Sunteți pe pagina 1din 24

CUVÎNTUL AUTORILOR

Prin lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm po-


tenţialul turistic al oraşului Topliţa şi al împrejurimilor
sale, rccomandînd locurile pentru frumuseţile lor, pentru
vacanţele reconfortante şi instructive, pentru cura de aer
pe care o oferă tuturor vîrstelor, pentru băile în apa mezo-
termală a izvoarelor existente în regiune.
Ghidul nostru înfăţişează localitatea de pe cursul su-
perior al Mureşului sub raportul condiţiilor naturale do-
minante şi al celor mai reprezentative obiective turistice.
In consecinţă, primul capitol oferă date despre geologi'i,
relieful, clima, hidrologia, solurile, fauna şi flora melea-
gurilor topliţene.
Cel de-al doilea este consacrat evoluţiei istorice, cu
referiri la unele date statistice menite să ilustreze ritmul
alert al dezvoltării oraşului în ultimii ani. Paginile unui
alt capitol cuprind succinte informaţii referitoare la princi-
palii factori naturali de cură şi tratament, la clasificarea
şi utilizarea apelor minerale, la cele mai importante surse
existente în Topliţa şi în cîteva locuri din preajmă. Ulti -
mele capitole completează lucrarea cu date şi recomandări
privind destinaţiile turistice din oraş şi din împrejurimi,
căile de acces spre cărările munţilor, excursiile cu trenul
sau cele rutiere, capacităţile de cazare, adresele utile etc.
Amplasarea geografică şi baza materială turistică de
care dispune i-au asigurat Topliţei, cum e normal, locul

Jopliţa S
central în ghidul nostru. Imaginea sa ar rămine insă in-
completă (ară descrierea localităţilor din apropiere, Bil- CADRUL NATURAL
bor, Corbu şi Tulgheş, care pot ii considerate adevărate
microstaţiuni balneoclimatice şi cărora le-am consacrat
atenţia cuvenită în carte. Aceste localităţi au o vechime
cuprinsă între 400—500 de ani. De-a lungul vremii, ele s-au
dezvoltat continuu datorită economiei pastorale, mineri-
tului şi exploatării lemnului. In prezent, aici se conturează
o tot mai intensă activitate turistică la baza căreia stau,
cu prioritate, calităţile apelor minerale, asemănătoare cu AŞEZARE ŞI CAI DE ACCES
cele din staţiunea Borsec.
Fenomenul urbanizării şi creşterea ponderii celor ce Oraşul Topliţa este situat în nordul Depresiunii Giur-
caută natura pentru virtuţile ei benefice vor conduce, geu (Gheorgheni) din Carpaţii Răsăriteni, pe cursul supe-
sîntem siguri, la amplificarea mişcării turistice din zona rior al Mureşului. De aici apele rîului pătrund în Defileul
Topliţei şi împrejurimi. Cu timpul, aceste locuri vor fi vi - Topliţa-Deda de la poalele munţilor Gurghiului si Căli-
zitate de tot mai mulţi excursionişti, afluxul lor devenind man.
comparabil, poale, cu cel al altor zone de notorietate tu- Amplasată la locul de confluenţă a piriului Topliţa
ristică din ţară. Dar ţi pînă atunci susurul odihnitor al cu Mureşul, aşezarea se află în nordul judeţului Harghita,
apelor de munte, verdele coniferelor, covorul moale al pa- pe terasele şi în lunca Mureşului, prelungită pe cursul in-
jiştilor alpine, calitatea apelor minerale şi ospitalitatea oa- ferior al pîrîului Topliţa, fiind încadrată de munţii Căli-
menilor de aici îşi aşteaptă vizitatorii. man, Giurgeului şi Gurghiului. în zona de nord, înălţimile
Ne exprimăm speranţa că lucrarea noastră va deveni sînt dominate de Vîrful Tarniţa (l 046 m), care reprezintă
o călăuză utilă pentru toţi cei ce se vor hotărî să-şi pe - treapta intermediară de trecere spre crestele falnice ale
treacă vacanţele pe frumoasele meleaguri topliţene. Călimanilor. Spre nord-est, văile pîraielor Secu şi Topliţa
Lec-'tura cărţii şi, mai ales, decizia turiştilor de a urma re-
separă Munţii Căliman de Munţii Giurgeului, asigurînd,
comandările din cuprinsul ei, de a bate cu piciorul tra -
seele propuse vor fi un cîştig incontestabil pentru ama - prin curmături largi, accesul spre două depresiuni intra-
torii de drumeţie din ţară, pentru toţi cei care îndrăgesc montane de altitudine: Borsec şi Bilbor. La sud şi sud-
natura, oamenii şi monumentele patriei. Ei se vor convinge, vest, în decorul împădurit al Munţilor Gurghiului se indi-
o dată în plus, că renumele turistic al zonei nu este asi- vidualizează culmile Preluca şi Zăpodea.
gurat numai de Borsec, ci şi de Topliţa cu împrejurimile Pitorescul depresiunii este completat de albia Mureşu -
sale, adesea de o frumuseţe aparte. lui, rîul care-şi poartă apele, după ce depăşeşte Topliţa,
spre vest, către Podişul Transilvaniei prin Defileul Topliţa-
Autorii Deda.
M/c îndreptar turistic Topliţa
Topliţa este cea de-a patra aşezare urbană a judeţului ţeste valea superioară a Mureşului, în sezonul estival,
Harghita, cu o populaţie de aproximativ 20 000 de locui - dinspre litoralul Mării Negre se poate ajunge la Topliţa
tori. Dintre localităţile componente ale oraşului amintim: cu trenurile ce asigură legătura cu nordul ţării. Traseul
Secu la nord-est, Moglăneşti la sud-est (pe DN 12), iar spre începe din Mangalia şi trece prin Feteşti, Ploieşti-vest, Bra -
vest Călimănel şi Vîgani (pe DN 15). Mare parte din te - şov, Sfîntu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Gheorgheni. Depă-
ritoriul oraşului (cel din stînga Mureşului) este ocupat de şind Topliţa, trenurile îşi urmează ruta spre Baia Mare,
cartierele: Zencani, Luncani şi Măgherus. trecînd prin Defileul Mureşului.
Localităţile urbane aflate la o distanţă relativ mică de
Traseele feroviare şi cele rutiere asigură Topliţei o Topliţa sînt, în ordine, următoarele: Borsec (26 km, spre
bună legătură cu restul ţării. Se poate spune chiar, pe est, pe DN 15), Gheorgheni (37 km, spre sud, pe DN 12),
bună dreptate, că localitatea are o poziţie privilegiată din Bălan (58 km, pe DN 12 şi ramificaţia estică pînă la poa -
acest punct de vedere, pe teritoriul ei intersectîndu-se DN lele Hăşmaşului Mare), Reghin (70 km, spre vest, pe DN
12 cu DN 15, în timp ce prin gară trec o mulţime de 15), Miercurea Ciuc, reşedinţa judeţului Harghita, situată pe
trenuri. DN 12, spre sud, la o distanţă de 94 km.
Cei ce vin la Topliţa din sudul ţării, bucureştenii, de Accesul dinspre Moldova spre Topliţa este asigurat, prin
exemplu, au de parcurs distanţa de aproximativ 350 km, Pasul Ghimeş, de calea ferată Adjud-Ciceu şi de şoseaua
străbătută de trenurile accelerate în maximum şase ore, care o secondează, DN 12 A, turiştii urmînd să străbată
călătorind pe Valea Prahovei şi pe cursurile superioare ale apoi DN 12 sau călătorind pe calea ferată, în aceeaşi direc -
Oltului şi Mureşului. Efectuat cu automobilul, acelaşi tra- ţie, pînă la Topliţa. De altfel, turiştii automobilişti ce vin
seu uneşte oraşele Bucureşti, Braşov, Sfîntu Gheorghe, de pe plaiuri moldoveneşti pot alege şi alte două trasee,
Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Topliţa, de-a lungul căilor ambele avînd ca punct de plecare municipiul Piatra
rutiere E 15, DN 11 şi DN 12. De la Braşov se poate pre - Neamţ. Primul trece prin oraşul Bicaz, desfăşurîndu-se pe
fera o a doua variantă rutieră care leagă mai multe loca - DN 15 şi DN 12 C, prin Cheile Bicazului. Cel de al doilea,
lităţi transilvănene avînd pe teritoriul lor numeroase mo- de la Bicaz, se angajează spre nord, ocolind lacul de acu -
numente medievale. Acest traseu totalizează 318 km, de-a mulare de la Izvorul Mureşului pînă la limita sa nordică,
lungul căilor rutiere E 15, DN 13 şi DN 13 A trecînd prin de unde traseul se îndreaptă, prin Pasul Tulghes, către
Feldioara, Rupea, în apropiere de Sighişoara, Cristuru Se- staţiunea Borsec, apoi peste Muntele Creanga (DN 15), prin
cuiesc, Odorheiu Secuiesc şi Praid. Intre Praid şi Joseni, pădurile de molid, pînă la valea pinului Secu şi de aici
deplasarea cu autobuzul se desfăşoară peste Pasul Bucin la Topliţa.
(1287 m), şoseaua de asfalt bine întreţinută (DN 13 B) în- Turiştii ce se îndreaptă spre Topliţa din vestul ţării
dreptîndu-îe către Valea Mureşului, prin păduri de coni - trec prin municipiul Tîrgu Mureş. După ce străbat încă
fere mărginite de frumoase poieni. De la Joseni pînă la 102 km pe calea ferată sau pe şosea (DN 15) ajung în oraş.
Topliţa mai sînt de străbătut 37 km pe DN 12, care înso- Ambele căi de acces trec prin Reghin, cunoscut centru mun-
Mic îndreptar turistic
citoresc, şi traversează, începînd de la Deda, impozantul care prezenţa, în jurul zonei de eruptiv a unor ape hipo- si
defileu al Mureşului. Peisajul este minunat, indiferent de mezotermale (Topliţa, 26°C), manifestări solfatariene si mo-
anotimp. fetice. în sectorul în care Mureşul străbate depresiunea
Tot dinspre Tîrgu Mureş se poate ajunge la Topliţa pe există o zonă aproape continuă de apariţie naturală la zi
o rută ocolită. Ea este preferată de unii automobilisti care a CO2, care mineralizează apele freatice 1.
rulează pe DN 13 A, 13 B şi 12. Pe acest traseu se pot Bazinetul Topliţa este compartimentul nordic, cel mai
efectua popasuri prelungite, cu vizite instructive la mo- coborît, al Depresiunii Giurgeu, fiind închis de munţii Că-
numentele istorice din Tîrgu Mureş, la lacurile sărate de liman (nord), Giurgeu (est) şi Gurghiu (vest). Avînd o al-
la Sovata şi Praid, parcurgînd decorul oferit de Munţii titudine medie de 650 m, Bazinetul Topliţei are un relief
Gurghiului şi de valea superioară a Mureşului, între Jo - colinar ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ
seni şi Topliţa. 300 km2. Drenat de valea Mureşului, care curge dinspre sud
spre nord-vest, are un profil transversal în trepte, dato -
rită teraselor de 45,25 şi 15 m aflate de o parte şi de alta
RELIEF ŞI CONSTITUŢIE GEOLOGICA a zonei de luncă. Bazinetul Topliţei are o structură geo -
logică distinctă: aglomerate andezitice alternînd cu sedi-
Depresiunea intercarpatică Giurgeu face parte din u- mente cuaternare (argile, nisipuri) între terasele de pe
lucul depresionar intern Giurgeu-Ciuc, desfăsurîndu-se în stînga Mureşului şi iviri de andezite bazaltice pe dreapta
lungul Mureşului, pe direcţia nord-sud. Din punct de ve - rîului. Rocile, în contact cu apa ce se infiltrează şi circulă
dere genetic, ea are o origine mixtă-tectonică, de ero - subteran, se mineralizează, produsul hidromineral fiind
ziune şi de baraj vulcanic. Ne aflăm la contactul dintre afectat de manifestările postvulcanice de natură termică
formaţiunile vulcanice neogene (pliocen-cuaternare) din (emanaţii de vapori şi gaze încălzite, de provenienţă ju -
vest şi nord, formaţiunile mezozoice din est şi cuvertura venilă). Din punct de vedere morfologic, lunca Mureşului
sedimentară din vatra depresiunii 1. Rama muntoasă a de- este netedă, înclinată spre nord, iar din punct de vedere
al alcătuirii petrografice — din pietrişuri, bolovănisuri şi
presiunii este alcătuită din munţii Bistriţei, Giurgeu si
din depozite argilo-nisipoase.
Hăsmaş în est (formaţiuni cristalino-mezozoice), Căliman,
în relieful Bazinetului Topliţa se disting trei unităţi:
Gurghiu şi Harghita în nord, vest şi sud — aparţinând lan -
vatra depresiunii, lunca şi terasele Mureşului, versanţii
ţului neoeruptiv al Carpaţilor Răsăriteni (andezite, ande- munţilor înconjurători.
zite bazaltoide şi aglomerate vulcanice). Geneza Bazinetului Topliţa este strîns legată de cea a
Activitatea vulcanică recentă a acestei zone este sus- Depresiunii Giurgeu (Gheorgheni). Geologii acceptă că,
ţinută si de apariţia unor fenomene postvulcanice — între anterior formării actualului lanţ vulcanic, întreaga regiune
* Geografia României, voi. III, Carpaţii şi Depre- 1
Pricăjan, A., Apele minerale şi termale din Româ-
siunea Transilvaniei, Editura Academiei, Bucureşti, 1987. nia, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972.
Mic îndreptar turistic 10 Topliţa 1
1
fusese o cîmpie aluvionară, situată la extremitatea vestică acolo unde apar roci calcaroase, depuse pe fundamentul
a zonei de piemont de lîngă şirul central al Carpaţilor de cristalin. Munţii Căliman din latura de nord sînt alcă -
Orientali, respectiv cel cristalino-mezozoic, materialele pi- tuiţi din roci andezitice şi vulcano-sedimentare, erodate în
roclastice s-au depus peste vechile depozite de pietrişuri zona Topliţei de pîraiele Călimânel, Lomaş, Puturosul şi
ale şesului aluvionar. A rezultat astfel o nouă structură vul - Voivodeasa.
canică (Munţii Căliman, Munţii Gurghiului), din perioada
pliocenului superior, ce a închis cu un baraj vulcanic o
arie depresionară, unde s-a format un lac intramontan, a CONDIŢII CLIMATICE
cărui oglindă s-a ridicat pină la 990 m.
La începutul cuaternarului, apa lacului amintit a fost Situat în cadrul etajului climatic de munte, Bazinetul
evacuată spre Podişul Transilvaniei, ca urmare a avan - Topliţa se caracterizează printr-un topoclimat de depre -
sării obîrşiei Mureşului transilvan prin eroziune şi care a siune intramontană, asupra căruia se resimt, în permanenţă,
dat naştere Defileului Topliţa-Deda. La actuala înfăţişare influenţele muntelui. Principala caracteristică o constituie
a depresiunii au contribuit, în cele din urmă, conurile de contrastul termic dintre iarnă şi vară, dintre zi si noapte,
dejecţie formate de afluenţii Mureşului cu materiale aduse calmul atmosferic predominant şi prezenţa inversiunilor de
de pe munţii din jur, precum şi adîncirea apelor în aceste temperatură. Datorită acestui fapt, pe platourile montane
depozite, fapt ce a dus la separarea unor dealuri piemon- durata şi valoarea mare a radiaţiei solare devin compara -
tane pe margini. bile, uneori, cu cele mai însorite zone din ţară. Contrar
Fiind o unitate naturală distinctă, Bazinetul Topliţa aşteptărilor, perioadele răcoroase ale zilei sînt prezente,
se desfăşoară la nord de localitatea Subcetate, avînd actua - mai ales, seara tîrziu şi dimineaţa devreme, ele fiind con-
lul aspect de amfiteatru prin fragmentarea atît a zonei de secinţa circulaţiei atmosferice locale — sub forma vîntu-
piemont din est cît si a structurii vulcano-sedimentare din rilor de munte-vale (brize). Direcţia dominantă a vîntului
vest. Din cauza rezistenţei rocilor eruptive, albia Mureşu - este determinată de configuraţia terenului, viteza lui fiind
lui se îngustează în zona comunei Subcetate, pentru ca mai atenuată de barajul prografic. Datorită pădurilor de răsi-
apoi să se lăţească pină la intrarea în defileu, dînd astfel noase, topoclimatul montan se caracterizează prin procese
naştere Bazinetului Topliţa. de ozonificare şi ionizare a aerului.
Inversiunile termice din timpul iernii înăspresc, une -
Bazinetul este străjuit pe latura de nord-vest de culmea
Tarniţa, iar la sud de înălţimile Preluca şi Zăpodea, spre ori, climatul local, generînd ceţuri frecvente în depresiune
sud-vcst se află terasa Măgherus de 90 m, iar spre nord şi scăderi puternice ale temperaturii aerului (—38°C la
Dealul Mănăstirea şi Dealul Văii ce constituie etajele de data de 15 ianuarie 1985), apropiate de minima absolută a
trecere spre zona montană a Giurgcului şi Călimanului prin ţării, în contrast cu scăderile de temperatură din depre -
intermediul a numeroase platouri vulcanice. Culmea Săr- siune, pe vîrfurile- munţilor Căliman, Giurgeu, Gurghiu se
maşului (l 399 m) domină depresiunea pe latura estică, înregistrează temperaturi mai ridicate.
Mic îndreptar turistic Jopliţa 1
12 3
Comparativ cu celelalte depresiuni intramontane din de însorire de pe versanţii muntosi, uneori au loc averse
apropiere (Bilbor, Borsec, Corbu, Tulgheş), topoclimatul de ploaie. Intr-un an, numărul mediu al zilelor cu ploaie
Topliţei este mai rece şi mai umed. Fiind mai mici si mai este de 100, iar al zilelor cu îngheţ, de circa 160. Totuşi,
închise, în aceste depresiuni temperatura aerului este mai cerul este senin circa 1/3 din an, îndeosebi în intervalul iulie-
ridicată decît la Topliţa, de unde se explică climatul lor octombrie, cînd soarele străluceşte cel puţin 10— 14
mai blînd, fapt observat de orice turist care, în drumul lui zile pe lună.
spre Borsec, trece prin Topliţa. Datorită inversiunilor de temperatură, prezente atît
Faţă de regiunile de şes sau podiş, este firesc ca To - vara cît şi iarna, umezeala relativă a aerului este ridicată,
pliţa — oraş situat intr-o depresiune intramontană — să cu valori medii anuale de peste 80%, iar în ianuarie de
contrasteze prin valorile mai scăzute ale temperaturii ae- circa 880/0-
rului (temperatura medie anuală: -f-S^C; temperatura me- Stratul de zăpadă se aşterne în unii ani chiar la în -
die a lunii ianuarie: —9°C; temperatura medie a lunilor a- ceputul lunii noiembrie, atingînd grosimi maxime de 30—
prilie şi octombrie: +10°C; temperatura medie a lunii iu - 50 cm în luna ianuarie, menţinîndu-se aproape continuu,
lie: circa 15°C; minima absolută: —38°C, la 11 ianuarie datorită temperaturilor scăzute, pînă către sfirşitul lunii
1963 şi 15 ianuarie 1985; maxima absolută: +30,5°C, la 7 martie, cînd cunoaşte o diminuare treptată în depresiune,
iulie 1929). Totuşi, din punct de vedere turistic, această respectiv în oraş, şi pe versantele cu orientare sudică. Per-
condiţie topoclimatică nu constituie un impediment, nu- sistenţa stratului de zăpadă asigură condiţii optime an -
mărul zilelor însorite, perioadele îndelungate de calm at- trenamentelor şi concursurilor sportive de sezon.
mosferic şi lipsa de poluare formează numai o parte din înşirate ca o barieră, culmile vestice ale munţilor adă-
factorii care favorizează desfăşurarea activităţilor recrea - postesc oraşul faţă de circulaţia atmosferică dominantă din
tive pe aceste meleaguri. vest, resimţită mai ales pe înălţimi. Lovindu-se de creste
Datorită curenţilor de aer care se canalizează în lungul vînturile pătrund în depresiune cu viteze reduse. Defileul
culoarului Topliţa-Deda, în oraş se înregistrează, uneori, din vecinătate imprimă, însă, o anumită orientare si, mai
perioade îndelungate mai reci. In unele zile ale lunii ia- ales, canalizarea circulaţiei aerului pe direcţia nord-vest—
nuarie mercurul termometrului coboară mult sub 0°C, ceea sud-est.
ce nu împiedică activităţile turistico-sportive ale locuito- In general, regimul eolian se caracterizează printr-o
rilor aşezării — pe patinoarele naturale, în întrecerile pondere mai mare a vînturilor din sectorul nord-vestic şi sud-
sportive şi plimbările de agrement. vestic, ca expresie a acestei canalizări în lungul defileului
O caracteristică importantă o prezintă şi regimul pre- atingîndu-se viteze de 2—3 m/s. Rare sînt cazurile cînd
cipitaţiilor. In variaţiile neperiodice ale acestora s-au în- viteza vînturilor creste, fenomenul producîndu-se
registrat, în Bazinetul Topliţa, cantităţi anuale cuprinse primăvara sau toamna, cînd se schimbă sensul circulaţiei
Intre 461 şi 813 mm. Maximul pluviometric se înregistrează generale a atmosferei si cînd în depresiune se resimt vîn-
în luna iunie, totalizînd circa 90 mm. Datorită proceselor turile de est şi de sud. Local, se remarcă şi fenomene de
Mic îndreptar turistic Jopliţa 1
5
foehnizare pe versantele cu expunere estică 1 . In serile de toarele valori termice: 0,1—0,3°C iarna, 10—17°C vara şi
vară vînturile de munte-valc aduc în oraş aerul ozonat 3—12°C toamna.
al pădurilor de conifere de pe versantele înconjurătoare.
Spre deosebire de Mureş, care are o vale largă, afluen -
Din datele prezentate rezultă că Topliţa şi aşezările ţii săi au văi înguste, tinere, cu ape repezi. Cele mai im -
din împrejurimile sale, prin specificul lor climatic şi topo- portante văi din stînga Mureşului sînt Gălăuţaş si Măghie-
climatic, favorizează dezvoltarea turismului. Oraşul are un ruş, iar cele din dreapta, Călimănel, Voievodeasa, Secu si
grad redus de poluare, mult diminuat o dată cu electrifi - Topliţa, care drenează versantul sudic al Munţilor Căli-
carea transportului feroviar. mani.
Pe rîul Topliţa, care străbate localitatea cu acelaşi nume,
HIDROGRAHE ŞI HIDROGEOLOGIE există şi o staţie hidrometrică la care se fac măsurători
de niveluri şi debite de apă. Pe baza acestora s-a calculat
Topliţa şi împrejurimile sale sînt străbătute de o reţea un debit mediu multianual de 2,90 mVs — cu cele mai
hidrografică tributară rîului Mureş. Pîraiele au, în gene - mari valori în luna aprilie şi cele mai mici în ianuarie.
ral, pante accentuate, apele lor repezi fiind una dintre In apropierea Topliţei se află si Lacul Iezer, la poa -
cauzele modelării reliefului din depresiune. Debitul de apă lele Vîrfului Răchitiş din Munţii Călimani, la altitudinea
înregistrează oscilaţii apreciabile, mai ales în urma topirii de l 750 m, care arc o adîncime de 3—5 m şi o suprafaţă
zăpezilor şi a ploilor căzute pe masivele din jur. de l 300 m 2 , reprezentînd o atracţie turistică deosebită,
Mureşul şi-a săpat albia în depozitele plioccne şi cua- către el îndreptîndu-se traseul nr. 1.
ternare friabile, avînd o pantă mai redusă a profilului lon- Apele subterane din regiune, datorită particularită -
gitudinal în comparaţie cu afluenţii săi din depresiune. ţilor hidrologice, legate de vecinătatea munţilor vulcanici,
Debitul său mediu multianual la intrarea în defileu este de reprezintă una dintre cele mai preţioase bogăţii, la Topliţa
11,7 mVs. Cele mai mari debite de apă se înregistrează în si împrejurimi aflîndu-se un număr însemnat de izvoare
luna aprilie, care are un debit mediu pe perioada de ob- minerale. In unele perioade istorice, aceste izvoare au avut
servaţii de 30,7 mVs şi cele mai mici în perioada mini - o importanţă deosebită pentru existenţa locuitorilor. Cu
melor de iarnă, în ianuarie, cînd se realizează un debit secole în urmă, în vremuri de restrişte, păstorii urcau tur -
mediu de 5,2 mVs. în general, pe acest sector, rîul trans-
mele la munte, pentru a le feri din calea năvălitorilor.
portă zilnic o cantitate mică de aluviuni în suspensie. De
Pe pajiştile montane, cornutele păşteau la adăpostul tai -
la un anotimp la altul, apa Mureşului înregistrează urmă-
nic al codrilor, adăpîndu-se din apa minerală a izvoare -
lor, uşor cloruratc, care înlocuia, pentru o vreme, sarea
1
Din contră, pe cele cu expunere vestică se produc
prăbuşiri ale maselor de aer suprarăcit din est, iar pe văi necesară rumegătoarelor. Mai apoi, topliţenii preferau
pătrund ramificaţii ale Crivăţului, cunoscut sub denumirea să-si potolească ;setea cu această apă plăcută la gust, fără
locală de Nemira. să bănuiască modul în care ea contribuie la sănătatea şi
M/c îndreptar turistic 16 Topliţa 1
7
longevitatea lor. Multă vreme, sursele de apă minerală de VEGETAŢIA
aici au fost trecute pe plan secundar, fiind cvasinecunos-
cute de lumea din afara depresiunii. La sfîrsitul secolului al Vegetaţia bogată a meleagurilor topliţene este con -
XVII-lea apar studii complexe referitoare la proprietăţile secinţa directă a amplasării geografice a bazinetului, care
fizico-chimice şi terapeutice ale izvoarelor din Borsec. Prin formează arealul unor specii variate, parte dintre ele con-
siderate monumente ale naturii. De altfel, această depre-
consolidarea renumelui acestei staţiuni, sursele minerale
siune reprezintă şi o zonă de mare atracţie pentru natu-
de la Toplita şi împrejurimi au fost date uitării. Abia după ralişti, pescari şi vînători sportivi.
aproape un secol se semnala existenţa lor: „Intre Borsec, La peste 1800 m, cu precădere în Munţii Căliman,
Bilbor şi Toplita, în afara izvoarelor din perimetrul Bor- în condiţii de umiditate ridicată şi temperatură scăzută,
secului mai există şi alte izvoare al căror număr trece etajul alpin cunoaşte o oarecare dezvoltare. Pe solurile
de 100. Dintre acestea, cel mai de seamă este ..Clocoti - brune, podzolice, feriiluviale apare o vegetaţie reprezen -
torul" (din Bilbor) care, după cum se spune, conţine mai tată de ierburi şi tufişuri scunde. Specific pajiştilor al -
mult dioxid de carbon decît fîntîna centrală a Borsecului pine, procesul redus de descompunere a materiilor orga -
şi este mai concentrat decît aceea. Un alt izvor de aici nice şi respectiv de acumulare a humusului oferă con -
avea o asemenea concentraţie, încît locuitorii 1-au ame - diţiile apariţiei unei vegetaţii ierboase de mici dimensiuni,
najat cu un bazin avînd j. .reţii din scînduri şi folosit în rîndul căreia se deosebesc: păruşca (Festuca supina),
pentru băi. Aceste izvoare încă n-au fost analizate chimic, rugina (Juncus trifidus) si coarna (Carex curvula). In etajul
dar au aceleaşi caracteristici cu cele din Borsec. Pentru inferior, cuprins între l 600—l 800 m, caracterizat prin-tr-un
omenire, aceste bogăţii naturale sînt prea puţin cunoscute climat umed şi rece, pe solurile brune podzolice sau
feriiluviale, se dezvoltă pajişti alcătuite din iarba vîn-tului,
şi folosite"1.
păruşca si unele graminee: firuţa (Poa medie) şi ţepoşica
Cu vremea, izvoarele mezotermale din Toplita au fost (Nardus stricta). Intre tufişurile alpine şi subal-pine pot fi
captate într-un bazin amenajat, devenind tot mai renu - întîlnite următoarele specii: ienupărul pitic (Juniperus
mite pentru virtuţile lor curative. La începutul acestui sibirica), jncapănul (Pinus montana) si salcia pitică (Sales
secol, pe baza cercetărilor hidrogeologice moderne, s-a reticulata), (Salix herbacea). Alături de acestea, afinul
stabilit că bazinul topliţean posedă un important zăcă- (Vaccinium myrtillus) şi smirdarul, numit si bujor de
mînt de ape minerale carbogazoase mezotermale, prezen- munte (Rhododendron kotschyl), completează decorul
tînd un regim hidrogeologic de acumulare în şisturi cris- vegetal de 'altitudine din zona Topliţei. Sub acest etaj, pînă
taline şi calcare magneziene. la nivelul depresiunii se dezvoltă pădurile masive de
conifere, asigurînd un fond forestier cu supra faţa de 9
530 ha. Fiind unul dintre cei mai importanţi factori de
1
Vitos Mozses, Izvoarele minerale, în Caietele judeţului recreare, aceste păduri constituie totodată şi o resursă
Ciuc, 1894, manuscris aflat la Muzeul de Istorie al judeţului
Harghita, Miercurea Ciuc. economică deosebit de valoroasă. Admirîndu-le
Mic îndreptar turistic 18 Topliţa 1
9
frumuseţea, căutîndu-le liniştea şi răcoarea, turistul mo -
dern îşi reface forţele şi buna dispoziţie. Pe suprafeţele defrişate dintre păduri, ca şi în po -
în arealul cuprins între 600—1600 m, solul brun şi brun- ieni, a apărut o floră spontană, între exemplarele căreia
cenusiu oferă condiţiile necesare dezvoltării întin selor se disting: rogozul (Carex leporina), pfliuşul roşu (Fcstuca
păduri de conifere. Cel mai răspîndit arbore al aces tor rubra), sunătoarea (Hypericum rnaculatum), tufele de
păduri de răşinoase este molidul (Picea exceha), cu zmeură (Rubus idaeus) şi o specie de plop ale cărui frunze
vîrste şi dimensiuni diferite. Virsta medie a acestor ar - tremură la cea mai mică adiere a vintului (Populus tre-
bori este de 70 ani, atingînd dimensiuni de 20—30 m înăl- mula).
ţime şi grosimi de 50—80 cm la baza tulpinei. In pădu - O sursă economică deloc neglijabilă o reprezintă fruc-
rile Topliţei, molidul de rezonanţă dispune de condiţii tele de pădure. Fragii (Fragaria vesca), afinele (Vaccinium
climatice stabile, în afara cărora nu şi-ar putea dezvolta myrtillus), zmeura (Rubus idaeus) şi murele (Rubus) sînt
calităţile. Prelucrat în fabricile de la Reghin, acest lemn des întilnite alături de unele ciuperci comestibile ca rîs-
de mare valoare şi-a făcut cunoscute calităţile dincolo covul (Lactarius deliciosus), hribul (Boletus cdulis) şi,
de graniţele ţării, prin intermediul produselor ce se obţin mai frecvent, gălbiori (Contharellus cibarius).
din această materie primă.
In pădurile de pe versantele înconjurătoare mai creşte
mesteacănul (Betula t'errucosa) şi bradul (Abics alba). FAUNA
Uneori poate fi întîlnit si arborele milenar de tisă (Taxus
baccata), specie foarte rară, care a fost declarată monu - Deosebit de variată se prezintă şi fauna din împre -
ment al naturii. Rădăcinile acestuia, renumite pentru du- jurimile Topliţei, brîul pădurilor montane de aici cunos-
ritate şi frumoase nuanţe brun-roşcate, constituie unul cînd o răspîndire a mamiferelor, la fel ca şi în restul
dintre materialele apreciate de sculptori. munţilor patriei. Dintre acestea pot fi amintite: lupul
Nu departe de Topliţa, pe Muntele Creanga, poate fi (Caniş lupus), cerbul carpatin (Cervus elaphus carpaticus),
mistreţul (Sus scrofa), ursul carpatin (Ursus arctos), iepu-
întîlnit pinul de munte (Pinus montana), specie de ase-
rele (Lcpus europaeus), vulpea (Vulpes vulpcs) şi rîsul
menea rară, considerată monument al naturii. Versanţii
(Lynx lynx). Arealul topliţean cunoaşte şi prezenţa ve -
sudici şi de vest ai Munţilor Căliman prezintă o ciudă - veriţei (Lutra vulgaris) si dihorului (Mustcla putorius),
ţenie naturală. Contrar aşteptărilor, dincolo de localitatea cărora li se alătură cîteva specii de reptile: vipera co -
Lunca Bradului, din Defileul Mureşului, pădurile de co - mună (Vipera berus), şopîrla de munte (Laccrta vivipera),
nifere se află la poalele muntelui, iar cele de foioase spre tritonul de munte (Triturus alpeslris), salamandra (Sala-
vîrf. Această „inversiune" a vegetaţiei este determinată mandra maculosa) şi altele. Intre păsări se remarcă co -
direct de inversiunile termice din defileu, menţionate mai cosul de munte (Tetrao urogallus), alături de ruda sa, ie-
sus. runca (Aquila chrysactos), forfecuţa (Loxia curviorostra),
şorecarul (Butito buteo), ciocănitoarea de munte (Picoides
Mic îndreptar turistic 20
Jopliţa 2
1
Iridactylus alpinus), alunarul (Nucifraga caryocatactes) şi de nisip, pietriş şi mîl, peste care s-a sedimentat un strat
pitulicea (Phylloscopus collybita). argilos de fixare pe roca de bază.
Pădurile înconjurătoare sînt străbătute de pîraie re - Pe asemenea soluri nu se poate dezvolta o vegetaţie
pezi în a căror apă cristalină îşi găsesc mediul optim de abundentă de plante rădăcinoase, ele facilitind în schimb
dezvoltare păstrăvul indigen (Salmo trutta fario) si boiş- apariţia plantelor hidrofile.
teanul (Phoxinus phoxinus), Estul Bazinetului Topliţa conţine soluri silvestre brune
O mare parte a acestor vieţuitoare alcătuiesc un im- şi brune gălbui, care se suprapun orizontului alcătuit din
portant fond cinegetic, atracţia vinătorilor şi pescarilor gresii, conglomerate, roci cristaline şi de eruptiv. Solul
sportivi. Vînatul din munţii înconjurători este atît de bo - silvestru este răspîndit în zona coniferelor şi a fagului,
gat, încît puţine locuri din ţară se pot mîndri cu aseme - caracteristică depresiunilor intramontane şi văilor din e-
nea abundenţă. Neuitatele partide de vînătoare şi valoa - ruptivul neogen Căliman—Harghita. Are fertilitate de tip
rea trofeelor dobîndite în poienile de pe versantele din mijlociu, care facilitează cultivarea cu bune rezultate a
jurul Topliţei au devenit celebre chiar dincolo de hota - cartofului, în partea de nord-est a zonei, dintre solurile
rele naţionale. La expoziţiile cinegetice de talie interna - silvestre face parte şi solul cenuşiu de pădure cu structură
ţională, trofeele plaiurilor topliţenc au ocupat locuri pres- glomerulară şi bogat în argilă de culoare brună cu struc -
tigioase; la Torino au obţinut cinci medalii de aur, iar tură prismatică. Acest sol se datorează acumulării car-
la Budapesta — 14 medalii de aceeaşi valoare. bonaţilor, specifici zonei eruptivului neogen, cu ape car-
între condiţiile naturale cu care a fost înzestrată De- bogazoase şi tuf calcaros (travertin). El asigură condiţii
de dezvoltare pădurilor de conifere şi fag.
presiunea Topliţei, flora si fauna desăvîrşesc, cum se poate
constata, farmecul şi estetica ei. Cele mai răspîndite sînt solurile brune si brune acide
(datorate degajărilor de dioxid de carbon) existente pe
munţii din preajmă. De altfel, solurile podzolice optimi-
zează dezvoltarea jnepenilor şi pădurilor de molid, decor
SOLURILE predominant la Topliţa. Aceste soluri au luat naştere sub
influenţa procesului de podzolire specific zonei forestiere
In arealul Topliţei, relieful dcpresionar, colinar şi umede.
montan, alături de condiţiile bioclimatice, de reţeaua hi-
drografică şi alcătuirea geologică, determină existenţa unei La Bilbor, Corbu, Borsec şi Tulgheş bahnele şi tur -
game variate de soluri. Din rîndul celor azonale, solu - bele ocupă suprafeţe întinse, dovedind existenţa solurilor
rile aluviale si de luncă secondează albia Mureşului. Aceste humicogleice turboase. Dintre acestea, interesează în mod
soluri au provenit din dezagregarea rocilor transportate deosebit turbele, al căror proces de maturare atinge ca-
şi depuse de albia Mureşului pe maluri (formînd aşa-zisele racteristicile celor folosite în tratamentele balneare. Supra-
terase) sau la revărsări, în zona de luncă. Aluviunile exis- feţele întinse de turbă sînt cunoscute pe Valea Bistricioa-
tente aici , constituie solul azonal, alcătuit, din particule rei şi a pîrîului Secu, la Bilbor în zona Vîlcănesti, la
Mic îndreptar turistic 22 Topliţa 2
3
încărcare pozitivă sau negativă depinde de natura compo- Apele minerale de la Topliţa sînt rezultate din con -
nentului ionizat. Aerul ozonat este un amestec de gaze, tactul unei ape naturale subterane cu mineralele rocilor
dintre care ponderea majoră o au azotul şi oxigenul. Prin din raza localităţii şi a zonei învecinate acesteia. Remar -
urmare, fondul molecular al aerului permite apariţia io - cabile sînt efectele fenomenelor postvulcanice, ce influen-
nilor negativi şi pozitivi. ţează pozitiv mineralizarea şi calităţile apelor naturale care
Alte surse de ionizare sînt reprezentate prin: circulă prin scoarţa terestră. Particularitatea proceselor
— radiaţiile gama emise de elementele radioactive din de mineralizare a apelor naturale subterane este dată de
scoarţa terestră; aportul acţiunii postvulcanismului din eruptivul neogen,
— pădurile cu vegetaţie verde, de regulă permanentă, care se remarcă îndeosebi prin termalitatea izvoarelor ce
cum sînt speciile de răşinoase; alimentează bazinele din Ştrandul Tineretului şi staţiunea
— cascadele de apă. Bradul, cu 2fî°C şi respectiv 27°C, iar pentru cele din Bil-
Stabilirea acţiunii pe care aerul ionizat o implică or- bor, Corbu şi Tulgheş, prin dizolvarea dioxidului de car -
ganismului a etalat avantajele majore pe care le pre - bon juvenil.
zintă acroionizarea în ceea ce medicina numeşte cura de Apele minerale de la Topliţa posedă în marea lor ma-
aer. Astfel, după semnul încărcării aeroionizării, cura de joritate calităţile unor ape minerale folosite cu precădere
aer are o mare importanţă pentru organism. După cum în cura internă, dar şi ca ape minerale de consum alimen -
este ştiut, în localitatea Topliţa şi în cele învecinate (Bil- tar sau „ape de masă".
bor, Corbu şi Tulgheş), condiţiile de mediu — climat, ve- Date recente precizează că oamenii au ştiut să pre-
getaţie, perioadă de insolaţie, altitudine şi altele — favori- ţuiască lichidul hidromineral pe care, din dorinţa de a-1
zează apariţia cu frecvenţă şi pondere mai mare a ioni - comercializa, 1-au supus îmbutelierii în diverse vase special
lor negativi. confecţionate. Aşa au fost cunoscute din vremuri de de -
In concluzie, se remarcă proprietatea densităţii cres - mult calităţile apelor de la Tulgheş şi Bilbor, iar sursele
cute a ionilor pozitivi în mediul acroionizat, care implică fiind localizate sub denumirea de „Piriul Borcutului".
intensificarea activităţii organismului la colerici, iar pre - In zona Topliţa există hidrostructuri cu mineralizări
zenţa ionilor negativi stimulează activitatea organismului specifice unuia din cele două tipuri genetice, conform cu
la sangvini. cele două formaţiuni geologice carbonatate şi şistoase. Com-
poziţia lor chimică a demonstrat încadrarea acestor ape
APELE MINERALE minerale în tipul carbonatat, fapt constatat, astăzi, prin
Apele minerale posedă o compoziţie chimică variată prexenţa componenţilor chimici HCO^— (hidrogencarbonatat),
(avînd proprietăţi fizice şi chimice particulare) care le Ca2+ (calciu), Mg 2+ (magneziu), CO 2 (dioxid de carbon).
deosebesc de celelalte ape naturale — fie ele potabile, in- Apele minerale de la Topliţa se caracterizează prin
dustriale, destinate scopurilor agricole — precum şi de prezenţa dioxidului de carbon liber (CO 2), dizolvat într-o
soluţiile apoase de laborator. soluţie salină în care predomină cantitativ următorii ioni:
Mic îndreptar turistic
60
Jopliţa 6
1
(hidrogencarbonatat), Ca2+ (calciu), Mg2+ (magneziu) L Ape.'minerale terapeutice:
şi Na+ (sodiu). — apa sursei care alimentează bazinul din Ştrandul
Acumularea apelor minerale în calcarele cristaline din Tineretului de la Topliţa, atunci cînd este băută produce
zona oraşului determină apariţia unor izvoare cu depuneri efecte diuretice remarcabile, indicaţia terapeutică fiind de
masive de travertin şi cu conţinut redus de fier. Feno - terminată şi de temperatura apei de 26°C; construirea unui
menul depunerii tufului calcaros şi formarea travertinului bazin utilizat drept ştrand s-a datorat si efectului curativ
se datoresc unei degazeificări mai rapide a apei în mo - al apei, care sub formă de băi permite întrebuinţarea ei în
mentul ivirii ei „la zi". afecţiuni ale aparatului cardiovascular şi în sechelele după
Mineralizarea totală, nivelul încărcării electrolitice şi reumatism acut;
al dizolvării gazului carbonic (CO2), la care se adaugă com- — apa sursei acumulată în bazinul Bradul (cunoscut
ponenta manifestării termice, reprezintă factorii care decid şi sub numele de „Banffy") de la Topliţa este utilizată în
utilizarea apelor minerale din Topliţa şi împrejurimi în ur- cura externă (aceleaşi afecţiuni) si în cea internă, în ca
mătoarele scopuri: zuri de gastrite acide sau hipoacide, în dispepsii gastro-
:I ape minerale terapeutice pentru cura interni sau intestinale cronice, în hepato-colecistite cronice, în glico-
pentru cura externă; zuriile simple sau diabetice, precum si în curele de diu-
reză; toate indicaţiile de cură sînt susţinute şi de tempera
II ape minerale îmbuteliatele, jie ca „apă de masă", tura de 27° C;
fie ca „apă, medicinală". II. Ape minerale îmbuteliabile:
Prima categorie de apă poate fi utilizată în cura in - — acestea pot fi întrebuinţate în consumul alimentar sau
ternă cu condiţia ca ea să posede o mineralizare totală si- ca ape medicinale prin imbuteliere. Ele sînt, în prezent,
tuată sub nivelul de concentraţie al serului fiziologic sau captate în bazinele Tineretului şi Bradul. Conţinutul mic
cel mult egal cu acesta, adică de 9,5 g % 0 Na CI (sau 9,5 g săruri în bromuri (Bi—) si ioduri (I—) conferă apelor şi calităţi
%o). medicinale. Imbutelierea necesită însă găsirea unor posi-
Cura externă este favorizată de factori termici şi gaze bilitSţi tehnice de răcire, cunoscute fiind temperaturile de
26° şi, respectiv, 27°C ale acestor ape. De asemenea, este
dizolvate în apa minerală (cum ar fi CC>2). Ea se practică, necesar un debit optim de îmbuteliere a acestor ape mi
la Topliţa, sub forma unor băi în diferite afecţiuni ale nerale, astfel încît aceasta să nu afecteze prea mult cota
aparatului locomotor, boli de piele, afecţiuni ginecologice de apă folosită la tratamentele balneoterapeutice.
ş.a. Asemenea ape minerale îndeplinesc condiţiile impuse Considerăm necesară prezentarea valorilor chimice ale
de ambele forme de tratament. Medicii balneologi au reu- apelor minerale din Topliţa, precum şi ale celor existente în
şit, de-a lungul anilor, să stabilească indicaţiile şi contra- localităţile Bilbor, Corbu, Capu Corbului şi Tulgheş în
indicaţiile pentru Utilizarea apelor minerale. din Topliţa scopul cunoaşterii chimismului şi valorificării unor surse cu
şi localităţile învecinate. potenţial balneoterapeutic, neutilizate încă la valoarea lor
Mic îndreptar turistic 62 Topliţa 6
3

S-ar putea să vă placă și