Sunteți pe pagina 1din 1

coNSrLruL MUNICIPAL cru;rsAu

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CTU9NAU


DIRECTIA GENENAT,A TRANSPORT PUBLIC
sr cAr DE coMUNTcATIE

nr. '{dn 06 -@J


"12.
la nr. din

, plui Mihail Caragacean


V Juma\ist, portalul de qtiri AGORA
email : mihai. caragacean@interkat.md

Direclia generald transport public qi cdi de comunicalie a examinat conform


competenlelor solicitarea dvs. adresatd Primdriei municipiului Chiqindu cu privire la
implementarea proiectului ,,Curtea confortabild" gi vd comunicd urmdtoarele.
Lucrdrile de reparalie a curlilor de bloc au fost efectuate pe adresele propuse de
preturile de sector, conform schilelor de proiect prezentate. Direclia a intervenit la
reparalia drumurilor qi trotuarelor, precum qi la amenajarea locurilor de parcarc in curfile
blocurilor de locuit.
Informalia detaliatd cu privire la adrese, suprafala amenajatd qi costul lucrdrilor
este prezentatd in anexa aldturatd.

Anexd: 1 fi15.

$ef aI DGTP qi CC Vitalie Mihalache

Ex: Vl. Dumitraq


Tel. 022204 663

str. Serghei Lazo,18, municipiul Chigindu, Republica Moldova, MD-2004;


tel: (022) 204-690, fax: (022) 204-658, e-mail: dirtrans@pmc.md