Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Profesor:
Unitatea de învățământ: Școala
Clasa:
Data:
Aria curriculară:
Disciplina:
Unitatea de învățare:
Subiectul lecției:
Tipul lecției: Comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Competente generale:
C.G.1 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii,în conexiune cu diferite manifestări ale credinţei.
C.G.2 Manifestarea unui comportament moral,în viata personală şi în societate,în acord cu valorile religioase.
C.G.3 Raportarea expierenţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase,cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase.

Competente specifice:
C.S.1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos,pe baza textelor biblice.
C.S.2.1 Prezentarea unor modele spirituale,pe baza textelor biblice,religioase,literare studiate.
C.S.3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personală ,a grupurilor de apartenenţe,a comunităţii.

Competente derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1 - să cunoască conținutul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
C2 – să știe cine este autorul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
C3 – să descrie împrejurările în care a fost rostită rugăciunea ”Tatăl nostru”;
C4 – să explice denumirea ”Rugăciunii Domnești”;
C5 – să enunțe cele șapte cereri și să explice rugăciunea ”Tatăl nostru”;
C6 – să conștientizeze importanța rugăciunii în viața zilnică.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, explicația,metoda exploziei stelare,lectura explicativă.
2. Mijloace de învățământ: Biblia,Proloagele, fișe de lucru, planșa didactică Tatăl nostru,Editura Sfântul Mina, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen 3393 din 28 februarie 2017 pentru clasele V-VIII;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
3. Unitatea de învățare Viaţa creştinului împreună cu semenii.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min.

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Benga Cristina,s.a Manual creştin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi pedagogică, Bucuresti, 2018.
7.Alexa Cristian,Ciucă Sorina,Ioniţă Dragoş,Şova Mirela,Manual creştin-ortodox pentru clasa a VI-a,Editura Didactică şi pedagogică
Demersul didactic

Nr. Etapele lecţiei Co Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. mp. (min.) Şi învăţământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 3' Activitate
organizatoric frontală

2. Pregătirea 3' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau răspunsuri: Activitate Aprecieri
elevilor frontală verbale
pentru Conversaţia
receptarea
noilor
cunoştinţe

3. Precizarea 1' • Se anunţă titlul lecţiei: şi se comunică, într-o • Elevii scriu data şi titlul lecţiei în Explicaţia Activitate
titlului şi a formă accesibilă, competenţele. caiete şi ascultă apoi explicaţiile Prezentare frontală
competenţelor • Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei. profesorului.. Power Point
lecţiei

Activitate
4. Comunicarea C1 20' Povestirea frontală
/însuşirea
noilor
cunoştinţe

Activitate
frontală Aprecieri
Conversaţia verbale
C2 -,,Elevii scriu în caiete după care,
cu ajutorul profesorului analizează
subliniind cu o linie
Explicaţia
fiecare ,,cerere” şi cu
două ,,conditia”.

Explicaţia Activitate
frontală
-,,Elevii ascultă explicaţiile date de
profesor...”
Aprecieri
verbale
-,,elevii subliniază cu două linii
conditia...”
-,,...notează în caiete

Explicaţia

-,,...elevii ascultă cu atenţie.”

. ,,elevii ascultă cu atenţie.” Argu- Activitate


mentarea frontală

C3

,,elevii ascultă cu atenţie.” Explicaţia

C4
5. Fixarea şi 12' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau răspunsuri. Conver Activitate
sistema- saţia frontală Aprecieri
tizarea C5 •Se împart fişe de lucru în care elevii verbale
cunoştinţelor formulează întrebari în legătură cu tema lecţiei
şi se pot citi intrebările formulate de ei şi dau Oricând.
răspunsurile oral.
Elevii completeaza fişa de
lucru,iar cei care completeaza
totul corect primesc un punct la
caietul profesorului.

(Anexa1) Activitate
individuală
•Se dă încă o fișă de lucru ce cuprinde un test
cu itemi închiși cu alegere multiplă (un enunț
cu un singur răspuns corect, la alegere).

Se cere elevilor să găsească sinonime pentru


cuvintele:.
Exerciţiul

(Anexa 2)
Activitate
individuală

(Anexa 3)
6. Asocierea, 8'
genera- • Se cere elevilor să reflecteze şi să comenteze • Elevii reflectează apoi Lectura Prezentare Activitate
lizarea şi sensul următoarei istorioare comentează istorioara prezentata. explicativă frontală Aprecieri
Power
aplicarea verbale
Point
-,,..-elevii povestesc diferite
situaţii”
• Se solicită elevii să formuleze învăţături • Elevii dau raspunsuri: Conversaţia Activitate
C6 spirituale: frontală Aprecieri
,..Ce învăţături desprindeţi din acestă -,,....elevii asculta ” verbale
povestire?”
Problematiz
7. Aprecierea 1' • Se fac aprecieri generale şi individuale • Elevii ascultă aprecierile area Activitate Aprecieri
activităţii pentru implicarea lor în predarea noilor răspunsurilor orale. frontală verbale
elevilor cunoştinţe.
• Se notează elevii care au participat la lecţie.
8. Precizarea şi 1' • Se precizează şi se explică tema pentru • Elevii notează tema în caiete şi Explicaţia Activitate
explicarea acasă: Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor ascultă explicaţiile profesorului. frontală
temei avea de făcut ca temă și își notează tema.”

9. încheierea 1' • Profesorul rosteşte • Elevii rostesc rugăciunea


activităţii Rugăciunea • Salută.
• Salută.

Anexa nr. 1

Găseşte sinonime pentru cuvintele:ispită,doxologie,izbăvire,greşeală


şi alcătuieşte câte un enunţ cu termenii aflaţi.

S-ar putea să vă placă și