Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a VI-a B
Data: 19.02.2021
Profesor: Jurca Alin Dorel
Disciplina: Matematică-Algebra
Unitatea de învăţare : Mulţimea numerelor întregi
Titlul lecţiei: Adunarea şi scăderea numerelor întregi
Tipul lectiei: Lecţie mixtă
Unitatea de învăţământ : Liceul Teoretic Buziaş

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate .
2. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi .
3. Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă utilizând numere întregi .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O 1 Să îşi însuşească regulile adunării şi scăderii numerelor întregi.
O 2 Să efectueze corect calculele cu numere întregi.
O3 Să determine mulţimi de numere întregi .

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee : conversația euristică ,explicația, exerciţiul, descoperirea dirijată
Modul de organizare al clasei: frontal, individual;
Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor;
aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).
RESURSE
 Materiale didactice : calculatorul, caiete , jamboard
 Umane : elevii clasei 6B
 Temporale : 40 minute
 Locul : Google Meet https://meet.google.com/lookup/hiyfjbbnrt

Bibliografie :
- manual matematică ,Matematică clasa a VI-a , Editura Didactică şi Pedagogică , Dan Zaharia , Maria Zaharia ,
Dorin Linţ , Maranda Linţ

- Platforma: https://www.didactic.ro/

- culegere matematica clasa a VI-a , Mate 2000 , Editura Paralele 45 , Anton Negrilă , Maria Negrilă
Desfăşurarea Lecţiei

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea Metode şi


elevilor procedee
didactice

I. Moment Creez condiţiile organizatorice şi psihologice necesare desfăşurării optime a Elevii vor răspunde la Conversaţia
organizatoric procesului instructiv educativ. strigarea prezenţei ,
Verific prezenţa, ţinuta, aspectul sălii de clasă precum şi predispoziţia având pe bănci
psihocomportamentală a elevilor pentru lecţie. caietele de notiţe .

Cum se noteazã mulţimea numerelor întregi şi din ce submulţimi este formatã?


Elevii sunt atenţi , îşi
II.Captarea
Cum recunoaştem numerele întregi positive? Dar cele negative? impart fişele de lucru
atenţiei-
şi participă activ la Conversaţia
reactualizarea Ce este modulul unui nr întreg?
unor scurta recapitulare frontală şi
cunostinţe Aţi avut probleme la temă? Dacă da, dau explicaţii, iar dacă nu trec mai departe. din ora trecută . individuală.

III. Anunţarea Astăzi vom învăţa primele două operaţii cu numere întregi şi anume adunarea şi Elevii sunt atenţi şi
subiectului scăderea notează titlul lecţiei
lecţiei în caiete .
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR ÎNTREGI (scriu titlul pe
tablă)
Anunţ obiectivele lecţiei .
După cum aţi spus şi voi nr intregi sunt numere naturale care au in fata lor semnul
+, - sau nu au nici un semn. Astăzi vom învăţa că orice adunare şi orice scădere a
două numere este posibilă.

IV. Dirijarea - Pe mulţimea Z se definesc adunarea nr întregi cu ajutorul operaţiilor de adunare Elevii sunt atenţi,
învãţãrii şi scădere a numerelor naturale astfel: notează în
(40 min) caiete,răspund la
întrebări, ies la tablă Exerciţiul
pentru rezolvarea
Conversaţia
exerciţiilor propuse.
Observaţia

Observaţia

-Cu ajutorul elevilor, se va identifica şi enunţa regula de adunare a numerelor întregi


pozitive, negative şi a numerelor întregi de semne diferite.

Când adunãm douã numere pozitive rezultatul va avea semnul „+” iar numerele se
adunã.

Exemple: (+31)+(+2)=+33

24+3=27

Când adunãm douã numere negative rezultatul va avea semnul „-” iar numerele se
Conversaţia
adunã..

Exemple: (-2)+(-7)=- -9

-4+(-3)= -7

Când adunãm douã numere de semne diferite, rezultatul va avea semnul celui mai mare
în modul iar numerele se scad..

Exemple: (-9)+(+4)=(-5)

(-6)+(+10)=4

Obs: 1. Suma a două nr întregi care au acelaşi modul dar semne diferite va fi egală
cu 0.

SCĂDEREA (”-” diferenţa)


Vom defini scãderea a douã numere întregi folosind noţiunea de opus al unui
numãr întreg şi operaţia de adunare în mulţimea numerelor întregi.

Dacã a, b ∈ Ζ , se numeşte diferenţa numerelor a şi b şi se noteazã a-b, suma


dintre a şi opusul lui b.

Deci a-b=a+(-b) pentru orice a, b ∈ Ζ .


Exemple: 2-3=2+(-3)= -1
2-5=2+(-5)= -3
3-(-5)=3+5=8
-4 - 8= -4+8=4
Obs: 2. Pe mulţimea Z orice diferenţă este posibilă
3. a+(+b)=a+b, iar a+(-b)=a-b adică semnul + din faţa unei paranteze nu
schimbă semnul numãrului din paranteză
4. a-(+b)=a-b, iar a-(-b)=a+b adică semnul - din faţa unei paranteze schimbă
semnul numerelor din paranteză

Elevii sunt atenţi ,


Deci, ce am învãţat noi astãzi? Cum efectuãm adunarea numerelor întregi? Dar notează în caiete ,
V. Asigurarea scãderea numerelor întregi? răspund la întrebări
conexiunii şi sugerează alte
inverse -Se vor efectua la tablã exerciţii din fişa de lucru. metode de rezolvare
acolo unde este cazul
Activitate frontalã

VI. Evaluare  Notarea în caietul profesorului a elevilor care s-au evidenţiat în timpul orei; Ascultă Conversaţia
Aprecieri verbale
Analiza activitãtii

 TEMĂ-Exerciţiile din fişã care au rãmas nerezolvate se dau ca temã pentru Notează tema pentru
VII. Tema acasă . acasă .
pentru acasă
APLIC Ă

a) +8+12 = h) +5-2=
b) +9+(+6) = i) +8-13=
c) 16+(+13) = j) -8-(-10)=
d) (+3)+(-11)= k) -7-3=
e) (-10)+(-5)= l) -15-(+18)=

f) (-9)+(+7) = m) -9-13=

g) (-8)+(+12) = n) -8-(-5)=
Adunarea și scăderea numerelor întregi. Aplicații

1. Hai să ne jucăm!
Se dau numerele: -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10; -11; -12
Folosind fiecare număr o singură dată, alcătuiţi 3 egalităţi adevărate, utilizând operația de adunare.

2. Un scafandru se află faţă de nivelul mării la o adâncime de –170 m. La ce adâncime se află dacă mai urcă 40
m?

3. Calculați:
a) -10 + 200 = f) ( - 48) + ( - 25) + 48 =
b) -600 – 75 = g) -15+[-94 + (-38+15) +16] =
c) -715 – (+321) = h) -823 –│-715│– (+1236) =
d) -12 – ( -78) = i) (-2) + (-7) + (-10) + (-2) + (-6) =
e) │-3+2+9│+│-7│+ (-20) = j) -33 – 18 – 28 - (-60) =

4. Aflați suma dintre cel mai mare număr întreg pozitiv de două cifre distincte şi cel mai mic număr întreg
negativ format din trei cifre identice.

5. Temperatura medie a aerului în ziua de 27 noiembrie 1999 era de -10. A doua zi a urcat cu 20, a treia zi a mai
urcat cu 40, a patra zi a coborât cu 80, iar a cincea zi a mai coborât cu 20. Ce temperatură era la 30 noiembrie
1999? Dar la 1 decembrie 1999?

6. Scrieți numerele din tabel ca o sumă de numere după cum este precizat:
Numarul Suma de un numar negativ și Suma de două numere negative sau
unul pozitiv două numere pozitive
+6
-10
-24
+22
9

7. Efectuați:
a) – 290 + [ -145 + ( -36 + 139 ) + 144 ] =
b) -32 + {-16 - [-60 + (-35) - (-14)] - (+64) } - (+34) =
c) (-24)+│-3+2│+│-16+3+15│=
d) ( -15 + 43 ) + [ (+16) - ( +54 – 29 ) + ( 18 – 35 + 24 ) ]=
e) –( –24 ) + { [ ( -28 + 56 ) - (+16) ] + [ -48 + (-32 + 47) + (-36) ] }=
f) -1 + 2 + (-3) + 4 + (-5) + 6 +.....+ (-2015) + 2016 =
g) -1 + 2 + (-3) + 4 + (-5) + 6 +.....+ (-2013) =

8. Completați tabelul următor după modelul:


9. Calculați a+b si a-b pentru:
a) a = +175 – 23– 34 b) a= +105 – 2073
b= –21 – 800 –12 b= – 157 – 812

10. Calculați și ordonați descrescător numerele:


a=[(-15 + 27) + (-13 + 29 – 16 ) + (+16 + 34 + 10)] - ( -14 + 20)
b=[-35 + (-21 + 7 + 24) - (15 - 30 - 89) + 34] - (+73)
c=[-15+( -25 + 89 - 4) - ( -35 ) + 127]

S-ar putea să vă placă și