Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Dezvoltarea personală Clasa: a V-a „A”

Profesor: Nicoleta Rotaru


Competențe specifice:

1 Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viață;
3 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
4 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și
oportunităților pieței muncii;
5 Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

Unități de competență:

1 1.1 Recunoașterea propriilor nevoi, calități, atitudini pentru fortificarea încrederii în sine;
1.2 Utilizarea diverselor modalități adecvate de exprimare a opiniilor și emoțiilor în contextul școlii;
1.3 Aprecierea schimbărilor specifice treptei de gimnaziu pentru evoluția propriei persoane.

2 2.1 Relatarea despre norme etice și comportament respectuos, care asigură o atmosferă de colegialitate, confort emoțional și fizic;
2.2 Demonstrarea atitudinii grijulii față de animale, păsări, natură;
2.3 Aprecierea unui comportament corect și respectuos față de munca celor din jur.

3 3.1 Descrierea regimului personal de activitate, odihnă și alimentație, centrat pe acțiuni specifice de menținere a sănătății;
3.2 Compararea stării fiziologice și emoționale în perioada de pubertate cu perioada anterioară, în baza informației relevante;
3.3 Proiectarea acțiunilor de menținere a stării de sănătate prin respectarea regulilor de igienă în condiții casnice, școlare și în spații publice.

4 4.1 Identificarea informațiilor despre muncă, meserii și profesioniști din diferite domenii, pentru înțelegerea diversității profesiilor;
4.2 Valorificarea oportunităților oferite de comunitatea școlară pentru lansarea inițiativelor și dezvoltarea calităților de lider;
4.3 Aprecierea beneficiilor proiectării carierei în baza unor decizii informate pentru dezvoltarea personală.

5 5.1 Identificarea situațiilor și acțiunilor din spațiul școlar și casnic, care pot provoca risc pentru securitatea personală și a celor din jur;
5.2 Analiza modalităților de prevenire și depășire a situațiilor de risc, inclusiv prin contactarea instituțiilor publice ce asigură protecția
copilului;
5.3 Proiectarea unui traseu sigur spre școală, în baza recomandărilor propuse.

1
Bibliografie

1 A. Balan, E. Stratan, Dezvoltare personală, clasa a V-a, Caietul elevului, Dorința, Chișinău, 2018.

2 Dezvoltarea personală. Curriculum național pentru clasa a V-a. Chișinău, 2018.

3 Dezvoltarea personală. Ghid de implementare a curriculumului disciplinar pentru clasa a V-a. Chișinău, 2018.

4 ecampus.iic.md

2
Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Observații
specifice (CS) și a unităților ore
de competențe (UC) conform
curriculumului
CS UC Total ore proiectate: 34
Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală
și relaționarea armonioasă 6
I 1.1 Recunoașterea 1 Elevul din perspectiva trecutului, prezentului și viitorului. Realizări, 1 01.09
propriilor nevoi, calități, succese, puncte tari, puncte slabe; posibilități de perspectivă.
atitudini pentru fortifi-
carea încrederii în sine; 2 Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt. Încrederea în sine și în 1 08.09
1.2 Utilizarea diverselor celălalt.
modalități adecvate de 3 1 15.09
exprimare a opiniilor și Comunicarea. Ascultarea activă. Exprimarea și argumentarea opiniei.
emoțiilor în contextul 4 1 20.09
școlii; Cercul relațional al elevului. Principii ale relaționării pozitive cu semenii,
1.3 Aprecierea colegii de clasă, profesorii, familia.
5 1 27.09
schimbărilor specifice
treptei de gimnaziu Relații de cooperare la școală și în familie.
6 1 04.10
pentru evoluția propriei
persoane. Evaluare sumativă: Povestea familiei mele - proiect.
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții 7
II 2.1 Relatarea despre 7 Respectul. Manifestări în diverse situații. Respect versus servilism. 1 11.10
norme etice și
comportament 8 Comportamentul etic în clasă și în școală. Corectitudinea relațiilor dintre 1 18.10
respectuos, care asigură colegi. Comportament etic la lecții și în afara lor.
o atmosferă de colegia-
litate, confort emoțional 9 Ordinea și curățenia în clasă și în școală. Menținerea în ordine a 1 25.10
și fizic; rechizitelor școlare. Importanța menținerii ordinii și curățeniei pentru
2.3 Aprecierea unui sănătatea și confortul personal și al celor din jur.
comportament corect și
10 Respectul pentru muncă. Respect pentru munca adulților, părinților, 1 01.11
respectuos față de munca
celor din jur. profesorilor, persoanelor care asigură condițiile de viață și studii.
2.2 Demonstrarea 11 1 08.11
atitudinii grijulii față de Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea grijulie față de animale, păsări,
animale, păsări, natură; natură.
Excursie la ZOO. Reflecții.
12 1 15.11
3
13 Evaluare sumativă: Codul unui comportament respectuos și etic - poster. 1 22.11

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos 6


III 3.1 Descrierea regimului 14 Igiena personală și sănătatea. Importanța sănătății pentru viață. Importanța 1 29.11
personal de activitate, regimului de activitate și odihnă pentru sănătate.
odihnă și alimentație,
centrat pe acțiuni 15 Igiena și anotimpurile. Modalități de prevenire a bolilor prin respectarea 1 06.12
specifice de menținere a normelor de igienă. Sfatul stomatologului - invitat.
sănătății;
3.2 Compararea stării 16 Organismul elevului și pubertatea. Procese fiziologice, stări emoționale. 1 13.12
fiziologice și emoționale
în perioada de pubertate 17 Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra dezvoltării fizice a corpului 1 20.12
cu perioada anterioară, copilului.
18 1 10.01
în baza informației
relevante; Alimentația corectă acasă și la școală. Acțiuni în caz de intoxicație
3.3 Proiectarea acțiunilor alimentară. Riscurile fast-food-urilor.
19 1 17.01
de menținere a stării de
sănătate prin respectarea Evaluare sumativă: Știu să respect igiena personală în diferite anotimpuri -
regulilor de igienă în eseu.
condiții casnice, școlare
și în spații publice.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale 8
și dezvoltarea spiritului antreprenorial
IV 4.1 Identificarea 20 Profesia preferată. Factori de influență, înțelegerea profesiei. Utilitatea și 1 24.01
informațiilor despre importanța unor profesii.
muncă, meserii și
profesioniști din diferite 21 Munca și vocația. Noțiunea de muncă. Profesiile, îndeletnicirile părinților. 1 31.01
domenii, pentru Invitarea părinților cu meserii și profesii de succes.
înțelegerea diversității 1
profesiilor; 22 Prima impresie contează. Comportamente care influențează stabilirea unor 07.02
4.2 Valorificarea relații eficiente cu persoanele la prima prezentare.
oportunităților oferite de 1
23 Reguli de prezentare personală reușită. Importanța producerii unei bune 14.02
comunitatea școlară pen-
tru lansarea inițiativelor impresii la prima prezentare.
1
și dezvoltarea calităților 24 21.02
de lider; Calități specifice unui lider și unui membru de echipă. Calitățile unui lider.
4
4.3 Aprecierea Distribuirea rolurilor în echipă. Lansarea inițiativelor. 1
beneficiilor proiectării 25 28.02
carierei în baza unor Excursie la bancă și/sau alte întreprinderi. 1
decizii informate pentru 26 14.03
dezvoltarea personală. Decizia în proiectarea carierei. Noțiunile de decizie. Factori care
influențează decizia. Proiectarea carierei. 1
27 21.03
Evaluare sumativă: Proiectul de carieră.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală 7
V 5.1 Identificarea 28 Securitatea individuală și colectivă în spațiul școlar și casnic. Obiecte și 1 28.03
situațiilor și acțiunilor acțiuni periculoase.
din spațiul școlar și
casnic, care pot provoca 29 Spații periculoase în comunitate și situații de risc la drum. Locuri și 1 04.04
risc pentru securitatea trasee periculoase în comunitate.
personală și a celor din
jur; 30 Acțiuni în caz de incendiu. Planul de evacuare. Sfatul specialistului de la 1 11.04
5.2 Analiza modalităților departamentul „Situații excepționale” – invitat.
de prevenire și depășire
31 Traseul elevului și intersecțiile. Disciplina pe drum, selectarea corectă a 1 18.04
a situațiilor de risc, in-
clusiv prin contactarea drumului spre școală, casă, bibliotecă, magazin etc.
instituțiilor publice ce 1 09.05
32 Instituțiile publice care asigură protecția copilului. Descrierea activității.
asigură protecția
copilului; Modalități de contactare.
5.3 Proiectarea unui 33 1 16.05
traseu sigur spre școală, Profilul on-line și siguranța copilului. Securitatea mea în școală și acasă –
în baza recomandărilor plan de idei.
propuse. 34 1 23.05
Probă de sinceritate – evaluare finală.

S-ar putea să vă placă și