Sunteți pe pagina 1din 19

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale


nr. ______ din _____________ 2022

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi
pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 octombrie 2022

Cadrul legal
(prevederile Codului Descrierea acțiunii
Nr.
Termenul de realizare a acțiunii electoral și ale actelor conform prevederilor Responsabili
d/o
normative adoptate Codului electoral
de CEC)
1. Începând cu 8 august 2022 art. 1 Începerea perioadei electorale. CEC
2. Până la 10 august 2022 inclusiv pct. 27 Repartizarea atribuțiilor între membrii CEC în CEC
Regulamentul cu privire perioada electorală. (DMA)
la activitatea CEC,
aprobat prin hotărârea
nr. 137/2006, cu
modificările ulterioare
3. Până la 10 august 2022 inclusiv art. 26 alin. (1) lit. d) şi Publicarea listei partidelor și altor organizații social- CEC
art. 46 alin. (2) lit. a) politice care au dreptul de a participa la alegeri în (DJ)
baza datelor prezentate de ASP. (DCRPMM)
I. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE, SECŢIILOR DE VOTARE
ȘI ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE
4. Până la 29 august 2022 inclusiv art. 28 alin. (3), Prezentarea candidaturilor la CEC pentru constituirea Partidele politice
(4) , (6) și (7) CECE I. reprezentate în
Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea art. 131 alin. (2) Parlament*
termenului de constituire a consiliilor Consiliile locale
După caz, CEC din
RFE
5. Până la 31 august 2022 inclusiv art. 26 alin. (1) lit. c), Constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul I. CEC
art. 131 alin. (1) (DMA)
Cu cel puțin 45 de zile înainte de ziua
alegerilor
6. Până la 5 septembrie 2022 inclusiv art. 26 alin. (1) lit. c) și Constituirea consiliilor electorale de circumscripție
n), art. 28 alin. (3), (4) de nivelul I.
Cu cel puțin 40 de zile înainte de ziua și (6),
alegerilor art. 131 alin. (2), pct. 4, Determinarea numărului de membri ai organelor
5, 6 lit. c), pct. 7 alin. (3) electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la
lit. b) și pct. 8 din locul de muncă permanent şi termenul acestor CEC
Regulamentul privind degrevări. (DMA)
activitatea consiliului (DFE)
electoral de
circumscripție, aprobat
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
7. Până la 8 septembrie 2022 inclusiv art. 28 alin. (8), pct. 11 Alegerea prin vot secret a președintelui, CECE I
din Regulamentul vicepreședintelui şi secretarului CECE I. CEC
În termen de 3 zile de la data constituirii privind activitatea (DMA)
consiliului consiliului electoral de Comunicarea imediată CEC despre rezultatele
circumscripție, aprobat acestor alegeri.
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
Până la 9 septembrie 2022 inclusiv art. 28 alin. (9), pct.12 Aducerea la cunoștința publică a componenței și CECE I
din Regulamentul sediului consiliului electoral, a modului de contactare CEC
În decursul a 4 zile de la data constituirii
privind activitatea pentru relații. (DMA)
consiliului electoral de circumscripție
consiliului electoral de (DCRPMM)
circumscripție, aprobat
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
9. Până la 10 septembrie 2022 inclusiv art. 30 alin. (1) – (3) și Constituirea secțiilor de votare în baza propunerilor
(5)-(7), primarilor. CECE I
Cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua art. 131 alin. (3) , APL I
alegerilor pct.39 alin.(c) din
Regulamentul privind
activitatea consiliului
electoral de
circumscripție, aprobat
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
10. Până la 12 septembrie 2022 inclusiv art. 30 alin. (7) Aducerea la cunoștința publică a informației despre CECE I
hotarele secțiilor de votare. CEC
Imediat după adoptare, prezentarea hotărârilor (DMA)
privind constituirea secțiilor de votare (pe suport de
hârtie și în variantă electronică) către CEC, pentru a
fi plasate pe pagina web oficială a CEC. Ulterior, în
același mod se prezintă și hotărârile de modificare a
hotarelor secțiilor de votare.
11. Până la 13 septembrie 2022 inclusiv art. 30 alin. (10), Prezentarea candidaturilor la CECE de nivelul I Partidele politice
art. 131 alin. (3), pct. 6 pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor reprezentate în
Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea din Regulamentul de votare. Parlament
termenului de constituire a birourilor privind activitatea Consiliile locale
birourilor electorale ale După caz, CEC din
secțiilor de votare, Registrul
aprobat prin hotărârea funcționarilor
nr. 1734/2018, cu electorali
modificările ulterioare
12. Până la 20 septembrie 2022 inclusiv art. 30 alin. (5), (9) și Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de CECE I
Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua (10), art. 131 alin. (3), votare. CEC
art. 132 (DMA)
alegerilor pct. 4 - 6 din
Regulamentul privind Prezentarea hotărârilor privind constituirea BESV
activitatea birourilor către CEC.
electorale ale secțiilor de
votare, aprobat prin
hotărârea
nr. 1734/2018, cu
modificările ulterioare
13. Până la 22 septembrie 2022 inclusiv art. 30 alin. (11), Alegerea președintelui, vicepreședintelui și BESV
pct. 12 și 13 din secretarului BESV. CECE I
În decurs de 2 zile de la data constituirii
Regulamentul privind
biroului electoral al secției de votare
activitatea birourilor Aducerea la cunoștința publică a componenței și CEC
electorale ale secțiilor de sediilor BESV, a modului de contactare pentru relații.
(DMA)
votare, aprobat prin
hotărârea
nr. 1734/2018, cu
modificările ulterioare
II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE NOI.
DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI
14. Până la 8 septembrie 2022 inclusiv art. 26 alin.(1) lit. n), Degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă CEC
După constituirea CECE I art. 29 lit. h), art. 35 permanent/ convocarea membrilor CECE de nivelul (DFE)
alin. (4) I, la propunerea consiliilor respective. CECE I
15. Până la 23 septembrie 2022 inclusiv art. 29 lit. h) Degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă CECE I
După constituirea BESV permanent/ convocarea unor membri ai BESV, la BESV
propunerea birourilor respective.
16. În termen de 45 de zile după încheierea pct. 65 din Prezentarea CEC a raportului financiar asupra CECE I
alegerilor Regulamentul privind gestionării mijloacelor financiare alocate organelor
activitatea consiliului electorale inferioare. CEC
electoral de (DFE)
circumscripție, aprobat
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE
17. În perioada electorală art. 26 alin. (1) Organizarea și desfășurarea seminarelor cu
Conform unui grafic aprobat lit. l), art. 27 participarea membrilor CECE I și BESV, după caz cu CICDE
alți subiecți implicați în procesul electoral.
18. După constituirea CECE I și BESV art. 22 alin.(1) lit. g), Acordarea de sprijin CECE I și BESV, inclusiv APL I
art. 30 alin. (2), (8), asigurarea cu echipamente electorale pentru MAI
art. 34, art. 38 alin. (6), organizarea și desfășurarea procesului electoral. Întreprinderile și
art. 57 alin. (4), instituțiile de stat
art. 60 alin. (9)
IV. DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR. AGITAȚIA ELECTORALĂ
19. Până la 11 august 2022 inclusiv art. 52 alin. (9) Stabilirea minimului de locuri de afișaj electoral și a APL I
minimului de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor
În termen de 3 zile de la data începerii cu alegătorii.
perioadei electorale
Afișarea imediată și aducerea la cunoștința publică a
deciziilor (dispozițiilor) respective.
20. Începând cu 5 septembrie 2022 art. 46 Desemnarea candidaților pentru funcțiile elective. Partidele,
Sau după constituirea Circumscripțiilor art. 136 organizațiile social-
electorale și a Consiliilor electorale de politice, blocurile
Circumscripții. electorale,
candidații
independenți
21. Până la 7 septembrie 2022 inclusiv art. 49 alin. (2), Adoptarea hotărârii CECE I cu privire la stabilirea CECE I
În termen de 2 zile de începerea pct. 39 lit. g) din locului și timpului primirii documentelor pentru
perioadei de desemnare a candidaților Regulamentul privind înregistrarea candidaților.
activitatea consiliului
electoral de Publicarea informației privind locul (biroul) şi timpul
circumscripție, aprobat primirii documentelor necesare pentru înregistrarea
prin hotărârea candidaților.
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
22. Începând cu 5 septembrie 2022 art. 47 Eliberarea listelor de subscripție în susținerea CECE I
După constituirea CECE I candidaților independenți.
23. Începând cu data fixată în hotărârea art. 46, art. 47, art. 49 Depunerea actelor la CECE I pentru înregistrarea
Partidele,
CECE I cu privire la stabilirea locului și alin. (1) şi (2), art. 135 - candidaților.
organizațiile social-
timpului primirii documentelor pentru 138
politice, blocurile
înregistrarea candidaților și până la Notă: Intervalul de timp dintre momentul adoptării
electorale,
data de 15 septembrie 2022, ora 17.00 hotărârii de stabilire a locului și timpului primiri
candidații
Cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua documentelor și ora stabilită pentru primirea
independenți
alegerilor documentelor trebuie să fie de cel puțin 24 ore.
24. La ora 17.00 a zilei în care doi sau mai art. 49 alin. (2), Tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de
mulți candidați au depus actele spre pct. 15 și 23 din înscriere a candidaților în buletinul de vot.
înregistrare și, respectiv, la ora 18.00, în Regulamentul cu privire
cazul în care actele au fost depuse de mai la procedurile de tragere
CECE I
mulți candidați în ultima zi la sorți, aprobat prin
hotărârea
nr. 1729/2018, cu
modificările ulterioare
25. În termen de 5 zile de la data primirii art. 47, art. 48, art. 138, Verificarea listelor de subscripție și informarea cu
listelor de subscripție pct. 40 lit. a) din privire la rezultatele verificării.
Regulamentul privind
modul de întocmire ,
CECE I
prezentare și verificare a
listelor de subscripție,
aprobat prin hotărârea
nr. 1730/2018, cu
modificările ulterioare
26. art. 49 alin. (3), Termenul-limită de înregistrare a candidaților. CECE I
În decursul a 7 zile de la data primirii art. 136, pct.45
actelor, dar nu mai târziu de 22 din Regulamentul
septembrie inclusiv privind particularitățile
de desemnare și
înregistrarea candidaților
la alegerile locale,
aprobat prin hotărârea
nr. 2584/2019
În termen de 3 zile de la data înregistrării art. 49 alin. (6) Eliberarea legitimațiilor candidaților înregistrați. CECE I
28. Până la 23 septembrie 2022 inclusiv art. 49 alin. (7) și (8) Publicarea integrală a listei candidaților înregistrați și
CECE I
După înregistrarea concurenților asigurarea disponibilității acestei pentru consultare
BESV
electorali în cadrul BESV și la fiecare secție de votare.
29. Până la 8 octombrie 2022 inclusiv art. 51 alin.(5) Concurentul electoral poate solicita, printr-o Concurenții
Nu mai târziu de 7 zile până la ziua declarație scrisă, retragerea candidaturii. electorali
alegerilor CECE I
30. Imediat după adoptarea hotărârilor de art. 29 lit. f) Transmiterea către CEC a hotărârilor de înregistrare
înregistrare a concurenților electorali sau
pct. 19 lit. g), pct. 35 a concurenților electorali în vederea introducerii
de modificare a acestora din Regulamentul datelor despre candidați în SIASA.
CECE I
privind activitatea
CEC
consiliului electoral de
(DTIGLE)
circumscripție, aprobat
(DMA)
prin hotărârea
nr. 1702/2018, cu
modificările ulterioare
31. În termen de 3 zile de la depunerea art. 15, pct. 4 și pct.5 Confirmarea reprezentanților cu drept de vot CECE I
documentelor din Regulamentul cu consultativ din partea: BESV
privire la activitatea - concurenților electorali la CECE I și BESV; Concurenții
reprezentanților cu drept - partidelor, organizațiilor social-politice, electorali
de vot consultativ ai blocurilor electorale, care participă la alegeri,
concurenților electorali, la CEC. CEC
aprobat prin hotărârea Partidele, alte
nr. 383/2006, cu Eliberarea legitimațiilor reprezentanților cu drept de organizații social-
modificările ulterioare vot consultativ. politice, blocurile
electorale
32. Până la 8 septembrie 2022 inclusiv art. 50 alin. (1) și (3) Stabilirea numărului de persoane de încredere ale CECE I
pct. 21 și 4 din concurenților electorali.
Până la înregistrarea concurenților Regulamentul cu privire
electorali la activitatea persoanelor
de încredere ale
concurenților electorali,
aprobat prin hotărârea
nr. 382/2006, cu
modificările ulterioare
33. După înregistrarea concurenților art. 50 alin. (2)-(4) Înregistrarea persoanelor de încredere ale
electorali și până în ziua precedentă pct. 6 și pct. 7 concurenților electorali.
alegerilor din Regulamentul cu
privire la activitatea CECE I
În termen de 3 zile de la depunerea persoanelor de încredere Concurenții
documentelor ale concurenților electorali
electorali, aprobat prin
hotărârea nr. 382/2006,
cu modificările ulterioare
În termen de 3 zile de la data înregistrării pct. 8 din Regulamentul Eliberarea legitimațiilor persoanelor de încredere
persoanelor de încredere ale cu privire la activitatea
concurenților electorali persoanelor de încredere
CECE I
ale concurenților
Concurenții
electorali, aprobat prin
electorali
hotărârea
nr. 382/2006, cu
modificările ulterioare
34. După înregistrarea Cetățenii RM
concurenților electorali și până Concurenții
la 14 octombrie 2022 inclusiv electorali
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur art. 52 Efectuarea agitației electorale. Persoanele de
de scrutin, până la data de 28 octombrie încredere ale
inclusiv concurenților
electorali
V. SUSŢINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIILOR ELECTORALE
35. Până la 31 august 2022 inclusiv art. 41 alin. (2) Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare CEC
lit. d) ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului (DSCFPPCE)
electoral.
36. Până la 31 august 2022 inclusiv art. 40 Adoptarea hotărârii CEC privind stabilirea CEC
cuantumului creditelor pentru concurenții electorali. (DSCFPPCE)
37. După înregistrarea concurenților art. 40 alin. (2) Desemnarea mandatarilor financiari pentru primirea Concurenții
electorali creditelor, înregistrarea lor la Ministerul Finanțelor. electorali,
Ministerul
Finanțelor
38. Odată cu înregistrarea concurenților art. 41 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe CEC
electorali sau imediat după înregistrarea pct. 6 lit. d) din (trezorieri). (DSCFPPCE),
acestora. Regulamentul privind concurenții
finanțarea campaniilor electorali
electorale, aprobat prin
hotărârea nr.2704/2019,
cu modificările
ulterioare
39. În termen de 3 zile după înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. a), Deschiderea de către concurentul electoral a contului Concurenții
concurenților electorali b) și c), cu mențiunea „Fond electoral” ,sau, în cazul în care electorali,
pct. 6 lit. a) și c) din nu-și deschide cont la bancă cu mențiunea fond CEC
Regulamentul privind electoral, informează despre aceasta CEC sau, CECE (DSCFPPCE),
finanțarea campaniilor după caz, și desfășoară doar activității de campanie CECE I
electorale, aprobat prin sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli
hotărârea nr.2704/2019, financiare.
cu modificările
ulterioare
40. În decurs de 24 de ore de la deschiderea pct. 6 lit. b) din În decurs de 24 de ore de la deschiderea contului, Concurenții
contului „ Fond electoral” Regulamentul privind concurentul electoral/trezorierul acestuia comunică în electorali
finanțarea campaniilor scris Comisiei Electorale Centrale sau, după caz, Instituțiile bancare,
electorale, aprobat prin consiliului electoral de circumscripție datele bancare CEC
respective;
hotărârea nr.2704/2019, (DSCFPPCE)
cu modificările
ulterioare
După înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. b) Efectuarea încasărilor și cheltuielilor din contul
concurenților electorali „Fond electoral”.
42. În termen de 3 zile de la deschiderea art. 43, Prezentarea la CEC, în format electronic și pe suport Partidele,
contului cu mențiunea „Fond electoral” și art. 145 de hârtie, a rapoartelor privind mijloacele bănești alte organizații
ulterior săptămânal, în zilele de 09.09; acumulate şi cheltuielile efectuate în campania social-politice,
16.09; 23.09; 30.09; 07.10; 14.10. electorală. blocurile electorale,
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur CEC
de scrutin, la 21.10; 28.10. (DSCFPPCE)
43. În termen de 48 de ore de la primirea art. 43 alin. (6) Plasarea pe pagina web a CEC a rapoartelor CEC
rapoartelor prezentate de către partide și alte organizații social- (DSCFPPCE),
politice, blocuri electorale. (DTIGLE)
44. În termen de 3 zile de la deschiderea art. 43 alin. (5) Depunerea la CECE a rapoartelor privind veniturile Candidații
contului cu mențiunea „Fond electoral”. art. 145 acumulate și cheltuielile efectuate în campania independenți,
Ulterior, o dată la două săptămâni – electorală de către candidații independenți, conform CECE I
16.09; 30.09; 14.10. modelului raportului aprobat de CEC.
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur
de scrutin, la data 28.10, până la ora
16.00
45. În termen de 2 zile de la recepționarea art. 43 alin. (5) Transmiterea rapoartelor candidaților independenți CECE I,
rapoartelor de la candidații independenți spre publicare pe paginile web ale APL I și spre APL I
informare Comisiei Electorale Centrale. CEC
(DSCFPPCE)
46. Zilnic, precum și la cerere art. 41 alin. (7), pct. 29 Informarea CEC și CECE I despre sumele bănești
din Regulamentul virate în contul concurentului electoral. Instituțiile bancare
privind finanțarea CEC
campaniilor electorale, (DSCFPPCE),
aprobat prin hotărârea CECE I,
nr.2704/2019, cu
modificările ulterioare
47. În termen de 2 luni de la data retragerii art. 40 alin. (4) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de
Concurenții
candidaturii către concurenții electorali care și-au retras
electorali,
candidaturile.
MF
48. În termen de 2 luni de la data încheierii art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de
Concurenții
votării către concurenții electorali care au obținut mai puțin
electorali,
de trei la sută din voturile valabil exprimate pe
circumscripția respectivă, inclusiv de către candidații
MF
independenți care nu au fost aleși.
49. În termen de 4 luni după încheierea art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de
Concurenții
votării către concurenții electorali care au obținut mai mult
electorali,
de trei la sută din voturile valabil exprimate pe
MF
circumscripția respectivă, inclusiv de către cei aleși.
VI. LISTELE ELECTORALE
50. Până la 20 septembrie 2022 inclusiv art. 44 , Încheierea procedurii de actualizare a listelor Registratorii din
pct. 18 din electorale de bază. cadrul APL I
Cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua Regulamentul privind CEC
alegerilor întocmirea, (DTIGLE)
administrarea,
difuzarea şi
actualizarea listelor
electorale, aprobat prin
hotărârea nr.2674/2014,
cu modificările
ulterioare
51. Până la 23 septembrie 2022 inclusiv art. 44 alin. (9), Transmiterea listelor electorale de bază, în 3 CEC
art. 139, exemplare oficiale, către APL I. (DTIGLE)
Cel târziu cu 22 de zile înainte de ziua pct. 19 din APL I
alegerilor Regulamentul privind
întocmirea,
administrarea, difuzarea
şi actualizarea listelor
electorale, aprobat prin
hotărârea nr.2674/2014,
cu modificările
ulterioare
52. Până la 26septembrie 2022 inclusiv art. 44 alin. (9), Transmiterea de către APL I a 2 (două) exemplare ale APL I
art. 45 alin. (1) listelor electorale la BESV. BESV
Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor art. 139 Punerea la dispoziția publicului a listelor electorale la BESV
sediile secțiilor de votare. Verificarea datelor prin CEC
intermediul aplicației „Verifică-te în RSA” de pe (DTIGLE)
pagina web a CEC. (DCRPMM)
54. Până la 5 octombrie 2022 inclusiv art. 55 Aducerea la cunoștința publică a timpului și locului BESV
Cel târziu cu 10 zile înainte de ziua votării. CEC
alegerilor (DMA)
55. Până 15 octombrie 2022 inclusiv art. 33 lit. b), Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale
Cel târziu în ziua precedentă alegerilor art. 44 alin. (10), și actualizarea acestora.
art. 45, pct. 20 din
Regulamentul privind
Alegătorii
întocmirea,
BESV
administrarea,
APL I
difuzarea şi
CEC
actualizarea listelor
(DTIGLE)
electorale, aprobat prin
hotărârea nr.2674/2014,
cu modificările
ulterioare
56. În perioada 1 – 15 octombrie 2022, ora art. 60 alin (4), pct. 41,
18.00 pct. 42 din BESV
Primirea cererilor scrise și întocmirea listei
Începând cu 2 săptămâni înainte de ziua Regulamentul privind
alegătorilor care vor vota la locul aflării
votării și până la ora 18.00 a zilei întocmirea,
precedente votării administrarea,
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur difuzarea şi
de scrutin, până la data de 29 actualizarea listelor
octombrie 2022, ora 18.00 electorale, aprobat prin
În ziua alegerilor până la ora 15.00 hotărârea nr.2674/2014, Primirea cererilor de solicitare a votării la locul
cu modificările aflării doar în prezența unui certificat medical atașat.
ulterioare
VII. MONITORIZAREA ALEGERILOR
58. Până la 8 octombrie 2022 inclusiv art. 68 alin. (1) - (6), Acreditarea observatorilor din partea asociațiilor CEC
Odată cu stabilirea datei alegerilor, iar pct. 7-10 din obștești calificate din Republica Moldova și a (DCRPMM)
la cererea concurentului electoral - după Regulamentul privind reprezentanților organizațiilor internaționale, ai
înregistrarea acestuia în calitate de statutul observatorilor guvernelor statelor străine și ai organizațiilor
concurent electoral, însă nu mai târziu și procedura de neguvernamentale din străinătate.
de 7 zile înainte de ziua alegerilor, acreditare a acestora,
aprobat prin hotărârea Acreditarea observatorilor la cererea concurenților
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur
nr. 332/2006 , cu electorali și din partea asociațiilor obștești calificate CECE I
de scrutin, până la 22 octombrie 2022
modificările ulterioare din Republica Moldova în secțiile de votare.
inclusiv.
59. Până pe 15 august 2022 inclusiv art.70 alin. (1) Aprobarea Regulamentului privind reflectarea CEC
În primele 7 zile de la începerea campaniei electorale în mijloacele de informare în (DCRPMM)
perioadei electorale masă
60. În primele 7 zile de la aprobarea art.70 alin. (2) Depunerea la CA, de către furnizorii de servicii CA
Regulamentului privind reflectarea media, a declarațiilor privind politica editorială în Furnizorii de
campaniei electorale în mijloacele de campania electorală servicii media
informare în masă
VIII. BULETINUL DE VOT
61. Până la 24 septembrie 2022 inclusiv art. 29, art. 53, Adoptarea hotărârii privind aprobarea textului
art. 141 buletinelor de vot.
După încheierea înregistrării
concurenților electorali Înscrierea în buletinele de vot a concurenților CECE I
electorali în ordinea rezultată din tragerea la sorți
efectuată în ziua depunerii documentelor a doi sau
mai mulți candidați.
62. Până la 24 septembrie 2022 inclusiv art. 53, art. 54 alin. (2) Adoptarea hotărârii privind aprobarea tirajului
CECE I
buletinelor de vot.
CECE I
Transmiterea către CEC a hotărârilor privind
CEC
aprobarea textului și tirajului buletinelor de vot.
(DMA)
64. Până la 4 octombrie 2022 inclusiv Adoptarea hotărârii privind aprobarea simbolurilor
art. 53 electorale ale partidelor și organizațiilor social- CEC
politice înregistrate în calitate de concurenți (DMA)
electorali la alegerile locale.
65. În perioada 4 - 7 octombrie 2022 art. 53 Generarea și redactarea buletinelor de vot, pregătirea CEC
acestora pentru tipărire. (DMA)
(DTIGLE)
(DAD)
66. Până la 13 octombrie 2022 inclusiv art. 22 alin. (1) lit. g), Tipărirea buletinelor de vot.
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur art. 54,
de scrutin, până la 27 octombrie 2022 art. 141, art. 145 CEC
inclusiv (DMA)
Cel târziu cu 3 zile înainte de ziua
alegerilor
67. Până la 14 octombrie 2022 inclusiv art. 54 alin. (3), Transmiterea buletinelor de vot și a ștampilelor
art. 141, art. 145 speciale către consiliile electorale în baza actului de CEC
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur (DMA)
predare-primire.
de scrutin, până la 28 octombrie 2022 CECE I
inclusiv
Cel târziu cu 2 zile înainte de ziua
alegerilor
68. În ziua de 15 octombrie 2022 art. 29 lit. e), art. 54 Transmiterea buletinelor de vot și a ștampilelor
alin. (3), speciale către birourile electorale în baza actului de
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur CECE I
art. 141, art. 145 predare-primire.
de scrutin, începând cu 29 octombrie BESV
2022 inclusiv
Cel târziu în ajunul alegerilor
IX. VOTAREA
69. 16 octombrie 2022 art. 55, Efectuarea votării de la 7.00 până la 21.00.
Ziua alegerilor după caz, art. 58 alin
(7), art. 142, După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, a
Capitolul V din termenului votării pentru a le permite alegătorilor Alegătorii
30 octombrie 2022 Regulamentul privind care stau în rând la secția de votare respectivă să-și BESV
Ziua alegerilor, în cazul stabilirii celui activitatea birourilor realizeze dreptul de vot. CECE I
de-al doilea tur de scrutin electorale ale secțiilor CEC
de votare, aprobat prin
hotărârea
nr. 1734/2018, cu
modificările ulterioare
70. Înainte de ora 7.00 pct. 561 din Fixarea și activarea camerei, în scopul înregistrării
Regulamentul privind video a operațiunilor electorale preparatorii privind
activitatea birourilor deschiderea secției de votare
electorale ale secțiilor
BESV
de votare, aprobat prin
hotărârea
nr. 1734/2018, cu
modificările ulterioare
71. La ora 7.00 art. 60 alin. (1), Verificarea pregătirii secției de votare pentru alegeri BESV
art. 142, pct. 57 din și întocmirea procesului-verbal privind pregătirea
Până la începerea votării Regulamentul privind secției de votare pentru alegeri.
activitatea birourilor
electorale ale secțiilor
de votare, aprobat prin
hotărârea nr.
1734/2018, cu
modificările ulterioare
72. La ora 7.15 art. 58 alin (6), pct. 73 Transmiterea către consiliul electoral a informației BESV
din Regulamentul privind deschiderea secțiilor de votare și numărul de
privind activitatea alegători.
birourilor electorale ale
La ora 7.30 secțiilor de votare, Transmiterea către CEC a informației privind CECE I
aprobat prin hotărârea deschiderea secțiilor de votare și numărul de CEC
nr. 1734/2018, cu alegători. (DMA)
modificările ulterioare (DTIGLE)
74. O dată la 3 ore art. 29 lit. j), art. 33 lit. Transmiterea către consiliul electoral a informației BESV
g), , privind derularea votării. CECE I
art. 58 alin (6) CEC
Transmiterea către CEC a informației privind (DMA)
derularea votării. (DTIGLE)
X. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR
75. Nu mai târziu de 18 ore după închiderea art. 33 lit. e), art. 35 Numărarea voturilor și completarea formularului
secțiilor de votare alin. (8), art. 61, art. 63, special.
, art. 143 Întocmirea procesului-verbal privind rezultatele
Secțiunea 2.1 din numărării voturilor și a raportului.
Instrucțiunea privind Afișarea imediată la intrarea în secția de votare a
modul de sistematizare, procesului-verbal privind rezultatele numărării
împachetare, sigilare și voturilor. BESV
transmitere a actelor, Transmiterea procesului-verbal către CEC prin
documentelor și intermediul modulului „Prezența la vot” al SIASA.
echipamentului electoral Prezentarea documentelor și materialelor electorale
după închiderea secțiilor consiliului electoral.
de votare, aprobată prin
hotărârea nr.5047/2021
76. După primirea documentelor de la BESV art. 29 lit. i), 35 alin. (8), Întocmirea procesului-verbal privind totalizarea CECE I
art. 64, art. 67, rezultatelor votării pe circumscripție și a raportului.
art. 143
Secțiunea 2.2 din Afișarea procesului-verbal la intrarea în sediul
Instrucțiunea privind consiliului electoral.
modul de sistematizare,
împachetare, sigilare și
transmitere a actelor,
documentelor și
echipamentului electoral
după închiderea secțiilor
de votare, aprobată prin
hotărârea nr.5047/2021
77. Până la 18 octombrie 2022 inclusiv art. 64 alin. (4) Prezentarea către CEC a proceselor-verbale cu
privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe CECE I
În cazul stabilirii celui de-al doilea tur circumscripție, a documentelor și materialelor
de scrutin, până la 1 noiembrie 2022 CEC
electorale. (DMA)
inclusiv
În termen de 48 de ore după închiderea (DTIGLE)
secțiilor de votare
78. Până la 20 octombrie 2022 art. 145 Stabilirea celui de-al doilea tur de scrutin și aducerea
În cazul în care niciunul din candidații la cunoștința publică a informației privind efectuarea
la alegeri nu a întrunit mai mult de turului doi de scrutin. CEC
jumătate din voturile alegătorilor care
au participat la alegeri
79. După totalizarea rezultatelor votării pe art. 67, Prezentarea către CEC, judecătoriile de sector și APL CECE I
circumscripție art. 146 alin. (1) I a actelor și documentelor electorale sigilate privind
organizarea și desfășurarea alegerilor.
80. După prezentarea actelor şi documentelor art. 64 alin. (4) Aducerea la cunoștința publică a rezultatelor CEC
electorale alegerilor. CECE I
81. În timp de 10 zile de la data primirii art.146 alin.(2) Confirmarea sau infirmarea legalității alegerilor Instanțele de
rapoartelor CECE judecată
82. După confirmarea legalității alegerilor și art. 146 alin.(5) Eliberarea legitimațiilor primarilor aleși de
CECE I
validarea mandatelor primarilor aleși către președintele raionului respectiv.
83. După ce au fost aduse la cunoștință Art. 37 Dizolvarea consiliilor și birourilor electorale CEC
publică rezultatele finale DMA
_______________
* Partidele politice reprezentate în Parlament sunt acelea care au participat la alegerile parlamentare și au atins pragul minim de reprezentare, iar
candidaților de pe lista acestora le-au fost validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională.

Abrevieri
APL I – Autoritatea publică locală de nivelul întâi
ASP - Agenția Servicii Publice
BESV – Biroul electoral al secției de votare
CA – Consiliul Audiovizualului
CEC - Comisia Electorală Centrală
CECE I – Consiliul electoral de circumscripție electorală de nivelul întâi
CICDE - Centrul de instruire continuă în domeniul electoral
DAD – Direcția analiză și documentare
DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media
DFE – Direcția financiar-economică
DJ – Direcția juridică
DMA – Direcția management alegeri
DSCFPPCE – Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
DTIGLE – Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MF – Ministerul Finanțelor
RFE- Registrul Funcționarilor Electorali 
RSA – Registrul de stat al alegătorilor
SIASA – Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri”

S-ar putea să vă placă și