Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Nr.001/02.08.2022

Între:
Luican Petre-Luigi, născut la data de 28.06.1965, în Târgu Jiu, județul Gorj, legitimat cu CI
seria DD, nr. 363450, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 12.07.2007, având CNP
1650628151770, cu domiciliul în sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad, Str. Cărămidari,
nr. 45, județul Dâmbovița, în calitate de COMODANT,
și
AARON SPACE S.R.L. cu sediul în sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad, Str. Cărămidari,
nr.45, județul Dâmbovița, reprezentată legal prin administrator PUIA ANCA DOINITA, în
calitate de COMODATARA

a intervenit prezentul contract de Comodat, cu următoarele clauze:

I) OBIECTUL CONTRACTULUI
Comodantul predă spre folosință Comodatarei, cu titlu gratuit, spațiul în suprafață de
24.88 mp. situat la etajul 1 al imobilului din satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, Str.
Cărămidari, nr. 45, județul Dâmbovița, conform Anexei 1 la prezentul contract, unde
societatea va deschide sediul social și va desfășura activități prevăzute și autorizate conform
Act constitutiv.

II) DURATA CONTRACTULUI 


Comodantul acordă Comodatarei folosință spațiului mai sus descris, pe o durată de 49 ani,
începând cu data de 02.08.2022.

III) OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Comodantul are următoarele obligații:
- să predea Comodatarei spațiul pe bază de proces-verbal în care vor fi consemnate starea și
dotările aferente.
Comodatara are următoarele obligații:
- să desfășoare numai acele activități pentru care societatea a fost constituită și cu
respectarea legislației în vigoare;
- la încetarea contractului, societatea să predea spațiul în stare corespunzătoare unei bune
folosințe, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
- să nu subînchirieze în tot sau în parte spațiul ce face obiectul prezentului contract;
- pe durata de funcționare a societății, să efectueze cheltuielile de întreținere care să asigure
o bună folosință a spațiului;
- să folosească spațiul ca un bun proprietar;
- să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de legislația în vigoare în sarcina
Comodatarei.

IV) LITIGII
Cele două părți vor încerca stingerea oricărui litigiu pe cale amiabilă, în caz contrar, acesta se
va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

1
V) FORȚA MAJORĂ
Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă. Cazul de forță majoră trebuie
certificat de către Camera de Comerț și Industrie sau un alt organism ce poate emite un
asemenea certificat.
Cazul de forță majoră trebuie adus la cunoștință parții interesate, cu documente justificative,
în cinci zile de la data apariției cazului de forță majoră.

VI) DISPOZIȚII FINALE


Dispozițiile prezentului contract se completează cu dispozițiile legii civile aplicabile.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile
contractante.
Prezentul contract încetează la termen ori în timpul derulării acestuia, prin acordul părților
materializat printr-un act adițional semnat de ambele părți.
Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat azi 02.08.2022, în 3 exemplare originale.

COMODANT COMODATARA

LUICAN PETRE LUIGI AARON SPACE S.R.L.

PUIA ANCA DOINITA