Sunteți pe pagina 1din 100

CUPRINS

INTRODUCERE............................................................................5 Capitolul I LOCUL SISTEMELOR EXPERT N CADRUL SISTEMELOR INTELIGENTE I.1. Sistemele inteligente alternativ la sistemele clasice...7 I.2. Scurt prezentare a sistemelor inteligente.....................11 I.2.1. Re ele neuronale...............................................11 I.2.2. Algoritmi genetici.................................. ...........12 I.2.3. Sisteme fuzzy...................................................13 I.2.4. Sisteme expert..................................................14 I.2.5. Sisteme inteligente hibrid.................................15 I.3. Locul sistemelor expert n cadrul sistemelor inteligente I.3.1. Situa ia utiliz rii sistemelor expert pe plan mondial......................................................................17 I.3.2. Tehnologia sistemelor expert...........................18 Capitolul II SISTEME EXPERT II.1. No iuni privind sistemele expert..................................19 II.1.1. Definirea sistemelor expert.............................19 II.1.2. Caracteristicile sistemelor expert....................19 II.1.3. Utilizarea sistemelor expert.............................22 II.1.4. Tipuri de sisteme expert..................................24 II.2. Arhitectura unui sistem expert.....................................26 II.3. Ciclul de via al unui sistem expert..................... .......28 II.3.1. Analiza preliminar .........................................28 II.3.2. Modelarea conceptual ....................................30 II.3.3. Achizi ia cuno tin elor....................................31 II.3.3.1. Problema achizi iei cuno tin elor.......31 II.3.3.2. Tehnici de achizi ie a cuno tin elor...32 II.3.3.3. Metodologia de achizi ie a cuno tin elor....................................................34

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Cuprins

II.3.4. Reprezentarea cuno tin elor............................35 - prin logic ..................................................35 - prin cadre i scenarii..................................35 - prin re ele semantice..................................37 - orientat obiect..........................................37 II.3.5. Testarea i evaluarea.......................................38 - Componentele verific rii i valid rii.........38 II.4. Definirea i utilizarea facilit ii de explicare...............40 II.4.1. Considera ii asupra procesului de explicare....40 II.4.2. Factori care influen eaz procesul de definire a facilit ii de explicare.................................................42 - caracteristicile sarcinii...............................42 - caracteristicile explica iilor.......................42 - definirea interfe elor i a strategiei de furnizare....................................................43 - caracteristicile utilizatorilor.......................43 II.5. Luarea deciziei de dezvoltare a sistemelor expert n cadrul unei companii................................... .........................44 II.5.1. ntreb ri premerg toare lu rii deciziei............44 II.5.2. Ce fel de sistem?.............................................45 II.5.2.1. Criterii legate de aplica ie..................46 II.5.2.1. Criterii legate de organizare...............46 II.5.2.1. Criterii legate de mijloace..................47 II.5.2.1. Criterii legate de utilizatorul final......47 II.5.3. De ce nu un sistem informatic clasic?.............47 Capitolul III UTILIZAREA SISTEMELOR EXPERT N APLICA II ECONOMICE I DE AFACERI III.1. Finan e i investi ii......................................................49 III.1.1. Aplica ii pentru pia a de capital ....................49 III.1.2. Aplica ii privind mprumuturile comerciale..56 III.1.3. Aplica ii privind investi iile...........................60 III.1.4. Predicting Stock Market Behaviour...............61 III.1. 5. Probleme de cercetare i tendin e.................62 III.2. Contabilitate i audit................................................ ...64 III.2.1. Aplica ii.........................................................64 - audit...........................................................65 - taxe............................................................67 - consulting..................................................69 - sisteme suport............................................70
2

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Cuprins

III.2.2. Probleme de cercetare i tendin e..................71 III.3. Alte aplica ii economice ale sistemelor expert...........73 Capitolul IV APLICA IA INFORMATIC IV.1. Prezentarea aplica iei informatice...............................74 IV.2. Arhitectura sistemului.................................................74 IV.3. Proiectarea modulelor.................................................76 IV.4. Proiectarea bazelor de date.........................................81 IV.5. Eficien a sistemului informatic propus.......................84 IV.6. Concluzii i propuneri.................................................87 BIBLIOGRAFIE..........................................................................89 ANEXE.........................................................................................91

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Introducere

Introducere

Odat cu trecerea timpului, companiile se confrunt cu cantit i tot mai mari de date. De fiecare dat cnd o persoan extrage numerar de la un automat, face cump r turi la un supermagazin sau doar d un telefon, detaliile tranzac iei sunt nregistrate n bazele de date ale unei companii. Companiile inovatoare trateaz ace ti mun i de date ca pe ni te poten iale comori care pot fi utilizate pentru descoperirea unor modele importante i a unor rela ii care pot transforma activit ile uzuale. Mult timp s-a crezut c doar problemele informatice care implic o organizare secven ial , predefinit i fixat de opera ii bine determinate, pot fi rezolvate cu ajutorul calculatorului. Aceste programe p reau s nu fie capabile n rezolvarea problemelor n care intervin diferite ra ionamente, unde este necesar s se fac fa unor situa ii multiple, care nu pot fi specificate a priori. Astfel, s-a crezut c ra ionamentul uman n formele sale intuitive n-ar putea s fie ncredin at unui calculator. Aceast afirma ie este valabil numai n lipsa inteligen ei artificiale. Treptat, pe baza acesteia, s-a r spndit ideea c prin utilizarea calculatorului s-ar putea realiza tot ceea ce face omul. Aceast idee ar putea p rea ambi ioas , dar acesta este de fapt obiectivul urm rit de c tre cercet torii din domeniul inteligen ei artificiale. Desigur c este nevoie de nc mult munc pentru a se ajunge la performan a de a se nlocui capacit ile umane cu ajutorul calculatoarelor, dar deja sistemele informatice pot rezolva corect multe probleme din diferite domenii de activitate, f r a fi totu i capabile de ra ionamente universale. Cercet rile n inteligen a artificial se desf oar , pe de o parte, n domeniul sistemelor expert n vederea rezolv rii problemelor, a interog rii inteligente a bazelor de date i n elaborarea mediilor de programare inteligente. Pe de alt parte, se depun eforturi pentru recunoa terea formelor, n elegerea i sinteza vorbirii, prelucrarea imaginilor, precum i reprezentarea cuno tin elor, sistemele cognitive, nv area limbajului natural. Sistemele expert fac parte dintr-o gam de instrumente indispensabile pentru realizarea de sisteme automate sau interactive capabile s efectueze sarcini complexe. Ra ionamentele calitative i simbolice care formeaz baza managementului unei companii pot fi simulate prin sisteme expert. nc de la nceput, sistemele expert au avut asociate instrumente de cercetare opera ional , care au facilitat construirea de sisteme de asistare foarte complexe pentru diagnostic financiar, asistarea concep iei produselor, organizarea produc iei, etc. Pe plan mondial, a a cum vom vedea n continuare, exist deja o r spndire larg a sistemelor de inteligen artificial i ndeosebi a sistemelor 4

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Introducere

expert. n Romnia, trecerea de la o economie planificat spre o economie descentralizat solicit ca factorii de decizie din domeniul economic s dispun de instrumentele necesare pentru luarea deciziilor i pentru realizarea gestiunii. Lucrarea de fa , Aspecte legate de utilizarea sistemelor expert n aplica ii economice i de afaceri, i propune s abordeze problema utiliz rii sistemelor expert n domeniul aplica iilor economice i de afaceri din punct de vedere al unui utilizator poten ial, preocupat de n elegerea mecanismelor de func ionare a instrumentului nainte de a-l cump ra. Capitolul I trece n revist principalele tipuri de sisteme inteligente ca alternativ la sistemele informatice clasice, subliniind locul sistemelor expert n cadrul acestora. De asemenea, este prezentat o situa ie a utiliz rii sistemelor expert pe plan mondial. Capitolul II trece la tratarea efectiv a sistemelor expert, pornind de la definirea, caracteristicile i tipurile sistemelor expert i continund cu arhitectura i ciclul de via al acestora. De asemenea, sunt prezentate cteva considera ii privind luarea deciziei de dezvoltare de sisteme expert n cadrul unei companii. Capitolul III trateaz o serie de aplica ii de sisteme expert utilizate pe plan mondial n diverse domenii, de la finan e i investi ii i pn la contabilitate i audit, un accent deosebit fiind pus pe problemele de cercetare i pe tendin ele existente n domeniile respective. Ultimul capitol, capitolul IV, descrie aplica ia informatic realizat , Sistem de analize bursiere, din punct de vedere al arhitecturii sistemului, al proiect rii modulelor i a bazelor de date. Eficien a economic a sistemului realizat, mpreun cu concluziile i propunerile sugerate ncheie lucrarea de fa . Sper m ca lucrarea de fa , care trateaz o arie foarte interesant i modern n utilizarea calculatoarelor, s ofere cititorilor o ini iere n lumea fascinant a sistemelor expert.

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

Capitolul I Locul sistemelor expert n cadrul sistemelor inteligente

I.1. Sistemele inteligente alternativ la sistemele clasice


n cazul multor probleme economice, forma algoritmizat este suficient i deseori cea mai potrivit pentru rezolvarea acestor probleme. Teoria matematic a complexit ii a permis s se demonstreze c , dac pentru dimensiuni i complexitate sc zute abordarea algoritmic este corespunz toare, n dominarea complexit ii informa ionale aceast abordare are limite clare. Un principiu metodologic util n efortul pentru dominarea complexit ii informa ionale este cel al complementarit ii relevan ei i preciziei n analiza sistemelor complexe. Conform acestui principiu, n analiza i rezolvarea unor probleme concrete trebuie asigurat un bun echilibru ntre relevan i precizie. Doar un anumit raport ntre relevan i precizie permite o analiz corect n vederea rezolv rii unei probleme complexe. Cuno tin ele utilizate sub form algoritmizat preiau n special aspectele precise, exacte, cele relevante fiind legate de cuno tin e sub form nealgoritmizat . Aceste 2 maniere de reprezentare a cuno tin elor sunt deci complementare i trebuie mbinate corespunz tor n rezolvarea problemelor economice complexe. Informatica economic tradi ional utilizeaz doar cuno tin e sub form algoritmizat . Inteligen a artificial ofer avantajul valorific rii i altor forme de reprezentare a cuno tin elor, mai apropiate de forma sub care acestea sunt utilizate n mod curent n practica economico-social . Problemele decizionale care apar n mod curent trebuie fundamentate tiin ific prin metode i modele clasice sau specifice sistemelor expert, care sunt implementate n practic prin produse informatice. Sistemele inteligente sunt o categorie de mijloace de calcul care permit reg sirea de modele i rela ii dintr-un volum mare de date. Acestea automatizeaz acum diferite sectoare ale lu rii deciziilor de afaceri, care erau asigurate nainte de personal experimentat. Companiile importante utilizeaz sistemele inteligente pentru rezolvarea problemelor economice i financiare complexe. Aplica iile au trecut din industriile cheie n sectorul serviciilor, unde metodele utilizate conduc la o productivitate sporit i la o reducere a costurilor. n figura I.1. sunt prezentate cteva din domeniile majore de aplicabilitate a sistemelor inteligente[Goonatilake95].

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

B nci de mprumut evaluare mprumuturi previziune cereri bancare

Asigur ri evaluare riscuri calcul prime de asigurare

Marketing stabilire profil cump r tori cump r ri ncruci ate

SISTEME INTELIGENTE

B nci de investi ii - previziune cereri bancare - portofolii de investi ii

Control detectare intru i detectare fraude cu c r i de credit

Planificare vnz ri en-detail distribu ie produse

Figura I.1. Domenii de aplicare a sistemelor inteligente Principalele avantaje ale sistemelor inteligente pentru mediul economic i de afaceri sunt: a) nv area; b) adaptarea; c) flexibilitatea; d) explicarea; e) descoperirea. a)nv area: este cea mai important caracteristic a sistemelor inteligente i const n nv area direct pe baz de date. Acestea pot deriva modele pe baza sutelor de mii de tranzac ii efectuate. Astfel, re elele neuronale i algoritmii genetici se deosebesc fa de sistemele expert, deoarece cuno tin ele necesare unui sistem expert pentru a ndeplini o sarcin trebuie specificate de c tre un expert uman. b)Adaptarea: este necesar n condi iile mediului economic care se afl ntr-o permanent mi care. Modific rile mediului economic se datoreaz factorilor care se manifest , printre care ar fi apari ia unor noi competitori, modific ri ale legisla iei, etc. Sistemele inteligente utilizate pentru asistarea

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

deciziilor economice (de ex. sistemele care decid limitele de cheltuire cu c r i de credit) trebuie s fie capabile s se adapteze la aceste modific ri. Nu este suficient ca un sistem inteligent s nve e numai cuno tin ele ini iale necesare la efectuarea sarcinilor care i revin, ci trebuie s analizeze permanent performan ele i s i modifice cuno tin ele pe baza schimb rilor din mediul economic. c)Flexibilitatea: Oamenii pot lua decizii chiar i atunci cnd informa iile nu sunt complete sau sunt imprecise. De exemplu, speciali tii n evaluarea creditelor pot lua decizii privind mprumuturile chiar dac lipsesc anumite detalii sau informa ii din formularul prin care se solicit creditul. Programele informatice tradi ionale nu au aceast capacitate. Majoritatea acestora func ioneaz strict pe baza unei logici de tip da / nu care nu permite alte alternative. De aceea, aceste probleme nu manifest robuste e, ele e ueaz dac o singur condi ie a r mas neprecizat . Sistemele inteligente ns , cum ar fi re elele neuronale i sistemele fuzzy, au capacitatea de a lua decizii ntr-o manier flexibil asem n toare omului. Acestea pot ra iona pe baza unor informa ii incomplete i s recunoasc modele n condi ii pe care nu le-au mai ntlnit nainte. d)Explicarea: Pe m sur ce sistemele inteligente au fost utilizate tot mai mult la automatizarea sarcinilor de luare a deciziilor, au ap rut motive organiza ionale i legale care solicit explicarea deciziilor astfel nct acestea s fie n elese de factorii umani. De exemplu, n domeniul evalu rii creditelor, n multe ri exist obliga ia de a da explica ii detaliate clientului n cazul respingerii cererii. Atunci cnd sistemele inteligente sunt utilizate n astfel de sarcini, deciziile finale n formatul acceptare / respingere nu sunt suficiente, procedeul de luare a deciziilor trebuie s fie transparent, s poat fi n eles de c tre al i angaja i sau de c tre clien i. La acest capitol cel mai bine stau sistemele expert care asigur explica ii detaliate, n timp ce re elele neuronale, de exemplu, au mari dificult i n explicarea deciziilor. De asemenea, este foarte important s fie n eles procedeul de ra ionare pentru a putea mbun t i sistemele inteligente. Un sistem care ia decizii gre ite nu poate fi corectat dect dac procesul de ra ionare este cunoscut. e)Descoperirea: Sistemele inteligente automatizeaz sarcini ndeplinite n mod curent de factori umani, dar mai mult dect att, ofer posibilitatea de a descoperi noi procese economice i rela ii care nu erau cunoscute anterior. Descoperirea de cuno tin e, cunoscut sub numele de Data mining, const n extragerea unor informa ii utile, necunoscute anterior, din cantitatea de date cu care se opereaz . Algoritmii genetici, de exemplu, au permis descoperirea unor modele privind cump rarea din supermagazine, i anume o rela ie ntre varia iile meteorologice i vnzarea fructelor.

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

Desigur c astfel de rela ii descoperite trebuie verificate de exper ii umani pentru a vedea dac acestea sunt reprezentative i pot fi utilizate ntr-un anumit context opera ional. Sistemele inteligente marcheaz o evolu ie care nu se rezum la simpla trecere de la prelucrarea datelor la prelucrarea cuno tin elor, ci implic simultan o participare din ce n ce mai mare a instrumentului informatic n procesul decizional. n tabelul I.1. sunt prezentate o serie de deosebiri ntre programele din informatica clasic i cele din inteligen a artificial .

Probleme din informatica clasic


1. Au ca obiectiv ob inerea informa iilor prin prelucrarea datelor.

Probleme din inteligen a artificial


1. Au ca obiectiv rezolvarea unor probleme prin prelucrarea cuno tin elor

2. Execut ndeosebi prelucr ri 2. Execut prelucrarea simbolic a numerice a datelor din fi iere i baze cuno tin elor utiliznd limbaje de date, utiliznd limbaje simbolice. procedurale. 3. Solu iile sunt ob inute prin opera ii explicite codificate n limbaje procedurale prin algoritmi. 4. Structura de control i datele sunt nregistrate n ceea ce se nume te procedur . 3. Solu iile sunt ob inute prin inferen logic (c utare euristic ). 4. Structura de control este separat de cuno tin e i este introdus n motorul de inferen e.

5. Se actualizeaz mai greu, cu 5. Sunt u or de actualizat prin dialog, instrumente specifice fiec rui limbaj n limbaj apropiat de cel natural. 6. Cer, n dialogul om-calculator, numai r spunsuri exacte. 7. De la ele se cer numai solu ii perfecte. 6. Tolereaz i r spunsuri aproximative. 7. Produc i solu ii uzual acceptabile.

Tabelul I.1. Deosebiri ntre programele din informatica clasic de inteligen artificial

i cele

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

I.2. Scurt prezentare a principalelor sistemelor inteligente


n aceast sec iune vom prezenta o introducere a principalelor tehnici de inteligen artificial : re ele neuronale, algoritmi genetici, sisteme fuzzy, sisteme expert i sisteme inteligente hibrid. Pentru fiecare dintre acestea vom analiza opera iile de baz , punctele forte i cele slabe, precum i cteva dintre domeniile economice la care se preteaz cel mai bine. I.2.1. Re ele neuronale Re elele neuronale sunt mijloace de calcul care copiaz structura celulelor nervoase ale creierului uman. Acestea sunt compuse din mai multe unit i de calcul paralele, interconectate. Fiecare unitate de calcul efectueaz opera ii simple i comunic rezultatul unit ilor nvecinate. Spre deosebire de programele tradi ionale unde trebuie descrise instruc iunile de la fiecare pas pentru a putea ndeplini o sarcin , re elele neuronale pot nv a s efectueze sarcini pe baza unui proces de antrenare cu ajutorul mai multor tipuri de exemple. Valoarea ponderilor asociate nodurilor (unit ilor de calcul) determin tipul modelului pe care o re ea neuronal l poate recunoa te. Un algoritm de nv are reprezint un procedeu utilizat pentru g sirea valorilor acestor ponderi pentru o anumit sarcin . Utilizarea unei anumite tehnici de nv are trebuie s fie aleas cu grij astfel nct modelele nv ate s nu fie foarte specifice datelor de antrenare. Rela iile nv ate trebuie s fie reprezentative pentru sarcina economic n general, i nu s reflecte doar propriet ile con inute n datele de antrenare care pot fi nereprezentative din punct de vedere statistic. Dou domenii importante n care re elele neuronale sunt utilizate cu succes sunt cel al vnz rilor i cel financiar. Astfel, n probleme de segmentare a pie ei, de analiz a pie ei, m surare a comportamentului i delicven ei consumatorilor, cump r turi ncruci ate, dar i n detectarea fraudelor cu c r i de credit sau a predic iei ratingurilor pentru obliga iunile emise de diferite companii, re elele neuronale sunt net superioare altor tehnici. Re elele neuronale ofer o modalitate facil de modelare i prognoz a sistemelor neliniare. Acest lucru le ofer un avantaj fa de metodele statistice uzuale din economie i finan e care sunt n principal liniare. De asemenea, re elele neuronale sunt foarte eficiente n nv area modelelor pornind de la date incomplete sau contradictorii. Capacitatea de nv are i de prelucrare a datelor constituie un avantaj n procesarea informa iilor economico-financiare. Principalul dezavantaj l constituie capacitatea de explicare, re elele neuronale neputnd oferi detalii asupra modului n care s-a ajuns la un anumit rezultat. De aceea, re elele neuronale trebuie utilizate n aplica ii care necesit recunoa terea de modele pornind de la date imprecise sau incomplete, precum i n cazul n care exper ii umani nu sunt disponibili sau nu pot fi formulate reguli simple i clare.

10

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

I.2.2. Algoritmi genetici Algoritmii genetici constituie mecanisme eficiente de rezolvare a problemelor, fiind inspirate din mecanismele evolu iei biologice. Acestea promoveaz solu iile candidat care contribuie la rezolvarea unei probleme i elimin solu iile care nu ofer perspective de rezolvare. Ideea de baz a unui algoritm genetic este ini ierea unei popula ii de solu ii pentru o problem , care vor constitui baza pentru noile genera ii de solu ii. Aceasta este o consecin direct a principiului lui Darwin conform c ruia supravie uiesc doar speciile cele mai puternice, sau, n cazul nostru, solu iile cele mai adecvate. n figura I.2. este prezentat ciclul de operare a unui algoritm genetic[Goonatilache95].
Eliminare solu ii

Eli

Populare

Evolu ie

Selec ie

Reproducere

Fig. I.2. Ciclul de operare al unui algoritm genetic Punctul de plecare n cazul unui algoritm genetic l constituie crearea unei popula ii de membri reprezentat de solu iile candidat la rezolvarea unei probleme. Membrii popula iei (regulile) sunt ini ializa i cu valori aleatoare din setul unei variabile date. n aceast etap , regulile nu sunt de foarte potrivite pentru rezolvarea problemei date. n etapa urm toare sunt selecta i o serie de membri care vor contribui la generarea unor vl stare. Procesul de selec ie este efectuat n func ie de problema specific de rezolvat. n etapa de reproducere, sunt crea i noi membri sau reguli, prin aplicarea operatorilor genetici de ncruci are i muta ie. Operatorul de ncruci are ac ioneaz asupra a 2 membri prin interschimbarea unor p r i constituente a acestora, rezultatul fiind un nou membru. De exemplu, partea de condi ie a unei reguli poate fi nlocuit cu partea de condi ie a altei reguli pentru a crea o nou regul care va rezolva mai bine problema dat .

11

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

Operatorul de muta ie ac ioneaz asupra unui singur membru prin modificarea unor caracteristici. Pasul urm tor l constituie evaluarea noilor reguli, adic m sura n care aceste reguli sunt capabile s rezolve problema dat . Aceast evaluare st la baza selec iei membrilor din viitoarea genera ie de solu ii. n ultima etap , popula i actual este eliminat nlocuit cu o nou popula ie format din noi vl stare. Acest ciclu este reluat pn la ob inerea unei solu ii satisf c toare pentru problema dat . Cteva din domeniile de aplicabilitate a algoritmilor genetici sunt pia a de capital, evaluarea creditelor, detectarea fraudelor, precum i previziunea falimentelor companiilor sau alocarea bugetar . Algoritmii genetici i-au dovedit eficacitatea n c utarea seturilor foarte mari de date. Un succes deosebit a fost nregistrat n optimizarea problemelor foarte mari caracteristice program rii trgurilor de munc , program rii i optimiz rii portofoliului, etc. Algoritmii genetici pot nv a rela ii complexe din seturi de date incomplete i pot fi utiliza i ca instrumente pentru descoperirea de modele. O alt caracteristic este adaptabilitatea la modific rile de mediu i asigurarea de explica ii pentru deciziile luate. Unul din dezavantajele utiliz rii algoritmilor genetici este faptul c configurarea parametrilor cum ar fi rata de ncruci are i de muta ie este specific fiec rei probleme i este mare consumatoare de timp pentru ncerc ri i pentru procesare a erorilor. I.2.3. Sisteme fuzzy Logica fuzzy a fost definit pentru abordarea conceptelor lingvistice de genul mic, mare, ridicat, sc zut, etc. Sistemele bazate pe logica fuzzy sunt foarte flexibile i i-au dovedit eficacitatea ntr-o serie de sarcini de control i recunoa tere de modele de la recunoa terea scrisului i pn la evaluarea creditelor. Exist la momentul actual mai multe produse de larg consum care utilizeaz logica fuzzy n mecanismele lor de control. Printre acestea amintim ma ini de sp lat, cuptoare cu microunde sau aparate de fotografiat cu focalizare automat , Japonia fiind ara cu cele mai multe aplica ii bazate pe tehnica logicii fuzzy, existnd de asemenea un program na ional de cercetare. Elementul central care st la baza flexibilit ii logicii fuzzy l constituie no iunea de set fuzzy. n teoria seturilor conven ionale, un articol are o delimitare sau margine clar . De exemplu, ntr-o aplica ie de marketing putem clasifica pre ul unei perechi de pantofi n dou seturi distincte: ieftin (pentru un pre mai mic de 400.000 lei) i scump (pentru un pre mai mare de 400.000 lei). Aceast delimitare este foarte clar i foarte abrupt n acela i timp, o pereche care cost 399.500 lei fiind considerat ieftin , n timp ce una care cost 400.500 lei este considerat scump , de i diferen a este numai de 1000 lei. Aceast abordare nu mai corespunde realit ilor prezentului.

12

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

O reprezentare mai realist este dat cu ajutorul unui set fuzzy, n care se remarc o sc dere a intensit ii n setul ieftin i o cre tere n setul scump odat cu cre terea pre ului. Intervalul de valori ale unei variabile reprezentat pe axa orizontal a diagramei l constituie universul discursului. Valoarea de apartenen fuzzy reprezint m sura n care un anumit articol apar ine la 2 seturi fuzzy i este reprezentat pe axa vertical . Intervalul valorilor de apartenen fuzzy este de obicei ntre 0 i 1. De exemplu, dac pre ul pantofilor ar fi 1 leu, atunci valoarea n setul fuzzy ieftin ar fi 1,00, iar n setul scump ar fi 0,00. De obicei, formele i intervalele de apartenen fuzzy sunt stabilite de exper i umani. Dup definirea func iilor de apartenen , noile articole pot fi clasificate pe baza valorilor fuzzy corespunz toare. Datele care au fost convertite n func ii de apartenen fuzzy sunt referite sub numele de date fuzzificate. Regulile de inferen fuzzy specific rela iile dintre variabilele fuzzy i sunt de forma regulilor de produc ie Dac / Atunci. Ra ionamentul fuzzy este dat de procesul de derivare a concluziilor plecnd de la o serie de date fuzzificate, cu ajutorul unui set dat de reguli fuzzy. n cazul inferen ei fuzzy sunt activate toate regulile din baza de reguli fuzzy, pentru care potrivirea par ial sau integral a condi iilor va contribui la rezultatul final. Deci, rezultatul final este o consecin a agreg rii tuturor ipotezelor regulilor dintr-un sistem. Procesul de agregare rezultat este principiul cheie care st la baza flexibilit ii n tratarea datelor incomplete sau inconsistente. Sisteme fuzzy se preteaz foarte bine la reg sirea informa iilor din bazele de date foarte largi, deoarece ofer un mecanism de reg sire a articolelor care corespund chiar par ial condi iilor, spre deosebire de sistemele clasice unde sunt reg site doar articolele pentru care toate condi iile sunt ndeplinite. Unul din avantajele logicii fuzzy n compara ie cu alte tehnici de tratare a datelor inconsistente, l constituie bazele de cuno tin e sub form de reguli, u or de examinat i de n eles. Unul din dezavantajele logicii fuzzy este faptul c func iile de apartenen i regulile trebuie introduse manual. Determinarea func iilor de apartenen este mare consumatoare de timp, iar acumularea cuno tin elor de la exper i poate avea costuri ridicate. n plus, aceste sisteme nu se pot adapta la modific rile de mediu, noile reguli trebuind introduse manual dac condi iile de mediu se modific . 1.2.4. Sisteme expert Sistemele expert reprezint categoria cea mai utilizat a sistemelor inteligente. Dup cum le spune i numele, sistemele expert ncearc s ncorporeze cuno tin ele unui expert uman n cadrul unui program de calculator. Cuno tin ele sunt acumulate n cadrul procesului de achizi ie, acestea fiind apoi reprezentate ntr-un format car poate fi manipulat de

13

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

calculator. Printre cele mai r spndite metode de reprezentare a cuno tin elor se num r regulile de produc ie, formele i re elele semantice. Principalele componente ale unui sistem expert sunt reprezentate n figura I.4[Goonatilache95].
Baza de cuno tin e Reguli Fapte Memoria de lucru

Motor de inferen

Subsistemul de explicare

Interfa

utilizator

Figura I.3 Organizarea unui sistem expert Baza de cuno tin e con ine regulile iar memoria de lucru con ine faptele cunoscute de sistem. Motorul de inferen controleaz procesul de ra ionare a sistemului. Dac condi iile regulilor de produc ie sunt ndeplinite de faptele din memoria de lucru, regulile sunt activate. Execu ia ac iunilor unei reguli determin actualizarea datelor din memoria de lucru. Punctul forte al sistemelor expert l constituie sistemul de reprezentare a cuno tin elor astfel nct cuno tin ele con inute n aplica ii sunt u or de n eles. De asemenea, sistemele expert ofer explica ii referitoare la modul n care s-a ajuns la o anumit concluzie. Cteva din domeniile n care sistemele expert sunt aplicate cu succes sunt evaluarea mprumuturilor, managementul portofoliului, sau previziuni asupra pie elor financiare. Un dezavantaj al sistemelor expert l constituie lipsa unor mecanisme de nv are automat pe baza regulilor utilizate. De asemenea, acestea nu se pot adapta la modific rile condi iilor din mediul n care opereaz . I.2.5. Sisteme inteligente hibrid Sistemele inteligente descrise mai sus sunt aplicate cu succes pentru rezolvarea multor sarcini, dar exist probleme economice complexe care nu pot fi rezolvate cu o singur abordare. Fiecare tehnic inteligent are puncte tari dar i limit ri care concur la aplicabilitatea tehnicii respective pentru anumite 14

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

aplica ii. De exemplu, re elele neuronale sunt eficiente la recunoa terea de modele, dar nu pot explica modul de luare a deciziilor, iar sistemele fuzzy pot explica deciziile, dar nu pot achizi iona automat regulile care s duc la luarea deciziilor. Aceste limit ri au dus la apari ia sistemelor inteligente hibrid, prin combinarea mai multor tehnici. Sistemele inteligente hibrid sunt deosebit de utile avnd n vedere natura diversificat a aplica iilor economice. Cele mai complexe domenii pun probleme diferite, fiecare necesitnd un tip de procesare diferit. De exemplu, problema buget rii i planific rii pentru o companie se poate descompune n 3 probleme distincte: previziune, optimizare i ra ionare serial . Problema poate fi rezolvat prin utilizarea a 3 tehnici inteligente diferite: o re ea neuronal , un algoritm genetic i un sistem expert. Fiecare dintre aceste sisteme inteligente comunic rezultatele astfel nct s se poat genera solu ia final . Sistemele inteligente hibrid realizeaz nu doar combina ia dintre diferitele tehnici inteligente, dar i integrarea acestora cu mijloacele tradi ionale de calcul, cum ar fi tabeloarele i bazele de date. O astfel de metod de integrare o constituie programarea orientat obiect care ofer liantul pentru legarea diferitelor tehnici de procesare, definite ca obiecte care comunic printr-un set comun de mesaje. Sistemele inteligente hibrid constituie o clas foarte puternic de mijloace de calcul care pot asigura solu ii la probleme care nu pot fi rezolvate de nici o tehnic inteligent utilizat individual. Ca i dezavantaj ar fi lipsa instrumentelor i mijloacelor de dezvoltare n compara ie cu celelalte metode inteligente cum ar fi sistemele expert sau re elele neuronale. De asemenea, se poate pune i o problem educa ional . Pentru a dezvolta un sistem hibrid, un specialist trebuie s aib cuno tin e temeinice despre mai multe tehnici inteligente i nu doar despre o anumit tehnic . Aici apare problema personalului care trebuie calificat pentru astfel de sarcini. Pentru a beneficia de avantajele considerabile oferite de aceste sisteme hibrid, este necesar o viziune nou , pragmatic , pentru a utiliza toate mijloacele necesare la rezolvarea unor probleme. n urm torii ani, sistemele inteligente vor juca un rol deosebit de important n multe sectoare ale analizei economico financiare. Aceste tehnici asigur o alternativ pentru metodele tradi ionale de analiz a datelor, cum ar fi regresia liniar , precum i pentru metodele de cercet ri opera ionale, cum ar fi programarea liniar . Sistemele inteligente aduc un plus de corectitudine precum i capacitatea de generare de modele de decizie u or de n eles de c tre personalul tehnic.

15

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

I.3. Locul sistemelor expert n cadrul sistemelor inteligente


I.3.1. Situa ia utiliz rii sistemelor expert pe plan mondial De-a lungul anilor, cmpul i comunitatea sistemelor expert au avut o dezvoltare deosebit n lumea ntreag . Odat cu maturizarea acestui cmp, sistemele expert sunt dezvoltate n cadrul unei largi game de aplica ii. n cadrul primului congres mondial pentru sisteme expert, au fost eviden iate principalele sisteme expert utilizate n lumea ntreag . Domeniul de utilizare a sistemelor expert variaz de la controlul furnalelor sau al ascensoarelor n Japonia i pn la managementul strategic din Germania, de la gestiunea reproducerii oilor n Australia sau asisten a pentru distrugerile uraganelor din Caraibe i pn la educarea tinerilor n probleme de planificare familial , abuzul de droguri sau alcool. Cteva din concluziile trase n urma primelor 3 congrese mondiale sunt[Liebowitz98]:
y Aplica iile bazate pe sisteme expert sunt cele mai ntlnite n urm toarele domenii: - inginerie / produc ie: 35% - economie: 29% - medicin : 11% - mediu / energetic: 9% - agricultur : 5% - guvernamental: 4% - juridic: 3% - transporturi: 1%. y Dintre aplica iile economice, cele mai r spndite sunt, n ordine, n urm toarele domenii: - finan e - managementul produc iei - management general - contabilitate / audit - marketing / vnz ri - comer electronic - rela ii interna ionale - managementul resurselor umane. y Tendin ele remarcate sunt urm toarele: - economie: cre tere important (29 - 41%); - inginerie / produc ie: cre tere constant ; - agricultur : descre tere (7 4 ); - medicin : cre tere (7 21%); - mediu / energetic: cre tere important (2 13%); - telecomunica ii: stabilitate;

16

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul I

transporturi: stabilitate; juridic: descre tere (n jur de 3%); guvernamental: descre tere (n jur de 5%).

I.3.2. Tehnologia sistemelor expert O idee major n cercul speciali tilor n sisteme expert, o constituie integrarea sistemelor expert cu tehnologiile noi i cu cele conven ionale. Astfel, cteva dintre tehnologiile cu care sistemele expert pot fi integrate sunt: ra ionarea pe baz de cazuri, programarea orientat obiect, multimedia interactive i re elele neuronale. Prezent m n continuare cteva dintre concluziile trase n urma celui de al doilea congres mondial pentru sisteme expert: y sistemele expert sunt tot mai mult r spndite n lumea ntreag , fiind utilizate ntr-o gam larg de aplica ii; y sistemele hibrid, tehnologia cuno tin elor, logica fuzzy, automatizarea proceselor economice i multimedia interactiv sunt termenii cei mai des ntlni i; y sistemele expert n timp real, sistemele expert de planificare i cele de diagnoz c tig popularitate i sunt din ce n ce mai utilizate; y produc torii i managerii nu acord aten ia necesar gestiunii tehnologiei sistemelor expert i implica iilor legale ale utiliz rii sau non-utiliz rii sistemelor expert; y rile n curs de dezvoltare sunt tot mai interesate de tehnologia sistemelor expert i a agen ilor inteligen i, prin utilizarea shell urilor de dezvoltare a sistemelor expert.

17

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

Capitolul II Sisteme expert


II.1. No iuni privind sistemele expert
II.1.1. Definirea sistemelor expert Sistemele expert (Expert Systems ES) constituie o clas particular de sisteme informatice care se bazeaz pe inteligen a artificial . Ele au drept scop reproducerea cuno tin elor i ra ionamentelor exper ilor umani i pot decide la un moment dat care este cea mai bun variant de ac iune ntr-o situa ie dat . n general, sistemele expert pot fi definite ca fiind programe bazate pe tehnicile inteligen ei artificiale, care nmagazineaz cuno tin ele exper ilor umani dintr-un domeniu bine definit i apoi le utilizeaz la rezolvarea problemelor din acel domeniu. Sistemele expert sunt deci un ansamblu de aplica ii care, ntr-un domeniu de specialitate foarte bine delimitat ofer servicii de expert (consultan ), rezolv probleme complexe independent sau n colaborare cu utilizatorul. n ciuda propagandei comerciale, ele nu sunt nlocuitorii magici, atotcuprinz tori ai omului, ci pachete de programe rulate pe calculatoare, cu limitele i avantajele lor. R spunsurile oferite de sistemele expert sunt ntotdeauna comprehensibile, accesibile i relativ ieftine. II.1.2. Caracteristicile sistemelor expert Se poate pune ntrebarea de ce este nevoie de sisteme expert, cnd exist at ia exper i umani care ar putea rezolva problemele. Fiin ele umane au o serie de caracteristici diferite de cele ale sistemelor expert: sunt de obicei foarte solicitate i ocupate, serviciile lor sunt costisitoare i de multe ori sunt chiar r ut cioase. Sistemele expert ncearc s imite n principal ra ionamentele exper ilor umani prin ra ionamente artificiale. Mai mult, dup preluarea unor cuno tin e ale exper ilor umani, sistemele expert le multiplic i expliciteaz experien a acestora. Este cunoscut faptul c un expert uman ntr-un domeniu se formeaz greu i necesit , pe lng preg tirea i experien a personal , i calit i native. Pentru efectuarea unei expertize putem apela fie la un expert uman, fie la un sistem expert. Dac acesta ofer o expertiz calitativ bun i ieftin , va fi atractiv i va supravie ui n contextul concuren ial. Sistemele expert ofer unele avantaje fa de expertul uman: 18

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

 este disponibil n orice moment i asigur permanent acela i nivel de expertiz ; are acces direct i instantaneu la bazele de date necesare; este ra ional, obiectiv i consistent, nefiind afectat de motiva ii emo ionale; nu uit i nu face erori matematice; poate fi tratat cu un anumit grad de ncredere, n sensul c nu va trece neobservat nici un eveniment pe care sistemul trebuie s -l monitorizeze; deciziile sistemului sunt obiective, nelund n considerare influen a pe care aceste decizii le pot avea asupra promov rii sau m ririi salariului angaja ilor; permit derularea rapid a procesului de luare a deciziei; pot ncorpora cuno tin ele mai multor exper i; constituie un depozit pentru stocarea cuno tin elor exper ilor umani, o banc de cuno tin e cu valoare considerabil i prin urmare un activ permanent al firmei. Desigur c exist i unele dezavantaje fa de un expert uman: expertul uman poate n elege i exploata anumite cuno tin e ob inute de la factori externi, inaccesibile unui sistem expert; exper i umani sunt con tien i de limitele lor, spre deosebire de sistemele expert care nu tiu ce nu tiu; dac apare o solu ie nou , expertul uman poate oferi o solu ie nou , original , datorit creativit ii sale. Procesul de ra ionare a unui SE este limitat la baza de cuno tin e ini ial ; expertul uman este mai flexibil, se caracterizeaz prin intui ie, inteligen i experien . Deficien ele SE sunt ns contracarate de facilit ile pe care le ofer . Astfel sistemele expert rezolv probleme utiliznd informa ii incomplete, f r s aib la dispozi ie timp suficient pentru o analiz complet . Aceste sisteme sunt utilizate n calitate de asistent, de ajutor pentru expertul uman, care prin recomand rile oferite ajut la rezolvarea problemei. Principala caracteristic a sistemelor expert este derivat din baza de cuno tin e mpreun cu un algoritm de c utare specific metodei de ra ionare. Un sisteme expert trateaz cu succes probleme pentru care o solu ie algoritmic clar nu exist . ncercnd s imite expertul uman, sistemul expert posed urm toarele caracteristici: y Cuno tin ele sunt independente de mecanismul de ra ionament, se introduc global, nu depind unele de altele, iar modificarea unui element nu influen eaz ra ionamentul; y Spre deosebire de programarea clasic , unde trebuia s fie descrise explicit toate prelucr rile ntr-o manier static , sistemele expert se caracterizeaz printr-o abordare declarativ n care se specific cuno tin ele care vor fi exploatate n mod dinamic de mecanismul de ra ionament; 19

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

y Sistemele expert trebuie s fie capabile s explice ra ionamentele efectuate i s argumenteze solu iile ob inute, ntr-o manier asem n toare expertului uman; y Cuno tin ele manipulate de sistemele expert sunt n principal de natur simbolic , spre deosebire de programele clasice care utilizeaz preponderent date numerice; y Sistemele expert trebuie s fie capabile s gestioneze baze de cuno tin e de volum mare i s trateze cuno tin e inexacte i incomplete; y Sistemele expert utilizeaz metode empirice, bazate pe experien , care conduc la solu iile cele mai bune; y Sistemele expert sunt specializate ntr-un anumit domeniu i nu n rezolvarea unei probleme, cum sunt sistemele informatice clasice.

n ce prive te problema raportului dintre relevan i precizie, este cunoscut din teoria general a sistemelor c un sistem descompus ntr-un num r mic de subsisteme are o relevan mare i o precizie mic , i invers. Prelucrarea algoritmic se caracterizeaz printr-o precizie mare, iar sistemele expert printro relevan mare, pe care o preia din practica rezolv rii problemelor, ceea ce face ca ele s fie un mijloc important de dominare a complexit ii. Dac avem n vedere scopul pentru care un sistem expert este realizat, acesta trebuie s ndeplineasc anumite cerin e func ionale, care vor fi prezentate n continuare[Li oiu98]: 1) Performan ridicat . Sistemul trebuie s fie capabil s r spund la un nivel de competen cel pu in egal cu cel al unui expert n domeniul respectiv. 2) Timp de r spuns adecvat. Sistemul trebuie s fie capabil s r spund ntr-un timp rezonabil, cel pu in comparabil cu timpul necesar unui expert s ia o decizie n aceea i problem . 3) Nivel ridicat de ncredere. Sistemul nu trebuie s dea r spunsuri gre ite care s produc pagube. 4) Capacitatea de a fi u or de n eles. Un sistem expert trebuie s poat explica pa ii ra ionamentului s u n timpul execu iei. Aceasta nseamn c sistemul trebuie s aib capacitate de explicare, ca i un expert uman. 5) Flexibilitate. Datorit unei mari cantit i de informa ii pe care un sistem expert o are, este important ca acesta s de in un mecanism eficient pentru manipularea cuno tin elor, respectiv pentru ad ugarea, tergerea i modificarea acestora. Caracteristicile unui sistem expert ideal: identificarea celor mai relevante date pentru o problem dat ; eliminarea datelor inutile; filtrarea secven ial a alternativelor posibile; adresarea ntreb rilor cele mai pertinente; 20

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

 backtracking ori de cte ori este necesar; recunoa terea limitelor sale i reflectarea influen ei incertitudinii; ob inerea concluziilor i n cazul n care se dispune de informa ii par iale; descompunerea problemelor complexe n altele mai mici i mai simple; c utarea analogiilor; acceptarea unei solu ii satisf c toare ( nu neap rat optime). II.1.3. Utilizarea sistemelor expert Sistemele expert pot fi utilizate de sine st t tor, sau pot fi integrate n alte sisteme n func ie de necesit i. O clas special de sisteme informatice n care sistemele informatice pot fi integrate u or din punct de vedere func ional o constituie sistemele interactive de asistare a deciziilor (SIAD). Un sistem informatic de asistare a deciziilor este un sistem informatic care utilizeaz cuno tin ele dintr-un domeniu de aplica ie pentru a ajuta decidentul n rezolvarea unor probleme slab structurate, respectiv greu de algoritmizat i programat (de exemplu, n educa ie, juridic, nv mnt). n figura II.1. este prezentat structura unui SIAD[Li oiu98].

21

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

INTERFA UTILIZATOR

Biblioteca de modele

Biblioteca de reprezent ri grafice

Sistem de modelare

Subsistem de prezentare a informa iilor

Subsistem statistic, previziune, optimizare

SISTEM EXPERT

Sistem de gestiune a bazelor de date

Baza de date

Fi iere externe

Figura II.1. Structura unui sistem interactiv de asistare a deciziilor Elaborarea n bune condi ii a unui sistem expert necesit o bun n elegere a ntregului ciclu de dezvoltare, unde n primul rnd trebuie s se determine exact expertiza unui specialist uman i modul ei de utilizare. Confruntat cu probleme dificile, expertul trebuie s fie capabil s restructureze n mod pertinent informa iile pentru a n elege problema, s divid problema n p r i mai u or de rezolvat, s utilizeze regulile cnd trebuie, s determine informa iile relevante, s ob in solu ii f r resurse excesive i s explice rezultatul i ra ionamentul utilizat. Dezvoltarea sistemelor expert cere noi speciali ti pentru captarea i exprimarea acestora sub form de reguli. Devine necesar o nou specializare numit inginer de cuno tin e, un intermediar ntre calculatoare i exper ii umani. Un aspect major relativ la utilizarea sistemelor expert l constituie oportunitatea acestora pentru rezolvarea unor probleme. La identificarea 22

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

problemelor care pot fi rezolvate cu ajutorul sistemelor expert trebuie s se aib n vedere cel pu in urm toarele aspecte: y profitul ob inut prin utilizarea sistemului, comparativ cu cel rezultat n urma utiliz rii unor solu ii alternative; y fezabilitatea sistemului, adic m sura n care exist timpul, capitalul, personalul i echipamentul necesar dezvolt rii sistemului expert y aprobarea managementului pentru construirea unui SE. Atributele problemelor posibil de solu ionat prin utilizarea unui SE ar fi: o diferen semnificativ i cuantificabil ntre concluziile exper ilor umani i non-exper ilor, la care se adaug imposibilitatea accept rii deciziilor non-exper ilor; lipsa exper ilor pentru rezolvarea problemei i costul ridicat al angaj rii, respectiv al antren rii unui nou expert; existen a expertizei, concretizat n cuno tin ele unui expert uman sau n exemple documentate de fundamentare corect a deciziilor; un domeniu relativ stabil i restrns de expertiz ; un domeniu n care sunt preponderente procedurile euristice; preponderen a atributelor avnd ca valori simboluri, deci nenumerice; nevoia unei baze de cuno tin e transparente, existen a unei liste a regulilor formulate ntr-un limbaj natural; necesitatea lu rii deciziilor n condi ii de incertitudine, prin utilizarea unor atribute cu valori necunoscute. Sistemele expert i g sesc aplicabilitatea ndeosebi dac : - exist o cantitate foarte mare de date de prelucrat; - gradul de complexitate a deciziilor este ridicat; - cre te nivelul de specializare; - pentru monitorizarea activit ii manageriale; - pentru analizarea informa iilor zilnice; - pentru identificarea trendului n afaceri; - pentru luarea unor decizii majore. II.1.4. Tipuri de sisteme expert Principalele clase de aplica ii ale sistemelor expert sunt[Li oiu98]: 1) SE de configurare: asambleaz componentele unui sistem (de exemplu, XCON pentru configurarea calculatoarelor unei firme). 2) SE de diagnoz : efectueaz opera ii de diagnosticare n domenii precum cel medical, industrial, sau financiar-contabil (de exemplu, MYCIN pentru boli infec ioase bacteriene). 23

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

3) SE de nv are (instruire): sisteme de nv are inteligente, n care cei care se instruiesc pot pune ntreb ri (de exemplu, GUDON pentru medicin , SEAMER pentru opera iile dintr-I uzin , CADHELP pentru proiectare asistat ). 4) SE de interpretare: explic datele observate (de exemplu, DENDRAL pentru structura molecular ). 5) SE de monitorizare: compar datele observate cu cel a teptate pentru a analiza performan ele unor sisteme (de exemplu, YES/MVS). 6) SE de planificare: planific ac iunile pentru a produce anumite efecte a teptate). 7) SE de prognoz : prognozeaz rezultatele ntr-o anumit situa ie. 8) SE de control: sunt sisteme d reglare i control al unui proces; includ interpretare, diagnoz , monitorizare, planificare, prognoz i remediere. n activit ile economice, principalele clase de aplica ii ale SE sunt: - diagnoz ; - planificare; - prognoz ; - control. Domeniul bancar ocup o pondere nsemnat n cadrul sistemelor expert aflate n exploatare cu bune rezultate1. Printre sistemele expert cele mai utilizate sunt cele de asistare a deciziilor de creditare, cele care fac recomand ri n privin a plasamentelor, cele care efectueaz diagnoze cu privire la evolu ia unor firme, institu ii financiar-bancare sau a unor segmente de pia , etc. Un alt domeniu l reprezint bursele de valori i bursele de m rfuri.

Aproape 50% din b ncile franceze dezvolt sau exploateaz sisteme expert i se apreciaz c pn la sfr itul secolului fenomenul se va generaliza.

24

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II.2. Arhitectura unui sistem expert


n practic , componentele unui sistem expert se realizeaz cu diferite mijloace informatice i cu nuan e de la o realizare la alta. O arhitectur general cuprinde 3 componente principale: baza de cuno tin e, mecanismul de inferen i baza de fapte. Baza de cuno tin e este reprezentat de o structur de date ce con ine ansamblul cuno tin elor specializate introduse de c tre expertul uman. Cuno tin ele stocate n baza de cuno tin e sunt n principal descrieri de obiecte n conjunc ie cu rela iile dintre acestea. Baza de cuno tin e face parte din sistemul cognitiv, cunoa terea fiind memorat ntr-un spa iu special organizat. Forma de stocare a informa iilor trebuie s asigure c utarea pieselor de cunoa tere specificate direct prin simboluri identificatoare sau indirect prin propriet i asociate sau valori atribuite acestora, c utarea pieselor de cunoa tere prin inferen e sau lan uri inferen iale ce pornesc de la alte piese de cunoa tere sau de la alte propriet i asociate acestora, men inerea bazei de cuno tin e n concordan cu evolu ia domeniului de expertiz . Motorul de inferen este principala component a SE. El reprezint ceea ce au adus nou sistemele expert, prelund cuno tin ele necesare la construirea ra ionamentului din baza de cuno tin e. Mecanismul de inferen urm re te o serie de obiective majore cum sunt: alegerea strategiei de control n func ie de problema curent de rezolvat, elaborarea planului de rezolvare, comutarea de la o strategie de control la alta, efectuarea ac iunilor prev zute n planul de rezolvare, constituirea informa iilor de control pentru mecanismele de inferen . Procesul de prelucrare debuteaz cu verificarea bazei de date n scopul determin rii dac ipoteza sau condi ia introdus exist . Dac ipoteza exist i e acceptat ca un fapt dovedit, atunci nu mai este necesar o prelucrare ulterioar . n caz contrar, este examinat fiecare regul din baza de cuno tin e pentru a c uta aspecte similare cu detaliile stocate n baza de date curent . Dup ce fiecare regul est analizat , pot fi ad ugate noi fapte n baza de date. Procesul de verificare a regulilor continu pn la g sirea unei concluzii. Baza de fapte este reprezentat de o memorie auxiliar ce con ine toate datele utilizatorului (faptele ini iale ce descriu enun ul problemei de rezolvat), i rezultatele intermediare produse pe parcursul procesului de deduc ie. Con inutul bazei este p strat ntr-o memorie RAM i poate fi conservat la cererea utilizatorului. Pe lng aceste module, un sistem expert mai con ine o serie de module care asigur comunicarea cu operatorul i expertul uman. Modulul de comunica ie este destinat furniz rii interfe elor specifice pentru utilizatorii sistemului expert ct i pentru achizi ia de cuno tin e. n componen a acestuia, intr procesoare specifice pentru limbajele de comunicare nglobnd limbaje de 25

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

comunicare cu utilizatorul, limbaje pentru achizi ia cuno tin elor, procesoare pentru comunicarea intern ntre SE i echipamentele auxiliare pentru stocarea cunoa terii, procesoare speciale pentru intr ri i ie iri grafice, achizi ia senzorial i instrumental a cunoa terii, comanda elementelor de execu ie. Interfa a utilizator este cea care asigur dialogul ntre utilizator i sistem. De asemenea, aceasta comunic mecanismului de inferen cererile utilizatorului, rezultatul acestora fiind furnizat utilizatorului. n egal m sur , interfa a faciliteaz achizi ia enun ului problemei ini iale i comunicarea rezultatului. Exist situa ii n care interfa a utilizator este mai complex , prin integrarea unor dic ionare care asigur analize lexico-sintactice, verific ri semantice, corec ii ortografice, etc. Modulul de achizi ie a cuno tin elor preia cuno tin ele specializate furnizate de expertul uman sau de inginerul de cuno tin e ntr-o form c nu este specific reprezent rii interne. O serie de cuno tin e pot fi furnizate prin fi iere specifice bazelor de date sau alte programe externe. Acesta recep ioneaz cuno tin ele, verific validitatea acestora i genereaz n final o baz e cuno tin e coerent . Modulul de explica ii permite trasarea drumului urmat n ra ionare de c tre sistemul rezolutiv i emiterea justific rilor pentru solu iile ob inute, eviden iindu-se n acest mod cauza gre elilor sau motivul e ecului. El ajut expertul s verifice consisten a bazei de cuno tin e. n figura II.2. este prezentat arhitectura general a unui sistem expert[Liebowitz98].
Motor de inferen e

Memoria de lucru

Modul de explica ii

Baza de cuno tin e

Interfa utilizator

Interfa de dezvoltare

Interfa sistem

Utilizator

Inginer de cuno tin e

Programe externe

Figura II.2. Arhitectura general a unui sistem expert

26

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II.3. Ciclul de via

al unui sistem expert

Calitatea i utilitatea unui sistem expert depind, n mod esen ial, de cuno tin ele pe care le ncorporeaz i utilizeaz . Din aceast cauz , efortul principal n realizarea unui sistem expert este orientat spre cuno tin e, ncepnd cu identificarea structurilor corespunz toare domeniului de expertiz i continund cu colectarea, reprezentarea, validarea i utilizarea acestora. Corespunz tor acestei caracteristici definitorii, ciclul de via al unui sistem expert se compune din urm toarele etape: - analiza preliminar ; - modelarea conceptual ; - colectarea cuno tin elor; - reprezentarea cuno tin elor; - validarea sistemului; - introducerea n exploatare i men inerea n func iune. Conceperea i realizarea unui sistem expert, necesit n principal 2 categorii de personal: y exper ii umani, ale c ror cuno tin e urmeaz a fi colectate i difuzate c tre utilizatori prin intermediul sistemului expert; y inginerii de cuno tin e, care asigur transpunerea cuno tin elor i strategiilor de ra ionament ale expertului uman n structurile specifice metodei de reprezentare a cuno tin elor i a instrumentelor informatice utilizate. Al turi de ace tia, vom reg si i participan ii la o asemenea activitate: y utilizatorii finali, care vor exploata sistemul valorificnd cuno tin ele ncorporate n el; y proiectan ii i programatorii, car vor asigura rezolvarea problemelor informatice implicate de realizarea sistemului expert, conceperea i programarea comunica iei cu utilizatorul, transferul de informa ii de la i ctre aplica iile informatice extinse, etc. II.3.1. Analiza preliminar Analiza preliminar urm re te definirea activit ii care va face obiectul sistemului expert i alegerea instrumentelor informatice necesare. n ceea ce prive te problema sau lucrarea care urmeaz s fie abordat prin tehnologia sistemelor expert, se consider c aceasta trebuie s r spund cel pu in urm toarelor cerin e[Li oiu98]: s fac apel la cuno tin e apar innd unui domeniu bine delimitat; s aib un nivel mediu de complexitate; s fie structurabil , adic s utilizeze elemente identificabile i formalizabile, att n privin a conceptelor i cuno tin elor utilizate, ct i a ra ionamentelor; s reprezinte o lucrare repetitiv n timp; s fie bine cunoscut de c tre exper ii disponibili; 27

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

 s nu fac apel la tipuri de cuno tin e care nu pot fi tratate prin una din metodele de reprezentare existente. Urmeaz o analiz mai detaliat , menit s verifice oportunitatea rezolv rii sale printr-un sistem expert. n acest scop, se au n vedere 4 categorii de factori: natura problemei sau a activit ii, rezultatele previzibile, expertiza disponibil , utilizatorii finali. Din punct de vedere al naturii problemei, evaluarea se bazeaz pe m sura n care aceasta r spunde criteriilor urm toare: - lucrarea solicit ntr-o m sur preponderent analiz , sintez sau decizie; - implic ra ionamente sau cuno tin e simbolice; - face apel la un num r ridicat de parametri; - utilizeaz reguli i metode euristice; - trebuie rezolvat deseori pe baza unor date incomplete; - solicit prezentarea de explica ii i justific ri ale rezultatelor sau ra ionamentelor; - nu poate fi rezolvat cu metode informatice conven ionale. Din punct de vedere al rezultatelor, evaluarea se bazeaz pe raportarea efectelor previzibile ale SE la urm toarele criterii: - conduce la cre terea semnificativ a cifrei de afaceri; - conduce la reducerea costurilor; - determin mbun t irea calit ii produselor sau serviciilor oferite; - asigur difuzarea expertizei existente c tre personalul lipsit de experien sau c tre debutan i; - prin utilizare, antreneaz cre terea calific rii profesionale: - poate fi realizat cu un efort minim de programare. n ce prive te expertiza disponibil , sunt luate n considerare urm toarele criterii: - exist unul sau mai mul i exper i disponibili n domeniu; - performan ele expertului n rezolvarea problemei sunt net superioare n raport cu cele ce pot fi ob inute de c tre alte persoane; - exper ii sunt disponibili pe o perioad suficient de timp; - exper ii sunt de acord s elaboreze cazuri pentru testarea sistemului i s participe la evaluarea lui. Din punct de vedere al utilizatorilor finali, pot fi avute n vedere urm toarele criterii: - resimt necesitatea sistemului; - nu formuleaz cerin e i nu a teapt servicii nerealiste din partea sistemului expert; - au aproximativ acela i nivel de expertiz . Sub aspectul instrumentelor informatice, se poate opta ntre 2 posibilit i: - realizarea unui motor de inferen e propriu, scris ntr-un limbaj adecvat, cum ar fi LISP sau PROLOG; - utilizarea unui generator de sisteme expert care are ncorporat motorul de inferen , utilizatorul trebuind s - i nsu easc modul de 28

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

func ionare al acestuia i s modeleze cuno tin ele expertului uman n concordan cu posibilit ile oferite de generator. II.3.2. Modelarea conceptual Aceast etap urm re te definirea structurii conceptuale a cuno tin elor utilizate de c tre expertul uman n domeniul de activitate care formeaz obiectul viitorului sistem expert. n cadrul s u, expertul define te, n colaborare cu inginerul de cuno tin e, no iunile de baz utilizate, rela iile esen iale existente ntre acestea, lucr rile principale de efectuat i restric iile generale care intervin n cursul rezolv rii problemelor. Acest efort de conceptualizare este necesar pentru a delimita mai exact domeniul de expertiz al viitorului sistem expert i pentru a fundamenta formularea cuno tin elor n cadrul viitoarei baze de cuno tin e. Modelarea conceptual se axeaz pe eviden ierea urm toarelor aspecte: y identificarea principalelor obiecte, concepte sau entit i din domeniul de expertiz ; y definirea atributelor necesare pentru descrierea obiectelor, conceptelor i entit ilor; y identificarea celor mai importante corela ii care exist ntre acestea; y examinarea restric iilor care guverneaz sau intervin n rela iile dintre obiecte; y specificarea tipurilor de probleme la care urmeaz s r spund viitorul sistem; y definirea cadrului general de utilizare a sistemului expert, att sub aspectul manierei de comunicare a problemelor de rezolvat (prin dialog la terminal, prin consultarea unor baze de date existente, etc.), ct i al interac iunii cu utilizatorul final. Aceste obiective sunt considerate atinse dac cuno tin ele acumulate pot servi la construirea unui model al realit ii, al domeniului analizat, model schematic dar suficient de detaliat pentru a servi ca baz faptelor urm toare din ciclul de via .

29

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II.3.3. Achizi ia cuno tin elor II.3.3.1. Problema achizi iei cuno tin elor Achizi ia cuno tin elor reprezint procesul de extragere, structurare i organizare a cuno tin elor din mai multe surse, n special exper ii umani, astfel nct expertiza de rezolvare a problemelor s poat fi captat i reprodus cu ajutorul calculatoarelor. Cuno tin ele constituie partea cea mai important a unui sistem expert, iar capturarea acestora formeaz baza procesului de ra ionare a sistemului. F r cuno tin e reprezentate explicit, un sistem expert nu valoreaz mai mult dect un program obi nuit[Liebowitz98]. Complexitatea tot mai mare a aplica iilor necesit colectarea expertizei de rezolvare a problemelor de la un grup de exper i. Acest proces nu este ntotdeauna u or datorit diferen elor n strategiile d rezolvare a problemelor adoptate de diver i exper i, datorit barierelor de comunicare ntre exper i i inginerii de cuno tin e, etc. Facilitarea achizi iei cuno tin elor de la mai mul i exper i reprezint o provocare important pentru inginerii de cuno tin e. Exist 3 elemente majore n sarcina de achizi ie a cuno tin elor: - personal corespunz tor; - tehnici corespunz toare de achizi ie; - o abordare structurat pentru achizi ia cuno tin elor. Identificarea exper ilor de domeniu i implicarea personalului corespunz tor n procesul de achizi ie a cuno tin elor reprezint puncte critice ale acestuia. Personalul implicat n achizi ia cuno tin elor este format din: a) exper i de domeniu cu experien n domeniul de aplicare; b) ingineri de cuno tin e cu abilit i de achizi ie i reprezentare a cuno tin elor, respectiv de implementare a sistemului expert; c) utilizatori i manageri. a) Atributele luate n considerare la selectarea exper ilor de domeniu sunt urm toarele: - expertiza de domeniu, experien a i reputa ia. Exper ii selecta i trebuie s aib experien n domeniul respectiv, precum i s aib o reputa ie care s confere credibilitate; - caracteristicile personale i atitudinea. Nu este suficient ca un expert s aib aptitudini ntr-un domeniu, ci acesta trebuie s aib i abilit i de comunicare pentru a putea transmite cuno tin ele, ra ionamentul i experien a proprie. De asemenea, ace ti exper i trebuie s aib sim al umorului, s fie buni ascult tori, s aib un spirit de angajare, cooperare, s fie sinceri. - disponibilitate. Exper ii trebuie s aib timp pentru a se putea pune la dispozi ie n acest proces de achizi ie a cuno tin elor. Achizi ia cuno tin elor de la mai mul i exper i de domeniu i nu de la unul singur are o serie de efecte benefice asupra procesului de achizi ie a cuno tin elor, printre care enumer m: 30

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

 baza de cuno tin e poate fi mult mai complet ; se asigur posibilitatea de a ob ine cuno tin e specializate n subdomenii ale problemei; cre te calitatea cuno tin elor captate; n baza de cuno tin e vor fi incluse numai cuno tin ele relevante; se mbun t e te n elegerea cuno tin elor prin discu ii, dezbateri i schimb de p reri ntre membrii echipei de exper i; ncurajeaz interac iunile dintre exper i, cuno tin ele de grup achizi ionate fiind mai complexe dect o sum de cuno tin e individuale. b) Inginerii de cuno tin e sunt responsabili cu structurarea i construirea sistemelor expert. Cteva din responsabilit ile unui inginer de cuno tin e ar putea fi: conducerea proiectului; definirea domeniului problemei; selectarea resurselor hard/soft; achizi ia i reprezentarea cuno tin elor; implementarea sistemului expert; comunicarea cu utilizatorii i managerii; preg tirea documenta iei tehnice; verificarea i validarea sistemului; preg tirea utilizatorilor; punerea n func iune i ntre inerea sistemului; asigurarea asisten ei. c) Utilizatorii i managerii pot fi implica i n achizi ia de cuno tin e n special n etapa de planificare, unde se iau deciziile de realizare a sistemului, precum i n etapa de validare n care este evaluat sistemul.

II.3.3.2. Tehnici de achizi ie a cuno tin elor Tehnica abordat la achizi ia cuno tin elor afecteaz n mare m sur performan ele sistemului expert i resursele necesare dezvolt rii acestuia. Acordarea unei importan e tot mai mari procesului de achizi ie a cuno tin elor a determinat dezvoltarea unor diverse tehnologii, metodologii i instrumente pentru achizi ia automat a cuno tin elor. Fiecare tehnic are avantajele i limitele sale. Vom prezenta n continuare principalele tehnici manuale de achizi ie a cuno tin elor[Ni chi98]. 1) Interviul liber: const ntr-o serie de sesiuni ntrebare-r spuns ntre inginerul de cuno tin e i expert. De obicei prima ntrebare este Cum pute i rezolva aceast problem ?. Urmeaz apoi alte ntreb ri pentru explicarea sau clarificarea unor r spunsuri. 31

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

2) Interviul structurat: are un scop precis, nl turnd astfel ambiguitatea de la interviul liber. Aceast tehnic nl tur distorsionarea subiectului de c tre expert, for nd o abordare sistematic . Este o tehnic des utilizat n situa ia expertizei multiple. 3) Observa ia: inginerul de cuno tin e se implic direct n observarea expertului de domeniu, nregistrnd activitatea acestuia prin note d mn sau prin nregistrare video sau audio. 4) Analiza protocolului: cunoscut i sub numele de gndire cu voce tare, provine din psihologia clinic . Expertul vorbe te n timp ce i desf oar activitatea, descrie obiectele cu care opereaz , rela iile dintre obiecte, reac iile sale i ale obiectelor la ac iunile sale. 5) Analiza grilei de repertoriu: const n 2 etape, un interviu ini ial pentru identificarea unor obiecte din domeniul de expertiz , urmat de o evaluare a acestora. Aceast tehnic este util pentru extragerea unor date abstracte, n Data Mining, analiza segmentelor de pia , analiza comportamentului consumatorilor, etc. n cazul achizi iei cuno tin elor de la mai mul i exper i, aplicarea metodelor prezentate anterior duce la o mare pierdere de timp, putnd ap rea i conflicte ntre strategiile de rezolvare a problemelor utilizate de exper ii chestiona i. De aceea, n acest caz se utilizeaz unele metode specifice, descrise n continuare. 1) Brainstorming: se bazeaz pe dezvoltarea unor idei i exploatarea sensurilor acestora. Func ioneaz prin lansarea de ntreb ri, fiind f cute apoi afirma ii sau scenarii de probleme care se supun discu iei. 2) Nominal Group Technique: este utilizat n grupuri mici de exper i atunci cnd exist solu ii contradictorii sau incerte, fiind foarte util la identificarea problemelor, explorarea solu iilor i stabilirea priorit ilor. Principalii pa i ai acestei tehnici sunt: generarea n scris a ideilor; nregistrarea ideilor prin rotire; discutarea serial a problemelor i votarea. 3) DELPHI: utilizeaz o serie de chestionare pentru agregarea cuno tin elor, ra ionamentelor i ideilor exper ilor, de obicei anonimi. Aceste idei sunt dezb tute n grup i stau la baza rundei urm toare. Aceast tehnic este util n probleme de previzionare, la identificarea intelor sau obiectivelor, la generarea solu iilor alternative, la stabilirea priorit ilor sau a valorilor de grup. 4) Interviul de grup: e condus de un moderator i se realizeaz n 3 pa i: stabilirea raportului cu grupul (determinarea obiectivelor i a regulilor de interac iune n grup); provocarea discu iei i analiza discu iei. Este utilizat ndeosebi n marketing, n probleme de analiz a pie ei. 5) Votarea: este util la definirea intelor problemei, la identificarea solu iilor alternative i la solicitarea unor solu ii corespunz toare. 32

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

6) Analiza grilei de repertoriu a grupului: este o variant a grilei de repertoriu pentru achizi ionarea cuno tin elor de la un singur expert. Poate fi utilizat mpreun cu tehnica brainstorming i cu o serie de instrumente de evaluare a grupului (Group Matrix Tools). 7) Group Support Systems: reprezint sisteme informatice care faciliteaz comunicarea, coordonarea i luarea deciziei n cadrul unui grup. Acestea includ celelalte tehnici de achizi ie a cuno tin elor de grup n general, i necesit o serie de componente hard, soft, proceduri, facilit i i resurse umane. II.3.3.3. Metodologia de achizi ie a cuno tin elor De multe ori ceea ce lipse te unei achizi ii eficiente a cuno tin elor este organizarea. Este foarte important s fie realizate planuri detaliate pentru conducerea activit ii de achizi ie a cuno tin elor. Prezent m n continuare metodologia general pentru achizi ia cuno tin elor. I. Planificarea achizi iei cuno tin elor 1. n elegerea domeniului problemei. 2. Identificarea exper ilor de domeniu i a utilizatorilor. 3. Definirea domeniului problemei. 4. Identificarea tipului aplica iei. 5. Dezvoltarea modelelor de procesare. 6. Planificarea sesiunilor de achizi ie a cuno tin elor. II. Extragerea cuno tin elor 1. Explicarea abord rii achizi iei de cuno tin e. 2. Discutarea obiectivelor sesiunii de achizi ie a cuno tin elor. 3. Conducerea sesiunii de achizi ie a cuno tin elor. 4. Consultarea exper ilor. III. Analiza cuno tin elor 1. Analiza rezultatelor sesiunii de achizi ie a cuno tin elor. 2. Transferul cuno tin elor n reprezent ri. IV. Verificarea cuno tin elor 1. Dezvoltarea scenariilor de testare. 2. Verificarea cuno tin elor cu ajutorul exper ilor. F r ndoial c achizi ia cuno tin elor reprezint un proces dificil i mare consumator de timp. Totu i, prin identificarea corect a exper ilor de domeniu i utilizarea unor tehnici corespunz toare i a unei metodologii structurate, acest proces poate fi ndeplinit mai u or i mai eficient dect se desf oar n realitate. II.3.4. Reprezentarea cuno tin elor

33

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

Aceast etap urm re te s asigure formalizarea i reprezentarea cuno tin elor n structura adecvat nregistr rii lor n baza de cuno tin e i exploat rii de c tre motorul de inferen e. Realizarea sa este facilitat de unele generatoare de sisteme expert i instrumente informatice de achizi ionare automat a cuno tin elor. Metodele create pentru reprezentarea cuno tin elor depind de natura problemelor de rezolvat i de limbajul utilizat i pun la dispozi ie instrumente pentru reprezentarea cuno tin elor formate din reguli, fapte, cadre, re ele semantice, obiecte, scripturi i altele[Smbotin97]. Reprezentarea cuno tin elor prin logic este realizat n form de fapte i reguli definite direct i disponibile pentru rezolvarea probleme lor de tip diagnostic, clasificare, predic ie, etc. Cuno tin ele sunt formate din reguli, fapte, ntreb ri i concluzii, acestea fiind derivate din fapte cunoscute i din reguli. Regulile sunt decizii logice de forma: dac <condi ie> atunci <concluzie>. Regulile de produc ie sunt des utilizate pentru construirea sistemelor expert i reprezint rela iile dintre fapte. Acestea sunt rezolvate elegant de PROLOG datorit interpret rii logice cu calculul predicatului. PROLOG reprezint cuno tin ele sub forma: dovedirea concluziei dac dovedirea concluziei 1 i dovedirea concluziei 2. Regulile de produc ie asigur reprezentarea ierarhic a cuno tin elor, form frecvent utilizat la construirea sistemelor expert. Regulile de produc ie sunt scrise u or pentru c au o structur simpl , au form aproape natural , sunt dinamice i u or de modificat. Cu ajutorul PROLOG ului, regulile de produc ie pot fi reprezentate sub o form logic , sistemului fiindu-i indicat ordinea n care trebuie parcurse regulile. Opera iile logice care leag condi iile sunt I/SAU. O alt reprezentare a cuno tin elor este arborescen a taxiconomic . O taxiconomie este o arborescen de clasificare, n care exist propriet i de mo tenire. Construc ia unei taxiconomii permite sistemului s se tie c un element al clasific rii posed , n afara propriilor propriet i, propriet ile tuturor predecesorilor din graf. Reprezentarea cuno tin elor prin cadre (frames) i scenarii (scripts), concept lansat de Minsky n anul 1980, pentru a regrupa n mod adecvat informa ii numeroase i legate ntre ele. Un frame este o unitate de informa ie care regrupeaz un anumit num r de rubrici (slots). Metoda st la baza multor dezvolt ri de sisteme expert complexe n care reprezentarea cuno tin elor se realizeaz pe categorii, n tabele ce con in numeroase loca ii de memorare cu 34

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

valori, unele implicite, stabilite la nceput, ce descriu n detalii factorii despre un obiect. Cadrele sunt legate ierarhic i indic rela iile cu alte cadre. Slot-urile se manipuleaz u or i pot schimba valorile altor slot-uri din alte cadre cu care sunt n rela ie ierarhic . Proiectarea unui cadru ncepe cu o schi ce define te cmpurile unde sunt memorate cuno tin e generale care con in numele cadrului la care se refer , nivelul de ierarhie al cadrului. Fiecare cadru are loca ii de memorie care nu sunt limitate; slot-ul poate avea cmpuri sau atribute care-i definesc i descriu valoarea. De exemplu: Nume: ELF ESTE O: firm FACE PARTE DIN: PETROL i CHIMIE Randament: Cre tere CA: Slot-urile se pot completa direct, fie cu ajutorul unei proceduri de calcul, fie prin apelul unui alt frame, fie prin mo tenire. Cuvintele cheie care exprim rela ia sunt, dup caz: ESTE O, FACE PARTE DIN. Reprezentarea prin cadre permite mai mult flexibilitate i mai mult accesibilitate la cuno tin e i este utilizat pentru gestionarea structurilor complexe. Prin asigurarea de slot-uri specifice, sistemele care proceseaz cadre pot recunoa te i cere informa iile care lipsesc din baza de cuno tin e. Sistemele cu cadre pot avea o structur similar cu cea a unei structuri arborescente de date. Cadrele simplific gestionarea valorilor implicite pentru informa ii care nu au o stare explicit . Loca iile din cadre se refer la adesea la alte cadre, ceea ce refer o mare flexibilitate n reprezentarea cuno tin elor i permite s se descrie un sistem complex cu subsisteme i componente. Reprezentarea cu ajutorul frame-urilor prezint un dublu avantaj: primul avantaj este c ea organizeaz o re ea de dependen ntre fapte avnd n vedere c frame-urile de apeleaz unele pe altele, permit f rmi area abstractiz rilor de nivel superior, ceea ce duce la abordarea top-down n teoria cunoa terii, abordare fundamentat n construirea bazei de cuno tin e; al doilea este c determin o parti ionare ntre aceste fapte, adic o compartimentare a bazei de reguli sau de fapte, compatibil cu natura problemei. Scenariile, spre deosebire de forme care descriu obiecte, descriu structura obiectelor i mai ales structura descrierii cuno tin elor despre evenimente. Scenariile descriu lan uri de evenimente ntr-un context dat. Acestea sunt foarte utile pentru tratarea limbajului natural, pentru rezumate i pentru algoritmi de nv are. Scenariile, ca i frame-urile, se bazeaz pe slot-uri, numai c aici sunt umplute. Aceste slot-uri sunt interdependente, ceea ce nseamn c con inutul unui slot poate influen a alt slot. Scenariile se consider complete atunci cnd toate slot-urile sunt umplute. 35

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

Scenariile se aplic de obicei situa iilor stereotipe i nu se pot aplica obiectelor ale c ror propriet i sunt mo tenite. Reprezentarea cuno tin elor prin re ele semantice conceput de Minsky n anul 1983, este o metod mai general unde cuno tin ele sunt reprezentate printr-o re ea format dintr-un set de noduri, care simbolizeaz obiectul sau situa ia, i din arce care simbolizeaz rela ia dintre 2 obiecte. Re eaua este pus ntr-un graf direc ionat i poate s fie reprezentat prin fapte logice sau sub form de cadre. Reprezentarea orientat obiect apar ine clasei metodelor cu transfer succesoral. Domeniul de expertiz este reprezentat aici sub forma unui ansamblu de obiecte. Fiecare obiect ncapsuleaz un ansamblu de informa ii i de opera ii permise asupra acestora i care definesc un comportament specific. Informa iile nu sunt direct accesibile, ele pot fi modificate sau consultate numai prin intermediul unor ac iuni predefinite, denumite metode. Obiectele comunic ntre ele prin mesaje. Un mesaj este compus, n esen , din identificatorul obiectului c ruia I se adreseaz , urmat de numele uneia din metodele acesteia i de parametrii corespunz tori. La recep ionarea mesajului, obiectul apelat execut metoda i returneaz un mesaj obiectului apelant. Inferen a este realizat aici fie prin intermediul metodelor, fie prin inserarea separat a unui ansamblu de reguli care pot fi invocate de c tre metode i care, la rndul lor, pot invoca metode ale obiectelor. Alegerea metodei de reprezentare a cuno tin elor pentru o baz de cuno tin e particular reprezint o important problem avnd n vedere diversitatea tehnicilor utilizate. La construirea reprezent rii cuno tin elor este necesar ndeplinirea unor cerin e, cum ar fi necesitatea urm ririi achizi iei ini iale a cuno tin elor i modul lor de modificare, caracterul bazei d cuno tin e, dinamic sau static, structura cuno tin elor sub aspectul relevan ei, corectitudinii, fiabilit ii, etc.

36

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II.3.5. Testarea i evaluarea Testarea i evaluarea reprezint sarcini curente n construirea de modele i n programarea calculatoarelor .Un program de calculator este un model al unui fenomen real, ale c rui concepte i rela ii sunt reprezentate cu ajutorul matematicii i logicii. nainte ca acesta s fie opera ional, trebuie s ne asigur m c programul func ioneaz corect i genereaz rezultatele a teptate. Construirea unui sisteme bazat pe cuno tin e reprezint un proces incremental n care func ionalitatea sistemului evolueaz odat cu experien a c tigat . La punerea n func iune a unui prototip, specifica iile de definire sunt testate, revizuite, fiind ad ugate altele noi pentru ndeplinirea unor cerin e ap rute pe parcurs. Procesul de dezvoltare const ntr-o serie de cicluri nainte ca sistemul s poat fi pus n func iune i poate fi descris sub forma unei spirale [Klein90]. Componentele verific rii i valid rii La apari ia sistemelor expert, o munc important era depus pentru definirea cerin elor func ionale ale sistemului i a specifica iilor pentru comportamentul a teptat al sistemului. Cerin ele func ionale capteaz natura interac iunilor dintre sistem i mediu, altfel spus ceea ce sistemul trebuie s fac . Acestea pot fi exprimate n 2 moduri: - abordarea declarativ : descrie ceea ce trebuie s fac sistemul, f r indica ii asupra modului de efectuare; - abordarea procedural : descrie ceea ce trebuie s fac sistemul oferind i modalit ile de efectuare. Pe lng cerin ele func ionale, trebuie luate n calcul i cerin ele nefunc ionale, numite i restric ii, cum ar fi siguran a, securitatea, performan ele, restric iile de operare i costurile. Aceste cerin e la nivel de sistem sunt transpuse la nivelul bazei de cuno tin e n cerin e nefunc ionale, cum ar fi consisten a logic a cuno tin elor, redundan a, eficien a sau utilitatea. Prezent m n continuare cteva din componentele majore ale etapei de verificare i validare. Competen a: se refer la calitatea cuno tin elor sistemului, relativ la abilit ile umane. Acest lucru poate fi stabilit prin compararea acestei surse cu alte surse de expertiz . Completitudinea: m sura n care au fost implementate cerin ele n sistem, asigurarea faptului c toate cuno tin ele sunt referite i nu sunt accesate cuno tin e care nu exist . Consisten a: nu trebuie s existe, de exemplu, dou reguli care, plecnd de la aceea i condi ie s specifice concluzii diferite. Corectitudinea: toate cuno tin ele din baza de cuno tin e trebuie s fie 100% corecte. Testabilitatea: sistemul trebuie s fie astfel definit nct s permit formularea unui plan de testare. Relevan a 37

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

 Utilitatea Gradul de ncredere: determin num rul de e ecuri privind ajungerea la solu ia corect a unei probleme. Definirea de modele pentru ciclul de via n construc ia unui sistem expert a determinat asocierea activit ilor de validare i verificare la etape specifice ale procesului de dezvoltare. Este important de men ionat c intele acestor activit i sunt diferite n func ie de obiectivele fiec rei etape: - analiza cerin elor; - achizi ia cuno tin elor; - reprezentarea i rafinarea cuno tin elor; - implementarea.

38

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II.4. Definirea i utilizarea facilit ilor de explicare


II.4.1. Considera ii asupra procesului de explicare Abilitatea de a oferi explica ii privind modul de func ionare i recomand rile f cute a fost recunoscut ca i component a sistemelor expert. Ideea general acceptat este c facilit ile de explicare trebuie s asigure 3 tipuri de cuno tin e corespunz toare urm toarelor etichete: De ce, Cum i Strategice. Explica iile de tip De ce justific motivele care au stat la baza efectu rii unei ac iuni. Explica iile de tip Cum asigur clarificarea structurii de inferen i descrierea con inutului. Explica iile strategice clarific strategiei de rezolvare a problemelor i structura de reprezentare. De i este recunoscut faptul c facilit ile de explicare reprezint o component de baz a unui SE, totu i s-a acordat mai pu in importan procesului de dezvoltare a acestora. Unul din motivele care au condus la aceast stare de fapt este concep ia conform c reia cuno tin ele necesare n scopul explic rii, altfel spus baza de explica ii, pot fi derivate din baza de cuno tin e, care constituie produsul final al procesului de dezvoltare a unui SE. Astfel, baza de cuno tin e ar putea fi reprezentat i implementat n a a fel nct s faciliteze explicarea. ns nu ntotdeauna pot fi derivate din baza de cuno tin e toate cuno tin ele necesare pentru explicare. De aceea, trebuie depuse eforturi pentru mbog irea bazei de explica ii n special cu cuno tin e necesare furniz rii explica iilor de tip De ce i Strategice. De asemenea, nu pot fi anticipat ntotdeauna toate tipurile de utilizatori finali, corespunz toare scopului sistemului expert (rezolvare de probleme sau nv are), experien ei acestora (exper i sau ncep tori), etc. Astfel, o dezvoltare individual a facilit ii de explicare ar include caracteristici ale interfe ei utilizator n func ie de destinatarii explica iilor. Cteva din implica iile dezvolt rii individuale ale capacit ii de explicare sunt: - achizi ia explica iilor poate necesita tehnici i instrumente diferite fa de cele utilizate la achizi ia cuno tin elor; - validarea explica iilor poate necesita teste i proceduri diferite fa de cele utilizate la validarea cuno tin elor; - pot exista dificult i n planificarea i coordonarea comun a achizi iei de explica ii, respectiv cuno tin e; - achizi ia explica iilor poate avea o importan mai mare dect achizi ia cuno tin elor n cazul unor anumite categorii de utilizatori, de exemplu ncep torii care au nevoie de mai multe justific ri i cuno tin e strategice; - achizi ia explica iilor poate avea o importan mai mare dect achizi ia cuno tin elor n cazul unor anumite sarcini, de exemplu nv area asistat de calculator care pune accentul pe nv area prin explorare, precum i sarcini cu mai multe solu ii posibile.

39

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

De-a lungul timpului au fost sugerate mai multe clasific ri ale diverselor tipuri de explicare care ar trebui furnizate de c tre sistemele expert. Aceste clasific ri pot fi grupate n 2 clase principale, n func ie de unul din urm toarele criterii: i. natura interog rilor. De exemplu, explica iile pentru interog rile care ncep cu urm toarele cuvinte Cum, De ce, Cnd, Ce i Unde; ii. natura r spunsurilor. De exemplu, explica iile care furnizeaz cuno tin e de terminologie, cuno tin e de descriere de domeniu, cuno tin e privind rezolvarea problemelor, sau informa ii despre proceduri, modul de ra ionare, obiective, control, etc. Totu i nu exist o baz teoretic pentru aceste clasific ri, acestea nefiind definite n mod consistent i cuprinz tor. S-a ajuns la un consens n ce prive te rolurile pe care cuno tin ele le joac n explica iile furnizate de un sistem expert. Astfel, n func ie de rolul privind structura, suportul sau strategia, diferen iem urm toarele tipuri de explicare[Liebowitz98]: i. explica ii care descriu con inutul i modul de ra ionare (structura); ii. explica ii detaliate care justific motivele care stau la baza ac iunilor i st rilor n func ie de model (suport); iii. explica ii strategice care clarific strategia de rezolvare a problemelor i metacuno tin ele (strategia). Ultimele cercet ri au fost axate pe maniera n care explica iile ar trebui furnizate drept component a interac iunii utilizator sistem expert. Astfel, explica iile sistemului expert pot fi prezentate utilizatorilor n 2 forme distincte pentru a facilita n elegerea utilizatorului pe parcursul utiliz rii sistemului: explica ii furnizate nainte i explica ii furnizate napoi. Astfel avem: Explica iile De ce nainte (Feedforward Why): justific importan a i necesitatea utiliz rii informa iilor de intrare, precum i adoptarea unei anumite proceduri. Explica iile Cum nainte (Feedforward How): detaliaz maniera n care informa iile de intrare vor fi utilizate, precum i procedurile care vor fi efectuate. Explica iile Strategice nainte (Feedforward Strategic): clarific maniera general n care sunt organizate i structurate informa iile de intrare care vor fi utilizate, precum i maniera n care fiecare dintre aceste informa ii se ncadreaz n planul total de aser iuni care vor fi aplicate. Explica iile De ce napoi (Feedback Why): justific importan a i clarific implica iile unei anumite concluzii la care a ajuns sistemul. Explica iile Cum napoi (Feedback How): prezint o list cu evalu rile i inferen ele intermediare efectuate pentru a ajunge la o anumit concluzie. Explica iile Strategice napoi (Feedback strategic): clarific structura general a obiectivului utilizat de c tre sistem pentru a ajunge la o anumit concluzie, precum i maniera n care fiecare

40

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

aser iune individual care conduce la concluzie se ncadreaz n planul total de aser iuni care au fost aplicate. O idee important ar fi aceea ca cei care dezvolt sistemele expert s acorde o importan deosebit rela iei foarte strnse ntre tipurile de explica ii i strategiile de furnizare a explica iilor (nainte sau napoi). II.4.2. Factorii care influen eaz procesul de definire a facilit ii de explicare Caracteristicile sarcinii Contextul n care este utilizat sistemul expert determin scopul n care va fi utilizat facilitatea de explicare. Deosebim astfel 3 contexte majore pentru utilizarea facilit ii de explicare a SE: - de utilizatorii finali n contextul rezolv rii problemelor; - de inginerii de cuno tin e la activit ile de depanare a bazei de cuno tin e; - de exper ii de domeniu i/sau inginerii de cuno tin e la activit ile de validare a SE. Astfel, apar deosebiri ntre utilizarea explica iilor pe parcursul procesului de dezvoltare a sistemului i utilizarea acestora de c tre utilizatorii finali datorit obiectivelor diferite. Este deci de a teptat ca utilizatorul final s utilizeze explica iile n mod diferit fa de modul n care acestea sunt utilizate la depanarea sistemului, sau la alte activit i de dezvoltare a SE. Iat cteva dintre contextele de utilizare a facilit ii de explicare de c tre utilizatorii finali: - de manageri, la formularea problemelor i modelelor de analiz n luarea deciziilor; - de utilizatori experimenta i, la verificarea corectitudinii cuno tin elor i modului de ra ionare a sistemului; - de utilizatori ncep tori, la instruirea privind modul de utilizare a cuno tin elor sistemului expert la rezolvarea problemelor. n concluzie, pot fi identificate multe contexte diferite care pot influen a utilizarea facilit ii d explicare a SE. Caracteristicile explica iilor Informa iile explicative furnizate de un SE pot fi clasificate din 2 puncte de vedere: tip i con inut. Din punct de vedere al tipului explica iilor, clasificarea acestora a fost discutat n sec iunea anterioar . Informa iile pot diferi ns i n func ie de con inut, dup cum urmeaz : - con inutul informa ional, sub forma num rului de indica ii ncorporate; - nivelul de abstractizare; - granularitatea i specificitatea (de exemplu, nivelul de la baz va con ine cele mai multe detalii i invers); 41

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

axarea pe anumite grupuri (de exemplu, ingineri de cuno tin e, exper i de domeniu, utilizatori finali); accentuarea diferitelor aspecte ale elementelor explicate.

Definirea interfe ei i strategiile de furnizare Elementele de definire ale interfe ei utilizate pentru furnizarea explica iilor pot influen a de asemenea modul de utilizare a facilit ii de explicare a sistemului expert. Iat cteva din aceste elemente: - efortul depus de utilizatori pentru accesul la explica ii. Deosebim aici strategia activ , unde SE prezint explica ii f r o cerere prealabil din partea utilizatorului, i strategia pasiv , unde explica iile sunt ob inute n urma unor cereri exprese ale utilizatorului, materializate prin accesarea unor elemente de control prezentate n formulare; - modul de comunicare utilizat pentru prezentarea explica iilor (de exemplu, modul audio i/sau vizual); - formatul de prezentare a explica iilor (de exemplu, sub form de text sau sub form grafic ). Un rol important l au, de asemenea, i strategiile de furnizare a informa iilor prezentate ntr-o sec iune anterioar . Caracteristicile utilizatorului Pot fi identificate aici 3 categorii de caracteristici ale utilizatorilor care pot influen a utilizarea explica iilor oferite de un SE: - expertiza utilizatorului i familiarizarea sa cu sistemele expert, este poate cea mai important caracteristic pentru definirea i utilizarea SE; - diferen ele individuale, referitoare la cuno tin ele teoretice care trebuie s fie coerente i adecvate; - nivelul de acceptare a concluziilor SE, care trebuie s fie cu att mai mare cu ct utilizatorul are o experien mai mare i un nivel de expertiz mai ridicat. Utilizarea facilit ilor de explicare reprezint o modalitate de n elegere a modului de operare a unui sistem expert. Avnd n vedere fragilitatea expertizei i dificult ile ntlnite la modelarea i ntre inerea cuno tin elor ar putea fi luat n considerare posibilitatea de a declara explica iile furnizate ca rezultat principal, deoarece solu iile exper ilor umani nu sunt ntotdeauna corecte, dar ace tia pot furniza explica ii ra ionale, relevante i legate de context care stimuleaz nv area.

42

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II. 5. Luarea deciziei de dezvoltare a sistemelor expert


II. 5. 1. ntreb ri utile pentru luarea deciziei nainte de decide elaborarea unui sistem expert, este necesar s r spundem la cteva ntreb ri: Cine? Cine este interesat? Cine este implicat n luarea deciziei? Cine va construi sistemul? (exper i, ingineri de cuno tin e, utilizatori, informaticieni, organizatori) Cine va fi desemnat sa l utilizeze? (apartenen , func ie, nivel); cine va fi ndrept it s l consulte, s l mbog easc , s l dezvolte?

Ce? La ce va servi sistemul? Care este finalitatea sa? Care este garan ia ata at r spunsurilor pe care le va furniza? Securitatea persoanelor sau a celor care depind de ea? Pe lng func ia principal are i una secundar ? Este destinat s nlocuiasc operatorii umani sau s le valorifice munca prin asistarea sarcinilor, de exemplu, le furnizeaz tot ceea ce ei tiu i le prezint informa iile de care au nevoie la un moment dat, ajutndu-i s n eleag mai bine tot ce este legat de domeniul lor, ameliorndu-le deciziile? Care sunt consecin ele previzibile asupra personalului i asupra organiza iei?

Unde? Unde va fi utilizat sistemul? Un num r mare de exemplare va fi difuzat n afar sau va fi utilizat doar local? Va fi utilizat n interiorul companiei sau n exterior, prin reprezentan ii i clien ii s i? n ce fel de structur organiza ional se va situa? Cum va fi inclus n structur , ce pozi ie va ocupa?

Cum? 43

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

Cum va fi exploatat sistemul? Va fi exploatat de c tre oricine sau doar de persoane autorizate? Va func iona autonom? Va fi utilizat de c tre exper i n vederea amelior rii performan elor? Va fi utilizat de c tre non-speciali ti n mod ghidat? Va fi destinat pentru nlocuirea unor speciali ti sau pentru ajutorarea acestora? Va fi destinat utilizatorilor multipli, func ionnd pe diferite terminale? Dac va func iona n timp real, care trebuie s fie caracteristicile calculatorului?

n ce mediu? Care sunt leg turile cu alte module sau sisteme (baze de date, algoritmi de calcul, generatoare de rapoarte, etc.)? Exist probleme de confiden ialitate a datelor? Va func iona i n alte medii tradi ionale concomitent?

Cnd? n ct timp se dore te realizarea sistemului? Cnd va fi utilizat, frecvent sau episodic?

Ct? Ct va costa (studii, ncerc ri, ntre inere, hardware, costul achizi iei cuno tin elor)? Care vor fi beneficiile? Se vor estima n termenii productivit ii, amelior rii condi iilor de lucru i a calit ii produselor? Va rezulta o ameliorare a serviciilor pentru clien i sau utilizatori?

II. 5. 2. Ce fel de sistem? R spunsul la aceast ntrebare l va da specialistul n inteligen artificial desemnat s elaboreze sistemul. Totu i, este recomandabil s fie discutate principalele func iuni ale proiectului i s fie stabilit mpreun solu ia care va fi pus n lucru. Exist mai multe solu ii care pot fi alese: j un sistem specific n ntregime specializat pentru compania doritoare (motorul de inferen i utilitarele); j un sistem elaborat cu ajutorul unui instrument simplu, u or de n eles, dar care s poat fi pus n lucru de neinformaticieni; j un sistem care poate s evolueze i s se dezvolte; 44

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

j un sistem realizat avnd n vedere un prim contact cu tehnologia sistemelor expert; j un sistem realizat pe calculatoare clasice, care apar in sau nu companiei; j un sistem care va putea fi extins pentru alte aplica ii din interiorul sau exteriorul companiei; j un sistem pentru utilizatori multipli, n re ea sau nu.

Criteriile de alegere a r spunsurilor la aceste ntreb ri sunt legate de[Benchimol93]: - tipul de aplica ie considerat; - organiza ia n care sistemul va func iona; - mijloace disponibile; - modalit i de utilizare final .

II. 5. 2. 1. Criterii legate de aplica ie O aplica ie este caracterizat prin: j cuno tin ele pe care le utilizeaz , care pot fi mai mult sau mai pu in structurate, mai mult sau mai pu i calitative, de tip declarativ sau procedurale, mai mult sau mai pu in certe i/sau precise, etc. j tipul de ra ionament utilizat: depinde de natura cuno tin elor, de tipul problemei de rezolvat i de ra ionamentele utilizate de c tre expert; j calitatea cuno tin elor exper ilor; j timpul de reac ie necesar; j gradul de interactivitate scontat; j capacitatea de nv are a sistemului; j necesitatea de apelare a modulelor exterioare sistemelor: baze de date, programe, etc. Dintre acestea, cele mai importante criterii sunt timpul de reac ie i timpul de r spuns. Logica sistemului expert nu conduce la nlocuirea factorilor de decizie, dar permite asistarea i ameliorarea calit ii unei decizii, care trebuie luat ntr-un timp foarte scurt i care face apel la un num r mare de parametri dependen i de mprejur ri. Un sistem expert care lucreaz suficient de rapid i n timp real poate da solu ii pertinente n cele mai dificile mprejur ri.

II. 5. 2. 2. Criterii legate de organizare Locul ocupat de informatic n ntreprindere, afirmarea dorin ei de introducere a inteligen ei artificiale, sunt factori care pot influen a i orienta alegerea unei solu ii. Climatul existent n companie, implicarea n realizarea

45

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

proiectului a diferitelor nivele ierarhice, politica de formare sunt factori esen iali care trebuie lua i n considerare.

II. 5. 2. 3. Criterii legate de mijloace Mijloacele disponibile trebuie specificate la nceputul proiectului, deoarece ele condi ioneaz realizarea sa. Dintre acestea amintim: - mijloace umane: exist o echip de informaticieni? Dac da, ace tia cunosc metodele i limbajele inteligen ei artificiale? - mijloace hardware: care sunt mijloacele hardware disponibile? Exist re ele locale? Cum sunt organizate bazele de date? - mijloace financiare: care este valoarea rezervat pentru realizarea proiectului? - mijloace temporale: care este timpul disponibil?

II. 5. 2. 4. Criterii legate de utilizatorul final Este important s se precizeze cine va fi desemnat s utilizeze sistemul: personalul companiei, clien i, al i parteneri; nivelul de calificare al utilizatorilor trebuie s fie omogen. La nivelul achizi iei i reprezent rii cuno tin elor, interfe ele trebuie s ajute expertul sau inginerul de cuno tin e s introduc cuno tin ele n sistem n conformitate cu structura dorit , ntr-un format apropiat de tipul aplica iei. Dialogul dintre sistem i utilizator trebuie s fie prietenos, iar limbajul utilizat trebuie adaptat la tipul de problem re rezolvat i utilizator, s urmeze nivelul i rolul jucat de acesta. n general, construirea sistemului expert se va face n mod diferit, n func ie de destina ia i de func iunile ndeplinite. Astfel, exist 2 c i de elaborare: - n mod interactiv legat de expertiza domeniului, specializat sau nu, cu posibilitatea de a- i defini problemele, sau de nonexpertiza domeniului care necesit o asisten n definirea acelora i probleme; - n mod autonom, legat de captatori i instrumente de realizare sau de un modul care face parte dintr-un program mai vast. n acest ultim caz, sistemul expert poate fi integrat aproape n totalitate n cadrul unui program informatic existent.

46

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul II

II. 5. 3. De ce nu un sistem informatic clasic? Punctul forte al program rii declarative este lizibilitatea bazelor de cuno tin e. Acest concept se bazeaz pe posibilitatea de scriere a regulilor, a a cum dorim i a le organiza ntr-o manier care s conduc la o baz de cuno tin e s corespund la o structurare coerent a cuno tin elor din domenii. Astfel, baza de cuno tin e devine accesibil speciali tilor din domeniu, care nu sunt neap rat informaticieni. Mai mult, sintaxa acestor reguli este simpl i permite o lectur facil . Un sistem expert este deci un sistem informatic n care modificarea, actualizarea i ntre inerea cuno tin elor trebuie s se realizeze u or i s poat fi efectuat n afara serviciilor informatice de c tre i sub controlul persoanelor care au cuno tin e n domeniu.

47

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Capitolul III Utilizarea sistemelor expert n aplica ii economice i de afaceri

III.1. Finan e i investi ii


Lumea finan elor se confrunt cu problema cre rii unei leg turi ntre informa iile vechi i informa iile viitoare. Luarea deciziilor pe pia a obliga iunilor, a ac iunilor, sau a monedelor, precum i a deciziilor legate de investi ii n condi iile restric iilor financiare, reprezint sarcini complexe de prevedere i clasificare care necesit experien i expertiz din partea deciden ilor. Deseori este greu de ajuns la o consisten n privin a lu rii unor decizii eficiente i sigure. Un instrument important utilizat la luarea deciziilor financiare l reprezint sistemele expert. Aplica iile economice sub forma sistemelor expert au nceput s ia amploare la sfr itul anilor 70, cu o dezvoltare major la mijlocul anilor 80. Exist mai multe motive pentru care domeniul finan elor este un domeniu att de popular pentru aplica iile de sisteme expert. Majoritatea problemelor din do meniul finan elor pot fi descompuse n p r i cantitative i p r i calitative, iar ntr-o anumit m sur acestea pot fi formulate sub form de reguli, fapte, cazuri forme sau re ele semantice. Astfel, domeniul finan elor poate beneficia de aplica iile care utilizeaz tehnologia sistemelor expert[Liebowitz98]. III.1.1. Aplica ii pentru pia a de capital AESOP Sistemul AESOP este o ncercare de aplicare a metodologiei sistemelor expert n domeniul cot rii ac iunilor la Bursa de valori american (American Stock Exchange). AESOP integreaz modelul matematic Black Scholes pentru evaluarea cota iilor cu un model simbolic sub forma unui sistem expert. Partea simbolic a sistemului reprezint strategia cot rii preluat de la speciali ti ai American Stock Exchange Market (AMEX). AESOP utilizeaz reguli pentru reprezentarea cuno tin elor, acestea fiind considerate un mijloc firesc de reprezentare deoarece American Stock Exchange lucreaz cu o serie de reguli care se aplic op iunilor de cotare. De asemenea, s-a observat c euristica utilizat de speciali ti urmeaz structura dac atunci. 48

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Modelul simbolic este reprezentat cu ajutorul a peste 3000 de linii scrise n PROLOG, cu 200 de predicate constnd n 400 de clauze i aproape 1500 de termeni. Unele predicate capteaz regulile de cotare utilizate de speciali ti i constituie baza de cuno tin e a sistemului, n timp ce alte predicate sunt utilizate la controlul execu iei sistemului, n special la stabilirea priorit ii regulilor n strategia general de cotare. Aceste reguli sunt n conformitate cu regulile ordinelor la termen, cu regulile AMEX i cu regulile de arbitraj. La validarea sistemului s-a testat leg tura dintre deciziile dezvoltate de sistem i deciziile la care au ajuns exper ii umani. Pre urile recomandate au fost comparate cu pre urile specificate de c tre exper i n mai multe zile de utilizare a sistemului la burs . Utilizatorul poate modifica orice recomand ri, poate cere explica ii asupra modului de ra ionare i/sau poate modifica parametrii i s ruleze din nou sistemul. Utilizatorii interac ioneaz cu sistemul prin intermediul interfe ei utilizator sub form de meniuri, gestionat de c tre modulul de control al sistemului. AESOP furnizeaz urm toarele func ii: introducerea i procesarea ordinelor la termen; actualizarea contractelor, pozi iilor, etc.; modificarea parametrilor din modelul Black Scholes sau a diferen elor ntre pre ul cerut i pre ul oferit; explicarea ra ionamentului pentru fiecare cota ie individual ; avertizarea utilizatorului asupra posibilit ilor de arbitrare; modificarea manual a oric rui pre recomandat; afi area valorii de prag sau modificarea acesteia pentru aplicarea regulilor de pozi ie; urm rirea interac iunii cu sistemul; rularea modelului Black Scholes. Experimentul AESOP a demonstrat c integrarea modelelor matematice i simbolice ofer o perspectiv larg pentru asocierea de modele unor domenii specifice de probleme. SIGNAL cota ii de pia n timp real pentru marii investitori SIGNAL este unul din produsele firmei Data Broadcast Corporation, liderul mondial n furnizarea cota iilor de pia i a altor date similare. Firma ofer informa ii legate de pia a de capital investitorilor priva i din ntreaga lume. n acest scop utilizeaz produsele proprii: SIGNAL, QuoTreck, Shark i altele. SIGNAL este o aplica ie a inteligen ei artificiale care ofer servicii multiple cum ar fi analize bursiere, programe de tranzac ionare, identificarea posibilit ilor de arbitraj i valorificarea lor. Asigur avantaje considerabile fa de un expert uman: - func ioneaz 24 de ore din 24; - permite efectuarea unor analize rapide

49

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

- poate prelucra un volum mare de date, urm rind evolu ia a peste 65000 de valori mobiliare, cotate la bursele din America de Sud; - toate serviciile sunt realizate n timp real, decalajul dintre momentul la care s-au ob inut datele oferite i momentul la care ajunge la dispozi ia investitorului fiind minim; - este confortabil, investitorul are posibilitatea de a gestiona singur valorile mobiliare de inute, utiliznd calculatorul personal; - acoper o arie geografic ntins , putnd fi utilizat de investitorii de pe tot continentul american. Facilit i specifice SIGNAL: - permite fixarea de praguri pentru pre ul minimal sau maxim de tranzac ie, respectiv pentru volumul tranzac ionat, pentru fiecare valoare mobiliar sau contract; - va aten iona investitorul prin semnale audio sau video, n momentul n care se va nc lca pragul setat pentru o valoare mobiliar ; - ofer o serie de rapoarte zilnice care con in sfaturi pentru investitori, tiri i nout i despre pia , comentarii. Stock Investor Plus Fast Answer Produs de firma Villagesoft, este o aplica ie cu grafic puternic destinat celor care doresc s investeasc n ac iuni sau obliga iuni, precum i fondurilor mutuale. Ofer asisten n luarea deciziilor de vnzare sau cump rare, prin afi area valorii unor indicatori, grafice reprezentnd evolu ia pre ului respectiv analize tehnice. Clarific elementele componente ale ordinului: pre ul de cump rare sau de vnzare, data efectu rii tranzac iei, simbolul i descrierea valorii tranzac ionate, comisionul perceput i c tigurile impozabile. Stock Investor Plus Fast Answer este un sistem integrat format din modulele de gestiune a portofoliului i consultan n plasamente. Referitor la gestiunea portofoliului, aplica ia permite evaluarea i ntre inerea acestuia, precum i crearea de noi portofolii, proces la care se ine cont de rata de rentabilitate a portofoliului, stabilit pe baza dividendelor, distribu iei anterioare i a cre terilor. Se pot reprezenta grafic datele (volum, pre ) referitoare la portofoliu, n ansamblu, precum i la fiecare valoare mobiliar din portofoliu. Prin utilizarea mouse-lui se pot m ri por iuni din grafic pentru o studiere mai detaliat . Sarcinile utilizatorului se rezum la actualizarea datelor utilizate. n acest sens, datele vechi trebuie terse, trebuie introduse noile date care vor fi salvate. Avantajele produsului: - instalare u oar ; - ghidarea utilizatorului prin butoane; - se poate lista orice din program; 50

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

- aten ionarea utilizatorului prin alarme de vnzare sau cump rare; - help contextual. Integrative Stock System (ISS) Elaborat de Yamaichi Securities. ISS reprezint un sistem de gestiune a investi iilor n ac iuni, capabil s efectueze analize de pia multidimensionale. Ca intr ri folose te resursele bazei de date centrale, date legate de pia ob inute de la furnizorii de informa ii, precum i propriile baze de date dedicate. Are acces la rapoartele bursiere interna ionale. ISS stabile te pre ul corect al ac iunilor lund n considerare microfactori, macrofactori i al i factori lega i de pia . O caracteristic a pie ei japoneze este prezen a unor directive guvernamentale care specific parametrii industriali individuali. Sistemul utilizeaz modele bazate pe aceste directive n vederea predic iei comportamentului viitor al ac iunilor. Modelele permit efectuarea unor experimente, iar rezultatele acestora vor fi decisive pentru gestionarea portofoliilor. Modelele identific posibilele anomalii i ajut tranzac ionarea, n cazul n care consilierul financiar consider c este necesar reorganizarea portofoliului. ISS se poate aplica numai pe pia a japonez i pe cea american . Integrative Expert System (IES) IES reprezint o implementare euristic la Yamaichi Securities, care ofer utilizatorului sfaturi relativ la investi iile n valori mobiliare. Cuprinde 2 p r i: - sistem de alarm - proces de ra ionare Sistemul de alarm are rolul de a da semnale de vnzare sau cump rare atunci cnd exist indici c vor avea loc schimb ri pe pia .Acest model clasific toate companiile cotate n prima sec iune a bursei din Tokyo n 65 de sectoare industriale i ine cont de sensibilitatea fiec rui sector n raport cu indicatorii macroeconomici. Procesul de ra ionare aplic reguli de inginerie fuzzy asupra celor mai recente date disponibile, folosind figuri geometrice pentru previziune. Regulile sunt organizate pe 4 nivele: 1. macroreguli: vizeaz standarde referitoare la trendurile economiei generale care afecteaz pia a de capital, aspecte privind alegerea industriei i ac iunii. Utilizeaz variabile cum ar fi: pre ul m rfurilor, evolu ia ratei dobnzii. 2. reguli privind ramura industrial : reflect evolu ia unor indicatori care caracterizeaz ramurile industriale. 51

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

3. microreguli: permit dezvoltarea standardelor necesare pentru selectarea ac iunilor individuale, indiferent de datele referitoare la industrie. Variabile folosite: abaterea cursului ac iunii fa de media mobil , riscul nediversificabil. 4. reguli individuale: arat preferin ele individuale i restric iile impuse de investitori i autorit i. Se determin o medie ponderat a semnalelor de vnzare sau cump rare care va reflecta viziunea investitorului asupra pie ei. IES utilizeaz un subsistem pentru gestiunea regulilor care analizeaz structura regulilor, sensibilitatea lor i poate ad uga noi reguli. Structura regulilor se evalueaz prin determinarea consisten ei lor pe baza echilibr rii. Sensibilitatea regulilor se determin prin studierea efectelor pe care le are modificarea regulii asupra semnalelor de vnzare sau cump rare. IES se poate utiliza i pentru evaluarea portofoliilor existente n vederea maximiz rii ratei venitului proprie acestuia. Investment Advisor System Sub aceast denumire se ascunde un sistem de consultan n plasamente elaborat i dezvoltat de Nomura Securities. Particularitatea acestei firme de investi ii japoneze const n strategia sa de popularizare a produselor i serviciilor sale printr-o larg distribuire a informa iilor economice i financiare. Folosind calculatorul de acas , investitorul poate utiliza acest sistem expert online i interactiv. Primul model al sistemului este un analizator al profilului clientului care adreseaz ntreb ri de genul: - motivul pentru care clientul dore te investi ii orientate spre economii este: cump rarea unei ma ini, case, pentru c s torie, etc. - planuri pentru retragere, pensionare, anuit i, etc. - m rimea cheltuielilor cu consumul; - c tigul lunar al clientului; - vrsta; - existen a unor obliga ii financiare; - dac utilizeaz serviciile financiare ale altor societ i de valori mobiliare; - ce valori mobiliare de ine, venitul acestora, maturitatea; - ritmul dorit de cre tere; - venitul dorit. ntreb rile sunt adresate interactiv, prin chestionare scurte i simple, sau mai complexe cu explica ii care pot fi trimise prin fax clien ilor dac este nevoie. Sistemul online prezint toate produsele financiare oferite de Nomura. Utilizatorul va selecta produsul pe care l consider cel mai adecvat scopului s u investi ional. Apoi unul din modulele sistemului expert, integratorul de portofoliu, ofer sugestii pe baza sumei pe care utilizatorul dore te s o 52

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

investeasc . n func ie de r spunsul clientului, sistemul interactiv se va orienta spre ac iuni sau obliga iuni convertibile (portofoliu agresiv) sau c tre produse Nomura mai conservative (ex. Obliga iuni de stat). Intelligent Trading Assitants (ITA) ITA reprezint un sistem menit s simplifice activitatea traderilor, prin executarea automat a unor opera ii de rutin , efectuarea calculelor complexe necesare, respectiv prin aten ionarea traderului asupra pericolelor care apar odat cu modific rile condi iilor de pe pia . O cerin esen ial pentru ITA este s lucreze n timp i spa iu real. ITA preia o parte din sarcinile traderului, le rezolv i raporteaz , ntocmai ca un asistent. Acesta ofer propuneri privind: - num rul i tipul valorilor mobiliare care trebuie vndute i cump rate, respectiv pre ul optim; - unde sunt necesare stopuri; - care sunt limitele de pre sub care afacerea nu poate fi ncheiat ; - administra ia financiar , ntre inerea pozi iilor deschise. De asemenea, ITA cuprinde: - modele pentru monitorizarea pre ului i volumului mi c rilor pentru toate ac iunile, obliga iunile, metalele pre ioase i alte m rfuri pentru care investitorul prezint interes; - module care ilustreaz p rerea expertului relativ la rezultatele ob inute n modulul anterior. ITA trebuie s identifice cea mai bun cerere i ofert pentru o anumit valoare mobiliar , s compare pre urile utiliznd grafice, astfel nct traderul s fie scutit de consultarea statisticilor. Concomitent trebuie s permit investitorului s experimenteze cu date reale provenite de la furnizorii de informa ii financiare. ITA permite automatizarea complet a activit ii de tranzac ionare. ZETA - Real Time Securities Trading Assistant Strategia acestui sistem destinat asisten ei n tranzac ii const n determinarea ac iunilor care se mi c n sens contrar grupei din care face parte, la bursa unde este cotat . Aceast mi care trebuie s se refere la un volum mare de ac iuni pentru a fi semnificativ din punctul de vedere al trendului. Se reprezint modificarea pre ului valorilor mobiliare: 1. n trecutul apropiat ( cu 2 minute nainte); 2. de la deschiderea edin ei de tranzac ionare. ZETA aplic un set de reguli bazate pe cuno tin e asupra unui flux de date legate de pia ob inute n timp real (ex. cursul, volumul tranzac iilor, indicatori financiari).

53

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Dac volumul tranzac ionat dintr-o valoare mobiliar este mai mare dect media, se analizeaz modificarea pre ului n perioada imediat precedent . Dac n urma analizei de indic luarea unei pozi ii long (de cump rare) sau a uneia short (de vnzare), se analizeaz modificarea pre ului fa de pre ul de deschidere pentru a determina fermitatea recomand rii (puternic mediu, slab). Prin urmare, dac se detecteaz o modificare considerabil n volumul tranzac ionat dintr-o ac iune, ZETA va examina modificarea pre ului n minutele precedente. Dac pre ul a crescut, sistemul expert va sugera o pozi ie long, propunere care va ap rea n fereastra utilizator. n caz contrar se recomand o pozi ie short. n cazul n care analiza va indica existen a unor oportunit i de investi ie n anumite valori mobiliare, n prealabil se verific media pre urilor precedente ale valorii n cauz , n compara ie cu pre urile existente n sectorul de activitate din care face parte firma n emitent . Dac pre ul se modific n sens contrar sectorului, se verific i modificarea fa de pre ul de deschidere. Dac mi carea este contrar sistemul propune din nou luarea pozi iei recomandate, men ionnd faptul c propunerea se bazeaz doar pe o modificare a cursului pe termen scurt. Sistemul monitorizeaz mi c rile care au loc n vederea detect rii imediate a unei modific ri radicale a situa iei, ceea ce presupune retragerea propunerii anterioare. n prezent ordinele se execut automat, iar modific rile pe care le cauzeaz sunt aduse la cuno tin a investitorilor n cteva secunde. MIRI Mitsubishi Research Institute Cercet torii de la MIRI au dezvoltat un sistem expert pentru tranzac ionare, care permite stabilirea trendului pie ei pentru ziua urm toare. Sistemul se bazeaz pe construirea unui model. Odat ob inut, modelul este comparat cu realitatea. Astfel se examineaz ac iunile i obliga iunile, pentru a determina n ce m sur se ncadreaz n model. La construirea modelului se apeleaz la reprezentarea prin reguli a cuno tin elor, considernd c sunt insuficiente cuno tin ele unui expert uman. Mitsubishi a dezvoltat i un alt sistem expert, destinat clasific rii obliga iunilor i identific rii celor mai eficiente dintre acestea. n acest scop identific principalele caracteristici ale fiec rei obliga iuni n parte, subliniaz punctele tari i cele slabe, dup care le compar . Construirea regulilor se bazeaz mai pu in pe cuno tin ele speciali tilor, ct pe r spunsurile din chestionarele completate de clien ii b ncii, ceea ce reprezint o particularitate.

54

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

III.1.2. Aplica ii privind mprumuturile comerciale Sistemele de aprobare a mprumuturilor reprezint aplica ii deosebit de populare ale sistemelor expert. Acestea sunt de obicei sisteme de luare a deciziilor n mai mul i pa i. Un sistem expert poate efectua primul pas, de obicei consisten a logic a aplic rii mprumutului, rentabilitatea credit rii, etc. Atunci cnd nu poate fi luat o decizie de respingere sau o decizie major , aplica ia poate fi transmis unui expert pentru o trecere n revist ulterioar . Aceast separare a lu rii deciziilor de rutin sau a deciziilor mai complexe poate fi deosebit de benefic , n special n cazul n care deciziile d rutin reprezint cea mai mare parte a procesului de luare a deciziilor. Dun & Bradstreet Expert System (D&B) Sistemul D&B de regularizare a creditelor asigur analiza riscului pentru produc tori, vnz torii cu ridicata, intermediari, i marketerii n industria mbr c mintei. Sistemul ntre ine i actualizeaz o baz de date de ratinguri pentru creditare pentru peste 200.000 de activit i din Statele Unite, pe care o utilizeaz pentru a face recomand ri n privin a valorii creditelor c tre clien i. Dificult ile n actualizarea datelor i inconsisten a recomand rilor au condus la dezvoltarea acestui sistem expert de analiz a creditelor. Sistemul trateaz peste 90% din cererile de creditare, i const dintr-o baz de cuno tin e de peste 100 de reguli i alte baze de date asociate. Avantajele imediate ale sistemului au fost: - reducerea timpului de r spuns de la peste 3 zile la mai pu in de 1 minut; - mbun t irea consisten ei recomand rilor efectuate. CREDEX Sistemul ajut la evaluarea riscurilor ce apar la acordarea creditelor. Obiectivul acestuia este acela de a asista anali tii responsabili cu creditele bancare la evaluarea companiilor care solicit creditare, efectund o asociere ntre nivelul riscului i cererea de creditare, mpreun cu explica iile necesare. CREDEX utilizeaz date economice, financiare i sociale referitoare la companie i domeniul n care aceasta opereaz , precum i date referitoare la politica bancar n domeniul mprumuturilor. Sistemul furnizeaz o diagnoz pentru fiecare func ie a companiei, eviden iind punctele forte i cele slabe, i pune accentul pe nivelul par ial al riscului asociat fiec rei dintre aceste func ii. Mai mult dect att, sistemul evalueaz nivelul general al riscului care rezid n acordarea creditului i furnizeaz recomand ri privind acceptarea mprumutului.

55

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

a) Modelul Sistemul CREDEX este constituit dintr-un meta expert, exper i de domeniu i exper i de evaluare. Meta expertul distribuie controlul ntre diferi ii exper i i monitorizeaz procesul de rezolvare a problemei. Exper ii de domenii sunt activa i n ordinea importan ei. Atunci cnd un expert de domeniu i ndepline te sarcina, meta modelul selecteaz unul din exper ii de evaluare pentru a trata sarcina curent . Exper ii de domenii cuprind expertul comercial, expertul financiar, expertul produc iei i opera iilor i expertul de gestiune. Ace ti exper i deduc importan a caracteristicilor subdomeniului lor i efectueaz o prim evaluare a punctelor forte i a celor slabe, precum i a riscurilor elementare asociate. Expertul comercial analizeaz calitatea func iei comerciale. Expertul financiar evalueaz datele financiare i contabile. Expertul produc iei i opera iilor trateaz datele referitoare la produc ie, la cercetare i dezvoltare, iar expertul de gestiune evalueaz echipa de manageri i structura capitalului. Exper ii de evaluare cuprind expertul de regularizare, expertul lexicografic, expertul disjunctiv i expertul conjunctiv. Ace tia con in modele cognitive generale de procesare a informa iilor i efectueaz analize mai complexe. Exper ii de evaluare examineaz riscurile elementare i importan a lor, i le combin ntr-un risc par ial prin intermediul unor reguli generale de decizie lexicografice, de regularizare sau conjunctive. b) Reprezentarea cuno tin elor i mecanismul de ra ionare CREDEX este construit pe baza motorului de inferen i a formalismului SNARK. Cuno tin ele sunt reprezentate n logica predicatelor de ordinul I i, n unele cazuri, n logica predicatelor de ordinul II . Sistemul con ine peste 300 de reguli. Euristica de ra ionare este formalizat n sistemul clasic al regulilor de produc ie. n memoria de lucru, propriet ile obiectelor, leg turile dintre acestea i declara iile sunt reprezentate prin triplete asociative de forma <obiect rela ie valoare>, unde rela iile i valorile pot fi de asemenea obiecte structurate. Strategia de control a sistemului este orientat att c tre obiective, ct i c tre date. c) Performan ele sistemului Sistemul opereaz n 2 moduri: 1. diagnoz : ofer un raport final dup fiecare proces de diagnoz a func iilor companiei; 2. evaluare: cu ajutorul unei anumite euristici, sistemul poate ajunge mai rapid la concluzii prin omiterea unor func ii de la diagnoz . La ini ializare, sistemul pune utilizatorilor urm toarele ntreb ri: Modul de operare: diagnoz sau evaluare; Elementul care va fi evaluat: nume, tip, domeniu; 56

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

 Perioada de evaluare: ini ial sau la sfr it de an; Metoda de ponderare pentru func iile companiei: prestabilit sau precizat de utilizator. Este ini ializat apoi procesul de ra ionare; sistemul ghideaz utilizatorul cu ajutorul unei secven e logice de ntreb ri, asigur diagnoz pentru fiecare func ie a companiei, afi eaz o evaluare calitativ i recomand ac iunile care ar trebui efectuate pentru mbun t irea calit ii respective. La final, sistemul tip re te o evaluare calitativ global privind riscul de companie. COMPASS COMPASS a fost dezvoltat de Banca Na ional a Sco iei pe parcursul unei perioade de 7 ani, intrnd efectiv n func iune n anul 1994. Ini ial a fost aplicat n cazul tuturor mprumuturilor comerciale care dep eau 375.000 USD. Costurile de produc ie au fost recuperate pe parcursul etapei de validare, iar de la introducerea n func iune a sistemului, banca nu a mai suferit pierderi asociate mprumuturilor nou acordate de aceste dimensiuni. COMPASS a fost scris n C++ i ruleaz att n mediul WINDOWS, ct i n mediul OS/2. Definirea modular a sistemului permite nl turarea datelor i informa iilor specifice B ncii Na ionale a Sco iei, i adaptarea shell ului generic r mas pentru orice banc de pe orice pia pentru efectuarea unor evalu ri similare a mprumuturilor. De la mijlocul anului 1995, COMPASS a fost testat i utilizat de mai multe b nci din Marea Britanie, Irlanda, din unele ri europene, precum i de b nci de pe alte continente. a) Modelul COMPASS este un sistem bazat pe reguli. Baza de cuno tin e ncorporeaz expertiza responsabilului care conduce evaluarea mprumuturilor. Sistemul este destinat s fie utilizat de c tre ofi erii de mprumuturi, care pot accepta sau nu recomand rile propuse de sistem. Pe parcursul unei consult ri, COMPASS acceseaz informa iile centrale stocate referitoare la client i la acordurile existente cu clientul respectiv, i utilizeaz datele contabile ale clientului de-a lungul a 7 ani: 3 ani anteriori, anul curent i 3 ani urm tori. Sistemul cuprinde 3 module cheie: 1) VIABILITATE: capacitatea clientului de a ndeplini activitatea propus ; 2) SIGURAN : evaluarea modului de restituire a mprumutului; 3) CREDIBILITATE: modul n care clientul este cunoscut de c tre banc , pe baza unor factori calitativi, cum ar fi stilul de conducere. Astfel, sistemul filtreaz informa iile specifice calitative i cantitative ale clientului, ajusteaz corespunz tor valorile contabile i prezint recomand rile sale ofi erului de mprumuturi, acesta putnd apoi s explice recomand rile clientului ntr-un mod relevant i informativ. 57

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Sistemul ofer posibilitatea de asistare a procesului, prin elaborarea cte unui raport n limbaj natural la sfr itul fiec rui proces de consultare, raport care con ine recomand rile propuse ofi erului de mprumuturi la cererea de mprumut a clientului. ntregul proces de consultare dureaz 5 minute i jum tate, n compara ie cu un timp de o s pt mn necesar sistemului utilizat anterior. b) Validarea Primul prototip a fost finalizat n 1988, iar primul sistem complet supus test rii a fost n 1992. Testarea ini ial a fost efectuat de personalul b ncii. n 1993, acestora li-i sau al turat contabili de la una din marile companii interna ionale de contabilitate. c) Implementarea La mijlocul anului 1994, sistemul era instalat la 20% din sucursalele b ncii de pe cuprinsul Marii Britanii, acoperind 80% din portofoliu l de mprumut al b ncii. n decurs de 1 an, sistemul a fost instalat complet i a fost extins pentru a fi utilizat n cazul tuturor mprumuturilor care dep eau 15.000 USD. CUBUS CUBUS furnizeaz o evaluare a bilan ului anual a clien ilor comerciali. Testarea n peste 1000 de cazuri a demonstrat c sistemul este la fel de bun ca i un specialist cu experien , indicnd capacitatea financiar a unei companii. Sistemul a fost scris n ART-IM i efectueaz o analiz complet a bilan ului contabil ntr-un timp de doar 3 minute. PARMENIDE PARMENIDE a fost dezvoltat de c tre Banca Italian din Napoli. Sistemul trece n revist mprumuturile pe baza predic iei pozi iei viitoare a companiei care cere mprumutul. La analiz sunt luate n calcul managementul, bazele companiei i pia a de care dispune. De asemenea, sistemul utilizeaz informa iile oferite de diferitele agen ii privind pozi ia pe pia a companiei. Sistemul orienteaz ofi erul de mprumuturi pe parcursul ntregului proces, dar necesit introducerea unei expertize generice a riscului de c tre expertul n mprumuturi al b ncii i nu de c tre ofi erul de mprumuturi.

58

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

KABAL KABAL este un sistem expert de autorizare a mprumuturilor bancare dezvoltat de Banca Comercial Troms din Norvegia. Sistemul efectueaz analiza declara iilor financiare, lund n calcul i garan iile, pia a companiei i structura de organizare i de conducere a companiei. Utilizatorul este orientat pe parcursul evalu rii, dar exist i puncte unde ofi erul de mprumuturi trebuie s de in o expertiz destul de complex . EVENT mprumutul unor bani reprezint una din activit ile principale ale oric rei b nci. O banc trebuie s decid dac acord sau nu un mprumut pe baza evalu rii capacit ii clientului de a restitui mprumutul n condi iile impuse de banc . Aceast sarcin se repet des i c tre diferi i clien i, necesitnd personal bancar care s efectueze acelea i opera ii de rutin la procesarea cererilor de mprumut. EVALOG, o banc francez , a dezvoltat sistemul EVENT pentru evaluarea credibilit ii i performan elor unei companii, cu scopul de a face recomand ri referitoare la acordarea de credite. Sistemul ia n calcul o serie de factori, cum ar fi structura financiar , m rimea, performan ele echipei de conducere, atunci cnd evalueaz riscul acord rii unui mprumut unei companii. Sistemul a condus la mic orarea costurilor proces rii cererilor de mprumut de peste 10 ori, a crescut capacitatea total de evaluare i a mic orat riscul expunerii b ncii. III.1.3. Aplica ii privind investi iile de capital Management Advisor Sistemul este utilizat la luarea deciziilor care implic investi ii financiare n noi oportunit i de afaceri, fiind destinat a fi utilizat de c tre directori i manageri. Sistemul ia n calcul elementele financiare, riscul, perioada de timp, concuren a i impactul asupra organiza iei. Printre elementele financiare luate n calcul se num r pre urile, cota de pia , deprecierea i taxele. Utilizatorii pot personaliza sistemul expert n func ie de terminologia proprie, de prezum iile financiare i de preferin e. Sistemul con ine n jur de 200.000 de linii de cod scrise n PSL, un limbaj bazat pe LISP.

59

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

AFFIN Sistemul este utilizat de c tre managerii b ncilor la evaluarea proiectelor industriale de investi ii. Acesta determin fezabilitatea i oportunitatea economic a proiectului propus. Sunt luate n calcul considera ii legate de produc ie, cum ar fi amplasarea cl dirii i aspecte tehnologice, precum, evaluarea structurii companiei, angaja i i conducere, i elementele financiare ale companiei. AFFIN efectueaz o analiz de pia lund n considerare descrierea produsului, m rimea i segmentarea pie ei, precum i previziunile asupra vnz rilor. Sistemul a fost scris n limbajul C i utilizeaz att reguli, ct i re ele semantice. Cash Flow Profiler Sistemul a fost scris cu ajutorul shell-ului de sisteme expert Leonardo Level III, este bazat pe reguli i include leg turi cu pachete externe un SGBD i un tabelor. Sistemul efectueaz o estimare a fluxului de numerar a proiectelor de capital, lund o decizie n privin a accept rii sau respingerii proiectului. Estim rile sunt efectuate la 3 nivele: cea mai bun solu ie, limita inferioar i limita superioar . Baza de cuno tin e a fost construit utiliznd fluxurile de numerar ale unui num r de 76 de proiecte, i de asemenea pe baza interviurilor cu 4 exper i n domeniu. Odat cu noile proiecte evaluate de sistem, rezultatele sunt ad ugate n baza de date, iar parametrii sunt ajusta i n mod corespunz tor. PROJECT PROJECT este utilizat de c tre autorit ile locale din Fran a la testarea impactului financiar a unui portofoliu de proiecte. Baza de cuno tin e include informa ii privind aspectele legislative ale impozit rii locale i informa ii referitoare la costurile de operare asociate investi iilor generice, de exemplu n cazul colilor. III.1.4. Predicting Stock Market Behaviour Prototipul sistemului dezvoltat de Braun i Chandler (1987) pe baza inducerii regulilor, reprezint o ncercare de a pune la dispozi ia anali tilor de pe pia a ac iunilor un instrument care s combine att m rimi cantitative, ct i de clasificare.

60

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

a) Modelul Metoda inducerii regulilor se bazeaz pe nv area din exemple. A fost utilizat un sistem ACLS (Analog Concept Learning System) pentru analiza exemplelor date i pentru formularea regulilor de decizie. Regulile au fost generate pe baza expertizei furnizate de c tre un specialist cu 12 ani de experien pe pia a ac iunilor. b) Reprezentarea cuno tin elor Cuno tin ele au fost reprezentate sub forma unor reguli induse. Expertul a identificat cele mai relevante 20 de sugestii, care mpreun cu rezultatele au constituit baza de exemple. Pentru clasificarea recomand rilor s pt mnale au fost utilizate 3 categorii de rezultate: taur (bullish predic ia unui tendin e cresc toare), urs (bearish predic ia unei tendin e descresc toare) i neutr (indicnd un risc ridicat). Baza de exemple include datele de la momentul nchiderii pentru un anumit num r de s pt mni. Pentru prototip, de exemplu, au fost utilizate datele de la momentul nchiderii n ziua de vineri a fiec reia din cele 108 s pt mni din perioada 20 martie 1981 9 aprilie 1983, date luate din Wall Street journal. III.1.5. Probleme de cercetare i tendin e Problemele de cercetare pot fi clasificate n 3 categorii[Liebowitz98]: 1) Statistice, de dezvoltare de modele i de validare: n majoritatea cazurilor aceste probleme sunt asociate nu numai sistemelor expert, dar i oric rei proceduri statistice. De exemplu, pentru a fi folositor ntr-o aplica ie, un sistem comercial trebuie validat cu ajutorul unei func ii obiectiv specifice strategiei comerciale i obiectivului (ex. maximizarea profitului). Un alt element l constituie compararea rezultatelor unui sistem expert cu rezultatele re elelor neuronale, a modelelor statistice clasice i a exper ilor umani. Evaluarea diferitelor sisteme necesit , desigur, mijloace i m rimi diferite, dar, n final, compara ia trebuie s releve modul n care un sistem sau altul conduce la obiectivele stabilite. 2) Probleme cognitive: O metod de dezvoltare a sistemelor inteligente este de a ob ine un sistem care s rezolve corect probleme, indiferent dac sistemul reproduce sau nu inteligen a uman . Desigur c n elegerea abilit ii oamenilor de rezolvare a problemelor i de efectuare a unor judec i de valoare este i va fi benefic la definirea sistemelor. O problem important pentru dezvoltarea sistemelor o reprezint n elegerea caracteristicilor diferitelor sarcini i a caracteristicilor expertizei umane, rezultat n asocierea corespunz toare a diferitelor tipuri de sisteme inteligente care de in caracteristicile de achizi ie i reprezentare a 61

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

cuno tin elor, respectiv de ra ionare, cele mai potrivite pentru sarcina n cauz . 3) Acceptarea utilizatorului: Dezvoltarea sistemelor trebuie s fie privit ntotdeauna din punct de vedere al utilizatorilor, utilitatea, u urin a n utilizare i capacitatea de explicare reprezentnd ingredientele cheie pentru ca un sistem inteligent s aib succes. Este nevoie de o cercetare minu ioas pentru a identifica abordarea cea mai potrivit a problemelor financiare cu ajutorul sistemelor inteligente. De exemplu, sistemele expert i re elele neuronale au mpreun capacitatea de a furniza solu ii pe care nici una din cele 2 tehnologii nu le pot furniza n mod individual. Viitorul va aduce o integrare mai pronun at a diverselor tipuri de sisteme de inteligen artificial pentru a maximiza punctele forte i a minimiza sl biciunile acestora. De asemenea, este necesar o documentare empiric privind acceptarea sistemelor inteligente drept instrumente suport de decizie viabile pentru profesioni tii din finan e i din alte domenii.

62

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

III.2. Contabilitate i audit


Utilizarea sistemelor expert drept mijloace de asistare a deciziilor i de rezolvare a problemelor contabile a cunoscut o cre tere tot mai mare n ultimul timp. Urm toarele firme interna ionale de contabilitate utilizeaz n mod curent sisteme expert: - Arthur Andersen & Company; - Coopers & Lybrand; - Deloitte & Touche; - Ernst & Young; - KPMG Peat Marwick; - Proce Waterhouse. Aceste companii utilizeaz sisteme expert la efectuarea diverselor sarcini care apar in practicilor contabile privind taxele, auditul, planificarea i consulting-ul. n figura III.1. sunt prezentate principalele domenii n care sunt utilizate sistemele expert. Domeniile conexe sunt legate prin linii ntrerupte[Vasarhely95].

Audit
Dezvoltare programe de lucru Evaluare control intern Analiza riscului Acumulare taxe Elemente speciale Concordan publicare Suport tehnic

Taxe

Consulting

Sisteme suport Dezvoltare soft

Planificare taxare interna . Planificare impozit pe venit Elemente speciale Planificare taxe comp. Verificare concordan

Sisteme expert contabile Planificare financiar personal

Selectare soft

Transfer informa ii

Figura III.1. Domeniile contabile n care sunt utilizate sisteme expert

63

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

III.2.1. Aplica ii 1.1. Audit 1.1.1. Dezvoltare programe de lucru. Aceste sisteme planific programe de audit complexe pentru anumi i clien i de audit. Programele de audit elaborate de c tre aceste sisteme expert includ proceduri i teste specifice care vor fi utilizate n procesul de audit. Exist aici 2 direc ii de dezvoltare urmate: - sisteme expert elaborate n limbaje tradi ionale care duc la o mbun t ire a capacit ii de tratare a elementelor complexe; - un sistem expert care controleaz planificarea procesului de audit. Exemple: Expertest (Cooper & Lybrand): utilizeaz informa ii privind activitatea clientului i identific deciziile strategiei de audit pentru a indica un program de audit corespunz tor clientului respectiv din cele 19 programe generale de audit introduse n baza sa de cuno tin e. Audit Planning Advisor (Deloitte & Touche): este un sistem de planificare a auditului bazat pe reguli; cuprinde peste 1000 de ntreb ri referitoare la domenii de interes general sau particular, grupate n func ie de zona de audit; rezult o prim schi detaliat a programului de audit. COMPAS Computerized Planning Advisory System (Price Waterhouse): a fost definit pentru asisten a auditorilor la selec ia combina iei de proceduri de audit care s asigure o eficien maxim din punct de vedere al costurilor, precum i din punct de vedere al adres rii corespunz toare a evalu rilor de audit. 1.1.2. Evaluare control intern. Aceste sisteme asist auditorii n evaluarea credibilit ii activit ii de control intern al unui client. Unele sisteme asigur asisten pentru evaluarea unor medii particulare, n timp ce altele sunt mai generale. Exemple: Internal Controls Expert (Deloitte & Touche): asist auditorii la documentarea i evaluarea controlului intern, elabornd o p rere privind gradul de risc al angajamentului. Sistemul integreaz complet standardele de audit pentru companii, precum i alte standarde de audit general acceptate. Detailed Planning Practice Aid (Price Waterhouse): a fost creat pentru a ajuta auditorii la documentarea privind punctele 64

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

de control existente, precum i la locurile unde acestea ar trebui s existe; de asemenea, sistemul este util pentru a evalua acurate ea controlului intern i a propune locuri suplimentare pentru control. 1.1.3. Analiza riscului. Aceste sisteme estimeaz riscul auditului pe baza unei evalu ri a controlului intern efectuate independent, sau pe baza unei combina ii ntre evaluarea controlului intern i analiza riscului. Exemple: Risk Advisor (Coopers & Lybrand): este un sistem expert creat pentru interpretarea informa iilor financiare i non - financiare ale unui client, cu scopul de identificare i cuantificare a riscurilor poten iale. Sistemul acceseaz o baz de date on - line pentru ob inerea informa iilor industriale utilizate la comparare. Risk Assesment (Price Waterhouse): a fost destinat ini ial clien ilor din produc ie i distribu ie, urmnd ca o versiune ulterioar s fie destinat b ncilor. 1.1.4. Acumulare taxe. Aceste sisteme asist auditorii la calcularea acumul rilor impozitului pe venit al unui client, precum i calcularea sumelor amnate la plat . Exemple: ExperTAX (Coopers & Lzbrand): sistemul utilizeaz peste 3000 de reguli sub forma unui chestionar inteligent care asist auditorii i profesioni tii din domeniul fiscal la colectarea i trecerea n revist a datelor pentru acumularea taxelor i pentru scopuri de planificare a taxelor. ExperTAX a dus la mbun t irea productivit ii personalului contabil, a calit ii informa iilor i la accelerarea procesului de instruire a personalului. De asemenea, ExperTAX a determinat mbun t irea func iilor de analiz prin relevarea i descrierea elementelor i alternativelor privind acumularea i planificarea taxelor. FAS96 (Deloitte & Touche): este un sistem expert utilizat la determinarea acumul rilor de taxe pe baza Declara iei 96 a standardelor privind conturile financiare. 1.1.5. Concordan publicare. Auditorii sunt asista i n procesul de verificare ca toate declara iile fiscale obligatorii s fie f cute publice. Exemplu:

65

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

 Financial Disclosures (Arthur Anderson & Company): Rthur Anderson a dezvoltat un sistem expert care s asiste auditorii s determine dac toate declara iile obligatorii sunt f cute publice de c tre un anumit client. 1.1.6. Elemente speciale legate de audit. Aceste sisteme includ sisteme expert elaborate pentru asistarea auditorilor cu o serie de subiecte contabile, cum ar fi estimarea provizioanelor pentru pierderi din mprumuturi sau tratarea tranzac iilor n moned str in . Exemple: ExempTAX (Coopers & Lybrand): este un sistem expert de diagnoz pentru organiza iile scutite de taxe, expuse pl ii impozitului pe venit i dificult ilor n men inerea statutului de scutire de taxe. SFAS80 Accounting for Foreign Currency Transactions & Hedges (KPMG Peat Marwick): a fost dezvoltat pentru a asista contabilitatea tranzac iilor n moned str in . Sistemul serve te la instruirea informal i ca referin pentru auditori. Loan Probe (KPMG Peat Marwick): sistemul abordeaz problema analizei mprumuturilor bancare de c tre auditori, prin utilizarea unei baze de cuno tin e de peste 8500 de reguli. Sistemul nmagazineaz cuno tin ele exper ilor bancari ai companiei, precum i statistici i proiec ii din peste 170 de ramuri industriale. 1.1.7. Suport tehnic. Aceste sisteme asist auditorii cu diferite aspecte contabile ale procesului de audit. Exemplu: Sample Sizer (Cooper & Lybrand): sistemul face recomand ri privind dimensiunea optim a e antioanelor i red intervalul corespunz tor al erorii tolerabile, pe baza informa iilor numerice i a estim rilor privind calitatea i eroarea procesului de audit. 1.2. Taxe 1.2.1. Planificarea general a taxelor unei companii. Asist contabilii la structurarea tranzac iilor i la alegerea metodelor contabile care s determine minimizarea taxelor datorate. Sistemele care asigur asisten pentru elemente individuale ale planific rii taxelor unei companii se ncadreaz n categoria elementelor speciale.

66

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Exemplu: Corporate Tax Analysis Tool (KPMG Peat Marwick): instrumente de proiectare i analiz pentru planificarea taxelor unei companii. Varietatea i complexitatea domeniului a determinat efectuarea unor analize minu ioase n vederea stabilirii obiectivelor i structurii sistemului. 1.2.2. Planificarea general a taxelor interna ionale. Aceste sisteme asigur asisten la structurarea organiza iilor i a tranzac iilor interna ionale n vederea minimiz rii taxelor totale datorate. Sunt avute n vedere att legile fiscale interne ale diferitelor ri ct i tratatele interna ionale privind taxele. Sistemele care asigur asisten pentru un element individual sunt incluse n categoria elementelor speciale. Exemple: World Tax Planner (Deloitte & Touche): este un sistem de asisten pentru optimizarea taxelor interna ionale. International Tax Advisory System (Price Waterhouse): asigur asisten n recunoa terea elementelor privind taxele interna ionale. Sistemul monitorizeaz situa ia curent a unui client i acord asisten la planificarea anumitor tranzac ii ale acestuia. CLINTE (Coopers & Lybrand): sistemul optimizeaz situa ia pe plan interna ional a unei companii, din punct de vedere fiscal, pe baza unor restric ii definite de utilizator. Sistemul utilizeaz 2 modele de baz : un model al corpora iei, constnd ntr-o ierarhie de companii, i un model interna ional bazat pe aplicarea legilor fiscale n cazul companiilor multina ionale. 1.2.3. Planificarea general a impozitului pe venit individual. Aceste sisteme asigur planificarea impozitului pe venit. Sistemele care asigur asisten a n cazul unor elemente specifice ale impozitului pe venit, cum ar fi determinarea statului de reziden , sunt incluse n categoria elementelor speciale. Exemple: AAFINPLAN (Arthur Anderson & Co.): reprezint noua versiune a sistemului PLANMAN creat pentru a furniza planificarea financiar a personalului, att pentru persoane fizice, ct i pentru membrii unor asocia ii de angaja i. Personal Financial Analysis (Price Waterhouse): reprezint un pachet de servicii furnizat de o familie de sisteme expert, disponibil pentru companiile client pentru Price Waterhouse.

67

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

1.2.4. Verificare concordan . Aceste sisteme determin respectarea reglement rilor fiscale de c tre o anumit companie. Procesul de verificare a concordan e consist n interpretare i clasificare, informa iile privind o anumit situa ie fiind interpretate n compara ie cu un set de reguli pentru ca situa ia analizat s poat fi clasificat . De exemplu, au fost dezvoltate sisteme care s determine dac o companie client este n concordan cu cerin ele pentru scutirea de taxe, n conformitate cu regulile COBRA (legea american privind asigur rile medicale ale angaja ilor) sau reglement rile privind taxa pe valoarea ad ugat din Marea Britanie. Aceste sisteme reprezint primul r spuns la noile legi fiscale, noile reglement ri guvernamentale sau standarde de raportare financiar . Exemplu: VATIA Value Added Tax Inteligent Assistant (Ernst & Young): asigur asisten auditorilor la trecerea n revist a procedurilor unui client n scopul de a asigura respectarea legilor privind taxa pe valoarea ad ugat . 1.2.5. Elemente speciale. Aceste sisteme trateaz elemente particulare legate de taxe, de exemplu, dac o persoan este rezident str in. Exemplu: COBRA Expert (Price Waterhouse): sistemul a fost astfel dezvoltat nct s fie utilizat att de c tre exper ii companiei Price Waterhouse), ct i de c tre firmele client pentru asisten n tratarea corespunz toare a beneficiilor angaja ilor pe baza regulilor COBRA (legea american pentru asigur ri medicale ale angaja ilor). 1.3. Consulting 1.3.1. Sisteme expert contabile. Acestea sunt sistemele dezvoltate de c tre firmele de contabilitate pentru clien i. expert

Exemplu: PRA Passanger Revenue Accounting (Arthur Anderson & Co): integreaz mai multe sisteme expert ntr-un sistem de procesare a imaginilor, care verific automat pre ul de vnzare al fiec rui bilet, introduce tranzac ia n Cartea Mare i verific dac comisionul i taxa pe vnz ri sunt corect calculate i pl tite. Ashell (Coopers & Lybrand): este utilizat pentru dezvoltarea i ntre inerea sistemelor expert n audit, i reprezint un sistem general care acoper ntregul proces de audit: planificarea, 68

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

execu ia i generarea automat a documentelor i a rapoartelor de audit. 1.3.2. Planificare financiar personal . Elaboreaz planuri financiare generale pentru persoane individuale sau pentru familii. Aceste sisteme sunt cuprinse n categoria Consulting deoarece sunt utilizate de c tre firmele de contabilitate publice pentru furnizarea serviciilor de planificare financiar c tre angaja ii companiilor client ca i beneficii. Exemple: AAFINPLAN; Personal Financial Analysis. 1.4. Sisteme suport 1.4.1. Dezvoltare soft pentru sisteme expert contabile. Aceast categorie include shell-uri pentru sisteme expert definite special pentru aplica ii contabile. Exemplu: Oshell (Coopers & Lybrand): este un shell pentru sisteme expert care a fost utilizat pentru dezvoltarea sistemului ExperTAX. A fost construit un sistem de ntre inere a bazelor de cuno tin e (KBMS) pentru sistemele dezvoltate cu ajutorul acestui shell. 1.4.2. Selectare soft. Aceast categorie include sisteme care acord asisten n selectarea soft-ului corespunz tor. 1.4.3. Transfer informa ii. Aceste sisteme acord asisten pentru conversia fi ierelor dintr-un format n altul sau pentru achizi ia informa iilor din calculatoarele clien ilor. Exemplu: Micro DataCentre (Ernst & Young): furnizeaz asisten privind modul optim de ob inere a datelor din calculatoarele clien ilor.

69

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

III.2.2. Probleme de cercetare i tendin e Care sunt efectele sistemelor expert contabile n cazul sarcinilor, a utilizatorilor i a organiza iilor? Sunt necesare analize suplimentare asupra efectelor, n special n subdomeniile contabilit ii n care utilizarea sistemelor expert s-a r spndit rapid n ultimii ani, cum ar fi fiscalitatea i contabilitatea de gestiune. O astfel de cercetare este necesar pentru organiza iile contabile, pentru dezvoltatori i pentru utilizatori. Organiza iile trebuie s tie dac decizia strategic de implementare a sistemelor expert a condus la rezultatele a teptate. Dezvoltatorii trebuie s cunoasc efectele utiliz rii unui anumit sistem pentru a putea modifica sau mbun t i proiectele urm toare. Utilizatorii sunt de obicei reticen i la schimb rile tehnologice. De aceea, o mai bun n elegere a efectelor sistemelor expert va nl tura anxietatea i posibilele nemul umiri[Vasarhely95]. Ce facilit i de explicare sunt necesare pentru maximizarea utilit ii unui anumit sisteme expert? Facilitatea de explicare a sistemelor expert este ndeosebi necesar atunci cnd utilizarea SE va influen a dezvoltarea expertizei utilizatorilor. Studiul diverselor tipuri de explica ii va ajuta la identificarea interfe ei optime de explicare pentru un anumit tip de sistem, dar, mai mult dect att, va ilustra modul n care facilit ile de explicare alternative vor influen a performan ele i percep ia utilizatorilor. Pn acum exist destul de pu ine studii asupra explic rii cuno tin elor contabile. Sarcinile contabile, incluznd sarcinile de contabilitate financiar , de taxe i de audit, reprezint sarcini deosebit de complexe care necesit cuno tin e extinse asupra principiilor, reglement rilor i legilor, domeniu n care facilitatea de explicare sufer . Care este rolul sistemelor expert n automatizarea sarcinilor contabile? Automatizarea proceselor economice implic utilizarea tehnologiilor informatice moderne pentru mbun t irea performan elor. De multe ori este nevoie de o redefinire radical a unor procese, de exemplu n mediul instabil al legisla iei auditului, unde este necesar o automatizare pentru a putea ine pasul cu schimb rile legislative i tehnologice din acest domeniu. De asemenea, cu ajutorul unor studii de caz complexe s-ar putea ob ine informa ii detaliate asupra altor subdomenii contabile.

Cum pot fi rezolvate contradic iile contabile?

i ambiguitatea cuno tin elor

70

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

Exist dificult i n reprezentarea cuno tin elor din acest domeniu, mai ales n subdomeniul fiscal, al taxelor i n alte subdomenii, unde nu numai c elementele sunt complexe i deseori ambigue, dar se i schimb frecvent. Cercetarea trebuie s g seasc metode de rezolvare a contradic iilor i ambiguit ii din legile i reglement rile fiscale pentru a fi incluse n baza de cuno tin e. n plus, ntre inerea unor astfel de sisteme trebuie s cuprind actualiz ri frecvente ale bazei de cuno tin e, caracterizate printr-un nivel ridicat al complexit ii. Care ar fi piedicile puse cercet rii asupra sistemelor expert n contabilitate? Unul din obstacole este natura privat a multor sisteme expert, mai ales a celor utilizate de firmele de contabilitate. Din aceast cauz , este deseori dificil de ob inut informa ii complete n acest domeniu. n viitor, sistemele expert se vor ndrepta c tre o integrare mai pronun at cu sistemele informatice i tehnologiile tradi ionale. Astfel, sistemele expert contabile vor c tiga treptat un rol mai important, dar mai pu in vizibil. De exemplu, un sistem expert de planificare a auditului va face parte dintr-un sistem suport mai vast, care va con ine att elemente specifice sistemelor expert, ct i elemente tradi ionale, cum ar fi module pentru modele statistice sau pentru alte teste de audit. n domeniul impunerii, integrarea va duce la mic orarea num rului de sisteme expert specializate pe anumite probleme, respectiv la majorarea num rului de sisteme informatice fiscale inteligente care vor efectua sarcini mult mai vaste i mai complexe. Sistemele expert contabile vor deveni tot mai modularizate pentru a permite ntre inerea i actualizarea mai u oar a bazei de cuno tin e. n domeniul impunerii fiscale, de exemplu, este cu att mai necesar acest lucru, cu ct rata de modificare a legisla iei este mai mare, ducnd la modificare frecvent a faptelor i cuno tin elor necesare rezolv rii problemelor. O alt tendin este presiunea crescnd asupra firmelor de contabilitate i a departamentelor contabile ale corpora iilor de a mbun t i rata costuri rezultate a serviciilor, ceea ce va duce la o dezvoltarea de sisteme expert. Serviciile informa ionale contabile i de audit vor trebui livrate mai eficient i cu costuri mai mici, lucru perfect posibil prin utilizarea tehnologiilor avansate.

71

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul III

III.3. Alte aplica ii economice ale sistemelor expert


Un alt mod de abordare a domeniilor n care sunt aplicate sistemele expert este de a examina elementele i componentele sistemului economic pentru aspecte orientate spre cuno tin e[Liebowitz98]: Consumatori y analiza pie ei i a concuren ei y nevoile i orientarea consumatorilor y cump r turi ncruci ate Produse y informa ii privind func ionalitatea produselor y asocierea nevoilor consumatorilor la produsele disponibile: asistarea consumatorilor la optimizarea func ionalit ii, calit ii i costului produselor y configurarea, personalizarea i stabilirea pre ului produselor y monitorizarea performan elor produselor y optimizarea livr rilor i programarea i logistica repara iilor Proces y controlul tehnic de calitate y modelarea i simularea proceselor y gestiunea, controlul i monitorizarea fluxurilor de lucru Management y supravegherea mediului cu ajutorul asisten ilor inteligen i y optimizarea fluxurilor de lucru: timp, calitate i costuri Personal y suport de decizie y asignare lucru: potrivirea abilit ilor, performan elor, disponibilit ilor i preferin elor y rezolvarea structurat a problemelor y evaluarea automat y asisten i personali y sistem suport integrat: ajutor, instruire, testare, exemple Expertiz y reprezentarea i structurarea cuno tin elor y depozitarea cuno tin elor y achizi ia cuno tin elor y descoperirea cuno tin elor y sisteme de instruire inteligente y sisteme expert consultative

72

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

Capitolul IV Aplica ia informatic

IV.1. Prezentarea aplica iei informatice


Sistemul expert de analize bursiere este implementat n Microsoft Visual FoxPro 5.0., sub Windows 95. Caracteristicile mai noi i mai vechi ale acestui limbaj l recomand pentru realizarea aplica iilor din domeniul bazelor de date. Cteva dintre aceste caracteristici sunt: utilizarea program rii orientate obiect, colec ia de vr jitori i de generatoare, posibilitatea cre rii kiturilor de instalare pentru aplica iile realizate. Produsul se prezint sub forma unui kit de instalare, care instaleaz programul pe hard-disk-ul calculatorului. Sistemul ofer o interfa prietenoas , u or de utilizat, utilizatorul putnd efectua opera ii de intrare, de prelucrare i de ie ire. Opera iile de intrare se refer la introducerea datelor, opera iile de prelucrare sunt utilizate la ob inerea situa iilor, iar cele de ie ire la afi area acestora. Ferestrele de intr ri cer utilizatorului introducerea unor date, care vor fi utilizate la calcularea unor indicatori, iar ferestrele de ie ire vor afi a o serie de situa ii i grafice referitoare la pozi ia unei societ i i a ac iunilor acesteia pe pia . Sistemul manipuleaz o serie de informa ii complexe referitoare la pozi ia pe pia a diferitelor societ i tranzac ionate pe pia a de capital, pornind de la informa iile generale, nume, adres , num r de ac iuni, i pn la structura ac ionariatului, bilan uri contabile, indicatori economici i bursieri, precum i alte informa ii provenite din pres sau din diferite comunicate care permit realizarea profilului societ ilor respective.

IV.2. Arhitectura sistemului


La lansare, aplica ia va afi a un formular din care se vor putea apela op iunile aferente opera iilor de efectuat, dup cum urmeaz : Actualiz ri Actualizare tiri Actualizare Ac ionari

73

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

 Actualizare Indici Actualizare Societ i Actualizare Bilan uri Societ i Neactualizate Vizualiz ri Vizualizare dup Simbol Vizualizare tiri Vizualizare Ac ionari Vizualizare Indici Cota ii dup Data Vizualizare Bilan uri Grafice Prelucr ri Evolu ie s pt mnal Recalcul varia ii Reindexare baze Situa ii Profil Statisitici Cota ii interval Grafic Profit i pierdere Repartizare profit 74

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

 Bilan Indicatori economici Indicatori bursieri Configur ri Ie ire

IV.3. Proiectarea modulelor


Actualizare tiri se cere introducerea de noi informa ii referitoare la o anumit societate. Pentru aceasta, se introduce data noii tiri, simbolul societ ii, cuvntul cheie (dup care va fi identificat tirea) i sursa tirii respective (cotidian, televiziune, comunicat, raport, etc.). Prin alegerea butonului Salvare tirea va fi salvat n baza de tiri. Cuvntul cheie se poate alege dintr-o list derulant , la fel ca i sursa tirii. Prin alegerea butonului Actualizare Surse i Cuvinte cheie, este afi at un formular n care sunt listate sursele i cuvintele cheie, utilizatorul avnd posibilitatea de a terge valori existente sau de a ad uga altele noi. Actualizare Ac ionari permite modificarea structurii ac ionariatului. Astfel, prin introducerea simbolului societ ii, a numelui ac ionarului, a num rului de ac iuni de inute i a datei la care este valabil noua configura ie, se poate introduce un nou ac ionar pentru o anumit societate. Prin alegerea butonului Salvare modific rile sunt salvate n baza de date a ac ionarilor. La introducerea num rului de ac iuni definite, sistemul verific num rul maxim de ac iuni existente i nu permite introducerea unui num r superior acestuia. Actualizare Indici permite actualizarea indicilor bursieri. Se introduce data la care se efectueaz modificarea i apoi se introduc valorile indicelui BET, indicelui BET-C i indicelui Rasdaq, sistemul calculnd i completnd automat cmpurile referitoare la varia iile acestor indici. De asemenea trebuie introdus valoarea tranzac iilor la Bursa de Valori. Dac pentru o dat introdus exist deja informa ii introduse n sistem, atunci sistemul completeaz automat cmpurile formularului cu valorile corespunz toare din baza de date. De asemenea, dac este introdus o zi n care nu sunt efectuate tranzac ii (smb t sau duminic ), sistemul afi eaz un avertisment. Prin alegerea butoanelor Salvare sau Modificare se va trece la efectuarea salv rii sau modific rii informa iilor introduse. Actualizare Societ i permite introducerea unor noi societ i care va fi gestionat de c tre sistemul de analize bursiere. Se cere introducerea 75

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

simbolului i denumirii societ ii, adresa, num rul total de ac iuni, valoarea nominal (aleas dintr-o list derulant ). De asemenea, trebuie specificat dac societatea este cotat la burs sau pe pia a secundar de capital, Rasdaq. Dac societatea este cotat pe Rasdaq, atunci trebuie specificat registrul din care face parte (de exemplu Registrul independent Transilvania). n plus, trebuie precizat dac societatea este tranzac ionabil sau dac este suspendat de la tranzac ionare, n acest ultim caz fiind necesar introducerea datei i motivului opririi de la tranzac ionare. Prin alegerea butonului Salvare, informa iile sunt salvate n baza de date corespunz toare. De asemenea, sistemul permite actualizarea informa iilor despre o anumit societate, prin specificarea simbolului societ ii respective, sistemul completnd automat o parte din cmpurile formularului pe baza informa iilor din baza d date. Actualizare Bilan uri permite introducerea bilan urilor pentru o anumit societate. La nceput, se cere introducerea simbolului i denumirii societ ii, urmnd ca apoi s se treac la introducerea datelor propriuzise. Se introduce luna i anul pentru care se introduc datele, iar apoi se introduc datele referitoare att la bilan ul propriuzis, ct i cele referitoare la contul de profit i pierdere, respectiv repartizarea profitului. Societ i Neactualizate permite identificarea societ ilor care necesit actualizare. Vizualizare dup simbol la nceput, sistemul solicit introducerea simbolului i denumirii societ ii pentru care se dore te vizualizarea informa iilor existente. n continuare este afi at o machet care cuprinde 8 formulare, din care se poate alege vizualizarea pentru: - profilul societ ii; - datele societ ii: simbol, denumire, adres , num r de ac iuni, valoare nominal , pia a pe care se tranzac ioneaz , etc. - tiri: toate informa iile referitoare la societatea aleas ; - structura ac ionariatului; - graficul ac iunilor tranzac ionate sau a pre ului mediu; - indicatorii economici, n func ie de bilan ul selectat: valoare nominal , valoare contabil , rota ie crean e, rota ie stocuri, rota ie active, lichiditate, solvabilitate, rentabilitatea activelor, etc.; - indicatorii bursieri: pre mediu, rentabilitate ac iune, capitalizare bursier , minim absolut, maxim absolut, PER, etc.; - cota iile ac iunilor societ ii selectate: data, pre ul mediu, valoarea tranzac iilor, num rul tranzac iilor, pre ul de nchidere, pre ul de deschidere, pre ul maxim, pre ul minim, etc. Vizualizare tiri permite vizualizarea tirilor pentru o anumit societate. Pe baza informa iilor introduse, se realizeaz un filtru astfel: simbolul societ ii, codul fiscal, data tirilor (se poate specifica perioada anterioar sau 76

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

perioada ulterioar datei introduse, sau chiar pentru data n sine), sursa tirilor i cuvntul cheie. Prin alegerea butonului C utare se va efectua c utarea tirilor n conformitate cu filtrul introdus, iar prin alegerea but onului Vizualizare se va trece la afi area tirilor g site. Aici, utilizatorul poate proceda la tergerea, selectarea, deselectarea sau tip rirea tirilor respective. Vizualizare Ac ionari efectueaz vizualizarea structurii ac ionariatului pentru o anumit societate. Prin alegerea butonului Aplic filtru se realizeaz o filtrare a ac ionarilor n func ie de simbolul societ ii, data (sau perioada anterioar sau ulterioar ), respectiv un anumit ac ionar. Prin alegerea butonului Vizualizare rezultat se trece la afi area informa iilor g site, unde utilizatorul poate terge, modifica i salva modific rile efectuate asupra structurii ac ionariatului. Vizualizare Indici permite vizualizarea indicilor BET, BET-C i Rasdaq, precum i a cursului dolarului american. La nceput, sistemul solicit introducerea unui filtru pe o dat sau o perioad (anterioar sau ulterioar datei specificate). Se trece apoi la vizualizarea rezultatelor, utilizatorul avnd posibilitatea tergerii de nregistr ri din baza de date prin alegerea butonului tergere nregistrare din baza de date. Cota ii dup data permite vizualizarea cota iilor din data calendaristic specificat de utilizator. n formularul afi at, utilizatorul are posibilitatea definirii unui nou filtru, respectiv poate opta pentru vizualizarea cota iilor de la Bursa de Valori, de pe Rasdaq sau de pe ambele pie e. Vizualizare Bilan uri utilizatorul va introduce simbolul i denumirea societ ii pentru care dore te s vizualizeze bilan urile. n continuare, utilizatorul poate terge sau modifica un bilan existent, sau poate introduce unul nou. Grafice sistemul execut o serie de grafice care pot da utilizatorului o vedere de ansamblu asupra evolu iei anumitor indicatori sau asupra situa iei unei societ i. La nceput trebuie selec ionat simbolul i denumirea societ ii. De asemenea, se poate opta pentru efectuarea graficului pentru o anumit varia ie a volumului cota iilor. n continuare, se poate opta pentru cota iile dintr-o anumit perioad , sau implicit pentru toate cota iile. Utilizatorul va selecta n continuare unul sau mai multe elemente dintre cele afi ate, pentru care se va construi graficul: - pre mediu; - pre deschidere; - pre nchidere; - pre minim; - pre maxim; - ask; - bid; 77

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

volum ac iuni; valoare; varia ie medie; varia ie valoare; num r tranzac ii.

Evolu ie S pt mnal sistemul realizeaz o eviden a tranzac iilor din s pt mna care ncepe cu data specificat la nceput, i anume valoarea tranzac iilor, num rul ac iunilor tranzac ionat, pre ul minim i pre ul maxim atins n s pt mna corespunz toare. Recalcul Varia ii se calculeaz varia iile de volum i de ac iuni n cazul tranzac iilor de cotare ale ac iunilor societ ilor gestionate de c tre sistem. Reindexare Baze se realizeaz utilizate de c tre sistem. o reindexare a bazelor de date

Situa ii sistemul efectueaz i tip re te o serie de situa ii. Se selecteaz simbolul societ ii, perioada pentru care se doresc situa iile respective, perioada luat n calcul pentru bilan uri, i pentru indicatorii economici i bursieri. Apoi se vor selecta, individual sau mai multe, situa iile necesare, dup cum urmeaz : profil: tip re te profilul societ ii selec ionate; statistici pe o perioad precizat : coeficient Sigma coeficient Beta: y indice BET y indice BET-C y indice Rasdaq evolu ie cantitativ : y num rul edin elor de listare y num rul edin elor efective de tranzac ionare y num rul edin elor de tranzac ionare y ac iuni tranzac ionate n medie pe edin y valoarea tranzac iilor n medie pe edin cota iile din intervalul precizat data pre ul mediu varia ia pre ului mediu valoarea total tranzac ionat varia ia valorii tranzac iilor num r tranzac ii 78

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

   

ac iuni tranzac ionate varia ia volumului tranzac iilor pre ul de cump rare pre ul de vnzare pre ul minim pre ul maxim

 graficul societ ii tranzac ionate profit i pierdere repartizare profit bilan indicatori economici indicatori bursieri Configur ri permite o serie de configur ri asupra mediului de lucru, de exemplu, directorul n care sunt bazele de date.

79

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

IV.4. Proiectarea bazelor de date


Principalele baze de date utilizate au urm toarea structur :
y Stiri.dbf

Simbol CAEN Cuvcheie Data Codi Stirea Sursa Simbol Data Nume Numaract Simbol An Luna Nominala Valcont Rotcr Rotstoc Rac Ra Rcp Lichid Lich_imed Solvab Mn Mb Roa Roe Data Bet Varbet Bet_c Varbet_c Usd Varusd Rasdaqi Varrasdaqi Valtrbvb Valtrotc

Character(8) Character(10) Character(30) Date Numeric(8) Memo Character(15) Character(8) Date Character(25) Numeric(7) Character(9) Numeric(4) Character(2) Numeric(13) Character(15) Character(5) Character(6) Character(6) Character(4) Character(6) Character(6) Character(6) Character(4) Character(17) Character(17) Character(4) Character(6)

cheie de indexare cheie de indexare cheie de indexare cheie de indexare

y Actionari.dbf

y Indec.dbf

y Bet.dbf

Date Cheie de indexare Numeric(7.2) Numeric(7.2) Numeric(7.2) Numeric(7.2) Numeric(7) Numeric(7.2) Numeric(7.2) Numeric(7.2) Numeric(13) Numeric(13) 80

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

y Nominala.dbf y Simbol.dbf

Nominala Piata

Character(10)

Cheie de index.

Numeric(1) Cheie de index. Simbol Character(9) Cheie de index. Denumire Character(50) Cheie de index. Adresa Character(50) Nr_act Numeric(13) Ppm Numeric(13) Nominala Character(10) Caen Character(6) Cheie de index. Status Character(20) Explicatii Character(30) Reg Character(10) Simbol Anul Luna Caen Codi Nr_act Val_nomin Ca Vt Ct Pb Pn Pierd Ai Cladiri Terenuri Ac Stocuri Clienti Disponibil Altcr Cr_a Prime Ta Cp Cs Proviz Datorii Imprum Furniz Altdat Cr_p Character(8) Numeric(4) Character(2) Numeric(10) Numeric(8) Numeric(12) Numeric(9) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Cheie de index. Cheie de index. Cheie de index. Cheie de index.

y Cotate.dbf

81

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

Tp Divid Fd Sp Denumire Localitate


y Cotatii.dbf

Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Numeric(19) Character(59) Character(16) Numeric(1) Date Character(8) Numeric(12.2) Numeric(8.2) Numeric(19) Numeric(8.2) Numeric(5) Numeric(19) Numeric(8.2) Numeric(8) Numeric(8) Numeric(8) Numeric(8) Numeric(8) Numeric(8) Character(59)

Cheie de index. Cheie de index. Cheie de index. Cheie de index. Cheie de index.

Piata Data Simbol Medie Var_med Valoare_tr Var_val Nr_tr Act_tr Var_vol Cump Vanz Min Max Desch Inch Denumire

Cheie de index.

82

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

IV.5. Eficien a sistemului informatic propus


Etimologic, eficien a sistemelor informatice proiectate poate i trebuie s fie evaluat prin compararea efectelor ob inute cu valoarea resurselor alocate pentru realizarea lor. Conceptul de eficien economic a unui sistem informatic presupune cuantificarea i realizarea lui, precum i cuantificarea efectelor economice reale ob inute n urma aplic rii sale. Aprecierea efortului depus la proiectarea, realizarea i implementarea unui sistem informatic se poate face prin cumularea cheltuielilor n func ie de etapele de proiectare parcurse i de categoria de cheltuieli implicate. Efectele economice sunt datorate unor factori de baz , dintre care amintim[Avornicului99]: - modernizarea procesului de conducere tactic , strategic , i operativ ; - furnizarea automat a unor variante de decizii pentru conducere; - alegerea solu iilor optime de decizie cu ajutorul modelelor matematice; - minimizarea timpului de r spuns pentru noul sistem informatic i m rirea gradului de informatizare a activit ilor principale i auxiliare. Efectele economice pot fi maximizate n cazul n care noul sistem informatic utilizeaz re ele de calculatoare, prelucr ri n timp real i prelucr ri distribuite. Pentru sistemele informatice economice eficien a se calculeaz ca raport ntre rezultatul util (adic efectul noului sistem n procesul de conducere) i cheltuielile (adic efortul sistemului) avansate pentru ob inerea efectului dorit. Eficien a economic este dependent de ndeplinirea urm toarelor condi ii: - conducerea beneficiarului prime te informa ii pertinente, reale, care corespund cantitativ i calitativ, fundament rii riguroase i operative a deciziilor tactice, strategice i curente; - asigurarea unui necesar optim de informa ii pentru conducerea compartimentelor func ionale implicate i pentru partenerii cu care are rela ii beneficiarul sistemului; - utilizarea unui volum minim de resurse financiare, umane i materiale pentru atingerea parametrilor proiecta i ai sistemului. Stabilirea eficien ei economice are la baz urm torul sistem de indicatori: 1. Indicatorii efectelor economice directe: sunt efectele ob inute ca urmare a introducerii noului sistem informatic. Aceste efecte se datoreaz influen ei exercitate asupra optimiz rii sistemului informa ional global al beneficiarului, cu repercursiuni directe asupra principalilor indicatori economico financiari (de exemplu,

83

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

sporul total de profit ob inut, sporul total de valoare ad ugat ob inut prin introducerea noului sistem informatic). 2. Indicatorii efectelor economice indirecte: reflect sporul fizic i valoric al activit ii, reducerea costurilor, etc. 3. Indicatorii sintetici: cuantific eficien a economic ob inut prin exploatarea noului sistem i a investi iilor alocate pentru dotarea cu tehnic de calcul: - coeficientul eficien ei economice pentru fiecare subsistem informatic; - coeficientul eficien ei economice la nivelul sistemului informatic; - termenul de recuperare a cheltuielilor totale aferente ntregului sistem; - coeficientul eficien ei economice comparate, este calculat ntre sistemul proiectat i sistemul etalon. Dac n trecut costurile resurselor hard erau preponderente n costul total al unui sistem, acestea s-au redus considerabil pe m sura dezvolt rii tehnicii de calcul. Odat cu aceasta, s-a modificat i raportul resurselor hard/soft, ast zi ponderea cheltuielilor de elaborare a produselor program ajungnd s constituie 90% din costul total al sistemului. Acest lucru s-a datorat cre terii complexit ii programelor elaborate i adaptarea acestora la cerin ele reale. Preocup rile pentru cre terea eficien ei muncii n programare au adus, pe rnd, o serie de idei noi[Goron98]: - st pnirea complexit ii acestui fenomen; - cre terea calit ii i fiabilit ii produselor program; - crearea unui cadru organizatoric corespunz tor; - crearea unui cadru metodologic corespunz tor, care s aduc norme, standarde i metode unitare; - formalizarea i verific rii corectitudinii i test rii produselor program; - abordarea sistemic a elabor rii produselor program, etc. Pentru a rezolva o problem cu ajutorul calculatorului trebuie parcurse urm toarele etape: j precizarea cerin elor beneficiarului; j specificare problemei; j proiectarea algoritmului de rezolvare a sistemului; j programarea propriuzis (implementarea); j testarea produsului ob inut; j exploatarea i ntre inerea programului. Cheltuielile necesare pentru a achizi ia unui sistem se constituie n cheltuieli de investi ii, necesare analizei, proiect rii, program rii i implement rii sistemului informatic, i cheltuieli de exploatare care includ cheltuielile de ntre inere a sistemului. Eficien a unui astfel de sistem informatic const n faptul c este mult mai rapid n luarea deciziei dect un expert uman. De asemenea, trebuie 84

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

men ionat c achizi ia i utilizarea unui astfel de sistem expert este mult mai pu in costisitoare dect angajarea unui expert n domeniu, lucru care reiese din urm torul calcul al cheltuielilor necesare n vederea construirii sistemului care face subiectul lucr rii de fa :
y cheltuieli curente de salarizare a membrilor echipei: 4.000.000 lei/lun x 3 luni x 2 membri = 24.000.000 lei y cheltuieli cu procurarea echipamentelor de calcul necesare: 10.000.000 lei (costul estimat al unui calculator cu dot ri medii) x 2 buc. = 20.000.000 lei y cheltuieli cu preg tirea personalului pentru utilizarea calculatoarelor i a sistemului: 2.000.000 lei.

Total cheltuieli de investi ii: 46.000.000 lei. Conform legii, produsele informatice trebuie amortizate n 3 ani de la punerea n func iune, ceea ce duce la o amortizare lunar calculat de 1.277.778, ceea ce este mult sub nivelul salariului lunar ce ar reveni unui analist financiar n cazul n care nu s-ar pune problema elabor rii unui sistem informatic, sistemul putnd nlocui de multe ori o echip de anali ti. Avnd n vedere domeniul, pia a de capital, care este n continu mi care i transformare, un astfel de sistem este deosebit de necesar pentru a putea lua decizii operative pe baza informa iilor prezentate de c tre sistem. De asemenea, o versiune urm toare a programului ar putea include noi facilit i, cum ar fi preluarea direct a cota iilor de pe site-urile Bursei de Valori din Bucure ti i a pie ei secundare de capital Rasdaq, nemaifiind necesar introducerea manual a acestora. Din punct de vedere al utilizatorului, programul dispune de o interfa prietenoas , pe baz de ferestre, permite lucrul cu mouse-ul i prezint caracteristicile oric rei aplica ii Windows. Sistemul necesit urm toarea configura ie minim : calculator 586 (sau PENTIUM I), 8 MB RAM (recomandat 16 sau 32 MB RAM, pentru a putea prelucra bazele mari de date utilizate pentru nregistrarea cota iilor), WINDOWS 95 sau WINDOWS 98, Visual Fox Pro instalat pe hard-disk sau doar ODBC-ul (Open Database Connectivity), i un spa iu liber pe hard-disk care s permit depozitarea bazelor de date i rularea n bune codi ii a programului.

85

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

IV.6. Concluzii i propuneri


Pia a de capital este, prin excelen , un spa iu al incertitudinii, al aproxim rii i al mizei. Ca atare, valoarea de pia nu se poate determina cu certitudine prin simpla aplicare a unei formule. Orice estimare favorabil privind activitatea unei firme duce la cre terea cursului ac iunilor, dup cum orice veste negativ are un efect contrar. Valoarea de pia nu este determinat numai de ra ionalitatea economic , ci i de o serie de factori de subiectivi, extraeconomici, de atitudinea subiectiv a indivizilor, de manevrele speculative, etc. Sistemele expert pot reprezenta i procesa informa iile ntr-o form superioar , de nalt nivel, prin cuno tin e formate din fapte i reguli, constituite din declara ii simbolice din realitate, ca structuri de rela ii logice apropiate gndirii i vorbirii umane, i pot replica procesele de gndire ale exper ilor umani dintr-un domeniu particular, printr-un ra ionament flexibil de deducere a noi cuno tin e din cele adev rate, stocate ntr-o baz de cuno tin e. Sistemele expert pot cere pentru rezolvarea unei probleme numai o simpl declarare a cuno tin elor achizi ionate din expertiza uman , f r a specifica un algoritm, i por furniza r spunsuri cu solu ii la nivelul expertului sau la cel mai nalt grad de competen din domeniu, n urma specific rii unor ntreb ri de c tre utilizator, devenind asisten sau deciden i inteligen i, care explic ra ionamentul i prelucreaz cuno tin e chiar incerte. Sistemele expert dispun de calit i superioare n raport cu sistemele informatice conven ionale, de natur procedural , care atunci cnd sunt confruntate cu probleme de ra ionament sunt puse n dificultate, deoarece prelucreaz o problem minor cu ajutorul unor algoritmi complec i i cu un volum mare de date, aproape n totalitate numerice, codific cu greutate programele datorit instruc iunilor de nivel sc zut, aplic expertiza n mod rigid, inflexibil, nu dau r spunsuri i nu explic ra ionamentul . Introducerea sistemelor expert n utilizare n cadrul unei companii, poate avea efecte diverse asupra organiza iei respective. Organiza ia i persoanele implicate pot fi refractari la apari ia sistemelor expert. Reticen ele legate de introducerea unei noi tehnologii pot fi nl turate printr -o munc eficient de informare i de sensibilizare a personalului. n mod paradoxal, unele dificult i sunt legate de informaticienii tradi ionali. ntr-adev r, problemele tratate de informatica clasic i de sistemele expert sunt foarte diferite. Introducerea inteligen ei artificiale a fost resim it de serviciile informatice clasice ca o concuren primejdioas , iar denigrarea sau ignoran a apare ca o strategie de ripost adaptat . Pe m sur ce sistemele expert se adapteaz la serviciile informatice, acest gen de reac ie va disp rea. Eventualele probleme ridicate prin schimb rile de calificare sau ale posturilor de lucru, pot fi abordate ncepnd cu etapa de informare i 86

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Capitolul IV

sensibilizare a organiza iei. Este important de ar tat c sistemele expert sunt, mai presus de orice, sisteme de asistare a deciziei, ele putnd aduce o mbog ire a sarcinilor i o calificare mai bun . Pentru realizarea unui sistem trebuie s se nceap cu o identificare corect a sarcinilor i a utilizatorilor. De asemenea, sistemul trebuie s fie bine integrat n organiza ie, n re elele de informare i n mediul s u uman. Dac sistemul face s scad importan a unei activit i, atunci el trebuie s poat automatiza complet aceast munc prin integrare, s creeze posibilitatea de utilizare a sistemului de c tre persoane care provin din partea de jos a ierarhiei cunoa terii i pentru care sistemul va aduce totodat o nou calificare. O alt problem ar fi motivarea managementului, prin convingerea c sistemul va fi rentabil ntr-un termen scurt sau lung. n definitiv, dac avem un management motivat, care propune realizarea unui sistem opera ional, cu o echip de realizatori competen e i experimenta i, utilizatori bine ale i i motiva i, i cu o dorin general de a face un sistem practic, convenabil i rentabil, atunci obiectivul propus are toate ansele de reu it .

87

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Bibliografie

Bibliografie

[Avornicului99]

Avornicului Constantin, Tomai Nicolae Proiectarea sistemelor informatice economice i utilizarea Internetului n diverse domenii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1999 Benchimol G., Levine P., Pomerol J.C. Sisteme expert n ntreprindere, Editura Tehnic , Bucure ti, 1993 Goron Sabin Elemente de ingineria produselor program, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1998

[Benchimol93]

[Goron98]

[Goonatilache95] Goonatilache S., Treleaven P.H. - Intelligent Systems for Finance and Business, Willey&Sons Ltd., 1995 [Klein90] Klein M., Methlie L.B. Expert Systems - A Decision Support Approach, Addison-Wesley Publishers Ltd., 1990 Jeffery K. Expert Database Systems, Academic Press Limited, London, 1992 Liebowitz J. The Handbook of Applied Expert Systems, CRC Press LLC, 1998 Li oiu V., B dic A., Tarbujaru V. Sisteme expert finanicar bancare Curs, Reprografia Universit ii din Craiova, 1998 Ni chi tefan Inteligen curs, 1998 artificial Note de

[Jeffery92]

[Liebowitz98]

[Li oiu98]

[Ni chi98]

88

Utilizarea sistemelor expert n aplica ii

Bibliografie

[Marshall90]

Marshall G. Advanced Students Guide to Expert Systems, Heinemann Newnes, 1990 OLeary D.E., Watkins P.R. Expert Systems and Artificial Intelligence in Internal Auditing, Markus Wiener Publishers, Princeton, USA, 1995 Smbotin C. Sisteme expert cu PROLOG, Editura Tehnic , Bucure ti, 1997 Vasarhelyi M.A. Artificial Intelligence in Accounting and Auditing; Using Expert Systems, Markus Wiener Publishers, Princeton, USA, 1995 Applied Artificial Intelligence, printed at Peter Peregrinus Ltd. on behalf of the Institution of Electrical Engineers, 1991

[OLeary95]

[Smbotin97]

[Vasarhely95]

[Warwick91]

89

Utilizarea sistemelor expert n aplicatii

Anexe

ANEXE

Utili

sist

expert apli atii

Anexe

II

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

III

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

IV

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

VI

Utili area sistemel r expert n apli atii

"

Anexe

VII

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

VIII

Utili area sistemel r expert n apli atii

'

&

Anexe

IX

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

Utili area sistemel r expert n apli atii

Anexe

XI