec]iei curbei ofertei agregate cu cererea ar determina un pre] mai mare. n fapt, oferta firmelor mici nsumnd Q2 se conjug@ cu nivelul ofertei firmei dominante }i astfel se asigur@ echilibrul global al pie]ei, ^n Q3.

A}a cum rezult@ din figur@, alocarea resurselor este ineficient@, firmele mici avnd de trecut bariere la intrarea pe pia]@. Oferta total@ poate fi modificat@ dac@ firmele mici reu}esc s@-}i dep@}easc@ handicapul costurilor individuale mai mari. Pe termen mai lung este probabil ca firmele mici s@ penetreze pia]a }i s@ erodeze puterea firmei dominante.
188

9.5. Alte ]inte ale firmelor mari


Maximizarea profitului a fost considerat@ n modelele competi]iei perfecte scopul oric@rei firme (mici) nevoite s@ supravie]uiasc@ n condi]ii de competi]ie. Firmele mari cu produc]ie diversificat@, cel mai adesea gestionate de speciali}ti neproprietari au alte scopuri nemijlocite dect maximizarea profitului. Au fost dezvoltate, n consecin]@, alte modele care s@ r@spund@ nevoilor de gestiune cu ajutorul tehnocra]ilor. Modelele manageriale asum@ ipoteza c@ tehnocra]ii urm@resc alte scopuri, al@turi de maximizarea profitului. Cele mai comune modele se dezvolt@ pornind de la scopuri de sporire a cotei de pia]@ de]inut@ de firm@, complexitatea corpora]iei, gradul de diversificare a afacerilor }i, foarte adesea, rata de cre}tere, implicit propor]ia investi]iilor }i legat de acestea sporirea valorii de pia]@ a ac]iunilor. Toate aceste modele accept@ c@ este necesar@ asigurarea unui nivel minim de profit, pentru a putea atinge celelalte scopuri. Adesea ob]inerea unui minim de profit este o condi]ie pentru men]inerea ncrederii ac]ionarilor n investi]ia lor. 9.5.1. Modelul maximiz@rii vnz@rilor este a}ezat pe ipoteza unui privilegiu durabil al monopolului }i manifestarea interesului firmei avantajate pentru men]inerea pozi]iei dominante pe pia]@ }i crearea unor bariere consistente n calea p@trunderii competitorilor. Alteori, maximizarea vnz@rilor este asociat@ comport@rii unor firme publice, care doresc s@ diminueze pe de o parte sarcina fiscal@ }i s@ ofere produse la pre]uri ct mai reduse, men]innd vnz@rile aproape de nivelul la care costul mijlociu este egal cu pre]ul de vnzare. Adeseori firma privat@ combin@ dou@ ]inte, maximizarea vnz@rilor }i asigurarea unui nivel minim de profit, ceea ce nseamn@ acceptarea unei constrngeri suplimentare. O variant@ a maximiz@rii vnz@rilor o constituie atingerea nivelului maxim de ncas@ri care este compatibil@ adesea cu asigurarea unui nivel acceptabil de profit. Nivelul de produc]ie Q4 (din figura 9.7) se mai nume}te }i gestiune la echilibru deoarece firma nu nregistreaz@ profituri sau pierderi. Gestiunea la echilibru este impus@ deseori firmelor publice cu ofert@ de servicii sau care au monopol natural (po}t@, distribuirea energiei electrice }.a.) Modelul maximiz@rii vnz@rilor supus restric]iei asigur@rii unui profit minim se bazeaz@ pe ipoteza existen]ei unor costuri fixe de propor]ie redus@ sau neglijabile, care au corespondent n realitatea doar a unor servicii mici
189

consumatoare de capital fix. Evolu]ia traiectoriei profitului total va fi marcat@ de zone de pierderi, dac@ se nregistreaz@ costuri fixe mai importante. O problem@ nerezolvat@ a modelului este determinarea modelului de produc]ie optim }i, de asemenea, ce anume determin@ nivelul minim acceptabil al profitului.
Figura 9.7. Modelul maximiz@rii vnz@rilor. Evolu]ia costului total permite ob]inerea de profit, potrivit acestui model, chiar la o ofert@ foarte sc@zut@. Gestiunea afacerilor permite Costul total oferte la nivelul Q1 care este neinteresant, Q2 un nivel care-i permite maximul de %ncas@rile totale ncas@ri, nivelul Q 3 care-i permite respectarea minimului Nivelul minim de profit acceptat de profit }i nivelul Q4, Profit total nivel la care firma nu mai ob]ine profit, dar }i asigur@ Q 1 Q2 Q 3 Q4 Volumul produc]iei 0 maxim de protec]ie mpotriva intr@rilor de noi competitori, att prin volumul mare de ofert@ ct }i prin acceptarea unui pre] diminuat, neatr@g@tor pentru poten]ialii competitori. Y, CT }i p

9.5.2. Modelul comportamental ia n considerare faptul c@ structura organiza]ional@ a firmei influen]eaz@ modul de luare a deciziei ^n func]ie de ]intele pe care }i le fixeaz@ deciden]ii. Modelele comportamentale iau n considerare un proces de decizie care cnt@re}te mai multe ]inte urm@rind ob]inerea unui compromis acceptabil pentru fiecare din grupurile de interese, reprezentate n mod obi}nuit de directori, sindicate, ac]ionari, stat. Luarea deciziei este dependent@ de accesul la informa]ia disponibil@ }i de caracterul incert al evolu]iei economiei reale, ^n special a cererii pe pia]@, a nivelului general al productivit@]ii }i veniturilor }.a. Firma este privit@ ca un sistem }i modelul ]inte}te s@ asigure un nivel satisf@c@tor de performan]@ n raport cu ]inte specifice, adic@, nivelul profitului, vnz@rile }i cota de pia]@, rata rentabilit@]ii, rata de cre}tere }i valoarea de pia]@ a ac]iunilor. Cerin]a cea mai impotant@ pentru utilizarea unui astfel de model este ca ]intele multiple s@ fie compatibile, sau posibil de conciliat.
190

Nivelul de ndeplinire al ]intelor este influen]at de datele nregistrate de firm@ n trecut }i de evolu]ia probabil@ a parametrilor de control, n viitor. Dac@ ]intele sunt u}or de atins este necesar s@ le fie sporit@ valoarea, nivelul acestora }i invers. Culegerea informa]iei }i judecarea unor alternative apropiate sunt condi]ii indispensabile. Principial, se poate ntotdeauna accepta c@ o afacere are ntotdeauna alternative apropiate, iar crearea unora noi, permite reducerea nivelului de incertitudine }i ameliorarea parametrilor de eficien]@, rata rentabilit@]ii, valoarea prezent@ net@ }.a. Judecat@ n ace}ti termeni o firm@ va avea asigurate mai multe afaceri apropiate ca nivel de accceptare, diminundu-}i riscurile de e}ec, costurile de abanon. Procedurile de c@utare ]intesc niveluri satisf@c@toare, mai degrab@ dect cele minimax (minimizare de cost sau maximizare de profit sau rentabilitate). O alt@ tr@s@tur@ a modelelor comportamentale poate fi asociat@ cu no]iunea de sl@biciune organiza]ional@ care define}te capacitatea sc@zut@ de conciliere a unor ]inte diferite sau concurente ale asocia]ilor. La polul opus se afl@ situa]ia cnd organiza]ia are un grad ridicat de coeziune }i poate mobiliza resurse nsemnate pentru atingerea unor ]inte comune f@r@ costuri asociate (de exemplu premii de fidelitate pentru firm@, pachete de ac]iuni acordate n condi]ii de favoare directorilor }.a.) mai mari dect efectele. Procesele de negociere care sunt indispensabile ^n astfel de abord@ri presupun cercet@ri }i asisten]@ specializat@ a consultan]ilor psihologi, sociologi, manageri de resurse umane }.a.

.
191

R e z u m a t
No]iunea de monopol este adesea utilizat@ atribuindu-i-se un ^n]eles din limbajul comun, adic@ o firm@, fie ofertant@, fie cump@r@toare, care-}i asigur@ domina]ia pie]ei. Accep]iunea originar@ a no]iunii este de unic ofertant pe pia]@. %n realitatea cotidian@ nu vom ^nt$lni dec$t ocazional }i pasager astfel de situa]ii. Numeroase situa]ii asimilate celei de monopol creaz@ avantaje firmelor competitoare }i st$njenesc concuren]a. Avantajul firmei mari, economiile de scar@ pe care le poate ob]ine sunt, cel mai adesea, incriminate c@ ar fi sursa unor daune. %n fapt, pot fi observate }i manifest@ri de sens contrar care limiteaz@ ascendentul nemeritat al unor firme, ^ntre care divizarea, separarea gestionar@ a firmelor mari }i punerea unit@]ilor separate ^n pozi]ie de concuren]@, separa]ia managementului de proprietate }i manifestarea unor interese manageriale mai bl$nde (neagresive) a directoratelor de firm@, procesele de substituire a produselor, mobilitatea for]ei de munc@. Asigurarea avantajelor monopolului este ^nso]it@ de procurarea unor beneficii pentru consumator sub forma pre]urilor reduse ^n perioada de p@trundere sau consolidare a calit@]ii mai ^nalte, a diversit@]ii ofertei, care dureaz@ at$ta timp c$t se p@streaz@ competi]ia pe pia]@. %n principiu, abordarea subiectului trebuie s@ asigure c$nt@rirea avantajelor }i dezavantajelor pe care le comport@ tenta]ia }i tentativele de asigurare a avantajului pe pia]@ }i alocarea suboptimal@ a resurselor. Modelele opera]ionale se bazeaz@ pe observa]ia c@ o firm@ dominant@ ^n ramur@ ^nregistreaz@ pre]uri descresc@toare, linia pre]ului fiind egal@ cu cea a cererii ramurii. Prin posibilitatea de a limita accesul concuren]ilor firma privilegiat@ ^}i poate asigura pre]uri mai mari dec$t cele care ar rezulta ^n condi]ii de acces liber, iar cantitatea ofertat@ este diminuat@ ^n raport cu regula intersec]iei costului marginal }i a ^ncas@rii marginale (a c@rei pant@ este ^n cazul echilibrului monopolului de dou@ ori mai mare dec$t ^n cazul concuren]ei libere, ceea ce asigur@ supraprofit de monopol). Principala form@ de promovare a intereselor firmelor mari const@ ^n ofertarea la pre]uri deferen]iate, discriminatorii. Separarea pie]elor se sprijin@ pe barierele ^n calea informa]iei (pie]ele externe fiind supuse unui astfel de tratament), segmentarea cererii }i ^ncurajarea unor preferin]e }i nevoi diferen]iate sau exploatarea celor existente. Adeseori, separarea pie]elor rezult@ din particularizarea unor servicii medicale, juridice, substituirea fiind dificil@ ^n lipsa unor termeni cunoscu]i de compara]ie. %ntre firmele mari cu avantaje de scar@ se dezvolt@ aproape ^ntotdeauna rela]ii de rivalitate }i competi]ie. Mijloacele de asigurare a privilegiilor sunt diverse; diferen]ierea }i promovarea ata}amentului fa]@ de marc@, produs, sporirea cantit@]ii }i reducerea pre]ului unitar pentru a ridica bariere la intrarea ^n ramur@ (^n calea unor poten]iali competitori). Uneori firmele monopoliste ]intesc maximul de profit dup@ regula intersec]iei costului }i ^ncas@rii marginale, alteori ^}i fixeaz@ ca ]int@ maximizarea v$nz@rilor pentru a limita posibilit@]ile de p@trundere a unor firme noi ^n ramur@. %n Rom$nia, de}i firmele au privilegii de pia]@, sl@biciunea motiva]iei face ca directoratele de firm@ s@ fie interesate de raporturi amicale cu sindicatele }i s@

.
192

promoveze interesele func]ionarilor din organismele administrative care dispun numiri pe posturi, fixarea salariilor. Dac@ pe pia]@ exist@ mai multe firme mari oper$nd ^n aceea}i ramur@ se nasc raporturi oligopolice (un mic num@r de firme care opereaz@, rivalizeaz@ sau se ^n]eleg ^n secret sau tacit asupra pre]urilor, ^mp@r]irii pie]ei). %n cazul competi]iei firmele vor opera diminu@ri de pre]uri pentru a-}i spori cota de pia]@ de]inut@, altele vor prefera s@ se alinieze pre]ului unei firme mai puternice, care ^n fapt domin@ pia]a. Adeseori firmele de]in un privilegiu care decurge din de]inerea public@ a firmei }i consacrarea prin lege a monopolului acesteia. O astfel de firm@, dac@ ac]ioneaz@ ^n mediu competi]ional, supravegheat va opta deseori pentru gestiune la echilibru adic@ s@ nu ^nregistreze nici profit, nici pierderi }i s@ oferteze la pre]uri }i ^n cantit@]i convenabile pentru aleg@tori.

%ntreb@ri }i probleme
1. Revede]i no]iunile de monopol, bariere la intrarea pe pia]@, discriminarea prin pre]uri, competi]ie monopolist@, interdependent@ oligopolic@, maximizarea profitului }i a v$nz@rilor }i gestiunea la echilibru; 2. Cifrele urm@toare reprezint@ costurile }i veniturile unei firme monopol: Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 Venituri totale 100 180 240 280 300 300 280 Costuri totale 70 110 115 135 226 360 560

a) Calcula]i ^ncasarea mijlocie, ^ncasarea marginal@, costul mijlociu }i costul marginal; b) Reprezenta]i pe un grafic m@rimile mijlocii calculate la punctul precedent }i estima]i nivelul profitului. 3. Costul total ^n situa]ie de monopol este: CT = 0,1x3 - 0,6x2 + 0,4x + 27,6, }i x 2 S@ se calculeze nivelul maxim al profitului. ^ncasarea mijlocie este: YM= 10

.
193

10. Pia]a financiar@, dob$nd@, profit


10.1 Procesele de globalizare }i pia]a financiar@ ^n Rom$nia
Globalizarea economiei este o consecin]@ a reducerii sau desfiin]@rii barierelor ^n calea circula]iei libere a capitalului, m@rfurilor }i ^n limite mai restr$nse, a for]ei de munc@. Destr@marea blocului ]@rilor cu economie de comand@ }i ideologie colectivist@, interesele de extindere a spa]iului controlat de ]@rile dezvoltate }i interesate de plasarea capitalului ^n ]@rile ^n tranzi]ie }i ^n curs de dezvoltare au creat premise pentru fluidificarea afacerilor transfrontaliere. Transferurile financiare interna]ionale devanseaz@, ^n ritmuri foarte ^nalte, schimburile comerciale. Lester Thurow (1996) opineaz@ c@ avantajele comparate ale diferitelor ]@ri ^nceteaz@ s@ se mai sprijine pe concentrarea de capital }i avantaje naturale. %nlesnirea transferurilor financiare, ieftinirea transportului, reducerea gabaritului unei game largi de produse }i protejarea drepturilor de autor permit ]@rilor dezvoltate s@ foloseasc@ munc@ relativ mai ieftin@ din ]@rile ^n tranzi]ie, s@ se apropie de consumator, investind ^n ]@rile de destina]ie a produselor }i utilizez$nd tehnologii performante ^n condi]ii avantajoase at$t pentru cesor c$t }i pentru beneficiar. %ntr-un astfel de mediu de afaceri cei capabili s@ organizeze sau s@ stimuleze inova]ia, prin formarea de echipe complexe, motivate, prin promovarea competi]iei pot avea }anse superioare s@ se afirme. %n Rom$nia crearea unor condi]ii propice atragerii capitalului str@in }i tehnologiilor avansate ^nt$rzie din cauza obstacolelor ideologice }i a insuficientei structur@ri socio-profesioanle. %nt$rzierea procesului de privatizare, ^n compara]ie cu ]@rile central europene, ^i priveaz@ pe cei care au acces la decizia economic@ de o motiva]ie strategic@, de promovarea unor interese pe termen lung. Institu]iile financiare autohtone, aflate ^nc@ sub povara unor obi}nuin]e monopoliste, nu impulsioneaz@ avansul procesului reformei, ci ^n mare m@sur@ ^l ^ncetinesc, practic$nd un sistem de intermediere costisitor, greoi }i paralizant pentru clien]i. Dominate de penuria de lichidit@]i institu]iile de intermediere financiar@ (b@nci, companii de asigurare, fonduri de pensii, fonduri de investi]ii) ^}i pot impune cu u}urin]@ condi]ii ^mpov@r@toare pentru
194

partenerii de afaceri, fapt care greveaz@ asupra procesului investi]ional }i a accesului la lichidit@]i necesare pentru derularea activit@]ii curente. Infla]ia galopant@ declan}at@ cu 7-8 ani ^n urm@ }i ^nc@ temperat@, par]ial, cu instrumente monetare (dob$nzi ^nalte, gestionarea masei monetare, rezervele obligatorii ale b@ncilor comerciale, }.a.) nu permite utilizarea instrumentelor obi}nuite de finan]are din ]@rile dezvoltate (obliga]iuni, lansarea de ac]iuni, certificate de depozit), dec$t pe scar@ redus@ }i numai de c@tre c$teva b@nci }i de c@tre Trezorerie. %n aceste condi]ii, nevoile de finan]are sunt acoperite ^n propor]ie cov$r}itoare din credite bancare. Tabloul prime}te un contur mai clar dac@ lu@m ^n considerare faptul c@ firmelor controlate de stat li s-a interzis dup@ reevaluarea din 1994 s@-}i ajusteze valoarea patrimoniului la valoarea etalonului b@nesc, ceea ce le ^mpiedic@ s@ constituie rezerve proprii pentru investi]ii, adecvate, pe seama amortismentelor. Autofinan]area }i promovarea unei gestiuni autonome }i motivate au fost sacrificate pe altarul unor politici financiar-fiscale etatiste p$n@ ^n anul 1998 c$nd s-a revenit asupra interdic]iei. Limitarea prin lege a cotelor de amortizare constituie }i aceasta o piedic@ ^n calea flexibiliz@rii proceselor de finan]are }i a cre@rii pie]ei financiare. Penuria de resurse financiare, care rezult@ din gestiunea insuficient motivat@ a afacerilor ^}i are sorgintea ^n eficien]a sc@zut@ a ^ntreprinderilor, ^n manevrele contabile de aranjare a unei rentabilit@]i satisf@c@toare pentru firmele controlate de autorit@]ile de stat, cu inten]ia de a conserva starea existent@. Privatizarea de mas@ a adus transferuri formale ale titlurilor de proprietate, f@r@ a trezi interese favorabile promov@rii eficien]ei. Firmele care au distribuit certificate de proprietate ^n ac]iuni ^i trateaz@ pe proprietarii de drept cu indiferen]@. Majoritatea firmelor care au intrat ^n programul de transfer gratuit nu pl@tesc dividende sau ofer@ sume simbolice }i ignor@ interesele micilor ac]ionari. Costul acestui tip de obliga]ie (finan]are), pentru firmele ^n cauz@, este apropiat de zero. Politica de finan]are mai mult sau mai pu]in deliberat nerambursabil@ prin b@ncile de stat (Bancorex, Banca Agricol@) de p$n@ ^n 1997 a perpetuat raporturi clientelare, interesele birocra]iei din administra]ie }i a creat o important@ povar@ pentru cet@]eni trecerea datoriilor nerambursate ^n sarcina contribuabilului. Presiunea infla]ionist@ care rezult@ din produc]ia subven]ionat@ prin emisiune b@neasc@ neacoperit@ a b@ncii centrale }i a celor comerciale
195

se asociaz@ acum cu obliga]iile de plat@ a datoriilor angajate, involuntar, de guvernele de dup@ 1996 }i accentueaz@ penuria de resurse de finan]are din surse interne. Patrimoniul public gestionat ineficient dup@ interese }i obi}nuin]e proprii zonelor sc@pate de sub controlul pie]ei, ^n con]inut, ^n mod discre]ionar este, ^n condi]iile reducerii izol@rii fa]@ de ]@rile dezvoltate, a apropierii de Uniunea European@, o povar@ pentru restul economiei; firme publice gestionate eficient (^ndeosebi cele care au pia]@ ^n exterior) firme mixte }i private }i ^ntreprinderile mici }i mijlocii. Nevoile de finan]are ale acestei categorii de firme din urm@ se confrunt@ cu penurie de capital, comportamente arogant monopoliste }i birocratice din partea b@ncilor rom$ne}ti, care exploateaz@ penuria de capital de pe pia]@ ^n folos propriu. Finan]area extern@ se love}te de bariera ne^ncrederii }i a riscului pe care-l implic@ persisten]a sectorului gestionat discre]ionar, incapabil s@ se modeleze cerin]elor economiei competitive }i supus tenta]iilor conservatoare }i aduc@toare de pericole, deoarece ]intesc men]inerea structurilor etatist-clientelare. Tendin]elor de globalizare a economiei, implicit al celor de apropiere de Uniunea European@ li se d@, din perspectiva func]ion@rii pie]ei financiare un r@spuns inadecvat. Pia]a finaciar@ este necesar s@ ofere jaloane, criterii de eficien]@ }i un control eficace asupra utiliz@rii resurselor, dar aceasta r@m$ne ^n Rom$nia fragmentat@ cu semnale echivoce, lipsite de putere de orientare }i rupt@ de parametrii de eficien]@ ai lumii afacerilor. Multitudinea de costuri de finan]are ^n func]ie de surs@, de raporturile clientelare, face dificil@ o opera]ie de ^ntocmire a planului de afaceri. Tenta]ia de a apela la formele comode de gestiune, care au func]ionat decenii se perpetueaz@ ^n forme pu]in modificate }i azi }i este mai atr@g@toare dec$t ^nsu}irea unui management financiar competitiv. Este, totu}i, posibil }i probabil c@ interesele favorabile reformei at$t din interior c$t }i din exterior s@ se impun@ deoarece sunt concordante cu sporirea eficien]ei }i a nivelului general de bun@stare. O schimbare de substan]@ nu poate rezulta ^ns@ numai din domeniul financiar, ci ^n concertare cu activitatea de produc]ie, cu serviciile cerute ^ntr-o economie descentralizat@, competi]ional@.

10.2 Rentabilitatea intern@ se refer@, de obicei, la o firm@, alteori


la o afacere (sau ^ntreprindere) }i exprim@ o form@ de exprimare a eficien]ei, adic@ o compara]ie ^ntre efect }i efort. Rentabilitatea intern@ ofer@ o
196

reflectare par]ial@ a eficien]ei. Capacitatea de reflectare a indicatorului depinde de acurate]ea cu care sunt evalua]i cei doi poli ai rentabilit@]ii, rezultatele (exprimate, de obicei, ^n forma profitului brut, adic@ ^nainte de impozitare) }i efort sau cheltuielile sau resursele angajate, exprimate de regul@ ^n firmele publice, dar nu numai, sub forma costurilor de operare la care se adaug@ amortismente, cheltuieli generale. Aceast@ form@ par]ial@ de exprimare a eficien]ei poart@ denumirea de profitabilitate. Profitabilitatea este un instrument necesar de analiz@ financiar@, dar totu}i insuficient pentru a reflecta eficien]a utiliz@rii resurselor angajate ^n afaceri. Cea mai important@ sc@pare o reprezint@ neeviden]ierea corect@ a costului capitalului. De regul@, ^n firmele de]inute public reflectarea costului capitalului se m@rgine}te la dob$nzile la creditele bancare introduse ^n costuri }i, ^n propor]ii ne^nsemnate, dividende pl@tite ac]ionarilor, dup@ ^ncheierea bilan]ului. Prin propor]ia foarte redus@ a pl@]ii de dividende }i a investi]iilor nete de capital (provenite din profit net, dup@ plata impozitelor) se poate considera c@ firmele publice nu-}i onoreaz@ obliga]iile fa]@ de proprietari }i calculele de rentabilitate sunt irelevante. O influen]@ notabil@ asupra opera]iilor de evaluare a eficien]ei o exercit@ interven]ia abuziv@ a organismelor guvernamentale, care au ^mpiedicat firmele controlate de stat s@-}i reevalueze patrimoniul contabil ^n coresponden]@ cu evolu]ia infla]iei. %n acest fel firmelor li s-au creat premise de umflare a profitabilit@]ii }i a sarcinii fiscale }i diminuarea drastic@ a posibilit@]ilor de a asigura garantarea unor credite, ob]inute onest, de la b@ncile comerciale. %n privin]a capacit@]ii indicatorului profitabilitate de a-}i valida poten]ialit@]ile s-a produs o alterare substan]ial@ a acestuia, sporind gradul de risc financiar ^n mediul de afaceri rom$nesc }i accentu$nd ne^ncrederea partenerilor externi ^n soliditatea firmelor care sunt poten]iale oferte de v$nzare pe pia]@, ^n condi]iile privatiz@rii. M@rimea profitului, calculat@ }i gestionat@ ^n felul pe care l-am descris ^n temele 6 }i 7 depinde at$t de pre]ul de v$nzare unitar, stabilit de regul@ de c@tre pia]@, dar }i de volumul v$nz@rilor }i de costurile fixe }i variabile, care sunt la r$ndul lor influen]ate de capacitatea managerial@ a firmei }i de condi]iile de pe pia]@. Profitabilitatea intern@ reflect@ cu prec@dere nivelul eficien]ei tehnologice }i manageriale interne }i neglijeaz@ aspectele financiare care privesc costul capitalului, evolu]ia cota]iei bursiere a ac]iunilor }i ^n condi]iile unei economii cu pia]@ financiar@ consolidat@ oglinde}te doar acea
197

parte a finan]@rilor care se asigur@ prin ^ndatorare (credite bancare pentru goluri ale capitalului de lucru, sau circulant }i emisiunea de obliga]iuni). Abord@rile opera]ionale ale rentabilit@]ii con]in doi termeni ai indicatorului, profitabilitatea, raportul profit brut cifr@ de afaceri, exprimat@ ^n costuri de produc]ie }i viteza de rota]ie a capitalului calculat@ ca raport ^ntre cifra de afaceri exprimat@ ca mai ^nainte }i capitalul propriu.
Rentabilitate = Profit brut Cifra de afaceri Cifra de afaceri Capital propriu

(10.1)

Cea de a doua component@ a indicatorului rentabilitate, viteza de rota]ie a capitalului devine important@, mai ales, pentru firmele private care, deocamdat@, sunt singurele obligate s@ suporte costul capitalului. O form@ simplificat@ de exprimare a costului capitalului este m@rimea dob$nzii bancare. %n condi]iile Rom$niei aceast@ simplificare este justificat@ de faptul c@ majoritatea finan]@rilor externe firmei sunt ob]inute din credite bancare. Firmele private trebuie s@ acorde, ^ns@, aten]ie vitezei de rota]ie a capitalului deoarece nu beneficiaz@ de finan]are gratuit@, liber@ de obliga]ia de a restitui creditele bancare, de a pl@ti dividende ac]ionarilor }i, ^ntr-o form@ pu]in mascat@, de avantajul vremelnic de a constitui provizivioane diminuate artificial, rezerve destinate pentru refacerea stocului de echipamente, ma}ini, cl@diri, etc. Sporirea vitezei de rota]ie a capitalului permite oric@rei firme cre}terea volumului de profit raportat la acela}i capital utilizat. Diferen]a dintre capitalul utilizat }i cel propriu este provenit@ din ^ndatorare }i compensarea costurilor legate de aceste opera]iuni se face prin dob$nzile pl@tite creditorilor*, care se includ ^n costuri }i deci sunt reflectate }i ^n indicatorul de profitabilitate. De aceea, indicatorul de rentabilitate intern@ este potrivit s@ se raporteze la capitalul propriu al firmei. Aceea}i preocupare pentru valorificarea patrimoniului propriu poate fi eviden]iat@ prin raportul dintre capitalul de lucru sau circulant }i capitalul propriu (total). Sporirea valorii acestui raport ocazioneaz@ o cre}tere a eficien]ei, }tiut fiind c@ imobiliz@rile, asimilabile costurilor fixe, definite ^n capitolele 6 }i 7 pot genera o mas@ variabil@ de v$nz@ri }i o diminuare a costului capitalului inclus ^n unitate de produs.
Structura capitalului = Capital de lucru, circulant Total capital propriu

(10.2)

* Care sunt, a}a cum am ar@tat ^n paragraful 10.1, foarte diferite }i irelevante pentru corpora]ii ^ntr-o pia]@ financiar@ fragmentat@.
198

Sporirea valorii acestui raport se poate ob]ine pe seama alegerii unui c$mp de activitate favorabil. %n comer]ul cu alimente perisabile durata ^n zile a unui circuit, bani marf@ vandalbil@ bani nu poate dep@}i c$teva zile, iar viteza de rota]ie a capitalului ^ntr-un magazin cu autoservire, foarte ridicat@, poate permite diminu@ri de pre]uri }i atragerea unei clientele numeroase, procese favorabile sporirii eficien]ei utiliz@rii capitalului propriu. %n ]@rile dezvoltate cu economie competitiv@ furnizorii acord@ am$n@ri de plat@ a facturilor suficient de lungi pentru ca negustorii s@-}i poat@ fixa capitalul propriu doar ^n imobiliz@ri, cl@diri, echipamente comerciale }i plata salariilor, a altor obliga]ii. Forma tipic@ de diminuare a duratei unui circuit este pentru o firm@ de prelucrare s@-}i amelioreze tehnologiile, s@-}i sporeasc@ nivelul de organizare }i s@-}i creeze raporturi parteneriale cu furnizorii }i clien]ii, s@-i cointereseze }i motiveze ^n livr@ri }i pl@]i prompte, servicii de calitate. %ntreaga activitate managerial@ se ghideaz@ dup@ criteriul eficien]ei exprimat@ satisf@c@tor de rata rentabilit@]ii. Totu}i rentabilitatea intern@, exprimat@ prin luarea ca baz@ de calcul a capitalului propriu, eviden]iat ^n contabilitate, este insuficient@ pentru a exprima eficien]a financiar@ ^n lumea modern@. Principalele neajunsuri ale judec@rii eficien]ei unei afaceri cu ajutorul rentabilit@]ii interne se leag@ de utilizarea valorii contabile a elementelor de patrimoniu, ^n primul r$nd a capitalului propriu al firmei. Reflectarea poate fi viciat@ dac@ valoarea de pia]@ a patrimoniului difer@ semnificativ ^n eviden]a contabil@ fa]@ de valoarea ac]iunilor cotate sau necotate la burs@. Orice diferen]@ important@ de evaluare a patrimoniului conduce la erori evitabile ^n cazul utiliz@rii unor instrumente de analiz@, ancorate de valoarea de pia]@. Un exemplu care s@ ilustreze o astfel de eroare poate fi utilizarea ^n calcule de rentabilitate, a unor proiecte, a valorii contabile mai mici dec$t cea de pia]@ sau ^n situa]ia invers@ c$nd valoarea contabil@ este mai mare dec$t cea de pia]@ }i se poate ajunge la acceptarea unor proiecte neviabile. Rentabilitatea intern@ este nesatisf@c@toare }i din perspectiva faptului c@ nu reflect@ satisf@c@tor costul capitalului angajat ^n proiecte }i costul comparat al acestora. %n practica afacerilor rentabilitatea r@m$ne, ^n condi]iile contemporane, un indicator par]ial }i care este util dac@ se opereaz@ ^nregistr@ri contabile de dinamic@ economic@, de ajustare a patrimoniului ^n raport cu valoarea de pia]@ a acestuia.
199

Chiar dac@ rentabilitatea medie constituie suportul pentru a}tept@rile oamenilor de afaceri, practica financiar@ modern@ se axeaz@ pe utilizarea valorii prezente nete.

10.3 Valoarea prezent@ net@* este un instrument de analiz@ mult mai elaborat. Avantajele acestuia constau ^n reflectarea unor conexiuni esen]iale pentru o abordare de afaceri. Valoarea prezent@ net@ permite judec@]i de oportunitate a unei afaceri pe baza conexiunilor ^ntre fluxul de ^ncas@ri nete (dup@ ce au fost sc@zute costurile curente de operare din valoarea v$nz@rilor) ^n compara]ie cu investi]iile, costul capitalului, costul comparat, put$ndu-se lua ^n calcul influen]a costului riscului, a cre}terii economice }.a. 10.3.1 Construc]ia indicatorului valoare prezent@ net@ se bazeaz@ pe procesele de actualizare. %n con]inut, actualizarea ^nseamn@ reflectarea diferen]ei de apreciere pe care un ^ntreprinz@tor sau un consumator o acord@ unei sume de bani lichide, disponibile ^n prezent }i sumele de bani care vor fi accesibile, disponibile ^n viitor. Primul pincipiu financiar care rezult@ din preferin]a pentru lichidit@]i este c@ un leu prezent valoreaz@ mai mult dec$t acela}i leu (elimin$nd influen]a infla]iei) ^n viitor. Opera]ionalizarea acestui principiu financiar se ob]ine cu ajutorul factorului de actualizare.
lei viitori
linia indiferen]ei intertemporale linia ipotetic@ a costului capital
450

Figura 10.1 Linia indiferen]ei intertemporale sau factorul de actualizare. %ntre linia ^ntrerupt@ aflat@ la 450, cu o pant@ a tangentei 1 }i linia indiferen]ei intertemporale (linia continu@) se interpune dob$nda sau costul capitalului. Astfel panta liniei indiferen]ei intertemporale este egal@ cu 1+i.

lei prezen]i

* O prezentare detaliat@, con]in$nd cele mai importante conexiuni poate fi g@sit@, ^n limba rom$n@, ^n: Sonea, {t., Evaluarea }i finan]area afacerilor, Editura C@r]ii de {tiin]@, Cluj, 1997.
200

Factorul de actualizare permite transferul, acceptabil pentru ambii parteneri, de resurse financiare dintr-o perioad@ ^n alta. O persoan@ care economise}te bani este dispus@ s@-i ^mprumute unui ^ntreprinz@tor, dac@ i se ofer@ o compensa]ie numit@ costul capitalului. Astfel, resursele financiare pot fi transferate f@r@ piedici, fapt care rezult@ }i din linia dreapt@ a indiferen]ei intertemporale. S@ reamintim c@ substituirea factorilor de produc]ie urmeaz@ o curb@ convex@ fa]@ de origine semnific$nd o descre}tere a utilit@]ii factorilor pe m@sur@ ce spore}te consumul din fiecare. Utilitatea banilor este constant@ indiferent de sum@, tocmai datorit@ posibilit@]ilor foarte largi de transfer ^ntre persoane cu averi diferite. 10.3.2 Curba oportunit@]ilor de afaceri descrie a}ezarea ^n ordine descresc@toare a eficen]ei, a oportunit@]ilor de afaceri. Descre}terea eficien]ei pe m@sura sporirii volumului de activitate al firmei a fost denumit@ legea tendin]ei de sc@dere a eficien]ei, ^ntr-un capitol anterior. Pentru fiecare investitor, chiar dac@ dispune de o informare larg@, cu privire la disponibilit@]ile de afaceri pentru domeniul s@u, pe o perioad@ scurt@, de obicei, de cel mult un an, posibilit@]ile de plasament atr@g@tor sunt limitate }i au niveluri diferite de eficien]@.
Figura 10.2 Curba oportunit@]ilor de afaceri. Fiecare sum@ nou investit@ permite curba oportunit@]ilor ob]inerea unui venit din ce ^n ce mai de afaceri sc@zut. Exist@ un nivel al oportunit@]ilor linia indiferen]ei de investi]ii care asigur@ un nivel egal de intertemporale eficien]@ (rentabilitate) cu nivelul costului capitalului. Dep@}irea acestui volum M aduce ^ntreprinz@torului pierderi, a}a cum rezult@ din trasarea unei linii (^ntrerupte), de indiferen]@. Punctul de tangen]@ M 0 100 100 100 100 lei prezen]i indic@ volumul p$n@ la care investi]iile sunt oportune, deoarece panta tangentei mil. mil. mil. mil. curbei oportunit@]ilor de afaceri este egal@ cu rata dob$nzii sau costul capitalului.

lei viitori

Curba oportunit@]ilor de afaceri reprezint@ o sugestie de principiu a disponibilit@]ilor de plasament. Aceast@ curb@ difer@ de la o ramur@ la alta, de la un segment de cerere ]int@ la altul }i variaz@ ^n func]ie de modificarea gustului consumatorilor, implicit de m@rimea veniturilor ob]inute, de starea economiei }.a.
201

320 mil.

80 30 mil. mil.

Majoritatea managerilor cu experien]@ investesc ^n programe care s@ le asigure, ^n perspectiv@, posibilit@]i de plasament rentabil. %n mod obi}nuit activitatea aceasta este organizat@ ^ntr-un departament de cercetare-dezvoltare care se concentreaz@ pe crearea de produse noi. Firmele mici aflate sub presiunea competi]iei se specializeaz@ adeseori pe ob]inerea de produse noi, pe c$nd firmele mari prefer@ s@ preia, contra unei compensa]ii corespunz@toare crea]ia primelor }i s@ o transpun@ ^n proiecte, s@ conceap@ tehnologii eficiente de fabrica]ie, s@ adapteze produsele gustului clien]ilor ]int@, s@ testeze noile modele }i s@ organizeze campania de introducere a produsului pe pia]@. Av$nd la baz@ o abordare strategic@ firmele reduc constr$ngerile impuse de mediul de afaceri conferind acestuia o cot@ mai redus@ de risc, dar limit$nd accesul firmelor noi pe pia]@. 10.3.3 Calculul valorii prezente nete se sprijin@ pe factorul de actualizare }i corela]iile dintre investi]ie }i costul capitalului }i al riscului pe de o parte }i ^ncas@rile nete, a}a cum au fost definite mai sus, pe de cealalt@. Actualizarea este un proces de ajustare, de natura celui sugerat ^n figura 10.1, care se bazeaz@ pe factorul de actualizare:

Fa =

1 1+ i

(10.3)

unde Fa factor de actualizare, i rata dob$nzii sau costul capitalului Deoarece banii au valoare diferit@ ^n raport cu momentul ^n care devin disponibili pentru tranzac]ii, adic@ lichizi, este necesar@ utilizarea unor ajust@ri pe baza factorilor de actualizare. Astfel, o sum@ de care am dispune ^n viitor, are o valoare mai mic@ dec$t banii lichizi ^n prezent. Echivalarea intertemporal@ se asigur@ prin aplicarea factorului de actualizare, Fa. De exemplu, ^ncasarea unei facturi cu o ^nt$rziere de }ase luni va comporta o diminuare a sumei ^ncasate cu dob$nda pe care firma furnizoare trebuie s@ o pl@teasc@ b@ncii pentru a-}i completa golul de capital de lucru. Dac@ suma de ^ncasat este de 100 milioane lei }i dob$nda ^n expresie nominal@ este de 37%, pentru }ase luni. valoarea prezent@ a sumei (Vp) va fi:
Vp = 100 = 72,99 milioane lei 1,37
202

Actualizarea ^ncas@rii viitoare, utiliz$nd dob$nda nominal@, corecteaz@ }i influen]a infla]iei. %n mod obi}nuit indicele dob$nzii reale ir se calculeaz@ ca raport ^ntre indicele dob$nzii nominale (in) }i indicele pre]urilor (Ip).

ir =

in Ip

(10.4)

De exemplu, dac@ dob$nda nominal@ este de 37% pe }ase luni }i se asociaz@ cu o infla]ie de cca 15% pe aceea}i perioad@ de timp, dob$nda real@ va fi:

ir =

1,37 = 1,19 , adic@ 19% 1,15

%n condi]ii de infla]ie galopant@ (exprimat@ cu dou@ cifre, adic@ de peste 10%) calculele de actualizare prezint@ un interes mai redus din cel pu]in dou@ motive; mai ^nt$i infla]ia galopant@ este o consecin]@ a unei economii bolnave, marcate de instabilitate, fluctua]ii ale indicelui pre]urilor, recesiune economic@, apoi, o economie marcat@ de infla]ie cere s@ se aplice calcule de cost al riscului. Men]ion@m }i faptul c@ riscul provenit din infla]ie nu se asociaz@ unor cote ridicate de rentabilitate izvor$te din inova]ie, ci unor costuri de risc necompensate. Atitudinea obi}nuit@ a investitorilor ^n astfel de situa]ii este s@ se orienteze spre plasamente pe termen scurt (sub }ase luni) sau s@-}i am$ne investi]iile consistente, sau s@ caute alte medii de afaceri, atr@g@toare. Dac@ ne raport@m la condi]ii normale, cu o infla]ie de 1-2% }i o dob$nd@ de 5-7% anual, opera]iunile de actualizare se pot ^ntinde pe perioade mai lungi de un an. Transferurile intertemporale operate de institu]iile de intermediere faciliteaz@ stabilizarea ratei dob$nzii }i costului capitalului. Ca urmare rata de actualizare pentru anul al doilea va fi:

Fa 2 = Fa1

1 1 + i2

^n care Fa1 }i Fa2 sunt factorii de actualizare pentru anii 1 }i 2 }i i2 rata dob$nzii ^n anul 2. Dac@ rata dob$nzii i se men]ine relativ constant@ ^n timp se poate scrie

Fa 2 =

(1 + i )2

(deoarece i1=i2) }i corespunz@tor

.
203

Fa3 =

(1 + i )3
Vp =
j =1 n

. }i a}a mai departe

Valoarea prezent@ pentru fluxul de ^ncas@ri nete provenind din mai mul]i ani devine:

(1 + i ) j

Yj

(10.5)

^n care: j = 1,2, , n exprim@ anii Yj = ^ncas@rile nete corespunz@toare anilor 1, 2, , n. De exemplu, dac@ o investi]ie aduce ^ncas@ri nete de 100 milioane lei }i dob$nda este 10% anual, ^n urm@torii trei ani calculul de actualizare va ^nsemna:
Vp = 100 100 100 + + = 90,91 + 82,64 + 75,13 1,1 (1,1)2 (1,1)3

Vp = 248,68 milioane lei Dac@ s-au investit 200 milioane lei de c@tre firm@ }i vom presupune, pentru simplificare, c@ a fost scutit@ de plata impozitului pe profit, valoarea prezent@ net@ se calculeaz@ cu rela]ia:

V pn = I 0 +
j =1

(1 + i ) j

Yt

(10.6)

^n care partea a doua a ecua]iei este preluat@ din (10.5) iar Io este investi]ia ini]ial@. Asump]ia c@ ^ntreaga suma 200 milioane a fost cheltuit@ deodat@, ^n momentul calculului are rareori corespondent ^n realitate, fapt care face necesar@ actualizarea sumelor investite ^n perioade anterioare, ^n etape diferite. A}a de exemplu, dac@ investi]ia s-a efectuat ^n dou@ tran}e, prima tran}@ de 110 milioane, cu un an ^n urm@, }i costul capitalului r@m$ne neschimbat actualizarea sumelor investite impune utilizarea factorului de actualizare supraunitar Fas = 1+i. De exemplu, ^n cazul exemplului de mai sus valoarea prezent@ a investi]iei (Vpi) va fi: Vpi = 90,91 (1 + i) + 100 = 200
204

10.3.4 Valen]ele valorii prezente nete ca instrument de evaluare }i analiz@ a proiectelor sunt superioare termenului de recuperare din venit net.
Durata ^ n perioade a recuper@ri Durata ^n perioade a recuper@riii = Investi]ia ini]ial@ Venitul net anual

(10.7)

Principalele sc@p@ri ale termenului de recuperare se refer@ la neglijarea costului capitalului }i neeviden]ierea ^n ^ntregime a rezultatului ob]inut. Valoarea prezent@ net@, pentru cazul simplificat al dob$ndirii de venituri sigure (lipsite de risc), permite eviden]ierea raporturilor ^ntre investi]ia ini]ial@ }i costul capitalului pe de o parte }i ^ncas@rile nete, a}a cum au fost definite ^n acest capitol. Riscul unei erori de evaluare a proiectelor diminueaz@ deoarece cu ajutorul indicatorului este reliefat@ conexiunea cu recuperarea investi]iei ini]iale, ^n condi]ii de aplicare a factorilor de actualizare, adic@ de considerare a costului capitalului. 10.3.4.1 Con]inutul ^ncas@rilor nete prezint@ importan]@ pentru abord@rile de afaceri. %n aceast@ m@rime sunt cuprinse, din considerente pragmatice, amortismentele sau provizioanele pentru refacerea stocului de echipamente, ma}ini, cl@diri, brevete etc incluse ^n costuri, costul capitalului, concretizat ^n plata dob$nzilor bancare, dividende sau investi]ii din profit la nivelul a}teptat de ac]ionari }.a. Fiecare din aceste trei componente prezint@ interes pentru gestiunea financiar@, deoarece ^n condi]iile unei economii de pia]@ func]ionale se pot opera modific@ri, sunt disponibile op]iuni care-i asigur@ administratorului }ansa unei eficien]e mai ridicate. Fixarea cotei anuale de amortizare sau a num@rului normat de ani de func]ionare permite managerului s@ constituie rezerve de lichidit@]i, ^n limitele pe care, eventual, legea le fixeaz@, provizioane cu care se pot ob]ine ^nnoiri, schimb@ri rapide ale portofoliului de ofert@, atunci c$nd pia]a o impune. Nu este de neglijat faptul c@ amortizarea accelerat@ reduce sarcina fiscal@ tocmai ^n perioada de consolidare a unei afaceri, sporind mobilitatea firmei }i stimul$nd inovarea }i dinamismul ^n afaceri. Costul capitalului este exprimat sub forma obliga]iilor de plat@ a dob$nzilor la credite }i, ^n ]@rile dezvoltate, la obliga]iuni care ^n perspectiva temper@rii infla]iei se vor impune ca surs@ ieftin@ de finan]are }i ^n Rom$nia. Finan]area prin ^ndatorare (^ndeosebi prin obliga]iuni cu dob$nd@ fix@) are avantajul c@ aceste costuri (dob$nzile) se includ ^n costuri }i ^n acest fel diminueaz@ obliga]iile fiscale. Propor]ia finan]@rii prin
205

^ndatorare (mai ieftin@) este eviden]iat@ }i urm@rit@ de firme tocmai pentru c@ ofer@ avantajul la impozitare. %n Rom$nia ar putea ^ncepe s@ opereze un sistem de finan]are a capitalului de lucru, circulant prin intermediul utiliz@rii cambiei ca mijloc de plat@ }i finan]are. Acest instrument nu impune garan]ii materiale (mobiliare }i imobiliare) }i are costuri mai reduse, este mai operativ, asigur@ o fluidificare a afacerilor }i ofer@ unele avantaje la impozitare. Profitul brut este o m@rime mai convenabil@ pentru gestionarul afacerilor dec$t cel net deoarece ^i permite op]iuni ^n privin]a repartiz@rii profitului, ^n cazul c$nd legea ^i avantajeaz@ pe investitori. Alocarea de profit pentru investi]ii spore}te satisfac]ia ac]ionarilor }i atunci c$nd nu sunt facilit@]i fiscale pentru investitori, deoarece dividendele sunt supuse unei duble impozit@ri. Mai ^nt$i firma pl@te}te impozit pe profit (25% din acesta, ^ncep$nd de la 1 ianuarie 2000 }i impozit pe dividend ^n cot@ de 5%, ^n Rom$nia). Alternativa o constituie ob]inerea de c$}tiguri din diferen]a de pre] ^ntre momentul cump@r@rii }i v$nz@rii ac]iunii, care se impoziteaz@ ^n cot@ fix@ raportat@ la valoarea tranzac]iei. De regul@, c$}tigul din diferen]a de pre] este mai mare dec$t cel din plata dividendelor. Rentabilitatea unei ac]iuni se judec@ cu raportul:

ra =

d + p1 p0 p0

(10.8)

^n care ra = rentabilitatea ac]iunii d = dividendul anual pl@tit de]in@torului ac]iunii p1 }i p0 = pre]ul de v$nzare }i cump@rare al ac]iunii 10.3.5 Regula valorii prezente nete este ca aceasta s@ fie nenegativ@. %ntr-o pia]@ eficient@, ferit@ de obstacole ^n calea circula]iei capitalului, a asigur@rii accesibilit@]ii informa]iilor }i dac@ se permit costuri reduse ale tranzac]iilor valoarea prezent@ net@ tinde spre zero. %n condi]ii de cre}tere economic@, de sporire a eficien]ei utiliz@rii de ansamblu a patrimoniului se poate accepta ipoteza unui nivel superior al valorii prezente nete a}teptate }i, implicit, impus lumii afacerilor prin intermediul pie]ei, astfel ^nc$t ac]iunile care se coteaz@ sub nivelul a}tept@rilor (fixate ^n func]ie de cre}terea PIB) impun o revizuire de conduit@ a gestionarilor de fonduri.

.
206

Adesea se practic@ o ajustare a fluxului de ^ncas@ri nete cu indicele de cre}tere a produsului na]ional brut ^nl@tur$nd, astfel, aceast@ surs@ de echivoc }i alocare nera]ional@ de resurse. 10.3.6 Valoarea prezent@ net@ a titlurilor cu termen de maturare sau r@scump@rare se deosebe}te ca structur@ de calcul de cea a proiectelor de investi]ii prin aceea c@ se adaug@ formulei (10.6) valoarea actualizat@ de r@scump@rare, iar formula de calcul devine:

V pn = I 0 +
j =1

(1 + i )

Yj

(1 + i )n

Pn

(10.9)

unde Pn reprezint@ valoarea nominal@ a obliga]iunii sau certificatului; n este termenul de r@scump@rare Unele obliga]iuni sunt perpetuit@]ii }i ca urmare orizontul, teoretic, infinit al lui n face ca valoarea de r@scump@rare s@ fie o m@rime neglijabil@.

10.4 Dob$nda }i costul capitalului nu sunt identice dec$t ^n cazuri particulare. De regul@ dob$nda la credite bancare difer@ substan]ial de costul capitalului }i numai ^ntr-o ]ar@ cu economie de ^ndatorare ca Rom$nia* costul capitalului poate fi asimilat ratei dob$nzii interbancare. %n S.U.A. propor]ia cea mai important@ a finan]@rilor o asigur@ fondurile de pensii, cu peste 50% din total, apoi societ@]ile de asigur@ri, fondurile mutuale }i abia apoi creditele bancare }i investi]iile private. Propor]ia surselor de finan]are este, de altfel, important@ pentru fixarea jalonului costului capitalului. Costul capitalului nu particip@ doar la opera]iunile de actualizare ci p@trunde ^n con]inutul judec@]ii financiare constituind un jalon }i un cost comparat care particip@ la alegerea variantei de plasament. Dob$nda la credite, ^n Rom$nia, ^n aceast@ perioad@ }i costul capitalului, de regul@ aliniat unor obliga]iuni sau certificate de trezorerie constituie at$t un jalon de orientare a afacerilor dar }i un mijloc de influen]are a cursului acestora.
* Pentru o prezentare detaliat@ poate fi consultat@ Sonea, {t.: Macroeconomie Editat de Univ. Tehnic@ din Cluj-Napoca, 1995.

.
207

O emisiune a B@ncii Centrale numit@ obi}nuit monetarizarea economiei contribuie la sl@birea presiunii asupra lichidit@]ilor }i la diminuarea dob$nzii pe pia]@. Printr-un mijloc care nu ]ine de structura }i resorturile interne ale economiei reale se poate ob]ine un curs ascendent al investi]iilor, al cump@r@rilor de produse durabile, at$ta vreme c$t emisiunea monetar@ nu este perceput@ ca o amenin]are la adresa stabilit@]ii monetare. Adesea, cel mai frecvent sporul de lichidit@]i de pe pia]@ este creat de b@ncile comerciale prin mecanisme pe care nu le explic@m ^n acest capitol. Rezultatul este acela}i cu al emisiunii monetare a b@ncii de emisiune, dac@ nu sunt dep@}ite anumite limite. Rezult@ c@ dob$nda }i costul capitalului depind de raportul cerere / ofert@ de lichidit@]i de pe pia]@. Raportul dintre cererea }i oferta de lichidit@]i se regleaz@ ^ns@ ^n cea mai mare propor]ie prin dob$nd@ care este pre]ul capitalului }i care este administrat de Banca Na]ional@, prin intermediul diferitelor p$rghii. Nu poate fi ocolit@ o alt@ influen]@ considerat@ deseori ca determinant@ asupra costului capitalului }i anume sporul sau indicele produsului intern brut care reflect@ sporul de eficien]@ din economia na]ional@. Exist@, de altfel, indicii semnificative c@ ^n ]@ri ca Japonia cu cre}tere zero, dob$nda este dup@ informa]iile noastre de cca 0,5%, ^n S.U.A. cu cre}teri sus]inute }i durabile de 2-4% dob$nda oscileaz@ ^n jurul a 5%. Num@rul exemplelor ar putea continua. O explica]ie logic@ a a}ez@rii dob$nzii la nivelul indicelui de cre}tere economic@ se leag@ de sporul de putere de cump@rare }i implicit de c$}tigul pe care-l ob]ine cel care folose}te capitalul. Un inventar al explica]iilor ratei dob$nzii trebuie s@ cuprind@ ^nclina]ia psihologic@ spre lichidit@]i care trebuie compensat@ de dob$nd@. Explica]ia comportamental@ se m@rgine}te s@ observe c@ oamenii obi}nuiesc s@ primeasc@ }i s@ pretind@ dob$nzi pentru economiile lor. %n Rom$nia cu o pia]@ financiar@ fragmentat@ }i marcat@ de penurie de capital, dar cu infla]ie galopant@ ni se pare plauzibil s@ credem c@ Banca Central@ influen]eaz@ dob$nzile pentru a men]ine infla]ia sub control }i cursul de schimb, la niveluri convenabile. Diminuarea ratei dob$nzii este o condi]ie obligatorie pentru reluarea cre}terii economice, a ^nvior@rii investi]iilor }i relansarea cump@r@rii de produse durabile.
208

R e z u m a t
Pia]a financiar@ este o component@ a mecanismului general de reglare, ^n care sunt implicate pia]a produselor, pia]a monetar@, interven]ia statului, a organismelor civice, academice etc. Principala component@ a pie]ei financiare care particip@ la echilibrarea economiei este costul capitalului }i rata dob$nzii. Participarea ratei dob$nzii, costului capitalului }i a ratei de schimb a monedei na]ionale la procesele de reglare automat@ se intensific@ datorit@ sporirii gradului de integrare liberal@ ^n Uniunea European@, alte uniuni vamale, monetare }i pe alte planuri }i, ^n general, procesului de globalizare a economiei, restr$ngerii barierelor ^n calea comer]ului }i a cre}terii spectaculoase a transferurilor valutare interna]ionale. Pia]a financiar@ din Rom$nia r@m$ne segmentat@, ^ntre cererea }i oferta de credite bancare (manifest$ndu-se penurie de capital }i persisten]a unor dob$nzi descurajante pentru ^ntreprinz@tori), pia]a titlurilor publice care acoper@ nevoia de finan]are a deficitelor bugetare }i care preseaz@ asupra cre}terii dob$nzilor de pe pia]@ }i finan]area firmelor private }i publice din resurse proprii pe de o parte }i obliga]iile firmelor societ@]i anonime fa]@ de de]in@torii de ac]iuni, care reprezint@ un alt segment autonom al acestei pie]e. %n principiu, mai trebuie luate ^n considerare fondurile de investi]ii, de pensii, societ@]ile de asigurare, care ^n Rom$nia au o cot@ redus@ de pia]@. Decalajele insuportabile ^ntre dob$nzile bancare, la titlurile de stat }i costul finan]@rii prin ac]iuni (distribuite gratuit }i care tinde spre zero) complic@ evaluarea rentabilit@]ii }i eficien]ei }i uneori le face irelevante. Rentabilitatea intern@ exprim@ o compara]ie ^ntre efort }i rezultat. Efortul se exprim@ prin cheltuieli (deseori reflectate viciat ^n contabilitate din cauza infla]iei, a interdic]iei reevalu@rii patrimoniului }.a.) }i efectul exprimat de beneficiul brut. Practica evalu@rii eficien]ei interne, ^n Rom$nia, se m@rgine}te la profitabilitate, raportul beneficiu brut cifra de afaceri exprimat@ la nivel de costuri . Cea de a doua component@ a rentabilit@]ii, viteza de rota]ie, este neglijat@ din motive ideologice, iner]ie. Rentabilitatea intern@ }i profitabilitatea reflect@ doar par]ial }i viciat, ^n condi]ii de recesiune }i infla]ie costul capitalului, dob$nda, recuperarea investi]iei, de aceea, este necesar@ folosirea unui instrument de evaluare mai evoluat, valoare prezent@ net@. Valoarea prezent@ net@ se sprijin@ pe echivalarea costurilor }i veniturilor provenite din perioade diferite de timp cu ajutorul factorilor de actualizare. Actualizarea permite compararea fluxurilor b@ne}ti dup@ principiul c@ un leu azi valoreaz@ mai mult dec$t ^n viitor (dac@ elimin@m, chiar, efectul infla]iei). Acest instrument de analiz@ permite compararea unor cheltuieli angajate anterior }i evit@ erori de evaluare ^ntre investi]iile riscante }i cele cu venituri certe. Construc]ia indicatorului valorii prezente nete se bazeaz@ pe compararea curbei (descresc@toare) a oportunit@]ilor de afaceri cu dreapta indiferen]ei intertemporale a banilor (rezultat@ din actualizare, adic@ din aplicarea factorului de actualizare). Regula valorii prezente nete este nenegativitatea sa. Orice investi]ie, afacere sau patrimoniu care satisface aceast@ regul@ este acceptabil@ deoarece permite acoperirea costului capitalului, amortizarea investi]iei }i un profit satisf@c@tor. %ntr-o economie dinamic@, inovativ@ valoarea prezent@ net@ medie poate fi pozitiv@. Aceast@ situa]ie reflect@ sporul mediu de eficien]@ exprimat prin indicele produsului na]ional brut. 209

%ntreb@ri }i probleme 1. Revede]i ^n]elesul termenilor de pia]@ financiar@, cost al capitalului, dob$nd@, profitabilitate, vitez@ de rota]ie a capitalului, rentabilitate, dreapt@ a indiferen]ei intertemporale, factor de actualizare, valoare prezent@ net@, curb@ a oportunit@]ilor de afaceri. 2. Calcula]i profitabilitatea, viteza de rota]ie a capitalului }i rentabilitatea firmei Feleacul, produse zaharoase Cluj, dac@ cifrele de bilan] sunt urm@toarele (^n miliarde lei): Anii Profit brut Cifra de afaceri Capital propriu 1997 1,088 36,036 8,187 1998 0,117 23,715 8,187 3. Care ar fi nivelul rentabilit@]ii dac@ firma ar fi reevaluat capitalul propriu }tiut fiind c@ ^n 1997 indicele pre]urilor a fost de cca 150%? Care din cifrele prezentate ^n tabloul precedent nu con]in influen]a infla]iei? 4. Evalua]i valoarea prezent@ net@ a unei afaceri cu o investi]ie ini]ial@ de 1.000 milioane lei }i fluxuri de venituri dup@ cum urmeaz@ : anul 1 2 3 4 5 Oportunitatea I 100 200 300 400 500 Oportunitatea II 500 400 400 Care plasament este atr@g@tor, pe care-l ve]i prefera dac@ rata ipotetic@ a dob$nzii este 10%? 5. C$nd o firm@ cu cerere larg@ pe pia]@ d@ faliment ? a) Este incapabil@ s@-}i v$nd@ toat@ produc]ia fabricat@ ? b) Nu ob]ine profit timp de 12 luni ? c) Nu-}i poate pl@ti furnizorii o lung@ perioad@ de timp ? d) Este incapabil@ s@ investeasc@ pentru c$]iva ani ? e) Are datorii importante c@tre banc@ ? f) Datoriile sale exced activele proprii ? Explica]i !

Rezolvare la problema 5: r@spuns corect varianta c), deaorece aceast@ situa]ie este singura care pune firma ^n imposibilitate de a-}i continua afacerile.

.
210

BIBLIOGRAFIE
1. Abraham-Frois, G. Economie politic@, Humanitas, Bucure}ti, 1994. 2. Breton, A. Competitive governments, Cambridge, Univ. Press, 1996. 3. Commelin, B. Europa economic@, Institutul European, Ia}i, 1998. 4. Craven, J. Introduction to economics, B. Blackwell, New York, 1984. 5. Creedy, J. Fiscal Policy and Social Welfare, Edward Elgar, Cheltenham, 1996. 6. Friedman, M. Capitalism and Freedom The University of Chicago Press, 1962 7. Fuller, N. Principles of Micro Economics, Tudor, 1997. 8. Glynn, S. No Alternatives? Unimploiment in Britain, Fabes and Fabes, London, Boston 1991. 9. Greffe, X. Politigue economique, Economica, Paris, 1991. 10. Hanke, H.H. (editor) Privatization and Development, ICS Press, San Francisco, 1987. 11. Hardwick, Ph., Bahaden, K., Longmead, J. An Introduction to Modern Economics 12. Longman, London, 1994. 13. Hayek, Fr.H. Drumul c@tre servitute, Humanitas, Bucure}ti, 1993. 14. Hyman, D. Microeconomics, Irwin, Boston, 1989. 15. Jackson, M.P., Price, C.M. (editor), Privatisation and regulation, Longman, London, 1994. 16. Killick, T. The Flexible Economy, W.W. Norton Comp, New York, London 17. Kornai, J. The Road to a Free Economy, Routledge, London and New York, 1995. 18. Landesmann, M., Stekelp, P. Industrical restructuring and trade reorietation in Eastern Europe, Cambridge, Univ Press, 1995. 19. Lelart, M. La construction monetaire europene, Dunod, Paris, 1994. 20. Lesourne, J. Economie de lordre et du desordre, Economica, Paris, 1991. 21. Mass, P. Le plan au lanti-hasard, Hermann, Paris, 1991. 22. Mises, L. Capitalismul }i du}manii s@i, Nemira, Bucure}ti, 1998. 23. Nagels, J. Du socialisme perverti au capitalisme sauvage Ed. de lUniversit de Bruxelles 24. Needle, D. Business in Context, Thomson Business Press, 1994. 25. Raportul na]ional al dezvolt@rii umane Rom$nia 1998 Ed. Expert, 1998. 26. Rothery, B. What Maastricht Means for Business, Gover, 1993.
211

27. Stan, Lavinia (editor), Romania in Transition, Dartmouth Brookfield, U.S.A., 1997. 28. Thurow, L.C. The Future of Capitalism, William Morrow and Co. Inc. New York, 1996. 29. Trotman-Dikenson, D.I. Economics of the Publics Sector, MacMillan, London, 1996. 30. Turton, R. Behavior in a Business Context, Chapman and Hall, London, 1991. 31. Valdez, S. An Introduction to Global Financial Markets, MacMillan, London, 1997. 32. Wonnacott, P., Wonnacott, R. Economics, McGraw Hill, 1986. 33. Yohe, G. Economics (Study guide) McGraw-Hill, New York, 1985. 34. ***, Economie politic@, Editura Economic@, 1995.

.
212

Cuprins
1. Introducere ................................................................................ 5 1.0. De ce studiem economia? ....................................................................... 5 1.1. Cunoa}terea economic@ ......................................................................... 6 1.1.1. Evolu]ia teoriei economice }i con]inutul economiei moderne reale ......................................................... 9 1.1.2. Perenitate }i evolu]ie. ........................................................... 12 1.2. Teoria normativ@ }i cea pozitiv@ ........................................................... 17 1.2.1 Func]iile cunoa}terii economice ............................................ 19 1.2.2. Contingen]e ale economiei politice. ..................................... 23 1.3. Modelul }tiin]ific ^n teoria economic@ .................................................... 23 1.3.1. Modele teoretice n context de afaceri. ................................ 25 1.3.2. Clasificarea intr@rilor ntr-un proces de produc]ie ................. 27 1.3.3. Ie}irile }i dinamica acestora .................................................. 27 1.4. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie ..................................................... 29 Rezumat ...................................................................................................... 32 %ntreb@ri }i exerci]ii ....................................................................................... 33 2. Modele ale economiei de pia]@ ................................................. 34 2.1.1. Autoreglarea }i reglarea ....................................................... 34 2.1.2. Echilibrul .............................................................................. 35 2.2. Cerin]e ale func]ion@rii mecanismului de pia]@ ..................................... 36 2.2.1. Existen]a }i utilizarea banilor ................................................ 37 2.2.2. Libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@ ................................. 38 2.2.3. Diviziunea muncii ................................................................ 38 2.2.4. Specializarea }i avantajele comparate .................................. 40 2.2.4.1. Avantajele comparate .................................................... 41 2.2.5. Capitalizarea sau promovarea interesului privat ................... 42 2.2.6. Interven]ia statului ............................................................... 43 2.3. Valoarea de pia]@ ................................................................................. 45 2.3.1. Teoria valorii munc@ ............................................................ 45 2.3.2. Teoria subiectiv@ a valorii .................................................... 47 2.4. Principiul minii invizibile ..................................................................... 48 2.4.1. Institu]iile ............................................................................. 49 2.4.2. Legea lui Jean Baptiste Say ................................................. 50 2.4.3. Proprietatea ......................................................................... 53 2.5. Economia modern@ .............................................................................. 56 2.5.1. Rolul statului modern ^n economie ....................................... 56 2.5.2. Mecanismele automate ........................................................ 62 2.5.3. Un nou actor ........................................................................ 63 2.5.4. Economia de comand@ ........................................................ 65 2.6. Firma mic@ }i firma mare ...................................................................... 66 Rezumat ...................................................................................................... 68 %ntreb@ri }i exerci]ii ....................................................................................... 70
213

3. Cererea de produse }i optimizarea consumului ........................ 71 3.0. Premisele calculului consumatorului ..................................................... 71 3.1. Modelul func]iei de cerere ..................................................................... 73 3.1.1. Factori care determin@ nivelul cererii ................................... 74 3.1.2. Bazele calculului economic ra]ional ..................................... 75 3.1.3. Substituire }i complementaritate .......................................... 76 3.2. Teoria utilit@]ii cardinale }i ordinale ...................................................... 77 3.2.1. Ipoteza descre}terii utilit@]ii marginale .................................. 78 3.2.2. Utilitatea ordinal@ ................................................................ 79 3.2.3. Rata marginal@ de substituire ^ntre dou@ produse ................ 81 3.2.4. Tipologia produselor }i a atitudinii fa]@ de acestea ............... 84 Rezumat ...................................................................................................... 86 %ntreb@ri }i exerci]ii ....................................................................................... 87 4. Echilibrul consumatorului }i construc]ia func]iei de cerere ..... 88 4.1.1. Dreapta bugetar@ }i echilibrul consumatorului ..................... 88 4.1.2. Alegerea de col] sau preferin]a unilateral@ ........................ 91 4.2.1. Modific@ri ale nivelului veniturilor ........................................ 93 4.2.2. Modific@ri ^n raportul de pre]uri ........................................... 94 4.3. Func]ia de cerere .................................................................................. 97 4.3.1. Construc]ia func]iei de cerere ............................................... 98 Rezumat ...................................................................................................... 99 %ntreb@ri }i exerci]ii ..................................................................................... 101 5. Elasticitatea cererii ................................................................ 102 5.1. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre] .................................................. 102 5.1.1. Coeficientul de elasticitate direct@ ...................................... 102 5.1.2. Cazuri particulare de elasticitate a pre]urilor }i situa]ia general@ ................................................................... 106 5.2. Elasticitatea ^ncruci}at@ ....................................................................... 107 5.3. Modific@rile cererii ^n func]ie de venit ................................................. 108 5.3.1. Alunecarea pe curba de cerere }i translarea acesteia ......... 111 5.3.2. Alte forme de curbe de cerere ............................................ 112 Rezumat .................................................................................................... 113 %ntreb@ri }i exerci]ii ..................................................................................... 113 6. Bazele ra]ionale ale calcului produc@torului .......................... 115 6.1. [intele produc@torului ^n societatea modern@ ..................................... 115 6.2. Ipotezele calculului produc@torului ...................................................... 116 6.3. Productivitatea marginal@ ................................................................... 118 6.3.1. Studiul combin@rii factorilor ............................................... 118 6.3.2. Ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare ................ 121

.
214

6.4. Func]ia de produc]ie ........................................................................... 123 6.4.1. Suprafa]a de produc]ie cu izoproduse ................................ 124 6.4.2. Rata marginal@ de substituire ............................................. 126 6.4.3. Caracterul descresc@tor al randamentului }i conexiunea curbei izoprodusului .......................................... 127 6.5. Alegerea produc@torului ..................................................................... 127 6.5.1. Dreapta bugetar@ sau izocosturile ...................................... 127 6.5.2. Alegerea produc@torului ..................................................... 128 6.5.3. Maximizarea produc]iei pentru un cost dat ........................ 129 6.5.4. Forme particulare de curbe de izoprodus }i solu]ia de optimizare ............................................................ 131 6.6. Func]ia de produc]ie Cobb-Douglas ................................................... 132 6.7. Randamentele de scar@ ...................................................................... 133 6.8. Maximizarea profitului ........................................................................ 134 Rezumat .................................................................................................... 136 %ntreb@ri }i exerci]ii ..................................................................................... 137 7. Produc]ia }i costurile ............................................................. 139 7.1. Produc]ia ............................................................................................ 139 7.2. Costuri fixe, variabile, costul de produc]ie pe perioad@ scurt@ ............ 139 7.2.1. Evolu]ia costului variabil unitar ^n Rom$nia ....................... 143 7.2.2. Evolu]ii obi}nuite ale curbelor de costuri ............................ 145 7.3. Alegerea nivelului de produc]ie ........................................................... 146 7.3.1. Zona de profit a ^ntreprinz@torului ...................................... 147 7.4. Pragul de rentabilitate ......................................................................... 148 7.5. Func]ia de cost pe perioad@ lung@ ...................................................... 150 7.5.1. Modificarea nivelului tehnologic }i a m@rimii fabrica]iei ..... 150 7.5.2. Economiile de scar@ ^n contextul modific@rii tehnologice ... 152 Rezumat .................................................................................................... 153 %ntreb@ri }i probleme .................................................................................. 154 8. Mecanismul pie]ei }i interven]ia de corectare ........................ 158 8.1. Pia]a ................................................................................................... 158 8.1.1. Pia]a unui produs ............................................................... 159 8.1.2. Parametri pie]ei produsului ................................................ 160 8.1.3. Punctul de echilibru ........................................................... 163 8.1.4. Dezechilibrul cererii }i ofertei ............................................. 165 8.1.5. Echilibrul dinamic .............................................................. 167 8.2. Glisarea pre]ului }i cantit@]ii; translarea curbelor de cerere }i ofert@ .... 167 8.2.1. Translarea curbelor de cerere }i ofert@ ............................... 169 8.3.Interven]ia statului n fixarea pre]urilor ................................................ 171 Rezumat .................................................................................................... 172 %ntreb@ri }i probleme .................................................................................. 173
215

9. Echilibrul n competi]ia imperfect@ ........................................ 175 9.1. Competi]ia impefect@ cauze ............................................................. 175 9.1.1. Monopolul .......................................................................... 176 9.2.1. Curba de cerere a monopolului ......................................... 178 9.2.2. Determinarea pre]ului }i cantit@]ii de ofert@ a firmei monopoliste care-}i maximizeaz@ profitul ............................. 179 9.2.3. Profituri monopoliste stabile ob]inute prin limitarea intr@rilor pe pia]@ }i monopolul birocratic etatist ................... 180 9.2.4. Posibile beneficii de pe urma monopolului ......................... 182 9.3.1. Pre]urile discriminatorii ...................................................... 183 9.3.2. Competi]ia monopolist@ ..................................................... 184 9.3.3. Echilibrul pe termen lung ................................................... 184 9.4. Interdependen]e oligopolice ................................................................ 186 9.4.1. Curba fr$nt@ de cerere ....................................................... 186 9.4.2. Cartelarea .......................................................................... 187 9.4.3. Modelul firmei dominante .................................................. 188 9.5. Alte ]inte ale firmelor mari .................................................................. 189 9.5.1. Modelul maximiz@rii v$nz@torilor ....................................... 189 9.5.2. Modelul comportamental ................................................... 190 Rezumat .................................................................................................... 192 %ntreb@ri }i probleme .................................................................................. 193 10. Pia]a financiar@, dob$nd@, profit .......................................... 194 10.1 Procesele de globalizare }i pia]a financiar@ ^n Rom$nia ..................... 194 10.2. Rentabilitatea intern@ ....................................................................... 196 10.3. Valoarea prezent@ net@ ..................................................................... 200 10.3.1. Construc]ia indicatorului .................................................. 200 10.3.2. Curba oportunit@]ilor de afaceri ....................................... 201 10.3.3. Calculul valorii prezente nete ........................................... 202 10.3.4. Valen]ele valorii prezente nete ......................................... 205 10.3.4.1. Con]inutul ^ncas@rilor nete .......................................... 205 10.3.5. Regula valorii prezente nete ............................................. 206 10.3.6. Valoarea prezent@ net@ .................................................... 207 10.4. Dob$nda }i costul capitalului ............................................................ 207 Rezumat .................................................................................................... 209 %ntreb@ri }i probleme .................................................................................. 210 Bibliografie ................................................................................................ 211

.
216

S-ar putea să vă placă și