Sunteți pe pagina 1din 115

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/169/6.2/S/146756
Titlul proiectului: „Instruire pentru furnizarea de servicii moderne”

Ghid de formare
Program de formare pentru specialiștii în incluziune socială
CUPRINS
1. INTRODUCERE .......................................................................................7
GLOSAR DE TERMENI ................................................................................................. 8
2. PROGRAMUL DE FORMARE ...................................................................9
TEMELE CURSURILOR............................................................................................... 10
Cursurile specifice de incluziune socială .....................................................................10
Cursuri în domeniul dezvoltării personale și a competențelor transversale ..............11
DESCRIERILE CURSURILOR ......................................................................................... 12
Cursuri specifice de incluziune socială ........................................................................12
Cursuri în domeniul dezvoltării personale și a competențelor transversale ..............22
3. CERINȚE TEHNICE DE ACCESARE A CURSURILOR ONLINE ..................... 33
4. AUTENTIFICAREA ÎN PLATFORMĂ ........................................................ 35
5. INTERFAȚA PLATFORMEI EDUCAȚIONALE ............................................36
5.1. ANTETUL ....................................................................................................... 36
5.2. SUBSOLUL – MODULUL DE CĂUTARE .................................................................... 36
6. AVIZIERUL PERSONAL ..........................................................................38
7. PARCURGEREA CURSURILOR ............................................................... 40
7.1. ÎNSCRIEREA LA CURSURI..................................................................................... 40
7.2. PARCURGERE CURSURI SPECIFICE ȘI CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ ................................. 41
Parcurgere test inițial .................................................................................................41
Parcurgere material de învățare ................................................................................45
Parcurgere test de evaluare .......................................................................................85
7.3. PARCURGERE CURSURI PENTRU COMPETENȚE TRANSVERSALE ..................................... 89
Meniul inițial ...............................................................................................................89
Progresul învățării - Activitatea curentă ....................................................................92
Test inițial ...................................................................................................................95
Resurse........................................................................................................................95
Setări ...........................................................................................................................95
Teste de evaluare........................................................................................................96
Completarea unui test ................................................................................................97
Tipuri de subiecte........................................................................................................97
Notarea modulului......................................................................................................98
Finalizarea modulului .................................................................................................99
2
Opțiunile de navigare pe tabletă ................................................................................99
Scurtături pe tastatură .............................................................................................101
7.4. RAPOARTE CURS............................................................................................ 104
Progresul învățării ....................................................................................................104
Progresul personal al învățării..................................................................................104
8. INSTRUMENTE DE COMUNICARE ....................................................... 107
8.1. MESAGERIE ................................................................................................. 107
8.1.1. Transmitere mesaj către un utilizator .....................................................107
8.1.2. Transmitere mesaj către utilizatorii asociați la un curs.........................110
8.2. FORUM ....................................................................................................... 112
8.2.1. Adăugare subiect nou de discuție ............................................................112
8.2.2. Adăugare răspuns la un subiect existent .................................................114

3
TABELA DE FIGURI
Figura 1 Autentificarea în platformă ............................................................................................. 35
Figura 2 Antetul platformei ........................................................................................................... 36
Figura 3 Căutare ............................................................................................................................ 37
Figura 4 Rezultate căutare ............................................................................................................ 37
Figura 5 Avizierul personal ............................................................................................................ 38
Figura 6 Managementul blocului .................................................................................................. 39
Figura 7 Înscrierea la curs .............................................................................................................. 40
Figura 8 Meniul Cursuri – selectare curs ....................................................................................... 41
Figura 9 Începere parcurgere test ................................................................................................. 42
Figura 10 Parcurgere test .............................................................................................................. 42
Figura 11 Finalizare test ................................................................................................................ 42
Figura 12 Rezultatul testului ......................................................................................................... 43
Figura 13 Rezultatul testului – vizualizare detaliată ..................................................................... 43
Figura 14 Vizualizare răspuns corect la întrebare ......................................................................... 44
Figura 15 Revenire la curs ............................................................................................................. 44
Figura 16 Fereastră parcurgere conținut de tip SCORM ............................................................... 45
Figura 17 Închidere prezentare material SCORM ......................................................................... 46
Figura 18 - Zone ecran obiect de învățare .................................................................................... 47
Figura 19 - Afișare pe un ecran desktop ....................................................................................... 47
Figura 20 - Afișare dispozitiv mobil vertical .................................................................................. 48
Figura 21 Layout ecran introductiv ............................................................................................... 49
Figura 22 Layout ecran text ........................................................................................................... 50
Figura 23 Ecran static .................................................................................................................... 51
Figura 24 Ecran static .................................................................................................................... 51
Figura 25 Ecran static .................................................................................................................... 52
Figura 26 Layout ecran actor și text .............................................................................................. 52
Figura 27 Buton maximizare ......................................................................................................... 53
Figura 28 Layout ecran cu actor .................................................................................................... 54
Figura 29 Layout ecran cu player video ........................................................................................ 55
Figura 30 Layout ecran cu player video și text .............................................................................. 56
Figura 31 Ecran cu Animație.......................................................................................................... 57
Figura 32 Ecran cu Animație fără Player ....................................................................................... 57
Figura 33 - Ecran cu Animație ....................................................................................................... 58

4
Figura 34 - Ecran Interactiv – Diagrama interactivă ...................................................................... 59
Figura 35 - Ecran Interactiv – Diagramă interactivă ...................................................................... 59
Figura 36 - Ecran Interactiv – Imagine și diagramă interactivă ..................................................... 60
Figura 37 - Ecran Interactiv complex – Ecran general – Introducere ............................................ 60
Figura 38 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Decizie .......................................................... 61
Figura 39 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Feedback Decizie.......................................... 61
Figura 40 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Întrebare secundară deciziei........................ 62
Figura 41 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Întrebare secundară deciziei – Feedback .... 62
Figura 42 - Ecran Interactiv complex – Ecran general cu status răspuns corect/greșit la situațiile
propuse.......................................................................................................................................... 63
Figura 43 - Ecran de tip test de autoevaluare ............................................................................... 64
Figura 44 Indicator răspuns incorect și corect .............................................................................. 64
Figura 45 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – inițial .................................................. 66
Figura 46 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – selecție efectuată .............................. 66
Figura 47 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – Validare – Feedback Răspuns greșit .. 67
Figura 48 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – Validare – Feedback Răspuns corect. 67
Figura 49 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă - inițial .............................................. 68
Figura 50 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – selecție efectuată ......................... 69
Figura 51 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – Validare – Feedback Răspuns greșit
....................................................................................................................................................... 69
Figura 52 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – Validare – Feedback Răspuns corect
....................................................................................................................................................... 70
Figura 53 – Componenta de navigare ........................................................................................... 70
Figura 54 – Redimensionarea zonei de navigare în funcție de dispozitiv ..................................... 71
Figura 55 – Ecran diagrama „acordeon” ....................................................................................... 72
Figura 56 – Diagramă Click&Reveal vertical .................................................................................. 74
Figura 57 – Diagramă Click&Reveal cu elemente grafice.............................................................. 74
Figura 58 – Diagramă Click&Reveal cu „timeline” ........................................................................ 75
Figura 59 – Diagramă Click&Reveal progresivă............................................................................. 76
Figura 60 – Diagramă Click&Reveal cu descoperire treptată ....................................................... 77
Figura 61 – Diagramă „Drag&Drop” .............................................................................................. 78
Figura 62 – Diagramă cu itemi de sortare ..................................................................................... 79
Figura 63 – Diagrama „SlidingBox lateral” .................................................................................... 80
Figura 64 – Diagrama „SlidingBox vertical” ................................................................................... 81
Figura 65 – Diagrama „SlidingBox 3”............................................................................................. 82

5
Figura 66 – Diagrama Tab Navigator cu butoane pe orizontală ................................................... 83
Figura 67 – Diagrama Tab Navigator cu butoane pe verticală ...................................................... 84
Figura 68 - Începere parcurgere test ............................................................................................. 85
Figura 69 - Parcurgere test ............................................................................................................ 85
Figura 70 - Finalizare test .............................................................................................................. 86
Figura 71 - Rezultatul testului ....................................................................................................... 86
Figura 72 - Rezultatul testului – vizualizare detaliată ................................................................... 87
Figura 73 - Vizualizare răspuns corect la întrebare ....................................................................... 87
Figura 74 - Revenire la curs ........................................................................................................... 88
Figura 75 - Vizualizarea Tabelului de conținut pe un desktop ...................................................... 90
Figura 76 - Vizualizarea tabelului de conținut pe tabletă ............................................................. 91
Figura 77 - Vizualizare Activitatea curentă pe desktop................................................................. 93
Figura 78 - Vizualizare secțiune Activitatea curentă pe tablete .................................................. 94
Figura 79 - Raport Progresul învățării ......................................................................................... 104
Figura 80 - Submeniul Progresul personal al învățării ................................................................ 105
Figura 81 - Elementele unui curs ................................................................................................. 105
Figura 82 - Selectare tip obiect ................................................................................................... 105
Figura 83 - Vizualizare obiect selectat......................................................................................... 106
Figura 84 - Mesagerie – compune mesaj .................................................................................... 107
Figura 85 - Mesagerie – caută destinatari................................................................................... 107
Figura 86 - Mesagerie – caută destinatari................................................................................... 108
Figura 87 - Mesagerie – compunere mesaj ................................................................................. 108
Figura 88 - Mesagerie – încărcare fișier ...................................................................................... 109
Figura 89 - Mesagerie – atașare fișier la mesaj ........................................................................... 109
Figura 90 - Mesagerie – trimitere mesaj ..................................................................................... 110
Figura 91 Mesagerie – căutare membrii curs ............................................................................. 110
Figura 92 Mesagerie – selectare membrii curs ........................................................................... 111
Figura 93 - Mesagerie – trimitere mesaj către membrii cursului ............................................... 112
Figura 94 Forum – subiect nou.................................................................................................... 112
Figura 95 - Forum – creare subiect nou ...................................................................................... 113
Figura 96 - Forum – afișare subiect nou ...................................................................................... 113
Figura 97 - Forum – selectare subiect de discuție ...................................................................... 114
Figura 98 - Forum – vizualizare subiect de discuție .................................................................... 114
Figura 99 - Forum – adăugare răspuns la un subiect de discuție................................................ 115

6
1. INTRODUCERE
Acest ghid este destinat utilizatorilor cu rol de cursant care sunt acceptați în
programul de formare al proiectului „Instruire pentru furnizarea de servicii
moderne - INFUSE.”

În cadrul documentului sunt prezentate următoarele subiecte:

 Ce este programul de formare din acest proiect,


 Cum vă autentificați în platformă,
 Care sunt informațiile cuprinse în avizierul personal,
 Cum parcurgeți fiecare categorie de cursuri,
 Cum urmăriți evoluția dvs. la cursuri,
 Cum utilizați instrumentele de comunicare,

7
Glosar de termeni

Nr. Termen Descriere


Informații unice pentru fiecare utilizator, necesare pentru completarea
1. Credențiale
formularului de autentificare în platformă;
2. Platformă Aplicația learnIN, ce permite managementul procesului de învățare;
3. Interfață Ecran al aplicației;
Butoanele principale din cadrul interfeței care permit accesul către anumite
4. Meniu
zone ale platformei
Butoane care pot fi accesate doar după ce a fost selectat un meniu (buton
5. Submeniu
principal)
Desen/simbol sugestiv care reprezintă acțiunea ce poate fi realizată prin
6. Pictogramă
interacțiunea directă cu acea zonă a platformei;
Componentă a platformei care permite accesul la anumită zonă a platformei;
7. Modul
Termenul este aplicat și unei subdiviziuni a unui curs.
Rând dintr-un formular căruia îi corespunde o zonă unde se găsește
8. Câmp denumirea și o zonă editabilă, în care poate fi completată informația
solicitată
Aplicație folosită pentru navigarea pe Internet, navigator (ex. Internet
9. Browser
Explorer, Google Chrome, etc.)
Acele cursuri care pot fi parcurse de către cursanți în ritmul propriu (pot
Curs
10. accesa conținutul atunci când doresc, până la expirarea perioadei de
asincron
vizibilitate)
Standard de reguli folosit pentru crearea pachetelor ce conțin materiale
12. SCORM
educațional. (Shareable Content Object Reference Model)
Listă cu valori predefinite, utilizată pentru completarea informațiilor în cadrul
13. Nomenclator
sistemului;
Funcție integrată care permite vizualizarea unui anumit tip de conținut (ex.
14. Player
filme, animații, etc.)
Zonă a platformei care permite utilizatorilor să interacționeze între ei prin
15. Forum publicarea de întrebări și răspunsuri. Acestea sunt în prealabil verificate și
aprobate de un administrator.
Funcție care permite comunicare în scris în timp real, între utilizatorii
16. Chat
conectați

8
2. PROGRAMUL DE FORMARE
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea participării pe piața muncii și
promovarea incluziunii sociale a 7.000 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile, prin cursuri
de calificare precum și formarea profesională în vederea dobândirii de noi competențe pe cale
non-formală a minim 5.000 de specialiști implicați în domeniul incluziunii sociale.

Pentru atingerea obiectivului specific 2 - Creșterea nivelului de instruire și informare a


profesioniștilor din domeniul incluziunii sociale – se va asigura accesul în timp real la informații
de profil furnizate de profesioniști în domeniu prin intermediul unor unelte moderne de învățare.
Grupul țintă alcătuit din 6.500 de specialiști va avea acces prin intermediul unei platforme de
formare online la 20 de cursuri pe teme specifice incluziunii sociale și 20 de cursuri pentru
competențe transversale (de dezvoltare personală). Aceasta metodă de învățare promovează și
este orientată pe principiul învățării centrate pe cursant, care se remarca prin avantajul de a oferi
o instruire personalizată, armonios acordată nevoilor cursanților, dar care permite utilizarea în
mod flexibil a metodei active de învățare, realizarea evaluării de tip formativ și oferirea de
feedback constructiv cu rol reglator al activității de învățare. Materialele didactice pe baza cărora
sunt construite cursurile pe teme specifice provin de la profesioniști, fiind digitizate și urmate în
ritmul propriu de către cursanți prin intermediul platformei. Cursurile transversale provin de la
un furnizor recunoscut de pe piața.

Programul de instruire va începe în luna iulie 2015 și se va finaliza în septembrie 2015. Cursurile
vor fi disponibile și după încheierea programului de instruire.

Cursanții vor parcurge cursurile în ritmul propriu și vor accesa platforma și cursurile la momentul
în care au nevoie/consideră necesar. Platforma și cursurile vor fi disponibile 24 de ore din 24 în
perioada alocată (inclusiv în zilele de sărbători legale).

Cursurile vor fi făcute disponibile în mai multe etape pe perioada programului de formare.

Cursurile digitale vor include activități de învățare, de autoevaluare și de testare. Pe lângă acestea
vor fi disponibile seminarii online - sesiuni de comunicare în timp real cu instructori specializați
(webinarii).

9
Fiecare curs are un număr recomandat de ore de parcurgere: circa 10 ore per curs transversal și
30 de ore pentru cursurile de specialitate. În funcție de ritmul de lucru al cursanților, cursurile
pot fi parcurse mai repede sau mai încet față de orele recomandate.

Vă puteți informa înainte de a se începe un anumit curs, având la dispoziție informații despre
durată, tematică, obiective de învățare, seminarii online și cerințe de absolvire.

În cadrul cursurilor există teste de evaluare. Rezultatele de la teste vor conta pentru certificarea
finală.

Pentru a finaliza programul de instruire și a primi subvenția, trebuie să absolviți toate cele 40 de
cursuri din programul de instruire.

Mai jos sunt prezentate temele celor 40 de cursuri.

Temele cursurilor

Cursurile specifice de incluziune socială

1. Despre incluziunea socială


2. Concepte cheie pentru elaborarea și implementarea de politici sociale
3. Incluziunea socială și cadrul legal actual
4. Educația și cercetarea socială
5. Sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și a tinerilor
6. Conceptul nevoilor speciale și suportul grupurilor
7. Dimensiunile incluziunii Sociale
8. Educație și formare profesională continuă (Life Long Learning)
9. Individul și grupurile în societate
10. Probleme contemporane în domeniul incluziunii sociale
11. Sănătate și asistență socială
12. Egalitatea în sistemul educațional pentru persoanele cu dizabilități
13. Creșterea gradului de alfabetizare în rândul grupurilor excluse
14. Clase școlare și metode pedagogice inclusive

10
15. Educație pentru dezvoltare durabilă și justiție socială
16. Justiție și egalitate socială și drepturile omului
17. Dificultăți de comportament, emoționale și provocări sociale în proiectele de incluziune
socială
18. Procese de reabilitare și abținere de la încălcarea legii și tulburării ordinii publice și
promovarea respectării bunelor moravuri
19. Combaterea stereotipurilor sociale și promovarea egalității sociale
20. Dezvoltarea durabilă a societății și incluziunea socială

Cursuri în domeniul dezvoltării personale și a competențelor


transversale
1. MS Office 2010: Excel pentru începători
2. MS Office 2010: Excel pentru avansați
3. MS Office 2010: Word pentru începători
4. MS Office 2010: Word pentru avansați
5. MS Office 2010: Outlook pentru începători
6. MS Office 2010: Outlook pentru avansați
7. Abilități profesionale generale
8. Lucrul în situații dificile
9. Creativitate, managementul carierei și al timpului
10. Management de proiect și rolul de manager
11. Bazele managementului
12. Leadership
13. Comunicare
14. Negociere, ascultare, feedback și critică
15. Limba engleză Nivel A1
16. Limba engleză Nivel A2
17. Limba engleză Nivel B1
18. Limba engleză Nivel B2
19. Limba engleză Nivel C1

11
20. Limba engleză Nivel C2

Descrierile cursurilor

Cursuri specifice de incluziune socială

Curs 1: Despre incluziunea socială


Incluziunea sociala stă la baza politicilor sociale, ceea ce face necesară înțelegerea factorilor
implicați în elaborarea și promovarea ei pentru toți cei care lucrează în domeniul asistentei
sociale, cursul oferind informații de baza în acest sens.

Pe lângă istoricul apariției conceptului incluziunii sociale și a parcursului politicilor sociale, atât în
Uniunea Europeana, cat și la noi în tara, cursul se focusează, pe de o parte, pe explicitarea
necesitații combaterii unei serii de deficite de ordin social, cultural, moral și economic și pe
importanta recunoașterii acestora de către asistenții sociali, iar, pe de altă parte, are în vedere
promovarea implicării active pentru dezvoltarea sociala.

Asistenta sociala este una dintre modalitățile de construire a unei societăți inclusive, cursul
urmărind detalierea misiunii și obiectivelor acesteia, a funcțiilor, nivelurilor de intervenție și a
formelor în care se materializează, a valorilor și principiilor ce o ghidează.

De asemenea, relația de asistenta sociala implica din partea asistentului social anumite calități,
precum și stăpânirea unor abilități de comunicare interpersonala, acestea fiind prezentate și
stimulate prin intermediul exercițiilor din cadrul acestui curs.

Durată curs: 30 ore.

Curs 2: Concepte cheie pentru elaborarea și implementarea de politici sociale


Cursul oferă celor care lucrează în domeniul incluziunii sociale cadrul necesar înțelegerii
necesități elaborării politicilor sociale de incluziune.

Abordarea pornește de la modelul social european și obiectivele și rolul politicilor sociale în


cadrul unui stat, focusându-se asupra detalierii importantei acordării protecției sociale – asigurări
și asistenta sociala – cetățenilor cu resurse insuficiente.

Se explicitează apoi legătura existenta intre excluziune, sărăcie și marginalizare, precum și care
sunt grupurile vulnerabile și factorii de vulnerabilitate.

Deoarece politicile sociale se concentrează asupra unor arii și grupuri diverse - sănătate,
educație, copii și familie, vârstnici, persoane cu dizabilități, discriminare, pentru o cat mai buna

12
înțelegere cursul abordează conceptele cheie indispensabile în elaborarea și implementarea
acestora.

Durată curs: 30 ore.

Curs 3: Incluziunea sociala și cadrul legal actual


Acest curs se adresează lucrătorilor sociali, asistenților comunitari și celor care vor să devină
profesioniști în asistența socială acordată grupurilor vulnerabile.

Cursul își propune să dezvolte capacități, competențe și cunoștințe asigurând instrumentele de


lucru care să permită lucrătorului social absolvent al acestor cursuri să vină în întâmpinarea
nevoilor grupurilor vulnerabile și să asigure o mai bună adaptare a serviciilor sociale existente.

Acest curs se constituie într-un ghid privind consilierea în incluziunea socială, având prioritate
descrierea cadrului legislativ și instituțional în care se desfășoară activitățile de combatere a
marginalizării sociale.

Durată curs: 30 ore.

Curs 4: Educația și cercetarea sociala


Educația și formarea au un rol fundamental în cadrul strategiilor tarilor europene ce privesc
creșterea inteligenta, durabila și favorabila incluziunii, de aceea, prima parte a cursului oferă
informații cu privire la educație și funcțiile ei, la tipurile de educație existente, precum și la noile
educații și alternativele educaționale dintr-o societate moderna.

Cursul își îndreaptă atenția și asupra tendințelor societății contemporane și necesitații obținerii
unor competente cheie indispensabile creșterii, dezvoltării personale și angajării, făcând în acest
fel legătura intre importanta educației, cerințele pieței muncii și necesitatea promovării unor
masuri care sa împiedice părăsirea timpurie a scolii.

O importanta aparte a fost acordata educației incluzive, orientata spre asigurarea oportunităților
și șanselor egale pentru persoanele excluse sau marginalizate.

Cea de-a doua parte a cursului vizează obținerea unor informații de baza și abilitați legate de
cercetarea sociala, expunând metodologia cercetării, modul în care se proiectează o cercetare și
detaliind principalele metode utilizate în cadrul ei.

Durată curs: 30 ore.

13
Curs 5: Sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și a tinerilor
Prin parcurgerea acestui curs se are în vedere dezvoltarea abilitaților și competentelor în
asistenta socială clinică, necesare evaluării și intervenției în domeniul sănătății mintale, domeniu
delicat aflat la granița mai multor domenii de activitate precum psihiatria, psihologia, sociologia
și chiar antropologia.

Pentru specialistul care are drept obiectiv promovarea sănătății mintale, este necesar să aibă în
vedere că sănătatea mintală înseamnă mult mai mult decât absența bolii psihice. Atunci când
vorbim despre fericire, pacea minții, bucurie ori satisfacție, ne referim de fapt la sănătatea
mintală. Sănătatea mintală este o parte a vieții noastre, înseamnă modul în care oamenii se
înțeleg în familie, la școală, la serviciu, la joacă, în comunitate cu semenii lor. Nu există o
delimitare netă între sănătatea și boală mintală. Nici una dintre caracteristicile ei nu poate fi luată
singura drept o dovadă de sănătate mintală și nici absența uneia nu este o dovadă de boală
mintală. Nimeni nu poseda în orice moment toate trăsăturile caracteristice ale unei sănătăți
mintale perfecte.

Acest curs are ca obiective însușirea principalelor noțiuni teoretice cu privire la sănătatea mintală
și psihopatologie și a principalelor teorii care le fundamentează, dezvoltarea abilitaților de a trata
cu bolnavul psihic și cu familia acestuia, dezvoltarea abilitaților de evaluare a principalelor nevoi
ale acestui tip de client, precum și de intervenție pentru îndeplinirea lor pe mai multe planuri,
personal, familial și comunitar.

Durată curs: 30 ore.

Curs 6: Conceptul nevoilor speciale și suportul grupurilor


Cursul abordează problematica grupurilor sociale cu nevoi speciale, debutând cu delimitarea
conceptului de nevoi speciale, inventarierea principalelor nevoi speciale, definirea tipurilor de
nevoi speciale și clasificarea nevoilor umane între normalitate și anormalitate.

Cursanții vor descoperi apoi problemele incluziunii sociale ale persoanelor cu dizabilități, definiția
și particularitățile conceptului de suport al grupurilor și vor investiga principalele abordări
practice de identificare a nevoilor special în evaluarea persoanelor cu handicap motor, vizual,
auditiv și mental.

In final, cursul atinge problema accesului la educație a copiilor cu nevoi speciale și pe piața muncii
a persoanelor cu nevoi speciale, acces care presupune servicii de abilitare vocaționala și terapia
ocupațională, este supus normelor legislative actuale și beneficiază de servicii de abilitare
vocațională și terapie ocupațională.

Competențe, deprinderi, abilități, informații obținute:


- Cunoașterea metodelor de evaluare a persoanelor cu handicap mental.

14
- Înțelegerea necesității unei încadrări corecte a tipului de handicap, ca o condiție
preexistentă unei incluziuni sociale eficiente
- Identificarea măsurilor prin care se pot încadra în muncă acele persoane cu deficiențe.
- Identificarea rolul incluziunii pe piața muncii a persoanelor cu deficiențe ca parte a
incluziunii sociale.
- Cunoașterea tuturor normelor ce reglementează accesul pe piața muncii al persoanelor
cu nevoi special.
- Cunoașterea serviciilor de abilitare vocațională.
- Înțelegerea rolului fiecăruia dintre serviciile de abilitare vocațională în economia
suportului acordat grupurilor cu nevoi speciale.
- Identificarea principalelor modalități de integrare a copiilor cu CES.

Durată curs: 30 ore.

Curs 7: Dimensiunile incluziunii sociale


Cursul oferă informații detaliate legate de dimensiunile incluziunii sociale și evoluția politicilor
sociale de-a lungul timpului, atât în Uniunea Europeana cat și în tara noastră, expunând o serie
de programe și strategii naționale.

Regăsim în cadrul cursului explicitarea relației dintre excluziune, marginalizare și sărăciei, precum
și detalierea grupurilor vulnerabile și a factorilor de vulnerabilitate.

De asemenea, cursul oferă informații absolut indispensabile tuturor celor care implementează
activ programele naționale ce vizează diferitele dimensiuni ale incluziunii - ocuparea forței de
munca, educația, asistenta, combaterea discriminării - alături de expunerea masurilor concrete
adresate unor grupuri diverse: copii, tineri, familii, persoane de etnie roma, persoane cu
dizabilități, vârstnici.

Durată curs: 30 ore.

Curs 8: Educație și formare profesională continuă (Life Long Learning)


Cursul vizează toate aspectele unora dintre cele mai importante acțiuni de combatere a
excluziunii sociale: educația, ocuparea forței de muncă și informarea-comunicarea.

Astfel, cursanții pot deprinde noțiuni fundamentale ale conceptelor de învățare permanentă și
formare profesională continuă, diferența dintre ele, tipuri de învățare precum cel formal, non-
formal și informal în contextul strategiilor educaționale, contextul legislativ din România, rolul
formării profesionale continue în dezvoltarea economică și socială, politicile și programele sociale
de formare profesională continuă, formarea profesională continuă în afara instituțiilor
specializate de învățământ, probleme și direcții de acțiune în domeniul educației permanente,

15
educația continuă ca factor generator de inovație socială și expansiunea progresivă a unei
componente esențiale a învățării permanente: platformele de e-learning.

Cursul este un compendiu exhaustiv de informații utile atât despre învățarea permanentă, cât și
despre formarea profesională continuă, inclusiv despre instituțiile desemnate să deservească
acest domeniu. Cursanții vor găsi utile informațiile acestui curs pentru a putea acționa cu un plus
de eficiență împotriva excluziunii sociale, oferind modele de reintegrare pragmatice și eficiente.

Durată curs: 30 ore.

Curs 9: Individul și grupurile în societate


Fiecare individ uman tinde să trăiască alături de ceilalți, formând societatea, în interiorul căreia
își realizează devenirea. Odată socializați, oamenii încep să interacționeze unii cu alții, dând astfel
naștere la raporturi și relații, societatea putând astfel fi văzută ca suma interacțiunilor dintre
indivizii care o compun. Pornind din interiorul fiecărui individ, unde există un sistem de valori,
acest sistem se extinde la întreaga societate, care reprezintă suma indivizilor aflați în interacțiune
unii cu alții.

Prin parcurgerea acestui curs veți atinge etapele pe care le traversează omul, felul în care acesta
se dezvoltă, acumulează informații, devine persoană, se integrează în mediul apropiat și în cadrul
grupurilor din care va face parte de-a lungul vieții. În interiorul societății, indivizii dau naștere la
relații între ei, fără ca individualitatea fiecăruia să fie eliminată.

Acest curs se constituie din noua capitole care vizează cadrul conceptual al personalității ca
sistem, felul în care se produce socializarea și modul în care se dezvolta dinamica interacțiunilor
umane în societate.

Durată curs: 30 ore.

Curs 10: Probleme contemporane în domeniul incluziunii sociale


Incluziunea socială prinde teren în dezbaterile publice, dar necesită o asimilare mai profundă a
noțiunii, scopurilor și problemelor sale, înainte de a deveni încă un clișeu tocit în discursurile
politice.

Incluziunea este un ansamblu de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției


sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității,
securității, justiției și culturii, destinate să asigure participarea activă a tuturor persoanelor la
toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății.

16
Ambiției obiectivelor sale, ca și complexității acțiunilor de îndeplinire a lor, i se opune inerția unui
sistem social a cărui paradigmă trebuie să se schimbe. Identificarea provocărilor, relevarea
problemelor ce rezultă din interacțiunea celor doua aspecte fac obiectul acestui curs.

Problematica incluziunii din perspectiva reperelor istorice în Europa și România, abordarea


incluziunii ca rezultat și proces, ca și dificultățile aplicării ei la principalele grupuri de risc sau
incongruențele dintre normativ și implementarea la nivel administrativ sunt subiecte de interes
pentru cine își dorește deslușirea tuturor aspectelor legate de domeniul incluziunii sociale.

În urma asimilării informațiilor din această unitate de învățare, cursanții vor obține o percepție
realistă asupra problematicii incluziunii sociale și o perspectivă nuanțată asupra domeniului.
Ambele sunt utile ca punct de plecare pentru explorarea unor soluții ce pot rezolva problemele
normative și administrative ale incluziunii sociale.

Durată curs: 30 ore.

Curs 11: Sănătate și asistență socială


Acest curs se îndreaptă către asistenții comunitari, lucrătorii sociali, cadrelor medicale și

către cei care și-au propus să profeseze în asistența socială.

În cursul de față se preconizează stimularea acelor deprinderi care să permită celui care absolvă
acest curs să înțeleagă mai bine necesitățile celor care îi solicită ajutorul și să găsească formula
adecvata pentru potențarea serviciilor sociale funcționale. Prezentul curs se dorește un îndrumar
privind accederea populației la sistemul public de sănătate în care se evaluează factorii care
limitează acest acces și care diagnostichează problemele întâmpinate în acest sens.

Durată curs: 30 ore.

Curs 12: Egalitatea în sistemul educațional pentru persoanele cu dizabilități


Cursul se adresează angajaților din domeniul social, asistenților comunitari, pedagogilor,
profesorilor și celor care vor să ajungă profesioniști în educația specială incluzivă acordată
persoanelor cu deficiențe și incapacități.

Se intenționează ca pe parcursul acestui curs să fie susținută formarea acelor abilități care să-i
asigure lucrătorului social posibilitatea de a sprijini nevoile pe plan educațional ale persoanelor
cu diverse dizabilități fizice și psihice și să asigure o adaptare optima a serviciilor sociale dedicate.

Cursul de față se vrea un ghid printre barierele și dificultățile întâmpinate de persoanele cu


diferite deficiențe și incapacități pe parcursul procesului instructiv educativ. El parcurge etapele
acestui îndelung proces, privind depistarea, diagnosticarea, recuperarea, educarea, instruirea și

17
adaptarea integrării sociale a persoanelor care prezintă a anumită deficiență de natură
intelectuala, fizică, psihică, senzorială sau de limbaj.

Durată curs: 30 ore.

Curs 13: Bariere pentru creșterea gradului de alfabetizare în rândul grupurilor excluse
Cursul începe prin definirea conceptelor de alfabetizare și analfabetism, expunând gradul de
alfabetizare la nivelul Uniunii Europene, alfabetizare în România și explorarea trecerii de la
analfabetism la alfabetizare.

Trece în revistă apoi tipurile de grupuri supuse excluziunii și marginalizării sociale în cadrul cărora
apare un grad mai mare de analfabetism (femeile, romii, persoanele cu deficiențe, persoanele de
vârsta a treia, persoanele cu condiții medicale incurabile).

Nu lipsesc motivarea în procesul de alfabetizare, componentă importantă a învățării, factorii


facilitatori și inhibitori ai motivării.

Provocările procesului de alfabetizare sunt privite din perspectiva atragerii și implicării


cursanților, menținerea implicării lor, procesului de evaluare inițială, dar și a planurilor
individuale de învățare și a metodologiilor multi-senzoriale.

Cursanții vor afla ce reprezintă termenele de alfabetizare și analfabetism. De asemenea vor


atinge următoarele puncte:

- În ce moment istoric alfabetizarea a ajuns sa devină o problemă, cum se manifestă


analfabetismul în diferite state ale Uniunii Europene și cum este combătut, care sunt
principalii factori care duc la apariția analfabetismului și în special a analfabetismului
funcțional, care sunt cei mai importanți actori ce pot ajuta la diminuarea ratei
analfabetismului în țările din Uniunea Europeană, de ce reprezintă analfabetismul o
problemă ce trebuie luată în considerare de către toate statele Uniunii Europene.
- Care este tendința în România în ceea ce privește gradul de alfabetizare, dacă abandonul
școlar este o cauză importantă în ceea ce privește gradul de alfabetizare și cât de mare
este acesta în țara noastră, de ce are România o situație atât dezastruoasă ce duce la un
grad de alfabetizare scăzut, care sunt regiunile cu cele mai mari probleme în ceea ce
privește analfabetismul și abandonul școlar.
- Ce s-a întreprins pentru a rezolva rata crescută de analfabetism și pentru a stopa
abandonul școlar.

De asemenea, cursanții vor descoperi cele mai bune modele de bună practică pentru a combate
sau a duce la scăderea gradului de analfabetism din Uniunea Europeană.

Durată curs: 30 ore.

18
Curs 14: Clase școlare și metode pedagogice incluzive
În cadrul acestui curs se are în vedere prezentarea educației incluzive ca fiind un proces continuu
de dezvoltare a politicilor și practicilor educaționale, având drept obiectiv asigurarea
oportunităților și șanselor egale pentru persoanele marginalizate, la drepturile fundamentale ale
omului, la dezvoltare și la educației.

Educația incluzivă prevede schimbarea și adaptarea continuă a sistemului educațional pentru a


răspunde diversității copiilor și nevoilor acestora, pentru a oferi educație de calitate. Reformele
în domeniul educației, inclusiv reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, includerea
în învățământul general a tot mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale impun
restructurarea și reconsiderarea culturii, politicilor și practicilor școlare, astfel încât acestea să
răspundă diversității copiilor și necesităților lor.

Urmărind formarea competențelor de bază în domeniul educației incluzive, acest curs se


constituie din șapte capitole care vizează cadrul conceptual al educației incluzive, particularitățile
de dezvoltare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, particularitățile procesului educațional
incluziv, parteneriatul socio-educațional și managementul educației incluzive dar și formarea
cadrelor didactice pentru acest rol din ce în ce mai cerut.

Durată curs: 30 ore.

Curs 15: Educație pentru dezvoltarea durabilă și justiție socială


Cursul vizează lucrătorii sociali, asistenții comunitari, pedagogii, juriștii și pe toți cei care vor să
devină profesioniști în asistența socială acordată grupurilor vulnerabile.

Prin acest curs se dorește stimularea acelor competențe care să ajute lucrătorul social absolvent
să identifice dificultățile celor care îi solicită atenția și să găsească cea mai potrivită formulă de
adaptare a serviciilor sociale existente în contextul asigurării progresului simultan al societății pe
planul economic și social.

Acest curs se constituie într-un instrument privind consilierea fiecărui individ, indiferent de
grupul de apartenență și șansa acestuia de a accede la oricare dintre straturile sau status-rolurile
ocupaționale existente în societatea dată.

Cursul tratează fenomenul desegregării sociale din punct de vedere al școlarizării, discriminarea
pozitivă în raport cu educația și educația în spiritul dezvoltării durabile.

Durată curs: 30 ore.

19
Curs 16: Justiția, egalitatea socială și drepturile omului
Prin parcurgerea acestui curs se va urmări însușirea noțiunilor generale cu care operează
disciplina drepturilor omului prin identificarea principalelor organizații internaționale la care a
aderat și România, prezentarea drepturilor inalienabile ale omului pe plan social și personal
precum și conceptul de egalitatea de egalitate socială care este în strânsă legătură cu drepturile
omului. Aplicarea celor menționate mai sus se face prin intermediul justiției care acționează ca
un garant al respectării acestora.

Pentru a înțelege ce este justiția este necesară paralelă de la întreg la parte, pornind de la
noțiunea de drept ca ansamblu de legi și ajungând la justiție ca mecanism procedural care prin
intermediul organelor jurisdicționale și instanțelor aplica aplică și veghează asupra respectării
legilor.

Durată curs: 30 ore.

Curs 17: Dificultăți de comportament, emoționale și provocări sociale în proiectele de


incluziune socială
Excluziunea socială afectează indivizi și comunități în moduri diverse care pornesc de la sărăcie și
continuă cu neintegrarea socială cauzată de neparticiparea la relațiile sociale, de la lipsa unui loc
de muncă, de la posibile disfuncționalități familiale, până la discriminare și intoleranță.

Excluziunea socială a unor persoane sau categorii are cauze și ia forme multiple, transmițându-
se destul de des de la o generație la următoarea. Din această cauză, se cere combaterea
fenomenului prin măsuri active de incluziune și trebuie să aibă un caracter multidisciplinar și să
se bazeze pe o abordare coordonată.

Acest curs are ca obiective înțelegerea noțiunilor de excluziune și incluziune socială și a modului
în care acestea s-au dezvoltat ca și fenomen și s-au răspândit devenind un subiect prezent și greu
de ignorat. Avem în vedere și politicile de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile și modul
în care acestea se aplică la nivelul societății.

Durată curs: 30 ore.

Curs 18: Procese de reabilitare și abținere de la încălcarea legii și tulburării ordinii publice și
promovarea respectării bunelor moravuri
Acest curs are ca țintă asistenții comunitari, lucrătorii sociali, și celor care își doresc să devină
profesioniști în asistența socială acordată grupului social al celor care au săvârșit o faptă penală.

Pe parcursul acestui curs se stabilește ca prioritate identificarea acelor pârghii prin care angajatul
serviciilor sociale, absolvent al acestor cursuri să recunoască problemele solicitantului - membru
al unui grup vulnerabil și să înlesnească accesul la oportunitățile sociale oferite.

20
Cursul prezintă o îndrumare privind consilierea în incluziunea socială a persoanelor care au urmat
pedeapsa privată de libertate, având ca prioritate modalitățile de prevenire și înlăturare a riscului
de recidivă al acestor persoane, cât și reîncadrarea în societate, cu drepturile acestora
redobândite deplin la sfârșitul pedepsei.

Durată curs: 30 ore.

Curs 19: Combaterea stereotipurilor sociale și promovarea egalității sociale


Stereotipurile sunt, conform Cambridge Dictionary, „o idee fixă pe care oamenii o au despre
cum este cineva sau ceva, în special despre ceva greșit”. Pe baza stereotipurilor se formează
prejudecățile, iar acestea duc la discriminarea grupurilor minoritare vizate.

Cursul de față expune în prima parte definițiile și mecanismele de formare ale celor trei
concepte care stau la baza excluziunii sociale.

Iar în a doua parte, explorăm modalitățile de combatere a stereotipurilor prin abordarea


modelelor psihologice de schimbare a lor, studiem cadrul de promovare a egalității de șanse cu
ajutorul legislației din Europa și Romania, descoperim abordările pragmatice precum educația
interculturală și creșterea gradului de conștientizare, precum și metode de prevenire în care se
înscrie și rolul de influențator al mass-mediei.

Odată cu acest curs, participanții obțin informații utile despre formarea și acutizarea, dar și
combaterea stereotipiilor, prejudecăților și discriminării.

Prin faptul ca misiunea incluziunii sociale este să asigure participarea activă a tuturor
persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății,
cunoașterea mecanismelor care duc la excluziune și a metodelor de combatere a ei este
fundamentală pentru oricine este angajat în acest demers.

Durată curs: 30 ore.

Curs 20: Dezvoltarea durabilă a societății și incluziunea socială


Cursul se adresează angajaților din domeniul social, asistenților comunitari și celor care și-au
propus să devină profesioniști în asistența socială acordată grupurilor cu risc mare de
vulnerabilitate.

Cursul prezent vizează sublinierea acelor capacități care să ajute angajatul social absolvent al
acestor cursuri să utilizeze serviciile sociale existente în sprijinul asigurării avantajului societății
și individului parte al unui grup vulnerabil, deopotrivă.

Cursul tratează fenomenul prin care evoluția socială și cea a individului se pot sprijini și evolua
împreună, fără a importa gradul de risc al grupului din care individul face parte.
21
Acest curs se vrea o unealtă prin care se înlesnește drumul oricărei persoane, indiferent de
situație, în scopul de a juca un rol important în societate, demn și cu succes.

Durată curs: 30 ore.

Cursuri în domeniul dezvoltării personale și a competențelor


transversale

Curs 1: MS Office 2010: Excel pentru începători


Excel 2010 este una dintre cele mai folosite versiuni a cuprinzătorului instrument Microsoft
dedicat foilor de calcul, care oferă caracteristici ce sprijină o gamă largă de funcții. Meniul
Ribbon (Panglică) este unic în Microsoft Office și stivuiește numeroasele caracteristici ale Excel
în file asociate, facilitând accesul rapid la cele de care aveți nevoie. Vizualizarea Backstage este
o colecție optimizată a tuturor instrumentelor la nivel de fișier, cum ar fi cele utilizate pentru
salvarea, tipărirea și partajarea fișierelor dumneavoastră. Cursul explorează aceste subiecte și
multe alte aspecte fundamentale ale Excel 2010, inclusiv caracteristicile de deschidere a
aplicației, creare de foi de calcul noi, introducere a datelor și AutoFill (Completarea automată).
De asemenea, vă oferă o introducere privind numeroasele instrumente care vă vor ajuta să vă
creați și să vă utilizați foile de calcul în mod productiv.

Cursul este destinat celor care nu au folosit până acum Excel 2010, dar au competențe de bază
în folosirea computerului.

Durată curs: 11 ore.

Curs 2: MS Office 2010: Excel pentru avansați


Acest curs se adresează utilizatorilor inițiați în Excel 2010. Cursul vă ajută în îndeplinirea unor
funcții avansate precum: particularizarea elementelor vizuale, setările registrelor de lucru,
formatarea condiționată și formatele numerelor, organizarea datelor și obiectelor, verificarea
datelor și formulelor, automatizarea sarcinilor Excel 2010 utilizând macrocomenzi, analizarea
datelor cu ajutorul analizei de tip „ce ar fi dacă”, caracteristicile PivotTables și PivotChart, filtre
PivotTable, Calcule și PowerPivot, partajarea registrelor de lucru Excel 2010 online și într-o
rețea, utilizarea Excel 2010 pentru colaborarea online și cu alte aplicații Office, utilizarea
funcțiilor de căutare, referință, matematică și text, manipularea formulelor și utilizarea
formularelor și utilizarea conexiunilor de date Excel: interogarea web, XML și bazele de date.

Durată curs: 13 ore.

22
Curs 3: MS Office 2010: Word pentru începători
Cursul este dedicat celor care nu au folosit până acum Word 2010, dar au competențe de bază
în folosirea computerului.

Word 2010 este una dintre cele mai folosite versiuni a instrumentului dinamic Microsoft de
procesare a textului și vă oferă caracteristici care vă permit să creați documente atractive și
atrăgătoare. Meniul Ribbon (Panglică), care este unic în Microsoft Office, organizează
numeroasele caracteristici ale Word în file asociate și facilitează accesul rapid la cele de care
aveți nevoie. Noua vizualizare Backstage vă oferă o paletă optimizată unică pentru toate
instrumentele la nivel de fișier, cum ar fi cele utilizate pentru salvarea, tipărirea și partajarea
fișierelor dumneavoastră. Cursul explorează aceste subiecte și multe alte fundamente ale
utilizării Word 2010, inclusiv deschiderea aplicației, crearea de documente noi și o introducere
în numeroasele instrumente care vă vor ajuta să creați și să editați documentele
dumneavoastră.

Pentru utilizatorii de Microsoft Office 2003 cursul vă propune și un modul în care prezintă
schimbările majore de interfața Word și Excel precum meniul Ribbon și vizualizarea Backstage.

Durată curs: 10 ore.

Curs 4: MS Office 2010: Word pentru avansați


Office Word 2010 vă pune la dispoziție o varietate de instrumente și caracteristici dedicate
aspectului, care vă permit să îmbunătățiți aspectul vizual al documentelor dumneavoastră.
Cursul vă arată cum să utilizați teme, fundaluri, inscripționări și piese rapide, cum să adăugați
cuprins, note de subsol, hyperlink-uri și marcaje, cum să creați formulare rapid și ușor, cum să
creați câmpuri și să îmbinați corespondența, cum să gestionați, securizați. inspectați și
recuperați documente, cum să creați și formatați tabele și cum să încorporați diagrame și
tabele Excel în Word 2010.

Cursul este destinat utilizatorilor de Microsoft Office 2010 aflați la un nivel intermediar.

Durată curs: 7 ore.

Curs 5: MS Office 2010: Outlook pentru începători


Outlook 2010 este una dintre cele mai folosite versiuni a clientului Microsoft primar de
mesagerie electronică. Outlook vă pune la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a
gestiona e-mail-uri, programări, activități și comunicarea. Interfața Outlook 2010 a fost
actualizată și utilizează acum panglica în locul meniurilor, lucru care facilitează localizarea
comenzilor de care aveți nevoie. Acest curs abordează caracteristicile și funcționalitatea de
bază ale Outlook 2010, inclusiv o prezentare a interfeței noi, modul de a crea mesaje E-mail și
vizualizarea și răspunderea la E-mail-urile sosite.
23
Cursul este destinat celor care nu au folosit Microsoft Outlook 2010, dar au abilități de bază în
folosirea computerului.

Durată curs: 8 ore.

Curs 6: MS Office 2010: Outlook pentru avansați


Instalarea implicită a Outlook 2010 vă permite să trimiteți și să primiți cu ușurință mesaje între
colegi și colaboratori. Totuși, există multe opțiuni care vă ajută să creați mesaje mai creative,
mai atrăgătoare vizual, precum și opțiuni care schimbă modul în care sunt trimise mesajele.
Acest curs tratează trimiterea mesajelor E-mail în diferite formate, precum și opțiunile de
formatare care pot fi aplicate textului și fundalului unui mesaj E-mail. De asemenea, sunt
tratate modul de a verifica mesajele pentru a detecta eventualele erori gramaticale și de
ortografie, modul de a urmări mesajele care se trimit, modul de a adăuga butoane de votare și
modul de a seta opțiuni de importanță și sensibilitate.

Pe lângă acestea cursul vă va ajuta în particularizarea Outlook 2010 și în gestionarea conturilor,


în gestionarea mesajelor E-mail cu reguli, răspunsuri automate și alerte, în utilizarea fișierelor și
dosarelor și utilizarea caracteristicii de căutare și fluxurilor RSS, în utilizarea fișierelor de date, a
grupurilor de trimitere/primire, în arhivare, în implementarea securității corespondenței și în
accesarea Exchange la distanță și utilizarea formularelor.

Cursul este destinat utilizatorilor care folosesc la un nivel de bază Microsoft Outlook 2010 și alte
aplicații din pachetul Microsoft Office.

Durată curs: 8 ore.

Curs 7: Abilități profesionale generale


Acest curs vă propune creșterea competențelor generale la locul de muncă. Cursul are trei
părți: îmbunătățirea productivității personale, inteligența emoțională și prezentările către
public. Cursul este destinat persoanele care doresc să își îmbunătățească productivitatea la
locul de muncă, celor care doresc să înțeleagă și să își dezvolte abilitățile ce țin de inteligența
emoțională și respectiv celor care doresc să-și îmbunătățească aptitudinile de prezentare.

Partea despre productivitatea personală oferă profesioniștilor informațiile de care au nevoie


pentru a implementa schimbări pozitive în spațiul lor de lucru. Se adresează naturii copleșitoare
a abordării unui spațiu care este încărcat cu teancuri de documente, are un sistem de arhivare
dezorganizat sau este copleșit de e-mailuri.

Partea despre inteligența emoțională explorează puterea emoțiilor și conceptul de inteligență


emoțională. Abordează competențele legate de inteligența emoțională în zone precum

24
conștiința de sine, managementul de sine, empatia și managementul relațiilor. Veți învăța cum
să vă dezvoltați inteligența emoțională prin acțiuni și tehnici adecvate de gestionare a emoțiilor.

Partea despre elementele de bază ale prezentării descrie cum să vă pregătiți în mod eficient
pentru o prezentare îndeplinind următorii pași: analizarea publicului dvs., organizarea ideilor
dvs. și selectarea unei metode adecvate de prezentare. De asemenea descrie modul în care
puteți face o prezentare memorabilă și eficace.

Durată curs: 11 ore.

Curs 8: Lucrul în situații dificile

Acest curs vă propune dezvoltarea abilităților de a face față situațiilor dificile de la locul de
muncă. Fie că este vorba de lucrul sub presiune, de conflictele de la locul de muncă, de
colaborarea cu persoane dificile, de stăpânirea furiei sau de lipsa de autoritate, acest curs vă
propune modalități practice, ilustrate cu exemple concrete pentru a face față acestor situații.

Cursul este destinat angajaților care doresc să-și dezvolte abilitățile pentru a gestiona stresul
generat de lucrul sub presiune și a furiei, celor care doresc să înțeleagă și să abordeze în mod
eficient conflictele apărute la locul de muncă, celor care doresc să își dezvolte sau să își
reîmprospăteze abilitățile de comunicare atunci când colaborează cu persoane dificile. De
asemenea cursul este recomandat celor care doresc să își dezvolte sau să își perfecționeze
abilitățile pentru a obține rezultate atunci când nu au autoritate directă asupra persoanelor
responsabile pentru a face munca respectivă.

Cursul de față vă ajută să recunoașteți evenimentele și situațiile care pot pune presiune asupra
dumneavoastră, prezintă principiile pentru gestionarea atitudinii astfel încât să rămâneți în
control și să aveți o mentalitate orientată către succes. Acest curs stabilește unele principii care
vă pot ajuta să evitați pericolele încrederii exagerate și analizării excesive, care vă pot afecta
performanța sub presiune.

Durată curs: 10 ore.

Curs 9: Creativitate, managementul carierei și al timpului


Cursul are trei părți: generarea de idei creative și inovatoare, managementul carierei și
managementul timpului.

Prima parte se adresează tuturor celor care doresc să fie mai creativi și inovatori la locul de
muncă și celor doresc să verifice aplicabilitatea ideilor creative și să dezvolte eficient acele idei.
Această parte explorează atributele esențiale ale unei persoane creative, descrie obstacolele
25
din calea creativității, precum și modul de a le depăși și demonstrează modul în care vă puteți
îmbunătăți creativitatea la locul de muncă.

A doua parte se adresează angajaților de la toate nivelurile, care doresc să avanseze în carieră.
Veți afla cum să vă elaborați un plan al carierei, cum să urmăriți acest plan, vă veți însuși
abilitățile de comunicare esențiale pentru stabilirea unei rețele profesionale și cuprinde
strategii de construire a relațiilor cu noi persoane de contact în timpul oportunităților de
relaționare. De asemenea veți afla despre strategii pentru dezvoltarea unei relații profesionale
cu șeful dumneavoastră și despre cum să profitați de evaluarea performanțelor.

A treia parte se adresează persoanelor care doresc să-și dezvolte sau să-și amelioreze abilitățile
de gestionare a timpului. Pentru aceasta veți afla despre modalitățile de analizare a felului în
care folosiți timpul, despre planificarea și prioritizarea timpului și despre evitarea factorilor de
distragere.

Durată curs: 11 ore.

Curs 10: Management de proiect și rolul de manager

Acest curs vă va familiariza cu concepte și exemple legate de managementul de proiect și de


asumarea rolului de manager.

Cursul este destinat pe de o parte managerilor de proiect existenți care doresc să se certifice
pentru a le fi recunoscute abilitățile și experiența și altor angajați care doresc să se pregătească
pentru a deveni manageri de proiect, iar pe de alta celor care au oportunitatea de a-și distribui
volumul de muncă și managerilor care doresc să traseze sarcini și să își motiveze angajații
transferând autoritatea angajaților competenți.

Cursul are două părți: management de proiect și respectiv rolul de manager (aspectele
fundamentale ale delegării, abordarea personală și asumarea unui rol de management).

Durată curs: 13 ore.

Curs 11: Bazele managementului

Acest curs este destinat tuturor persoanele aflate într-un rol managerial la orice nivel, inclusiv
supervizori, lideri de echipe, specialiști, șefi de departamente etc. De asemenea cursul este
destinat persoanelor care doresc să-și dezvolte sau perfecționeze abilitățile pentru a conduce
generații diferite ale forței de muncă.
26
Cursul ale două părți: bazele managementului și gestionarea diverselor generații ale forței de
muncă.

Din prima parte veți putea afla despre îndrumarea celorlalți, delegare, dezvoltarea
subordonaților dumneavoastră direcți, cum să faceți față unui comportament dificil din partea
angajaților, conducerea unei echipe eterogene, cum să vă tratați cu corectitudine subordonații
direcți și cum să aveți grijă de subordonații dumneavoastră direcți.

Din a doua parte vă veți informa despre angajații din generații diferite, cum să lucrați cu o
echipă formată din generații diferite și cum să lucrați cu melanjul de generații al secolului 21.

Durată: 10 ore

Curs 12: Leadership

Acest curs este destinat tuturor persoanele aflate într-un rol managerial la orice nivel, inclusiv
supervizori, lideri de echipe, specialiști, șefi de departamente etc.

Cursul vă propune atingerea unor abilități legate de comunicare și leadership precum conceptul
de lider model, motivarea angajaților, comunicarea viziunii, construirea influenței în calitate de
lider, conducerea cu ajutorul inteligenței emoționale, conducerea operațională, îndrumarea
inovației, ghidarea schimbării și crearea propriului plan de dezvoltare a leadership-ului.

Ați cerut de două ori unui angajat să termine un proiect cât mai repede și totuși treaba nu e
făcută. Ați delegat o sarcină altui angajat doar pentru a fi făcută incorect. Ce se întâmplă? Deși
aceste situații ar putea fi rezultatul multor influențe, puteți elimina una din variabile
asigurându-vă că stilul vostru de comunicare este pozitiv, clar, concis și la obiect. Învățați cum
să coordonați mesajele verbale și nonverbale pentru a obține cele mai bune rezultate și aflați
cum să scrieți în așa fel încât să aveți un impact ridicat cu cât mai puține cuvinte.

Acest curs vă oferă o înțelegere a motivului pentru care strategiile de motivare sunt importante
în calitate de lider. De asemenea, vă furnizează tehnici practice de încurajare a motivației în
rândul angajaților din organizația dumneavoastră.

Durată curs: 14 ore.

27
Curs 13: Comunicare

Acest curs se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte sau să își perfecționeze
abilitățile de comunicare interpersonală în mediul profesional și să comunice cu mai mult tact și
diplomație. De asemenea este destinat celor care doresc să-și dezvolte încrederea și abilitățile
de a socializa profesional într-un mediu profesional modern.

Cursul este alcătuit din zece module, fiecare putând fi parcurs într-o oră:

1. Comunicarea interpersonală: Cum să comunicăm cu încredere,


2. Comunicarea interpersonală: Țintirea mesajului,
3. Comunicarea interpersonală: Aspecte fundamentale privind ascultarea,
4. Comunicarea interpersonală: A comunica cu fermitate,
5. Comunicarea interpersonală: A fi abordabil(ă),
6. Impactul situației și stilului când comunicați cu diplomație și tact,
7. Strategii pentru comunicarea cu tact și diplomație,
8. Transmiterea unui mesaj dificil cu diplomație și tact,
9. Fundamentele socializării profesionale: identificarea de oportunități de dezvoltare a
relațiilor,
10. Fundamentele socializării profesionale: dezvoltarea încrederii.

Cursul prezintă modul în care elementele esențiale de încredere, credibilitate, precum și


comportamentele specifice de comunicare cu încredere determină o comunicare încrezătoare
și vă sporesc influența. Se evidențiază avantajele comunicării cu încredere, explorează
consolidarea încrederii și credibilității și clarifică felul în care încrederea și credibilitatea au ca
rezultat situații de comunicare încrezătoare.

Durată curs: 10 ore.

Curs 14: Negociere, ascultare, feedback și critică

Cursul este alcătuit din trei părți: fundamentele negocierii, elemente de bază ale ascultării și
Critică și feedback constructiv

Partea despre fundamentele negocierii este dedicată persoanelor care vor să înțeleagă și să-și
dezvolte abilitățile de negociere. În această parte veți afla ce este negocierea, acțiunile care vă
ajută să negociați cu succes, cele două tipuri de negociere (distributivă și integrativă), stilurile
de negociere, planificarea pentru negociere, modalitățile prin care puteți comunica eficient

28
într-o negociere, valoarea persuasiunii în negocieri, strategiile care vă ajută să fiți persuasiv în
negocieri și modul în care pot fi depășite erorile frecvente din procesul de negociere.

„Elemente de bază ale ascultării” este dedicată persoanelor care doresc să-și dezvolte sau să-și
amelioreze aptitudinile pentru un proces eficace al ascultării la locul de muncă. Această parte
trece în revistă diferitele tipuri de ascultători și beneficiile capacității de a asculta în mod
eficace în momentul comunicării și modul în care obstacolele precum distragerea atenției,
emoțiile și modul de comunicare pot influența modalitatea în care noi ascultăm și primim
mesajele.

„Critică și feedback constructiv” este dedicată oricui dorește să învețe mai multe despre cum să
ofere și să primească feedback și cum să acorde critică constructivă. Această parte vă propune
explorarea importanței și scopul feedbackului în general, iar apoi discută ambele tipuri de
feedback: pozitiv și corectiv, iar apoi continuă cu explorarea diferențelor cheie, efectelor și
importanței acordării de critică constructivă în opoziție cu critica negativă. Veți învăța, de
asemenea, o abordare pe care o puteți folosi pentru a primi feedback într-un mod mai
productiv, iar apoi veți avea oportunitatea de a practica primirea de feedback folosind acea
abordare.

Durată curs: 10 ore.

Curs 15: Limba engleză Nivel A1


Acest curs este adresat persoanelor care nu au studiat niciodată limba engleză sau care au
cunoștințe minime. La finalul cursului cursanții vor putea înțelege și utiliza expresii familiare și
cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. De asemenea
se vor putea prezenta sau vor putea prezenta pe altcineva. Va putea comunica simplu dacă
interlocutorul vorbește lent și distinct și este cooperant.

Cursul este alcătuit din următoarele module:


 The Office,
 The Company,
 The Business Lunch,
 Routines,
 Meetings,
 Developments,
 Transition,
 Future Plans and Resolutions.

Durată curs: 9 ore

29
Curs 16: Limba engleză Nivel A2
Acesta este un curs de perfecționare a limbii engleze destinat vorbitorilor începători. La finalul
acestuia cursanții vor avea un vocabular variat și vor putea conversa despre locuri, activități,
mediul înconjurător; vor înțelege sensul global al unui mesaj complex vorbit sau scris. Cursanții
își vor extinde noțiunile de gramatică ale limbii engleză prin folosirea mai multor timpuri verbale.

Cursul este alcătuit din următoarele module:


 Life în The Office,
 Busy People,
 Morning Coffee and Lunch Break,
 The Story of Success,
 A Full Agenda,
 The Outline of A Company,
 Travelling for Business,
 City Break.

Durată curs: 9 ore

Curs 17: Limba engleză Nivel B1


Acesta este un curs de perfecționare a limbii engleze destinat vorbitorilor care vor să ajungă la
nivelul pre-intermediar. La finalul acestuia cursanții vor fi capabili să se exprime fără greutate în
situații de viață, vor înțelege limba vorbită în ritm normal de vorbitori nativi și vor putea înțelege
texte de specialitate. Cursanții vor putea folosi spontan elementele gramaticale însușite la
nivelurile precedente, la care vor adăuga noi timpuri verbale.

Cursul este alcătuit din următoarele module:


 Advertising Brands,
 A Company to Work for,
 A Question of Ethics,
 Innovation at Work,
 Getting A Job,
 Negotiating Skills,
 Fierce Competition,
 Cultural Awareness.

Durată curs: 9 ore

30
Curs 18: Limba engleză Nivel B2
Curs de perfecționare a limbii engleze destinat vorbitorilor care vor să ajungă la nivelul
intermediar. La finalul acestuia cursanții vor putea să se exprime fluent în diverse situații, vor
putea folosi spontan, corect și nuanțat elementele de gramatică. De asemenea cursanții vor
putea redacta texte complexe și ample.

Cursul este alcătuit din următoarele module:


 Business Capital,
 Quality Control and Customer Service,
 Good Leaders,
 A Career în Business,
 The IT World,
 Giving and Receiving Feedback,
 Starting A Business,
 Finances.

Durată curs: 9 ore

Curs 19: Limba engleză Nivel C1


Curs de perfecționare a limbii engleze destinat vorbitorilor care vor să ajungă la nivelul
intermediar-superior. La finalul cursului aceștia vor putea înțelege limba vorbită într-un ritm
rapid, vor putea citi cu ușurință texte complexe, vor putea conversa fără efort, folosind un
vocabular bogat și nuanțat.

Cursul este alcătuit din următoarele module:


 Building Good Communication Skills,
 Good Relationships – Good Business,
 Enjoying Corporate Success,
 Satisfaction on the Job,
 Providing Good Customer Service,
 Talking About Risk Management,
 Takeovers and Mergers,
 Sales and Marketing.

Durată curs: 9 ore

31
Curs 20: Limba engleză Nivel C2
Acesta este un curs de perfecționare a limbii engleze adresat vorbitorilor avansați. Cursul
urmărește tematicile:

 Career development,
 Corporate Image,
 Suppliers,
 Conflict Management,
 Strategic Marketing,
 Forms of Investment,
 Free Trade,
 Values of Fair Trade.

Durată curs: 9 ore

32
3. CERINȚE TEHNICE DE ACCESARE A
CURSURILOR ONLINE
Pentru a accesa cursurile online vă rugăm să folosiți fie un calculator, fie o tableta digitală
conectate la internet. Pe acest dispozitiv trebuie să aveți instalat un sistem de operare și un
browser (navigator, program cu care accesați paginile de internet). De asemenea verificați să
aveți cel puțin 1 Gb memorie RAM și un ecran cu rezoluția de minim 1024/768 pixeli.

Daca folosiți Windows ca sistem de operare trebuie să aveți Windows 7 sau o versiune mai
nouă.

Pentru a verifica ce versiune de Windows aveți, accesați următorul site și citiți informația
afișată: http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows/which-operating-system.

Cursurile pot fi rulate cu una din următoarele browsere:

- Internet Explorer – minim versiunea 10,

- Google Chrome – minim versiunea 38,

- Mozilla Firefox – minim versiunea 31.

Pentru a verifica ce versiune de Internet Explorer aveți, deschideți Internet Explorer și accesați
următorul link: http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/which-version-am-i-
using.

Pentru a verifica ce versiune de Google Chrome folosiți, apăsați pe butonul din meniul Chrome
(în partea dreapta sus) și apoi selectați „About Google Chrome” (Despre Google Chrome).
Pagina deschisă vă indică versiunea, de exemplu „Version 41.0.2272.101 m” – pentru scopurile
acestui program vă interesează primele 2 cifre.

Pentru a verifica ce versiune de Mozilla Firefox utilizați, accesați fereastra „About Mozilla
Firefox” (Despre Mozilla Firefox) desfășurând pașii următori. În partea de sus a ferestrei Firefox,
dați clic pe butonul de meniu , apoi pe meniul Ajutor și selectați „About Firefox” (Despre
Firefox). Pentru Windows XP: Mergeți la meniul Ajutor și selectați „About Firefox” (Despre

33
Firefox). Va apărea fereastra „Despre Mozilla Firefox”. Numărul versiunii dumneavoastră va fi
afișat sub numele Firefox.

Dacă folosiți Linux Ubuntu ca sistem de operare trebuie să aveți versiunea 13.4 sau una mai
nouă. Pentru a verifica ce versiune de Ubuntu aveți deschideți „System Settings” din Unity. Apoi
apăsați pe „Details”. Numărul versiunii va fi afișat sub sigla Ubuntu.

Cursurile pot fi rulate cu una din următoarele browsere:

- Google Chrome – minim versiunea 38,

- Mozilla Firefox – minim versiunea 31.

Pentru a afla versiunea browserului din Ubuntu, procedați la fel ca mai sus.

Dacă folosiți MacOS ca sistem de operare trebuie să aveți versiunea 10.9 sau una mai nouă, iar
ca browsere – minim Google Chrome 38 sau Safari 7.

Pentru a afla ce versiune de MacOS folosiți alegeți din meniul Apple „About This Mac”. Numărul
versiunii de Mac OS apare direct sub cuvintele „OS X”.

Dacă folosiți un dispozitiv mobil de tip tabletă trebuie să aveți instalat ca sistem de operare IOS
sau Android, iar dimensiunea ecranului să fie de minim 9 inci. Pentru sistemul de operare IOS
aveți nevoie de browserul Safari. Dacă aveți Android ca sistem de operare, aveți nevoie de
Google Chrome minim versiunea 30.

Platforma și cursurile online nu pot fi accesate în condiții satisfăcătoare de pe dispozitive de tip


smartphone, așa că nu recomandăm folosirea acestui tip de dispozitiv.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de cerințele tehnice minime prezentate mai sus vă
rugăm să contactați echipa de proiect.

34
4. AUTENTIFICAREA ÎN PLATFORMĂ
Deschideți un browser (navigator web) precum Internet Explorer, Mozilla în care tastați adresa web:
http://www.infuse.ro. Accesați butonul „Autentificare” din partea dreapta-jos a paginii.

După ce se deschide pagina, introduceți credențialele și apăsați butonul [Conectare].

Figura 1 Autentificarea în platformă

În cazul în care introduceți greșit numele utilizatorului sau parola platforma vă atenționează prin
mesajul: „Credențiale invalide".

35
5. INTERFAȚA PLATFORMEI EDUCAȚIONALE
5.1. Antetul

Antetul platformei este afișat în permanență, indiferent de meniul în care lucrați.

Figura 2 Antetul platformei

Pe antet găsiți următoarele informații:

 Meniurile principale ale platformei


o Avizier personal – în acest meniu găsiți informații și scurtături către diferite zone
ale platformei.
o Cursuri – în acest meniu puteți parcurge cursurile de tip asincron.
o Mesagerie – din acest meniu puteți trimite mesaje către alți utilizatori ai
platformei la capitolul corespunzător paginii de unde a fost accesat.
o Forum – acest meniu este destinat discuțiilor publice între utilizatori.

 Pictograma reprezintă ajutorul contextual și deschide manualul de utilizare al


platformei
 Pictograma apare în momentul în care utilizatorul primește un mesaj nou. Dacă
faceți click pe această pictogramă sunteți redirecționat către meniul Mesagerie
 Numele utilizatorului autentificat în platformă
 Meniul Editare profil – aici puteți vizualiza informațiile personale (nume, prenume, data
nașterii, adresa de e-mail etc.)
 Butonul [Deconectare] – pe care îl folosiți pentru ieșirea din platformă

5.2. Subsolul – modulul de Căutare

Subsolul platformei conține o casetă de căutare pe care o puteți accesa indiferent de meniul în care
lucrați.

Dacă doriți să căutați o informație în platformă, scrieți cuvântul (cuvintele) specific(e) în casetă și apoi
apăsați tasta „Enter”.

36
Figura 3 Căutare

În pagina afișată vedeți toate rezultatele corespunzătoare criteriului de căutare.

Figura 4 Rezultate căutare

Dacă apăsați direct pe pictograma fără a introduce text în caseta menționată mai sus, se deschide
fereastra modulului de căutare (fereastra prezentată în figura de mai sus).

Pentru a efectua o căutare, introduceți cuvântul / cuvintele în câmpul „Termen de căutare” și apăsați
butonul [Căutare].

37
6. AVIZIERUL PERSONAL
Prima pagină pe care o vizualizați după autentificarea cu succes în cadrul platformei este Avizierul
personal.

Acesta este compus din blocuri și vă oferă informații utile din cadrul platformei.

Figura 5 Avizierul personal

Blocurile sunt:

 Elemente selectate – dacă dați click pe un element, veți fi redirecționat către locația lui
din cadrul platformei.
 Mesaje de sistem – este un bloc ce apare doar în momentul în care utilizatorul primește
un mesaj transmis automat de către aplicație. Blocul dispare după ce mesajul a fost citit.
 Mesagerie – aici vă sunt afișate ultimele 5 mesaje necitite. Dacă dați click pe subiect,
platforma vă afișează conținutul mesajul în locul blocului Elemente selectate.
 Note – aici vă sunt afișate ultimele 5 adnotări făcute asupra diverselor elemente din cadrul
platformei (cursuri, dosare, fișiere, forumuri etc.). Dacă dați click pe subiectul adnotării,
platforma vă afișează conținutul acesteia în locul blocului Elemente selectate.
 Utilizatori activi – aici puteți vedea utilizatorii care folosesc platforma în momentul
respectiv.
 Calendar – dacă faceți click pe o dată din calendar, platforma vă afișează în locul blocului
Elemente selectate, evenimentele programate la data respectivă.
 Progresul învățării – aici vă sunt afișate cursurile la care sunteți înscris ca și cursant
(elev/student). Dacă faceți click pe un curs, platforma vă redirecționează către cursul
respectiv și puteți începe parcurgerea materialelor.

38
 Semnele mele de carte – dacă faceți click pe un semn de carte, platforma vă prezintă
informația conținută de acesta, într-un alt tab din cadrul browser-ului.
 Managementul blocului – dacă ați închis un bloc de pe avizier, el poate fi deschis din nou
astfel: selectați blocul din lista derulantă afișată în cadrul blocului de management și
apăsați butonul [Arătați].

Figura 6 Managementul blocului

39
7. PARCURGEREA CURSURILOR
Platforma learnIN vă pune la dispoziție cursuri asincrone, prin intermediul meniului Cursuri.
Acesta este meniul pe care trebuie să-l accesați pentru a parcurge cursurile.

Cursurile asincrone sunt acele cursuri parcurse de către cursanți în ritm propriu.

În cadrul unui curs, găsiți diferite tipuri de materiale educaționale (materiale de tip SCORM și
teste) în funcție de tipul cursului.

7.1. Înscrierea la cursuri

Înainte de a parcurge un anumit curs, vă rugăm să vă înscrieți la acesta. Vă recomandăm să nu


vă înscrieți la mai multe cursuri în același timp. Înscrieți-vă la unul, parcurgeți-l și absolviți-l
înainte de a vă înscrie la următorul.

Pentru înscrierea la un curs, parcurgeți următorii pași:

1. Accesați meniul Cursuri


2. Din cadrul secțiunii Vedere de ansamblu selectați cursul dorit. În cazul în care acesta este
încadrat într-o anumită categorie, selectați mai întâi categoria, apoi cursul
3. Faceți click pe butonul Înregistrare din secțiunea Înregistrare la curs.

Figura 7 Înscrierea la curs

Pentru parcurgerea unui curs, urmați pașii:

1. Accesați meniul Cursuri


2. Din cadrul secțiunii Vedere de ansamblu selectați cursul dorit. În cazul în care acesta este
încadrat într-o anumită categorie, selectați mai întâi categoria, apoi cursul.

40
Figura 8 Meniul Cursuri – selectare curs

7.2. Parcurgere cursuri specifice și cursuri de limba engleză

Fiecare din aceste cursuri este alcătuit din câteva capitole și câteva teste de evaluare. Mai precis, un curs
are un test inițial, module de învățare (capitole) și teste de evaluare pentru fiecare capitol. Testul de
evaluare apare după fiecare capitol în meniul cursului și reprezintă testul de evaluare al cunoștințelor
acumulate prin parcurgerea conținutului acelui capitol.

Fiecare capitol este organizat la rândul lui în subcapitole și unități de învățare (obiecte de învățare). Un
subcapitol va conține mai multe unități de învățare, printre acestea fiind una cu rol de recapitulare și o
alta cu rol de autoevaluare. Fiecare unitate de învățare are două sau mai multe ecrane.

Fiecare modul de învățare (capitol) are un anumit timp recomandat de parcurgere. Acest timp a fost
stabilit pe baza duratei medii de parcurgere a materialului respectiv. Pentru a se considera parcurs un
astfel de modul este necesar să accesați toate unitățile de învățare componente și să petreceți cel puțin
o treime din timpul recomandat în acest modul. După ce aceste două condiții sunt îndeplinite puteți să
accesați testul de evaluare corespunzător, aflat după acest modul.

Parcurgere test inițial


Testul inițial vă permite evaluarea cunoștințelor și abilităților dumneavoastră despre un curs, înainte de
parcurgerea cursului propriu-zis. Rezultatele vor servi ca o bază de comparare a cunoștințelor inițiale cu
cele finale.

Pentru parcurgerea unui test inițial, urmați pașii:

1. Faceți click pe numele testului


2. Apăsați butonul [Începeți testul]

41
Figura 9 Începere parcurgere test

3. Bifați răspunsul / răspunsurile corespunzătoare și apăsați butonul [Următorul]


4. Puteți întrerupe testul dacă faceți click pe „Suspendă testul”

Figura 10 Parcurgere test

Pentru a continua testul, faceți click pe numele acestuia și apoi apăsați butonul [Revenire la test].

5. După ce ați răspuns la toate întrebările apăsați butonul [Termină testul]

Figura 11 Finalizare test

Sunteți redirecționat către pagina cu rezultatul testului.

42
Figura 12 Rezultatul testului

6. Faceți click pe „Arată detaliile”

Figura 13 Rezultatul testului – vizualizare detaliată

7. Faceți click pe titlul întrebării pentru a vedea răspunsurile corecte


8. Apăsați butonul [Înapoi]

43
Figura 14 Vizualizare răspuns corect la întrebare

9. Faceți click pe numele cursului pentru a reveni la conținutul acestuia

Figura 15 Revenire la curs

Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările din acest test. La final vă puteți compara
răspunsurile și scorul cu cele obținute după parcurgerea cursului. Astfel, veți putea să vă
apreciați progresul față de cunoștințele inițiale despre tema cursului respectiv.

Scorul testului inițial nu este luat în calcul pentru nota finală a cursului respectiv.

44
Parcurgere material de învățare
Pentru parcurgerea unui capitol (modul de învățare de tip SCORM), urmați pașii:

1. Faceți click pe numele modulului de tip SCORM (cel cu pictograma ),


2. Conținutul se va deschide într-un tab nou al browser-ului web,

Figura 16 Fereastră parcurgere conținut de tip SCORM

3. Faceți click în chenarul din dreapta (cel cu fond gri) pentru începerea parcurgerii
materialului,
4. Urmăriți instrucțiunile prezentate în cadrul materialului,
5. Apăsați butoanele

pentru a naviga între ecranele modulului,

6. Pentru a trece la următorul modul, poziționați cursorul mouse-ului pe săgeata


situată în partea centrală superioară a ferestrei de afișare și apăsați butonul [Înainte]

7. Apăsați butonul [Închide] pentru a închide prezentarea. Aplicația


returnează mesajul:

45
Figura 17 Închidere prezentare material SCORM

8. Închideți fereastra de rulare,


9. După ce reveniți în fereastra principală a platformei trebuie să reîncărcați pagina. Acest
lucru este necesar pentru a se actualiza informațiile legate de parcurgerea modulului de
curs. Pentru a reîncărca pagina apăsați butonul de reîncărcare pagină din browser sau
apăsați tasta F5.

Tipuri de ecrane

Fiecare unitate de învățare are ecrane împărțite în mai multe zone distincte. Zonele principale
care alcătuiesc un obiect de învățare sunt:

1. Zona multimedia - este zona în care se regăsesc toate elementele multimedia.


2. Zona text - este zona care conține textul care descrie conținutul multimedia.
3. Zona instrucțiuni – este zona în care identificați ce aveți de făcut în cadrul ecranului.
Zona este marcată printr-un simbol specific , textul apare când dați click pe acesta și
dispare automat după un scurt timp.
4. Zona de navigare - este zona în care navigați între ecrane.

46
Figura 18 - Zone ecran obiect de învățare

În funcție de dimensiunile dispozitivului pe care rulează conținutul, zonele principale sunt


rearanjate în așa fel încât conținutul să fie ușor de accesat.

Layout-ul pentru desktop este cel în care elementele își ocupă pozițiile standard.

Figura 19 - Afișare pe un ecran desktop

47
În cazul dispozitivelor mobile, textul și elementele multimedia vor fi redimensionate sau
repoziționate. Zona de text se repoziționează în partea de jos pentru a face loc zonei multimedia
să ocupe toată partea de sus. Această rearanjare se face automat, fără acționarea sau apăsarea
vreunui buton, atunci când dispozitivul mobil este trecut din poziția orizontală în cea verticală.

Figura 20 - Afișare dispozitiv mobil vertical

Ecranul introductiv
Ecranul introductiv se regăsește la începutul fiecărui obiect de învățare.

48
Figura 21 Layout ecran introductiv

1. Titlu - conține titlul lecției din care face parte obiectul de învățare
2. Titlul obiectului de învățare
3. Obiective educaționale - prezintă obiectivele care vor fi atinse în obiectul de învățare
4. Imagine de introducere - este o reprezentare grafică succintă a obiectului de învățare
5. Bară de navigare

Ecrane statice
Acest tip de ecran prezinta elemente simple de tip text și imagine. Pe ecran puteți observa zona
de text și zona de navigare.

49
Figura 22 Layout ecran text

1. Titlul ecranului
2. Subtitlu secțiune
3. Text subliniat - reprezintă un exemplu de text evidențiat prin subliniere
4. Subtitlu secțiune
5. Text cu stil îngroșat și cursiv - reprezintă un exemplu de text evidențiat prin îngroșare și
stil cursiv
6. Text cu stil cursiv - reprezintă un exemplu de text evidențiat prin stil cursiv
7. Zonă de navigare

Aceste ecrane presupun o interacțiune scăzută: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.
Trebuie să priviți, analizați, citiți etc.

Exemple de ecrane statice:

50
Figura 23 Ecran static

Figura 24 Ecran static

51
Figura 25 Ecran static

Ecran cu element multimedia și text


Acest ecran este alcătuit din zona multimedia, zona de text și zona de navigare.

Figura 26 Layout ecran actor și text

52
1. Zonă multimedia - reprezintă zona în care este încadrat conținutul multimedia
2. Actor - elementul multimedia. Această zonă poate conține un element interactiv, o
animație sau o imagine.
3. Zonă de instrucțiuni - reprezintă zona în care sunt afișate instrucțiunile de parcurgere
4. Buton de maximizare a zonei multimedia. La apăsarea acestui buton zona de text este
ascunsă și zona multimedia se extinde în toată fereastra. Revenirea la starea inițială se
face prin reapăsarea butonului. Acesta își schimbă iconul și reprezintă un simbol de
minimizare.

Figura 27 Buton maximizare

5. Titlu ecran
6. Zonă de text - conține textul care descrie materialul multimedia
7. Zonă de navigare

Ecran cu element multimedia


Este layout-ul compus din zona multimedia și zona de navigare.

53
Figura 28 Layout ecran cu actor

1. Zonă multimedia - reprezintă zona în care este încadrat conținutul multimedia


2. Zonă de instrucțiuni - reprezintă zona în care sunt afișate instrucțiunile de
parcurgere
3. Zonă de navigare

Ecran cu video
Ecranul este compus din zona de animație și zona de navigare.

54
Figura 29 Layout ecran cu player video

1. Zonă media - este zona în care este încadrat materialul video


2. Bară de control - este zona care conține:
a. butonul Play/Pauză
b. indicatorul de timp parcurs și timp rămas până la finalul materialului video
c. zona de progres, reprezentata grafic
d. butonul de volum
e. butonul de vizualizare pe tot ecranul
3. Zonă de navigare

Ecran cu video și text


Acest ecran este compus din zona de animație, zona de text și zona de navigare.

55
Figura 30 Layout ecran cu player video și text

1. Zonă media - este zona în care este încadrat materialul video


2. Bară de control - este zona care conține:
a. butonul Play/Pauză
b. indicatorul de timp parcurs și timp rămas până la finalul materialului video
c. zona de progres, reprezentată grafic
d. butonul de volum
e. butonul de vizualizare pe tot ecranul
3. Titlu ecran
4. Zonă de text - conține textul care descrie materialul multimedia
5. Zonă de navigare

Ecranele cu video (cu sau fără text) cuprind animații sau filme asupra cărora veți avea un control
limitat la secvențierea derulării ilustrației prin Play, Stop, Pauză. Elementele în mișcare transmit
mesaje prin direcție, viteză, timp.

56
Figura 31 Ecran cu Animație

Figura 32 Ecran cu Animație fără Player

57
Figura 33 - Ecran cu Animație

Ecran cu elemente interactive


Acest tip de ecran cuprinde elemente educaționale cu grad crescut de interactivitate – diagrame
interactive, procese, rezolvare de probleme, simulări - prin care veți reuși, prin experiment și
descoperire, să atingeți un profit cognitiv superior.

În cadrul cursurilor veți identifica mai multe tipuri de diagrame interactive. Cu ajutorul acestora
veți descoperi pas cu pas informația și veți face conexiuni între elemente.

Atenție! Pentru a putea parcurge aceste ecrane trebuie să citiți întâi instrucțiunile din zona
specifică.

58
Figura 34 - Ecran Interactiv – Diagrama interactivă

Figura 35 - Ecran Interactiv – Diagramă interactivă

59
Figura 36 - Ecran Interactiv – Imagine și diagramă interactivă

Figura 37 - Ecran Interactiv complex – Ecran general – Introducere

60
Figura 38 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Decizie

Figura 39 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Feedback Decizie

61
Figura 40 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Întrebare secundară deciziei

Figura 41 - Ecran Interactiv complex – Ecran Caz – Întrebare secundară deciziei – Feedback

62
Figura 42 - Ecran Interactiv complex – Ecran general cu status răspuns corect/greșit la situațiile
propuse

Ecran cu test de autoevaluare


Structură ecran
Acest tip de ecrane cuprinde întrebări de tip „grilă” și pot fi folosite pentru autoevaluare și fixarea
cunoștințelor acumulate anterior.

63
Figura 43 - Ecran de tip test de autoevaluare

1. Icon de feedback - Acesta apare atunci când este apăsat butonul de validare.

Figura 44 Indicator răspuns incorect și corect

În cazul întrebărilor cu alegere multiplă, indicatorul de răspuns corect va apare atunci când sunt
selectare toate variantele corecte.

2. Enunț - reprezintă zona în care este afișat enunțul exercițiului de autoevaluare

3. Variante de răspuns - reprezintă zona în care sunt afișate variantele de răspuns. La un


click pe o variantă aceasta se bifează ca fiind selectată. La al doi-lea click se debifează.
Pot fi una sau mai multe variante corecte. Această opțiune se va specifica la dezvoltarea
scenariului. Veți primi o indicație în care vi se va preciza dacă este o evaluare cu un
răspuns sau cu alegere multiplă.

4. Buton de validare și reinițializare. Inițial ambele butoane sunt inactive. La alegerea unei
variante de răspuns, acestea se vor face active. La apăsarea butonului de Validare, veți
64
primi feedback-ul corect sau incorect. La apăsarea butonului de Reinițializare, veți putea
reinițializa activitatea de evaluare indiferent de corectitudinea răspunsului. Nu există
număr fix de încercări, puteți relua activitatea de evaluare ori de câte ori dorește.

5. Zonă de navigare - indică poziția ecranului activ și progresul parcurgerii obiectului de


învățare.
Testele de evaluare individuală vor folosi 2 tipuri de itemi de evaluare: itemi de evaluare de tip
alegere unică și itemi de evaluare de tip alegere multiplă.

Itemi de evaluare de tip alegere unică (mai multe variante de răspuns, una singură corectă)

În cazul acestor itemi trebuie să bifați dintr-o listă de răspunsuri, pe cel corect. Celelalte
răspunsuri vor fi incorecte. Validarea alegerii răspunsului o veți face prin utilizarea butonului

Validare .

Dacă varianta de răspuns aleasă este corectă veți primi feedback vizual de tip , iar dacă este

incorectă va primi feedback vizual de tip .

Puteți încerca găsirea răspunsului corect ori de câte ori doriți prin utilizarea butonului

Reinițializare . În acest caz, pagina se reinițializează iar răspunsurile din listă își schimbă

ordinea. Puteți folosi de asemenea butonul Indiciu care vă arată direct răspunsul corect.

65
Figura 45 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – inițial

Figura 46 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – selecție efectuată

66
Figura 47 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – Validare – Feedback Răspuns
greșit

Figura 48 - Ecran Item de evaluare de tip alegere unică – Validare – Feedback Răspuns
corect

67
Itemi de evaluare de tip alegere multiplă (mai multe variante de răspuns, mai multe posibil
corecte)

În cazul acestor întrebări trebuie să bifați dintr-o listă de răspunsuri, pe cele corecte. Varianta de
răspuns corectă poate conține unul, mai multe sau toate răspunsurile din listă. Validarea alegerii

variantei de răspuns se face prin utilizarea butonului Validare .

Dacă varianta de răspuns aleasă este corectă veți primi feedback vizual de tip , iar dacă este

incorectă va primi feedback vizual de tip .

Puteți încerca găsirea variantei de răspuns corecte ori de câte ori doriți prin utilizarea butonului

Reinițializare . În acest caz, pagina se reinițializează, iar răspunsurile din listă își schimbă

ordinea. Puteți folosi de asemenea butonul Indiciu care vă arată direct răspunsul corect.

Figura 49 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă - inițial

68
Figura 50 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – selecție efectuată

Figura 51 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – Validare – Feedback Răspuns
greșit

69
Figura 52 - Ecran Item de evaluare de tip alegere multiplă – Validare – Feedback Răspuns
corect

Navigare
Componenta de navigare este zona care facilitează accesarea ecranelor dintr-un obiect de
învățare.

Figura 53 – Componenta de navigare

1. Buton Înapoi
Butonul cu ajutorul căruia puteți navigha înapoi.

2. Buton ecran inactiv


Indică numărul ecranelor inactive care au fost sau vor fi navigate.

3. Buton cursor deasupra

70
Indică poziția mouse-ului peste un buton de ecran inactiv.

4. Ecran curent
Indică ecranul curent afișat. Acesta este un indicator pentru progresul făcut în parcurgerea unui
obiect de învățare.

5. Buton Înainte
Butonul cu ajutorul căruia puteți navigha înainte.

Butoanele care alcătuiesc componenta de navigare permit parcurgerea liniară prin apăsarea
butoanelor de înainte și înapoi, dar și navigarea spre oricare ecran prin apăsarea butoanelor de
ecran inactive. Prin permiterea parcurgerii nonlineare, puteți naviga spre orice ecran din
obiectul de învățare.

Pentru dispozitivele mobile au fost proiectate la o dimensiune care să permită navigarea cu


lejeritate între ecrane.

Figura 54 – Redimensionarea zonei de navigare în funcție de dispozitiv

Atunci când rularea conținutului se face pe dispozitive mobile în modul portret, navigatorul se
micșorează în lățime, dimensiunea butoanelor rămânând suficient de mare pentru apăsare cu
lejeritate.

Dimensiunea elementelor pe ecran


Elementele componente au fost proiectate ținând cont de mai mulți factori. S-a acordat o
importanță mai mare zonei multimedia, care are un impact mult mai mare asupra învățării. Un
alt factor important îl reprezintă dispozitivul pe care este rulat conținutul. Dimensiunea
elementelor se modifică în funcție de dimensiunea ecranului.

Când conținutul este rulat pe o tabletă, textul are dimensiuni mai mici. În general, dispozitivele
mobile sunt ținute mai aproape de ochi și textul este mult mai lizibil. Pentru dispozitivele
mobile sunt mult mai importante butoanele și elementele interactive care trebuie să fie
suficient de mari pentru a facilita interacțiunea.
71
Tipuri de elemente interactive
Unitățile de învățare interactive cuprind elemente educaționale cu grad înalt de interactivitate
– simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, - prin care puteți reuși, prin experiment
și descoperire, să atingeți un profit cognitiv superior, adică o eficiență mai mare a învățării.

„Acordeon”
Diagrama de tip acordeon se poate utiliza atunci când, de exemplu, se dorește explicarea, pe
larg, a etapelor unui proces sau a unor concepte. Această diagramă permite vizualizarea tuturor
etapelor procesului precum și, la accesarea casetelor, a descrierii pe larg a fiecărei etape în
parte.

Figura 55 – Ecran diagrama „acordeon”

Descrierea interactivității

72
Element Tip de Acțiune
interactiv interactivitate

Caseta X Click/Tap Apăsați pe fiecare casetă albastră în parte. La click pe casetă,


dedesubt se desfășoară textul ce corespunde casetei accesate;
când apasă pe o nouă casetă, conținutul casetei accesate
anterior se ascunde și se afișează conținutul casetei nou
accesate; se procedează la fel pentru toate casetele; casetele pot
fi accesate ori de câte ori dorește utilizatorul.

Click&Reveal
Aceasta este o diagramă care permite utilizatorului descoperirea, rând pe rând, a informațiilor,
prin apăsarea săgeții sau a elementelor grafice destinate. După descoperirea tuturor
informațiilor de pe ecran, săgeata se inactivează.

Există 5 tipuri de diagramă Click&Reveal, organizate în funcție de necesitățile conținutului


educațional:

Diagramă Click&Reveal vertical

73
Figura 56 – Diagramă Click&Reveal vertical

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Săgeata Click/Tap ● inițial pe ecran este doar primul item al diagramei;


● la apăsare pe săgeată se afișează pe rând ceilalți
itemi ai diagramei;
● după descoperirea tuturor informațiilor de pe
ecran, săgeata se inactivează.

Diagramă Click&Reveal cu elemente grafice

Figura 57 – Diagramă Click&Reveal cu elemente grafice

Descrierea interactivității

74
Element Tip de Acțiune
interactiv interactivitate

Element X Click/Tap ● inițial pe ecran sunt doar elementele grafice ale


diagramei;
● la apăsare pe element se afișează pe rând ceilalți
itemi ai diagramei;
● casetele pot fi accesate ori de câte ori dorește
utilizatorul.

Diagramă Click&Reveal cu „timeline”

Figura 58 – Diagramă Click&Reveal cu „timeline”

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Săgeata Click/Tap ● inițial pe ecran este doar primul item al diagramei;

75
● la apăsare pe element se afișează pe rând ceilalți
itemi ai diagramei;
● casetele pot fi accesate ori de câte ori dorește
utilizatorul.

Diagramă Click&Reveal progresivă

Figura 59 – Diagramă Click&Reveal progresivă

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Săgeata Click/Tap ● inițial pe ecran este doar primul item al diagramei;


● la apăsare pe element se afișează pe rând ceilalți
itemi ai diagramei, pe două coloane, progresiv;
● după descoperirea tuturor informațiilor de pe
ecran, primul item se inactivează.

76
Diagramă Click&Reveal cu descoperire treptată

Figura 60 – Diagramă Click&Reveal cu descoperire treptată

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Casetă Click/Tap ● inițial pe ecran sunt toți itemii diagramei, sub


forma unor casete cu “?” pe ele;
● la apăsare pe fiecare casetă se afișează informațiile
din spatele “?”;
● după descoperirea tuturor informațiilor de pe
ecran, casetele se inactivează.

„Drag&Drop”
Aceasta este o diagramă care vă permite structurarea, rând pe rând, a informațiilor, prin
mutarea fiecărei casete albastre din stânga diagramei, în caseta portocalie din dreapta.

77
Figura 61 – Diagramă „Drag&Drop”

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Casetă Drag/Drop ● inițial, toate casete albastre se află pe ecran în


stânga diagramei, iar caseta portocalie în partea
dreaptă;
● utilizatorul poate muta itemii albaștri în partea
dreaptă a ecranului, aceștia luând forma de listă;
● după descoperirea tuturor informațiilor de pe
ecran, casetele se inactivează.

78
Itemi de sortare
Aceasta este o diagramă care vă permite sortarea itemilor în două categorii, aflate la baza
ecranului.

Figura 62 – Diagramă cu itemi de sortare

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Casetă Click/Tap ● inițial, toate casete albastre se află pe ecran în


partea de sus, iar categoriile de sortare în partea
de jos;
● utilizatorul poate muta itemii albaștri în partea de
jos a ecranului, în categoria corespunzătoare;
● în cazul în care unul dintre itemi nu aparține
categoriei respective, acesta se întoarce la poziția
inițială;

79
● după descoperirea tuturor informațiilor de pe
ecran, casetele se inactivează.

SlidingBox
Există 3 tipuri de diagramă SlidingBox:

● Diagrama „SlidingBox lateral” este utilizată pentru explicarea unor termeni, concepte
sau etape, pentru construirea de liste/ enumerări sau pentru ilustrarea cu imagini a
unor concepte. Această diagramă prezintă în partea stângă casete care pot conține
texte scurte, imagini sau elemente grafice.

Figura 63 – Diagrama „SlidingBox lateral”

● Diagrama „SlidingBox vertical” se utilizează pentru explicarea, pe larg, a etapelor unui


proces sau a unor concepte. Această diagramă permite vizualizarea tuturor etapelor
procesului precum și, la accesarea casetelor, a descrierii pe scurt a fiecărei etape în
parte. Ea se aseamănă cu diagrama de tip acordeon, deosebirea constând în faptul că la
accesarea pe rând a fiecărei casete, caseta cu explicații nu se „ascunde” în același timp
acomodând texte mai scurte.

80
Figura 64 – Diagrama „SlidingBox vertical”

● Diagrama „SlidingBox 3”

81
Figura 65 – Diagrama „SlidingBox 3”

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Casetă Click/Tap ● utilizatorul apasă pe caseta albastră;


● la apăsarea pe fiecare casetă se afișează sub
aceasta caseta corespunzătoare cu explicații;
● la al doilea click/tap pe casetă, caseta text se
retrage (revine în starea inițială);
● se procedează la fel pentru toate casetele;
● casetele pot fi accesate ori de câte ori dorește
utilizatorul.

82
„Tab Navigator”
Aceasta este o diagramă care vă permite descoperirea, rând pe rând, a informațiilor, prin
apăsarea pe fiecare casetă din partea superioară a diagramei / în stânga diagramei, pe verticală.

Avantajul acestei diagrame este oferit de spațiul generos de afișare a textului explicativ, spațiu
oferit de caseta comună. În caseta comună se pot insera atât texte explicative cât și imagini.

Există două variante de diagramă Tab Navigator:

● Diagrama Tab Navigator cu butoane pe orizontală.

Figura 66 – Diagrama Tab Navigator cu butoane pe orizontală

● Diagrama TabNavigator cu butoane pe verticală.

83
Figura 67 – Diagrama Tab Navigator cu butoane pe verticală

Descrierea interactivității

Element Tip de Acțiune


interactiv interactivitate

Casetă Click/Tap ● utilizatorul apasă pe caseta albastră;


● la apăsare pe fiecare casetă se afișează în
caseta comună texte cu explicații sau imagini.
● la apăsarea pe o nouă caseta albastră, textul /
imaginea din caseta comună se schimbă;
● casetele pot fi accesate ori de câte ori dorește
utilizatorul.

84
Parcurgere test de evaluare
Acest test vă permite evaluare cunoștințelor dobândite după parcurgerea capitolului corespunzător.
Notele primite vor conta pentru nota finală și deci pentru certificarea dumneavoastră.

Pentru parcurgerea unui test, urmați pașii:

10. Faceți click pe numele testului,


11. Apăsați butonul [Începeți testul],

Figura 68 - Începere parcurgere test

12. Bifați răspunsul / răspunsurile corespunzătoare și apăsați butonul [Următorul],


13. Puteți întrerupe testul dacă faceți click pe „Suspendă testul”,

Figura 69 - Parcurgere test

Pentru a continua testul, faceți click pe numele acestuia și apoi apăsați butonul [Revenire la
test].

14. După ce ați răspuns la toate întrebările apăsați butonul [Termină testul],

85
Figura 70 - Finalizare test

Sunteți redirecționat către pagina cu rezultatul testului.

Figura 71 - Rezultatul testului

15. Faceți click pe „Arată detaliile”,

86
Figura 72 - Rezultatul testului – vizualizare detaliată

16. Faceți click pe titlul întrebării pentru a vedea răspunsurile corecte,


17. Apăsați butonul [Înapoi],

Figura 73 - Vizualizare răspuns corect la întrebare

18. Faceți click pe numele cursului pentru a reveni la conținutul acestuia.

87
Figura 74 - Revenire la curs

88
7.3. Parcurgere cursuri pentru competențe transversale

Cursurile pentru competențe transversale sunt alcătuite din module de învățare de tip SCORM.
Fiecare curs conține circa 10 astfel de module, unele mai multe, iar altele mai puține.

Un modul are o durată recomandată de parcurgere de o oră, cu anumite excepții. Detaliile


privind durata recomandată a fiecărui modul apar în meniul cursuri.

Mai jos sunt descrise detaliile de parcugere pentru modulele de curs.

Meniul inițial
Meniul inițial sau tabelul de conținut oferă acces rapid și ușor la toate resursele de învățare
disponibile în cadrul modulului de curs, precum și acces la secțiunea Activitatea curentă pentru
informații mai detaliate despre modul. Dacă se dorește, secțiunea Activitatea curentă poate fi
setată ca pagină standard.

Notă: Scorurile și semnele de carte pot fi pierdute dacă nu utilizați butonul Exit pentru a ieși din
modul.

Din tabelul de conținut, puteți:


 Vizualiza obiectivul și rezumatul modulului.
 Vizualiza lecțiile și capitolele modulului.
 Selecta orice link activ pentru a ajunge la subiectul respectiv.
 Reveni la ultimul subiect vizualizat selectând Semnul de carte sau butonul Înapoi la
semnul de carte.
 Accesa secțiunea Activitatea curentă pentru informații mai detaliate despre modul.

89
Figura 75 - Vizualizarea Tabelului de conținut pe un desktop

1. Titlu: Afișează titlul modulului.


3. Exit: Închide modulul de curs.
4. Scop: Afișează scopul modulului de curs.
5. Lecții și capitole: Listează lecția/lecțiile și capitolele incluse în modulul de curs.
6. Semn de carte: Semnalizează ultima locație dinainte de ieșirea din modul.
7. Resurse: Afișează resursele disponibile pentru modul (dacă este cazul).
8. Setări: Afișează setările disponibile pentru modul.
9. Începe curs/Înapoi la semnul de carte: Inițiază modulul sau revine la ultima locație cu semn
de carte.
10. Fă un tur: Lansează un tutorial video pentru modulele de curs.

90
Figura 76 - Vizualizarea tabelului de conținut pe tabletă

Notă: Nu toate butoanele sunt active pe toate paginile.


1. Titlu: Afișează titlul modulului de curs.
2. Acasă: Revine la secțiunea prin care ați intrat în modul.
3. Idei principale: Afișează caseta de dialog cu ideile principale, care conține o listă cu toate
linkurile ce pot fi selectate pe un anumit subiect.
4. Resurse: Afișează resursele disponibile pentru modul.
5. Setări: Afișează setările disponibile pentru modul.
6. Capitole: Listează capitolele incluse în fiecare lecție.
7. Iconiță Video: Identifică un subiect care include conținut video.
8. Începe modul/Pagina următoare: Inițiază modulul sau duce la pagina următoare a
modulului. Acest buton se transformă în butonul Înapoi la semnul de carte din Tabelul de
conținut sau din secțiunea Activitatea curentă.
9. Exit: Închide modulul de curs.

91
Progresul învățării - Activitatea curentă
Secțiunea Activitatea curentă oferă informații detaliate despre modul. Este accesibilă făcând
click pe butonul Acasă precum și din Tabelul de conținut.
Notă: Scorurile și semnele de carte se pot pierde dacă nu utilizați butonul Ieșire pentru a ieși
din modul.
Din secțiunea Activitatea curentă, puteți:
 Vizualiza criteriile detaliate de finalizare a modulului de curs și etapa curentă în care vă
aflați.
 Vizualiza obiectivul modulului de curs și scorul actual al acestuia.
 Accesa lecții, capitole, pre-testarea modulului și testele.
 Vizualiza lecția, testul și procentul de finalizare al capitolului în coloana Etapa.
 Selecta semnul de carte pentru a reveni la ultima locație accesată în modulul de curs.

92
Figura 77 - Vizualizare Activitatea curentă pe desktop

1. Scop: Listează o descriere generală a scopului modulului de curs.


2. Lecții și capitole: Afișează lista cu linkurile ce pot fi selectate pentru fiecare capitol, împreună
cu descrieri pentru capitolele incluse în lecție.
3. Resurse: Afișează resursele disponibile pentru modulul de curs.
4. Setări: Afișează setările disponibile pentru modulul de curs.
5. Începe modul/înapoi la semnul de carte: Selectați acest buton pentru a începe modulul de
cursul sau a reveni la ultima locație cu semn de carte.
6. Etapă/status: Indică evoluția în cadrul fiecărui capitol.

o Nu ai deschis nicio pagină din capitol.


o Ați deschis cel puțin o pagină din acest capitol.
o Ați deschis și navigat prin toate paginile din acest capitol.
7. Fă un tur: Lansează un tutorial video pentru modulele de curs.
8. Lansează Testul: Lansează testul modulului.
Notă: Opțiunile disponibile pentru test variază în funcție de fiecare modul de curs în parte.

93
Procent de finalizare: Afișează procentul de finalizare al modulului astfel:

o Început
o Finalizat
Se consideră că un modul este început din momentul în care îl lansați, chiar dacă nu ați accesat
încă nicio pagină și nu ați dat niciun test.
9. Scorul curent: Afișează scorul curent al modulului.

Figura 78 - Vizualizare secțiune Activitatea curentă pe tablete

1. Titlu: Afișează titlul modulului de curs.


2. Scop: Listează o descriere generală a scopului modulului de curs.
3. Acasă: Revine la secțiunea prin care ați intrat în modul.
4. Idei principale: Afișează caseta de dialog cu ideile principale, care conține o listă cu toate
linkurile ce pot fi selectate pe un anumit subiect.
5. Resurse: Afișează resursele disponibile pentru modul.
6. Setări: Afișează setările disponibile pentru modul.
7. Semn de carte: Marchează ultimul capitol vizualizat înainte de ieșirea din modul.
8. Iconiță video: Semnalizează un capitol care include conținut video.
94
9. Tipul de capitol: Indică tipul de capitol.
10. Procentul de finalizare al capitolului: Afișează procentul de finalizare al capitolului.
11. Începe modul/Pagina următoare: Inițiază modulul sau trece mai departe la pagina
următoare din modul. Dacă ați accesat deja un capitol din modul, butonul Înapoi la semnul
de carte înlocuiește butonul Începe modul.
12. Lansează Testul: Lansează testul modulului.
13. Lansează Pre-testarea modulului: Lansează pre-testarea modulului.
14. Exit: Închide modulul de curs.

Test inițial
Pre-testarea modulului evaluează cunoștințele pe care le aveți legate de obiectivele de învățare
înainte de a trece prin conținutul modulului. Pentru a lansa pre-testarea, selectați linkul
Completează Pre-testarea modulului din secțiunea Activitatea curentă. După ce ați completat
acest test, linkul se schimbă în Completează Testul Modulului și opțiunea de pre-testare nu mai
este disponibilă.

Resurse
Selectați Resurse pentru a afișa toate resursele disponibile pentru modul. În funcție de tipul
modulului, resursele disponibile pot include:
 Indexul modulului: Oferă studentului o metodă rapidă de accesare a informațiilor cheie
și subiectelor abordate în modul.
 Ajutor pentru job: Ajutoarele pentru job sunt instrumente care completează conținutul
prezentat în modul și trebuie utilizate după finalizarea modulului.
 Printare scoruri/Procent de finalizare: Lansează un raport al rezultatelor la test care
poate fi printat.
 Referințe/Resurse: Această pagină afișează linkuri către informații utile pentru modul.
 SkillBriefs: Acestea sunt rezumate ale conținutului unui capitol care pot fi utilizate
pentru referință rapidă.
 Fă un tur: Lansează un tutorial video pentru modulele de curs.
 Transcriere: O transcriere este o pagină în care este prezentat textul din cadrul unui
subiect. Nu există reprezentări grafice în aceste transcrieri. Dacă linkul Transcriere nu
afișează nimic, atunci modulul respectiv nu are această opțiune.

Setări

95
Puteți utiliza diverse setări pentru a îmbunătăți redarea modulului. Selectați Setări pentru a
accesa setările disponibile pentru modul.
În funcție de conținutul modulului, puteți utiliza următoarele setări:
 Blocare animație: Această setare blochează toate animațiile și afișează doar imagini
statice. Dacă pagina are mai multe imagini, ultima dintre acestea va fi afișată pe pagina
de conținut.
 Blocare video: Această setare blochează conținutul video din modul și afișează doar
imagini statice în locul filmelor. Această opțiune este disponibilă doar dacă există
componente video în modul.
 Modul de redare cu accesibilitate prin tastatură: Această setare afișează comenzile
scurte care pot fi obținute din tastatură pentru exercițiile interactive la care trebuie să
participe studentul.
 Modul de redare cu contrast mărit: Acest mod mărește contrastul de culoare dintre
text și imaginile cursului, făcând imaginile mai clare și mai ușor de identificat și
reducând efortul ocular. Player-ul folosește setările de culoare pe care le-ați ales în
setările de Accesibilitate de pe calculator.
Notă: Nu toate setările sunt disponibile pentru toate modulele.

Teste de evaluare
În funcție de tipul modulului și de configurarea player-ului, sunt disponibile următoarele opțiuni
de testare:

Teste la nivel de modul


 Pre-testarea modulului: vezi mai sus la Test inițial.
 Testul modulului: Testul modulului evaluează cunoștințele pe care le aveți despre
obiectivele de învățare prezentate în modul. Pentru a lansa testul modulului, selectați
linkul Completează Testul modulului din secțiunea Activitatea curentă. Testele pot fi
completate oricând.

Teste la nivel de lecție


Există trei opțiuni de testare la nivel de lecție: pre-testare, post-testare și teste la nivel de
subiect.
 Pre-testare lecție: Pre-testarea lecției evaluează cunoștințele pe care le aveți despre
obiectivele de învățare ale lecției înainte de parcurge conținutul unei lecții. După ce
completați orice alt test din lecție, opțiunea de pre-testare nu mai este disponibilă
pentru lecția respectivă.

96
 Post-testare lecție: Post-testarea lecției evaluează cunoștințele pe care le aveți despre
obiectivele de învățare care v-au fost prezentate în fiecare lecție.
 Teste la nivel de subiect: Testul la nivel de subiect evaluează cunoștințele pe care le
aveți despre obiectivele de învățare prezentate în cadrul fiecărui subiect. Rezultatele la
testele pe subiecte contribuie la finalizarea testului de modul. Puteți completa oricând
un test de subiect chiar dacă nu ați parcurs încă conținutul pe subiectul respective.
Pentru a lansa testul pe subiect, selectați linkul potrivit pentru subiectul respective în
secțiunea Activitatea curentă.

Completarea unui test


Pentru a completa un test
1. Selectați linkul de test.
2. Selectați Începe Test sau Start Test.
Apare o întrebare.
3. Alegeți răspunsul/răspunsurile potrivit(e) și selectați Gata. Puteți, de asemenea, să alegeți să
răspundeți la o întrebare mai târziu selectând Răspunde mai târziu sau Marchează pentru
revizuire. Pe baza setărilor de configurare, este posibil ca răspunsul corect să fie afișat sau nu
pentru fiecare întrebare. În anumite module, răspunsurile corecte sunt afișate doar la finalul
testului.
4. Selectați Pagina următoare pentru a trece la următoarea întrebare.
Puteți vizualiza etapa de testare în care vă aflați oricând selectând Status. Dacă finalizați un
test care conține întrebări fără răspuns, acestea vor fi notate cu zero și incluse în scorul
general.
5. După ce ați răspuns la toate întrebările, este afișată pagina cu Rezultatele testului. Dacă se
dorește, puteți face următoarele acțiuni:

o Selectați Completează din nou pentru a da din nou testul, sau


o Selectați Încearcă din nou pentru a încerca să răspundeți la întrebări care au fost
completate doar parțial corect sau incorect.

Notă: Opțiunile de recompletare sau de reluare nu sunt disponibile pentru pre-testare


și post-testare.

Tipuri de subiecte
Într-un modul veți avea o combinație de tipuri de subiecte. Paginile de subiecte prezintă
informația în diverse formate. Unele pagini prezintă doar conținut de învățare, în vreme ce

97
altele sunt interactive, necesită răspunsuri la întrebări, selectarea unor grafice sau derularea
modulului cu ajutorul butoanelor de navigare conținut. Instrucțiunile pentru lucrul cu aceste
pagini sunt incluse în conținut. Tipul de subiect este afișat în coloana Tip din secțiunea
Activitatea curentă.
Descrierile tipurilor de subiecte

 Articol: Oferă un text abstract, o narațiune și un rezumat.


 Exercițiu: Fixează conținutul de învățare prin intermediul testelor. Include exerciții conceptuale
și probleme, precum și exerciții de tip cod.
 Instrucțiune: Oferă instrucțiuni și întrebări de evaluare pentru a fixa materialul de învățare.
 Joc de rol: Un Joc de Rol reprezintă conținut specific unei situații de business, sub forma unui
scenariu sau a unei situații. Parcurgeți o serie de alegeri care pot duce la diverse finalizări
posibile. Aveți posibilitatea de a accesa un Joc de Rol în modul Explorează sau Notează.
o Modul de explorare oferă feedback pentru alegerile pe care le faceți în timpul derulării Jocului
de Rol înainte de a face alegerea finală. Feedback-ul pentru alegere apare când selectați una
din variantele disponibile de răspuns.
o Modul de notare vă permite să vă testați abilitățile în cadrul Jocului de Rol. În modul de notare,
primiți feedback doar după ce selectați răspunsul final. Spre deosebire de Modul de explorare,
nu puteți reveni la paginile vizualizate anterior.
 Exercițiu cu mentor: Prezintă o serie de sarcini care trebuie finalizate, de obicei legate de
utilizarea software-ului. Rezultatele exercițiilor sunt trimise unui mentor care apoi revine cu o
soluție.
 Rezumat: Oferă informații introductive pentru lecție, inclusive obiectivele de învățare care
urmează să fie acoperite de lecția respectivă.
 Exercițiu cu auto-evaluare: Asemănător cu Exercițiul cu mentor, doar că de data aceasta că
auto-evaluați performanța în funcție de răspunsul cel mai bun oferit de modul.
 Simulare: O simulare vă oferă șansa de a exersa sarcinile și procedurile predate în modul într-
un mediu software. Când finalizați o sarcină, Player-ul evaluează dacă ați făcut corect și vă
permite să treceți la sarcinile următoare. Dacă nu finalizați corect sarcinile, le puteți repeta sau
puteți trece la partea următoare a simulării.
 Test: Întrebări care evaluează cunoștințele pe care le aveți despre obiectivele procesului de
învățare.

 Video: lângă un subiect denotă faptul că acesta include conținut video.

Notarea modulului
Scorul actual pe care îl avați este o medie a scorurilor la teste pentru fiecare lecție în parte.
Testele pentru fiecare lecție pe care nu le-ați dat sunt notate cu zero până când le completați.

98
Pentru a da toate testele o dată, faceți click pe linkul Completează Testul Modulului din
secțiunea Activitatea curentă.
Scoruri parțiale
Dacă este activat modul de notare parțială, puteți câștiga credit răspunzând corect doar la o
parte din întrebări. Pentru fiecare întrebare care necesită potrivire sau cu răspunsuri multiple,
primiți un procent din valoarea totală a întrebării pentru fiecare răspuns corect selectat.
Pierdeți un procent din valoarea totală a întrebării pentru fiecare răspuns greșit selectat.

 Exemplu: Un modul cu două lecții are două teste. Scorul total în orice moment este media
rezultatelor la cele două teste. Dacă obțineți 100 la primul test și 81 la al doilea, Scorul actual
este 91% (100 + 81)/2. Dacă obțineți 100 la primul test și nu completați al doilea test, scorul
actual va fi (100+ 0)/2, adică 50%.
Notă: Dacă nu este activată notarea parțială, trebuie să alegeți toate răspunsurile corecte sau
să potriviți corect toate variantele pentru a primi credit pentru întrebarea respectivă.
Alte modele de notare
Există module care oferă teste pentru fiecare subiect. Scorul total este stabilit fie de scorul
primit la test sau de media scorurilor pe subiecte din maximul de 100% posibil. Fiecare scor de
subiect este 0% până completați testul.

 Exemplu: Dacă un modul are 5 subiecte, scorul actual este media celor 5 scoruri pe subiecte.
Dacă obțineți 100% la primele trei teste de subiect, 50% la al patrulea test și 0% la ultimul, veți
avea un scor total de 70% (100 + 100 + 100 + 50 + 0)/5.

Finalizarea modulului
La finalul modulului veți fi anunțați dacă ați terminat modulul sau nu în funcție de criteriile de
finalizare prestabilite. Criteriile de finalizare sunt:

 Derularea tuturor paginilor din modul.


 Răspunsul corect la minim 50% din întrebările testului final.
Notă: Anumite module au o cerință minimă de timp care trebuie petrecut pe modul pentru a
finaliza modulul.

Opțiunile de navigare pe tabletă


Navigați prin conținutul modulului folosind controalele de navigare și linkuri din punctele de
învățare. Opțiuni suplimentare de navigare apar în diverse locuri pe parcursul conținutului
modulului.
Notă: În funcție de modul, e posibil ca anumite opțiuni descrise mai jos să nu fie disponibile.

99
Iconiță Descriere
 Înapoi la Tabelul de conținut / Înapoi la Activitatea
curentă:
 Vă duce înapoi la Tabelul de conținut dacă ați intrat în
modul prin Tabelul de conținut.
 Vă duce înapoi la Activitatea curentă dacă ați intrat în modul
prin secțiunea Activitatea curentă.
Semn de carte: Marchează ultimul subiect pe care l-ați vizualizat
înainte de a ieși din modul. Selectați acest buton pentru a reveni la
locația unde ați rămas.
Acest buton este disponibil în Tabelul de conținut și în pagina de
Activitatea curentă, în stânga ultimului subiect vizualizat.
Arată punctele de învățare: Deschide fereastra de dialog Puncte de
învățare care conține o listă cu linkurile ce pot fi selectate pentru a
accesa toate punctele de învățare din subiectul respectiv.
Arată subtitrare: Deschide paginile de note (subtitrări). Dacă
sunetul este oprit, caseta de subtitrare afișează textul curent.
Notă: Această secțiune este activă doar pentru conținut care
include subtitrare.
Ascunde subtitrare: Ascunde paginile cu note (subtitrare).

Afișează caseta cu resurse de dialog: Deschide resursele de dialog.

Afișează setările de dialog: Deschide setările de dialog.

Oprește Auto-avansarea: Oprește opțiunea de Auto-avansare. Dacă


Auto-avansarea este oprită, trebuie să navigați către pagina
următoare făcând click pe butonul Pagina următoare. Opțiunea
Auto-avansare va fi activată standard pentru tot conținutul abilități
de business CCA .
Pornește Auto-avansarea: Pornește opțiunea de Auto-avansare.
Dacă Auto-avansarea este pornită, se va trece automat la pagina
următoare.
Opțiunea Auto-avansare va fi activată standard pentru tot
conținutul abilități de business CCA .
Oprește sunet: Oprește sunetul în timpul sesiunii de derulare a
modulului.
Pornește sunet: Pornește sunetul în timpul sesiunii de derulare a
modulului.
Pagina anterioară: Afișează pagina anterioară a modulului.
În meniul de derulare a paginilor:
 Click pe butonul Pagina anterioară într-o pagină
subordonată vă duce înapoi la paginile subordonate.
 Click pe butonul Pagina anterioară în prima pagină
subordonată vă duce înapoi la pagina principală.

100
Începe modul/ Pagina următoare: Selectați acest buton pentru a
începe modulul sau pentru a merge la pagina următoare din modul.
Dacă anterior ați accesat un subiect din modul, butonul Înapoi la
semnul de carte înlocuiește butonul Începe modulul.
În derularea paginilor, click pe Pagina următoare:
 Într-o pagină subordonată, vă trimite la setul de pagini
subordonate.
 În ultima pagină subordonată, vă duce înapoi la pagina
principală.
 Într-o pagină principală, vă duce înapoi la următoarea
pagină a modulului, nu la pagina subordonată.
Pauză: Introduce o pauză în conținutul audio dacă pagina include
conținut audio. Face pauză în conținutul video și audio dacă pagina
include o sesiune înregistrată.
Dacă audio sau video sunt în modul de redare (play), atunci butonul
se schimbă în Play/Redare.
Reluare: Reia conținutul audio dacă pagina include audio. Reia
conținutul video și audio dacă pagina include o sesiune înregistrată.
Dacă audio sau video sunt în modul play/redare, atunci butonul se
schimbă în Pauză.
Continuă redarea: Selectați această opțiune pentru a continua
redarea unui subiect oprit (pauză).
Înapoi la semnul de carte: Selectați această opțiune pentru a reveni
la locația cu semnul de carte.
Sari peste subiect: Selectați această opțiune pentru a sări la
următorul subiect din modul.
Exit/Ieșire: Selectați pentru a ieși din player.
Ajutor: Deschide fișierele de ajutor.

Scurtături pe tastatură
Scurtăturile pe tastatură sunt disponibile doar pentru studenții care derulează modulul pe
calculator.
Pentru a naviga la meniul de navigare, folosiți butonul Tab (sau Shift+Tab) pentru a muta focus-
ul până ajunge la buton. Pentru a selecta un buton, selectați tasta Space sau Enter.
Scurtături obișnuite pe tastatură
 Răspunde mai târziu: Ctrl + Shift + A
 Oprire/Pornire Auto Advance: Alt + Shift + A
 Începe modul sau Înapoi la semnul de carte: Alt + Shift + B
 Butonul Începe test: Ctrl + Shift + S
 Click sau dublu click: Space bar sau Enter
101
 Închide index modul: Ctrl + Shift + C
 Închide pagină status/evoluție: Ctrl + Shift + C
 Opțiune Drop: Shift + D
 Buton Termină test: Alt + Shift + N
 Ieși din Player: Ctrl + Shift + E
 Fereastră de dialog cu indicație scurtătură tastatură: Alt + Ctrl + K
 Lansează fereastra de Ajutor: Ctrl + Shift + H
 Maximizează/ Revino la dimensiuni inițiale: Alt + Shift + V
 Pagina următoare: Alt + Right Arrow
 Subiectul următor: Ctrl + Alt + N
 Deschide subtitrările: Alt + Shift + C
 Deschide index modul: Ctrl + Alt + I
 Deschide ajutoare job: Ctrl+ Shift + O
 Deschide fereastră de dialog puncte de învățare: Alt + Shift + L
 Deschide fereastră de mentoring: Ctrl+ Shift + M
 Deschide informații subiect NASBA: Ctrl + Shift + B
 Deschide fereastra de dialog resurse: Alt + Shift + R
 Deschide fereastra de dialog setări: Alt + Shift + S
 Deschide resurse: Ctrl + Shift + R
 Deschide fereastra de dialog SkillBriefs: Ctrl+ Shift + L
 Deschide pagina de status/evoluție: Ctrl + Shift + S
 Deschide transcriere: Ctrl+ Shift + L
 Opțiune Pick up: Shift + N afișează un meniu cu opțiunile care pot fi trase. Folosiți butoanele cu
săgeți pentru a localiza opțiunea corectă, apăsați apoi Shift + D, space bar sau Enter pentru a
selecta opțiunea.
 Redare Audio/Oprire Audio: Ctrl + Shift + I
 Pagina anterioară: Alt + Left Arrow
 Subiectul anterior: Ctrl + Alt + P
 Printare procent de finalizare/Raport test: Ctrl + Shift + P
 Activitatea curentă: Alt + Shift + M
 Reia testul: Ctrl + Shift + A
 Încearcă din nou testul: Ctrl + Shift + I
102
 Înapoi la Tabelul de conținut/Activitatea curentă: Alt + Shift + M
 Click dreapta: Shift + F10 (pe Macintosh folosiți Ctrl + Space)
 Tabelul de conținut: Alt + Shift + T
 Completează testul modulului: Ctrl + Shift + C
 Completează test: Ctrl + Shift + C
 Oprește/pornește audio: Ctrl + Shift + G

103
7.4. Rapoarte curs

Platforma learnIN pune la dispoziția dumneavoastră un set de rapoarte unde puteți urmări progresul
înregistrat la un curs, notele trecute de către instructor / profesor etc.

Progresul învățării
Pentru a vizualiza situația materialelor parcurse la un curs, urmați pașii:

1. Accesați meniul Cursuri


2. Selectați din secțiunea Vedere de ansamblu cursul dorit
3. Accesați submeniul „Progresul învățării”

Figura 79 - Raport Progresul învățării

Progresul personal al învățării


Acest submeniu cuprinde informațiile despre toate cursurile parcurse de către dumneavoastră.

1. Accesați meniul Cursuri


2. Accesați submeniul „Progresul personal al învățării”

104
Figura 80 - Submeniul Progresul personal al învățării

3. Faceți click pe „Afișează subelementele”

Figura 81 - Elementele unui curs

4. Apăsați butonul [Înapoi la listă]


5. Din cadrul secțiunii „Tipul obiectului” selectați obiectul de interes

Figura 82 - Selectare tip obiect

105
6. Apăsați butonul [Aplică filtru]

Figura 83 - Vizualizare obiect selectat

Timpul rămas se referă la timpul (minim) pe care trebuie să îl petreceți pentru a se considera finalizat
elementul respectiv.

Un modul are un timp recomandat de parcurgere. Pentru a finaliza un modul este necesar să îl
parcurgeți într-un timp de minim 30% din timpul recomandat. De exemplu, dacă un modul are o oră ca
timp recomandat, îl puteți parcurge în minim 20 minute.

106
8. INSTRUMENTE DE COMUNICARE
Instrumentele de comunicare puse la dispoziție de către platforma sunt: mesajele de tip e-mail,
forumurile de discuții și sesiunile de video sau audio conferință.

8.1. Mesagerie

Acest meniu permite transmiterea de mesaje de tip email între utilizatorii platformei.

8.1.1. Transmitere mesaj către un utilizator

Dacă vreți să transmiteți un mesaj către un utilizator, urmați pașii:

1. Accesați meniul Mesagerie


2. Accesați submeniul „Compune mesaj”

Figura 84 - Mesagerie – compune mesaj

3. Apăsați butonul [Caută destinatari]

Figura 85 - Mesagerie – caută destinatari

4. Introduceți numele de utilizator pe care îl căutați (sau cel puțin, primele 3 litere ale
acestuia) în câmpul „Căutați”

107
5. Apăsați butonul [Căutare]
6. Bifați căsuța „către” din dreptul utilizatorului dorit

Figura 86 - Mesagerie – caută destinatari

7. Apăsați butonul [Adaugă]


8. Completați câmpul „Subiect”
9. Dacă doriți să atașați un fișier la mesajul dumneavoastră, în secțiunea „Fișiere atașate”
apăsați butonul [Adaugă]

Figura 87 - Mesagerie – compunere mesaj

10. Apăsați butonul [Browse]


11. Selectați fișierul, pe care doriți să îl transmiteți atașat la mesaj, de pe stația de lucru
12. Apăsați butonul [Open]
108
13. Apăsați butonul [Încarcă]

Figura 88 - Mesagerie – încărcare fișier

14. Apăsați butonul [Încarcă]


15. Bifați fișierul și apăsați butonul [Adaugă]

Figura 89 - Mesagerie – atașare fișier la mesaj

16. Completați câmpul „Conținutul mesajului”


17. Apăsați butonul [Trimite]

109
Figura 90 - Mesagerie – trimitere mesaj

8.1.2. Transmitere mesaj către utilizatorii asociați la un curs

Dacă vreți să transmiteți un mesaj către utilizatorii asociați la un curs, urmați pașii:

1. Accesați meniul Mesagerie


2. Accesați submeniul „Compune mesaj”
3. Apăsați butonul [Cursurile mele]

Figura 91 Mesagerie – căutare membrii curs

110
4. Selectați cursul dorit din lista afișată
5. Apăsați butonul [Execută]

Figura 92 Mesagerie – selectare membrii curs

6. Completați câmpul „Subiect”


7. Completați câmpul „Conținutul mesajului”
8. Apăsați butonul [Trimite]

111
Figura 93 - Mesagerie – trimitere mesaj către membrii cursului

8.2. Forum

În cadrul acestui meniu puteți crea un forum unde utilizatorii să poată posta mesaje sau să lanseze
subiecte de discuție.

8.2.1. Adăugare subiect nou de discuție

Pentru a crea un forum și un subiect de discuție în cadrul acestuia, urmați pașii:

1. Accesați meniul Forum


2. Selectați din secțiunea Vedere de ansamblu forumul corespunzător
3. Apăsați butonul [Subiect nou]

Figura 94 Forum – subiect nou

4. Completați câmpul „Subiect de discuție”


5. Completați câmpul „Conținutul mesajului”

112
Figura 95 - Forum – creare subiect nou

6. Apăsați butonul [Aplică]

Figura 96 - Forum – afișare subiect nou

113
8.2.2. Adăugare răspuns la un subiect existent

Pentru a adăuga un răspuns la un subiect de discuție, urmați pașii:

1. Accesați meniul Forum


2. Selectați din secțiunea Vedere de ansamblu forumul corespunzător
3. Faceți click pe numele subiectului de discuție

Figura 97 - Forum – selectare subiect de discuție

4. Apăsați butonul [Răspunde]

Figura 98 - Forum – vizualizare subiect de discuție

5. Completați câmpul „Răspunsul dumneavoastră”


6. Apăsați butonul [Aplică]

114
Figura 99 - Forum – adăugare răspuns la un subiect de discuție

115

S-ar putea să vă placă și