Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Prof. : Burlică Alina-Elena


Data :
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială”Petru Mușat” Siret
Clasa : a VI–a
Disciplina : Religie
Unitatea de învățare: „A trăi împreună cu semenii. Învățătura Mântuitorului”
Subiectul lecţiei: „Iertarea, semn al bunătății sufletești”
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre iertare; consolidarea comportamentului moral-religios.
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
C.G.1 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifest ări ale credin ței;
C.G.2 Manifestarea unui comportament moral, în viața personal ă și în societate, în acord cu valorile religioase;
C.G.3 Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identit ății și diversit ății religioase.
Competenţe specifice:
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale;
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității.
Obiective operaționale:
O1: să definească cu cuvintele proprii iertarea;
O2: să recunoască modelul de iertare oferit de Mântuitorul Iisus Hristos;
O3: să caracterizeze personajele din pilda studiată;
O4: să recunoască roadele pe care le aduce iertarea în viața noastră.

1
Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : cântarea religioasă, conversaţia euristică, lectura, explicaţia, povestirea, exerciţiul, exemplul, povestirea, aritmogrif-ul.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, laptop, video-proiector, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală și pe grupe.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Manual pentru clasa a VI-a, Cultul Ortodox, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018.
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

2
DEMERSUL DIDACTIC
Strategia didactică
Conținutul învățării
Nr. Metode Mijloace Forme de Evaluare
Etapele lecţiei Timp Obiective
crt. şi procedee organizare

Prof. salută elevii, cântă „Imnul Învierii” cu ei;


Conversația
Notează absenţele şi realizează managementul clasei
Momentul Cântarea Activitate
pentru începerea activităţii didactice care urmează să se
1. organizatoric 3' religioasă frontală
desfăşoare.
Cu ajutorul întrebărilor, profesorul verifică
cunoștințele din lecția anterioară („Milostenia,
manifestare a iubirii față de semeni”): Conversaţia
Verificarea „-Ce înseamnă să faci milostenie?” euristică Activitate Evaluare
2. 5'
cunoștințelor „-De ce ne îndeamnă Mântuitorul să facem milostenie?” Explicaţia frontală orală
„-Pentru cine putem face milostenie?”
„-Puteți da exemplu o minune în care Mântuitorul ne
îndeamnă să fim milostivi?” etc.
Profesorul îi solicită pe elevi să spună cum se simt ei
Pregătirea
astăzi, când au fost ultima dată trişti sau veseli, precum Conversația Activitate
3. pentru lecția 2'
şi alte sentimente pe care le-au manifestat în diverse Explicația frontală
nouă
situaţii.
4. Elevii vor dezlega un aritmogrif (Anexa 1) și vor afla Aritmogrif Activitate în
Precizarea 2' virtutea creștină despre care vom vorbi în lecție. Explicaţia perechi
titlului şi a Se anunță titlul lecției „Iertarea, semn al bunătății Activitate
obiectivelor sufletești”; frontală
Se precizează obiectivele lecției.
Elevii ascultă cu atenţie.
Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei.

3
Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete.
Profesorul prezintă aspectele semnificative ale lecției.
Elevii ascultă cu atenţie.
Comunicarea „Pentru a fi fericit omul are nevoie de iubirea pe care Conversația Activitate Aprecieri
noilor o primește zilnic din partea lui Dumnezeu și a frontală verbale
5. cunoştinţe 15' oamenilor. Ea este o virtute care depinde de iertare. Dar Explicația
ce este iertarea?”
Se formulează o definiție a iertării cu ajutorul
răspunsurilor primite din partea elevilor, accesibilă
acestora, care va fi notată pe tablă, respectiv pe caiete:
„Iertarea este uitarea gestului urât care ne-a făcut
O1 să devenim triști, izolați sau furioși. Iertarea este
puterea de a nu mai judeca și condamna pe cei de
lângă noi.”
„Iertarea se poate primi și se poate dărui. O primim de
la Dumnezeu, pentru greșelile noastre, dar și de la
părinți, frați, prieteni și colegi. O dăruim, la rândul
nostru, celor care nu au avut sentimente de pace și de
compasiune față de noi. Iertând, dăm dovadă de bunătate
O2 sufletească.
Mântuitorul este modelul nostru de iertare. Atunci
când a fost răstignit, El S-a rugat pentru vrăjmașii Săi,
zicând: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac.” (Luca 23,
24) El S-a jertfit din bunătate și iubire, pentru a aduce
întregii omeniri iertarea de păcate și posibilitatea
mântuirii.
Puterea de a ierta păcatele le-a fost dată Sfinților
Apostoli de către Mântuitorul, spunând: „Luați Duh
Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora
le veți ține, vor fi ținute.” (Ioan 20, 22-23)
Mântuitorul Însuși în rugăciunea Tatăl nostru, ne
învață că trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu.

4
Primirea ei, însă, depinde de iertarea pe care noi o Explicația Video-
acordăm celor care ne-au greșit, după cum ne arată și în Conversația proiector
Pilda celor doi datornici. Povestirea Prezentare
Așadar, comuniunea cu semenii noștri și cu Dumnezeu ppt.
se datorează schimbării atitudinii noastre.
Împăcarea și iertarea se învață practicând rugăciunea și
având nădejde că Dumnezeu veghează permanent asupra
vieții noastre. De asemenea, gândurile bune, amintirile
frumoase, modelele din viața noastră, ne pot motiva să
înțelegem că iertarea este o virtute foarte importantă. În
felul acesta, ne vom cunoaște pe noi înșine și vom fi mai
aproape de semenii noștri și de Dumnezeu.
O3 Fixarea și sistematizarea cunoștințelor se va realiza
prin conversație și prin rezolvarea fișei de lucru (Anexa
2). Elevii vor caracteriza cele două personaje ale pildei
(stăpânul și sluga), în perechi. Profesorul notează pe
Explicaţia
O4 tablă tabelul și solicit elevilor să citească ceea ce au scris Activitate
Exercițiul
Fixarea noilor referitor la fiecare personaj în parte. Cele mai bune Fișă de frontală și în Aprecieri
Argumentarea
cunoştinţe 10' răspunsuri vor fi notate pe tablă, iar elevii își vor lucru perechi verbale
Dezbaterea
5. completata sau corecta caracterizările făcute.
Adresez întrebări suplimentare, de exemplu. „Oare
Dumnezeu ne iartă dacă noi, la rândul nostru, nu îi
iertăm pe ceilalți?; „Ce roade poate aduce iertarea în
viața noastră?” etc.
Aprecierea, 8' Activitatea se desfășoară după cum urmează: le citesc Aprecieri
asocierea și elevilor poezia „Tâmplarul” de pe fișa de lucru (Anexa Conversația Fișă de verbale
6. generalizarea 2) și le cer să rezolve cerința exercițiului 2 de pe fișa de Lectura lucru Activitate
lucru. Explicația frontală și în
Solicit elevilor să citească răspunsurile lor și le cer Argumentarea perechi
celorlalți elevi să-și exprime părerea. („Sunteți de acord
cu ceea ce au afirmat colegii voștri?”; „Ridicați mâna cei
care sunteți de acord. Argumentați!” etc.)

5
Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât
pregătirea elevilor pentru lecţie cât şi implicarea,
Evaluarea participarea directă în predarea noilor cunoştinţe. Se Conversația Activitate Aprecieri
7.
activităţii 2' notează elevii care au contribuit, în mod semnificativ, la frontală verbale
elevilor lecție.
Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.
Încheierea Profesorul cântă „Imnul Învierii” împreună cu elevii, Cântarea Activitate
8.
activităţii 3' salută şi iese din sală. religioasă frontală

6
Anexa 1
FIȘĂ DE LUCRU
Clasa a VI-a

 Completați aritmogriful și veți descoperi o virtute creștină.

4 5 3 2 1 3 5 1

1 2 3 4 5
A T R I E

7
Anexa 2
Fișă de lucru
1.Caracterizarea personajelor din ”Pilda celor doi datornici”

Stăpânul Sluga

2. Citiți, cu atenție, poezia următoare și rezolvați cerința:

Tâmplarul
Doi frați de ciudă s-au certat →Desenează o inimă mare și scrie în centrul ei ce a trebuit
Și fără gând de împăcare, să învețe fratele mai mare din gestul tâmplarului.
Cel mare-n grabă a chemat
Tâmplarul, să-i dea o lucrare.

El i-a cerut, cam mânios,


Să-i facă gardul și mai mare.
Tâmplarul, a-nceput zelos
Dar, a făcut altă lucrare.

Căci fiind bun și sufletist,


Nu a răbdat, prin neiertare,
Pe Dumnezeu Să-l lase trist,
Și a făcut... o punte mare!

Iar fratele mai mic văzând,


A alergat la cel mai mare,
Și l-a îmbrățișat zicând:
Ce bun ești!
Dă-mi, te rog, iertare!

Tâmplarul zâmbi fericit,


Și se pierdu încet în zare,
Spre alți vecini de îmblânzit
Printr-o asemenea lucrare.

Autor anonim
8
9

S-ar putea să vă placă și