Sunteți pe pagina 1din 4

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
SÎNGEREI

PROIECT DE DECIZIE Nr. _____


din “______”____________ 2022
or. Sîngerei

Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen


a Vicepreședintelui raionului - Tudor TUTUNARU

Având în vedere: Nota informativă: ” Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a
Vicepreședintelui raionului - Tudor TUTUNARU” ;
Luând în considerare depășirea atribuțiilor de serviciu a dlui Tudor Tutunaru - Vicepreședinte
al raionului Sângerei i se înaintează următoarele motive pentru eliberarea din funcție și anume:
acordarea serviciilor prin uzul funcției în schimbul altor beneficii, folosirea în scopuri personale a
bunurilor angajatorului, executarea necorespunzătoare a obligațiilor, prerogativelor și competențelor
sale prin neîndeplinirea atribuțiilor stabilite, denigrarea imaginei Consiliului raional Sîngerei, prin
acuzații neaprobate în adresa conducerii și consilierilor raionului Sîngerei,
În baza art. 43 alin. (l) lit. l), 50 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436/2006, art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (3) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică nr. 199/2010, art. 5 alin. (5) lit. d) din Legea privind statutul alesului local nr.
768/2000, Decizia nr. 10/9 din 19.12.2019, cu modificările ulterioare, ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei” ,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al raionului- dl Tudor TUTUNARU.
2. Președintele raionului (dl Grigore Corcodel) Va asigura achitarea tuturor drepturilor
salariale și acordarea garanțiilor sociale dlui Tudor TUTUNARU, conform legislaţiei în vigoare.
3. Dl Tudor Tutunaru va depune declarația cu privire la avere și interese personale, în termen
de 30 de zile de la data eliberării din funcție, în conformitate cu prevederile Legii nr. l33/20l6
privind declararea averii și a intereselor personale.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data plasării în Registrul de Stat al Actelor Locale şi se
aduce la cunoştinţă publică prin plasare pe pagina web.
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Etică, legislație, ordine și drepturile omului (dl R. Delogramatic).
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018

PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL
_____________________
CONTRASEMNEAZĂ COORDONAT
Secretarul Consiliului raional Secția Juridică și Resurse Umane
Mihaela LUCA Teodor DONOS
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, Îmi asum în totalitate responsabilitatea,
Corectitudinea şi legalitatea întocmirii acestui proiect întocmirii și legalității acestui proiect,
în solidar cu întocmitorul proiectului
___________________
_________________________

ÎNTOCMIT
CONSILIERI RAIONALI

Oleg CERNEI
_____________
Ion GALUS
_____________
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
SÎNGEREI
PREŞEDINTELE RAIONULUI

Nr. _____________
din ______________ 2022

SECRETARUL Dispun elaborarea


Consiliului raional proiectului de decizie cu
Mihaela LUCA PREŞEDINTE,
Grigore CORCODEL

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen


a Vicepreședintelui raionului, dl Tudor TUTUNARU

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului.


Proiectul de decizie “Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen
a Vicepreședintelui raionului dl Tudor TUTUNARU” este elaborat de către o treime consilieri
aleși în CR Sîngerei.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite.
Pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, folosirea funcției publice în interes personal,
denigrarea publică a consilierilor raionali, cât și a Consiliului raional ca autoritate reprezentativă
și deliberativă a populației raionului Sîngerei, care beneficiază de autonomie decizională,
organizațională, gestionară și financiară, cu drept de inițiativă în tot ceea ce privește
administrarea treburilor publice în teritoriul raionului Sîngerei, a lipsei spiritului de echipă, se
propune spre elaborare și aprobare proiectul de decizie ”Cu privire la eliberarea din funcție
înainte de termen a vicepreședintelui raionului, dl Tudor TUTUNARU, în temeiul art.50 alin.
(2) al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, care prevede că ”vicepreședintele
raionului poate fi eliberat din funcție înainte de termen, cu votul majorității consilierilor aleși,
la propunerea președintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleși”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.
Proiectul de decizie este întemeiat în baza art. 43 alin. (l) lit. l), 50 alin. (2) din Legea privind
administraţia publică locală Nr. 436/2006, art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (3) din Legea cu privire la
statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică Nr. 199/2010, art. 5 alin. (5) lit. d) din Legea
privind statutul alesului local 768/2000, Decizia nr. 10/9 din 19.12.2019, cu modificările
ulterioare, ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea
Consiliului raional Sîngerei” .
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decizie nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.

Întocmit:
Consilieri raionali:
Oleg CERNEI _____________
Ion GALUS _____________